Sunteți pe pagina 1din 10

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

Poliţă de asigurare de răspundere managerială a administratorilor şi directorilor

Aceste Condiţii generale sunt aplicabile începând cu data de 01 noiembrie 2009 tuturor contractelor de asigurare semnate după această dată. În aplicarea prezentelor Condiţii generale, termenii scrişi cu caractere îngroşate, indiferent dacă sunt la singular sau plural, au înţelesul definit la art. 2 din prezentele. Condiţiile generale, poliţa, chestionarul şi eventualele anexe vor fi considerate ca făcând parte integrantă din contractul de asigurare, iar expresia „contractul de asigurare” va fi interpretată ca incluzând toate aceste documente.

În schimbul primei de asigurare indicate la art.7 din poliţă şi pe baza răspunsurilor date în chestionar şi în conformitate cu termenii, condiţiile şi limitările cuprinse în aceste Condiţii generale, Asigurătorul convine cu Asiguratul şi cu Compania următoarele:

1.Obiectul asigurării

A Asigurătorul va despăgubi în numele Asiguratului toate daunele ce rezultă dintr-o cerere de despăgubire formulată pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada de descoperire (dacă este cazul) împotriva unui Asigurat ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit ; şi / sau B. Asigurătorul va despăgubi în numele Companiei toate daunele ce rezultă dintr-o cerere de despăgubire formulată pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada de descoperire (dacă este cazul) împotriva unui Asigurat, ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit, în cazul în care Compania este obligată sau este îndreptăţită, conform dispoziţiilor legale sau contractuale aplicabile acesteia, să plătească astfel de daune în numele Asiguratului cu titlu de avans sau de despăgubiri.

2. Definiţii

2.1 Cerere de despăgubire înseamnă:

2.1.1 orice cerere scrisă formulată împotriva unui Asigurat ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit prin care se solicită despăgubiri în cadrul procedurilor legale (a se vedea şi definiţia de la pct.2.26); sau

2.1.2 orice procedură civilă sau arbitrală pornita in

conditiile legii împotriva unui Asigurat în legătură cu un

prejudiciu cauzat de un act ilicit ; sau

2.1.3 orice procedură penală pornita in conditiile legii

împotriva unui Asigurat în legătură cu un prejudiciu

cauzat de un act ilicit ; sau

2.1.4 orice procedură oficială demarată de vreo autoritate administrativă sau autoritate de reglementare împotriva unui Asigurat în urma unui act ilicit ;

formulată, introdusă pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada de descoperire (dacă este cazul).

2.2 Compania înseamnă societatea indicată la art. 1

din poliţă şi orice filială.

2.3 Cheltuielile de apărare înseamnă onorariile, cheltuielile şi spezele legale rezonabile şi justificate contractate de un Asigurat în vederea apărării împotriva unei cereri de despăgubire sau în vederea susţinerii unei căi de atac împotriva unei cereri de despăgubire (fără a include însă salariile, retribuţiile sau alte remuneraţii ale vreunui Asigurat sau angajat al Companiei), cu acordul scris al Asigurătorului, care nu va putea fi refuzat în mod nejustificat aceste cheltuieli.

2.4 Administrator sau Director înseamnă orice persoană fizică care a fost, este în prezent sau va deveni administrator, director, director general, membru al consiliului de administraţie sau supraveghere ori al directoratului Companiei, incluzând poziţiile echivalente în orice altă jurisdicţie.

2.5 Perioada de descoperire înseamnă perioada de 12 luni imediat următoare expirării perioadei de asigurare, înăuntrul căreia (în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentele Condiţii generale) Asiguratul poate comunica în scris cererile de despăgubire referitoare la actele ilicite săvârşite după Data Retroactivă indicată la art. 5 din poliţă si înainte de expirarea perioadei de asigurare.

2.6 Data efectivă înseamnă data la care contractul sau decizia privind realizarea unei Operaţiuni a fost semnat(ă) sau implementat(ă) de către părţile implicate sub toate aspectele şi (după caz) s-a obţinut autorizaţia din partea autorităţilor relevante.

2.7 Angajat înseamnă orice persoană fizică care a fost, este sau va deveni angajat al Companiei în legătură cu un act ilicit săvârşit sau pretins a fi fost

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

săvârşit în exercitarea unor atributii de conducere sau supraveghere; 2.8 Asigurat înseamnă o persoană fizică care a fost, este sau va deveni:

2.11.5

legătură cu impozitele;

2.11.6 exclude

reparatoriu ce excede prejudiciul suferit.

exclude

impozitele

orice

sau

sumele

datorate

fără

în

sumă

stabilită

caracter

2.8.1

Administrator sau Director;

2.8.2

Angajat în sensul art.2.7 de mai sus;

2.12 Entitate non-profit înseamnă o asociaţie sau

2.8.3

angajat al Companiei, care nu este în mod

fundaţie sau altă organizaţie non-profit înregistrată în

obişnuit acoperit ca Asigurat, dar numai în legătură

România sau echivalentul din orice altă jurisdicţie.

cu o cerere de despăgubire în care un astfel de

angajat este parte în proces în calitate de pârât

2.12

Entitate externă înseamnă:

alături de un Administrator sau Director asigurat;

2.13.1

orice entitate în care Compania deţine la data,

2.8.4 soţul/soţia unui Administrator sau Director

asigurat, însă numai în cazul în care cererea de despagubire rezultă din actul ilicit al Administratorului sau Directorului şi când pentru

înainte de sau după începutul perioadei de asigurare,

între 10% şi 50% din acţiunile cu drept de vot,

exceptând orice entitate tranzacţionată la o bursă din Statele Unite ale Americii; sau

acoperirea daunelor este vizată:

2.13.2

orice Entitate Non-profit.

