Sunteți pe pagina 1din 13

Ghid de implementare a proiectelor REGIO

www.inforegio.ro
Ne dorim ca prezenta broşură să fie un mini ghid pentru beneficiarii
contractelor de finanţare încheiate în cadrul Programului Operaţional
Regional, care să îi sprijine în implementarea proiectelor, astfel încât
să se poată atrage cât mai multe fonduri structurale în Romania.
Ghidul cuprinde cele mai relevante aspecte pe care beneficiarul
trebuie să le aibă în vedere atât ca oportunităţi, cât şi ca obligaţii,
pentru a diminua la maxim riscul neeligibilităţii unor cheltuieli sau
chiar a proiectului.
succesul sau insuccesul unui proiect; din OI şi AM, ştiut fiind faptul că în Verifică dacă cheltuielile făcute
implementare apar o multitudine de în cadrul proiectului sunt conforme
Asigurarea unei bune comunicări a probleme obiective sau subiective care bugetului aprobat, iar banii sunt cheltuiţi
departamentelor economice şi tehnice, pot împiedica derularea cu succes a pentru activităţile proiectului;
a factorilor de decizie din cadrul proiectelor.
organizaţiei care să asigure o echipă ce Analizează şi propune, dacă este
va gestiona eficient proiectul; Factorul uman este o resursă importantă cazul, încheierea de acte adiţionale
de care depinde soarta proiectului, la contractul de finanţare şi/ sau
Alegerea unei firme sau a unui de aceea trebuie cunoscute sarcinile depunerea de notificări;
coordonator care să aibă experienţă principale pe care trebuie să le Asigură resursele financiare
în derularea proiectelor şi în domeniul îndeplinească echipa de implementare necesare derulării proiectelor, un cash-
managementului financiar; a proiectului împreună cu persoana flow fluent în cazul în care acelaşi
PREGĂTIREA CERERII DE desemnată să coordoneze proiectul. beneficiar derulează concomitent mai
FINANŢARE: Asigurarea resurselor financiare Astfel, coordonatorul de proiect: multe proiecte;
pentru susţinerea proiectului în
Chiar din faza de pregătire a cererii de perioada de implementare, precum şi în Răspunde de implementarea Furnizează, la timp, Organismului
finanţare este util să se ţină cont de cea care urmează finalizării proiectului; activităţilor proiectului în condiţiile Intermediar sau Autorităţii de
următoarele aspecte: o atenţie deosebită trebuie să se stipulate de contractul de finanţare; Management informaţiile solicitate;
acorde în cazul derulării simultane a
Între activităţile descrise în proiect mai multor proiecte în cadrul aceleiaşi Urmăreşte respectarea calendarului În cazul derulării proiectelor în
şi atingerea obiectivelor şi ţintelor organizaţii; activităţilor din proiect, astfel încât parteneriat, în plus faţă de cele
propuse a se realiza prin acesta trebuie activităţile descrise în aplicaţia menţionate anterior, coordonatorul
să existe o legătură logică. Obiectivele, Asigurarea că pe parcursul întregului aprobată să se realizeze în termenele mai are responsabilitatea gestionării
rezultatele şi indicatorii trebuie să proces - de la selecţie şi contractare la şi condiţiile stabilite prin cererea de fondurilor în cadrul parteneriatului,
fie realist fundamentate şi în strânsă realizarea proiectului – se furnizează finanţare; inclusiv asigurarea prin contractul
corelare cu activităţile descrise prin cele mai relevante şi clare informaţii; de parteneriat a recuperării sumelor
proiect şi cu BUGETUL proiectului; Urmăreşte respectarea aplicării primite în cazul constatării unor
Asigurarea cunoaşterii conţinutului legislaţiei naţionale şi a prevederilor
Pregătirea prealabilă a persoanelor ghidurilor solicitantului, a legislaţiei Regulamentelor;
din cadrul organizaţiei care vor fi naţionale aplicabile fondurilor externe
implicate în asigurarea managementului şi a celei specifice domeniului în care Urmăreşte depunerea în termen a
proiectului (sau externalizarea se aplică. cererilor de rambursare;
acestuia dacă nu există suficientă
expertiză in interiorul organizaţiei) şi După ce se depăşeşte cu succes etapa Urmăreşte depunerea în termen
responsabilizarea acestora cu privire de contractare începe, de fapt, marea a rapoartelor de progres tehnic şi
la rolul pe care îl au şi de a căror provocare atât pentru beneficiari, financiar;
activitate poate depinde de multe ori cât şi pentru factorii responsabili
Normelor Metodologice de aplicare HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Regulamentul Comisiei (CE) a OG nr.79/2003 privind controlul şi Catalogului privind clasificarea şi
