Sunteți pe pagina 1din 17

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Activare Coke Lime 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala "Activare Coke Lime 2016 ("Campania") este organizata si desfasurata de catre
S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din
Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov,
077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de
Inregistrare RO 474152, avand numarul de notificare 11404 in registrul Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei,
potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial" sau Regulamentul).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public oricarui consumator conform legislatiei aplicabile in
Romania, pe http://www.coca-cola.ro/ro/home/, sau in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline
0800.080.800, intre orele 09:00 - 21:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a
Campaniei, sau prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise
prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata
durata de desfasurare a Campaniei, de asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in locatiile
unde se desfasoara Campania (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 3 de mai jos).

Campania se va derula prin intermediul agentiei S.C. FIELD STAR S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in
Sos. Iancului nr 4, Bloc 113A, Scara B, Ap. 51, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, cu numar de notificare la ANSPDCP 3083 (denumita in
continuare Agentia), ce este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional, precum
si cu managementul castigatorilor si inmanarea premiilor.

Organizatorul i rezerv dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmnd ca astfel de
modificri s intre n vigoare numai dup modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunul
prealabil de prezentare a acestor modificri la biroul Relatii Clienti in Locatiile Participante si pe site-ul
http://www.coca-cola.ro/ro/home/

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la Campanie sunt: 500ml, 330ml CAN, 250ml RGB - Coke Lime
In scopul acestui Regulament Oficial, produsele participante mentionate mai devreme va for fi denumite in
continuare Produsele Participante.

Marcile mentionate mai sus sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in locatiile de HoReCa conform cu anexele atasate, mentionate in Anexa 1 la


prezentul Regulament Oficial (Locatiile Participante).

Campania va fi lansata la data de 4 noiembrie 2016 (ora 20:00) si va dura pana la data de 26 noiembrie 2016
(ora 02:00). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei

1
pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din
Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data
inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, cu domiciliul sau resedinta,
chiar temporara, in Romania, care achizitioneaza Produse Participante in perioada Campaniei si din Locatiile
Participante.

La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:


i. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajai) Organizatorului;
ii. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaii; The Coca-Cola Company.
iii. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajai) Locatiilor Participante;
iv. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;
v. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajai) prestatorilor de servicii de orice fel ai
Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de
lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara
activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii
acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul
carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
vi. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. vi. de mai sus (insemnand copii,
parinti, sot/sotie, frate/sora);
vii. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data
calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate
masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul
Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere
restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actini civile, cat
si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea
prezentului Regulament Oficial.

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie.

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

(i) 8.000 poze cu rama foto, pret 7872 Ron Tva inclus
(ii) 2.000 tricouri 24.120 Ron Tva inclus
(iii) 3.000 coastere 3420 Ron Tva inclus
Vom avea un numar de 13000 premii in valoare totala de 35412 Tva inclus

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in
cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul
Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

2
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Mecanica: Hostessele Coca Cola vor aborda clientii consumatori sau potentiali consumatori, adica cei
care au cumparat sau care vor cumpara o sticla/doza de Coca-Cola Lime/ CocaCola Regular/ Coca-
Cola Zero. Dupa achizitionarea unei sticle/doze de Coca-Cola Lime/ CocaCola Regular/ Coca-Cola
Zero , consumatorul va parcurge pasii unei aplicatii pe tableta Ghiceste diferentele in urma careia
va castiga garantat unul din cele 3 premii mentionate mai sus si anume: Set Coaster, Tricou, Poza pe
loc intr-o rama foto branduita Coca-Cola Lime. Participantii la Campanie au voie sa participle o (1)
singura data pe zi.

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul de proprietate
asupra bonurilor fiscale de casa participante la Campanie. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de
proprietate asupra bonurilor fiscale de casa castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre
Organizator participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si
sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor bonuri fiscale considerate
nule conform acestui Regulament Oficial sau cu solicitantii care apar ulterior ce apar ulterior acordarii efective
a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiului prevazut in prezentul Regulament Oficial.
Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de
acord cu urmatoarele:
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a premiului si
poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale
corporale, si/sau a celor din jur;
c. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea
premiului.

Organizatorul nu i asum rspunderea pentru:

1. inexistenta la punctul de vanzare din Locatiile Participante a Produselor Participante la


Campanie;

2. Erorile in datele furnizate de catre participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact
nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca
atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor
date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea
identificarii unui castigator;

3
3. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de
Organizator;

4. Cazurile in care ctigtorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul


Regulament Oficial;
Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu
acorda termen de garantie de utilizare pentru acesta;
b. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa
momentul preluarii lor de catre castigatori;
d. sunt exonerate de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de
catre castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de
natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari
ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e. nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigator unor
terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;
f. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care
castigatorul, refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR.

