Sunteți pe pagina 1din 106

T'

o F+
5 o,
UIdot

E> E f:f
$Ho
9T F+
o,
3
U
sU
iHTo
#-
o
-=
EF', O' =l+
B T' r
C f
do z.
o
I

d)

5
e E;iiE€s€ i= *; s *eareEiEae
is Ai=gEiE=e
EF
* + fsi i B s:
4
g*ag:* ; fi
* FaEs i;- g f .F5'I
eg=
f; z gE
z s a;E eE =g !*
: SEHE$$
ii;
.
+ :=E[ [+
;Epr
iE F
igl E o. r e *i n
J- a .E gr=;
i3=' r - i3 fl = $
sE. * tA E 3 E
z 3
r- H F
s
c
= 6 .*i R
f5 H c e- s.
ci
E
s'E
;lI
" gil E g
aF F =e i
=1
o qi(
$= .
=3
a
E

.+---..::-;e14i

(r (rH (1
c
-(f
=3
+E i js +E
3

EE $
F9
:*E
=C
;E fiEg
9C
XE
F JO
5=s
=C SO F FC =F
w
=.
:J

=- = 3-r F; is, f FF ='r* gN g iH ='


d:
A-Ig"*
3 : g a, 1 gt i ;E
Id E+
+;
= 33 E F 5 rI
3 +E f F g a " q- n '
o
C 3+ S si l . r 'E
6
E
Eo
=F
I
* =. ; - 3
-.
F
=-
3s
=V o,
= 3
-vl
L

E =a
a +r
--o l cL x*
€t fi
2.
5
ft
E
t78 Capitolul
9:
Atitudineasineluifalt de experienfl

??r Capitolult0:
Aprofundarea
dimensiuniiclinicea teorieiata;amentului

249 Parteaa IV-a:Tiparede atagamentinpsihoterapie

I$ CapltolulLl:
Construirea
creuzetu
lui dezvoltlrii Doar tegafi!Despreastaafost tntreagasaptedicd.Doar legaliprozacu
pasiuneapi ambeleseaor tnfldcdra,iar dragosteaumandoafi pe celemai
z7r Crpltolul12: tnalteculmi. Nu mai trdili pe bucdfi.Doar legafi-ud,iar bestia9i cdlugd-
Prclcntulcarerespinge
rut,lipsili deizolareacTresenumePte rtialdpentruamhndoi,aor muri.
; Et8 Crpltolul13; - E.M. Forster(7910/1999
preocupat
Prclcntul
1

m Crpltolull4r
Fiinla careesteobiectulproprieisalereflecfii,cAurmarechiara aceste
Prclcntulllpsitdesolulie
dubldri.,aa ileoeniimediatcapabildsd setidice tntr-o noudsferd.In reali-
f,rnrr e V-a:Ascutirea
simfuluiclinic
tate,o altd lumesenagte.
15: - PierreTeilhardDe Chardin (1959
nonverbal
I

16:
nonverbalII

17t
gl meditarea
(\
\

s^F,
s'
\
(\

FAE E S C]
gF
HH f rH . g,
siY S5 Y €
Ei Ht=* 6
F *-o*F'- O,
F
+5
?ni{A ;E
Hi+,F
=
O
; o t.r F;
-fiF i l 3 i € s
P l l 'i +7 1 d
e3'B A b-f
qF$#igq
[,' q ,g T P l+
E E :H
SFF:
{:E F+;
g
3 SEE F
lir;
6.
b$
E'
FYI
I Ffi.
tr o.
t:J-:

il € P
-H.-U E: B
H ' gl ' 6F-t E Q
)
l-- o)
A='or E='
ii,r o < rr

F B 5A; T
: -*".:"c+€E a-rl!|Fta#r
-$d&rci*9.

S? FF N E
G il? {D ,
.f
J
t
-'
vt5
E
t'l1o n tt(D
(u(D I
a)
sx
n:HFdB':$ 3 CI
p p-
aI
!r 5
t)
|')
sr
!r
|-)t-
)t-
Ft* .
o qt' e o
Ft t-j
E.B, o + B :s ^? OJ
D
5 D ID
.D
Ft
(D @ d 9r o 6 H( D 5-.) o o
-vl
+ : E H fi EE
(D E
t
r1
6
.D
.D .D +I (D s,x 1 (D D)
9)
Fl

rd *
F.\J 9)( o g il6. H ?F. 8. OJ(
iD 5 r) 'o PU o t-'! o a

nt:rFk$B
A)
@
(D
(D !)Ft (, a
6
o N d'o r)5 E
5 11
o
'f,' I
E( (D
+ H o
(D 9r( X
qq P6 li -s. (D ff
5 Ft g d 9) H) g) r+ o +
@

.D
.D "o
at
p

rt tr a')
=
o
r+
FD
r)
o. (D o n
(!
r9' +) F'+ .)
d Ft
(t
r) o
-
a
al
+ ->
9r(
-
/F6
sj ' (D .
Q.e
='.) .J
9)
- - EE$r E3F
p s,iR $S P
o Ft 9x 9) 'o -e
(
@ o
Ft
(D
o .)
9)
'o F) E 'o
F' (-
o n
e
4 -
oS s8
N ( ,)
+
6
-
tt+
+
-ul
X x
iii'R I :',8 S.A
L H '\ tD

1.t t ts Fl + B s o )- F)( f:)


p = o o o
--
Fl
o - )(
D
H H
9, b) 9.tr
O.J r- -
H
E?E'Pqi'5
-A * P v * 6 1

sl Fl .) H .l {t) qe {1 'i.. +
(/J H^l
^{A
'iv

;sFls$E
f
5 @
(D
9)
{t) H
.J o
r) a 6 :;+ :'o
p {.rl =F.
x oc u + r)
o +
xFt
!)-
('j
e

N ) e
-.
gFif *ilfi
s) o lD>
9' ct)
lD(
E '+
po ntX e
o 9x +
+
n Ftd 9)\ r) a
9. (, tl
.o .\) r)
+ {-1
(D g) 9X
-6 Fte, H' l-'l> F
-e N I
I
s)o
lrt ^ E

o U) F)( I
(,] o
- u QO N H

!x D

$ rgsE$E
+ d fa

4
(D
oc
E
!) -.r
-ri
+ +
SD( @
d

6H
TF a +

-
.) o
i
t9( b(U r1 r)

)
H
ctl
vl
+
+
Ft
J
+
.N
!-'
.-
E
{tJ

o
r)
in
Fia
O)
r_t \
6' p
P5
+
.J E$'IFtsf,
fi
+

€A:ilEeE
H) E fd
H) ; p. p))
- v)
o + .- ).i +\ -o
- t) A"d U]
9)
+ 1. +
r
ar
.) H
o 6 e
o
F)
N
.) D(
io
(':
(i x
f

F
F)( E; $ s ^,
9) + 9X
u C'J
H
D( Fid *6 r bj
{.r) -o
+ 9) ( 'J-
{ p( (a
I s Ed'8. F
Flp
6 - r) +
u r) t o r) <^i

s
+E$FA
9) qc -
d
N
H
\3 + .J * o. 6
Ft H! ga
o 6
H
a
rD
o 6 cn t!5
Fi> E: o
r''i d
SX I I I I 9) T. fo I
l/ rlirr vremeasa.Rezultatul a fost cd teoria atapamentuluia devenit proprie-
lntea intelectualdin speciala cercetdtorilor,gi nu a psihoterapeufilor.Prin
rrrffrare,ironia sorfii estecd depi Bowlby pi-apetrecutmajoritateatimpu-
Irri tratAndpacienlii, teoriile sale- formulate inifial pentru a augmenta
t'f'icicnfatratamentului - au fost testategi elaboratede cdtre investiga-
Iori, majoritateadintre acegtianefiind clinicieni practicieni.
Ar:caticercetdtoriau adus o rigoare empiricd studiului celor mai inti- Multu miri
rrrt'lcgituri umane, generAndmultitudinea de cunogtinfedespre relafi-
ilt' lrilrinte-copil, lumea interni pi psihopatologie,ceeace a fdcut din te-
olin trtarpamentului modelul dominant al psihologiei contemporanea
tlt'zvoltdrii. Niciun alt context fundamentat gtiinfific nu ne spune mai Cu lucrarea in sfArgitterminatd, ai o satisfacfieenormd sd pofi sd mul-
tttultc dcsprecum am ajuns ceeace suntem.Totugi,pAndde curAndtera- fumegti tuturor celor care au ficut acestlucru posibil.
pt,ulii crau ldsafi sd-gitragd propriile concluzii desprecum trebuie apli- Agadar,pentru inceput au fost Nancy Kaplan, care mi-a ficut cunog-
t'.rtr1accasti teorie. Astfel promisiunea clinicd a teoriei atagamentuluia tinld cu adevirat cu teoria atagamentului;Owen Renik, cale m-a inspirat
ril nt,tsneindeplinitd. si imi asum riscul de a faceunele legdturi intre teoria atapamentuluigi ac-
Aceastdcarte reprezintd contribulia mea la realizareaacesteipromi- tivitatea clinicd, gi Karlen Lyons-Ruth, care aincurajat sintezamea despre
niurti,Itrlosindu-md atAtde neurobiologie,gtiinlelecognitive,studiile despre cercetareadezvoltirii pi psihoterapia relafionald. Phillip Shaver s-a dove-
trnume ;;i psihologiabudistd, cAtpi de teoria atapamentuluigi psihanaliza dit a fi deosebitde generoscu insight-ul gi experienfasa.Dupd ce am au-
relttfionrtld,vreau sd transmit modul in careterapeufii pot folosi in mod Zit cd a suslinut pentru Dalai Lama o prezentaredespreatagament,l-am
Practictrei elemente-cheieale cercetdriiatagamentului.Prin urmare, m-am tunat imediat pe Phil pi am aflat cd gi el era intrigat de promisiuneatera-
fottccrttrntpe relalia terapeuticdca fiind creuzetuldezvoltdrii,pe centra- peutici a parteneriatului dintre ata;ament pi meditalie. Le sunt, de ase
lltateotlinrcnsiunii nonverbalegi pe influenla transformatoarea reflecfiei menea,recunoscdtorlui Erik Hessepi Mary Main pentru disponibilitatea
pl rtrer.lit,rlici. l9r pentru mine in Berkeley,pentru sugestiile lor atente pi pentru supor-
llrif irrlconceputdin urmd cu trei ani, lucrareatrebuiasd fie rapid inche- tUl lor. De cealaltdparte a Atlanticului, Peter Fonagy a fost in mod con-
iali, I'rtrl.tu dcspre atagamentpi psihoterapiede la mijlocul anilor '90 gi ftnnt responsiv.Sdvorbesccu el despreideile lui pi ale mele a fost o mare
nl dnl ,r;lt'prtntsd transform materialul acestorcursuri intr-o carte intr-o plllceregi un ajutor.
p1.r'i1rnclil dc pasepAndla noud luni. Dar acestprocesde transpunerea de- l,ui Cindy Hyden ii mulfumesc din inimd pentru pirerile sale edito-
vt'rril rrrrprocesde descoperiremult mai lung gi mai plin de satisfacfii llgh'c'lc ncprefuit, sfatul inlelept gi experienfasa. De la propunereacir-
rft'r'iit am anticipatinifial. Sperca urmdtoarelecapitolesi transmitd rezul- Sf pi pffnil la finalizareaproiectului,mi-a asiguratobazd de siguranld
tntul nccstuiprocesin agafel incAt citind-o si putefi sd impdrtS;ifi cxpc- LUI Jirn Nngcottccle la Guilford Pressii datorezin mod specialmulfu-
rit,rtf,t dcscoperirilormele. thlfi, l)t' ln irrcepttt a rt.cttltoscutpotenlialul acesteicdrli 9i de-alungul in-
FegtrltriJ)t1x'(,s it itvul contribufii importantein ceeace privepteconfinu
Hl pl forrnns,r.
prictcrri,nrt'mbriai familieigi colegicareau citit sec
Prirrlrr.llunt('l'()fli
pUntalet'ilrfii, irrrtlist'rrlnl t'onfirtrrttrlt'i ;;i/sauau oferitajutorautorului,l
EUnt rcr'ttttnrt'ilot'lrti$lr'rlrctrSt'ligrrrirrt, ltit'lrnrtl'lllrnrrs,
MichaelBlumlein
= _?E= V= = = 71= a=== = ==E
=_==_==;:
ri ==2?
==+i;i!!=Z
7 2 = i 5 F b * i * 3 F E _ qi r , y F 1;lv
iE frl.EEE{ a€ 3€E+*€'XgFeI I
fiH i i fi -;t*3 'q +f ; f;; Hn 'is=Hf
$i3Hi$sHEa$si;
iEssErFFH
1 E.T. G F- ij. F * f F ; 6 5' t E * E 3 n i_ 5 F
' i 1Hg i H:: *E E,sEE8E+5nEtrH
$ $ $$ qig F.S
qH;s a $Efr$ i [sB 1fl
iql s ,R Er tsEr S E F Hi V ril€
EF €a i l ;,$ i ,g $ XF 5FEF:$il
!.3.Fso:r tr$.FIE 5a.t;F$is
fih&,€ilflEE*E r+ F+
$,s.6-s1E
;
I Ei'N il fi:'TH B * +
.R 19E+n i
It rmP[$s : =fin gOI
i A .E* E ErE
lv-*>6 !.-{.F:i. $Fg fi <F€
Hq $H8 E F'TiFE F$ c H i s 6 E- , '3-
H+ E F E ?f
e:IE'F.x
$8.i' "$;
+ +E[ i ' g $ lA 6 '
HP t r iO 3 T F l ;f I
E H i l b H u n ;IiI'fi g fi i '-*€' ggl
fHE
i s FTE rT. Es*$
E l [ fa-E . 9 ! r' B i : r fy+
fFF*F $ HE

Es I
(t)

3*[gflrsEFr+
ol 'o - '- O)) --o
c- .) 9P5n -J
+ + L A\V OJ
T. -i'+o o =aap r--
a
- o
cH j 1*o i+ -(n c

fiE,E,T$[lFtfI
9 V
OJ
:Ja )
-o o-
2!l 5!- i -
3> o-
)a
* 6i < =
v- =O) >H
3
: AN s s A $*35a5+ .d FX
F- +!.
{
-14. B ts) r-{
h C
o
qr I.sH{:$.$
a
- 5
tI IFE 3
H i oP i i
NA ) flH!.Y

?. -i
Cx
t-
:
3a A F _
'4.
o
i * frF3B; FE$F esgL1]i 3E
ii H.

