Sunteți pe pagina 1din 40
REGIA AUTONOMA DE ELECTRICITATE -RENEL ~ [ PE 128 -9~ ) REGULAMENT DE EXPLOATARE TEHNICA
REGIA
AUTONOMA
DE ELECTRICITATE
-RENEL
~
[
PE
128
-9~
)
REGULAMENT
DE EXPLOATARE
TEHNICA
A LlNIILOR
ELECTRICE
iN CABLU
~ef sectje:
Tinisescu
~ef atelier:
dr. ing. Alexandru
ing. Horia Mirie~
~ef project:
ing. Aurelian
Blechta
ing. Constanta
Olieriu
ICEMENERG
Bucure,ti
-1991
199
REGULAMENT PE 128/90 DEPARTAMENTUL DE EXPLOA TARE TEHNICA Grupa 1 ENERGJEI A LlNIlLOR ELECTRICE
REGULAMENT
PE 128/90
DEPARTAMENTUL
DE EXPLOA
TARE
TEHNICA
Grupa 1
ENERGJEI
A LlNIlLOR
ELECTRICE
Electroenergetica
ELECTRICE
IN CABLU
CUPR
NS
Pag.
1. Domeniul de aplicare
205
2. Terminologie
~i clasificare
206
2.1. Retele ~i gospodarii de cabluri
206
2.2. Clasificarea retelelor de cabluri
208
2.3. Caracteristicile cablurilor
209
2.4. Elementele componente ale cablurilor
210
2.5. Accesoriile pentru cabluri
211
2.6. Lucrarile de exploatare a retelelor de cabluri electrice
213
3. Receptia ~i darea in exploatare a LES
213
3.1. Dispozitii generale
213
3.2. Comisia de receptie
214
3.3. Documente, verificari
~i probe la receptia preliminara
~i
inainte de punerea in functiune a LES
215
3.4. Controlul pe teren
217
3.5. Punerea in functiune ~i exploatarea de proba
218
4. Exploatarea liniilor electrice subterane de inalta tensiune
220
4.1. Delimitarea LES de i.t.
220
4.2. Inscriptionarea LES de i.t.
220
4.3. Documentatia tehnica necesara exploatarii LES de
224
4.4. Preluarea in exploatare a LES de i.t.
225
Aprobat cu
Data intrarii in vigoare:
Decizia
fnlocuie~te Regulamentul
PE 128/73
1.07.1991
nr. 283/14.05.91
203
Pag. 4.5. LES Exploatarea de i.t. 227 4.6. ~i remedieri Defectiuni la LES de i.t.
Pag.
4.5. LES
Exploatarea
de
i.t.
227
4.6. ~i remedieri
Defectiuni
la LES
de
i.t.
227
5.
Exploatarea
liniilor
electrice
subterane
de
medie
tensiune
~i
de joasa
tensiune
230
5.1.
Gestiunea
LES
de
m.t.
~i j.t.
230
5.2.
Delimitarea
LES
de
m.t.
230
5.3.
Delimitarea
LES
de
j.t.
231
5.4.
Inscriptionarea
LES
de
m.t.
~i j.t.
232
5.5.
Documentatja
tehnica
necesara
exploatarii
LES
de
m.t.
~j j.t.
232
5.6.
Preluarea
in
exploatare
a LES
de
m.t.
~ij.t.
232
5.7.
Exploatarea
LES
de
m.t.
233
5.8.
Exploatarea
LES
de
j.t.
234
5.9.
Defectiuni
~i remedieri
la LES
de
m.t.
~i j.t.
234
Anexe
Anexa
1.
Legislatia
tehnica
238
Anexa
2.
Continutul
instructiunilor
interne
241
204
1. DOMENIUL DE APLICARE
1. DOMENIUL
DE
APLICARE
"' -- 1.1. Prevederile prezentului regulament se aplica in activitatea de exploatare a liniilor electrice
"'
--
1.1. Prevederile prezentului regulament se aplica in activitatea
de exploatare
a liniilor electrice
subterane
(LES) de inalta tensiune
(i.t. -Un=
60
220 kV), medie tensiune (m.t. -Un=
6
35 kV) ~i de
joasa tensiune (j.t. -Un sub 1 kV inclusiv), aflate in sistemul
electroenergetic ~i destinate transportului ~i distributiei energiei
electrice. Prevederile regulamentului includ ~i gospodariile de cabluri
din centralele electrice. statiile ~i posturile de transformare.
1.2. Regulamentul
nu
se
aplica
liniilor
electrice
subterane
a
caror exploatare este reglementata prin prescriptii tehnice speciale.
cum sunt: instalatiile pentru telemecanica. pentru comanda ~i control
care fac obiectul regulamentului
PE 506.
1.3. Pe baza prezentului regulament urmeaza a se elabora
pentru fiecare tip de LES in parte, cu exceptia LES clasice, construite
in concordanta cu prescriptiile existente pana la aprobarea acestui
regulament, instructiuni tehnice interne (ITI} specifice situatiei
concrete locale, tinandu-se seama de instructiunile fabricilor
constructoare ~i de prescriptiile contingente in vigoare, indicate in
anexa 1.
Instructiunile
tehnice
interne
vor fi semnate
tehnic al centrului, verificate de sectie ~i aprobate
de conducatorul
de inginerul ~ef al
intreprinderii (anexa 2}.
1.4. Prevederile prezentului regulament au drept scop:
a) stabilirea operatiilor
de exploatare
ce trebuie sa se execute
pentru a se asigura o functionare sigura a liniilor electrice subterane;
b) reducerea la minimum a uzurii premature a cablurilor
subterane ~i a cauzelor care provoaca defectarea acestora;
c) stabilirea
lucrarilor care se executa
atat pentru mentinerea
LES In stare de functionare ~i evitarea avariilor ~i a Intreruperilor
accidentale, cat ~i pentru remedierea defectiunilor;
d) reducerea la minimum a consumului de materiale deficitare ~i
energofage.
205
2. TERMINOLOGIE ~I CLASIFICARE
2. TERMINOLOGIE
~I
CLASIFICARE
2.1. Reiele ~i gospodarii de cabluri
2.1. Reiele ~i gospodarii
de cabluri
2.1.1. Re/eaua e/ectrica este ansamblul de linii ~i statii conectateintre ele ~i, eventual,interconectatecu alte
2.1.1. Re/eaua e/ectrica
este ansamblul de
linii
~i
statii
conectateintre ele ~i, eventual,interconectatecu alte retele.
2.1.2. ReJeauade cabluri este ansamblul de cabluri destinat transportului,distributiei §i utiliz8rii energiei electrice
2.1.2. ReJeauade cabluri
este ansamblul de cabluri destinat
transportului,distributiei §i utiliz8rii energiei electrice la consumatorii
industriali,similari §i publici.
2.1.3. Linia
electrica
subteran.i
(LES)
este
linia
electrica
montata fie direct In pamant, fie In canale sau tuneluri.
2.1.4. Circuitul
electric
subteren
este cablul sau ansamblul
de cabluri care constituie o cale independenta de vehiculare a
energiei electrice ~i poate ti trifazat, bifazat sau monofazat.
2.1.5. Gospodiria
de
cabluri
este ansamblul retelelor de
cabluri, inclusiv accesoriile ~i elementele de montaj, precum ~i
instalatiile aferente de iluminat, de ventilatie, de semnalizare ~i de
stingere a incendiilor, care deservesc un obiectiv industrial sau similar.
2.1.6. Fluxul de cabluri este grupul de cabluri pozat intr-unul
din urrnatoarele moduri:
-in acela~i ~ant, in cazul cablurilor montate in pamant;
-pe acela~i stelaj, estacada, pardoseala, radier sau perete, in
cazul cablurilor montate in aer liber.
Se considera flux mare de cabluri in cazul in care cuprinde
peste 20 de cabluri.
2.1.7. Fluxurile separate de cabluri reprezint8 grupurile de
cabluri pozate intr-unul din urm8toarele moduri:
-pe trasee amplasate distinct, ca de exemplu in tuneluri sau
canale separate. fluxuri pozate in pamant la distante intre ele de
minimum 0,5 m etc.;
206
-fluxuri pe acela~i traseu, intre care se realizeaza separari prin pereti, tuburi de protectie etc.,
-fluxuri pe acela~i traseu, intre care se realizeaza separari prin
pereti, tuburi de protectie etc., rezistenta la foc pe o durata de
minimum 1,5 ore;
-fluxuri dispuse de o parte ~i de alta a spatiilor de circulatie cu
o latime minima de 1 m;
-fluxuri
amplasate in puturi de cabluri sau estacade de cabluri,
daca distantele dintre fluxuri sunt de cel putin 1 m, respectiv 0.5 m.
2.1.8. Transpunerea faze/or unui circuit reprezinta Incru- ci~area fazelor cablurilor de inalta tensiune pozate alaturat
2.1.8. Transpunerea faze/or unui circuit reprezinta Incru-
ci~area fazelor cablurilor de inalta tensiune pozate alaturat in pamant,
in scopul egalizarii curentilor indu~i in mantalele fazelor.
2.1.9. Instalajia de legare la pBm.int este ansamblul construit din electrozi ~i alte piese, prin
2.1.9. Instalajia
de legare
la pBm.int
este ansamblul construit
din electrozi ~i alte piese, prin care se realizeaza legarea la pam8nt a
unor elemente metalice ale LES care nu fac parte din circuitele de
lucru, dar care pot ajunge accidental sub tensiune.
2.1.10. Adancimea
de
pozare
este
distanta
m8surat.8 pe
vertical8 intre cota :t O a terenului ~i cota la care se afl8 cablul,
m8surat8 la mijlocul acestuia.
2.1.11. Oenivelarea
LES
este distanta in plan vertical,
avand
ca masura diferenta intre cote le de nivel la care se afla montate cele
doua capete terminale ale cablului.
2.1.12.
Traseul
LES
este
proiec1ia
in
plan
orizontal
a
intregii LES.
2.1.13. Apropierea
LES
fata de un element
oarecare
este o
situatie de vecinatate, in care LES nu se incruci~eaza
cu elementul
respectiv.
2.1.14. Portiunile
speciale
de traseu
sunt acele portiuni din
traseul liniei in care apare coexistenta LES cu elementele naturale.
obiectele. obiectivele sau instalatiile. constructiile etc
apropierea liniei sau cu care linia se incruci~eaza.
situate in
207
2.1.15. Traversarea sau subtraversarea este acea incruci§are de traseu in care LES trece pe deasupra,
2.1.15. Traversarea
sau subtraversarea
este acea incruci§are
de traseu in care LES trece pe deasupra,
respectiv pe sub elementul
incruci§at (drum constructii, instalatii etc.).
2.1.16. Bornarea LES este avertizarea vizuala a acesteia cu bornele montate pe traseul cablului.
2.1.16. Bornarea
LES
este avertizarea
vizuala a acesteia cu
bornele montate pe traseul cablului.
2.1.17. Gestiunea LES reprezinta totalitatea elementelor LES care alcatuiesc mijloacele fixe preluate de catre gestionar,
2.1.17. Gestiunea LES reprezinta totalitatea elementelor LES
care alcatuiesc mijloacele fixe preluate de catre gestionar, pe baza
inventarului, in conformitate cu situatia existenta pe teren. ca rezultat
allucrarilor de investitii proprii sau ale tertilor (preluate prin transfer).
Gestiunea LES sufera modificari ori de cate ori este necesar. ca
urmare a lucrarilor de reparatii curente sau a operatiilor de casare
partiala.
2.2. Clasificarea retelelor de cabluri
2.2. Clasificarea
retelelor
de cabluri
Cablul de energie denumit §i cablu de forta este cablul de inalta tensiune (60 220
Cablul de energie denumit §i cablu de forta este cablul de inalta
tensiune (60
220
kV), medie tensiune
(6
35
kV) sau de joasa
tensiune
(sub
1
kV),
folosit
in
circuitele
primare
ale instalatiilor
de
producere, transport. distributie §i utilizare a energiei electrice, in
curent alternativ sau curent continuu.