nr.1083/2006 ce conţine prevederi recuperarea fondurilor comunitare, duratele normale de funcţionare a
generale cu privire la Fondul European precum şi a fondurilor de co-finanţare mijloacelor fixe;
pentru Dezvoltare Regională, Fondul aferente utilizate necorespunzător;
Social European şi Fondul de Coeziune HG nr. 759/2007 privind regulile de
şi de abrogare a Regulamentului OUG nr.34/2006 privind atribuirea eligibilitate a cheltuielilor efectuate
Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind contractelor de achiziţie publică, în cadrul operaţiunilor finanţate
prevederile generale ale Fondurilor a contractelor de concesiune de prin programele operaţionale, cu
Structurale; lucrări publice şi a contractelor de modificările şi completările ulterioare;
concesiune de servicii, cu modificările
Regulamentul Comisiei (CE) şi completările ulterioare; HG nr. 28/2008 privind aprobarea
neregului; nr.1080/2006 cu privire la Fondul conţinutului-cadru al documentaţiei
European pentru Dezvoltare Regională HG nr.925/2006 pentru aprobarea tehnico-economice aferente
Respectă toate prevederile contractului şi care abrogă Regulamentul Comisiei Normelor de aplicare a prevederilor investiţiilor publice, precum şi a
de finanţare, ale instrucţiunilor emise (CE) nr.1783/1999; referitoare la atribuirea contractelor structurii şi metodologiei de elaborare
de către Autoritatea de Management. de achiziţie publică din OUG nr.34/2006 a devizului general pentru obiective de
La semnarea contractului de finanţare, Regulamentul Comisiei (CE) privind atribuirea contactelor de investiţii şi lucrări de intervenţii;
beneficiarul şi-a asumat răspunderea nr.1681/1994 privind neregulile şi achiziţie publică, a contractelor de
faţă de Autoritatea de Management recuperarea sumelor plătite greşit, concesiune de lucrări publice şi a Ordinele comune MDRT/ MFP pentru
ca asigură co-finanţarea proiectului în legătură cu finanţarea politicilor contractelor de concesiune de servicii; aprobarea categoriilor de cheltuieli
pentru contribuţia proprie şi pentru structurale şi organizarea unui sistem eligibile pentru fiecare domeniu major
cheltuielile neeligibile, precum şi informaţional în acest domeniu; OUG nr. 76/2010 privind modificarea de intervenţie din cadrul Programului
resursele financiare pentru acoperirea şi completarea OUG 34/2006; Operaţional Regional 2007-2013 (DMI
plăţilor eligibile până la rambursarea OUG nr.63/1999 cu privire la 1.1: Ordin comun nr. 1294/3296/2008;
acestora de către Autoritatea de gestionarea fondurilor nerambursabile OUG nr.64/2009, privind gestionarea DMI 2.1: Ordin comun nr. 607/914/2007;
Mangement. alocate României de către Comunitatea financiară a instrumentelor structurale Ordin comun nr. 1141/2419/2008; DMI
Europeană, precum şi a fondurilor de şi utilizarea acestora pentru obiectivul
Beneficiarii au obligaţia să respecte co-finanţare aferente acestora, cu convergenţă;
prevederile legale naţionale în toate modificările şi completările ulterioare; Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru
domeniile în care se derulează proiectul, aprobarea Normelor metodologice de
inclusiv legislaţia care guvernează OG nr.79/2003 privind controlul şi aplicare a prevederilor Ordonanţei de
domeniul eligibilităţii cheltuielilor. recuperarea fondurilor comunitare, urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
Respectarea acestei legislaţii este precum şi a fondurilor de co-finanţare gestionarea financiară a instrumentelor
o condiţie sine qua non spre a-i fi aferente utilizate necorespunzător; structurale şi utilizarea acestora pentru
rambursate cheltuielile efectuate din obiectivul convergenţă;
fondurile programului. HG nr.1306/2007 pentru aprobarea
documentele financiar-contabile; Trezoreriei Statului pentru utilizarea 2548/2009) sunt:
sumelor primite din prefinanţare, Pentru Fondul European de
Legea nr. 500/2002 privind finanţele rambursarea cheltuielilor eligibile Dezvoltare Regională:
publice cu modificările şi completările efectuate, precum şi restituirea - 22.45.03.01.01 „Sume primite
ulterioare; de la bugetul de stat a sumelor în contul plăţilor efectuate în anul
reprezentând contravaloarea taxei curent”;
Legea nr. 82/1991, republicată, pe valoarea adăugată plătite, după - 22.45.03.01.02 „Sume primite
legea contabilităţii; cum urmează: în contul plăţilor efectuate în anii
anteriori”.