HPr F)( .J
6li.or). -d s
- Ri
rD
N o ? X F E +ts*='c
HrD.r-'
lt
w
xa0
-n S I . n
{ Ia. f6 '= E iEH F: EUH
I H'F F dE i.i 5'd. P *
P E
i 3
S.S
c-' \
f
-o
8.8 Q 6 i R
fx Si[H sE f E€F is r $ E g .E
(!

(\ 'o -
-
*iri--<"F
dfridH'
p(
lirY =.u.
s\
ii s 3
(DP\
\$s
x \
..G v ii.
u
gnnrH[iu'
IJ
^ N(
F R H (!

n\
9:5; *S OJ
-
vl

o
*\
-oD
o
igi b(5 g.O
=.58F
l? e roR
a - .- v)
!D \
6'S
:^+
rD
t
+

o
S .n

isR
.l

r)
- o
+!
H

BErEi,Fil
[ffr
f: k
r*Fg,F+iE
) /r - oQ
A LY
P ++;
E
H'\
;
i Q--':l
H
I-F.,
= {( S
*$n
.l
9)) s's + t+
-
ni tu=F5*u .

S X.sfi
tv

B i tr
i , l g Ia e$ilc
o o
- ? b-5 ap 5
o \bX 'O
E Fdv. .5i'N
H

-N

H*€giiE$i
s(C F:; s11
o ^:
o G::
P 6: E, €Bs
3 B f I ; , * NI ,
H co N + +
9)(
rD i l T r) fi
Ohi F i f+r - 's

[ t;fiFl+ fi?irs ? e s s,
o +l - D x - ) 'F b
T c' i( 'oEr='B
o '-S6'
XI e
- I -
;3;aIgtg: It:1til?
f,it==?E=-i=,7 17;E1i
zt +=
zi +1i: E*7 i ::q
1"
: =zlilii:=ii:11i,17
=7; iz=-
/';,ii-:i i rir=Ei
E icg;:ii;
r=lE? $[l tet ii+
[$i
iiili;ii; F 3'v+;E * -:f *+B{i i il$*+HI-
i=,izetF
ii:
:€€ +; iiE
t
I
tE
+t
$
ti
i:
[i-
is $$[g
H FEig€ FE
€: li; itnre e! $
g{'a6i; F8 Hs* iri$cii _
lE.I ;€ I 1r* 3? i
+-1[['*--rEa F
iii;isr
is$*i [EIe?rE€[EiE$
E+rsF'n1$*gfg g$$i$fiii
i ;jliEE? ' iii t' ig*'$i€.*1i r
tr* ffi
$ $
*i irr$
rf lFrfEeieiHTFi*aifc+HgEi
n * i
=!27??;7=1;il '
$gE?Ez?=g =rt=i=,'='r1i?.r
gT * e*Ei i f n*I; i i
1!?Z;?t'==== f ii iliiliiiEiliif
$ ll=iiFiE i
+
*===iz=+=t!
1t::zz=1
1€sFEg$FE[e rI
=-1t?7i+aliRtisltgI
l1Z tgB
il€iil[;EEl
; ; a * i i ? * ; EEi q t $ ? + 3 ; =h ! s=
= = i] 3 " = 4 *ai $ i Fe F+i i ? i :iii?
. ESi
1=Z EIIifEE
I?IEIg- FFgg
[[t[IEgilig?
1
T={Ai l*+1 r-
: = 'er+4 .!il S€ , ce
3sF[[€eaql;$€:
?1$E {i +i gE Fggf3[;"
:r .i sFrE Hisse
di:fBIf
e+*;fl A B tl T *8E
i i
€g
i='-
l €i
[$EF€EnBEi+€aefca
f,F*
il
$aFiFs[$t$HEil$g
?H$srHEces
Z;Ei_'r?
€g' j-
TZiigf3$i s !=?8,-Z
+7=11=i,=='
=
EE
"="====1t,7 ==iEil{===ias;;iE=
i +E**
iiz,l?+EFiziaEi
ii{l1iri rf+d g*si
li-;=Eifttiiea*ig€r*;lt'
lli,F+ rf$i
34 Es;iAigEEi?8fi.t[gE
!\2V'== e*;i
i , i l l + i : $i $ iI$i€ [B$ Fii[$f€
ilEuia?$ arni
=?=?E*: : i$E*FEfilu:E6r[gF
e qig$[gtil?gE*efri:r+.
fi$iE
1i;*;'{drEtlig;Fg*iaif 'g$i
ii€F
3ig f lgg En E F + $ r r u + € [i lEgE
iiis
ti|fg;
ii"i=i
t:FififiiiFtisrng
?a*Hrh-rHEiItE'ff.i +tFt
3. = :7 -; n igil{ + $: F r hr 5iEiF
g E,
*+
?+=ill i S eE t iB g+B +E+ $;F
F rgH
r*
GBESgBPESSgffitrAF
FIS
EmEdee>Ed=l=;=38
c + = I 3 ) e =
=Z!.-=- = trE :b.
lFu E@ t30
m il;
.!
Ft' rr
:?
Ft
S.E <
0
I[ i! !,
*
=tr 4tr FF 3
e ! T a a i= E=
!|
_=- t T 4 =. = ' i- ;i= = e E!.V:-4 dT
,1lB
d & r, s - a -a- 9r.''F = 7 = q 3 = $ r d -H {X
&
r7 '- = = a I d iq:3 6'",'e
- tr !.)op , i'
R.:nc.r
,i f H: H p)"O
=/-
=.l =l
(} .) - E +BP 3'i *
T**e$F$qra i *€$
=< , F -
1:
;. i[ 'J- eD<
={t
-{, o -E
= '.t:
t E
c , F-;
- .j tfi
X .'ts-c h'='+: H F:6 1s
= n o
o
E .8 5.; 3 :- . r g = . 6' _ ;i
1p 6 € s = >I'F 3 H g : F
'.J:
i
a
^iH
o -'
7 o
€o H
- a
t\
z+
/N a
- Tl: s#;88 FH ; " 8 3 $
- -
^t.

=o (
ai
-
f6
n
lo
3 Pt s + - c; s= ri
). < 6- * u: s $t a
; I i - l: 3
8
Foq
q g g I;3
lJ-.
=- rD .J
-
-w
- --
'
<t.

NJ
a o6
-r, Ft)
Da
.) X
.. o-
- -(/)
E
N. J E . T D * F & ;E i s3
6'+, F H ;'X
i
=9 N .1= t gY
HH
o o = n ^ q r i.lXPEg i&S,
O- N
B; H' 6 1 : ? ' H- s: sh Tp-
:-
- io
.X N t-"1
o n E.; _ ?? ' l 3 li d .s.a u_6 .
o
v ; I", e .S:X H F B t s F'u i
w)F|Ft t
.= .) (h^
a
o F.j
(, o
-=.
F {E <i
5 r u p = - .= . 9.d a 6 g B
6 x H r o il_E
tD - ( ,
- - - i- O)(
r) e- 6T 3 H' -g' ;' g i$ e
a -'o a
I

N -n R (D eH
$( ..
r)e o
e '6

a il
: S ; 2. a + T * ':F '. 3 ;-
=
uJ:
o X '"j i-:.-. !'6' 5 ? F 'F. + '- l' i' 6
E F g B 6 - = N.i l H d e
Ttv
=. - .) N (n :^ -
- ': o
n r)
lD .J al
* I ' 5 ' gg
-t
& b; t e aE i' s [ * e
E
a
a
+!
N)
+ 9)( - ;i lD( +
rDa
; I hi- r(,n -+
H-
-' E
o E = !, $ S 3 ' , P E *.. N * X\
-
I - a
('. Ro O i$( o o- I x : F il - ii X n - i$('o a-
- 5'E f-t D) o (D
9)
- a'E s ? 3-il4#qt'B $;\
Eq
cl)
= 'Jl Fr1 -0D +\ o o -
r f E * s F€
n o
5 - - v)
e
(t ri
9 ln
il

-(.n
!'
.(.n al
o
a-
ox
vrD
o or D
(, DJ
I
o
f?t

o
C/) (n
sD< FD(
r)
iS s$ 5; 3 t
F F s lT F ? 6'q o E
(: Ch
e (- o o i-i'-
/- - e
o
HA ff
d o S o -il< iJ 1 a o l6 ' t rD
0 P'o E | 5 P Fr
- )H

o E- H
ra
+
-) (- o r) ;; il6 ' $ , n
o N o
->
f-t
o
-
5A
+=
tl
.3+ E
.Jn

1 aa.
o tD=
N*
T(o
N

o
-
SD(
e
e
+
I
€H"-n;'835;ixEG€
=: i' o ..i,i' i E- F E. 5. i y. { Q
I

:-

#F;EiE

=
-
z
E=={i
isEIE;E iii=zE77zi;a
=E;E
Ett*BIFftFt[$1*aalEiilxiiz*'i=!
-== z4
f
EiFf g F i i tE E"i+i
fi ig i3 iiF [[a F
ggggtiiiBigiIiigiE rl

tI

L.

*E;
$IF3[[ti ?z:ilE+
f.

[i+g€iF[5tFr$*$r q
u

r; fifFsTFiFsger*lifE77,;iv
na

tg.$gFfl -1
(!

f$frgt€ +6$HE 7',1:


a

i[;' ri.s + iir; ft[il$Etefi


ig g. ; rf l[ : is i**+ *F ** s =:Z
;F
.o

a
!

,D

gg${
il lE$tI rBtii$+gE
[9it1Ei
?E
E

it
)
I
I

n
IB
I
N
*D
h !l n I
*!
.t ri C @ |\, I
p 9-
(?
7!
tt (r\ Fl g. F I D
f!
tr n ffi D
rt'
tn a< tt
n
9'
o
e :-
I
n
;l I ETs N
!t G @ B( q
't or d
:!D
0
ID ET D
o !,
e e r9 x =q @
{rl + {tJ U
E
5 -{r u
(: -o .D sr
.J
- (t D( F
==-
-
T
.D {l)
{/) I
-
3a {n d o
a?
t)1
o + .l cn I o o TJ -tr !i .B =
a) r(,rl -o
(, s)( v) oq (-
ar
a (D
H
E
t') .I a
=x 4
r:=
.) o o g" .a li -=)
*c- T
{r) Er) E
tf;
- 36 i-
o - o -H o. + n + + r,
- +
OJ
o a)
3r<
T | }g
U) H
=x
Ur
.l
o o o +
o {/)
r)
-
I

o
- o
H
.6
r) .)
@
g)
o
r)
{i
.c
.9
- e3
.s t-
gY o N
N o + o N :2 t"..(,
- E ru C'
- o oc o- o r) x
- 5)
l- <ii
\s r) -
H
o -rD
o H> o
N
+
o
o
o
Ch D( +
o
rD - -(/)
o
-
o -
o-
'J N)
o
o 9l(
o
o :
.) N
t
o
a . 5 O-

)y
Or
t1
=
t2
I
s= 2l<
- F. o + @
- - -o '6 - tt3
o
@ o -N oc .)
r)
H

H
X r(.r)
+
to (-
-
r(,r) FJ
+
o e o
F1
o
.) -(, (\
Ri
-+
- H
-2L
?-
!-
fa
(D N + l-,t> .l tD( o DC It 9.
-(rl r] 9)( n - D( tl
(- a EC ?t
o +
+ fi

('.
H
a.
o oc ;,
fi
o N - Cu <a - ,:
N o - .+ o tD( - .)
E H
- B
"g N o ;' -'t A, :G
3r :!-
o -(,t) sD> a- (tl v) o H t
- H
E + (- o - a)r)
g o
- o
r) .l
- a
11
tD( Ch .) o o ho d
o
v) o s)< .)
E
- =. 9( x =!
,J,
J

o
'+
(- tD( o o 9. H (a
X .J FD( B ;;n
H) H
r) Eo o
- - ts a - {rl -
3
o
'6 o -{, t9(
+
o o
oc
H
-- - .) '7i-
+
+
-
F

o
o
n
fi
B -
+
o
o
ru) o
-
H a C.
+1
r-D
d
-N o + N -
o = ;*
* El
+ -
o o - -
.) o o
H

