Sunteți pe pagina 1din 21

SFANTUL IOAN GURA DE AUR, CUVANT LA CINCIZECIME

a. Pa/lin e(orth\, kai pa/lin panh/gurij, kai pa/lin h( Ekklhsia t% plh/qei twn
te/knwn kom#=, h( polu/teknoj auth kai filo/teknoj. Alla\ ti th=j filotekniaj
ofeloj, otan e(ortaij mo/non, a)lla\ mh\ dihnekwj ble/pv ta\ poqou/mena pro/swpa
twn paidiwn, wsper an ei tij ima/tion exwn kalo\n mh\ sugxwroito au)t%
xrh=sqai dihnekwj; Ima/tion ga\r th=j Ekklhsiaj twn paraginome/nwn to\
plh=qo/j e)sti, kaqa/per kai o( profh/thj fhsin anwqen pro\j th\n Ekklhsian le/gwn:
Pa/ntaj au)tou\j periqh/seij wj ko/smon numfiou, kai wj stolh\n nu/mfhj. Kaqa/per
oun gunh/ tij swfrwn kai e)leuqe/ra katestalme/non me/xri twn sfurwn exousa
to\n xitwniskon eu)prepeste/ra fainetai kai beltiwn: outw kai h( Ekklhsia
faidrote/ra sh/meron deiknutai ta\ plh/qh twn u(mete/rwn swma/twn
periballome/nh, kai katestalme/non exousa to\ ima/tion. Ou)de\n ga\r au)th=j
sh/meron me/roj gumno/n e)stin idein, kaqa/per e)n taij emprosqen h(me/raij: a)lla\
th=j gumnwsewj e)keinhj aitioi oi parageno/menoi sh/meron mo/non, oi mh\ a)ei
th\n mhte/ra periste/llontej. Oti de\ ou) mikro\j kindunoj gumnh\n th\n mhte/ra
perior#=n, a)namnhsqwmen palaia=j istoriaj: a)namnhsqwmen tou= gumno\n
ido/ntoj to\n pate/ra, kai do/ntoj ko/lasin th=j oyewj e)keinhj. Kaitoi ge e)keinoj
ou)k e)poihse gumno\n to\n pate/ra: a)ll' eide mo/non gumno\n onta to\n pate/ra:
kai ou)de\ outwj a)phlla/gh timwriaj, e)peidh\ eide mo/non: oi de\ sh/meron
parageno/menoi, kai pro\ tou/tou mh\ parageno/menoi, ou)x o(rwsi gumnh\n th\n
mhte/ra, a)lla\ gumnh\n poiou=sin au)th/n. Ei de\ o( gu/mnwsin idwn ou)k
e)ce/fuge timwrian, oi gu/mnwsin poiou=ntej poiaj an eien suggnwmhj acioi;
Tau=ta ou)xi plh=cai boulo/menoj le/gw, a)ll' ina fu/gwmen th\n timwrian, ina
fu/gwmen th\n kata/ran tou= Xa\m, ina mimhswmeqa th\n eunoian tou= Sh\m kai
tou= Ia/feq, kai periste/llwmen kai h(meij a)ei th\n mhte/ra th\n h(mete/ran.
Ioudai+kou= fronh/mato/j e)sti trij tou= e)niautou= fainesqai mo/non t% Qe%:
pro\j e)keinouj eirhtai, Trij tou= e)niautou= o)fqh/sv Kuri% t% Qe% sou:
h(ma=j de\ diapanto\j bou/letai o( Qeo\j fainesqai au)t%. Kai e)keinoij de\ twn
to/pwn ta\ diasth/mata tosau/taj e)poihse mo/naj ginesqai ta\j suno/douj: eij ga\r
to/pon ena suneke/kleisto h( latreia to/te: dia\ tou=to kai th=j sullogh=j kai th=j
parousiaj au)twn eu)ariqmhtoi hsan oi kairoi: eij ga\r ta\ Ieroso/luma
a)na/gkh proskunein hn, a)llaxou= de\ ou)damou=. Dia\ tou=to e)ke/leuse trij tou=
e)niautou= fainesqai t% Qe%: kai a)pelogeito u(pe\r au)twn th=j o(dou= to\
dia/sthma: u(pe\r de\ h(mwn ou)deij a)pologh/setai tro/poj. Kai e)keinoi me\n
pantaxou= th=j 50.454 gh=j diesparme/noi hsan. Hsan ga\r, fhsin, e)n
Ierosolu/moij katoikou=ntej Ioudaioi andrej eu)labeij a)po\ panto\j eqnouj tou=
u(po\ to\n ou)rano/n: h(meij de\ mian po/lin oikou=men apantej, u(po\ toij au)toij
teixesi kaqh/meqa, kai polla/kij ou)de\ e(ni stenwp% dieirgo/meqa th=j
e)kklhsiaj, kai kaqa/per oi makroij pela/gesi diestwtej, outwj o)liga/kij pro\j th\n
iera\n tau/thn a)pantwmen su/nodon. Kai e)keinouj me\n treij mo/nouj e)ke/leuse
kairou\j e(orta/zein, u(ma=j de\ a)ei tou=to poiein e)ke/leusen: a)ei ga\r h(min
e)stin e(orth/. Kai ina ma/qhte oti a)ei e(orth\, le/gw twn e(ortwn ta\j
u(poqe/seij, kai eisesqe, oti kaq' e(ka/sthn h(me/ran e(orth/ e)sti. Toinun par'
h(min e(orth\ prwth ta\ e)pifa/nia. Tij oun h( u(po/qesij th=j e(orth=j; Epeidh\
Qeo\j e)pi th=j gh=j wfqh, kai toij a)nqrwpoij sunanestra/fh: e)peidh\ o( Qeo\j
o( monogenh\j tou= Qeou= paij meq' h(mwn hn: a)lla\ tou=to a)ei e)stin. Idou\
ga\r, fhsi, meq' u(mwn eimi pa/saj ta\j h(me/raj ewj th=j sunteleiaj tou=

1
aiwnoj: dio\ pa/saj ta\j h(me/raj ta\ e)pifa/nia dunato\n telein. Tou= Pa/sxa
h( e(orth\ ti bou/letai; tij h( u(po/qesij au)th=j; To\n qa/naton tou= Kuriou
katagge/llomen to/te: kai tou=to/ e)sti to\ Pa/sxa: a)ll' ou)de\ tou=to kair%
wrisme/n% poiou=men. Boulo/menoj ga\r h(ma=j a)palla/cai o( Pau=loj th=j twn
kairwn a)na/gkhj, kai deiknu\j oti dunato\n a)ei Pa/sxa e)pitelein, Osa/kij ga\r
an e)sqihte, fhsi, tou=ton to\n arton, kai to\ poth/rion tou=to pinhte, to\n
qa/naton tou= Kuriou katagge/llete. Epei oun a)ei duna/meqa to\n qa/naton tou=
Kuriou katagge/llein, a)ei Pa/sxa duna/meqa e)pitelein. Bou/lesqe maqein, oti kai
auth h( sh/meron e(orth\ du/natai kaq' e(ka/sthn plhrou=sqai, ma=llon de\ kaq'
e(ka/sthn e)stin; Idwmen tij h( u(po/qesij th=j parou/shj e(orth=j, kai tinoj
eneken au)th\n agomen. Oti to\ Pneu=ma pro\j h(ma=j hlqe: kaqa/per ga\r
o( monogenh\j Uio\j tou= Qeou= meta\ twn a)nqrwpwn e)sti twn pistwn:
outw kai to\ Pneu=ma tou= Qeou=. Po/qen dh=lon; O a)gapwn me, fhsi, ta\j
e)ntola/j mou thrh/sei, kai e)gw e)rwth/sw to\n Pate/ra mou, kai allon para/klhton
dwsei u(min, ina me/nv meq' u(mwn eij to\n aiwna, to\ Pneu=ma th=j
a)lhqeiaj. Wsper oun o( Xristo\j eipe peri e(autou=, oti Idou\ e)gw meq'
u(mwn eimi pa/saj ta\j h(me/raj ewj th=j sunteleiaj tou= aiwnoj, kai
duna/meqa a)ei ta\ e)pifa/nia e)pitelein: outw kai peri tou= Pneu/matoj eipen,
oti eij to\n aiwna meq' u(mwn e)sti, kai duna/meqa a)ei penthkosth\n
e)pitelein. b. Kai ina ma/qhte, oti ecestin h(min a)ei e(orta/zein, kai ou)k esti
kairo\j wrisme/noj, ou)de\ a)na/gkv xro/non sugkekleismeqa, a)kou/sate tou=
Pau/lou ti fhsin: 50.455 Wste e(orta/zwmen. Kaitoi ou)k hn to/te e(orth\, ote
tau=ta egrafen: ou)k hn Pa/sxa, ou)k hn e)pifa/nia, ou)k hn penthkosth/: a)lla\
deiknu\j, oti ou) kairo\j poiei e(orth\n, a)lla\ suneido\j kaqaro/n: e(orth\ ga\r ou)de\n
etero/n e)stin, a)ll' h eu)frosu/nh: eu)frosu/nhn de\ pneumatikh\n kai noera\n
ou)de\n allo poiei, a)ll' h suneido\j pra/cewn a)gaqwn: o( de\ suneido\j exwn
a)gaqo\n kai pra/ceij toiau/taj, a)ei e(orta/zein du/natai. Tou=to oun au)to\ deiknu\j
o( Pau=loj elegen: Wste e(orta/zwmen mh\ e)n zu/mv palai#=, mhde\ e)n zu/mv
kakiaj kai ponhriaj, a)ll' e)n a)zu/moij eilikrineiaj kai a)lhqeiaj. Or#=j pwj ou)
kairwn se kate/dhsen a)na/gkv, a)lla\ suneido\j kaqaro\n exein parekeleu/sato;
Eboulo/mhn pa=san th\n dia/lecin eij tou=to katanalwsai: oi ga\r dia\ xro/nou
tina\j labo/ntej eij ta\j xeiraj ta\j e(autwn ou)k eu)ko/lwj au)tou\j a)fia=sin: e)pei
oun kai u(ma=j h(meij tou\j di' e)niautou= paraginome/nouj eisw twn diktu/wn
e)la/bomen twn h(mete/rwn, ou) boulo/meqa a)feinai th/meron, a)ll' ina mh\ kenoi
twn peri th=j e(orth=j a)naxwrh/shte lo/gwn, a)po\ th=j paraine/sewj tau/thj e)pi
th\n u(po/qesin th=j e(orth=j a)gagein xrh\ th\n dia/lecin. Polla\ me\n oun polla/kij
e)c ou)ranou= kath=lqen eij th\n gh=n a)gaqa\ t% koin% twn a)nqrwpwn
ge/nei: oia de\ sh/meron, ou)de/pote kathne/xqh pro\ tou/tou. Ma/qete gou=n oia
ta\ pro/tera, oia ta\ sh/meron, ina kai e(kate/rwn idhte th\n diafora/n. Ebrecen o(
Qeo\j ma/nna e)pi th\n gh=n, kai arton ou)ranou= edwken au)toij: arton ga\r
a)gge/lwn efagen anqrwpoj: me/ga ontwj kai th=j tou= Qeou= filanqrwpiaj
acion. Met' e)keino kathne/xqh pu=r, kai planwmenon to\n Ioudai+ko\n dh=mon
diwrqwse, kai hrpase th\n qusian a)po\ tou= bwmou= kathne/xqh pa/lin u(eto\j lim
% thkome/nwn a(pa/ntwn, kai pollh\n th\n eu)ethrian eirga/sato. Mega/la tau=ta
kai qaumasta/: a)lla\ ta\ paro/nta poll% meizona: ou) ga\r ma/nna kai pu=r kai
u(eto\j kathne/xqh sh/meron, a)ll' ombroj xarisma/twn pneumatikwn: nifa/dej
h)ne/xqhsan anwqen, ou)xi th\n gh=n pro\j karpoforian e)geirousai, a)lla\ th\n
a)nqrwpinhn peiqousai fu/sin to\n karpo\n th=j a)reth=j t% twn a)nqrwpwn

