Sunteți pe pagina 1din 12

Sfantul Ioan Hrisostom, Cuvant la Intampinarea Domnului

50.807 {1EIS THN UPAPANTHN Tou= Kuriou h(mwn Ihsou= Xristou=, kai eij
th\n Qeoto/kon kai eij to\n Sumewna, lo/goj.}1
Ou) mo/non forei sa/rka
o( Ku/rioj h(mwn Ihsou=j Xristo\j, a)lla\ kai kata\ no/mon perite/mnetai, ina
perie/lv th=j Ioudai+kh=j a)pistiaj th\n pro/fasin. Erxetai ga\r pro\j no/mon
u(pe\r no/mou, ina tou\j maqhta\j e)leuqerwsv dia\ th=j pistewj tou= no/mou:
kai lamba/nei sa/rka, kai perite/mnetai meta\ Ioudaiwn. Ekoinwnhse sarko\j,
e)koinwnhse kai peritomh=j: e)bebaiwse th\n sugge/neian, ina mh\
a)rnh/swntai to\n e)rxo/menon e)k spe/rmatoj Daui+d Xristo\n, on kai
prosedo/kwn: edeice to\ tekmh/rion twn suggeneiaj. Ei ga\r kai
peritemnome/nou au)tou= elegon: Ou)k oidamen po/qen e)stin: ei mh\
perietmh/qh kata\ sa/rka, esxen an pro/fasin eulogon au)twn h( arnhsij.
Ote toinun e)plhrwqhsan ai h(me/rai o)ktw tou= peritemein to\ paidion, hn
Ihsou=j e)kdexo/menoj th\n auchsin tou= o)rga/nou. Ote e)plhrwqhsan ai
h(me/rai o)ktw: keleu/ei ga\r o( no/moj, tv= o)gdo/v perite/mnein, kai e)a\n
a)panth/sv h( o)gdo/h, pare/rxetai eij me/son o( iatro\j kai metaxeirizetai to\
sidh/rion, kai e)rga/zetai th\n te/xnhn: kai a)rgei to\ sa/bbaton dia\ th\n
peritomh/n. Erwth/swmen toinun Ioudaiouj: Anesij to\ sa/bbaton: a)rgia
teleia h( h(me/ra: tinoj eneken e)kba/llei h( o)gdo/h th\n e(bdo/mhn; dia\
ti h( o)gdo/h ginetai e)pa/nw th=j e(bdo/mhj;
Alla\
Ioudaioi me\n ta\
Ioudai+ka\ ou)k oidasin: h( de\ Ekklhsia tou= Xristou= to\n Xristo\n oide kai
ta\ Ioudai+ka\ maqh/mata. Perite/mnetai ga\r to\ paidion
50.808 tv= o)gdo/v,
e)peidh\ emelle tv= o)gdo/v h( a)na/stasij, hgoun h( Kuriakh\ peritomh\ einai
panto\j tou= ko/smou. Dia\ ti ga\r mh\ prose/tace Mwu+sh=j perite/mnein tv=
ektv; dia\ ti mh\ tv= e)nna/tv h tv= deka/tv; Fanera\ toinun h( o)gdo/h kaq'
hn a)nistatai o( Ku/rioj. Ei tij oun mh\ pisteu/ei tv= a)nasta/sei, a)peritmhto/j
e)sti tv= kardi#, dia\ th=j a)pistiaj a)llotriou/menoj tou= Qeou=. H de\
peritomh\, th=j pistewj a)lhqh/j e)sti gnwsij kai aisqhsij. Dia\ tou=to,
a)gaphte\, h( peritomh\ toij pistoij lo/g% a(giou baptismatoj paradidotai: to\ de\
agion ba/ptisma tu/poj e)sti th=j Xristou= a)nasta/sewj. Meta/ba toinun a)po\
sarko\j eij to\ pneu=ma, kai a)po\ tou= swmatikou= eij th\n a)nagwgh\n tou=
pneu/matoj, kai eu(rh/seij e)kei me\n sarkikh\n peritomh\n, e)ntau=qa de\
pneumatikh\n, kai twn a(marthma/twn ka/qarsin.
Ogdo/h de/ e)stin
h( peritomh/: h( de\ o)gdo/h e)sti kai h( a)na/stasij: th=j de\ a)nasta/sewj tu/poj to\
ba/ptisma: a)po\ twn mikrwn eij ta\ meizona, a)po\ twn swmatikwn eij ta\
pneumatikwtera. Elqwsi toigarou=n oi Ioudaioi kai proko/ywsin: dei ga\r
proko/yai a)po\ twn sarkikwn, kai mh\ e)n au)toij e)napomeinai. O me\n
oun Ku/rioj h(mwn Ihsou=j Xristo\j, o( mh\ e)lqwn katalu=sai to\n no/mon,
a)lla\ plhrwsai, meta\ Ioudaiwn perietmh/qh, Fhsin oun o( eu)aggelisth/j:
Eplhrwqhsan au)t% h(me/rai o)ktw tou= peritemein, kai e)klh/qh to\ onoma
au)tou= Ihsou=j, to\ klhqe\n u(po\ tou= a)gge/lou pro\ tou= sullhfqh=nai au)to\n
e)n tv= koili#. Hmeij me\n ga\r kalou/meqa meta\ to\ texqh=nai, Ihsou=j de\
kaleitai pro\ tou= texqh=nai: hn ga\r pro\ tou= sullhfqh=nai. Ihsou=j de\
e)klh/qh, e)peidh\ swth=roj eixe
50.809 to\ ergon. Kai ote e)plhrwqhsan.
fhsin, ai h(me/rai tou= kaqarismou= au)twn, kata\ to\n no/mon Mwu+se/wj.
1

