Sunteți pe pagina 1din 3

Detaliupentruinvitatia/anuntnumarul399974

Inapoi

Operatoriieconomiciinregistratiauposibilitateadeaselectainvitatiainvedereaprimiriidenotificariprivindevenimenteleacesteiproceduri
deachizitiepublica.

Planurianualedeachizitiipublice
An Denumireplan Denumiredetaliuplan

Detaliuinvitatiedeparticipare/anuntdeparticiparesimplificat
Tiplegislatie:Legeanr.98/23.05.2016
Autoritatecontractanta:ComunaCozmesti(Primaria)
Numarinvitatie/anunt:399974/15.02.2017
Denumirecontract:Proiectare,asistentatehnicasiexecutiedelucraripentruobiectivul:REABILITARESIMODERNIZARE
SCOALACUCLASELEIIVFASTACISATFASTACI,COMUNACOZMESTI,JUDETULVASLUI
Stareprocedura:InDesfasurare
SECTIUNEA1:AUTORITATEACONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediulsocial
ComunaCozmesti(Primaria)
Codfiscal:16670635,Adresa:localitateaBalesti,comunaCozmesti,judetulVaslui,Balesti,Telefon:+40
235346067,Fax:+40235346067
I.1.2) Adresalacaresetransmitofertele:
localitateaBalesti,comunaCozmesti,judetulVaslui,Balesti,Romania,codpostal:737177,telefon:+40235346067,
fax:+40235346067,persoanadecontact:SIMAHRISTACHE
I.1.3) Adresa(locul)dedeschidereaofertelor:
InSEAP
I.2) TIPULAUTORITATIICONTRACTANTESIACTIVITATEAPRINCIPALA
I.2.1) TipAutoritateSectorial:Nu
I.2.2) TipActivitate:Altele(serviciipublicelocale)
SECTIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirecontract:
Proiectare,asistentatehnicasiexecutiedelucraripentruobiectivul:REABILITARESIMODERNIZARESCOALACU
CLASELEIIVFASTACISATFASTACI,COMUNACOZMESTI,JUDETULVASLUI
II.1.2) Tipcontract:Lucrari
II.1.3) Modalitateadeatribuire:Uncontractdeachizitiipublice
II.1.5) Obiectulcontractului:
SepropuneatribuireaunuicontractdeproiectaresiexecutielucrariprivindREABILITARESIMODERNIZARESCOALA
CUCLASELEIIVFASTACISATFASTACI,COMUNACOZMESTI,JUDETULVASLUI,asacumsuntacesteadescrisein
documentelecaietuluidesarcini.Valoareatotalaestimatapentruacestobiectivestede785.369,14leifaraTVA,
reprezentand176.044,36eurolacursulBNRdin22.07.20161euro=4,4612lei,conformdevizuluigeneral.Valoarea
estimata,esteformatadinvaloareaestimataindevizulgeneralalinvestitiei,pecapitolebugetareastfel:Cap.1Cheltuieli
pentruamenajareaterenului=0,00leiCap.2Cheltuielipentruinfrastructurasiutilitati=182.323,49leiCap.4Cheltuieli
pentruinvestitiadebaza=573.467,29leiCap.5.1Organizaredesantier=12.374,35leiCap.3.3Cheltuielicuserviciide
proiectaretehnica=12.903,01leiCap.3.6Asistentatehnicadinparteaproiectantului:4.301,00leifaraTVA.
II.1.6) CPV:452142002Lucrarideconstructiideinstitutiiscolare(Rev.2)
II.1.7) Impartirepeloturi:Nu
II.2) CANTITATEASAUDOMENIULCONTRACTULUI/ACORDULUICADRU
II.2.1) Valoareestimata:785,369.14RON
SECTIUNEAIII:CRITERIIDECALIFICARE/ALTECONDITII
III.1) CONDITIIREFERITOARELACONTRACT
III.1.1) Conditiisuplimentare,garantiedeparticipare
Conditiisuplimentare
Denumire Descriere
Garantiedeparticipare Cuantumulgarantieideparticipare:7.000lei.Perioadadevalabilitate:120zile
ncepndcutermenullimitadeprimireaofertelor.ncazuldepuneriideoferten
asociere,garantiadeparticiparetrebuieconstituitannumeleasocieriisisa
mentionezecaacoperanmodsolidartotimembriigrupuluideoperatorieconomici.
Garantiadeparticipareemisanaltalimbadectromnavafiprezentatanoriginalsi
vafinsotitadetraducereaautorizatanlimbaromna.Pentrugarantiileconstituiten
altamoneda(valuta),echivalentanleisevafacelacursulcomunicatdeBNRladata
publicariiinvitatieideparticipare.Garantiadeparticipareseconstituieseconstituien
conformitatecuprevederileart.35dinHGnr.395/2016astfel:prinviramentbancar,
cuconditiaconfirmariidecatrebancapanaladatadepuneriiofertelorinSEAP,in
cont,sauprintruninstrumentdegarantareemisinconditiilelegiideosocietate
bancarasaudeasigurari.Dovadaconstituiriigarantieideparticiparetrebuiesafie
prezentatainoriginallasediulautoritatiicontractantepinacelmaitrziuladatalimita
dedepunereaoferteiinSEAP.Dovadaconstituiriigarantieideparticipareseva
depunesiinSEAP,panaladatalimitadedepunereaofertelor.
Cuantumulgarantieidebunaexecutieestede5%dinvaloareafaraTVAa
contractuluisiseconstituieconformart.40dinHG395/2016printruninstrumentde
garantareemisnconditiilelegiideosocietatebancarasaudeosocietatede
asigurari,caredevineanexalacontract.Garantiadebunaexecutiesepoateconstitui
Garantiedebunaexecutie
siprinretinerisuccesivedinsituatiiledeplata.Contractantulareobligatiadea
deschideuncontladispozitiaautoritatiicontractante,laTrezorerie,conformart.40
alin.5dinH.G.nr.395/2016.Sumainitialadepusainacestcontdegarantiedecatre
contractant,nuvafimaimicade0,5%dinvaloareafaraTVAacontractului.

