Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Agentia Nationala pentru Locuinte

Adresa postala: Bd. Unirii, nr 61, Bl. F3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Radu, Tel.
+40 213204461, Email: carmen.radu@anl.ro, Fax: +40 213206110, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Agentie/birou national sau federal

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de proiectare ?i execu?ie lucrari aferent obiectivului de investi?ie Locuin?e pentru tineri, destinate nchirierii, judetul Bacau,
municipiul Moinesti, strada Tristan Tzara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: municipiul Moinesti, judetul Bacau

Codul NUTS: RO211 - Bacau

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul are ca scop prestarea serviciilor de proiectare (studiu geotehnic, inclusiv verificare pe specialitate; documenta?ia tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire; proiect tehnic, inclusiv verificare, detalii de execu?ie, inclusiv verificare ?i urmarirea execu?
iei) ?i a lucrarilor de construc?ii-montaj inclusiv ntocmire certificat energetic ?i ntocmire si avizare dosare preliminare gaze naturale,
aferente obiectivului de investi?ie Locuin?e pentru tineri, destinate nchirierii, judetul Bacau, municipiul Moinesti, strada Tristan Tzara
totaliznd 52 apartamente, regim de nal?ime S+P+3E+M, 2 tronsoane.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)

71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop prestarea serviciilor de proiectare (studiu geotehnic, inclusiv verificare pe specialitate; documenta?ia tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire; proiect tehnic, inclusiv verificare, detalii de execu?ie, inclusiv verificare ?i urmarirea execu?
iei) ?i a lucrarilor de construc?ii-montaj inclusiv ntocmire certificat energetic ?i ntocmire si avizare dosare preliminare gaze naturale,
aferente obiectivului de investi?ie Locuin?e pentru tineri, destinate nchirierii, judetul Bacau, municipiul Moinesti, strada Tristan Tzara
totaliznd 52 apartamente, regim de nal?ime S+P+3E+M, 2 tronsoane.
Valoarea estimata fara TVA a contractului de proiectare si executie lucrari este de 7.365.872 lei, exclusiv TVA din care: 226.652 lei exclusiv
TVA servicii de proictare si 7.139.220 lei exclusiv TVA lucrari de executie.
Valoarea estimata fara TVA: 7,365,872.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 2/7


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare este 73.000 lei.
Perioada de valabilitate a garan?iei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Modul de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG nr.395/2016: virament bancar in contul autoritatii contractante
RO32EGNA1010000000190705 deschis la Marfin Bank Sucursala Decebal sau printr-un instrument de garantare emis n condi?iile legii de
o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla n situa?ii speciale privind autorizarea ori supravegherea, n condi?iile
legii. Garan?ia de participare trebuie sa fie constituita n suma ?i pentru perioada de valabilitate prevazute n documenta?ia de atribuire.
Garan?ia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garan?ia de participare se va restitui n conformitate cu art.38 din HG nr.395/2016.
Garan?ia de participare emisa n alta limba dect romna va fi nsotita de traducerea autorizata n limba romna.
Se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Indiferent de modalitatea de constituire, dovada constituirii garan?iei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata), odata cu
depunerea ofertei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul 10% din valoarea contractului de proiectare si executie fara TVA. Se constituie conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 si
conf. art. 40, alin. (3), prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea
Trezoreriei Statului un cont la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica.
Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie pentru proiectant conf.art. 42 alin(3) din HG nr.
395/2016.
Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie pentru executant conf. art. 42, alin (4) din HG nr.
395/2016
Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse bugetare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzi?ie
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 3/7