(a)

comunitatea de bunuri a soţilor;

(b)

coproprietatea; sau

2.13

Perioada de asigurare înseamnă perioada de

(c) proprietatea transferată de la Asigurat către

soţul legitim.

2.8.5 moştenitorul sau reprezentantul legal al unei

persoane decedate care a fost Administrator sau Director asigurat al Companiei la momentul săvârşirii actului ilicit din care rezultă cererea de

despăgubire;

2.8.6 reprezentantul legal al Administratorului sau

Directorului asigurat, în caz de incapacitate, insolvenţă sau faliment al Administratorului sau Directorului asigurat; însă termenul de Asigurat nu se referă la nici un auditor extern, lichidator, administrator special, custode sau alte persoane care conduc procedurile de lichidare sau faliment în legătură cu încetarea activităţii Companiei.

2.9 Asigurător înseamnă S.C. Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,

timp indicată la art. 2 din poliţă.

2.14 Poluant înseamnă orice substanţă

contaminantă, iritantă sau altă materie sau substanţă, inclusiv, însă fără a se limita la petrol, fum, vapori, funingine, azbest, materiale care conţin azbest, substanţe de ardere, acizi, substanţe alcaline, materiale nucleare sau radioactive, chimicale şi deşeuri. Deşeurile cuprind si materialele care urmează a fi reciclate, recondiţionate sau recuperate.

2.15 Poluare înseamnă descărcarea, răspândirea,

scurgerea, migrarea, eliberarea sau eşaparea efectivă, pretinsă a se fi produs sau iminentă a oricărui poluant, în formă solidă, lichidă, gazoasă, odoră, fonică, vibraţii, radiaţii electromagnetice, radiaţii ionizante, în formă termică sau în orice altă formă, oricând.

2.16 Chestionar înseamnă formularul completat de

către Companie şi/sau orice Asigurat, înainte de

2.10

Limita răspunderii înseamnă suma indicată la art. 3 din poliţă.

încheierea prezentei asigurări, şi orice informaţii şi documentaţie anexate acestuia şi de asemenea chestionarele, informaţiile şi documentaţia anexate în

2.11

Daună

legătură cu orice contract de asigurare încheiat anterior

2.11.1

înseamnă orice sumă de bani datorată cu

cu Asigurătorul pe care prezentul contract îl înlocuieşte, prelungeşte sau reînnoieşte.

titlu de despăgubiri de către Asigurat, în temeiul

2.17 Administrator sau Director retras din funcţie

unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale definitiva/irevocabila, dupa caz sau în temeiul unei tranzacţii, ca urmare a unei cereri de despăgubire;

înseamnă un Administrator sau Director care a încetat să deţină o astfel de funcţie anterior expirării perioadei de asigurare din orice motiv, altul decât

2.11.2

include cheltuielile de apărare;

 

revocarea din funcţia de administrator sau director al

2.11.3

cheltuieli

şi costuri legale

stabilite

prin

Companiei pe motiv de incapacitate.

hotărâre

în

sarcina

Asiguratului

însă

doar

în

legătură cu daunele acoperite de prezenta poliţă;

2.11.4 exclude amenzile sau penalităţile impuse de

lege sau orice altă situaţie ce nu poate fi asigurată

potrivit legislaţiei;

2.18 Data Retroactivă înseamna ziua indicata la art.

5 din poliţă, ziua de inceput a perioadei retroactive.

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

2.19 Perioada retroactivă insemană perioada in

timpul careia (cu condiţia respectării prevederilor art.

5 din prezentele Conditii generale de asigurare)

prejudiciile cauzate prin acte ilicite săvârşite înainte

de începerea Perioadei de Asigurare sunt acoperite.

2.20 Poliţa înseamnă formularul semnat de

2.25 Cerere de despăgubire în sensul definiţiei de

la pct.2.1 , în cazul unei pretenţii de despăgubire din

partea Companiei sau a unui Asigurat împotriva unui alt Asigurat, înseamnă o cerere scrisă care s-a inregistrat la instanţa judecătorească sau arbitrală competenta conform legii.

2.26 Act ilicit, în sensul prezentelor condiţii de

Asigurător şi Asigurat/Companie, care face dovada încheierii asigurării.

asigurare, înseamnă orice:

2.27.1 eroare efectivă sau pretinsă a fi fost săvârşită, omisiune, declaraţie incompletă, incorectă, declaraţie

2.21

Valori mobiliare înseamnă:

înşelătoare, neglijare sau încălcare a îndatoririlor,

2.22.1

participaţiile la capitalul social al Companiei;

săvârşită de către un Asigurat în exercitarea calităţii de

2.22.2

atestă o îndatorare, emis de către Companie,

orice instrument prin care se creează sau se

Administrator, Director sau Angajat al Companiei sau al unei Entităţi externe; sau

inclusiv obligaţiuni, împrumuturi şi garanţii.

2.27.2

orice

situaţie

reclamată împotriva

2.22 Filială înseamnă o societate pe care/în

care Compania indicată la art. 1 din poliţă, în mod

direct sau indirect:

2.23.1 o controlează prin deţinerea majorităţii

drepturilor de vot; sau

Administratorului sau Directorului exclusiv in virtutea

calităţii sale de Administrator sau Director al Companiei,

care se produce după data retroactivă indicată la art. 5 din poliţă şi înaintea expirării perioadei de asigurare.

3.

