Sunteți pe pagina 1din 27

CONDIŢII GENERALE

PRIVIND ASIGURAREA COMPLEXĂ PENTRU CASĂ ŞI FAMILIE ARMONIA PLUS

DEFINIŢII pentru pagubele/prejudiciile suferite, cu condiţia ca Asiguratul ori


În înţelesul prezentelor condiţii generale de asigurare, termenii şi contractantul asigurării să fi plătit prima de asigurare în cuantumul
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii, dacă prin condiţiile şi la termenele stabilite prin contract.
speciale de asigurare nu se prevede altfel: 2. De comun acord, se pot aduce modificări la contractul de
Asigurat: persoana fizică, nominalizată în poliţa de asigurare, asigurare oricând în cursul valabilităţii acestuia. În asemenea
care are un interes asigurabil şi care, în schimbul plăţii primei de cazuri, Asigurătorul emite un act adiţional (supliment de asigurare)
asigurare, se asigură pentru cazurile de producere a riscurilor la poliţa în vigoare, care face parte integrantă din aceasta.
asigurate. 3. Bunurile asigurate, adresa la care se află acestea, sumele
Asigurător: S.C. Allianz-Ţiriac Asigurari S.A., înregistrată în asigurate, limitele răspunderii sunt cele menţionate expres în poliţa
Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări de asigurare.
cu nr. RA-017.
Contractant al asigurării: persoana care încheie contractul de ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII
asigurare pentru asigurarea unui risc privind altă persoană şi se 4. Poliţa de asigurare se încheie după ce Asiguratul a fost informat
obligă faţă de Asigurător sa plătească prima de asigurare. în scris cu privire la Asigurător şi la conţinutul contractului de
Beneficiar: persoana menţionată în contractul de asigurare, asigurare. Poliţa se încheie în baza informaţiilor furnizate de Asigurat
îndreptăţită să primească despăgubirea / indemnizaţia în cazul şi care, împreună cu anexele la poliţă, clauzele, specificaţiile cu
producerii riscurilor asigurate. bunurile asigurate şi declaraţiile făcute în scris de Asigurat, fac parte
Terţ prejudiciat: persoana îndreptăţită să primească despăgubirea integrantă din contractul de asigurare.
/ indemnizaţia, pentru dauna / prejudiciul suferit ca urmare a 5. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către
angajării răspunderii civile a Asiguratului, acoperită prin asigurare. Asigurător a poliţei de asigurare şi plata de către Asigurat a primelor
Contract de asigurare: poliţa de asigurare împreună cu prezentele de asigurare.
condiţii generale de asigurare, condiţii speciale de asigurare, clauze,
cererea de asigurare, caracteristici, inspecţia de risc, specificaţii PERIOADA ASIGURATĂ
de asigurare, suplimente de asigurare, declaraţii făcute în scris 6. Contractele de asigurare se încheie pe ani de asigurare. La cerere,
de Asigurat. contractele pot fi încheiate şi pe perioade subanuale, dar minim 3
Poliţa de asigurare: documentul semnat de Asigurător şi Asigurat, luni cu precizarea că orice lună începută se consideră lună întreagă.
cuprinzând datele de identificare ale acestora, obiectul asigurării,
sume asigurate, prime de asigurare, termene de plată a primei ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
de asigurare, franşize, limite de despăgubire, alte elemente care 7. Dacă nu s-a convenit altfel între părţi, răspunderea
probează încheierea contractului de asigurare. Asigurătorului începe cel mai devreme în ziua următoare datei
Risc asigurat: evenimentul viitor, posibil dar incert, menţionat în emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima
condiţiile speciale de asigurare, la producerea căruia Asigurătorul zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.
îşi asumă obligaţia de a plăti despăgubirea / indemnizaţia. 8. În cazul emiterii de suplimente de asigurare la poliţa existentă,
Suma asigurată / Limita despăgubirii / Limita răspunderii: răspunderea Asigurătorului începe în ziua următoare datei emiterii
suma maximă prevăzută în poliţa de asigurare în limita căreia suplimentului şi încasării eventualelor prime suplimentare datorate
Asigurătorul plăteşte despăgubirea / indemnizaţia de asigurare la şi încetează odată cu poliţa la care acesta este anexat, sau în
producerea riscului asigurat. ultima zi de valabilitate a suplimentului, dacă prin acesta s-a extins
Prima de asigurare: suma plătită de Asigurat sau de contractantul valabilitatea poliţei emise iniţial.
asigurării în schimbul asumării de către Asigurător a obligaţiei de
plată a despăgubirii / indemnizaţiei de asigurare la producerea EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE)
riscurilor asigurate. 9. Nu sunt cuprinse în asigurare:
Perioada de asigurare: intervalul de timp în care Asigurătorul 9.1. război de orice natură (declarat sau nu), invazie sau acţiunea
acoperă riscurile asigurate. unui duşman extern, acţiune militară şi uzurpare;
Despăgubire / indemnizaţie de asigurare: suma pe care 9.2. război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară,
Asigurătorul o datorează Asiguratului sau Beneficiarului asigurării conspiraţie, răscoală, tulburări civile de proporţia sau mărimea unei răscoale;
sau terţului prejudiciat, după caz, pentru pagubele / prejudiciile 9.3. terorism, aşa cum este definit în legea internă sau în convenţiile
rezultate în urma producerii riscurilor asigurate. şi tratatele internaţionale;
Franşiza: partea din valoarea daunei / prejudiciului stabilită ca 9.4. confiscare, expropriere (inclusiv discriminare selectivă sau
sumă fixă ori procent din suma asigurată / limita răspunderii sau abandonare forţată, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare,
din daună, suportată de Asigurat pentru fiecare eveniment (această privare de bunuri, drepturi etc, distrugere sau avariere din ordinul
sumă se scade din fiecare despăgubire / indemnizaţie - franşiză oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
deductibilă), menţionată în specificaţia de asigurare. 9.5. explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive, ca urmare a
Reprezentanţi ai Asiguratului: persoanele alese sau numite în folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele constitutive 9.6. poluare sau contaminare din orice cauză;
autorizate să reprezinte Asiguratul. 9.7. producerea cu intenţie a riscurilor asigurate de către Asigurat
sau prepuşii acestuia.
OBIECTUL ASIGURĂRII 9.8. pierderi de date în format electronic.
1. În baza contractului de asigurare, cuprinzând poliţa de asigurare,
prezentele condiţii generale şi condiţiile speciale anexate poliţei, SUME ASIGURATE / LIMITELE RĂSPUNDERII
Asigurătorul se obligă ca, la producerea riscurilor asigurate prin 10. Sumele asigurate şi/sau limitele răspunderii menţionate în poliţa
contract, să despăgubească Asiguratul, beneficiarul asigurării, după de asigurare se exprimă în aceeaşi monedă, modul de stabilire fiind
caz, nominalizat în contractul de asigurare, sau terţul prejudiciat, prevăzut în condiţiile speciale.

1 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


FRANŞIZE de la încheierea asigurării. În cazurile grave de neglijenţă privind
11. Poliţa de asigurare poate fi încheiată cu aplicarea de franşize, agravarea riscului prin neîndeplinirea măsurilor menţionate la pct.
aşa cum sunt definite la Cap. DEFINIŢII. 17.1 lit. d), Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii /
indemnizaţiei la producerea riscului asigurat.
PRIMELE DE ASIGURARE 17.5. După producerea riscului asigurat:
12. Primele de asigurare se achită integral sau în rate, prima integrală a) să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea
sau rata întâi - în cel mult 2 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a pagubelor, pe seama Asigurătorului şi în limita sumei la care s-a
poliţei, iar următoarele până la datele scadente menţionate în aceasta. făcut asigurarea;
13. Primele de asigurare se plătesc în RON pentru primele de b) să înştiinţeze imediat, în caz de incendiu, explozie sau furt,
asigurare stabilite în RON, în RON la cursul B.N.R. de la data după caz, pompierii, poliţia sau alte autorităţi publice competente,
emiterii înştiinţării de plată sau, în cazul în care nu s-a emis cele mai apropiate, solicitând acestora întocmirea de acte cu privire
înştiinţare de plată, la cursul B.N.R. de la data plăţii pentru primele la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat;
de asigurare stabilite în altă valută. c) să avizeze în scris Asigurătorul despre producerea riscului
14. Numărul şi cuantumul ratelor de primă sunt cele înscrise în asigurat, generator de pretenţii de despăgubire / indemnizaţie,
poliţa de asigurare. Asigurătorul nu este obligat să reamintească despre cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat;
Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de primă. d) să păstreze părţile afectate şi să le pună la dispoziţia
15. Asigurătorul acordă o perioadă de graţie de 5 zile calendaristice reprezentanţilor sau experţilor Asigurătorului pentru constatare, cu
de la data scadentă pentru plata ratelor de primă. excepţia asigurărilor de accidente persoane;
În cazul în care prima sau rata de primă nu se achită nici în e) să furnizeze toate informaţiile şi documentele solicitate de
perioada de graţie, începând cu ziua imediat următoare expirării Asigurător şi să permită acestuia să facă investigaţii referitoare la
acestei perioade contractul de asigurare se suspendă automat cauza şi mărimea pagubei;
pe o perioadă de 25 zile calendaristice şi implicit orice obligaţie f) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor
pe care o are Asigurătorul pentru riscurile produse în perioada de vinovaţi de producerea pagubei.
suspendare. 17.6. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la pct. 17.5,
Suspendarea poate înceta în baza unui supliment de asigurare, în Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii/indemnizaţiei,
următoarele condiţii: dacă din acest motiv nu a putut determina cauza sau mărimea reală
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a pagubei produse din riscurile asigurate.
a ratei de primă datorate, Asiguratul trebuie să solicite în scris
repunerea în vigoare a contractului, cu precizarea expresă că nu au CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR ŞI PLATA
existat daune produse în perioada în care contractul de asigurare a DESPĂGUBIRILOR / INDEMNIZAŢIILOR
fost suspendat; 18. În cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea şi evaluarea
b) întocmirea de către reprezentantul Asigurătorului a unui nou pagubelor se fac de către Asigurător împreună cu Asiguratul
raport de inspecţie de risc; (reprezentanţii/împuterniciţii acestuia) în conformitate cu prezentele
c) plata ratei de primă restante şi emiterea suplimentului de asigurare. condiţii generale şi condiţiile speciale anexate poliţei.
Contractul de asigurare se consideră repus în vigoare începând 19. În cazul în care pagubele au fost mărite (agravate) din alte
cu ora 24 a zilei în care s-a încasat rata de primă şi s-a emis cauze decât din riscurile asigurate, despăgubirea / indemnizaţia
suplimentul de asigurare . se va stabili numai pentru acea parte din pagubă care, după
16. În cazul în care, nici după trecerea perioadei de suspendare constatările ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzată - fără
rata de primă datorată nu este achitată, contractul de asigurare se îndoială - de evenimentul asigurat.
reziliază automat. 20. În cazul în care, la data formulării cererii de despăgubire /
indemnizaţie, există o altă asigurare acoperind acelaşi obiect şi
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI acelaşi risc, Asigurătorul va contribui la despăgubire/indemnizaţie
17. Asiguratul este obligat: în mod proporţional cu suma asigurată, cu excepţia asigurărilor de
17.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare: accidente persoane.
a) la încheierea poliţei de asigurare, să prezinte Asigurătorului 21. În cazul producerii unui risc acoperit, la solicitarea Asiguratului,
informaţii detaliate şi complete în legătură cu toţi factorii ce ar în contul unei daune care nu implică viaţa sau sănătatea
putea influenţa producerea unui risc acoperit, factori în baza cărora acestuia, Asigurătorul poate acorda un avans de până la 30% din
Asigurătorul va decide dacă acoperă riscul sau dacă îl acceptă despăgubirea estimata.
numai în anumite condiţii; 22. Despăgubirile / indemnizaţiile se plătesc în moneda în care
b) să plătească primele de asigurare sau ratele de primă la termenele s-a încheiat poliţa de asigurare, dar în toate cazurile facturile în lei
scadente şi în cuantumurile prevăzute în poliţa de asigurare; se plătesc în lei.
c) să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi formă de 23. Dacă nu se prevede altfel în condițiile speciale, despăgubirile
asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei / indemnizaţiile se plătesc în maximum 15 zile lucrătoare de la
de asigurare, cât şi pe perioada valabilităţii acesteia, cu excepţia depunerea întregii documentaţii la Asigurător, în baza acordului
asigurărilor de accidente persoane şi deces din boală; scris al Asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin
d) să notifice în scris Asigurătorului, în termen de 14 zile semnarea cererii de despăgubire / indemnizare.
calendaristice, orice modificare, intenţie de modificare sau agravare 24. Transmiterea drepturilor în favoarea unui terţ poate fi făcută
a riscului, chiar dacă aceastea au loc împotriva voinţei Asiguratului, de Asigurat la încheierea contractului de asigurare prin menţionarea
în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei; unui beneficiar în contract, sau după producerea daunei prin
17.2. În caz de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la pct. 17.1 declaraţie scrisă.
lit. a), Asigurătorul este îndreptăţit să rezilieze poliţa de asigurare, 25. Asigurătorul are dreptul să amâne plata despăgubirii /
prin notificare scrisă; indemnizaţiei dacă, în legătură cu dauna, a fost instituită împotriva
17.3. În caz de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la pct. 17.1 lit. b) Asiguratului o anchetă sau o procedură penală, până la finalizarea
se aplică prevederile pct.15 şi 16; anchetei sau procedurii.
17.4. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 17.1 lit. c) 26. Dacă nu se prevede altfel în condițiile speciale, după plata
şi d), Asigurătorul are dreptul să denunţe contractul de asigurare de fiecărei despăgubiri/indemnizaţii, suma asigurată/limita răspunderii
la data constatării, fără restituirea primelor pentru perioada scursă se reîntregeşte automat, fără perceperea unei prime suplimentare.

2 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


DISPOZIŢII FINALE până la expirare nu se restituie.
27. Toate comunicările între părţi se vor face în formă scrisă sau 32. Asigurătorul nu acordă despăgubiri / indemnizaţii pentru pagubele
se vor confirma în scris dacă s-a utilizat o altă formă. Comunicările produse în perioada cât contractul de asigurare a fost suspendat.
se vor face la adresa Asiguratului menţionată în poliţa de asigurare 33. În cazul în care contractul de asigurare este încheiat cu
sau la altă adresă convenită între părţi. aplicarea unor clauze speciale, ca urmare a menţionării exprese
28. Respectarea riguroasă de către Asigurat a obligaţiilor ce-i revin, pe formularul de poliţă sau în suplimentul de asigurare şi încasării
precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile Asiguratului din de către Asigurător a diferenţelor de primă corespunzătoare,
cererea de asigurare sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede în interpretarea şi aplicarea prevederilor contractuale clauzele
orice răspundere care revine Asigurătorului. speciale au prioritate şi completează sau modifică condiţiile
29. Dacă Asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete speciale de asigurare.
sau nu a informat Asigurătorul despre orice modificare intervenită în 34. Spezele bancare pentru orice operaţie de restituire de prime
legătură cu datele luate în considerare la încheierea contractului de efectuată de Asigurător cad în sarcina Asiguratului.
asigurare, precum şi despre schimbarea împrejurărilor esenţiale privind 35. În orice acţiune, proces sau litigiu în care Asigurătorul pretinde,
posibilitatea producerii riscului asigurat, Asigurătorul are dreptul: potrivit prezentelor condiţii generale, că un eveniment nu este
29.1 Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare: asigurat prin contractul de asigurare, sarcina probei de acoperire
a) să propună Asiguratului modificarea contractului de asigurare, revine Asiguratului.
prin emiterea unui supliment de asigurare, cu ajustarea 36. În limita despăgubirilor / indemnizaţiilor plătite, Asigurătorul
corespunzătoare a primelor, pentru perioada rămasă până la este subrogat în toate drepturile Asiguratului împotriva persoanelor
expirare pe zile de asigurare,în proporţie de 1/365 din prima anuală; (altele decât cele asigurate) răspunzătoare de producerea sau
b) dacă Asiguratul nu este de acord cu modificarea propusă, mărirea pagubelor / prejudiciilor, cu excepţia asigurărilor pentru
contractul de asigurare se reziliază de drept în termen de 10 zile persoane.
de la data primirii de către Asigurat a propunerii de modificare. 37. În conformitate cu prevederile art. 2519 din Codul Civil dreptul
Asigurătorul reţine pentru perioada expirată, o primă de asigurare la acţiune al Asiguratului se prescrie în termen de 2 ani.
calculată pentru fiecare zi în proporţie de 1/365 din prima anuală, 38. Asigurătorul are dreptul să opună titularului, beneficiarului ori
iar diferenţa se restituie Asiguratului, dacă înainte de reziliere nu au terţului, care invocă drepturi din contractul de asigurare, toate
fost daune avizate şi/sau plătite; apărările pe care le poate opune Asiguratului în temeiul acestui
c) în cazul in care Asiguratul/Contractantul, cu rea-credinţă, a contract de asigurare.
furnizat date inexacte sau incomplete sau nu a informat Asigurătorul 39. Asiguratul persoană fizică îşi dă acordul în mod expres şi
despre orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în neechivoc ca Asigurătorul să-i prelucreze datele cu caracter
considerare la încheierea contractului de asigurare, Asigurătorul personal şi datele privind starea de sănătate (în cazul asigurării
va considera nul contractul de asigurare cu efect de la începutul persoanelor), în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
asigurării dacă în situaţia în care ar fi fost cunoscute aceste date, pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor
l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în scopul
îl dea în aceleaşi condiţii. Asigurătorul are dreptul să reţină integral prestării serviciilor de asigurări.
primele de asigurare până la data la care a luat cunoştinţă de De asemenea, Asiguratul ia la cunoştinţă şi este de acord ca datele
cauza de nulitate, în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, antemenţionate pot fi transmise şi prelucrate de către Companii
contractul de asigurare nu s-ar fi încheiat. din Grupul Allianz sau de orice alt terţ împuternicit expres de către
29.2 După producerea riscului asigurat: Allianz Ţiriac Asigurări S.A.
a) să reducă despăgubirea/indemnizaţia cuvenită corespunzător Persoana vizată are dreptul de informare, de acces la date, de
raportului dintre prima stabilită şi cea care, cunoscându-se exact intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de a nu fi supus unei decizii
împrejurările, ar fi fost cuvenită; individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, astfel cum sunt acestea
b) să refuze plata despăgubirii / indemnizaţiei, restituind integral prevăzute la art. 12 -18 din Legea nr. 677/2001. Asiguratul îşi poate
primele de asigurare plătite, dacă faţă de împrejurările reale exercita drepturile prevăzute la art. 13, 14, respectiv 15 din Legea nr.
contractul de asigurare nu s-ar fi încheiat. 677/2001, depunând la Allianz Ţiriac Asigurări S.A. o cerere în formă
30. În cazul în care contractul de asigurare se modifică prin acordul scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă
scris al părţilor, se denunţă ori se reziliază, pentru stabilirea diferenţelor doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă care
de primă, de restituit sau de încasat, se procedează astfel: poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă
30.1. Dacă nu au fost avizate daune pentru care Asigurătorul a plătit care să asigure că predarea i se va face numai personal.
sau urmează să plătească despăgubire: 40. Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.
a) pentru restituit: Asigurătorul reţine primele de asigurare pentru 41. Orice litigiu în legătură cu aplicarea prezentelor condiţii generale
perioada expirată, pe zile de asigurare, în proporţie de 1/365 din se rezolvă de instanţele de judecată competente din România.
prima anuală, iar restul se restituie Asiguratului 42. În tot cuprinsul prezentelor condiţii generale de asigurare,
b) pentru încasat: se calculează primele de asigurare pentru prin Asigurat se înţeleg şi următoarele persoane din familia
perioada rămasă până la expirare pe zile de asigurare, în proporţie titularului poliţei, dacă în mod statornic locuiesc şi gospodăresc
de 1/365 din prima anuală. împreună cu acesta: soţia / soţul, copiii, părinţii, precum şi alte
30.2. Dacă au fost avizate daune pentru care Asigurătorul a plătit persoane aflate în întreţinere.
sau urmează să plătească despăgubire: 43. Asigurătorul nu va exercita dreptul de regres împotriva
a) pentru asigurările încheiate cu plata integrală, Asigurătorul persoanelor prevăzute la pct. 42.
reţine prima de asigurare pentru întreaga perioadă de asigurare; 44. Denunţarea contractului de asigurare se poate efectua de
b) pentru asigurările încheiate cu plata în rate, Asiguratul este către oricare dintre părţi numai cu notificarea prealabilă a celeilalte
obligat să plătească prima de asigurare pentru întreaga perioadă părţi, care trebuie transmisă cu cel puţin 20 de zile calendaristice
de asigurare. înainte ca denunţarea să-şi producă efectele.
31. În cazul modificării, denunţării sau rezilierii contractului de 45. La prezentele condiţii generale se aplică toate prevederile din
asigurare, prevederile acestuia se aplică în toate cazurile de daună condiţiile speciale în care se face referire la prezentele condiţii.
survenite înainte de modificare, denunţare sau reziliere, până la
lichidarea definitivă a acestora. ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
În aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada rămasă Emisiune aprilie 2017