2
a)podou=nai gewrg%. Kai oi r(anida e)keiqen deca/menoi eu)qe/wj th=j fu/sewj
e)pelanqa/nonto th=j e(autwn, kai e)caifnhj a)gge/lwn e)plhrou=to pa=sa h( gh=:
a)gge/lwn ou)xi e)pouraniwn, a)ll' e)n a)nqrwpin% swmati twn a)swma/twn
duna/mewn th\n a)reth\n e)pideiknume/nwn. Ou) ga\r e)keinoi ka/tw kate/bhsan, a)ll'
o qaumasto/teron hn, oi ka/tw pro\j th\n a)reth\n a)ne/bhsan th\n e)keinwn: ou)
ga\r th\n sa/rka r(iyantej gumnaij taij yuxaij periv/esan, a)lla\ me/nontej e)n tv=
fu/sei, tv= proaire/sei aggeloi e)ge/nonto. Kai ina ma/qvj, oti ou)de\ h( prote/ra
timwria timwria hn, ote eipen, oti Gh= ei, kai eij gh=n a)peleu/sv, dia\
tou=to/ se a)fh=ke me/nein e)n tv= gv=, ina meizo/nwj h( tou= Pneu/matoj deixqv=
du/namij. dia\ xoi+kou= swmatoj toiau=ta e)rgazome/nh. Hn ga\r idein glwttan
phlinhn daimosin e)pita/ttousan: hn idein xeira phlinhn iwme/nhn nosh/mata:
ma=llon de\ ou) xeira phlinhn mo/non hn idein, a)ll' o poll% qaumasto/teron
hn, phlinwn swma/twn skia\j kai qana/tou kai duna/mewn a)swma/twn
perigenome/naj, twn daimo/nwn le/gw. Kaqa/per ga\r h(liou fane/ntoj e)lau/netai to\
sko/toj, katadu/etai qhria pro\j tou\j oikeiouj fwleou\j, a)ndrofo/noi kai lvstai kai
tumbwru/xoi pro\j ta\j korufa\j twn o)re/wn a)natre/xousin: 50.456 outw Pe/trou
fane/ntoj kai fwnh\n a)fie/ntoj, h)lau/neto to\ sko/toj th=j pla/nhj, a)nexwrei dia/boloj,
e)drape/teuon daimonej, a)nv/rhto paqh/mata swma/twn, e)qerapeu/eto nosh/mata
yuxwn, h)lau/neto kakia pa=sa, a)reth\ pro\j th\n gh=n e)panh/geto. Kai kaqa/per
e)k tamieiwn basilikwn e)xo/ntwn xrusion kai liqouj timiouj kan mikro/n tij
dunhqv= e)cenegkein twn a)pokeime/nwn e)ndo/cwj, kan ena liqon mo/non,
polu\n e)rga/zetai to\n plou=ton t% katexome/n%: outw kai a)po\ twn stoma/twn
twn a)postolikwn: tamieia ga\r basilika\ hn ta\ sto/mata e)keinwn qhsauro\n
iama/twn exonta a)pokeimenon: kai ekaston r(h=ma e)cio\n polu\n eirga/zeto
plou=ton pneumatiko/n. Hn to/te a)lhqwj idein, oti ta\ lo/gia Kuriou
e)piqumhta\ u(pe\r xrusion kai liqon timion polu/n: oper ga\r ou)k h)du/nanto
xruso\j, ou)de\ liqoj timioj, tou=to e)poiei ta\ r(h/mata Pe/trou. Po/sa ga\r ta/lanta
xrusiou to\n xwlo\n e)k geneth=j diorqwsasqai isxuon; Alla\ to\ r(h=ma Pe/trou
isxuse th=j fu/sewj a)nelein tau/thn th\n ph/rwsin. Eipen, En t% o)no/mati
Ihsou= Xristou= egeirai, kai peripa/tei, kai o( lo/goj ergon e)ge/neto. Eidej pwj
e)piqumhta\ u(pe\r xrusion kai liqon timion polu/n; eidej pwj tamieia basilika\
hn e)keinwn ta\ sto/mata; Ontwj iatroi th=j oikoume/nhj e)keinoi, kai gewrgoi,
kai kubernh=tai: iatroi me\n, e)peidh\ nosh/mata e)qera/peuon: gewrgoi de\,
e)peidh\ to\n lo/gon th=j eu)sebeiaj kate/speiron: kubernh=tai de\, e)peidh\ to\
kludwnion th=j pla/nhj epausan. Dia\ tou=to pote\ me/n fhsi: Poreuqe/ntej
a)sqenou=ntaj qerapeu/ete, wj pro\j iatrou\j dialego/menoj: pote\ de\, Idou\
a)poste/llw u(ma=j qerizein, o ou)x u(meij kekopia/kate, wj pro\j gewrgou\j
dialego/menoj: kai pa/lin a)llaxou=: Poih/sw u(ma=j a(lieij a)nqrwpwn: kai t%
Pe/tr%, Mh\ fobou=, fhsin, a)po\ tou= nu=n a)nqrwpouj esv zwgrwn, wj pro\j
kubernh/taj kai a(lieij o(milwn: kai hn idein qau/mata e)pi qau/masi. Kai ga\r
h( fu/sij h( h(mete/ra pro\ de/ka h(merwn eij to\n qro/non a)ne/bh to\n basiliko\n,
kai to\ Pneu=ma to\ agion kate/bh sh/meron pro\j th\n fu/sin th\n h(mete/ran:
a)nh/negken o( Ku/rioj th\n a)parxh\n th\n h(mete/ran, kai kath/negke to\ Pneu=ma
to\ agion. Eteroj Ku/rioj diane/mwn ta\ dwra tau=ta: kai ga\r to\ Pneu=ma
Ku/rio/j e)sti, kai dieneimanto th\n u(pe\r h(mwn oikonomian Path\r kai Uio\j kai
agion Pneu=ma. Oupw de/ka h(me/raj eixen a)nelqwn o( Xristo\j, kai xarismata
h(min epemye pneumatika\, dwra th=j katallagh=j e)keinhj. Ina ga\r mhdeij
a)mfiba/llv, kai diaporv= ti pote ara an a)nelqwn o( Xristo\j e)poihsen: ara

3
kath/llace to\n Pate/ra; ara ilewn au)to\n eirga/sato; boulo/menoj h(min dhlwsai,
oti kath/llacen au)to\n tv= fu/sei tv= h(mete/r#, ta\ dwra th=j katallagh=j
epemyen h(min eu)qe/wj. Twn ga\r e)xqrwn e(noume/nwn kai katallage/ntwn
a)llh/loij, meta\ th\n katallagh\n eu)qu\j e)fe/pontai ai te filothsiai kai deciwseij kai
ta\ xarismata. Epe/myamen toinun h(meij pistin, kai e)la/bomen e)keiqen
xarismata: e)pe/myamen u(pakoh\n, kai e)la/bomen dikaiosu/nhn. 50.457 g. Kai
ina ma/qhte, oti th=j katallagh=j tou= Qeou= dwro/n e)sti to\ doqh=nai to\
Pneu=ma to\ agion, a)po\ twn Grafwn u(ma=j peisai peira/somai, pro/teron
a)po\ tou= e)nantiou fanero\n poiwn to\n lo/gon, kai deiknu\j oti a)naste/llei tou=
Pneu/matoj th\n xa/rin, e)peida\n h(min o)rgizhtai: ina otan peisqv=j, oti th=j
o)rgh=j au)tou= tekmh/rion to\ mh\ einai Pneu=ma agion, kai idvj pa/lin
Pneu=ma katapempo/menon, ma/qvj oti ei mh\ kathlla/gh, ou)k an epemye
Pneu=ma agion. Po/qen oun eiso/meqa tou=to; O Hli presbu/thj anqrwpoj
hn, ta\ me\n alla e)pieikh\j kai swfrwn, paidwn de\ ponhrian ou)k eidwj
diorqwsasqai, a)lla\ pe/ra tou= me/trou filwn ta\ ekgona. Akou/ete osoi paidaj
exete, wste memetrhme/nhn poieisqai th\n filian kai th\n aidw. O ga\r Hli
e)nteu=qen parocu/naj to\n Qeo\n, eij o)rgh\n au)to\n er)r(iye tosau/thn, wj apan
au)to\n a)postrafh=nai to\ eqnoj. Deiknu\j toinun o( tau=ta gra/yaj, oti sfo/dra
au)tou\j a)pe/strapto o( Qeo\j, elege: Rh=ma timion hn, kai ou)k hn orasij
diaste/llousa, timion e)ntau=qa to\ spa/nion le/gwn: dia\ ga\r tou/twn e)dh/lwsen,
oti ta\ th=j profhteiaj e)spa/nize to/te. Pa/lin qrhnwn alloj kai a)poduro/menoj
e)pi tv= o)rgv= tou= Qeou= elegen: Ou)k estin arxwn, ou)de\ profh/thj e)n t%
kair% tou/t%: kai pa/lin o( eu)aggelisth/j fhsin: Ou)de/pw ga\r hn Pneu=ma
agion, oti Ihsou=j ou)de/pw e)doca/sqh. Epeidh\ ga\r ou)de/pw e)staurwqh,
fhsin, ou)k hn Pneu=ma agion e)n toij a)nqrwpoij doqe/n: to\ ga\r, e)staurwqh,
e)stin Edoca/sqh Ei ga\r kai fu/sei to\ pra=gma e)poneidiston, a)ll' e)peidh\ u(pe\r
twn filoume/nwn e)ge/neto, do/can au)to\ kalei o( Xristo/j. Kai tinoj eneken,
eipe/ moi, pro\ tou= staurou= ou)k e)do/qh to\ Pneu=ma; Oti e)n a(martiaij hn h(
oikoume/nh, e)n proskrou/smasi, kai exqr#, kai a)timi#: ou)de/pw tou= a)mnou=
prosenexqe/ntoj tou= th\n a(martian airontoj tou= ko/smou. Epei oun ou)de/pw
hn o( Xristo\j staurwqeij, ou)de/pw hn katallagh\ genome/nh: th=j de\ katallagh=j
mhde/pw genome/nhj, eiko/twj ou)de\ to\ Pneu=ma e)pe/mpeto, wste katallagh=j
tekmh/rion to\ Pneu=ma a)postalh=nai. Dia\ tou=to kai o( Xristo/j fhsi: Sumfe/rei
u(min, ina e)gw a)pe/lqw: e)a\n ga\r e)gw mh\ a)pe/lqw, e)keinoj ou) mh\ elqv:
e)a\n mh\ a)pe/lqw, kai katalla/cw to\n Pate/ra, fhsin, ou) pe/mpw u(min to\n
para/klhton. Eidete dia\ po/swn a)pedeicamen u(min, oti th=j o)rgh=j tou= Qeou=
shmeio/n e)sti to\ mh\ einai Pneu=ma agion e)n a)nqrwpoij; Rh=ma timion
hn, kai ou)k hn orasij diaste/llousa: Ou)k esti ga\r arxwn ou)de\ profh/thj e)n t
% kair% tou/t%: Oupw ga\r hn Pneu=ma agion, oti Ihsou=j ou)de/pw
e)doca/sqh. Sumfe/rei u(min, ina e)gw a)pe/lqw: e)a\n ga\r e)gw mh\ a)pe/lqw,
e)keinoj ou) mh\ elqv. Ou)kou=n shmeio/n e)sti th=j o)rgh=j tou= Qeou= to\ mh\
einai Pneu=ma agion. Otan idvj Pneu=ma agion katapempo/menon dayilwj,
mhde\n loipo\n a)mfiba/llvj peri th=j katallagh=j. Kai pou=, fhsin, esti Pneu=ma
agion nu=n; To/te me\n ga\r kalwj le/gei, ote shmeia e)gineto, kai nekroi
h)geironto, kai leproi pa/ntej e)kaqaironto: nu=n de\ po/qen deicomen, oti
pa/resti to\ Pneu=ma to\ agion h(min; Mh\ deishte: a)podeiknumi ga\r, oti kai
nu=n Pneu=ma agio/n e)stin e)n h(min. Pwj kai tini tro/p%; Kai ga\r ei mh\
Pneu=ma agio/n e)stin e)n h(min, pwj an outoi oi kata\ th\n iera\n nu/kta

4
tau/thn fwtisqe/ntej twn a(martiwn a)phlla/ghsan; ou)de\ ga\r estin
a(marthma/twn 50.458 a)pallagh=nai aneu th=j tou= Pneu/matoj e)nergeiaj.
Akou/sate gou=n tou= Pau/lou le/gontoj: Hmen ga/r pote kai h(meij a)no/htoi,
a)peiqeij, planwmenoi, douleu/ontej e)piqumiaij poikilaij: ote de\ h( xrhsto/thj kai
h( filanqrwpia e)pefa/nh tou= Swth=roj h(mwn Qeou=, ou)k e)c ergwn twn e)n
dikaiosu/nv, wn e)poih/samen h(meij, a)lla\ kata\ to\n au)tou= eleon eswsen
h(ma=j dia\ loutrou= paliggenesiaj, kai a)nakainwsewj Pneu/matoj a(giou: kai
pa/lin a)llaxou=: Mh\ plana=sqe: oute po/rnoi, oute eidwlola/trai, oute moixoi,
oute malakoi, oute a)rsenokoitai, ou) kle/ptai, ou) pleone/ktai, ou) me/qusoi, ou)
loidoroi, ou)x arpagej basileian Qeou= [ou)] klhronomh/sousin. Eidej apanta ta\
eidh th=j kakiaj; Kai tau=ta/ tinej hte, a)ll' a)pelou/sasqe, a)ll' h(gia/sqhte, a)ll'
e)dikaiwqhte. Pwj; tou=to ga\r to\ zhtou/menon, ei dia\ tou= a(giou Pneu/matoj
th\n kakian a)peqe/meqa. Ou)kou=n akouson: All' h(gia/sqhte, a)ll' e)dikaiwqhte
e)n t% o)no/mati tou= Kuriou Ihsou=, kai e)n t% Pneu/mati tou= Qeou=
h(mwn. Eidej oti to\ Pneu=ma to\ agion th\n kakian apasan e)keinhn
a)ph/leiye; d. Pou= nu=n eisin oi blasfhmou=ntej tou= Pneu/matoj th\n a)cian;
Ei me\n ga\r mh\ a)fihsin a(marth/mata, eikv= paralamba/netai eij to\ ba/ptisma:
ei de\ a)fihsin a(marth/mata, eikv= blasfhmeitai u(po\ twn airetikwn. Ei mh\
Pneu=ma hn agion, Ku/rion Ihsou=n eipein ou)k h)duna/meqa: Ou)deij ga\r
du/natai eipein Ku/rion Ihsou=n, ei mh\ e)n t% Pneu/mati t% a(gi%. Ei mh\
Pneu=ma hn agion, to\n Qeo\n parakale/sai ou)k h)duna/meqa oi pistoi: le/gomen
ga\r, Pa/ter u(mwn o( e)n toij ou)ranoij. Wsper oun Ku/rion kale/sai ou)k
h)duna/meqa, outwj ou)de\ Pate/ra to\n Qeo\n kale/sai h)duna/meqa. Po/qen dh=lon;
Ek tou= au)tou= a)posto/lou le/gontoj, Oti de/ e)ste uioi, e)cape/steilen o( Qeo\j
to\ Pneu=ma tou= Uiou= au)tou= eij ta\j kardiaj u(mwn kra/zon, a)bba=
o( Path/r. Wste otan kale/svj to\n Pate/ra, a)namnh/sqhti, oti tou= Pneu/matoj
th\n yuxh\n kinou=ntoj h)ciwqhj th=j proshgoriaj e)keinhj. Ei mh\ Pneu=ma hn,
lo/goj sofiaj kai gnwsewj e)n tv= Ekklhsi# ou)k hn: W me\n ga\r didotai dia\
tou= Pneu/matoj lo/goj sofiaj, all% de\ lo/goj gnwsewj. Ei mh\ Pneu=ma agion
hn, poime/nej kai dida/skaloi e)n tv= Ekklhsi# ou)k hsan: kai ga\r outoi dia\
tou= Pneu/matoj ginontai, kaqwj kai o( Pau=lo/j fhsin: En % eqeto u(ma=j to\
Pneu=ma to\ agion poime/naj kai e)pisko/pouj. Or#=j oti kai tou=to dia\ tou=
Pneu/matoj; Ei mh\ Pneu=ma agion hn e)n t% koin% tou/t% patri kai
didaska/l%, ou)k an ote pro\ mikrou= a)ne/bh e)pi to\ iero\n bh=ma tou=to, kai
pa=sin u(min edwken eirh/nhn, kai e)pefqe/gcasqe au)t% koinv= pa/ntej, Kai t
% Pneu/mati sou: dia\ tou=to ou)k a)nabainonti mo/non, ou)de\ dialegome/n%
pro\j u(ma=j, ou)de\ eu)xome/n% u(pe\r u(mwn tau/thn e)pifqe/ggesqe th\n r(h=sin,
a)ll' otan para\ th\n iera\n tau/thn e(sth/kv tra/pezan, otan th\n frikth\n e)keinhn
qusian a)nafe/rein me/llv: isasi ga\r oi memuhme/noi to\ lego/menon: ou) pro/teron
aptetai twn prokeime/nwn, ewj an u(min au)to\j e)peu/chtai th\n para\ tou=
Kuriou xa/rin, kai u(meij e)pifqe/gchsqe au)t%, Kai t% Pneu/mati sou, dia\ th=j
a)pokrisewj au)th=j 50.459 a)namimnh/skontej au)tou\j oti ou)de\n au)to\j
o( parwn pra/ttei, ou)de\ a)nqrwpinhj e)sti fu/sewj katorqwmata ta\ prokeimena
dwra, a)ll' h( tou= Pneu/matoj xa/rij parou=sa kai pa=sin e)fiptame/nh th\n
mustikh\n e)keinhn kataskeua/zei qusian. Ei ga\r kai anqrwpo/j e)stin o( parwn,
a)ll' o( Qeo/j e)stin o( e)nergwn di' au)tou=. Mh\ toinun pro/sexe tv= fu/sei tou=
o(rwme/nou, a)ll' e)nno/ei th\n xa/rin th\n a)o/raton. Ou)de\n a)nqrwpinon twn
ginome/nwn e)n t% ier% tou/t% bh/mati. Ei mh\ Pneu=ma parh=n, ou)k an