2.2.1. Dupa tipul constructiv a! cablului, se deosebesc:
a) cablu monopolar, constituit dintr-un conductor
izolat ~i inve-
li~ul de protectie exterior;
b) cablu multipolar, alcatuit din mai multe conductoare, izolate
distinct electric ~i solidare mecanic ~i inveli~ul de protectie exterior"
2.2.2.
Clasificarea dupa comportarea
la foc
in
conformitate
cu
STAS
11388/7,
cablurile
se
clasifica
in
urmatoarele tipuri:
a) cablu fara intarziere la propagarea flacarii;
b) cablu cu intarziere la propagarea flacarii;
c) cablu cu intarziere marita la propagarea flacarii;
d) cablu rezistent la foc.
208
2.2.3. Dupa valoarea tensiunii, se deosebesc: a) LES de inalta tensiune, avand valori de 60
2.2.3. Dupa valoarea tensiunii, se deosebesc:
a)
LES de inalta
tensiune,
avand valori
de
60 kV.
110
kV
~i
220 kV;'
b)
LES de medie tensiune.
cu valori
de
6
kV.
10 kV.
20
kV ~i
35kV;
c) LES de joas8
tensiune,
cu valori
sub
1 kV,
cele
mai frecvente
fiind tensiunile
de 380
V
~i 220
V.
2.2.4. Dupa modul de tratare a neutrului retelelor de medie
tensiune. se deosebesc:
a) retele cu neutrul izolat;
b) retele cu neutrul compensat cu bobina de stingere;
c) retele cu neutrullegat la pamant, direct sau prin rezistenta.
2.3.
Caracteristicile
cablurilor
2.3.1. Caracteristicile
electrice
ale cablurilor:
a) Tensiunea nomina/a a cablului
este tensiunea pentru care a
fast praiectat cablul ~i la care se refer8 caracteristicile de function are
~i de incercare ale cablurilor.
Tensiunea nominal8 se exprim8
prin ansamblul
valorilor
UJ Ut
In care:
-Uo
reprezinta tensiunea
conductor
nominala
(valoare
efectiva)
Intre un
~i Inveli~ul
metalic
al
cablului
sau
pamant;
-U
-tensiunea
nominala
(valoare
efectiva)
Intre
doua conductoare ale cablului:
U
= Uo J3 , In circuitul alternativ trifazat;
U
= 2 Uo , In circuitul de curent continuu.
b)
Curentul maxim admisibil de durata al cablului,
la o anumita
temperatura a mediului ambiant, este sarcina maxima pe care o pot
suporta conductoarele cablului, fara a se depa~i temperatura maxima
admisibila de lucru, In regim de durata.
209
2.3.2. Caracteristicile termice ale cablurilor a) Temperatura maxima a conductoarelor in regim permanent ~ este
2.3.2. Caracteristicile
termice
ale cablurilor
a) Temperatura
maxima a conductoarelor
in regim permanent
~
este
valoarea
maxima
in
conductor,
rezultata
prin
insumarea
temperaturii mediului ambiant ~i a supratemperaturii datorata
curentului de sarcina.
Temperatura maxima admisibila a conductoarelor cablului in
regim permanent, in lipsa unor date exacte ale fabricii constructoare,
se va considera de maximum + 80°C. Temperatura maxima a
conductoarelor unui cablu poate fi calculata conform PE 107, anexa 1.
b)
Temperatura
maxima
a
conductoruluj
in
condilii
de
scurtcircuit este temperatura cea mai ridicata a conductoarelor ce se
poate admite dupa un scurtcircuit avand o durata de maximum 5 s.
Pentru
temperatura
maxima
admisibila
a
conductoarelor
cablului la sfar~itul scurtcircuitului, in lipsa datelor fumjzorului, se vor
considera, jnformativ, urmatoarele valori:
-160° C pentru cabluri cu tensiunea nominala (U ) pana la 6 kV
inclusiv;
-140° C pentru cabluri cu tensiunea nominala (U) de 10
20
kV;
-1200 C pentru cablurj cu tensiunea nominala ( U ) mai mare
de 20 kV.
2.4. Elementele
componente
ale cablurilor
2.4.1. Canductarul cablului este un carp metalic din aluminiu
sau din cupru, care constituie a cale unica de curent, canstituit
dintr-unul sau mai multe fire.
2.4.2. Izolajia conductorului (hartie impregnata cu ulei,
policlorura de vinil (PVC), polietilena (PE), cauciuc siliconic etc.) este
(sunt) stratul (sau straturile) de material izolant cu care este invelit
conductorul.
2.4.3. Ecranul
sau
inveli.$ul
metalic
aplicat pentru un
ansamblu de conductoare izolate are scopul principal de a elimina sau
atenua simtitor actiunea campurilor electrice sau magnetice straine
210
asupra curentului electric care trece prin conductor, respectiv prin conductoare ~i invers. Ecranul metalic, pentru
asupra curentului electric care trece prin conductor, respectiv prin
conductoare ~i invers. Ecranul metalic, pentru cablurile de energie,
are ~i scopul de creare a unei suprafete echipotentiale in jurul izolatiei,
de asigurare a unei cai de trecere a curentilor capacitivi sau a
curentilor de defect cu pamantul (scurtcircuite homopolare), de
asigurare a protectiei persoanelor ~i materialelor in cazul perforarii
cablului prin corpuri conductoare exterioare.
2.5. Accesoriile pentru cabluri
2.5. Accesoriile
pentru
cabluri
2.5.1. Cutia terminala reprezinta o constructie izolanta etan~a la capatul cablului, pentru protectia cablului
2.5.1.
Cutia
terminala
reprezinta
o constructie
izolanta
etan~a
la
capatul
cablului,
pentru
protectia
cablului
contra
umezelii
~i
a
poluarii,
precum
~i pentru
racordarea
cablului
la aparatura
adiacenta.
La
cablurile
de
i.t.
cu
ulei
sub
presiune,
cutia
terminala
mai
are
urmatoarele
functiuni;
-etan~eaza
circuitul
de ulei al cablului;
-creeaza
posibilitatea
alimentarii
cu ulei a circuitului
hidraulic.
2.5.2. Capul terminal este elementul care serve~te pentru legarea ~i protejarea capetelor terminale de cabluri,
2.5.2. Capul terminal este elementul care serve~te pentru
legarea ~i protejarea capetelor terminale de cabluri, fiind executat prin
infa~urarea cu benzi izolante (adezive, termocontractibile etc.}.
2.5.3. Man~onuJ reprezinta o constructie izolanta etan~a care serve~te la conectarea a doua sau mai
2.5.3. Man~onuJ reprezinta o constructie izolanta etan~a care
serve~te la conectarea a doua sau mai multor cabluri la refacerea
izolatiei ~i a continuitatii electrice a eventualelor ecrane sau armaturi.
precum ~i la protectia exterioara.
La cablurile de i.t. cu ulei sub presiune asigura ~i continuitatea
circuitului hidraulic.
La acest tip de cabluri se deosebesc doua feluri de man~oane
speciale:
a)
Man$onuJ de
stopare
este destinat separarii circuitului
hidraulic al liniei electrice subterane jn actiuni hidraulice
independente, jn vederea asigurarii presiunilor de ulei necesare bunei
functionari a instalatiei. Numarul man~oanelor de stopare depinde de
lungimea ~i denivelarile traseului
LES.
211
b) Man§onul de alimentare asigura acelea~i functiuni de stopare de mai sus, exclusiv sectionarea circuitului
b)
Man§onul
de
alimentare
asigura
acelea~i
functiuni
de
stopare
de mai sus, exclusiv
sectionarea
circuitului
hidraulic
a! LES.
2.5.4. Circuitul de ulei (numai la cablurile de i.t. cu ulei sub presiune) reprezinta ansamblul
2.5.4. Circuitul
de ulei
(numai la cablurile
de i.t.
cu ulei
sub
presiune) reprezinta ansamblul rezervoarelor de ulei, al manometrelor
~i al legaturilor de la acestea la cablu, destinate atat mentinerii
presiunilor de serviciu (minime ~i maxime), cat ~i semnalizarii presiunii
de avarie jn instalatie.
2.5.5. Cutiile de transpunere (numai la Gablurile de i.t. GU sistem de transpunere) sunt destinate
2.5.5.
Cutiile
de
transpunere
(numai
la
Gablurile
de
i.t.
GU
sistem de transpunere) sunt destinate realizarii insGrierii mantalelor
metaliGe ale cablului dupa efecluarea transpunerilor, preGUm §i legarii
la pamant a aGestor mantale prin rezisten1e variabile sau eGlatoare. in
func1je de tensiune.
2.5.6. Cut;;le de deconectare
realizeaza
legatura galvanica
la
pamant a mantalelor (ecranelor) metalice ale cablurilor de i. t.
Detalierj ale celor expuse la pct. 2.1 -2.
5, precum ~i directive
privind proiectarea ~i executia retelelor de cabluri sunt prevazute in
PE 107-81, cap. 1.2 ~i 3.
NOTA. in prezentul regulament se folosesc urmatoarele moduri de
indicare a gradului de obligativitate a prevederilor:
-trebuie, este necesar; urmeaza indica obligativitatea stricta a
respectarii prevederilor in cauza;
-de regula indica faptul ca prevederea respectiva trebuie sa
fie aplicata in majoritatea cazurilor; nerespectarea unei
astfel de prevederi trebuie justificata intotdeauna in
exploatare;
-se
recomanda, pe cat posibil
indica o rezolvare
preferabila
care trebuie luata in considerare in exploatare;
-se admite indica o solutionare satisfacatoare. care poate ti
aplicata in situatii particulare, tiind obligatorie justiticarea ei
in exploatare.
212
2.6. Lucrarile de exp'oatare a relelelor de cabluri electrice
2.6. Lucrarile
de exp'oatare
a relelelor
de cabluri
electrice
j' 2.6.1. Lucrcirile operative (LO) constau in supravegherea (8) permanenta a functionarii instalatiilor, executarea
j'
2.6.1. Lucrcirile operative (LO) constau in supravegherea (8)
permanenta a functionarii instalatiilor, executarea de manevre (M)
programate sau accidentale ~i executarea controlului curent (C;) in
instalatii.
2.6.2. fntrejinerea
curenta
(IC) cuprinde lucrarile de intretinere
curenta periodica (ICP) ~i neperiodica (ICN) de mica amploare in
exploatare, pentru prevenirea unor deteriorari, avarii sau incidente.
2.6.3. IntervenJia
accidental.i
(IA) consta in remedierea
unor
defectiuni, deranjamente, incidente sau avarii ce apar accident31 in
instalatiile aflate in exploatare, prilejuite de situatii neprevazute (meteo
sau energetice).
2.6.4. Lucrarile
de reparaJii
(R)
cuprind operaliile de reducere
a uzurii fizice ~i morale a instala1iilor. prin eliminarea defecliunilor.
inclusiv inlocuirea sau modernizarea instala1iilor.
Scopul acestor lucrari este de a menline parametrii de
funclionare imbunataliti de progresele tehnologice ~i marirea duratei
de viata a instalatiilor.
Lucrarile de reparalii cuprind:
-revizia tehnica (RT);
-reparatia curenta (RC);
-reparatia capitala (RK).
Atat activitatile pentru lucrarile enumerate. cat ~i periodicitatea
acestora sunt detaliate in Ordinul nr. 607/84, anexele 2. 3.4.
3. RECEPTIA
~I
DAREA
IN
EXPLOATARE
ALES
3.1. Dispozitii
generale
Liniile electrice subterane noi extinse sau reconstruite se dau in
exploatare numai dupa efectuarea asupra lor a tuturor verificarilor,
incercarilor ~i probelor prescrise, conform PE 116.
