Sunteți pe pagina 1din 40

REGIA AUTONOMA

DE ELECTRICITATE

-RENEL

PE 128 -9~

REGULAMENT

DE EXPLOATARE

TEHNICA A LlNIILOR ELECTRICE iN CABLU

~ef sectje: ~ef atelier:

dr. ing. Alexandru ing. Horia Mirie~

Tinisescu

~ef project: ing. Aurelian Blechta ing. Constanta Olieriu

ICEMENERG Bucure,ti -1991

199

REGULAMENT
DEPARTAMENTUL

PE 128/90 Grupa 1 Electroenergetica

DE EXPLOA TARE TEHNICA


ENERGJEI ELECTRICE

A LlNIlLOR

ELECTRICE

IN CABLU

CUPR

NS
Pag. 205 206 206 208 209 210 211 213 213 213 214

1. Domeniul de aplicare 2. Terminologie ~i clasificare 2.1. Retele ~i gospodarii de cabluri 2.2. Clasificarea retelelor de cabluri 2.3. Caracteristicile cablurilor 2.4. Elementele componente ale cablurilor 2.5. Accesoriile pentru cabluri 2.6. Lucrarile de exploatare a retelelor de cabluri electrice 3. Receptia ~i darea in exploatare a LES 3.1. Dispozitii generale 3.2. Comisia de receptie

3.3. Documente, verificari ~i probe la receptia preliminara ~i inainte de punerea in functiune a LES 215 3.4. Controlul pe teren 3.5. Punerea in functiune ~i exploatarea de proba 4. Exploatarea liniilor electrice subterane de inalta tensiune 4.1. Delimitarea LES de i.t. 217 218 220 220

4.2. Inscriptionarea LES de i.t. 220 4.3. Documentatia tehnica necesara exploatarii LES de i.t. ...224 4.4. Preluarea in exploatare a LES de i.t. Aprobat cu Decizia nr. 283/14.05.91 225

fnlocuie~te Regulamentul PE 128/73

Data intrarii in vigoare: 1.07.1991

203

Pag. 4.5. 4.6. Exploatarea Defectiuni LES de i.t. la LES de i.t. de medie tensiune ~i 230 LES LES LES de m.t. de m.t. de j.t. ~i j.t. 230 230 231 232 exploatarii LES 232 a LES de m.t. ~ij.t. 232 233 234 la LES de m.t. ~i j.t. 234 227 227

~i remedieri liniilor electrice

5. Exploatarea de joasa 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

subterane

tensiune

Gestiunea Delimitarea Delimitarea

Inscriptionarea Documentatja de m.t. ~j j.t.

LES de m.t. ~i j.t. tehnica necesara

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Anexe Anexa Anexa

Preluarea Exploatarea Exploatarea Defectiuni

in exploatare LES LES de m.t. de j.t.

~i remedieri

1. 2.

Legislatia Continutul

tehnica instructiunilor interne

238 241

204

1. DOMENIUL
"' --

DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului regulament se aplica in activitatea de exploatare a liniilor electrice subterane (LES) de inalta tensiune (i.t. -Un= 60...220 kV), medie tensiune (m.t. -Un= 6... 35 kV) ~i de joasa tensiune (j.t. -Un sub 1 kV inclusiv), aflate in sistemul electroenergetic ~i destinate transportului ~i distributiei energiei electrice. Prevederile regulamentului includ ~i gospodariile de cabluri din centralele electrice. statiile ~i posturile de transformare. 1.2. Regulamentul nu se aplica liniilor electrice subterane a caror exploatare este reglementata prin prescriptii tehnice speciale. cum sunt: instalatiile pentru telemecanica. pentru comanda ~i control care fac obiectul regulamentului PE 506. 1.3. Pe baza prezentului regulament urmeaza a se elabora pentru fiecare tip de LES in parte, cu exceptia LES clasice, construite in concordanta cu prescriptiile existente pana la aprobarea acestui regulament, instructiuni tehnice interne (ITI} specifice situatiei concrete locale, tinandu-se seama de instructiunile fabricilor constructoare ~i de prescriptiile contingente in vigoare, indicate in anexa 1. Instructiunile tehnice interne vor fi semnate de conducatorul tehnic al centrului, verificate de sectie ~i aprobate de inginerul ~ef al intreprinderii (anexa 2}. 1.4. Prevederile prezentului regulament au drept scop: a) stabilirea operatiilor de exploatare ce trebuie sa se execute pentru a se asigura o functionare sigura a liniilor electrice subterane; b) reducerea la minimum a uzurii premature a cablurilor subterane ~i a cauzelor care provoaca defectarea acestora; c) stabilirea lucrarilor care se executa atat pentru mentinerea LES In stare de functionare ~i evitarea avariilor ~i a Intreruperilor accidentale, cat ~i pentru remedierea defectiunilor; d) reducerea la minimum a consumului de materiale deficitare ~i energofage.

205

2. TERMINOLOGIE

~I CLASIFICARE

2.1. Reiele ~i gospodarii

de cabluri

2.1.1. Re/eaua e/ectrica este ansamblul de linii ~i statii conectateintre ele ~i, eventual, interconectate cu alte retele. 2.1.2. ReJeauade cabluri este ansamblul de cabluri destinat transportului, distributiei i utiliz8rii energiei electrice la consumatorii industriali,similari i publici.
2.1.3. Linia electrica subteran.i (LES) este linia electrica montata fie direct In pamant, fie In canale sau tuneluri. 2.1.4. Circuitul electric subteren este cablul sau ansamblul de cabluri care constituie o cale independenta de vehiculare a energiei electrice ~i poate ti trifazat, bifazat sau monofazat. 2.1.5. Gospodiria de cabluri este ansamblul retelelor de cabluri, inclusiv accesoriile ~i elementele de montaj, precum ~i instalatiile aferente de iluminat, de ventilatie, de semnalizare ~i de stingere a incendiilor, care deservesc un obiectiv industrial sau similar. 2.1.6. Fluxul de cabluri este grupul de cabluri pozat intr-unul din urrnatoarele moduri: -in acela~i ~ant, in cazul cablurilor montate in pamant; -pe acela~i stelaj, estacada, pardoseala, radier sau perete, in cazul cablurilor montate in aer liber. Se considera flux mare de cabluri in cazul in care cuprinde peste 20 de cabluri. 2.1.7. Fluxurile separate de cabluri reprezint8 grupurile de cabluri pozate intr-unul din urm8toarele moduri: -pe trasee amplasate distinct, ca de exemplu in tuneluri sau canale separate. fluxuri pozate in pamant la distante intre ele de minimum 0,5 m etc.; 206

-fluxuri pe acela~i traseu, intre care se realizeaza separari prin pereti, tuburi de protectie etc., rezistenta la foc pe o durata de minimum 1,5 ore; -fluxuri dispuse de o parte ~i de alta a spatiilor de circulatie cu o latime minima de 1 m; -fluxuri amplasate in puturi de cabluri sau estacade de cabluri, daca distantele dintre fluxuri sunt de cel putin 1 m, respectiv 0.5 m. 2.1.8. Transpunerea faze/or unui circuit reprezinta Incruci~area fazelor cablurilor de inalta tensiune pozate alaturat in pamant, in scopul egalizarii curentilor indu~i in mantalele fazelor. 2.1.9. Instalajia de legare la pBm.int este ansamblul construit din electrozi ~i alte piese, prin care se realizeaza leg area la pam8nt a unor elemente metalice ale LES care nu fac parte din circuitele de lucru, dar care pot ajunge accidental sub tensiune. 2.1.10. Adancimea de pozare este distanta m8surat.8 pe

vertical8 intre cota :t O a terenului ~i cota la care se afl8 cablul, m8surat8 la mijlocul acestuia. 2.1.11. Oenivelarea LES este distanta in plan vertical, avand ca masura diferenta intre cote le de nivel la care se afla montate cele doua capete terminale ale cablului. 2.1.12. intregii LES. Traseul LES este proiec1ia in plan orizontal a

2.1.13. Apropierea LES fata de un element oarecare este o situatie de vecinatate, in care LES nu se incruci~eaza cu elementul respectiv. 2.1.14. Portiunile speciale de traseu sunt acele portiuni din traseul liniei in care apare coexistenta LES cu elementele naturale. obiectele. obiectivele sau instalatiile. constructiile etc.. situate in apropierea liniei sau cu care linia se incruci~eaza.

207

2.1.15. Traversarea sau subtraversarea este acea incruciare de traseu in care LES trece pe deasupra, respectiv pe sub elementul incruciat (drum constructii, instalatii etc.). 2.1.16. Bornarea LES este avertizarea vizuala a acesteia cu bornele montate pe traseul cablului. 2.1.17. Gestiunea LES reprezinta totalitatea elementelor LES care alcatuiesc mijloacele fixe preluate de catre gestionar, pe baza inventarului, in conformitate cu situatia existenta pe teren. ca rezultat allucrarilor de investitii proprii sau ale tertilor (preluate prin transfer). Gestiunea LES sufera modificari ori de cate ori este necesar. ca urmare a lucrarilor de reparatii curente sau a operatiilor de casare partiala. 2.2. Clasificarea retelelor de cabluri

Cablul de energie denumit i cablu de forta este cablul de inalta tensiune (60 ...220 kV), medie tensiune (6 ...35 kV) sau de joasa tensiune (sub 1 kV), folosit in circuitele primare ale instalatiilor de producere, transport. distributie i utilizare a energiei electrice, in curent alternativ sau curent continuu. 2.2.1. Dupa tipul constructiv a! cablului, se deosebesc: a) cablu monopolar, constituit dintr-un conductor izolat ~i inveli~ul de protectie exterior; b) cablu multipolar, alcatuit din mai multe conductoare, izolate distinct electric ~i solidare mecanic ~i inveli~ul de protectie exterior" 2.2.2. Clasificarea dupa comportarea la foc in conformitate cu ST AS 11388/7, cablurile se clasifica in urmatoarele tipuri: a) cablu fara intarziere la propagarea flacarii; b) cablu cu intarziere la propagarea flacarii; c) cablu cu intarziere marita la propagarea flacarii; d) cablu rezistent la foc.