Tinoj kaqarismou=; Th=j Mariaj kai tou= Iwsh/f: e)ke/leuse ga\r o( no/moj th\n
neoto/kon gunaika kaqarizesqai, kai threin ta\j h(me/raj, kai a)pro/i+ton einai.
Ote toinun e)plhrwqhsan ai h(me/rai tou= kaqarismou= kata\ to\n no/mon
Mwu+se/wj kaitoi ou)k a)na/gkhn eixen h( Parqe/noj, a)ll' omwj o( no/moj
e)plhrou=to, a)nh/gagon au)to\n eij Ieroso/luma, parasth=sai t% Kuri%,
kaqwj ge/graptai e)n no/m% Kuriou. Opou kaqarismo\j swmatiko\j, Kata\ to\n
no/mon, fhsin, Mwu+se/wj: opou para/stasij tou= a(giou, Kaqwj ge/graptai,
fhsin, e)n no/m% Kuriou: ou)x oti kai o( no/moj Mwu+se/wj ou)k hn no/moj
Kuriou: osa ga\r lalei profh/thj Pneu/mati a(gi% dialego/menoj, ou)k au)to\j lalei
a)ll' o( Ku/rioj u(poba/llei: omwj de\ kai o( kaqarismo\j e)peidh\ tu/pon eixe
swmatiko\n, le/gei, Mwu+se/wj no/mon: e)peidh\ de\ to\ prwto/tokon paristato,
le/gei, kata\ to\n no/mon Kuriou, timwn to\ gennwmenon: Kaqwj ge/graptai
e)n no/m% Kuriou: pa=n arsen dianoigon mh/tran agion t% Kuri%
klhqh/setai. O lo/goj oun outoj kai o( no/moj oloj kai h( aitia tou= no/mou
dia\ to\n me/llonta dianoigein mh/tran e)tiqeto. Ola ga\r ta\ prwto/toka twn
zwwn kai twn a)nqrwpwn ou)de/pote dih/noican mh/tran, a)ll' hn prwto/toka
mo/non: on de\ Parqe/noj e)ge/nnhsen, au)to\j mo/noj dih/noice mh/tran. Ora
moi toinun olou tou= no/mou th\n diatu/pwsin dia\ to\n me/llonta mo/non e)k
parqe/nou genna=sqai. Po/qen de\ Ioudaioij tau/thn noh=sai dunato\n hn;
sarkikoi ga\r u(pa/rxontej, ta\ noh/mata th=j pneumatikh=j parakolouqh/sewj
pleiston oson a)pe/xousi noh=sai. Eita a)ne/rxontai tou= dou=nai qusian, Kata\
to\ eirhme/non e)n no/m% Kuriou, zeu=goj trugo/nwn h du/o neossou\j
peristerwn. Ege/neto de\ kai tau=ta tupikwj kata\ to\n no/mon, ina mhde\n
e)lleiyv eij sumplh/rwsin tou= no/mou. Tau=ta ainigmata/ eisi nomika/:
elqwmen de\ eij th\n eu)aggelikh\n e)ch/ghsin: Kai idou\ anqrwpoj e)n
Ierousalh\m, % onoma Sumewn: kai o( anqrwpoj e)keinoj dikaioj kai
eu)labh/j: kai hn Pneu=ma Qeou= e)p' au)to/n. Outoj hn kexrhmatisme/noj
u(po\ tou= a(giou Pneu/matoj mh\ pro/teron tele/sai to\n bion, ewj an idv to\n
Xristo\n Kuriou. Presbu/thj hn o( Sumewn, kai e)cede/xeto th\n eu)aggelian:
emenen e)n t% na%, esw e)keino le/gwn par' e(aut%: Opou e)a\n
gennhqv=, pa/ntwj e)ntau=qa a)pant#=. Outoj hlqen e)n t% Pneu/mati eij to\
iero\n kat' e)keinhn th\n wran, ote oi goneij to\n paida prosh=gon. Polla/kij
me\n ga\r hrxeto, a)lla\ kat' idian pro/fasin: to/te de\ u(po\ tou= a(giou
Pneu/matoj xeiragwghqeij eu)kairwj erxetai pro\j th\n a)poplh/rwsin th=j
e)paggeliaj. Outoj e)de/cato e)n taij a)gka/laij au)tou= to\n Ihsou=n, kai
eu)lo/ghse to\n Qeo\n, kai eipe: Nu=n a)polu/eij to\n dou=lo/n sou, De/spota,
kata\ to\ r(h=ma/ sou, e)n eirh/nv. Po/qen a)polu/eij;
Ek tou= biwtikou=
ska/mmatoj: luphra\ ga\r ta\ pra/gmata, desmwth/rion o( bioj. Ekeinoj me\n
oun a)poluqh=nai hqelen: ei tij de\ zhmian h(geitai th\n e)nteu=qen
a)naxwrhsin, outoj ou)de/pw te/leio/j e)stin th\n pistin. Omwj elege: Nu=n
a)polu/eij to\n dou=lo/n sou, De/spota, kata\ to\ r(h=ma/ sou, e)n eirh/nv. O ga\r
me/llwn poiein eirh/nhn t% ko/sm% parege/neto: o( eirhnopoio\j e)lh/luqen,
o( suna/ptwn to\n ou)rano\n tv= gv=, kai kataskeua/zwn th\n gh=n ou)rano\n dia\
th=j eu)aggelikh=j didaskaliaj, parage/gone. Sumewn bo#=: Nu=n a)polu/eij
to\n dou=lo/n sou, De/spota, kata\ to\ r(h=ma/ sou, e)n eirh/nv: oti eidon oi
o)fqalmoi mou to\ swth/rio/n sou, fhsi. Ti e)stin o le/gei; Pro/teron me\n ga\r
2

e)pisteuon tv= dianoi#, kai t% logism% e)ginwskon: nu=n de\ eidon kai
oi o)fqalmoi mou: kai o tv= kardi# prosedo/khsa, idou\ eidon oi
o)fqalmoi mou teteleiwme/non. Ti de/; Eidon, fhsi, to\ swth/rio/n sou. Poion; O
h(toimasaj kata\ pro/swpon pa/ntwn twn lawn, ou) tou= laou= tou= e(no\j,
ou)de\ tou=
Israh\l mo/non, a)lla\ kata\ pro/swpon pa/ntwn twn lawn:
kaqolikwj ga\r o( texqeij dida/skaloj. Fwj eij a)poka/luyin e)qnwn, kai do/can
laou= sou Israh/l. Dia\ ti fwj; Epeidh/per ta\ eqnh e)n sko/tei u(ph=rxon:
e)peidh\ ta\ e)skotisme/na eqnh e)fwti50.810 zeto. Fwj eij a)poka/luyin
e)qnwn, kai do/can laou= sou Israh/l. Wde do/ca, ka)kei a)poka/luyij: e)kei
didaskaliaj a)rxh\, e)ntau=qa de\ a)ko/louqoj ma/qhsij. Do/can laou= sou Israh/l.
Alla\ pa/ntwj e)rei tij: Kai pou= eisin oi Israhlitai; Exeij Pe/tron, exeij
Pau=lon, exeij Iwa/nnhn, exeij tou\j trisxiliouj, exeij tou\j pentakisxiliouj,
exeij th\n th=j
Ierousalh\m
Ekklhsian, exeij tou\j e)c
Ioudaiwn
pepisteuko/taj: e)n ga\r toij pepisteuko/sin hn to\ eqnoj. Ei mh\ ga\r o( Ku/rioj
sabawq e)gkate/lipen h(min spe/rma, wj So/doma an e)gennh/qhmen, kai wj
Go/mor)r(a an wmoiwqhmen. Kai ga\r le/gei o( Qeo/j: Eita kate/lipon e)maut
% e(ptakisxiliouj andraj, oitinej ou)k ekamyan go/nu tv= Ba/al. Outwj e)n t
% la% e)fula/tteto to\ spe/rma th=j pistewj, kai ou)k a)pwleto oloj o( lao/j:
mh\ ge/noito ou)de\ diefqa/rhsan pa/ntej oi Ioudaioi: e)peidh\ kai nu=n e)n
tau/tv tv= makari# katasta/sei kai klh/sei polloi me\n klhtoi, o)ligoi de\
e)klektoi. Eka/lese ga\r o( Xristo\j pa=san th\n oikoume/nhn, kai pareskeu/ase
th\n a(gian tou= Eu)aggeliou e(stiasin. All' otan elqv e)n tv= deute/r#
parousi#,
eise/rxetai
kai
poiei
e)klogh\n,
kai
perierga/zetai
tou\j
a)nakeime/nouj: kan eurv twn a)nakeime/nwn tina\ mh\ exonta enduma
ga/mou, le/gei au)t%: Etaire, pwj eish=lqej wde, mh\ exwn enduma
ga/mou, Kai a)pobalei au)to\n, kaqwj h)kou/samen e)n toij Eu)aggelioij. Wste
ka)kei ge/gonen e)klogh\, kai e)ntau=qa genh/setai e)klogh/. Mh\ ga\r e)peidh\
e)klh/qhmen, o)feilomen a)penteu=qen hdh au)qadia/zesqai, wj dh\ to\ te/leion
katesxhko/tej; twn ga\r prwtwn to\ ptwma, h(mwn a)sfa/leia gene/sqw.
Outwj, a)gaphte\, kai o( lao\j ou)x apaj a)pwleto, ou)d' oloj diefqa/rh, ou)d'
oloj h)pisthsen, ou)d' oloj e)diwce tou\j a)posto/louj, a)ll' e)pisteusan dia\
twn a)posto/lwn ama trisxilioi xwrij gunaikwn kai paidiwn: kai e)ge/neto
e)n Ierousalh\m muriandroj Ekklhsia mhde/pw tou= naou= katastrafe/ntoj,
mhde/pw twn
Ioudaiwn e)kblhqe/ntwn, mhde/pw th=j
Ierousalh\m
katenexqeishj. Wkodomh/qh Ekklhsia, kai e)ge/neto tou= Iwa/nnou ta\
r(h/mata a)lh/qeia e)nargh/j: Ekeinon dei au)ca/nein, e)me\ de\ e)lattou=sqai.
O toinun Sumewn profh/thj. u(pa/rxwn le/gei: Do/can laou= sou Israh/l. Do/ca
ga\r hn twn prosdokwntwn h( a)pa/nthsij tou= prosdokwme/nou: kai
doca/zousin o te Iwsh\f kai h( Maria ta\ lego/mena: aggeloj eu)hggelisato,
ma/goi e)pe/gnwsan, poime/nej hkouon, stratiai a)gge/lwn e)xo/reuon, a)sth\r
e)mh/nusen anwqen, Sumewn profhteu/ei, Anna quga/thr Fanouh\l profhteu/ei,
h( gh= h)ga/lleto, o( ou)rano\j di' a)ste/roj e)fqe/gcato, ma/goi to\n tu/rannon
h)rnh/santo, oi poime/nej to\n a)rxipoime/na proseku/nhsan, ta\ pa/nta e)pe/gnw,
h( mh/thr vdei, o( Iwsh\f hkousen, etremon e)pi toij pra/gmasi, sunh=kan de\
kai twn pragma/twn th\n ekbasin. Kai eu)lo/ghsen au)tou\j Sumewn, kai
eipe pro\j Maria\m th\n mhte/ra au)tou=: Idou\ outoj keitai eij ptwsin kai
3