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia
cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia n vigoare.

Astfel, Organizatorul garanteaza tuturor participanilor la Campanie (in calitate de persoane vizate)
urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor,
dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plngere ctre autoritatea de
supraveghere.

Dreptul de acces la date: orice participant (persoan vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea
faptului c datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de ctre acesta. Obtinerea confirmarii se face in
baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la
Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod
gratuit.

Dreptul de intervenie asupra datelor: orice participant (persoan vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine
de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dup caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea
datelor a cror prelucrare nu este conform prezentei legi, n special a datelor incomplete sau inexacte; (b)
dup caz, transformarea n date anonime a datelor a cror prelucrare nu este conform prezentei legi;
notificarea ctre terii crora le-au fost dezvluite datele a oricrei operaiuni efectuate conform lit. (a) sau
(b), dac aceast notificare nu se dovedeste imposibil sau nu presupune un efort disproportionat fat de
interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizat va nainta
Organizatorului o cerere ntocmit n form scris, datat si semnat..

Dreptul de opozitie: orice participant (persoan vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari,
4
cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizat are dreptul de a se opune n orice
moment, n mod gratuit si fr nici o justificare, ca datele care o vizeaz s fie prelucrate n scop de marketing
direct, n numele operatorului sau al unui tert, sau s fie dezvluite unor terti ntr-un asemenea scop. In
ambele cazuri, in vederea exercitrii drepturilor sale, persoana vizat va nainta Organizatorului o cerere
ntocmit n form scris, datat si semnat.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigtorului,
nmnarea premiului cstigtorului, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse
mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfsurate n viitor de Organizator.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu
caracter personal catre Organizator si/sau implicata n organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii
acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de
premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din
campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la
bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a
continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi anuntata public. In cazul intreruperii
acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit
in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-
si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora,
Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin orice mijloace;
orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate
interzice sau modifica termenii acestuia.

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

5
SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Field Star SRL, persoana juridica romana cu sediul in Sos
Iancului nr 4, Bloc 113A, Scara B, Ap. 51, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, IBAN RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02, deschis la OTP
Bank Romania SMB, reprezentata prin Marian Dumitrescu, avand functia de Director General, cu respectarea
prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa
cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat astzi, data autentificarii, la adresa:
Mun. Bucureti, Str. Polona nr. 43, sector 1, intr-un exemplar original, care ramane in arhiva biroului notarial si
3 (trei) duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si 2 (dou) exemplare s-au eliberat
prilor.

Organizator
S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

Prin,
S.C. FIELDSTAR S.R.L
Prin Administrator,
S.S. MARIAN DUMITRESCU

6
ANEXA 1 LOCATII PARTICIPANTE
PERIOADA CAMPANIE: 4 noiembrie 26 noiembrie 2016
LOCATII PARTICIPANTE

Orar hostesse:
20:00 02:00

steak house BD CAROL I,12 SINAIA


hotel restaurant riviera CALEA BRASOVULUI,8 SINAIA
irish house BD CAROL I,18 IRISH HOUSE SINAIA
la cerdac BD CAROL I,14 SINAIA
cutitu de argint sinaia AL PELESULUI,2 SINAIA
jad sticks BD CAROL I,41 CENTRUL COMERCIAL SINAIA
old nick pub BD CAROL I,8 SINAIA
ACAPULCO STR TACHE IONESCU,14 PLOIESTI
KF PUB STR GOLESTI,27 PLOIESTI
TRATORIA PRESTIJ BD REPUBLICII,FN PLOIESTI
DAVINCI STR BOBALNA,52 PLOIESTI
TRES OLIVOS STR RAHOVEI,4 PLOIESTI
JINX STR TACHE IONESCU,11 PLOIESTI
NERO BIANCO PIATA VICTORIEI,1 PLOIESTI
TRES OLIVOS STR IL CARAGIALE,28 PLOIESTI
MON JARDIN BD INDEPENDENTEI,19 PLOIESTI
DAVINCI BD REPUBLICII,967 PLOIESTI
TEATRUL BERARILOR STR MIHAIL KOGALNICEANU,1 PLOIESTI
RESTAURANT PRESTIJ STR BOBALNA,1 PLOIESTI
LEELO CAF STR SOVEJA,44 CONSTANTA
CREMA CITY BD ALEXANDRU LAPUSNEANU,116C CITY CONSTANTA
BOWLING BD ALEXANDRU LAPUSNEANU,116C CITY CONSTANTA
BOURBON MARITIMO BD AUREL VLAICU,220 CONSTANTA
FILICORI BD ALEXANDRU LAPUSNEANU,177 CONSTANTA
FILICORI STR DOBRILA EUGENIU,20 CONSTANTA
WEST SIDE BD AUREL VLAICU,220 MARITIMO CONSTANTA
DOORS STR TRAIAN,68A CONSTANTA
PLAYER ARENA BD 1 DECEMBRIE 1918,2A BL L66 CONSTANTA
BIER HOUSE STR RASCOALEI 1907,8 CONSTANTA
SABROSO BD IC BRATIANU,48 TERASA REST CONSTANTA
CAF DO BRASIL STR STEFAN CEL MARE,10 CONSTANTA
CRAZY CAF STR MIRCEA CEL BATRAN,97A CONSTANTA
MIO CAF BD TOMIS,101 CONSTANTA
IRISH PUB STR STEFAN CEL MARE,1 CONSTANTA
MADAM MARGO STR MIRCEA CEL BATRAN,97 CONSTANTA
BUDHA BAR PTA OVIDIU STR ORIENT,15-16 PIATA OVIDIU CONSTANTA
BOURBON BD TOMIS,108 CONSTANTA
BREEZERE STR LEBEDEI,FN PORTUL TOMIS CONSTANTA
ENTOURAGE BD TOMIS,108 CONSTANTA