213
Scopul receptiei este: -efectuarea verificarii complete a realizarii lucrarilor de con- structii-montaj ale obiectivului
Scopul receptiei este:
-efectuarea verificarii complete a realizarii lucrarilor de con-
structii-montaj ale obiectivului de investitii, in concordantEi cu
documentatia tehnico-economica aprobata ~i cu prescriptiile tehnice in
'\.
vigoare;
-confirmarea
terminarii
~i
calitatii
lucrarilor
de
constructii-
montaj;
-indeplinirea
conditiilor
pentru
exploatarea
normala
a
liniei
electrice subterane;
-realizarea
indicatorilor tehnico-economici
aprobati.
Receptia LES se efectueaza in urmatoarele etape:
a) receptia preliminara.
care are loc dupa terminarea
lucrarilor
de constructii-montaj;
b) receptia punerii in functiune a liniei, care se efectueaza dupa
terminarea probelor tehnologice ale instalatiei ~i are drept scop
verificarea indeplinirii conditiilor pentru exploatarea
normala;
c) receptia definitiva,
care se efectueaza
la termenul
prevazut
pentru realizarea indicatorilor tehnico-economici
Procesele
verbale
de
receptie
definitiva
aprobati.
se supun apr()barii
organelor care au numit camisia de receptie.
3.2.
Comisia
de
recepiie
Receptia unei LES in toate etapele se efectueaza de catre o
comisie de receptie, constituita dintr-un pre~edinte ~i speciali~ti. Gel
putin unul dintre membrii comisiei va ti desemnat din partea unitatii
care urmeaza sa exploateze LES.
Din comisia de receptie nu pot face parte membrii colectivului
de proiectare, de executie ~i dirigintii lucrarilor, dar ace~tia vor
participa, de la caz la caz, la efectuarea lucrarilor de receptie.
Modul de desfa~urare a activitatii comisiei de receplie in fiecare
etapa se stabile~te de catre pre~edintele comisiei.
Gomisia
de
receptie
raspunde
de
inceperea
la
termene
a
receptiei, de efectuarea receptiei ~i de calitatea acesteia, hotarand
admiterea sau respingerea ei.
214
Hotararile comisiei de receptie se iau cu majoritate de voturi §i ~ se consemneaza in
Hotararile comisiei de receptie se iau cu majoritate de voturi §i
~
se consemneaza in procesul verbal de receptie, impreuna cu
eventualele opinii separate ale unor membri ai comisiei.
Conducerea
exploatarii
LES va pune la dispozitia
comisiei
de
receptie grupe de speciali§ti §i electricieni, care vor efectua controale
§i verificari la elementele LES. in conformitate cu prevederile
nomenclatorului PE 003.
3.3. Documente,
verificari
~i probe
la receptia
preliminara
~i inainte
de punerea
in functionare
a LES
3.3.1. LES de l.t. cu presiune de ulei
La receptia unei LES de Inalta
tensiune
cu presiune
de ulei,
executantul,
impreuna
cu beneficiarul,
prezinta.
iar comisia
verifica
urmatoarele documente:
a)
planul de executie cotat fata de reperele fixe cu tot
traseul
cablului de l.t., inclusiv buclele de rezerva din statii, numarul ~i tipul
rezervoarelor de ulei montate la capete;
b) pozitia man~oanelor, cotata fata de reperele fixe;
c) pozitia cutiilor
de deconectare
~i transpunere
de
la man-
~oane, cotata fata de reperele fixe. De regula, cutiile de transpunere ~i
de deconectare se monteaza suprateran Intr-o carcasa metalica, pe
care se va inscriptiona obligatoriu cu:
-tipul cutiei de transpunere
~i deconectare;
-numarul man~onului;
d) pozitia man~onului de stopare,
indicata
in mod expres atat
pe schita, cat ~i pe carcasa
cutiei de transpunere
de deconectare,
unde se va preciza
~i numarul
~i tipul
rezervoarelor
de ulei
de
la
man~onul de stopare;
e) diagrama cu profilul altimetric real, ridicat pe traseul cablului
de it.;
f)
schema
de transpunere
~i tensiunile
induse
in
manta,
pe
tronsoane,
pe
traseul
cablului
de
ti.,
in
cazul
in
care
se
face
transpunerea fazelor respective;
g) schema de fazare;
215
h) indicarea presiunii maxime ~i minime de serviciu, precum ~i a presiunii de alarma; i)
h) indicarea presiunii maxime ~i minime de serviciu, precum ~i a
presiunii de alarma;
i)
buletinele de verificare ~i masurari.
3.3.2. LES de i.t. cu izolatie uscata La receptia unei LES de inalta tensiune cu
3.3.2. LES de i.t. cu izolatie uscata
La receptia unei LES de inalta tensiune cu izolatie uscata se vor
prezenta ~i verifica documentele precizate la pct. 3.3. 1.a, b. c. f. 9 ~j i.
3.3.3. LES de m.t. ~i j.t. La receptia unei LES de m.t. sau j.t., executantul,
3.3.3. LES de m.t. ~i j.t.
La receptia unei LES de m.t. sau j.t., executantul,
impreuna
cu
beneficiarul, prezinta, iar comisia verifica urmatoarele documente:
a) proiectul ~i detaliile de executie ale LES, cu modificarile
intervenite ~i avizate de proiectant, avizele, autorizatiile ~i acordurile
respective;
b) situatia de plata ~i notele de comanda suplimentare;
c) procesele verbale pentru lucrarile ascunse;
d) buletinele de verificare ~i masurari;
e) o lista cu abaterile de la proiect ~i normativele cu derogarile
respective;
f) inventarul constructiilor auxiliare ~i al materialelor de rezerva;
g)
inventarul instalatiei
realizate,
cuprinzand:
numarul de tron-
soane pe lungimi ~i material,
izolatia
utilizata,
tipul conductoarelor,
lungimea liniei, numarul ~i tipul aparatelor montate;
h) tabelul
cu situatia
traversarilor
(LTc,
CFR,
DN, rauri,
ca-
nale etc.);
i) documentele speciale pentru cablurile de medie tensiune,
cum sunt:
-referatul geologic privind rezistivitatea termica a solului;
-schema trifazata a LES, cu indicarea transpunerilor (rotatiilor)
de faze;
-o fi~a speciala privind situatia remedierilor la montaj a
mantalei exterioare din PVC sau PE;
-dosarul cu procesele verbale de receptie a furniturii cablurilor
de medie tensiune;
-dosarul cu procesele verbale de montare a cablurilor de m.t.
pe tronsoane;
-schita
cotata cu traseul cablului.
216
~
~
Pentru a urmari comportarea in timp a LES, documentele indicate mai sus vor ti reactualizate
Pentru a urmari comportarea in timp a LES, documentele indicate
mai sus vor ti reactualizate pennanent, cu toate modificarile care intervin
in exploatare, cu ocazia lucrarilor de exploatare ~i reparatii.
NOTE. 1. Partea desenata referitoare la cablul respectiv. cupnnzand traseul cablului ~i elementele sale (inclusiv
NOTE. 1.
Partea desenata referitoare la cablul respectiv. cupnnzand
traseul cablului ~i elementele
sale (inclusiv cotele
aferente), va fi prezentata pe un plan la scara de cel putin
1: 500.
Schitele de executie cotate se vor intocmi numai pentru
acele situatii (puncte) pentru care reprezentarea la scara
pe planul respectiv nu este posibila (de exemplu:
intersectii. apropien etc.).
2. Buletinele
de
venficare
~i
masurari
cuprind
rezultatele
urmatoarelor venficari
~i probe (prevazute
in PE 003/79).
efectuate in perioada
de
pregatire
~i
executare
a
montajului:
-verificarea
traseului
cablului ~i a amenajarilor.
inclusiv a
lucrarilor ascunse din timpul pozarii acestuia (pct 3.4);
-masurarea rezistentei de izolatie a cablului;
-incercarea cu tensiune manta a cablului;
-verificarea comenzilor. semnalizarilor ~i blocajelor intre-
ruptoarelor ~i separatoarelor.
Dupa terminarea lucrarilor de montaj. a verificarilor
~i probelor
mentionate se va intocmi un act cu furnizorul. executantullucrarilor
de
montaj~i beneficiarul. prin care se confirma terminarea montajului ~i
inceperea probelor de punere in functiune.
in urma verificarii
documentatiilor.
a controlului pe teren ~i a
executarii probelor, comisia de receptie intocme~te procesul verbal de
receptie preliminara. Prin acest document, comisia hotara~te daca
LES se poate pune in functiune de proba (72 de ore) sau numai dupa
efectuarea anumitor remedieri de catre executanti.
3.4.
Controlul
pe
teren
Controlul pe teren se va desfa§ura in doua etape:
-controlul in timpul executiei, pentru a se constata abaterile
tehnologice;
-controlul
in vederea punerii in functiune (PIF).
217
Controalele se vor face in baza documentatiei intocmite de projectant. La terminarea lucrarilor de montaj.
Controalele
se vor
face
in
baza
documentatiei
intocmite
de
projectant.
La
terminarea
lucrarilor
de
montaj.
beneficiarul
lucrarii
pregate~te echipele care urmeaza sa execute controlul pe teren.
Echipele
verifica
pe
teren
modul
in
care
lucrarea
respecta
norrnele tehnjce de constructie
~i proiectul
intocmit
sau modificarile
date de proiectant pe parcursul executiei.
Verificarea se face prin controlul vizual al capetelor cablurilor ~i
al bornelor existente pe traseul cab'urilor.
3.5. Punerea in functiune §i exploatarea de prob3
3.5. Punerea in functiune §i exploatarea de prob3
in baza pracesului verbal de receptie preliminara se va efectua punerea in functiune de praba
in
baza pracesului verbal de receptie preliminara se va efectua
punerea in functiune de praba (72 de are).
Dupa cele 72 de are de praba se face receptia LES, cu scapul
de
a
se
stabili
daca
sunt
indeplinite
canditiile
pentru
explaatarea
narmala a instalatiei.
in timpul explaatarii de praba se verifica in special:
-campartarea generala a LES la punerea ei sub tensiune;
-eventualele contumari sau descarcari superficiale pe izalataare;
-eventualele contacte imperfecte;
-praba functianala a camenzilar, semnalizarilar §i blacajelar
intreruptaarelar §i separataarelar;
-praba
de interactiune a pratectiilar §i RAR;
-ridicarea
diagramelar vectariale pentru pratectiile respective ~i
urmarirea indicatiilar instrumentelar de masura;
-praba camplexa a cablurilar; se masaara curentul capacitiv.
puterea respectiva §i tensiunea la ambele capete;
-masurarea
parametrilar
electrici §i ridicarea imaginii initiale a
cablului la cablurile cu tensiuni peste 20 kV ~i cel putin a man~onare
sau acala unde se cere in mad special.
in periaada de punere in functiune raspund:
a) pentru hatar8rea inceperii periaadei de punere in functiune ~i
explaatare de praba -camisia
de receptie sau, in caz de divergente,
pre~edintele camisiei;
b) pentru conducerea prabelar -arganizatia
de explaatare;
218
c) pentru executarea lucrarilor de exploatare necesare in perioada probelor de 72 de ore -organizatia
c) pentru
executarea
lucrarilor
de
exploatare
necesare
in
perioada probelor de 72 de ore -organizatia de exploatare;
~
d) pentru
indrumarea
~i
controlul
probelor
prevazute in
normative -organizatia de exploatare, jar pentru probele solicitate
suplimentar- pre~edintele comisiei;
e) pentru legatura cu conducerea operativa a sistemului
energetic -organizatia de exploatare, printr-un delegat a! conducerii
sale tehnice.
