Sunteți pe pagina 1din 1

Concluzii

Pe parcursul stadiului de practica am asistat respinsabilul de management al calitatii din cadrul ANIF in
cadrul urmatoarelor activitati:

-participarea alaturi de organismelc de certificarc la elaborarea, implementarea si


obtinerca/mcntinerea certificarii Sisternului de Management al Calitatii;
- intocmirea si actualizarea documentelor calitatii conform Standardului ISO 9001: 2008:
Manualul Calitatii, proceduri generale, proceduri de organizare si alte formulare anexa;
- urmarirea implementarii, respectarii si indeplinirea cerintelor Sistemului de Management al Calitatii
in compartimentele din cadrul ANIF;
- mentinerea gestiunii unice a documentelor Sistemului de Management al Calitatii;
- colaborarea cu responsabilii SMC din filialele judetene ale Agentiei la intocrnirea docurnentatiei,
inregistrarilor si raportarilor referitoare la analiza functionarii Sistemului de Management al Calitatii;
- gestionarea inregisrrarilor si raportarilor referitoarc la analiza functionarii Sisternului de Management
al Calitatii;
- codiftcarea si introducerea in sistemul informatic a documentelor calitatii emise la nivel de ANIF;
- retragerea controlata din uz a documentelor de calitate perimate si difuzate controlat noile
versiuni. in anul 2015 Serviciul Resurse Umane a desfasurat si urrnatoarele activitati:
- au fost completate si transmise formularele statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale
privind salarizarea, nurnarul de salariati si categoriile de personal, solicitate de catre lnstitutul
National de statistica;
- au fost intocrnite raspunsuri la diverse petitii, repartizate serviciului de catre directorul general
al ANIF.
- au fost intocmite raspunsuri faza de sesizarile primite si raportari catre ordonatorul principal de
credite, MADR.