3 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA CLĂDIRILOR APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE

OBIECTUL ASIGURĂRII pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile provocate acoperişului,


1. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, în limita pereţilor, uşilor şi ferestrelor prin manifestarea violentă a fenomenelor
răspunderii asumate prin poliţa de asigurare şi în schimbul încasării atmosferice de la pct. 4.5. produse concomitent cu ploaia;
primelor de asigurare, Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., 4.7. grindină - efecte directe;
în calitate de Asigurător, asigură clădirile şi alte construcţii având 4.8. furtul produs prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie al elementelor
destinaţia de locuinţă, precum şi anexele din gospodăria Asiguratului de construcţie din alcătuirea clădirii, în condiţiile prevăzute de codul
corelate locuinţei prevăzute la pct. 2, deţinute de Asigurat persoana penal, inclusiv tentativa de furt;
fizică în calitate de proprietar, în funcţie de opţiunea Asiguratului, 4.9. vandalism (distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de
pentru o parte sau pentru toate riscurile nominalizate la pct. 4 lit. A) neîntrebuinţare a unui bun aparţinând Asiguratului), cu excepţia
sau B). situaţiilor prevăzute la pct. 6.20;
2. Clădirile şi alte construcţii având destinaţia de locuinţă (casa, 4.10. greutatea zăpezii şi / sau gheţii;
vila, cabana, apartament), utilizate permanent sau temporar, se 4.11. izbirea din exterior de către autovehicule, altele decât cele
asigură în integralitatea lor constructivă, respectiv cu fundaţie, soclu, aparţinând Asiguratului, a clădirii asigurate, distrugeri provocate de
pereţi, planşee, acoperiş, pardoseli, ferestre, uşi, scări, inclusiv animale, cu excepţia celor prevăzute la excluderi;
instalaţiile fixe, amenajările constructive, anexele din gospodăria 4.12. undă de şoc provocată de avioane (boom sonic);
Asiguratului şi cota-parte indiviză asupra spațiilor şi a elementelor 4.13. avalanşă de zăpadă;
de construcții comune. 4.14. căderea accidentală de corpuri pe clădirea asigurată;
Instalaţiile fixe ce asigură funcţionalitatea generală a clădirii 4.15. greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare;
(centrala termică, panouri solare fixate de clădire, instalaţie 4.16. spargerea accidentală a bunurilor casabile din alcătuirea
centralizată sau locală de climatizare, ascensor, antena radio / Tv clădirii (construcţiei) de tipul: geamuri simple sau termopan,
/Satelit, recipiente GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) pentru încălzirea inclusiv ramele acestora, pereţi cortină şi din cărămidă de sticlă,
locuinţelor, boiler, staţie pompă - hidrofor, obiecte sanitare, precum şi a placajelor ceramice, de marmură sau sticlă, a bunurilor
calorifere, instalaţia electrică a clădirii, tavanele false şi corpurile de sanitare ce fac parte din amenajările constructive ale clădirii, în
iluminat tip plafonieră sau spot înglobate în acestea, etc.), precum limita echivalentului în lei sau în altă valută a 1.000 Eur, la cursul
şi amenajările constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, B.N.R de la data încheierii asigurării, pentru riscurile: variaţii de
şeminee, sobe de teracotă speciale cu valoare deosebită, vitralii, temperatură, accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin
pereţi cortină, picturi murale, basoreliefuri şi alte asemenea), se acţiunea animalelor), montare iniţială greşită, cu excepţia situaţiilor
consideră ca fiind asigurate, valoarea acestora fiind cuprinsă în prevăzute la pct. 6.19.
suma asigurată. B) Suplimentar la acoperirea STANDARD EXTINSĂ cu plata
Nu se consideră ca făcând parte din clădire corpurile de iluminat tip primelor de asigurare adiţionale şi prevederea expresă pe
candelabru, lustră, aplică şi lămpile electrice. formularul de poliţă, se asigură:
În sensul prezentelor condiţii speciale de asigurare, prin „anexele” 4.17. Riscuri catastrofice, ca fenomene naturale:
din gospodăria Asiguratului corelate locuinţei se înţeleg: magazie, a) cutremur de pământ;
şopron, grajd, garaj, împrejmuiri, saună, piscină, etc., iar în cazul b) inundaţii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de
apartamentului în bloc se înţeleg: boxă, garaj, cameră de serviciu. suprafaţă (curgătoare sau stătătoare), precum şi din precipitaţii
Sauna şi piscina se asigură numai ca extindere la asigurarea atmosferice temporare, inclusiv din topirea zăpezii ori gheţii;
locuinţei şi sub rezerva includerii acestora de către Asigurat in suma c) prăbuşire şi/sau alunecare de teren;
asigurată a clădirii. 4.18. Clauza „72 ore”
Împreună cu clădirea (sau, după caz, anexa gospodăriei) se asigură a) Orice daună cauzată de riscurile prevăzute la pct.4.5. sau
ca făcând parte din aceasta instalațiile de alimentare cu apă şi gaz, 4.17.a) constituie una şi aceeaşi daună, dacă două sau mai multe
precum şi instalațiile de canalizare. evenimente/riscuri similare se produc într-un interval de 72 ore în
Îmbunătăţirile constructive şi dotările cu instalaţii şi echipamente perioada valabilităţii poliţei;
ulterioare emiterii poliţei se asigură în baza unui supliment de b) Inundaţiile şi aluviunile menţionate la pct.4.17.b) constituie una
asigurare şi cu plata diferenţelor de primă de asigurare. şi aceeaşi daună dacă se produc între începutul revărsării unui râu
3. Clădirile, anexele asigurate (sauna, piscina) , adresa la care sau curs de apă şi sfârşitul acesteia, când nivelul apei scade la cota
se află acestea, sumele asigurate sunt cele menţionate expres în normală;
poliţa de asigurare. În tot cuprinsul prezentelor condiţii speciale de c) Dacă un eveniment sus-menţionat s-a produs în perioada
asigurare atât clădirile şi alte construcţii având destinaţia de locuinţă valabilităţii poliţei şi are încă efecte după expirarea acesteia,
cât şi anexele gospodăreşti vor fi definite sub denumirea generică Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat pentru orice astfel de
de “clădiri”. eveniment produs in interval de 72 ore, ca şi când dauna a avut loc
în întregime în perioada valabilităţii.
RISCURI ACOPERITE d) Asigurătorul nu va acoperi daunele cauzate de un eveniment
4. În funcţie de opţiunea Asiguratului, menţionată expres în poliţă, sus-menţionat produs înainte de intrarea în vigoare a poliţei sau
sunt asigurate următoarele riscuri: după data expirării acesteia;
A) Prin acoperirea STANDARD EXTINSA: e) În toate cazurile de mai sus, începutul intervalului de 72 ore
4.1. incendiu; va fi determinat de Asigurat.
4.2. trăsnet; 5. Pe lângă riscurile generale acoperite prevăzute la pct. 4 şi
4.3. explozie (urmată sau nu de incendiu), chiar dacă a avut loc în cu plata primelor de asigurare suplimentare şi prevederea expresă
afara clădirii, fără însă a fi cauzată de dispozitive explozive; în specificaţia de asigurare în baza unor clauze speciale, se pot
4.4. căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaţiale), a acorda acoperiri suplimentare.
unor părţi ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul
cu acestea; EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE)
4.5. furtună, uragan, vijelie, tornadă; 6. Cele prevăzute la pct. 9 din ”Condiţii generale privind
4.6. ploaie torenţială – efecte directe, inclusiv cele cauzate de asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi:

4 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


6.1. uzură normală, eroziune, coroziune sau deteriorarea graduală construcţiile de ameliorare, precum şi construcţiile uşoare aflate în
a bunurilor asigurate, cu excepţia cazurilor în care asemenea afara perimetrului construibil al localităţilor şi folosite temporar;
fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, situaţie în care 6.17. clădirile părăsite sau ruinate/degradate sau fără uşi, ferestre şi
Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba materială sisteme de închidere sau având încuietorile deteriorate;
provocată de riscul asigurat; 6.18. trepidaţii datorate circulaţiei (rutiere, feroviare), precum şi unor
6.2. efectul cumulat al fumului, vaporilor, lichidelor, gazelor şi/sau instalaţii sau echipamente industriale ori de construcţii;
prafului, cu excepţia cazurilor în care asemenea fenomene sunt 6.19. pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere frauduloasă
cauzate direct de un risc asigurat; sau care au la bază declaraţii false sau decurgând din fapte
6.3. tasarea, crăparea, contractarea, bombarea sau umflarea penale, precum şi producerea cu intenţie a riscului asigurat, de
fundaţiilor, trotuarelor, pereţilor, podelelor, plafoanelor sau către Asigurat sau prepuşi ai Asiguratului, ca de pildă: incendierea
acoperişurilor, cu excepţia cazurilor în care asemenea fenomene intenţionată a clădirii, producerea unor explozii sau inundaţii în
sunt cauzate direct de un risc asigurat, situaţie în care Asigurătorul scopul avarierii sau distrugerii clădirilor ori a altor bunuri asigurate,
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de dacă aceasta rezultă din acte încheiate de organele în drept;
riscul asigurat; 6.20. graffitti, lozinci, înscrisuri pe pereţii exteriori ai clădirilor, precum
6.4. umiditatea sau uscăciunea excesivă a atmosferei, temperaturi şi lipirea de afişe, reclame sau anunţuri.
extreme sau modificări bruşte ale temperaturii, cu excepţia 6.21. culpa gravă a Asiguratului, membrilor familiei acestuia sau
cazurilor în care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri a unor persoane pentru care acesta are o răspundere în ceea ce
materiale acoperite de un risc asigurat, situaţie în care Asigurătorul priveşte producerea pagubei.
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de Culpa este gravă atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau
riscul asigurat; imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi
6.5. daune cauzate de animale: păsări, rozătoare şi alţi dăunători, manifestat-o faţă de propriile interese.
inclusiv molii, fluturi, viermi, termite sau alte insecte similare, cu 6.22. riscurile prevăzute la punctul 4.A art.4.3 si punctul 4.B
excepţia cazurilor în care acestea produc avarii sau distrugeri art.4.17- riscuri catastrofice pentru clădirile încadrate în clasele de
materiale acoperite de un risc asigurat, situaţie în care Asigurătorul risc seismic I, II, III şi/sau în categoriile de urgenţă U1, U2, U3, „-”
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de stabilite de autorităţile în drept.
riscul asigurat;
6.6. daune cauzate de microorganisme, mucegai, ruginire, SUMA ASIGURATĂ
descompunere în condiţii de umiditate sau uscăciune, cu excepţia 7. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, suma
cazurilor în care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri asigurată specificată în poliţă pentru clădiri reprezintă
materiale acoperite de un risc asigurat, situaţie în care Asigurătorul valoarea declarată a clădirii asigurate conform cererii şi/sau
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de declaraţiei Asiguratului.
riscul asigurat; 8. Suma asigurată prevăzută în poliţa de asigurare reprezintă:
6.7. daune la conductoarele electrice îngropate sub tencuială a) valoarea de înlocuire (de nou), reprezentând costul construirii,
deservind clădirea sau apartamentul asigurat cauzate de acţiunea producerii ori procurării de nou a elementelor constitutive ale clădirii
normală a curentului electric, descărcări electrice sau alte fenomene respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente
electrice, survenite din orice alt motiv, dacă acestea nu au fost de procurare, sau
urmate de incendiu sau nu sunt cauzate de trăsnet direct care lasă b) valoarea de piaţă, reprezentând preţul de pe piaţa locală care
urme vizibile asupra clădirii asigurate; se poate obţine de către proprietar pentru acea clădire, în urma unei
6.8. daune cauzate de deversări din lacuri de acumulare, inundaţii tranzacţii imobiliare, în condiţiile unei pieţe echilibrate, normale.
produse în timpul formării unor lacuri de acumulare (prin formarea 9. Pentru acoperirile suplimentare prevăzute la pct. 5 sumele
lacului de acumulare se înţelege umplerea cu apă până la nivelul asigurate reprezintă valorile declarate de Asigurat stabilite în funcţie
deversorului) sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă de specificul acestora.
sau altor lucrări hidrotehnice;
6.9. infiltraţia, prin care se înţelege pătrunderea apei în clădiri din OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
sol sau prin acoperişuri, terase sau pereţi, prin capilaritate sau 10. Cele prevăzute la pct. 17 din ”Condiţii generale privind
gravitaţie, prin pori, fisuri sau neetanşeităţi, producând umezirea, asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi:
pătarea sau igrasia pardoselilor, tavanelor sau pereţilor clădirilor, 10.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare:
deteriorarea altor construcţii; a) să permită Asigurătorului să verifice modul în care este
6.10. prăbuşirea sau avarierea clădirilor ca urmare a erorilor de întreţinută clădirea asigurată;
proiectare şi/sau defectelor de construcţie, a proastei întreţineri, a b) să întreţină clădirea asigurată în bune condiţii, în conformitate
vechimii sau a stării lor de degradare; cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii riscurilor acoperite;
6.11. greşeli sau defecte de construcţie sau proiectare, inclusiv erori c) să păstreze şi să întreţină instalaţiile fixe ce asigură
şi omisiuni, privind topografia, zonarea, inspectarea ori localizarea funcţionalitatea generală a clădirii în condiţii adecvate, potrivit
amplasamentului şi/sau aplicarea codurilor de siguranţă sau a instrucţiunilor şi recomandărilor emise de producători, în scopul de
standardelor de construcţie în legătură cu riscurile catastrofice a preveni producerea riscurilor acoperite;
naturale la care sunt expuse clădirile asigurate; d) să prevadă clădirea asigurată cu încuietori sigure, iar în caz
6.12. erori sau defecte de execuţie, utilizarea unor materiale de de deteriorare a acestora să ia imediat măsuri de reparare sau
construcţie cu defecte ascunse; înlocuire;
6.13. daune cauzate de lucrări de construcţie executate la clădirea e) să notifice în scris Asigurătorului, în termen de 14 zile
asigurată sau în imediata sa vecinătate; calendaristice, orice modificare sau intenţie de modificare faţă
6.14. cheltuielile legate de îmbunătăţirea constructivă a clădirilor, de datele luate în considerare la încheierea poliţei (modificări
faţă de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat; constructive, extinderi, schimbarea destinaţiei etc.), precum şi orice
6.15. cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale modificare apărută subit, legată de împrejurările esenţiale privind
produse instalaţiilor din cauze necuprinse în asigurare ori cele posibilitatea producerii riscurilor asigurate;
pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite; f) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 14 zile
6.16. construcţiile subterane, fără clădiri deasupra (bordeie sau calendaristice, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul,
gheţării în pământ), puţurile, digurile, şanţurile, iezăturile, chiar dacă această modificare are loc împotriva voinţei Asiguratului;

5 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


agravarea riscului are loc atunci când: costul la data daunei al reparaţiilor, refacerii, restaurării,
- mijloacele de siguranţă care existau în momentul când s-a recondiţionării sau înlocuirii părţilor avariate sau distruse, precum
încheiat asigurarea sau au fost ulterior instalate sunt înlăturate sau şi al manoperei necesare pentru readucerea clădirii avariate sau
reduse în număr, capacitate sau dimensiune; distruse la starea anterioară producerii riscului asigurat; Costul la
- într-o clădire adiacentă (având pereţi comuni) se desfăşoară data daunei al reparaţiilor reprezintă suma cheltuielilor necesare
lucrări de construcţii, se montează schele, instalaţii sau alte amenajări; refacerii clădirilor avariate, cuprinzând cheltuielile cu materiale,
10.2. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct.10.1 manoperă, transport materiale, utilaj, demontare şi montare a
lit. a) - f), Asigurătorul are dreptul să denunţe asigurarea de la elementelor avariate, precum şi alte cheltuieli în măsura în care sunt
data constatării, fără restituirea primelor pentru perioada scursă asigurate prin poliţă, legate de evenimentele asigurate şi necesare
de la încheierea asigurării. În cazurile grave de neglijenţă privind pentru executarea lucrărilor de reparaţii. Nu se despăgubesc
întreţinerea sau agravarea riscului prin neîndeplinirea măsurilor lucrările care nu au legătură cu evenimentul asigurat, cum ar fi
menţionate la pct.10.1 lit. d) - f), Asigurătorul are dreptul să refuze îmbunătăţirile, măririle de dimensiuni sau reparaţiile unor avarii
plata despăgubirii la producerea riscului asigurat. existente înaintea producerii riscului asigurat.
10.3. După producerea riscului asigurat: Reparaţiile clădirilor avariate sau distruse pot fi făcute prin unităţi
a) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 5 zile lucrătoare, specializate pe bază de devize de lucrări, devize care vor fi
iar în cazul furtului în 24 ore de la momentul când a luat cunoştinţă, verificate de către reprezentanţii Asigurătorului prin comparare cu
despre producerea riscului asigurat; datele consemnate în procesul verbal de constatare a daunelor şi
b) în eventualitatea producerii furtului şi/sau distrugerii prin acte cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrări
de vandalism, Asiguratul este obligat: de reparaţii în construcţii, aprobate de ministerul de resort.
- să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână Preţurile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piaţa locală rezultând
neatinse până la cercetarea faptelor; din facturi sau bonuri fiscale, iar pentru ora de manoperă cele
- să anunţe organele de poliţie cel mai târziu în interval de 24 ore uzuale pe piaţa locală.
de la momentul când a luat cunoştinţă despre pagubă; 14. În cuantumul despăgubirii se includ, pe bază de acte
- să trimită Asigurătorului şi poliţiei o listă semnată de Asigurat, justificative şi în limita a 10% din sumele asigurate pentru clădiri,
cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate; următoarele categorii de cheltuieli:
- să permită Asigurătorului să întreprindă investigaţii referitoare a) pentru proiectare, costul proiectului pe bază de factură emisă
la cauza şi cuantumul pagubei şi la mărimea despăgubirii, de proiectant;
furnizându-i toate informaţiile şi toate documentele relevante ce ar b) pentru curăţarea locului ca urmare a producerii riscurilor
putea fi necesare; asigurate, costurile de înlăturare a resturilor şi molozului, pe bază
- dacă bunurile furate au fost găsite, să înştiinţeze despre de factură emisă de executant sau prin negociere în limita aprobată
aceasta Asigurătorul în 5 zile, indiferent dacă bunurile au fost găsite în prealabil de Asigurător, la executarea în regie proprie;
înainte sau după plata despăgubirii; c) în legătură cu intervenţia pompierilor pentru stingerea
- să pună la dispoziţia Asigurătorului actele de constatare ale incendiului, costurile pe bază de document emis de unitatea ce a
organelor de poliţie. participat la stingerea incendiului;
10.4. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la pct. 10.3, d) pentru efectuarea expertizei daunei, costurile expertizei;
Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest e) cheltuieli de limitare a pagubelor.
motiv nu a putut determina cauza sau mărimea reală a pagubei 15. Pentru pagubele materiale produse de riscurile de furt prin
produse din riscurile asigurate. efracţie şi/sau acte de tâlhărie sau vandalism:
a) despăgubirile se acordă numai dacă de la data înştiinţării
CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR ŞI PLATA Asigurătorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuării
DESPĂGUBIRILOR cercetărilor şi dacă poliţia confirmă în scris furtul prin efracţie sau
11. Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea acte de tâlhărie şi cu precizarea că bunurile furate nu au fost găsite
complexă pentru casă şi familie”, precum şi: în această perioadă;
12. După efectuarea lucrărilor de constatare şi completarea b) dacă, înainte de plata despăgubirii, bunurile furate au fost
procesului verbal se stabileşte cuantumul despăgubirii în funcţie găsite, despăgubirile se acordă numai pentru eventualele pagube
de felul daunei (daună totală sau daună parţială), suma la care produse ca urmare a furtului;
s-a încheiat asigurarea, precum şi de reţinerile prevăzute la c) dacă, după plata despăgubirii, bunurile au fost găsite,
pct. 22. Prin daună totală se înţelege distrugerea în întregime Asiguratul este obligat să restituie Asigurătorului, în termen de
a clădirilor asigurate sau dispariţia, fără resturi care se mai pot 15 zile calendaristice, despăgubirea încasată sau diferenţa dintre
întrebuinţa sau valorifica, sau distrugerea în aşa mod încât, deşi aceasta şi costul reparaţiilor ori înlocuirii părţilor componente sau
au rămas resturi ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica, refacerea pieselor găsite avariate ori incomplete.
pe cale de reparaţie nu mai este posibilă sau rentabilă din punctul În cazul în care, în perioada scursă de la comiterea furtului şi până
de vedere al costului, sau costul reparaţiei este egal ori depăşeşte la recuperarea bunurilor sustrase, din despăgubirea primită de la
suma asigurată din poliţă, cu excepţia cazurilor de subevaluare a Asigurător, Asiguratul a achiziţionat bunuri similare în locul celor
clădirilor sau construcţiilor. sustrase, făcând dovada acestei achiziţii şi solicitând în mod expres
Prin daună parţială se înţelege distrugerea, avarierea ori deprecierea în scris ca Asigurătorul să intre în posesia bunurilor pentru care
unor părţi ale clădirilor asigurate astfel încât acestea pot fi refăcute a plătit despăgubire, Asigurătorul va deveni proprietar de drept
şi readuse la starea anterioară producerii riscului asigurat, iar costul şi de fapt al acestora, putând lua măsuri de vânzare a bunurilor
reparaţiei (materiale, manoperă etc.) nu depăşeşte suma asigurată respective.
din poliţă şi nici valoarea reală a clădirilor la data daunei. d) în cazul în care Asiguratul nu s-a conformat prevederilor de
13. În funcţie de sumele la care s-a încheiat asigurarea (valoarea la lit. c) de mai sus, Asigurătorul este în drept să ceară deschiderea
de nou sau valoarea de piaţă) şi de proporţia daunei, cuantumul unei acţiuni civile împotriva Asiguratului, în vederea restituirii
despăgubirii reprezintă: despăgubirilor încasate de acesta;
- în caz de daună totală, suma asigurată din poliţă, cu excepţia e) pentru pagubele produse clădirii prin spargerea uşilor,
cazurilor de supraevaluare, caz în care se va despăgubi valoarea de pereţilor, tavanelor şi altor elemente ale construcţiei ori mobilierului
nou sau valoarea de piaţă stabilită în baza unui raport de evaluare; în scop de furt, despăgubirea va reprezenta costul reparaţiilor
- în caz de daună parţială, în limita sumei asigurate din poliţă, părţilor distruse sau avariate.