5
sune/sth h( Ekklhsia: ei de\ sunistatai h( Ekklhsia, eudhlon oti to\ Pneu=ma
pa/resti. Tinoj oun eneken, fhsi, shmeia ou) ginetai nu=n; Entau=qa/ moi
meta\ a)kribeiaj prose/xete: para\ pollwn ga\r a)kou/w tou=to, kai sunexwj kai
a)ei zhtou/menon: dia\ ti to/te glwssaij e)la/loun pa/ntej oi baptizo/menoi, nu=n
de\ ou)ke/ti; Ma/qwmen pro/teron ti to\ lalein glwssaij, kai to/te e)rou=men kai th\n
aitian. Ti oun e)sti glwssaij lalein; O baptizo/menoj eu)qe/wj e)fqe/ggeto tv=
twn Indwn fwnv=, tv= twn Aiguptiwn, tv= twn Perswn, tv= twn
Skuqwn, tv= twn Qr#kwn, kai eij anqrwpoj polla\j e)la/mbane glwssaj, kai
outoi oi nu=n ei hsan to/te baptisqe/ntej, eu)qe/wj an hkousaj au)twn
diafo/roij fqeggome/nwn fwnaij. Kai ga\r o( Pau=loj, fhsin, eure/ tinaj baptisqe/ntaj
e)n t% baptismati Iwa/nnou, kai le/gei au)toij: Ei Pneu=ma agion e)la/bete
pisteu/santej; Le/gousin au)t%: a)ll' ou)de\ ei esti Pneu=ma agion, h)kou/samen:
kai eu)qe/wj e)ke/leusen au)tou\j baptisqh=nai: Kai e)piqe/ntoj au)toij tou= Pau/lou
ta\j xeiraj, hlqen e)p' au)tou\j to\ Pneu=ma to\ agion, kai e)la/loun apantej
glwssaij. Tinoj oun xa/rin sunesta/lh, kai a)nhre/qh e)c a)nqrwpwn h( xa/rij auth
nu=n; Ou)xi a)tima/zontoj h(ma=j tou= Qeou=, a)lla\ kai sfo/dra timwntoj. Pwj;
e)gw le/gw. Anohto/teron oi anqrwpoi die/keinto to/te, twn eidwlwn prosfa/twj
a)phllagme/noi, kai paxute/ra kai a)naisqhtote/ra au)twn h( dia/noia eti hn, kai
pro\j ta\ swmatika\ pa/nta e)pto/hnto kai e)kexh/nesan, kai ou)demia au)toij
ou)de/pw ennoia dwrewn a)swma/twn hn, ou)de\ eidesan ti pote/ e)sti nohth\
xa/rij, kai pistei mo/nv qewroume/nh: dia\ tou=to shmeia e)gineto. Twn ga\r
xarisma/twn twn pneumatikwn ta\ me\n a)o/rata/ e)sti, kai pistei
katalamba/netai mo/nv: ta\ de\ kai aisqhto\n e)ndeiknutai shmeion pro\j th\n twn
a)pistwn plhroforian. Oio/n ti le/gw: a(martiwn afesij nohto/n e)sti pra=gma,
a)o/rato/n e)sti xa/risma: pwj ga\r kaqairontai h(mwn ai a(martiai, ou)x
o(rwmen toij th=j sarko\j o)fqalmoij. Ti dh/pote; Oti yuxh/ e)stin
h( kaqairome/nh: yuxh\ de\ o)fqalmoij swmatoj ou)x o(ra=tai. H me\n oun
ka/qarsij twn a(marthma/twn nohth\ dwrea/ tij e)stin o)fqalmoij ou) duname/nh
swmatoj gene/sqai fanera/: to\ de\ glwssaij diafo/roij lalein e)sti me\n kai au)to\
nohth=j e)nergeiaj tou= Pneu/matoj: aisqhto\n me/ntoi pare/xetai to\ shmeion, kai
toij a)pistoij eu)su/nopton. Th=j ga\r endon e)n tv= yuxv= ginome/nhj e)nergeiaj,
th=j a)ora/tou le/gw, h( ecw glwtta a)kouome/nh fane/rwsij tij e)sti kai elegxoj.
Dia\ tou=to kai o( Pau=loj le/gei: Eka/st% de\ h( fane/rwsij tou= Pneu/matoj
didotai pro\j to\ sumfe/ron. Egw me\n oun nu=n xreian ou)k exw shmeiwn.
Tinoj eneken; Oti kai xwrij shmeiou do/sewj pisteu/ein mema/qhka t%
Despo/tv. O ga\r a)pistwn e)nexu/rou deitai: e)gw de\ pisteu/wn ou) de/omai
e)nexu/rou ou)de\ shmeiou: a)lla\ kan mh\ lalh/sw glwssv, oida oti e)kaqa/rqhn
e)k twn a(martiwn. Ekeinoi de\ to/te ou)k e)pisteuon, ei mh\ elabon shmeion:
dia\ 50.460 tou=to au)toij e)didoto shmeia, wsper e)ne/xuron th=j pistewj hj
e)pisteuon. Wste ou)x wj pistoij, a)ll' wj a)pistoij e)didoto ta\ shmeia, ina
ge/nwntai pistoi: outw kai Pau=lo/j fhsi: Ta\ shmeia ou) toij pisteu/ousin, a)lla\ toij
a)pistoij. Ora=te, oti ou)xi a)tima/zontoj h(ma=j tou= Qeou=, a)lla\ timwnto/j
e)sti to\ susteilai th\n twn shmeiwn e)pideicin; Boulo/menoj ga\r deicai th\n
pistin h(mwn, oti xwrij e)nexu/rwn kai shmeiwn au)t% pisteu/omen, tou=to
pepoihken: e)keinoi me\n ga\r ei mh\ elabon prwton shmeion kai e)ne/xuron,
ou)k an au)t% e)pisteuon peri twn a)fanwn: e)gw de\ kai xwrij tou/tou
pa=san e)pideiknumi pistin: tou=to oun aition tou= mh\ ginesqai shmeia nu=n.
e. Eboulo/mhn kai peri th=j u(poqe/sewj th=j e(orth=j eipein, kai deicai ti pote/

6
e)sti penthkosth\, kai dia\ ti e)n tv= e(ortv= tau/tv to\ xa/risma didotai, kai dia\
ti e)n glwssaij purinaij, kai dia\ ti meta\ de/ka h(me/raj: a)ll' o(rw pro\j mh=koj
th\n didaskalian e)kteinome/nhn: dio\ o)liga prosqeij katapau/sw to\n lo/gon: En t
% sumplhrou=sqai th\n h(me/ran th=j penthkosth=j wfqhsan au)toij
diamerizo/menai glwssai wsei puro/j: ou)xi puro\j, a)ll' wsei puro\j, ina mhde\n
aisqhto\n u(popteu/svj peri tou= Pneu/matoj. Kaqa/per ga\r e)pi twn Iordaneiwn
r(eiqrwn ou)xi peristera\ kate/bh, a)ll' e)n eidei peristera=j: outw kai e)ntau=qa
ou)xi pu=r, a)ll' e)n eidei puro/j. Kai pa/lin a)nwte/rw fhsin: Wsei ferome/nhj
pnoh=j biaiaj: ou)xi pnoh=j biaiaj, a)ll' wj ferome/nhj pnoh=j biaiaj. Tinoj de\
eneken o( me\n Iezekih\l ou) di' o(moiwsewj puro\j lamba/nei to\ xa/risma th=j
profhteiaj, a)lla\ dia\ bibliou, oi de\ a)po/stoloi dia\ puro\j lamba/nousi ta\
xarismata; Peri me\n ga\r e)keinou fhsin, oti edwken eij to\ sto/ma au)tou=
kefalida bibliou, kai e)gge/graptai kata/legma kai me/loj kai ou)ai, kai hn ta\
o)pisw kai ta\ emprosqen gegramme/na: kai efagen au)to\, kai e)ge/neto e)n t
% sto/mati wj me/li gluka/zon. Peri de\ twn a)posto/lwn ou)x outwj: a)ll'
Wfqhsan au)toij glwssai wsei puro/j. Tinoj oun eneken e)kei biblion kai
gra/mmata, e)ntau=qa de\ glwssa kai pu=r; Oti e)keinoj me\n a)pv/ei
kathgorh/swn a(marthma/twn, kai qrhnh/swn sumfora\j Ioudai+ka/j: outoi de\
e)cv/esan ta\ th=j oikoume/nhj a(marth/mata dapanh/sontej: dia\ tou=to e)keinoj
me\n grammateion e)la/mbane twn mellouswn sumforwn u(po/mnhsin: outoi
de\ pu=r e)la/mbanon, wste katakau=sai ta\ th=j oikoume/nhj a(marth/mata, kai
a)fanisai pa/nta. Kaqa/per ga\r pu=r eij a)ka/nqaj e)mpipton pa/saj au)ta\j a)fanisei
r(#diwj, outw kai tou= Pneu/matoj h( xa/rij e)dapa/na twn a)nqrwpwn ta\j
a(martiaj. All' oi a)naisqhtoi Ioudaioi tou/twn genome/nwn, de/on
katapeplh=xqai kai tre/mein kai proskunein to\n dido/nta th\n dwrea\n, pa/lin th\n
oikeian anoian e)pideiknuntai me/qhn kathgorou=ntej twn peplhrwme/nwn
tou= Pneu/matoj a)posto/lwn: Outoi ga\r, fhsi, gleu/kouj memestwme/noi eisin.
Enno/hson a)gnwmosu/nhn a)nqrwpwn, kai sko/phson eu)gnwmosu/nhn a)gge/lwn.
Oi me\n ga\r aggeloi ote eidon th\n a)parxh\n a)nagome/nhn th\n h(mete/ran,
exairon kai elegon: Arate pu/laj, oi arxontej, u(mwn, kai e)pa/rqhte, pu/lai
aiwnioi, kai eiseleu/setai o( basileu\j th=j do/chj: oi de\ 50.461 anqrwpoi
ido/ntej th\n tou= Pneu/matoj xa/rin kataba=san pro\j h(ma=j le/gousin, oti
mequ/ousin oi deca/menoi th\n xa/rin, kai ou)de\ h( wra tou= etouj au)tou\j
e)duswphse: gleu=koj ga\r e)n earoj wr# ou)k an eu(reqeih pote/: to/te de\ ear
hn. All' e)keinoi me\n a)feisqwsan: h(meij de\ skopwmen th\n a)ntidosin tou=
filanqrwpou Qeou=. Elabe th\n a)parxh\n th=j fu/sewj th=j h(mete/raj o( Xristo\j,
kai a)nte/dwken h(min tou= Pneu/matoj th\n xa/rin: kai kaqa/per e)n makr%
pole/m% ginetai, otan ma/xh luqv=, kai eirh/nh ge/nhtai, oi pro\j a)llh/louj
a)pexqwj exontej e)ne/xura kai omhra a)llh/loij a)ntidido/asin: outw kai e)pi
tou= Qeou= kai e)pi th=j a)nqrwpinhj e)ge/neto fu/sewj: epemyen au)t%
e)ne/xura kai omhra th\n a)parxh\n hn a)nh/negken o( Xristo/j: a)nte/pemyen
h(min au)to\j e)ne/xura kai omhra to\ Pneu=ma to\ agion. Oti de\ e)ne/xura kai
omhra exomen, dh=lon e)nteu=qen: ta\ ga\r e)ne/xura kai omhra basilikou=
ge/nouj einai xrh/: dia\ tou=to kai Pneu=ma agion h(min katepe/mfqh, wj th=j
basilikwta/thj ou)siaj on: kai o( par' h(min de\ a)nenexqeij e)k ge/nouj hn
basilikou=: a)po\ ga\r tou= spe/rmatoj hn Daui+d. Dia\ tou=to ou)k eti de/doika,
oti h( a)parxh\ h(mwn anw ka/qhtai: dia\ tou=to kan skwlhka/ moi tij eipv
a)teleu/thton, kan pu=r asbeston, kan e(te/raj kola/seij kai timwriaj, ou)