7
FILICORI PASTICERIA STR LEBEDEI,FN P TURISTIC PASTICERI CONSTANTA
NEW PIZZICO PIATA OVIDIU,7 CONSTANTA
The Vintage Eroilor 1 Brasov
Kafe Pub Poarta Schei 5 Brasov
Hockey Pub N.Balcescu 12 Brasov
Publick Republicii 1 Brasov
Mado Republicii 10 Brasov
Michelle Pub Republicii 9 Brasov
Journal Caf Republicii 9 Brasov
Pizza Roma Republicii 20 Brasov
Taifas Republicii 18 Brasov
Deane's Pub Republicii 19 Brasov
La Republique Republicii 33 Brasov
Taverna Republicii 42 Brasov
Street Caf Republicii 56 Brasov
Festival 39 Republicii 62 Brasov
Bistro A-Ha L.Blaga 8A Brasov
Club Rockstadt N.Titulescu 2P Brasov
Nicoli & Nicola I.Maniu 39 Brasov
British Pub Col.I.Buzoianu 22 Brasov
Nec's I.Maniu 43 Brasov
Move M.Kogalniceanu 15 Brasov
Temple M.Kogalniceanu 15 Brasov
Social Pub M.Kogalniceanu 15 Brasov
4 Rooms M.Kogalniceanu 13 Brasov
Knock Out A.Vlahuta 59 Brasov
Vanilla Bowling Garii 11 Brasov
Vanilla Lounge Garii 11 Brasov
Fresh Food International Garii 11 Brasov
Pizza Hot Dobrogei 4 Brasov
Vanilla Lounge Z.Stancu FN Brasov
Filicori Z.Stancu FN Brasov
Don Antonio Z.Stancu FN Brasov
Beraria Ciucas Politehnicii Brasov
Caf de Paris Republicii 56 Brasov
District Republicii 50 Brasov
Moo Caf STR PALAS,5 PARC IASI
Cinema Bistro STR ALEXANDRU LAPUSNEANU,16 IASI
C House STR PALAS,5 PARC IASI
Club Viper BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IULIUS IASI
Tago BD STEFAN CEL MARE SI SF,20 IASI
Legend BD ANASTASIE PANU,31 IASI
Terasa Class BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IULIUS IASI
Terasa HELLO AL GRIGORE ALEXA,FN IASI
Corner Sport Bar BD TUTORA,2A IASI
Corso Terasa STR ALEXANDRU LAPUSNEANU,11 IASI
Coopers BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IULIUS IASI
Terasa Chillout BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IASI
Madison STR PALAS,5 MALL IASI
Corniche Palas STR PALAS,5D IASI
Corniche Iulius BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IULIUS MALL IASI