Excluderi

2.23.2

o controlează prin dreptul de a numi sau de a

Asigurătorul nu va fi răspunzător la nici o despăgubire

înlocui majoritatea membrilor consiliului de

pentru vreo daună în legătură cu orice cerere de

administraţie; sau

despăgubire sau investigaţie:

2.23.3

deţine singură, sau potrivit unui aranjament

scris cu ceilalţi acţionari, majoritatea drepturilor de vot în organele de conducere ale Companiei; sau

care este întemeiată pe, rezultă din sau poate fi imputată:

2.23.4

deţine peste jumătate din capitalul social

3.1.1

oricărui act necinstit sau înşelător săvârşit voit prin

emis.

acţiune sau omisiune de către un Asigurat sau oricărei

2.23 Operaţiune înseamnă oricare din următoarele evenimente:

încălcări intenţionate a legii; sau

3.1.2 unui profit sau avantaj personal câştigat de

Asigurat fără a fi în mod legal îndreptăţit în acest sens;

un

2.24.1

Compania indicată la art.1 din poliţă

cu condiţia ca săvârşirea faptelor de mai sus să fi fost

care este întemeiată pe, rezultă din sau poate fi

fuzionează cu, sau este absorbită de oricare altă entitate; sau

incriminate ca infracţiuni, dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele de cercetare sau instanţă.

Compania indicată la art. 1 din poliţă

înstrăinează toate sau peste 90% din activele sale către orice persoană sau entitate sau persoane sau entităţi care acţionează concertat; sau

2.24.2

În scopurile prezentei excluderi, actul ilicit al A siguratului nu va fi imputat nici unui alt Asigurat.

2.24.3

orice persoană sau entitate sau persoane

imputată oricărui litigiu sau proceduri anterioare sau

sau entităţi care acţionează concertat şi care dobândeşte/dobândesc peste 50% din capitalul social emis al Companiei indicate la art. 1 din poliţă;

aflate în desfăşurare (inclusiv, însă fără limitare la proceduri civile, penale, proceduri iniţiate de vreo autoritate de reglementare, proceduri administrative sau

sau

investigaţii oficiale) vizând Compania, o Entitate

2.24.4

orice persoană sau entitate sau persoane

externă sau un Asigurat şi care au fost iniţiate înaintea

sau entităţi care acţionează concertat şi care

datei indicată la art. 6 din poliţă, în cazul în care aceste

dobândeşte/dobândesc controlul desemnării

cereri sau investigaţii se referă la sau rezultă din fapte

majorităţii administratorilor Companiei indicată la art.

sau circumstanţe identice sau în fond identice cu cele

1

din poliţă.

invocate în litigiul sau procedurile anterioare sau aflate în desfăşurare;

2.24 Teritorialitate: Acest contract acoperă doar

daunele cauzate de acte săvârşite in Uniunea Europeana şi deferite in faţa instanţelor din Europa.

care este întemeiată pe, rezultă din sau poate fi imputată oricărui fapt, circumstanţă, act, omisiune, cerere de despăgubire, act ilicit sau altă situaţie care

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

a fost comunicată în condiţiile unei poliţe existente sau expirate la data începerii prezentei poliţe;

formulată împotriva unui Asigurat în legătură

cu orice program de pensii, participare la profit, sănătate, program social sau al oricărui alt program de beneficii pentru angajaţi, constituit de către Companie sau pentru orice încălcare efectivă sau

săvârşită

obligaţiilor

operaţiuni, după cum sunt impuse de prevederile legale aplicabile; care este întemeiată pe, rezultă din sau poate fi atribuită plasamentului privat sau ofertei publice de orice fel de titluri, pe teritoriul ţărilor europene în timpul Periodei de Asigurare;

pretinsă

aceste

sau

a

fi

fost

a

îndatoririlor

cu

Asiguratului

în

legătură

3.6 3.6.1 pentru vătămare corporală sau

afectarea sănătăţii, boală psihică, suferinţă emoţională, lezarea sentimentelor, îmbolnăvire, boală sau deces al oricărei persoane;

3.6.2 pentru deteriorarea sau distrugerea

oricărei proprietăţi, bun inclusiv pierderea uzului unei astfel de proprietăţi, bun;

3.7 care este întemeiată pe, rezultă din, poate fi

imputată sau care implică în orice fel, direct sau indirect, poluarea, prezenta excludere nu se va aplica:

3.7.1 cheltuielilor de apărare pentru o cerere de despăgubire, care este întemeiată pe, rezultă din sau poate fi imputată poluării dar numai până în sublimita de 10% din Limita răspunderii indicată la punctul 3 din poliţă dar nu mai mult de 150.000 EUR, care se va aplica în totalitate pe durata perioadei de asigurare (o astfel de sublimită se va include în limita răspunderii indicată la punctul 3 din poliţă şi nu va constitui o sumă suplimentară acestei limite);

3.7.2 nici unei cereri de despăgubire formulate împotriva unui Asigurat, din iniţiativa unui acţionar sau grup de acţionari ai Companiei, acţionând în nume propriu sau în numele Companiei, fără iniţiativa, contribuţia voluntară sau participarea vreunui Asigurat;

3.8 formulată împotriva unui Asigurat de o

Entitate externă sau de către orice administrator, director, custode, guvernator sau echivalent în orice astfel de Entitate externă sau orice acţionar al Entităţii externe care deţine peste 15% din capitalul social subscris al Entităţii externe, însă cu condiţia că aceste restricţii ale acoperirii nu se vor aplica:

3.8.1 nici unei acţiuni formulate sau susţinute în

contul unei Entităţi externe, fără iniţiativa sau participarea unui Asigurat sau administrator, director, custode, guvernator sau echivalent al Entităţii externe; 3.8.2 unei cereri de despăgubire privind

contribuţia adusă la producerea unui prejudiciu sau privind repararea prejudiciului, dacă cererea de despăgubire rezultă nemijlocit dintr-o altă cerere de despăgubire altfel acoperită prin prezentele Condiţii generale;

3.8.3 nici unei cereri de despăgubire formulată

sau susţinută de un lichidator, administrator special sau administrator judiciar în contul Entităţii externe, fără iniţiativa sau participarea vreunui Asigurat sau administrator, director, custode, guvernator sau echivalent al Entităţii externe; 3.8.4 cheltuielilor de apărare;

3.9 care este întemeiată pe, rezultă din, are

legatura in mod direct sau indirect cu performantele Companiei sau face o referire la serviciile profesionale

prestate de un Asigurat unei persoane ori la orice eroare ori omisiune în desfăşurarea profesiei unui Asigurat, care n-are nici o legătură cu calitatea sa de Administrator sau Director al Companiei.