208

2.2.3. Dupa valoarea tensiunii, se deosebesc: a) LES de inalta tensiune, avand valori de 60 kV. 110 kV ~i 220 kV;' b) LES de medie tensiune. cu valori de 6 kV. 10 kV. 20 kV ~i 35kV;
c) LES de joas8 tensiune, fiind tensiunile cu valori sub 1 kV, cele mai frecvente de 380 V ~i 220 V.

2.2.4.

Dupa modul de tratare a neutrului retelelor de medie

tensiune. se deosebesc: a) retele cu neutrul izolat; b) retele cu neutrul compensat cu bobina de stingere; c) retele cu neutrullegat la pamant, direct sau prin rezistenta.
2.3. Caracteristicile cablurilor

2.3.1. Caracteristicile electrice ale cablurilor: a) Tensiunea nomina/a a cablului este tensiunea pentru care a fast praiectat cablul ~i la care se refer8 caracteristicile de function are ~i de incercare ale cablurilor. T ensiunea nominal8 se exprim8 prin ansamblul valorilor UJ Ut In care: -Uo reprezinta tensiunea nominala (valoare efectiva) Intre un conductor ~i Inveli~ul metalic al cablului sau -U pamant; -tensiunea nominala (valoare doua conductoare ale cablului: efectiva) Intre

U = U o J3 , In circuitul alternativ trifazat; U = 2 Uo , In circuitul de curent continuu. b) Curentul maxim admisibil de durata al cablului, la o anumita temperatura a mediului ambiant, este sarcina maxima pe care o pot suporta conductoarele cablului, fara a se depa~i temperatura maxima admisibila de lucru, In regim de durata.

209

2.3.2. Caracteristicile termice ale cablurilor a) Temperatura maxima a conductoarelor in regim permanent este valoarea maxima in conductor, rezultata prin insumarea temperaturii mediului ambiant ~i a supratemperaturii datorata curentului de sarcina. T emperatura maxima admisibila a conductoarelor cablului in regim permanent, in lipsa unor date exacte ale fabricii constructoare, se va considera de maximum + 80C. Temperatura maxima a conductoarelor unui cablu poate fi calculata conform PE 107 , anexa 1. b) Temperatura maxima a conductoruluj in condilii de scurtcircuit este temperatura cea mai ridicata a conductoarelor ce se poate admite dupa un scurtcircuit avand o durata de maximum 5 s. Pentru temperatura maxima admisibila a conductoarelor cablului la sfar~itul scurtcircuitului, in lipsa datelor fumjzorului, se vor considera, jnformativ, urmatoarele valori: -160 C pentru cabluri cu tensiunea nominala ( U ) pana la 6 kV inclusiv; -140 C pentru cabluri cu tensiunea nominala (U) de 10...20 kV; -1200 C pentru cablurj cu tensiunea nominala ( U ) mai mare de 20 kV. 2.4. Elementele componente ale cablurilor

2.4.1. Canductarul cablului este un carp metalic din aluminiu sau din cupru, care constituie a cale unica de curent, canstituit dintr-unul sau mai multe fire. 2.4.2. Izolajia conductorului (hartie impregnata cu ulei, policlorura de vinil (PVC), polietilena (PE), cauciuc siliconic etc.) este (sunt) stratul (sau straturile) de material izolant cu care este invelit conductorul. 2.4.3. Ecranul sau inveli.$ul metalic aplicat pentru un ansamblu de conductoare izolate are scopul principal de a elimina sau atenua simtitor actiunea campurilor electrice sau magnetice straine 210

asupra curentului electric care trece prin conductor, respectiv prin conductoare ~i invers. Ecranul metalic, pentru cablurile de energie, are ~i scopul de creare a unei suprafete echipotentiale in jurul izolatiei, de asigurare a unei cai de trecere a curentilor capacitivi sau a curentilor de defect cu pamantul (scurtcircuite homopolare), de asigurare a protectiei persoanelor ~i materialelor in cazul perforarii cablului prin corpuri conductoare exterioare. 2.5. Accesoriile
2.5.1. Cutia la capatul La cablurile urmatoarele cablului, de i.t. functiuni; circuitul de ulei al cablului; posibilitatea alimentarii cu ulei a circuitului hidraulic. poluarii, precum terminala pentru cu ulei

pentru cabluri
o constructie cablului cablului contra izolanta umezelii mai etan~a ~i a are

reprezinta protectia sub

~i pentru

racordarea

la aparatura cutia terminala

adiacenta.

presiune,

-etan~eaza -creeaza

2.5.2. Capul terminal este elementul care serve~te pentru legarea ~i protejarea capetelor terminale de cabluri, fiind executat prin infa~urarea cu benzi izolante (adezive, termocontractibile etc.}. 2.5.3. Man~onuJ reprezinta o constructie izolanta etan~a care serve~te la conectarea a doua sau mai multor cabluri la refacerea izolatiei ~i a continuitatii electrice a eventualelor ecrane sau armaturi. precum ~i la protectia exterioara. La cablurile de i.t. cu ulei sub presiune asigura ~i continuitatea circuitului hidraulic. La acest tip de cabluri se deosebesc doua feluri de man~oane speciale: a) Man$onuJ de stopare este destinat hidraulic al liniei electrice subterane jn independente, jn vederea asigurarii presiunilor de functionari a instalatiei. Numarul man~oanelor de lungimea ~i denivelarile traseului LES.
211

separarii circuitului actiuni hidraulice ulei necesare bunei stopare depinde de

b) Manonul

de

alimentare sectionarea

asigura

acelea~i

functiuni a! LES.

de

stopare de mai sus, exclusiv

circuitului

hidraulic

2.5.4. Circuitul de ulei (numai la cablurile de i.t. cu ulei sub presiune) reprezinta ansamblul rezervoarelor de ulei, al manometrelor ~i al legaturilor de la acestea la cablu, destinate atat mentinerii presiunilor de serviciu (minime ~i maxime), cat ~i semnalizarii presiunii de avarie jn instalatie.
2.5.5. sistem Cutiile de transpunere sunt destinate dupa efecluarea (numai realizarii la Gablurile insGrierii de i.t. GU mantalelor

de transpunere)

metaliGe ale cablului la pamant func1je de tensiune.

transpunerilor,

preGUm i legarii sau eGlatoare. in

a aGestor mantale

prin rezisten1e variabile

2.5.6. Cut;;le de deconectare realizeaza legatura galvanica la pamant a mantalelor (ecranelor) metalice ale cablurilor de i. t. Detalierj ale celor expuse la pct. 2.1 -2. 5, precum ~i directive privind proiectarea ~i executia retelelor de cabluri sunt prevazute in PE 107-81, cap. 1.2 ~i 3. NOTA. in prezentul regulament se folosesc urmatoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor: -trebuie, este necesar; urmeaza indica obligativitatea stricta a respectarii prevederilor in cauza; -de regula indica faptul ca prevederea respectiva trebuie sa fie aplicata in majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie justificata intotdeauna in exploatare; -se recomanda, pe cat posibil indica o rezolvare preferabila care trebuie luata in considerare in exploatare; -se admite indica o solutionare satisfacatoare. care poate ti aplicata in situatii particulare, tiind obligatorie justiticarea ei in exploatare. 212

2.6. Lucrarile de exp'oatare

a relelelor de cabluri electrice

j'

2.6.1. Lucrcirile operative (LO) constau in supravegherea (8) permanenta a functionarii instalatiilor, executarea de manevre (M) programate sau accidentale ~i executarea controlului curent (C;) in instalatii. 2.6.2. fntrejinerea curenta (IC) cuprinde lucrarile de intretinere curenta periodica (ICP) ~i neperiodica (ICN) de mica amploare in exploatare, pentru prevenirea unor deteriorari, avarii sau incidente. 2.6.3. IntervenJia accidental.i (IA) consta in remedierea unor defectiuni, deranjamente, incidente sau avarii ce apar accident31 in instalatiile aflate in exploatare, prilejuite de situatii neprevazute (meteo sau energetice). 2.6.4. Lucrarile de reparaJii (R) cuprind operaliile de reducere a uzurii fizice ~i morale a instala1iilor. prin eliminarea defecliunilor. inclusiv inlocuirea sau modernizarea instala1iilor. Scopul acestor lucrari este de a menline parametrii de funclionare imbunataliti de progresele tehnologice ~i marirea duratei de viata a instalatiilor. Lucrarile de reparalii cuprind: -revizia tehnica (RT); -reparatia curenta (RC); -reparatia capitala (RK). Atat activitatile pentru lucrarile enumerate. cat ~i periodicitatea acestora sunt detaliate in Ordinul nr. 607/84, anexele 2. 3.4.
3. RECEPTIA ~I DAREA IN EXPLOATARE ALES

3.1. Dispozitii

generale

Liniile electrice subterane noi extinse sau reconstruite se dau in exploatare numai dupa efectuarea asupra lor a tuturor verificarilor, incercarilor ~i probelor prescrise, conform PE 116. 213