Ordinul MFP nr. 1917/2005 privind AUTORITĂŢI PUBLICE CENTRALE Pentru instituţiile publice finanţate
organizarea şi conducerea contabilităţii integral din bugetul asigurărilor
3.1: Ordin comun nr. 1118/2338/2007; instituţiilor publice, planul de conturi Pentru instituţiile publice finanţate pentru şomaj prevăzute la art.5 alin
DMI 3.2: Ordin comun nr. pentru instituţii publice şi instrucţiunile integral din bugetul de stat prevăzute (1) din OUG 64/2009, conturile de venit
1119/2392/2007; DMI 3.3: Ordin comun de aplicare a acestuia, cu modificările la art.5 alin (1) din OUG 64/2009, ale bugetului asigurărilor pentru şomaj
nr. 910/1742/2007; DMI 3.4: Ordin şi completările ulterioare. conturile de venit ale bugetului de stat în care se rambursează cheltuielile
comun nr. 185/621/2008; DMI 4.1: în care se rambursează cheltuielile corespunzătoare finanţării din
Ordin comun nr. 267/1447/2008; DMI OUG nr. 9/2010 privind aprobarea corespunzătoare finanţării din instrumente structurale (art. 35 alin
4.2: Ordin comun nr. 275/1446/2008; Programului de sprijin pentru beneficiarii instrumente structurale (art. 35 alin (1) lit. c din Ordinul MFP nr. 2548/2009)
DMI 4.3: Ordin comun nr. 31/503/2008; proiectelor în domenii prioritare pentru (1) lit. a din Ordinul MFP nr. 2548/2009) sunt:
DMI 5.1: Ordin comun nr. 144/580/2008; economia românească finanţate din sunt: Pentru Fondul European de
Ordin comun nr. 969/2722/2008; Ordin instrumentele structurale ale Uniunii Pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
comun nr. 40/323/2009; DMI 5.2: Ordin Europene alocate Romaniei1. Dezvoltare Regională: - 28.45.04.01.01 „Sume primite
comun nr. 245/1549/2008; DMI 5.3: - 20.45.01.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul
Ordin comun nr. 665/2604/2008; Ordin În funcţie de tipul proiectului, în contul plăţilor efectuate în anul curent”;
comun nr. 60/406/2009) beneficiarii încep derularea activităţilor curent”; - 28.45.04.01.02 „Sume primite
Legea nr. 10/1995 privind calitatea şi, un prim pas, este solicitarea pre- - 20.45.01.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii
în construcţii, reactualizată; finanţării, pentru acordarea căreia, în contul plăţilor efectuate în anii
în afară de prevederile din contractul anteriori”;
Legea nr. 50/1991 privind de finanţare, trebuie să se deschidă Pentru instituţiile publice finanţate
autorizarea executării lucrărilor de conturile bancare pentru încasarea integral din bugetul asigurărilor
construcţii, republicată; acesteia în conformitate cu prevederile sociale de stat prevăzute la art.5
OUG 64/2009 astfel: alin (1) din OUG 64/2009, conturile
Legea nr. 571/2003 privind Codul I. Conform prevederilor art. 34 alin. de venit ale bugetului asigurărilor
fiscal cu completările şi modificările 1 din Ordinul MFP nr. 2548/25.08.2009, sociale de stat în care se rambursează
ulterioare; beneficiarii prevăzuţi la art.5 şi 6 cheltuielile corespunzătoare finanţării
din OUG 64/2009 AU OBLIGAŢIA din instrumente structurale (art.
Ordinul MFP nr. 3512/2008 privind să deschidă conturi în sistemul 35 alin (1) lit. b din Ordinul MFP nr.
primirea pre-finanţării conform art.14 TVA plătite (art.35 alin (2) lit. a şi b primirea pre-finanţării conform art.14
alin (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 din Ordinul MFP nr. 2548/2009) sunt: alin (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009
este: Pentru Fondul European de Dezvoltare este:
- 50.25.15 - „Disponibil al Regională: - 50.10.01 „Disponibil din venituri
instituţiilor publice ale administraţiei - 21.45.02.01.01 „Sume primite reprezentând prefinanţare pentru
publice centrale finanţate integral în contul plăţilor efectuate în anul proiecte finanţate din instrumente
din venituri proprii reprezentând curent”; structurale conform OUG nr. 64/2009
prefinanţare pentru proiecte finanţate - 21.45.02.01.02 „Sume primite al instituţiilor publice subvenţionate
din instrumente structurale conform în contul plăţilor efectuate în anii din bugetul local” ”(art.35 alin. 4 lit. d
OUG nr. 64/2009” (art. 35 alin. (4) lit.a anteriori”; din Ordinul MFP 2548/25.08.2009)
din Ordinul MFP nr. 2548/2009) - 21.45.02.01.03 „Pre-finanţare”; Pentru instituţii publice finanţate
Pentru instituţiile publice Pentru co-finanţarea de la bugetul de integral din venituri proprii, care
anteriori”. subvenţionate de la bugetul de stat stat şi finanţarea contravalorii TVA: îşi gestionează sumele prevăzute în
Pentru instituţiile publice finanţate prevăzute la art.5 alin (4) din OUG - 21.42.02.20 „Subvenţii de la bugetul bugetul de venituri şi cheltuieli prin
integral din bugetul fondului naţional 64/2009, contul dedicat exclusiv pentru de stat către bugetele locale necesare mai multe conturi de disponibilităţi
de asigurări sociale de sănătate primirea pre-finanţării conform art.14 susţinerii derulării proiectelor finanţate (instituţii de învăţământ superior,
prevăzute la art.5 alin (1) din OUG alin (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 din fonduri externe nerambursabile spitale publice, instituţii sanitare