La
darea
in
exploatare
a
unei
linii
electrice
subterane
se
va respecta Regulamentul general de manevrare in instalafiile
electrice -PE 118.
Responsabilitatea
manevrelor
~i
a
aplicarii .normelor
de
protectie a muncii revin personalului de exploatare.
Daca la receptie lipsesc unele partj din instalatie, ca urmare a
nelivrarii la timp a acestora sau daca nu exista inca conditii pentru
incercarea instalatiilor in anumite regimuri de functionare, dar se
poate trece la punerea in functiune ~i exploatare cu ajutorul unor
provizorate, se va putea solicita efectuarea probei de 72 de ore ~i
exploatarea pe timp limitat, cu obtinerea aprobarii conducerii
intreprinderii de exploatare. Aceasta la propunerea sectiei (centruluj)
de exploatare, care preja in gestiune instalatia.
Punerea in
functiune
in
conditii
derogatorii
nu trebuie sa
afecteze functionarea in conditii de siguranta a LES, jar lucrarile de
completare. pentru aducerea la nivelul prevederilor din project, se vor
efectua de catre executant, in intelegere cu organizatia de exploatare,
cu respectarea normelor de protectie a muncii. La sfar~itul perioadei
de exploatare de proba, comisia de receptie incheie procesul verbal
de receptie de punere in functiune. Data procesului verbal reprezjnt8
data inceperii perioadei de garantje.
Toate documentele intocmite (partea desenata. precum ~i
rezultatele tuturor veriticarilor ~i probelor) vor ti cuprjnse intr-un dosar ,
care constituie Cartea tehnic8 a cablului respectiv, dosar care se va
completa pe tot parcursul exploatarii acestuia (consemnarea in
permanenta a starii sale).
219
4. EXPLOATAREA LlNIlLOR ELECTRICE SUBTERANE DE fNALTA TENSIUNE
4. EXPLOATAREA
LlNIlLOR
ELECTRICE
SUBTERANE
DE fNALTA
TENSIUNE
4.1. Delimitarea LES de it.
4.1. Delimitarea
LES de it.
4.1.1. Datorita lungimilor mici ale LES de I.t. nu se pune problema delimitarii acestora Intre
4.1.1. Datorita
lungimilor
mici
ale
LES
de
I.t.
nu
se
pune
problema delimitarii acestora Intre Intreprinderile de retele electrice.
acestea fiind numai pe teritoriul unei singure Intreprinderi.
O exceptie o constituie
LES de I.t. aflate in gestiunea
marilor
platforme industriale. a caror exploatare se deruleaza In exclusivitate
de catre acestea.
4.1.2. Pentru fiecare LES de i.t. trebuie sa se intocmeasca un inventar, dupa care sa
4.1.2. Pentru fiecare LES de i.t. trebuie sa se intocmeasca un
inventar, dupa care sa se realizeze de catre sectia de exploatare a FRE
Fi$a tehnica a LES de i.t.
4.2. Inscriplionarea LES de i.t.
4.2.
Inscriplionarea
LES
de
i.t.
inainte de darea in exploatare a LES de i.t. se face inscriptionarea acesteia pentru identificare
inainte
de
darea
in
exploatare
a
LES
de
i.t.
se
face
inscriptionarea acesteia pentru identificare ~i securitate.
4.2.1. Inscriptionarea de identificare trebuie sa permita
personalului de exploatare sa recunoasca u~or LES, in vederea
executarii lucrarilor in conditii de siguranta.
Inscriptionarea de identificare a LES de i.t. se executa la
capete, la man~oane, la trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta,
la incruci~ari cu alte cabluri etc. Cablurile pozate in pamant se vor
marca ~i pe traseu din 10 m in 10 m, etichetele cuprinzand:
-tensiunea
(kV);
-marca
de identificarea cablului din jurnalul de cabluri;
-anul de pozare.
Inscriptionarea se face in negru pe fond alb, cu recomandarea
de a se folosi placute emailate.
4.2.2. Inscriptionarea
pericolului pentru persoanele
traseului LES de i.t.
de securitate
are ca scop
semnalizarea
straine ~i interzicerea
lucr8rilor in zona
220
.~ Inscriptionarea de securitate se executa prin bornarea traseului LES de i.t. cu borne de
.~
Inscriptionarea de securitate se executa prin bornarea traseului
LES de i.t. cu borne de marcaj din beton sau metalice vopsite in alb-
ro~u, pe care se monteaza un indicator de interzicere cu dimensiunile
minime de 300 x 225 mm, avand textul: Aten/ie! Cablu electric de
(valoarea tensiunii) ~ Distanta dintre bornele de marcaj pe traseele
rectilinii, in afara zonelor locuite in ora~, va fi de 100 m. Pentru detalii
privind inscriptionarea LES se va consulta PE 107. cap. 7.
Pentru inscriptionarea ~i marcarea cabluri'or in localitati se vor
respecta ~i prevederile STAS 9570/1-89, ~i anume:
1 -Marcarea
poate rezulta din elementele
de la suprafata ale
retelelor edilitare (capace de camine. rasuflatori etc.) sau se
realizeaza prin borne sau tinte denumite in continuare marci (fig. 1).
Fig. 1. Borne. Forme ~i dimensiuni.
221
2 -Marcarea se face obligatoriu la intersectii de strazi ~i la ' schimbari de directie
2
-Marcarea se face obligatoriu la intersectii de strazi ~i la
'
schimbari de directie a traseului retelei edilitare. Marcarea in
aliniament se face, dupa caz, in puncte caracteristice.
3 -in cazul cablurilor electrice de distributie cu tensiunea de cel
I';'
mult 0,4 kV ~i a cablurilor de telecomunicatii
se poate renunta la
marcare, daca acestea sunt instalate direct
in sapatura ~i sunt
organizate pe fascicule cu traseu ordonat ~i reperabil.
4
-Prin reperare se precizeaza pozitia retelei edilitare fata de
un indicator de reperare, deosebindu-se reperarea cadastrala ~i
reperarea de semnalare.
5
-Reperarea cadastrala se face la intersectii de strazi, pe
fiecare strada in parte, cat mai aproape de intersectie; in aceste
locuri, indicatorul de reperare este insotit de un reper de sectiune.
6 -Reperarea de semnalare se face pe traseul retelei edilitare.
7 -Marcarea ~i reperarea retelelor edilitare se fac de catre
unitatea care administreaza retelele respective. in cazul retelelor
edilitare nou executate, unitatea care le administreaza le marcheaza
~i le repereaza dupa receptionarea retelelor ~i darea lor in folosinta.
8 -Unitatea care administreaza retelele edilitare trebuie sa aiba
evidenta tuturor indicatoarelor de reperare, intocmite pe strazi ~i pe
feluri de retele. Pozitia indicatoarelor de reperare se stabile~te pe
baza numerelor cladirilor pe care sunt amplasate sau a celor din
imediata vecinatate a indicatoarelor .
in evidenta care se intocme~te, fiecare indicator de reperare
trebuie sa aiba un numar de cod.
in cazul utilizarii bornelor pentru marcare, se va avea in vedere
~i modul de realizare al acestora, prevazut in STAS 9570.
Indicatoarele de reperare cadastrala se executa pe placi
metalice ~j se realizeaza cu fond de culoare galbena ~i cu inscriptii ~i
chenare de culoare neagra. Forma ~i dimensiunile placilor metalice.
precum ~i exemplele de inscriptionare sunt prezentate in figura 2.
222
Fig.2: 1 -simbolul retelei edilitare pentru alimentari f cu apa. canalizari ~i distributie de gaze
Fig.2:
1 -simbolul
retelei edilitare
pentru alimentari
f
cu
apa.
canalizari
~i
distributie
de
gaze
~
--C
naturale
(se
scrie
numai
prirna
litera
din
-simbol);
2 -numarul
de cod al indicatorului
in
i,4-0
2
cadrul retelei edilitare respective; 3 -distanta
(OkV ~j
de
la
reperul
de
sectiuni
pana
la
axul
r
r-
conductei
sau cablului;
4 -adancimea
de
la
~
nivelul
reperului
de
sectiune
pana
la
fata
!It
O
superioara
a conductei
sau
cablului;
5
-a
---6kV
~\
doua
litera
din simbolul
retelei
edilitare
se
4 00
inscriptioneaza
numai
pentru
alimentari
cu
~
~
-g
apa, canalizari
~i distributie
de gaze. Tn cazul
6
-46.I;2.SO--
retelelor
electrice
de
distributie
cu
tensiune
'1
403
-«)
mai
mare
de
0,4
kV.
se
scrie
valoarea
-
.-~
tensiunii respective;
6 -distanta
de la reperul
de
sectiune
pana la fata cea mai indepartata
a pachetului
de cabluri;
7 -adancimea
de la nivelul
reperului
de sectiune
pana la fata superioara
a pachetului
de cabluri;
8 -latimea
pachetului
de
cabluri; 9-
inaltimea pachetului de cabluri.
Daca in acela~i loc sunt necesare mai multe indicatoare
pentru reperarea cadastrala. se poate folosi o placa metalica
comuna pentru mai multe indicatoare,
conform figurii 3 (data
exemplificativ pentru ~ase indicatoare).
223
4. 3. Documentapa tehnica necesara exploatarii LES de it.
4. 3. Documentapa tehnica necesara exploatarii LES de it.
4.3.1. intreprinderea care exploateaza liniile electrice subterane trebuie sa elaboreze instructiuni tehnice interne
4.3.1. intreprinderea
care exploateaza
liniile electrice subterane
trebuie sa elaboreze instructiuni tehnice interne (ITI), pentru
exploatarea acestor instala1ii.
4.3.2. Instructiunjle tehnice interne trebuie sa cuprinda: -drepturile, obligatiile ~i responsabilitatile
4.3.2. Instructiunjle tehnice interne trebuie sa cuprinda:
-drepturile,
obligatiile
~i
responsabilitatile
personalului
de
exploatare; -functionarea instalatiilor in conditji de exploatare normala ~i
pentru situatii de avarii;
-regulile
privind controlul,
exploatarea,
reparatiile ~i regimurile
de functionare;
-normele
de protectie
a muncii ~i de prevenire
~i stingere
a
incendiilor.
4.3.3. La inceputul fiecarui an §i ori de cate ori apar necesare unele modificari, ITI
4.3.3. La inceputul
fiecarui an §i ori de cate ori apar necesare
unele
modificari,
ITI trebuie
revazute,
tinandu-se
seama
atat
de
schimbarile survenite in instalatii §i scheme, cat §i de circularele,
prescriptiile tehnice sau de directivele aparute intre timp.
4.3.4. La dispecer ~i la fiecare statie se vor gasi tabele cu incarcarile maxime admisibile
4.3.4. La dispecer
~i la fiecare
statie
se vor gasi tabele
cu
incarcarile maxime admisibile pe cablurile aferente statiilor ~i
presiunile de reglaj pentru cablurile cu ulei sub presiune.
4.3.5. Datorita importantei LES de i.t. in reteaua de transport ~i distributie a energiei electrice,
4.3.5. Datorita importantei LES de i.t. in reteaua de transport ~i
distributie a energiei electrice, trebuie sa se cunoasca traseul exact ~i
datele tehnice asupra acestor lucrari (pct. 3.3).
Astfel
este
necesar
ca.
dupa
montajul
cablului
de
i.t.,
executantul sa predea schita de executie cu cota pe verticala ~i pe
orizontala fata de reperele fixe care nu trebuie sa se schimbe in timp
(pct. 4.2).
4.3.6.
De
regula,
pozarea
cablurilor
de
i.t.
se
executa
pe
tronsoane, executantul fiind obligat sa intocmeasca schita de executie
pe fiecare tronson, cu ~antul descoperit, inainte de pozarea pro-
priu-zis8 a cablului.