Scopul receptiei este: -efectuarea verificarii complete a realizarii lucrarilor de constructii-montaj ale obiectivului de investitii, in concordantEi cu documentatia tehnico-economica aprobata ~i cu prescriptiile tehnice in vigoare; -confirmarea terminarii ~i calitatii lucrarilor de constructii-

'\.

montaj; -indeplinirea conditiilor pentru exploatarea normala a liniei electrice subterane; -realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati. Receptia LES se efectueaza in urmatoarele etape: a) receptia preliminara. care are loc dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj; b) receptia punerii in functiune a liniei, care se efectueaza dupa terminarea probelor tehnologice ale instalatiei ~i are drept scop verificarea indeplinirii conditiilor pentru exploatarea normala; c) receptia definitiva, care se efectueaza la termenul prevazut pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati. Procesele verbale de receptie definitiva se supun apr()barii organelor care au numit camisia de receptie.
3.2. Comisia de recepiie

Receptia unei LES in toate etapele se efectueaza de catre

comisie de receptie, constituita dintr-un pre~edinte ~i speciali~ti. Gel putin unul dintre membrii comisiei va ti desemnat din partea unitatii care urmeaza sa exploateze LES. Din comisia de receptie nu pot face parte membrii colectivului de proiectare, de executie ~i dirigintii lucrarilor, dar ace~tia vor participa, de la caz la caz, la efectuarea lucrarilor de receptie. Modul de desfa~urare a activitatii comisiei de receplie in fiecare etapa se stabile~te de catre pre~edintele comisiei. Gomisia de receptie raspunde de inceperea admiterea sau respingerea ei. 214 la termene a

receptiei, de efectuarea receptiei ~i de calitatea acesteia, hotarand

Hotararile comisiei de receptie se iau cu majoritate de voturi i se consemneaza in procesul verbal de receptie, impreuna cu eventualele opinii separate ale unor membri ai comisiei. Conducerea exploatarii LES va pune la dispozitia comisiei de receptie grupe de specialiti i electricieni, care vor efectua controale i verificari la elementele LES. in conformitate cu prevederile nomenclatorului PE 003. 3.3. Documente, verificari ~i probe la receptia preliminara ~i inainte de punerea in functionare a LES 3.3.1. LES de l.t. cu presiune de ulei La receptia unei LES de Inalta tensiune cu presiune de ulei, executantul, impreuna cu beneficiarul, prezinta. iar comisia verifica urmatoarele documente: a) planul de executie cotat fata de reperele fixe cu tot traseul cablului de l.t., inclusiv buclele de rezerva din statii, numarul ~i tipul rezervoarelor de ulei montate la capete; b) pozitia man~oanelor, cotata fata de reperele fixe; c) pozitia cutiilor de deconectare ~i transpunere de la man~oane, cotata fata de reperele fixe. De regula, cutiile de transpunere ~i de deconectare se monteaza suprateran Intr-o carcasa metalica, pe care se va inscriptiona obligatoriu cu: -tipul cutiei de transpunere ~i deconectare; -numarul man~onului; d) pozitia man~onului de stopare, indicata in mod expres atat

pe schita, cat ~i pe carcasa cutiei de transpunere de deconectare, unde se va preciza ~i numarul ~i tipul rezervoarelor de ulei de la man~onul de stopare; e) diagrama cu profilul altimetric real, ridicat pe traseul cablului
de it.;

f) schema de transpunere ~i tensiunile induse in manta, pe tronsoane, pe traseul cablului de ti., in cazul in care se face transpunerea fazelor respective; g) schema de fazare; 215

h) indicarea presiunii maxime ~i minime de serviciu, precum ~i a presiunii de alarma; i) buletinele de verificare ~i masurari. 3.3.2. LES de i.t. cu izolatie uscata La receptia unei LES de inalta tensiune cu izolatie uscata se vor prezenta ~i verifica documentele precizate la pct. 3.3. 1.a, b. c. f. 9 ~j i. 3.3.3. LES de m.t. ~i j.t. La receptia unei LES de m.t. sau j.t., executantul, impreuna cu beneficiarul, prezinta, iar comisia verifica urmatoarele documente: a) proiectul ~i detaliile de executie ale LES, cu modificarile intervenite ~i avizate de proiectant, avizele, autorizatiile ~i acordurile respective; b) situatia de plata ~i notele de comanda suplimentare; c) procesele verbale pentru lucrarile ascunse; d) buletinele de verificare ~i masurari; e) o lista cu abaterile de la proiect ~i normativele cu derogarile respective; f) inventarul constructiilor auxiliare ~i al materialelor de rezerva; g) inventarul instalatiei realizate, cuprinzand: numarul de tronsoane pe lungimi ~i material, izolatia utilizata, tipul conductoarelor, lungimea liniei, numarul ~i tipul aparatelor montate; h) tabelul cu situatia traversarilor (L Tc, CFR, DN, rauri, canale etc.); i) documentele speciale pentru cablurile de medie tensiune, cum sunt: -referatul geologic privind rezistivitatea termica a solului; -schema trifazata a LES, cu indicarea transpunerilor (rotatiilor) de faze; -o fi~a speciala privind situatia remedierilor la montaj a mantalei exterioare din PVC sau PE; -dosarul cu procesele verbale de receptie a furniturii cablurilor de medie tensiune; -dosarul cu procesele verbale de montare a cablurilor de m.t. pe tronsoane; -schita cotata cu traseul cablului.

216

Pentru a urmari comportarea in timp a LES, documentele indicate mai sus vor ti reactualizate pennanent, cu toate modificarile care intervin in exploatare, cu ocazia lucrarilor de exploatare ~i reparatii. NOTE. 1. Partea desenata referitoare la cablul respectiv. cupnnzand traseul cablului ~i elementele sale (inclusiv cotele aferente), va fi prezentata pe un plan la scara de cel putin 1: 500. Schitele de executie cotate se vor intocmi numai pentru acele situatii (puncte) pentru care reprezentarea la scara pe planul respectiv nu este posibila (de exemplu: intersectii. apropien etc.). 2. Buletinele de venficare ~i masurari cuprind rezultatele urmatoarelor venficari ~i probe (prevazute in PE 003/79). efectuate in perioada de pregatire ~i executare a montajului: -verificarea traseului cablului ~i a amenajarilor. inclusiv a lucrarilor ascunse din timpul pozarii acestuia (pct 3.4); -masurarea rezistentei de izolatie a cablului; -incercarea cu tensiune manta a cablului; -verificarea comenzilor. semnalizarilor ~i blocajelor intreruptoarelor ~i separatoarelor. Dupa terminarea lucrarilor de montaj. a verificarilor ~i probelor mentionate se va intocmi un act cu furnizorul. executantullucrarilor de montaj~i beneficiarul. prin care se confirma terminarea montajului ~i inceperea probelor de punere in functiune. in urma verificarii documentatiilor. a controlului pe teren ~i a executarii probelor, comisia de receptie intocme~te procesul verbal de receptie preliminara. Prin acest document, comisia hotara~te daca LES se poate pune in functiune de proba (72 de ore) sau numai dupa efectuarea anumitor remedieri de catre executanti.
3.4. Controlul pe teren

Controlul pe teren se va desfaura in doua etape: -controlul in timpul executiei, pentru a se constata abaterile tehnologice; -controlul in vederea punerii in functiune (PIF). 217

Controalele se vor face in baza documentatiei intocmite de projectant. La terminarea lucrarilor de montaj. beneficiarul lucrarii

pregate~te echipele care urmeaza sa execute controlul pe teren. Echipele verifica pe teren modul in care lucrarea respecta norrnele tehnjce de constructie ~i proiectul intocmit sau modificarile date de proiectant pe parcursul executiei. Verificarea se face prin controlul vizual al capetelor cablurilor ~i al bornelor existente pe traseul cab'urilor.

3.5. Punerea in functiune i exploatarea de prob3


in baza pracesului verbal de receptie preliminara se va efectua punerea in functiune de praba (72 de are). Dupa cele 72 de are de praba se face receptia LES, cu scapul de a se stabili daca sunt indeplinite canditiile pentru explaatarea narmala a instalatiei. in timpul explaatarii de praba se verifica in special: -campartarea generala a LES la punerea ei sub tensiune; -eventualele contumari sau descarcari superficiale pe izalataare; -eventualele contacte imperfecte; -praba functianala a camenzilar, semnalizarilar i blacajelar intreruptaarelar i separataarelar; -praba de interactiune a pratectiilar i RAR; -ridicarea diagramelar vectariale pentru pratectiile respective ~i urmarirea indicatiilar instrumentelar de masura; -praba camplexa a cablurilar; se masaara curentul capacitiv. puterea respectiva i tensiunea la ambele capete; -masurarea parametrilar electrici i ridicarea imaginii initiale a cablului la cablurile cu tensiuni peste 20 kV ~i cel putin a man~onare sau acala unde se cere in mad special. in periaada de punere in functiune raspund: a) pentru hatar8rea inceperii periaadei de punere in functiune ~i explaatare de praba -camisia de receptie sau, in caz de divergente, pre~edintele camisiei; b) pentru conducerea prabelar -arganizatia de explaatare; 218

c) pentru executarea lucrarilor de exploatare necesare in perioada probelor de 72 de ore -organizatia de exploatare; d) pentru indrumarea ~i controlul probelor prevazute in normative -organizatia de exploatare, jar pentru probele solicitate suplimentar- pre~edintele comisiei; e) pentru legatura cu conducerea operativa a sistemului energetic -organizatia de exploatare, printr-un delegat a! conducerii sale tehnice. La darea in exploatare a unei linii electrice subterane se va respecta Regulamentul general de manevrare in instalafiile electrice -PE 118. Responsabilitatea manevrelor ~i a aplicarii .normelor de protectie a muncii revin personalului de exploatare. Daca la receptie lipsesc unele partj din instalatie, ca urmare a nelivrarii la timp a acestora sau daca nu exista inca conditii pentru incercarea instalatiilor in anumite regimuri de functionare, dar se poate trece la punerea in functiune ~i exploatare cu ajutorul unor provizorate, se va putea solicita efectuarea probei de 72 de ore ~i exploatarea pe timp limitat, cu obtinerea aprobarii conducerii intreprinderii de exploatare. Aceasta la propunerea sectiei (centruluj) de exploatare, care preja in gestiune instalatia. Punerea in functiune in conditii derogatorii nu trebuie sa afecteze functionarea in conditii de siguranta a LES, jar lucrarile de completare. pentru aducerea la nivelul prevederilor din project, se vor efectua de catre executant, in intelegere cu organizatia de exploatare, cu respectarea normelor de protectie a muncii. La sfar~itul perioadei de exploatare de proba, comisia de receptie incheie procesul verbal de receptie de punere in functiune. Data procesului verbal reprezjnt8 data inceperii perioadei de garantje. Toate documentele intocmite (partea desenata. precum ~i rezultatele tuturor veriticarilor ~i probelor) vor ti cuprjnse intr-un dosar , care constituie Cartea tehnic8 a cablului respectiv, dosar care se va completa pe tot parcursul permanenta a starii sale). exploatarii acestuia (consemnarea in