8
Trumptes STR PALAS,5 PALAS MALL IASI
Mopserie Tudor BD TUDOR VLADIMIRESCU,2 IASI
Sport Pub BD TUDOR VLADIMIRESCU,4 IASI
Terasa Piata Unirii PIATA UNIRII,6 IASI
Quartz Caf STR PALAS,5A IASI
Scotty's Pizza STR IC BRATIANU,FN IASI
Terasa Master BD MANGERON,70 IASI
Raymond's STR PALAS,5 PARC IASI
Carcium Veche blvd Stefan cel mare IASI
La Folie STR PALAS,5 MALL IASI
Corniche Moldova STR PALAT,1 MOLDOVA MALL IASI
Bistroteque STR PALAT,1 IASI
Piscina APOLLO Rediu IASI
Piscina TIKI VILLAGE Ciric IASI
Piscina SUNRISE Ciric IASI
Time Out Copou IASI
Deja Vue Copou IASI
Terasa Vanatoru Copou IASI
Corniche Moldova str. Palat nr 1 IASI
Terasa JJ Bistro str. A Panu IASI
Pizeria Domneasca str. Palat IASI
Chef Galerie Palas Parc IASI
Fenice Palas Parc IASI
Filicori Palas Parc IASI
Dionisos Bucsinescu IASI
Beraria Veche Str. Sararie IASI
Buena Vista str. Uzinei IASI
GELETERIE STR STADIONULI GALATI
NEW YORK PUB ONE DOMNEASCA 99 GALATI
GOSSIP DOMNEASCA 98 GALATI
CA JU DOMNEASCA 85 GALATI
CAF ANGLAIS CULTURII NR 12 GALATI
La fooly DOMNEASCA NR3 GALATI
LIBERTATEA 2000 FALEZA DUNARII GALATI
PESCARUS FALEZA DUNARII GALATI
HAZARD BRAILEI FN GALATI
NOEMYY BRAILEI BL A 7 GALATI
PATORO CAF BRAILEI GALATI
CAFEE HAUSE ALBATROSULUI GALATI
frateli CALEA PRUTULUI GALATI
acuarelo DOMNEASCA NR 30 GALATI
OLYMPOS MG DOMNEASCA NR 31 GALATI
BRIMIDAN OTELARILOR FN GALATI
COFEE STORE COSBUC NR 240 GALATI
COFEE STORE PARCARE MALL GALATI
CARABAS INCINTA MALL GALATI GALATI
PASSAGE FOOD STRADA TRAIAN GALATI
PASSAGE FOOD PRELUNGIREA TRAIAN GALATI
VIVA COMPANY NAVELOR GALATI
VEGA COMPANY MAREA UNIRII GALATI
LYRA TOUR BLVD MAREA UNIRII 107 GALATI

9
CEINARIA CASA GUSTULUI STR ARIESULUI NR1 GALATI
SEGAFREDO PROMENADA MOL BRAILA
ZVON PROMENADA MALL BRAILA
PRIVIGHETOAREA GRADINA PUBLICA BRAILA
HEAVENS SCOLILOR BRAILA
SQUAR BLVD INDEP BRAILA
IRIS CALEA CALARASILOR BRAILA
CASA DOMNEASCA BLVD AL I CUZA BRAILA
CONTINENTAL CALEA CALARASILOR BRAILA
PASSAGE FOOD CALEA CALARASILOR BRAILA
MUSSETI CAF CALEA CALARASILOR BRAILA
BELLA BETINA GENERAL EREMIA GRIGORESCU BRAILA
PIZZERIA DON ALBERTO STRADA FRANCEZA BRAILA
CUB RAAY FALEZA BRAILA BRAILA
STRAND FALEZA BRAILA BRAILA
UNDER STAGE FALEZA BRAILA BRAILA
VAPOR FALEZA DUNARII BRAILA
BEST COFFE BD G-RAL GHEORGHE MAGHERU,9 Bucuresti
Maria si Ion Splaiul Independentei 290 Bucuresti
Piatra Alba Drumul Taberei 68 Bucuresti
GILDA STR LIPSCANI,53 Bucuresti
AL SAJ STR SELARI,10 Bucuresti
CURTEA BERARILOR STR SELARI,9-11 Bucuresti
ARGENTIN STR BLANARI,11 Bucuresti
TRATTORIA ANGOLI BD C-TIN BRANCOVEANU,FN Bucuresti
AZZUCO PASAJ VILLACROSSE,16-20 Bucuresti
SARAY STR LIPSCANI,21 Bucuresti
BORDELOS STR SELARI,9-11 Bucuresti
BORSALINO BD IC BRATIANU,44 Bucuresti
Pub 18 Splaiul Independentei 290 Bucuresti
BUCUR RESTAURANT BD DIMITRIE CANTEMIR,FN LANARIEI Bucuresti
Britannia Petre Ispirescu 98 Bucuresti
CAFFE OK STR MAMULARI,2 Bucuresti
RYANS IRISH PUB STR PIATA AMZEI,13 Bucuresti
Il Venetiano Vasile Milea 4 Bucuresti
Azzuro Drmulul Taberei 168 Bucuresti
CLUB 69 BD UNIRII,65 Bucuresti
BELLINI STR TOMA CARAGIU,3 Bucuresti
ZEXE STR MATEI BASARAB,61 Bucuresti
COKY CENTER BD UNIRII,33 Bucuresti
JOS PALARIA STR TOMA CARAGIU,3 Bucuresti
AIDA CAF CALEA VICTORIEI,16 Bucuresti
BAZAR STR COVACI,10 Bucuresti
PRIMUS STR GEORGE ENESCU,5 Bucuresti
D'EIGHT STR FRANCEZA,2-4 Bucuresti
FIRE STR GABROVENI,12 Bucuresti

