Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Cârlova” Târgovişte

CLASA: a V-a A
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
PROFESOR: Gheorghe Cristiana
DATA SUSŢINERII TESTULUI: 26 septembrie 2017
NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI: 26
NR.ABSENŢI: -
ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a V-a B au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
1.2 Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi
ştiinţelor în realizarea unui produs;
2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în muncă,
de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă;
2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a
sănătății.
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 7,44
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi:0 %
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi:.25, 80 %
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi:74, 19 %
1. Centralizarea rezultatelor obținute :

Note 1- 1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
între
Nr.elevi 4 3 8 8 3 -

2. Media pe clasă: 7,44


3. Procent de promovabilitate : 100%
4. Greșeli frecvente :
 Nu cunosc date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs;
 Au un vocabular foarte sărac;
 Nu folosesc informaţiile dobândite din surse diferite;
 Nu citesc corect sau nu înţeleg cerinţele.
5. Măsuri ameliorative :
 Utilizarea strategiilor didactice care sa puna accent pe constructia progresivă a
cunoașterii, flexibilitatea abordarilor si parcursul diferențiat;
 Fișe de lucru independente;
 Reluarea, pe cât posibil, în limita timpului disponibil, a unor noțiuni anterior studiate;
 Folosirea, de fiecare dată, a explicațiilor folosind limbaj specific adecvat la nivelul
colectivului de elevi al clasei.
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Cârlova” Târgovişte
CLASA: a V-a B
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
PROFESOR: Gheorghe Cristiana
DATA SUSŢINERII TESTULUI: 26 septembrie 2017
NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI: 28
NR.ABSENŢI: -
ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a V-a B au fost avute în vedere următoarele
competenţe specifice:
1.2 Identificarea unor date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi
ştiinţelor în realizarea unui produs;
2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în muncă,
de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă;
2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a
sănătății.
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 7,12
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi:0 %
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi:.25, 80 %
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi:74, 19 %
6. Centralizarea rezultatelor obținute :

Note 1- 1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
între
Nr.elevi 5 4 8 8 3 -

7. Media pe clasă: 7,12


8. Procent de promovabilitate : 100%
9. Greșeli frecvente :
 Nu cunosc date, mărimi, relaţii, procese şi fenomene specifice matematicii şi ştiinţelor în
realizarea unui produs;
 Au un vocabular foarte sărac;
 Nu folosesc informaţiile dobândite din surse diferite;
 Nu citesc corect sau nu înţeleg cerinţele.
10. Măsuri ameliorative :
 Utilizarea strategiilor didactice care sa puna accent pe constructia progresivă a
cunoașterii, flexibilitatea abordarilor si parcursul diferențiat;
 Fișe de lucru independente;
 Reluarea, pe cât posibil, în limita timpului disponibil, a unor noțiuni anterior studiate;
 Folosirea, de fiecare dată, a explicațiilor folosind limbaj specific adecvat la nivelul
colectivului de elevi al clasei.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Anul scolar 2017-2018, Clasa a V-a- varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru test la 10.

PARTEA I
(15p)

1. c; 2. c; 3. a 3x5p

PARTEA II ( 75
p)

1 Pentru rezolvare corectă 5p


2 Pentru rezolvare corectă 5p
3 Pentru rezolvare corectă 20p Se acordă câte 5p pentru fiecare noţiune
completată corect
4 Pentru rezolvare corectă 10p Se acordă câte 2 p pentru fiecare
legătură realizată corect
5 Pentru rezolvare corectă: A, F, A, F 10p Se acordă câte 2.5p pentru fiecare
răspuns corect
6 Pentru rezolvare corectă 25p
- Tipul localitatii (rural) -5p
- Sate/ comune invecinate(min .2) -5p Punctajul se poate fracţiona în funcţie
- Activitati specifice localitatii -5p de volumul de informaţii dat
- Clădiri. -10p
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
An şcolar: 2017-2018 ,Clasa a V-a- varianta 1

Numele si prenumele elevului:


Data susţinerii testului:
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.
PARTEA I (15 puncte)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1.Localităţile rurale sunt : 5p
a) sate, oraşe b) oraşe, comune c) sate, comune
2. Animal domestic este: 5p
a. crocodilul b.tigrul c. oaia
3.Patratul este figura geometrică laturile: 5p
a) egale b) paralele c) doua câte doua egale
PARTEA II (75 puncte)
1. Alimentele- provenienţă 5p
2.Agricultura - ramurile. 5P
3.Completaţi spaţiile libere:
a.Satul este o formă de aşezare …………, cu un număr mic de locuitori, a cărei
populaţie se ocupă cu ……………………. 10p
b.Carnea se poate consuma in stare, …………., …………….. 10p
4. Realizeaza corespondenta dintre coloana A si B 10p
A B
1.Scoli a. plante
2.Grădină b. animale
3.Piete agroalimentare c. Cladiri comerciale
4.Grajd d. Cladiri de
invatamant
5.Bucătărie e. preparare hrană
f. Cladiri de locuit

5. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera
F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: (10p)
1. Şcoala este o instituţie de învăţământ destinată instruirii şi educării copiilor.
2. Unul sau mai multe sate formeaza un oras.
3. Cladirile destinate serviciilor turistice sunt : pensiuni, hoteluri.
4. Toate animalele sunt domestice.
6 . Realizaţi, în minim 10 randuri, o descriere a localitatii in care traiti 25p.
- Tipul localitatii
- Sate/ comune invecinate(min .2)
- Activitati specifice localitatii. Clădiri.