219

4. EXPLOATAREA LlNIlLOR ELECTRICE SUBTERANE DE fNALTA TENSIUNE 4.1. Delimitarea LES de it.

4.1.1. Datorita lungimilor mici ale LES de I.t. nu se pune problema delimitarii acestora Intre Intreprinderile de retele electrice. acestea fiind numai pe teritoriul unei singure Intreprinderi. O exceptie o constituie LES de I.t. aflate in gestiunea marilor platforme industriale. a caror exploatare se deruleaza In exclusivitate de catre acestea. 4.1.2. Pentru fiecare LES de i.t. trebuie sa se intocmeasca un inventar, dupa care sa se realizeze de catre sectia de exploatare a FRE Fi$a tehnica a LES de i.t.
4.2. Inscriplionarea LES de i.t.

inainte de darea in exploatare a LES de i.t. inscriptionarea acesteia pentru identificare ~i securitate.

se face

4.2.1. Inscriptionarea de identificare trebuie sa permita personalului de exploatare sa recunoasca u~or LES, in vederea executarii lucrarilor in conditii de siguranta. Inscriptionarea de identificare a LES de i.t. se executa la capete, la man~oane, la trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta, la incruci~ari cu alte cabluri etc. Cablurile pozate in pamant se vor marca ~i pe traseu din 10 m in 10 m, etichetele cuprinzand: -tensiunea (kV); -marca de identificarea cablului din jurnalul de cabluri; -anul de pozare. Inscriptionarea se face in negru pe fond alb, cu recomandarea de a se folosi placute emailate. 4.2.2. Inscriptionarea de securitate are ca scop semnalizarea pericolului pentru persoanele straine ~i interzicerea lucr8rilor in zona traseului LES de i.t.

220

.~

Inscriptionarea de securitate se executa prin bornarea traseului LES de i.t. cu borne de marcaj din beton sau metalice vopsite in albro~u, pe care se monteaza un indicator de interzicere cu dimensiunile minime de 300 x 225 mm, avand textul: Aten/ie! Cablu electric de (valoarea tensiunii) ~ Distanta dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii, in afara zonelor locuite in ora~, va fi de 100 m. Pentru detalii privind inscriptionarea LES se va consulta PE 107. cap. 7. Pentru inscriptionarea ~i marcarea cabluri'or in localitati se vor respecta ~i prevederile STAS 9570/1-89, ~i anume: 1 -Marcarea poate rezulta din elementele de la suprafata ale retelelor edilitare (capace de camine. rasuflatori etc.) sau se realizeaza prin borne sau tinte denumite in continuare marci (fig. 1).

Fig. 1. Borne. Forme ~i dimensiuni.


221

2 -Marcarea schimbari

se face obligatoriu la intersectii de strazi ~i la a traseului retelei edilitare. Marcarea in


'..

de directie

aliniament se face, dupa caz, in puncte caracteristice. 3 -in cazul cablurilor electrice de distributie cu tensiunea de cel mult 0,4 kV ~i a cablurilor de telecomunicatii se poate renunta la ~i sunt marcare, daca acestea sunt instalate direct in sapatura organizate pe fascicule cu traseu ordonat ~i reperabil. 4 -Prin reperare se precizeaza pozitia retelei edilitare fata de reperarea cadastrala ~i un indicator de reperare, deosebindu-se reperarea de semnalare. 5 -Reperarea cadastrala se face la intersectii de strazi, pe fiecare strada in parte, cat mai aproape de intersectie; in aceste locuri, indicatorul de reperare este insotit de un reper de sectiune. 6 -Reperarea 7 -Marcarea de semnalare se face pe traseul retelei edilitare. ~i reperarea retelelor edilitare se fac de catre retelele respective. in cazul retelelor
I';'

unitatea care administreaza

edilitare nou executate, unitatea care le administreaza le marcheaza ~i le repereaza dupa receptionarea retelelor ~i darea lor in folosinta. 8 -Unitatea care administreaza retelele edilitare trebuie sa aiba evidenta tuturor indicatoarelor de reperare, intocmite pe strazi ~i pe feluri de retele. Pozitia indicatoarelor de reperare se stabile~te pe baza numerelor cladirilor pe care sunt amplasate sau a celor din imediata vecinatate a indicatoarelor . in evidenta care se intocme~te, fiecare indicator de reperare trebuie sa aiba un numar de cod. in cazul utilizarii bornelor pentru marcare, se va avea in vedere ~i modul de realizare al acestora, prevazut in STAS 9570. Indicatoarele de reperare cadastrala se executa pe placi metalice ~j se realizeaza cu fond de culoare galbena ~i cu inscriptii ~i chenare de culoare neagra. Forma ~i dimensiunile placilor metalice. precum ~i exemplele de inscriptionare sunt prezentate in figura 2.

222

Fig.2: 1 -simbolul retelei edilitare pentru alimentari f cu apa. canalizari ~i distributie de gaze --C naturale (se scrie numai prirna litera din -simbol); 2 -numarul de cod al indicatorului in i,4-0 2 cadrul retelei edilitare respective; 3 -distanta (OkV ~j de la reperul de sectiuni pana la axul r.. rconductei sau cablului; 4 -adancimea de la ~ nivelul reperului de sectiune pana la fata !It O ...superioara a conductei sau cablului; 5 -a ---6kV ~\ doua litera din simbolul retelei edilitare se 4 00 inscriptioneaza numai pentru alimentari cu ~ ~ -g apa, canalizari ~i distributie de gaze. Tn cazul 6 -46.I;2.SO-retelelor electrice de distributie cu tensiune '1 403 - -) mai mare de 0,4 kV. se scrie valoarea .-~ tensiunii respective; 6 -distanta de la reperul de sectiune pana la fata cea mai indepartata a pachetului de cabluri; 7 -adancimea de la nivelul reperului de sectiune pana la fata superioara a pachetului de cabluri; 8 -latimea pachetului de cabluri; 9- inaltimea pachetului de cabluri.

Daca in acela~i loc sunt necesare mai multe indicatoare pentru reperarea cadastrala. se poate folosi o placa metalica comuna pentru mai multe indicatoare, conform figurii 3 (data exemplificativ pentru ~ase indicatoare).

223

4. 3. Documentapa tehnica necesara exploatarii LES de it.


4.3.1. intreprinderea care exploateaza liniile electrice subterane trebuie sa elaboreze instructiuni tehnice interne (ITI), pentru exploatarea acestor instala1ii. 4.3.2. Instructiunjle tehnice interne trebuie sa cuprinda: -drepturile, obligatiile ~i responsabilitatile personalului

de

exploatare; -functionarea instalatiilor in conditji de exploatare normala ~i pentru situatii de avarii; -regulile privind controlul, exploatarea, reparatiile ~i regimurile de functionare; -normele de protectie a muncii ~i de prevenire ~i stingere a incendiilor. 4.3.3. La inceputul fiecarui an i ori de cate ori apar necesare unele modificari, ITI trebuie revazute, tinandu-se seama atat de schimbarile survenite in instalatii i scheme, cat i de circularele, prescriptiile tehnice sau de directivele aparute intre timp. 4.3.4. La dispecer ~i la fiecare statie se vor gasi tabele cu incarcarile maxime admisibile pe cablurile aferente statiilor ~i presiunile de reglaj pentru cablurile cu ulei sub presiune. 4.3.5. Datorita importantei LES de i.t. in reteaua de transport ~i distributie a energiei electrice, trebuie sa se cunoasca traseul exact ~i datele tehnice asupra acestor lucrari (pct. 3.3). Astfel este necesar ca. dupa montajul cablului de i.t., executantul sa predea schita de executie cu cota pe verticala ~i pe orizontala fata de reperele fixe care nu trebuie sa se schimbe in timp (pct. 4.2). 4.3.6. De regula, pozarea cablurilor de i.t. se executa pe tronsoane, executantul fiind obligat sa intocmeasca schita de executie pe fiecare tronson, cu ~antul descoperit, inainte de pozarea propriu-zis8 a cablului.