- r)
(D $x o o e - =
l
o -
N o -
.J
(D o fit
H
.) -
.J
-+ o N=
a
4
1' fi -gl
.) N a
+
.) o o '6 SX +
oc H
-r5|
9. v) FD( (a n C
\+ -o FX (D H 9X o o -
.D - N
7'c ri r$
t
o lu( I H
- o
+
:-' o r) (-. o
o
o
F. n

o (..,: ots (n
H
I
-N
(-
t9( .J
o
(- FD(
(.n N H
o o -
+
m fi
x
o
rD
v)
E
-o
$ o
o
x x'J + e. a
,l:
N 7.
ee
!t
N o SD( H - n lD(
o (- - +
o (1 !)(
o F E .D
o
- o + o - o Ft
-' 5 't'
tD(
9)( .J
9D( ts
+
9)( al o - o o x N
E
p o a a
- - E
5
- e o + a-
o
+
o o - - rfi - e o -(n =
o I ts -o sD( - e r H o
a e a =?
o (/) a N
o rD - o s6
3 \gr - o to + a o .) t1 n r) o c.rl o <t
o Oq -tr) e ct) + n N
o =. 3 't
-:
.1, 3.F
<6'
o o
!t)>
f o e r] .l N ) =
'9. x
e. - ID r) ts (1
:.' - t a € = 'l ,Z:
'o - o o - o Ft
3 a\ t:
= .t
o I o
B e oI H
- a a 3C - C a
f
I I I I I t I
- I 4.7 TI

3 - -d
g
o
a
I I
:-
I
€ I
r
z
ii*'arriEtiiEiiFti?iiE-77 3f,gH
F g s i3.;ie,; +ilEs;5 i +=7=r ; d c:- aE- -
?py El

ir+ ;-9fe
i i i 3st€i; =i$ft
nEBs+eFt*fFi.;
'n$$riil=,gt
IF$frF$iFi$$*iitr[F5$
J+J<
a5ri
_+Ju
5X

"=
5;E' 1 ::l.ei l
5E
'
:7e
;- :1 - J

+i*caFit,#!!E
a zT 4
-F -; s
^ --= -r{ J

=l ;'=- 6

gg[fFeF:
gFF$f
g$*sct$fg i?E?
${6Ff
- - ';|z-
^'r---

{t:
" ' F E i =. d
:=
t.?n
' : -9

seg$€rrrne+as
r[B+$i*tgltif1Fii
$gFr{i$gF+::[1fEl
igfEgriSs'e+rg
=
E+{E
+f7 E
. 7E ;
-;'==
-r^

Tiraf i f ?E
FE[ig$s$.gig5q
lr:: ==
r?!; ai * ?
.??3'
i )ri ; -^

E$f,Eg
eegFFfl$s*${T
1?i:iiiil!z!: = - =. ?
=a r =
5 *? p

!lf,
_.rE ilB
t
@
e!
!
BD t:l E
# trro
.s EE G [\I
ffi a
!rF C'* F
I
I r- !s' = D
*'{& .E
I
o- C7.
5 a'r g
3 * a
I 't3 I
ar ,12 I C
a=
,a ?t
E o o
+ /G 3 !,
* .5 j
{r: 9)< o Fls
L!4
;-* ,
3l g) 9,
-3C
!x
a -
G ca
- +Vj x
-3) r-f
X Hqx qJ
G
rC a !D( T
- '6 e.
e:5 , 5
r) -b E n o N -l+
5) n= FX
/E
-t
a,
N $(+ -
i

o
- - a - (.
H cn a
tsrt d
o i 1rD
?
E t' t
E :< o r) H
-.
+
o H.- (-. o r]
d
H og 5tD
n
- a) ' .
n o 2)( ? -
-) tsf lr( lo( o
.)
->
o
- - (a Y-F
9)
z7' a\ s
o .jp)
-(, la o
o
-|''i r)
- +- -) -. !rd
3
o
r ) !J - r.!-l

o +- t<
J o a ot0 ili] o r) N
X lD( .J
'- N -o 9X O. --!'
tr_ t'
n 't --
= (.
l,) r(,
o -(.rl -^. at t x
!t +
.o
{r) - {r)
H

a
t tl c 'D
t-t I o r) N
!. hi
(-D
o
o
e 9X O +{
NX H
o !)+
o r '^i e. g)
g
TI ta> o tf D >/
{,D 'i
t9
- -'
o bH qx ii. - r] -
+ ct) ct qlE N -
o ', o
pE oG
H
+
(-D
a o r >d !m
E
E o ii.
5' "o
.. a
=N
ar9 +F
o
-a
o -(, H
+r
a
(D I o -o
o iiv o \- o o =' a>
'9. +
F.i v )F H r) 9- * a -ru -(/D
-
o ir ai rD
- N
-
5'i ' It o - -'
=
o
a
& -4tt,t *te (@
F"!$ il
!E,
)=-'5P
=-=
--r= ET
Oit- F XSR; a
'D s
F =*
e =5
i R=
F ES$ s -
A(
\
J\.

't 'a
-=-
E- '
==P
j :a-<
*==
=-E"ts
{rl
o-
:
c)
'
a a.X
s' 6
i 3vl
+
E:
* ssQS -= >-
\-=
='r,
:
*. l s -
r.

c) 3FFEE :
cl
=r l i '
=+=
=
n
**E S $
i.

\
S{ci
-'{ -+
\
c) -\ cJ
raE o
=d \
**sst $; IS A o
o

ss
'i ! x

N
S'R: i; (D
c
o
\
\\r \'\- o-
\
(n

c)
\s
=. . \ sRi:$
'H
\
o
rb
s:-
-* \
:' ='
R- s. *
rD
(D
R
R-T N
n FR.
_=.s o s-i = * * =
sx $ i, .b ;R
J
ss
Ps .s^=
(\ 9Q-+\ o 9,\
s€' T '\

E$EFS
^i
g
c) *\
S SS' -t
B.
(\
cb'
cl
-i. s- ::.
g
Src s
s :i' o q S
3 \\e : H
R F t' s
o c)
S F. E R:N R3.RX* +i
s:i F ='
N(
:-\ I
;: SSR E S cb
-F{
oa !:. x: Stx s
F l t\
=s s'+ Rg
1'
2.
5
o
o
!,
(\

s:=
'-

' -A {-'
C ) .:a*
$$s$r
d
-s -
s
-t

c)
\S(
\
lScu

--O
s. N. x - +
*S
x= RN (+
-i

S o-.
T' l'. a- =.

- T$sSS:
x3g
o x -o R .S rr
E -3. :l *=.
ri=
S' + )-'
\^!
+\ R'

€ s= : x=
S* S
5 =e d
- =uo
r
i- =
{>*' "i - - 's -(,)e c)>":
F\:n
d
H' = ,I X s F-i
5' rcbl
- +o
i,st $'i' .f, i< E-
I

@ 5!r I r r E *I

E SE TD
F5e igaF x
= l- D.= - CT
it
ID -*
2u
r .{t
G
=
{D
B SEf f3#
33&
:it E s c
F6 rD
,+
=.Go N
.) ::.g s:: 3
v C
AI
voo)
0-
*&c 3-??V - C t't rD
o
a ( DE
!)( P 'p , tsQ
Fr:U/ o
E
0-
< h 3c
9!) *
P.5 0 c g x. € DO
-tzl <+.- -

& c i:.i
O
Eo6
H 'H P '
Q.X -+ l-i. x 6' o)
7 .F sfi
*r @ o 9o
J

.+
ql $

'-T
(t)
L: 'rt
od-'
d n3
{n-t
F T.r,l
f ; '! . t q
c.
=8.RF (U (-. n :€.Fd OJ
^4 ! - u ) rD
- Brg; JD
E
ct sp
z
ai trFts H'B* *
(., H. g) l}A)#^
OJ
6";
't
R Pr D
/:iP
EgH? n)
)R
o
rD
a)
Ft
-FD(
=o !.1
n
H-U
r .5 g E'
-i.r\.J-

af Q
OJ
Fl 9)
sl r) F D ' O T * i r| Y^ =
=-o v{. -,+ o o !D FP , f! -)
D
d s, cj6' o rq R a rD -(/l
o.D
-
irq Q
-.i-
3 rD
!,
ql
- :L 5 ' Y o' rtll -U) q C)(^)
o *te O 7) n
:f
3
o fD rn F> *s . + e tn FO F )(
lD(
5rD
-
a.
fi ( 9 6
=u ? o
a A^
-
3
I
-'.
x! qe
Ft
Ox^,
9) o) F
l-
)v\
A
E
rD 9X
-
s. 8.o .J
)Hr{
srOK .
d< X o c
o ii' i1 ,-. + -' ;..i tu l.J r).)(, * fv*
f !)( 4
so' F' a E : c
!t
t
o
Q(, .vl
X 9 ).x ' +o
X oJi
€ Es.q
J 'J /
q,

fD
|F
o
o OX

g- 5
.- ?)

qi.
a6P
(94-A

+:
)
G Q f F da)
o
o ( Da a ri
')^a

:i *; P - qrn Sl(
o
J;Y
*X l 3 H SE.
It F. F 6 irj. .D P - oA5
-ry!-
at
t4F(r)
=- (n ryl q) o Einx
(^r+X .'
\ F-!
.vo)(hi
5''6 Q O:'Q
O FY R { ,,^ru^-
o
N
o PIiH - s objHio D (E - *9)(! X Y. iri. o
t so H
o
o 0oR
*H Hr.n59'
/ahA
+
i
- >F:
t' H.
9) * (,)'6 HlaQ! v

=. e g tD ' E6Pfr -
( ,8
o <cn
lD( O HzYE
5 g H.6'
9. 6 P ' !' E -= n n i i n
l .) {c XFtF) l J<YF!
o H/ ':
H H >^ vj o \OO O !,)

F+K {
J H - \U
Er i rv
o H o =
o o- i6 'd AHA ->( U) 5- lD( - x -.+
3 o E:T . I OY i Y il

o
f
c

-
g I

{
-
=+s7:i=1.:? ==?=z=:r=;-- r-={=
-tz.r
s=_aF3R3
strEfli'=t ? :1===r
ll; i7 +=+z:; =. -
= i;i EE
i r"?:
F$;5'"F=
el4E:afi,; 3===i i _'
zqt: , V" 1?74 i : ==; t =i
o 6 - r.- o = X
5 s i .i #+-ft=- €=F 8 til= E ;s i i ;ai-;r
i
-3: ; i ==:=!t =
* Bx'E ;=,C
{ 1 x- =: - { E 3-i l *[sig5 ief€ * :?ii= I ; : : = 1; = - = ;
m
-:
E
f

5.3 sd3 i H=,=,


'c,
Y::- - . . *o CE
!

tr.acigi i [l +i i i i r 1ii1?=l
+,";;;1
*€'5
i'l d o 3 i!
;
I
; rFi i=,,:i
FF[;g ; = $t li 1 Z?ii:
; ; 72
if [:€gj; + i l i z :z
.s9nq,E=8_
i r1$
$$iisF EF
o f ; 'f , : t ; '-

E+gEEiF
: n ; e;:F+
d q i -|njq- F:

tx *; 5" €
=-A+=i.C=:
I x ri e,9'n
*s Hi iscE ;:*Ea*Eirl+Er1i
p S : i't1?1
q ; A3z i i i 1s ?;: =' - z
' i Et n r +E_,:E
is ir{s iF ;i i, 7 ?==-=
o

€$€ g + € €f Pn = 7 ? ! =, ?
l:.YE = ? c
= g C A= *d '
d s ri l g d =-E
g H tIl F= + gi '
qd 5 i F i H
F i s f fl a$sF€f.::'
gfigggI + 1: ! l ' i ; i
*+EF+
; :
t i ?= - +' ! i+
q;.
i..l f
i. d.9 ft ;'6 *
1 * d +.s
-'; N f o.
s $ ;, n =i iE: i + € tfr E i 7
f i i=+z
e = E 'Qs i
= : 5 d 3X',i
F P 3 0 E -<:'
l 'i g
FaFs3ie lg E$flqi: s; ;+l +t =iz:;
F ; s F i3 F F i ,F +fS € +g " j € i i1 1i!:F;
iciEI g=ii? Ei'=i==;
- 5 o< ri-< ='

1i -1 :i7i I ?
=
E g. E:.:< 5 ,
- U E i ri -3r-

.o

.& D rl G{|Uro
la
?4
D:. 6 :=
lE; ..r
m*!l t dtn illi

?, g- *D ! Ft 3!5
a @.
-I a'
C

= .r=
f? {r 0 E4 i 'm
D=
m
N -3 f= , 3X 2
Ct
3 cr :s '-< 5 :de 5!E
rD {t {J
- c -5 = i. 3 ri'= * ;: !, J-
0- nR
!, -t n =:= 2
o o- (- H f't
o -t .'' !x t- . =C ia
o W +
(D r)
a v, <t? 'r. v r a: T=
-(, s)
a i i-1
B B
o' O oa
(- a a ;, -
l t-
= =+ '.a_
+
o
H
H
- XO -o v) + r,n G+ t rt,
H +E -(D d oc |- o vN ^T .
-
U)
- - u)o -o v) H
gc
-
p-
(i J F.i . a
-(,
"\s -'t- '.u
(h
- H
4
JJ.^
/(':
-J

^i x + - gl
(- v) lh -t
I
-(- + B o =c c
T,
cl) I
Fo( o N o e aO 3N = =. ac )=
r= 3
i?t t) 3n
- hr
r,
('. rD -TD .J 6)r o n- ?- =' ''
t- *t
o Fri -o P -v) a) Ja gr( t9, E
N U) (a
\+ H> 6 H - o H o (, ! i. ;r

<13 9X H
RsD
-.
- _:i 7
o oc o o -o r] o -
- x P- > -) -e - 9) e I-
+}..Pl
ts 9 ::
-:|: q,
H
ct) /
g - ae -
.5: sD> H = tt) - -o ^i,
(t:Jn
t- i '
r):-
Sr) 'i Oq (,
-
.ts. r) o A !D( D( r-1' lD
0,
3
o o
o - (t
(.r) .) o
B
-o
N
Fl

o
H)

-a
H
a
e (,l F? A F> .) sid
o
\o -(.,) o - .) .) N Fi.
5
(-. r(.rl (a o tD( o H o H
6 FD
.) \e- €
\ ;ri
o v) H 6,* -
o
9)( -
a- x
= p. o - -o 9X ^D)H
a a 't t
T' U] o o o d o )ri n rd ni iri o ^i +
c t-
w
+ oaa HH.I

t o o o v) H
o o "o -X
\+ AE tl
o X - - -(, X - ri H $tD ^r
i-i F x
o - o ro
H a
o ts> B + oi
CD !' \J P^\.-
^1 x
o o H
tD( qX FI F>
Na n T
T'
- @
Ft Ul
.l 9X - 6' -o H
H
i.) o.l -' X
Ot.
= E(-
o o - F
-X .(D+ --
- 'L :
N
o \+ o -- o r-D
-a- 9
E> o ij.
-+
o
aX
o o .1.
xff
B-
- 9( ..
o
='a 7
t
o lD( x { o -i a5/
N
- :-. ) ( /aD
-+ N
N
o N o F,r, E,
.l
o ID qq a il.Y
o H I
o
H> sD( .o D( + t'f; H
J )-

) - -t
o
+
o o - E (/l - ..=:
- o =-v) YH SD ( / 4,. a) ,e'
o
d
;{^ (- tr (D ID 9)r) N
.) OFD
-o
F.t
:, - n
9)( -i.
lD( :
i .x -g)
'f,
T a
,D
e. H
SX
e
-- o o o o H
H 9)o \+ 3. q, o
o
- -on o .) x:o v) -
ts o ^- <t
o r)
-
g) g)
6tr
ts
oo e
-o o \91
-o - ?6'? oo rt
?\3 - - -
0 tl
I I I I + I P. l I I
-l
-
o
f,

c
7
0

-€
; F=; U
[+Ei iEtEi ,ii T€;r q;lliirii?li=zil1
r
r
z. -F
(r R X iisi!.