III.2) CONDITIIDEPARTICIPARE
III.2.1) Criteriidecalificare
Criteriidecalificare
Denumire
Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisaual
profesiei
Descriere:Persoanecufunctiidedecizieincadrulautoritatiicontractante,ComunaCozmesti:Primar:SIMAHRISTACHE
Viceprimar:VOICUGABRIELSecretar:DRAGOMIRMIHAELAContabil:GRUMEZAGABRIELAResponsabilachizitiipublice:
SIMAMIHAELANARCISAConsilierurbanism:SIMAMIHAELANARCISAConsilieriilocaliaicomunei:DANILAIRINA,TRUFIA
DUMITRU,BUSUIOCMARIAN,ENESTELIAN,PAIUMIHAI,APORACITEIVASILE,MELINTEMIHAITA,TANASEVASILE,
MARHODINGHEORGHE.Reprezentantfurnizorserviciiauxiliarepentruachizitiipublice:CozmaRazvan.Operatoriieconomici
caredepunofertetrebuiesadovedeascaoformadenregistrarenconditiilelegiidintaraderezidenta,sareiasacaestelegal
constituit,canuseaflanniciunadintresituatiiledeanulareacostituiriiprecumsifaptulcaarecapacitateaprofesionaladea
realizaactivitatilecarefacobiectulcontractului.Modalitateadendeplinire:SevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomici
participantilaproceduradeatribuirecuinformatiileaferentesituatieiacestora.Documentelejustificativecareprobeaza
ndeplinireacelordeclaraterespectiv,certificatconstatatoremisdeONRCsau,ncazulofertantilorstraini,documente
echivalenteemisentaraderezidenta,urmeazasafieprezentate,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatreofertantul
clasatpeloculInclasamentulintermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.Informatiiledincertificatulconstatorsafie
reale/valideladataprezentariiacestuia.Incazulincareoperatoruleconomicdemonstrezaindeplinireacriteriilorreferitoarela
situatiaprivindcapacitateatehnicasiprofesionalainvocandsustinereaunuitert,DUAEincludeinformatiilementionatelaalin.
(1)cuprivirelatertulsustinator.Incazulincareoperatoruleconomicintentioneazasasubcontractezeoparte/partidincontract,
DUAEincludesiinformatiilesolicitatecuprivirelasubcontractanti.Deasemeneasubcontractantiipropusitrebuiesanuse
gaseascainvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.Incazul
uneiasocieri,fiecareasociat(inclusivliderul)esteobligatsanuseincadrezeinvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,
165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.SevacompletaFormular2Declaratieprivindevitareaconflictuluide
interese,decatreofertant/totiofertantiiasociati,subcontractantisisustinatori.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:1.ExperientasimilaraOfertantultrebuiesafiexecutatserviciideproiectaretehnicasiexecutielucrarisimilarein
ultimii5aniinvaloarecumulatadecelputin768.165,13leifaraTVA,valoarecaresepoatedemonstraprininsumareavalorilor
serviciilordeproiectaresilucrarilorexecutatelanivelulamaximum3contractedeproiectaresiexecutie.SauOfertantultrebuie
safiexecutatserviciideproiectaretehnicainultimii3aniinvaloarecumulatadecelputin17.204,01leifaraTVA,valoarecare
sepoatedemonstraprininsumareavalorilorserviciilordeproiectareprestatelanivelulamaximum3contractedeproiectaresi