10
INFUSION STR ION GHICA,2 Bucuresti
CLUB EVENT STR BATISTEI,14 Bucuresti
French Bakery STR LIPSCANI,27 Bucuresti
EXOTIQUE STR SMARDAN,27 Bucuresti
SHIFT STR C-TIN MILLE,4 Bucuresti
ALT SHIFT STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU,17 Bucuresti
CONTROLL STR C-TIN MILLE,2 Bucuresti
HOROSCOP BD DIMITRIE CANTEMIR,FN Bucuresti
FIRST DYNASTY STR SILVESTRU,4 Bucuresti
SOS OLTENITEI,410 Bucuresti
JACK`S PUB STR BLANARI,21 Bucuresti
Hart Rock Drumul Tarberei 68 Bucuresti
IL MULINO STR RADU VODA,3A Bucuresti
ST PATRICK STR SMARDAN,23-25 Bucuresti
BIBESCU VODA 19 Bucuresti
Coco Pub Ion Mihalache 319 B Bucuresti
TRIBUTE CALEA VICTORIEI,118 Bucuresti
Muzeul Taranului
Roman Monetariei 13 Bucuresti
CALEA PISCULUI,FN ORASELUL COPIILOR Bucuresti
BOKA CALEA VICTORIEI,20 Bucuresti
IL PECATTO STR FRANCEZA,30 Bucuresti
BELLINI STR LANARIEI,5 Bucuresti
Pub 21 Splaiul Independentei 290 Bucuresti
LE GRANIER DU PAIN STR FRANCEZA,38 Bucuresti
French Bakery Alexandru Constantinescu 3 Bucuresti
Capricciosa Ion Ionescu de la Brad 2 Bucuresti
MOJO STR GABROVENI,14 Bucuresti
Grand Pub Str Barasov 21 A Bucuresti
GRAND CORNER STR COVACI,4 Bucuresti
NIRVANA PASAJ VILLACROSSE,16-20 Bucuresti
FUN LAND PIATA UNIRII,1 MAGAZIN UNIREA Bucuresti
CLUB PICCADILLY STR VOINICULUI,9 Bucuresti
Dominum Restaurant Vasile Milea 4 Bucuresti
Club Pirahna Splaiul Independentei 313 Bucuresti
QETESH STR FRANCEZA,9 Bucuresti
PEPEROSSO STR COVACI,3 Bucuresti
BHOEMIA CALEA VACARESTI,280 Bucuresti
TRATTORIA STR TACHE IONESCU,2 Bucuresti
TRATTORIA STR BENJAMIN FRANKLIN,1 Bucuresti
Shogun Drumul Taberei 128 Bucuresti
CHALET CALEA VICTORIEI,21 Bucuresti
Excellance Str Petre Ispirescu 110-112 Bucuresti

11
VAN GOGH STR SMARDAN,9 Bucuresti
Derby Eroii Sanitari 49 Bucuresti
Special Stake Vasile Milea 4 Bucuresti
DIAMOND BD TINERETULUI,FN SALA POLIVALENTA Bucuresti
ENTOURAGE STR EUGEN CARADA,5-7 Bucuresti
JAZZ55 STR FRANCEZA,9 Bucuresti
LA BONITA STR SELARI,24 Bucuresti
DISTRICT STR SF DUMITRU,FN Bucuresti
THALIA STR CUZA VODA,147 Bucuresti
THALIA STR SEVASTOPOL,8 Bucuresti
ELBOW STR LIPSCANI,82A Bucuresti
XCLUSIVE STR LIPSCANI,36 Bucuresti
Tratoria Aroma Drumul Taberei 26 Bucuresti
TUNES STR GABROVENI,16 Bucuresti
UPSIDE STR SEVASTOPOL,24 ET 6 Bucuresti
MARABOO STR DOAMNEI,18 Bucuresti
Student Pub BD IULIU MANIU,6D Bucuresti
Phoenix SOS COTROCENI,16 Bucuresti
JOURNAY PUB STR GEORGE ENESCU,25 Bucuresti
ZAHANA STR VERDETEI,5 Bucuresti
SILVER CHURCH CALEA PLEVNEI 61 Bucuresti
QUANTIC SOS GROZAVESTI 84 Bucuresti
PLAYER KISELEFF Bucuresti
POTCOAVA STR 9 MAI 51 Bucuresti
Filicori CALEA FLOREASCA 246B BUCURESTI
Trafalgar STR DAVID EMANUEL,7 BUCURESTI
Gargantua STR SERBAN PETRESCU NR 8 BUCURESTI
La misto STR OLTETULUI,30 BUCURESTI
EL UNICO BD PRIMAVERII NR 19-21 BUCURESTI
costadora CALEA FLOREASCA,246B BUCURESTI
terra caf CALEA FLOREASCA,246B BUCURESTI
spazio caf CALEA FLOREASCA,248 BUCURESTI
Trikcshot CALEA FLOREASCA 246B BUCURESTI
Casa Jienilor STR AGRICULTORI,12D BUCURESTI
Gatto BD DECEBAL !& BUCURESTI
Lolly Pop BD DECEBAL,13 BUCURESTI
Pink Cafe BD DECEBAL,13 BUCURESTI
Log Out BD DECEBAL,14 BUCURESTI
Loka BD DECEBAL,17 BUCURESTI
Tress BD DECEBAL,3 BUCURESTI
Zvon Cafe BD DECEBAL,9 BUCURESTI
Puerto cafe PIATA ALBA IULIA,6 BUCURESTI
High Class BD BUREBISTA,2 BUCURESTI