F :' ="E= rE_!


sf,
n*1+rF;$
gf,g;if,g t$ t.i € r €l; 7i =2 =+
Fi 3[* €ar* +1====
;= . ; -
=+
? =l

$Feg rr$+
:$flr*ig
'E{$ ri;+IllilEz
isrfs,
feiiIFS$FFr
iger$f
i ll!?E
gE' *€
;€ii +sifIFe
t:gf€FgEs:;'Fa;::i+==,
E€{E€ETl:
[*lai$$$rgI
EiFisFETgl
aF;
; ;==?Z+
Er'n;
Jl ;egl i IA iE i=;
frr+tggrffgl*g
sggFiis
gf #:r€gFiFi?
i frrgrf,E[gE-ia:].r,,7
i
iiis i ;? = ?Z
L;' i= =i==
= i.=i= =i i= = = j= ;==Z
: i===-==

@
{
@
G D=
Eti It, *r
o
{ R' o qD {r !@ & )
m t
* "6 I @ =D ut trt- n ra
D 3 m
n
- u<
:- =S D t'
!;- -
E
= BAg ." ;' 3:: *B if
a! 4
a
n
D,
Fa g)
9. r-1 O N
iri i *'= - !
3li rF!
Fi
-' cn -
aO
o
1=
v'oq 11 (l =. & a
SD
+
('.
(h
€ x'd N
=+
<5
cg;
a) aj
o t
?: t
t .{t tf;,
r
gx
9)
=.4
9w -D) e ! 5,
-
.J H. r-t q)
i-
H
2(D
.,' a E
r- SX .J ^i -
- prd *F> N
gx w *. a1
S)( 5'€ ! .a
a 4/
n
x e
+ HF.
ts
(D - o
n2 9 6
r) !-1
f
o
x
).:
rt
o { - ,< v -J

o, ^{n
!'D. or (,n
N SD
g3
T j€ 9K F g)
C' 9(
- n
t * *!s
o v)
rl- - - t-, o) | !.x
A {/l
'o
o -
F:
5v oc Fo d
-I a
- r);' * n zP (/f) P o
I
t9
-X
9
{t @ <"i
I
o' q) + -!
9).)
o H
ci :
6 .f .J

v) a fr
(.
l.J
to a o o
F>
\+ HV

aj -
d co ?. - n
7
fi
o
!D .!+- 4 ( w pt H r6 -rcts . o
:'
+ .) -? - e
B - lD( rd
a -\ =
q
(: (- o) H B
n Itd -a) (') H F: r) o a
.J
o o H'< v .D H
- ,a
I
(o v) n ,^ !
'in
i-.i. H+
E 9Dt a
6
't
o
3 o
.l
'+ - o si( o
a H
+ IJ H> g' Frl
ts (DFD
-(,n ca
-F. -
d
o
p
-.) e x r\ 3 !. '9
o B E
d

+ 16 +
ri - o
rt
-
<.'
a
't
o
- o a o E r|
-
9rc I pF)
-;i o ri g) U) - o 1
F.l>
o -r]
E
93
Fl *E Fl
-'o / J
Y
F{
i:
i-i
H
d
e
a

-
r3
a
FD(
o
o .)
ri
5,
s
C
.J D)( { 2+ o(t P>
o
- - )( (, (JlE
A 6T - 'o9)( - o
-U] a
l!

o o
9)(
(D o *B N - + 6 - (D
!-'

n .) f.t
'e
ID
r) tra r lD(
..) Y oi, DF ;i. t'. rD (D (t
g
=, a
o
* a
( /) g) -
.l

o 7r f-,1>
g;
a 'H )l
I
d + (D
- N
o e
@ -.J: ?t
.J u
6 t'. H+ =d ts ()rt \5 1 v) ai w I
a 4
- - + (/) 9)( (/r
-oD
Ft F.l> -N o x
ts |F -:<
=o
H
-+ I E
0
N
-
- ro
- i $>
-H $J3 - o
6 .) E
?) -t
!t
o
a n .+ r) FD( aa H', DX 4
(D a)
o -o
+ N;i -oi
E.- a fJ
9D( ID( TD 6A o o o oa N o N .' o
.) oF
- \J
.+ x F1 o - o
o
H
- +
.)
t! a-' .l ;^i A - F. '-r
o F -tt)
CN - ; !
o + FD(
D)( r1 =
q. - Ho { o\ Fl
N
.)
=6 Yo x
H
.l H
^,4 +
- r) .!+ o n
t-
o
o - H n* F N
o \./ ts-
!r"O a-1 e p-
9)
3q a
- ll ox
o4 N RA- + o c] .D
o
-(, 'i !) ( (D r- lA( , ;ri |-. P)( -I o H
I I I
o
-. I I tl I

c
c
=-=> = = = .1 -E : = r2 7 \, 1E ,-q= e
? v:;==--!=-=
g
71l ==?=i-iz=: - - i 7 =+ a ii==
:a ;=': 7 =') ,i,? E
ail , =-, --: == i i-li?7 : .:7ii' . ZE
z

=i
i ? i i 7 t _ i 1 +? ii77t
* zi i
=tu ?azi 12 2
?t1
q 7 +,V: + ; i 7,io j i; 1-,= 1= ? t =,
;? =7i;i{E-;iii_
+ =? z:;=? *1|:,,;:E
=', + ?=71;'77"?=t ? ==:- 7= =
!72
i7 *t" ;;,i 7 ;1 * i ,?i i t
's = r | + i = = o 1; ;1,> 7 ===
: ;t
t i * 2? ,ui? l;i ;tr:u 1 !i -; ==, -i != =E = =
ii| i3AIrd dq Y?6 : 3 = == : i =7
s idsst=il-i;ai ?g 3 i l ;r i ;i 2= z7=:i=+7={ -i. '
Ei i 31 i d;* b i=t ==:7=1==l7: ni-=21-
i a; + i = j 'q
z:i*iiTl +EiiFa; =.= t ? i V= Z' E+ i i ' i ;=7
'--i+ aE =,i-: |.1i''
i ; Er F- * ;t1 - 3 r 5i6q d i?: ?i,= t : = 7 ? -? ==-2 ==
3 n; : = *" : - = 72' |i + .i 6 t t , L7;1 = eE
g 3 j-'7E=E? == i =
,,78i t,i €EEi i r i _ i = +T A
o ri o 9 g i -'tZ=,_1
?,? 4? i t ?€il
1 43 6&l;4 : ' il 1=l-z
2
e:
ljg i t e F s : i l a 3 g I 97'= Z lZ-Eii'i==r
-i2 . = --
d ?= -1
;*i1 =€ i;i=ii='6
?- e2?T 7E 7 ' € E i ' ; 3 7-;tii=i
+ +€ =-=:, z
i:'_j 7
.=+-, + 71= i*=
====
r. ! ;1 . i i ;= 7: :-=;7== : Z=; =: ;
i|i?
===l
z7z=:i|Z+7i
=)a-,:*?-== = -:= : \7
=t =t". 7 : =1
=^ a = = - i= = = - : . = = -
t'- t t 7 = = i 2' L - 7?: i ?=. 7= V

E+==a+E g:qrt
?1==
aEFE?;72=1
O! c39{g-

7ri=7
!.i1+*i
t
=
o
!T

=
;= =_=
-
+1
_- =_- =
:::1rr = -t-#!o
*a.3-
3 - :a ==
7 i = E;
o
tlD

c
+ =-:
=.7 j 1 i
lx a*-)--'
::d ITas ."D a =8. ; 'r a \. -=-? = =
= ' * ' r ' ii:? 1 c t
p\L+/!.:j.O
^i--A -
qq
-|.. - =
:7 =:=
OJ
='2.= {T
E F st, Bt a E,;.s I -.: J.
+

o_ 9. 6* 3, BFS, ; 5, a: ; :s' i?-t l'- = -= =


-

ErgsiSd*.ti'
=!c a=
OJ
=J ) a ). =a.:a
= =
fr?EE;Ssi5n
'- d =
F' ro j,E
S+ P-8.+qT .;: i
ill{EF?
iq;elE =!* r ;
t F' J ^ :

C -O
^J
a :

=
4, ==
i- -7: i t=2 a
F€f l i Ea: { i i €i
^ .r
I o
F o-=
e -.=
cL-' z / = ;- *
s ;; 6 Z $ S I = = =
50 x ; / \ i5x = 1- a5t r ' E * g t5 F A R'^.\J) -j ?:
-
i-.i.=.i=
1-'- -'
ef =B d ".i.s f I - ;,- - Y.

*€Rg**rlf;rg{
S--aj'
-+?+
cS S,.t, O 6' 11'?==
o
nE"+*SsHnld -^] ?.1;,=i
g+F€EsH[$nt+
GX .l
g
;-.=
3
o
U I x F F E 'v. F i : !i
ts'trb,x-
Oi-reT
-i 'rt
= ' +J-
-.-- -
=

l1[I;sRtrE+[g
5
n
x4^
O.: O-e t l='- . a
I
gB FS E .H E E '8'9 3
-l-t-
:FD'i=
5
T' q r ? 6 H'Ti t E -X o I -i : * = =

^I -
;<
|
F '6' E T
-u 6
+ gq: H . H Q E Hee? neg H
= t.^i' ^rJ ) i G+ts J
APYi^ r X!A
a- H r!. s I
o
o ;3 - A I iI I s F $. nH+
6 - t9 V
-

ata4..' --
-
-. -d :
Ar
.EF E r } E " f T E , A .
€fitflEeT+*t*
!t :r !
o
-
Y ix 'i.
o ;3 [ i* " ; '3
f;E=. HoH
J H
='
!.
:E ;3 i -
'n= 1 ='i
r* a[ig*.$H. n'
^
N
c91=;
o
a*ailR?r,E F[;
>Pi1
A H F' Y
o {t2)
o F''o l
: 'l : 7:
tFgi,!EgE
o
H,P EH.
E€:
€[rgEEcFgF*
o
))-v

" ie€?3':
9. 0qfH 9
o
FI
!.* - H .
P, F .t
'g
Q?
Fxf TptlTeE
Lrl Y
o
- . +!
-:6

3
a
l

7
g

s

=
z.