7
fobou=mai loipo/n: ma=llon de\ fobou=mai me\n, ou)k a)poginwskw de\ th=j
swthriaj th=j e)mautou=. Ei ga\r mh\ mega/la a)gaqa\ o( Qeo\j peri tou= ge/nouj
h(mwn e)bouleu/eto, ou)k an th\n a)parxh\n h(mwn elaben anw. Pro\ tou/tou
me\n eij to\n ou)rano\n ble/pontej kai ta\j a)swma/touj e)nnoou=ntej duna/meij
safeste/ran th\n eu)te/leian o(rwmen th\n h(mete/ran, a)po\ th=j sugkrisewj twn
anw duna/mewn: nu=n de\ otan boulhqwmen th\n eu)ge/neian h(mwn idein,
eij to\n ou)rano\n anw ble/pomen, eij to\n qro/non au)to\n to\n basiliko/n: e)kei ga\r
h( e)c h(mwn a)parxh\ ka/qhtai. Outw kai e)leu/setai o( Uio\j tou= Qeou= e)k
tou= ou)ranou= krinwn h(ma=j. Paraskeuazwmeqa toinun, wste mh\ th=j do/chj
e)keinhj e)kpesein: hcei ga\r pa/ntwj kai ou) xroniei o( koino\j h(mwn Despo/thj:
hcei strato/peda e)pago/menoj, a)gge/lwn ta/gmata, a)rxagge/lwn summoriaj,
martu/rwn fratriaj, dikaiwn xorou\j, profhtwn kai a)posto/lwn dh/mouj, kai e)n
me/s% twn stratope/dwn a)u/+lwn e)keinwn o( basileu\j faino/menoj e)n a)r)r(h/t%
tini kai a)fra/st% do/cv. . Pa/nta toinun poiwmen, wste mh\ th=j do/chj
e)keinhj e)kpesein. Bou/lesqe eipw kai ta\ fobera/; ou)x ina luph/sw, a)ll' ina
diorqwswmai. To/te puro\j potamo\j pro\ tou= bh/matoj e)keinou su/retai: to/te
bibloi a)noigontai: dikasth/rion esth fobero\n kai frikwdej. Dia\ tou=to kaqa/per
e)n dikasthri% ta\ u(pomnh/mata th=j h(mete/raj zwh=j a)naginwsketai, kai polla\
peri twn bibliwn tou/twn fasin oi profh=tai. Kai o( me\n Mwu+sh=j fhsin: Ei
me\n a)fv=j au)toij th\n a(martian, afej: ei de\ mh\, ka)me\ e)ca/leiyon e)k th=j
biblou, hj egrayaj: o( de\ Xristo\j pa/lin pro\j tou\j maqhta\j elegen: En tou/t%
mh\ xairete, oti ta\ daimo/nia u(min u(pota/ssetai: xairete de\ oti ta\ o)no/mata
u(mwn ge/graptai e)n toij ou)ranoij: kai pa/lin o( profh/thj Daui+d: En t%
bibli% sou pa/ntej grafh/sontai, h(me/rai plasqh/sontai, kai ou)deij e)n au)toij: kai
pa/lin: Ecaleifqh/twsan e)k bibliou zwntwn, kai meta\ dikaiwn mh\ grafh/twsan.
Or#=j oti oi me\n e)caleifontai, oi de\ e)ggra/fontai; bou/lei maqein, oti
50.462 ou)x oi dikaioi e)ggra/fontai e)n taij bibloij e)keinaij mo/non, a)lla\ kai ta\
a(marth/mata h(mwn e)kei e)gge/graptai; Eorth=j kairo\j, ma/qwmen peri
pragma/twn duname/nwn a)palla/cai h(ma=j th=j kola/sewj: fobero\j o( lo/goj, a)lla\
kai xrh/simoj kai lusitelh/j: a)palla/ttei ga\r th=j peiraj th=j dia\ twn pragma/twn:
ma/qwmen toinun oti ta\ a(marth/mata e)ggra/fetai, kai oper an e)ntau=qa
fqegcwmeqa, a)nafe/retai eu)qe/wj e)kei kai e)ggra/fetai. Kai po/qen dh=lon
tou=to; ou) ga\r dei u(pe\r twn toiou/twn a(plwj a)pofainesqai. O Mixaiaj fhsi
pro\j Ioudaiouj: Ou)ai oi parocu/nontej to\n Ku/rion. Kai pwj, fhsi,
parwcu/namen au)to/n; En t% le/gein u(ma=j, Pa=j poiwn ponhro\n kalo\j
e)nwpion Kuriou. Oiketwn a)gnwmo/nwn r(h/mata: kai e)n au)toij au)to\j
eu)do/khsen: e)n toij diefqarme/noij, fhsin, e)n toij mh\ dedouleuko/sin au)t%.
Idou\ h(meij e)fula/camen ta\ fula/gmata au)tou=, kai makarizomen a)llotriouj:
h(meij ga\r, fhsi, kaq' e(ka/sthn douleu/omen, kai eteroi twn a)gaqwn
a)polau/ousi. Toiau=ta kai dou=loi polla/kij peri twn despotwn le/gousin: a)ll'
anqrwpon me\n peri a)nqrwpou le/gein tau=ta, ou)x outw deino\n, kaiper on
deino/n: to\ de\ peri tou= koinou= th=j oikoume/nhj Despo/tou tau=ta fqe/ggesqai,
Despo/tou tou= e)leh/monoj kai filanqrwpou, pa/shj an eih meizon katadikhj kai
th=j e)sxa/thj acion timwriaj. All' ina ma/qvj, oti e)ggra/fetai ta\ toiau=ta
r(h/mata, akouson ti fhsin o( profh/thj: Idou\ tau=ta e)gge/graptai e)n bibl%
zwntwn eij mnhmo/sunon e)nwpion tou= Qeou=. Eggra/fetai de\, ou)k e)peidh\
o( Qeo\j a)namnh/sv th\n h(me/ran, wsper elegxo/n tina kai kathgorian eij
me/son para/gwn to\ biblion. Ta/xa kate/seisa u(mwn th\n dia/noian t% fo/b%:

8
ou)xi th\n u(mete/ran, a)lla\ th\n e)mautou= pro/teron. Fe/re oun e)klu/sw to\n
lo/gon, ma=llon de\ to\n fo/bon: ma=llon de\ ou)k e)klu/sw, a)lla\ paramuqh/somai:
mene/tw ga\r kaqairwn th\n dia/noian u(mwn: to\ de\ a)fo/rhton au)tou=
perie/lwmen. Pwj oun au)to\n dunhso/meqa perielein; An deicwmen, oti ou)k
e)ggra/fetai mo/non, a)lla\ kai e)caleifetai a(marth/mata. En dikasthri% ga\r aper
an e)pi u(pomnhma/twn o( dikazo/menoj fqe/gchtai, pa/ntwj e)ggra/fetai dihnekwj,
kai e)caleifqh=nai ou)k eni loipo/n: e)n e)kein% de\ t% bibli% kan fqe/gcv tina\
ponhra\, kai boulhqv=j, pa/lin e)caleifetai. Po/qen dh=lon; Apo\ th=j Grafh=j:
Apo/streyon ga\r, fhsi, to\ pro/swpo/n sou a)po\ twn a(martiwn mou, kai pa/saj
ta\j a)nomiaj mou e)ca/leiyon. Ou)deij de\ e)caleiyei to\ mh\ gegramme/non wste
e)peidh\ e)ggegramme/na hsan, parakalei e)caleifqh=nai. Dida/skei de\ kai pwj
e)caleifontai etero/j tij le/gwn: Elehmosu/naij kai pistesin a)pokaqairontai ai
a(martiai. Ou)xi e)caleifontai mo/non, a)lla\ kai a)pokaqairontai, wste mhde\
leiyanon me/nein th=j a)loifh=j. Ou) ta\ meta\ to\ ba/ptisma de\ e)caleifetai mo/non,
a)lla\ kai a pro\ tou= loutrou= e)gge/grapto e)chleifqh pa/nta e)keina t% tou=
baptismatoj udati kai t% staur% tou= Xristou=, kaqa/per Pau=lo/j fhsin, oti
Ecaleiyaj to\ kaq' h(mwn xeiro/grafon, o hn e)nantion h(mwn, kai au)to\
hren e)k me/sou proshlwsaj au)to\ t% staur%. Eidej pwj e)chleifqh to\
xeiro/grafon e)keino; kai ou)k e)chleifqh mo/non, a)lla\ kai dier)r(a/gh, twn hlwn
tou= 50.463 staurou= sxisa/ntwn au)to\, wste gene/sqai axrhston. All' e)keina
me\n xa/riti kai filanqrwpi# th=j tou= staurwqe/ntoj Xristou= isxu/oj pa/nta
e)ch/leiptai: ta\ de\ meta\ to\ ba/ptisma pollh=j xreian exei spoudh=j, wste
e)caleifqh=nai pa/lin. Epeidh\ mhd' esti deu/teron loutro\n, a)lla\ twn dakru/wn
deitai twn h(mete/rwn, metanoiaj, e)comologh/sewj, e)lehmosu/nhj, eu)xh=j, kai
th=j allhj a(pa/shj eu)labeiaj: outw kai meta\ to\ ba/ptisma e)kkaqairetai
a(marth/mata meta\ po/nou pollou= kai kama/tou. Pa=san toinun e)pideicwmeqa
spoudh\n, wste au)ta\ e)caleiyai e)nteu=qen, kai aisxu/nhj kai th=j kola/sewj
a)pallagh=nai th=j e)kei. Kan ga\r muria wmen h(marthko/tej, an e)qe/lwmen
dunhso/meqa apanta tau=ta a)poqe/sqai twn a(marthma/twn ta\ fortia.
Boulhqwmen toinun: poll% ga\r be/ltion mikro\n e)ntau=qa ponh/santaj
a)paraith/tou kola/sewj a)pallagh=nai, h to\n braxu\n tou=ton r(#qumh/santaj
xro/non eij ta\j a)qana/touj e)keinaj e)mpesein timwriaj. Wra de\ loipo\n
a)nalogisasqai ta\ eirhme/na: e)petimh/samen toij di' e)niautou= mo/non
paraginome/noij, oti th\n mhte/ra periorwsi gumnoume/nhn: a)nemnh/samen
au)tou\j palaia=j istoriaj, kai kata/raj kai eu)logiaj: diele/xqhmen peri e(ortwn
Ioudai+kwn, kai tinoj eneken trij tou= e)niautou= keleu/ei tou\j Ioudaiouj
fainesqai au)t% o( Qeo/j: eipomen oti e(orth\ diapanto/j e)sti kai Penthkosth\,
kai Pa/sxa, kai Epifa/neia: eipomen oti e(orth\n suneido\j poiei kaqaro\n, ou)x
h(merwn kai xro/nwn periodoj: met' e)keino e)ce/bhmen e)pi ta\ dwra ta\
anwqen katenexqe/nta: eipomen oti katallagh=j e)sti tou=to shmeion:
e)deicamen oti pa/resti Pneu=ma agion 50.464 dia\ th=j a)fe/sewj twn
a(marthma/twn, dia\ th=j a)pokrisewj th=j pro\j to\n poime/na, dia\ tou= lo/gou th=j
sofiaj, kai th=j gnwsewj, dia\ twn xeirotoniwn, dia\ th=j qusiaj th=j mustikh=j:
eipomen oti omhra a)llh/lwn kai e)ne/xura kate/xomen: proseqh/kamen th\n
aitian, di' hn ta\ shmeia a)nv/rhtai nu=n e)k tou= me/sou: meta\ tau=ta
a)nemnh/samen tou= foberou= dikasthriou, kai twn to/te a)noigome/nwn bibliwn,
kai oti pa/nta h(mwn e)ggra/fetai ta\ a(marth/mata: a)pedeicamen oti
e)caleifetai pa/lin, kai an qe/lwmen. Tau=ta pa/nta me/mnhsqe: ei de\ mh\

9
dunato\n pa/nta, a)nti pa/ntwn tou= peri twn bibliwn me/mnhsqe lo/gou: kai
pa/nta osa an a)pokrinhsqe, wj exontej to\n parestwta, kai gra/fonta, outw
fqe/ggesqe meta\ a)sfaleiaj, kai kate/xete diapanto\j e)nakma/zonta tv= mnh/mv
to\n lo/gon tou=ton: ina oi me\n e)n tv= bibl% twn dikaiwn e)ggegramme/noi
prosqh=te toij katorqwmasin, oi de\ polla\ exontej e)ggegramme/na
a(marth/mata, a)paleiyantej au)ta\ e)ntau=qa ou)deno\j eido/toj, a)pallagwmen
th=j dhmosieu/sewj e)keinhj. Kai ga\r dunato\n, kaqwj a)pedeicamen, dia\
spoudh=j kai proseuxh=j kai eu)labeiaj e)pitetame/nhj a)paleiyai ta\
e)ggegramme/na a(marth/mata apanta. Tou=to toinun dia\ panto\j spouda/zwmen
tou= xro/nou, ina a)pelqo/ntej e)kei dunhqwme/n tinoj suggnwmhj tuxein, kai
pa/ntej a)paraith/touj fugein kola/seij: wn ge/noito pa/ntaj h(ma=j a)pallage/ntaj
kataciwqh=nai th=j basileiaj twn ou)ranwn, xa/riti kai filanqrwpi# tou= Kuriou
h(mwn Ihsou= Xristou=, meq' ou t% Patri, ama t% a(gi% Pneu/mati, do/ca,
kra/toj, timh\, nu=n kai a)ei, kai eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. Amh/n.
50.463 {1EIS THN AGIAN PENTHKOSTHN}1 {1 Omilia b.}1 a. Mega/la, a)gaphtoi,
kai pa/nta lo/gon a)nqrwpinon u(perbainonta ta\ sh/meron h(min dwrhqe/nta para\
tou= filanqrwpou Qeou= xarismata: dia/ toi tou=to koinv= pa/ntej xairwmen, kai
skirtwntej a)numnh/swmen to\n h(me/teron Despo/thn. Eorth\ ga\r h(min kai
panh/gurij h( sh/meron h(me/ra. Wsper ga\r e)pi th=j twn wrwn kai twn
tropwn e)nallagh=j e(te/ra th\n e(te/ran diade/xetai, outw dh\ kai e)pi th=j
Ekklhsiaj e(orth\ e(orth\n diadexome/nh, outwj h(ma=j eij a)llh/laj parape/mpousi.
Pr%hn me\n oun e(wrta/samen to\n stauro\n, to\ pa/qoj, th\n a)na/stasin, meta\
tau=ta th\n eij ou)rano\n anodon tou= Kuriou h(mwn Ihsou= Xristou=:
sh/meron de\ loipo\n eij au)to\ to\ te/loj u(phnth/samen twn a)gaqwn, eij au)th\n
th\n mhtro/polin e)fqa/samen twn e(ortwn, eij au)to\n to\n karpo\n
paregeno/meqa th=j tou= Kuriou e)paggeliaj. Ea\n ga\r a)pe/lqw, fhsin, e)gw,
allon Para/klhton pe/myw u(min, kai ou)k a)fh/sw u(ma=j o)rfanou/j. Eidete
khdemonian; eidete filanqrwpian afaton; Pro\ tou/twn twn h(merwn
a)nh=lqen eij ou)rano\n, to\n basiliko\n a)ne/labe qro/non, th\n e)n deci#= tou=
Patro\j kaqe/dran a)peilhfe, kai sh/meron h(min th\n e)pidhmian tou= Pneu/matoj
tou= a(giou xarizetai, kai di' au)tou= ta\ muria h(min a)po\ twn ou)ranwn
a)gaqa\ xorhgei. Ti ga\r, eipe/ moi, twn sunexo/ntwn, th\n swthrian th\n
h(mete/ran ou)xi dia\ tou= Pneu/matoj h(min %kono/mhtai; dia\ tou/tou douleiaj
a)pallatto/meqa, eij e)leu- 50.464 qerian kalou/meqa, eij uioqesian a)nago/meqa,
kai anwqen, wj eipein, a)naplatto/meqa, to\ baru\ kai duswdej twn
a(marthma/twn fortion a)potiqe/meqa: dia\ tou= Pneu/matoj tou= a(giou iere/wn
ble/pomen xorou\j, didaska/lwn exomen ta/gmata: a)po\ th=j e)nteu=qen phgh=j
kai a)pokalu/yewn dwreai, kai iama/twn xarismata: kai ta\ loipa\ pa/nta, osa th\n
Ekklhsian tou= Qeou= kosmein eiwqen, e)nteu=qen exei th\n xorhgian. Kai
boa= Pau=loj le/gwn: Tau=ta pa/nta e)nergei to\ en kai to\ au)to\ Pneu=ma,
diairou=n idi# e(ka/st% kaqwj bou/letai. Kaqwj bou/letai, fhsin, ou) kaqwj
prosta/ttetai: diairou=n, ou) diairou/menon: au)qentou=n, ou)k au)qenti#
u(pokeimenon. Th\n ga\r au)th\n e)cousian, hnper e)martu/rhse t% Patri, tau/thn
kai t% a(gi% Pneu/mati a)natiqhsin o( Pau=loj. Kai wsper e)pi tou= Patro/j
fhsin: O de\ Qeo/j e)stin o( e)nergwn ta\ pa/nta e)n pa=sin, outw kai e)pi tou=
a(giou Pneu/matoj: Tau=ta de\ pa/nta, fhsin, e)nergei to\ en kai to\ au)to\
Pneu=ma, diairou=n idi# e(ka/st% kaqwj bou/letai. Eidej a)phrtisme/nhn
e)cousian; Wn ga\r h( ou)sia mia, dh=lon oti kai h( au)qentia mia: kai wn