4.

Condiţii

4.1Limita răspunderii

4.1.1 Suma indicată la art. 3 din poliţă reprezintă răspunderea totală maximă asumată de Asigurător pentru toate daunele acoperite prin contractul de asigurare valabil semnat, indiferent de numărul cererilor de despăgubire în baza prezentelor condiţii de asigurare, sau indiferent de numărul Asiguraţilor care formulează pretenţii, şi indiferent de cuantumul pretenţiilor din astfel de cereri de despăgubire sau de momentul când sunt formulate sau demarate. 4.1.2 Răspunderea maximă totală asumată de Asigurător pentru toate daunele în privinţa cărora se aplică o sub-limită prevăzută în poliţă sau o acoperire suplimentară va fi acea sub-limită precizată (o astfel de sub-limită se va include în limita răspunderii indicată la art. 3 din poliţă şi nu va constitui o sumă suplimentară acestei limite), indiferent de numărul cererilor de despăgubire sau al investigatiilor acoperite prin prezentele condiţii pentru o astfel de daună, sau indiferent de numărul Asiguraţilor care pot formula

cuantumul

pretenţii

cereri

pretenţiilor

sau

şi

în

acest

din

sens,

indiferent

de

de

aceste

despăgubire

investigatii sau de momentul când acestea sunt

formulate.

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

4.1.3 Două sau mai multe cereri de despăgubire care decurg din prejudicii produse ca urmare a unui singur act ilicit sau dintr-o serie de acte ilicite conexe vor fi tratate ca o singură cerere de despăgubire. Toate cererile de despăgubire de acest fel vor fi considerate formulate pentru prima dată la data la care prima dintre aceste cereri de despăgubire a fost formulată.

4.2 Franşiză

4.2.1 Franşiza indicată la art. 4 din poliţă se

va aplica oricărei cereri de despăgubire pentru o daună pentru care se impune, în baza legislaţiei în vigoare sau unor dispoziţii contractuale, acordarea unor sume cu titlu de avans sau compensaţie de către Companie, indiferent dacă Compania a efectuat către Asigurat vreo plată cu titlu de avans sau compensaţie pentru o astfel de daună sau nu. Franşiza se va achita de către Companie. 4.2.2 Asigurătorul nu va avea nici o obligaţie de a achita orice sumă drept despăgubire în legătură cu o cerere de despăgubire ce nu depăşeşte cuantumul franşizei, dacă este aplicabilă; cu condiţia ca, dacă Compania nu poate achita franşiza datorită insolvenţei, atunci, sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalţi termeni şi condiţii din aceste Condiţii generale, Asigurătorul va achita o astfel de daună şi se va subroga în dreptul la compensaţie al Asiguratului.

4.3 Cereri de despăgubire

4.3.1 În situaţia unei cereri de despăgubire

pentru o daună, Compania sau Asiguratul sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă Asigurătorului, această obligaţie fiind o condiţie prealabilă angajării răspunderii Asigurătorului de a achita orice despăgubire. În cazul expirării perioadei de asigurare, comunicarea trebuie să fie transmisă nu mai târziu de 45 de zile după data expirării, sau, dacă o cerere de despăgubire este introdusă pentru prima dată împotriva Asiguratului în perioada de descoperire, dacă este cazul, notificarea nu va fi transmisă mai târziu de expirarea perioadei de descoperire. 4.3.2 Compania şi Asiguratul vor transmite toate informaţiile şi vor colabora cu Asigurătorul care poate cere acele date care, în mod rezonabil, îi sunt necesare. Comunicările şi informaţiile vor fi trimise în scris Asigurătorului.

4.3.3

Asiguraţilor

Obligaţiile

Companiei

şi

ale

(a) În situaţia ivirii unor circumstanţe care pot da naştere

unei cereri de despăgubire sau investigaţii din partea unui terţ, Compania şi Asiguratul vor avea obligaţia să

ia toate măsurile posibile pentru a diminua dauna şi pentru a lămuri circumstanţele în care aceasta s-a produs.

(b) Compania şi Asiguratul au obligaţia de a notifica în

scris Asigurătorul imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care au luat cunoştinţă, despre orice cerere de despăgubire introdusă, demarata împotriva Asiguratului, şi de a furniza Asigurătorului, în acelaşi interval de timp, toate actele ce atestă producerea daunei, şi de a urma recomandările Asigurătorului. Dacă se introduce vreo acţiune juridică împotriva Asiguratului pentru un prejudiciu ca urmare a unui act ilicit, Compania şi Asiguratul au obligaţia de a comunica acest fapt Asigurătorului imediat, dar nu mai

târziu de 14 zile de la primirea cererii, şi de a furniza Asigurătorului o copie a cererii în acelaşi interval de timp. În acest caz, Compania sau Asiguratul va emite

o procură/împuternicire, în vederea reprezentării legale în cadrul procesului de către o persoană agreată de Asigurător. Compania şi Asiguratul pârât vor colabora îndeaproape cu Asigurătorul. (c) La cererea Asigurătorului, Compania şi Asiguratul sunt obligaţi să furnizeze explicaţii, să

depună dovezile necesare pentru determinarea circumstanţelor actului ilicit şi a cuantumului daunei, precum şi o declaraţie din partea Asiguratului cu privire la răspunderea proprie pentru producerea daunei şi de a permite derularea procedurilor necesare instrumentării daunei.