6 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


16. Pentru pagubele materiale produse prin efracţie şi/sau acte bunurilor şi are dreptul să decidă asupra destinaţiei acestora.
de tâlhărie, vandalism, despăgubirile se plătesc numai în condiţiile d) orice prime datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare;
confirmării în scris a acestor acte de către poliţie sau alte organe de e) eventualele sume corespunzătoare proporţionalităţii în
cercetare. conformitate cu prevederile pct. 19;
17. În caz de incendiu şi/sau explozie despăgubirile se acordă f) eventuale avansuri acordate în contul despăgubirii.
în baza procesului-verbal de incendiu sau de cercetare, după caz, 23. Regularizarea daunelor se face prin:
întocmit de unitatea care a intervenit la lichidarea urmărilor riscului a) plata sumei rezultate ca urmare a constatării şi evaluării
asigurat produs sau de specialiştii numiţi de organul competent daunelor efectuate în baza prevederilor prezentelor condiţii speciale
pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc împrejurările de asigurare de către reprezentanţii Asigurătorului, sau
şi cauza acestuia. b) efectuarea reparaţiilor de către Asigurător, în cadrul drepturilor
În cazul procurării directe de către Asigurat, din străinătate, a de despăgubire cuvenite prevăzute la lit. a) de mai sus.
unor părţi componente sau piese înlocuitoare ale celor avariate,
ce necesită a fi înlocuite, cuantumul despăgubirii acestora este DISPOZIŢII FINALE
egal cu: 24. La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate
a) la asigurările încheiate în lei, contravaloarea în lei a facturii de prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă
cumpărare exprimată în valută convertibilă, din care se scade taxa pentru casă şi familie” în măsura în care nu contravin prevederilor
pe valoarea adăugată (T.V.A. - extern); din prezenta.
b) la asigurările încheiate în valută, contravaloarea facturii de
cumpărare exprimată în valută convertibilă, din care se scade taxa ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
pe valoarea adăugată (T.V.A. - extern). Emisiune aprilie 2017
În ambele cazuri (a şi b), Asigurătorul acoperă toate taxele şi
cheltuielile de transport la care este obligat Asiguratul, dar fără a
depăşi preţul pieselor respective la reprezentanţele din România.
18. La cererea scrisă a Asiguratului, reparaţiile se pot executa şi
în regie proprie, în următoarele condiţii:
- valoarea materialelor şi a pieselor înlocuitoare, conform unor
oferte scrise, să fie cea practicată de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
- valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depăşi pe
cea practicată de unităţile specializate în domeniu;
- în cazul în care, până la plata despăgubirii, Asiguratul va
prezenta facturi sau bonuri fiscale pentru bunurile înlocuitoare
achiziţionate, aceste documente vor fi acceptate la plată.
19. În cazurile în care, la data producerii riscului asigurat, suma
asigurată este inferioară valorii de înlocuire (de nou) sau de piaţă
a clădirii, despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre
suma asigurată prevăzută în poliţă şi valoarea de înlocuire (de nou)
sau de piaţă a clădirii la data încheierii contractului de asigurare.
20. În cazurile în care, la data producerii riscului asigurat, suma
asigurată este mai mare decât valoarea de înlocuire (de nou) sau
de piaţă a clădirii, despăgubirea nu va putea depăşi valoarea de
înlocuire (de nou) sau de piaţă a clădirii la data încheierii contractului
de asigurare, iar prima de asigurare aferentă excedentului de sumă
asigurată va fi restituită Asiguratului.
21. Despăgubirea nu poate depăşi suma la care s-a încheiat
asigurarea, cuantumul pagubei şi nici valoarea clădirii la data
daunei, cu următoarele precizări:
a) prin suma la care s-a făcut asigurarea se înţelege suma
înscrisă în poliţă, stabilită conform prevederilor din prezentele
condiţii speciale de asigurare;
b) prin cuantumul pagubei se înţeleg despăgubirile stabilite
conform pct. 13;
c) prin valoarea clădirii la data daunei se înţelege costul construirii
sau procurării elementelor constitutive ale clădirii distruse sau
avariate, la preţurile de pe piaţa locală.
22. Din cuantumul despăgubirii se scad:
a) costul bunurilor achiziţionate sau îmbunătăţirilor efectuate după
încheierea contractului de asigurare, neasigurate prin supliment de
asigurare şi avariate în urma evenimentului produs;
b) franşiza stabilită în poliţa de asigurare sau specificaţie;
c) valoarea resturilor recuperabile ce se mai pot întrebuinţa
sau valorifica;
Dacă nu se cade de acord asupra reducerii din despăgubire a valorii
resturilor recuperabile, prin plata despăgubirii Asigurătorul poate
intra în posesia bunurilor pentru care despăgubirea a fost plătită.
Intrarea în posesie se face în baza procesului-verbal de predare-
primire. Dacă Asigurătorul nu îşi exercită opţiunea în termen de 60
de zile de la data plăţii despăgubirii, Asiguratul rămâne proprietarul

7 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CLAUZE SPECIALE
(valabile numai cu plata primelor de asigurare suplimentare şi prevederea expresă pe formularul de specificaţie)

CLAUZA PF/1 - ASIGURAREA INSTALAŢIILOR DE GAZE, APĂ, CANAL, CLIMATIZARE ŞI ÎNCĂLZIRE PENTRU
AVARII ACCIDENTALE

1. Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, în schimbul primelor de asigurare suplimentare încasate de la
Asiguratul nominalizat în poliţa de asigurare, acoperă pagubele produse de avarii accidentale la instalaţiile de gaze, apă, canal, climatizare
sau încălzire centrală care rezultă din riscurile specifice prevăzute la pct. 2 de mai jos.
2. RISCURI ACOPERITE:
În baza prezentei clauze se acoperă avarierea sau distrugerea bruscă produsă instalaţiilor, ce necesită reparaţii sau înlocuire şi care
rezultă din:
a) reglarea defectuoasă a instalaţiei, aruncarea în timpul funcţionării a unor părţi componente, defecţiuni sau erori de funcţionare a
dispozitivelor de protecţie, pătrunderea accidentală de obiecte străine în corpul instalaţiei;
b) lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipiente sub presiune;
c) suprapresiune sau implozie;
d) scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de arcuri voltaice sau inducţie;
e) defecte de fabricaţie sau de material, greşeli de proiectare;
f) erori de montare sau instalare.
3. EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE):
Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii speciale de asigurare privind asigurarea
clădirilor aparţinând persoanelor fizice”, precum şi:
a) acţiunea normală a curentului electric asupra instalaţiilor şi aparaturii electrice;
b) pagube produse la piese şi părţi care prin întrebuinţare şi/sau natura lor suferă un grad mai mare de uzură sau depreciere şi
necesită înlocuirea periodică, cum sunt obiectele de sticlă, cabluri, garnituri etc. şi materialele consumabile (ace, platine, site, lanţuri,
panglici, lubrifianţi etc.);
c) pagube produse prin deteriorarea grătarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor şi altora similare;
d) eroziune, coroziune, depuneri lăsate de apă, piatra de pe cazane, depreciere sau uzură a oricăror părţi ale instalaţiilor, cauzate de
desfăşurarea normală a activităţii şi orice alte influenţe chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugină, noroi, zgură din
conducte sau alte depuneri;
e) avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenţa gravă ale Asiguratului sau prepuşilor săi;
f) orice erori sau defecte existente la momentul începerii răspunderii Asigurătorului şi cunoscute de Asigurat;
g) daune sau avarii pentru care producătorul sau furnizorul bunului este răspunzător, fie conform legii, fie conform obligaţiilor contractuale;
h) avarii cauzate de testări, supraîncărcare intenţionată sau experimente presupunând impunerea unor condiţii excepţionale de exploatare;
i) bunuri care nu au fost supuse testelor de funcţionare ori nu au trecut cu succes aceste teste.
4. Suma asigurată este cea declarată de Asigurat şi menţionată în specificaţia de asigurare sau într-o anexă la poliţa de asigurare
(supliment de asigurare).
5. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

CLAUZA PF/2 - CAZAREA TEMPORARĂ LA O ALTĂ LOCAŢIE

1. Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, în schimbul primelor de asigurare suplimentare încasate de la Asigu-
ratul nominalizat în poliţa de asigurare, va despăgubi pe Asigurat pentru cheltuielile privind cazarea temporară la o altă locaţie, în limita a
10% din suma asigurată pentru clădire, pentru cazurile în care clădirea asigurată a devenit nelocuibilă ca urmare a producerii unei pagube
materiale care rezultă din riscurile prevăzute la acoperirea STANDARD EXTINSĂ.
2. EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE):
Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii speciale de asigurare privind asigurarea
clădirilor aparţinând persoanelor fizice”.
3. OBLIGAŢII SPECIFICE ALE ASIGURATULUI
Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii speciale de asigurare privind asigurarea
clădirilor aparţinând persoanelor fizice”, precum şi:
a) să avizeze Asigurătorul imediat după producerea evenimentului asigurat despre situaţia clădirii asigurate şi împreună cu Asigurătorul să
stabilească modalitatea de cazare temporară;
b) să prezinte facturile privind cheltuielile ocazionate exclusiv de cazare.
4. Suma asigurată reprezintă valoarea cheltuielilor privind cazarea temporară în limita a 10% din suma asigurată pentru clădire.
5. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

8 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CLAUZA PF/3 - CLĂDIRI ÎN CONSTRUCŢIE

1. Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., prin extinderea prevederilor pct. 5 din ”Condiţii speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând
persoanelor fizice”, acceptă să asigure clădirile aflate în construcţie şi neintrate încă în utilizare ca ”locuinţă”, aşa cum este defintă aceasta
la pct. 2 din condiţiile speciale;
2. Suma asigurată menţionată în poliţă la data emiterii reprezintă valoarea finală a construcţiei.
3. Dacă valoarea finală a construcţiei depăşeşte suma asigurată menţionată în poliţă sau suplimente de asigurare, Asiguratul este obligat
să solicite Asigurătorului majorarea sumei asigurate.
4. În cazurile în care, la data producerii riscului acoperit, suma asigurată este inferioară valorii lucrărilor de construcţii montaj executate
până în acel moment, despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată prevăzută în poliţă şi valoarea lucrărilor de
construcţii montaj executate până la data producerii evenimentului asigurat.
5. Asigurătorul nu va plăti despăgubiri mai mari decât suma asigurată prevăzută în poliţă sau valoarea lucrărilor de construcţii montaj
executate până în momentul producerii riscului acoperit. Valoarea lucrărilor de construcţii montaj se stabileşte pe bază de deviz întocmit de
societatea de construcţii catre efectuează lucrările sau deviz de lucrări în regie proprie întocmit de Asigurat.
6. Excluderi: riscul de furt produs prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie:
a) al elementelor de construcţie, din alcătuirea clădirii, care nu sunt montate;
b) materiale de construcţii depozitate pe şantier.
7. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

CLAUZA PF/4 - BUNURI CASABILE

1. Societatea Allianz-Ţiriac Asigurări S.A, în calitate de Asigurător, în schimbul primei adiţionale încasate de la Asiguratul nominalizat în
poliţa de asigurare la care prezenta clauză este anexată, asigură bunurile casabile, pentru limite mai mari decât echivalentul în lei sau în altă
valută a 1.000 EURO, la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării, pentru riscurile şi bunurile prevăzute la pct. 4.16 din ”Condiţii speciale
privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice”.
2. Suma asigurată este cea declarată de Asigurat şi menţionată în specificaţia de asigurare sau într-o anexă la poliţa de asigurare
(supliment de asigurare).
3. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

CLAUZA PF/9 – DAUNE PROVOCATE DE APĂ

1. Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, în schimbul primelor de asigurare suplimentare încasate de la
Asiguratul nominalizat în poliţa de asigurare, acoperă în limitele stabilite, inundarea provocată de apă clădirii şi bunurilor asigurate, după
cum urmează:
a) ca urmare a spargerii accidentale (inclusiv provocată de îngheţ) a conductelor, rezervoarelor, robinetelor şi altor accesorii ale instalaţiilor sanitare
şi de climatizare;
b) prin refularea, deversarea apei de canalizare pluviale sau ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii;
c) provenind de la apartamentele situate la etajele superioare sau de pe acelaşi etaj;
d) prin creşterea bruscă şi neprevazută a nivelului pânzei de apă freatică, urmare a ploilor torenţiale, având ca efect inundarea subsolurilor;
e) neglijenţa Asiguratului sau a celor care in mod statornic locuiesc si gospodăresc impreună cu acesta.
2. Localizare şi acces: În cazul producerii unuia dintre evenimentele descrise mai sus, Asigurătorul va despăgubi cheltuielile efectuate
numai în interiorul adresei asigurate, pentru accesul şi localizarea sursei ce a condus la producerea evenimentului asigurat precum şi
eventuale reparaţii ulterioare necesare ca urmare a lucrărilor de acces şi localizare, în limita echivalentului în lei sau altă valută a 1.000
EURO la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării.
3. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie”, ”Condiţii
speciale privind asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice” şi ”Condiţii speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând
persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

9 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA BUNURILOR DIN LOCUINŢELE APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE

OBIECTUL ASIGURĂRII pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile provocate acoperişului,


1. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, în limita pereţilor, uşilor şi ferestrelor prin manifestarea violentă a fenomenelor
răspunderii asumate prin poliţa de asigurare şi în schimbul încasării atmosferice de la pct. 6.5 produse concomitent cu ploaia;
primelor de asigurare, Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., în 6.7. grindină - efecte directe;
calitate de Asigurător, asigură conţinutul din locuinţa Asiguratului 6.8. furtul prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie (fapta persoanei /
pentru riscurile prevăzute la pct. 6 lit. A) sau B), întâmplate în grupului care pătrunzând în clădirea asigurată devastează sau
locuinţa asigurată, care poate să fie domiciliul Asiguratului persoană deteriorează bunurile asigurate), inclusiv tentativa de furt, cu
fizică sau altă adresă specificată în poliţă. excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 8.13 ;
2. Prin locuinţă în sensul prezentelor condiţii speciale de 6.9. vandalism (distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de
asigurare se înţelege: clădirea şi orice alte construcţii, precum şi neîntrebuinţare a unui bun aparţinând Asiguratului), cu excepţia
curtea cu terenul din jurul clădirii şi grădina, iar în cazul blocurilor situaţiilor prevăzute la pct. 8.13 ;
apartamentul, boxele, terasele, încăperile de folosinţă comună din 6.10. greutatea zăpezii şi/sau gheţii;
jurul blocului. 6.11. distrugerea de bunuri prin :
3. În sensul prezentelor condiţii speciale de asigurare, prin - izbirea din exterior de către autovehicule, altele decât cele
„conţinut” se înţeleg bunurile ce sunt proprietatea Asiguratului, din aparţinând Asiguratului, a clădirii asigurate, inclusiv distrugeri
locuinţa acestuia, aşa cum este definită la pct. 2: provocate de animale;
a) mobilier, covoare şi mochete, obiecte casnice, bunuri - căderea accidentală de corpuri pe clădirea asigurată;
electrocasnice, precum şi aparatură electronică, foto şi audio-video etc.; 6.12. undă de şoc provocată de avioane (boom sonic);
b) îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, materiale pentru 6.13. avalanşă de zăpadă;
confecţionarea acestora, etc., precum şi bijuterii, pietre prețioase, 6.14. greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare;
obiecte din metale preţioase, ceasuri, a căror valoare unitară este 6.15. spargerea sau crăparea accidentală a geamurilor, oglinzilor
mai mică decât echivalentul in lei a 1.000 Euro la cursul B.N.R. de sau a altor bunuri casabile drepte, fixe şi verticale sau amplasate
la data încheierii asigurării; pe mobilier, în limita echivalentului în lei a 1.000 Euro la cursul
c) materiale de construcţie, combustibili, mijloace de transport B.N.R. de la data încheierii asigurării, pentru riscurile: variaţii de
gospodăresc, mijloace aferente atelierelor, unelte, produse temperatură, accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin
agricole, pomicole, viticole şi animaliere, alimente, furaje, stupi de acţiunea animalelor) montare iniţială greşită, cu excepţia situaţiilor
albine (fără familia de albine), scule etc.; prevăzute la pct. 8.13 .
d) bunuri de valoare deosebită pentru care există măsuri Nu sunt considerate bunuri casabile în înţelesul prezentei acoperiri
corespunzătoare contra furtului (încuietori sigure şi alarmă bunurile electronice şi electrocasnice, vesela de orice fel.
funcţională) : B. Suplimentar la acoperirea STANDARD EXTINSĂ, cu
- mobilă stil, tapiserii, lucrări pe sticlă, instrumente muzicale, plata primelor de asigurare adiţionale şi prevederea expresă pe
manuscrise sau alte obiecte având valoare artistică, ştiinţifică formularul de poliţă, se asigură:
sau istorică; 6.16. Riscuri catastrofice, ca fenomene naturale:
- bijuterii, pietre prețioase, obiecte din metale preţioase, ceasuri, a) cutremur de pământ;
a căror valoare unitară este mai mare decât echivalentul in lei a b) inundaţii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de
1.000 Euro la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării, sume de suprafaţă (curgătoare sau stătătoare), precum şi din precipitaţii
bani, hârtii de valoare, numai dacă sunt păstrate în seifuri; atmosferice temporare, inclusiv din topirea zăpezii ori gheţii;
e) PF/8 colecţii de artă: obiecte de artă, tablouri, sculpturi. c) prăbuşire şi / sau alunecare de teren.
4. Asigurătorul va despăgubi în limita a 5% din suma asigurată 6.17. Clauza „72 ore”
menţionată la pct. 10, pagubele produse asupra bunurilor personale a) Orice daună cauzată de riscurile prevăzute la pct. 6.5. sau
ale Asiguratului, din cele menţionate la pct. 3 lit. b), în situaţiile în 6.16.a) constituie una şi aceeaşi daună, dacă două sau mai multe
care acesta aflându-se temporar la o altă adresă (maximum 30 zile) evenimente/riscuri similare se produc într-un interval de 72 ore în
le are asupra sa, numai ca urmare a riscurilor prevăzute la pct. 6.1 perioada valabilităţii poliţei;
- 6.6 şi 6.16 . b) Inundaţiile şi aluviunile menţionate la pct.6.16.b) constituie
5. Asigurarea acoperă şi situaţiile în care bunurile asigurate sunt una şi aceeaşi daună dacă se produc între începutul revărsării unui
mutate temporar la o altă adresă decât cele specificate în poliţa râu sau curs de apă şi sfârşitul acesteia, când nivelul apei scade la
de asigurare, dacă mutarea a fost dispusă de autorităţi, în faţa cota normală;
unei ameninţări bruşte de inundaţie, de prăbuşire / alunecare de c) Dacă un eveniment sus-menţionat s-a produs în perioada
teren sau altei calamităţi / catastrofe, ori determinată ca urmare a valabilităţii poliţei şi are încă efecte după expirarea acesteia,
producerii unui astfel de eveniment, notificat în scris Asigurătorului Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat pentru orice astfel de
de către Asigurat şi consemnat într-un supliment de asigurare. eveniment produs in interval de 72 ore, ca şi când dauna a avut loc
în întregime în perioada valabilităţii.
RISCURI ACOPERITE d) Asigurătorul nu va acoperi daunele cauzate de un eveniment
6. În funcţie de opţiunea Asiguratului, menţionată expres în poliţă, sus-menţionat produs înainte de intrarea în vigoare a poliţei sau
sunt asigurate următoarele riscuri: după data expirării acesteia;
A. Prin acoperirea STANDARD EXTINSA: e) În toate cazurile de mai sus, începutul intervalului de 72 ore
6.1. incendiu; va fi determinat de Asigurat.
6.2. trăsnet; 7. În caz de furt al bunurilor asigurate se acordă despăgubiri
6.3. explozie (urmată sau nu de incendiu), chiar dacă a avut loc în pentru pagube produse direct sau indirect de:
afara clădirii, fără însă a fi cauzată de dispozitive explozive; a) furtul prin efracţie al bunurilor înscrise în poliţa de asigurare
6.4. căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaţiale), a aflate la adresa menţionată în poliţă; prin „furt prin efracţie” în sensul
unor părţi ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul prezentelor condiţii speciale de asigurare se înţelege furtul săvârşit
cu acestea. prin înlăturare sau forţare a oricărui obiect sau dispozitiv destinat
6.5. furtună, uragan, vijelie, tornadă; a împiedica pătrunderea în locul unde se află bunurile asigurate
6.6. ploaie torenţială - efecte directe, inclusiv cele cauzate de dacă aceasta a condus la distrugerea sau degradarea obiectului