10
iso/timoj h( a)cia, tou/twn kai h( du/namij kai h( e)cousia mia. Dia\ tou/tou th\n
a)pallagh\n twn a(marthma/twn eu(ra/meqa: dia\ tou/tou pa=san khlida
a)peniya/meqa: dia\ th=j tou/tou dwrea=j e)c a)nqrwpwn aggeloi gego/namen oi
tv= xa/riti prosdramo/ntej, ou) th\n fu/sin metablhqe/ntej, a)ll' o poll%
qaumasto/tero/n e)sti, me/nontej e)n tv= fu/sei tv= a)n- 50.465 qrwpinv th\n twn
a)gge/lwn politeian e)pideiknu/meqa. Toiau/th ga\r h( tou= a(giou Pneu/matoj
du/namij: kai kaqa/per to\ pu=r tou=to to\ aisqhto\n, e)peida\n la/bv to\n phlo\n to\n
dialelume/non, ostrakon isxuro\n au)to\n a)podeiknusin: outw dh\ kai to\ pu=r
tou= Pneu/matoj, e)peida\n la/bv yuxh\n eu)gnwmona, kan eurv phlou= ma=llon
dialelume/nhn, sidh/rou ster)r(ote/ran au)th\n a)perga/zetai: kai to\n pro\ mikrou= t
% borbo/r% twn a(marthma/twn memolusme/non, a)qro/on tou= h(liou
lampro/teron a)nadeiknusi. Kai tou=to dida/skwn h(ma=j o( maka/rioj Pau=loj
e)bo/a le/gwn: Mh\ plana=sqe: oute po/rnoi, oute eidwlola/trai, oute moixoi,
oute malakoi, oute a)rsenokoitai, oute pleone/ktai, oute kle/ptai, oute
me/qusoi, oute loidoroi, oute arpagej basileian Qeou= klhronomh/sousin. Kai
a)pariqmhsa/menoj apanta wj eipein th=j kakiaj ta\ eidh, kai dida/caj, oti oi
toiou/toij u(peu/qunoi a(marth/masin a)llo/trioi th=j basileiaj ginontai, eu)qe/wj
e)ph/gage: Kai tau=ta/ tinej hte, a)ll' a)pelou/sasqe, a)ll' h(gia/sqhte, a)ll'
e)dikaiwqhte. Pwj kai tini tro/p%; eipe/: tou=to ga/r e)sti to\ zhtou/menon. En t
% o)no/mati tou= Kuriou Ihsou= Xristou=, fhsi, kai e)n t% Pneu/mati tou=
Qeou= h(mwn. Eidej tou= a(giou Pneu/matoj th\n du/namin, a)gaphte/; eidej
oti to\ Pneu=ma to\ agion pa=san th\n kakian tau/thn h)fa/nise, kai tou\j pro/teron
paradedome/nouj u(po\ twn oikeiwn a(marthma/twn, a)qro/on eij th\n a)nwta/tw
timh\n a)nh/gage; b. Tij oun an kat' a)cian o)du/raito kai qrhnh/seie tou\j
blasfhmein e)pixeirou=ntaj tou= Pneu/matoj th\n a)cian, oi kaqa/per tine\j
memhno/tej ou)de\ t% mege/qei twn eu)ergesiwn th=j oikeiaj a)gnwmosu/nhj
a)posxe/sqai a)ne/xontai, a)lla\ kata\ th=j e(autwn swthriaj apanta pra/ttein
tolmwsin, a)llotriou=ntej au)to\, to/ ge eij au)tou\j hkon, th=j despotikh=j a)ciaj,
kai eij th\n twn ktisma/twn ta/cin kata/gein e)pixeirou=sin; Ouj e)boulo/mhn
e)re/sqai, tinoj eneken, w outoi, tosou=ton po/lemon kata\ th=j tou= Pneu/matoj
a)ciaj e)pideiknusqe; ma=llon de\ kata\ th=j e(autwn swthriaj, kai ou)de\ eij
ennoian labein bou/lesqe ta\ para\ tou= Swth=roj toij maqhtaij eirhme/na;
Poreuqe/ntej maqhteu/sate pa/nta ta\ eqnh, baptizontej au)tou\j eij to\ onoma
tou= Patro\j kai tou= Uiou= kai tou= a(giou Pneu/matoj. Eidej o(mo/timon th\n
a)cian; eidej sumfwnian a)phkribwme/nhn; eidej th=j Tria/doj to\ a)diaireton; mh/
pou diafora\, h e)nallagh\, h u(fairesij; Ti toij tou= Despo/tou r(h/masin u(meij
e)pidiata/ssesqai tolma=te; h ou)k iste, oti kai e)pi twn a)nqrwpinwn
pragma/twn, ei kai tij pote e)pixeirh/seien, h eij tosau/thn e)ce/lqoi to/lman,
wste prosqeinai ti toij para\ tou= basile/wj gra/mmasin, h a)felein, tou=
o(mogenou=j h(min kai th=j au)th=j fu/sewj koinwnou=ntoj. th\n e)sxa/thn
u(fistatai dikhn, kai ou)de\n au)to\n th=j timwriaj e)cele/sqai dunh/setai; Ei
toinun e)p' a)nqrwpou tosou=toj o( kindunoj, poia ge/noito an pote suggnwmh
toij tosau/thn a)po/noian e)pideiknume/noij, kai ta\ para\ tou= koinou= Swth=roj
h(mwn eirhme/na parafqeirein e)pixeirou=si, kai ou)de\ Pau/lou tou= to\n Xristo\n
exontoj e)n e(aut% lalou=nta a)kou/ein boulome/noij, lampr#= tv= fwnv=
bowntoj kai le/gontoj: Ofqalmo\j ou)k eide, kai ouj ou)k hkouse, kai e)pi
kardian a)nqrwpou ou)k a)ne/bh, a h(toimasen o( Qeo\j toij a)gapwsin au)to/n;
Ei toinun oute o)fqalmo\j eiden, oute ouj hkousen, oute kardia 50.466

11
de/casqai h)dunh/qh th\n gnwsin twn h(toimasme/nwn toij a)gapwsin au)to\n,
po/qen h(meij, w maka/rie Pau=le, tou/twn th\n gnwsin sxein duna/meqa; Mikro\n
a)na/meinon, kai a)kou/sv au)tou= kai tou=to dhlou=ntoj: e)ph/gage gou=n le/gwn:
Hmin de\ o( Qeo\j a)peka/luye dia\ tou= Pneu/matoj au)tou=. Kai ou)de\ me/xri
tou/tou esth: a)ll' ina deicv kai th=j duna/mewj to\ me/geqoj, kai wj th=j au)th=j
e)stin ou)siaj t% Patri kai t% Ui%, fhsi: To\ ga\r Pneu=ma pa/nta e)reun#=,
kai ta\ ba/qh tou= Qeou=. Eita boulo/menoj e)c a)nqrwpinwn paradeigma/twn
a)kribeste/ran h(min e)nqeinai th\n didaskalian, e)ph/gage: Tij ga\r oiden
a)nqrwpwn ta\ tou= a)nqrwpou, ei mh\ to\ pneu=ma tou= a)nqrwpou to\ e)n au)t
%; Outw kai ta\ tou= Qeou= ou)deij oiden, ei mh\ to\ Pneu=ma tou= Qeou=.
Eidej didaskalian a)phrtisme/nhn; Wsper, fhsi, ta\ e)n dianoi# tou= a)nqrwpou
ou)x oio/n te etero/n tina eide/nai, a)ll' au)to\j mo/noj oide ta\ e(autou=: outw
kai ta\ tou= Qeou= ou)deij oiden, ei mh\ to\ Pneu=ma tou= Qeou=: o me/giston
kai sfo/dra ikano\n deicai tou= Pneu/matoj th\n a)cian. Para/deigma ga\r parh/gage
mononouxi le/gwn, mh\ oio/n te/ tina twn a)nqrwpwn ta\ e)n dianoi# au)tou=
a)gnoh=sai pote. Wsper oun tou=to ou) dunato\n, outw kai ta\ tou= Qeou=
meta\ tosau/thj a)kribeiaj, fhsin, e)pistatai Pneu=ma to\ agion. All' ou)k oida
pwj ou)de\ tau=ta le/gwn o( maka/rioj outoj kaqikneitai twn dia\ th\n oikeian
pro/lhyin kata\ th=j e(autwn swthriaj tosou=ton e)pideiknume/nwn po/lemon kata\
th=j tou= Pneu/matoj a)ciaj, kai to\ hkon eij au)tou\j a)llotriou/ntwn au)to\ th=j
despotikh=j a)ciaj, kai katago/ntwn eij th\n twn dhmiourghma/twn eu)te/leian.
All' ei kai e)keinoi filoneikwj dia/keintai, a)penantiaj ista/menoi toij para\ th=j
qeiaj Grafh=j eirhme/noij, h(meij ta\ qeia dida/gmata wj xrhsmou\j anwqen
katenexqe/ntaj dexo/menoi, th\n prosh/kousan docologian a)nape/mywmen, meta\
th=j o)rqh=j pistewj kai th=j a)lhqeiaj th\n a)kribeian e)pideiknu/menoi. Pro\j me\n
oun tou\j e)pixeirou=ntaj e)nantia toij para\ tou= Pneu/matoj eirhme/noij
dida/skein, ikana\ ta\ eirhme/na: a)nagkaion de\ eipein pro\j th\n u(mete/ran
a)ga/phn, tinoj eneken h(min to\ aition twn tosou/twn a)gaqwn ou)k eu)qe/wj
meta\ th\n au)tou= anodon kexa/ristai o( Ku/rioj: a)ll' a)fh=ken o)ligaj pro/teron
e)ndiatriyai h(me/raj, kai kaq' e(autou\j gene/sqai tou\j maqhta\j, kai to/te th\n tou=
Pneu/matoj xa/rin kate/pemyen. Ou)x a(plwj, ou)de\ eikv= ou)de\ tou=to
gege/nhtai. Epeidh\ ga\r vdei twn a)nqrwpwn to\ ge/noj ou)x o(moiwj ta\ e)n
xersi qauma/zontaj a)gaqa\, ou)de\ kat' a)cian timwntaj e)keina, aper an h(de/a
kai mega/la katafanv=, an mh\ kai twn e)nantiwn h( eisodoj pareise/lqv: oio/n
ti le/gw: dei ga\r au)to\ safe/steron eipein: o( u(giainwn kai eu)ektwn to\ swma
ou)k aisqa/netai, ou)de\ a)kribwj eide/nai du/natai, osa au)t% a)gaqa\
h( u(geia e)xarizeto, ei mh\ kai th=j no/sou peiran la/bv th=j a)sqeneiaj
pareiselqou/shj: kai o( th\n h(me/ran pa/lin ble/pwn ou)x o(moiwj qauma/zei to\ fwj,
e)a\n mh\ kai to\ th=j nukto\j sko/toj diade/chtai. Kai ga\r h( twn e)nantiwn peira
dida/skaloj a)ei ginetai safh\j e)keinwn, wn pro/teron e)n a)polau/sei tugxa/nontej
hmen. Dia/ toi tou=to kai to/te, e)peidh\ muriwn hsan a)gaqwn oi maqhtai
kata\ th\n au)tou= parousian a)polau/santej, 50.467 kai a)po\ tou= sundiatribein
au)t% e)n pollv= hsan eu)hmeri#: kai ga\r oi th\n Palaistinhn apantej
oikou=ntej, wsper eij fwsth=ra/j tinaj outwj eij ta\ tou/twn e)ne/blepon pro/swpa:
e)peidh\ kai nekrou\j a)nistwn, kai leprou\j e)ka/qairon, daimonaj hlaunon, kai
nosh/mata e)qera/peuon, kai etera polla\ e)pedeiknunto qau/mata: e)pei oun
outwj hsan peribleptoi kai perifaneij, dia\ tou=to sunexwrhsen au)tou\j pro\j
o)ligon xwrisqh=nai th=j tou= summaxou=ntoj duna/mewj, ina otan e)n e)rhmi#