64/2009, conturile de venit ale bugetului este: post-aderare.” publice), conturile în care se virează
fondului naţional de asigurări sociale - 50.09.02 – „Disponibil al instituţiilor Pentru entităţile publice locale sumele aferente pre-finanţării şi
de sănătate în care se rambursează publice subvenţionate de la bugetul de finanţate integral din venituri proprii rambursării cheltuielilor eligibile
cheltuielile corespunzătoare finanţării stat reprezentând pre-finanţare pentru prevăzute la art.6 alin (2) din OUG efectuate în cadrul proiectului, cât şi
din instrumente structurale (art.35 proiecte finanţate din instrumente 64/2009, contul dedicat exclusiv pentru a celor corespunzătoare contravalorii
alin (1) lit.d din Ordinul MFP nr. structurale conform OUG nr. 64/2009” primirea pre-finanţării conform art.14 TVA plătite sunt:
2548/2009) sunt: (art.35 alin (4) lit.b din Ordinul MFP nr. alin (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 - 50.47.11 – „Disponibil aferent pre-
Pentru Fondul European de 2548/2009) este: finanţării pentru proiecte finanţate
Dezvoltare Regională: - 50.28.01 – „Disponibil din venituri
- 26.45.05.01.01 „Sume primite AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE reprezentând prefinanţare pentru
în contul plăţilor efectuate în anul proiecte finanţate din instrumente
curent”; Pentru beneficiarii care au structurale conform OUG nr. 64/2009 al
- 26.45.05.01.02 „Sume primite calitatea de ordonatori de credite instituţiilor publice ale administraţiei
în contul plăţilor efectuate în anii ai bugetului local prevăzuţi la art.6 publice locale finanţate integral din
anteriori”. alin (1) din OUG 64/2009, conturile venituri proprii”(art.35 alin. 4 lit.c din
Pentru instituţiile publice ale de venit ale bugetului local în care se Ordinul MFP 2548/25.08.2009)
administraţiei publice centrale virează sumele aferente pre-finanţării Pentru entităţile publice locale
finanţate integral din venituri proprii şi rambursării cheltuielilor eligibile subvenţionate de la bugetele locale
prevăzute la art.5 alin (4) din OUG efectuate în cadrul proiectului, cât şi prevăzute la art.6 alin (2) din OUG
64/2009, contul dedicat exclusiv pentru a celor corespunzătoare contravalorii 64/2009, contul dedicat exclusiv pentru
deschiderea conturilor în sistemul - 50.98.01 – „Disponibil al operatorilor primirii pre-finanţării deschise la
Trezoreriei Statului sau în bănci economici aferent proiectelor finanţate Trezoreria Statului, sumele primite ca
comerciale pentru utilizarea sumelor din instrumente structurale şi din co- pre-finanţare, aferente acelor tipuri
primite din pre-finanţare, rambursarea finanţarea acestora” (art.35 alin. 5 lit. de cheltuieli care nu pot fi efectuate
cheltuielilor eligibile efectuate, precum a din Ordinul MFP 2548/25.08.2009) din acest cont, potrivit reglementărilor
şi restituirea de la bugetul de stat a în vigoare, pot fi transferate de către
sumelor reprezentând contravaloarea ORGANISME NEGUVERNAMENTALE beneficiari în conturi deschise la bănci
taxei pe valoarea adăugată plătite. NONPROFIT comerciale. Pentru ca acest lucru
să fie posibil, cheltuielile respective
În cazul în care se optează pentru Pentru ONG-uri, contul dedicat trebuie efectuate în termen de 3
deschiderea conturilor în sistemul exclusiv pentru primirea pre-finanţării zile lucrătoare de la data efectuării
Trezoreriei Statului acestea sunt după (în cazul deschiderii acestuia la transferului (art. 14 alin. 3 din OMFP
din fonduri externe nerambursabile cum urmează: Trezoreria Statului) conform art.14 nr. 2548/25.08.2009).
post-aderare” (art.35 alin. 6 lit. a din alin (2) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 Dobânda netă (diferenţa dintre
Ordinul MFP 2548/25.08.2009) BENEFICIARI DIN SECTORUL PRIVAT este: dobânda acumulată corespunzătoare
- 50.47.09 – „Disponibil aferent - 50.98.04 – „Disponibil al sumelor de pre-finanţare rămase
proiectelor finanţate din fonduri OPERATORI ECONOMICI organismelor neguvernamentale non- disponibile în cont şi valoarea
externe nerambursabile post-aderare” profit reprezentând pre-finanţare comisioanelor de gestionare a contului
– pentru rambursări de cheltuieli Pentru operatorii economici, pentru proiecte finanţate din respectiv) se raportează Autorităţii
eligibile şi TVA (art.35 alin. 6 lit. b din contul dedicat exclusiv pentru primirea instrumente structurale conform OUG de Management şi se deduce de
Ordinul MFP 2548/25.08.2009) pre-finanţării (în cazul deschiderii nr. 64/2009” ( art.35 alin. 4 lit. f din către aceasta din sumele rambursate
În cazul proiectelor implementate acestuia la Trezoreria Statului) Ordinul MFP 2548/25.08.2009) beneficiarilor cel târziu până la plata
în parteneriat, contul de disponibilităţi conform art.14 alin (2) din Ordinul MFP Pentru ONG-uri, contul în care se finală, inclusiv (art. 14 alin. 4 din OMFP
care se deschide pe numele liderului nr. 2548/2009 este: virează sumele aferente rambursării nr. 2548/25.08.2009).
parteneriatului, în vederea primirii - 50.98.03 – „Disponibil al cheltuielilor eligibile efectuate în
sumelor aferente proiectului conform operatorilor economici reprezentând cadrul proiectului, cât şi a celor
art.32 alin (2) din Ordinul MFP prefinanţare pentru proiecte finanţate corespunzătoare contravalorii TVA
2548/25.08.2009 este: din instrumente structurale conform plătite (în cazul deschiderii acestuia
- 50.14.01 – „Disponibil aferent OUG nr. 64/2009” (art.35 alin. 4 lit. e la Trezoreria Statului) este:
proiectelor derulate în parteneriat din Ordinul MFP 2548/25.08.2009) - 50.98.02 – „Disponibil al
conform OUG nr.64/2009” Pentru operatorii economici, contul organismelor neguvernamentale non-
în care se virează sumele aferente profit aferent proiectelor finanţate
II. Conform prevederilor art. 34 alin. rambursării cheltuielilor eligibile din instrumente structurale şi din co-
2 din OMFP nr. 2548/25.08.2009 efectuate în cadrul proiectului, cât şi finanţarea acestora” (art.35 alin. 5 lit.
categoriile de beneficiari, altele a celor corespunzătoare contravalorii b din Ordinul MFP 2548/25.08.2009)
decât cele prevăzute la art.5 şi 6 TVA plătite (în cazul deschiderii NOTĂ Dacă beneficiarii din sectorul
din OUG 64/2009 POT OPTA pentru acestuia la Trezoreria Statului) este: privat au conturi dedicate exclusiv
acorda, integral, în procent de maxim confirmă deschiderea unui cont dedicat justificative aferente procedurii de
30% din valoarea eligibilă a proiectului exclusiv pentru primirea prefinanţării atribuire;
cu îndeplinirea următoarelor condiţii : la Trezorerie sau în bancă comercială, Cerere de acordare a pre-
Proiectul să nu conţină execuţie de în funcţie de tipul beneficiarului. finanţării;
lucrări; Acordarea celei de-a doua tranşe a Identificare financiară prin care se
Un contract de furnizare de bunuri/ pre-finanţării, reprezentând 15% din confirmă deschiderea unui cont dedicat
prestare de servicii încheiat între valoarea eligibilă a contractului se exclusiv pentru primirea pre-finanţării
beneficiar şi un operator economic acordă pe baza prezentării următoarelor la Trezorerie sau în bancă comercială,
însoţit de toate documentele documente: în funcţie de tipul beneficiarului.
justificative aferente procedurii de Solicitarea tranşei a doua de pre-
atribuire; Contract de execuţie de lucrări, finanţare se poate face şi în condiţiile
Cererea de acordare a pre- însoţit de toate documentele în care, după primirea primei tranşe de
DIMENSIONAREA ŞI CONDIŢIILE finanţării; justificative aferente procedurii de pre-finanţare, beneficiarul a depus o
Identificare financiară prin care se atribuire; cerere de rambursare.
DE ACORDARE A PRE-FINANŢĂRII confirmă deschiderea unui cont dedicat Cerere de acordare a pre-
exclusiv pentru primirea prefinanţării finanţării. În cazul în care proiectul este
Acestea diferă în funcţie de tipul
la Trezorerie sau în bancă comercială, implementat în parteneriat, contractul
proiectului (cu sau fără ajutor de
în funcţie de tipul beneficiarului. 4. Beneficiarii proiectelor care de servicii/ furnizare/ execuţie de
stat), al beneficiarului, durata de
prevăd şi execuţie de lucrări şi care lucrări poate fi încheiat atât de liderul
implementare, tipul de activităţi
3. Pentru proiectele ce realizează au încheiat un contract de achiziţie parteneriatului, cât şi de oricare dintre
ce urmează a se derula în cadrul
investiţii şi este prevăzută şi execuţia de bunuri/ prestări servicii, precum parteneri.
proiectului.
de lucrări, pre-finanţarea se poate şi un contract de lucrări, pot solicita
1. În cazul proiectelor care intră
acorda în tranşe după cum urmează: pre-finanţarea. Aceasta se poate Contul deschis de către beneficiari
sub incidenţa ajutorului de stat/ de
Prima tranşă a pre-finanţării, acorda şi prin cumularea celor la Trezorerie sau în bancă comercială
minimis, pre-finanţarea se acordă
reprezentând 15% din valoarea eligibilă două tranşe, reprezentând 30% din este dedicat exclusiv pentru primirea
în procent de maximum 35% din
a contractului se acordă pe baza valoarea eligibilă a contractului, pre-finanţării şi efectuarea de cheltuieli
valoarea totală a finanţării ce poate
prezentării următoarelor documente: pe baza prezentării următoarelor aferente proiectului, inclusiv acordarea
fi acordată beneficiarului, conform
documente:
prevederilor contractelor de finanţare.
Un contract de furnizare de bunuri/
Beneficiarul trebuie să prezinte pe
prestare de servicii încheiat între Contract de furnizare de bunuri/
lângă documentele enumerate în
beneficiar şi un operator economic prestare de servicii încheiat între
anexa III din contractul de finanţare şi
însoţit de toate documentele beneficiar şi un operator economic
o scrisoare de garanţie bancară pentru
justificative aferente procedurii de însoţit de toate documentele
suma aferentă pre-finanţării solicitate.
atribuire; justificative aferente procedurii de
2. Pentru proiectele ce nu intră
Cererea de acordare a pre- atribuire;
sub incidenţa ajutorului de stat/
finanţării; Contract de execuţie de lucrări,
de minimis pre-finanţarea se poate Identificare financiară prin care se însoţit de toate documentele
Termenele sunt specificate în contractul necesar să aibă în vedere următoarele
de finanţare. pre-finanţarea acordată se va aspecte:
recupera integral înainte de efectuarea
La acordarea, cumulată sau în tranşe, plaţii finale. respectarea regulilor generale de
a pre-finanţării, beneficiarii vor ataşa eligibilitate stabilite în HG 759/ 2007;
la cerere documentele privind achiziţia Dacă pre-finanţarea nu a fost restituită cheltuielile solicitate spre
serviciului, lucrării etc. pe care în totalitate la efectuarea plăţii finale rambursare să respectare regulilor de
Organismul Intermediar şi Autoritatea sau înainte de rezilierea contractului, eligibilitate stabilite în ordinele de
de Management le vor verifica. diferenţa rămasă nerecuperată va fi cheltuieli eligibile particulare fiecărui
plătită de către beneficiar în contul domeniu major de intervenţie şi să se
De asemenea, în contractul de Autorităţii de Management POR, în încadreze în perioada de eligibilitate
finanţare este stipulată obligaţia termen de 30 de zile de la notificarea conform ordinelor de cheltuieli eligibile
de avansuri către contractori şi/ sau beneficiarului de a depune, după transmisă de AM POR acestuia. şi contractului de finanţare;
transferul de sume către parteneri, acordarea pre-finanţării, o cerere de respectarea prevederilor
în cazul proiectelor implementate în rambursare. Se consideră că, prin Beneficiarii de proiecte finanţate din contractuale;
parteneriat. sprijinul acordat pentru a putea începe instrumente structurale au obligaţia să respectarea regulilor de ajutor de
derularea activităţilor proiectului cu ţină pentru fiecare proiect o evidenţă stat/ de minimis stabilite prin Ordinele
Verificarea documentelor în vederea sumele din pre-finanţarea acordată, contabilă distinctă, folosind conturi privind aprobarea schemelor de ajutor
acordării pre-finanţării fără a greva pentru început bugetul analitice dedicate, atât pentru sumele de stat/ de minimis;
entităţii, beneficiarii pot efectua plăţi încasate reprezentând pre-finanţarea, respectarea prevederilor
După semnarea contractelor, către furnizorii cu care au încheiat cât şi pentru cheltuielile efectuate, instrucţiunilor emise de către AM
beneficiarii vor transmite Organismelor contracte pe care ulterior să le solicite aferente implementării fiecărui POR si transmise beneficiarilor prin
Intermediare notificarea privind a fi rambursate. proiect. Organismele Intermediare;
depunerea cererilor de pre-finanţare, respectarea legislaţiei în domeniul
cu specificarea sumei şi a datei la care Recuperarea pre-finanţării RAMBURSAREA CHELTUIELILOR achiziţiilor publice;
vor depune respectivele cereri. Pre-finanţarea se va recupera prin ELIGIBILE
deducţii procentuale din fiecare cerere
Obligaţia Organismului Intermediar de rambursare, astfel: Unul dintre cele mai solicitante
este aceea de a verifica şi transmite momente pentru beneficiar este
Autorităţii de Management, în termen deducţiile vor începe cu prima implementarea proiectului când
de 30 de zile, avizul, iar obligaţia cerere de rambursare, trebuie să se confirme că ceea ce a scris
Autoritatea de Management este aceea şi a solicitat în cererea de finanţare
de a verifica şi acorda pre-finanţarea deducţiile vor fi făcute minim 30% se materializează prin realizarea
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile. din suma eligibilă a fiecărei cereri de obiectivelor şi atingerea indicatorilor
rambursare (excluzând plata TVA), până propuşi. În plus, beneficiarul trebuie să
Beneficiarul are dreptul de a modifica când pre-finanţarea va fi restituită în se asigure că i se vor rambursa sumele
data solicitării tot printr-o notificare. totalitate, cheltuite, iar pentru aceasta este
realizarea obiectivului proiectului este lucrări ca fiind criteriu de evaluare. În
o etapă sensibilă, importantă şi care va condiţiile în care, totuşi, aceasta se De asemenea, trebuie urmărit ca
fi atent verificată. consideră criteriu de evaluare, atunci oferta câştigătoare să îndeplinească
trebuie să fie impusă o perioadă de toate condiţiile cerute de beneficiar în
În baza unui contract de achiziţie se execuţie a lucrărilor minimă, realistă, caietul de sarcini.
acordă pre-finanţarea, se rambursează în funcţie de complexitatea proiectului În funcţie de valoarea proiectului,
contravaloarea lucrărilor executate, de la care să pornească evaluarea. beneficiarii trebuie să notifice Unitatea
care, de obicei, au o pondere de 80% pentru Coordonarea şi Verificarea
din valoarea totală a unui proiect. În În condiţiile în care beneficiarul nu Achiziţiilor Publice (UCVAP) în ceea
plus, nu numai procesul de achiziţie deţine suficientă expertiză în elaborarea ce priveşte lansarea procedurii de
publică este important, ci şi modul în caietelor de sarcini, este recomandabil achiziţie publică. UCVAP va decide
care se încheie şi se duc la îndeplinire să apeleze la o firmă care poate asigura dacă va desemna observatori pentru
respectarea momentului de la care contractele de lucrări şi clauzele această expertiză şi care să verifice, verificarea aspectelor procedurale
cheltuielile sunt considerate eligibile, contractuale. în special pe domeniul tehnic, dacă privind aplicarea acestora.
conform prevederilor ordinelor de schiţele proiectului tehnic (partea
cheltuieli eligibile, ordinelor privind Recomandări utile pe care beneficiarii desenată) corespund listelor de cantităţi La încheierea contractului de
acordarea ajutorului de stat/de trebuie să le aibă în vedere, pentru a din partea descriptivă (partea scrisă). lucrări beneficiarul trebuie să aibă
minimis, precum şi a prevederilor evita nerealizarea unui contract de Din cauza acestor neconcordanţe, în în vedere stabilirea unor clauze care
contractuale; lucrări şi, implicit, a contractului de mod frecvent, sunt licitate cantităţi să asigure respectarea principiilor
respectarea termenelor impuse de finanţare: mai mici decât cele necesare realizării de drept. Totodată, aceste clauze
contract privind solicitarea încheierii În elaborarea contractelor de proiectelor, ceea ce face ca ulterior, în trebuie să îi poată permite rezilierea
addendum-urilor; proiectare trebuie să se prevadă clauze timpul implementării proiectului, să se contractului, dacă se constată un
asigurarea cu documente prin care proiectanţii răspund material solicite note de comenzi suplimentare, mod defectuos de derulare a acestuia
justificative că produsele/ lucrările în cazul în care în execuţia contractului uneori chiar addendum-uri de majorare şi dacă îi aduce prejudicii şi riscă
sunt livrate/ executate; de lucrări se dovedesc erori şi/sau a valorii contractului de lucrări. implementarea contractului de
asigurarea că se păstrează o evidenţă omisiuni din proiectare. finanţare.
contabilă pe conturi analitice distincte Prin aceste clauze se asigură că În derularea licitaţiei pentru
pentru fiecare proiect şi că sunt pe parcursul derulării lucrărilor achiziţia publică trebuie să se asigure În derularea contractului de
înregistrate în contabilitate bunurile/ proiectantul asigură asistenţa tehnică respectarea principiilor privind: lucrări, în afara respectării clauzelor
serviciile/ lucrările livrate/executate şi se prevede cine are dreptul de a) ne-discriminarea;
plătite şi solicitate la rambursare; proprietate intelectuală asupra b) tratamentul egal;
urmărirea derulării contractelor documentaţiei tehnico-economice. c) recunoaşterea reciprocă;
de lucrări şi asigurarea tuturor La elaborarea caietelor de sarcini d) transparenţa;
documentelor legale ce trebuie emise pentru contractele de lucrări factorii e) proporţionalitatea;
pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor. de evaluare trebuie să fie stabiliţi cu f) eficienţa utilizării fondurilor
atenţie şi să fie evitată considerarea publice;
Procesul de achiziţie publică pentru duratei de execuţie a contractului de g) asumarea răspunderii.
asigurarea că procesele verbale criteriului de atribuire; v) contestaţiile formulate în cadrul
pe faze determinante sunt în e) nota justificativă privind cerinţele procedurii de atribuire (punct de vedere
conformitate cu Programul de control de calificare şi selecţie; al autorităţii contractante, Decizie
al calităţii pe faze determinante vizat f) nota justificativă privind accelerarea Consiliul Naţional de Soluţionare a
de Inspectoratul de Stat în Construcţii procedurii de atribuire, dacă este Contestaţiilor), dacă este cazul;
(ISC); cazul; x) note intermediare, avize consultative
g) anunţul de intenţie şi dovada emise de Unitatea de Control şi
încheierea proceselor verbale de transmiterii acestuia spre publicare, Verificare a Achiziţiilor Publice (daca
recepţie a lucrărilor în conformitate cu dacă este cazul; este cazul);
clauzele contractuale şi cu legislaţia în h) documentaţia de atribuire; y) raportul de activitate al Unităţii
vigoare; i) anunţul de participare şi dovada de Control şi Verificare a Achiziţiilor
transmiterii acestuia spre publicare şi/ Publice (UCVAP).
contractuale, este util să se ţină cont situaţiile de plată pentru lucrările sau, după caz, invitaţia de participare;
de următoarele aspecte: executate trebuie semnate de j) notificare UCVAP; În cazul în care se va apela la
dirigintele de şantier, beneficiar şi k) decizia de verificare de la UCVAP; încheierea unui act adiţional prin care
verificarea şi urmărirea termenelor constructor; l) solicitari de clarificări la documentaţia se majorează valoarea contractului
de expirare a garanţiilor bancare pentru de atribuire şi răspunsuri; de lucrări, este necesară o analiză
avans şi de bună execuţie depuse de nu toate cheltuielile privind m) decizia de numire a Comisiei de prealabilă a nevoilor reale de execuţie
contractori; organizarea de şantier sunt eligibile evaluare; de lucrări suplimentare, a cauzelor care
acestea trebuie să respecte prevederile n) procesul-verbal al şedinţei de au generat aceste nevoi, precum şi o
valabilitatea autorizaţiei de ordinelor de cheltuieli eligibile pentru deschidere a ofertelor; fundamentare temeinică a necesităţii
construcţie (pe numele beneficiarului, a fi rambursate. o) formularele de ofertă depuse în şi oportunităţii încheierii actului
a proprietarului de teren care poate fi cadrul procedurii de atribuire; adiţional. În cazul aplicării art.122
partener sau asociat în cadrul asociaţiei În pregărirea dosarului cererii de p) solicitările de clarificări, precum lit. i din OUG 34/2006 (negocierea
de dezvoltare interregională); rambursare, dosarul achiziţiei publice şi clarificările transmise/primite de fără publicare prealabilă) se va avea
este foarte important şi trebuie să autoritatea contractantă;
emiterea ordinului de începere a conţină următoarele documente: r) raportul procedurii de atribuire
lucrărilor; (inclusiv declaraţiile de confidenţialitate
a) nota privind determinarea valorii şi imparţialitate);
în perioadele de suspendare a estimate; s) dovada comunicărilor privind
lucrărilor, ca urmare a emiterii unor b) programul achiziţiilor publice; rezultatul procedurii;
ordine de suspendare, să se asigure că c) nota justificativă privind alegerea t) contractul de achiziţie publică/
nu se desfăşoară lucrări; procedurii de atribuire, în cazul în acordul-cadru, semnate, inclusive
care procedura aplicată a fost alta anexele la contract (oferta
verificarea periodică a valabilităţii decât licitaţia deschisă sau licitaţia câştigătoare);
autorizaţiei dirigintelui de şantier; restrânsă; u) anunţul de atribuire şi dovada
d) nota justificativă privind alegerea transmiterii acestuia spre publicare;
note de comandă suplimentare şi/sau
de renunţare, în cadrul contractului
de lucrări, acesta va fi obligat să ţină
o evidenţă a notelor elaborate, iar
la cererea de rambursare se va ataşa
o anexă conţinând această evidenţă
(anexa poate fi găsită în cuprinsul
Intrucţiunii nr. 50, care se poate
descărca de pe site-ul www.inforegio.
ro)

în vedere justificarea circumstanţelor


neprevăzute ce au generat apariţia
lucrărilor suplimentare/adiţionale.

Problematici în implementarea
contractului de finanţare

La solicitarea decontării contravalorii


cheltuielilor diverse şi neprevăzute
în cadrul unei cereri de rambursare,
indiferent dacă acestea sunt sau
nu subiect al unui act adiţional la
contractul de lucrări, se vor prezenta
următoarele documente: dispoziţia de
şantier privind modificarea listelor de
cantităţi, aprobarea proiectantului şi a
beneficiarului, respectiv documentaţia
şi aprobările/avizele necesare în
vederea realizării acestora, listele de
cantităţi aferente, actul adiţional la
contractul de lucrări însoţit de dosarul
achiziţiei.

Având în vedere că beneficiarul


elaborează, ori de câte ori este nevoie,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
REGIO - Programul Operaţional Regional
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Tel: (+40 37) 211 14 09
E-mail: info@mdrt.ro

Investim în viitorul tău!


Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional
AUGUST 2010

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.