safiexecutatlucrarisimilareinultimii5aniinvaloarecumulatadecelputin785.369,14leifaraTVA,valoarecaresepoate
demonstraprininsumareavalorilorlucrarilorexecutatelanivelulamaximum3contractedeexecutielucrari.
Incazulincareofertantulisidemonstreazaindeplinireacerinteiprivindexperienta
similarainvocandsisustinereaacordatadecatreoaltapersoana(conformart.182siinconditiileart.113alin.12dinL98/
2016),atunciacestaareobligatiadeadovedisustinereadecarebeneficiaza,prinprezentareaunuiangajamentfermal
persoaneirespective,princareaceastaconfirmafaptulcavapuneladispozitieofertantuluiresurseleinvocate.Ofertantiipotsa
isidemonstrezeindeplinireacerinteiprivindexperientasimilaraconf.art.113alin.12dinL98/2016,invocandsustinereaunuitert
/unorterti/pentrucelmult50%dincerintaceafoststabilita.Persoanaceasigurasustinereatrebuiesanuseincadrezein
vreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.
2.SubcontractareIncazulincareofertantulparticipalaproceduraimpreunacuunulsau
maimultisubcontractanti,atunciofertantulareobligatiadeaprecizapartea/partiledincontractpecareoperatoruleconomic
intentioneazasasubcontracteze.Subcontractantul/tiitrebuiesanuseincadrezeinvreunadinsituatiileprevazutelaart.
59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016privindachizitiilepublice.
3.AsociereIncazulincareoperatoriieconomiciparticipancomunlaproceduradeatribuire,ndeplinireacriteriilorprivind
capacitateatehnicasiprofesionalasedemonstreazaprinluareanconsiderarearesurselortuturormembrilorgrupului.Inacest
caz,acestiatrebuiesaraspundanmodsolidarpentruexecutareacontractuluideachizitiepublica.Autoritateacontractantava
solicitacaasociereasafieautentificatalaunnotarnumaincazulncareofertacomunaestedeclaratacstigatoare.Fiecare
ofertantasociattrebuiesanuseincadrezeinvreunadinsituatiileprevazutelaart.59,60,164,165,167dinLegeanr.98/2016
privindachizitiilepublice.Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)minim(e)necesare
pentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisadedate
SECTIUNEAIV:PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) TipulproceduriiCereredeoferta/ProcedurasimplificataIntrosinguraetapa
IV.1.2) Modalitatededesfasurare:Proceduraonline
IV.2) CRITERIIDEATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut
IV.2.2) Sevaorganizalicitatieelectronica:Nu
IV.3) INFORMATIIADMINISTRATIVE
IV.3.1) Moduldeobtinereadocumentatieideatribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limbaderedactareaofertei:Romana
IV.3.3) Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON
IV.3.4) Datalimitadedepunereaofertelor:06.03.201715:00
IV.3.5) Datasioradeschideriiofertelor:
IV.3.6) Datalimitadevalabilitateaofertei:120zile(delatermenullimitadeprimireaofertelor)
SECTIUNEAVI:INFORMATIISUPLIMENTARE
VI.1) MODDEFINANTARE
VI.1.1) Contractulseinscrieintrunproiect/programfinantatdinfonduricomunitare:Nu
VI.1.2) Tipdefinantare:Fonduribugetare
Dataexpedieriiprezenteiinvitatii/anunt:15.02.201700:32

Inapoi Detaliiprocedura