Sunteți pe pagina 1din 1

CASA CORPULUI DIDACTIC

IALOMITA
Str. Lacului, nr.19,Slobozia, h.IINISlt'l;RItt, l;DlrcAll'tEI
jud.IalomiJa NiTTONALEgr
c uRCn'I'ARrrg'uil"\]tfi,'t{: }:
Cod 920024,Tet/Fax: 0243.234.205
E-mail: ccd ialomita@yahoo.corn

Nr. de ?nregistrare
: 242/26.01.2016

Cdtre,
Toate unitflfile de invi{imAnt din jude(,

in atenfia Doamnei/Domnului Director qi a cadrelor didactice interesate

Ref.: Revista,,Ars Didactica"

Prin prezentav6 semnaldmreapariliarevistei,,ARSDIDACTICA", in anul


$colar
2015 - 2016 (luna martie).Pentruaceasta,v[ rugdm sd ne fitri colaboratoriin demersul
nostru gi sd transmiteli, pdn[ la data de 20 februarie 2016, materiale care vizeazd
activitatea dumneavoastrdeducafionala (articole de specialitate, de management
educa{ional,proiecte didactice,jurnal de cdldtorie- impresii din excursiile tematice
efectuateetc.). De asemenea,pot fi trimise gi materiale ale elevilor cu rezultate
deosebite/impresiide la diferite concursuri/olimpiade/activitdti extracuryiculare,utile
pentru apariliarevistei.
Condifii de redactarea articolului:
- titlul, corelatcu confinutularticolului,va fi scris cu majuscule,
in Times New Roman
l4 Bold, centrat;
- autorul gi institulia de invdldmdnt vor fi scrisecu doud rAnduri
mai jos, centrat,Times
New Roman 12 Bold;
- la doui rAndurimai jos seincepescriereaarticolului;
- redactareaarticolului se va face pe format A4, pe o singurd parte,la
un r6nd, Times
New Roman 12, cu margini egalede 20 mm (text aliniat ,justified"), conlindndsemnele
diacritice,maxim 2-3 paginipentruprofesorgi r -2 paginipentruelevi;
- cadruldidacticcareparticipdcu articol esterugatsr atagezegi o fotografie;
- fotografiile trimise vor fi in format JpEG;
- bibliografia se va consemnala sffirgit,in ordineaurmdtoare:nume gi
prenumeautor,
titlul lucrdrii,editura,anul.
Materialele vor fi depusein format Word, pe CD, la sediul Casei Corpului
Didactic lalomila, ?n prezenla unui profesor metodist care va verifica respectarea
condiliilor de redactarea articolului. Nu vor fi primite gi publicate articolelL ce nu
respectdacestecondifii.
Taxd: 10 lei/autor, achitatd,lapredareaCD-ului

BRIELA