12
ge/nwntai, ma/qwsin h(likon au)toij e)xarizeto h( th=j au)tou= a)gaqo/thtoj
parousia, kai eij aisqhsin e)lqo/ntej twn parelqo/ntwn a)gaqwn meta\
meizonoj th=j proqumiaj u(pode/cwntai kai th\n tou= Paraklh/tou dwrea/n. Kai ga\r
a)qumou=ntaj au)tou\j pareka/lese, kai dia\ to\n tou= didaska/lou xwrismo\n
stugna/zontaj kai kathfeiaj peplhrwme/nouj dia\ tou= oikeiou fwto\j kathu/gase,
kai keime/nouj sxedo\n a)ne/sthse, kai th=j a)qumiaj to\ ne/foj dieske/dase, kai th\n
a)porian elusen. Epeidh\ ga\r hsan a)kou/santej th=j Despotikh=j fwnh=j,
Poreuqe/ntej maqhteu/sate pa/nta ta\ eqnh: h)po/roun de\ loipo\n kai h)gno/oun,
opoi dei ekaston traph=nai, kai pro\j poion dei klima th=j oikoume/nhj khru=cai
to\n lo/gon, erxetai to\ Pneu=ma to\ agion e)n eidei glwsswn, e(ka/st% merizon
th=j kata\ th\n oikoume/nhn didaskaliaj ta\ klimata, kai dia\ th=j doqeishj glwtthj
kaqa/per de/lt% tini gnwrizon e(ka/st% th=j e)mpisteuqeishj a)rxh=j te kai
didaskaliaj to\n oron. Dia\ tou=to e)n eidei glwsswn to\ Pneu=ma parege/neto:
kai ou) dia\ tou=to mo/non, a)ll' ina kai palaia=j h(ma=j u(pomnh/sv u(poqe/sewj.
Epeidh\ ga\r to\ palaio\n eij a)po/noian e)cokeilantej oi anqrwpoi pu/rgon
h)boulh/qhsan kataskeua/sai ewj tou= ou)ranou= fqa/nonta, kai dia\ th=j twn
glwsswn diaire/sewj dieilen au)twn th\n kakh\n sumfwnian: dia\ tou=to kai nu=n
e)n eidei glwsswn purinwn e)fiptatai au)toij to\ Pneu=ma to\ agion, ina
diaireqeisan th\n oikoume/nhn dia\ tou/tou suna/yv. Kai e)ge/neto pra=gma kaino\n
kai para/docon: wsper ga\r to/te to\ palaio\n glwssai th\n oikoume/nhn
kate/temon, kai th\n kakh\n sumfwnian eij diairesin hgagon: outw kai nu=n
glwssai th\n oikoume/nhn sunh=yan, kai ta\ diestwta eij o(mo/noian
sunh/gagon. En eidei me\n oun glwsswn dia\ tou=to, wsei puro\j de\ glwssai
dia\ th\n e)n h(min u(lomanh/sasan th=j a(martiaj akanqan. Kaqa/per ga\r gh=,
otan lipara\ kai piwn ousa tugxa/nv, mh\ gewrgh=tai de\, pollh\n e)pideiknutai
twn a)kanqwn th\n fora/n: outw dh\ kai h( fu/sij h( h(mete/ra, kalh\ ousa dia\
to\n paragago/nta, kai pro\j to\n th=j a)reth=j karpo\n e)pithdeiwj exousa, dia\ to\
mh\ de/casqai to\ th=j eu)sebeiaj arotron, mhde\ to\n th=j qeognwsiaj spo/ron,
kaqa/per a)ka/nqaj tina\j kai e(te/ran axrhston ulhn th\n a)se/beian a)pege/nnhse.
Kai on tro/pon th=j gh=j to\ pro/swpon a)po\ tou= plh/qouj twn a)kanqwn kai
twn ponhrwn botanwn polla/kij ou) fainetai: outw kai to\ eu)gene\j kai to\
kaqaro\n th=j yuxh=j th=j h(mete/raj ou) diedeiknuto, ewj ote parageno/menoj
o( gewrgo\j th=j fu/sewj th=j a)nqrwpinhj, kai to\ pu=r e)pafeij tou= Pneu/matoj,
e)ka/qhre/ te au)th\n, kai pro\j to\ de/casqai to\n spo/ron to\n ou)ra/nion e)pithdeian
gene/sqai pareskeu/ase. g. Tosau=ta h(min kai tou/twn pleiona dia\ th\n
parou=san h(me/ran u(ph=rxe ta\ a)gaqa/. Dio\ parakalw pro\j 50.468 a)cian
twn dedwrhme/nwn h(min a)gaqwn, kai h(meij e(orta/swmen, ou) th\n pu/lhn
stefanou=ntej, a)lla\ ta\j yuxa\j kallwpizontej: ou) kosmou=ntej th\n a)gora\n
parapeta/smasin, a)lla\ faidru/nontej th\n yuxh\n toij th=j a)reth=j peribolaioij, ina
outw dunhqwmen kai tou= Pneu/matoj th\n xa/rin u(pode/casqai, kai tou\j
e)nteu=qen karpou\j a)pode/casqai. Tij de/ e)stin o( karpo\j tou= Pneu/matoj;
Akou/swmen Pau/lou le/gontoj: O de\ karpo\j tou= Pneu/matoj, fhsin, a)ga/ph,
xara\, eirh/nh. Ora le/cewj a)kribeian, didaskaliaj a)kolouqian: proe/tace th\n
a)ga/phn, kai to/te twn e(ch=j e)mnhmo/neusen: eqhke th\n r(izan, kai to/te to\n
karpo\n u(pe/deice: kate/bale to\n qeme/lion, kai to/te th\n oikodomh\n e)ph/gagen:
a)po\ th=j phgh=j hrcato, kai to/te hlqen e)pi tou\j potamou/j. Ou)de\ ga\r
pro/teron h( th=j xara=j e)peiselqein u(po/qesij du/natai, an mh\ pro/teron
e(autwn einai nomiswmen th\n e(te/rwn eu)hmerian, kai oikeia ta\ tou=

13
plhsion a)gaqa\ logiswmeqa: tau=ta de\ ou)k an pote e)c e(te/rou faneih tino\j,
an mh\ th=j a)ga/phj u(perba/lv h( turannij. H a)ga/ph r(iza kai phgh\ kai mh/thr
e)stin a(pa/ntwn twn a)gaqwn. Kai ga\r wj r(iza muriouj tou\j kla/douj th=j
a)reth=j a)nadidwsi, kai wj phgh\ polla\ tiktei ta\ na/mata, kai wj mh/thr eisw
twn e(auth=j ko/lpwn perisfiggei tou\j eij au)th\n katafeu/gontaj. O dh\ kai
o( maka/rioj Pau=loj sunidwn, karpo\n au)th\n tou= Pneu/matoj e)ka/lesen: a)llaxou=
de\ tosou=ton au)tv= to\ prote/rhma e)xarisato, wj kai plh/rwma au)th\n tou=
no/mou proseipein: Plh/rwma ga\r no/mou, fhsin, h( a)ga/ph. O me/ntoi twn
a(pa/ntwn Despo/thj kai oron a)rkou=nta kai xarakth=ra a)cio/piston, eij to\
fanh=nai tou\j e(autou= maqhta\j, ou)x etero/n tina, h to\n a)po\ th=j a)ga/phj
h(min proeba/leto eipwn: En tou/t% gnwsontai pa/ntej oti e)moi maqhtai e)ste,
e)a\n a)ga/phn exhte e)n a)llh/loij. Dio\, parakalw, e)p' au)th\n katafu/gwmen
apantej, kai tau/tv periplakwmen, kai met' au)th=j th\n e(orth\n tau/thn
u(podecwmeqa: opou ga\r a)ga/ph, a)rgei th=j yuxh=j ta\ e)lattwmata: opou
a)ga/ph, ta\ aloga th=j dianoiaj skirth/mata pe/pautai. H a)ga/ph, fhsin, ou)
perpereu/etai, ou) fusiou=tai, ou)k a)sxhmonei. H a)ga/ph t% plhsion kako\n ou)k
e)rga/zetai: opou a)ga/ph politeu/etai, ou)damou= Ka/i+n foneu/wn to\n a)delfo/n.
Anele tou= fqo/nou th\n phgh\n, kai a)neilej twn kakwn a(pa/ntwn to\n
potamo/n: a)po/teme th\n r(izan, kai sunaneilej to\n karpo/n. Tau=ta de\ le/gw twn
fqonou/ntwn khdo/menoj ma=llon h twn fqonoume/nwn: kai ga\r e)keinoi
ma/lista/ eisin oi ta\ me/gista zhmiou/menoi, kai polu\n e(autoij to\n oleqron
e)pa/gontej: e)pei ge oti toij fqonoume/noij kai stefa/nwn u(po/qesij e)stin, ei
bou/lointo, to\ fqoneisqai. Kai ora moi pwj Abel o( dikaioj #detai, kai kaq'
e(ka/sthn a)nakhru/ttetai th\n h(me/ran, kai h( th=j sfagh=j u(po/qesij eu)dociaj au)t
% ge/gonen a)formh/. Kai o( me\n kai meta\ th\n teleuth\n dia\ tou= aimatoj
par)r(hsia/zetai, kai lampr#= tv= fwnv= kathgorei tou= miai- 50.469 fo/nou: o( de\
dh=qen perigeno/menoj to\n karpo\n twn ergwn dia\ th=j a)ntido/sewj twn
ergwn a)pe/labe, kai ste/nwn kai tre/mwn dih=gen e)pi th=j gh=j: o( de\
a)nvrhme/noj kai e)pi th=j gh=j keimenoj meta\ th\n teleuth\n pleiona th\n
par)r(hsian e)pedeiknuto. Kai kaqa/per e)keinon h( a(martia kai zwnta twn
nekrwn a)qliwteron dia/gein pareskeu/asen: outw tou=ton h( a)reth\, kai meta\
th\n teleuth\n ple/on diala/mpein e)poihse. Dia/ toi tou=to kai h(meij, ina
meizona kai e)ntau=qa ka)kei th\n par)r(hsian kthswmeqa, ina pleiona th\n
eu)frosu/nhn th\n a)po\ th=j e(orth=j karpwswmeqa, pa/nta me\n ta\ r(upara\ th=j
yuxh=j perie/lwmen e)ndu/mata, ma/lista tou= fqo/nou to\ peribo/laion
a)poduswmeqa. Kan ga\r muria katorqou=n do/cwmen, pa/ntwn e)kpesou/meqa,
th=j pikra=j h(min kai wmh=j tau/thj e)noxlou/shj lu/mhj: hn pa/ntaj h(ma=j
diafugein ge/noito, kai 50.470 ma/lista tou\j th/meron dia\ th=j tou= loutrou=
xa/ritoj, to\ palaio\n twn a(marthma/twn enduma a)poqeme/nouj, kai pro\j ta\j
h(liaka\j a)ktinaj a)ntila/mpein duname/nouj. Umeij me\n oun, parakalw, oi
sh/meron eij th\n uioqesian e)ggrafe/ntej, oi to\ lampro\n tou=to peribo/laion
e)ndusa/menoi, pa/sv fulakv= th\n faidro/thta e)n v nu=n e)ste diathrh/sate,
pantaxo/qen a)poteixisantej t% diabo/l% th\n eisodon, ina dayileste/raj
a)polau/santej th=j tou= Pneu/matoj xa/ritoj, karpoforh=sai dunhqh=te en
tria/konta, kai en e(ch/konta, kai en e(kato\n, kai meta\ par)r(hsiaj a)panth=sai
a)ciwqeihte t% basilei twn ou)ranwn, otan paraginesqai me/llv, kai ta\
a)po/r)r(hta a)gaqa\ diane/mein toij met' a)reth=j to\n paro/nta bion dianu/sasin, e)n

14
Xrist% Ihsou= t% Kuri% h(mwn, % h( do/ca kai to\ kra/toj nu=n kai a)ei,
kai eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. Amh/n.

15
Ou)rano\j h(min ge/gone sh/meron h( gh=, ou)k a)ste/rwn e)c ou)ranou= eij gh=n
kataba/ntwn, a)ll' a)posto/lwn u(pe\r tou\j ou)ranou\j a)naba/ntwn, e)peidh/per
e)cexu/qh h( xa/rij tou= Pneu/matoj. Ou)rano\n th\n oikoume/nhn e)poihsen, ou)
th\n fu/sin metabalwn, a)lla\ th\n proairesin diorqwsa/menoj. Eure telwnhn, kai
eu)aggelisth\n kateskeu/asen: eure bla/sfhmon, kai e)poihsen a)po/stolon: eure
lvsth\n, kai eij para/deison eish/gagen: eure po/rnhn, kai parqe/nou e)poihse
semnote/ran: eure ma/gouj, kai eu)aggelista\j eirga/sato. Ece/bale th\n kakian,
kai e)panh/gage th\n a)reth/n: th\n tou= Qeou= xa/rin e)ko/misen. Ou)rano\j
ge/gonen h( gh=. Ti ga\r toiou=ton a)ste/rej, oion a)po/stoloi; Aste/rej e)n ou)ran
%: a)po/stoloi u(pe\r to\n ou)rano/n. Ta\ anw ga\r froneite, ou o( Xristo/j e)stin e)n
deci#= tou= Qeou= kaqh/menoj. Aste/rej a)po\ puro\j aisqhtou=: a)po/stoloi a)po\
puro\j pneumatikou=. Aste/rej e)n nukti fainousin, e)n de\ h(me/r# kru/ptontai:
a)po/stoloi de\ e)n nukti kai h(me/r# th\n e(autwn a)ktina la/mpousin. Aste/rej,
h(liou fainontoj, ou) fainousin: a)po/stoloi de\, tou= Hliou th=j dikaiosu/nhj
la/mpontoj, ta\j e(autwn lamphdo/naj a)pastra/ptousin. Aste/rej e)n tv= a)nasta/sei
wj fu/lla piptousin: a)po/stoloi de\ e)n tv= a)nasta/sei e)n nefe/laij a(rpa/zontai. En
toij astroij o( me\n estin esperoj, o( de\ fwsfo/roj: e)n de\ toij a)posto/loij esperoj
ou)deij, a)lla\ fwsfo/roi pa/ntej. Dia\ dh\ tou=to twn a)ste/rwn oi a)po/stoloi
faidro/teroi: kai ou)k an tij au)tou\j a(ma/rtoi fwsth=raj th=j oikoume/nhj
proseipwn, ou)x ote ezwn, a)lla\ kai nu=n ote e)teleu/thsan. H ga\r twn
a(giwn xa/rij ou) diako/ptetai qana/t%, ou)k a)mblu/netai teleutv=, ou) dialu/etai eij
th\n gh=n: kai marturei ta\ pra/gmata. Alieij hsan, kai oi a(lieij a)pe/qanon: ai
de\ sagh=nai au)twn e)rga/zontai: kai marturei to\ plh=qoj twn kaq' h(me/ran
swzome/nwn. Ampelourgoi hsan, kai a)ph=lqon e)keinoi, kai h( ampeloj toij
fu/lloij kom#=, kai t% karp% briqetai. Kai ga\r a)mpelourgoi, kai a(lieij, kai
stu=loi, kai iatroi, kai strathgoi, kai dida/skaloi. Stu=loi me\n, oti to\n orofon
th=j pistewj e)ba/- 52.804 stasan: lime/nej de\, oti ta\ ku/mata th=j a)sebeiaj
kate/steilan: kubernh=tai de\, oti th\n oikoume/nhn a)po\ gh=j eij ou)rano\n
e)xeiragwghsan: poime/nej de\, oti tou\j lu/kouj a)ph/lasan, kai ta\ qre/mmata
die/swsan: a)mpelourgoi, oti ta\j a)ka/nqaj a)ne/spasan, kai ta\ spe/rmata th=j
eu)sebeiaj kate/speiran: iatroi, oti ta\ trau/mata h(min diwrqwsanto. Kai ina
ma/qvj oti ou) ko/mpoj ta\ r(h/mata, para/gw Pau=lon apanta tau=ta poih/santa.
Bou/lei idein au)to\n futourgo/n; Egw e)fu/teusa, Apollwj e)po/tise. Bou/lei
idein oikodo/mon; Wj sofo\j a)rxite/ktwn, qeme/lion te/qeika. Bou/lei idein au)to\n
pagkratiasth/n; Outw pukteu/w wj ou)k a)e/ra de/rwn. Bou/lei idein au)to\n
a)qlhth/n; Ou)k estin h(min h( pa/lh pro\j aima kai sa/rka. Bou/lei idein au)to\n
drome/a; Wste me a)po\ Ierousalh\m kai ku/kl% me/xri tou= Illurikou=
peplhrwke/nai to\ Eu)agge/lion tou= Qeou=. Endusa/menoi to\n qwraka th=j
pistewj. Bou/lei idein au)to\n a)gwnisth/n; To\n a)gwna to\n kalo\n h)gwnismai.
Bou/lei idein au)to\n stefanithn; Loipo\n a)po/keitai moi o( th=j dikaiosu/nhj
ste/fanoj. Eij wn, pa/nta e)ge/neto, to\n Despo/thn to\n e(autou= mimou/menoj. Kai
ga\r o( Despo/thj o( h(me/teroj eij wn th\n ou)sian, pro\j apanta e)sxhmatizeto.
Pwj pro\j pa/nta; Dia\ th\n h(mete/ran swthrian. Klh=ma e)ge/nou, kai e)ge/neto
r(iza: Egw ga/r eimi h( ampeloj, u(meij ta\ klh/mata. Badisai h)qe/lhsaj:
e)ge/neto/ soi o(do/j: Di' e)mou= e)a/n tij eise/lqv kai e)ce/lqv, nomh\n eu(rh/sei.
Pro/baton e)ge/nou, e)ge/neto/ soi poimh/n: Egw ga/r eimi o( poimh\n o( kalo/j:
o( poimh\n o( kalo\j th\n yuxh\n au)tou= tiqhsin u(pe\r twn proba/twn. Amartwlo\j
e)ge/nou: e)ge/neto/ soi Amno\j tou= Qeou= o( airwn th\n a(martian tou=