a)na/stasin pollwn e)n t% Israh\l, kai eij shmeion a)ntilego/menon. Tinwn


eij ptwsin; Dhlono/ti twn a)pistou/ntwn, twn a)ntilego/ntwn, twn
staurou/ntwn. Tinwn eij a)na/stasin; Twn e)piginwsko/ntwn kai eu)gnwmo/nwj
o(mologou/ntwn.
Kai
eij
shmeion
a)ntilego/menon.
Poion
shmeion
a)ntilego/menon; To\ shmeion tou= staurou=, o oiden h( Ekklhsia swth/rion
tou= ko/smou, % e)xqrainousin oi Ioudaioi, oper polla/kij kai o( ou)rano\j
e)kh/rucen. Antile/getai de\ to\ shmeion, ina nikh/sv h( a)lh/qeia: aneu ga\r
a)ntilogiaj o(lo/klhroj ou) ginetai nikh.
Edei toinun th\n a)ntilogian
eisaxqh=nai, ina o( dikasth\j makroqumi# th\n yh=fon di' olou tou= aiwnoj
prosene/gkv. Dio/ fhsi: Kai eij shmeion a)ntilego/menon: a)ntile/gousi de\ oi
a)pistou=ntej. Kai su\ de\, fhsi, dokeij einai mh/thr: ara oun su\ a)peirastoj
genh/sv, e)peidh\ wmolo/ghsaj einai mh/thr, e)peidh\ etekej au)to\n, e)peidh\
edocaj au)t% kixr#=n sou th\n mh/tran; e)ge/neto ga/r sou h( koilia aggoj
th=j e)nergeiaj tou= Pneu/matoj. Ara oun a)peirastoj ge50.811 nh/sv,
e)peidh\ ge/gonaj Qeoto/koj, e)peidh\ a)peiro/gamoj ousa sune/labej, e)peidh\
kateskeua/sqhj mh/thr tou= sou= dhmiourgou=; ara su\ a)peirastoj genh/sv;
Ou)de\ su\ a)peirastoj esv, a)lla\ Kai sou= au)th=j th\n yuxh\n dieleu/setai
r(omfaia. Dia\ ti, w Ku/rie; ti ga\r e)gw hmarton; Hmartej me\n ou)de/n:
otan de\ idvj au)to\n e)n staur% krema/menon, otan idvj au)to\n pa/sxonta
u(pe\r tou= ko/smou, otan idvj au)tou= ta\j xeiraj h(plwme/naj e)n t% staur
%, kai e)n t% cu/l% proshlwme/naj, to/te arxv a)mfiba/llein kai le/gein:
Outo/j e)sti peri ou aggelo/j moi diele/xqh; outo/j e)stin e)f' ou ge/gone th=j
e)mh=j sullh/yewj to\ qau=ma; Parqe/noj hmhn kai te/toka kai emeina
parqe/noj. Dia\ ti outoj staurou=tai; Kai sou= de\ au)th=j th\n yuxh\n
dieleu/setai r(omfaia. Wste ou)deij a)peirastoj ge/gone, kata\ th\n profhteian
tou= dikaiou Sumewn. Pe/troj o( korufaioj twn maqhtwn trij h)rnh/sato: oi
alloi maqhtai katalipo/ntej au)to\n efugon. Ou)de\ ga\r xreian eixen
o( poimh\n prostasiaj proba/twn, lu/kouj e)kdiwkwn: ou)de\ o( a)gwnisth\j eixe
xreian twn bohqou/ntwn, a)lla\ pa/ntej a)nexwrhsan: Xristo\j de\ mo/noj hn
wsei krio\j krema/menoj. Dih=lqe toinun kai au)th=j th\n yuxh\n r(omfaia: to\
peirath/rion, kai h( a)mfibolia: Kai sou= de\ au)th=j th\n yuxh\n dieleu/setai
r(omfaia, opwj an a)pokalufqwsin e)k pollwn kardiwn dialogismoi. Wste
pa/sxei o(
Ihsou=j eij elegxon th=j a)pistiaj, eij su/stasin th=j twn
pisteuo/ntwn eu)gnwmosu/nhj. Antile/getai de\ to\ shmeion, ina e)legxqwsin
oi dia\ ponhrian a)ntile/gontej. Ei ga\r pa/nta tro/pon a)nantir)r(htoj hn para\
a)nqrwpoij h( a)lh/qeia, a)do/kimoj emellen einai kai h( eu)se/beia: h( de\
sugxwrhsij th=j a)ntilogiaj dokimh\n poiei tv= aire/sei th=j a)lhqeiaj.
Antile/getai to\ shmeion: e)pei pwj an e)dokima/sqhsan ma/rturej e)n
diwgmoij; pwj an h)gwnisanto, nikhtai dia\ th=j karteriaj a)nadeiknu/menoi;
Ora oson wfe/lhsen h( a)ntilogia, oti kateskeu/asen ou) pistou\j a(plwj, wj
an tij eipoi, a)lla\ kai ma/rturaj ewj basa/nwn kai
50.812 qana/tou
proelqo/ntaj, kai deigma th=j tou= Xristou= xa/ritoj dia\ th=j au)twn karteriaj
parasxo/ntaj.
Otan oun Sumewn le/gv: Outoj keitai eij ptwsin kai
a)na/stasin pollwn e)n t% Israh\l, kai eij shmeion a)ntilego/menon, nohte/on,
oti oute th\n ptwsin e)rga/zetai, oute th\n a)na/stasin bi# prosa/gei: a)lla\
keitai me\n eij ptwsin toij prosko/ptousi t% liq% tou= prosko/mmatoj: eij
4