224
Schita de executie trebuie sa contina ~i gospodaria, subterana intaJnita de-a lungul traseului, cu indicarea
Schita de executie trebuie sa contina ~i gospodaria, subterana
intaJnita de-a lungul traseului, cu indicarea caracteristicilor instaJatiei ~i
a coteJor pe verticala ~i pe orizontala fata de pozitia cabluluj.
Pe schita trebuie sa se scrie tipul cablului, sectiunea. numarul
de tronsoane ~i lungimea lor.
Tn cazul in care, datorita unor
lucrari de sistematizare, este
necesara devierea cablului de i.t. pe un nou traseu, se va intocmi
schita de executie dupa modelul de mai sus ~i se va ata~a la dosarul
initial, cu documentele LES de i.t. pentru cunoa~terea permanenta a
modificarilor de traseu.
Man~onul cablului de i.t. se va cota riguros fata de reperele fixe,
pe toate cele patru laturi ale sale, in vederea pozitionarii lui exacte.
4.4. Preluarea
in exploatare
a LES de i.t.
4.4.1. Preluarea
in exploatare
a LES noua sau supusa
unor
lucrari de revizii ~i reparatii se face dupa ce s-au efectuat In prealabil
incercarile ~i probele de buna functionare.
4.4.2.
in timpul
lucrarilor
de montaj,
delegatul
exploatarii
va
urmari
indeaproape
modul
de
executie
a
acestora
prin
delegati
autorizati ~i competenti.
Verificarea
efectuata
de delegatul
exploatarii
are drept
scop
urmatoarele:
a) sa controleze respectarea
proiectului, a caietelor de sarcini ~i
a prescriptiilor tehnice in vigoare;
b) sa constate calitatea unor materiale sau a lucrarilor.
Aceste
verificari
urmaresc
modul
de
aplicare
a
normativului
PE 107 ~i constau in:
-respectarea
distantelor de pozare a cablurilor atat in ceea ce
prive~te adancimea de pozare, cat ~i a distantelor dintre cabluri ~i
diverse retele, constructii sau obiecte;
-respectarea
conditiilor
impuse
la
instalarea
cablurilor
in
interiorul cladirilor, in pamant, in canale, tuneluri, puturi pentru cabluri,
estacade, pe stalpi, sub apa etc.;
-executarea amenajarilor constructive ~i a instalatiilor anexe in
gospodariile de cabluri;
-marcarea
cablurilor,
a
man~oanelor
de
legatura
sau
de
derivatie ~i a cutiilor terminale.
225
4.4.3. Fiecare cablu trebuie sa aiba o denumire (sau indicativ) unica in reteauarespectiva. 4' 4.4.4.
4.4.3. Fiecare cablu trebuie sa aiba o denumire
(sau indicativ)
unica in reteauarespectiva.
4'
4.4.4. La preluarea in exploatare a unui cablu de i.t. se vor
efectua toate incercarile ~i verificarile prevazute in nomenclatorul de
verificari, incercari ~i probe -PE 003.
Dupa reparatia capitala a cablurilor,
acestea vor fi incercate
~i
verificate, in conformitate cu prevederile normativului PE 116.
4.4.5. La
preluarea
in
exploatare
a
unei
LES
de
ti.
nou
construita, se va preda unitatii de exploatare,
urmatorul material documentar:
prin executantullucrarii,
a) proiectul retelei de cabluri;
b) schitele cotate cu modificarile tata de desenele de executie
(derogari de la project) ~i cu datele reteritoare la reperarea traseului
LES ~i a man~oanelor respective;
c) certificate le de calitate ~i buletinele de incercare
a cablurilor
emise de turnizor sau de laboratorul ~antierului;
d) detaliile asupra incruci~arilor
cu alte trasee de cabluri sau de
canalizari de conducte de orice tel.
4.4.6. La preluarea in exploatare a gospodariilor de cabluri din
centrale sau statii electrice, se va preda unitatii de exploatare, prin
executantullucrarii,
urmatorul material documentar:
a) jurnalul de cabluri, cu indicarea marcajelor
~i a eventualelor
modificari fata de project, efectuate de executant;
b) planul traseelor de cabluri, cu pozitionarea man~oanelor;
c) certificatele de calitate, conform pct. 4.4.4.c.
4.4.7. Trecerea
LES
de
i.t.
sau
a gospodariei
de cabluri
in
exploatare definitiva se realizeaza
dupa
receptia
definitiva.
cand se
fac constatari asupra:
a) comportarii
LES
de
i.t.
in
timpul
exploatarii
de
proba
(72 de ore);
b) efectuarii
incercarilor
~i
masuratorilor
fixate
in
timpul
perioadei de proba;
c) terminarii
tuturor
lucrarilor
prevazute
in
proiecte
~i
a
remedierii deficientelor constatate pe parcursul receptiilor sau al
probelor.
226
4.4.8. Cu ocazia receptiei definitive se stabilesc ~i eventualele masuri suplimentare care sa garanteze functionarea
4.4.8. Cu ocazia receptiei definitive
se stabilesc ~i eventualele
masuri suplimentare care sa garanteze functionarea
de fiabilitate.
LES cu maximum
;{
4.5.
Exploatarea
LES
de
i.t.
4.5.1. fn scopul asigurarii
bunei functionari
a LES
de i.t.,
este
necesara executarea in exploatare a urrnatoarelor lucrari de
supraveghere ~i control:
a) controlul
zilnic
al traseului
de cablu
in baza
h8rtilor
la
zi,
verificand conditiile de executie a lucrarilor pe ~antiere in apropierea
cablului, prezenta bornelor ~i reperelor fixe, etan~area circuitului
hidraulic;
b)
controlul presiunii de ulei pe cablu (la patru ore, in statii);
c)
controlul regimului de incarcare, in statii.
4.5.2. intretinerea curenta periodica
Lucrarjle curente executate de personalul de exploatare sunt
urmatoarele:
a)
ungerea cu unsoare siliconica a capetelor terminale in zonele
poluate;
b)
masurarile ~i verificarile
conform
normativului
PE
116
~i in-
dicatiilor furnizorului de cablu;
c) operatiile ~i lucrarile recomandate de firma fumizoare;
d) refacerjle ~i completarile de marcaje ~i inscriptionari.
4.5.3. Tntretinerea curenta neperiodica
Lucrarile de exploatare care fac parte din aceasta categorie
sunt urmatoarele:
a) controlul traseului de cablu dupa ploi torentiale, vanturi,
topirea zapezilor etc.;
b) exploatarea celulei de legare la LEA de 110 kV.
4.6. Defectiuni §i remedieri la LES de i.t.
In tabelul 1 se prezint8 principalele
de i.t. ~i modul de inl8turare a lor.
defectiuni care apar la LES
227
~ ~-g ~ ~ "":5 .2 :J (/)~Q) ~ 2 .- ~ ~)(\1"C-g ~ c"CI\1
~
~-g
~
~
"":5
.2 :J
(/)~Q) ~
2
.-
~
~)(\1"C-g
~
c"CI\1
E<I>
Q)a.
~
0-Q)
~
~ 0)
"C
.-.(/)
Q)
ro
-:JI\1(/)o
:J
C
= .N ro .- 0-
U
,
~
:J
-.-O
0)
'0 E 0)
U)(\1
ro(/)-mS
~
1~1\1~
~
Im
~
ro
0)
1-
:J
~ (/) 0 ~
"C
a
1\1
0-
~
.S!.
O~EQ)_Q)U E(/)~.Q~E a.=
w ::!2
5 "C "5 O
~ G) IQ
G)
~
Q
1\1
:u G)
E
~
Q)
I
I
I
Q)
I
~
-=-ro-rii"
.=-oi~
"C>
.9lC
Q)E°t;:IU",,=lUj
U
U-=U
cQ)-
0
IUm.-
O
Q):;2.Q)
Q)jQ)!nj=j
t=O-
Q)-
C)C.c
-E
o
IU~.~
C.9~
.~~
'-
>111
.-j
Q)
IU
!n
0'-
C
-F
c.
E IU "C
-.t:
.'i),
-
~ -.-~ IU
.-
c. Q) ~ c.
- 0
~Q)-'-
.~
Q)
'- U
"c
.,tgo
Q)-
='
="'".N.C'EEQ)=~.u
'2
-.,Q
° c. $
c.:
G)
E.{g .-- :J
~
:a
Q)
"C
.~
IU
Q)
'fl'
-
8.
"3'~
Q).~
,
.--
Q)
.-0 'E ro IU Q) .S c.
- 0>
E
"C~
.- ~ IU
"0
,- .--Q)
u
E
8
>111
Q)
0>
c
--cro-
""' U "'
.~ c.:;2. c .-IU ro E.-!n c-Q)
.--~
.-Q)
Q)
U)
-0
.,tg"5~
c:
::0
.-
.9l.
.~
"C
.: ° >
'- Q)
-"C
E Q) .u
w
ro
>111
0.Q
'- E
~
-J
:~
(U(U"C
Q.c
In
u
'E -o~-ro
~'E -"'
=~E"C$
.Q)
c.C
-
'1="'
Eu~ (U .-
.!E.
Q)Q)Q)
(fJ
.-~'w
.--
c.
"C
ro -c~$
j
!.
'-
0.
(U
Q)
ffi
"C,-Q)
IQ
(fJ
>->
"'
.-ro
-- ~
~
-~ EQ)roro-=,-ro)ro~ "C_°.croQ»
~ '-
Q)
-CQ)~o"C
D.
.w
)(\j
-.
!n
--j
.-'-
p.
(fJ
IQ
~(UQ)
.~ Q)t::
~
~
~
N
)(\j
~
~ -tC'-"Cm5Q)
.~ u
""5
~
.w
,g
-
N
O
.~
E
G)
t)
='
"'t;:
C=-
!n
- °
.-Q)
.-:jr:Q5
8 e
j E
(fJ
0
Q)c:O
c.!n"",-!n
.~
~(U'E
j j
Q) C.O
.-'"" UQ)- Q)-.-O
>
j Q)~
.- a;.-
Q)
.-ro j""
ro
C
U -'-~Q)Q) ~
Q)
E
E
'-
~
:s-
a
-:J
c
!n
U
c.
c
.-
u.
'-
.c
'-
"C
C
IU
Q)-
m
:g-
U
'C'
.! G)
--
I:
"-
"0
G)
IV
:J 2:
.- I:
.-(,)
c. "--
~ ., (/)0 .-0
"G)
0=:e,IV
:J
(\J
~
:J
~
-.in
iO
D.
.u
~
c.~.r:.~a>
"0
IV"-
s
.-a>
-c. I:
c
0
IV.r:."0(/)
-- --
IV
0>
.L:
a.
-C
-a>
8
a>
'IV
:J
.-"-
--:J
C
.-
roEiU'-~
(\JU -
;S
Eo>
-a>Oa>IV
C."'ii3NI:c.
a>
0>
0>
E"-
°
.- :J
1:)1:)
-:J0
8I:
(,)
~
":5
"-
c
1:)
~ IV '6
(/)0
0
~
a>
:J
.~
:J
IV
a>
"O"S.20a>O
.-.c
.-.= Q)
.2:
.-a> ~
IV
--
a.
"S
(,)
"S
.U
.N
z:
"51
228
-m C I :3 .;::1 .- .E: C I ~ ~ § ro N .-)(II
-m
C I
:3
.;::1 .- .E:
C I
~ ~
§
ro
N
.-)(II .~
tU
(tJ
.5
E
E
~ "c u ::!
c ()-Q)
(/)0
.~
.0.
