Sunteți pe pagina 1din 3

Detaliupentruinvitatia/anuntnumarul399009

Inapoi

Operatoriieconomiciinregistratiauposibilitateadeaselectainvitatiainvedereaprimiriidenotificariprivindevenimenteleacesteiproceduri
deachizitiepublica.

Planurianualedeachizitiipublice
An Denumireplan Denumiredetaliuplan

Detaliuinvitatiedeparticipare/anuntdeparticiparesimplificat
Tiplegislatie:Legeanr.98/23.05.2016
Autoritatecontractanta:COMUNAMIROSLAVA
Numarinvitatie/anunt:399009/19.01.2017
Denumirecontract:ExecutielucraridemodernizaresireabilitareinstitutiedenvatamntsecundarsuperiorinlocalitateaMiroslava
ncadrulproiectuluiModernizaresireabilitarecorpuridecladireScoalamicasiScoalamaredincadrulGrupuluiScolarAgricol
MihailKogalniceanu,satMiroslava,comunaMiroslava,judetulIasi
Stareprocedura:InDesfasurare
SECTIUNEA1:AUTORITATEACONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediulsocial
COMUNAMIROSLAVA
Codfiscal:4540461,Adresa:Loc.Miroslava,com.Miroslava,jud.Iasi,ValeaUrsului,Telefon:+40741632596,
Fax:+40232236860
I.1.2) Adresalacaresetransmitofertele:
InSEAP
I.1.3) Adresa(locul)dedeschidereaofertelor:
InSEAP
I.2) TIPULAUTORITATIICONTRACTANTESIACTIVITATEAPRINCIPALA
I.2.1) TipAutoritateSectorial:Nu
I.2.2) TipActivitate:Altele(serviciipublicelocale)
SECTIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirecontract:
ExecutielucraridemodernizaresireabilitareinstitutiedenvatamntsecundarsuperiorinlocalitateaMiroslavancadrul
proiectuluiModernizaresireabilitarecorpuridecladireScoalamicasiScoalamaredincadrulGrupuluiScolarAgricol
MihailKogalniceanu,satMiroslava,comunaMiroslava,judetulIasi
II.1.2) Tipcontract:Lucrari
II.1.3) Modalitateadeatribuire:Uncontractdeachizitiipublice
II.1.5) Obiectulcontractului:
ExecutielucraridemodernizaresireabilitareinstitutiedenvatamntsecundarsuperiorinlocalitateaMiroslavancadrul
proiectuluiModernizaresireabilitarecorpuridecladireScoalamicasiScoalamaredincadrulGrupuluiScolarAgricol
MihailKogalniceanu,satMiroslava,comunaMiroslava,judetulIasi.Tipulinvestitieivizeazainfrastructuraeducationala,cu
referirela:extindereasimodernizarea(inclusivdotarea)institutiilordenvatamntsecundarsuperior,filieratehnologicacu
profilresursenaturalesiprotectiamediuluisiascolilorprofesionalendomeniulagricolsipresupunereabilitareatermicaa
corpurilordecladireC1ScoalamaresiC2ScoalamicadincadrulGrupuluiScolarAgricolMihailKogalniceanusia
instalatiiloraferenteacestora(respectivainstalatiilordencalzire,sanitaresielectrice),nvedereareduceriiconsumuluide
energietermicasiobtinereauneieficienteenergeticesuperioare,prinnlocuireantotalitateasistemelorexistente,
nvechite,aferentepartilordeconstructii,arhitecturasiinstalatii,cusistemenoi,performante.Valoareaestimataa
contractuluiestede2.004.552,73leifaraTVA,sumacompusadin:1.Constructiisiinstalatii(cap.4.1dedeviz)seva
ofertacurespectareaobligatorieacantitatilordelucrarisolicitateprinlistelecucantitatiledelucrariprevazuteinproiectul
tehnic,prinraportarela:consumurilederesursematerialenecesarepentrurealizareaintegralaacantitatilordelucrari
solicitate,curespectareacerintelorcantitativesicalitativeprevazutenproiecteletehnice,ncaieteledesarcinisin