a)na/stasin de\ toij e)k proaire/sewj pisteu/ousi: keitai ga/r: wsper an tij eipoi:
To\ fwj a)nate/llei, ina oi u(giainontej ble/pwsin: oi de\ tou\j o)fqalmou\j
a)lgou=ntej, e)pi pleion fu/gwsi tou= fe/ggouj ta\j au)ga/j. Pwj d' an oi me\n
epeson acioi ontej tou= dielegxqh=nai, oi de\ a)ne/sthsan e)lpidaj a)gaqa\j
exontej e)k proaire/sewj, ei mh\ to\ shmeion a)ntele/geto; Pwj le/gei Sumewn,
Kai eij shmeion a)ntilego/menon;
Ina mh\ cenisv tou\j pisteu/ontaj
h( a)ntilogia. Oti de\ kai h( kata\ Qeo\n a)lh/qeia a)ntile/getai, dh=lon oti tou=
Qeou= sugxwrou=ntoj: ou)deij ga\r an h)du/nato a)nteipein, ei mh\ Qeo\j
sunexwrei: a)nagkaia de\ h( sugxwrhsij, ina oi do/kimoi faneroi ge/nwntai.
Estai ga\r kairo\j ote ou)k eti a)ntir)r(hsij: otan ga\r to\ shmeion prola/myv
a)p' ou)ranwn, to/te pa=n go/nu ka/myei e)pouraniwn kai e)pigeiwn kai
kataxqoniwn, kai pa=sa glwssa e)comologh/setai, oti Xristo\j Ku/rioj eij do/can
Qeou= Patro/j. Ewj me\n ga\r to\ shmeion au)to\ mo/non u(pofainetai, kai
shmeion au)to\ mo/non e)stin, kai tou= shmainome/nou o(rwme/nou ou)damou=,
a)ntile/getai to\ shmeion: e)peida\n de\ au)to\j o( shmaino/menoj a)pokalufqv= e)n
tv= deute/r# au)tou= parousi#, ou)k eti tolm#= tij a)nteipein t% shmei%,
tou= shmainome/nou tranei tv= qeo/thti paragenome/nou kata\ twn
a)nteipo/ntwn. To/te oi me\n deca/menoi to\ shmeion docasqh/sontai u(po\ tou=
shmanqe/ntoj. oi de\ a)nteipo/ntej t% shmei% katakriqh/sontai u(po\ tou=
dhlwqe/ntoj: kai estai to/te to\ te/loj th=j a)ntilogiaj, te/loj th=j pla/nhj, te/loj
th=j a)mfiboliaj, te/loj th=j a)pistiaj, a)rxh\ de\ brabeiwn kai stefa/nwn: wn
ge/noito pa/ntaj h(ma=j e)pituxein e)n Xrist% Ihsou= t% Kuri% h(mwn,
% h( do/ca kai to\ kra/toj eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. Amh/n.

{1Tou= e)n a(gioij patro\j h(mwn Iwa/nnou a)rxiepisko/pou


Kwnstantinoupo/lewj tou= Xrusosto/mou lo/goj eij th\n u(papanth\n tou= Kuriou
h(mwn Ihsou= Xristou=, lexqeij e)n Antioxei#, perie/xwn e)n t% te/lei
h)qiko\n pa/nu wfe/limon.
Faidro\n h(min th/meron to\ qe/atron kai lampro/teroj tou= sunh/qouj o( su/llogoj:
ti pote ara to\ aition; otan ta\j eu)aggelika\j e(rmhneu/wmen r(h/seij, mesth\
ginetai h( e)kklhsia t% plh/qei twn a)kroatwn: kai ga/r, a)gaphtoi, otan
parqe/noj eu)aggelizetai, to/te th=j oikoume/nhj swthria ginetai. All' e)peidh/
tinej e)qru/lhsan peri tou= a)rtiwj a)nagnwsqe/ntoj, oti diati to\ mh\ sunteinon
eij th\n parou=san panh/gurin nu=n prosefwnh/samen, parakalw th\n
u(mete/ran a)ga/phn toij qespismasi th=j ierwsu/nhj agesqai, kai mhde\n
a)mfiba/llein twn para\ twn pate/rwn qespizome/nwn. Epei de\ ta\ pro/bata
toij poime/sin a)nqistantai, dikaio/n e)stin h(ma=j parasth=sai to\n xro/non, ote
Sumewn to\n Ku/rion u(pede/cato. Alla\ prose/xete/ moi meta\ pa/shj a)kribeiaj:
bou/lomai ga\r safeste/ran th\n didaskalian poih=sai, ina eu)su/nopta v toij
a)kroataij ta\ lego/mena. H oun makaria parqe/noj h( qeosto/koj Maria t%
dekembri% mhni te/toke to\n Ku/rion, kaqwj a)pepeisamen e)n Antioxei#
pa/ntaj tou\j a)ntile/gontaj ote th\n tou= Prodro/mou su/llhyin kai th\n tou=
Zaxariou siwph\n u(min e)chgou/meqa, kaqwj me/mnhntai oi filo/ponoi twn
grafwn, ote kai palaia\j marturiaj eij me/son h)ga/gomen sumfwnou/saj toij
eu)aggelikoij r(h/masin. Ariqmhson toinun a)po\ th=j Xristou= gennh/sewj
me/xri tou= nu=n, po/sai h(me/rai tugxa/nousi: toute/stin a)po\ eika/doj pempth=j
58 tou= dekembriou mhno\j mexri th=j deu=ro: tou= dekembriou a)naplh/rwson
h(me/raj e(pta/, summetrwn kai au)th\n th\n h(me/ran ote h( parqe/noj te/toke,
kai tria/konta kai mian tou= iannouariou, kai du/o tou/tou tou= e)nestwtoj
mhno/j, kai ginontai h(me/rai tessara/konta. Epei oun hlqen o( Ku/rioj
sarkwqeij e)k th=j a(giaj parqe/nou, e)spou/dasen e)n tv= idi# sarki
a)nade/casqai to\n no/mon, ina plh/rwma d% au)to\n kai outwj th=j xa/ritoj
archtai dido/nai ta\j dwrea/j. Kai ga\r tou=to a)lhqwj th=j panso/fou e)stin
oikonomiaj tou= Kuriou, a)nade/casqai ta\ tou= no/mou keleu/smata e)n tv=
oikei# sarki, ina deicv to\n no/mon tu/pon kai skia\n tou= pneu/matoj kai
th=j xa/ritoj. Kai oti apanta profhtikwj o( no/moj e)kh/rutten, akouson tou=
Pau/lou le/gontoj: "o( no/moj pneumatiko/j e)sti", kai pa/lin: "o( no/moj paidagwgo\j
h(mwn ge/gonen eij Xristo/n". Epei oun o( Xristo\j, kaqwj proeirhtai, pa/nta
ta\ tou= no/mou e)spou/daze poih=sai, ina d% te/loj t% no/m% kai archtai
th=j xa/ritoj dido/nai ta\j dwrea/j, deicaj te to\n no/mon tu/pon kai skia\n einai
au)to\n twn a)lhqinwn pragma/twn th=j xa/ritoj, a)kou/swmen au)tou= tou=
no/mou bowntoj: " Ela/lhse ga\r Ku/rioj" fhsi, "t% Mwsei le/gwn: gunh/ tij e)a\n
spermatisqv= koithn spe/rmatoj kai te/kv uio/n, a)ka/qartoj estai e(pta\
h(me/raj: kai tv= h(me/r# tv= o)gdo/v peritemei to\ paidion th\n sa/rka th=j
a)krobustiaj au)tou=, kai kaqisetai e)n aimati kai kaqar% au)th=j tria/konta
kai treij h(me/raj", H oun h(me/ra e)n v ecesti peritmhqh=nai to\ bre/foj
mia e)sti twn tria/konta triwn h(merwn. Ariqmhson oun e(pta\ h(me/raj
th=j a)kaqarsiaj, kai tria/konta treij th=j kaqa/rsewj, kai ginontai tessara/konta
h(me/rai: idou\ oun me/xri th=j sh/meron a)po\ eika/doj pe/mpthj tou=
6