10 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


sau dispozitivului de închidere (broască cu cheie, lacăt exterior sau 8.6. daune cauzate de microorganisme, mucegai, ruginire,
zăvor interior); descompunere în condiţii de umiditate sau uscăciune, cu
b) furtul prin acte de tâlhărie al bunurilor înscrise în poliţa de excepţia cazurilor în care asemenea fenomene produc avarii
asigurare dacă acesta s-a săvârşit la adresa menţionată în poliţă, sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situaţie
prin acte de violenţă, în condiţiile prevăzute de codul penal, în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba
asupra Asiguratului sau a uneia sau mai multor persoane aflate în materială provocată de riscul asigurat;
serviciul Asiguratului; 8.7. daune cauzate echipamentelor electrice şi electronice de
c) furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă supratensiune, supracurent, căderi de tensiune sau alte fenomene
acestea au fost obţinute prin acte comise aşa cum se prevede la similare în reţelele de electricitate, cu excepţia cazurilor în care
lit. b) de mai sus sau obţinute prin furt prin efracţie; asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;
d) furtul bunurilor înscrise în poliţa de asigurare, aflate la adresa 8.8. autovehicule şi ambarcaţiuni de orice fel;
menţionată în poliţă, dar în afara locuinţei propriu-zise, în uscătorii, 8.9. plante, inclusiv culturi agricole (cereale, legume sau fructe
pivniţe, poduri, magazii sau alte încăperi de folosinţă comună, nerecoltate), păduri, pomi fructiferi;
situate în aceeaşi clădire sau curte şi prevăzute cu sisteme de 8.10. pământ sau apă;
închidere conform pct. 7 lit. a), în limita a 20% din suma asigurată 8.11. bunurile aflate pe balcoane sau terase deschise, sub şoproane
a bunurilor prevăzute la pct. 3 lit. a), b), c), cu excepţia aparaturii sau cerul liber, pentru riscurile de furt sau fenomene atmosferice, cu
electronice, foto şi audio-video, a blănurilor, covoarelor; bijuterii, excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 7 lit. e);
pietre prețioase, obiecte din metale preţioase, ceasuri, a căror 8.12. bunuri de valoare deosebită, aşa cum sunt definite la pct. 3
valoare unitară este mai mică decât echivalentul in lei a 1.000 Euro lit. d), pentru care nu s-au asigurat măsuri corespunzătoare contra
la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării, precum şi a celor furtului (încuietori sigure şi alarmă);
prevăzute la pct. 3 lit. d) şi e); 8.13.bunurile din clădirile părăsite, nefolosite, ruinate sau degradate,
e) furtul bunurilor prevăzute la pct. 3 lit a), b) şi c), prin escaladarea fără uşi, ferestre şi sisteme de închidere sau având încuietorile
împrejmuirilor / gardurilor aferente locuinţei, în cazul caselor, sau deteriorate;
prin accesul direct pe balcon, în cazul apartamentelor din blocuri 8.14. pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere frauduloasă
de locuinţe, bunuri care se găsesc în curtea / balconul Asiguratului, sau care au la bază declaraţii false sau decurgând din fapte penale,
în limita echivalentului în lei a 500 EURO la cursul BNR de la data precum şi producerea cu intenţie a riscului asigurat, de către
încheierii asigurării; Asigurat sau prepuşi ai săi, ca de pildă: incendierea intenţionată,
f) pagube produse clădirii în care se găsesc bunurile asigurate producerea unor explozii sau inundaţii în scopul avarierii sau
prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei distrugerii de bunuri asigurate, dacă aceasta rezultă din acte
de furt prin efracţie a pereţilor, acoperişurilor, tavanelor, uşilor, încheiate de organele în drept;
ferestrelor şi duşumelelor la clădiri sau la alte construcţii aparţinând 8.15. culpa gravă a Asiguratului, membrilor familiei acestuia sau a
Asiguratului, precum şi a mobilierului şi încuietorilor; unor persoane pentru care Asiguratul are o răspundere în ceea ce
g) cheltuieli de curăţare a locului şi cele de înlocuire a încuietorilor priveşte producerea pagubei.
avariate, ca urmare a furtului; Culpa este gravă atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau
h) în cazul în care se asigură numai conţinutul, pagubele produse imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi
clădirii neasigurate potrivit celor prevăzute la lit. e) şi f) se acordă în manifestat-o faţă de propriile interese.
limita a 10% din suma asigurată pentru conţinut. 8.16. riscurile prevăzute la punctul 6.A art.6.3 si punctul 6.B art.6.16-
riscuri catastrofice pentru bunuri aflate in clădiri încadrate în clasele
EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE) de risc seismic I, II, III şi/sau în categoriile de urgenţă U1, U2, U3, „-”
8. Cele prevăzute la pct. 9 din ”Condiţii generale privind stabilite de autorităţile în drept.
asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi: 9. În caz de furt NU sunt cuprinse în asigurare şi NU se acordă
8.1. daune cauzate de uzura normală, eroziune, coroziune sau despăgubiri în următoarele situaţii (împrejurări), precum şi dacă
deteriorarea graduală a bunurilor asigurate, cu excepţia cazurilor în furtul a fost favorizat de:
care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, a) însuşirea ilegală, falsificarea sau alte acte comise intenţionat
situaţie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru din neglijenţa gravă a Asiguratului sau a altor persoane care
paguba materială provocată de riscul asigurat; locuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul;
8.2. efectul cumulat al fumului, vaporilor, lichidelor, gazelor şi / sau b) pierderea inexplicabilă, dispariţia misterioasă (dispariţia bunurilor
prafului, cu excepţia cazurilor în care asemenea fenomene sunt asigurate fără să se cunoască modalitatea în care au dispărut);
cauzate direct de un risc asigurat; c) furtul simplu, furt prin înşelătorie, furt prin întrebuinţare de chei
8.3. daune cauzate de contractarea, evaporarea, pierderea în potrivite sau originale, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 7;
greutate, scurgerea conţinutului, modificarea aromei, texturii sau d) desfiinţarea sau scoaterea din funcţiune de către Asigurat a
finisajului, descompunerea sau putrezirea, cu excepţia cazurilor în sistemelor de alarmare şi protecţie existente la data încheierii poliţei;
care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, e) neasigurarea corespunzătoare de către Asigurat a uşilor de
situaţie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru acces, ferestrelor sau alte deschideri exterioare ale locuinţei, pe
paguba materială provocată de riscul asigurat; perioada când nu se află nici o persoana în locuinţă.
8.4. daune cauzate de umiditatea, sau uscăciunea excesivă
a atmosferei, temperaturi extreme sau modificări bruşte ale SUMA ASIGURATĂ
temperaturii, cu excepţia cazurilor în care asemenea fenomene 10. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare suma
produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, asigurată specificată în poliţă pentru conţinut reprezintă valoarea
situaţie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru declarată a bunurilor asigurate conform cererii şi/sau declaraţiei
paguba materială provocată de riscul asigurat; Asiguratului, apreciată pe baza preţurilor cu amănuntul de pe piaţa
8.5. daune cauzate de animale: păsări, rozătoare şi alţi dăunători. locală. În cazul în care pentru unele bunuri nu există preţuri pe piaţa
inclusiv molii, fluturi, viermi, termite sau alte insecte similare, cu locală, valoarea lor se stabileşte prin comparaţie cu valoarea altor
excepţia cazurilor în care acestea produc avarii sau distrugeri bunuri asemănătoare, apreciată în acelaşi mod.
materiale acoperite de un risc asigurat, situaţie în care Asigurătorul 11. Limitele răspunderii Asigurătorului prevăzute în poliţă pentru
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de bunurile asigurate se stabilesc la valorile declarate de Asigurat,
riscul asigurat; după cum urmează:

11 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


a) global pentru toate bunurile din gospodărie prevăzute la pct. 3 CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR ŞI PLATA
lit. a), b) şi c); DESPĂGUBIRILOR
b) pe fiecare bun individualizat din cele prevăzute la pct.3 lit.d) şi e). Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea
Pentru bijuterii, pietre prețioase, obiecte din metale preţioase, complexă pentru casă şi familie”, precum şi:
ceasuri cu valoare unitară mai mare decât echivalentul în lei a 1000 13. După efectuarea lucrărilor de constatare şi completarea
Euro la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării, sume de bani, procesului verbal, se stabileşte cuantumul despăgubirii în funcţie
hârtii de valoare ce nu sunt păstrate în seifuri Asigurătorul va plati de felul daunei (daună totală sau daună parţială), suma la care s-a
minimul dintre valorile declarate de Asigurat pentru aceste bunuri încheiat asigurarea, precum şi de reţinerile prevăzute la pct. 24.
şi echivalentul în lei a maxim 2.000 Euro la cursul B.N.R. din data 14. În funcţie de sumele la care s-a încheiat asigurarea (global
încheierii asigurării. sau individual) şi de tipul daunei, cuantumul despăgubirii reprezintă:
- în caz de daună totală, suma asigurată din poliţă;
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI - în caz de daună parţială, valoarea din momentul producerii
12. Cele prevăzute la pct. 17 din ”Condiţii generale privind riscului a pierderii de cantitate sau de calitate (deprecierii) sau, după
asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi: caz, costul reparaţiilor ori costul de înlocuire sau recondiţionare a
12.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare: părtilor distruse sau avariate de riscurile asigurate.
a) să păstreze şi să întreţină bunurile asigurate în condiţii adecvate, 15. Prin daună totală se înţelege distrugerea în întregime a
potrivit instrucţiunilor şi recomandărilor emise de producători, în bunurilor asigurate sau dispariţia în cazul furtului, fără resturi care
scopul de a preveni producerea riscurilor acoperite; se mai pot întrebuinţa sau valorifica, sau distrugerea în aşa mod
b) în eventualitatea absenţei persoanelor asigurate, uşile şi încât, deşi au rămas resturi ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica,
celelalte deschideri din clădirea în care se află bunurile asigurate refacerea pe cale de reparaţie nu mai este posibilă sau rentabilă
să fie tot timpul încuiate şi toate sistemele de siguranţă, existente în din punctul de vedere al costului, sau costul reparaţiei este egal sau
momentul asigurării sau asupra cărora se cade de acord ulterior, să depăşeşte suma asigurată din poliţă.
fie bine întreţinute şi în stare de funcţionare; Prin daună parţială se înţelege distrugerea, avarierea, deprecierea
c) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 14 zile sau dispariţia în cazul furtului a unor părţi ale bunurilor asigurate
calendaristice, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, astfel încât acestea pot fi refăcute şi readuse la starea anterioară
chiar dacă această modificare are loc împotriva voinţei Asiguratului. producerii riscului asigurat ori valorificate în cazul bunurilor
Agravarea riscului are loc atunci când: depreciate, iar costul reparaţiei (piese, manoperă etc.) nu depăşeşte
- mijloacele de siguranţă care existau în momentul când s-a suma asigurată din poliţă.
încheiat asigurarea sau au fost ulterior instalate sunt înlăturate sau 16. În cuantumul despăgubirii se includ, pe bază de acte
reduse în număr, capacitate sau dimensiune; justificative şi în limita a 10% din sumele asigurate pentru bunuri,
- urmare a pierderii unei chei de la intrarea clădirii în care se următoarele categorii de cheltuieli:
află bunurile asigurate, încuietoarea nu este înlocuită cu una de a) pentru proiectare, costul proiectului pe bază de factură emisă
aceeaşi calitate sau de calitate superioară; de proiectant;
- într-o clădire adiacentă (având pereţi comuni) se desfăşoară b) pentru curăţarea locului ca urmare a producerii riscurilor
lucrări de construcţii, se montează schele, instalaţii sau alte amenajări; asigurate, costurile de înlăturare a resturilor, pe bază de factură
12.2. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct.12.1, emisă de executant sau prin negociere în limita aprobată în prealabil
Asigurătorul are dreptul să denunţe asigurarea de la data de Asigurător, la executarea în regie proprie;
constatării, fără restituirea primelor pentru perioada scursă de c) în legătură cu intervenţia pompierilor pentru stingerea
la încheierea asigurării. În cazurile grave de neglijenţă privind incendiului, costurile pe bază de document emis de unitatea ce a
întreţinerea bunurilor sau agravarea riscului prin neîndeplinirea participat la stingerea incendiului;
măsurilor menţionate la pct.12.1, Asigurătorul are dreptul să refuze d) pentru efectuarea expertizei daunei, costurile expertizei;
plata despăgubirii la producerea riscului asigurat. e) cheltuieli de limitare a pagubelor.
12.3. După producerea riscului asigurat: 17. În caz de furt al bunurilor asigurate:
a) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 5 zile lucrătoare, a) despăgubirile se acordă numai dacă de la data înştiinţării
iar în cazul furtului în 24 ore de la momentul când a luat cunoştinţă, Asigurătorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuării
despre producerea riscului asigurat; cercetărilor şi dacă poliţia confirmă în scris furtul prin efracţie sau
b) în eventualitatea producerii furtului şi/sau distrugerii prin acte acte de tâlhărie şi cu precizarea că bunurile furate nu au fost găsite
de vandalism, Asiguratul este obligat: în această perioadă;
- să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână b) dacă înainte de plata despăgubirii bunurile furate au fost
neatinse până la cercetarea faptelor; găsite, despăgubirile se acordă numai pentru eventualele daune
- să anunţe organele de poliţie cel mai târziu în interval de 24 ore produse ca urmare a furtului;
de la momentul când a luat cunoştinţă despre pagubă; c) dacă după plata despăgubirii bunurile au fost găsite,
- să trimită Asigurătorului şi poliţiei o listă semnată de Asigurat, Asiguratul este obligat să restituie Asigurătorului, în termen de 15
cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate; zile lucrătoare, despăgubirea încasată sau, dacă bunurile găsite
- să permită Asigurătorului să întreprindă investigaţii referitoare sunt avariate sau incomplete, diferenţa dintre despăgubirea
la cauza şi cuantumul pagubei şi la mărimea despăgubirii, încasată şi costul reparaţiilor sau completării.
furnizându-i toate informaţiile şi toate documentele relevante ce ar În cazul în care, în perioada scursă de la comiterea furtului şi până
putea fi necesare; la recuperarea bunurilor sustrase, din despăgubirea primită de la
- dacă bunurile furate au fost găsite, să înştiinţeze despre aceasta Asigurător, Asiguratul a achiziţionat bunuri similare în locul celor
Asigurătorul în 5 zile lucrătoare, indiferent dacă bunurile au fost sustrase, făcând dovada acestei achiziţii şi solicitând în mod expres
găsite înainte sau după plata despăgubirii; în scris ca Asigurătorul să intre în posesia bunurilor pentru care a
- să pună la dispoziţia Asigurătorului actele de constatare ale plătit despăgubire, Asigurătorul va deveni proprietar de drept şi de
organelor de poliţie. fapt al acestora, putând lua măsuri de vânzare a bunurilor respective;
12.4. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la pct. 12.3, d) în cazul în care Asiguratul nu s-a conformat prevederilor de la
Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest lit. c) de mai sus, Asigurătorul este în drept să ceară deschiderea
motiv nu a putut determina cauza sau mărimea reală a pagubei unei acţiuni civile împotriva Asiguratului, în vederea restituirii
produse din riscurile asigurate. despăgubirilor încasate de acesta;

12 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


Pentru pagubele materiale produse prin efracţie şi/sau acte de de asigurare de către reprezentanţii Asigurătorului, sau
tâlhărie sau vandalism, despăgubirile se plătesc numai în condiţiile b) efectuarea reparaţiilor de către Asigurător, în cadrul drepturilor
confirmării în scris a acestor acte de către poliţie sau alte organe de despăgubire cuvenite prevăzute la lit. a) de mai sus.
de cercetare. DISPOZIŢII FINALE
18. Valoarea din momentul producerii riscului asigurat se stabileşte 26. La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate
pe baza următoarelor preţuri unitare (pe unitate de măsură): prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă
a) pentru bunurile procurate din comerţ - preţurile cu amănuntul pentru casă şi familie” în măsura în care nu contravin prevederilor
de pe piaţa locală; din prezenta.
b) pentru produsele, alimentele şi furajele din producţia proprie
a Asiguratului, precum şi pentru bunurile obţinute din producţia ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
casnică pentru care există corespondent de asimilare cu bunuri din Emisiune aprilie 2017
comerţ - preţurile de achiziţie, iar în lipsă, preţurile de vânzare de pe
piaţa locală, fără adaos comercial;
c) pentru bunuri la care nu există stabilite preţuri şi nici nu există
asemenea bunuri pe piaţa locală - preţurile unor bunuri echivalente.
19. Pierderea de calitate (deprecierea) se stabileşte în procente,
pe baza examinării bunurilor distruse sau avariate, de către
reprezentanţii Asiguratului şi Asigurătorului sau, după caz, de către
experţi autorizaţi, cuantumul pagubei stabilindu-se prin aplicarea
gradului de depreciere asupra valorii bunurilor din momentul
producerii riscului asigurat.
Costul reparaţiei sau recondiţionării bunurilor, inclusiv a clădirii
avariate cu prilejul furtului prin efracţie, se stabileşte în baza
devizului de reparaţii emis de unitatea reparatoare sau, după caz,
în baza facturilor, dacă anumite piese sau materiale sunt procurate
din comerţ.
20. Reparaţiile pot fi executate prin societăţi specializate sau, la
cererea scrisă a Asiguratului, în regie proprie.
21. La stabilirea despăgubirii se ia în considerare numai costul
înlocuirii părţilor componente care au fost avariate, chiar dacă cu
prilejul reparaţiei s-au înlocuit şi alte componente. De asemenea,
în cazurile în care cu prilejul reparaţiilor se fac îmbunătăţiri faţă
de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile aferente
îmbunătăţirilor nu se despăgubesc.
22. În cuantumul despăgubirii se includ, pe bază de acte
justificative şi în limitele sumelor asigurate, cheltuielile făcute în
scopul salvării bunurilor (limitării daunei), care se evidenţiază
distinct în lista bunurilor ce se despăgubesc.
23. Despăgubirea nu poate depăşi suma la care s-a încheiat
asigurarea, cuantumul pagubei şi nici valoarea bunurilor la data
daunei, cu următoarele precizări:
a) prin suma la care s-a făcut asigurarea se înţelege suma
înscrisă în poliţă, stabilită conform prevederilor din prezentele
condiţii speciale de asigurare;
b) prin cuantumul pagubei se înţeleg despăgubirile stabilite
conform pct. 14;
c) prin valoarea bunului la data daunei se înţelege costul
procurării sau producerii bunului distrus sau avariat, la preţurile de
pe piaţa locală.
24. Din cuantumul despăgubirii se scad:
a) costul bunurilor achiziţionate sau îmbunătăţirilor efectuate după
încheierea contractului de asigurare neasigurate prin supliment de
asigurare şi avariate în urma evenimentului produs;
b) franşiza stabilită în poliţa de asigurare sau specificaţie;
c) valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica, prin
care se înţeleg diferite piese sau elemente, metale, material lemnos
etc., rezultate din fiecare bun sau fel de bun avariat sau distrus,
a căror valoare din momentul producerii evenimentului asigurat se
stabileşte în funcţie de preţurile de pe piaţa locală;
d) orice prime datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare;
e) eventuale avansuri acordate în contul despăgubirii.
25. Regularizarea daunelor se face prin:
a) plata sumei rezultate ca urmare a constatării şi evaluării
daunelor efectuate în baza prevederilor prezentelor condiţii speciale

13 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CLAUZE SPECIALE
(valabile numai cu plata primelor de asigurare suplimentare şi prevederea expresă pe formularul de specificaţie)

CLAUZA PF/5 – BUNURI LA ALTĂ ADRESĂ

1. Societatea Allianz Ţiriac Asigurări S.A. în calitate de Asigurător acceptă ca, în măsura în care se consemnează în scris la încheierea
asigurării sau ulterior prin supliment de asigurare, în categoria “conţinut” pot fi incluse, în limita a 15% din suma asigurată menţionată la
pct. 10, bunuri din cele menţionate la pct. 3 lit. b), pe care Asiguratul le are asupra sa la o altă adresă pe perioada cursurilor şcolare,
universitare sau altora asemenea.
2. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

CLAUZA PF/6 – BUNURI ÎN CUSTODIE

1. Societatea Allianz Tiriac Asigurări S.A. în calitate de Asigurător acceptă ca, în măsura în care se consemnează în scris la încheierea
asigurării sau ulterior prin supliment de asigurare, în categoria “conţinut” pot fi incluse, în limita a 10% din suma asigurată menţionată la
pct.10, bunuri primite în custodie sau deţinute cu orice alt titlu.
2. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor din prezenta.

