Sunteți pe pagina 1din 2
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE or din Privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite in domeniul vitivinicol pe anul 2017 Guvernul HOTARASTE: Se decemeazé Marele Premiu in domeniul vitivinicol pe anul 2017 Combinatului de Vinuri ,Cricova” SA pentru merite deosebite in fabricarea vinurilor de calitate inaltd, perpetuarea tradifiilor si calitatii excelente a vinurilor autohtone, promovarea imaginii Republicii Moldova ca {ara vitivinicol pe arena internationala, precum i pentru contribufia la dezvoltarea turismului vitivinicol moldovenesc, Prim-ministru PAVEL FILIP NotA de argumentare Ja proiectul de hotArire'a Guvernulul ,Privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite in domeniul vitivinicol pe anul 2017” Proiectul de hotdrire este elaborat de cdtre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului in conformitate cu Regulamentul privind conditiile de selectare a candidafilor si decernare a Marelui Premiu pentru merite deosebite in domeniul vitivinicol, aprobat prin Hotrirea Guyernului nr.1294 din 03.10.2002. Comisia de lucru, instituiti de catre Minister, in conformitate cu regulamentul mentionat, a examinat materialele prezentate de companiile vinicole si a selectat in calitate de candidat pentru decernarea “Marelui Premiu”, in anul 2017, Combinatul de vinuri “Cricova” SA. intreprinderea nominalizatd este o societate pe actiuni care functioneazd in baza statutului si regulamentului intern, la care cota statului in capitalul social constituie 100%, find gestionaté de catre Ministerul Agriculturli, Dezvoltarii Regionale si Mediului. CV ,,Cricova” SA este membru al Asociatici Vitivinicole a Regiunii Geografice Delimnitate »Codru”, fiind de mult timp consideraté lider al vinific: moldovenesti, unde, timp de 65 de ani, in inima galeriilor seculare, se nasc vinuti si vinuri spumante de exceptie, unice in felul lor, apreciate de consumatorul atit din Republica Moldova, cit si de peste hotarele ei. Aceasté apreciere este confirmaté prin distinctiile objinute la diferite concursuri i expozitii internationale si nationale. CV ,,Cricova” SA igi executa cu brio misiunea care consta fn sporirea continua a valorii ramurii vitivinicole, atit la nivel national, cit si pe plan mondial, in promovarea realizirilor obfinute pe pietele de importanfé strategicd prin dezvoltarea continua a potenfialului uman, studierea, _flaborares, implementarea si exploatarea Aoilor pentru a satisface cele mai rafinate gi exigente cerinte ale oenologilor, consumatorilor gi partenerilor din diverse {ari prin calitatea produselor gi serviciilor acordate. In acest scop, Combinatul este in continu’ dezvoltare fiind alocate investitii in plantarea suprafetelor de viti de vie, in reutilare si retehnologizare performenti, in dezvoltarea oenoturismului in Republica Moldova. ‘La momentul actual, Combinatul dispune de peste 600 ha de vita de vie, tendinta de perspectiva fiind 1000 ha, inclusiv plantate cu soiuri autohtone. Galeriile subterane, unde istoria, arheologia si arta vinului sunt unite intr-un tot intreg, in anul 2016 au fost vizitate de cca 59 mii turisti. Activitatea economico-financiara a intreprinderii este profitabila, vinzarile producfiei fabricate, in anul de referinga, fiind in cregtere. fntreprinderea nu are datorii {aja de bugetul public nafional gi fondul social. Compania corespunde principiilor de selectare pentru decemarea “Marelui Premiu” si Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului considers oportuna menfionarea Co: je Vinuri“Cricova” SA cu distinotia nominalizati, Ministru — Vasile BITCA