dekembriou mhno\j tessara/konta h(me/rai eisin. Epei oun a)pepeisamen


th\n u(mete/ran a)ga/phn peri tou= a)riqmou= twn h(merwn kai th=j tou=
no/mou fu/sewj, e)leuswmeqa eij to\n Sumewn to\n e)pi gh=j badizonta kai
meta\ a)gge/lwn xoreu/onta. Ea\n de\ a)kmh\n a)mfiba/llvj oti ou) pa/ntwj kata\
to\n no/mon h( parqe/noj e)poihsen, akouson ti fhsin o( eu)aggelisth/j: " Ote
e)plhrwqhsan ai h(me/rai tou= kaqarismou= au)twn kata\ to\n no/mon
Mwse/wj, a)nh/gagon to\ 60 paidion eij Ieroso/luma parasth=sai t% Kuri%,
kaqwj ge/graptai e)n no/m% Kuriou: oti pa=n arsen dianoigon mh/tran agion
t% Kuri% klhqh/setai". Ide oun au)to\j peiqei h(ma=j o( eu)aggelisth/j:
e)te/lese ta\j tessara/konta h(me/raj kata\ to\n no/mon Mwuse/wj. Kai to/te
"a)nh/gagon to\ paidion eij Ieroso/luma parasth=sai t% Kuri%", toute/sti t%
patri, to\n mhde/pw xwrisqe/nta tou= patro/j: "a)nh/gagon parasth=sai t%
Kuri%" to\n Ku/rion pa/ntwn twn aiwnwn: "a)nh/gagon parasth=sai" to\n
su/nqronon tou= patro/j, % ta\ Xeroubim paristantai meta\ fo/bou:
"a)nh/gago/n" fhsin o( eu)aggelisth\j "parasth=sai t% Kuri% kaqwj ge/graptai
e)n no/m% Kuriou, oti pa=n arsen dianoigon mh/tran agion t% Kuri%
klhqh/setai".
Diati de\ ara to\ tou= no/mou e)poiei o( Ku/rioj e)lqwn; ina
paraga/gv to\n no/mon, idion ga\r th=j tou= qeou= sofiaj kai prognwsewj
tou=to. Ape/kleie ga\r dia/ te twn gramma/twn, dia/ te twn lo/gwn, ta\j
au)twn kakonoiaj, le/gwn "Ou)k hlqon katalu=sai to\n no/mon a)lla\ plhrwsai
tou=ton". Ou)de\ ga\r wknhsan oi Ioudaioi kathgoriaj e)feuriskein kata\
tou= Kuriou, dio\ kai ta\ tou= no/mou e)nta/lmata poiwn, kai outwj u(p'
au)twn h)tima/zeto. Ei de\ ta\ tou= no/mou mh\ e)poiei, tij ara e)pe/kleien
au)twn ta\ a)naisxunta sto/mata toiau=ta mello/ntwn le/gein, oti e)c a)toniaj
tino\j mh\ isxu/wn ta\ tou= no/mou poiein keleu/smata, allon tina\ e)feuriskei
e)lafro\n no/mon khru/ttein, mh\ isxu/wn au)to\j ta\ tou= no/mou poiein h
pra/ttein; Omwj me/ntoi ou)k e)cakolouqei toij lo/goij au)twn, e)peidh\ polla\
th=j swthriaj kai th=j oikonomiaj h(mwn eneken e)poiei musth/ria: omwj
espeude ka)keinwn th\n swthrian e)pispa/sasqai kai pro\j h(ma=j e)kplhrwsai
to\ th=j oikonomiaj musth/rion. To\ ga\r pra/ttein au)to\n ta\ tou= no/mou ou)de\n
e(tero/n e)stin h ina plh/rwma d% t% no/m%, th=j de\ xa/ritoj archtai
dido/nai ta\j dwrea/j. Ou) mh\n de\ tou=to mo/non tu/pon kai skia\n einai twn
a)lhqinwn pragma/twn th=j xa/ritoj. Kai a)ne/laben o( qeo\j lo/goj e)n tv=
oikei# sarki 62 ta\ tou= no/mou kai kleisaj no/mon hnoice dia\ th=j oikeiaj
eu)splagxniaj ta\ th=j dwrea=j xarismata. Toinun qauma/swmen tou= Pau/lou
bowntoj: "W ba/qoj plou/tou kai sofiaj kai gnwsewj qeou=, wj
a)necereu/nhta ta\ krimata au)tou= kai a)necixnia/stoi ai o(doi au)tou=". Kai
o( Xristo\j bo#=: "Ou)k hlqon katalu=sai to\n no/mon h tou\j profh/taj, a)lla\
plhrwsai". Alhqwj ga\r hlqen o( tou= qeou= kai patro\j uio\j a)nade/casqai
e)n tv= oikei# sarki ta\ tou= no/mou, ou)k anwqe/n poqen katene/gkaj th\n
sa/rka, a)ll' eiselqwn e)n tv= mh/tr# th=j parqe/nou kai sarkwqeij e)c au)th=j:
ou) prou+pa/rcantoj bre/fouj, a)lla\ meta\ to\ eiselqein e)n tv= koili# au)th=j
to/te e)k twn th=j parqe/nou melwn sarkwqeij aneu spora=j. H de\ panagia
parqe/noj e)k pneu/matoj a(giou sullabou=sa tou=ton, on ta\ su/mpanta
xwrh=sai ou)k h)du/nanto, eteken au)to\n sarkwqe/nta. W tou= foberou= kai
friktou= musthriou to\ qau=ma: tij a)kou/saj ou)k e)kpla/gei; tij e)nnoh/saj ou)
7

