Sunteți pe pagina 1din 1

Garanţiile reprezintă obligaţii de plată pe care şi le asumă statul faţă de creditori şi în beneficiul

unei firme ce a solicitat acestora un împrumut, în cazul în care acesta din urmă nu poate garanta
sarcinile de rambursare convenite cu creditorii. Sursa de finanţare a tuturor acestor cheltuieli o
reprezintă bugetul de stat.
Statul garantează împrumuturi pentru unele firme care îşi desfăşoară activitatea în domenii
prioritare şi care apelează la asemenea resurse pentru promovarea de programe de dezvoltare şi
retehnologizare, absolut necesare economiei naţionale.
În cazul în care beneficiarul unui împrumut garantat nu-şi onorează obligaţia faţă de banca
creditoare,statul se obligă să ramburseze creditul pe seama resurselor bugetare.
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să emită garanţii de stat pentru împrumuturi
contractate de agenţi economici sau autorităţi ale administraţiei publice locale, desemnate prin
hotărâre de guvern, pentru care se prevede că rambursarea împrumuturilor respective se face din
resursele proprii ale entităţilor nominalizate.
Garanţia emisă de MFP are la bază avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de
Comerţ Exterior,respectiv al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Ministerul Finanţelor Publice emite o scrisoare de garanţie în favoarea instituţiei creditoare, după
ce a acceptat clauzele contractuale între aceasta şi potenţialul beneficiar (entităţile mai sus
menţionate), în care se specifică condiţiile împrumutului. Garanţia reprezintă o obligaţie a
statului român, care se execută în cazul în care beneficiarul împrumutului nu are capacitatea să
achite, în întregime sau parţial, împrumutul, dobânda,comisioanele sau alte costuri stabilite.
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor
contractate, se constituie Fondul de risc, care se gestionează de Ministerul Finanţelor Publice
prin contul curent general al Trezoreriei Statului, format din:
 sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate de
stat, cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, de la care nu se percepe comision,
 dobânzi la disponibilităţile aflate în contul Fondului de risc;
 dobânzi şi penalităţi de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a
obligaţiilor fiscale ale beneficiarilor de împrumut;
 fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop;
 alte surse constituite în acest scop.
În funcţie de gradul de risc al împrumutului, Ministerul Finanţelor Publice determină cuantumul
comisionului de risc. Sumele plătite de MFP, în eventualitatea insolvenţei beneficiarilor de
împrumut se recuperează de la debitori, conform legii.