(d) Compania şi Asiguratul au obligaţia de a furniza

Asigurătorului hotărârea judecătorească în cadrul unui

interval de timp care să permită Asigurătorului să

adopte o poziţie cu privire la exercitarea căii de atac împotriva hotărârii respective.

(e) În cazul în care Compania sau Asiguratul nu şi-au

îndeplinit îndatoririle specificate la lit. a-d de mai sus, în mod intenţionat sau dintr-o culpă gravă, iar din acest motiv nu se poate determina cauza şi întinderea daunei sau este afectată întinderea daunei, Asigurătorul poate diminua despăgubirile şi poate fi exonerat în întregime de la plata despăgubirilor.

Compania sau Asiguratul nu vor întreprinde nici o acţiune de natură a prejudicia drepturile Asigurătorului, nu vor recunoaşte nici o răspundere sau nu vor încheia nici o tranzacţie cu privire la o cerere de despăgubire, şi nu vor contracta cheltuieli de apărare sau cheltuieli de reprezentare legală fără aprobarea scrisă prealabilă

a Asigurătorului, care aprobare însă nu va fi refuzată

nejustificat. Asigurătorul va avea oricând dreptul de a

conduce apărarea sau tranzacţionarea unei cereri de

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

despăgubire care cade sub incidenţa contractului

de asigurare şi se va consulta cu Asiguratul în

legătură cu măsurile pe care Asiguratul intenţionează să le ia referitor la cererea de despăgubire. În vederea asigurării unei cât mai bune apărări a intereselor Asigurătorului, Asigurătorul va fi îndreptăţit să intervină şi să

conducă demersurile necesare soluţionării pe cale amiabilă sau prin concilierea directă prevăzută de Codul de procedură civilă (în cazul unui litigiu ce ar urma să fie deferit instanţelor din România) a litigiului iniţiat prin cererea de despăgubire, prin transmiterea unei simple comunicări scrise Companiei şi Asiguratului. Asigurătorul va fi îndreptăţit să

inclusiv motivele pentru care se poate anticipa introducerea unei cereri de despăgubire, cu detalii complete privind datele şi persoanele implicate şi un estimativ al întinderii pretenţiei.

4.4 Plata, în avans a cheltuielilor de apărare şi

stabilirea daunei acoperite

4.4.1 Asigurătorul va achita în avans cheltuielile de apărare, înainte de soluţionarea

definitivă a unei cereri de despăgubire, cu condiţia ca:

(a) astfel de cheltuieli de apărare să fie contractate cu

aprobarea scrisă a Asigurătorului; şi

(b) astfel de sume plătite în avans de către Asigurător

folosească

calea

intervenţiei

în

interesul

să fie rambursate Asigurătorului în situaţia în care se

Asiguratului

răspunzător

pentru

producerea

determină că Asiguratul nu este îndreptăţit la

prejudiciului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă (în cazul unui litigiu deferit instanţelor din România).

acoperirea unei astfel de daune sau a unei părţi dintr-o astfel de daună, potrivit contractului de asigurare (în acest caz limita răspunderii indicată la art. 3 din poliţă

4.3.4 Dacă Asigurătorul şi Asiguratul şi/sau Compania (după caz) nu ajung la o înţelegere în ceea ce priveşte acceptarea unei propuneri de tranzacţie sau continuarea apărării legale în faţa unei cereri de despăgubire (în urma aprecierii circumstanţelor cazului în scopul unei apărări eficiente faţă de cererea de despăgubire sau în urma analizei oportunităţii încheierii unei tranzacţii), Asigurătorul poate obţine o opinie legală din partea unui arbitru calificat in domeniul juridic desemnat de Preşedintele de la acea data a

Comisiei de Arbitraj de Asigurari a Uniunii Nationale

a Societăţilor de Asigurări si Reasigurări din

România, pentru a exprima o opinie asupra acestei probleme. O astfel de opinie legală va fi obligatorie pentru Asigurător şi Asigurat şi/sau Companie

(după caz), care vor acţiona în conformitate cu aceasta în legătură cu propunerea încheierii unei tranzacţii sau continuarea sau sistarea susţinerii acţiunii, după caz. 4.3.5 Dacă pe parcursul perioadei de asigurare sau al perioadei de descoperire (după caz) Compania sau un Asigurat ia cunoştinţă de orice fel de circumstanţe care ar putea da naştere unei cereri de despăgubire şi dacă în decursul

notificare

acestor

Asigurătorului cu privire la aceste circumstanţe, atunci orice cerere de despăgubire introdusă ulterior împotriva oricărui Asigurat va fi considerată,

în sensul prezentului contract de asigurare, o

cerere de despăgubire introdusă în decursul perioadei de asigurare sau al perioadei de descoperire (după caz). În scrisoarea de notificare a unor astfel de circumstanţe trebuie să fie descrise cât se poate de exact toate faptele şi detaliile

perioade

transmite

o

va fi diminuată cu această sumă, până la rambursarea ei Asigurătorului).

4.4.2 Asigurătorul va achita în avans, în numele

Companiei, cheltuielile de apărare in situaţiile in care Compania nu le poate plăti în avans sau oferi cu titlu de

compensaţie dar exclusiv din motive de insolvenţă a Companiei.

4.4.3 În situaţia în care:

(a) o cerere de despăgubire împotriva Asiguratului nu

este acoperită în întregime prin contractul de asigurare; şi/sau

(b) o cerere de despăgubire împotriva Asiguratului

este introdusă şi împotriva Companiei şi/sau a uneia sau a mai multor persoane care nu sunt Asiguraţi.

Asigurătorul şi Asiguratul (şi/sau Compania, după caz) vor depune toate diligenţele pentru a stabili partea din daună cuprinsă în acoperirea oferită de prezentul contract de asigurare.