qauma/seien; oti on ta\ su/mpanta ou)k e)xwrhse mh/tra parqenikh\


e)xwrhsen. Epei oun exei o( no/moj a)mno\n e)niau/sion suneisfe/rein th\n
tiktou=san eij o(lokau/twsin, kai du/o trugo/naj h du/o neossou\j peristerwn,
to\n me\n a)mno\n ou) suneish/gage, dia\ to\ mh\ exein kata\ xeiraj. Ontwj ga\r
kai o( no/moj le/gei: " Ea\n de\ mh\ eu)porv= h( xeir au)twn, sunoisousi du/o
trugo/naj h tou\j du/o neossou\j twn peristerwn". Eidej pou= qeo\j e)n
%khsen o( mo/noj plou/sioj; o(r#=j eij poian penian kai ptwxeian kath=lqe;
kai toiau/thn penian wste mhde\ e(wj a)mnou= eu)porein th\n parqe/non;
gnwqi oun pou= qeo\j e)noikei, ou)k eij polu/plouton gunaika xrh/masi
bebuqisme/nhn, a)ll' eij plou=ton e)nare/tou yuxh=j. Oi goneij de\ oi kaq'
h(ma=j, h(nika an me/llwsi tou\j idiouj paidaj gunaiki suzeu=cai, e)reunwsi
pou= tij ko/rh e)sti plousia exousa xrhma/twn ogxouj, eita ei estin
euoptoj 64 kai perikallh/j, kai ou)k e)cereunwsin ei esti swfrwn h allo ti
twn toiou/twn, a)lla\ plou=ton to\n a)ei a)napterou=nta ta\j yuxa\j twn ne/wn,
kai th\n eu)oyian th\n eu)o/lisqon, htij meta\ mikro\n qrh/nouj t% a)ndri
procenei. Mimhswmeqa oun to\n Ku/rion kai despo/thn to\n di' h(ma=j
ptwxeu/santa, kai pa/nta poih/santa eij tu/pon kai swthrian h(mwn. H oun
makaria Maria h( qeoto/koj u(pe\r pa/san fu/sin a)nqrwpinhn th\n swfrosu/nhn
e)fu/lace, kai dia\ tou=to to\n Ku/rion e)n gastri sune/laben. Ei de\ hn pou tij
allh parqe/noj u(pe\r tau/thn th\n parqe/non tv= swfrosu/nv kekosmhme/nh,
pa/ntwj an au)th\n paragagwn o( Ku/rioj eij au)th\n e)n%kei. Epeidh\ oun
au)to\j hn o( a)mno\j o( quo/menoj u(pe\r th=j tou= ko/smou zwh=j, o( a)mno\j
o( amwmoj kaqwj kai Iwa/nnhj a)mno\n au)to\n e)kela/dei, ou) xreia hn
a)mnou= e(te/rou. Alhqh= ga\r ta\ Pau/lou r(h/mata: "a)du/naton ga/r", fhsin,
"aima tra/gwn kai tau/rwn a)felein a(martiaj". Peri de\ th=j tou= a)mnou=
sfagh=j outwj bo#= o( sugkorufaioj tou= Pau/lou Pe/troj le/gwn: "Ou t%
mwlwpi au)tou= ia/qhmen". Epei oun au)to\j hn a)mno\j on dia\ twn
gramma/twn proetu/pou o( no/moj, tij xreia a)mnou= e(te/rou au)tou= tou=
a)lhqinou= eu(riskome/nou.
Tina oun de/oi labein ta\j du/o diaqh/kaj ; th\n
me\n ga\r mian prosta/ttei o( no/moj eij o(lokau/twsin prosfe/resqai, th\n de\
e(te/ran u(pe\r a(martiwn. Ei de\ bou/lesqe, metene/gkwmen au)to\ eij to\ th=j
oikonomiaj musth/rion. Alhqwj ga\r e)staurwqh o( tou= qeou= lo/goj, e)n tv=
oikei# sarki ta\j diatrh/seij lamba/nwn twn hlwn kai quo/menoj, kata\ de\ th\n
qeo/thta th\n afesin twn ptaisma/twn toij pa=si xarizo/menoj. Ei de/ tij
a)mfiba/lloi oti eipon: O qeo\j e)stau/rwtai e)n sarki, e)gw oida to\n e)pi
tou= staurou= to\n hlion skotisanta, kai tou\j nekrou\j e)geiranta e)k
66
twn mnhma/twn, kai au)tou= nekroume/nou to\ katape/tasma sxizo/menon kai
th\n pleura\n nuttome/nou, kai th\n kefalh\n klinantoj, to\n qa/naton
a)pollu/menon, ta\j diatrh/seij twn hlwn labo/nta, kai to\n e(kato/ntarxon
bownta: ")Alhqwj uio\j qeou= e)stin outoj". Pou= eisin oi airetikoi oi
le/gontej oti ou)k e)staurwqh o( uio\j tou= qeou=; o( apistoj pisteu/ei, kai oi
dokou=ntej pisteu/ein a)pistou=si th\n peri au)twn oikonomian, ma=llon de\
th\n u(pe\r olou tou= ko/smou genome/nhn a)qetou=sin. Eleuswmeqa dh\ pro\j
to\n Sumewn to\n tosou/t% po/q% kratou/menon eij th\n tou= Kuriou a)ga/phn,
ou qewrh/sasa to\ qermo\n th=j pistewj h( tou= pneu/matoj xa/rij
diebebaiwsato au)to\n "mh\ idein qa/naton prin idein to\n Xristo\n Kuriou".
8

Kai ga\r dokei moi qewrein au)to\n kaqezo/menon e)n


Ierousalh\m kai
a)name/nonta to\n Ku/rion
Ihsou=n to\n au)t% prosdokwmenon. Kai
a)nabainonta eij Ieroso/luma th=j te panagiaj parqe/nou kai tou= tau/thj
uiou= kai qeou= h(mwn, nuxqeij o( Sumewn u(po\ th=j tou= pneu/matoj
xa/ritoj oti ontina zhtei e)n t% ier% e)stin, a)nasta\j etrexen e)pi to\
iero/n. Kai ora moi au)to/n, a)gaphte/, ta\j xeiraj prope/mponta kai olon
e(auto\n e)kdido/nta pro\j dro/mon. Hn ga\r idein ge/ronta a)gwniwnta kai
tou\j po/daj katanagkazome/nouj tou= tre/xein kai mh\ duname/nouj
katakolouqein tv= proqumi# th=j yuxh=j: kai e)plhrou=to e)n au)t% to\ lo/gion
to\ fa/skon. " Anakainisqh/setai wj a)etou= h( neo/thj sou", "Kai hlqe", fhsin,
"e)n t% pneu/mati eij to\ iero/n: kai e)n t% tou\j goneij eisagagein to\
paidion eij to\ iero\n tou= poih=sai au)toij kata\ to\ eiqismenon t% no/m%,
kai au)to\j" dramwn e)pespa/sato au)to\n, pro\j e(auto\n de\ "deca/menoj eij ta\j
a)gka/laj au)tou=" a)nefwnhse le/gwn "Nu=n a)polu/eij to\n dou=lo/n sou,
de/spota, kata\ to\ r(h=ma/ sou, e)n eirh/nv: oti eidon oi o)fqalmoi mou to\
swth/rio/n sou, o h(toimasaj kata\ pro/swpon pa/ntwn twn lawn, fwj eij
a)poka/luyin e)qnwn, kai do/can laou= sou Israh/l". "Poreu/omai ga\r a)po\ tou=
nu=n toij eij to\n #dhn eu)aggelisasqai oti e)te/xqh o( to\n qa/naton lu/wn".
Kai pwj e)to/lmhsaj, w Sumewn, qeo\n basta/sai, on ta\ Xeroubim tre/mei;
eiko/twj
68 fhsi: "Dia\ tou=to e)nhnqrwphsen, ou)x ina mo/non u(p' e)mou=
bastaxqv=, a)ll' ina kai u(pe\r e)mou= staurwqv=. Poreu/omai de\ deicai toij e)n
#dv ta\j e)ma\j a)gka/laj marturou/saj toij e)moij lo/goij dia\ twn pragma/twn
kai a)sfalh= ta\ eu)agge/lia bebaiwn. Ou)k eti deiliw to\n qa/naton, nu=n ga\r
meta\ xara=j poreu/omai, e)moij o)fqalmoij qewrwn th\n a)na/stasin: e)kei ga\r
perime/nw au)to\n erxesqai ka)keiqen e)geiraj me meta\ pa/ntwn a)teleu/thton
zwh\n xarishtai". Kai ble/pe th\n tou/tou megalofrosu/nhn proanafwnou=nta ta\
tou= Pau/lou lo/gia: e)keinoj ga/r fhsin: "o( poih/saj ta\ a)mfo/tera en kai to\
meso/toixon tou= fragmou= lu/saj th\n exqran e)n tv= sarki au)tou= to\n
no/mon twn e)ntolwn e)n do/gmasi katargh/saj, ina tou\j du/o ktisv e)n e(aut
% eij ena kaino\n anqrwpon, poiwn eirh/nhn, kai a)pokatalla/cv tou\j
a)mfote/rouj e)n e(ni swmati t% qe%". Toute/stin e)pa/raj to\ meso/toixon
tou= fragmou=, o e)sti no/moj: fragmo\j ga\r twn Ioudaiwn o( no/moj le/getai
dia\ to\ mh\ sugxwrein to\n Ioudaion eu(riskesqai meta\ e)qnikou=. Epeidh\
oun e)lqwn o( Ku/rioj hren au)to\n katalu/saj to\ meso/toixon tou= fragmou=
kai e)poihse ta\ a)mfo/tera en, ta/ te twn Ioudaiwn ge/nh kai ta\ twn
e)qnwn plh/qh eirhnopoih/saj dia\ tou= aimatoj au)tou=, kai mian kai th\n
au)th\n xa/rin toij pa=si e)dwrh/sato. Dia\ tou=to fhsi kai o( Sumewn "Fwj eij
a)poka/luyin e)qnwn kai do/can laou= sou Israh/l".
W polia\ fronh/sei
sumpeplegme/nh, w gh=raj bi% a)khlido/t% lampruno/menon: w profh/thj
aristoj, doxeion tou= a(giou pneu/matoj gegonwj. Tou=ton mimh/sasqe, osoi t
% bi% proe/bhte: outoj ga\r to\n Ku/rion u(pede/cato: ou)de\n de\ kwlu/ei kai
h(ma=j qro/nouj einai tou= a(giou pneu/matoj, e)a\n tou/tou to\n bion
mimhswmeqa. Kai pwj ara ge/noit' an tou=to, e)n me/qaij kai e)n qea/troij
kai ku/boij dihmereuo/ntwn h(mwn, e)n % "th=j a)swtiaj h( a)na/xusij"
ginetai. O Sumewn tau=ta ou)k epratten,
70 a)lla\ tou)nantion. Su\ me\n
ga\r tre/xeij e)n me/qaij kai ku/boij, au)to\j de\ e)n t% ier%: su= ta\ qea/tra
9