CLAUZA PF/7 – FENOMENE ELECTRICE (echipamente electrocasnice şi/sau electronice)

OBIECTUL ASIGURĂRII / EVENIMENT ASIGURAT


1. Prin extinderea prevederilor pct. 8.7 din ”Condiţii speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţă aparţinând persoanelor fizice”,
Asigurătorul se angajează să asigure asistenţă tehnică, la locaţia asigurată şi/sau într-un centru de reparaţii specializat, în limita menţionată
în poliţa de asigurare, în vederea reparaţiei sau înlocuirii bunului(bunurilor) avariat(e), după caz, pentru pagube materiale produse de:
- supratensiune, supraintensitate (supracurent) , inducţie, scurtcircuit, arcuri electrice, întreruperi în reţeaua electrică, fluctuaţii de
tensiune, ca urmare a unui eveniment extern bunurilor asigurate;
- acţiunea indirectă a electricitaţii atmosferice (trăsnet) asupra bunurilor asigurate.

INTERESUL ASIGURAT
2. Prin prezenta clauză sunt asigurate următoarele categorii de echipamente electrocasnice şi aparate electrice şi electronice, aflate în
proprietatea Asiguratului şi care se regăsesc la adresa asigurată menţionată în poliţa de asigurare:
a) pachetul Standard - echipamente electrocasnice: maşină de spalat vase/rufe, frigider, combină frigorifică, aragaz, cuptor şi/sau cuptor
multifuncțional (cuptor şi microunde), plită, hotă, espressor, grătar electric, dulap de vin, aspirator;
b) pachetul Premium- cele menţionate la punctul a), la care se adaugă:echipamente audio-video: televizor, inclusiv cu plasmă și LCD,
sistem audio & video, retroproiector, echipamente electronice: laptop/ notebook/ ultrabook/ calculator, imprimantă, console şi calculatoare
pentru jocuri.
Prin bun asigurat întelegem orice echipament din categoriile prezentate mai sus, care respectă simultan următoarele criterii:
- la momentul achiziţionării clauzei de asigurare este funcţional;
- a fost achiziţionat de pe teritoriul României;
- are o vechime de maximum 8 ani pentru echipamente electrocasnice şi audio-video, respectiv 6 ani pentru echipamente electronice,
de la data achiziţiei de nou, conform facturii de achiziţie;
- are un preț de achiziție de minim 450 de lei (echivalent în moneda poliţei la data achiziţionării clauzei de asigurare), conform
facturii de achiziţie;

SERVICII ASIGURATE
3. Serviciile de asistenţă ca urmare a riscurilor asigurate prin această clauză sunt organizate prin intermediul unor furnizori de servicii
autorizaţi, pe baza notificării telefonice a Asiguratului sau reprezentantului/ împuternicitului său la Centrul de asistenţă.
Centrul de asistenţă poate fi apelat 24 de ore din 24 la numărul cu tarif normal 021 312 22 39 sau 00431 525 03 6551 , fax 00431 525 03
888 sau e-mail technik.fax@mondial-assistance.at .
Centrul de asistenţă va organiza ulterior toate formalităţile necesare, în special va face legătura cu unul dintre furnizori de servicii din reţeaua
de parteneri autorizaţi. Un reprezentat al furnizorului de servicii va contacta Asiguratul pentru organizarea intervenţiei în cel mai scurt timp
posibil (termen estimativ pentru notificările făcute în zilele lucratoare – 2 ore şi prima zi lucrătoare în celelalte cazuri).
3.1. Deplasarea unui specialist la locaţia asigurată se va face în baza notificării telefonice a Asiguratului, în termen de 1 zi lucrătoare de
la data la care a fost notificat evenimentul.
Specialistul numit de Centrul de asistenţă are următoarele sarcini:
- Să constate defecţiunea şi cauza acesteia;
- Să elaboreze raportul de daună;
- Să stabilească dacă bunul poate fi reparat;
- Să stabilească dacă reparația poate fi efectuată la faţa locului;
- Să întocmească procese verbale de predare- primire atât la ridicarea bunului în scopul reparaţiei, cât şi la livrarea acestuia la locaţia
asigurată, în cazul în care reparația trebuie să fie efectuată într-un atelier specializat.

14 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


3.2. Remedierea defecţiunii sau repararea bunului la fața locului, în cazul în care acest lucru este posibil.
Asigurătorul acoperă cheltuielile cu transportul specialistului, costul constatării, raportul de daună, manopera și materialele folosite pentru
remedierea defecţiunii sau pentru reparația efectuată la fața locului.
3.3. Ridicarea, repararea într-un centru de reparaţii și livrarea bunului, în cazul în care acesta poate fi reparat numai într-un centru specializat.
Asigurătorul acoperă cheltuielile de ridicare, de retur după terminarea reparației, precum și manopera și materialele folosite pentru reparaţia
echipamentului efectuată într-un centru de reparaţii specializat din reţeaua furnizorului de servicii.
Dacă toate piesele de schimb sunt disponibile, reparaţia va fi efectuată în 3 zile lucrătoare de la data la care bunul a fost preluat de către
furnizorul de servicii.
După reparație, data si ora returului vor fi convenite cu Asiguratul. Returul va fi făcut în orele de lucru ale furnizorului de servicii (de luni până
vineri, 09:00 - 17:00).
Termenul maxim pentru repararea bunului în centrul de reparaţii este de 30 de zile calendaristice. Dacă reparaţia nu este posibilă în acest
termen se va înlocui bunul nefuncţional conform articolului 3.4. Înlocuirea bunului nefuncţional.
3.4. Înlocuirea bunului nefuncţional
În situaţia în care, în cazul producerii unui eveniment asigurat, bunul nu poate fi reparat sau din punct de vedere economic costul reparaţiei
nu se justifică, este convenit între Asigurat și Asigurător că dauna se va soluţiona prin înlocuirea, cu un bun nou sau recondiţionat, identic
sau similar ca tip şi calitate (un produs din aceeaşi marcă, cu o configuraţie şi structură similare) cu bunul avariat, fără a depăşi valoarea
echipamentului din factura de achiziţie şi limita maximă de despăgubire menţionată în poliţa de asigurare.
La cererea Asigurătorului, părţile sau piesele care au fost înlocuite vor deveni proprietatea acestuia.
Asiguratul nu are posibilitatea de a folosi despăgubirea ca o plată parțială pentru a achiziţiona un alt bun în afara celui oferit de Asigurător
(prin plata unei diferențe de preț) şi nici nu poate, în nicio situaţie, solicita sau primi o compensaţie/despăgubire în numerar.
Echipamentul primit va beneficia de garanţia uzuală a distribuitorului, dar nu mai puţin de un an pentru bunurile recondiţionate.

RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
4. Pentru întreaga perioadă de valabilitate a poliţei, Asigurătorul plăteşte, în limita sumei menţionată în poliţa de asigurare, contravaloarea
serviciilor menţionate la articolul 3 SERVICII ASIGURATE, pentru toate bunurile ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate enumerate la articolul
2 INTERESUL ASIGURAT şi în limita a 7 echipamente din categoriile prezentate mai sus, indiferent de numărul de evenimente întâmplate.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
5. Asiguratul va respecta obligaţiile prevăzute în “Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie Armonia Plus”,
precum şi următoarele:
a) să anunţe evenimentul produs la Centrul de asistenţă şi să acţioneze potrivit instrucţiunilor primite de la acesta;
b) să prezinte Asigurătorului/ furnizorului de servicii factura de achiziţie a bunului asigurat. Daca Asiguratul nu mai deţine factura de achiziţie
şi nu poate face dovada vechimii echipamentului şi a preţului de achiziţie, Asigurătorul/ furnizorul de servicii este răspunzător pentru a
verifica încadrarea bunurilor în criteriile de asigurare;
c) să nu modifice, fără acordul Centrului de asistenţă, starea de fapt survenită în urma producerii evenimentului asigurat, exceptând situaţiile
în care se pot lua imediat măsuri de limitare a pagubei, cu suportarea costului de către Asigurător.

EXCLUDERI:
6. Cele prevăzute în ”Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţiile speciale privind asigurarea bunuri-
lor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice”, precum şi:
Obiecte excluse:
a) părţile sau materialele obiectului asigurat care, pe durata de viaţă a acestuia, sunt schimbate frecvent , materialele auxiliare şi
consumabile, incluzând spre exemplu: siguranțe, baterii, CD-uri, discuri, casete, cartușe și software, saci de aspirator, curele, pen-
sule și instrumente, becuri şi tuburi fluorescente, telecomenzi, capete de imprimare , gamepad-uri/ joystick-uri, mouse-uri etc.;
b) obiecte sau produse conţinute în aparatura electrocasnică (ca de exemplu, dar nu limitat: deteriorarea de alimente dintr-un congelator);
c) pierderea informaţiilor sau datelor precum şi orice prejudicii ce ar putea suferi Asiguratul în urma acestor pierderi (daune de consecinţă),
obligaţia Asigurătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul avariat.
Pierderi sau avarii excluse:
a) evenimente sau circumstanţe cunoscute de Asigurat la momentul încheierii poliţei de asigurare sau întâmplate înainte de intrarea în
valabilitate a poliţei de asigurare;
b) defecţiuni din cauza nerespectării instrucţiunilor producătorului de instalare şi utilizare a echipamentului sau ca urmare a unor încercări
proprii de reparare, intervenţii neautorizate sau reparaţii efectuate fără acordul Asigurătorului;
c) servicii de întreţinere, curăţare, service, atunci când nu au legătură cu un eveniment asigurat;
d) daune de natură estetică sau pentru elementele decorative, ca de exemplu: capace luminoase, mânere, butoane, urme de lovituri,
vopsea, carcase de plastic sau de metal, ornamente, embleme sau alte însemne;
e) daune rezultate din căderi/ loviri, contactul cu lichide şi/sau acţiuni sau şocuri mecanice din exterior;
f) daune cauzate de un defect intern al bunului asigurat, de natură electrică sau mecanică (în cazul în care una sau mai multe
componente electronice se defectează şi nu există o dovadă clară că defecţiunea s-a produs dintr-o cauză externă, acoperită prin
condiţiile acestei clauze, nu se vor plăti despăgubiri pentru componentele afectate);
g) daune ce cad sub incidenţa garanţiei legale a producătorului sau orice altă garanție suplimentară;
h) daune provocate de defecte de proiectare, fabricaţie şi orice defecte care conduc la retragerea de pe piaţă a unui produs asigurat sau
părţi ale acestuia;
i) cele pentru care o terţă parte ca producător, furnizor, transportator este răspunzătoare în baza unor dispoziții legale sau
prevederi contractuale;
j) defecte sau pierderi cauzate de programe informatice;
k) pretenţii de despăgubire decurgând din falimentul distribuitorului echipamentului şi/sau prestatorului de servicii.

15 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CONSTATAREA, EVALUAREA EVENIMENTULUI ŞI EFECTUAREA INTERVENŢIEI
7. Constatarea producerii evenimentului, evaluarea consecinţelor şi efectuarea intervenţiei se realizează prin intermediul Centrului de
asistenţă şi a furnizorilor de servicii agreaţi.
7.1. Operatorii Centrului de asistenţă sunt singurele persoane autorizate să evalueze evenimentul produs, precum şi să determine serviciile
necesare efectuării reparaţiilor.
7.2. Orice constatare, evaluare sau prestaţie se efectuează numai în prezenţa la domiciliu a Asiguratului sau reprezentantului/
împuternicitului său.
7.3. Răspunderea pentru calitatea lucrărilor prestate de furnizorii de servicii cade în sarcina acestora.

DISPOZIŢII FINALE
8. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţiile
speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor de mai sus.

CLAUZA PF/8 – COLECŢII DE ARTĂ


1. Societatea Allianz - Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, în schimbul primelor de asigurare suplimentare încasate de la Asiguratul
nominalizat în poliţa de asigurare, acoperă în limitele stabilite, obiectele de artă menționate în specificaţia de asigurare sau anexele acesteia.
Prin obiecte de artă se înţeleg lucrările sau colecţiile de artă (mai multe obiecte sau opere de artă reunite la o anumită adresă, după un
anumit criteriu sau subiect tematic, inclusiv valori ce ţin de patrimoniul naţional), indiferent de felul, tipul sau natura acestora ori a materialelor
din care sunt confecţionate, obiecte recunoscute şi a căror valoare este certificată ori evaluată de către experţii atestaţi de Ministerul Culturii .
Fac obiectul prezentei clauze obiectele de artă/colectiile de artă care sunt proprietatea Asiguratului înscris în poliţă pe toată perioada de
valabilitate a asigurării.

Obiectul asigurării
2. În baza prezentelor condiţii, Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, asigură obiectele de artă menţionate în specificaţia
de asigurare şi prevăzute la pct. 3.e) pentru riscurile prevăzute la pct. 6 în ”Condiţii speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele
aparţinând persoanelor fizice”, în funcţie de opţiunea Asiguratului, astfel:
2.1. obiecte de artă precizate în specificaţia anexată la poliţă sau într-o anexă la poliţa de asigurare (supliment de asigurare);
2.2. cheltuieli de expertizare a daunei si cheltuieli de limitare a pagubelor, ca extindere la asigurarea obiectelor prevăzute
la pct. 2.1.

Cuprinderea în asigurare la furt


3. Cuprinderea în asigurare se face numai în condiţiile în care, pentru obiectele de artă asigurate, sunt îndeplinite următoarele măsuri de
protecţie şi securitate, care trebuie menţinute în mod continuu pe toată durata de valabilitate a asigurării:
a) sistemele de alarmă să fie montate şi operaţionale în locurile de pătrundere în locuința în care se află bunurile asigurate;
b) uşile exterioare ale clădirii în care se află bunurile asigurate să fie încuiate cu broaşte cu chei, lacăte ori zăvoare interioare sigure.
Acceptarea în asigurare fără existenţa sistemelor de alarmă sau a celor de protecţie/securitate poate fi făcută numai în condiţiile în care
Asiguratul declară, în scris, că are organizată pază permanentă şi calificată şi se angajează să o menţină pe toată perioada asigurării.
Excluderi (riscuri şi situaţii excluse din asigurare)
4. Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii speciale privind asigurarea bunurilor
din locuinţele aparţinând persoanelor fizice”, precum şi:
a) orice daune sau defecte existente înainte de intrarea în valabilitate a poliţei de asigurare;
b) daune produse de condiţii necorespunzătoare de umiditate, lumină sau temperatură;
c) operaţiile de reparare, restaurare sau retuşare etc., daune rezultând în mod direct din acestea;
d) daune rezultând din demolarea, repararea, extinderea sau orice lucrări executate la clădirea / locaţia în care se află
bunurile asigurate;
e) pierderile financiare suferite de Asigurat ca urmare a evicţiunii totale sau parţiale a bunului asigurat, unde evicţiunea înseamnă pierderea
în totalitate sau în parte de către un cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului cumpărat ca urmare a valorificării de către
vânzător sau de către o terţă persoană a unui drept care exclude în totalitate sau în parte dreptul cumpărătorului asupra acelui bun;
f) daunele de consecinţă, reprezentând pierderile indirecte cauzate de producerea unui risc acoperit;
g) daunele produse la obiecte asigurate care se dovedesc a fi falsuri, caz în care Asiguratul este obligat să restituie Asigurătorului
despăgubirea eventual primită, în termen de 15 zile de la producerea dovezii.

Suma asigurată
5. Obiectele de artă se asigură la valorile declarate de Asigurat, reprezentând preţul de achiziţie plus eventualele taxe sau comisioane
pre-stabilite în scris sau valoarea de piaţă conform expertizei realizate de experţii atestaţi de Ministerul Culturii, valori menţionate în
specificaţia de asigurare sau anexele acesteia, pentru fiecare bun în parte.

Obligaţiile Asiguratului
6. Asiguratul este obligat:
A. Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare:
a) să întreţină obiectele de artă asigurate în condiţii optime;
b) să permită Asigurătorului verificarea modului în care sunt întreţinute obiectele de artă asigurate;
c) în eventualitatea absenţei Asiguratului sau prepuşilor săi, uşile, inclusiv celelalte deschideri din clădirea asigurată să fie tot timpul încuiate,
prevăzute cu sisteme de închidere sigure, care să nu permită pătrunderea în incintă fără distrugerea sau deteriorarea lor şi toate sistemele
de siguranţă existente în momentul asigurării sau asupra cărora se cade de acord ulterior, în special sistemele de alarmă antifurt, să fie bine

16 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


întreţinute şi menţinute în stare de funcţionare pe durata asigurării.
În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la lit. a)-c) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să denunţe asigurarea de la data constatării,
fără restituirea primelor pentru perioada scursă de la încheierea asigurării. În caz de furt, dacă se constată că Asiguratul nu a respectat
obligaţiile de la lit. c), Asigurătorul are dreptul să refuze plata daunei, în caz de inexistenţă sau nefuncţionare a sistemelor antifurt.
Dacă Asiguratul ia la cunoştinţă, oricând în cursul valabilităţii asigurării, despre modificarea nivelului de risc, şi în particular despre agravarea
acestuia şi nu respectă obligaţiile ce-i revin, din rea voinţă sau din neglijenţă gravă, Asigurătorul este eliberat de răspundere în baza poliţei,
cu excepţia situaţiilor în care agravarea riscurilor nu ar fi putut influenţa sub nici o formă apariţia pagubelor sau extinderea acestora.
B. În eventualitatea producerii furtului, Asiguratul este obligat:
a) să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână neatinse până la cercetarea faptelor;
b) să informeze imediat despre aceasta Asigurătorul şi organele de poliţie, cel mai târziu în interval de 24 ore de la momentul când a luat
la cunoştinţă despre pagubă;
c) să trimită Asigurătorului şi poliţiei o listă semnată de Asigurat, cuprinzând obiectele de artă lipsă, distruse sau avariate;
d) să permită Asigurătorului să întreprindă investigaţii referitoare la cauza şi cuantumul pagubei şi la mărimea despăgubirii, furnizându-i
toate informaţiile ce ar putea fi necesare precum şi toate documentele relevante.
e) dacă obiectele de artă au fost găsite, să înştiinţeze despre aceasta Asigurătorul în 24 de ore, indiferent dacă obiectele de artă au fost
găsite înainte sau după plata despăgubirii;
f) să pună la dispoziţia Asigurătorului actele de constatare ale organelor de poliţie.
În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la lit. B de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu
a putut determina cauza sau mărimea reală a daunei produse din riscurile acoperite.
7. Asigurătorul poate să folosească, oricând consideră necesar, pe propria sa cheltuială, în numele Asiguratului, toate mijloacele legale
de care dispune pentru recuperarea parţială sau totală a obiectelor de artă sustrase şi care fac obiectul unei pretenţii de daună în baza
prezentei clauze, Asiguratul având obligaţia să-i acorde asistenţă şi sprijin în acest scop. Asiguratul este obligat ca la primirea despăgubirii
să predea Asigurătorului toate documentele pe care le deţine şi să îndeplinească toate formalităţile necesare exercitării de către acesta a
dreptului de regres faţă de terţii vinovaţi de producerea pagubei.

Constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor


8. La constatarea, evaluarea daunei şi plata despăgubirii se aplică prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru
casă şi familie” şi ”Condiţii speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice”, precum şi următoarele:
8.1. În cazul deteriorării obiectului asigurat, Asigurătorul va plăti costul de restaurare plus orice depreciere valorică rezultată din restaurare
dar nu mai mult decat valoarea asigurată a obiectului respectiv menţionată în specificația de asigurare sau într-o anexă la poliţa de asigurare
(supliment de asigurare).
8.2. Cheltuielile menţionate la pct. 2.2, în limita echivalentului în lei a 1.500 EURO, la cursul B.N.R. de la data încheierii asigurării.
8.3. La evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se va ţine seama de următoarele particularităţi:
a) în cazul distrugerii obiectelor de artă de maniera în care, deşi au rămas resturi ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica, refacerea sau
restaurarea ori o eventuală re-prelucrare nu mai este rentabilă din punct de vedere al costului, sau costul acestor operaţiuni este egal sau
depăşeşte valoarea obiectelor de artă respective la data producerii riscului asigurat, despăgubirea va reprezenta contravaloarea acestor
obiecte de artă la data încheierii contractului de asigurare.
b) în cazul articolelor componente ale unei perechi sau ale unui set, se înţelege şi se convine că în cazul unei daune produse unui articol
sau unor articole care fac parte dintr-un set, pierderea sau deterioararea articolului/articolelor va fi evaluată corect în raport cu valoarea
totală a setului, în funcţie de importanţa articolului/ articolelor, dar în nici un caz nu se va interpreta ca daună a întregului set.
c) după plata întregii sume asigurate pentru fiecare obiect, pereche sau set, Asiguratorul va deveni unicul proprietar şi işi va rezerva dreptul
de a intra in posesia obiectului, perechii sau setului.