16
ko/smou. Fagein h)qe/lhsaj: e)ge/neto/ soi tra/peza. Piein h)qe/lhsaj: e)ge/neto/ soi
poth/rion. O trwgwn mou th\n sa/rka kai pinwn mou to\ aima, e)n e)moi me/nei,
ka)gw e)n au)t%. Endu/sasqai h)qe/lhsaj: e)ge/neto/ soi ima/tion: Osoi ga\r eij
Xristo\n e)baptisqhte, Xristo\n e)nedu/sasqe. Nu/mfh h)qe/lhsaj gene/sqai: e)ge/neto/
soi numfioj: 52.805 O exwn th\n nu/mfhn, numfioj e)stin. Hqe/lhsaj:
e)ge/neto/ soi a)nh/r: Hrmosa/mhn ga\r u(ma=j e(ni a)ndri parqe/non a(gnh\n
parasth=sai t% Xrist%. Po/rnh hj, kai e)ge/nou parqe/noj. W kainwn kai
parado/cwn pragma/twn Epi twn ecwqen o( ga/moj th\n parqenian dialu/ei,
e)pi de\ twn pneumatikwn po/rnhn elabe, kai parqe/nou e)poihse semnote/ran.
Ermh/neuson, w airetike\, pwj h( po/rnh parqe/noj. Perierga/sasqai ou) du/namai:
pistei de\ kate/xomai. Tau=ta de\ pa/nta h( tou= Pneu/matoj e)poihse xa/rij.
Ecexu/qh h( xa/rij, Kai wfqhsan au)toij diamerizo/menai ai glwssai wsei puro/j:
ou)xi puro\j, a)ll' Wsei puro/j. Ei pu=r, pwj ou)k e)kaionto; e)rwt#=
o( Ioudaioj. Ma=llon de\ e)gw to\n Ioudaion e)rwtw, pwj ou)k ekaie th\n
ba/ton fruganwdej cu/lon; Ti puro\j sfodro/teron; ti ba/tou eu)tele/steron; kai
oute to\ cu/lon e)kaieto, oute to\ pu=r e)sbe/nnuto. Kai pa/lin, pwj ta\ swmata
twn triwn paidwn ou) kate/kausen, a)ll' h( ka/minoj eij dro/son meteba/lleto, kai
tou\j anqrakaj r(odwna e)no/mizon; Ma/xh hn puro\j kai swma/twn, kai h( nikh
twn swma/twn e)gineto: khrou= ga\r onta malakwtera, sidh/rou e)ge/neto
sterewtera. Ermh/neuso/n moi ta\ twn palaiwn: a)ll' e)keina proe/laben, ina
pisteuqv= h( a)lh/qeia. Dia\ ti e)n puri to\ Pneu=ma to\ agion; Dia\ to\ gorgo\n th=j
dianoiaj twn dexome/nwn. Ou) dia\ tou=to de\ mo/non, a)lla\ kai wsper to\ pu=r
ta\j a)ka/nqaj a)naliskei, outw to\ Pneu=ma ta\ a(marth/mata dapan#=. Eneblh/qh
o( agioj eij la/kkon, kai tou\j le/ontaj e)fimwse. Perih=lqon oi a(lieij th\n
oikoume/nhn, nosou=san au)th\n paralabo/ntej, kai pro\j u(gieian e)panh/gagon:
stasia/zousan paralabo/ntej, pro\j eu)tacian e)xeiragwghsan, ou) do/rata kinou=ntej,
ou) to/ca ba/llontej, ou) be/loj a)fie/ntej, ou) xrhma/twn exontej periousian, ou)
lo/gwn r(htorikwn: a)ll' hsan gumnoi a)po\ imatiwn, kai e)ndedume/noi to\n
Xristo/n: pe/nhtej kai plou/sioi, xrhma/twn a)pesterhme/noi, th\n de\ basileian
kekthme/noi: mo/noi kai ou) mo/noi, mo/noi a)nqrwpwn, exontej de\ to\n e(autwn
Despo/thn. Egw ga/r eimi, fhsi, meq' u(mwn ewj th=j sunteleiaj tou=
aiwnoj. Perih=lqon th\n oikoume/nhn pa=san ta\ pro/bata metacu\ twn lu/kwn.
Tij eide; tij hkouse; Le/gei: Aposte/llw u(ma=j wsper pro/bata e)n me/s%
lu/kwn. Poioj poimh\n pro/bata e)n me/s% lu/kwn pe/mpei; All' otan idv to\n lu/kon
o( poimh\n, sunelau/nei ta\ pro/bata: o( de\ Xristo\j to\ e)nantion e)poihse: ta\
pro/bata eij tou\j lu/kouj a)pe/steile, kai ou)k e)ge/neto qhria/lwta ta\ pro/bata, a)ll'
oi lu/koi eij th\n twn proba/twn h(mero/thta mete/sthsan. Kai ina mh\ le/gwsin
e)keinoi, Pro/bata/ e)smen, kai pe/mpeij h(ma=j kata/brwma toij lu/koij, kai
tra/pezan toij qhrioij, mi#= le/cei perieilen au)twn th\n dia/noian. Ou)k eipen:
Ape/lqete: ou)de\ ga\r tv= e(autwn duna/mei epempen au)tou/j: a)ll', Idou\
e)gw a)poste/llw u(ma=j. Asqeneij u(meij: a)lla\ dunato\j o( a)poste/llwn u(ma=j.
Tij ei su/; Egw eimi o( to\n ou)rano\n ph/caj, o( th\n gh=n qemeliwsaj, o( th\n
qa/lassan dialu/saj, o( to\ kaq' u(mwn xeiro/grafon t% staur% proshlwsaj,
o( to\n palaio\n no/mon a)natre/yaj, o( eij th\n a)rxaian e)panagagwn u(ma=j
patrida, o( ta\ isxura\ paralu/wn, kai ta\ paralelume/na e)nisxu/wn. Ti th=j qala/sshj
isxuro/teron; Alla\ h( mikra\ ya/mmoj th\n a)fo/rhton bian e)keinhn kate/xei. Idou\
e)gw a)poste/llw u(ma=j wj pro/bata e)n me/s% lu/kwn. Teixoj ta\ qhria toij
pro/basi ginetai, ina mhde\ fugv= th\n swthrian poriswntai. W du/namij tou=

17
a)posteilantoj e)n me/s% ta\ pro/bata, kai ku/kl% oi lu/koi: a)lla\ meteblh/qhsan,
kai e)ge/nonto pro/bata. Ou) ga\r hsan fu/sei lu/koi, a)lla\ proaire/sei. Idou\ e)gw
a)poste/llw u(ma=j. Ti oun keleu/eij; Ginesqe fro/nimoi wj oi ofeij, kai a)ke/raioi
wj ai peristerai. Ti le/geij, Fro/nimoi wj oi ofeij; O ofij kan muria la/bv
trau/mata, th\n de\ kefalh\n diaswsv, oloj e)stin u(gih/j. Outw kai su\, kan
xrh/mata qe/lv labein o( e)nantioj, do/j: kan kth/mata, kan au)th\n th\n zwh/n:
mo/non th\n pistin sou diath/rhson. Ginesqe fro/nimoi. Ekeinhj menou/shj pa/nta
r(#/dia kai eu)xerh=. Gumno\j e)ch=lqej e)k koiliaj mhtro/j sou, gumno\j kai
a)peleu/sv. All' e)corizei se/ tij; Tou= Kuriou h( gh=, kai to\ plh/rwma au)th=j. All'
a)poqnh/skeij; All' o( 52.806 qa/nato/j soi a)podhmia. Mo/non th\n pistin mh\
a)pole/svj, to\n qhsauro\n to\n a)na/lwton, th\n pistin th\n a)dapa/nhton. Ma/rturej
tou/twn oi ma/rturej outoi: e)peidh\ th\n pistin ou)k a)pwlesan, kai meta\
teleuth\n twn zwntwn eisi dunatwteroi. Dia\ tou=to anqrwpoj e)geno/mhn, dia\
tou=to sa/rka a)ne/labon, ina th\n oikoume/nhn Ekklhsian e)rga/swmai. Polu\ ga\r
perispou/daston t% Qe% Ekklhsia, ou) toixoij a)sfalizome/nh, a)lla\ pistei
teixizome/nh. Dia\ th\n Ekklhsian ou)rano\j e)sta/qh, kai h( qa/lassa e)cexu/qh, kai
a)h\r h(plwqh, kai gh= e)qemeliwqh, para/deisoj e)futeu/qh, no/moj e)do/qh,
profh=tai a)pesta/lhsan, qau/mata e)ge/neto, pe/lagoj e)sxizeto kai e)r)r(a/pteto,
pe/tra e)r)r(h/gnuto, kai pa/lin sunh/pteto, ma/nna katefe/reto, kai sxediazome/nh
pareskeua/zeto tra/peza. Dia\ th\n Ekklhsian profh=tai, dia\ th\n Ekklhsian
a)po/stoloi: kai ti polla\ le/gw; Dia\ th\n Ekklhsian o( monogenh\j Uio\j tou=
Qeou= anqrwpoj e)ge/neto, wj fhsin o( Pau=loj: Oj ge tou= idiou Uiou= ou)k
e)feisato. Tou= Uiou= ou)k e)feisato, ina th=j Ekklhsiaj feishtai: to\ aima
tou= Uiou= e)ce/xee dia\ th\n Ekklhsian. Tou=to a)rdeu/ei au)th\n to\ aima: dia\
tou=to ta\ futa\ maranqh=nai ou) du/natai, ou)de\ fullor)r(oei. Ou)x u(po/keitai
kairwn a)na/gkaij, ou)de\ douleu/ei xro/noij, e)n qe/rei me\n komwsa ta\ fu/lla, e)n
de\ xeimwni gumnoume/nh. Ou) ga\r kairwn a)na/gkh, a)ll' h( tou= Pneu/matoj
xa/rij au)th\n gewrgei: dia\ tou=to ou)k a)naspa=tai. All' ou)k esti qaumasto\n, oti
ou)k a)naspa=tai, a)ll' oti kai polemou/ntwn pollwn ou)k a)naspa=tai. Po/soi e)c
a)rxh=j e)pole/mhsan th\n Ekklhsian; Ote neo/futoj hn, polla\ kat' au)th=j
e)kinh/qh. Nu=n me\n ga\r dia\ th\n tou= Qeou= xa/rin, kai th\n tou= Pneu/matoj
du/namin, kai basileij eu)sebeij, kai strathla/tai, kai h( oikoume/nh pa=sa th=j
pistewj e)mpe/plhstai: to\ de\ e)n a)rxv= kai e)n prooimioij basileij e)n a)sebei#,
strathla/tai a)sebeij, diata/gmata a)rxo/ntwn, bwmoi a)napto/menoi, kapno\j
pantaxou= kai knissa. O a)h\r e)molu/neto, h( gh= e)miaineto, daimonej
e)ba/kxeuon, dia/boloj e)xo/reue, path\r a)pe/kteinen uio\n, uio\j h)timazen: h( fu/sij
e)sxizeto, kai h( eu)se/beia ou)k e)merizeto. Pou= nu=n oi tolmh/santej tv=
Ekklhsi# a)ntiparata/ttesqai; Ote neo/futoj hn, ou)k h)dikh/qh: ote tou=
ou)ranou= hyato, prosdok#=j au)th=j perigene/sqai; Ote endeka oi a)po/stoloi,
ou)deij au)twn e)kra/thsen, a)lla\ oi endeka tosau/taj muria/daj e)sagh/neusan:
nu=n ote h( qa/latta, kai h( oikoume/nh, kai h( a)oikhtoj xwra, kai po/leij, kai
pa/nta ta\ pe/rata th=j eu)sebeiaj e)mpe/plhstai, to/te e)lpizeij au)th=j krath=sai;
All' ou) du/nasai: o( Xristo\j ga\r a)pefh/nato: Pu/lai #dou ou) katisxu/sousin au)th=j.
Eu)kolwteron to\n ou)rano\n a)fanisqh=nai, kai th\n gh=n a)pole/sqai, h th\n
Ekklhsian ti paqein. Au)to\j o( Xristo/j: O ou)rano\j kai h( gh= pareleu/sontai, oi
de\ lo/goi mou ou) mh\ pare/lqwsi. Kai kalwj: o( ga\r lo/goj tou= Qeou=, au)tou=
tou= ou)ranou= dunatwteroj: o( ga\r ou)rano\j ergon tou= lo/gou. Eipen o( Qeo\j,
Genhqh/tw ou)rano/j: kai o( lo/goj ergon e)ge/neto. Etrexen h( fu/sij, kai to\