periskopeij, outoj de\ eij qewriaj pneumatika\j e)sxo/laze: su\ pro\j e)piqumian
aisxra\n to\n nou=n aixmalwtizeij, outoj de\ wj gennaioj a)qlhth\j pro\j ta\
toiau=ta a)ntepa/laie. Mh\ aisxu/nou e)legxo/menoj a)lla\ ma=llon katanu/ghqi
a)kou/wn. Ei ga\r bou/lei to\ grammateion th=j a)fe/sewj twn a(martiwn
labwn outwj e)nteu=qen e)celqein, mh\ proba/llou moi oknon, a)lla\ do\j
qermv= tv= yuxv= seauto\n stena/caj pikrwj e)f' oij epracaj, kai
kaqomologh/saj t% despo/tv mhke/ti toij au)toij eu(riskesqai.
Ektote
a)sfalwj exe, oti kai su\ th=j a)fe/sewj twn a(martiwn th\n dwrea\n elabej,
kai mhde/pw a)pogn%j seauto/n. Ou) xalepo\n h( a(martia wj xalepo\n
h( a)po/gnwsij. " Alla\ pleista/kij", fhsi, "pta/isaj meteno/hsa, kai pa/lin toij
au)toij perie/pesa, kai ti poih=sai ou)k oida: kai tou=to logizomai, oti
a)pe/straptai moi o( qeo/j". Akouson, a)gaphte/, peri tou/tou. ou)damo/qen
alloqen tou=to ginetai h e)k tou= mh\ th=j grafh=j se a)koue/in mhde\
sxola/zein se tv= e)kklhsi# tv= legou/sv: "Qeo\j kakwn a)peirastoj: ekastoj
ga\r peira/zetai u(po\ th=j idiaj e)piqumiaj e)celko/menoj kai deleazo/menoj".
Mikro\n ga\r arti klauqmurizwn, kai meta\ to\ e)cie/nai se th=j e)kklhsiaj
mhke/ti mnhmoneu/wn twn paraine/sewn wn a)kh/koaj, a)lla\ pro\j
metewrismou\j seauto\n e)kdou/j, pwj ou)xi ara paraptwmati peripe/svj, eipe/
moi; Alla\ ka/texe/ mou tou\j lo/gouj, kai sxo/laze tv= eu)xv=, tv= eu)poii+#
dayilwj kexrhme/noj, kai meta\ o(siwn a)ndrwn dia/gwn, mhke/ti pro\j
a)dhfagian seauto\n e)kd%j: mh\ r(embe/sqw o( o)fqalmo/j sou akaira: mh\
logize/tw h( kardia sou kena\ kai ma/taia: ke/kthso th\n tapeinwsin: aucanon
pro\j th\n a)ga/phn: "t% tu/ptonti se eij th\n decia\n siago/na, pa/rexe au)t%
kai th\n e(te/ran": a)ggareuo/menoj prostiqei: "mh\ a)podidou\j kako\n a)nti
kakou=, h loidorian a)nti loidoriaj": mhke/ti orkoj dia\ tou= sto/mato/j sou
dierxe/sqw, a)lla\ bo/a meta\ tou= Pau/lou: " Estau/rwmai t% ko/sm% kai
o( ko/smoj e)moi". Exe toinun a)sfaleij ta\j parado/seij twn a(giwn
72
a)posto/lwn kai twn pate/rwn, taij a)nagnwsesi twn qeiwn grafwn sxo/laze:
a)sfalh= kai e(draia kai a)metakinhta ta\ qeia lo/gia fu/lasse e)n tv= kardi#
sou. To/te oun pepeisme/noj eso ote kai th\n sugxwrhsin twn ptaisma/twn
eilhfaj.
Epei oun me/xri tou= nu=n h)gno/hsaj to\n despo/thn, kai ta\j
e)nantiaj duna/meij e)faidrunaj tv= a)pwlei# sou, spou/dason kan a)po\ tou=
nu=n makroqumh/santa e)pi soi to\n despo/thn to\n gnwrimo/n se gene/sqai
pro\j au)to\n dia\ metanoiaj, kai tou\j mhde/pote xaropoihqe/ntaj a)gge/louj e)pi
soi nu=n dia\ th=j pro\j to\n despo/thn e)pano/dou xaropoihson: eu)frosu/nhn
poihson e)n t% ou)ran%, kai a)sfa/lisai seauto/n, mhke/ti toij au)toij
eu(risko/menoj: e)pei su\ logisqh/sv kaqa/per "ku/wn e)pistre/fwn e)pi to\n idion
emeton", ina mh\ a)kou/svj kai su\ tou= a)posto/lou Pe/trou bowntoj:
"Kreisson ga\r hn au)toij mh\ e)pegnwke/nai th\n o(do\n th=j dikaiosu/nhj h
e)pigno/ntaj eij ta\ o)pisw e)panaka/myai pa/lin e)k th=j paradoqeishj au)toij
a(giaj e)ntolh=j". Labwn oun th\n afesin twn ptaisma/twn kai th\n lampra\n
e)sqh=ta th=j swfrosu/nhj, karpizon ta\j tou= paradeisou trufa/j, qauma/zwn th\n
tou= qeou= filanqrwpian, oti e)n poi# duswdi# twn ergwn kai a)mauro/thti
yuxh=j eish=lqej e)ntau=qa, kai pwj eu)wdhj kai lampro\j kate/sthj dia\ th=j
metanoiaj kai th\n afesin twn a(martiwn labwn e)ce/rxv. Dio\ parakalw
kai de/omai kai a)ntibolw mh\ r(upwsai th\n stolh\n th\n numfikh/n, a)lla\ poll
10