4.4.4 Orice dispută privind stabilirea daunei conform art.4.4.3 de mai sus, va fi supusă de către Asigurător, la alegerea sa, sau la cererea Asiguratului (sau a Companiei, după caz) spre soluţionare arbitrajului organizat de Comisia de Arbitraj de Asigurări de pe lângă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România conform Regulamentului propriu. Hotărârea arbitrală va fi obligatorie.

4.5 Achiziţii şi fuziuni

Dacă în decursul perioadei de asigurare are loc o operaţiune:

4.5.1 Compania indicată la art. 1 din poliţă va transmite o notificare scrisă în această privinţă

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

Asigurătorului în decurs de 30 de zile de la data efectivă a unei astfel de operaţiuni; iar 4.5.2 acoperirea furnizată prin contractul de asigurare se va aplica doar actelor ilicite săvârşite înainte de data efectivă a unei astfel de operaţiuni.

4.6 Alte asigurări

dreptului Asiguratului de a opta pentru o perioadă de descoperire) şi fiecare Asigurat consimte că Compania va acţiona astfel în numele său. 4.8.2 Compania nu va avea dreptul de a acţiona în numele Asiguratului prin autorizarea

conferită în paragraful 4.8.1 în situaţia în care este

formulată

despăgubire împotriva

Asiguratului şi în legătură cu acea cerere de

o

cerere

de

 

despăgubire.

Dacă un Asigurat sau Compania este sau ar putea fi îndreptăţit(ă) (în lipsa acestui contract de asigurare) la plata unei despăgubiri prin orice alt contract de asigurare (exceptând asigurarea încheiată în mod expres pentru a se aplica suplimentar faţă de prezentul contract de asigurare) în legătură cu orice cerere de despăgubire, Asigurătorul va fi răspunzător numai pentru partea din daună care excede orice sumă care este sau ar putea fi acoperită (în lipsa prezentului contract de asigurare) conform acelor alte poliţe.

4.9 Cesiune

Drepturile derivate din prezenta poliţă nu pot fi modificate sau cesionate fără un act adiţional la contractul de asigurare, semnat în mod valabil în numele Asigurătorului.

4.10

Opozabilitate faţă de Asiguraţi

Compania se obligă să aducă în scris, la cunoştinţa fiecărui Asigurat şi fiecărei persoane cuprinse în această asigurare termenii şi condiţiile prezentei poliţe, în cel mai scurt timp posibil de la încheierea prezentei poliţe sau de la momentul cuprinderii în asigurare. Luarea la cunoştinţă şi acceptarea condiţiilor de asigurare va fi atestată prin semnarea unei specificaţii anexă la poliţă.

4.7

Subrogare

În situaţia în care Asigurătorul efectuează orice plată în conformitate cu prezentul contract de asigurare, Asigurătorul se va subroga în toate drepturile de despăgubire ale Companiei şi Asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea prejudiciului, iar Compania şi Asiguratul vor colabora cu Asigurătorul în vederea conservării acestor drepturi. Atât Compania cât şi orice Asigurat este obligat să se abţină de la orice acţiune care ar putea prejudicia capacitatea Asigurătorului de a exercita aceste drepturi.

5.

Perioada de descoperire

5.1 Dacă Compania indicată la art. 1 din poliţă refuză să reînnoiască contractul de asigurare,

poate extinde acoperirea furnizată prin contractul de asigurare pe o perioadă de 12 luni de la data expirării perioadei de asigurare, în schimbul plăţii sumei

specificate la art. 7(a)

din poliţă, pentru orice cerere de

Asigurătorul nu va exercita nici un drept de subrogare împotriva unui Asigurat, cu excepţia

de

Asigurat a săvârşit o faptă pedepsită de legea penală ca infracţiune sau a obţinut orice profit sau avantaj la care un astfel de Asigurat nu era îndreptăţit legal.

cazului

în

care

se

stabileşte

că

un

astfel

4.8 Împuternicire

4.8.1 Compania indicată la art. 1 din poliţă este împuternicită să acţioneze în numele tuturor Asiguraţilor în legătură cu transmiterea şi primirea de notificări privind daunele, în legătură cu negocierea, acceptarea sau consimţirea clauzelor de acoperire suplimentară, şi în legătură cu transmiterea şi primirea oricărei comunicări prevăzute în prezentele condiţii (cu excepţia

despăgubire introdusă pentru prima dată împotriva Asiguratului înainte sau în decursul perioadei de descoperire, însă doar în legătură cu actele ilicite săvârşite sau pretinse a fi fost săvârşite înaintea expirării perioadei de asigurare. 5.2 Dacă Asigurătorul refuză să reînnoiască contractul de asigurare, Compania indicată la art. 1 din poliţă poate extinde acoperirea furnizată prin contractul de asigurare pe o perioadă de 12 luni de la data expirării perioadei de asigurare, în schimbul plăţii sumei specificate la art. 7(a) din poliţă, pentru orice cerere de despăgubire introdusă pentru prima dată împotriva Asiguratului înainte sau în decursul perioadei de descoperire, însă doar în legătură cu actele ilicite săvârşite sau pretinse a fi fost săvârşite înainte expirării perioadei de asigurare. 5.3 Dreptul Companiei de a extinde asigurarea cu perioada de descoperire conform

prevederilor de mai sus se exercită prin transmiterea

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

unei notificări scrise către Asigurător în termen de 30 zile de la expirarea perioadei de asigurare, şi va produce efecte din data plăţii primei suplimentare mai sus menţionate. 5.4 Oferta Asigurătorului privind reînnoirea contractului, condiţiile contractuale, limitele răspunderii sau primele, în termeni diferiţi faţă de cele ale contractului de asigurare care expiră nu va constitui un refuz de reînnoire a contractului de asigurare. 5.5 Compania nu va avea dreptul de a solicita perioada de descoperire conform prevederilor de mai sus atunci cand are loc o operaţiune. 5.6 Asigurătorul nu va fi răspunzător pentru plata niciunei sume de despăgubire în legătură cu orice cerere de despăgubire introdusă pentru prima dată împotriva Asiguratului în perioada de descoperire dacă Compania contractează o altă poliţă de asigurare de răspundere civilă privind Administratorii şi Directorii, care furnizează o acoperire pentru întreaga perioadă de descoperire sau pentru orice parte a acesteia.

