Sunteți pe pagina 1din 7

Leasing financiar și operațional

Operațiuni de leasing – definiție: Operațiunea prin care o parte – Locator/Finanțator –


transmite pentru o perioada determinată dreptul de folosință asupra unui bun (al cărui proprietar
este) celeilalte părți – Locatar/Utilizator – contra unei plăți periodice – rata de leasing – iar la
sfârșitul perioadei se obligă să respecte dreptul de opțiune al Locatarului: de a cumpăra bunul; de
a prelungi contractul de leasing; de a înceta raporturile contractuale.
Contractul de leasing este un accord prin care locatorul (proprietarul) cedează locatarului
(utilizatorul), în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pe o perioadă de
timp stabilită.
Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte dintre
riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.
Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă indeplinește cel puțin una
dintre următoarele condiții:
a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei
contractului de leasing;
b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie
cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului
de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;
c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a
bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;
d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu
valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către
finanţator, respectiv costul de achiziţie;
e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai
locatarul le poate utiliza fără modificări majore.
Leasingul operațional este operațiunea de leasing care nu intră în categoria leasingului
financiar. Altfel spus, reprezintă orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care
transferă locatarului riscurile și beneficiile dreptului de proprietate, mai puțin riscul de valorificare
a bunului la valoarea reziduală și care nu îndeplinește niciuna dintre condițiile leasingului
financiar. Riscul de valorificare la valoarea reziduală există atunci când opțiunea de cumpărare nu
este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea
bunului la momentul expirării contractului. La nivelul locatarului leasingul operațional este tratat
drept o operațiune de închiriere, acesta contabilizând cheltuieli cu chiria.

1
Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se
efectuează astfel:
- în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator,
- în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator.
În ceea ce privește dobânzile de primit corespunzătoare creanțelor din leasing financiar se
înregistrează în contabilitatea locatorului (Proprietarului) periodic, conform contabilității de
angajamente, în contra-partida contului de venituri, iar în contabilitatea locatarului (Utilizatorului),
în contra-partida contului de cheltuieli. De asemenea, dobanda de plătit aferentă perioadelor
viitoare se întegistrează în conturi extrabilanțiere, în afara bilanțului, respectiv în contul 8051
“Dobânzi de plătit”.
În cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt
tratate ca investiţii în imobilizări, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica
normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o
bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.
Avantajele leasingului financiar:
- la finalul perioadei contractuale, bunul se poate achiziționa bunul devenind astfel proprietarul
acestuia;
- nu oferiți garanții imobiliare;
- rate flexibile compuse în principal din dobândă și TVA;
- bunurile se înregistrează ca mijloace fixe în contabilitatea utilizatorului, acesta deducând
cheltuielile cu amortizarea și dobânda.
Dezavantajele leasingului financiar:
- riscurile asupra dreptului de proprietate asupra activului sunt transferate utilizatorului la
sfârșitul contractului de leasing;
- avansul este obligatoriu;
- cheltuielile legate de întreținerea bunului revin utilizatorului.
Avantaje ale leasingului operațional:
- avansul nu este obligatoriu;
- este recomandat în cazul în care bunurile vor fi folosite pe durată determinată existând
posibilitatea prelungirii contractului;
- optimizarea fluxului de numerar: Posibilitatea înnoirii continue a parcului auto fără costuri
adiționale semnificative; Locatarul nu suportă uzura fizică și morală a bunului; Reducerea
semnificativă a cheltuielilor cu personalul administrativ parc auto;
- administrarea eficientă a parcului auto (întreținere, asigurare, costuri service);
- permite alocarea pentru alte scopuri a surselor de finanțare adiționale (împrumuturi bancare);

2
- ratele de leasing sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit (corelație directă
între sumele plătite și cheltuiala deductibila).
Dezavantajele leasingului operațional:
- utilizatorul este obligat ca la sfarșitul contractului de leasing să înapoieze bunul;
- rata lunară poate fi mai mare decât în cazul leasingului finaciar deoarece în cazul leasingului
operațional nu este necesar un avans.
Pentru clarificarea leasingului financiar vom lua drept exemplu:
Între S.C. Alfa (Locator/Proprietar) si S.C. Beta (Locatar/Utilizator) se încheie un contract de
leasing financiar cu următoarele caracteristici:
- Durata contractului: 3 ani;
- Durata de viață economică estimată: 5 ani;
- Data începerii contractului: 1 ianuarie N;
- Obiectul contractului: Utilaj;
- Valoarea justă a utilajului (preț plătit de locator pentru procurarea utilajului): 29.442 lei;
- Sunt prevazute: un avans de 4000 de lei și 3 redevențe anuale de 10.000 lei fiecare,
achitabile în ultima zi a anului, (cota TVA 19%);
- La finalul contractului se achită o valoare reziduabilă de 2000 lei;
- Rata dobânzii utilizată este de 12%.

Rambursarea de
Data Flux (Principal) Dobânda Soldul datoriei
datorie
0 1 2=4*12% 3=1-2 4=4 anterior -3
01.01.N
- - 29442
01.01.N
4000 - 4000 25442
31.12.N
10000 3053 6947 18495
31.12.N+1
10000 2219 7781 10714
31.12.N+2
10000 1286 8714 2000
21.12.N+2
2000 - 2000 0
Total
36000 6558 29442 86094

Înregistrari Contabile:
I. Locator/Utilizator:

3
1. 01.01.N – Primirea bunului în leasing

- 2131 = 167 29442 lei


„Echipamente tehnologice „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) ”
2. Înregistrarea extrabilanțieră a dobânzii”

- Dobânda: D8051 6558 lei.


„Dobânzi de plătit”

3. 01.01.N – Plata avansului:

- Înregistrarea facturii:

- % = 404 4760 lei


409 „Furnizori de imobilizări” 4000 lei
„Furnizori-debitori”
4426 760 lei
„TVA deductibilă”

- Plata avans:

404 = 5121 4760 lei


„Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”

4. Diminuarea soldului datoriei cu avansul:

- 167 = 409 4760 lei


„Alte împrumuturi şi datorii asimilate” „Furnizori-debitori”

5. 31.12.N
a. Plata chiriei de 10000 lei ( dobânda + principal)
Rata = 12%
10000 10000 10000 2000
Rata internă de rentabilitate = 4000 + (1+12%)1 + (1+12%)2 + (1+12%)3 + (1+12%)3

4
Chirii : 10000
TVA: 1900
TOTAL:11900

% = 404 11900 lei


167 „Furnizori de imobilizări” 6947 lei
„Alte împrumuturi şi datorii asimilate”
666 3053 lei
„Cheltuieli privind dobânzile”
4426 1900 lei
„TVA deductibilă”
b. Diminuarea extrabilanțieră a dobânzii datorate

- 31.12.N C8051 3505 lei


„Dobânzi de plătit”

c. Plata facturii
- 404 = 5121 11900 lei
„Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”

31.12.N – Amortizarea activului:

- Valoarea amotrizabilă: 29442 lei


- Durata = 5 ani

29442
AN = = 5888,4 lei
5

- Înregistrarea în contabilitate:

6811 = 2813 5888,4 lei


„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
privind amortizarea imobilizărilor” transport, animalelor şi plantaţiilor”

5
 În anii N+1 și N+2 facturile se întegistrează similar, dar cu valorile din tabel.

II. Locatar/Proprietar:

1. Darea bunului în leasing :

- 2678 = 5121 29442 lei


„ Alte creanţe imobilizate” „Conturi la bănci în lei”

2. Încasare avans:

- 5121 = 2678 4760 lei


„Conturi la bănci în lei” „ Alte creanţe imobilizate”

3. Încasare redevență:

- 5121 = % 11900 lei


„Conturi la bănci în lei” 2678 6947 lei
„ Alte creanţe imobilizate”
766 3053 lei
„Venituri din dobânzi”
4427 1900 lei
„TVA colectată”
Leasing operațional – exemplu
La 01.01.N S.C. Alfa (Locator/Proprietar) a închiriat, pentru 1 an, o clădire de la societatea
Beta (Locatar/Utilizator). Chiria lunară este de 10.000 lei. Informații suplimetare (cost 1.500.000
lei, amortizare cumulată 300.000 lei) durată de viață utilă ramasă 50 ani, metoda de amortizare
lineară)
I. Locatar/Utilizator:
1. 01.01.N – începutul contractului
- Extrabilanțier:
a. D 8031 1200000 lei
„Imobilizări corporale luate cu chirie”
b. D 8036 10000*12= 120000 lei

6
„Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate”
2. În fiecare lună se primește factura:

- % = 401 11900 lei


612 „Furnizori” 10000 lei
„Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”
4426 1900 lei
„TVA deductibilă”
3. Diminuarea extrabilanțieră a imobilizării:
- C 8031 10.000 lei
„Imobilizări corporale luate cu chirie”
II. Locator/Proprietar

1. 411 = % 11900 lei


„Clienţi” 706 10000 lei
„Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii”
4427 1900 lei
„TVA colectată”