224

Schita de executie trebuie sa contina ~i gospodaria, subterana intaJnita de-a lungul traseului, cu indicarea caracteristicilor instaJatiei ~i a coteJor pe verticala ~i pe orizontala fata de pozitia cabluluj. Pe schita trebuie sa se scrie tipul cablului, sectiunea. numarul de tronsoane ~i lungimea lor. Tn cazul in care, datorita unor lucrari de sistematizare, este necesara devierea cablului de i.t. pe un nou traseu, se va intocmi schita de executie dupa modelul de mai sus ~i se va ata~a la dosarul initial, cu documentele LES de i.t. pentru cunoa~terea permanenta a modificarilor de traseu. Man~onul cablului de i.t. se va cota riguros fata de reperele fixe, pe toate cele patru laturi ale sale, in vederea pozitionarii lui exacte. 4.4. Preluarea in exploatare a LES de i.t.

4.4.1. Preluarea in exploatare a LES noua sau supusa unor lucrari de revizii ~i reparatii se face dupa ce s-au efectuat In prealabil incercarile ~i probele de buna functionare. 4.4.2. in timpul lucrarilor de montaj, delegatul exploatarii va urmari indeaproape modul de executie a acestora prin delegati autorizati ~i competenti. Verificarea efectuata de delegatul exploatarii are drept scop urmatoarele: a) sa controleze respectarea proiectului, a caietelor de sarcini ~i a prescriptiilor tehnice in vigoare; b) sa constate calitatea unor materiale sau a lucrarilor. Aceste verificari urmaresc modul de aplicare a normativului PE 107 ~i constau in: -respectarea distantelor de pozare a cablurilor atat in ceea ce prive~te adancimea de pozare, cat ~i a distantelor dintre cabluri ~i diverse retele, constructii sau obiecte; -respectarea conditiilor impuse la instalarea cablurilor in interiorul cladirilor, in pamant, in canale, tuneluri, puturi pentru cabluri, estacade, pe stalpi, sub apa etc.; -executarea amenajarilor constructive ~i a instalatiilor anexe in gospodariile de cabluri; -marcarea cablurilor, a man~oanelor de legatura sau de derivatie ~i a cutiilor terminale.

225

4.4.3. Fiecare cablu trebuie sa aiba o denumire (sau indicativ) unica in reteauarespectiva. 4.4.4. La preluarea in exploatare a unui cablu de i.t. se vor efectua toate incercarile ~i verificarile prevazute in nomenclatorul de verificari, incercari ~i probe -PE 003. Dupa reparatia capitala a cablurilor, acestea vor fi incercate ~i verificate, in conformitate cu prevederile normativului PE 116. 4.4.5. La preluarea in exploatare a unei LES de ti. nou construita, se va preda unitatii de exploatare, prin executantullucrarii, urmatorul material documentar: a) proiectul retelei de cabluri; b) schitele cotate cu modificarile tata de desenele de executie (derogari de la project) ~i cu datele reteritoare la reperarea traseului LES ~i a man~oanelor respective; c) certificate le de calitate ~i buletinele de incercare a cablurilor emise de turnizor sau de laboratorul ~antierului; d) detaliile asupra incruci~arilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de conducte de orice tel. 4.4.6. La preluarea in exploatare a gospodariilor de cabluri din centrale sau statii electrice, se va preda unitatii de exploatare, prin executantullucrarii, urmatorul material documentar: a) jurnalul de cabluri, cu indicarea marcajelor ~i a eventualelor modificari fata de project, efectuate de executant; b) planul traseelor de cabluri, cu pozitionarea man~oanelor; c) certificatele de calitate, conform pct. 4.4.4.c. 4.4.7. Trecerea LES de i.t. sau a gospodariei de cabluri in exploatare definitiva se realizeaza dupa receptia definitiva. cand se fac constatari asupra: a) comportarii LES de i.t. in timpul exploatarii de proba (72 de ore); b) efectuarii incercarilor ~i masuratorilor fixate in timpul perioadei de proba; c) terminarii tuturor lucrarilor prevazute in proiecte ~i a remedierii deficientelor constatate pe parcursul receptiilor sau al probelor.

4'

226

;{

4.4.8. Cu ocazia receptiei definitive se stabilesc ~i eventualele masuri suplimentare care sa garanteze functionarea LES cu maximum de fiabilitate.
4.5. Exploatarea LES de i.t.

4.5.1. fn scopul asigurarii bunei functionari a LES de i.t., este necesara executarea in exploatare a urrnatoarelor lucrari de supraveghere ~i control: a) controlul zilnic al traseului de cablu in baza h8rtilor la zi, verificand conditiile de executie a lucrarilor pe ~antiere in apropierea cablului, prezenta bornelor ~i reperelor fixe, etan~area circuitului hidraulic; b) controlul presiunii de ulei pe cablu (la patru ore, in statii); c) controlul regimului de incarcare, in statii. 4.5.2. intretinerea curenta periodica Lucrarjle curente executate de personalul de exploatare sunt urmatoarele: a) ungerea cu unsoare siliconica a capetelor terminale in zonele poluate; b) masurarile ~i verificarile conform normativului PE 116 ~i indicatiilor furnizorului de cablu; c) operatiile ~i lucrarile recomandate de firma fumizoare; d) refacerjle ~i completarile de marcaje ~i inscriptionari. 4.5.3. Tntretinerea curenta neperiodica Lucrarile de exploatare care fac parte din aceasta categorie sunt urmatoarele: a) controlul traseului de cablu dupa ploi torentiale, vanturi, topirea zapezilor etc.; b) exploatarea celulei de legare la LEA de 110 kV.

4.6. Defectiuni i remedieri la LES de i.t.


In tabelul 1 se prezint8 principalele defectiuni care apar la LES de i.t. ~i modul de inl8turare a lor.

227

~ "":5 ~ ~
.2 :J ~ ~ 0) "C ro
2 (/)~Q) ~ .-

~-g
a. ~ 0-Q) Q) ro 0.-.(/) .N Q) = .:J C U -:JI\1(/)o O :J -.U)(\1 ..p. ro(/)-mS
~)(\1"C-g c"CI\1 <I>

~ ~

E
,..

~ .S!. IQ G) ~ G) :u G) E ~
E(/)~.Q~E U a.= O~EQ)_Q) w ::!2
Q ~ 1\1

~ 0) '0 0) E ~ 0) "C "5 "C O 5 1~1\1~ Im ~ ro ~


1:J a..1\1 0~ (/)

~ 0

Q) ..!. "C>
C Q)Et;:IU",,=lUj U Q):;2.Q) C)C.c -.-~ ~ IU ~Q)-'.~ .-E Q)jQ)!nj=j t=Oo 'Q) c. IU IU !n E "C -0 IU~.~ >111 .-j C.9~ U-=U cQ)0 .9l IUm.O Q).~~ -.t: .,tgo

Q)

-=-ro-rii"

.=-oi~

.'i),
c.: G) "0 'fl' 0> 0> -0 "c ='

'0
~

c. '2
Q) "C
8. , "3'~ .--

Q) c. C -F U
Q) -.,Q
c-Q) .-IU

'-

Q)="'".N.C'EEQ)=~.u S ~ $ :a
Q).~

E.{g
.~
"C~ c. >111 Q) .-

.--Q) Q) .-,:J u
E

"' ""'

c.
IU Q) ...;
Q) .-0 Q)

U) w -J
.,tg"5~ c: ::0 .(U(U"C Eu~ (U .(U Q) ffi ~..u
-~ -.

:~ '1="' (fJ 0. (fJ

.!E. 'IQ D. IQ G) t)

Q)-

:s.! G) "0 G) "G) iO D. .u c .L: a.


m

-I: "(/)0 .-0 "-- .., c. ~ I: :J -.in


IV"-c.

:g-

'C'

(\J
~

2: IV :J .-(,) 0=:e,IV ~ :J c.~.r:.~a>


"0 .-a>

~ s 0
0>
'IV

---

IV.r:."0(/) I:
IV
a>

-C
8 .-":J

-a>

--:J C .-

roEiU'-~ (\JU -a>Oa>IV Eo> C."'ii3NI:c. a> 0> 0> "1:)1:) -:J0 :J .-

":5 1:) 0 ~

I: (,) ~ 8 IV '6 "- c..~._.Q.c (/)0

a> :J .~ :J IV a> "O"S.20a>O ~ .-.c .-.= .2: .-a> IV Q) -a. "S (,) "S .U .N

z:

"51

228

.-

c..

c.

!n

c..

IU

"C

'-

.c

'-

u.

-:J

'-

.~ ~
.-ro j Q) ro .-'"" C >

(fJ N =' (fJ 0 ~(UQ) O .~ .-Q) E

c --croc E Q) IU .-!n .--~ IU .-Q) Q) .~ .9l. .~ "C .: '- 'E E -"C c.:;2. E .u ro U >111 0.Q ro .S '- ~ ro ~ 'E ~'E =~E"C$ .Q) c.C -o~-ro Q)Q)Q) 'w -"' .-c. "C ro -c~$ j .-~ EQ)roro-=,-ro)ro~ "C,-Q) "C_.croQ .w )(\j !n --j ~ .-'~ ~ ~ N )(\j e ~ .~ ""5 E .~ ~ .w ,g

>

> ->
Q)

'-

..In... Q)c:O ~(U'E


j"" !n"",-!n
-'-~Q)Q) U

"'t;: t::
8 ~ j C.O Q)-.-O UQ)Q)~
j

.-:jr:Q5C=-

~ !n

~ -

Q)

-CQ)~o"C

"' .-ro --

-tC'-"Cm5Q) u j

a;.Q) .-

c.