6. Informaţiile

furnizate

încheierea asigurării

înainte

de

La acordarea acoperirii din poliţă Asigurătorul s-a întemeiat pe chestionar. Chestionarul şi corespondenţa dintre Asigurător, Companie, Asiguraţi şi intermediarul asigurării vor constitui temeiul contractului de asigurare. Cu toate acestea, chestionarul va fi interpretat ca o solicitare separată din partea fiecărui Asigurat şi nici o declaraţie făcută sau informaţie individuală deţinută de un Asigurat nu se va imputa altui Asigurat în ceea ce priveşte disponibilitatea acoperirii pentru al doilea Asigurat.

notificare prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti.

8. Prevederi finale

8.1 Contractul de asigurare va fi guvernat de legile

române. Orice litigiu derivat din sau legat de acest contract de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, se va soluţiona prin arbitraj de către Comisia de Arbitraj de Asigurări de pe lângă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România conform Regulamentului propriu. Litigiul se va soluţiona în drept de către un tribunal format din trei arbitri, câte un arbitru numit de fiecare parte contractantă şi un al treilea arbitru, numit de cei doi arbitri, ce va servi ca

supraarbitru.

8.2 Acţiunile legale privind cererile de despăgubire în

conformitate cu prezentul contract vor fi soluţionate de

instanţele de judecată competente.

8.3 Problemele nereglementate de prezentele Condiţii Generale vor fi guvernate de prevederile Legii nr.

136/1995

privind asigurările şi reasigurările în România, cu toate modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu toate modificările ulterioare, de alte prevederi legale obligatorii aplicabile prezentei poliţe de asigurare şi activităţii Asigurătorului, şi (după caz) de directivele privind asigurările generale ale Uniunii Europene.

9. Protectia datelor cu caracter personal

7.

Prima de asigurare

Datele cu caracter personal vor însemna orice informaţii

7.1 Compania va achita prima integral la semnarea contractului de asigurare sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în

referitoare la o persoană fizică (identificată sau identificabilă) (denumită în continuare „persoana vizată”) ca şi orice alte informaţii referitoare la persoana vizată care pot rezulta prin deducţie din acele informaţii.

contractul de asigurare, dacă nu se convine altfel.

Datele cu caracter personal referitoare la circumstanţele

Prima de asigurare este determinată pe baza

evaluării riscului individual ţinându-se seama în primul rând de limita răspunderii, perioada de

7.2

personale sau la situaţia financiară a clientului Asigurătorului, ca şi datele cu caracter personal din contractele încheiate cu Asigurătorul constituie secret

asigurare, obiectul de activitate al Companiei,

de

asigurări,

dacă

datele

se

află la dispoziţia

evaluarea situaţiei financiare, volumul activelor,

Asigurătorului.

În plus

faţă

de

datele cu caracter

suma franşizei şi istoricul daunelor înregistrate.

7.3 În cazul în care sumele datorate cu titlu de

primă de asigurare nu sunt plătite conform prevederilor contractului de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de plin drept, fără fără nici o

personal, secretul de asigurări acoperă toate informaţiile cu privire la activităţile financiare ale clienţilor sau informaţiile despre contractele încheiate cu Asigurătorul.

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

Partea contractantă, asiguratul, persoana păgubită şi orice parte titulară a unui drept de despăgubire de către Asigurător este considerată a fi clientul Asigurătorului în sensul prezentei poliţe.

Asigurătorul prelucrează datele cu caracter personal la încheierea şi administrarea contractelor de asigurare şi la îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea. Dezvăluirea datelor personale este voluntară. Cu toate acestea, în măsura în care vreuna dintre obligaţiile, drepturile şi prerogativele Asigurătorului în virtutea acestei asigurări nu va putea fi altfel exercitată sau executată în conformitate cu prevederile acesteia, consimţământul persoanei vizate cu privire la dezvăluirea sau, cu titlu general, prelucrarea datelor sale personale va fi obligatoriu. În astfel de cazuri (exceptând cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă de legea aplicabilă şi în lipsa consimţământului persoanei vizate), refuzul persoanei vizate de a-şi da acordul cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Asigurător, va îndreptăţi Asigurătorul să refuze, în ceea ce priveşte persoana în cauză, plata despăgubirilor în baza prezentelor condiţii. În conformitate cu Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, Asigurătorul poate prelucra datele cu caracter personal al persoanelor vizate în scopul gestionării contractelor de asigurare şi al instrumentării dosarelor de daună, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Asigurătorul poate prelucra datele cu caracter personal pe perioada asigurării, şi pe perioada în care pot fi introduse cereri de despăgubire în legătură cu asigurarea. Asigurătorul va lua toate măsurile necesare pentru a informa persoanele vizate cu privire la drepturile conferite acestora de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Exceptând cazul în care legea prevede altfel, Asigurătorul poate dezvălui terţilor acele date cu caracter personal obţinute pe perioada activităţilor sale şi calificate ca secret de asigurări, numai cu aprobarea expresă anterioară a clientului sau a reprezentantului său legal, aprobare în care să se precizeze exact secretele de asigurări care pot fi dezvăluite.

