Sunteți pe pagina 1din 2

Drept civil (Anul al III-lea, Seria a II-a)

Numele studentului

Semestrul II

Semnătura

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE

08 IUNIE 2016

VARIANTA II

I. X îl mandatează pe Y să încheie un contract de vânzare asupra unui un bun mobil, permițându-i expres să acorde unul sau mai multe termene pentru plata prețului. Y îi vinde bunul lui Z însă se prezintă față de acesta ca și cum ar fi proprietarul bunului. Z îi plătește lui Y prețul vânzării imediat după încheierea contractului însă când se prezintă la Y pentru a solicita predarea acesta îl îndrumă să se adreseze lui X informându-l că de fapt bunul îi aparține lui X, că acesta i-a dat însă un mandat pentru încheierea vânzării și că în consecință el nu ar trebui să se opună la predare.

1)

Precizați dacă și, în caz afirmativ, când este X obligat să predea bunul către Z.

2)

Potrivit răspunsul la întrebarea 1), fie X este obligat la predare și atunci el va pierde posesia bunului, fie X nu este obligat la predare și atunci Z nu poate intra în posesia bunului. În consecință, fie X fie Z va suferi o pierdere din cauza conduitei lui Y. În funcție de răspunsul pe care l-ați dat la acea întrebare, precizați ce remedii poate utiliza partea prejudiciată împotriva lui Y pentru această pierdere și care sunt temeiurile acestor remedii.

3)

Precizați dacă răspunsul la întrebarea 1) ar suferi vreo modificare în cazul în care Y și-ar fi declinat calitatea de mandatar al lui X în contractul de vânzare încheiat cu Z.

4)

Precizați dacă din contractul de mandat dintre X și Y rezultă că X este ținut de o inalienabilitate convențională a bunului în temeiul art. 627 alin. (4) C. civ.

5)

Care ar fi fost sancțiunea aplicabilă în cazul în care Y ar fi încheiat contractul pentru care s-a dat mandat atât în calitate de mandatar al lui X, cât și în calitate de cumpărător.

6)

În cazul în care din contractul dintre X și Y ar fi lipsit permisiunea expresă ca prin vânzare să se poată acorda unul sau mai multe termene pentru plata prețului, Y ar fi putut încheia ca mandatar al vânzătorului o vânzare care să cuprindă o asemenea facilitate pentru cumpărător. În cazul unui răspuns negativ, precizați care ar fi fost sancțiunea aplicabilă în cazul introducerii în contractul de vânzare încheiat în executarea mandatului a unei clauze cu acest conținut.

II. Indicaţi care dintre enunţurile următoare sunt corecte; indicarea se va face prin retranscrierea în spaţiul liber din formularul de răspuns atât a literei corespunzătoare enunţului (enunţurilor) considerate corecte, cât şi a cel puţin primelor trei cuvinte din acest(e) enunţ(uri); în cazul în care niciunul dintre enunţuri nu este corect, se va scrie „Nici un enunţ”.

1. Derogă de la principiul consensualismului: a) antecontractul de vânzare a unei construcții; b) contractul de

împrumut de consumație; c) contractul de rentă viageră încheiat în beneficiul unui terț; d) contractul de sechestru.

2. Contractul prin care, în schimbul unei sume de bani calculate în funcție de întinderea recoltei, o parte se obligă

să asigure celeilalte părți folosința unui teren agricol situat în extravilan: a) trebuie încheiat cu respectarea dreptului de preempțiune al arendașului; b) este suspus formei scrise ad validitatem; c) antrenează în principiu suportarea de către beneficiarul folosinței a riscului pieirii fortuite a recoltei; d) este un contract aleatoriu datorită incertitudinii ce afectează întinderea recoltei.

3. Contractul de rentă viageră este în toate cazurile: a) susceptibil și de o altă calificare; b) un contract aleatoriu;

c) un contract cu titlu oneros; d) nul absolut atunci când credirentierul suferea la data încheierii contractului de boala din care decedează în cel mult 30 de zile de la acea dată.