Q)

~ ~ .~ .0. O ""a> () Q) -.Q) :J -c"S '-;;. ~ "Q) .Q ~ ro::0 Q) ~ ro ro N Q) ~ ro E o Q) -J (/)0:Q E u Q).Q ~ c:


o"8"C() (..) U) (tJ
~ m ~ .0

"c ::! ~ u .s>IJ) -0 tU

I C ro E .~ (/)0 c: I C tU E

0) "iU c: " 2. :~ "5 u ro ~ .5


(tJ
.-:3 ... ~ (/)o(/)Q) :J .iD I~ -.-(tJ ':3 .-Q) c: ... 0 ;:) .2 Q) -0;() (/) () t: Q) ..IU 0 (tJ...~ N Q)C.~... ...0 (\I ,g = Q) E: ~ -.~ ,(tJ O Q) C.Q)U)U) u E "C .E ~ ~ Q) ~ -~ (tJ

-m :3 .;::1 N .-)(II (tJ .5 ()-Q) c -~

..E:

Q) 0~ "::5 u

~ IJ) =0 IJ) E ~ IJ) -0 "5 -0 O 5 0) 0""' 0) ~ 00"::5 m ~ m o~ ~ o -J :5 m u m ~ m E 9 11) Ino~


~ ro ~ .c

um
..,

"iO' :~ )(\I (I) .tq :J :0 ~


-=

'iU'"

"c :J

'fl' ~ g) "C "Q3 :;::;, "t: (\I 0. (\I (\I N :J (\I ()

~ .
.-c. .S(13 -0 0>
ro
... Q) 0. 2 Q) ...
c (/)C. E E

.-Q) : c (/)0 "Q , --ro .c ;:, 0 "i Q) ~ c. (,)= Q) .t:: P..9 c: Q) .>< 0 (Q1(\1 iro c: .2 Q) CI) ...N E Q) ::J .0 c:: ;:, Q) C) = ~ ro 8 .c ,ro -..ro :Cc. CI) ro u U> ::JQ) .-ro Oo O "Q) )ro ro Q) Q) Q) ... CI) Q) "Qro~_ro c:: 0 ro ... u ro ..ooS)ro ;:, .Q~~c:"Q) Q). ~ roQ) u c:: .c:o u;(0 ...E ~ ro"Q ro P. CD $ Q) .5 Q)=~Q)8 "0 ~ ::J.. c. .-"E ~)rou~ro O c. .!: O Q) C Q) ro CI) .c: .G5 u .c: ~ .~ ~ ~ E ro 0 N (,) 0 Q) 0.: c:

I
i0(\1--~ "t:

Q)""ai" +"' 0 ro ro 0 NU ~ :J 0"0 C C 08 E ~Q)


:J u .!:: u "t: :J u+"'

.9.3 (13 C "Co(1! E 0(\1

$c:"$c. Q)::JuQ)::J Orocn"Q~

ro '"iG'
ro
a> "Cc:c: ~ ~ .E1.EE a>~ u Lc:o~ ::J=E~ a.o.E1. roU)~ -O>c: a> (.) a.(.)E .-ro a> "S ~ 0> 0> I I

la
'0> 'la :2N IU .r:. .-+u; .0> .-CD '"'" c:: ~ --:J c:: -la E u ~E~ U)CDIU "'iii ~ ~ CD 0> 0> 2."C"C .cU)[: [:= 3 1U:a... "C CD O O ~ .~

1 := ro [: .~ U U)= CD~.5. ~ ~ '5 u '0 ~ (1! oS (1! a .~ (1!


~..9? Q) (1! "- C)c: -(1! la. E '-

CD-3 "C~-

~~-fil W ~
..; Z 't:: U IN

.-E

""'6 E ~g C 'C.:J :J (!1 ~

~S Q) ~ 1--

:Q'-_u
~ .r:. Lt) I -.:--

m
G) .-l.b ~ t: :J :a:c

m:cO 'fl' tU c:
I

m G) U -5.mG)
.-~ -~ .Q) ,~! .-(.) "" ..,tg ...t: O ""Q) I t:
N

t: m 0 U) t: CI3 E CI3 E
.-m U>--

.i:: Q) a.Q) .--""Qj :J ... "S c: -.~ .Oa. tU

f.) .a; tU= Q) f.) ...Q) U tU e


"C'cO::Jm .-No> (.) Q) .Q) "CU)oO> E L-c:C:~ a> ~ ~ O m .-:c G) .t: ...0 ~ I/} G) U) 0

Q) a. c: tU
::J

rn~

G-o>U)ol9 IM

:JG)G) I/}U"O .-Ut: u. CI3 .-

8 ~ Q) tU O c:

..,.

ID

I<D

229

5. EXPLOATAREA LlNIlLOR ELECTRICE SUBTERANE DE MEDIE TENSIUNE ~I DE JOASA TENSIUNE

5.1. Gestiunea LES de m.t. i j.t. 5.1.1. Stabilirea gestiunii asupra instalatiilor de medie ~i joasa tensiune se face prin actul de receptie, punere in functiune ~i preluare in exploatare a instalatiei (in cazul cand beneficiarul de investitie este Filiala de Retele Electrice -FRE), actul de predare -primire in exploatare a instalatiilor, incheiat pe baza ordinului de transfer (pentru instalatiile primite prin transfer de la alte unitati). 5.1.2. Gestiunea se atribuie pe baza de decizie data de conducerea FRE subunita1ilor de baza. care raspund de deservirea operativa a LES, ~i anume: -Centrelor de Distribu1ie ~i Exploatare Retele Electrice (C.D.E.E.) sau
-Sectiilor de Distributie
5.2.

a Energiei
LES

Electrice
de m.t.

(S.D.E.E

Delimitarea

5.2.1. Tntre subunitatile de exploatare (de regula, C.D.E.E.), delimitarea se face pe criteriullungimii celei mai mari a traseului de pe teritoriul subunitatii. LES fiind in exploatarea subunitatii pe al carei teritoriu are traseul cel mai lung. Tn cazuri speciale. gestiunea unor cabluri de m.t. se poate stabili prin conventii de exploatare aprobate de conducerea intreprinderii. 5.2.2. Revizia contactelor i papucilor cablurilor din celule se va face, de regula, odata cu revizia celulei de plecare din statie de catre personalul de exploatare din statie. 5.2.3. Delimitarea instalatiilar intre pasturile de transfarmare ~i retelele de joasa tensiune din gestiunea altar FRE-uri, sectii, centre sau terti se stabile~te prin conventii de explaatare, aprabate de canducatorii intreprinderilar.

230

5.2.4. De regula, ~xploatarea instalatiilor intre sectiile aceleia~i intreprinderi se realizeaza prin conventii cornune, aprobate de conducerea FRE, avand la baza principiile de delirnitare prevazute rnai sus.
5.3. Delimitarea LES de j.t.

Principiile urma!oarele:

generate

de delimi!are

a LES de joasa !ensiune

sun!

5.3.1. Toate LES de j.t. de pe teritoriul unei FRE sunt in gestiunea acesteia. Nu se vor alimenta localitati sau puncte de consum de pe teritoriul unei intreprinderi din unitatile altei intreprinderi vecine; cazurile exceptionale se trateaza prin conventie intre intreprinderile in cauza.
~ ?

5.3.2. Toate LES de j.t. din conturul teritorial al unei S.D.E.E. sunt In gestiunea sectiei respective. De regula, nu se alimenteaza localitati sau puncte de consum de pe raza de activitate a altei S.D.E.E. Cazurile exception ale se trateaza prin conventie Intre sectiile In cauza, aprobata de conducerea FRE-ului, delimitarea facandu-se la tabloul de distributie at postului de transformare (P.T.) ce alimenteaza sectorul respectiv de retea de j.t. (Iocalitate, punct de consum). De regula, conturul tentorial al C.D.E.E. se stabile~te astfel, Incat un sector de retea (LES de j. t. alimentata dintr-un P .T. ) sa apartina unui singur centru, delimitarea facandu-se la tabloul de distributie al postului de transformare. in cazul in care o LES de j.t. strabate conturut a doua centre, delimitarea se face la un punct de separatie vizibil (separator, tablou de sectionare cu sigurante), cu includerea acestuia in conventia de exploatare incheiata intre centre. 5.3.3. Delimitarea dintre C.D.E.E. sau S.D.E.E. ~i consumatori se face conform regulamentului de fumizare a energiei electrice.
231

5.4. Inscriptionarea

LES de m.t. ,i j.t.

Marcarea LES de m.t. i j.t. se executa in conformitate cu prevederile pct. 4.2. 5.5. Documentatia tehnica necesara exploatarii LES de m.t. ~i j.t. 5.5.1. Toate schemele privind reteaua de cabluri de m.t. ~i j.t. trebuie sa se gaseasca la sectiile ~i la unitatile operative care exploateaza LES. 5.5.2. Toate schemele, schitele i hartile sinoptice privind LES de m.t. i j.t. exploatate de FRE trebuie sase pastreze la centrele de distributie (gestionarul LES). 5.5.3. Fiecare C.D.E.E. sau S.D.E.E. trebuie nomenclator cu ITI cu care trebuie sa fie dotata. sa aiba un

5.5.4. Constatarile ~i observa!iile rezultate in urma controalelor se consemneaza in registrele gestionarului LES. prevazute in regulamentul PE 017 pentru astfel de lucrari. 5.5.5. La C.D.E.E. sau S.D.E.E. trebuie sa se gaseasca: a) un registru operativ pentru inscrierea cronologica a tuturor modificarilor survenite in schema; b) un registru pentru programarea opririlor pentru reparatia LES de m.t.; c) fi~ele pentru toate cablurile de m.t. 5.5.6. La dispecer ~i la fiecare statie electrica se vor gasi tabele cu incercarile admisibile pe LES de m.t. ce pleaca din statie.
5.6. Preluarea in exploatare a LES de m.t. ti j.t.