concordantacuactelenormativesireglementarilenvigoare,consumurilepropriisijustificabiledeoreutilajesiore
manopera,corespunzatoaretehnologiilordeexecutiedetinute/utilizate,curespectareacerintelorcantitativesicalitative
prevazutenproiecteletehnice,ncaieteledesarcinisinconcordantacuactelenormativesireglementarilenvigoare,
transporturilenecesarepentruresurselematerialefolosite,avndnvederedensitatilespecificealematerialelorsi
distanteledetransportdelafurnizor/depozit.2.Lucrarideconstructiisiinstalatiiaferenteorganizariidesantier(cap.5.1.
dindeviz)sevaofertaconformpropriilorestimari/listealeofertantilor.Nota:Ofertantiiaudeplinalibertatedeasi
prevedeanofertapropriileconsumurisitehnologiideexecutie,curespectareacerintelorcantitativesicalitativeprevazute
nproiectultehnic,nCaietuldesarcinisinalteactenormativenvigoarecarereglementeazaexecutialucrarilor.
II.1.6) CPV:452100002Lucrarideconstructiidecladiri(Rev.2)
II.1.7) Impartirepeloturi:Nu
II.2) CANTITATEASAUDOMENIULCONTRACTULUI/ACORDULUICADRU
II.2.1) Valoareestimata:2,004,552.73RON
SECTIUNEAIII:CRITERIIDECALIFICARE/ALTECONDITII
III.1) CONDITIIREFERITOARELACONTRACT
III.1.1) Conditiisuplimentare,garantiedeparticipare
Conditiisuplimentare
Denumire Descriere
Ofertantulvaconstituigarantiadeparticiparencuantumde20.045lei.Echivalentan
valutaavaloriiexprimatenleisevadeterminacorespunzatorcursuluistabilitde
BNRladatapublicariiinvitatieideparticiparenSEAP.Garantiadeparticiparese
constituienconformitatecuprevederileart.36dinH.G.nr.395/2016,cumodificarile
sicompletarileulterioare.ncazulviramentuluibancar,platasevarealizancontul
RO70TREZ4065006XXX018246,deschislaTrezoreriaIasi,CUIbeneficiar4540461
Perioadadevalabilitateagarantieideparticiparevaficelputinegalacuperioadade
valabilitateaofertei.Instrumentuldegarantaretrebuiesaprevadacaplatagarantiei
Garantiedeparticipare departiciparesevaexecutaneconditionat,respectivlaprimacerereabeneficiarului,
pebazadeclaratieiacestuiacuprivirelaculpapersoaneigarantatesiseprezinta
autoritatiicontractantecelmaitrziuladatasioralimitadedepunereaofertelor.
Garantiadeparticipareconstituitaprintruninstrumentdegarantaresevadepune
scanatnSEAPpnaladatalimitadedepunereaofertelor.ncazuldepuneriide
ofertenasociere,garantiadeparticiparetrebuieconstituitannumeleasocieriisisa
mentionezecaacoperanmodsolidartotimembriigrupuluideoperatorieconomici.
Garantiadeparticipareemisanaltalimbadectromnavafinsotitadetraducerea
autorizatanlimbaromna.(Formularulnr.1)
Cuantumulgarantieidebunaexecutieestede10%dinvaloareacontractuluifara
TVA.Garantiasevaconstituinconformitatecuart.40dinH.G.nr.395/2016cu
modificarilesicompletarileulterioare.Aceastapoateficonstituitasiprinretineri
succesivedinsumeledatoratepentrufacturipartiale.Inacestcaz,contractantulare
Garantiedebunaexecutie
obligatiadeadeschidelaunit.TrezorerieiStatuluidincadrulorganuluifiscal
competentuncontdedisponibildistinctladispozitiaautoritatiicontractante.Suma
initialacaresedepunedecatrecontractantnutrebuiesafiemaimicade0,5%din
valoareacontractului.(Formularulnr.2)