4. Vânzătorul unor bunuri de gen nelimitat: a) care a individualizat bunurile în vederea predării răspunde pentru

neexecutarea obligației de a transfera proprietatea dacă acestea au pierit fortuit înainte de a fi fost predate; b) are

dreptul la dobânzi asupra prețului de la data individualizării, atunci când bunurile de gen produc fructe naturale (de exemplu, găini vii), chiar dacă bunurile nu au fost predate; c) poate face individualizarea fără participarea cumpărătorului; d) poate, de regulă, să pretindă plata prețului chiar dacă nu a predat bunurile vândute.

5. Cumpărătorul unei moșteniri: a) nu răspunde pentru plata datoriilor acesteia; b) îl poate chema pe vânzător în

garanție atunci când un terț îl tulbură în exercitarea proprietății unui bun din moștenire pe temeiul unui drept născut înainte de data contractului de vânzare și necunoscut cumpărătorului la data vânzării; c) este ținut de o ipotecă legală asupra imobilelor moștenirii care garantează creanța vânzătorului corelativă obligației de a plăti prețul; d) poate cere repararea sau înlocuirea bunurilor moștenirii prevăzute prin contractul de vânzare care prezintă vicii ascunse, chiar dacă vânzătorul nu a cunoscut aceste vicii la data încheierii contractului.

6. Este de drept în întârziere: a) cumpărătorul de bunuri mobile perisabile, pentru plata prețului, de la data

încheierii contractului; b) debitorul întreținerii, pentru satisfacerea nevoilor urgente ale creditorului; c) cel care a

împrumutat o sumă de bani în vederea finanțării activității unei întreprinderi, pentru obligația de restituire, de la scadența acesteia; d) locatarul, pentru restituirea bunului luat în locațiune, de la expirarea termenului pentru care s-a încheiat, în formă autentică, contractul de locațiune.

7. Contractul de tranzacție nu poate avea ca obiect: a) cauzele de nulitate a unui act juridic; b) restituirea plății

făcute de bună voie pentru stingerea unei datorii de joc; c) renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților; d) un drept instituit în considerarea calităților personale ale titularului.

8. Contractul de locațiune denunțat unilateral de către locator îl obligă pe locatar să restituie bunul luat în

locațiune la expirarea termenului de preaviz în cazul în care: a) poartă asupra unei locuințe; b) rezultă dintr-o tacită relocațiune; c) locatorul a dobândit bunul în cursul locațiunii, iar aceasta nu îi era opozabilă la data contractului de dobândire; d) locatorul a dobândit bunul în cursul locațiunii, iar aceasta îi era opozabilă la data contractului de dobândire.

9. Pentru a determina obligarea vânzătorului la repararea prejudiciului cauzat cumpărătorului, viciile ascunse ale

lucrului vândut trebuie: a) să existe la data vânzării; b) să nu fi fost cunoscute cumpărătorului la data vânzării; c)

să fi fost cunoscute vânzătorului la data vânzării; d) să fie descoperit de cumpărător în cursul termenului de garanție.

10. Atunci când antreprenorul de construcții constată că din cauza proiectului structurii de rezistență construcția ar risca să se prăbușească, atunci el: a) nu răspunde pentru viciile structurii de rezistență; b) poate suspenda executarea lucrării; c) este obligat să rezilieze contractul, sub sancțiunea de a răspunde solidar cu beneficiarul avertizat și cu proiectantul structurii de rezistență pentru orice prejudiciu cauzat unui terț prin prăbușirea clădirii, iar nu numai pentru prejudiciile corporale; d) va răspunde, de regulă, contractual față de beneficiar dacă îl informează asupra acestor vicii după încheierea contractului, deși proiectul i-a fost cunoscut înainte de încheierea contractului.