La preluarea in exploatare a LES de m.t. ~i j.t. trebuie respectate prevederile pct. 4.4, cu exceptia pct. 4.4.3, valabil pentru LES de m.t., ~i a pct. 4.4.6 ~i 4.4.7. 232

5.7. Exploatarea
i

LES de m.t.

Lucrarile care se efectueaza in perioada de exploatare a cablului sunt precizate ~i detaliate in Ordinul nr. 607/84, anexele 2 ~i 3. Tn acela~i ordin sunt precizate ~i periodicitatile de efectuare a acestora. Tn cele de mai jos sunt specificate unele dintre cele mai importante lucrari. 5.7.1. Exploatarea LES de m.t. necesita urmatoarele lucrari de supraveghere ~i control: a) verificarea regimului de incarcare a cablului; -zilnic, in statiile cu personal permanent; -odata cu controlul instalatiei (lunar sau trimestrial), la statiile fara personal permanent; b) manevrele programate pentru executarea de lucrari de modificare a regimului etc.; c) supravegherea personalului delegat ~i acordarea asistentei tehnice; d) supravegherea sapaturilor in zona ~antierelor de constructii ~i a personalului delegat; e) identificarea traseului de cablu ~i a cablului in profil pentru executarea lucrarilor. 5.7.2. Tntretinerea curenta periodica trebuie sa se desfaoare dupa cum urmeaza: a) controlul programat al traseului cablului; verificarea bornelor i a reperelor fixe; b) revizia capetelor terminale. odata cu aceea a echipamentului la care este racordat; c) verificarea prizelor de pamant, o data la cinci ani; d) masurile i verificarile. conform PE 116 i recomandarilor furnizorilor. 5.7.3. fntretinerea curenta neperiodica trebuie sa includa urrnatoarele lucrari: a) verificarea regimului de incarcare a cablurilor. cu ocazia modificarii configuratiei schemei electrice a retelei; b) reparatiile pe traseul cablului (refaceri. marcaje, umplerea ~antului de pamant. refacerea gazonului dupa sapaturi); 233

,..I.. ~

c) repararea tiup8 defectare; d) depistarea

cablului,

a man~oanelor

sau a cutiilor

terminale ~

locului defect.
5.8. Exploatarea LES de j.t.

Functionarea in conditii de fiabilitate a LES de j.t. impune executatea urrnatoarelor lucrari de supraveghere ~i control; -manevrele pentru retragerea din exploatare, in vederea executarii de lucrari. modificari regim etc.; -supravegherea personalului delegat. cu acordarea asistentei tehnice; -supravegherea sapaturilor in zona ~antierelor de constructii; -identificarea traseului de cablu ~i a cablului din profil. pentru executarea lucrarilor; -remedierile in urma deranjamentelor (inlocuiri de sigurante. refaceri de contacte. izolari de coloane. reparatii de cabluri defecte. cutii terminale. man~oane etc.).
5.9. Defectiuni ~i remedieri la LES de m.t. ~i j.t. .

in tabelul 2 se prezint8 principalele defectiuni care apar la LES de m.t. ~i j.t. ~i modul de inl8turare a lor.

234

~ Q) .Q
~~ Qj'!UQ).Q~ a. E ~ .a .~E
.!J ~=' 0.[:UI ~ .t: Q) t: .-IU

"' 0) Q) u Q)= c: G) -.Q ""'al ~~.~


:i:'~IU~ -'0~G)t: t:_='._Q)t: =,~.CG)UG) ~.E ""'

Q) ~ Q) c: .t: ~

~
Q)+"' -c: "c: 0:3 Q) O)"C )(1! 5

c " " () ~ "" E.QO) 0) O)c.c"C c()

mO) 0) .~.-III 'a "" .~

~c ~.-Q) tU U..!Q) .t: -=- ~ (Q 'S 'S .t: .~ ..!c..u..uE a. tU ~ 'E Q) .a; Eo Q) ..u "C .c: .c: "

E ."
ONu " .-C '-' ..u .-Q) , (/) , C E OCI ~ .Q O , C

E .~ , U

.-t:--='

~ Q) 0) .'6... E e "6" Q)~ "0 0) _"0 -5 m o ~ ..2 IV Q) .. Q) '6 Q) E

-~

=;>~'-;~
2 0 ~ -1\3 1\3o-e N ::1 .-U ~ :1 0 N III U 1\3-

:!. ~ (1! a .~
.; 2 .9 (1! ""0 .~ ~ ":; t) o Q) ~ .E .-IIJ J.
0> (/)

~ .!

(1! ~ .5 8 :2
tU 0) .= "' III a. -0 "'ri)0<0 8 -.-"' ,5.2

:E :2
.iIj c O N ~~-~ Q) .-)( {I) .I:: Q) .c Q) O Q) C "C J J C.IIJ {I) Q) {I) E cO>-' .--"
Q:0>0> "0-

tU ~ Q) 0~ Q) ~ .co "0
, 0>

e .v.. ..:
I c ~ .-

0) ,= 0) ...c -olU:J U .-

' .-0. I c
.I:: Q) 01 -t: oIIJ OC

.v.. ..9
LE::~ OI:J 0> N C "' c-C J"EQ)E.NQ)C .co Q) .>C.OIC.N

..: E GI "0 (/) w -J ~ .. IV a. IV Q) U ":@':~ m :J c.~ mu


~ .--IU .-""QI'!a~ .."C c:

"5~tS' -o~Q) OC-.~0)~ -0 .-01

~ ..
i, !~ ~ !~ ...= .0 E "Q. C) c: ~ I '6 E -"' ~ 0) .c: . 0 Q)~N.,g -n~.-'!a~ "' ~ .a c .~ .., '!a .3 a.e,.-0 IU U .t: -1:: Q) ~ U.S Q)UI
o 0+' (.)~ c:-"' ~~N a.~~

.IQ UI E ~
:=-"'~ .,

"a> ." .c .--IU C) Q) ~"C c: .E ~~'m '!a .-c: a. .-a. ~ IU ~ ~ ~ O) ~ u"'

,-

~ Q)

.C ~
t) GI ... Q) "0

~~ :J"C m o e .2 8.0) a. 0) 0 UI "C ~ .~ a. ~ .Gi' ~'-~0).C~=~o~UI ~~ .a c: = 6 .-E N 10 a> c .2 u a> "Gi o


~ t !tU a. ., ''0 tU '0 t~ ~ 0 tU -e ... ., '0 Q. ::I c

Q) "Gi "iU a. .Q ~ ..: Q. ~2 C:


-g '"Q) "0 "5 c Q) E Q) m

"' 0) L"' '- .2 c: .-~

~ "C I(Q m c .~
~ ...0 '-

-0 ... 0 G) .c -G)

G)

.~

.~

"5x

Q)

.-G) E '0>. G) ... -,2 :S'di ~(.) .s

:g~

~ "5 1.-

235

(/)

.-Q)

(\I

..!. -..U aI .c IU "C.. 2! m 0 .. 0, .~ c u .-"" "0...c: .1.Q) ~ "C

..!.

Q)

m
O

:,

.c

Q)

, .!. c:

.-Q) ~ ,g ~ ...c: .-" U IU o(U"Eu(U3 I:! ..-Q) .-J:, u Q)UI"0Q)c::;:1 o5iO.8'~ E;~oHw , u , c:EQ.

.I:: 3 ~ 8 ~(/) 0(\10(\1 E .E

., O u 0) c: ~ u 0) x Q) .= ~

C: 5.

i ~ ~ .Q)
~.U). ~ 0) ~2! a. CI ~~~ Q) ~~'C\J ~ m.aN U ~
c

i.~ '8. co -411 e! .N 4I1.Q ~.i

0) ~ 111 g. ~ 111 ~

."... ~ 1\1 ::I ~ ~ .-c u "'3


! 5 =

t\i -~ ~ Q) .Q
-oQ)w..Ix:.:Eo t:._OSInal"O .>

2! m Q) 'g Gi o c Q)= ... Q) ~-;: "t: ,"'Q) 0"0 I(Q


~
g.

.-::! ::! t)

.IU

, CII ..~..aI

~ ' -Q)..

Q)

.--;::-,= :JO C)'t:C

.-m ~~~O :J
~ :J CII ' '\1J aI

-..

G)~0", "'!!-c: ~IU~$ -"'

In
O C O i .~ ffi Q..Q)

o"Og ..:=
Q

~Q).:

f.:a ~ U)o CII


Eln.~ .i3 "' .8 "' -..Q) .9 '- O .r: ..:J ~.a Q)

C:J2!

~ Q.

