Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL

SPORTUL ÎN VIAȚA MEA- EDIȚIA A IX-A, FEBRUARIE 2017


CAER Poz. 582
PARTICIPANȚI
La concurs pot participa:
- Elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal;
- Cadredidactice care predau la ciclurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal.
SECȚIUNI
A. DEDICATE ELEVILOR
1. Sportul în culori – expoziție-concurs de desene și fotografii.
2. Povestea mea – eseu cu tematică sportivă;
3. Campionul meu preferat – interviu, reportaj, eseu cu/despre un sportiv;
B. DEDICATE CADRELOR DIDACTICE
4. Simpozion cu tema “Dezvoltare personală prin sport” - lucrări ale cadrelor didactice
CRITERII PRIVIND MATERIALELE
Desenele se vor realiza în acuarele sau tempera, pe bloc mic de desen (A4). Pe față, în dreapta jos, se va lipi
o eticheta pe care se va scrie tema planșei, autorul, clasa, instituția, prof. coordonator. Pentru apariția pe CD se
vor trimite și scanate.
Fotografiile vor fi de mărime 15cm x 21 cm lipite pe carton colorat de forma A4. Pe față, în dreapta jos, se
va lipi o etichetă pe care se va scrie tema planșei, autorul, clasa, instituția, prof. coordonator. Pentru apariția pe
CD vor fi trimise și în variantă electronică.
Eseurile, reportajele, interviurile, materialele cadrelor didactice vor respecta următoarele cerințe:
o Eseurile vor avea maximum o pagină (A4).
o Materialele jurnalistice vor avea 1-2 pagini (A4).
o Referatele cadrelor didactice vor avea maximum două pagini și vor reflecta aspecte concrete ale activității
sportive la clasă, în activități extrașcolare, în săli de sport, alte aspecte specifice antrenorilor care fac
performanță ( cantonamente, antrenamente etc. )
o Titlul va fi scris cu majuscule ( Times New Roman 14 Bold), centrat, la două rânduri de titlu se vor scrie
autorul și instituția- în cazul referatelor, adăugându-se cadrul didactic coordonator- în cazul materialelor
elevilor (Times New Roman 12);
o La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (redactarea textului se va face în format
A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm text aliniat justified, Times New Roman 12).
o Reportajele și interviurile vor prezenta un sportiv de performanță (elev, sportiv profesionist) sau un
eveniment sportiv;
o Un elev va participa cu maximum o lucrare pe secțiune.
OBSERVAȚII
 Termen limită pentru primirea materialelor pe mail: 17 februarie 2017
 Toate materialele vor fi trimise pe adresa de mail proiecte7resita@yahoo.com .
 Fiecare material va fi însoțit, obligatoriu de fișa de înscriere.
 Taxa de participare de 25 de lei ;
 Desenele, fotografiile, parteneriatul completat şi semnat, în 2 exemplare, un plic A4 autoadresat şi
timbrat (4 lei) şi taxa de participare se trimit în plic pe adresa şcolii până în data de 17 februarie (data
de expediere);
 Adresa pentru expediere : ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA, Str.Progresului, Nr.6, Caraş-
Severin, Cod 320135;
 Referatele pentru simpozion pot fi întocmite de 2 cadre didactice, în acest caz, taxa va fi de 20 ron
pentru fiecare.
 TOATE MATERIALELE VOR FI SCRISE CU DIACRITICE ȘI VOR RESPECTA CRITERIILE
STABILITE DE ORGANIZATORI.
Evaluarea:
o Diplomă de participare secțiunile 1-4
o Premiile I, II, III, mențiune la secțiunile 1 și 2, pe categorii de vârstă.
o CD cu ISBN în care vor fi publicate materialele reprezentative, de calitate, originale (nu vor fi publicate
materiale copiate și care nu respectă cerințele de redactare impuse de organizatori) .
o Pe CD vor apărea doar materialele trimise în format electronic.
Data desfășurării manifestării: 20- 24 februarie 2017
Diplomele și CD-ul cu lucrări vor fi trimise până la data de 1 aprilie 2017.
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa
Caraş-Severin
Str. Progresului, nr. 6
Telefon: 0255/251826, fax: 0255/250673
scoala7resita@yahoo.com
www.scoala7resita.ro
NR . 2258 /31.10.2016

PROIECT NAȚIONAL SPORTUL ÎN VIAȚA MEA


CONTRACT DE PARTENERIAT

1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA, reprezentată prin: director prof. ILEANA POMOJA şi
prof.CRISTIANA SCHMALER, coordonator proiect, în calitate de APLICANT

şi

B) ŞCOALA..................................…………………………………....................................….....,
JUDEŢ................................... ....................................... reprezentată prin DIRECTOR, prof.
.................................................... şi prof.coord. activităţi în cadrul şcolii, ......................................................
telefon ............................, în calitate de PARTENER

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul proiectului interjudețean SPORTUL ÎN VIAȚA
MEA– ediţia a IX-a (2017).

3. Grup ţintă: Preşcolari, elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal din ţară, cadre didactice
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :

- Să organizeze activitățile proiectului în conformitate cu planul de activități;


- Să informeze școala parteneră în legătură cu modificările care apar în program;
- Să invite școala parteneră la activitatea finală;
- Să implice elevii în activități cultural- artistice și de altă natură în parteneriat;
- Să păstreze legătura permanentă cu școala parteneră.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- Să mediatizeze proiectul în școală;
- Să pregătească școlarii pentru activitate;
- Să selecteze copiii talentați pentru a participa la faza finală;
- Să respecte regulamentul concursului;
- Să participe la concursul regional Sportul în viața mea.
situaţie care ar putea influenţa negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia (noiembrie 2016) şi este valabil pe perioada anului
2017.
6.Clauze finale ale acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener, în vederea
organizării și desfășurării deactivități extrașcolare în cadrul proiectului regional SPORTUL ÎN VIAȚA MEA.

7.Scopul proiectului
Scopul desfășurării proiectului constă în promovarea elevilor care fac sport de performanță, a elevilor talentați
din punct de vederte sportiv și literar, precum li dezvoltarea abilităților de comunicare, a relațiilor de
colaborare dintre unitățile de învățământ, identificarea unor modele de bună practică sau a unor incoerențe în
sistem prin comparare cu alte țări europene.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA - APLICANT


Director, prof. ILEANA POMOJA

......................................................................................- PARTENER
Director, prof. ................................................................................
Coordonator activităţi, prof. ................................................................