18
kwlu/on ou)de/n. Kai ga\r Despo/thj hn th=j fu/sewj, kai toiau/thn poih=sai, kai
toiau/thn metabalein. Egw au)th\n %kodo/mhsa o( tou\j ou)ranou\j sth/saj: a)ll'
u(pe\r ou)ranou\j swma ou)k an elabon, ina ma/qvj oti kai ou)ranou= kai
a)gge/lwn kai pa/shj th=j ktisewj h( Ekklhsia timiwte/ra. Dia\ tou=to O ou)rano\j
kai h( gh= pareleu/sontai, oi de\ lo/goi mou ou) mh\ pare/lqwsi. Pare/stw
o( Ioudaioj, pare/stw o( Ellhn. Ei ko/mpoj ta\ r(h/mata, e)legxe/tw: ei de\ a)lh/qeia
ta\ eirhme/na, proskuneitw th\n du/namin. Eipen o( Xristo/j: O ou)rano\j kai
h( gh= pareleu/sontai, oi de\ lo/goi mou ou) mh\ pare/lqwsi. Ti de/ e)stin, oi lo/goi
au)tou=; Proxeiriswmen e)n me/s%, idwmen mh\ die/pesan. Ou)k a)mfiba/llwn
le/gw, a)lla\ to\n airetiko\n e)pistomizwn. Dia\ tou=to, O ou)rano\j kai h( gh=
pareleu/sontai, oi de\ lo/goi mou ou) mh\ pare/lqwsi. Poioi lo/goi; Su\ ei Pe/troj, kai
e)pi tau/tv tv= pe/tr# oikodomh/sw mou th\n Ekklhsian, kai pu/lai #dou ou)
katisxu/sousin au)th=j. Epi tau/tv tv= pe/tr#. Ou)k eipen, Epi t% Pe/tr%: oute
ga\r e)pi t% a)nqrwp%, a)ll' e)pi th\n pistin th\n e(autou= Ekklhsian
%kodo/mhse. Ti de\ hn h( pistij; Su\ ei o( Xri- 52.807 sto\j, o( Uio\j tou= Qeou=
tou= zwntoj. Pe/tran th\n Ekklhsian e)ka/lese, dexome/nhn ku/mata, kai mh\
saleuome/nhn. Kai ga\r h( Ekklhsia de/xetai peirasmou\j, a)ll' ou) nika=tai. Ti oun
e)stin, Epi tv= pe/tr#; Omologia e)pi toij r(h/masin. Ou) liqouj ba/lleij; ou) cu/la;
ou) sidhron; Ou)xi, fhsin: ou) ga/r e)stin oikodomh\ toiau/th, h, oia an v, t%
xro/n% lu/etai: o(mologian de\ oute daimonej nikh=sai du/nantai. Kai
marturou=sin oi ma/rturej, oi ta\j pleura\j ceo/menoi, kai th\n pistin ou)k
a)pollu/ntej. W kainwn kai parado/cwn pragma/twn. O toixoj dioru/ttetai, kai
o( qhsauro\j ou) sula=tai: h( sa\rc dapana=tai, kai h( pistij ou)k a)nalisketai:
toiau/th twn martu/rwn h( du/namij. Epi ga\r tv= pe/tr# tau/tv oikodomh/sw mou
th\n Ekklhsian: kai pu/lai #dou ou) katisxu/sousin au)th=j. Prose/xete tv=
a)kribeia tou= r(h/matoj. Pu/lai #dou ou) katisxu/sousin au)th=j. Dia\ ti ga\r, fhsi,
mh\ kwlu/ei tou\j peirasmou\j tv= Ekklhsi# prose/rxesqai; Ou)x ina deicw mou
th\n du/namin; An mh/ tij au)th\n polemh/sv, exousin eipein: Ei e)polemh/qh,
e)nika=to. Dia\ tou=to a)fihsin au)th\n polemhqh=nai, ina mh\ tv= e)rhmi# twn
polemou/ntwn ta\ th=j nikhj e)pigra/fhtai. Kai pu/lai #dou, ou)k eipen, Ou)
prosba/lwsin au)tv=, a)ll', Ou) katisxu/sousin au)th=j: polemhqh/setai me\n, ou)
nikhqh/setai de/. Xeima/zetai h( Ekklhsia, a)ll' ou) katapontizetai: kludwnizetai,
a)ll' ou) ginetai u(pobru/xioj: de/xetai be/lh, a)ll' ou) de/xetai trau/mata: de/xetai
mhxanh/mata, a)ll' o( pu/rgoj ou) saleu/etai. Kai ti le/gw h( Ekklhsia; Ena lo/gon
e)fqe/gcato o( a(lieu\j, kai esthken wj pu/rgoj aseistoj. Po/soi tu/rannoi
e)filoneikhsan a)fanisai to\ r(h=ma tou=to, a)ll' ou)k isxusan; Epi ga\r tv= pe/tr#
teqemeliwto. Enno/h- 52.808 son: tu/rannoi, basileij, diadh/mata, cifh
h)konhme/na, qhriwn o)do/ntej, qa/natoi a)peilou/menoi, th/gana, ka/minoi. Kai mh\n
th\n beloqh/khn au)tou= e)ceke/nwsen o( dia/boloj, th\n de\ Ekklhsian ou)k
eblaye. Dia\ ti; Pu/lai #dou ou) katisxu/sousin au)th=j. Po/soi e)c a)rxh=j
e)pole/mhsan th\n Ekklhsian; pou= oi polemh/santej; Sesighntai, kai lh/qv
paradidontai: h( Ekklhsia a)nqei. Pou= Klau/dioj; pou= Augoustoj; pou= Ne/rwn;
pou= Tibe/rioj; Ono/mata/ eisi yila/: tou/twn de\ ou)deij me/mnhtai. Epeidh\ th\n
Ekklhsian e)pole/mhsan, kai th\n mnh/mhn a)pwlesan: h( de\ Ekklhsia u(pe\r
to\n hlion la/mpei. Opou d' an a)pe/lqvj, eij Indou\j, eij Maurou\j, eij Bretanou\j,
eij th\n oikoume/nhn, eu(rh/seij, En a)rxv= hn o( Lo/goj, kai bion e)na/reton. Pro\
ga\r tou/tou kai po/leij e)n a)sebei# peplhrwme/nai: nu=n de\ kai h( erhmoj
eu)sebeiaj e)mpe/plhstai. Pro\ tou/tou kai basilidej wrxou=nto: genesiwn de\

19
genome/nwn Hrwdou wrxh/sato h( quga/thr Hrwdia/doj: sh/meron de\
qera/paina ou) katacioi tou=to poih=sai. Pro\ tou/tou Pe/rsai mhte/raj e)ga/moun:
sh/meron parqenian a)skou=si. Pro\ tou/tou Go/tqoi pate/raj a)pe/kteinan: sh/meron
to\ aima au)twn u(pe\r eu)sebeiaj e)kxu/ein spouda/zousi. Pro\ tou/tou kai
idiwtai a)sebeij: sh/meron kai basileij eu)sebeij, kai dh=moi. O parwn basileu\j
dia/dhma a)poqe/menoj, kai labwn stauro\n, e)n a)wr% h(liki#, pepoliwme/nhn de\
sofian e)ndeiknu/menoj, e)n e)kklhsi# basileian ou)k e)piginwskwn: ecw do/rata,
kai e)ntau=qa musth/ria: ecw a)spidej, kai e)ntau=qa mustagwgiai: Qeodosiou
uio\j, kai o( path\r Qeodosiou. Upe\r de\ tou/twn eu)xaristh/swmen t% Qe%:
% h( do/ca kai to\ kra/toj eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. Amh/n.

52.807 {1EIS THN AGIAN PENTHKOSTHN.

Work #107 52.807.33t to Work #108 52.807.52 52.807 {1EIS THN AGIAN
PENTHKOSTHN. Lo/goj b.}1 Epefoithsen h( tou= Pneu/matoj xa/rij: a)lhqh\j ga\r
o( th\n dwrea\n tou= Pneu/matoj u(posxo/menoj. Epedh/mhsen o( Para/klhtoj
o( para\ tou= Despo/tou Xristou= khrutto/menoj: a)yeudh\j ga\r o( th\n aficin
promhnu/saj, ou) dou=loj dou/lou parousian prole/gwn, a)lla\ Despo/thj o(motimou
Despo/tou geno/menoj mhnuth\j, kai dida/skaloj a)gaqo\j, a)gaq% paraxwrwn
didaska/l%, ma=llon de\ sumparo/nti parwn kai sunaniwn a)nio/nti, kai
sugkatiwn e)rxome/n%. Adiairetoj ga\r th=j Tria/doj h( xa/rij: kai oute a)naba\j
a)pe/sth, oute e)rxo/menoj ou) parh=n. All' a)nh=lqen wj anqrwpoj o( Qeo\j
Lo/goj, kai pa/resti: kath=lqe de\ o( Para/klhtoj, kai tou\j ou)ranou\j ou) kate/lipen:
a)lla\ su\n t% Patri basileu/ei, kai th\n gh=n katauga/zei, kai th\n oikonomian
e)plh/rwse, kai ge/nh glwsswn toij a)posto/loij a)pe/steile: kai fwnh=j me/geqoj
e)caifnhj h)kou/eto, kai biaiaj auraj hxoj a)peteleito, kai bronth=j tu/pon h( tou=
Pneu/matoj aficij e)mimeito: e)pi ga\r tou\j uiou\j Work #108 52.807.53 to Work
#108 52.807.72 th=j bronth=j periegineto. Kai wfqhsan au)toij diamerizo/menai
glwssai wsei puro/j: kai hn to\ faino/menon fobero\n, to\ de\ gino/menon
poqeino/n: flo\c e)fiza/nousa, kai mh\ kaiousa, pu=r e)pikaqh/menon, kai mh\
fle/gon: pu=r th\n e)poura/nion sofian dwrou/menon, pu=r eij a)peirouj
merizo/menon glwssaj, pu=r eij muriaj ide/aj r(hma/twn temno/menon: flo\c
sofisteu/ein tou\j a(lie/aj dida/skousa, kai r(h/tora to\n skutoto/mon a)partizousa.
Ma=llon de\ ou)de\n tosou=ton oi sofistai. Oi me\n ga\r e(no/j tinoj hsan eqnouj
dida/skaloi, oi de\ th=j oikoume/nhj gege/nhntai paideutai. Kai Galilaioj a)nh\r ta\
Mh/dwn e)fqe/ggeto, kai ta\ twn Pa/rqwn e)pistato, kai ta\ twn Elamitwn ou)k
h)gno/ei: a)ll' eixen e)pi tou= sto/matoj pa/shj eiko/naj fwnh=j. Kai ou)deij
au)twn twn a)kroatwn e)no/mize ba/rbaron, ou)de\ wj no/qouj tou\j lo/gouj th=j
a)koh=j a)pe/fugen: a)ll' wj panto\j eqnouj polithj h)kou/eto, pa/shj th=j
oikoume/nhj glwttan e(aut% perife/rwn, kai prwton tou=ton th=j eu)sebeiaj
eilh/famen karpo/n. Epi me\n ga\r th=j tou= pu/rgou kataskeuh=j ta\ th=j fwnh=j
e)merisqh, kai ta\j Work #108 52.807.73 to Work #108 52.808.53 a)llh/lwn
h)gno/hsan glwttaj oi anqrwpoi. Edei ga\r 52.808 th=j qeoma/xou boulh=j th\n
o(mo/noian a)gnwsiaij sunaxqh=nai r(hma/twn, kai tou\j kakwj a)llh/loij
sumpra/cantaj tv= th=j glwtthj metabolv= diasth=nai, kai twn a)logistwn
e)gxeirhma/twn lo/g% th\n peiran labein, kai mh/te le/gonta le/gein, mh/te
a)kou/onta sunie/nai, mhde\ ma/thn prosapollu/nai tou\j xro/nouj. Ti ga/r soi th=j

20
a)ponoiaj to\ ke/rdoj; ti soi th=j megalourgiaj to\ te/loj; Ti to\ a)kata/lhpton bia/zv
katalabein; Ti to\n ou)rano\n a(rpa/zein filoneikeij, o( mhde\ th=j gh=j acioj wn
a)polau/ein; Ti metewrologeij, o( mhde\ th=j tou= plhsion fwnh=j e)pakou/wn;
Merizw soi th\n fwnh\n, kai katalu/w th\n pra=cin, ou) th\n sh\n a)na/basin
dedoikwj, ou)de\ u(pe\r th=j e)mou= basileiaj fobou/menoj, a)lla\ sou= tou=
ma/thn ponou=ntoj kai koptome/nou khdo/menoj. Ou)de\ ga\r liqwn oikodomh\, kai
poluxeiri# suntiqe/menoj pu/rgoj eij ou)rano\n a)na/gein pe/fuken, a)lla\ armata
qeognwsiaj, kai polloi dikaiosu/nhj, kai fwto\j kaqarwteroj bioj, kai pte/rugej
a)reth=j pro\j e)keinhn th\n o(do\n a)na/gousin. Ekeinouj me\n h( glwtta Work
#108 52.808.54 to Work #108 52.808.67 merisqeisa th=j to/lmhj kate/pause, sofwj te
o(mou= kai filanqrwpwj tou=to tou= Qeou= kubernh/santoj. O de\ par' e)keinwn
elaben wj kakwn, tou=to toij a)posto/loij wj a)gaqoij e)dwrh/sato, kai o( dia\
glwtthj kola/saj tou\j a)sebeij, dia\ glwtthj tou\j a(giouj e)do/case: kai oi tou=
lo/gou dia/konoi ta\j tou= lo/gou morfa\j u(pode/xontai, ou) pro\j e)pideicin th=j
xa/ritoj a)polau/santej, a)ll' e)pi xrei# to\ dwron e)pideca/menoi. Edei ga\r tou\j
th=j oikoume/nhj paideuta\j ta\ th=j oikoume/nhj e)pistasqai. Asqenh\j ga\r
dida/skaloj o( toij manqa/nousin a)safh/j. All' wj thlikou/twn musthriwn
pisteuo/menoi, a)nagkaiwj pro/teron twn glwsswn th\n gnwsin e)la/mbanon.
Ou)de\ ga\r du/natai tij mustagwgein to\n mh\ pisteu/santa pro/teron: pisteu/ei d'
an ou)deij,

21