% ma=llon dia\ th=j metanoiaj lampru=nai au)th/n. Eij de\ to\ prokeimenon
e)pane/lqwmen.
Ti ga/r fhsin o( dikaioj Sumewn pro\j th\n axranton
parqe/non; "Kai sou= de\ au)th=j th\n yuxh\n dieleu/setai r(omfaia". Tina ara
le/gei einai th\n r(omfaian h pa/ntwj ta\j prosbola\j tou= e)xqrou=; Kai pou=,
fhsin, h( parqe/noj e)de/cato r(omfaian; ote e)pi tou= staurou= pareisth/kei.
Kai pwj ara tau/thn e)de/cato; pwj; e)gw le/gw: e)nnoh/sasa toigarou=n
h(
74 makaria parqe/noj to\ e(auth=j afqarton ku/hma kai twn shmeiwn
au)tou= ta\j ia/seij, kai th=j didaskaliaj ta\ a)po/r)r(hta musth/ria, egnw au)to\n
a)lhqwj einai Qeo/n: idou/sa de\ au)to\n usteron krema/menon e)pi tou=
cu/lou tou= staurou=, to/te e)de/cato th\n r(omfaian e)n tv= yuxv=, kaqwj fhsin
o( Sumewn: "Kai sou= de\ au)th=j th\n yuxh\n dieleu/setai r(omfaia". Ou)k
eipen "e)mmeinv" a)lla\ "dieleu/setai". Epei oun meta\ mikro\n usteron
eide to\ katape/tasma sxizo/menon, ta\j pe/traj r(hgnume/naj, tou\j nekrou\j
e)geirome/nouj, a)pobalou=sa eu)qe/wj to\ be/loj egnw to\ th=j oikonomiaj
musth/rion. Ide oun dih=lqe, kai ou) die/meine. Prosdramo/ntej oun apantej
pro\j th\n a(gian parqe/non kai qeoto/kon, to\ ke/rdoj lhywmeqa: osoi parqe/noi
nu=n tv= mhtri tou= Kuriou sxola/sate. Auth ga\r u(mwn e)sti tou= kalou=
tou/tou kai a)fqa/rtou kth/matoj pro/cenoj. Me/ga ga\r ontwj th=j parqe/nou to\
qau=ma: ti ga\r meizon twn ontwn eu(reqh/setai pote; th=j ga\r gh=j kai
tou= ou)ranou= platute/ra auth mo/nh e)fa/nh: tij ga\r tau/thj a(giwte/ra
ge/gonen; ou) propato/rej, ou) profh=tai, ou)k a)po/stoloi, ou) ma/rturej, ou)
patria/rxai, ou) pate/rej, ou)k aggeloi, ou) qro/noi, ou) kurio/thtej, ou) ta\ Serafim,
ou) ta\ Xeroubim, ou)k allo ti twn te o(ratwn kai a)ora/twn e)n poih/masin
ou) meizon tau/thj eu(risketai. Dou/lh tugxa/nei kai qeoto/koj, parqe/noj e)sti kai
mh/thr. Kai mhdeij a)mfiba/llv le/gwn: pwj dou/lh kai qeoto/koj; h pwj
parqe/noj kai mh/thr; pistei de/cai, anqrwpe, kai mh\ a)mfiballe toij
logizome/noij, mh\ a)mfiballe toij para\ twn pate/rwn dedokimasme/noij, a)lla\
fobou=, kai a)neceta/stwj pisteuson. Ma=llon me\n oun pisteue, kai mh\
polupragmo/nei. Ei me\n wj su\ noh/seij pisteu/seij, ble/pe t% kindu/n% sou. Ei
de\ tv= khru/gmati tou= lo/gou pisteu/seij, ou)ke/ti su\ a)pologv=, a)ll'
o( proestwj. Pisteuson toinun ta\ par' h(mwn peri th=j parqe/nou lego/mena,
kai mh\ a)mfiballe o(mologein au)th\n kai dou/lhn kai qeoto/kon kai parqe/non
kai mhte/ra: dou/lh ga/r e)stin, wj ktisma tou= e)c au)th=j gennhqe/ntoj:
qeoto/koj de\ tugxa/nei kaqo/ti qeo\n e)c au)th=j sarkwqe/nta te/toke: parqe/noj
de/, oti koithn spe/rmatoj e)c a)ndro\j ou)k egnw: mh/thr, kaqo/ti
76
e)ge/nnhse kai mh/thr e)ge/neto tou= proana/rxwj e)k tou= Patro\j gennhqe/ntoj.
Auth toinun e)stin h( mh/thr tou= despo/tou twn a)gge/lwn kai twn
a)nqrwpwn: e)k tau/thj e)sarkwqh o( uio\j tou= qeou=, o( sarki staurwqh=nai
katadeca/menoj. Kai qe/leij eide/nai oson h( parqe/noj. twn ou)raniwn
duna/mewn kreittwn e)sti; pro/sexe: e)keina me\n fo/b% kai tro/m%
periipta/mena th\n oyin katakalu/ptei, auth de\ to\ twn a)nqrwpwn ge/noj au)t
% prosfe/rei kai di' au)th=j th\n twn a(marthma/twn afesin lamba/nomen:
auth tou=ton e)ge/nnhsen on oi aggeloi e)pi tou= to/kou e)lqo/ntej meta\
fo/bou e)docolo/goun, le/gontej "Do/ca e)n u(yistoij qe% kai e)pi gh=j eirh/nh
e)n a)nqrwpoij eu)dokia". Xaire toinun h( mh/thr kai ou)rano/j: h( ko/rh kai
nefe/lh: h( parqe/noj kai qro/noj: to\ th=j h(mete/raj e)kklhsiaj kau/xhma kai
11

stere/wma: e)ktenh= th\n u(pe\r h(mwn de/hsin poihson opwj la/bwmen dia\
sou= eleoj e)n h(me/r# th=j krisewj, kai twn a)pokeime/nwn a)gaqwn toij
a)gapwsi to\n qeo\n e)pitu/xwmen, xa/riti kai filanqrwpi# tou= Kuriou h(mwn
Ihsou= Xristou=, meq' ou t% Patri ama t% a(gi% pneu/mati do/ca, kra/toj,
timh/, nu=n kai a)ei kai eij tou\j aiwnaj twn aiwnwn. Amh/n. {1ADDENDA
}1
Ko/smon fhsin eipwn ou) to\n ou)rano\n ou)de\ th\n gh=n v)nicato,
a)lla\ ta\ biwtika\ pra/gmata pro\j epainon to\n para\ twn a)nqrwpwn dia\ me\n
dwroforian, th\n do/can, to\n plou=ton, ta\ toiau=ta pa/nta ta\ dokou=nta einai
lampra/. Tau=ta ga\r e)moi nekra\ ge/gone, kai tau=ta eipwn e)ph/gage
ka)gw t% ko/sm%, diplh\n th\n ne/krwsin e)nutto/menoj, kai le/gwn oti kai
e)keina e)moi nekrw, ka)gw e)keinoij. Kai oute au)ta\ e(lein me du/nantai
kai nekrwsasqai: nekra\ ga/r e)stin apac, out' e)gw e)piqumh=sai au)twn.
Nekro\j ga\r au)to/j eimi ka)gw.
Pollou\j ga\r twn a)groikwn qeasa/menoj
e)ntau=qa tij e)lhluqo/taj sh/meron, dia\ tou=to kai a(plwj teinan [scl.
a(plouste/ran] th\n didaskalian poihsa/mhn.
351 {1Tou= e)n a(gioij Iwa/nnou
tou= Xrusosto/mou: Eij to\ Epi

12