-~
c:
Q)
0)
.s>-
(tJ
"iU c:
.-:3 -~
IJ)
~
0-
-0
O
(/)o(/)Q)
:J
~
""a>
"::5
tU
I~ 0 '-
- '-;;. §
~
-
.iD
-.-(tJ
u 0) 0)
:3
.-Q)
~
2.
c:
-.- Q) Q) () :J
""'
0- ~
IJ)
.2 (/)
-0;-
"Q)
() ;:)
=0
:~
() Q)
.Q
~
-c"S
00"::5
IJ)
Q)
"5
0 t:
(tJ
N
:5 u m
E
ro::0 ~
u
Q)C.~
m
Q)
(\I
~
~
,g
=
ro
ro
Q)
E:
~
~ ro
m
N
Q)
-.~
,(tJ
O
Q)
-0 IJ)
o~
~ m
.5 u
C.Q)U)U)
u
~
ro
E
E
E
"C
.E
~
~
E
~ Q)
o
§
Q)
o
9 m
11)
~ Q).Q c:
-J
(/)0:Q
( o"8"C()
U)
(tJ
(tJ
~
-J
Ino~
5 -0 "5 O
~
~
~
~
ro
.c
um
"iO'
'iU'"
m
.0
.-Q) (/)0
: ,
"Q
ro
--
:~ (I)
.c c. c
)(\I
Q)"i§
~
;:,
0
(,)= .t::
:J
.tq
Q)
P
:0
c:
Q)
.-
><
0
(Q1(\1
iro
c:
.2
Q)
CI)
"c :J
I
~
a
.0
;:,
Q)
;
E
Q)
C)
- ::J
=
~ c::
i0(\1--
Q)""ai"
ro
8
-~
.c
"t:
-=
'fl'
,ro
-
0+"'
ro
:Cc.
CI)
ro
u
::JQ) .-ro
~
O
"Q) Oo
.9.3 (13 C
ro
0
Q) U>
)ro
ro
Q) Q)
ooS)ro
CI)
Q)
NU
"C g)
"Qro~_ro
"Co(1!
c::
~ .
ro
~
:J
E
u 0
°
"Q3
0(\1
0"0
.Q~~c:"Q)Q).
~
ro-
Q)
;:,
° ro
C
C
:;::;,
c::
.- u
.-c.
"t:
c:o
E
C.
u
.-E
E
08
ro
(\I
ro"Q
ro
$ u;(0
~
.S(13 0>
E
ro
0.
-0
.5
- CD
(\I
~Q)
"0 Q)
~ -
Q)=~Q)8
:J
::J
c.
""'6
E
(\I
.-"E
Q)
,
O
Q)~)rou~ro
c.
.!:
O
ro
CI)
N
C
Q)
.!:: u
0.
:J
.c:
.G5
u
.c:
~
~g
~
~
9?
E
9
.~
E
'-
C
u
2
N
0
"t:
Q)
C.:J ~
() (\I
$c:"§$c.
~S
(,)
:J
:J
Q)::JuQ)::J
Q)
~
0 N ro
Q)
(!1
u+"'
c
,.
Orocn"Q~
1--
0.:
c:
(/)-
)
0
~
ro
:Q'-_u
'"iG'
m
ro
m:c-
-
1:= [:
ro
~
-.:--
a>
I
I
G)
.--
I
IU
.r:.
O
"Cc:c:
l.b t:
~ :J
~
~
~
.~ U)= U
Lt) -
'fl'
'5
.E1.EE
tU
la
:a:c
CD~.-
u
a>~
0
t:
c:
u
L-
~
'0> '-
5.
~
I
G)
U m
.i::
Q)
c:o-
la
:2N .--
0 '-
a.Q)
IU
.r:.
::J=E~
+u;
-5.mG)
0>
.- .-
.-~
t: m
.--""Qj :J
a.o.E1.
-~
~
'"'" laE c:: -- u c::
-CD ~
roU)~ (.)
(1!
0
"S
-O>c:
.,tg
c:
--:J
a>
.-
Q)
-.~
oS
~E~
O
CI3
t: U)
(1!
.Oa. tU
a.(.)E
U)CDIU
""Q)
E
CI3
.-ro
Q)
f.)
.a;
"'iii
a
a>
I
t:
E
0> ~ 0>
2.-
.~
"S
~
,~!
°
tU= f.)
.cU)-
"C"C
Q)
N
.-m
[: CD ~
0>
0>
"" .-(.)
.-
U>--
[:=
tUU
e
(1!
1U:a
"C'cO::Jm (.).-No>
m
.-:c
CD
~ Q)
G)
.t:
G)
Q)
a.
~
.- O
(1!
Q)
.Q)
-
~ "C 3 O
E"CU)oO>
c:
tU
"- C)c: --
~
I/}
0 U)
"C~- CD-3
L-c:C:~ ~
:JG)G)
8
~
a>
~
la. (1!
'- E
O
::J
I/}U"O
Q)
tU
~~-fil ~
.-Ut:
W
u
rn~
G-o>U)ol9
u.
CI3
.-
O
c:
't::
ID
I N
IM
I<D
Z
U
229
5. EXPLOATAREA LlNIlLOR SUBTERANE DE MEDIE TENSIUNE ELECTRICE ~I DE JOASA TENSIUNE
5. EXPLOATAREA
LlNIlLOR
SUBTERANE
DE MEDIE
TENSIUNE
ELECTRICE
~I DE JOASA
TENSIUNE
5.1. Gestiunea LES de m.t. §i j.t.
5.1. Gestiunea
LES de m.t.
§i j.t.
5.1.1. Stabilirea gestiunii asupra instalatiilor de medie ~i joasa tensiune se face prin actul de
5.1.1. Stabilirea gestiunii asupra instalatiilor de medie ~i joasa
tensiune se face prin actul de receptie, punere in functiune ~i preluare
in exploatare a instalatiei (in cazul cand beneficiarul de investitie este
Filiala de Retele Electrice -FRE), actul de predare -primire in
exploatare a instalatiilor, incheiat pe baza ordinului de transfer (pentru
instalatiile primite prin transfer de la alte unitati).
5.1.2. Gestiunea se atribuie pe baza de decizie data de conducerea FRE subunita1ilor de baza.
5.1.2.
Gestiunea
se
atribuie
pe
baza
de
decizie
data
de
conducerea FRE subunita1ilor de baza. care raspund de deservirea
operativa a LES, ~i anume:
-Centrelor de Distribu1ie ~i Exploatare Retele Electrice
(C.D.E.E.)
sau
-Sectiilor
de Distributie
a Energiei
Electrice
(S.D.E.E
5.2.
Delimitarea
LES
de
m.t.
5.2.1. Tntre subunitatile de exploatare (de regula, C.D.E.E.),
delimitarea se face pe criteriullungimii celei mai mari a traseului de pe
teritoriul subunitatii. LES fiind in exploatarea subunitatii pe al carei
teritoriu are traseul cel mai lung. Tn cazuri speciale. gestiunea unor
cabluri de m.t. se poate stabili prin conventii de exploatare aprobate
de conducerea intreprinderii.
5.2.2. Revizia contactelor §i papucilor cablurilor din celule se va
face, de regula, odata cu revizia celulei de plecare din statie de catre
personalul de exploatare din statie.
5.2.3. Delimitarea instalatiilar intre pasturile de transfarmare ~i
retelele de joasa tensiune din gestiunea altar FRE-uri, sectii, centre
sau terti se stabile~te prin conventii de explaatare, aprabate de
canducatorii intreprinderilar.
230
5.2.4. De regula, ~xploatarea instalatiilor intre sectiile aceleia~i intreprinderi se realizeaza prin conventii
5.2.4.
De regula, ~xploatarea
instalatiilor intre sectiile aceleia~i
intreprinderi
se realizeaza
prin
conventii
cornune,
aprobate
de
conducerea FRE, avand la baza principiile de delirnitare prevazute
rnai sus.
5.3. Delimitarea LES de j.t.
5.3.
Delimitarea
LES
de
j.t.
Principiile generate de delimi!are a LES de joasa !ensiune sun! urma!oarele:
Principiile
generate
de delimi!are
a LES
de joasa
!ensiune
sun!
urma!oarele:
5.3.1. Toate LES de j.t. de pe teritoriul unei FRE sunt in gestiunea acesteia. Nu
5.3.1.
Toate
LES
de j.t.
de
pe teritoriul
unei
FRE
sunt
in
gestiunea acesteia.
Nu se vor alimenta
localitati
sau
puncte
de consum
de
pe
teritoriul unei intreprinderi din unitatile altei intreprinderi vecine;
cazurile exceptionale se trateaza prin conventie intre intreprinderile in
cauza.
se trateaza prin conventie intre intreprinderile in cauza. ~ ? 5.3.2. Toate LES de j.t. din
se trateaza prin conventie intre intreprinderile in cauza. ~ ? 5.3.2. Toate LES de j.t. din

~ ? 5.3.2. Toate LES de j.t. din conturul teritorial al unei S.D.E.E. sunt In gestiunea sectiei respective. De regula, nu se alimenteaza localitati sau puncte de consum de pe raza de activitate a altei S.D.E.E. Cazurile exception ale se trateaza prin conventie Intre sectiile In cauza, aprobata de conducerea FRE-ului, delimitarea facandu-se la tabloul de distributie at postului de transformare (P.T.) ce alimenteaza sectorul respectiv de retea de j.t. (Iocalitate, punct de consum). De regula, conturul tentorial al C.D.E.E. se stabile~te astfel, Incat un sector de retea (LES de j.t. alimentata dintr-un P.T.) sa apartina unui singur centru, delimitarea facandu-se la tabloul de distributie al postului de transformare. in cazul in care o LES de j.t. strabate conturut a doua centre, delimitarea se face la un punct de separatie vizibil (separator, tablou de sectionare cu sigurante), cu includerea acestuia in conventia de exploatare incheiata intre centre.

5.3.3. Delimitarea dintre C.D.E.E. sau S.D.E.E. ~i consumatori se face conform regulamentului de fumizare a
5.3.3. Delimitarea dintre C.D.E.E. sau S.D.E.E. ~i consumatori
se face conform regulamentului de fumizare a energiei electrice.
231
5.4. Inscriptionarea LES de m.t. ,i j.t.
5.4. Inscriptionarea
LES
de m.t.
,i
j.t.
Marcarea LES de m.t. §i j.t. se executa in conformitate cu prevederile pct. 4.2.
Marcarea
LES
de m.t.
§i
j.t.
se
executa
in
conformitate
cu
prevederile pct. 4.2.
5.5. Documentatia tehnica necesara exploatarii LES de m.t. ~i j.t.
5.5. Documentatia
tehnica
necesara
exploatarii
LES de m.t.
~i j.t.
5.5.1. Toate schemele privind reteaua de cabluri de m.t. ~i j.t. trebuie sa se gaseasca
5.5.1. Toate schemele
privind reteaua de cabluri de m.t. ~i j.t.
trebuie
sa
se
gaseasca
la
sectiile
~i
la
unitatile
operative
care
exploateaza LES.
5.5.2. Toate schemele, schitele §i hartile sinoptice privind LES de m.t. §i j.t. exploatate de
5.5.2. Toate schemele, schitele §i hartile sinoptice privind LES
de m.t. §i j.t. exploatate de FRE trebuie sase pastreze la centrele de
distributie (gestionarul LES).
5.5.3. Fiecare C.D.E.E. sau S.D.E.E. trebuie sa aiba un nomenclator cu ITI cu care trebuie
5.5.3.
Fiecare
C.D.E.E.
sau
S.D.E.E.
trebuie
sa
aiba
un
nomenclator cu ITI cu care trebuie sa fie dotata.
5.5.4. Constatarile ~i observa!iile rezultate in urma controalelor se consemneaza in registrele gestionarului LES.
5.5.4. Constatarile
~i observa!iile
rezultate in urma controalelor
se consemneaza in registrele gestionarului LES. prevazute in
regulamentul PE 017 pentru astfel de lucrari.