'*iilEE*'Iui***EEE
[F€B
il$uiEg€*E[
gHfr,tsFH ilu u
*ir*€{,: ii
* $iEE
n
*E **ilAF
u
EE fiiI
: HT*' ' t':-$g
E:
E [
F6
H
$$iF€.+s
r * iiltgE IgF$,El;E
$$9EiE
*a€il [€,€Hhi.F*. ii

-gT F [iE[IFE
;$E+3S I i [r{E$gE[iFg [gt$€g
B:
EI gI H.gS: gi FEs;,
r,i,g
#F, ili+j! a€lt€xI; ilii
+T
$H; FiEiF
$EF$$[HBEFFF{E
[E$E
Ff rieEFr*+$r$iger
Fr +ss+r€e'5€ 1ig lfEasc iE
I Essgi 51+ I,E?ZI=;+=ii
i; ?

s?3 l Eer B D -b* ;il ro


fllDi@
tfr I
: EmP .G tD
rfp
cl t
!t
!
F ii! !t G 5.:5 H r - il
D
iFH
e F ,q
c
o
3 ( E;
D(
?t o19
'q- P a- c alo s} 6- H
rD E- rr
(FH
gJ
ex
I

rD
q

B
@ {] c

@o
g<
o- 7- a '? A-'tr > E
E {rI
I @f f i
U
@

Bnd o {

R.
oi( Dt 9x
F xF r ^
p- lQ 'd
'o c
AJ
r E o'o r-t
s-
tD
s =
{/:
t)
.ti u. -
tr- l;
SL
6r
c=
t =-7
",t g ?r 4 'Ji
@
ia

dJo

TE9 Pro I
Ft
<F
tl
p6'.r !J
) oe
o;-
='-'
v C T-
-o::t? €c c
€s6
q

o 8ts F 9X
-I
@
!' 9) i . x:
-o P o.
vh
cn
rD o - o
-) )
r(|
-i c <- u
= :l o
I e
.)
id "6 ti
9
(. q a i_ a
o
o. fl)( sI)( r)
+ ao d :.:

gs -
.+
!D H
+
aa ii {/: o
!)5r)
H .( D ' -(' =. t1
5
c
@-_
o U o.*'
d
a R -+
n8 5
pr. t! N
tD( +F6
t4 o =.+ i)< ^i5=
Oi
C
a
JC
.',
o* F* x
t. 5'
I gf,
O Nts
o
D
q
E 8E
D D( - f
ts
t-'
H)
$( < E : 3.€
pH.
=^
l-!
o9)
Ets
Pi d
5
oq
-
-
H ='6- a '-,Fr't J 6
\E
; o.id
:-
o E* v) -(r) d
{ .) N)
o- o
oo'
o- '
I
O(
^BB p)
8 oc 6 g o- - H -; J O ts1 E cX rn "O E
g 'e. d' q =i
o' H 5a -a+
C
\@ N Frt o -o N o
H F. doa o
< F?5 3
I
g

3
=5P
-.=a
o
f
o<
E =rt.o
xr)ts.
-
@9)
Ft
+
g)
+
Fl

r-t
,X
E
a
o
n
tD( N
H
Qb.
*i oc r)
p ( *X XF H
GC
; u.
tJ
3 C\ F
o
= -o -S.i. HLln lD(
p( D
+ o + -
s OV (lt ;ri (- r] o-
s>s
('J
g 5r o ot sr.H @ -. Fr -
.l.
g) ;+ ctl - - + qe
EH (D
t -tq lt.o f
a5s', -
H N t
+
.ff

-
F)(
+Y
{rd!1 ^-.
*
T'
-
iaH o tt o ts>
B .l '('r gRc Q- tst
aYC
Fo.*' =K X H>
-FD> E> i $( (t )t s !
b
+
365 9bc - .i
g
:t oQ (t) o o a o<
; d' P o + + ?E> so'O -
o
D =.o = o sY.*
*o x I H>
6
I
$ s.f
o
-)o
o
+:
-i
l.J ;.:
-ni
n
tD( + 5 9lN
.J ts, a
OJ
!t
rD
*a E
rdi:
g.
g

s
-'x !) f,
a
aO Fs.
=
@

N
r)
+
E
g)
t?t
o
la+

cr 5
tD( ex \v
FY
p O6-
n ri - (h 'o
r
oiio - o d
t- o o E
+
(. lF i+
o
d
:iPo) E
o -, J-94-
o u) l-1
X-
/ .iX H> 6
o
N
o -9. ;+ 0- ^ c6
lusqo .) P'
N
o
o
J
Ro3.
o
c EHX
-.
pn) ii
tJ 4.1 H
^,
!+
? r)
o
!+
-
o. '-
oR
i.i
cr x*p
^ing)
I-!
H+
D)> .) FI

=i
+ oi i 9x o
- (r) ; B -tr
a
=,
q. fu'=
s
3
o oa 'd
o
F)>
€ a
+
v .E
E n N H
Ft cii' E: E8H
oo5
IrF
(')^
(r) !x
'o
{-o -r.F + H) H -sx H* ;i) .+ F e!.
9)
g
-€* 5=P
lo iD( .) N
DX 6' i -
HH
w) -
il'=. d
D
f ii lr i{ + -.
/. H L. ts.
- Sp. o H .d p + ('.
.J F.
o
o
f
o
ln t6 -
=itr
I
I s H +- n
I e
I
9)( l l o d
D(
a
I
n
I F)( I
r-
I
FJFIi
I I I

c
7
0

I
:-
€ qEH p E B F Hs3 * n FHE,EE+€
r
$ $ f+r =
dsu $ $sB+s * E
{ 5'iX r€ .F =['rF
-z

g€S$ stE.g t , g $ , $ $Ft ie € Jt+E EI gB*a E


r6EFi
Eltii
=t $[tRrils$1FrE5;+:
s€$ n
3E5 ; ariH
ri er$F+Fi
i
*s qr 3rg€E
€ 8 . r$i$E
' = f i, il$aiIf
e 1$ ii;
S F Ii
F g Sgl
#H$ a iFF $ 5$rs . $al, t ' { . E, qs€*inl ;El H* *1=;€
Eg g5 +g$f;EH
HEiE'$sgEgHI+$E$$
Ei E EF I $ 3 F $ 3 f r f iF $ {rHrFE
ss sr il g[[s+-fi+sE[EgFga1
FF
rri I F$IEE$EEE€I TI$IHE
$$FF$ii
*r'i$$[i$i
sHsEE:r;irsi*8"*sHiH
Fs
!. ti

s* a € +;:IictF F i [$ [[
us ils H+ s g u q E, g g $ +g:* $
$i;fr
oI .
g6 -
gr * t s=lg g f
[+ l; ' 3 E ,l
*8 3F f l g g t ' HEF x g , t ;s E f ':,g
[+ HeEssFsi$E$e[[f*+t
gx $ t q $ f ; * + +;EFtFgE
E ta $ $E{ : 'i?
F $ v+E b

l
D t @ 0.
|:l
o t g -r d p l-
_ om -
5C pR :t 0
5
(tt d ) qD o9. 9. @
o 5
(D \o o 'o r{ al
o a "oE Qt, tr D t'l
gq F) =(,)
j9 ) o .+F'
\ p. 5
\
or ( D
F{ 'g) s = (D g f i | d
=r t
26
.{!
3
-tt s G,
cr
t r f if
r) F!
o q< F.(D @
'6(D c 0- O
!)(
_F.
)
(/J o o
5 a +
(/) e
ry+
6s1 9) X (!
{ Ft
f')

- 'o
o
,:
Fl.
:t
C o)o Al(
o ts
qr
tr ht
fD
r)
p
-@
i6-
-
+ .t, -
-
ioX
-Cr? ;:,
?
t9(
'r i'
a
+
- H
p
.a
uo (D
'6
s .s E
G
!)
o o o
Ft
X
CD
9x tr'6
-Ft
;i. d
g;

-)
D)>
ch
!x
o
N
o
x
3
9,
sl C
Fl
E 5
o .) e r) o(' )+ E J+ 0. F, ==
(r) oa -o F) {r) N F!v (' .Ctl
o
+
cl

H
TD

-
6 x-
!o F) .) +
.) PE - H>V
o
a- +
?'
n
u) pX = g?>
- gx
r-t a
o o
(D
D' E 'F
9x

$
d
I a - 9x .) -A. - (D -
OFt
'x s)
.l
;r4
ti. % .) o - 'o a
- oa F)(
-(tj
+
o + + ('. 9) 9J
9)
Ft
9]
9) 5. s,
H +
- (-"1 F.' H
{/) +
'o 6 oR H)
HH)
i ts
fl a
otr .J {t) 9'
)
9)
n n ts \c/J .+ E ;' (D
-
n
o .) C'j 4g)
6 - G
(r)
(/j
ni 5
oJ
.r i-i \ {n
-(tl

N
DJ
o
(tt
fD rQ
P + d c')' C'J o
N o
-!
ti
o
d
.+ .)
GY
9)( @ e Fa
.?o g) F)
o
t
6*
Ee
Hr 'd - ,(,?
(D
a Ip c) -3 tr fl
+ hi- a .) r-'1 g)(
(1 -3 . p a + ) F. -rD
(r)
i50 itr tD a
o r) a o F o -
e
o!! tD( +
-=
!x
a PoD
"o + -o 9l d
o
{ .l Et
rt o
9)>
a iD ;+ :.i + r) T
@ 't)
\o
;il
I cl
3 I N
'(tl d
-C') o t6 |.l -l @
o . ) o) -+\ r) d -i+
rDt r -r)
q) -t
6 G) ili : D
trt
f
o o + I
t - .tr
!+. ii )r
I -trl o ==
'\) ^i
i +
.1 .- ;.i- v)
>q3 9X !,
.O
sx E YU] - 5N E E @
5
5
T'
+
- .J
9X I)-
'd
d +
m {n o
+
N a- -
)g)
o o E hiv
ia

HEi v)
Li,
9)
fB
ftF "
o 9)- )< Li. +
o )
0
g) + - dp. oc
Uj
;*
'a o $o B dx +
6 @
o r.Q
3g
.l

o (.) .l
r,n H
o -+ ?5 F{ FD H {t) o.
(D o
g
B
g.x + 6 s? ^d
+: a r)
FD H> Rd -
Ft

s)
(D ot tr
'tl ctl
+
Dq q o .) J !.- G- -
Ft H.
(-, fF.
o H+ rgCL
o
n -+ o
-
I - r(rl
oF
r- cD :l H -. oi D
I Fl
(D n bi'B
o s g)* H
I
-
qq
('. oq qj -
{D
8e- o'
oR, 9l -
9)
{' -o o iT
N FD( ,e - o nril H 9)l
{/l f

Ff
.l.
o c t-
o u) -.- - '' o-
o H E
{ -.) - 4Y
-- 4 9)Y \t) E.
- .l + (, o {.n q-. Ai D g .J,

ae
Ft
o SJ( F X {/) rrl o 9( it
)
+ !+ i-!.
!)( S)( -- -
C)
o 3a
o - o N) K - (D o
rh(/) f,
o).) C €
- li...+ sl 50x == = 9( =.
p)
=e
.A LJ
o E o .l
I OrR
e l,
o o n .l o l.t
I -
G J
) -
o E
-t
$( 'i .l -, a =' g
a -
o
- I (DF I I cJ
- I I )l I I
-' I

o
f
c
o

glsiflggexgg*
o

EggtE
P

z
i'9
;ooo
o- o
5 n Dc

uEfl$it ra$ l;!l


$gi
*rg
i$ tt=
.J 6-5 ='

+$ig s
-.-h _ =

r*fii{ $rrr rl
=l,i
^
o c ='s
: J' = =.
- dL;-

rx €[?sg,: Feef
'E $ f i i i i :
i l i o 9 o(
-o-c;i
o

--
)ia*X
-= l

<9 d_6
5t'9. N
$a s? i gr
g$[f: g*rEEfr
tExF[EHTi
$" i,i7t€
-uc; lE.

aFgrirg
'.h o -

if;$3Ftg€B$
$ E?i
o
-l l
5 +l
6' ; F
-)NC
';<f

a::*rfgF [$E
it[riiiltEE
$ i{ttE
;<fq

;o i d
o O-)
Nf f

= bc
' e. ld
d =' ;

e:us Hs + s€ r p E i g n € [ i l [ € 3 €

nio

,=E ?F
?i!lit ij il?riaE ==c;
oo-

9o a
= .lii;l
;i= =
J<=
o a ni
- l+:
:
:^=
:-l
:=

3
=c

j s
= -
7 1'
= ?2- ? ,_ z?i= 1
i l v!i i i 7?+ 12+

t
D
ru
{fr 'ffi-

4im
a, m r tu 4|lR
t*

D !l
a!r D !
D
2= B.
'lG rrt
iG G t sfi
tD
.t
st D
@ rE t D t t D
iD !l D
qt c
t ,!E a ll
r il= |E {u - a
s
G
a .fl:
Ir
u
D
!! >= > Ar
3, ?-
:\ =- '!n
!!
! D -- : 5
:
: E :t T
:-' ,fi 7* , -\ i- t! g.
€ 'i. a- :. -t OJ
't, - : I
't -J:
-
-.t -t =. ;
-V i. - J.
't x - a
-
^J',
: 3 = a F,J =
\ - i=
- c=
S r7
S
-t =' a <J
; - - a 7.; rt
a a a
:t - a x
D a -<
5 e
!

a
- - - q=. {,
- ..1: a -
a =-
a,
a n='
o \ - cl .T
=
.J
.T
tD ( -o a ri a
.) J a - -
e) a
't: -
{J.
a
? - 7,
E - ./: a a \.1..
l,
C a E <c x
<J: - - - 9<a -a (i a ? :' a t"
- e -a e x C <t
-
- -\
il
! - 'i. - a
,J a ,-:. <J -
.T
- c
fi
- - x a
- = = J^

- 't =2x 3 - a
-t: a -a C- .J:
't: =5
a /e
r-' c -
't
-' '.n - i ' -r
-
o
't: a
X - - a 't: a ;
! a - a - -t
a -- - - - ==
x. ? 7:. 't-
= ; -
v
; =- \
a
=-
-t

t - '- t
; :
.J -a
&
T'
a ; =
-=
=
frs*$;:
EBi'+tsagi 96996 grpsgI;[€fp,3
g$ t r gf $ 3 g f,$
:,
fi H
;EH$ E
r*IF$is€*ilEFfr gHgila+gfg${*FF[niii
g
F f l SSSSG

$a$g[[*$F
+g*cg+EFgf,gF
= F+;'-ts'$gg53t5
; t rtsall
E6€
il$gpgp$f*
-
nE$#n$-=$l$;; i$trsr
tg;€s.Ii$E[;;iul
gigggrrrr*gg+rgg ,$[Fj
if,fEs$sHF$,$
eEEEFEHE
$ EfE
'1i*lE'sHgF3F [*E?
;o?
**r*u+Es;e;E
5 i $gt$q$f;EiF F i+rH3E €€i
T r+BIi;

ilt
D
F'-
f;t o #r E.
a
illD
D
'||r'
@
qo
D
D

{ 'o
fr!
D
@
E8\o tr.
bE
l!
D
:t
D
"o fit ffiD :t
o. sXg6- rl s, g tt
D
D
"tr tl
'D 6
tl'i
&
ra & a n
>s TI
G !ta'lt 3 Ft -o 'rt tz
tlr u {a D E; - !r f5
c rlF
EL
+B * Fl
ti
t-
lD &
|B
I .(E I n9
-tE c-
trD .,6 @ 'gL =
J xt- br 9 |Do- ta 5
a a
E 3(
a,-
E.
n =
!s
!D
sE a (B .o 9r 'I]
vig ti
Lr , TD !r
'tr |?
q}
- (D a (!
'D l' a @
'& 'o 4 - B
i.i o-
q
(t
Fl