12
Funky Lounge BD DECEBAL,9 BUCURESTI
Andrada STR TEIUL DOAMNEI,9A BUCURESTI
circus pub BD LACUL TEI,65 BUCURESTI
cuptorul cu lemne BD PACHE PROTOPOPESCU,63 BUCURESTI
pizza dominum SOS STEFAN CEL MARE,240 BUCURESTI
La Cerdac Str Liviu Rebreanu(Mall Park Lake Et 1) BUCURESTI
il venetiano BD PIERRE DE COUBERTIN,3-5 BUCURESTI
la ilascu STR STEFAN NICOLAU,2A BUCURESTI
la strada BD BASARABIA,76C BUCURESTI
tratoria venti STR POSTAVARULUI,84 BUCURESTI
BD PIERRE DE COUBERTIN,3-5 ET 2 BUCURESTI
Ivan's Blv Basarabiei 170 BUCURESTI
Casa Dante Str Rotunda 4c BUCURESTI
Costadoro BD PIERRE DE COUBERTIN,3-5 BUCURESTI
Nescafe SOS BUCURESTI PLOIESTI,42D MALL BN BUCURESTI
bavaria pub SOS BUCURESTI PLOIESTI,162-164 BUCURESTI
bourboun SOS BUCURESTI PLOIESTI,42D MALL BN BUCURESTI
Leon Gourmet str.republicii nr.27 Oradea
Del Sole Pizzerie str.republicii nr.16 Oradea
Letter Bar str.republicii nr.15 Oradea
Lactobar str.republicii nr.11 Oradea
Eldorado str.republicii nr.11 Oradea
Ristretto str.republicii nr.10 Oradea
Ra Caf str.parcul traian nr.10 Oradea
Casa Romaneasca Principala 47 Baile Felix
Rustic Principala FN Baile Felix
Club Art Principala 29 Baile Felix
Casa Transilvaneana Principala 28 Baile Felix
Cyrano Restaurant str. Republicii nr. 7 Oradea
Stefy caf str.madach imre nr.1-5 Oradea
Atlantis Caf str. Republicii nr. 7 Oradea
Restaurant Butoiu de aur str. Iosif vulcan nr.1 Oradea
Lion Caf str.independentei nr.1 Oradea
Edison Pub str.piata unirii 2-4 Oradea
Lords Pub str.piata unirii 2-4 Oradea
La Teatru Bistro str. Moscovei nr.1 Oradea
Green Pub str.piata unirii 2-4 Oradea
Black eagle Pub str.piata unirii 2-4 Oradea
Steam Pub str.piata unirii 2-4 Oradea
Restaurant Romanada str.Vasile Alecsandri nr.1 Oradea
Blank Caf str.Vasile Alecsandri nr.6 Oradea
Lenally str.vasile Alecsandri nr.10 Oradea
Spoon 1 str.Nufarului 25 lotus Oradea
Mokka str.Nufarului 25 lotus Oradea
Fitt Caf str.Nufarului 25 lotus Oradea
Violet caf str.Nufarului 25 lotus Oradea
Spoon2 str.Cele Trei Crisul 4 Oradea
Mozart str.Nufarului 25 lotus Oradea