III.2) CONDITIIDEPARTICIPARE
III.2.1) Criteriidecalificare
Criteriidecalificare
Denumire
Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisaual
profesiei
Descriere:1.Ofertantii,tertiisustinatorisisubcontractantiinutrebuiesaseregaseascansituatiileprevazutelaart.164,165,
167dinLegeanr.98/2016Modalitateaprincarepoatefidemonstratandeplinireacerintei:sevacompletaDUAEdecatre
operatoriieconomiciparticipantilaproceduradeatribuire(inclusiveventualiitertisisubcontractanti)cuinformatiileaferente
situatieilor,.DocumentelejustificativecareprobeazandeplinireacelorasumateprincompletareaDUAEurmeazaafi
prezentate,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatreofertantulclasatpeloculInclasamentulintermediarntocmitla
finalizareaevaluariiofertelor.Acestedocumentepotfi:certificateconstatatoareprivindlipsadatoriilorrestante,cuprivirela
plataimpozitelor,taxelorsauacontributiilorlabugetulgeneralconsolidat(bugetlocal,bugetdestatetc.)lamomentul
prezentariicazieruljudiciaraloperatoruluieconomicsialmembrilororganuluideadministrare,deconduceresaude
supravegherealrespectivuluioperatoreconomic,sauacelorceauputeredereprezentare,dedeciziesaudecontrolncadrul
acestuia,asacumrezultadincertificatulconstatatoremisdeONRC/actulconstitutivdupacaz,documenteprincarese
demonstreazafaptulcaoperatoruleconomicpoatebeneficiadederogarileprevazutelaart.166alin.(2),art.167alin.(2),art.
171dinLegea98/2016privindachizitiilepublicealtedocumenteedificatoare,dupacaz.2.Persoanelecaredetinfunctiide
deciziencadrulautoritatiicontractante:NitaDanV.,BulbasaVasile,UrsanuAncutaLenuta,TapuSardariuAdrian,
DumitrescuLorela,BurcutaElena,KazemiCarmen,RusuIlie,RusuIonutRobert,KazemiSamad,IftimieVioleta,DeliuMarius
Mihai,AdrianNeculai,ApostolIlie,BucataruGabriel,CiobanuMaria,CojocaruGheoghe,IftimieGheorghita,LazarGabriel,
LupuRadu,OlaruGheorghita,PopescuNicolae,SoroagaAdriana,TimofteMihai,TunzaViorelC.,VelescuLaura,Vicol
Gheorghe,VieruAlaxandruMihaelDarabanaCorina,SoltaniuRamona,LupuDiana,MosneaguFlorin,IftimieAlina,Lucan
Dragos,RagoscaCristina,MahuMaria,GoganSimona,PiucoLiliana,PopoviciEleonoraMarina.Persoanelecuputerede
reprezentaredinparteafurnizoruluideserviciiauxiliare:CadarLucianGiurgi,HaragaLuizaIoanaOperatoriieconomicice
depunofertatrebuiesadovedeascaoformadenregistrarenconditiilelegiidintaraderezidenta,sareiasacaoperatorul
economicestelegalconstituit,canuseaflanniciunadintresituatiiledeanulareaconstituiriiprecumsifaptulcaare
capacitateaprofesionaladearealizaactivitatilecarefacobiectulcontractului.Modalitateaprincarepoatefidemonstrata
ndeplinireacerintei:sevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipantilaproceduradeatribuirecuinformatiile
aferentesituatieilor.DocumentelejustificativecareprobeazandeplinireacelorasumateprincompletareaDUAE,respectiv
certificatconstatatoremisdeONRC,sauncazulofertantilorstraini,documenteechivalenteemisentaraderezidenta,
urmeazasafieprezentate,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatreofertantulclasatpeloculInclasamentul
intermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:Cerinta1ExperientasimilaraOfertantultrebuiesafiexecutatlucrarisimilarenultimii5aninvaloarecumulatade
celputin2.004.552,73leivaloarecaresepoatedemonstraprinnsumareavalorilorlucrarilorexecutatelanivelulamaximum3
contracte.,Cerinta2Informatiiprivindparteadincontractpecareoperatoruleconomicare,eventual,intentiasao
subcontractezeOfertantulareobligatiadeaprecizapartea/partiledincontractpecareurmeazasalesubcontractezesidatele
derecunoasterealesubcontractantilorpropusi(sevacompletaFormularulnr.5).Pentruinformatiisuplimentareprivind
modalitateadeindeplinireanivelul(urilor)minim(e)necesarepentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisade
date
SECTIUNEAIV:PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) TipulproceduriiCereredeoferta/ProcedurasimplificataIntrosinguraetapa
IV.1.2) Modalitatededesfasurare:Proceduraonline
IV.2) CRITERIIDEATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut
IV.2.2) Sevaorganizalicitatieelectronica:Nu
IV.3) INFORMATIIADMINISTRATIVE
IV.3.1) Moduldeobtinereadocumentatieideatribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limbaderedactareaofertei:Romana
IV.3.3) Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON
IV.3.4) Datalimitadedepunereaofertelor:10.02.201715:00
IV.3.5) Datasioradeschideriiofertelor:
IV.3.6) Datalimitadevalabilitateaofertei:90zile(delatermenullimitadeprimireaofertelor)
SECTIUNEAVI:INFORMATIISUPLIMENTARE
VI.1) MODDEFINANTARE
VI.1.1) Contractulseinscrieintrunproiect/programfinantatdinfonduricomunitare:Da
Tipdefinantare:Program/Proiect
VI.1.2)
Program/Proiect:ProgramulNationaldeDezvoltareRuralaPNDR
Dataexpedieriiprezenteiinvitatii/anunt:18.01.201714:56

Inapoi Detaliiprocedura Listaerate