5.5.5. La C.D.E.E. sau S.D.E.E. trebuie sa se gaseasca:
a) un registru operativ
pentru inscrierea
cronologica
a tuturor
modificarilor survenite in schema;
b) un registru pentru programarea
opririlor pentru reparatia LES
de m.t.;
c) fi~ele pentru toate cablurile de m.t.
5.5.6. La dispecer ~i la fiecare statie electrica se vor gasi tabele
cu incercarile admisibile pe LES de m.t. ce pleaca din statie.
5.6. Preluarea
in exploatare
a LES
de m.t.
ti
j.t.
La
preluarea
in
exploatare
a
LES
de
m.t.
~i
j.t.
trebuie
respectate prevederile
pct. 4.4, cu exceptia
pct. 4.4.3, valabil
pentru
LES de m.t., ~i a pct. 4.4.6
~i 4.4.7.
232
5.7. Exploatarea LES de m.t.
5.7. Exploatarea
LES de m.t.
Lucrarile care se efectueaza in perioada de exploatare a i cablului sunt precizate ~i detaliate
Lucrarile
care
se
efectueaza
in
perioada
de
exploatare
a
i
cablului sunt precizate ~i detaliate in Ordinul nr. 607/84, anexele 2 ~i 3. Tn
acela~i ordin sunt precizate ~i periodicitatile de efectuare a acestora.
Tn cele de mai jos sunt specificate unele dintre cele mai importante
lucrari.
5.7.1. Exploatarea
LES de m.t. necesita urmatoarele
lucrari de
supraveghere ~i control:
a) verificarea regimului de incarcare a cablului;
-zilnic,
in statiile cu personal permanent;
-odata
cu controlul instalatiei
(lunar sau trimestrial),
la sta-
tiile fara personal permanent;
b) manevrele
programate
pentru
executarea
de
lucrari
de
modificare a regimului etc.;
c)
supravegherea
personalului
delegat
~i acordarea
asistentei
tehnice;
d)
supravegherea
sapaturilor
in zona ~antierelor de constructii
,
I
~i a personalului delegat;
~
e) identificarea
executarea lucrarilor.
traseului
de cablu ~i a cablului
in profil pentru
5.7.2. Tntretinerea curenta
dupa cum urmeaza:
periodica
trebuie
sa se desfa§oare
a) controlul programat al traseului
cablului; verificarea
bornelor
§i a reperelor fixe;
b) revizia capetelor terminale. odata cu aceea a echipamentului
la care este racordat;
c) verificarea prizelor de pamant, o data la cinci ani;
d) masurile §i verificarile.
conform
PE
116 §i recomandarilor
furnizorilor.
5.7.3.
fntretinerea
curenta
neperiodica
trebuie
sa
includa
urrnatoarele lucrari:
a)
verificarea
regimului
de
incarcare
a cablurilor.
cu ocazia
modificarii configuratiei schemei electrice a retelei;
b)
reparatiile pe traseul cablului
(refaceri.
marcaje,
umplerea
~antului de pamant. refacerea gazonului dupa sapaturi);
233
c) repararea cablului, a man~oanelor sau a cutiilor terminale tiup8 defectare; d) depistarea locului defect.
c)
repararea
cablului,
a
man~oanelor
sau
a cutiilor
terminale
tiup8
defectare;
d)
depistarea
locului
defect.
~
5.8.
Exploatarea
LES
de
j.t.
Functionarea
in
conditii
de
fiabilitate
a
LES
de j.t.
impune
executatea urrnatoarelor lucrari de supraveghere ~i control;
-manevrele
pentru
retragerea
din
exploatare,
in
vederea
executarii de lucrari. modificari regim etc.;
-supravegherea personalului delegat. cu acordarea asistentei
tehnice;
-supravegherea
sapaturilor in zona ~antierelor de constructii;
-identificarea traseului de cablu ~i a cablului din profil. pentru
executarea lucrarilor;
-remedierile
in urma deranjamentelor
(inlocuiri
de sigurante.
refaceri de contacte. izolari de coloane. reparatii de cabluri defecte.
cutii terminale. man~oane etc.).
-
.
5.9.
Defectiuni
~i
remedieri
la
LES
de
m.t.
~i
j.t.
in tabelul 2 se prezint8 principalele
de m.t. ~i j.t. ~i modul de inl8turare a lor.
defectiuni care apar la LES
234

~

Q) , .!. c: Q) m :, .c 2! 0, u .c: Q) - aI
Q)
,
.!.
c:
Q)
m
:,
.c
2!
0,
u
.c: Q)
- aI .c° IU
.-""
~ .1.- "C
(\I
~
"C
.~ c
E
.-Q)
(/)
-
0 m
"0 O
"'
c:
.c:
0)
~ Q)
G)
-.Q
.t:
~.-Q) ~c
tU
~
c
mO) .-
.-IU
"
Q)
Q)
""'al
~~
U
Q)
"
0)
Q)
a.
Qj'!UQ).Q~
E
~
.a
.-
u
c:
.Q
~~.~
~E
.-III ~-
.t:
-=-
Q)=
.-Q)
~
,g U
~ IU
c:
~
() "
§'a
'S
'S
.t: ~
.~ (Q
.-"
~
:i:'-
.!J
~
.t:
t: Q)
Q)+"' 0-
~
""
""
.~
o(U"Eu(U3
-c:
~IU~
~='
-'0-
0.-
I:!
.-J:,
u
"c:
tU
'E
.a; .-
~G)t:
[:UI
Eo a.
Q) ~
"C Q)
:3
Q)
E.Q§O)
Q)UI"0Q)c::;:1
t:_='
O)c.c"C0)
°
.-c()
E
"
ONu
E
OCI
=,~.CG)UG)
)(1! O)"C
o5iO.8'°~
~.-
.-C
~
.Q O
E
.-t:-
'-' "
.-Q)
5
E
""'
--='
E;~oHw
,
u
,
c:EQ.
=;>~'-;~
,
(/)
,
C
,
C
-~
.~
,
U
-
~
:!.
2
1\3-
~
2
.!
Q)
0
~
~ (1!
.9 (1!
'6.-0)
.-
-1\3
1\3-
~ .«;
a
""0
E
§
o-e
.~
N
::1
.~
0 :1
e
"6"
.-U
tU
IV
(1!
tU
N
"0 Q)~ 0)
"'
III
~
Q)
~
_"0
.= 0)
III
U
Q)
Q)
Q)
'6
.5 ~
":; o t)
0-
-5
m
~ Q) .- ~
8
8 "'ri)0<0
a.
o
-.-"'
Q)
E
e
~
£:2
:E
:2
~
E
,5.2
-0
-
.co .-IIJ
J.
0>
,
.iIj N O c
(/)
"0 0>
.-)(
.v
0)
,=
Q)
.I::
3
'
.c {I) Q) ~~-~ O Q) .I::
Q)
0)
C
~ ~-
8
.--olU:J
:
:
:
2
U
"C
J
J
I
c
.- ~
"5~tS'
.-0.
Q)
C.IIJ
.v
{I)
{I)
0(\10(\1
-o~Q)
I
OC-.-
E (/)
.E
c
.I::
L-
-
~0)~ .-01
-
E::~
Q)
OC
-0
E
OI:J
01
-t:
oIIJ
E
0>
cO>-'
J"EQ)E.-
.--"
c
C
"' N
NQ)-
C
.co
.- Q)
~
GI
"0
c- -C
>C.OIC.N
Q:0>0>
"0-
i, -
.IQ
(/)
w
=
C:
!~
.0
E
'6 I
UI
O .,
~
U !.
0
Q)t:
-J
~
!~
"Q.
~
5.
,-
E
~ E-"' Q)
E
x 0) u ., .- Q) "'
"a>
~ c: C) ~
.c
.--IU
0)
!.
":@':~
m
:J
.--IU
IV
a.
.-""QI'!a~
:=-"'~ 0 ~ 0) c: c: u
~
c.~
~ ~ ." ~
C)
.c:
mu
IV
Q)
~"C c:
~ i .Q)
~ O)
u-
-n~.-'!a~ Q)~N.,g
Q)
U
~~
:J"C
e
.2 0
8.0)
.E
~~'m
§~2!
m
a.
0)
UI
"C
'!a
.-c:
"'
~ ~.U). 0)
o
.C ~
t)
~
.~
a.
~
.Gi'
a.
.-a.
~
~
a.
CI
~~~
~'-~0).C~=~o~UI
~~'C\J
~~
.a
c:
=
IU
~
.a
~
U
~
~ Q)
m.aN
9
GI
Q)
6
.~
=
-
N
'!a c
.3
c
10
~
c::I
"0
Q)
a>
i.~
c
t
Q.
"' c:
0)
!tU
-e
'8.
.2
L-
IU
"Gi
"iU
a.
a.
"'
-1::
u
.,
.,
,.-E
u
uE
!c
.-~'-
.2
~ a.e,- .-0 U.S U .t: Q)
-411 co
"C
!-
a>
'-
'-
e!
.N
"Gi
'0
0
u
~2
Q)UIC:
4I1.Q
.Q ~
o
tU
tU
o
c:-"'
'0
0
0+'
~~N
~.¥i
t~
~
(.)~
a.~~
u
Q.
~
-0 G)
"C
0
-g
I(Q
G)
.c
-G)
'"Q)
m
"0
c
:g~
.-G)
0)
"5
~
.~
E
'0>.
c
111
~
'-
G)
-
c:
Q)
-,2
g.
E
-Q)
.~
.~
~
Q)
:S'di
111
~-
m
"5x
(.)
.s
~
o
Q)
~
~
"5
1.-
235
, ~ ' Q) .--;::-,= .-m - .-::! ::! t) ." 2! CII -Q) :JO
,
~
'
Q)
.--;::-,=
.-m
-
.-::! ::!
t)
."
2!
CII
-Q)
:JO
~~~O
3
~
.IU
C)'t:C
:J
!
=
G)~0",
g.
~Q).:
C:J2!
.:~
5
'g o m
In
o"Og
f.:a
~
~
"'!!-c:
<
c Gi Q)
O
U)o
CII
~
Q.
i
.~ ffi
Q
Q)
Q)=
-"'
~IU~$
O
aI
Q
C
O
:J
CII
'
'\1J
aI
.-c ~ ~ ::I 1\1 ~
Q)
IU
N
.- c:
2!
CII~.2
aI
Q)
""
c mal~~2!
.i3
"'
.8 Eln.~ "'
~-;:
"t: "'Q) ,-
:2;IU~
.-Q) U)o=
- '-
.9
e
"0
.~
::!
/
.-,= .:
~
Q) -aI
aI
.:
O
.r:
"'- u §
C
.c:
m c:
.§ ~
.~.E
C)2"O
S::.E
~.a
Q) I
0
::!
S
aI
t\i
I(Q 0"0
-oQ)-
t:
.>
og«O -.t), ~
w
w-'t:1n
m
w~
aI
Q)
Q)
'\1J
~ -~
,
In
,
a.gal
,~Eo
,~
.-
Q)
-;-m-
"-
.Q
0
-"=
-
=c:J
,
.0
.-
C.~-
Q.
.Q
E
o
0- 2!
:J
~
.-CII
=S~
(/)o"C "
-r-O-m
,,""
=0
0"'
111
~ "u 0 ~
Q.
"' C
0 <0 5",~ ~
E
.~
CII
:J
C
00
_CII >
U)o
<11=0"'
'w
C
.~ 0[: "
'5'
"5
--0-
2!~Q)aI .=
.-.Q
E
~ 2!<0<0 .2
oc.-
:J","0~
0)
.2
)(
0-
.0
8°'\1J:J
5
ill
111
:§~E
o.:
-0 "
£o~
-c
,- .:-Q)~
C
---
-G)~
.5
:JQ)
-
.Qoa"C~a.G) .-u
::J
~
-"""0:J
:J.:
.c "'
85:al2-
-c~G)U.~ ~~ ~~.~~~~
,v
CII
U)o-
tU.-IUC"t:O
.5
,
C
.:
"O'fl'
a."C.Q
1
-.-Q)
.-Q)
IUEOUU:at:
"OQ.",
G)
.-.Q
CI)
!1)
'3
W
2!
Q)"Qj m
0
G)
---
"0"0
llU
G)
!1J
1U'e
G)
U
IU
"5
-~~CII
eC)
-::J=::J:;:J
O-C
e.s
~.-
1 .-3
-IU
"C
::J
m
"8
a.
E
.r::-~-cu
"Q
'\1Jc:JInE.!
C
.
E
Q)
Q)
,0
::JCC)°o
;1-
!1)
"C
.Q
~
.~
U
~
-
[Jal
_"0
,
'0
.5
°
.c:
G)
~
= 1\1 1\1
c
.0.
~
.c: c:
'\V
$ °
.~ °
§
"Gi
:1:'
= .-
0'\V -Q)
Q.
-.-U
G) N
="t:
.-~ .~
~~-- °
3
.-.0 -E
c:m
.c~
Q)
.2 "'
Q)
.-$
U
.c I\I~ U -G)
c
E
G)
~:=
.0.0
3-~E
C
0
"'-6"55j
00
m",O =
eQ)~
~
~
G)
.2
"(i
~
Q.
mmOC
Q)
"5"5'Q)
~Q)Q)"C
IU"'
-
Q)
"C~
1\1
IU"C"CIU '\V
Q)-
"C
1\1
.-.N
G)
Q)
C!O+"'
c:
-'\V.
O
.t:
-.=
Q)
'GieQ)'Gi
~t:Q):J"""'U
U
.-"C
"'
.Q
'\V
.-
"C
~
o"C"C
Om~Q)(Q
- o~ Q).> .-Q)
c~~G)~
c:~G;0"t:Q.E
() m "'"0.5~t1IX~ 1S'Gi2!
NO
v cQ)m
r/)
~
"'
Q)
OQ)
Q)
G>
u.f/)a.~> IU
--
~(j)ISa:.c~E
~
.-
~
0
Q)
~.-
~
~~0~~1\1~ 1\I.0C.uU)_c.
~~:Q'~~
IUQ.C
"5
+' c
0"5
:3-c
~ cb
CU
NC)
0111+'
:a
.~
m
C!
.-t:
Q)
(Q
EO>
",.2
~-
-.-
ot1JO-
-
-C
au.",u
>
::JoG)~
Ix:.:Eo
~ aI
"' C
+"'
"'
0-"" :.
~
CII
G)
tU
~
1Uc:
2! .~ C
c
"5O
~C
N
-~ 0> .-
Q)
.c
~ Q)
.C o
In
:=
- .5
~ .-0
""
2 C)Q.'\1J
>
Gi~
.c
.-~
°
G
ffi
-CII
c
c:.:.
~
.-.c G>-
In
O
.
:.00>
"
m
IU
0-.5
)(
rn
E
a.m(/)
'-'-u
-Q)
OSInal"O
u
.,! Q)
a
"0
"5
Q)
-;: Q) E Q)
:
C-
~
:
-d>
w
:
0 :0 (\I
:J
-
z .:~
u
236
":Q;' ~ :3 .5; c:: ~ (\j ~ Q) .Q ~ ~ 237
":Q;'
~
:3
.5;
c::
~
(\j
~
Q)
.Q
~
~
237
ANEXA1 LEGISLATIA TEHNICA PE 003/79 -Nomenclatorul de verificari, incercari ~i probe privind montajul, punerea in
ANEXA1
LEGISLATIA
TEHNICA
PE 003/79
-Nomenclatorul de verificari, incercari ~i probe
privind montajul, punerea in functiune ~i darea in
exploatare a instalatiilor energetice
PE 005/85
-Regulament
pentru
analiza
~i
evidenta
incidentelor
~i
avariilor
din
instalatiile
de
producere, transport ~i distributie a energiei
electrice ~i a caldurii
PE 006/81
-Instructiuni generale de protectie a muncii pentru
unitatile M.E.E.
PE 009/81
-Norme
de prevenire, stingere ~i dotare impotriva
PE 016/84
incendiilor pentru ramura energiei electrice ~i
termice
-Normativ tehnic de reparatii la echipamentele ~i
instalatiile energetice
PE 107/81
(republicat in 1988)
PE 116/84
-Normativ
pentru proiectarea
~i executia retelelor
de cabluri electrice
-Normativ de incercari ~i masurari la
~
echipamente ~i instalatii electrice
PE 117/79
-Regulament
privind conducerea
prin dispecer in
PE 118/79
PE 127/83
sistemul energetic
-Regulament general de manevrare in instalatiile
electrice
-Regulament de exploatare tehnica a liniilor
electrice aeriene
1.
RE-Ip
1-82
1. RE-Ip
2-82
-indreptar de proiectare pentru liniile electrice in
cablu de 1 -20 kV
-indreptar de proiectare pentru poduri de cabluri,
subsoluri de cabluri ~i niveluri deschise
1.
E-Ip
34-89
1.
RE-Ip
35/2-86
-Instructiuni privind dotarile riecesare in statiile de
transformare din punctul de vedere al P.S.I. ~i
N.P.M.
-indrumar de proiectare pentru retele de medie
tensiune cu neutrul tratat prin rezistenta.
Instalatii de legare la pamant pentrlJ linii aeriene,
cabluri subterane, statii ~i posturi de trans-
formare
238
3.2. RE-117-82 3.1. RE -I 69-83 -Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni pana
3.2. RE-117-82
3.1. RE -I
69-83
-Instructiuni privind repararea liniilor electrice
subterane cu tensiuni pana la 35 kV
-Instructiune de exploatare privind functionarea in
regim de suprasarcina a cablurilor de m.t.
3.1. RE-1136-84
-Instructiuni
tehnologice
privind
depistarea
3.2. FT 4-82
3.2. FT
49-88
3.2. FT 50-89
3.2. FT
54
-82
3.2. FT
65-85
.,
3.2. FT 66-83
3.2. FT
67-87
defectelor pe cablurile de MT ~i JT
-fncercari, verificari ~i masurari executate la
cabluri
-Executarea man~oanelor de legatura la cablurile
de 1 kV cu materiale din seturi
-Executarea jonctiunilor la conductoarele din
aluminiu ale cablurilor de 1-20 kV, prin presare
la rece
-Revizia podurilor, canalelor, subsolurilor ~i nive-
Iurilor deschise de cabluri din statiile de
transformare
-Executia jonctiunilor de cabluri de 10 kV cu
izolatie de PVC ~i HIU, cu cabluri de 20 kV cu
izolatie de PE
-Executarea man~oanelor de legatura la cablurile
de 20 kV tip A2YSY, folosind materiale din seturi
-Executarea capetelor terminale de interior la
cablurile de 20 kV tip A2YSY, folosind materiale
3.2. FT
70-85
3.2. FT
71-89
din seturi
-Executarea man~oanelor de derivatie la cablurile
de 1 kV tip ACYAbY, folosind mufe cu ~uruburi
MDStA ~i banda tip J1 din seturi
-Executarea subansamblurilor terminale de exte-
rior la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y, folosind
materiale din seturi
-Executarea ~i repararea canalizarilor din liniile
3.2. FT
75-
87
electrice subterane de 1 -20
kV
3.2.
FT
78 -87
-Executarea capetelor terminale de interior la
cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y,folosind ele-
mente prefabricate din seturi
239
3.2. FT 79- 87
3.2. FT 79- 87
Ordinul M.E.E. nr.60711984
Ordinul M.E.E.
nr.60711984
3.2. RE-117-82
3.2. RE-117-82
3.1. E-151-81
3.1. E-151-81
3. LI-I 95-79
3.
LI-I
95-79
3.1. RE-1138-84
3.1. RE-1138-84
3.2. RE-1161-85
3.2. RE-1161-85
3.2. RE-I 176-87
3.2.
RE-I
176-87
3.2. RE-I 182-87
3.2.
RE-I
182-87
STAS 1590/3-71
STAS
1590/3-71
STAS 4481/1-2
STAS 4481/1-2
ST AS 8778/1-2 STAS 11381-88 STAS 12283-84
ST AS 8778/1-2
STAS
11381-88
STAS
12283-84
STAS 9570/1-89
STAS
9570/1-89
-Executarea capetelor terminale de exterior la cablurile de 20 kV tip A2YSb(r)Y. utilizand elemente
-Executarea
capetelor
terminale
de
exterior
la
cablurile
de
20
kV
tip
A2YSb(r)Y.
utilizand
elemente prefabricate din seturi
'5:
-Instructiuni
privind
executarea
jucrarilor
de
exploatare
~i
reparatii
ale
fondurilor
fixe
din
unitatile C.I.R.E.
-Instructiuni
privind
repararea
liniilor electrice
subterane cu tensiuni pana la 35 k\l'
-Instructiuni
tehnologice
privind
montarea
man~oanelor mixte la cablurile de 20 kV
-Instructiuni
de
exploatare
~i
intretinere
a
cablurilor de 110 kV
-Instructiune
tehnologica
experimentala
privind
incercarea
~i defectoscopia
mantalei de PVC la
cablurile
de 20 kV tip A2YSb(r)Y
-Instructiuni tehnologice de reparare a defectelor
mantalei din PVC a cablurilor
-Instructiune
tehnologica
pentru executarea
man-
~oanelor de legatura ~i mixte la cablurile de 1 kV
,
cu izolatie din HIU, folosind materiale din seturi
-Instructiuni
tehnologice
pentru repararea
mantalelor
cablurilor
de
1 -20
kV cu carcase
termocontractabile
-Electrotehnica
din PVC. cu zavor
~i electroenergetica.
Scheme
conventionale pentru centrale. statii ~i posturi de
transformare.
linii de transport ~i distributie
-Cabluri
de
energie
cu
izolatie
de
hartie
impregnata. in manta de plumb
-Cabluri de energie cu izolatie ~i manta de PVC
-Semne conventionale pentru scheme electrice
-Producerea. transportul ~i distributia energiei
electrice. Terminologie
-Marcarea ~i repararea retelelor de conducte ~i
cabluri in localitati
240
ANEXA2 CONTINUTUL INSTRUCTIUNILOR INTEI~NE 1. Prezentarea LES: -elemente; -schema ~i regimul de functionare. 2.
ANEXA2
CONTINUTUL
INSTRUCTIUNILOR
INTEI~NE
1. Prezentarea LES:
-elemente;
-schema
~i regimul de functionare.
2. Deservirea operativa a retelei subterane:
-supravegherea
instalatiei;
-controlul
instalatiei;
-valorile
admisibile
ale parametrilor
care
caracterizeaza
~i influ-
enteaza starea de functionare a instalatiei;
-manevrele
in caz de deranjamente
care afecteaza
reteaua
res-
pectiv8.
3. Lucrarile
curente
ale LES:
-periodicitati;
-masurari
~i aprecieri
calitative.
4.
Defectiunile
~i remedierea
lor
(cu
indicarea
responsabilitatilor
~i
a
limitelor
de competenta).
5. Masurile
specifice
de protectie
a muncii
~i P.S.I.
.~
I',
6. Atributii de serviciu
specifice
personalului
de
exploatare
(in
confor-
mitate
cu regulamentul
de organizare
~i functionare
a subunitatii).
7. Evidenta
tehnico-economica.
8. Dotarea
instalatiei.
I.T.I. privind exploatarea LES respective se vor elabora pe baza:
Nota.
-standardelor ~i prescriptiilor contingente in vigoare;
-fi~elor tehnologice de executie a LES respective;
-instructiunilor fabricii constructoare a elementelor LES;
-proiectului
retelei;
-regulamentului
de functionare
~i organizare
a unitatii
care exploa-
teaza LES.
241