9. Răscumpărare
Asiguratul va avea dreptul să răscumpere de la Asigurător bunul recuperat, pentru o sumă egală cu valoarea despăgubirii primite, la care
se adaugă dobânda legală (dobânda de referinţă a BNR calculată de la data plăţii despăgubirii şi până la data răscumpărării), precum şi
cheltuielile de recuperare. Asigurătorul îl va înştiinţa pe Asigurat în legătură cu dreptul de răscumpărare a bunului recuperat, iar Asiguratul
va avea la dispoziţie 60 de zile de la data înştiinţării pentru a-şi exercita dreptul de răscumpărare.

Dispoziţii finale
10. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţii
speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice”, în măsura în care nu contravin celor de mai sus.

CLAUZA PF/10 – ASIGURAREA DE GARANŢIE EXTINSĂ PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRONICE ŞI ELECTROCASNICE

OBIECTUL ASIGURĂRII / EVENIMENT ASIGURAT


1. Prin prezenta clauză specială, anexată poliţei de asigurare, Asigurătorul se angajează să asigure asistenţă tehnică, la locaţia asigurată
şi/sau într-un centru de reparaţii specializat, în limita menţionată în poliţa de asigurare, pentru repararea sau înlocuirea bunului (bunurilor)
asigurat(e), în cazul producerii unui eveniment asigurat.
Prin eveniment asigurat înţelegem una sau mai multe defecțiuni interne ale unui bun asigurat, cauzate exclusiv de defecte de material sau de
execuţie, care ar fi fost acoperite de garanția legală a producătorului și care conduc la funcţionarea necorespunzătoare sau nefuncţionarea
bunului asigurat.

INTERESUL ASIGURAT
2. Prin prezenta clauză sunt asigurate următoarele categorii de echipamente electrocasnice şi aparate electrice şi electronice, aflate în
proprietatea Asiguratului şi care se regăsesc la adresa asigurată menţionată în poliţa de asigurare: maşină de spălat vase/rufe, frigider,

17 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


combină frigorifică, aragaz, cuptor şi/sau cuptor multifuncțional (cuptor şi microunde), plită, hotă, espressor, grătar electric, dulap de vin,
aspirator; televizor, inclusiv cu plasmă și LCD, sistem audio & video, retroproiector.
Prin bun asigurat întelegem orice echipament din categoriile prezentate mai sus, care respectă simultan următoarele criterii:
- la momentul achiziţionării clauzei de asigurare este funcţional;
- a fost achiziţionat de pe teritoriul României;
- are o vechime de maximum 6 ani de la data achiziţiei de nou, conform facturii de achiziţie;
- are un preț de achiziție de minim 450 de lei (echivalent în moneda poliţei la data achiziţionării clauzei de asigurare), conform
facturii de achiziţie;
- la momentul producerii unui eveniment asigurat nu este acoperit de garanţia producătorului sau distribuitorului sau de orice altă
garanție extinsă.

SERVICII ASIGURATE
3. Serviciile de asistenţă ca urmare a riscurilor asigurate prin această clauză sunt organizate prin intermediul unor furnizori de servicii
autorizaţi (centre de reparaţii), pe baza notificării telefonice a Asiguratului sau reprezentantului/ împuternicitului său la Centrul de asistenţă.
Centrul de asistenţă poate fi apelat 24 de ore din 24 la numărul cu tarif normal 021 312 22 39 sau 00431 525 03 6551 , fax 00431 525 03
888 sau e-mail technik.fax@mondial-assistance.at .
Centrul de asistenţă va organiza ulterior toate formalităţile necesare, în special va face legătura cu unul dintre centrele de reparaţii din
reţeaua de parteneri autorizaţi. Un reprezentat al furnizorului de servicii va contacta Asiguratul pentru organizarea intervenţiei în cel mai
scurt timp posibil (termen estimativ pentru notificările făcute în zilele lucratoare – 2 ore şi prima zi lucrătoare în celelalte cazuri.
3.1. Deplasarea unui specialist la locaţia asigurată se va face în baza notificării telefonice a Asiguratului în termen de 1 zi lucrătoare de
la data la care a fost notificat evenimentul.
Specialistul numit de Centrul de asistenţă are următoarele sarcini:
- Să constate defecţiunea şi cauza acesteia;
- Să elaboreze raportul de daună;
- Să stabilească dacă bunul poate fi reparat;
- Să stabilească dacă reparaţia poate fi efectuată la faţa locului;
- Să întocmească procese verbale de predare- primire atât la ridicarea bunului în scopul reparaţiei, cât şi la livrarea acestuia la locaţia
asigurată , în cazul în care reparația trebuie să fie efectuată într-un atelier specializat.
3.2. Remedierea defecţiunii sau repararea bunului la fața locului, în cazul în care acest lucru este posibil.
Asigurătorul acoperă cheltuielile cu transportul specialistului, costul constatării, raportul de daună, manopera și materialele folosite pentru
remedierea defecţiunii sau pentru reparația efectuată la fața locului.
3.3. Ridicarea, repararea într-un centru de reparaţii și livrarea bunului, în cazul în care acesta poate fi reparat numai într-un
centru specializat.
Asigurătorul acoperă cheltuielile de ridicare, de retur după terminarea reparației, precum și manopera și materialele folosite pentru reparaţia
echipamentului efectuată într-un centru de reparaţii specializat din reţeaua furnizorului de servicii.
Dacă toate piesele de schimb sunt disponibile, reparaţia va fi efectuată în 3 zile lucrătoare de la data la care bunul a fost preluat de către
furnizorul de servicii .
După reparație, data şi ora returului vor fi convenite cu Asiguratul. Returul va fi făcut în orele de lucru ale furnizorului de servicii (de luni până
vineri, 09:00 - 17:00).
Termenul maxim pentru repararea bunului în centrul de reparaţii este de 30 de zile calendaristice. Dacă reparaţia nu este posibilă în acest
termen, se va înlocui bunul nefuncţional conform articolului 3.4. Înlocuirea bunului nefuncţional.
3.4. Înlocuirea bunului nefuncţional
În situaţia în care, în cazul producerii unui eveniment asigurat, bunul nu poate fi reparat sau, din punct de vedere economic, costul reparaţiei
nu se justifică, este convenit între Asigurat și Asigurător că dauna se va soluţiona prin înlocuirea bunului nefuncţional cu un bun nou sau
recondiţionat, identic sau similar ca tip şi calitate (un produs din aceeaşi marcă, cu o configuraţie şi structură similare) cu bunul nefunţional,
fără a depăşi valoarea echipamentului din factura de achiziţie şi limita de despăgubire menţionată în poliţa de asigurare.
La cererea Asigurătorului, părţile sau piesele care au fost înlocuite vor deveni proprietatea acestuia.
Asiguratul nu are posibilitatea de a folosi despăgubirea ca o plată parțială pentru a achiziţiona un alt bun în afara celui oferit de Asigurător
(prin plata unei diferențe de preț) şi nici nu poate, în nicio situaţie, solicita sau primi o compensaţie/despăgubire în numerar.
Echipamentul primit va beneficia de garanţia uzuală a distribuitorului, dar nu mai puţin de un an pentru bunurile recondiţionate.

RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
4. Pentru întreaga perioadă de valabilitate a poliţei, Asigurătorul plăteşte, în limita sumei menţionată în poliţa de asigurare, contravaloarea
serviciilor menţionate la articolul 3 SERVICII ASIGURATE, pentru toate bunurile ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate enumerate la articolul
2 INTERESUL ASIGURAT şi în limita a 7 echipamente din categoriile prezentate mai sus, indiferent de numărul de evenimente întâmplate.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
5. Asiguratul va respecta obligaţiile prevăzute în ”Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie Armonia Plus”,
precum şi următoarele :
a) să anunţe evenimentul produs la Centrul de asistenţă şi să acţioneze potrivit instrucţiunilor primite de la acesta;
b) să prezinte Asigurătorului/ prestatorului de servicii factura de achiziţie a bunului/ bunurilor asigurat(e). Dacă Asiguratul nu mai deţine
factura de achiziţie şi nu poate face dovada vechimii echipamentului şi a preţului de achiziţie, Asigurătorul/ prestatorul de servicii sunt
răspunzători pentru a verifica încadrarea bunurilor în criteriile de asigurare;
c) să nu modifice, fără acordul Centrului de asistenţă, starea de fapt survenită în urma producerii evenimentului asigurat, exceptând situaţiile
în care se pot lua imediat măsuri de limitare a pagubei, cu suportarea costului de către Asigurător.

18 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


EXCLUDERI
6. Cele prevăzute în ”Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţiile speciale privind asigurarea
bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice”, precum şi:
Obiecte excluse:
a) componente care prin întrebuinţare şi/sau natura lor suferă un grad mare de uzură sau depreciere şi necesită înlocuirea lor
periodică sau consumabile a căror durată de viață este limitată, ca de exemplu: siguranțe, baterii, CD-uri, discuri, casete, cartușe
și software, saci de aspirator, curele, pensule și instrumente, becuri si tuburi fluorescente, telecomenzi etc.;
Pierderi sau avarii excluse:
a) evenimente sau circumstanţe cunoscute de Asigurat la momentul încheierii poliţei de asigurare sau întâmplate înainte de intrarea
în valabilitate a poliţei de asigurare;
b) defecţiuni din cauza nerespectării instrucţiunilor producătorului de instalare și utilizare a echipamentului sau ca urmare a unor
încercări proprii de reparare, intervenţii neautorizate sau reparaţii efectuate fără acordul Asigurătorului;
c) servicii de întreţinere, curăţare, service, atunci când nu au legatură cu un eveniment asigurat;
d) daune de natură estetică sau pentru elementele decorative, ca de exemplu: capace luminoase, mânere, butoane, vopsea,
carcase de plastic sau de metal, ornamente, embleme sau alte însemne;
e) daune rezultate din căderi/ loviri, contactul cu lichide şi/sau acţiuni sau şocuri mecanice din exterior;
f) daune ce cad sub incidenţa garanţiei legale a producătorului sau orice altă garanție suplimentară;
g) daune provocate de defecte de proiectare, fabricaţie şi orice defecte care conduc la retragerea de pe piaţă a unui produs asigurat
sau părţi ale acestuia;
h) cele pentru care o terţă parte ca producător, furnizor, transportator este răspunzătoare în baza unor dispoziții legale sau prevederi
contractuale;
i) defecte sau pierderi cauzate de programe informatice;
j) pretenţii de despăgubire decurgând din falimentul distribuitorului echipamentului şi/sau prestatorului de servicii.

CONSTATAREA, EVALUAREA EVENIMENTULUI ŞI EFECTUAREA INTERVENŢIEI


7. Constatarea producerii evenimentului, evaluarea consecinţelor şi efectuarea intervenţiei se realizează prin intermediul Centrului
de asistenţă şi a furnizorilor de servicii agreaţi.
7.1. Operatorii Centrului de asistenţă sunt singurele persoane autorizate să evalueze evenimentul produs, precum şi să determine
serviciile necesare efectuării reparaţiilor .
7.2. Orice constatare, evaluare sau prestaţie se efectuează numai în prezenţa la domiciliu a Asiguratului sau reprezentantului/
împuternicitului său.
7.3. Răspunderea pentru calitatea lucrărilor prestate de furnizorii de servicii cade în sarcina acestora.

DISPOZIŢII FINALE
8. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din ”Condiţiile generale privind asigurarea complexă pentru casă şi familie” şi ”Condiţiile
speciale privind asigurarea bunurilor din locuinţele aparţinând persoanelor fizice” în măsura în care nu contravin celor de mai sus.

ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.


Emisiune aprilie 2017

19 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CLAUZA PF-ATU
ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE URGENŢĂ LA DOMICILIU
OBIECTUL ASIGURĂRII curente de întreţinere;
1. Prin prezenta clauză specială, anexată la poliţa de asigurare, d) riscuri catastrofice: cutremur de pământ; inundaţii şi aluviuni
Asigurătorul oferă asistenţă tehnică la locuinţa asigurată, în provenind din revărsarea apelor de suprafaţă (curgătoare sau
situaţii de urgenţă survenite ca urmare a producerii evenimentelor stătătoare), precum şi din precipitaţii atmosferice temporare, inclusiv
prevăzute la pct. 4 de mai jos. din topirea zăpezii ori gheţii; prăbuşire şi / sau alunecare de teren;
2. Se consideră situaţie de urgenţă atunci când producerea unui f) avarii rezultate din epidemii sau pandemii;
eveniment acoperit: g) neacordarea accesului furnizorilor agreaţi pentru efectuarea
a) cauzează o stare de disconfort major persoanelor din locuinţa lucrărilor de reparaţii de urgenţă;
asigurată si/sau h) remedierea avariei de către Asiguratul însuşi sau de către
b) impune o intervenţie urgentă pentru prevenirea producerii alţi furnizori de servicii decât cei agreaţi de Asigurător.
unor pagube materiale majore la locuinţa asigurată.
3. Serviciile de intervenţie de urgenţă sunt organizate prin LIMITA MAXIMĂ DE DESPĂGUBIRE PE EVENIMENT
intermediul unor furnizori de servicii agreeaţi, pe baza notificării 6. Asigurătorul plăteşte contravaloarea reparaţiilor de urgenţă
telefonice a Asiguratului la Centrul de urgenţă. efectuate de furnizorii agreaţi în limita sumei de maximum 650
Centrul de Urgenţă este apelabil 24 de ore din 24 la numărul de RON sau 150 EUR pentru fiecare eveniment, pentru un număr
telefon cu tarif normal: 021 312 22 39 sau 00431 525 03 6551, nelimitat de evenimente produse în perioada asigurată.
fax: 00431 525 03 888 sau e-mail technik.fax@mondial-assistance.at. Despăgubirile se plătesc de către Asigurător exclusiv către furnizorii
agreaţi de servicii de reparaţii.
EVENIMENTE ACOPERITE ŞI FURNIZORI DE SERVICII
4. Sunt considerate evenimente acoperite situaţiile precizate la PERIOADA ASIGURATĂ
lit. a)–h) în coloana întâi a tabelului de mai jos, produse accidental 7. Perioada asigurată este perioada de valabilitate a poliţei sau
în/la locuinţa asigurată. Pentru reparaţiile de urgenţă implicate de cea menţionată în actele adiţionale (suplimente de asigurare) la
producerea unui eveniment acoperit se oferă servicii prestate de poliţa în vigoare.
furnizorii menţionaţi în coloana a doua a tabelului.
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
Evenimente acoperite Furnizori de servicii
8. Asiguratul are obligaţiile prevăzute în condiţiile generale de
a) avarii la instalaţiile de apă şi asigurare a bunurilor aparţinând persoanelor fizice, aplicabile
canal (ex.: spargerea sau instalator prezentei clauze, precum şi următoarele:
înfundarea conductelor de apă); (sunt incluse şi servicii: - să anunţe evenimentul produs la Centrul de urgenţă;
- să acţioneze potrivit instrucţiunilor date de Centrul de urgenţă;
b) avarii la instalaţia de încălzire - de curăţare a ţevilor,
- să nu modifice, fără acordul Centrului de urgenţă, starea de
(ex.: defectarea centralei termice conductelor înfundate; fapt survenită în urma producerii evenimentului acoperit, exceptând
sau a caloriferelor, spargerea - de uscare în cazul situaţiile în care se pot lua imediat măsuri de limitare a avariei şi/
conductelor etc.); inundaţiilor cauzate de sau urmărilor acesteia, cu suportarea costului de către Asigurător.
c) avarii la instalaţia de gaze producerea evenimentelor
(ex.: conducte de transport sau de lit. a) şi b) CONSTATAREA, EVALUAREA EVENIMENTULUI ŞI
aparate de consum); EFECTUAREA PRESTAŢIEI DE URGENŢĂ
9. Constatarea producerii evenimentului, evaluarea consecinţelor
d) avarierea geamurilor, şi efectuarea prestaţiei de urgenţă se realizează prin intermediul
geamgiu
ferestrelor şi a uşilor exterioare Centrului de urgenţă şi a furnizorilor de servicii agreeaţi.
e) avarierea acoperişului locuinţei dulgher 10. Operatorii Centrului de Urgenţa sunt singurele persoane
(inclusiv a anexelor asigurate); tinichigiu autorizate să evalueze si să încadreze evenimentul produs, precum
şi să determine serviciile necesare efectuării reparaţiilor de urgenţă.
f) avarii la instalaţia electrică; electrician 11. Asigurătorul se obligă să contacteze Asiguratul cu privire
g) deteriorarea, furtul, pierderea la organizarea intervenţiei de urgenţă in maxim două ore de la
sau uitarea în interiorul locuinţei notificarea evenimentului.
12. Orice constatare, evaluare sau prestaţie se efectuează numai
a cheilor de acces. lăcătuş în prezenţa la domiciliu a Asiguratului sau reprezentantului/
h) avarierea uşilor exterioare tâmplar împuternicitului său.
(inclusiv locarea) şi a tâmplariei 13. Asigurătorul este în drept:
ferestrelor exterioare a) să aleagă modalitatea prestaţiilor, la costuri optime şi în
condiţii de eficienţă;
Prin reparaţii de urgenţă, în sensul prezentei clauze, se înţeleg b) ulterior intervenţiei, să efectueze o expertiză prin personal
serviciile efectuate cu scopul remedierii avariei cauzate de autorizat asupra evenimentului, urmărilor acestuia, precum şi
evenimente acoperite, fără însă a include consecinţele materiale asupra modului în care furnizorul agreat a efectuat reparaţia.
directe sau indirecte. 14. Asigurătorul nu are răspundere pentru calitatea serviciilor
prestate de furnizorii de asistenţă pentru care a dat detalii de
EXCLUDERI (evenimente şi situaţii excluse din asigurare): contact şi/sau a angajat lucrări.
5. Pe lângă excluderile din condiţiile generale, prezentei clauze îi
sunt aplicabile şi următoarele excluderi specifice: DISPOZIŢII FINALE
a) avarierea unei părţi comune a imobilului din care face parte 15. La prezenta clauză se aplică toate prevederile din Condiţiile
locuinţa asigurată, dacă locuinţa asigurată nu este afectată; generale, în măsura în care nu contravin celor de mai sus.
b) avarierea bunurilor electrocasnice şi electronice;
c) servicii sau despăgubiri legate direct sau indirect de operaţiile

20 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ

OBIECTUL ASIGURĂRII b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;


1. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, în limita c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, pentru care Asiguratul
răspunderii asumate prin poliţa de asigurare şi în schimbul încasării nu are răspundere în baza legii;
primelor de asigurare, Societatea Allianz -Ţiriac Asigurări S.A., în calitate În cazul în care o pagubă a fost produsă printr-un accident datorat
de Asigurător, asigură persoanele fizice pentru riscurile prevăzute la pct. acţiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, fără
4, acordând despăgubiri pentru daune de a căror producere Asiguratul să se poată stabili că paguba a fost produsă sau că nu putea fi
răspunde în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite: produsă prin fapta numai a uneia dintre persoane, acestea răspund
a) vătămările corporale (prejudicii corporale) suferite de o terţă împreună faţă de păgubit.
persoană şi care, urmare a incapacităţii temporare de muncă, În cazul în care cel păgubit a contribuit din culpă la producerea
a invalidităţii sau decesului, au cauzat pagube băneşti, inclusiv accidentului sau mărirea pagubei, cel chemat a răspunde va fi ţinut
rezultând din pierderea parţială sau totală a unui venit, dacă aceste răspunzător pentru partea din pagubă pe care a produs-o (culpa
pagube sunt consecinţă directă a intervenirii vătămării corporale; comună). În astfel de situaţii, în cazul în care nu se poate stabili
b) prejudiciile materiale (pagube la bunuri) constând în măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote
deteriorarea sau distrugerea unui bun sau vătămarea unui animal. egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident.
2. Acoperire teritorială: poliţa de asigurare acoperă prejudiciile În orice situaţie Asigurătorul răspunde numai în limita şi pentru
produse terţilor consecinţă directă a unor fapte săvârşite accidental, partea din pagubă pe care a produs-o Asiguratul său, părţile
din neglijenţă sau imprudenţă, pe teritoriul României. convenind ca răspunderea Asigurătorului să fie divizibilă.
3. Acoperirea în timp: prin prezentele condiţii speciale de
asigurare sunt acoperite evenimentele întâmplate şi reclamate în EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE)
timpul perioadei de valabilitate a poliţei. 7. Cele prevăzute la pct. 9 din ”Condiţii generale privind
asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi:
RISCURI ACOPERITE 7.1. pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale
4. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, Asigurătorul vătămări corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;
acoperă prejudiciile provocate de Asigurat terţelor persoane, 7.2. pretenţiile formulate împotriva Asiguratului de către soţul (soţia)
consecinţă directă a unor fapte săvârşite accidental, din neglijenţă acestuia sau de către persoane care locuiesc împreună cu acesta,
sau imprudenţă, pentru care acesta răspunde în baza legii. ori de către persoane de care Asiguratul răspunde în baza legii;
În cazurile în care sunt îndeplinite elementele răspunderii civile 7.3. pretenţiile pentru pagubele cauzate cu intenţie de către Asigurat
delictuale, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru : sau de către persoanele pentru care Asiguratul răspunde în baza legii;
a) sumele pe care Asiguratul persoană fizică este obligat să le 7.4. pretenţiile aferente pagubelor aduse bunurilor mobile sau
plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale imobile ori animalelor, proprietate a Asiguratului sau care i-au fost
ca urmare a producerii, din culpa proprie, precum şi din culpa altor încredinţate acestuia în orice mod şi cu orice titlu (îngrijire, păstrare,
persoane pentru care acesta este obligat să răspundă în baza legii reparare, prelucrare, curăţare, vopsire, expediere sau întrebuinţare);
(soţul / soţia, copii minori aflaţi sub supravegherea Asiguratului, 7.5. pretenţii de despăgubiri pentru orice prejudicii produse în
precum şi alte persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu timpul/decurgând din prestarea de servicii şi/sau executarea de
Asiguratul şi faţă de care acesta are obligaţia legală de întreţinere), lucrări in folosul altor persoane, constând în, dar fără a ne limita la
de vătămări corporale sau pagube la bunuri; următoarele: operațiuni de reparare, instalare, montare, întreţinere,
b) sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le amenajare, remediere, recondiţionare, curăţire, igienizare,
plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, salubrizare etc. la clădiri, construcţii, instalaţii şi la alte bunuri fixe şi/
ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri şi animale sau mobile, indiferent dacă aceste servicii sunt prestate sau nu în
aflate în paza juridică a Asiguratului; baza unui contract de prestări servicii.
c) sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le 7.6. orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu
plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, vătămarea corporală sau cu pagubele aduse bunurilor (pierderi
ca urmare a producerii prejudiciilor ce decurg din proprietatea şi în financiare indirecte, ca de exemplu: lipsa folosinţei bunurilor
legatură cu clădirea menţionată în specificaţia de asigurare; avariate sau distruse, pierderi de profit etc.), precum şi orice
d) cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil (cheltuieli de pierdere financiară cauzată oricărei alte terţe persoane decât cea
judecată necesare pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate care a suferit în mod direct prejudiciul corporal sau material;
de instanţă) dacă a fost obligat la despăgubire; 7.7. orice pretenţie de despăgubire decurgând din reducerea valorii
e) cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat pentru bunurilor avariate după reparaţia acestora;
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la 7.8. orice pretenţie de despăgubire în legătură sau decurgând în
plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre orice mod din calitatea de administrator, asociat (deţinători de părţi
judecătorească la plata acestora. sociale, acţionari) deţinută de terţa persoană prejudiciată;
5. Pentru a se acorda despăgubiri este necesar: 7.9. pretenţiile formulate împotriva Asiguratului referitoare la
a) să existe un prejudiciu cauzat unei terţe persoane printr-o repararea prejudiciului moral, daune morale, preţul durerii,
faptă culpabilă a unei persoane ce se află sub acoperirea asigurării contravaloarea pecuniară a traumei psihice cauzată ca urmare a
ori prin intermediul unui lucru aflat în paza unei asemenea persoane; vătămărilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale;
b) între fapta culpabilă şi prejudiciu să existe o legătură 7.10. pretenţiile referitoare la răspunderea Asiguratului angajată
de cauzalitate; pentru pagube produse hârtiilor de valoare, documentelor,
c) prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe,
actual, să fie personal şi direct. obiectelor de platină, aur sau argint, mărcilor poştale, colecţiilor,
6. Asiguratul nu are răspundere civilă legală, şi deci nu sunt tablourilor, sculpturilor, ţesăturilor sau altor obiecte având o valoare
întrunite condiţiile pentru plata despăgubirii, dacă prejudiciul a fost produs: artistică, ştiinţifică sau istorică, precum şi pentru dispariţia sau
a) dintr-un caz de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, distrugerea banilor;
extraordinară şi invincibilă, fără relaţie cu lucrul care a cauzat 7.11. pretenţiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a
paguba sau cu însuşirile sale naturale) ca de exemplu: trăsnet, cheltuielilor judiciare penale la care Asiguratul (respectiv prepusul
inundaţie, avalanşă, uragan etc.; acestuia ori persoanele pentru care răspunde potrivit legii, soţia /

21 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


soţul şi persoane care se află în întreţinerea lui) este condamnat; CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR
7.12. pretenţiile de despăgubire formulate în cazul în care Asiguratul ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
sau orice persoană pentru care acesta are răspundere a contribuit Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea complexă
la producerea faptului prejudiciabil, prin rea credinţă, neglijenţă pentru casă şi familie”, precum şi:
gravă sau repetată; 11. În cazul vătămărilor corporale despăgubirile vor consta, în
7.13. pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere frauduloasă limita răspunderii asumate de Asigurător, în acoperirea cheltuielilor
sau care au la bază declaraţii false; necesare restabilirii sau ameliorării stării de sănătate, neacoperite de
7.14. pretenții de despăgubire decurgând dintr-o asigurare de sistemele de asigurare socială, efectuate de persoana prejudiciată,
răspundere civilă auto (RCA) precum şi pentru cazul în care faptul precum şi în acoperirea pierderilor de venit net suferite de persoana
generator de răspundere civilă este un accident produs: prejudiciată pe această perioadă. Pentru deces despăgubirile vor
a. de autovehicule, inclusiv remorca sau alte autovehicule cu acoperi următoarele cheltuieli;
tracțiune mecanică, înmatriculabile şi neînmatriculabile (electrocare, a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare;
elevatoare, motostivuitoare, utilaje de construcții, utilaje agricole etc.), b) cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la
b. de ambarcațiuni, nave, aeronave sau orice astfel de mijloace de localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se
transport (planor, balon cu aer, parapantă, zepelin, deltaplan etc.), face înmormântarea;
indiferent dacă Asiguratul este proprietar, le-a închiriat, împrumutat, c) veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli făcute
condus sau pilotat; în perioada de la data producerii accidentului şi până la data
c. prin încărcarea/descărcarea în/din mijloacele de transport mai decesului, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
sus menționate; d) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) celor îndreptăţiţi.
7.15. pretenţiile de despăgubire referitoare la prejudicii ce decurg 12. În cazul pagubelor produse la bunuri, despăgubirile reprezintă
din proprietatea şi în legatura cu alte clădirii decât cea menţionată costul procurării, reparaţiei, refacerii ori restaurării bunurilor avariate
în specificaţia de asigurare. sau costul procurării unui bun asemănător (din punct de vedere
tehnic şi al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade,
LIMITA RĂSPUNDERII după caz, uzura şi/sau valoarea resturilor care se pot valorifica.
8. Limita maximă a răspunderii se stabileşte în funcţie de Despăgubirile astfel stabilite nu pot depăşi valoarea bunurilor la
opţiunea Asiguratului. momentul producerii evenimentului asigurat.
Limita maximă a răspunderii pentru întreaga perioadă de asigurare 13. Despăgubirile, inclusiv cheltuielile prevăzute la pct. 4 lit. d),
reprezintă răspunderea maximă a Asigurătorului pentru toate nu pot depăşi limita maximă a răspunderii asumate prin poliţă.
evenimentele asigurate întâmplate în perioada de valabilitate a 14. În cazurile în care bunurile avariate sau distruse, pentru
poliţei, indiferent de numărul acestora şi de cuantumul despăgubirii care se datorează despăgubiri, au fost asigurate separat de
solicitate pentru un singur eveniment. deţinătorul lor (terţul păgubit), Asigurătorul va acorda acestuia
despăgubiri în limita diferenţei dintre cuantumul pagubei şi
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI despăgubirile acordate potrivit asigurărilor încheiate (dacă aceste
9. Cele prevăzute la pct. 17 din ”Condiţii generale privind despăgubiri au fost încasate).
asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi: 15. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte fie pe baza
9.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului înţelegerii dintre părţi, fie prin hotărâre judecătorească definitivă.
de asigurare: Înţelegerea se poate face între Asigurat şi persoanele păgubite, cu
a) să permită reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să privire la pretenţiile acestora, cu acordul Asigurătorului.
examineze riscul ori de câte ori consideră necesar şi să pună la 16. Stabilirea despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre părţi,
dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului toate detaliile şi informaţiile cu acordul Asigurătorului, se face în toate cazurile în care rezultă cu
necesare pentru evaluarea riscului; certitudine răspunderea civilă a Asiguratului în producerea pagubei
b) să ia măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în şi persoana păgubită face dovada prejudiciului material suferit.
conformitate cu prevederile legale. 17. Dacă se stabileşte ca despăgubirea datorată de Asigurat
9.2. După producerea riscului asigurat: persoanei păgubite să fie plătită sub formă de prestaţii băneşti
a) să comunice în scris Asigurătorului, în cel mult 5 zile lucrătoare periodice (pensie de întreţinere), atunci şi despăgubirea datorată
de la data luării la cunoştinţă de prejudiciul produs, pretenţiile de Asigurător se va plăti sub această formă. În cazul în care se
formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură stabileşte plata unei prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere)
cu producerea evenimentului asigurat; pe o durată limitată, se va plăti suma stabilită prin această hotărâre,
b) să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, până la epuizarea sumei asigurate, mai puţin despăgubirea pentru
promisiune sau plată fără acordul scris al Asigurătorului; cheltuielile prevăzute la pct. 4. lit. d). Dacă după stabilirea prestaţiei
c) să-şi organizeze o bună apărare în procesul intentat de băneşti periodice (pensie de întreţinere) se constată că starea
păgubit, ţinând seama şi de recomandările făcute de Asigurător, persoanei vătămate s-a îmbunătăţit, Asigurătorul este îndreptăţit
inclusiv în ceea ce priveşte angajarea unui apărător atât în prima să micşoreze corespunzător cuantumul sumelor ce le plăteşte sub
instanţă cât şi în căile de atac (Asigurătorul poate folosi şi calea formă de prestaţii băneşti periodice sau să înceteze plata acestora.
intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea 18. Asigurătorul plăteşte despăgubirea fie Asiguratului, fie
prejudiciului, ori de câte ori în acest fel se asigură o mai bună nemijlocit celui păgubit, cu acordul şi cu înştiinţarea prealabilă
apărare a intereselor Asiguratului). scrisă a Asiguratului, în măsura în care cel păgubit nu a fost deja
9.3. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 9.1 despăgubit de Asigurat; această despăgubire nu poate fi urmărită
şi 9.2, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, în de creditorii Asiguratului. O dată cu plata despăgubirii, rezultat
măsura în care din acest motiv nu a putut determina cauza fie al înţelegerii dintre părţi, fie al hotărârii judecătoreşti, în limita
producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. acestei sume, se stinge orice pretenţie a persoanelor care au suferit
10. Respectarea riguroasă de către Asigurat a obligaţiilor ce-i revin, prejudicii materiale prin accident, faţă de Asigurat şi, implicit, orice
precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile Asiguratului pretenţie a Asiguratului faţă de Asigurător.
la chestionar sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice
răspundere care revine Asigurătorului. DISPOZIŢII FINALE
19. La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate
prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă

22 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


pentru casă şi familie” în măsura în care nu contravin prevederilor fizică deţinătoare a dreptului de folosinţă a unui bun imobil
din prezenta. şi a bunurilor care se găsesc în acesta (mobilier, aparatură
electrocasnică) în baza unui contract de închiriere/comodat încheiat
CLAUZE SPECIALE cu un proprietar persoana fizică sau juridică.
pentru asigurarea de răspundere civilă legală 2. Prin bun imobil se înţelege o clădire (construcţie) cu destinaţia
1. Societatea Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., în calitate de de locuinţă, sau numai o parte din aceasta (apartament, cameră
Asigurător şi în schimbul primelor de asigurare încasate, convine să şi alte dependințe), inclusiv instalaţiile şi dotările acestora precum:
extindă acoperirea pentru răspunderea civilă legală a Asiguratului calorifere, sobe, instalaţii de aer condiţionat / ventilaţie etc.
în cazurile şi în condiţiile specificate în fiecare clauză specială.
2. Clauzele speciale sunt valabile numai dacă sunt menţionate II. RĂSPUNDERI ACOPERITE
în cererea chestionar-specificaţie de asigurare şi dacă s-au încasat 3. În baza prezentei clauze Asigurătorul acoperă prejudiciile
primele de asigurare suplimentare. provocate de Asigurat proprietarului cu care a încheiat un contract
3. Clauzele speciale se încheie numai împreună cu asigurarea valabil de închiriere/comodat, ca urmare a unor fapte săvârşite din
de răspundere civilă legală, la fiecare clauză aplicându-se toate culpa sa (neglijenţă, imprudenţă, omisiune), pentru care devine
prevederile din ”Condiţiile speciale privind asigurarea de răspundere răspunzător faţă de proprietar în baza prevederilor din contractul
civilă legală”, în măsura în care nu contravin clauzei respective. de închiriere sau prin lege, referitoare la folosinţa spaţiului/bunului
conform destinaţiei de locuinţă, condiţiile de întreţinere, păstrare şi
RĂSPUNDEREA CIVILĂ LEGALĂ A PROPRIETARULUI FAŢĂ predare a bunului la încetarea locaţiunii.
DE CHIRIAŞ 4. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
I. DEFINIŢII a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească pentru
1. Asigurat, în înţelesul prezentei clauze speciale, este persoana prejudicii cauzate din culpa sa proprietarului prin vătămări corporale/
fizică ce deţine în proprietate un bun imobil a cărui folosinţă deces şi/sau pagube la bunurile aparţinând acestuia (avariere,
temporară, totală sau parţială, o transmite altor persoane fizice sau distrugere, deteriorare), ca efect al încalcării obligaţiilor asumate
juridice în schimbul unei chirii prin contractul de închiriere;
2. Prin bun imobil se înţelege o clădire (construcţie) cu destinaţia b) cheltuielile efectuate de Asigurat în procesul civil (cheltuieli de
de locuinţă, sau numai o parte din aceasta (apartament, cameră judecată necesare), dacă a fost obligat la plata despăgubirii ;
şi alte dependințe), inclusiv instalaţiile şi dotările acestora precum: c) cheltuielile de judecată efectuate de cel prejudiciat pentru
calorifere, sobe, instalaţii de aer condiţionat / ventilaţie etc. îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la
plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre
II. RĂSPUNDERI ACOPERITE judecătorească la plata acestora;
3. În baza prezentei clauze Asigurătorul acoperă prejudiciile
provocate de Asigurat persoanelor fizice sau juridice care au III. EXCLUDERI
în folosinţă imobilul in baza unui contract valabil de închiriere/ 5. Pe lângă excluderile prevăzute la pct. 7 din “Condiţii speciale
comodat, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpa sa (neglijenţă, privind asigurarea de răspundere civilă legală”, sunt excluse şi:
imprudenţă, omisiune), pentru care devine răspunzător în baza a) orice răspunderi ale Asiguratului care exced răspunderea
contractului de închiriere/comodat sau prin lege. civilă legală;
4. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru: b) pretenţii de despăgubire în legătură cu termenele de
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătescă pentru predare-primire;
prejudicii cauzate din culpa sa chiriaşilor, prin vătămări corporale/ c) pretenţii de despăgubire pentru pierderi financiare, nivelul
deces şi/sau pagube la bunurile aparţinând acestora (avarieri, preţurilor (chiriei), penalităţi, compensări, indexări, ajustări ale
distrugeri, deteriorări); valorii contractului;
b) cheltuielile efectuate de Asigurat în procesul civil (cheltuieli de d) pretenţii de despăgubire în legătură cu avarierea, distrugerea
judecată necesare), dacă a fost obligat la plata despăgubirii; sau deteriorarea bunurilor ce aparţin proprietarului, dar care nu fac
c) cheltuielile de judecată efectuate de cel prejudiciat pentru obiectul contractului de închiriere;
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la e) pretenţii de despăgubire în legătură cu uzura şi
plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre deteriorarea normală, în timp, sau datorită factorilor atmosferici
judecătorească la plata acestora; (temperatură, umiditate);
f) pretenţii de despăgubire pentru pagube produse de Asigurat,
III. EXCLUDERI în calitate de chiriaş, proprietarilor cu care nu are încheiat un
5. Pe lângă excluderile prevăzute la pct. 7 din “Condiţii speciale contract valabil de închiriere /comodat.
privind asigurarea de răspundere civilă legală”, sunt excluse şi:
a) orice răspunderi ale Asiguratului care exced răspunderea ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
civilă legală; Emisiune aprilie 2017
b) pretenţii de despăgubire în legătură cu termenele de
predare-primire a spaţiilor, nivelul preţurilor, neocuparea spaţiilor
deţinute de Asigurat;
c) pretenţii de despăgubire pentru pagube produse de
Asigurat chiriaşilor cu care nu are încheiat un contract valabil de
închiriere/comodat;
d) pretenţii de despăgubire pentru pagube decurgând din
obligaţia Asiguratului de a asigura/ întreţine un anumit climat sau
regim termic în spaţiile respective.

RĂSPUNDEREA CIVILĂ LEGALĂ A CHIRIAŞULUI FAŢĂ DE


PROPRIETAR
I. DEFINIŢII
1. Asigurat, în înţelesul prezentei clauze speciale, este persoana

23 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA PERSOANELOR
OBIECTUL ASIGURĂRII Imobil asigurat: locuința la care Asiguratul/Asiguratul dependent
1.1. În baza prezentelor condiţii de asigurare, Societatea Allianz- are domiciliul şi care face obiectul contractului de asigurare privind
Ţiriac Asigurări S.A. asigură, conform opțiunii de la momentul în- asigurarea complexă pentru casă şi familie. Prin domiciliul
cheierii contractului de asigurare confirmată în polița de asigurare şi Asiguratului / Asiguratului dependent, în sensul prezentelor condiţii
în schimbul primelor de asigurare: speciale de asigurare, înţelegem locuinţa şi alte construcţii din
a) Asiguratul pentru riscul de deces ca urmare a unei îmbolnăviri. gospodărie, curtea cu terenul din jurul locuinţei şi grădina, iar în
b) Asiguratul şi Asigurații dependenți pentru următoarele riscuri: cazul blocurilor apartamentul.
i. deces ca urmare a unui accident, Invaliditate permanentă: invaliditatea permanentă totală sau
ii. invaliditate permanentă ca urmare a unui accident, parţială,nesusceptibilă de ameliorări, menționată în Tabelul 1 din
iii. cheltuieli medicale necesare ca urmare a unui accident. prezentele condiții speciale.
1.2. Riscurile mai sus enumerate sunt acoperite conform Medic: persoană cu pregătire medicală superioară de
mențiunilor de la art. 4, 5 şi a opțiunii Contractantului de la specialitate care deţine drept de liberă practică în statul în care îşi
momentul încheierii contractului de asigurare. exercită profesiunea.
Medic A.T.I.: medic cu diplomă recunoscută în specialitatea
DEFINIŢII anestezie şi terapie intensivă.
1. În cuprinsul prezentelor condiții speciale se adoptă Spital: instituţie publică sau privată, din țară sau străinătate,
următoarele definiții: autorizată şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de
Accident: eveniment subit, provenit din afară, violent şi produs fără lege. Sanatoriul nu este considerat spital conform prezentelor
voinţa Asiguratului/Asiguratului dependent. condiţii de asigurare.
Accidentele cuprinse în asigurare sunt următoarele: explozia,
prăbuşirea / alunecarea de teren, lovirea, înțeparea, tăierea, RISCURI ASIGURATE
căderea, alunecarea, atacul din partea altei pesoane sau a unui 2. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare,
animal, trăsnetul, electrocutarea, arsura, degerarea, înecul, Asigurătorul acoperă:
intoxicarea subită, otrăvirea, asfixierea subită, infecția accidentală, a) decesul Asiguratului survenit pe perioada de valabilitate a
cele produse ca urmare a circulației mijloacelor de transport sau contractului de asigurare, ca urmare a unei boli diagnosticate
din cauza accidentelor produse de acestea, cele provocate de pentru prima dată pe această perioadă.
funcționarea sau folosirea maşinilor, aparatelor, intrumentelor, b) următoarele riscuri produse ca urmare a unui accident produs
sculelor sau armelor. pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare:
Afecţiune medicală pre-existentă: o leziune, boală, precum şi • decesul Asiguratului / Asiguratului dependent survenit pe
orice manifestare patologică sau de natură medicală rezultată perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
în urma unei boli sau a unui accident survenite anterior datei de • invaliditatea permanentă, totală sau parţială a Asiguratului /
intrare în vigoare a riscului asigurat, indiferent dacă tratamentul a fost Asiguratului dependent, apărută în maximum 1 an de la data
administrat sau nu, pentru care Asiguratul: producerii accidentului;
a) a fost diagnosticat, sau • cheltuieli medicale necesare Asiguratului / Asiguratului
b) a solicitat, a primit sau a urmat tratament sau servicii medicale, dependent; sunt rambursate numai cheltuielile medicale efectuate
sau în cel mult 30 zile după data expirării contractului de asigurare.
c) ştia de existența acesteia, sau 3. Vârsta maximă de intrare în asigurare pentru Asiguratul
d) a prezentat semne/simptome/manifestări obiective ce au fost principal este de 70 ani. În sensul prezentelor condiții de asigurare
consemnate în documente medicale eliberate de un medic sau se ia în calcul vârsta în ani împliniți la data includerii în asigurare.
unitate medicală.
Asigurat: Persoana fizică a cărei viaţă şi sănătate este asigurată în LIMITA TERITORIALĂ
baza condiţiilor de asigurare. Asiguratul este titularul contractului de 4. Riscul de deces din boală este acoperit pe teritoriul României.
asigurare sau o altă persoană nominalizată în polița de asigurare. 5. Asigurătorul acoperă riscurile de deces, invaliditate
Asigurat dependent: persoanele în vârstă de maxim 70 ani permanentă, totală sau parțială, şi cheltuieli medicale ca urmare
(vârstă în ani împliniți) care au domiciliul stabil la imobilul asigurat şi a unui accident petrecut la imobilul asigurat. Asigurătorul poate
care se află în una din următoarele relații cu Asiguratul: soțul / soția, extinde acoperirea acestor riscuri şi pentru accidentele petrecute
copii minori aflați sub supravegherea Asiguratului, precum şi alte pe teritoriul României, conform opțiunii de la momentul încheierii
persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul şi contractului de asigurare confirmată în polița de asigurare şi în
faţă de care acesta are obligația legală de întreținere. schimbul unei prime suplimentare.
Beneficiar/i: următoarele persoane sunt considerate menționate
în contract ca fiind îndreptățite să primească despăgubirea/ EXCLUDERI (RISCURI ŞI SITUAŢII EXCLUSE DIN ASIGURARE)
indemnizația în cazul producerii riscurilor asigurate: 6. Cele prevăzute la pct. 9 din ”Condiţii generale privind
• moştenitorii legali ai Asiguratului, în cazul decesului acestuia; asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi
• Asiguratul însuşi, în celelelalte cazuri. riscurile asigurate cauzate direct sau indirect de:
Boală: orice stare anormală, patologică, determinată de afectarea a) afecţiunile medicale preexistente ale Asiguratului/Asiguratului
temporară sau ireversibilă a structurii şi/sau funcţionalităţii normale dependent, aşa cum sunt definite la art. 1 sau agravarea acestora
a întregului organism sau a oricărei părţi a acestuia, diagnosticată prin accident;
de medicul specialist conform criteriilor clinice şi paraclinice. b) consumul de alcool, medicamente sau droguri, cu excepţia
Cheltuieli medicale: următoarele categorii de cheltuieli: medicamentelor prescrise de un medic, administrate conform
a) pentru medicamente şi materiale sanitare prescrise de medic; reţetelor acestuia;
b) pentru primul ajutor şi/sau pentru transportul efectuat de c) orice fel de boli mentale, tulburări psihice sau de natură
serviciile de ambulanţă până la cel mai apropiat spital sau unitate nervoasă ale Asiguratului/Asiguratului dependent;
medicală abilitată să acorde primul ajutor; d) săvârşirea cu intenţie de către Asigurat/Asigurat dependent
c) pentru spitalizare, diagnosticare şi/sau intervenţii chirurgicale a unei fapte incriminate ca infracţiune (constatată printr-un act
posttraumatice. judiciar emis de autoritatea competentă unde s-a săvârşit fapta);