13
Bowling str.Nufarului30 lotus Oradea
Sesto Senzo str.Nufarului 77 Oradea
Pigalle str.Corneliu Coposu 29 Oradea
Blondi bar str.Piata Cetatii 1 Oradea
AMBER CAF PIATA MARE,14 SIBIU
SIGHI BAR PIATA MICA,16 SIBIU
LA ETAJ STR NICOLAE BALCESCU,12 SIBIU
CARRASCO STR AVRAM IANCU,2 SIBIU
HOCHMEISTER TIMOTEI POPOVICI NR 9 SIBIU
FAUST PIATA MICA,26 SIBIU
BENEFIC INVEST PIATA MARE 11 SIBIU
UNION CAF PIATA MICA,6 SIBIU
LILY'S PIATA MICA,30 SIBIU
IMPERIUM PUB STR NICOLAE BALCESCU,24 SIBIU
PIZZERIA INTIM STR G-RAL GHEORGHE MAGHERU,2 SIBIU
FORUM CAF STR G-RAL GHEORGHE MAGHERU,3-5 SIBIU
CASA FRIEDA STR NICOLAE BALCESCU,40 SIBIU
LA PUERTAS PUB PIATA MICA,23 SIBIU
LA TURN PIATA MICA,1 SIBIU
WOODOO NEPENDORF NR1 SIBIU
BUFNITA STR NICOLAE BALCESCU,10 SIBIU
CAF MAI BD VICTORIEI,42 SIBIU
MADOS STR AVRAM IANCU,4 SIBIU
MARCO PIATA MICA,7 SIBIU
MUSTACHE CAF STR PIATA MARE,16 SIBIU
NOD PUB PIATA MICA,27 SIBIU
EINSTEIN CAF PIATA MICA,16 SIBIU
ATRIUM CAF PIATA MICA,13 SIBIU
MAYA STR GEORGE COSBUC,2A SIBIU
REDAL PIATA MICA,14 SIBIU
SOF&JACK STR TELEFOANELOR,1 SIBIU
GO IN PIATA MICA,9 SIBIU
VIENA PIATA ALBERT HUET,4 SIBIU
CLUB 69 PIATA RAHOVEI,6 SIBIU
MON CAF STR VASILE AARON,10B SIBIU
ENGELS STR BRASOV,56 CLUJ NAPOCA
CINA STR CD GHEREA,25 CLUJ NAPOCA
MARTY SPORTS &GRILL STR REPUBLICII,109 CLUJ NAPOCA
TOLEDO STR AUREL SUCIU,59 CLUJ NAPOCA
CHELSEA STR C-TIN BRANCUSI,2 CLUJ NAPOCA
ENGELS CITY CALEA DOROBANTILOR,107 CLUJ NAPOCA
LONDON PUB STR PIEZISA,22 CLUJ NAPOCA
SOCIAL TUBE STR BP HASDEU,63 CLUJ NAPOCA
REHAB STR PIEZISA,23A CLUJ NAPOCA
UNI PUB STR PIEZISA,6 CLUJ NAPOCA
OLD FRIENDS PUB STR PASTORULUI,1 CLUJ NAPOCA
PUB LINE STR PIEZISA,21 CLUJ NAPOCA
WARM UP AL STADIONULUI,2 CLUJ NAPOCA
STUDIO 26 STR PIEZISA,26 CLUJ NAPOCA
TRANVAI BD EROILOR,13 CLUJ NAPOCA
ZONA STR INOCENTIU MICU KLEIN,23 CLUJ NAPOCA

14
BULGACOV STR INOCENTIU MICU KLEIN,17 CLUJ NAPOCA
4 AMICI BD EROILOR,23-25 CLUJ NAPOCA
COC PUB PIATA MUZEULUI,5 CLUJ NAPOCA
LEONE PIATA MIHAI VITEAZUL,FN CLUJ NAPOCA
LA MARGELATU PIATA MIHAI VITEAZUL,11 CLUJ NAPOCA
SOUL CAF STR VASILE GOLDIS,4 AP 3 CLUJ NAPOCA
PLAY OFF O.GOGA NR 1 SIBIU
COTTON PUB I.RATIU SIBIU
CREPES D'AMOUR S.V.BRUCKENTHAL 4 SIBIU
BAROC CAF P-TA MICA 28 SIBIU
TEATRO TG PESTELUI NR 8 SIBIU
DAVINCI STR PANAIT MOSOIU CRAIOVA
RENDEZ VOUS STR PANAIT MOSOIU CRAIOVA
MURPHY"S STR PANAIT MOSOIU CRAIOVA
SOHO STR A.I.CUZA CRAIOVA
COCOSUL DE AUR STR PANAIT MOSOIU CRAIOVA
COME BACK STR ROMANIA MUNCITOARE CRAIOVA
DAMASC STR. ROMANIA MUNCITOARE CRAIOVA
REVOLUTION STR ROMAIN ROLAND CRAIOVA
LA CREPERIE STR OLTET NR 18 CRAIOVA
KABINA STR AI CUZA CRAIOVA
CREMA BISTRO STR CALEA BUCURESTI CRAIOVA
ZAI ZAI STR OLTET CRAIOVA
CLUB 300 STR DR NICOLAE SISESTI CRAIOVA
MOTOR X CALEA BUCURESTI 14C CRAIOVA
OXYGEN STR A.I. CUZA CRAIOVA
DISTRICT 12 STR OLTET NR 18 CRAIOVA
SWEET ESCAPE STR A.I. CUZA NR.9 CRAIOVA
SIXTY SIX STR A. I CUZA NR 15A CRAIOVA
MONDO STR LIPSCANI NR .30 CRAIOVA
LIMETTE STR ROMAIN ROLAND CRAIOVA
SNOBI CALEA UNIRII NR 169 CRAIOVA
CAFFINNO N TITULESCU BL I7 CRAIOVA
VESPA STR ROMANIA MUNCITOARE CRAIOVA
CLUB Q CARACAL NR 11 CRAIOVA
MYTHOS UNIRII CRAIOVA
LA VERANDA ARISTIZZA ROMANESCU 7C CRAIOVA
LOOF STR ROMAIN ROLAND CRAIOVA
CLASIC BD OLTENIEI CRAIOVA
CASA NIELA BD OLTENIEI CRAIOVA
PIZZA PETER STR TUFANELE CRAIOVA
PIZZA IBIZA TRAIAN LALESCU NR 11 CRAIOVA
SQUARE CAF PIATA UNIRII TIMISOARA
EMOTION PIATA UNIRII TIMISOARA
ALICE KYTELER PIATA UNIRII TIMISOARA