Fisa de date
1. Se solicita nencadrarea n prevederile art.164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider,
asociat,ter? sus?inator, subcontractant) va ndeplini cerin?a prin completare n formularul DUAE din documenta?ia de atribuire.
2. Se solicita Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Declara?ia se va prezenta
odata cu DUAE, de catre to?i participan?ii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant ?i ter? sus?inator).
Ofertantul nu trebuie sa se afle n conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care de?in func?ii de decizie n cadrul autorita?ii
contractante: George Ciprian Stan- Director General, Nicolae Chiriac- Director General Adjunct, Mariana Dina- Director, Directia Economica,
Adrian Draica- Director, Directia Achizitii si Administrativ, Ioana Simion- Director, Directia Constructii Locuinte, Ruxandra Marcela Matei-
Director, Directia Juridica si Contencios, Elvira Narcisa Petcu Director Adjunct, Direc?ia Juridica ?i Contencios, Olivia Raileanu Inspector
de specialitate, Direc?ia Achizi?ii ?i Administrativ, prel?edinte comisia de evaluare, Constan?a Strogonov - Consilier, Direc?ia Construc?ii
Locuin?e, membru n comisia de evaluare, Mihaela Ion Consilier, Direc?ia Regionala ?i Vnzari Locuin?e, membru n comisia de evaluare,
Corneliu Pompiliu Ingeaua Inspector de specialitate, Direc?ia Elaborare ?i Proiectare Programe pentru Locuin?e, membru de rezerva n
comisia de evaluare.
3. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul
general consolidat, la momentul prezentarii. Prezentarea certificatului va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorita?ii contractante.
4. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul
local, la momentul prezentarii. Prezentarea certificatului va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorita?ii contractante.
5. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Prezentarea cazierului judiciar va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorita?ii contractante.
6. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin(2),
art.167 alin(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Prezentarea acestor documente va fi facuta de catre ofertantul clasat
pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorita?ii contractante.
7. Alte documente edificatoare, dupa caz. Prezentarea acestor documente va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorita?ii contractante.
Autoritatea contractanta va ?ine cont ?i de prevederile art.166 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici nereziden?i(straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea ndeplinirii obliga?iilor
de plata a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor catre bugetul consolidat de stat ?i bugetul local, n conformitate cu legisla?ia din ?ara de
reziden?a, eliberate de autorita?ile competente ale ?arii de origine(cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente).
Documentele se vor prezenta nso?ite de traducerea autorizata a acestora n limba romna.
Documentele justificative (ex. Certificatele fiscale) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea de ndeplinire: completare DUAE in conformitate cu
Notificarea nr. 240/2016, urmnd ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini un document echivalent
emis n tara de rezidenta (n limba n care a fost emis, nsotit de traducerea n limba romna efectuata n mod obligatoriu de catre traducatori
autorizati), sa fie prezentat la solicitarea autorita?ii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre operatorul economi clasat pe
primul loc n clasamentul intermediar. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din certificatul constatator ONRC.
Informa?iile din acest document trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 4/7


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic va face dovada ca a prestat servicii de proiectare, in completare DUAE urmand ca documentele justificative
ultimii 3 ani, in baza unuia sau mai multor contracte, a caror valoare (certificari de buna executie, ce contin informatii relevante cu
cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 226.000 lei exclusiv TVA. care se va face dovada experientei similare pentru lucrari
Proiectele tehnice care dovedesc ndeplinirea cerin?ei privind experien?a precum si certificate/ documente prin care se va face dovada
similara vor fi de natura ?i complexitatea proiectului care urmeaza a fi experientei similare pentru servicii de proiectare) sa fie
ntocmit n urma atribuirii contractului de proiectare ?i execu?ie care face prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre
obiectul prezentei proceduri. ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit
Operatorul economic va face dovada ca a executat, in ultimii 5 ani, lucrari la finalizarea evaluarii ofertelor.
similare (de natura celor care fac obiectul contractului) in baza unuia sau
mai multor contracte, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu
valoarea de 6.400.000 lei exclusiv TVA. Numarul de ani solicitati in vederea
demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita
de depunere a ofertelor stabilita initial prin anunt/invitatie de participare.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta
minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tutror membrilor grupului. Pentru conversia leu/alta
valuta se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR
pentru fiecare an.