5F E I a
e a (. -
T
5 (D rD 6 I
G5
a -u
!I
'ta
E.
f,c u 57 J E-
?t c. ' c\ {a
o. D)
-= o 'lC iJ
.) 9 o
) tx- Ox + -o F) :D o(-
E>
J
.'1. 3
o
- a Ja
!, ,
.]
It

ctt lx f= -o a .) J ) <a
a gg - o a .J J

T p- IX
$5 g) ! r> o - o {
3 3 ) v: (- -AJ .o 3t
6
!)
f-) o) 14 !)tr .J r) N - t- - e= J
;>3
rc r' -. ?
N( 9x o 9. O- !X o o "6 U)
9) o
o $
{/J
a
H
) kt. oq
- c
H
rT
=- o -
!) P.n 4
9x t(tj H
rD a H
lx
d i r- .) N - -
o
q)
.) I
-= -
+
gE N
o (- + +
+

-D)( (tl
t'
.<! {r1
-9
=='
t Ft ID
-o i
+
H
- e ri + N 'tr .l
E-F c-.,8
(t) o
!)( -
9l
DN + o I
c- -
+ (- o N
3 li,' r) -N -- -'
d
a- d. @ F)
.) o + r) C a
a -
o + p> g)> N + oc +:-
?
a
t
F-\

3C o.'!4 Y N '.J - - (- E - c
o
- -
b - r) o oq o v-
o l-t 11 P)(
- o! H c
=,s -
(/l v) +
-
fi8 (/)
+ -
('. + o I
r, -
- N
.)
+ o
q) - =. 1t =5
t
o
-- +F
+
oo ct) R" - 3a FN T
F)
- - o o + (n +
Yt- r:
*;= ( Da
(t -) Jl.
NA
I

r-
H
a
N P>
o + ! ,;1 8- n
fit Dbt H
Ir a + c UT o o -
--=F o - - 5' rri F>
d
o I
e I

o o +
r]
E
v f A
<^ :
J +
- 9DlD
I
{/r N fi H -
oc r t
- .)
.rf I
- -
t
=r)
--E
-
(. (-
=r8
r lQ
Ai, +
s o .o
o lD( rh x
o B
H
(D - oq
o
-
-
ID +
- +
w)
-
.)
t-
|1
+
-o !r) c
- +E 'tr
a l!; -
H
x
'o
I l- H
ra
{t; -si
-
& o F>
-
(, (t-H
i. d O))
4
-<a -o' 14 + -o - - -a o
- 2.
+'
FD( H> FX a - r)
oc n
f o I
G
:{ ts r) N co5
- DJ>
N I
ori G
-
at N 9X
6' - o C,) ; D<
- -5
-u = F )
-.4 o -t a,- o 3 {r1 g)>
l c_
(? -r -
{J: ? t)<
F-
.i g
.J
.) - + X E
o
= Jz)
! I r) 2. o f,?
C
.|- e c =- c-
= 6=. a
r
I
.T
!t
L - T)a - c s' 7= -
t J 't
't
!i< 't = - -
't
=
tx
'o
t a, - ;
a
C
a
!j
't - = "2 =
a
5 I | -. N
t at v-
tl
- ;. - T' t
-t

3
a
- - I I

G
g
o
:

grp$+$

r
-z.

raui$
**
****.$
rcus$
F$s * *
gg;f,[$ag$gsF'[f,$a*ffl[EH*[iu
i
iflf,fle F$Bs
H ct?
3;
F€ t=g€*f,e€
$tggf i
[pHf,r*[gtrFE
$ [rigE
jl t*$ $ Fi .F F; sE
,r*
F€
iF
'$€* [ *
g F '
e$F$;$EH *FEfl+$refi3
F;+r$E-rEsq
r s r t *E E ;H tr
il ;;FEp Ig
tf ig+ €€E it H
rs-gBrgs
F F g; " q 5' 5. F
$fr$*}
safge$a;gg[ 55 i
Fi$
r;FFE€$$
S[$eafif$FH{ q $r€ErE
Ffi$EF * $+ e: i
3gggF $F$
$EE [igiE,
$ $g $e TFs e
fi HgE [+ f f € E F -; e
1 s;SFEFi tr i *g$[oe'$X
* iF'gFrr:HE
€n €5E ig,$f
T+Fftr F$eSE
**:
FE*+5
$$FE
$$$$EfFF E
HiF$
j
sfFfg
rBr€FF€E
eg;ri,;r+dFF
[+fHfi i€€[s

F!C"
{
al
D RE ra @
5 trg 76 @
G Efr
gi Fl
ar raD tP rD
Ft D @
r.D G -te N *E .D 6 = 3- o rOE
lD D= g|? a 9 \.4
p = x n6- = = tN A e
r :F SD
E
(D 'o (3!rot (? (! r! 6 E c= o .J
t(D (D
=f-
g.9) t-)
-v:
Ft 5tr .J rf a o. A,='
't
IO t} d
3q
(D E o g) rD o t.)J
tc !,
9) +
) ^'d
n a
o
\J (D Ftv T
(D
9x
+ 9e- 5- g) !) o.
o )H
9i (# oelr o J PJ os) aci r) tD
E o o {tJ r+ (D = -o
s) o oX HH
-N v) +o)
Ft o)
U)
+
H
't+
g6 ts) 9)( e Oir
{,r} H. a. 6-
4 o "do
(- <
o) (H
o.) tv)
+ o
h
o.
'H
+ c- 5
F)( u,
-
d

-
P(D
RT ? v. ts
t-
d o
aE ' d. I
Dll
.)
4
a-
- F{ o .) 'tr E
7i
Po
H o r) P
- o)
9)< Eo-
r EX .,c
a-
t !tr
- B .v r.{ O -
o )': p9 :r. -3 !t
+
<o)
.* (a ;-'. N n.v
fD 'o E
- -{, z9)
-o ,;G g
-
Fr -(r) l on o
B + HH-
t'
.G HX r) .) €
UJ
gD D
F' H
;r i-a -rt a
>3 6fD - C -r
?,
H .J +
I d aii Fj Crl
-
!+. o.) 9o
I U) F)d NC i!
r- 9. =$( D
r) rt v + Ft ^E
i^ q) a) !D
r
o +- Ol( t)
@
.)
;.^
$6 E8
ni ri
e
+
+
cr)
+ s,
I po
'd. o
cs)
(!

o.'o N
9)( o .) p.5 C IB
o ;^ Fl
Oni -r)
d
;s
H-
5
=- n
v) + r-t I
H .rD { a
o =' 4 :l-a =$(
+E
v) = <t
=p
9) r) a) n
H>
oc 3
r)
c ;i.
.Fn='
/ JH
t.
a)
+
(D +
.o^
€6: Ft (? a
t',
a CL U)
D
D r)D X 9)
ct9 $ .) N
J )a - -o - a 'Jj
I
=: *lJ E 9( 3o r)
=' =' ler o.
{ I '{E a*
tl e 'i' -ie T' a
-

1
I I I I
C*-:,:.-:--. : -

rtfE;;+rEr
t-

itF'3€Ein'a,
sE d;
raae-;a$gggI6[$g
= OJ c
z
c

g{[l[$sae i 1 =
g.

rl*[€Fs{*ilFg
=

[$ilE
rr$5gt r [1
ft$eE{$E;
gg=E
iirei*;EatHsrgfi$$i$
are+ctE+il*eertrg
ggg[{IlIIa
1[rg rltaIiei
gffi
g[$$*ia
rirt, lBIEgEEfl
EsFi?FE 93 g EEF e =gF
s ;E=Fis'
g
- -E -arLo.5<
;E = . : r 3 1 . , 0
14
F E. r'F
fID F

f EH
*i i gi i eF 8-:-g I gE
=c . q I =.t
E'=
g;'
G.g

e*iHeagile
f g 3
a
o C Lrr
E,a S Sx I 9+-e
e o (D
Gj
o- ro ^. L5d3=:d,
J (D :ao-
-O J
C, E
- c H
6r3
s*f f E-aeBF i€''E+H- l . e
) = Ft D +Q iE=$E€?rHB iiE EH H d' o
:'N
=.C
tr 6P-6=tE n ,r'E
; S.3.T a.a = 89ts F I F .13 a x9 6'P R6 *e {, !) -i I

k.* i F i a .gqgIfeHe
o
E BgbF+g+i n
( /) p- f q) -9 (
ta
e S* 6 -iE.x-
HX:
*5 X' !Po a 6 ' a +
f-
o
)PD
r i ++
F))
!, AZ:

- P6F
' ;a'I= '
(D =. =_
l:),g l g H ' :B .E X e E AtH
J H
oo3. 5Q aij>
F : r 6 q i B :* n-c
o(,)o
O
JH
O-o
H8,'E i [€[s 'i
B F F'H 1'6i o
3
= ' 7 ':'E
4 =o D - . : - :
tu=

il
5=33.,H'ci'-'- F 'i i D C - =. I 3
rj

.c
.c
J
B E d BF e 3 : 9
.-i R' tr
-s) ih
.)A
Fl!)i
x
Tl * i i a $ i ?e F b =;3 a

!s * g
3' o;

! -. d.-GU n 8.6 b" :- 3

fFaIgIrH$ * E I ?=-.
.o ^ l.i+n
Y
3E*XEiE*o a
'' o5

lr t i:?
-'D) s!@
.@

i l .€P HE E : TE . + +H
o- 6r
f i I Li rS & $ I ?gg;*q
!\-e-;
\v
! : /
*<o
r FS .b$:'F'il5'o -
o
= soP
D
-0-

ifi + x r g I r F
- >!

x
Cti
D
*z e +Ei :Fe +
x . ' d H d ; o -B
o
l'. P[BFeB !D <
=--
B g E $ FF
AF[iis,H'il9
:
ia !l.<
:l
E P'> u; TI 6 's 5- .J ) q) -t l-
-'

g Ei i * i 3
s€t 3s g
G 9l .F E
= .q+o_o o ,6 + 7 'c-
t

B g F ' F j ' , o j.
H
l :E.a =e

3 :+ s ; 3,eB
s f I3 i B 3[E +; $€ ; Eg
! -inQ)r.Pa,9^='
t +
,o o l=
a #?:i.ae[.eb" -
=pH
l
I & 3 E S 3 E a==c a,-

g
!

F * +;' i I E3 3 f =, -^ LJ

+?=12;+ti-t . i-f
/ - . r =< a-
nvJ-
a a-'J tli
3

Z =* 1:* 1 4 +'a ; -=1 ll
g

0
:-

r
z

$n i BFtE[ * p' f , f;fd*
is '
[ei[IIF
HgIFi
lE r$[gIgtil
is + t
n
ilfi$$E[g
E l [€ ' € [ [ r F
--AB- FA
+ H.
$$E
; E:
F ;i F F Ft*
;
g5,
e[$r,ssr e$gf€
H$p$i$
RH Cg
$rarF$ri
iA*Fi}gra
gH iiItF =€$€
is .s b .r;i+F :*r pu€i [i FE$*+ ;*:: $E friE i
n$[$$ilT
te i* FrFI*i
i;+fl$F
$Bril$iF E I
iEE
F $tE i
E'€[i$i,*E r[ g
$iFgEEgE +i
€E[c3ia
EFFI
[+g fi g g f aF$Frt i, FE$
E i'* enEEatei5
tEE' ;
E *E H
,i .'s ruf
* s€s[
I ;
Hast fl; g$€$g€
ie $gEp
r i +€ s F gI ; t RI F$+
[tg[[g
"fi Fi gE ' i r s4 $ s + ; Er '[fgr n $ r e a FE e *

F;*HTH EF E1SF E EqgFEE


tn 9) (D FI
g*FitHE EHg BF
gI ss
FH.E:
FQr
I + E o

qE
r)
SE; g' - F g I a+

F$g€
+ 9' g

Br ['Hqe
+

RTIEES
UJ
(')
9x
3 9X
)r hd (U
F ts *-F. 5'6- H
<: \t o ql
a .)
N
(u s'd:,K tr I5

r,*xsF
N
pE.5 b'gB
E;
N + +

F; I
d +
I
FT€
(a (D
F) r
(U n ; r o p H o +6

;'e 8e[ t s E t h iE* r i


a*g
N
o -.+ N
('] "d
E A H *8, I
N
N r) (} o o
E,E' &FE€ H H
s -X
IE l id

a d . 6 6 - x T ' o io' .rE'9


d

- Ft r) o- a-
(D
E ' H .nxf a- I r) .)
gFt
f*H; q
i ttr d
I' ?' .) -t+) -+ c
E
-
AP\HVH

7 SHgET H Ei FEe
3 :T3 5 R H' d fi ' r
9)>
-
(r)
A
- 6 d l ,v
A T9 P
r'-o5956
r c ro
6
x I i:5 ')
? +r Ee -
N
FD(
f,
[ &LP g' F,'O
S.9 9
- s, n
nj irj,

€ge*
a+
o
3 * HS"qF 6 Eg$ $F
{t) F & r, o F -6 -= .
inEio 65'9. 9)( pt. ('.
.J
E
t.1 =
RX AF3F F{
.) o- Ll ^^r +i a

rAe
ii ? XV F r- o + rD H ii(i3Fi o
p, a-6-
rn
E' i x'Hg:r e H.o
-FI Y Y A d
r- 6
'Fl
)
ts ( Dg;5'
HiHEHS
,+ ('J
+
(D (D 'o
z 'g x c
B.EXfi HE Ftr ' R 9.0
Fgi ei
E ts +
g
*H€Hd; {t)
a
H.
-- !)
;.El 6i;,8
o -UJ ?6'v9o(Q
3
'o.) . r o E.E g NY f e B s .fr 9

[€g
o N

E $E,a{ -
t (r)
+ :o.
,oc.6 9).ri
a
3
It
(u r) J+ H
n $< 6' ! !
H tsg# ;i
*
P( gq

.+
- :N
t-
i
\or ( ,
o
I p lEf r S $'$.H
il
flEt+'c Q (D !
9.