15
DIPLOMAT CAF PIATA UNIRII TIMISOARA
DRUNK&RED PIATA UNIRII TIMISOARA
DODO PIATA UNIRII TIMISOARA
BAROC CAF PIATA UNIRII TIMISOARA
FRIEND'S PIATA UNIRII TIMISOARA
STRADIVARIUS PIATA UNIRII TIMISOARA
DARC PIATA UNIRII TIMISOARA
TIMIS CAF PIATA UNIRII TIMISOARA
ERICK'S HOUSE PIATA UNIRII TIMISOARA
BUGARD PIATA UNIRII TIMISOARA
GLIG BASTION BASTION TIMISOARA
BERARIA 700 P-TA 700 TIMISOARA
LOCANDA DEL CORSO GH LAZAR 2 TIMISOARA
CORA EUGENIU DE SAVOYA 2 TIMISOARA
URBAN KITCHEN EUGENIU DE SAVOYA 2 TIMISOARA
SPIRIT EUGENIU DE SAVOYA 2 TIMISOARA
D'ORO EUGENIU DE SAVOYA 2 TIMISOARA
ZAI CAF FLORIMUND MERCY TIMISOARA
BIBLIOTECA EUGENIU DE SAVOYA 2 TIMISOARA
WAKE UP PIATA IANCU HUNIADE TIMISOARA
SYMPHONY CAF ALBA IULIA NR 2 TIMISOARA
PURO CAF PIATA VICTORIEI NR 1 TIMISOARA
TEMPO PIATA VICTORIEI NR 1 TIMISOARA
LOYYD PIATA VICTORIEI NR 1 TIMISOARA
CLUB 21 PIATA VICTORIEI NR 2 TIMISOARA
SEGAFREDO PIATA VICTORIEI NR 3 TIMISOARA
OPERA PIATA VICTORIEI NR 4 TIMISOARA
RIVIERA PIATA VICTORIEI NR 4 TIMISOARA
DEJAVU GALERIA 1 TIMISOARA
BUNA ZIUA TIMISOARA SHOPPING CITY TIMISOARA
FADO TIMISOARA SHOPPING CITY TIMISOARA
JOSEFIN TIMISOARA SHOPPING CITY TIMISOARA
PLAY AGAIN TIMISOARA SHOPPING CITY TIMISOARA
LA PADURE PADUREA VERDE TIMISOARA
ATU AURELIANUS 4 TIMISOARA
WAKE UP AURELIANUS 4 TIMISOARA
GLIG COMPLEX AURELIANUS 4 TIMISOARA
OXFORD DALIEI NR 4 TIMISOARA
80'PUB ARIES NR 19 TIMISOARA
ZONE CAF URANUS NR 29 TIMISOARA
MONTECATINI DEMETRIADE 1 TIMISOARA
CAF CORNER DEMETRIADE 2 TIMISOARA
CAF LATINO DEMETRIADE 3 TIMISOARA
CORSO DEMETRIADE 4 TIMISOARA
GINCO DEMETRIADE 5 TIMISOARA
VIVIANI TEIULUI TIMISOARA
MEGAZONE PIATA OPEREI TIMISOARA
PARADISUL PIRATILOR ALEEA STUDENTILOR TIMISOARA
SAN MARZANO IULIUS MALL TIMISOARA
SAN MARZANO CETATII TIMISOARA
TERASA NORA DANBOVITA NR 40 TIMISOARA

16
DUGA GH RANETI NR 28 TIMISOARA
CAF DALI STR DALIEI TIMISOARA
THALIA BDUL SUDULUI TIMISOARA
THALIA LIPOVEI TIMISOARA
FABRICA DE BERE STEFAN CEL MARE TIMISOARA
JOSEFIN SEVER BOCU TIMISOARA

Organizator
S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

Prin Imputernicit
Field Star S.R.L reprezentata de Marian Dumitrescu

17