Nu vor constitui încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretelor de asigurări de către Asigurător situaţiile în care legea prevede că cerinţele sau obligaţiile de raportare presupun ca datele considerate secrete de asigurări să fie prezentate următoarelor instituţii:

(a) Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în

exerciţiul atribuţiilor sale legale,

(b) organelor de urmărire penală în cadrul unei

proceduri penale,

(c) instanţelor de judecată în legătură cu dosarele

penale, dosarele civile, precum şi procedurile de faliment şi lichidare, şi executorului judecătoresc în

procedurile de executare silită,

(d) serviciilor naţionale de informaţii, în exerciţiul

atribuţiilor legale,

(e) intermediarului de asigurări, reasigurătorului străin,

reprezentanţiilor acestora sau Consiliului Concurenţei,

(f) tutorilor care acţionează în această calitate,

(g) reasigurătorului şi în caz de coasigurare,

asigurătorilor care îşi asumă riscul,

(h) în cazul unui transfer de portofoliu de asigurări,

asigurătorului care preia portofoliul,

(i) cu privire la datele dezvăluite în legătură cu cererile

de despăgubire sau acţiunile în regres, entităţii care

administrează contul de despăgubiri, centrului de informaţii, biroului de daune şi reprezentantului care instrumentează dauna,

(j) cu privire la datele dezvăluite în scopul desfăşurării

activităţilor externalizate, persoanei sau entităţii care efectuează activitatea externalizată,

(k) în cazul sucursalei, reasigurătorului străin,

intermediarului de asigurări străin sau consultantului de asigurări străin pentru datele transferate din România, cu respectarea prevederilor legii române privind prelucrarea datelor.

10. Extinderi

10.1.

Filiale

10.1.1 Acoperirea se va extinde asupra oricărei filiale doar în legătură cu actele ilicite săvârşite pe perioada când o astfel de filială a fost filială în sensul prezentelor condiţii de asigurare. 10.1.2 Dacă în decursul perioadei de asigurare Compania indicată la punctul 1 din poliţă achiziţionează sau înfiinţează o filială care:

majorează activele totale ale Companiei nu mai mult cu maxim 15%; şi are sediul în Romania sau in alta tara din Europa; nu are titlurile cotate; acoperirea se va extinde în mod automat, fără notificarea Asigurătorului şi fără plata unei prime suplimentare, asupra Asiguratilor acelei filiale în

CONDITII privind asigurarea de răspundere managerială a administratorilor si directorilor

CONDITII privind asigurarea de r ă spundere managerial ă a administratorilor si directorilor

legătură cu cererile de despăgubire privind actele ilicite săvârşite la data efectivă a unei astfel de achiziţii sau înfiinţări a filialei sau ulterior acestei date.

10.1.3 Cu acordul Asigurătorului şi sub rezerva plăţii unei prime suplimentare, precum şi a unor termeni şi condiţii suplimentare, acoperirea furnizată de prezentul contract de asigurare se poate extinde asupra Asiguratilor unei filiale care nu intră sub incidenţa punctului 10.1.2 de mai sus.

şi sub

rezerva plăţii unei prime suplimentare, precum şi a unor termeni şi condiţii suplimentare, acoperirea furnizată de prezentul contract de asigurare se poate extinde asupra actelor ilicite săvârşite de Asiguratii unei filiale înainte de achiziţia acesteia de către Companie. 10.1.5 Dacă în decursul perioadei de asigurare Compania vinde filiala sau ia o hotărâre de dizolvare a filialei, acoperirea furnizată de

prezentul contract de asigurare se va aplica în continuare (sub rezerva celorlalte condiţii ale contractului de asigurare) persoanelor care au avut calitatea de Asigurati ai acelei filiale înaintea vânzării sau dizolvării în ceea ce priveşte cererile de despăgubire privind actele ilicite săvârşite anterior datei efective a vânzării sau dizolvării. 10.1.6 În sensul prezentei extinderi data

10.1.4

Cu

acordul

Asigurătorului

comportamentului fraudulos, încălcării obligaţiei de informare, furnizării unor declaraţii false sau intenţiei de inducere în eroare din partea Companiei sau a unuia sau mai multor Asiguraţi, Asigurătorul va menţine acoperirea furnizată de aceste condiţii de asigurare pentru fiecare director neexecutiv care este Asigurat prin prezentul contract, până la data expirării perioadei de asigurare, cu excepţia cazului în care Asigurătorul poate stabili cu dovezi că un astfel de director neexecutiv a fost implicat în sau a avut cunoştinţă de orice astfel de comportament fraudulos, încălcare a obligaţiei de informare, furnizare de informaţii inexacte sau incomplete sau de declaraţii false sau intenţia de inducere în eroare.

Acoperirea administratorilor sau directorilor retraşi din funcţie. În situaţia în care contractul de asigurare nu este reînnoit sau înlocuit cu o altă asigurare care să acopere răspunderea administratorilor şi directorilor iar perioada de descoperire nu este achiziţionată de către Companie, acoperirea furnizată prin contract poliţă se va extinde, sub rezerva limitei răspunderii indicată la art. 3 din poliţă, asupra Administratorilor sau Directorilor retraşi din funcţie, în legătură cu cererile de despăgubire introduse împotriva unor astfel de persoane în decursul unei perioade de 72 luni imediat după data expirării poliţei.

efectivă a achiziţiei, înfiinţării, vânzării sau dizolvării I. unei filiale înseamnă data la care s-a încheiat contractul sau s-a luat decizia privind realizarea achiziţiei, înfiinţării, vânzării sau dizolvării unei filiale de către părţi în toate aspectele şi (după caz) s-a obţinut autorizaţia din partea autorităţilor relevante. 10.2 Achiziţii şi fuziuni Dacă are loc o operaţiune, acoperirea se poate extinde, în baza unei decizii a Asigurătorului şi sub rezerva stipulării de către Asigurator a unor termeni, condiţii, excluderi sau a plăţii unei prime suplimentare, asupra cererilor de despăgubire introduse împotriva Asiguratului pentru prima dată în decursul unei perioade de 72 de luni calendaristice de la data expiră