-s
PA- ^
.lx c o' "
'o-
,t6
o
{t)

o
.l @Ji :
(Jl1?D i3
g
E-rHR I E9sE
€$*i? silEI
E a

B3EF"F
|D + gH
o r D 5' 6 o +
A' Et s h T H J
H' - .N o
- r
tt o .\
I + p E ."d +

5 FF:+6 'F
o
- .l n' tFt
Q 5'FH ?
NB E + + @
d

I
- I
-
a
o -
9.
U 5
E
5
s i-

Fi$
=
=
z. ooX

raFr+:$g5ii
f[niFs* =t
F.sIiilFiflE
ffigggfgft
-cf
c--o
-J);
,i' Y N,
n =-.

o -^ o
flrgff,+frg
nta.s
riliE flg {{itt
+gffg
IiiIlffF|T!;
$}[i$$[* 5$
ol or 5L

oo
oo
+:

Iiilxlir 1+
*tiailtgE
ectx ]i F:sE
+7:=
oo

;<
-O
o ,x
o) d

O6
X-
-O
€[;' [E
ri [Fi[$ii'ii
=€gi1giiHe*rsssE
s$Bi tsr
E;i;??z
=
oii

ffiiSrsi*=ri.i
oiJ

3<
of
oo

il"X
ilE
EssiE ri g
f H*FEE :$;$i.\?1i;1i!z
!!1!i,;i
6il

ryli:lg{{lil
lei
sfi'

lliEiE '
ls

==

=+
m 7,2; *a a 'r ? * - * F * e ;i = ;'I = :1 i a: = : :
-

D
O
D
G
io io 4! D
!D 0
rD fiil*
.ql$!
:
Eg
;il{r
5
as
{@ * b D F:< iE !!
:[d 3& {G !=
:3*
,=* (c' ,!!' a tB !fe
t:
t
:l E' = !
5t D
I !i &
-; D
2o=
l,: T4 - 9-
i tl :t
= *.-": -Lt
;
='
= GZ
:€
't
! tr..
a
-{. ; -J-
tJ
:, ._ ,' ; ;
't- x -
=, =-
1
= ?=
-.- --' \
-- = :- 7 a
::- =- T
t
=. : -J
ai=
=' -? !-

=-- -t -
a .J -r.
\.J: = T
--
-
a -t
.T
!:
3-'w '[, : t, ^..
\ F^= 't
=
-'[ :, -_. t
:J
a -t -I
;
='-'
+v ,
Jt
X =. -= = 1 -.

-l
= a 1
-l
a
a
=.
- = '^a -t -'t - 't

T ='. a;
<t
a
: )J =
't
-<
.!
.!
95) :i ==. r .
i X - a-
- = i
-.- :
-t
L a
- ) <a--.
't: a 't
D !. 2. ac- -J
a a \
l
.^ '\) - o ur
-, a
I a,
-t al> { ^t--
J(
t
T' :-
a a ^: lJa JJ,
-)j. -..t:
-J -T
a, .!
li< =. - ;a
-
:-
='i
;t
I J^:
a ) ;1.
- v. a
a
:.- \
=,- -- -t
! ; =.
I =x
=-. - ='
fr \c T
a ; =:
;f a ;
-
:
U
s
g
o

H H .+A
= : 3 . E ' ' R6 -E . S ! . tz,J3^n
I p 8,H H,a€ $ g..s {:B_B'e'
-
z.
FfiE*Bi;Hg{t;i:lI
Hs F SF il*; '$
6'F 3 r6f r5'T {[
g -, -"-
rF
+5d9t ,
EiE3i153Hfl+$3+$E H# r;,E
i'H
e.fr f sHi * , € a e r
+ ;r=:gF
R i_E+ I H g I ni ^ :' + ' f i

ilu{gg$tisillss+t $ $ i l f i . ; a F
' $-x="qE
i l i [ A=
= 3t3 r
6if$isqiEF:EgilEf
[ € i i * iifi lq :#tg *p iTIFHg .E8H$
-'E;Isg
SrFB$g'a$HB
qF;*ire
[ii5t$Eiii$€esii
aFEEgaE$E'+ E ; H ' :=
$[FEfIg€E$F
EiFifigig$F$giflF i l z - a r ! , HS3F'ts
* i q #d[v'xr
Ygt:t5$
*iig;gFeEiaeI[5g
E r gs r er ' $€tiq+
$:
*f
*[ B$
l d
x nE 6*s.t

ilflii
lEitF fifiEF
i F. ! !Fr' gF. g. i F.p.sc

p$$
hr q =1OB 3Sx' !.o-

$#
ESEBSFF5[ffFHE$
5
Figm$FsTH ii
flsf
;i
r$3;* i?.:,s ? u+x*E 'rT
irgt;Eila5 H +gFsfl
'=$5'43

GE
Ffi
:fr
i9 Hd
srI
SO!
f,D
{E' @
qu
nt II rll D
st
@ m sD
O!
0
\t a
-a
TE
B;
J! =v s @=- tr!
o
6
D 5
D(
CL
3
@
sa o J '(' 9( G tr- g6 @
BY ryE b* @ FI ID fi
I a =* t9
{n |D
fD t1
d.+ ilB =!
ao a (D (D G I \s r| o<
,a , i
a= e - 0. I o, J r} G !) I r
so |
s, tlx -o9) (D 9l a tn c o
.IJ !, Cx
.) C&
(: G )
6l
s= d5 g) {7J .D -o r G5 o
o- 0 6- s: : t 9) (t
Ft
o, q A) g, a)
lh l )ts .) -
p) o- a
*=- -'
*\ oR
op E- a (n o = rD
oo Ft o o
u
- -o DJ( 9X !t
sd i ;o '! =, -
H Ft (D .) "o '6
rD a N n
5' ol
z oq
ei
- (D FX H - Ft " roA
o
!-x n , G
EO \ xe H
9) - - x (D

Pni
9t
Fr \
Fl '! ;r fD(
cr)
+ c
iua
- + +
Ft 9)
{1
n tt
ig-
.' d .' o s- x I t->
c H -o ii+E ox !x
69 l^\ O o o
-N o o r.) -o -
tq :.H /a #' 9)) - (- g)
-
F)> o p( i. (h
-
l+
iD' X o H
o - - =. -
6 E'. --t
iiR oq + + € o E N
o
o6- d
'9. + (- - -
<; <o
Cl
+r
H
- - F + H H
ua
-
t2 ia
!=
d i:i. + S)> K .+ o {tl
.) -'
-!+ n
=; =- =: o H c .1 o
B
+ i { tr a.
s=
-: -(, -9l> 9X ct) 3 H - - O- t !r
+ + o a
,s= *p rD v) ) ^i
=
gl= -
al
-
P )( AJ ro
H
-
->
+ o 9x :l
-
d r1! s.H o o g
NJ
o E t
o.il (, r) oc ts5 - 1.fi - & r
@' \+ {/l !, o :J II r)
-- o
@o $(
o -+
x .(, - -,
E
u Sq En i
y. q9 rD - + F' AnI
E=.
.) * x r) -. vJ. rB
'x5
J5
s !ls
'! H
rn P)
.) - rD J - t- 9X ?.
@,
d. 9 iR
(tJ
.l
llJ( H - -
F D) -(/J
(r) t- H re a -
o i .H
o - B +
0 tn + FD(
3 @X--'
F.to) -g) -
d H a
+
a- l!
+
+
-
f o !D .6
= 09; -=' 'trl !D + fi
- o ri ta -.) rl
tT
n s 6- o -+ H
H 5
g lD It E !!
=. =n
FF
(1 H> o o 9) 7.
- o o
- o + -' o - (a 5
s oo a.- o
- E r) (n cn - + .+ 9(
d3 Oa oc - o o
o - d
+ (' aa
c
s: C\
-9x
H
o
- .J
@
+ t- -
o !)(
oq
f!
5
C'
N (- o -H rD
-N ('.
a)
f \ - .+ - - H
<t' G
(t
-FD< o -
o o - - o
o
n= tj
o{ o p o r]
o
H (/l
- 9X a- a H a .J
E
a f
o)>
X
I
a) fi
lD(
.J
-|- r) - -
D
co
v !)
G N - r_t P - n E. c. -
i g
gf -o
n
-
I I
3J
I
E
-I t
a
I !X
o
- I
-
a
! I

i
N

0
-€
gE$Fea" eg a [ * F E
a EiE' aI ' o
-=
z

.1[i
*-B
r EEaEe-i
Ei€
a * = s
=1Es3liIfE i:[
[' E.$ g i ;' n' $'
$itEsS Efcii:
+ii.
6' 3 B'E 6

itst
H?;EPFfg Ir[[+ir
ii *= [flgairi s iii
$sEF
=ii
EFi l*81
'Ft
rit$HE 'scE
p!'F [ v;f$
$$$e E ;Br::3
gI E[+ r;xarna F $:r e;
E i'
I
b
$p$g$$
*g HTEE .gqE
i,e t I u $ a { i e t r ' i+ * $# €g ?i
b
r
F
g**ggi
+a[il;iffi[$gg
Ii* g
=
gIHl;*IFcE,€FH
3t.F€E$;.E
= lilsf-Ef*e
; *s # g i
*r;EagF
F:E 'HH3 Ee$ ElS 7i : S S .E S T F F F EE;'x+ fi8.- ==
E;s$AX€r"E: ;g$ sxi it
iis ?qE E s ;i g g E $+ti5 i € si i=
rfrl
MBtr F!
F1r Gi ai n

r?E gI' tD-


=?strH u? >F . #<=<
DB & GF flP
D *'r
.t[ -
u(D :! {@
3{ FbE i# i@ L|!l
cLD G J@
fr5 ;9 pf
!- r" XtrE- tl(
I C oE ra = o - i ne
B (- aa
ttl
a
<F + 16-
;.& c -o l c
:t
B 2.?, < g D
Ft
Q:s = > 3l- ta
e =
Ad b
ta al ' +- r .
ve tr>
c U<- I
!T. 3 .ts ::. i ,
a,
t<
.i
5 *g
='9 -'o ^, t
rl )
Jo
3 '5+r -'
3.E o
O)
i2i ' i sz.=; !}5
--?

Bt >a- o^
D> .l
q!j
.)
aE '!.

- ? -r-6
I - t id '-t 5 5'= (1 rD >t a)
lx

-
.J
*p :$E r% E \'
'9)(
| ,ri
t?
Fl
E
(t) o7
Li =r -
'i.
9R$o-
J
--l
!x*
oO
o(:
-o? c!g
=*
9<
5

- ll ='N in\ - ii' o- o N J.- ^


r\
al+
(D D
urx lJgX H'Efr .l
Xl i+ in
<P !- _ F.r u a iie 't
Vl
.) T P .5. r>5
p.-?
H Ti ;
o
h - AH

1 1 o b -I 9\o >F F 'X - u


='H '! /
l) n- E v'l .) rbo g o -3. rD- !.X
vv + )o -= (-<
I Xql Ula
-
o )a Eon ni X. 5 H.-
!rHF.
*\ o
,ra11):i
s.d 3D ;.: v
d bi' n s)rr &
(. trF D (r) H' -t, t+ b-
N pP o-6
eo) X Hia
^ F)p
o
(. 8 RB S t- 9X

'"r Fs
F. (n
rf 6 X'o (D i-t oJ o Fl X +v q:' -.t 't
O oic Ordon - ct) a
- a n! >;" = ' L a
-
E^o ir C L, H (n fti \o 8 s a u)
+ o -!4 t+x E FoorFD i t -
=
ni F:
i d sE '
n* X
H
c, Fr r) F'
v:/
# =' -ctl c.d
OY O o: E :^l '')
^i
l-Y o ( ,) O nC
ax :I
J=
o r - l> 5 .Jts) ct) P S E+iD.
+
Ft
oo
F.t
H

+o 4E
a

o N ' s .o o
vd +
o o - .) o) H O) AN -. 5?
- 6- -.J 9) ( D - '$ . H <.;
"o 5H(,
-(,)/
ts.\a
^i x
x55id o
o
+3

a Poc < e R Hdq' p> -f ;(D r-rg) -t-


-&
-[i
6 e.9 b q)
+
H' A I o . P ?+ '+3
--{ o UFO
r) o

l'
!
n '*. "r. .) X'F . .) ts) h 't r a ( D {y
H
g)(
-' ! .
F_,
=
ot r
g) ( /) A iiH^, !+
d
i i +i +
-
-(.r) a
J;
- c j^A -.x=
ii. L5 ! oE .+<P
- +
B -L tr 6' s,rE O
VH
-+ cl e n
Ita
o !+ + < lX 'Fa N o P( ' =+
+
q s' ^.
-;^tt
xn iiX v. is b- + 9o F'
^l s tF

o -5 -v
(.] -(, t''i N ^
..U. E '. H ' '- 5' 96 ^<T X -H P

l.B' q)
t'

-
{t
9)( S) E- .R < J "^'i r) - 6' B?h5 -+ -

f!) r, -: 3)
N -t, JrD +f
:5 hJH U EE oo .+
x o' o v)
r) -- + i-a ri-

F'E n,i
.g o) ( H' ( - 9 (-.
- FD( (D - t . Hi. ;
i- g a
4H r^ ' A i ' - I 5<
= E) :+ {,
H -o A : -. J
n A.i
J}.- Ota!> - r.-

3
-N !F!
-= -
'a
o -a
e
Bn B* '!.
+l '-t a)
!, o
- a 9)<
sEB =-
-; 't- 7*!L ? - 'r' T' a
';- -- ^
t
-J

t
;. I '=- ^1
: 't,
N
+i'
r
"t'
='3' j
=. *= e = c-1
at
=
: -7i
!,;

-.-
i< =. ai -Ja ;a I

F
l-
4 tl I
I F. tt- -=

E
b

E
-€ N =E A
^' 1v>--<t 5 f =s
Efeti€aasfH
aq*tffi=fE
= F,:
--a

z
r-
;7 -::' * i 7 n 7 E
-a {r- = --e

= :l t= .