.:~

IU N .2! aI .: .-,= .~.E CII~.2 mal~~2! Q) "" c ..In -aI .-Q) ~ Q) aI .: U)o= C)2"O S::.E ...a

O
aI

c:

<
/

:2;IU~ e "0 .~ ::! C .c: m . 0 ::! c: ~


I S aI

ogO

, -.t) ~
, ,
-

aI In ,~Eo ,~ .-"=

Q)._c a.gal

-'t:1n w Q) '\1J

w~

-;-m0 , .0 .-

"=c:J C.~- Q. :J .-CII -r-O-m 0"' Q. ..: C "'


:J 00 C CII >

~
=S~ 5",~

E o (/)o"C ,,"" 111 " E .~ _CII 'w 2!~Q)aI .-.Q .= :J","0~ E 8'\1J:J -Q)~ .: .: ,.5 -

2! 0-

.Q

'5' oc.0) )( 0ill " .2 .0 111

.~ "
0[: "5

=0 "u <0 ~ 0 ~ ~ 0 <11=0"' 2!<0<0 --0~ .2


U)o C

-0
...G) .Qoa"C~a.G) .-u ::J ,v .5
CII ,..
1 -.-Q)

:~E o~ -G)~ ~
5:al2U)oC .: ...: ..-d> :JQ) -"""0:J :J.:

-c ---

o C

.c "' "O'fl' .-Q) Q)"Qj "0"0 "5 m


IUEOUU:at: G) .-.Q CI)
0 ...c --G)

~~ ~~.~~~~ -c~G)U.~ tU.-IUC"t:O a."C.Q..::JoG)~


!1)

'3 W..: 2!
"OQ.",

llU G) eC)
-~~CII e.s._C-C '\1J
E Q) _"0 1 .-3
.r::-~-cu E

!1J 1U'e G) -::J=::J:;:J


-IU "C ::J

IU

~.-

O
Q)

"8
a.

c:JInE.! "Q C
::JCC)o

;1[Jal

!1) "C .c: '\V -.-U $ ="t: .c~ U 00 .-$ .~

.Q

.~

,
.-~ .~ ~:=

'0 .5 "Gi
~~-- .2 "'
"'-6"55j eQ)~ "5"5'Q) m

C 0
Q) O '\V .t: ~t:Q):J"""'U U .-"C "' Q)
~ 0 Q)
IU"C"CIU c: -'\V. Q)-

Q) ...m

m",O Q. = mOC

"C 1\1 .-.N Q) C!O+"' 1S'Gi2! cQ)m o~ 'GieQ)'Gi "C o"C"C -Q).>.-Q) ~ .. m Om~Q)(Q ~~G)~ "'"0.5~t1IX~ () NO v... r/)
-.= .Q '\V
O Q)

G) ~ :1:'..I\I~ U 3 .c -G) .0.0 ~ ~ Q)

= c .0. .1\1 1\1 = -E G) .-.0 N c E G) 3-~E G) .2 "(i ~ "C~ 1\1 G)

c: ~ .c: 0'\V Q. -Q) c:m._> Q) ..-C

c
c:~G;0"t:Q.E ~ "'
u.f/)a.~> IU ...~ ~ IUQ.C..au.",u

~~:Q'~~ "5
m Q) C "'
O ~ Q) "" ffi .-0 ~ G ~C "5

~(j)ISa:.c~E ~~0~~1\1~ 1\I.0C.uU)_c. +' cb c ~ 0111+' EO> ot1JO0-"" tU :. -~ 0> .0"5 NC) .-t:

CU C! (Q -.+"' "'
.C o .c
~

rn E u .,! Q) "0 "5 -;: Q) E Q) w


~ :0 (\I 0
.:~ z

Gi~ c:.:. :.00> a.m(/)

236

,0

~Q)Q)"C
Q) .Q) -~.-

IU"'

G> .~

:3-c :a .~ ",.2 ~ 1Uc: N...5 .-~


G>.-.c

~CII 2! C
Q) .~ .c C)Q.'\1J 2 >
" '-'-u m IU 0-.5

-CII In .
-Q)

O
)(

":Q;' ~ :3 .5; c:: ~ (\j ~ Q) .Q ~

237

ANEXA1
LEGISLATIA PE 003/79 TEHNICA

-Nomenclatorul de verificari, incercari ~i probe privind montajul, punerea in functiune ~i darea in exploatare a instalatiilor energetice PE 005/85 -Regulament pentru analiza ~i evidenta incidentelor ~i avariilor din instalatiile de producere, transport ~i distributie a energiei electrice ~i a caldurii PE 006/81 -Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile M.E.E. PE 009/81 -Norme de prevenire, stingere ~i dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice ~i termice PE 016/84 -Normativ tehnic de reparatii la echipamentele ~i instalatiile energetice PE 107/81 -Normativ pentru proiectarea ~i executia retelelor (republicat in 1988) de cabluri electrice PE 116/84 -Normativ de incercari ~i masurari la echipamente ~i instalatii electrice PE 117/79 -Regulament privind conducerea prin dispecer in sistemul energetic PE 118/79 -Regulament general de manevrare in instalatiile electrice PE 127/83 -Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene 1. RE-Ip 1-82 -indreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1 -20 kV 1. RE-Ip 2-82 -indreptar de proiectare pentru poduri de cabluri, subsoluri de cabluri ~i niveluri deschise 1. E-Ip 34-89 -Instructiuni privind dotarile riecesare in statiile de transformare din punctul de vedere al P.S.I. ~i N.P.M. 1. RE-Ip 35/2-86 -indrumar de proiectare pentru retele de medie tensiune cu neutrul tratat prin rezistenta. Instalatii de legare la pamant pentrlJ linii aeriene, cabluri subterane, statii ~i posturi de transformare

238

3.2. RE-117-82

3.1. RE -I 69-83 3.1. RE-1136-84


3.2. FT 4-82
3.2. FT 49-88

-Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana la 35 kV -Instructiune de exploatare privind functionarea in regim de suprasarcina a cablurilor de m.t. -Instructiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT ~i JT -fncercari, verificari ~i masurari executate la cabluri -Executarea man~oanelor de legatura la cablurile de 1 kV cu materiale din seturi -Executarea jonctiunilor la conductoarele din aluminiu ale cablurilor de 1-20 kV, prin presare la rece -Revizia podurilor, canalelor, subsolurilor ~i niveIurilor deschise de cabluri din statiile de transformare -Executia jonctiunilor de cabluri de 10 kV cu izolatie de PVC ~i HIU, cu cabluri de 20 kV cu izolatie de PE -Executarea man~oanelor de legatura la cablurile de 20 kV tip A2YSY, folosind materiale din seturi -Executarea capetelor terminale de interior la cablurile de 20 kV tip A2YSY, folosind materiale din seturi -Executarea man~oanelor de derivatie la cablurile de 1 kV tip ACYAbY, folosind mu fe cu ~uruburi MDStA ~i banda tip J1 din seturi -Executarea subansamblurilor terminale de exterior la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y, folosind materiale din seturi -Executarea ~i repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de 1 -20 kV -Executarea capetelor terminale de interior la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y,folosind elemente prefabricate din seturi

3.2. FT 50-89

3.2.

FT

54

-82

.,

3.2.

FT

65-85

3.2. FT 66-83
3.2. FT 67-87

3.2.

FT

70-85

3.2.

FT

71-89

3.2.

FT

75-

87

3.2. FT 78 -87

239

3.2. FT 79- 87

Ordinul M.E.E. nr.60711984


3.2. RE-117-82 3.1. E-151-81
3. LI-I 95-79

3.1. RE-1138-84

3.2. RE-1161-85
3.2. RE-I 176-87

-Executarea capetelor terminale de exterior la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y. utilizand elemente prefabricate din seturi -Instructiuni privind executarea jucrarilor de exploatare ~i reparatii ale fondurilor fixe din unitatile C.I.R.E. -Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana la 35 k\l' -Instructiuni tehnologice privind montarea man~oanelor mixte la cablurile de 20 kV -Instructiuni de exploatare ~i intretinere a cablurilor de 110 kV -Instructiune tehnologica experimentala privind incercarea ~i defectoscopia mantalei de PVC la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y -Instructiuni tehnologice de reparare a defectelor mantalei din PVC a cablurilor -Instructiune tehnologica pentru executarea man~oanelor de legatura ~i mixte la cablurile de 1 kV cu izolatie din HIU, folosind materiale din seturi -Instructiuni tehnologice pentru repararea mantalelor cablurilor de 1 -20 kV cu carcase termocontractabile din PVC. cu zavor -Electrotehnica ~i electroenergetica. Scheme conventionale pentru centrale. statii ~i posturi de transformare. linii de transport ~i distributie -Cabluri de energie cu izolatie de hartie impregnata. in manta de plumb -Cabluri de energie cu izolatie ~i manta de PVC -Semne conventionale pentru scheme electrice -Producerea. transportul ~i distributia energiei electrice. Terminologie -Marcarea ~i repararea retelelor de conducte ~i cabluri in localitati

'5:

3.2.

RE-I

182-87

STAS 1590/3-71

STAS 4481/1-2 ST AS 8778/1-2 STAS 11381-88 STAS 12283-84 STAS 9570/1-89

240

ANEXA2
CONTINUTUL INSTRUCTIUNILOR INTEI~NE

1. Prezentarea LES: -elemente; -schema ~i regimul de functionare. 2. Deservirea operativa a retelei subterane: -supravegherea instalatiei; -controlul instalatiei; -valorile admisibile ale parametrilor care caracterizeaza enteaza starea de functionare a instalatiei; -manevrele in caz de deranjamente pectiv8.
3. Lucrarile curente ale LES: -periodicitati; -masurari ~i aprecieri calitative. 4. Defectiunile ~i remedierea lor (cu indicarea limitelor
.~ I',

~i influ-

care afecteaza reteaua res-

responsabilitatilor

~i a

de competenta). 5. Masurile specifice 6. Atributii de serviciu

de protectie specifice

a muncii ~i P.S.I. personalului ~i functionare de exploatare a subunitatii). (in confor-

mitate cu regulamentul 7. Evidenta 8. Dotarea

de organizare

tehnico-economica. instalatiei.

Nota.

I.T.I. privind exploatarea LES respective se vor elabora pe baza: -standardelor ~i prescriptiilor contingente in vigoare; -fi~elor tehnologice de executie a LES respective; -instructiunilor fabricii constructoare a elementelor LES; -proiectului retelei; -regulamentului de functionare ~i organizare a unitatii care exploateaza LES.

241

S-ar putea să vă placă și