Initial se va prezenta DUAE urmnd ca certificarile de buna executie, ce


contin informatii relevante cu care se va face dovada experientei similare
pentru lucrari (se vor indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei
lucrarilor, cu precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfrsit), precum si
certificatele/documentele prin care se va face dovada experientei similare
pentru servicii de proiectare, se vor prezenta la solicitarea autoritatii
contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Conversia in lei a valorii contractelor se va face la cursul leu/alta


valuta, comunicat de BNR aferent anului intocmirii proceselor verbale de
receptie la terminarea lucrarilor/receptie finala.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic


poate fi sustinuta in conformitate cu Legea nr. 98/2016. In cazul in care
ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei invocand sustinerea acordata
de catre tert, ofertantul va completa formularul DUAE iar angajamentul ferm
al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa
sustinerea acestuia se va prezenta odata cu depunerea DUAE.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii
contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta.
n cazul n care anumite par?i din contract vor fi ndeplinite de catre unul sau completare DUAE si depunerea acordului/acordurilor de
mai mul?i subcontractan?i, ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/par? subcontractare odata cu DUAE
ile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze ?i datele de
recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i. Vor fi luate n considerare
resursele materiale ?i umane ale subcontractan?ilor nominaliza?i n oferta,
exclusiv pentru partea lor de implicare n executarea contractului.
Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odata cu depunerea
DUAE. Nedepunerea acordului/acordurilor de subcontractare odata cu
DUAE, atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
n cazul n care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se completare DUAE si depunerea acordului de asociere odata cu
vor prezenta toate documentele solicitate. Odata cu depunerea DUAE se va DUAE.
prezenta acordul de asociere. Nedepunerea acordului de asociere odata cu
DUAE, atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 5/7


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere cu privire la respectarea indicatorilor tehnico economici si a indicatorilor
arhitecturali (POT, CUT, etc), aprobati prin Avizul C.T.E. M.D.R.L nr. 150/146/16.10.2009, aviz ce are la baz[ studiul de fezabilitate
elaborat de catre S.C VANEL EXIM SRL BACAU.
- Ofertantul are obligatia ca pe parcursul indeplinirii contractului de proiectare si executie, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) si
alin. (2) din Legea nr. 98/2016, sa respecte reglementarile in vigoare la nivel national referitoare la protectia mediului(site internet
www.mmediu.ro), social, referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii (www.mmssf.ro) stabilite prin legislatia adoptata la nivelul
Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile/ acordurile internationale in aceste
domenii.Operatorii economici pot obtine informatii de la agentiile teritoriale ale ITM, agentiile de mediu si agentiile teritoriale pentru ocuparea
fortei de munca.
Se va prezenta declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toata durata de indeplinire a contractului
de proiectare ?i execu?ie lucrari, conform art.51 alin.(2) din Legea 98/2016.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.Propunerea
financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari. Prezentarea in
propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire. Oferta are caracter
obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, adica 90 zile. Ofertantul trebuie sa ia toate
masurile astfel incat oferta sa fie depusa in format electronic in SEAP pana la data limita pentru depunere, conform datei din Invitatia de
participare aferenta acestei proceduri si va contine: formular DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
database/espd/filter), oferta tehnica, oferta financiara (care va fi transmisa criptat), dovada constituirii garantiei de participare. Operatorul
economic transmite oferta numai in format electronic in SEAP si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in
anuntul de participare simplificat. Documentele transmise in format electronic vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, emisa de un
furnizor autorizat.
Ofertele transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 6/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Termenul de realizare a serviciilor si lucrarilor este de maxim 14 luni calendaristice si este defalcat astfel:
Proiectare (studiu geotehnic, PT,DTAC, DDE, inclusiv verificare): 2 luni
Lucrari de constructii-montaj: 12 luni
2. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare
care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,
operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara sunt
considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea
acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala.
4. Operatorii economici vor depune in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor: formularul DUAE (completat conform link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter), oferta tehnica, oferta financiara, dovada constituirii garantiei de participare, acordul de
asociere (daca este cazul), acordul/acordurile de subcontractare (daca este cazul) ?i angajamentul ferm de sus?inere (daca este cazul).
Formularul DUAE reprezinta dovada preliminara pentru ndeplinirea cerintele de calificare, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative.
5. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea si inspectarea locului santierului de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din
punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din
teren; daca este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

in conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. b ?i art.8 din Legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica si Contencios din cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte

Adresa postala: Bd.Unirii nr.61, bloc F3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030828, Romania, Tel. +40 213205272, Fax: +40 213205274

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-04-2017 14:54 Pagina 7/7