+*f
stiSiF
O-O

B
-< r
\--a -

' .Y (a!s f

+*il$r+; tEgB
.raF

tFf $rE$gr
v.+

0:. - ' * Ht i+ iE t< ,? s€Jt 3

e$n$Eei$i '
€$FFr#sgE
*i$tE{si
EXF
6 iESE;K
3 ; i E P s Ple
s A E n Ef 6 t =
c{ t

'S GN
s $; 3,
<c a
i

; E: e E 1.3 =' r] 3.F-,

*[iilgi'*i$aneil[Hug
tr
4l' r . iiaE ?* 'o ?c
- i' +i;
*E Eoq Hr.X
(D =ac
=
l 'd,,^
a
5:* -
Y'* A
o
6Q s
\-
[;'H E'{ F , RN.
-P 'E ' !)
-J F

-{ r
€E A

HF€
iE'f
(Jt -O
@n -.
-:-

ilE
€[?Egt€r$ lgiEf;
+ilE#FE
B+E ilrFH D)
N
9H
=cD
X t/)
.'i _5'
g:;'3
<
-
ci
6

sg$rIi$E$tE (D
(r:-n

f:E'$$EFt$[g$-
L2:

-lE$*$€i ,,t'
e

gifl r$ilEeE
o
_7i
€<;
€-
-i

fif [E
[gffigl [1irri
- .4-
d

d
E
-O --.
^-N
5 :l ' O
goi S

*nFil;,rF$ $$E
+{E$fligEilg fF
$Ef$g
@
cDi.
L H-.+
D
tN=:
.?
--J-^ \ Y

=13E g9
G EF
,r dp
tD/
..-o-
.D
:
T
A HF
oE H c
?l
= $ ilEX
{a
!ft!
rt4*
r. E = E
'tl
@
't
E:'

s€
=*€
|D It c. -, =a T 6;
€- T n OA -r (,
fq 3(+ T
ri H -:3 -t J
:.
, iJ l* (1 ;.9 I
B 5-
G 7.- 3
t
ea
x-
xq
j@3
-. -c Fj :o 9)
E
@ i. =. LC
a
t
!F'
-1
-
-
n i (D ,rr ) 'o
11 fi
!
\^.- '
o, i-' O g)( D - ;o lr) n
o -
T
*5 X .--x n tl x
B
5a =

'"'d
D9 X
F' fD
oa
c
='T 5' o
stE N
"E5*qi
fE .re 3 ?
v

=l
v
o Al *
F !r(
6r ) !x
a * =. ri
,< 5
-
t

Esggsr
(D a
D ri O) F / F. F) i D XY T
<D;5 + e. 5
D rD 9 )(
A F> (D nt Y. sl
-: 6
E;.
3 oo = o) l +- >T 9X
t
;D
7
rD.D(D c ,1D .J fi -
3"rs, n +PN
F tl l r
ccP IU g:- u I -(,r)
c=tr rt/4 5F?
b(q
|
si
fr YE:==G#t
Xoi( o,
g '5p- *gEgS$.
*fiBpE*+Z?=;--E
H
; iH 5

€c$*fl[
_ +OX
o 73 -r,'
RP=. (U
;i 6 !) (

E.H 6' f
.D
FIH
F-r {tJ O
s
F)( E E E in,:'
e ,Hii.i;9E
-'l- E '
n
'-
l- o) ts .a
5.j ;-
o - B'**E;frr€H .iE'
;EziiTF
FEi'gI *iTi|i
D A i'-. VH A

teE,
! <rrX*
D -/ +
3 B<E +v\v
ooo) o B53d a
oqE
=3Eia ig: &'qH,+$:';a=ai7
ll (t)
t 3R< +
E HV C'
t 3 .L b" . aEs :
VHE |r - 1 ^ =.d

!
-
-<a or R
l a c;
U)J H)
+t ; F i. 3'! : :E5$a Ei ? =.i s
o
- vx
fr
'6
!-
=6 E B.
SgEeEs i l ;E ie E S F F
a o o
I *.Y H -HA^ \/ A
\v
H
! ;i tl H. / J.

a
X ed -opj e
AI]H

= lv o F> 6. -i 'i I
-J
o

u
E-
€ r$E g;
EI sEi =
f f i $ F$ = + i E$[iil$ jH;
aH ;Fs$aEtrFsqsF
z

t eH *E s;$ i
a*r e *ir s .$iF€*+
E*. €
Hs + :i:l$ *e s s t { F * 5 E
i i n ir,; i i $ fi l F€e+ge
ii
$${$ Es$$ [$gE FdFgrE EfiE*I[IFF s:
=E
$ $ f $$ x6Bs€s r l s; tIn ;i l ri+r$i
$r'; F
tief $$r$ilf;$ esi+sil i*'Esi'rgEEi3 .-
#5!'Q .ixllSEE;
&r€r,*!seHHe E$FfEr ilFi$gr#fi$i
t$En; f;F _*H;':;.aAt[;'i1
gFHiE[ Ii
is$i $$FsEi$E
{,* Er a$FF rs E ? FE I F + q'5r$*
g B 1 H3€aa'r
€ [ r e g :r + i .
3$ila $Ea$ails€ iliFgFi ;[;,I$g rfg$i ;
;Afi i3$Fs e f lEHs t $ p s i f i$ g it F [ t t l; =
s f
+r $r' i l s [$ [ + i E $ iH
d :i 9 T
l g $F[$t
S l c s i ?'E I
[ t. f r1E
6 iit s \ No ? ' s ; H: : E H3 r . 3 ;:

1; i l :e;F+f € '{E!3?F+ ?+gl ? ii?i' i

=TEESEEEE' lE g E fs € *
+;EE=E
= i i77. = ?> r A =sJ=1c_zE= --=r=== E\?EEE=
'!!l

=+=:
7"r
. t - '- ) - ,
=. J J
4'=;;1=?e;

-Ti ?i?==Z?27i+
ciii2=iT=- -a7?c.?=-+=
---F

=. a _ 4 ,= .;:
i=7 = _ ; 1 u - Z e -=^3:-,
a
1. 2 ; & ? ? ; 2 4
-a:
"?= * ; z ? ? ' is
r$ : 9' i= i .*
E ;a
-= .= 7 t-
: i = .g
7
=,H
;'j'ia ^;=r:'s
2
9 rj
E g.9
=
T
* Z
E-88-1
= i
*
E;?
FAxilU€e:
r?-$
;i+
E E Bi q r;rRs'11 ?i?e! =
a
f ; E Ei i a Ec i sE
:- r 9 R h v
c(D J5hi 5$

J<

- d
i
is.a's€
* A
3 RAs
€ E $ 9,i,''^
c a;'b'v.*
:' 'aX';-o.tr'Xii
t I il6-# 3 H,E I
?
E
h'.H?lotiiic
F'F U ; R -.H E
B E.R P X ='1 ts
66[iEigi;'
* o Fo ' K ' P f ; l" e
EtgrEi*a€tF 72i1
xb ga t=t=' { T; iT1
; 3* r *E;'3i p'
"Yo4?irl
H P K'* iD
6'o* -.
I

/- c I
2
' ali- Eq F3€ E, o.qE7 I"J :'F;E' B, "t*'-
o .) zr
E' = ^
ri
5 - ,F ' Q
!T
-i
# O:-JR .^Fs)
o 5 a-vr

ii
l :. Ir i

E.TTE,F:
Ft
f:EtEilax::=7=:z
ggi€Z5ii=t117
qE:
=PENsr.I'de.
(J

=r€[b=?ii iE=iiz.=
A ) d \, P\ F
a A 'Yi .^ J
ID -.

a6
I !
X ='=o
= 3.AP i a 3 .o :
P t^t H aOQ
EHXl+hilg
=?*77E
II l:i+1Hn
o ? o q) ( i1 D Fr .
J: N
.+: HPr+O.)
ti l D ol :! 5 *+.
/P' H . Y i ^ H

S _6,
i ee€l
e gi 4t* ;
A))i.J.<v
,= + 6 ='F r-r 6'd,-u' -. )..i+!6nl
F"Y
ru .,5,"- !.r ? = o *a

a+iE; i?i:
H' i ?9:Y .X cct

F:ivZZ-
A 5Ir r f
3 f,E I e 9 a ? i !);D C ^>--' - >U L - !-

t
?l3ElEE2i
Z1 +? *='4
a i=3 .= i=
= ] l' rb ' r, 3 S
i?t -t = 1 ' : =
-= = T: ----= x
-:-:2 * = I-
+ ?=
+/7
F il=I=-7 =!- +?===
F *=
a' =i,:=77?
i7';Z++?I
I
=
a -^
j.> - -
- _- = ,7.7 = =
: --' =-= --. -a
-=' = -a;' = = = -
- - 7+===t=1 '
n

o

--
gE ,H
F * E tA
E i " $$tsE$E
. s f F c! fHi r t e* ;i # e F -
E5 ' Is ;E E .E
igg$gi$[r$rgEgi$g
z. -
F€E =E $l :ggF. H:
ss g
i, FgF f ; i
' $ i[;n E' R
i,E
e E
IE'b
3 ;e ;
xI 3 |1

r o) X 9 l( J E' *i
' 6' A H' :, c 3 o. 5 sr"";'l -d
a o
t

[+Hi
G
S Sq ts s Ii t* g'*iii
$HEi'
fiEe
fn$E F€ F6
*
I ?' 3 B.*.01 ; E i ts P.t_ a; -
s'* + q'Ea FSA$B E e ;
giIH,
igEH rE
tt eEFi;' ti Fi t Fl 'i Fl ;: qB*::A J

o
a

rBffgErfi$tt$FFi
;i. e

*$3$
= O F I a

TX frE :H sfi g j i-+l i 9 np


aE-IHDH'-'I'
-.i-i 't
o
-
a
:
i F-(,' tr tLT Fi = 5,Tl : .J
a
ilt x hj.l l-* -'^ ti tr x 5 tr =
6 I;,P..;'91 i; ^bj( $ r F'o- " -l

[tflilE€cg+gnEFBErgfc I E: F EB: i: ; f t g SX g E
q F ff HF S*;[ N.Tx qi 3
X l. Y . s F I 6 ' E 3 . : ' 6 . F v. I 3C

E$r+FslifHg[fFETler
-t

E I B E.v .$ .;F s .d? F.. i a


+ 3 = EE a F I F 6 I + i I -

l=f *.$ag +sc?[ii $


I *rE,; "1 8 E HF"Enr
EE.N.olg-
R.o I' H t' r
3.E.tF=H=' S: i - -'
E -
e E 6

$if r*FF
Fe- F F I,=,=

If,[*g$$$ EF i FH$YE.IeF$giE€ts$'$ R. 5Aa =


6 ' * [* fr E' e Hf; o: o ='=; a
o-{ - .o 5 H
-+
X H'F + ii' I J s a

sFsCE f$€s3Fh8Ef,f fr[ fiE$f,$ q$ t e$$s


€q tr;i x = a
<T

ic[EgEg$lE
$ii€Fi+ r. F lf ;b' j= P P ; i' F = d , o c r
<: ; r' 9 B = : :- ='1
= = : = - 7= = t r = : =
=.=.=_
, ; ?' =
^
: =
/==- r - '- . '
=== +

,il
'mP
ffiery
DD;ig
H =E
ii-'
E=r=*=Efffi a) |,t
s@ F DF t ' !" $# r
{ f x5. G*

as I B rffi
i1=7iVi=:-li+i?
g cg Jlt D
s-J ? Eq 7 qr
ifD

:= : :. ?.73
U BF
R
f
if
iZ =v=1 tu^= =xv
=Ai':?i7aeaTf
a_| '-a-
rD '&4t\
--
, =
ja a
= ? @-
7i
; ? j--t I t *. =, =. =- 't
_ ,-v n
I 't

i1Fi
;iiz*e;?a
='e c rD a A - '!x
'l--rDu ; 'T = Le-=
e
f
(D ; 3.-o 8* e ?.
-i. i3 o t>) a
C = -,'
-!;

di{t (U n + L C.1.
=rj-
!+i
t)
€. liz

saeEE'g3il€f*i
-
:crQ o a-. {t) :r l
-'u)
|
q l5i f
OJ -e o
+
E?o)( $ a iVL
- IL
-gl =
rrr*
=a
fJ
no o) iU) +
--,/
!.X +{ t h'E .F.i '' + il gX (9 F\J a = aa

+*rx EeFF i
^
r)
i J.]
rr3' dl
-
T.
E.E H o, N ^+^-* a

*=$
* s;i
*
(n H.
H ' rP ; I Lr
H
o
- *lD)^ :::
i E'*x. -
E
++li
$ (9 )
(/l l-
P' o
9)
OJ H'