24 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


e) participarea la misiuni militare cu profil operativ sau de instruire evenimentul asigurat s-a produs ca urmare a unei boli.
(inclusiv misiuni de menţinere a păcii); 13. În cazul invalidităţii permanente totale sau parţiale ca urmare
f) angajarea Asiguratului/Asiguratului dependent în ocupaţii a unui accident, Asiguratul / Asiguratul dependent trebuie
periculoase inclusiv, dar fără a se limita la forţe armate şi servicii de sa transmită, la momentul avizării sau ulterior, şi Certificatul
securitate personală; medical constatator al invalidităţii permanente eliberat de
g) încercarea de sinucidere sau sinuciderea, chiar dacă autoritatea competentă. În cazuri justificate medical, când stabilirea
Asiguratul/Asiguratul dependent s-a aflat într-o stare care i-a afectat gradului de invaliditate permanentă nu este posibilă în decurs de
discernământul. 1 an, aceasta se poate face în termen de cel mult 2 ani de la data
7. De asemenea, Asigurătorul nu rambursează cheltuielile producerii accidentului.
medicale necesare: 14. În cazul producerii unui accident din care au rezultat
a) în cazul chirurgiei estetice, precum şi în cazul altor servicii situaţii medicale pentru care sunt necesare cheltuieli medicale
care doar îmbunătăţesc sau modifică aspectul fizic al Asiguratului/ acoperite prin prezenta clauză suplimentară, Asiguratul / Asiguratul
Asiguratului dependent; dependent va furniza Asigurătorului şi următoarele documente:
b) pentru recuperarea medicală ca urmare a unei afecţiuni a) Bonul fiscal/factura în original, aferent/ă cheltuielilor medicale
nedeterminate direct de accident; a căror rambursare se solicită în baza prezentei asigurări;
c) pentru ochelari, lentile de contact şi accesorii ale acestora; b) Rețeta prescrisă de medic în urma evenimentului produs;
d) pentru tratament dentar, precum şi pentru aparatură dentară, c) Raport medical/scrisoare medicală/adeverinţă medicală
inclusiv proteze dentare, dinţi artificiali, punţi şi/sau coroane semnată şi parafată de medicul specialist curant, cu următoarele
dentare etc. informaţii: data consultaţiei, tipul investigaţiilor de laborator şi a
investigaţiilor imagistice efectuate, diagnosticul afecţiunii, tratamentul
SUMA ASIGURATĂ aplicat în ambulator şi recomandările terapeutice ulterioare.
8. Suma asigurată este menționată în polița de asigurare. Pentru 15. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita examinări/rapoarte
riscurile ca urmare a unui accident, suma asigurată pentru fiecare suplimentare referitoare la starea de sănătate a Asiguratului/
Asigurat dependent este egală cu suma asigurată pentru Asigurat. Asiguratului dependent în vederea stabilirii:
9. În cazul cheltuielilor medicale ca urmare a unui accident, a) Diagnosticului;
suma indemnizaţiilor nu poate depăşi 500 EUR dacă moneda b) Procentului din suma asigurată pentru prezenta clauză care va
poliței este EUR, respectiv 2.250 RON dacă moneda poliței este fi utilizat în calculul indemnizaţiei de invaliditate permanentă.
RON din suma asigurată pentru un Asigurat/Asigurat dependent. Examinarea suplimentară va fi efectuată de către medici agreaţi de
către Asigurător, în acest caz costurile fiind suportate de Asigurător.
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 16. Orice piedică sau informaţie incompletă sau incorectă furnizată
10. Cele prevăzute la pct. 17 din ”Condiţii generale privind de către Beneficiar, care împiedică Asigurătorul să determine
asigurarea complexă pentru casă şi familie”, precum şi: cauzele producerii riscului asigurat, dă Asigurătorului dreptul de a
În cazul producerii unui risc asigurat, altul decât decesul, Asiguratul refuza plata indemnizației de asigurare.
este obligat:
a) să se prezinte la o unitate sanitară sau la un medic spre STABILIREA ŞI PLATA INDEMNIZAŢIILOR DE ASIGURARE
a fi examinat; Cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea
b) să urmeze tratamentul prescris. complexă pentru casă şi familie” în măsura în care nu
În cazul nerespectării acestor obligaţii, Asigurătorul are dreptul contravin prezentelor condiții specifice, precum şi:
să refuze plata indemnizaţiei, dacă, din această cauză, nu a 17. Termenul în care Asigurătorul validează conformitatea
putut determina realitatea producerii riscului asigurat şi documentelor justificative solicitate, finalizează toate investigaţiile
întinderea prejudiciului. privind producerea riscului asigurat şi transmite decizia sa
11. În cazul producerii unui risc asigurat, Beneficiarul/rii asigurării persoanelor îndreptăţite este de 30 zile calendaristice de la data la
va/vor aviza în scris Asigurătorul cu privire la producerea care Asigurătorul primeşte toate documentele necesare evaluării.
evenimentului, în termen de maxim 15 de zile calendaristice 18. Dacă în legătură cu producerea riscului asigurat, împotriva
de la producerea riscului asigurat. Avizarea trebuie însoţită de Asiguratului/Beneficiarului a fost instituită o procedură penală,
următoarele documente: Asigurătorul are dreptul să amâne luarea unei decizii asupra
a) Procesul verbal de constatare a accidentului eliberat de încadrării evenimentului conform prezentelor condiţii speciale, până
instituţiile abilitate (copie şi original) şi orice alte acte care pot dovedi la finalizarea respectivelor acţiuni legale.
că evenimentul produs este o consecinţă directă a unui accident: 19. Dacă pe baza documentelor solicitate, Asigurătorul decide că
adeverinţe medicale eliberate de instituţia medicală care a acordat riscul survenit în perioada de valabilitate a contractului de asigurare
primul ajutor, declaraţii ale martorilor etc., dacă riscul a fost cauzat este risc acoperit conform prezentelor condiţii specifice, în
de un accident; termenul asumat pentru comunicarea deciziei sale, acesta va plăti
b) Detaliile bancare necesare plăţii indemnizației de asigurare; Beneficiarului/Beneficiarilor:
c) Copia actului de identitate al Asiguratului/Asiguratului • suma asigurată aferentă decesului din boala specificată în
dependent semnată de acesta, respectiv copia certificatului de documentele contractuale, în cazul decesului ca urmare a unei boli;
naştere al copilului cu vârsta mai mică de 14 ani – pentru toate riscurile • o indemnizație de asigurare, în cazul decesului ca urmare a
asigurate, mai puțin decesul Asiguratului/Asiguratului dependent; unui accident;
d) Orice alte documente solicitate de Asigurător care au legătură • o indemnizaţia de asigurare, calculată prin aplicarea unui
cu producerea riscului asigurat sau care sunt necesare pentru procent conform grilei din Tabel 1 asupra sumei asigurate aferentă
stabilirea încadrării riscului. riscurilor din accident, în cazul invalidităţii a Asiguratului/Asiguratului
12. În cazul decesului Asiguratului/Asiguratului dependent, dependent ca urmare a unui accident
avizarea trebuie însoţită şi de următoarele documente: • o indemnizaţie reprezentând returnarea cheltuielilor medicale
a) Certificatul de deces al Asiguratului/Asiguratului dependent; efectuate ca urmare a unui accident suferit de Asigurat/Asigurat
b) Certificatul medical constatator al decesului; dependent, conform precizărilor următoare:
c) Certificatul de moştenitor/certificatul de calitate de moştenitor; • suma indemnizaţiilor de asigurare pentru riscuri produse ca
d) Copii ale actelor de identitate semnate ale moştenitorilor; urmare a unui accident pentru Asigurat/Asigurat dependent nu poate
e) Documente privind istoricul medical al Asiguratului – dacă depaşi suma asigurată pentru riscurile din accident specificată în

25 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


documentele contractuale; TABELUL 1 -Tabelul Gradelor de Invaliditate
• indemnizaţia pentru deces ca urmare a unui accident este
egală cu valoarea maxim permisă până la suma asigurată pentru
Indemnizaţia
riscurile din accident ; maximă plătibilă
• în caz de pierdere anatomică sau funcţională a unui organ Vătămarea corporală suferită (în % din suma
sau a unui membru deja deficient, procentele indicate în Tabelul asigurată pentru
1 din prezentele condiții speciale sunt micşorate ţinând seama de riscuri din accident)
gradul de invaliditate preexistent; în caz de invaliditate permanentă
Pierderea ambelor mâini 100
incontestabilă, stabilirea gradului de invaliditate şi plata indemnizaţei
de asigurare se va face fără a se aştepta terminarea tratamentului. Pierderea ambelor picioare 100
• contravaloarea cheltuielilor medicale nu trebuie să Pierderea totală şi irecuperabilă
depăşească 500 EUR dacă moneda poliței este EUR, respectiv 100
a vederii la ambii ochi
2250 RON dacă moneda poliței este RON din suma asigurată, iar Pierderea unei mâini şi a unui picior 100
contravaloarea sumelor înscrise în bonuri fiscale/facturi vor face
obiectul unei singure rambursări, indiferent de numărul asigurărilor Pierderea unei mâini sau a unui picior
împreună cu pierderea totală 100
încheiate cu Asigurătorul. şi irecuperabilă a vederii la un ochi
20. Dacă pe baza documentelor solicitate, Asigurătorul decide
că riscul survenit în perioada de valabilitate a contractului Paralizia totală şi definitivă a unui 100
de asigurare nu este risc acoperit conform prezentelor condiţii membru
specifice, în termenul asumat pentru comunicarea deciziei sale, Pierderea braţului sau a mâinii drepte* 60
acesta va informa Beneficiarul/Beneficiarii asupra deciziei de Pierderea braţului sau a mâinii stângi* 50
neîncadrare a evenimentului avizat în condiţiile de asigurare. Pierderea unui picior sau a unei gambe 50
DISPOZIŢII FINALE Pierderea totală şi irecuperabilă a 50
21. La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate vederii la un ochi
prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea complexă Pierderea degetului mare 15
pentru casă şi familie” în măsura în care nu contravin prevederilor de la mâna dreaptă*
din prezentele condiții speciale. Pierderea degetului mare
22. Prin încheierea contractului de asigurare, Contractantul/ 10
de la mâna stângă*
Asiguratul persoane fizice îşi dau acordul în mod expres şi Pierderea indexului de la mâna dreaptă* 10
neechivoc ca Asigurătorul să le prelucreze datele cu caracter
personal şi datele privind starea de sănătate, în conformitate cu Pierderea indexului de la mâna stângă* 7
prevederile legislației în vigoare pentru protecția persoanelor, Pierderea oricărui alt deget 6
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera de la mâna dreaptă*
circulație a acestor date, în scopul evaluării riscului, administrării Pierderea oricărui alt deget
de la mâna stângă* 5
contractului de asigurare, avizării riscurilor şi stabilirea indemnizațiilor
de asigurare şi a altor beneficii oferite prin contractul de asigurare. Pierderea degetului mare de la un picior 5
De asemenea, Contractantul/ Asiguratul persoane fizice înțeleg
şi sunt de acod că datele antemenționate pot fi transmise şi Pierderea oricărui alt deget de la un picior 3
prelucrate şi de alte companii din Grupul Allianz sau de orice alt terț Pierderea totală şi irecuperabilă a 40
împuternicit expres de către Allianz Ţiriac Asigurări S.A.. auzului la ambele urechi
23. De asemenea, prin încheierea contractului de asigurare, Pierderea totală şi irecuperabilă a 10
Asiguratul îşi dă acordul expres şi autorizează, în contextul auzului la o ureche
avizării unui risc asigurat, orice medic curant, instituție medicală *Pentru stângaci procentajele pentru drept/stâng se inversează.
publică sau privată sau orice altă instituție ce deține informații
referitoare la istoricul său medical, să furnizeze aceste date către
SC Allianz-Țiriac Asigurări SA şi îi exonerează de secretul ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
profesional referitor la aceste informații. Emisiune aprilie 2017

S.C. Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. Capital social subscris şi vărsat: 94.393.890 lei
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84 Înregistrat la ORC sub nr. J40/15882/1994, CUI: 6120740
Sector 1, Bucureşti, 010616, România Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
Telefon 021 2082 222 Codul alocat în Registrul asigurătorilor şi reasigurătorilor: RA-017
Fax 021 2082 211 Codul LEI 529900XKNXM9MBH8GS45
www.allianztiriac.ro Operator de date cu caracter personal nr. 779; EN ISO 9001:2008

26 / 26 ARMONIA PLUS 04.2017


Allianz-Ţiriac Ghid practic în caz de daune
Prima alegere pentru protecţie şi planificare financiară
Dacă trebuie să faceţi o avizare de daună, personalul nostru vă stă la dispoziţie pentru a vă ajuta să remediaţi cât
mai repede avariile produse. Spuneţi-ne ce s-a întâmplat şi, în cazul în care riscul produs este acoperit prin
Compania de asigurări Allianz-Ţiriac, membră a Grupului Allianz - unul dintre liderii mondiali în domeniul serviciilor asigurare, vă vom cere toate detaliile necesare şi vă vom recomanda calea cea mai uşoară pentru rezolvarea cât
financiare şi de asigurări - se remarcă prin stabilitate financiară, notorietate şi apreciere pentru performanţele mai rapidă a despăgubirii.
înregistrate constant de-a lungul celor peste 20 ani de activitate în România
În cazul producerii unei daune, te rugăm să ne comunici acest lucru în cel mai scurt timp posibil, asigurându-te că
respecţi termenele obligatorii de avizare prevăzute în poliţa ta de asigurare:
Ai încredere în Allianz-Ţiriac • 24 de ore în caz de furt
• Forţa şi stabilitatea financiară reprezintă cea mai relevantă garanţie a respectării promisiunilor pe care le facem • 5 zile lucrătoare în cazul producerii celorlalte tipuri de daună
clienţilor şi partenerilor noştri
• Modul nostru de a face afaceri se bazează pe încredere, onestitate şi dedicare în relaţia cu fiecare dintre clienţii noştri Cum anunţi producerea unei daune:
• Realizările noastre din ultimii ani* arată că Allianz-Ţiriac s-a situat, constant, în topul celor mai importanţi Pe site-ul Allianz-Ţiriac, www.allianztiriac.ro, poţi notifica dauna on-line;
asigurători locali, realizând venituri medii anuale de 248 milioane euro, adică aproximativ 16% din veniturile
anuale înregistrate la nivelul pieţei româneşti a asigurărilor** • telefonic, la numerele de telefon 021.20.19.18.0 (din reţeaua Telekom);

• Allianz-Ţiriac este cel mai important plătitor de indemnizaţii către asiguraţi: clienţii noştri au primit despăgubiri de • la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro;
1,85 miliarde de euro în perioada 2002-2013, în baza contractelor de asigurare emise de companie** • la numărul de fax 021.316.70.19;
• Am reuşit să ne menţinem în permanenţă în topul celor mai importanţi furnizori de servicii financiare, prin În baza notificării efectuate, vei primi un număr al dosarului de daună. Te vom ruga să foloseşti acest număr ca
profesionalism şi promovarea soluţiilor moderne în domeniul administrării riscurilor şi al resurselor financiare element de referinţă în corespondenţa purtată cu noi în vederea soluţionării dosarului de daună.

• Oferta noastră completă acoperă întregul spectru de nevoi în domeniul protecţiei şi planificării financiare,
pentru toate categoriile de clienţi: persoane fizice, Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau companii mari şi foarte mari Cum se procedează:
• Performanţele noastre se bazează pe profesionalismul angajaţilor companiei şi pe expertiza internaţională a • în cazul producerii unei daune se iau măsuri urgente pentru limitarea pagubelor;
Grupului Allianz
• dacă vă confruntaţi cu un incendiu, o explozie sau un furt anunţaţi imediat pompierii sau poliţia;
• Reputaţia şi încrederea de care ne bucurăm este confirmată de loialitatea clienţilor noştri, de aprecierile
• consultaţi poliţa de asigurare şi specificaţia care conţine detalii despre bunurile şi riscurile acoperite, inclusiv
asociaţiilor din domeniul asigurărilor şi de premiile şi distincţiile ce ne-au fost acordate de presa de specialitate
numele sucursalei Allianz-Ţiriac la care s-a încheiat poliţa;
• în maxim o zi lucrătoare de la notificarea daunei, veţi fi contactat pentru a stabili de comun acord data şi ora
la care se va face constatarea pagubelor;
Grupul Allianz • păstraţi bunurile avariate şi puneţi-le la dispoziţia inspectorului de daune care face constatarea;

Partener stabil pentru clienţi, angajaţi şi acţionari • dacă este nevoie să faceţi reparaţii provizorii, păstraţi facturile şi chitanţele. Reţineţi că trebuie să facem o
constatare înainte de efectuarea reparaţiilor definitive;

• Grupul Allianz deserveşte aproximativ 78 milioane de clienţi în peste 70 de ţări ale lumii. Pe fiecare dintre • dacă cineva vă declară răspunzător pentru daune provocate bunurilor sau integrităţii sale corporale, vă rugăm
principalele segmente de activitate pe care operează – servicii de asigurări generale şi de viaţă, respectiv să ne înştiinţaţi. Orice somaţie sau document oficial vă este înaintat, trebuie făcut cunoscut şi asigurătorului.
administrarea activelor - Grupul Allianz beneficiază de recunoaştere internaţională, atât pentru profesionalismul
Vă rugăm ca în momentul în care ne contactaţi să aveţi la dispoziţie următoarele informaţii:
şi expertiza reprezentanţilor săi, cât şi pentru soliditatea afacerilor derulate
• numărul poliţei de asigurare
• În toţi cei peste 120 de ani de existenţă, Grupul Allianz s-a impus ca un partener stabil financiar pentru clienţi,
parteneri, acţionari şi angajaţi • sucursala emitentă

• Pe segmentul asigurărilor, Allianz este lider de piaţă pe piaţa germană şi o prezenţă puternică la nivel • data producerii evenimentului
internaţional • detalii în legătură cu cele întâmplate
• o estimare asupra valorii daunei.

* perioada 2002-2013
**conform Rapoartelor anuale asupra pieţei de asigurări publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară