Sunteți pe pagina 1din 146

PLANIFICARE

CLASA PREGĂTITOARE

1
2
ANEXA 2 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar


Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
1
Limba și literatura românã 5 7 6 5 5
Limbã și comunicare
Limbã modernã 1 1 1 2 2
Matematicã2 3 3 4 4 4
Matematicã și științe ale naturii
Științe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie – – – – 1
Geografie – – – – 1
Om și societate
Educație civicã – – 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educație fizicã 2 2 2 2 2
Educație fizicã, sport și sãnãtate Joc și mișcare – – – 1 l

Muzicã și mișcare 2 2 2 1 1
Arte

Arte vizuale și abilitãți practice 2 2 2 2 1


Tehnologii
Consiliere și orientare Dezvoltare personalã 2 1 1 – –
Numãr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia școlii (discipline opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Numãr minim de ore pe sãptãmânã 19 20 20 20 21 1
Numãr maxim de ore pe sãptãmânã 20 21 21 21 22

1
La clasa pregãtitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intituleazã Comunicare în limba românã.
2
La clasa pregãtitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se studiazã integrat disciplina Matematicã și explorarea mediului.

3
COMPETENȚE GENERALE/SPECIFICE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Receptarea de mesaje orale în contexte 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
de comunicare cunoscute 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
situaţii de comunicare 2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
scrise, în contexte de comunicare 3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
cunoscute familiare;
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,
din universul familiar;
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes
pentru lucrul cu cartea.
4. Redactarea de mesaje în diverse 4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;
situaţii de comunicare 4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare;
4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune): Citire/ lectură:


- Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica - Cartea
un obiect, o persoană, a formula o rugăminte - Coperte, foaie, pagină, text, ilustraţii
- Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul - Literele mici şi mari de tipar
- Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate - Simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare, ieşire, spital,
- Dialogul trecere de pietoni etc.
- Formularea de întrebări şi răspunsuri despre: jocuri şi jucării, membrii - Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
familiei, prieteni, animale, reguli de igienă alimentară şi personală - Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
- Forme ale discursului oral - Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
- Povestirea după imagini - Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
4
Scriere/ redactare: Elemente de construcţie a comunicării:
- Elemente grafice care intră în componenţa literelor de mână: linii, - Vocabular
puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe - Cuvântul
- Desenarea literelor de tipar - Cuvinte cu sens asemănător
- Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă - Cuvinte cu sens opus
- Scrierea funcţională folosind desene, simboluri - Fonetică
- Felicitarea - Sunete specifice limbii române
- Biletul - Despărţirea cuvintelor în silabe
- Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu conţin diftongi,
triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge,
gi, che, chi, ghe, ghi

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Utilizarea numerelor în calcule 1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;


elementare 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-31
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +, –) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
2. Evidenţierea caracteristicilor 2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în,
geometrice ale unor obiecte localizate în pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic;
spaţiul înconjurător 2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri
geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător;
3. Identificarea unor fenomene/ relaţii/ 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
regularităţi/ structuri din mediul identificării unor regularităţi;
apropiat 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar;
4. Generarea unor explicaţii simple prin 4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin
folosirea unor elemente de logică desene şi operatorii logici „şi”, „nu”;
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive;
5. Rezolvarea de probleme pornind de la 5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat;
sortarea şi reprezentarea unor date 5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor;

5
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale 6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor;
pentru măsurări şi estimări 6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente
familiare;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-
joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31;
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor
instrumente adecvate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Numere: - Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)


- Numerele naturale 0-31: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), - Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31
comparare, ordonare:
- de la 0 la 10 Date:
- de la 10 la 20 - Colectarea şi gruparea datelor
- de la 20 la 31
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare Ştiinţele vieţii:
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, - Corpul omenesc
prin numărare/cu suport intuitiv - Părţi componente şi rolul lor
- Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul - Simţurile
0-31, cu suport intuitiv - Igiena corpului
- Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
Figuri şi corpuri geometrice: dezvoltare; igiena alimentaţiei
- Orientare spaţială şi localizări în spaţiu - Plante şi animale
- Repere/direcţii în spaţiu : în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în - Părţi componente
spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic - Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
- Figuri plane/ 2D dezvoltare
- Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare - Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
- Corpuri/ 3D
- Cub, cuboid, sferă: denumire Ştiinţele Pământului:
- Elemente intuitive privind:
Măsurări: - Pământul
- Lungime - Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri,
- Unităţi nonstandard mare etc.)
- Timp - Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
- Ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare - Universul
- Anotimpurile: denumire, ordonare - Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple
- Bani
6
Ştiinţele fizicii: - Forme şi transfer de energie
- Forţe şi mişcare - Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă
- Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere în mânuirea aparatelor electrice
- Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere - Unde şi vibraţii: producerea sunetelor

DEZVOLTARE PERSONALĂ

1. Manifestarea interesului pentru 1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare;


autocunoaştere şi a atitudinii pozitive 1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală;
faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară;
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea;
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară;
specifice învăţării în context şcolar 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar;
3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos: Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi şcolarul mic:
- Igiena personală - Rutine şi sarcini de lucru
- Abilităţi şi atitudini de învăţare
Dezvoltare emoţională şi socială: - Explorarea meseriilor
- Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
- Comunicare şcolară eficientă
- Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

1. Explorarea de mesaje artistice 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/colaj/ film/
exprimate în limbaj vizual într-o desen animat, care reflectă un context familiar;
diversitate de contexte familiare 1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;

7
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
estetice folosind materiale şi tehnici 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;
elementare diverse 2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct;
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Desen: Modelaj:
- Materiale şi instrumente: hârtie, diverse obiecte, creion grafit, creioane - Materiale şi instrumente: plastilină, presare, modelare liberă
colorate (opţional: PC, tabletă) - Elemente de limbaj plastic
- Tehnici de lucru - Formă
- Linie modulată, repetiţie - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative, figurine
- Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma (fără terminologie) etc.
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: desen liber, decoraţii simple
Colaj:
Pictură: - Materiale şi instrumente: foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie,
- Materiale şi instrumente: acuarele, tempera, hârtie, hârtie colorată, diferite obiecte
burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tabletă - Tehnici de lucru: mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur,
- Tehnici de lucru: pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare, tamponare, îndoire, răsucire, lipire
pulverizare - Elemente de limbaj plastic: formă, volum
- Elemente de limbaj plastic: pata - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative, bijuterii,
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: compoziţii spaţii, jucării, instalaţii, figurine etc.

Confecţii şi jucării: Foto-film:


- Materiale şi instrumente: hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac, - Materiale şi instrumente: aparate de redare şi înregistrare (telefon,
foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din natură (frunze/petale uscate, aparate foto, PC, tabletă), filme, fotografii
ghinde) - Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: vizionarea unor filme şi
- Tehnici de lucru: origami, tangram, croit, cusut fotografii; realizarea unor fotografii
- Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod, formă
- Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: obiecte decorative şi de
îmbrăcăminte pentru păpuşi

8
MUZICĂ ȘI MIȘCARE

1. Receptarea unor cântece pentru copii 1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante;
şi a unor elemente simple de limbaj 1.2. Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântată;
muzical 1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporale;
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor;
2. Interpretarea de cântece pentru copii, 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;
cu mijloace specifice vârstei 2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber;
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi
intensităţi diferite;
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi 3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică,apelând la diverse forme de exprimare ;
experienţe prin intermediul muzicii şi 3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor;
mişcării, individual sau în grup 3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea
cântecelor;
3.4. Improvizarea a unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor şi asocierea
acesteia cu mişcări adecvate.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Cântare vocală: - Sunete din mediul înconjurător


- Cântarea vocală în grup şi individual - Sunete vocale (vorbite sau cântate)
- Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea - Sunete muzicale instrumentale
- Ritmul
Cântare instrumentală: - Sunete lungi/scurte
- Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.) - Melodia
- Jucării muzicale improvizate - Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
- Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne) - Interpretarea
- Cântarea cu acompaniament - Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
- Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic - Cântec vesel/trist
- Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
Mişcare pe muzică:
Elemente de limbaj muzical: - Mişcări libere pe muzică
- Timbrul - Mişcări sugerate de textul cântecului

9
ORAR ORIENTATIV

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

I CLR DP CLR DP CLR

II MEM CLR MEM CLR AVAP

III MM MEM AVAP MEM Educaţie fizică şi sport

IV Religie Educaţie fizică şi sport Limba modernă MM

10
Planificare calendaristică integrată orientativă
Nr. de ore – Trunchi comun 19 ore: 5 CLR, 4 MEM, 2 AVAP, 2 MM, 2 DP + 1 Religie + 2 Ed. Fizică și Sport + 1 Limba Modernă
Nr. Competențe Nr. de
Unități tematice Disciplina Conținuturi Săptămâna Observații
crt. specifice ore
SEMESTRUL I
1. I. La școală CLR 1.1; 1.2; Prima zi de școală 15 ore I – III
1.3; 1.4; Evaluare inițială ( 1, 2, 3, 4 )
2.2; 2.3; Probe de cunoaștere a copilului: probe de evidențiere a achizițiilor
3.4; 4.3 dobândite, la grădiniță (calitatea pronunției, a acuității vizuale și
auditive, nivelul de dezvoltare a vocabularului)
Cum salutăm?
Cum ne prezentăm?
La școală
Recunoaște obiectele
Recapitulare. Verificare

MEM 2.1 Evaluare inițială ( 1, 2, 3, 4 )


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte matematice 12 ore
Orientare spațială și localizări în spațiu (deasupra – dedesubt – lângă;
stânga – dreapta; în fața – în spate; în – pe; orizontal – vertical – oblic;
aproape – departe; sus – jos; lung – scurt; înalt – scund; lat – îngust; gros
– subțire)
Corpul omenesc. Părțile componente și rolul lor. Simțurile
Recapitulare. Verificare

DP 1.1; 1.2; Evaluare inițială 6 ore


2.3 Autocunoaștere și stil de viață sănătos
Cine sunt eu?
6 ore
AVAP 2.1; 2.2; 2.3 Evaluare inițială: Peisaj de toamnă, Livada bunicilor
Materiale și instrumente de lucru

MM 1.1; 1.2; 1.4; Evaluare inițială 6 ore


2.1; 2.2; 2.3 Cântare vocală în grup și individuală
Poziția, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicția, sincronizarea

11
2. II. Cartea CLR 1.1; 1.2; Cartea. Coperte, foaie, pagină, text, ilustrații 10 ore IV – V
1.3; 1.4; Propoziția. Propoziția formată din două cuvinte. Propoziția formată din
2.3; 4.1 trei cuvinte
Educarea limbajului: cuvântul, silaba, despărțirea cuvintelor în silabe și
stabilirea numărului de silabe
Recapitulare. Verificare

MEM 3.1; 5.1 Gruparea de obiecte și formarea de mulțimi 8 ore


Mulțimi cu tot atâtea elemente. Mulțimi cu mai multe elemente. Mulțimi
cu mai puține elemente.
Simțurile
Igiene corpului
Verificare

DP 1.1; 3.3 Trăsături fizice 4 ore


Din preferințele mele
Corpul meu

AVAP 2.1; 2.2; Tehnici de lucru 4 ore


2.3; 2.4 Lucrări cu materiale din natură: Frunze de toamnă, Fluturele/Iepurașul/
Chipul, Copacul

MM 1.1; 1.4; 2.1; Cântare vocală: cântarea în colectiv 4 ore


3.1; 3.2 Mișcare pe muzică liberă
3. III. Bucuriile CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „a”, „A”, „m”, „M”, „n”, „N”, „i”, „I” 20 de VI – IX
toamnei 1.3; 2.1; Citirea literelor, a silabelor și a cuvintelor ore
2.3; 3.1; Scriere literelor, mari și mici, de tipar
4.1; 4.2 Comunicare orală
Elemente grafice
Recapitulare. Verificare

MEM 1.1; 1.2; Numerele naturale de la 0 la 10 – recunoaștere, comparare, ordonare, 16 ore


1.3; 3.1; compunere și descompunere
4.2 Numărul și cifra 1
Numărul și cifra 2
Numărul și cifra 3
Numărul și cifra 0
Plante
Igiena alimentației
Condiții de viață: apă, ael, lumină, căldură

12
Recapitulare. Verificare

DP 1.2; Curățenia – mama sănătății 8 ore


Obiectele necesare igienei personale
Activități desfășurate pentru igiena personală
Reguli de igienă

AVAP 2.1; 2.2; Confecții și jucării – lucrări din hârtie: Evantaiul,Coiful, Cubul, Morișca 8 ore
2.3; 2.4 Palatul piticilor- jocuri cu diferite cuburi

MM 1.1; 1.4; Cântarea vocală: cântarea în colectiv 8 ore


2.1 Mișcarea pe muzică – sugerată de textul cântecului
4. IV. Ne pregătim CLR Sunetele și literele: „e”, „E”, „r”, „R”, „u”, „U” 25 de X – XIV
de sărbători Biletul. Felicitarea ore
Simboluri uzuale pentru: metrou, spital, farmacie, intrare, ieşire,
informaţii, semafor, trecere de pietoni
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
Scrierea literelor mari și mici de tipar
Comunicarea orală
Elemente grafice
Recapitulare. Verificare

MEM Numerele naturale de la 0 la 10 – recunoaștere, comparare, ordonare, 20 ore


compunere și descompunere
Numărul și cifra 4
Numărul și cifra 5
Numărul și cifra 6
Numărul și cifra 7
Plante
Piramida alimentelor. Hrana ca sursă de energie
Animale. Părțile componente și rolul lor
Recapitulare. Verificare

DP Programul zilnic al şcolarului 10 ore


Dezvoltare emoţională şi socială: bucurie, tristeţe, frică, furie. Roata emoţiilor

AVAP Colaj: rupere, mototolire: Drapelul 10 ore


Linie modulată, repetiţie, pictare: Globuleţe
Decupare, perforare, decorare: Steaua
Modelaj plastilină: Omul de zăpadă

13
MM Mişcarea pe muzică 10 ore
Percuţia corporală: bătăi din palme, cu degetele pe bancă
Cântarea instrumentală: mânuirea jucăriilor muzicale
VACANȚA DE IARNĂ
5. V. Iarna CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „o”, „O”, „c”, „C”, „l”, „L”, „ă”, „Ă” 20 de XV –
1.3; 1.4; Citirea literelor, silabelor, cuvintelor ore XVIII
2.1; 2.2; Scrierea literelor mari și mici de tipar
2.3; 3.1; Comunicarea orală
3.3; 3.4 Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

MEM 4.1; 1.1; Numerele naturale de la 0 la 10 – recunoaștere, comparare, ordonare, 16 ore


1.2; 1.3; compunere și descompunere
3.1; 3.2 Numărul și cifra 8
Numărul și cifra 9
Numărul 10
Compararea și ordonarea numerelor de la 0 la 10
Plante și animale
Hrana ca sursă de energie
Recapitulare. Verificare

DP 2.1; 2.2 Reguli de comunicare în activitatea școlară 8 ore


Formule de adresare
Jocuri didactice
Simboluri întâlnite în mediul apropiat

AVAP 2.2; 2.3; Confecționarea de jocuri și jucării simple: puzzle, măști. 8 ore
2.4; 2.5 Compoziții plastice

MM 2.2; 3.1 Cântarea instrumentală: jucării muzicale improvizate 8 ore


Cântarea în colectiv asociind cu acompaniamentul liber
SEMESTRUL AL II-LEA
6. VI. Fenomene ale CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „t”, „T”, „s”, „S”, „v”, „V”, „p”, „P”, 15 ore I-III
naturii 1.3; 2.1; Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
3.1; 4.1 Scrierea literelor mari și mici de tipar
Comunicarea orală
Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

14
MEM 1.1; 1.2; Adunarea și scăderea în concentrul 0-10 12 ore
1.3; 3.1 Adunarea și scăderea cu 1 și cu 2
Rezolvarea de probleme cu operații de adunare/scădere cu 1 – 2 unități
Prezența apei în natură
Fenomene ale naturii
Recapitulare. Verificare

DP 2.3; 3.2; Ființe și obiecte preferate 6 ore


3.3 Activități desfășurate în gospodărie
Meserii și activități desfășurate în timpul liber
Alcătuirea jurnalului personal
Caracteristici ale ființelor
Animale și obiecte preferate

AVAP 1.3; 2.2; Figurine din plastilină: În ograda bunicilor 6 ore


2.4; 2.5 Confecționarea mărțișoarelor
Vizionarea unor filme și fotografii, realizarea unor fotografii

MM 1.1; 1.2; Sunetul din mediul înconjurător: lung – scurt, tare – încet 6 ore
1.4 Intonarea corectă a sunetelor care diferă ca înălțime
7. VII. Primăvara CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „d”, „D”, „ș”, „Ș”, „î,”, „Δ, „â”, „” 15 ore IV – VI
1.3; 2.1; Cuvinte cu același înțeles
3.1; 4.1 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
Scrierea literelor mari și mici de tipar
Comunicarea orală
Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

MEM 1.1; 1.4; Adunarea și scăderea cu 1-5 unități, prin numărare 12 ore
1.5; 1.6; Livada
3.1 Grădina de legume
Pădurea
Recapitulare. Verificare

DP 3.1; 3.2; Aspecte specifice ale organizării, învățării și pregătirii pentru viață, la 6 ore
3.3 școlarul mic
Reguli elementare ale noilor rutine
Activități de rutină
Întâlnirea de dimineață
Explorarea intereselor și experiențelor anterioare

15
AVAP 1.3; 2.2; Exprimarea ideilor și trăsăturilor personale, în aplicații simple, specifice 6 ore
2.3; 2.4 artelor vizuale – felicitarea
Confecționarea unor jucării – desen animat
Lucrări ale culturii românești (picturi)

MM 1.1; 1.2; Elemente de limbaj muzical 6 ore


1.4; 3.3 Timbrul: sunetul vorbit sau cântat
Sunete muzicale instrumentale
8. VIII. Universul CLR 1.1; 1.2; Sunetul și literele: : „b”, „B”, „j”, „J”, 10 ore VII – VIII
1.3; 2.1; Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
3.1; 4.1 Scrierea literelor mari și mici de tipar
Comunicarea orală
Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

MEM 1.4; 1.5; Numerele naturale de la 10 la 20 8 ore


1.6; 3.1 Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 10 la 20
Științele Pământului: Pământul, Soarele, Luna
Științele fizicii: Aparate care utilizează electricitatea
Recapitulare. Verificare

DP 3.2 Abilități și atitudini de învățare 4 ore


Organizarea învățării
Realizarea albumului clasei

AVAP 2.2; 2.3; Pictură decorativă – Ouă de Paște 4 ore


2.4; 2.5

MM 1.1 Ritmul: sunete lungi, sunete scurte 4 ore


Durate muzicale
9. IX. Copilărie CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „h”, „H”, „ț”, „Ț”, „g”, „G”, „f”, „F” 20 de IX – XII
fericită 1.3; 2.1; Citirea literelor, silabelor, cuvintelor ore
2.3; 3.1; Scrierea literelor mari și mici de tipar
4.1 Comunicarea orală
Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

MEM 3.3; 5.1; Numerele naturale de la 20 la 31 16 ore


5.2 Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 20 la 31
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 20 la 31 fără și cu trecere

16
peste ordin
Probleme
Unde și vibrații
Forțe și mișcare. Mișcarea corpurilor și schimbarea formei
Efecte pozitive și negative ale unor acțiuni asupra mediului
Anotimpurile
Recapitulare. Verificare

DP 3.3 Hobby-uri 8 ore


Prezentarea în fața grupului a unor obiecte personale care exprimă cel
mai bine ce îi place fiecăruia să facă
Ghicitori, colaje despre hobby-uri

AVAP 1.3; 2.2; Confecții și jucării – tangram 8 ore


2.3; 2.4 Lucrări ale culturii românești (biserici, porți și monumente din lemn)

MM 1.1; 2.3; Structuri ritmice 8 ore


3.1; 3.2; Melodia: sunete înalte – joase
3.3; 3.4 Mersul melodiei. Legătura dintre text și melodie
Nuanțe: tare, încet, mediu
10. X. Parcul de CLR 1.1; 1.2; Sunetele și literele: „z”. „Z”, „x”, „X”, „k”, „K”, „q”, „Q”, „w”, „W”, 10 ore XIII – XIV
distracții 1.3; 2.1; „y”, „Y”
2.2; 3.1; Cuvinte cu înțeles opus
4.1 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
Scrierea literelor mari și mici de tipar
Comunicarea orală
Elemente grafice care intră în componența literelor de mână
Recapitulare. Verificare

MEM 2.2; 3.1; Figuri plane 8 ore


4.2; 6.1; Corpuri geometrice
6.2; 6.3 Unități non-standard, pentru lungime
Unități de măsurarea a timpului: ziua, săptămâna, luna – denumire,
ordonare
Anotimpurile – denumire, ordonare
Unități de măsurare a valorii: Banii
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31
Recapitulare. Verificare
DP 3.3 Explorarea meseriilor 4 ore
Hobby-uri

17
Activități preferate
Portofoliul personal
Jocuri didactice

AVAP 1.3; 2.2; Confecții și jucării – Palmierul 4 ore


2.3; 2.4 Colaj – Chip de fetiță
Lucrări ale culturii românești (ceramică)

MM 2.1; 3.1; Procedee armonico-polifonice – grupe alternative: solist-cor, lanț, dialog 4 ore
3.2 Audierea unor cântece interpretate de copii
Audierea unor melodii din muzica clasică
11. XI. Vara CLR 1.1; 1.2; Citirea silabelor, cuvintelor 10 ore XV– XVI
Recapitulare 1.3; 1.4; Scrierea literelor mari și mici de tipar
finală 2.1; 2.2; Comunicare orală
2.3; 2.4; Simboluri uzuale din universul apropiat
3.1; 3.2; Cuvinte cu același înțeles
3.3; 3.4; Cuvinte cu înțeles opus
4.1; 4.2;
4.3

MEM 1.1; 1.2; Numere naturale de la 0 la 31 – recunoaștere, comparare, ordonare 8 ore


1.3; 1.4; Adunarea și scăderea în concentrul 0-31, fără și cu trecere peste ordin,
1.5; 1.6; prin numărare
2.1; 2.2; Probleme
3.1; 3.2; Figuri plane și corpuri geometrice
4.1; 4.2; Unități de măsură
5.1; 5.2; Corpul omenesc
6.1; 6.2; Plante și animale
6.3 Pământul
Universul
Forțe și mișcare
Forme și transfer de energie

DP 1.1; 1.2; 2.1; Ce îmi place să fac? 4 ore


2.2; 2.3; 3.1; Programul meu zilnic
3.2; 3.3 Dezvoltare emoțională și socială

AVAP 1.1; 1.2; 1.3; Colțul creației – expoziție cu lucrările elevilor 4 ore
2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.5; 2.6

18
MM 1.1; 1.2; 1.3; Cântarea prin diferite procedee 4 ore
1.4; 2.1; 2.2; Recunoașterea cântecelor după un fragment melodic
2.3; 3.1; 3.2;
3.3; 3.4

19
Planificarea unităților tematice
Semestrul I
Unitatea tematică I: La școală
Perioada de desfășurare: săptămânile I – II
Ziua/ Competențe
Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
data specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Să ne cunoaștem” Resurse materiale (RM): Observarea
CLR  Inițiere de dialoguri: Prima zi de școală – paginile 3-4, din auxiliar sistematică
1.1 – Exerciții de prezentare a propriei persoane – ecusoane (OS)
2.2 – Exerciții de formulare a unor răspunsuri la întrebări, – mascota clasei Evaluarea
2.3 având ca suport, imagini – coli, creioane colorate desenului
AVAP  Realizarea unui desen cu obiectele preferate Forme de organizare (FO):
2.2  Discuții libere despre trăirile emoționale din prima frontal, individual
DP zi de școală
2.1
MEM  Activități de cunoaștere și de evaluare a Bine ați venit la Resurse materiale (RM): Observarea
1.1 competențelor matematice, dobândite la grădiniță școală! – pagina 3 din auxiliar sistematică
1.2  Recunoașterea și colorarea unor fructe de toamnă Evaluare inițială (1) – fișe de lucru (OS)
1.3  Identificarea cifrelor – jocul „Numărătorii” Evaluare
2.1  Recunoașterea unor figuri plane Forme de organizare (FO): individuală
MM  Identificarea culorilor curcubeului și recunoașterea frontal, individual
2.1 culorilor
 Jocuri matematice
MM  Exerciții de verificare a deprinderilor muzicale Cântare vocală Resurse materiale (RM): Probă
2.1 dobândite la grădiniță individuală și în casetofon, CD-uri practică
2.2 colectiv Forme de organizare (FO): (PP)
2.3 individual, pe grupe Observarea
CLR  Formulare de întrebări și răspunsuri despre muzica sistematică
1.1 preferată (OS)
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Sunt școlar” Evaluare inițială RM: fișe de lucru OS
DP  Exerciții de recunoaștere a numelui colegului de FO: frontal, individual
2.3 bancă și a altor colegi
 Joc: „Cine este?”

20
MEM  Exerciții de identificare a numărului băncii în care
1.1 stă un anumit coleg
1.3
CLR  Exerciții de pronunțare a unor sunete și depistarea Evaluare inițială (1) RM: OS
1.4 copiilor cu deficiențe în pronunțarea unor sunete. – pagina 5, din auxiliar PP
2.3 – culori
FO: individual, frontal, pe grupe
MEM  Clasificarea și gruparea unor obiecte Evaluare inițială (2) RM: OS
2.1  Realizarea de corespondențe între anumite – pagina 4 din auxiliar PP
AVAP elemente – culori
2.2  Exerciții de sincronizare în timpul cântării vocale – creioane
FO: frontal, individual
MM
2.1
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață: „Știu să mă comport!” Evaluare inițială (2) RM: OS
CLR  Exersarea unor reguli de comportament civilizat – pagina 6 din auxiliar PP
1.4  Jocuri de exersare a unor reguli de comportament – culori
2.2 FO: frontal, individual, pe grupe
2.3
MEM  Realizarea corespondenței element cu element Evaluare inițială (3) RM: OS
2.1  Recunoașterea și colorarea unor imagini – pagina 5 din auxiliar PP
AVAP  Interpretarea unor cântece din povești cunoscute – culori
2.2 copiilor – creioane
FO: frontal, individual
MM
2.1
AVAP  Realizarea unei compoziții, cu temă dată Peisaj de toamnă RM: OS
2.1  Precizarea culorilor folosite în compoziție – planșă PP
2.2 – acuarele
2.3 – pensule
MEM  Explorarea mediului înconjurător pentru a FO: frontal, individual
3.1 identifica forme și culori
Limba
modernă

21
JOI Întâlnirea de dimineață: „Sunt școlar” Evaluare inițială RM: pagina 2 din auxiliar OS
DP  Exerciții de recunoaștere a numelui colegului de FO: frontal, individual
2.3 bancă și a altor colegi
 Joc: „Cine este?”
MEM  Exerciții de identificare a numărului băncii în care
1.1 stă un anumit coleg
1.3
CLR  Exerciții de recunoașterea culorilor Evaluare inițială (3) RM: OS
2.4  Jocuri de orientare și evitare a obstacolelor – pagina 7 din auxiliar PP
– creioane Evaluare
– fișe de lucru individuală
FO: frontal, individual
MEM  Recunoașterea unor simțuri și a organelor Evaluare inițială (4) RM: OS
3.1 respective – pagina 6 din auxiliar PP
 Realizarea corespondenței între organ și simțul – culori
corespunzător FO: frontal, individual
 Descoperirea unor reguli de realizarea a
corespondenței
AVAP  Desenarea în oglindă a unor imagini date
2.3
MM  Exerciții de verificare a deprinderilor muzicale Cântare vocală Resurse materiale (RM): Probă
2.1 dobândite la grădiniță individuală și în casetofon, CD-uri practică
2.2 colectiv Forme de organizare (FO): (PP)
2.3 individual, pe grupe Observarea
CLR  Formulare de întrebări și răspunsuri despre muzica sistematică
1.1 preferată (OS)
VINERI Întâlnirea de dimineață: „Cel mai iubit personaj” Evaluare inițială (4) RM: OS
CLR
 Recunoașterea unor personaje din povești – pagina 8 din auxiliar PP
1.3 – creioane
cunoscute copiilor
2.1 – culori
 Selectarea unor imagini pentru a completa
2.4 – ghicitori
propoziții
AVAP FO: frontal, individual
2.2
AVAP  Realizarea unei compoziții, cu temă dată Livada bunicilor RM: OS
2.1  Precizarea culorilor folosite în compoziție – planșă PP
2.2 – acuarele
2.3  Explorarea mediului înconjurător pentru a – pensule
MEM identifica forme și culori FO: frontal, individual
3.1
22
Educație
fizică
LUNI CLR Întâlnirea de dimineață: „Știu să salut?” Cum salutăm? RM: OS
1.4  Exerciții de exersare a unor formule de salut, în – paginile 9-10 din auxiliar PP
2.3 contexte diferite – culori
 Jocuri de rol: „La telefon”, „La bibliotecă”, „Vin – telefon
MEM de la școală” FO: individual, frontal, pe grupe
2.1  Exerciții de realizare a corespondenței între
AVAP formula de salut și imaginea corespunzătoare
2.2  Exerciții de colorare a personajului potrivit
2.3  Poezia „Melcul școlar” de Vasile Versavia
MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor în spațiu în raport Orientare spațială și RM: OS
2.1 cu obiectele poziționate localizări în spațiu: – pagina 7 din auxiliar PP
 Exerciții de identificare a poziției pe care o ocupă deasupra – dedesubt – – calculator
diverse obiecte, în spațiu, în raport cu alte obiecte lângă; stânga – – culori
precizate dreapta. FO: frontal și individual
 Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea
imediată sau din imagini, în funcție de poziția pe care
o au față de un reper
 Utilizarea unui program simplu de calculator
pentru vizualizarea unor deplasări în plan
AVAP  Colorarea unor elemente în funcție de poziția pe
2.2 care o ocupă față de un anumit reper în desen
2.3
MM  Exersarea poziției corecte în timpul emisiei vocale, Poziția, emisia RM: OS
1.1 a dicției și a sincronizării naturală, tonul, – culegere de cântece
2.1  Jocuri pe cânt, cu executarea unor mișcări potrivite semnalul de început, – CD
conținutului dicția, sincronizarea FO: individual, frontal
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
„Toamna rodnică
Religie

23
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Casa și școala mea” Evaluare inițială RM: OS
DP  Exerciții de identificare a locuinței personale – pagina 3 din auxiliar
1.1  Exerciții de prezentare a locuinței – imagini
1.2  Selectarea unor imagini care reprezintă locuințe FO: frontal, individual
2.3
MM  Memorarea și interpretarea cântecului: „În pădurea
3.1 cu alune”
CLR  Exerciții de exersare a unor formule de salut, în Cum salutăm? RM: OS
1.4 contexte diferite – paginile 9-10 din auxiliar PP
2.3  Jocuri de rol: „La telefon”, „La bibliotecă”, „Vin – culori
de la școală” – telefon
MEM  Exerciții de realizare a corespondenței între FO: individual, frontal, pe grupe
2.1 formula de salut și imaginea corespunzătoare
AVAP  Exerciții de colorare a personajului potrivit
2.2  Poezia „Melcul școlar” de Vasile Versavia
2.3
MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor, în spațiu, în Orientare spațială și RM: OS
2.1 raport cu alte obiecte precizate localizări în spațiu: – pagina 40 din „Scriu cu Delfi” PP
AVAP  Reprezentarea prin desene a unor obiecte, în deasupra – dedesubt – – pagina 8 din auxiliar
2.2 funcție de poziția indicată lângă; stânga – dreapta – culori
 Scriere de elemente grafice: linia verticală – creioane
MM  Cântecul: „Tărășelul” – dans popular FO: frontal, individual
2.1
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață„Știu să mă prezint?” Cum ne prezentăm? RM: OS
CLR  Dialoguri în diferite contexte, reale sau simulate, – pagina 11 din auxiliar PP
1.4 pe teme de interes – culori
2.2  Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare FO: frontal, individual, pe grupe
2.3 eficientă, civilizată
 Jocuri de rol: „La doctor”, „La cumpărături”, „O zi
AVAP în familie”
2.2  Prezentarea unor experiențe trecute sau prezente
2.3  Colorarea imaginilor corespunzătoare

MEM  Observarea părților componente ale corpului Corpul omenesc. RM: OS


3.1 omenesc Părțile componente și – pagina 9 din auxiliar PP
 Exerciții de identificare a părților corpului omenesc rolul lor – planșă
24
 Exerciții de stabilire a rolului fiecărei părți – hârtie glasată
componente a corpului omenesc – lipici
 Exerciții de identificare a numărului fiecărei părți – foarfecă
componente a corpului omenesc FO: frontal, individual
AVAP  Realizarea unui colaj care reprezintă corpul
2.3 omenesc
AVAP  Identificarea unor materiale și instrumente folosite Materiale și RM: OS
2.1 în comunicarea specifică artelor vizuale instrumente de lucru – paginile 1-2 din auxiliar
 Observarea și enumerarea unor caracteristici – materiale și alte instrumente
observabile ale materialelor și instrumentelor întâlnite
în mediul familiar
MEM  Sortarea materialelor de lucru și a instrumentelor în
3.1 funcție de proprietăți, utilizări și etichetarea lor:
„Borcanul cu pietricele”, „Cutia cu ghinde”
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață: „Cine sunt eu?” Autocunoaștere și stil RM: OS
DP  Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale și de viață sănătos – pagina 4 din auxiliar PP
1.1 denumirea acestora Cine sunt eu? – culori
AVAP  Realizarea de desene de tip autoportret – fotografii
2.2  Exerciții de completare a unor informații despre – album
2.3 propria persoană FO: frontal, individual
CLR  Realizarea unui album cu fotografii, reprezentând
2.2 diferite momente din evoluția personală
CLR  Exerciții de recunoaștere a unor obiecte prin La școală RM: OS
2.4 formulare de întrebări despre caracteristicile acestora – pagina 12 din auxiliar PP
 Scrierea de elemente grafice: linia oblică – creioane Evaluare
 Exerciții de găsire a drumului corect și scrierea, la – fișe de lucru individuală
MEM capătul acestui, a numărului reprezentat de fiecare FO: frontal, individual
1.1 obiect

MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor, în spațiu, în Orientare spațială și RM: OS


2.1 raport cu alte obiecte precizate localizări în spațiu: în – pagina 41 din „Scriu cu Delfi” Evaluare
 Identificarea poziției pe care o ocupă diverse față – în spate; în – pe – pagina 10 din auxiliar individuală
obiecte în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate – culori
 Jocuri de identificare a obiectelor din realitatea – creioane
imediată sau din imagini, în funcție de poziția pe care – fișe de lucru
25
AVAP o au față de un reper
2.2  Exerciții de colorare a unor corpuri
2.3  Scrierea de elemente grafice: linia orizontală
MM  Exersarea poziției corecte în timpul emisiei vocale, Poziția, emisia RM: OS
1.1 a dicției și a sincronizării naturală, tonul, – culegere de cântece
2.1  Jocuri pe cânt, cu executarea unor mișcări potrivite semnalul de început, – CD
conținutului dicția, sincronizarea FO: individual, frontal
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
„Școlărei și școlărițe”
VINERI Întâlnirea de dimineață: „Obiecte preferate” Recunoaște obiectele! RM: OS
CLR  Desenarea unor obiecte – pagina 13 din auxiliar PP
1.3  Asocierea unor imagini – pagina 2 din „Scriu cu Delfi”
2.1  Recunoașterea unui obiect prin formularea de – creioane
2.4 întrebări despre caracteristicile acestuia – culori
AVAP  Scriere de elemente grafice: grup de două liniuțe cu – ghicitori
2.2 punct FO: frontal, individual
 Exerciții de stabilire a răspunsului corect la
ghicitori
AVAP  Exerciții de desenare și așternere a culorii prin Familiarizarea cu RM: OS
2.2 puncte instrumente și – paginile 2 din auxiliar PP
2.3  Exerciții de recunoaștere a fructelor și a legumelor materiale de lucru – acuarele
MEM  Subiectul: „Fructe” – carioci
3.1 – pensule
5.1
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Recunoaște obiectele! RM: OS
CLR  Exerciții de formulare a unor întrebări și răspunsuri – pagina 14 din auxiliar Evaluare
3.1 despre obiecte – pagina 3 din „Scriu cu Delfi” individuală
4.1  Jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte – culori
și denumirea acestora – carduri/cărți cu obiecte
 Formularea unor răspunsuri ce presupun alegere – creioane
duală („Este plantă/sau animal”) FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de colorare a părților unui obiect
2.2  Exerciții de recunoaștere a obiectelor și a
2.3 numărului acestora
MEM  Scrierea de elemente grafice: „Gărdulețul”
1.1
26
MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor, în spațiu, în Orientare spațială și RM: OS
2.1 raport cu alte obiecte precizate localizări în spațiu: – pagina 11 din auxiliar Evaluare
 Identificarea poziției pe care o ocupă diferite orizontal, vertical, – pagina 42 din „Scriu cu Delfi” individuală
obiecte, în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate oblic – culori
 Utilizarea unui program simplu de calculator – creioane
pentru vizualizarea unor deplasări în plan – fișe de lucru
 Identificarea pozițiilor: verticală, orizontală sau FO: frontal, individual
oblică, a unor obiecte din realitatea imediată sau în
AVAP cadrul unor desene
2.2  Reprezentarea prin desene a unor modele
decorative simple, folosind linii orizontale, verticale,
CLR oblice
1.4  Joc: „Găsește obiectul”
 Scrierea de semne grafice: linia oblică
MM  Exersarea poziției corecte în timpul emisiei vocale Poziția, emisia RM: OS
1.4  Exerciții de respectare a semnalului de început naturală, tonul, – CD
2.1  Exerciții de dicție semnalul de început, – culegere de texte muzicale
 Exerciții de sincronizare în timpul cântării vocale dicția, sincronizarea FO: frontal, individual
CLR
2.1 Cântec, „Noi acum suntem școlari”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Autocunoaștere și stil RM: OS
DP  Prezentarea propriei fotografii la vârsta școlară de viață sănătos – pagina 5 din auxiliar PP
1.1  Exerciții de stabilire a lunii și a anotimpului în care Cine sunt eu? – culori
MEM s-au născut – cartoane
6.2  Exerciții de colorare a unui număr de obiecte FO: frontal, individual
AVAP corespunzătoare vârstei fiecăruia
2.2  Realizarea de colaje despre propria persoană
 Crearea unor ecusoane personalizate
 Joc: Zilele de naștere – „Găsește colegul născut în
aceeași lună cu tine!”
CLR  Selectarea, dintr-un set, a unor imagini, pentru a Recunoaște obiectele! RM: OS
1.1 desena diferite semne – pagina 15 din auxiliar
1.2  Aprecierea cu adevărat sau cu fals a unor enunțuri – pagina 4 din „Scriu cu Delfi”
3.2 scurte – culori
3.4 Text suport: „Ridichea uriașă” (poveste populară) – creioane
4.1  Scrierea de elemente grafice: cercul FO: frontal, individual
4.3
27
MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor, în spațiu, în Orientare spațială și RM: OS
2.1 raport cu ale obiecte precizate localizări în spațiu: – pagina 43 din „Scriu cu Delfi” PP
 Identificarea poziției pe care o ocupă diferite aproape – departe, – pagina 12 din auxiliar
obiecte, în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate sus – jos – culori
AVAP  Colorarea unor elemente în funcție de poziția pe – creioane
2.2 care o ocupă, față de un anumit reper, într-un desen FO: frontal, individual
 Jocuri: „Spune unde am ascuns obiectul”,
CLR „Compară obiectele”
2.3  Scrierea de elemente grafice: semnele „+” și „=”
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Recunoaște obiectele! RM: OS
CLR  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri – pagina 16 din auxiliar
1.1  Oferirea de răspunsuri, la întrebarea: „Despre ce – pagina 5 din „Scriu cu Delfi”
1.2 este vorba în imagine?” – creioane
4.1  Aprecierea cu da sau nu a unor enunțuri scurte care FO: frontal, individual
testează înțelegerea mesajului rostit
MEM  Observarea, recunoașterea, executarea unor
2.1 comenzi simple („Privește!”, „Ascultă!”, „Fii atent!”)
 Scrierea de elemente grafice: semiovalul cu
deschizătura spre stânga și spre dreapta
MEM  Jocuri de poziționare a obiectelor, în spațiu, în Orientare spațială și RM: OS
2.1 raport cu ale obiecte precizate localizări în spațiu: – pagina 43 din „Scriu cu Delfi” PP
 Identificarea poziției pe care o ocupă diferite lung – scurt, înalt – – pagina 13 din auxiliar
obiecte, în spațiu, în raport cu alte obiecte precizate scund; lat – îngust; – culori
AVAP  Colorarea unor elemente în funcție de poziția pe gros – subțire – creioane
2.2 care o ocupă, față de un anumit reper, într-un desen FO: frontal, individual
 Jocuri: „Spune unde am ascuns obiectul”,
CLR „Compară obiectele”
2.3  Scrierea de elemente grafice: semnele „+” și „=”
AVAP  Exerciții de desenare și așternere a culorii prin Familiarizarea cu RM: OS
2.2 puncte instrumente și – paginile 3 din auxiliar PP
2.3  Exerciții de recunoaștere a fructelor și a legumelor materiale de lucru – acuarele
MEM  Subiectul: „Fructe” – carioci
3.1 – pensule
5.1

28
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Autocunoaștere și stil RM: OS
DP  Verificarea cunoștințelor însușite în unitatea de de viață sănătos – fișe de lucru PP
1.1 învățare „La școală” Cine sunt eu? – culori
MEM  Exerciții de numărare a unui număr de obiecte – cartoane
6.2 corespunzătoare vârstei fiecăruia FO: frontal, individual
AVAP  Realizarea de colaje despre propria persoană
2.2  Crearea unor etichete personalizate
 Joc: Zilele de naștere – „Găsește colegul născut în
aceeași lună cu tine!”
CLR  Selectarea unor imagini dintr-un set pentru a indica Recunoaște obiectele! RM: OS
1.1 despre ce este vorba în mesaj – pagina 17 din auxiliar Evaluare
AVAP  Exerciții de conturare a obiectelor în funcție de – culori individuală
1.2 culoarea precizată – calculator
1.3  Formularea de întrebări pe baza unor imagini FO: frontal, individual
2.2
2.3  Audiție muzicală: „Puișorii” de Grigore Vieru
MM
3.1
MEM  Exerciții de verificare a competențelor dobândite Verificare: Orientare RM: Evaluare
2.1 privind poziția obiectelor în spațiu și corpul omenesc spațială și localizări în – paginile 14 și 15 din auxiliar sumativă
 Exerciții variate de asocieri și corespondențe spațiu. Corpul –„La drum, cu Delfi!”, editura
omenesc. Părțile Diana – probe de
componente și rolul evaluare/autoevaluare
lor. Simțurile FO: frontal, individual

MM  Exersarea poziției corecte în timpul emisiei vocale, Poziția, emisia RM: OS


1.1 a dicției și a sincronizării naturală, tonul, – culegere de cântece
2.1  Jocuri pe cânt, cu executarea unor mișcări potrivite semnalul de început, – CD
conținutului dicția, sincronizarea FO: individual, frontal
 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Bate
vântul”

VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare


CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în – fișe de lucru sumativă
1.1; 1.2; 1.3; unitatea tematică „La școală” – „La drum, cu Delfi!” editura
1.4; 2.2; 2.3; Diana – probe de
29
3.2; 3.4; 4.3 evaluare/autoevaluare
FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de așternere a culorii, prin linii Materiale și RM: OS
1.2; 2.2; 2.3; instrumente de lucru – planșă PP
2.4 – culori
MEM  Subiectul „Linii” – carioci de diferite dimensiuni
2.1
Educație
fizică

30
Unitatea tematică II: Cartea
Perioada de desfășurare: săptămânile IV – V

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Cartea, prietena mea” Cartea RM: OS
CLR  Observarea (intuitivă) a cărților de diverse forme, Coperte, file, pagină, – pagina 18 din auxiliar
3.4 dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini text, ilustrații – pagina 6 din „Scriu cu Delfi”
4.1  Exerciții de identificare a copertelor, a filelor și a – cărți
MEM paginilor unor cărți – poezia: „Cartea”, de Virgil
1.1  Răsfoirea unor cărți în biblioteca școlii Carianopol
 Observarea și stabilirea unor asemănări și diferențe – creioane
între suporturi de lectură variate: carte de colorat, carte FO: individual, frontal
de povești, cu ilustrații, carte ce conține doar text
 Memorarea poeziei „Cartea” de Virgil Carianopol
 Scrierea de semne grafice
MEM  Exerciții de grupare a obiectelor/corpurilor după Gruparea de obiecte și RM: OS
5.1 un anumit criteriu formarea de mulțimi – pagina 16 din auxiliar
 Exerciții de grupare a materialelor după – pagina 44 din „Scriu cu Delfi”
caracteristici observate – culori
 Exerciții de colorare a obiectelor după un anumit – creioane
AVAP
criteriu – Loto cu forme geometrice
2.2
2.3  Scriere de elemente grafice: semicercul cu FO: frontal, individual
deschizătura în sus și în jos
MM  Exerciții de pronunțare corectă a cuvintelor din Cântare vocală RM: OS
1.4 cântec Cântecul „Moș Cioc- – calculator
 Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Boc”, de Liviu Comes – DVD
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice FO: frontal, individual
 Reproducerea în colectiv a cântecului, pronunțând
corect cuvintele și respectând linia melodică
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Micii povestitori” Trăsături fizice RM: OS
DP  Jocuri de identificare și de numire a trăsăturilor Culoarea ochilor, – paginile 6-7 din auxiliar
1.1 fizice (culoare ochilor și a părului, lungimea părului) lungimea și culoarea – culori
 Realizarea de desene de tip autoportret părului – albume cu fotografii
AVAP  Jocuri pentru recunoaștere a copiilor, pe baza Înălțime, greutate FO: frontal, individual
2.2 trăsăturilor fizice menționate
31
2.3  Jocuri de identificare și denumire a trăsăturilor
fizice (înălțime, greutate)
 Discuții în perechi sau în grupuri mici, pe baza
desenelor și poveștilor create de fiecare persoană,
despre părțile corpului și rolul acestora
 Jocuri de recunoaștere a copiilor pe baza
asemănărilor și deosebirilor dintre aceștia
Întâlnirea de dimineață Propoziția. Formulare RM: OS
CLR  Exerciții de formulare de propoziții, după imagini de propoziții, după – pagina 19 din auxiliar
2.1; 2.2; 2.4  Conversații scurte pe baza unor imagini imagini
MEM  Joc: „Mai spune ceva”
1.1
MEM  Exerciții de eliminare a elementelor care nu Grupare de obiecte si RM: OS
5.1 aparțin unei mulțimi formarea de mulțimi – pagina 17 din auxiliar Evaluare
 Exerciții de realizare a corespondenței între un – pagina 45 din „Scriu cu Delfi” individuală
element și mulțimea din care face parte
AVAP  Desenarea unor mulțimi după criterii date
2.2  Scrierea de semne grafice: semicercul și cercul
2.3
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Propoziția RM: OS
CLR  Exerciții de alcătuire de propoziții după imagini – pagina 20 din auxiliar
1.1; 1.3; 2.3; – pagina 7 din „Scriu cu Delfi”
4.1  Exerciții de numărare a cuvintelor dintr-o – creioane
MEM propoziție – planșe
1.1  Exerciții de reprezentare grafică, prin linii, a
cuvintelor unei propoziții
 Scrierea de elemente grafice: valul
MEM  Exerciții de colorare a elementelor unei mulțimi, Grupare de obiecte și RM: OS
3.1 după criterii date: crescător, descrescător formare de mulțimi – pagina 46 din „Scriu cu Delfi”
 Exerciții de găsire a elementelor unei mulțimi, – pagina 18 din auxiliar
fiind date elementele celeilalte mulțimi și regula de – creioane
corespondență dintre acestea – culori
AVAP  Sortarea elementelor unei mulțimi, numărarea FO: frontal, individual
2.2 acestora și reprezentarea în tabel
2.3  Scrierea de elemente grafice: pătratul și
dreptunghiul
32
AVAP  Realizarea de construcții libere, spontane, utilizând Tehnici de lucru RM: OS
2.3 tehnica pulverizării Pulverizarea – pagina 4 din auxiliar PP
CLR  Realizarea de construcții libere, spontane, utilizând Mototolire, rupere, – acuarele
2.2 tehnica mototolirii hârtiei tăiere – pensule
2.3 – pai
– hârtie creponată
– planșă suport
Limbă
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață: „Ce îmi place să fac?” Din preferințele mele RM: OS
DP  Prezentarea în fața grupului, a unor obiecte – pagina 8 din auxiliar Evaluare
3.3 personale, care exprima cel mai bine ce îi place – creioane individuală
fiecăruia să facă – obiecte preferate
MEM  Exerciții de descriere a activităților din imagini și FO: frontal, individual
1.1 numerotarea acestora în ordinea preferințelor
fiecăruia
CLR  Exerciții de formulare de propoziții formate din Propoziția formată din RM: OS
1.1 trei cuvinte trei cuvinte – pagina 21 din auxiliar
2.3
MEM  Exerciții de numărare a cuvintelor din propoziție
1.1
MEM  Exerciții de descoperire a unor reguli și de Gruparea de obiecte și RM: OS
3.1 colorare a elementelor mulțimii, după anumite criterii formarea de mulțimi – pagina 19 din auxiliar
 Exerciți de numărare a elementelor unei mulțimi și Mulțimea cu tot atâtea – culori
AVAP de desenare a unui număr identic de elemente elemente – poezia „Simțurile”
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între două Simțurile
mulțimi cu același număr de elemente
 Exerciții de realizare a corespondenței între un
organ al corpului omenesc și simțul corespunzător
MM  Exerciții de pronunțare corectă a cuvintelor din Cântare vocală RM: OS
1.1 cântec Cântec „Căldărușa – calculator
2.1  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau plină” – CD
redat cu ajutorul mijloacelor artistice FO: frontal, individual
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
VINERI Întâlnirea de dimineață Propoziția RM: OS
CLR  Audierea unei povești Povestea „Șoricelul – pagina 7 din „Scriu cu Delfi”
3.4; 4.1  Exerciții de formulare de propoziții, pe baza cel prostuț”, de S. – „Carte de povești”, editura
DP poveștii audiate Marșak Diana
33
2.1  Scrierea de elemente grafice: „Valul” FO: frontal, individual

AVAP  Exerciții de sortare a frunzelor, după formă și după Lucrări cu materiale RM: OS
2.3 mărime din natură – pagina 5 din auxiliar PP
2.5  Exerciții de conturare a frunzelor „Frunze de toamnă” FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de decupare și lipire
1.1  Exerciții de pensulație a frunzelor
5.1
Educație
fizică
LUNI CLR  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor, Educarea limbajului RM: OS
1.3 numărarea silabelor unui cuvânt și reprezentarea lor, Despărțirea cuvintelor – pagina 22 din auxiliar Evaluare
4.1 prin simboluri în silabe –pagina 8 din „Scriu cu Delfi” individuală
MEM  Exerciții de rostire a cuvintelor pe silabe în jocuri, –creioane
1.1 cântece sau numărători ritmate (Numărătoarea „Stan FO: frontal, individual
și Bran”)
MM  Scrierea de elemente grafice: bucla
2.1
MEM  Exerciții de realizare a corespondenței între Gruparea de obiecte și RM: OS
3.1 elementele a două mulțimi și stabilirea relației: „mai formarea de mulțimi – pagina 47 din „Scriu cu Delfi”
CLR multe” – „mai puține” Mulțimea cu mai – pagina 20 din auxiliar
2.4  Exerciții de descoperire a unei reguli și de multe elemente – culori
continuare a șirului – creioane
 Scrierea de elemente grafice: triunghiul FO: frontal, individual
AVAP
2.2
MM  Exersarea asimilării integrale, a cântecului Mișcare pe muzică RM: OS
2.1  Jocuri pe cântec, cu executarea unor mișcări Cântec: „La moară” – calculator
potrivite conținutului de idei al textului – CD
 Desenarea unor imagini sugerate de textul – planșe
AVAP cântecului – culori
2.2; 2.3 FO: frontal, individual
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Culoarea mea preferată” Din preferințele mele RM: OS
DP  Exerciții de recunoaștere a culorilor și de alegere a – pagina 9 din auxiliar PP
3.3 culorii preferate – hârtie glasată, de diferite culori
AVAP  Exerciții de selectare a alimentelor preferate – culori
2.2  Exerciții de colorare a animalului preferat FO: frontal, individual
34
CLR  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și Educarea limbajului RM: OS
1.3 marcarea numărului de silabe al fiecărui cuvânt, prin Despărțirea cuvintelor – pagina 23 din auxiliar
4.1 colorare în silabe – culori
MEM  Exerciții de colorare a imaginilor, după criterii – creioane
1.1 date FO: frontal, individual
AVAP  Scrierea de elemente grafice
2.2
MEM  Exerciții de încercuire a mulțimilor cu mai puține Gruparea de obiecte și RM: OS
3.1 elemente formarea de mulțimi – pagina 48 din „Scriu cu Delfi” Evaluare
AVAP  Exerciții de numărare a elementelor fiecărei mul- Mulțimea cu mai – pagina 21 din auxiliar individuală
2.2 țimi și desenarea de cerculețe al căror număr să fie cu puține elemente – culori
CLR o unitate mai mic decât numărul elementelor mulțimii FO: frontal, individual
2.2  Scrierea semnelor grafice: „<”, „>”
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Educarea limbajului RM: OS
CLR  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și Despărțirea cuvintelor – pagina 9 din „Scriu cu Delfi” Evaluare
1.3 marcarea numărului de silabe al fiecărui cuvânt, prin în silabe – fișe de lucru individuală
colorare – creioane
MEM  Exerciții de colorare a imaginilor, după criterii – minge
1.1 date FO: frontal, individual
 Scrierea de elemente grafice
MEM  Vizionarea unor prezentări în programul Igiena corpului RM: OS
3.2 PowerPoint, cu efectele pozitive/negative ale Îngrijirea danturii – pagina 22 din auxiliar PP
4.2 îngrijirii/neîngrijirii dinților – pliante
 Jocuri de evidențiere a periatului corect al dinților – carduri
AVAP  Realizarea unor desene cu tema: „Dinți frumoși și – calculator
2.2 sănătoși” – culori
CLR  Joc de rol: „La stomatolog” FO: frontal, individual
2.3
AVAP  Exerciții de sortare a frunzelor și a petalelor de Lucrări cu materiale RM: OS
2.1; 2.3; 2.4 flori potrivite pentru realizarea modelului ales din natură – pagina 6 din auxiliar PP
DP  Exerciții de decupare, asamblare și lipire pe „Fluturașul”, FO: frontal, individual
2.1 cartonul suport „Iepurașul”
 Exerciții de decorare cu carioci „Chipul”
Limbă
modernă

35
JOI Întâlnirea de dimineață: „Corpul meu” Corpul meu RM: OS
DP  Exerciții de observare și de denumire a părților Verificare noțiunilor – pagina 10 din auxiliar PP
1.1 componente ale corpului omenesc însușite în această – culori
AVAP  Joc: Puzzle – „Reîntregește imaginea” unitate de învățare – „La drum, cu Delfi!” editura
2.2  Exerciții de colorare în culori diferite, a părților Diana – probe de
componente ale corpului evaluare/autoevaluare
 Exerciții de verificare a competențelor dobândite FO: frontal, individual
în unitatea tematică „Cartea”
Educarea limbajului RM: OS
CLR  Exerciții de încercuire a imaginilor, conform Despărțirea cuvintelor – pagina 24 din auxiliar
1.3 numărului de silabe în silabe FO: frontal, individual
4.1  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și de
scriere a numărului corespunzător de silabe
MEM  Scrierea de elemente grafice
1.1
MEM  Exerciții de verificare a cunoștințelor însușite în Verificare RM: OS
3.1 această unitate de învățare - pagina 23 din auxiliar Evaluare
CLR  Recitarea poeziei „Simțurile” - pagina 49 din „Scriu cu Delfi” individuală
1.1 – fișă de lucru
– culori
– creioane
– poezia „Simțurile”
FO: frontal, individual

MM Mișcarea pe muzică – calculator OS


1.4  Exersarea asimilării integrale a cântecului Cântec „Umblă ursul” – CD
2.1  Jocuri pe cântec, cu executarea unor mișcări FO: frontal, individual
AVAP potrivite conținutului de idei al textului
2.2  Desenarea unor imagini sugerate de textele
cântecelor
VINERI CLR  Audierea poveștii „Cei trei purceluși” – desene Educarea limbajului RM: OS
1.1 animate Despărțirea cuvintelor – pagina 10 din „Scriu cu Delfi” Evaluare
1.2  Repovestirea unui fragment din povestea audiată, în silabe – Pagina 25 din auxiliar individuală
1.3 având ca suport o imagine – fișe de lucru
2.2  Exerciții de reprezentare grafică a silabelor – creioane
2.34.1 cuvântului care denumește fiecare imagine – calculator
MEM  Scrierea de elemente grafice FO: frontal, individual
1.1  Joc: „Găsește silaba”
36
AVAP  Exerciții de sortare a frunzelor și lipirea acestora Lucrări cu materiale RM: OS
2.1 pe cartonul-șablon din natură – pagina 7 din auxiliar PP
2.2  Exerciții de colorare/pictare a trunchiului „Copacul”
2.3 copacului
2.4  Exerciții de completare cu alte elemente în funcție
de imaginația fiecăruia
Educație
fizică

37
Unitatea tematică III: Bucuriile toamnei
Perioada de desfășurare: săptămânile VI – IX

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață Sunetul „a” și RM: OS
CLR  Exerciții de identificare a sunetului „a” și a poziției literele „A” și „a” – 26 din auxiliar
1.1 acestuia în diferite cuvinte de tipar – creioane
1.3  Exerciții de indicare, prin diferite semne, a sunetului – planșă cu litera „A” și „a” de
1.4 „a” în cuvinte tipar
2.1  Exerciții de rostire a cuvintelor care conțin sunetul – carduri cu imagini
2.3 „a”, despărțindu-se în silabe și prelungind sunetul FO: frontal, individual
3.1 respectiv
4.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
4.2 cuvinte în care sunetul „a” se regăsește în diferite poziții
(la început, la mijloc și la sfârșit)
 Exerciții de recunoaștere şi de numire a literelor „A”
și „a” de tipar pe diferite suporturi
AVAP  Exerciții de realizare a corespondenței între literă și
2.2 imagini
 Jocuri, în care se folosesc carduri cu imagini ale unor
obiecte și litera inițială a cuvântului respectiv
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi Numere naturale de RM: OS
1.1  Reprezentarea numerelor de la 1 la 10 cu ajutorul la 0 la 10 – pagina 24 din auxiliar
unor jetoane, creioane și mărgele Numărul și cifra 1 – creioane
 Exerciții de explorare a mediului înconjurător pentru – planșă
CLR
identificarea și numărarea ființelor și lucrurilor FO: frontal, individual
1.1
1.2  Exerciții de recunoaștere a cifrei 1 ca simbol
convențional
 Exerciții de identificare a unor mulțimi de obiecte
având, drept cardinal, numărul corespunzător cifrei 1
 Exerciții de realizare a corespondenței între două
mulțimi cu câte un element
 Exerciții de identificare a poziției numărului 1 pe axa
numerelor
AVAP  Exerciții de colorare a bulinei din dreptul părților
2.2 componente ale unei plante, respectând codul culorilor
38
MM  Interpretarea cântecului „Un elefant” (prima strofă)
2.1
MM  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Cântare vocală RM: OS
1.4 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Cântecul „Toamna” – calculator
2.1  Exersarea asimilării integrale a cântecului – CD
 Implicarea activă și dirijată în receptarea cântecului – culegere de cântece
FO: frontal, individual
Religie
MARȚI DP Întâlnirea de dimineață: „Minte sănătoasă, în corp Curățenia – mama RM: OS
1.2 sănătos” sănătății – calculator
 Vizionarea unor filme scurte despre igiena personală – DVD
FO: frontal
CLR  Exerciții de participare la dialoguri scurte, în contexte Sunetul „a” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; diferite literele „A” și „a” – pagina 27 din auxiliar Evaluare
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de colorare a imaginilor după crierii date de tipar – creioane individuală
4.1; 4.2  Exerciții de recunoaștere și de încercuire a literelor – calculator
„A” și „a” de tipar, dintr-un șir de litere FO: frontal, individual
AVAP  Recunoaștere literelor „A” și „a”, pe tastele unui
2.2 calculator sau pe alte resurse digitale
2.3  Exerciții de desenare a conturului literei mari și mici
de tipar
MEM  Exerciții de tăiere a elementelor unei mulțimi pentru Numere naturale de RM: OS
1.1 a rămâne un singur element la 1 la 10 – pagina 25 din auxiliar Evaluare
CLR  Exerciții de realizare a corespondenței între imagini Numărul și cifra 1 – creioane individuală
1.1 care au un singur element – calculator
2.2  Exerciții de scriere a cifrei corespunzătoare mulțimii FO: frontal, individual
AVAP cu un singur element
2.2  Scrierea cifrei 1, în chenare de diferite dimensiuni
 Recunoașterea cifrei 1 pe tastele unui calculator
Educație
fizică
MIERCURI CLR Întâlnirea de dimineață Sunetul „a” și RM: OS
1.1  Exerciții de formulare a unor propoziții literele „A” și „a” – planșe PP
1.3  Memorarea poeziei „Ana și albina” de tipar – poezia: „Ana și albina”
1.4  Exerciții de intuire a unor imagini denumite de – creioane
2.1 cuvinte care au ca literă inițială, litera „a”(ac, arici, – plastilină
2.3 albină, ață) – pagina 12 din „Scriu cu Delfi”
3.1  Scrierea literelor „A” și „a” de tipar pe diferite FO: frontal, individual
39
4.1 suporturi
DP  Exerciții de desenare a conturului literei mari și mici
de tipar
AVAP
 Exerciții de modelare a literei, din plastilină
2.3
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 1 Numere naturale de RM: Evaluare
1.1  Exerciții de colorare a elementelor unei mulțimi, la 1 la 10 – pagina 50 din „Scriu cu Delfi” individuală
după criterii date Numărul și cifra 1 – fișă de lucru
 Exerciții de realizare a corespondenței între mulțimea – creioane
cu un singur element și cifra corespunzătoare numărului 1 – poezia „Chipul cifrelor”
CLR  Memorarea primei strofe din poezia din poezia FO: frontal, individual
1.1 „Chipul cifrelor”
2.2
AVAP  Exerciții de identificare a unei operații simple la care Confecții și jucării RM: OS
2.1; 1.2; 2.3; a fost supusă hârtia prin comparare cu starea inițială a Origami – – pagina 8 din auxiliar PP
2.4 acesteia „Evantaiul” FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de îndoire, pliere și capsare a hârtiei
5.1  Decuparea obiectului confecționat, folosind elemente
de limbaj plastic (linii, puncte, pete)
Limba
modernă
JOI DP Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
1.2  Exerciții de identificare a obiectelor de igienă sănătății – pagina 11 din auxiliar
MEM personală și explicarea modelului de folosire a acestora Igiena personală – obiecte de igienă personală
3.1  Exerciții de realizare a corespondenței între obiectele FO: frontal, individual
CLR de igienă personală și activitățile la care sunt folosite
2.2; 2.3  Explicarea modului în care se folosesc obiectele de
igienă personală
CLR  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor Sunetul „a” și RM: OS
1.3 cuvinte care încep cu sunetul „a”, respectând anumite literele „A” și „a” – planșe Evaluare
2.1 categorii (nume de țări, nume de persoane, nume de de tipar – reviste individuală
3.1 orașe, nume de munți etc.) Elemente grafice – pagina 105 din auxiliar
4.1  Exerciții de identificare a literei în cadrul cuvintelor care intră în FO: frontal, individual
și în text componența
 Exerciții de scriere a literelor „A” și „a” de tipar, pe literelor de mână
suporturi diferite
MEM  Scrierea de elemente care intră în componența
3.1 literelor de mână: linia oblică pe spațiul mic
40
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi Numere naturale de RM: OS
1.1  Reprezentarea numerelor de la 2 la 10 cu ajutorul la 0 la 10 – pagina 26 din auxiliar
unor jetoane, creioane și mărgele Numărul și cifra 2 – creioane
CLR  Exerciții de explorare a mediului înconjurător pentru – planșe
1.1 identificarea și numărarea ființelor și a lucrurilor FO: frontal, individual
2.4  Exerciții de recunoaștere a cifrei 2 ca simbol
convențional
 Exerciții de identificare a unor mulțimi de obiecte
având, drept cardinal, numărul corespunzător cifrei 2
 Exerciții de colorare a bulinei din dreptul părților
componente ale unei pom fructifer, respectând codul
culorilor
MM  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Cântarea vocală RM: OS
1.4 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Cântecul – calculator
2.1  Exersarea asimilării integrale a cântecului „Soldații”, de G. – CD
 Implicarea activă și dirijată în receptarea cântecului Breazul, N. Saxu – culegere de cântece
CLR  Observarea unor ilustrații pe textul cântecului care – imagini
1.1 ușurează receptarea FO: frontal, individual
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „a” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „A” și „a” – fișe de lucru Evaluare
1.1; ; 1.3; 1.4; referitoare la sunetul „a” și literele „a” și „A” de tipar: de tipar – reviste individuală
2.1; 2.3; 3.1; recunoașterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, – aluat
4.1; 4.2 scrierea literei, modelarea literei din aluat, scrierea – calculator
literelor „a” și „A” pe tastatura unui calculator sau cu – tabletă
ajutorul altor resurse digitale FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de identificare a unei operații simple la care Confecții și jucării RM: OS
2.1 a fost supusă hârtia prin comparare cu starea inițială a ORIGAMI – pagina 9 din auxiliar PP
2.2 acesteia „Coiful” FO: frontal, individual
2.3  Exerciții de îndoire, pliere, lipire a hârtiei
2.4  Decorarea obiectului confecționat folosind elemente
de limbaj plastic (linii, puncte, pete)
Educație
fizică
LUNI CLR Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
1.1  Audierea poveștii „Puișorii” de Emil Gîrleanu – Povestea „Puișorii”, de E.
1.2  Povestirea unor secvențe preferate din textul audiat Gîrleanu
2.3  Exerciții de numire a personajelor din textul audiat FO: frontal, individual
DP
41
2.1  Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
informații: „Cine?”; „Ce?”; „Unde?”; „Cum?”
 Recunoașterea unor enunțuri care nu se potrivesc ca
sens cu mesajul audiat anterior
 Audierea unor înregistrări cu sunete din mediul
înconjurător
MEM  Exerciții de realizarea a corespondenței între Numerele naturale RM: OS
1.1 elementele mai multor mulțimi de la 0 la 10 – pagina 27 din auxiliar Evaluare
CLR  Exerciții de completare a cifrei care reprezintă Numărul și cifra 2 – culori individuală
1.1 numărul elementelor mulțimii respective și de desenare – creioane
2.2 a numărului de elemente indicate de cifra respectivă – calculator
AVAP  Exerciții de taiere sau adăugare a unor elemente FO: frontal, individual
2.2 conform sarcinii
2.3  Scrierea cifrei 2 în chenare de diferite dimensiuni
 Recunoașterea și scrierea cifrei 2, pe calculator
MM  Receptarea unor sunete din mediul înconjurător Cântare vocală RM: OS
1.1  Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, Cântare în colectiv – calculator
emise tare sau încet Cântec – CD „Trenulețul muzical”
 Audierea cântecului demonstrat de propunător sau „Trenulețul” (vol.4)
redat cu ajutorul mijloacelor tehnice FO: frontal, individual
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
 Implicarea activă și dirijată în receptarea cântecului
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
DP  Activități practice de exersare a acțiunilor de sănătății – săpun PP
1.2 îmbrăcare/dezbrăcare sau legarea șireturilor, spălarea Igiena personală – propria îmbrăcăminte și
mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea încălțăminte
toaletei, închiderea fermoarului, a nasturilor, în vederea – coli
dezvoltării independenței față de adult – culori
AVAP  Exerciții de reprezentare grafică a unor obiecte, FO: frontal, individual
2.2 activități și reguli simple de igienă personală
 Exerciții de identificare a sunetului „m” și a poziției Sunetul „m” și RM: OS
CLR acestuia în diferite cuvinte literele „M” și „m” – pagina 28 din auxiliar
1.1  Exerciții de indicare, prin diferite semne, a sunetului de tipar – creioane
1.3 „m” în cuvinte – culori
1.4  Exerciții de rostire a cuvintelor care conțin sunetul „m”, – planșă cu literele „M” și „m”
2.1 despărțindu-se în silabe și prelungind sunetul respectiv – carduri cu imagini
2.3 FO: frontal, individual
42
3.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
4.1 cuvinte în care sunetul „m” se regăsește în diferite
4.2 poziții (la început, la mijloc și la sfârșit)
 Exerciții de recunoaștere și de numire a literelor „M”
și „m” de tipar pe diferite suporturi
 Exerciții de realizare a corespondenței între literă și
imagini
 Jocuri, în care se folosesc carduri cu imagini ale unor
AVAP obiecte și litera inițială a cuvântului respectiv
2.2
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 2 Numerele naturale RM: Evaluare
1.1  Exerciții de colorare a elementelor unei mulțimi, de la 0 la 10 – pagina 51 din auxiliarul „Scriu individuală
AVAP după criterii date Numărul și cifra 2 cu Delfi”
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între mulțimile – creioane
cu două elemente și cifra corespunzătoare – poezia „Chipul cifrelor”
CLR  Memorarea celei de-a doua strofe din poezia „Chipul FO: frontal, individual
1.1 cifrelor”
2.2  Scrierea cifrei 2 în casete de dimensiuni diferite
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „m” și RM: OS
CLR  Memorarea unui fragment dintr-o poezie literele „M” și „m” – pagina 29 din auxiliar PP
1.1; 1.3; 1.4;  Exerciții de realizarea a corespondenței între imagine de tipar – poezia „Moș Martin”
2.1; 2.3; 3.1; și litera inițială a cuvântului care denumește imaginea – creioane
4.1; 4.2 respectivă – plastilină
 Exerciții de recunoaștere și încercuire a literelor „M” FO: frontal, individual
și „m” și de tăiere a literelor „M” și „m”, care se află în
poziție greșită
MEM  Exerciții de desenare a unor corpuri din natură, care
1.1 seamănă cu litera „M” (hamac, un copil la gimnastică,
doi copii care se țin de mână)
AVAP  Exerciții de modelare a literei din plastilină
2.2  Exerciții de imitare a scrierii literei „M”, în aer
 Exerciții de desenare a conturului literei mari și mici
de tipar
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi cu Numerele naturale RM: OS
1.1 trei elemente și de desenare a unei mulțimi care are de la 0 la 10 – pagina 28 din auxiliar
același număr de elemente Numărul și cifra 3 – culori
43
 Formarea unor mulțimi de câte trei elemente – creioane
 Exerciții de realizare a corespondenței între – planşe
elementele a două mulțimi – carduri
AVAP
 Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și FO: frontal, individual
2.2
scrierea cifrei corespunzătoare numărului de elemente
 Exerciții de identificare a poziției numărului 3, pe axa
numerelor
 Interpretarea cântecului „Un elefant”, (a treia strofă)
MM
2.1
AVAP  Exerciții de identificare a unei operații simple la care Confecții și jucării RM: OS
2.1; 2.2; 2.3 a fost supusă hârtia, prin comparare cu starea inițială „Cubul” – pagina 10 din auxiliar PP
DP  Exerciții de decupare, asamblare și lipire a hârtiei FO: frontal, individual
2.1
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
DP  Memorarea unor: ghicitori, cântece, poezii, despre sănătății – poezia „Nu uitați”, de S.
1.2 obiecte de igienă personală Igiena personală Mihnea
CLR  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor cuvin- RM: OS
1.3 te care încep cu sunetul „m” respectând anumite criterii – pagina 13 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unei cu Delfi” individuală
3.1 mașinuțe – creioane
4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorarea a – culori
MEM bulinei corespunzătoare sunetului „m” FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de încercuire a literelor „M” și „m”, în
diferite cuvinte
 Exerciții de completare a cuvintelor, cu litera
învățată, urmărind imaginea
 Exerciții de scriere a literelor „M”, „m”, pe spații de
dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de descompunere și compunere a numărului Numerele naturale RM: OS
1.1 3 de la 0 la 10 – pagina 29 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de realizare a corespondenței între fiecare Numărul și cifra 3 – creioane individuală
1.3 mulțime și cifra corespunzătoare numărului de elemente – castane
CLR  Exerciții de recunoaștere a cifrei 3 FO: frontal, individual
AVAP  Scrierea cifrei 3, în chenare de diferite dimensiuni
2.3
44
 Joc: „Domino”
MM  Audierea cântecului demonstrat de propunător sau Cântare vocală RM: OS
1.4 redat cu ajutorul mijloacelor tehnice Cântare în colectiv – calculator
2.1  Exersarea asimilării integrale a cântecului Cântec „Voinicii” – CD
AVAP  Redarea cântecului textului printr-un desen – culegere de cântece
2.2
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „m” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „M” și „m” – fișe de lucru Evaluare
1.1 referitoare la sunetul „m” și la literele „M” și „m” de de tipar – paginile 30 și 105 din auxiliar individuală
1.3 tipar: recunoașterea literei, sesizarea sunetului, – reviste
1.4 exemplificare, scrierea, modelarea literei din aluat, – aluat
2.1 scrierea literelor „m” și „M” pe tastatura unui calculator – calculator
2.3 sau cu ajutorul altor resurse digitale – tabletă
3.1  Scrierea de elemente grafice care intră în componența FO: frontal, individual
4.1 literelor de mână: grup de două liniuțe cu punct, pe
4.2 spațiul mic
AVAP  Exerciții de decorare a cubului, cu personaje din Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3 poveștile preferate „Cubul” – pagina 10 din auxiliar PP
DP
2.1
CLR
1.1
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poveștii „Pantofii roșii”, N. Calma – Povestea „Pantofii roșii”, de N PP
1.1; 1.2; 1.3  Povestirea unor secvențe preferate din textul audiat Calma
 Exerciții de numire a personajelor din textul audiat – culori
DP  Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de – coli
3.1 informații: „Cine?”; „Ce?”; „Unde?”; „Cum?” FO: frontal, individual
AVAP  Desenarea unor secvențe din textul audiat
2.2
MEM  Exerciții de recunoaștere a unor fructe și legume Igiena alimentației RM: OS
1.1  Exerciții de identificare a fructelor și legumelor care – pagina 30 din auxiliar
trebuie spălate înainte de a fi folosite - pagina 52 din „scriu cu Delfi”
AVAP  Exerciții de colorare a celui de-al treilea element – culori
2.2 dintr-un șir – creioane
– planşe
45
– carduri
FO: frontal, individual

MM  Exersarea asimilării integrale a cântecului Mişcarea pe RM: OS


2.1  Reproducerea, în colectiv, a cântecului însuşit muzică, sugerată – calculator
CLR intuitiv, pronunţând corect cuvintele de textul cântecului – CD
2.1  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite Cântecul „La – culegere de cântece
conținutului de idei ale textului moară”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
DP  Exerciții de identificare a situațiilor prezentate în sănătății – pagina 12 din auxiliar
1.2 imagini Igiena mâinilor FO: frontal, individual și pe
CLR  Joc de tipul: „Când ne spălăm pe mâini?” grupe
2.3
CLR  Exerciții de identificare a sunetului „n” și a poziției Sunetul „n” și RM: OS
1.1 acestuia, în diferite cuvinte literele „N” și „n” – pagina 31 din auxiliar Evaluare
1.3  Exerciții de încercuire a literei după criterii date de tipar – creioane individuală
1.4  Exerciții de exemplificare, de către elevi , a unor – culori
2.1 cuvinte, în care sunetul „n” se regăsește în diferite – planșă cu literele „N” și „n” de
2.3 poziții (la început, în interior și la sfârșit) tipar
3.1  Exerciții de recunoaștere și numire a literelor „N” și – carduri cu imagini
4.1 „n” de tipar pe diferite suporturi FO: frontal, individual
 Exerciții de recunoaștere și de colorare a literei „N” ,
dintr-un șir de litere
 Exerciții de realizare a corespondenței între literă și
AVAP imagine
2.2; 2.3  Jocuri, folosind carduri cu imagini
MEM  Exerciții de colorare a unui element din fiecare Numerele naturale RM: OS
1.1 mulțime de la 0 la 10 – pagina 31 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de numărare a fructelor din fiecare coș și Verificare – creioane individuală
1.3 trasarea drumului prin labirint pentru a ajunge la – castane
CLR borcanul corespunzător FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de descompunere conform indicațiilor
2.3  Joc: „Domino”

Educație
fizică

46
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „n” și RM: OS
CLR  Exerciții de realizarea corespondenței între imagine și literele „N” și „n” – pagina 32 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.3; 1.4; litera inițială a cuvântului care denumește imaginea de tipar – lut individuală
2.1; 2.3; 4.1 respectivă – plastilină
MEM  Exerciții de modelare a literei „N”, din plastilină sau – creioane
3.1 din lut – culori
 Exerciții de imitare a scrierii literei „N”, în aer FO: frontal, individual
AVAP  Exercițiu de desenare a conturului literelor „N” și „n”
2.2 de tipar

MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Verificare RM: OS


1.1 colorarea elementelor care sunt în număr mai mic Numerele naturale – pagina 32 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de idendificare a fiecărui pom fructifer și de la 0 la 10 – creioane individuală
1.3 desenarea fructului corespunzător Plante – castane
CLR  Exerciții de încercuire a alimentelor care dăunează FO: frontal, individual
AVAP sănătății dinților
2.3
AVAP  Exerciții de construire cu ajutorul cuburilor Confecții și jucării RM: OS
2.3 „Palatul piticilor” – pagina 11 din auxiliar PP
FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
DP  Realizarea unor desene care reprezintă obiecte de sănătății – planșe PP
1.2 igienă personală și reguli simple de igienă Igiena personală – culori
CLR  Memorarea poeziei „Tanu”, de E. Farago – poezia „Tanu”, de E. Farago
1.1 FO: frontal, individual
CLR  Exerciții de conturare și colorare a imaginii unei nuci Sunetul „n” și RM: OS
1.3; 2.1; 3.1; literele „N” și „n” – pagina 14 din auxiliarul „Scriu Evaluare
4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „n” – culori
2.2  Exerciții de încercuire a literei corespunzătoare – creioane
MEM sunetului „n” FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de completare a literei „N” și de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Exerciții de scriere a literelor „N” și „n”, pe spații de
dimensiuni diferite
47
MEM  Exerciții de realizare a corespondenței între mulțimi Verificare RM: OS
1.1 și cifra corespunzătoare numărului de elemente Numerele naturale – pagina 33 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de numărare și scriere a cifrei de la 0 la 10 – creioane individuală
1.3 corespunzătoare Plante – castane
CLR  Exerciții de identificare a fructelor dintr-un desen și a FO: frontal, individual
AVAP numărului acestora
2.3
MM  Exersarea asimilării integrale a cântecului Mișcarea pe muzica RM: OS
1.4  Reproducerea în colectiv, a cântecului sugerată de textul – calculator
2.1  Jocuri pe cântec cu executarea unor mișcări cântecului – CD
Cântecul „Umblă – culegere de cântece
ursul” FO: frontal, individual
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „n” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „N” și „n” – fișe de lucru Evaluare
1.1 referitoare la sunetul „n” și la literele „N” și „n” de tipar: de tipar – pagina 106 din auxiliar individuală
1.3 recunoașterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, – reviste
1.4 scrierea, modelarea literei din aluat, scrierea literelor „n” – poezia „Noaptea”
2.1 și „N” pe tastatura unui calculator sau cu ajutorul altor – calculator
2.3 resurse digitale FO: frontal, individual
3.1  Scrierea de elemente grafice care intră în componența
4.1 literelor de mână: linia oblică pe spațiu mare suprarând
4.2  Memorarea unui fragment dintr-o poezie
AVAP  Exerciții de construire cu ajutorul cuburilor Confecții și jucării RM: OS
2.3 „În parc” – pagina 11 din auxiliar PP
DP FO: frontal, individual și pe
2.1 grupe
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicarea orală RM: OS
CLR  Audierea poveștii „Puii de arici” după Ionel Pop – povestea „Puii de arici”, după PP
1.1  Povestirea unor secvențe preferate din textul audiat Ionel Pop
1.2  Exerciții de numire a personajelor din textul audiat – puzzle
1.3  Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de FO: frontal, individual
AVAP informații: „Cine?”; „Ce?”; „Unde?”; „Cum?”
2.3  Joc tip puzzle: „Ariciul”
MEM  Exerciții de recunoaștere a mulțimii fără niciun Numerele naturale RM: OS
1.1; 1.2; 1.3 element de la 0 la 10 – pagina 34 din auxiliar
CLR  Exerciții de completare a cifrei corespunzătoare Numărul și cifra 0 – culori
48
numărului de elemente Condiții de viață: FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de tăiere a elementelor unei mulțimi pentru apă, aer, lumină,
2.2 a rămâne câte indică cifra respectivă căldură
 Exerciții de identificare a poziției numărului 0 pe axa
numerelor
MM  Exersarea asimilării integrale a cântecului Mișcarea pe muzica RM: OS
1.4  Reproducerea în colectiv, a cântecului sugerată de textul – calculator
2.1  Jocuri pe cântec cu executarea unor mișcări cântecului – CD
Cântecul „Ariciul” – culegere de cântece
FO: frontal, individual și pe
grupe
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: OS
DP  Exerciții de identificare a situațiilor prezentate în sănătății – pagina 13 din auxiliar
1.2 imagini Igiena personală FO: frontal, individual și pe
CLR  Joc de rol: „La frizer” grupe
1.1
2.2
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „i” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „i”, în diferite cuvinte literele „I” și „i” de – pagina 33 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor care tipar – carduri
4.1 denumesc imaginile și de reprezentare grafică a lor FO: frontal, individual și pe
AVAP  Exerciții de realizare a corespondenței între litera și grupe
4.2 imaginea denumită de cuvântul care are ca literă inițială,
MEM litera „i”
3.1  Jocuri folosind carduri cu imagini
MEM  Exerciții de colorare a unor obiecte pe care este scrisă Numerele naturale RM: OS
1.1 cifra 0 de la 0 la 10 – pagina 35 din auxiliar PP
1.2  Exercițiu de identificare a plantelor care au beneficiat Numărul și cifra 0 – creioane
1.3 de condiții corespunzătoare de apă, aer, lumină, căldură Condiții de viață: – culori
 Exerciții de compunere și descompunere a unor apă, aer, lumină, FO: frontal, individual
numere căldură
 Exerciții de ordonare crescător și descrescător a
numerelor învățate
AVAP  Completarea unor serii numerice
2.2  Scrierea cifrei 0 în chenare de dimensiuni diferite
Educație
fizică
49
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „i” și RM: OS
CLR  Memorarea strofei „Iepuraşul” literele „I” și „i” de – pagina 34 din auxiliar PP
3.1  Exerciții de colorare a unor imagini, după criterii date tipar – sârmă Evaluare
4.1  Exerciții de încercuire a literelor învățate, – creioane individuală
MEM folosindu-se culori diferite – culori
3.1  Exerciții de modelare a literei „I”, din sârmă FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de imitare a scrierii literei în aer
2.2  Exerciții de desenare a conturului literelor „I” și „i”
2.3 de tipar
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 0 Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de recunoaștere a unei mulțimi, după criterii de la 0 la 10 – pagina 53 din auxiliarul „Scriu PP
3.1 date Numărul și cifra 0 cu Delfi”
AVAP  Exerciții de realizare a corespondenței între două – fișe de lucru
2.2 mulțimi – creioane
– culori
FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de construire cu ajutorul cuburilor Confecții și jucării RM: OS
2.3 „Caruselul” – pagina 11 din auxiliar PP
DP FO: frontal, individual și pe
2.1 grupe
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Curățenia – mama RM: PP
DP  Activități practice de exersare a acțiunilor de igienă sănătății – pieptăn
1.2 personală Igiena personală – săpun
MM – periuță și pastă de dinți
2.1 FO: frontal, individual și pe
grupe
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „i” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; iepuraș literele„I” și „i” de – pagina 15 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1; 2.3; 4.1  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și de tipar cu Delfi” individuală
MEM colorarea a bulinei corespunzătoare sunetului „i” – culori
1.1  Exerciții de încercuire a literei corespunzătoare – creioane
3.1 sunetului „i”, în diferite cuvinte FO: frontal, individual
 Exerciții de completare a literei „i” și de citire a
cuvântului obținut, urmărind imaginea
 Exerciții de scriere a literelor „I” și „i” de tipar, pe
spații de diferite dimensiuni
50
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; de explorare a mediului, dobândite în unitatea tematică – fișă de lucru sumativă
3.1; 4.2 „Bucuriile toamnei” – pagina 31 din auxiliarul „La
drum, cu Delfi!”, editura Diana

MM  Verificarea cântecelor învățate în unitatea „Bucuriile FO: individual și pe grupe


1.4; 2.1 toamnei” Evaluare
sumativă

VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare


CLR  Exerciții de verificare a competențelor însușite în - pagina 35 din auxiliar sumativă
1.1; 1.2; 1.3; unitatea tematică „Bucuriile toamnei” – „La drum, cu Delfi! fișă de
2.1; 2.3; 3.1; lucru, editura Diana
4.1; 4.2
AVAP  Exerciții de decupare, pliere, asamblare și prindere a Confecții și jucării RM: OS
2.3 hârtiei Origami – Morișca” – pagina 12 din auxiliar PP
Educație
fizică

Unitatea tematică IV: Ne pregătim de sărbători


Perioada de desfășurare: săptămânile X – XIV

Competențe Detalii de
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Resurse Evaluare
specifice conținut
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poveștii „Puiul de căprioară” de V. – povestea Puiul de căprioară”, de
1.1 Carianopol V. Carianopol
1.2  Povestirea unor secvențe preferate din lectură FO: frontal, individual și pe grupe
1.3  Exerciții de numire a personajelor din lectură
MEM  Oferirea unor răspunsuri, la cererea elementară de
1.1 informații: „Cine?”; „Ce?”; „Unde?”; „Cum?”
DP  Joc: „Recunoaște personajul!”
3.1  Jocuri de modificare a finalului poveștii audiate
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi cu Numerele naturale RM: OS
1.1 4 elemente de la 0 la 10 – pagina 36 din auxiliar
3.1  Exerciții de realizare a corespondenței între Numărul și cifra 4 – creioane
51
CLR elementele mai multor mulțimi – culori
1.1  Exerciții de desenare și completare a unor mulțimi cu – planșe
MM elementele necesare, după criterii date – carduri
AVAP  Exerciții de identificare a poziției numărul 4 pe axa FO: frontal, individual
2.2 numerelor
2.3  Exerciții de realizare a corespondenței între plantă și
fructul acesteia
 Interpretarea cântecului „Un elefant”( a patra strofă)
MM  Audiție muzicală „Simfonia jucăriilor”, Leopold Mișcarea pe RM: OS
2.1 Mozart muzică – calculator
 Exerciții de executare a percuției corporale, detașat Percuție corporală – CD
CLR de cântec, în colectiv și individual Cântec: „Cu ciocan – culegere de cântece
1.1  Jocuri pe cântec și cleștișor”, Harry FO: frontal, individual și pe grupe
 Exerciții de percuție corporală (bătăi din palme, cu Brauner
degetul în bancă, cu palmele pe genunchi)
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Programul zilnic al RM: OS
DP  Discuții despre statutul de școlar și despre programul școlarului – pagina 14 din auxiliar
3.1 zilnic al școlarului – planșe
AVAP  Organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu – culori
2.2 activități zilnice și săptămânale – creioane
CLR  Desenarea momentelor specifice unei zile obișnuite FO: frontal, individual
2.2 de școală
CLR  Exerciții de identificare a sunetului „e” și a poziției Sunetul „e” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; acestuia în diferite cuvinte literele „E” și „e” – pagina 36 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de încercuire a unei litere dintr-un șir de de tipar – culori
4.1 litere, după criterii date – creioane
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor – carduri cu imagini și litere
1.1 cuvinte în care sunetul „e” se regăsește poziționat la – planșă cu literele „E” și „e”
3.1 început, la mijloc, la sfârșit FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de scriere a unor litere învățate lângă
2.2 imaginile cu care seamănă fiecare dintre aceste litere
 Exerciții de colorare a literei „E”
 Jocuri folosind carduri cu imagini
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Numărul și cifra 4 RM: OS
1.1 scrierea în tabel a numărului corespunzător fiecărei – pagina 37 din auxiliar

52
CLR imagini – culori
2.2  Exerciții de descompunere și compunere a numărului – creioane
AVAP 4 și realizarea corespondenței cu cifra corespunzătoare – ghinde
2.2  Exerciții de recunoaștere a cifrei 4 – „Loto cu numere”
 Scrierea cifrei 4 în chenare de diferite dimensiuni FO: frontal, individual
 Joc: „Loto cu numere”
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „e” și RM: OS
CLR  Memorarea unui fragment din poezia „Electricianul” literele „E” și „e” – pagina 37 din auxiliar
1.1; 1.3; 3.1;  Exerciții de găsire și trasare a drumului de la o de tipar – poezia „Electricianul”
4.1 imagine la litera inițială a cuvântului care denumește –plastilină/lut/aluat
AVAP imaginea – creioane
2.2  Exerciții de modelare a literelor „E” și „e”, din – culori
DP plastilină, lut sau aluat FO: frontal, individual și pe grupe
2.1  Exerciții de imitare a scrierii în aer a literelor „E” și
„e”
 Exerciții de desenare a conturului literelor„E” și „e”,
pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 4 Numărul și cifra 4 RM: OS
1.1  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 4 – pagina 54 din auxiliarul „Scriu
1.2 elemente cu Delfi”
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a numărului – carduri
4 – culori
CLR  Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a IV-a) – creioane
1.1 – poezia „Chipul cifrelor”
AVAP  Exerciții de scriere a cifrei 4, pe spații de dimensiuni FO: frontal, individual și pe grupe
2.2 diferite
AVAP  Exerciții de rupere, mototolire, asamblare și lipire a Colaj: Drapelul RM: OS
2.2; 2.3 hârtiei – pagina 13 din auxiliar PP
DP  Formulare de întrebări simple și răspunsuri, despre – hârtie creponată
2.1 cele observate – hârtie glasată
MEM  Joc: „Spune ce observi” (hârtie – hârtie ruptă; hârtie – FO: frontal, individual și pe grupe
1.1; 3.1 hârtie tăiată; hârtie – hârtie mototolită; hârtie îndoită,
CLR hârtie lipită)
1.1
Limba

53
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Programul zilnic al RM: OS
DP  Discuții despre programul zilnic al școlarului școlarului – pagina 15 din auxiliar
3.1  Desenarea și colorarea unor momente din programul – fișă de lucru
CLR zilnic al școlarului – culori
1.1; 2.2; 2.3  Personalizarea orarului: desen, colaj, pictură, – creioane
elemente grafice artistice FO: frontal, individual și pe grupe
AVAP  Exerciții de identificare în imagini a organizării
2.2 învățării: întreruperea jocului, pregătirea materialelor,
concentrarea asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea
surselor de perturbare a atenției, momente de relaxare
 Joc: „Cum, ce, cu cine învățăm, la școală?”
CLR  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor Sunetul „e” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; cuvinte care încep cu sunetul „e”, respectând anumite literele „E” și „e” – pagina 16 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.3; 4.1 criterii de tipar cu Delfi”
MEM  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui – creioane
1.1 elicopter – culori
3.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a FO: frontal, individual
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „e”
2.2  Exerciții de încercuire a literelor „E” și „e”, în
DP diferite cuvinte
2.1  Exerciții de completare a cuvintelor cu litera învățată,
urmărind imaginea
 Exerciții de scriere a literelor „E” și „e”, pe spații de
dimensiuni diferite
MEM  Vizionarea unor filme despre igiena alimentației Igiena alimentației RM: OS
3.1  Discutarea secvențelor vizionate în filmuleț Piramida – pagina 38 din auxiliar
CLR  Exerciții de identificare a alimentelor din piramidă și alimentelor. Hrana – calculator
1.1; 2.2 explicarea rolului fiecărui aliment în dezvoltarea ca sursă de energie – DVD
armonioasă a corpului uman
 Prezentarea unor filmulețe referitoare la rolul hranei
ca sursă de energie
MM  Exerciții de percuție corporală (bătăi din palme, cu Mișcarea pe RM: OS
2.1 degetul pe bancă) muzică – CD
 Audierea cântecului„Ninge, ninge” Percuție corporală – calculator
CLR  Exersarea asimilării integrale a cântecului – culegere cu cântece
1.1  Observarea unor ilustrații pe textul cântecului care FO: frontal, individual și pe grupe
DP
54
2.1 ușurează memorarea
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „e” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „E” și „e” – fișe de lucru PP
1.1; 1.2; 1.3; referitoare la sunetul „e” și literele „E” și „e”: de tipar – pagina 106 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.1; recunoașterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, – reviste
4.1; 4.2 scrierea literei, modelare, scrierea literelor „E” și „e”, la – calculator
MEM calculator sau cu ajutorul altor resurse digitale FO: frontal, individual
1.1  Scriere de elemente grafice care intră în componența
AVAP literelor de mână: linia oblică pe spațiul mare subrând
2.2
AVAP  Exerciții de rupere, mototolire, asamblare și lipire a Colaj: Drapelul RM: OS
2.2 hârtiei – pagina 13 din auxiliar PP
2.3  Formulare de întrebări simple și răspunsuri, despre – hârtie creponată
cele observate – hârtie glasată
 Joc: „Spune ce observi” (hârtie – hârtie ruptă; hârtie – FO: frontal, individual și pe grupe
hârtie tăiată; hârtie – hârtie mototolită; hârtie îndoită,
hârtie lipită)
Educație
fizică
LUNI CLR Întâlnirea de dimineață: „Vine Sfântul Andrei” Comunicarea orală RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Audierea legendei Sfântului Andrei – Legenda Sfântului Andrei PP
2.2  Povestirea unor întâmplări de la zilele onomastice a – coli
AVAP celor care poartă numele de Andrei – culori
2.2  Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de
DP informații: „Cine?”; „Ce?”; „Unde?”; „Cum?”
2.1
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi cu Numerele naturale RM: OS
1.1 5 elemente de la 0 la 10 – pagina 39 din auxiliar
3.1  Exerciții de descompunere și compunere a numărului Numărul și cifra 5 – culori
AVAP 5 Rolul părților – creioane
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între componente ale – planșe
CLR elementele a două mulțimi plantelor – carduri
1.1  Exerciții de identificare a poziției numărului 5, pe axa FO: frontal, individual
2.2 numerelor
 Exerciții de desenare a părților componente ale
plantelor în concordanță cu cerința
MM  Exerciții de observare și de familiarizare cu aspectul Cântarea RM: OS
1.3 jucăriilor muzicale instrumentală – calculator
55
 Vizionarea unor filmulețe cu diferite jucării muzicale Mânuirea jucăriilor – jucării muzicale
 Joc: „Recunoaște jucăria muzicală” muzicale – CD
FO: frontal, individual
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Cum am sărbătorit Ziua Dezvoltare RM: OS
Națională a României?” emoțională și – pagina 16 din auxiliar
DP  Vizionarea unor secvențe din desene animate, filme socială: Bucurie, – planșe din povești
2.1 pentru copii, audierea unor fragmente din povești tristețe, frică, furie – calculator
 Identificarea emoțiilor de bază ale personajelor din – tabletă
poveștile prezentate în imaginile desenelor
 Completarea unor fraze lacunare: „Cum se simt
CLR copiii?” „Mihai merge la aniversarea colegului său și
1.1 este ... .” (bucuros etc.)
2.2  Joc: Roata emoțiilor
CLR  Exerciții de identificare a sunetului „r” și a poziției Sunetul „r” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; acestuia în diferite cuvinte literele „R” și „r” – pagina 38 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de bifare a unei casete după criterii date de tipar – creioane
4.1  Exerciții de completare a unor casete cu litera inițială – carduri
MEM a cuvântului care denumește fiecare imagine și citirea – planșe cu literele „R” și „r”
1.1 noului cuvânt format FO: frontal, individual
3.1  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
AVAP cuvinte în care sunetul „r” se află la început, în interior
2.2 sau la sfârșitul cuvântului
 Jocuri folosind carduri cu imagini și litere
MEM  Exerciții de completare a mulțimilor, cu tot atâtea Numerele naturale RM: OS
1.1 elemente, câte indică cifra sau exerciții de scriere, în de la 0 la 10 – pagina 40 din auxiliar PP
3.1 casetă, a cifrei corespunzătoare numărului de elemente Numărul și cifra 5 – culori
 Exerciții de scriere a vecinilor unui număr – creioane
 Exerciții de recunoaștere a cifrei 5 – jocul „Nu te supăra, frate!”
 Scrierea cifrei 5 în casete de dimensiuni diferite FO: frontal, individual și pe
AVAP  Joc: Nu te supăra, frate! perechi
2.2
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „r” și RM: OS
CLR  Memorarea unui fragment din poezia „Racul” literele „R” și „r” – pagina 39 din auxiliar
1.1  Exerciții de modelare a literelor „R” și „r” din de tipar – poezia „Racul”
1.3 plastilină/lut/aluat – culori
56
3.1  Exerciții de imitare a scrierii în aer a literelor „R” și – creioane
4.1 „r FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de desenare a literelor, în tabel, mărindu-le
2.3 treptat
DP  Exerciții de găsire a erorii dintr-un șir de litere și
2.1 încercuire a literei care nu corespunde
 Exerciții de colorare a literei „R”
 Exerciții de desenare a conturului literelor „R” și „r”
pe spații de dimensiuni diferite

MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 5 Numerele naturale RM: OS


1.1  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 5 de la 0 la 10 – pagina 55 din auxiliarul „Scriu PP
1.2 elemente Numărul și cifra 5 cu Delfi”
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a numărului – carduri
CLR 5 – culori
1.1  Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a V-a) – creioane
AVAP  Exerciții de scriere a cifrei 5, pe spații de dimensiuni – poezia „Chipul cifrelor”
2.2 diferite FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de decorare a globulețelor prin pictare, Decorarea RM: OS
2.2; 2.3 folosind diferite tehnici de lucru: pulverizare / globulețelor – pagina 14 din auxiliar
DP amprentare / dactilopictură / ștampilare – globulețe necolorate
2.1  Vizionarea unor filmulețe cu decorarea manuală a – carioci
MEM globulețelor de la fabrica de la Curtea de Argeș – markere
1.1 – acuarele
CLR  Joc: „Găsește diferențele” – pensule
1.1; 2.2 – calculator
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Dezvoltare RM: OS
DP  Exerciții de recunoaștere a trăirilor emoționale ale emoțională și – pagina 17 din auxiliar
2.1 unor copii, privind și analizând imaginile socială – planșe
CLR  Exerciții de completare a frazelor lacunare Bucurie, tristețe, – calculator
1.1; 2.2 frică, furie FO: frontal, individual și pe grupe
AVAP  Jocuri de mimă
2.2
CLR  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor Sunetul „r” și RM: OS
1.1 cuvinte care încep cu sunetul „r” respectând anumite literele „R” și „r” – pagina 17 din auxiliarul „Scriu
1.3 criterii de tipar cu Delfi”
57
1.4  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unei raţe – culori
2.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a – creioane
2.3 bulinei corespunzătoare sunetului „r” FO: frontal, individual
4.1  Exerciții de încercuire a literelor „R” și „r”, în diferite
MEM cuvinte
1.1  Exerciții de completare a cuvintelor cu litera învățată,
AVAP urmărind imaginea
2.2  Exerciții de scriere a literelor „R” și „r”, pe spații de
DP dimensiuni diferite
2.1
MEM  Exerciți de recunoaștere a răspunsurilor la ghicitori Numărul și cifra 5 RM: OS
3.1 despre fructe și legume Alimente – pagina 41 din auxiliar
 Exerciții de descompunere a numărului 5 în cât mai sănătoase. Hrana – culori
AVAP multe variante ca sursă de energie – creioane
2.2  Exerciții de desenare a unui aliment preferat – carte cu ghicitori
 Exerciții de memorare a ghicitorii preferate FO: frontal, individual și pe grupe
CLR  Decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
1.1
MM  Exerciții de mânuire liberă a jucăriilor muzicale, Cântare RM: OS
1.3 respectiv executarea percuției corporale, detașat de instrumentală – jucării muzicale
CLR cântec, în colectiv și individual Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și în
1.1  Exerciții de asociere în perechi a jucăriilor muzicale muzicale perechi
DP
2.1
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „r” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „R” și „r” – pagina 107 din auxiliar
1.1; 1.2; 1.3; referitoare la sunetul „r” și literele „R” și „r”: de tipar – reviste
2.1; 2.3; 3.1; recunoașterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, – calculator
4.1; 4.2 scrierea literei, modelare, scrierea literelor „R” și „r”, la FO: frontal, individual
MEM calculator sau cu ajutorul altor resurse digitale
1.1  Scriere de elemente grafice care intră în componența
AVAP literelor de mână: grup de trei linii oblice pe rând,
2.2 suprarând și subrând
AVAP  Exerciții de decorare a globulețelor, folosind linii și Decorarea RM: OS
2.2; 3.3 puncte globulețelor – pagina 14 din auxiliar PP
DP  Vizionare de filmulețe cu împodobirea bradului, de – acuarele
2.1 Crăciun – pensule
MEM – markere

58
1.1 – carioci
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Vine Moș Nicolae!” Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea legendei lui Moș Nicolae – legenda lui Moș Nicolae PP
1.1; 1.2; 1.3;  Redarea unor secvențe preferate din legendă – planșe
2.2  Desenarea și colorarea personajului principal al – culori
legendei FO: frontal, individual
AVAP
2.2
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi cu Numerele naturale RM: OS
1.1 6 elemente de la 0 la 10 – pagina 42 din auxiliar
3.1  Exerciții de descompunere și compunere a numărului Numărul și cifra 6 – culori
AVAP 6 Animale. Părțile – creioane
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între componente ale – planșe
CLR elementele unor mulțimi corpului – carduri
1.1  Exerciții de identificare a poziției numărului 6, pe axa animalelor și rolul FO: frontal, individual
numerelor acestora
 Exerciții de colorare a bulinelor din dreptul părților
componente ale unei păsări, respectând codul culorilor
MM  Exerciții de mânuire liberă a jucăriilor muzicale, Cântarea RM: OS
1.3 respectiv executarea percuției corporale, detașat de instrumentală – jucării muzicale
cântec, în colectiv și individual Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
 Exerciții de asociere în perechi a jucăriilor muzicale muzicale
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Roata emoțiilor RM: OS
DP  Exerciții de recunoaștere a trăirilor emoționale ale – pagina 18 din auxiliar
2.1 unor copii, privind și analizând imaginile – planșe
CLR  Jocuri de tipul: „Roata emoțiilor” pentru aprecierea
1.1; 2.2 emoțiilor în diferite situații
CLR  Exerciții de identificare a sunetului „u” și a poziției Sunetul „u” și RM: OS
1.1 acestuia în diferite cuvinte literele „U” și „u” – pagina 40 din auxiliar
1.3  Exerciții de formare a unor silabe cu literele învățate de tipar – creioane
1.4 și de citire a acestora – carduri
2.1  Exerciții de realizare a corespondenței între silabe, – planșe
2.3 pentru a forma cuvinte, urmărind imaginile FO: frontal, individual
3.4  Exerciții de realizare a corespondenței între litere și
4.1 imaginea corespunzătoare
59
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
1.1 cuvinte în care sunetul „u” se află la început, la mijloc și
3.1 la sfârșitul cuvântului
 Jocuri folosind carduri cu imagini și cu litere
MEM  Exerciții de descompunere și compunere a numărului Numerele naturale RM: OS
1.1 6, după imagini de la 0 la 10 – pagina 43 din auxiliar
1.2  Numărarea înainte și înapoi în variante complete sau Numărul și cifra 6 – creioane
1.3 de la un punct al seriei din 1 în 1 cu/fără manipularea – culori
obiectelor – bețișoare
CLR  Ordonarea unor numere date, crescător sau FO: frontal, individual
1.1 descrescător
AVAP  Exerciții de recunoaștere a cifrei 6
2.2  Scrierea cifrei 6 în casete de dimensiuni diferite
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață: „Obiceiuri de Crăciun” Sunetul „u” și RM: OS
CLR  Memorarea unui fragment din poezia „Urcuș” literele „U” și „u” – pagina 41 din auxiliar PP
1.1  Exerciții de colorare a unor imagini după criterii date de tipar – culori
1.3  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor și de – creioane
3.1 colorare a bulinei care indică poziția sunetului „u” în – plastilină/lut/aluat
4.1 cuvinte care denumesc imaginile – poezia „Urcuș”
MEM  Exerciții de modelare a literelor „U” și „u” din
1.1 plastilină/lut/aluat
AVAP  Exerciții de imitare a scrierii literei „U”, în aer
2.2  Exerciții de desenare a conturului literei „U” și „u”,
2.3 pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 6 Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 6 de la 0 la 10 – pagina 56 din auxiliarul „Scriu Educație
1.2 elemente Numărul și cifra 6 cu Delfi” individuală
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a numărului – carduri
CLR 6 – culori
1.1  Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a VI-a) – poezia „Chipul cifrelor”
AVAP  Exerciții de scriere a cifrei 6, pe spații de dimensiuni
2.2 diferite

AVAP  Exerciții de decupare a cartonului după șablon Ornamente pentru RM: OS


2.2 brad „Steaua” – pagina 15 din auxiliar PP

60
2.3 FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață: „Astăzi sunt vesel!” Roata emoțiilor RM: OS
DP  Exerciții de realizare a corespondenței între imagine – pagina 19 din auxiliar
2.1 și simbolul emoției sugerate
AVAP  Exerciții de desenare a simbolului, astfel încât să
2.2 definească emoția sugerată de imagine
CLR  Recitarea unei poezii în diferite ipostaze
2.1; 2.2
CLR  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor cuvin- Sunetul „u” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; te care încep cu sunetul „u” respectând anumite criterii literele „U” și „u” – pagina 18 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.3; 4.1  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui de tipar cu Delfi”
MEM elicopter – culori
1.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a – creioane
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „u” FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de încercuire a literelor „U” și „u”, în
2.2 diferite cuvinte
DP  Exerciții de completare a cuvintelor cu litera învățată,
2.1 urmărind imaginea
 Exerciții de scriere a literelor „U” și „u”, pe spații de
dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de formare a șirului crescător și descrescător 0-7 – fișe de lucru
3.1 al numerelor 0-6 Plante și animale – culori
 Exerciții de identificare a părților comonente ale – creioane
AVAP corpului unui animal – planșe
2.2  Exerciții de identificare și de tăiere a intrusului din FO: frontal, individual
fiecare șir de imagini cu plante și animale
MM  Exerciții de mânuire liberă a jucăriilor muzicale, Cântarea RM: OS
1.3 respectiv executarea percuției corporale, detașat de instrumentală – jucării muzicale
cântec, în colectiv și individual Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
 Exerciții de asociere în perechi a jucăriilor muzicale muzicale
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „u” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „U” și „u” – pagina 107 din auxiliar Educație
1.1; 1.2; 1.3; referitoare la sunetul „u” și literele „U” și „u”: de tipar – creioane individuală
2.1; 2.3; 3.1; recunoașterea literei, sesizarea sunetului, exemplificare, – reviste
4.1 scrierea literei, modelare, scrierea literelor „U” și „u”, la – calculator
61
MEM calculator sau cu ajutorul altor resurse digitale FO: frontal, individual
1.1  Scriere de elemente grafice care intră în componența
AVAP literelor de mână: cârligul
2.2
AVAP  Exerciții de decorare și de perforare a vârfului steluței Ornamente pentru RM: OS
2.2; 2.3 pentru a i se monta o agățătoare brad: „Steaua” – pagina 15 din auxiliar PP
MM  Audiție „Steaua sus răsare” – calculator
2.1 – CD
FO: frontal, individual
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea textului „Legenda Crăciunului” – calculator
1.1; 1.2; 1.3  Exerciții de povestire a unor secvențe din textul – CD
2.2 audiat – culegere de colinde
DP  Exerciții de recunoaștere a personajelor principale
2.1
MM  Interpretarea colindului „Steaua”
2.1
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi cu Numerele naturale RM: OS
1.1 șapte elemente de la 0 la 10 – pagina 44 din auxiliar
3.1  Exerciții de recunoaștere a orei 7, pe ceas Numărul și cifra 7 – culori
CLR  Exerciții de încercuire a mulțimilor care au 7 elemente Părțile componente – creioane
1.1  Exerciții de identificare a poziției numărului 7 pe axa ale corpului – carduri
2.2 numerelor animalelor și rolul FO: frontal, individual
 Exerciții de numărare a părților componente ale acestora
corpului unui animal în funcție de codul dat
MM  Exerciții de mânuire liberă a jucăriilor muzicale, Cântarea RM: OS
1.3 respectiv executarea percuției corporale, detașat de instrumentală – jucării muzicale
cântec, în colectiv și individual Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
 Exerciții de asociere în perechi a jucăriilor muzicale muzicale
Religie
MARȚI DP  Recunoașterea unor personaje din povești cunoscute Roata emoțiilor RM: OS
2.1 copiilor - planșe
 Identificarea emoțiilor personajelor prezentate - calculator
 Prezentarea unor povești la videoproiector
CLR  Identificarea unor litere ascunse Verificare RM: OS
4.2  Numărarea literelor găsite și scierea cifrei – Pagina 42 din auxiliar PP
62
MEM corespunzătoare în tabel – creioane
2.2; 3.1  Exerciții de identificare a sunetului [ u ] și marcarea – culori
AVAP poziției acestuia în diferite cuvinte FO: frontal, individual
2.2
MEM  Exerciții de separare a elementelor unei mulțimi Numerele naturale RM: OS
1.1 pentru a obține mai multe variante de descompunere a de la 0 la 10 – pagina 45 din auxiliar Evaluare
1.2 numărului7 Numărul și cifra 7 – culori individuală
1.3  Exerciții de încercuire de pe etichete a cifrei – creioane
corespunzătoare numărului mai mare/mai mic – planșe
AVAP  Ordonarea unor numere date crescător și descrescător FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de identificare a vecinilor unui număr
CLR  Exerciții de recunoaștere a cifrei 7
1.1  Exerciții de scriere a cifrei 7 în casete de dimensiuni
2.2 diferite
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: OS
CLR  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și – paginile 43 și 108 din auxiliar PP
4.2 scrierea cifrei corespunzătoare numărului de silabe – cartoane
AVAP  Completarea unor silabe pentru a obține cuvintele – ziare
2.2 care denumesc imaginile – reviste
2.3  Scrierea de elemente grafice care intră în componența – calculator
literelor de mână: bastonașul cu întorsătură în partea de FO: frontal, individual și pe grupe
sus pe spațiul mic și pe spațiul mare
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 7 Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 7 de la 0 la 10 – pagina 57 din auxiliarul „Scriu
1.2 elemente Numărul și cifra 7 cu Delfi”
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a numărului 7 – carduri
CLR  Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a VII-a) – culori
1.1  Exerciții de scriere a cifrei 7, pe spații de dimensiuni – poezia „Chipul cifrelor”
AVAP diferite FO: frontal, individual
2.2
AVAP  Exerciții de modelare a plastilinei și lipire a elemen- Modelaj „Omul de RM: OS
telor corespondente ale omului de zăpadă pe cartonul zăpadă” – pagina 16 din auxiliar PP
MM șablon – calculator
3.1  Audierea cântecului „Omul de zăpadă” FO: frontal, individual
Limba
modernă
63
JOI Întâlnirea de dimineață: „Ce îmi place și ce nu îmi Rota emoțiilor RM: OS
DP place” – pagina 20 din auxiliar PP
2.1  Exerciții de genul: „Ce îmi place și ce nu îmi place să – culori
AVAP mănânc, să beau, să port” – planșe
2.2 FO: frontal, individual și pe grupe
CLR
1.1; 2.2
CLR  Redactarea unor bilete, folosind diferite semne: linii Biletul RM: OS
4.2 curbe, linii frânte și „citirea” mesajului – Pagina 44 din auxiliar PP
MEM – creioane
2.2; 3.1 – culori
AVAP FO: frontal, individual
2.2
MEM  Verificarea competențelor matematice și de explorare Verificare RM: Evaluare
1.1 a mediului, dobândite – fișă de lucru sumativă
3.1  Exerciții de compunere și descompunere a numerelor FO: frontal, individual
naturale 0-7
 Exerciții de realizare a corespondenței în funcție de
cerință
 Exerciții de numărare și completare a unui domino
 Jocuri matematice pe calculator
MM  Exerciții de verificare a competențelor referitoare la Cântarea RM: Evaluare
1.3 receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale și instrumentală – jucării muzicale sumativă
percuția corporală Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
muzicale
VINERI Întâlnirea de dimineață Felicitarea RM: OS
CLR  Confecționarea unor felicitări și scrierea unor mesaje – paginile 44 și 108 din auxiliar PP
4.2 cu litere de tipar, rupte sau decupate din reviste/ziare – cartoane
AVAP  Scrierea pe calculator a mesajului unei felicitări – ziare
2.2  Scrierea de elemente grafice care intră în componența – reviste
2.3 literelor de mână: bastonașul cu întorsătură în partea de – calculator
sus pe spațiul mic și pe spațiul mare FO: frontal, individual și pe grupe
AVAP  Exerciții de decorare a planșei cu diverse elemente Modelaj „Omul de RM: OS
2.2 zăpadă” – pagina 16 din auxiliar PP
2.3 FO: frontal, individual
Ed. fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Vine Moș Crăciun!” Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poeziei „Uite, vine Moș Crăciun!” de Otilia – poezia „Uite, vine Moș PP
64
1.1; 1.2; 1.3; Cazimir Crăciun!”, de Otilia Cazimir
2.2  Memorarea poeziei – planșe
 Redarea unor secvențe preferate din poezie – culori
AVAP  Desenarea și colorarea personajului principal al FO: frontal, individual
2.2 poeziei
MEM  Verificarea competențelor matematice și de explorare Verificare RM: Evaluare
1.1 a mediului dobândite – pagina 46 din auxiliar sumativă
3.1  Exerciții de compunere și descompunere a numerelor FO: frontal, individual
naturale 0-7
 Exerciții de realizare a corespondenței în funcție de
cerință
 Exerciții de numărare și completare a unui domino
MM  Exerciții de verificare a competențelor referitoare la Cântarea RM: Evaluare
1.3 receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale și instrumentală – jucării muzicale sumativă
percuția corporală Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
muzicale
Colinde
RELIGIE
MARȚI Întâlnirea de dimineață Dezvoltare RM: Evaluare
DP  Exerciții de verificare a competențelor însușite în emoțională și – fișe de lucru sumativă
2.1 unitatea de învățare „Ne pregătim de sărbători” socială FO: individual
CLR  Identificarea semnificației unor simboluri întâlnite în Simboluri uzuale RM: OS
3.3 situații cotidiene: metrou, spital, informații, intrare, – pagina 45 din auxiliar
ieșire, semafor, farmacie, trecere de pietoni FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de numărare și completare a unor mulțimi Verificare RM: Evaluare
1.1  Exerciții de realizare a corespondenței în funcție de – pagina 47 din auxiliar sumativă
3.1 cerință FO: frontal, individual
 Exzerciții de descoperire a unei reguli și de
continuare a unor șiruri
ED. FIZICĂ
MIERCURI CLR Care sunt cele mai îndrăgite sărbători din anotimpul de Prezentări power-point
iarnă ?
1.1; 1.2 fise
Joc de rol ,, Cumpărături de Crăciun!,, comunicarea orală expoziție
AVAP creioane colorate
Desen - ,,Bradul de Crăciun,,
1.2 Audiție – colinde CD-uri

65
MM

3.1

MEM  Verificarea competențelor matematice și de explorare Verificare RM: Evaluare


1.1 a mediului dobândite în unitatea tematică „Ne pregătim – fișe de lucru „La drum, cu sumativă
3.1 de sărbători” Delfi!”, editura Diana
– calculator
FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de decorare și de perforare a ornamentului Ornamente pentru RM: OS
2.2; 2.3 realizat pentru a i se monta agățătoare brad: Beteală – calculator PP
MM  Audiție „Trei păstori” – CD
2.1 FO: frontal, individual
LIMBA
MODERNĂ
JOI Întâlnirea de dimineață Dezvoltare RM: Evaluare
DP  Exerciții de verificare a competențelor însușite în emoțională și – fișe de lucru sumativă
2.1 unitatea de învățare „Ne pregătim de sărbători” socială FO: individual
Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în – fișă de lucru „La drum, cu sumativă
1.1; 1.2; 1.3; unitatea tematică „Ne pregătim de sărbători” Delfi”, editura Diana
2.12; 2.3; 3.1;  Colinde - CD-uri
3.3; 4.1; 4.2 FO: frontal, individual
MEM  Verificarea competențelor matematice și de explorare Verificare RM: Evaluare
1.1 a mediului dobândite în unitatea tematică „Ne pregătim – fișe de lucru „La drum, cu sumativă
3.1 de sărbători” Delfi!”, editura Diana
– calculator
FO: frontal, individual
MM  Exerciții de verificare a competențelor referitoare la Cântarea RM: Evaluare
1.3 receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale și instrumentală – jucării muzicale sumativă
percuția corporală Mânuirea jucăriilor FO: frontal, individual și pe grupe
muzicale
Colinde
VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în – fișă de lucru „La drum, cu sumativă
1.1; 1.2; 1.3; unitatea tematică „Ne pregătim de sărbători” Delfi”, editura Diana
2.12; 2.3; 3.1; FO: frontal, individual
3.3; 4.1; 4.2
AVAP  Realizarea unei expoziții cu lucrările realizate Expoziție RM: OS
66
2.2; 2.3  Audiție – Colinde de Crăciun – calculator PP
MM – CD
2.1 FO: frontal, individual
ED. FIZICĂ

Unitatea tematică V: Iarna


Perioada de desfășurare: săptămânile XV – XVIII

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Emisiunea mea preferată” Comunicare orală RM: OS
CLR  Vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni pentru – calculator
1.4 copii și discutarea lor – DVD
MM
3.1
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de identificare a orei 8 pe ceas de la 0 la 10 – pagina 48 din auxiliar
3.1  Exerciții de sortare și trecere în tabel a cifrei Numărul și cifra 8 – culori
CLR corespunzătoare numărului de elemente de fiecare fel – creioane
2.2  Exerciții de identificare a poziției numărului 8 pe axa FO: frontal, individual
numerelor
 Exerciții de separare a elementelor unor mulțimi,
conform indicațiilor
MM  Exerciții de acompaniament cu jucării muzicale Cântare RM: OS
2.2 realizate de copii instrumentală – jucării muzicale
 Exerciții de mânuire a jucăriilor muzicale Jucării muzicale FO: frontal, individual și pe
improvizate grupe
Religie

MARȚI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS


DP  Exerciții de identificare, în imagini, a regulilor de comunicare și – pagina 21 din auxiliar
2.2 comunicare: anunțarea răspunsului, așteptarea rândului, activitatea școlară FO: frontal, individual
completarea răspunsurilor colegilor după ce aceștia au
încheiat, exprimarea opiniei personale, criticarea ideii,
nu a colegului.

67
 Joc: „Continuă propoziția”
CLR  Exerciții de recunoaștere a sunetului „o” și de Sunetul „o” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; identificare a poziției acestuia în diferite cuvinte literele „O” și „o” – pagina 46 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de desenare a unor obiecte, după criterii date de tipar – culori
4.1  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor – creioane
cuvinte în care sunetul „o” se află poziționat diferit FO: frontal, individual și pe
AVAP  Joc: „Magicianul” grupe
2.2; 2.3
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Numerele naturale RM: OS
1.1 de colorare a casetei în care este scrisă cifra de la 0 la 10 – pagina 49 din auxiliar
3.1 corespunzătoare Numărul și cifra 8 – culori
AVAP  Exerciții de descoperire a unor reguli și completarea – creioane
2.2 tabelului
 Exerciții de recunoaștere a cifrei 8
 Exerciții de scriere a cifrei 8, în casete de dimensiuni
diferite
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „o” și RM: OS
CLR  Exerciții de identificare a firului care duce de la o literele „O” și „o” – pagina 47 din auxiliar PP
1.1; 1.2; 1.3; literă spre un obiect și colorarea acestuia în mod diferit de tipar – culori Evaluare
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de memorare a unei strofe din poezia „Omul – plastilină individuală
4.1 de zăpadă” FO: frontal, individual
 Exerciții de recunoaștere a literei pe diferite suporturi
 Exerciții de modelare a literelor
 Exerciții de desenare a conturului literelor „O” și „o”
AVAP de tipar, pe spații de dimensiuni diferite
2.2
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 8 Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 8 de la 0 la 10 – pagina 58 din auxiliarul „Scriu
1.2 elemente Numărul și cifra 8 cu Delfi”
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a numărului 8 – carduri
 Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a VIII-a) – culori
CLR  Exerciții de scriere a cifrei 8 pe spații de dimensiuni – poezia „Chipul cifrelor”
1.1 diferite FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de decupare după contur a pieselor unui Construcții și RM: OS
2.2; 2.3 puzzle jucării: puzzle – pagina 17 din auxiliar PP

68
MM  Audierea cântecului „Ursul păcălit de vulpe” „Ursul păcălit de FO: frontal, individual
3.1 vulpe”
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Formule de RM: OS
DP  Exerciții de identificare a unor formule de adresare în adresare – pagina 22 din auxiliar
2.2 situații diferite FO: frontal, individual și pe
 Joc: „La bibliotecă” grupe
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui ou Sunetul „o” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4;  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a literele „O” și „o” – pagina 19 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.3; 4.1 bulinei corespunzătoare sunetului de tipar cu Delfi”
AVAP  Exerciții de încercuire a literelor „O” și „o” în diferite – culori
2.2 cuvinte – creioane
MEM  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a FO: frontal, individual
1.1 cuvântului corespunzător imaginii
3.1  Scrierea literelor „O” și „o” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de numărare elementelor unei mulțimi cu 9 Numerele naturale RM: OS
1.1 elemente de la 0 la 10 – pagina 50 din auxiliar
3.1  Recunoașterea orei 9 pe ceas Numărul și cifra 9 FO: frontal, individual
 Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date
CLR  Realizarea corespondenței între o mulțime și
1.1 cardinalul mulțimii respective
 Exerciții de identificare a poziției numărului 9 pe axa
numerelor
 Identificarea numărului de păsări din imagine și
scrierea cifrei corespunzătoare

MM  Exerciții de acompaniament de jucării muzicale Cântare RM: OS


2.2 realizate de copii instrumentală – jucării muzicale
 Exerciții de mânuire a jucăriilor Jucării muzicale FO: frontal, individual și pe
improvizate grupe
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „o” și RM: OS
CLR  Verificarea competențelor dobândite referitoare la literele „O” și „o” – pagina 108 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; sunetul „o” și la literele„O” și „o” de tipar de tipar – reviste individuală
2.1; 2.3; 3.1;  Scrierea de elemente grafice: bastonașul cu – calculator
3.3; 4.1 întorsătura în partea de jos, pe spațiul mic și mare FO: frontal, individual

69
MEM
1.1; 3.1
AVAP
2.2
AVAP  Asamblarea pieselor de puzzle pentru a realiza Construcții și RM: OS
2.3; 2.4 secvența din poveste jucării: puzzle – pagina 17 din auxiliar PP
MM  Interpretarea cântecului „Ursul păcălit de vulpe” „Ursul păcălit de – FO: frontal, individual
2.2 vulpe”
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Jocuri de iarnă” Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poeziei „Omul de zăpadă” de Ion Sebastian – poezia „Omul de zăpadă” de PP
1.1  Memorarea poeziei Ion Sebastian
1.2  Redarea unor secvențe preferate din poezie – planșe
1.3  Desenarea unor scene din textul poeziei – culori
AVAP FO: frontal, individual și pe
2.2 grupe
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Numerele naturale RM: OS
1.1 scrierea cifrei corespunzătoare și de desenare a de la 0 la 10 – pagina 51 din auxiliar Evaluare
3.1 elementelor unor mulțimi corespunzător cifrei date Numărul și cifra 9 – culori individuală
CLR  Exerciții de numărare din 2 în 2 – creioane
1.1  Exerciții de recunoaștere a cifrei 9 FO: frontal, individual
2.2  Scrierea cifrei 9 în casete de dimensiuni diferite
MM  Exerciții de acompaniament de jucării muzicale Cântare RM: OS
2.2 improvizate instrumentală – jucării muzicale
3.1  Audiție muzicală, „Simfonia jucăriilor”, Leopold Jucării muzicale – calculator
Mozard improvizate – CD
CLR  Audierea și asimilarea integrală a cântecului „Iarna – culegere de cântece
1.1; 2.2 ne-a sosit în zori” FO: frontal, individual și pe
grupe
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Joc: „Așa da, așa nu” comunicare în – pagina 23 din auxiliar
2.2 activitatea școlară FO: frontal, individual și pe
CLR grupe
2.3

CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „c” și RM: OS


70
sunetului „c” în diferite cuvinte
1.1; 1.3; 1.4; literele „C” și „c” – pagina 48 din auxiliar
 Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor
2.1; 2.3; 3.4; de tipar – creioane
4.1 cuvinte în care sunetul „c” apare în diferite poziții – culori
AVAP  Exerciții de realizare a corespondenței între imagine – carduri cu imagini
2.2 și cuvântul care denumește imaginea respectivă. – planșă cu literele „C” și „c” de
MEM  Exerciții de formare de cuvinte, folosind litere și tipar
3.1 silabe date FO: frontal, individual
 Jocuri folosind carduri și imagini
MEM  Exerciții de recunoaștere a cifrei 9 Numerele naturale RM: OS
1.1; 1.2; 1.3  Exerciții de desenare a unor mulțimi cu câte 9 de la 0 la 10 – pagina 59 din auxiliarul „Scriu
CLR elemente Numărul și cifra 9 cu Delfi”
1.1  Exerciții de compunere și descompunere a numărului – carduri
2.2 9 – culori
 Memorarea poeziei „Chipul cifrelor” (strofa a IX) – creioane
AVAP  Exerciții de scriere a cifrei 9, pe spații de dimensiuni – poezia „Chipul cifrelor”
2.2 diferite FO: frontal, individual
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „c” și RM: OS
CLR  Exerciții de memorare a unei strofe din poezia „Casa” literele „C” și „c” – pagina 49 din auxiliar PP
1.1  Exerciții de completare a literei „C” pentru a forma de tipar – culori
1.2 cuvântul care denumește imaginea. – plastilină
1.3  Exerciții de citire a unor cuvinte, de identificare și – „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.1 colorare a imaginii corespunzătoare. editura Diana
2.3  Modelarea literelor „C” și „c”. FO: frontal, individual
3.4  Exerciții de imitare a scrierii literelor „C” și „c” în
4.1 aer.
 Exerciții de desenare după contur a literelor „C” și
AVAP „c”, pe spații de dimensiuni diferite.
2.2  Joc cu carduri
MEM  Exerciții de numărare a unei mulțimi cu 10 elemente. Numerele naturale RM: OS
1.1  Exerciții de realizare a corespondenței între numărul de la 0 la 10 – pagina 52 din auxiliar – culori
3.1 de elemente și cifra corespunzătoare. Numărul 10 – creioane
CLR  Exerciții de identificare a orei 10 pe ceas. FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de identificare a poziției numărului 10 pe
2.2 axa numerelor
 Exerciții de completare a domino-ului în funcție de
71
cerința dată
AVAP  Exerciții de decupare a măștii de pe cartonul cu Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4 șablon Măști – pagina 18 din auxiliar PP
MM  Audierea cântecului „Vulpea” FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Jocuri de selecție și plasare de jetoane DA/NU comunicarea în – pagina 24 din auxiliar
2.2  Exerciții de colorare a casetei corespunzătoare activitatea școlară FO: frontal, individual și pe
AVAP grupe
2.2
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „c” și RM: OS
1.1 cățel literele „C” și „c” – pagina 20 din auxiliarul „Scriu PP
1.3  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi”
1.4 bulinei corespunzătoare sunetului – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „C” și „c” în diferite – creioane
2.3 cuvinte FO: frontal, individual
4.1  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
AVAP cuvântului corespunzător imaginii
2.2  Scrierea literelor „C” și „c”, pe spații de dimensiuni
diferite.
MEM  Exerciții de compunere și descompunere a numărului Numerele naturale RM: OS
1.1 10 de la 0 la 10 – pagina 53 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de completare a numerelor lipsă de pe axa Numărul 10 individuală
1.3 numerelor
CLR  Exerciții de scriere a șirului numerelor de la 1 la 10,
1.1 crescător și descrescător.
2.2  Scrierea numărului 10 în casete de dimensiuni diferite
MM  Exerciții ritmice cu ajutorul jucăriilor muzicale Cântare RM: OS
2.2  Joc ritmic de reproducere instrumentală a unor instrumentală – jucării muzicale
formule ritmice Jucării muzicale – calculator
 Audierea și asimilarea integrală a cântecului „Săniuța improvizate – CD
fuge” – culegere de cântece
FO: frontal, individual și pe
grupe

72
VINERI CLR Întâlnirea de dimineață Sunetul „c” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de verificare a competențelor dobândite, literele „C” și „c” – pagina 109 din auxiliar Evaluare
2.1; 2.3; 3.1; referitoare la sunetul „o” și literele „O” și „o” de tipar de tipar – creioane individuală
3.3; 4.1  Scrierea de semne grafice: bucla – reviste
MEM – calculator
1.1 FO: frontal, individual
3.1

AVAP  Perforarea măștii și atașarea unui elastic Construcții și RM: OS


2.3  Decorarea măștii jucării: măști – pagina 18 din auxiliar PP

Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Unirea Principatelor Române” Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poveștii „Moș Ion Roată și Unirea” de Ion – Carte de povești, volumul. II,
1.1; 1.2; 1.3; Creangă. editura Diana
2.2  Exerciții de identificare a personajelor din poveste – planșe
DP  Povestirea unor secvențe din text
2.1  Exerciții de ordonare a planșelor care prezintă
MEM evenimente din poveste
1.3
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi de Numerele naturale RM: OS
1.1; 1.2; 1.3 10 elemente de la 0 la 10 – pagina 60 din auxiliarul „Scriu Evaluare
AVAP  Exerciții de desenare a unei mulțimi cu 10 elemente Numărul 10 cu Delfi” individuală
2.2  Scrierea numărului 10 – pagina 49 din auxiliar
CLR  Exerciții de descompunere și compunere a numărului – poezia „Chipul cifrelor”
1.1 10 – culori
 Exerciții de completare a numerelor lipsă, de pe axa – creioane
numerelor FO: frontal, individual
 Exerciții de realizare a corespondenței
 Memorarea unei strofe din poezia „Chipul cifrelor”
MM  Exerciții de acompaniament utilizând diferite jucării Cântarea în colectiv RM: OS
2.2 muzicale și percuția corporală. asociind cu – calculator
 Audierea și asimilarea integrală a cântecului „Trompeta” acompaniamentul – culegere de cântece
AVAP  Desenarea unei trompete liber FO: frontal, individual și pe
2.2 grupe
Religie
73
MARȚI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Joc de rol cu marionete ilustrând modalități comunicare în – pagina 25 din auxiliar
2.2 pozitive/negative de interacțiune verbală sau fizică activitatea școlară – marionete
AVAP FO: în perechi
2.3

CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „l” și RM: OS


1.1; 1.3; 1.4; sunetului „l”, în diferite cuvinte literelor „L” și „l” – pagina 50 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de selectare a unor cuvinte în care se de tipar – creioane
4.1 întâlnesc doar litere învățate, citirea cuvintelor – culori
respective și colorarea casetei în care sunt scrise aceste – ziare
cuvinte. – reviste
AVAP  Exerciții de trasare a drumului de la imagine la o – cărți
2.2 casetă în care se va scrie litera inițială a cuvântului care FO: frontal, individual
denumește imaginea.
MEM  Exerciții de recunoaștere și încercuire a literelor „L”
3.1 și „l” de tipar în texte di ziare, reviste, cărți.
MEM  Exerciții de compunere și descompunere a numărului Numerele naturale RM: OS
1.1 10 de la 0 la 10 – pagina 54 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de scriere a șirului numerelor de la 1 la 10, Plante și animale - fișă de lucru individuală
1.3 crescător și descrescător.
CLR  Exerciții de identificare a animalelor și păsărilor
1.1 domestice, a animalelor sălbatice, a plantelor care se
2.2 cultivă în grădina de legume, a plantelor de cultură din
câmp, a pomilor fructiferi și scrierea codului corespunzător
cerinței
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „l” și RM: OS
CLR  Memorarea unei strofe din poezia „Luna” literelor „L” și „l” – pagina 51 din auxiliar PP
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe de tipar – plastilină
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de identificare a silabelor care compun un – culori
4.1 cuvânt și realizarea corespondenței între imagine și – creioane
MEM silabele respective FO: frontal, individual
3.1  Exerciții de colorare a literei „L”
AVAP  Exerciții de modelare a literelor
2.2  Exerciții de imitare a scrierii literelor „L” și „l” în aer
 Desenarea literelor „L” și „l” după contur, pe spații
74
de dimensiuni diferite.
MEM  Exerciții de recunoaștere a plantei și de identificare a Plantele RM: OS
3.1 părții componente care se consumă Hrana ca sursă de – pagina 55 din auxiliar
AVAP  Exerciții de desenare a unor părți componente ale energie – creioane
2.2 plantelor, după criterii date – culori
 Exerciții de realizare a corespondenței între o plantă FO: frontal, individual
și fructul acesteia
CLR  Exerciții de observare a unor imagini și de formulare
1.1 de întrebări și răspunsuri pe baza imaginilor
2.2  Numerotarea imaginilor pentru a realiza drumul pâinii
AVAP  Pictarea unei rețele, respectând codul culorilor Compoziție plastică RM: OS
2.2; 2.3 – pagina 19 din auxiliar PP
MM  Audiție muzicală „Iarna” de A. Vivaldi – calculator
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Joc de rol: „Continuă sarcinile spuse de fiecare comunicare în – pagina 26 din auxiliar
2.2 personaj prezentat în imagini” activitatea școlară FO: pe grupe
CLR
1.1; 1.2
CLR  Exerciții de trasare și colorarea a imaginii unui leu. Sunetul „l” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4;  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a literelor „L” și „l” – pagina 21 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.3; 4.1 bulinei corespunzătoare sunetului „l” de tipar cu Delfi”
AVAP  Exerciții de încercuire a literelor „L” și „l” în diferite – culori
2.2 cuvinte – creioane
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a FO: frontal, individual
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „L” și „l” pe spații de dimensiuni
diferite.
MEM  Exerciții de comparare a grupurilor de obiecte Compararea și RM: OS
1.2  Exerciții de încercuire a părților comune ale ordonarea – pagina 56 din auxiliar
1.3 grupurilor de obiecte și punerea în corespondență 1 la 1, numerelor de la 0 la – culori
a elementelor grupurilor 10 – creioane
AVAP  Exerciții de ordonare a unor numere date, crescător – carduri
2.2 sau descrescător – steluțe din hârtie
 Exerciții de completare a unor serii numerice FO: frontal, individual
MM  Exerciții de acompaniament utilizând diferite jucării Cântarea în colectiv RM: OS

75
2.2 muzicale și percuția corporală. asociind cu – calculator
 Audierea și asimilarea integrală a cântecului acompaniamentul – culegere de cântece
„Toboșarul” liber FO: frontal, individual și pe
 Desenarea unei tobe. grupe

VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „l” și RM: OS


CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite literele „L” și „l” – „Jocul literelor și al cifrelor”, Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; referitoare la sunetul „l” și la literele „L” și „l” de tipar de tipar editura Diana individuală
2.1; 2.3; 3.1;  Jocuri cu carduri – fișe de lucru
3.3; 4.1  Scrierea de semne grafice: grup de bastonașe cu – pagina 108 din auxiliar
întorsătura în partea de sus și în partea de jos. – calculator
– creioane
– culori
FO: frontal, individual
AVAP  Pictarea unei rețele, respectând codul culorilor Compoziție plastică RM: OS
2.2; 2.3  Audiție muzicală „Iarna” de A. Vivaldi – pagina 19 din auxiliar PP
– calculator
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Iarna – anotimpul preferat al Comunicare orală RM: OS
copiilor” – calculator
CLR  Audierea unor secvențe din poveștile prezentate în – DVD
1.1; 1.2; 1.3 unitatea tematică „Iarna” – planșe
DP  Recunoaștere unor personaje din poveștile audiate FO: frontal, individual și pe
2.1  Așezarea unor secvențe din povești în ordinea grupe
MEM desfășurării evenimentelor
1.1; 1.2; 1.3;  Joc de rol: „Recunoaște personajul”
3.1
MEM  Exerciții de ordonare a numerelor și de comparare a Compararea și RM: OS
1.2 acestora prin încercuirea numărului mai mare/mai mic ordonarea – pagina 57 din auxiliar
1.3  Exerciții de desenare a unor forme geometrice după numerelor de la 0 la – culori
criterii date și de comparare a numerelor acestora 10 – creioane
 Exerciții de identificare a vecinilor unui număr – planșe
 Exerciții de selectare a numerelor după un criteriu dat – „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP  Jocuri matematice de ordonare și de comparare a editura Diana
2.2 numerelor FO: frontal, individual și pe
grupe
MM  Exerciții de omogenizare a emisiei vocale de Cântarea în RM: OS
76
2.2 respirație colectiv, asociind – CD
DP  Exerciții de acompaniament, utilizând diverse jucării cu acompaniament – calculator
2.1 muzicale și percuția corporală liber – culegere de cântece
CLR  Exerciții de cântare vocală cu mișcări corporale FO: frontal, individual și pe
1.1 adecvate acompaniate de jucării muzicale grupe
2.2  Audierea și asimilarea integrală a cântecului „Iarna”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Audierea poveștii „Soarele și omuleții de zăpadă”, comunicare în – povestea „Soarele și omuleții Aprecieri
2.2 adaptare după Maria Muscalu și Mihai Muscalu activitatea școlară de zăpadă” verbale
 Exerciții de denumire a stărilor personajelor din – planșe
poveste – pagina 27 din auxiliar
CLR  Exerciții de precizare a unor motive pentru care o FO: frontal, individual
1.1 persoană poate avea o stare sau alta
2.2  Exerciții de ordonare a planșelor care prezintă
evenimentele din poveste, în ordinea desfășurării lor
AVAP  Joc de mimă a unor situații prezentate și
reprezentarea prin desen a acestor situații
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „ă” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „ă” în diferite cuvinte literele „Ă” și „ă” – pagina 52 din auxiliar Aprecieri
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor și de de tipar – creioane verbale
4.1 identificare a sunetului în silabă – culori
 Exerciții de citire a cuvintelor FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de realizare a corespondenței între litera „ă”
2.2 și imaginile denumite de cuvinte care conțin sunetul „ă”
 Exerciții de încercuire a literelor „Ă” și „ă” în diferite
texte din ziare, reviste, cărți
MEM  Exerciții de numărare a cuvintelor dintr-o propoziție
1.1; 1.2; 1.3 și identificarea cuvântului care conține sunetul „ă”
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Numerele naturale RM: OS
1.2 scrierea cifrei corespunzătoare de la 0 la 10 – pagina 58 din auxiliar
1.3  Exerciții de compunere și descompunere a unor Verificare – culori
mulțimi – creioane
 Exerciții de identificare a vecinilor unui număr – planșe
 Exerciții de completare, pe axa numerelor, cu cifra – „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP corespunzătoare editura Diana
2.2  Jocuri matematice de ordonare și de comparare a FO: frontal, individual și pe
grupe
77
numerelor
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „ă” și RM: OS
CLR  Exerciții de realizare a corespondenței între litera literele „Ă” și „ă” – pagina 53 din auxiliar Evaluare
1.1 mare și litera mică de tipar de tipar – carduri individuală
1.2  Identificarea unor imagini și rostirea corectă a – creioane
1.3 cuvântului reprezentativ „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.  Exerciții de desenare a literelor, în tabel, mărindu-le editura Diana
2.3 treptat FO: frontal, individual și în
3.1  Exerciții de imitare a scrierii literei, în aer perechi
4.1  Exerciții de desenare a conturului literelor „Ă” și „ă”
de tipar
AVAP  Joc cu carduri
2.2
MEM  Exerciții de identificare a vecinilor unui număr Numerele naturale RM: OS
1.2  Exerciții de formare a unor grupe de câte 6 și 7 de la 0 la 10 – pagina 59 din auxiliar
1.3 elemente Verificare – culori
 Exerciții de completare a numerelor lipsă dintr-un șir – creioane
crescător și descrescător – planșe
 Exerciții de completarea a succesorului și – „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP predecesorului unor numere date editura Diana
2.2 FO: frontal, individual și pe
grupe
AVAP  Realizarea unei compoziții plastice cu titlul „Iarna” Compoziția plastică RM: OS
2.2  Discuții despre anotimpul iarna „Iarna” – planșă PP
CLR – acuarele
1.1; 2.1 – pensule
Limbă
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Reguli de RM: OS
DP  Exerciții de identificare a imaginilor prezentate comunicare, în – pagina 28 din auxiliar
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între imagini activitatea școlară – creioane
și simbolul potrivit Comunicarea prin FO: frontal, individual
simboluri
CLR  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a Sunetul „ă” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; bulinei corespunzătoare sunetului „ă” literele „Ă” și „ă” – pagina 22 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.3; 4.1  Exerciții de încercuire a literelor „Ă” și „ă” în diferite de tipar cu Delfi”

78
cuvinte – culori
MEM  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a – creioane
1.1; 1.2; 1.3 cuvântului corespunzător imaginii FO: frontal, individual
AVAP  Scrierea literelor „Ă” și „ă” pe spații de dimensiuni
2.2 diferite
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; de explorare a mediului în unitatea tematică „Iarna” – fișe de lucru sumativă
3.1; 3.2 – calculator
– „La drum, cu Delfi!”
FO: frontal, individual și pe
grupe
MM  Exerciții de verificare a competențelor muzicale, Cântarea RM: Evaluare
2.2 dobândite in unitatea tematică „Iarna” instrumentală și – jucării muzicale sumativă
 Repetarea cântecelor învățate cântarea în colectiv, – creioane
AVAP  Desenarea unor obiecte sugerate de textele cântecelor asociind – culori
2.2 acompaniamentul – CD
liber FO: frontal, individual
VINERI Întâlnirea de dimineață: „Vine vacanța!” Verificare RM: Evaluare
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în – „Jocul literelor și al cifrelor”, sumativă
1.1; 1.2; 1.3; unitatea de învățare „Iarna” editura Diana
2.1; 3.1; 4.1  Jocuri cu carduri – paginile 54 și 55 din auxiliar
– „La drum, cu Delfi!” – probe de
evaluare/autoevaluare, editura Diana
AVAP  Realizarea unei expoziții cu lucrări proprii Iarna RM: PP
2.5 – lucrările elevilor
Educație
fizică

79
Semestrul al II-lea
Unitatea tematică VI: Fenomene ale naturii
Perioada de desfășurare: săptămânile I – III

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI CLR Întâlnirea de dimineață: „Iubim animalele” Comunicare orală RM: OS
1.1  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „t” și –„Mapă Povești ilustrații și PP
1.3 sunetului „t”, în diferite cuvinte literele „T” și „t” puzzle-uri”, editura Diana
1.4  Exerciții de rostire corectă a unor cuvinte care de tipar - pagina56 din auxiliar
2.1 denumesc imagini – culori
2.3  Exerciții de marcare a unui număr de casete, după – creioane
3.4 anumite criterii FO: frontal, individual și pe grupe
4.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
cuvinte în care sunetul „t” apare în diferite poziții (la
MEM început, în interior, la sfârșit)
1.2  Exerciții de completare a unor casete cu litera inițială
1.3 a cuvântului care denumește fiecare imagine și citirea
noului cuvânt format
MEM  Identificarea simbolurilor matematice „+”, „-” și „=” Adunarea și RM: OS
1.4  Utilizarea denumirilor „sumă”, „total”, „diferență” în scăderea în – pagina 60 din auxiliar
1.6 rezolvarea unor exerciții concentrul 0-10 – „Învăț prin joc: Adunarea și
 Compunerea și descompunerea unor mulțimi de Adunarea și scăderea”, editura Diana
obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai scăderea cu 1 FO: frontal, individual
mic decât 10 Științele
CLR  Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime de pământului –
2.2 obiecte, fiecare operație fiind însoțită de numărarea obiectelor Prezența apei în
natură
MM  Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu Sunetul din mediul RM: OS
1.1 durate și intensități contrastante înconjurător: lung – – calculator
 Jocuri de ascultare și comparare intuitivă a unor scurt; tare – încet – CD
sunete emise de obiecte cunoscute, cu tonalități distincte – culegere de cântece
 Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
„Țesătoarele”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață: „Animalul meu preferat” Ființe și obiecte RM: OS
DP  Jocuri de cunoaștere/intercunoaștere în care fiecare preferate – pagina 29 din auxiliar
80
2.3 copil își prezintă familia Interacțiuni simple – culori
AVAP  Realizarea unui jurnal, în imagini, „Eu și familia cu ființe și obiecte – fotografii
2.3 mea”, în care copilul desenează membrii familiei familiare FO: frontal, individual
Întâlnirea de dimineață Sunetul „t” și RM: OS
CLR  Exerciții de scriere a unor cuvinte care denumesc literele „T” și „t” – pagina 57 din auxiliar
1.1; 1.2; 1.3; imagini, după model de tipar – culori
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de numărare a cuvintelor dintr-o propoziție – creioane
4.1 și de identificare a cuvântului care conține sunetul „t” FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de despărțire în silabe a cuvântului și de
1.1 identificare a poziției sunetului „t” în silaba respectivă
1.2  Memorarea unor versuri din poezia „Toba”
1.3  Exerciții de desenare a conturului literelor „T” și „t”
AVAP de tipar, pe spații de dimensiuni diferite
2.2
MEM  Exerciții de realizare a corespondenței între imagine Adunarea și RM: OS
3.1 și operația corespunzătoare scăderea cu 1 – pagina 61 din auxiliar Evaluare
CLR  Exerciții de observare și discutare a imaginilor Prezența apei în FO: frontal, individual individuală
1.1; 1.2  Identificarea pe baza imaginilor a formei în care se natură
AVAP află apa în natură
2.2  Exerciții de adunare și de scădere prin numărarea
elementelor reprezentate în imagini
Educație
fizică
MIERCURI CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „t” și RM: OS
1.1 tractor literele „T” și „t” – pagina 23 din auxiliarul „Scriu PP
1.3  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi”
1.4 bulinei corespunzătoare sunetului „t” – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „T” și „t” în diferite – creioane
AVAP cuvinte FO: frontal, individual
2.3  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
4.1 cuvântului corespunzător imaginii
MEM  Scrierea literelor „T” și „t” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de rezolvare a unor operații și de Adunarea și RM: OS
3.1 identificare a drumului corect scăderea cu 1 – pagina 62 din auxiliar Evaluare
CLR  Exerciții de observare și discutare a imaginilor Prezența apei în FO: frontal, individual individuală
1.1; 1.2  Identificarea pe baza imaginilor a formei în care se natură
AVAP
81
2.2 află apa în natură
 Exerciții de adunare și de scădere prin numărarea
elementelor reprezentate în imagini
AVAP  Exerciții de frământare și modelare a plastilinei Modelaj RM: OS
2.4  Exerciții de realizare a figurinelor și de plasare a Figurine din – pagina 23 din auxiliar PP
DP acestora pe cartonul-șablon plastilină FO: frontal, individual
2.1
Limbă
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață: „În ograda bunicilor” Activități RM: OS
DP  Exerciții de intuire a imaginilor și de formulare de desfășurate în – paginile 30 și 31 din auxiliar PP
2.3 întrebări și răspunsuri pe baza imaginii gospodărie – culori
AVAP  Exerciții de colorarea a imaginii FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de selectare a unor imagini care prezintă
CLR activități ce pot fi desfășurate de către copii
1.1; 2.2
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „s” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „s”, în diferite cuvinte literele „S” și „s” – pagina 58 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de citire a unor cuvinte, de identificare a de tipar – creioane
4.1 imaginii denumite de cuvânt și de scriere, sub imagine, – culori
MEM a cifrei din dreptul cuvântului – ziare, reviste
1.1  Exerciții de formare de cuvinte, folosind litere și FO: frontal, individual
1.2 silabe date
1.3  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor
AVAP cuvinte în care sunetul „s” se află în diferite poziții
2.2  Exerciții de recunoaștere și de încercuire a literelor
„S” și „s”, în texte din ziare, reviste, cărți
MEM  Exerciții de identificare a număruluicare se ascunde Adunarea și RM: OS
3.1 sub bulgărele de zăpadă scăderea cu 1 – pagina 63 din auxiliar PP
CLR  Exerciții de completare a semnului „+” sau „-” pentru – culori
1.1 a obține rezultatele date – planșe
2.2  Exerciții de aflare a rezultatelor unor operații și de – creioane
AVAP completare a casetelor cu desenele potrivite, urmărind FO: frontal, individual
2.2 modelul dat
MM  Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, Sunete din mediul RM: OS
1.1 emise tare sau încet, de obiecte cunoscute înconjurător: tare – – calculator
1.2  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului încet – CD
1.4 „Meșterul fierar” – culegere de cântece
82
FO: frontal, individual și pe grupe
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „s” și RM: OS
CLR  Memorarea unei strofe din poezia „Sania” literele „S” și „s” – pagina 59 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de completare a unor litere care lipsesc din de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
2.1; 2.3; 3.1; cuvânt editura Diana
4.1  Exerciții de citire a cuvintelor completate cu litera – culori
AVAP lipsă – creioane
2.2  Exerciții de copiere a acestor cuvinte, ca în model
MEM  Exerciții de desenare a conturului literelor S” și „s”,
1.1; 1.2; 1.3 pe spații de dimensiuni diferite
 Jocuri de formare de cuvinte, cu ajutorul cardurilor
AVAP  Exerciții de pictare a unor personaje (bunicul și Modelaj RM: OS
2.2 bunica), pe planșa suport Figurine din – pagina 23 din auxiliar PP
CLR  Joc de rol: „În ograda bunicilor” plastilină FO: frontal, individual
3.4 Pictură
Ed. fizică

LUNI CLR Întâlnirea de dimineață Sunetul „s” și RM: OS


1.1  Exerciții de trasare și colorare a imaginii unei steluțe literele „S” și „s” – pagina 24 din „Scriu cu Delfi”, PP
1.2  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar editura Diana
1.3 bulinei corespunzătoare sunetului „s” – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „S” și „s” în diferite – creioane
3.1 cuvinte FO: frontal, individual
4.1  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
MEM cuvântului corespunzător imaginii
3.1  Scrierea literelor „S” și „s” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de adunare și scăderea prin numărare a Adunarea și RM: OS
1.4 diferitelor obiecte (bețișoare) scăderea cu 2 – paginile 64 și 65 din auxiliar
1.5  Exerciții de identificare a numărului de elemente al – bețișoare
1.6 fiecărei mulțimi și desenarea unui număr de obiecte care – culori
reprezintă suma sau diferența dintre cele două mulțimi – creioane
 Jocuri de adunări și scăderi pe calculator – calculator
FO: frontal, individual
MM  Exercițiu-joc de recunoaștere și de diferențiere a Sunete din mediul RM: OS
1.1 diverselor sunete din natură și din mediul înconjurător înconjurător: tare – – calculator
1.2  Imitarea acestor sunete, folosind onomatopee încet – CD
1.4  Intonarea unor cântece pe grupe alternative sau cu – culegere de cântece
83
solist și cor FO: frontal, individual și pe grupe
 Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
„Pisicuța”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Meserii și activități RM: OS
DP  Exerciții de observare și de identificare a unor desfășurate în – pagina 32 din auxiliar
3.3 meserii prezentate în imagini timpul liber – „Învăț prin joc: Meseriile”,
CLR  Joc de rol: „Meseriile părinților mei” editura Diana
1.1  Exerciții de observare a activității desfășurate în FO: frontal, individual și pe
2.2 timpul liber, de membrii familiei prezentate în imagini echipe
 Formulare de întrebări și răspunsuri, referitoare la
petrecerea timpului liber
 Joc: „Meseriile”
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „v” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „v” în diferite cuvinte. literele „V” și „v” – pagina 60 din auxiliar Evaluare
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de recunoaștere a literelor învățate și de realiza- de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
4.1 re a corespondenței între litera mare și litera mică de tipar editura Diana
 Exerciții de despărțire în silabe și de marcare a – culori
MEM poziției sunetului „v” – creioane
1.1  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor FO: frontal, individual
1.2 cuvinte în care sunetul „v” apare în diferite poziții
1.3  Exerciții de identificare a cuvintelor dintr-o
propoziție care conține sunetul „v”
AVAP  Exerciții de formare de cuvinte cu ajutorul cardurilor
2.2
MEM  Exerciții de completare a numărului care lipsește și Adunarea și RM: OS
1.1 desenarea de liniuțe conform modelului dat scăderea cu 2 – pagina 66 din auxiliar
3.1  Exerciții de adăugare sau tăiere a unor elemente – „Jocul literelor și al cifrelor”,
CLR pentru a rezolva exercițiile date editura Diana
1.1  Exerciții de aflare a sumei de trei termeni - „Învăț prin joc: Adunarea și
2.2  Jocuri cu carduri scăderea”, editura Diana
FO: frontal, individual
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „v” și RM: OS
CLR  Memorarea poeziei „Veverița” literele „V” și „v” – pagina 61 din auxiliar Evaluare
3.1  Exerciții de găsire și de trasare a drumului prin de tipar – culori individuală
4.1 labirint de la imagine la litera inițială a cuvântului care – creioane
84
denumește imaginea FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de desenare a conturului literelor „V” și „v”
2.2 de tipar, pe spații de dimensiuni diferite
 Exerciții de copiere a unor cuvinte
MEM  Exerciții de completare a număruui care lipsește Adunarea și RM: OS
1.1 pentru a obține rezultatul dat scăderea cu 2 – pagina 67 din auxiliar
3.1  Exerciții de identificare a regulii „ Adună 2, scade 1” Transformări ale – „Jocul literelor și al cifrelor”,
CLR  Exerciții de identificare a elementelor cerute dintr-o apei din natură editura Diana
1.1 imagine apoi completarea casetelor în funcție de cerința - „Învăț prin joc: Adunarea și
2.2 dată scăderea”, editura Diana
 Jocuri cu carduri FO: frontal, individual
 Se discută despre transformările apei din natură
AVAP  Exerciții de sortare a unor mărgele de diferite forme, Confecționarea RM: PP
2.4 mărimi și culori în funcție de obiectul care se realizează mărțișoarelor – pagina 21 din auxiliar
2.5  Exerciții de însușire a mărgelelor pe sârmă FO: frontal, individual
 Îndoire la capete și răsucirea sârmei pentru obținerea
modelului
 Aplicarea șnurului
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață „Jurnalul meu” Alcătuirea RM: OS
DP  Observarea imaginilor prezentate în jurnalul unui jurnalului personal – pagina 33 din auxiliar PP
3.2 copil – album
AVAP  Realizarea jurnalului propriu – fotografii
2.2 – culori
2.3 FO: frontal, individual
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unei Sunetul „v” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; văcuțe literele „V” și „v” – pagina 25 din auxiliarul „Scriu
2.1; 3.1; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi”
MEM bulinei corespunzătoare sunetului „v” – culori
1.1; 1.2; 1.3  Exerciții de încercuire a literelor „V” și „v” în – creioane
diferite cuvinte FO: frontal, individual
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „V” și „v” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Compunerea unor probleme pe baza imaginilor date Rezolvarea de RM: OS

85
3.1 și rezolvarea acestora în funcție de cerința dată probleme cu – pagina 68 din auxiliar
AVAP  Recunoașterea fenomenelor naturii din imaginile operații de – creioane
2.2 prezentate, identificarea semnelor fenomenelor naturii și adunare/scădere cu – culori
realizarea corespondenței 1-2 unități – planșe cu fenomene ale naturii
 Se discută despre fenomenele naturii întâlnite în țata Fenomene ale FO: frontal, individual
CLR noastră naturii
1.1
2.2
MM  Jocuri de recunoaștere auditivă a unor tonalități din Intonarea corectă a RM: OS
1.1 mediul înconjurător și imitarea lor folosind onomatopee sunetelor care – calculator
MEN  Exerciții de sesizare a diferenței dintre sunetele înalte diferă ca înalțime – CD
3.1 și sunetele joase – culegere de cântece
CLR  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
1.1; 2.2 „Ninge, ninge”
VINERI Întâlnirea de dimineață: „Iubim animalele” Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea poveștii „Cei doi iepurași: Puf Alb și Puf –„Mapă Povești ilustrații și PP
1.1; 1.2; 1.3; Gri”, poveste populară puzzle-uri”, editura Diana
2.2  Exerciții de identificare a personajelor din poveste FO: frontal, individual și pe grupe
 Povestirea unor secvențe din text
MEM  Ordonarea unor imagini din poveste, ținând cont de
1.3 desfășurarea evenimentelor
AVAP  Realizarea unui puzzle cu o secvență din poveste
2.2
AVAP  Exerciții de sortare a unor mărgele de diferite forme, Confecționarea RM: PP
2.4 mărimi și culori în funcție de obiectul care se realizează mărțișoarelor – pagina 21 din auxiliar
2.5  Exerciții de însușire a mărgelelor pe sârmă FO: frontal, individual
 Îndoire la capete și răsucirea sârmei pentru obținerea
modelului
 Aplicarea șnurului
Ed. fizică

LUNI CLR Întâlnirea de dimineață: Sfârșit de iarnă Sunetul „p” și RM: OS


1.1; 1.3; 1.4;  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției literele „P” și „p” – pagina 62 din auxiliar – „Jocul
2.1; 2.3; 3.4; sunetului „p” în diferite cuvinte de tipar literelor și al cifrelor”, editura
4.1  Exerciții de rostire corectă a unor cuvinte care Diana
denumesc imaginile și de marcare a unor casete, după – culori

86
MEM criterii date – creioane
1.1  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor FO: frontal, individual, în perechi
1.2 cuvinte în care sunetul „p” se găsește în diferite poziții
1.3  Exerciții de completare a unor casete cu litera inițială
AVAP a cuvântului care denumește fiecare imagine și citirea
2.2 noului cuvânt format
 Exerciții de formare de cuvinte cu ajutorul cardurilor
MEM  Compunerea unor probleme pe baza imaginilor date Rezolvarea de RM: OS
3.1 și rezolvarea acestora în funcție de cerința dată probleme cu – pagina 69 din auxiliar
AVAP  Recunoașterea fenomenelor naturii din imaginile operații de – creioane
2.2 prezentate, identificarea semnelor fenomenelor naturii și adunare/scădere cu – culori
CLR realizarea corespondenței 1-2 unități – planșe cu fenomene ale naturii
1.1  Rezolvarea unor probleme după imagini, respectând Fenomene ale FO: frontal, individual
2.2 cerințele date naturii
MM  Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorități din Intonarea corectă a RM: OS
1.1 mediul înconjurător și imitarea lor folosind onomatopee sunetelor care – calculator
MEM  Exerciții de sesizarea a diferenței dintre sunetele diferă ca înalțime – CD
3.1 înalte și sunetele joase – culegere de cântece
CLR  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului FO: frontal, individual şi pe grupe
1.1; 2.2 „Vine, vine primăvara”
Religie
MARŢI Întâlnirea de dimineață Caracteristici ale RM: OS
DP  Jocuri de cunoaştere/intercunoaștere în care fiecare ființelor – pagina 34 din auxiliar
2.3 copil își prezintă colegul sau colega
CLR  Prezentare în fața colegilor a prietenilor personali și a
2.3 activităților comune
 Activități și jocuri de tipul „Prietenul secret”
CLR Sunetul „p” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Memorarea unei strofe din poezia „Puii” literele „P” și „p” – pagina 63 din auxiliar Evaluare
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor care de tipar – culori individuală
4.1 denumesc imaginile și de realizare a corespondenței – creioane
MEM între imagine și silabele respective FO: frontal, individual
1.1; 1.2; 1.3  Exerciții de citire a unor cuvinte, de selectare a
imaginii denumite de cuvântul respectiv și colorarea
AVAP acesteia
2.1  Exerciții de desenare a literelor „P” și „p”, după
contur, pe spații de dimensiuni diferite

87
MEM  Exerciții de rezolvare a unor operații de adunare și Rezolvarea de RM: OS
1.1 scădere, apoi realizarea corespondenței cu rezultatul probleme cu – pagina 70 din auxiliar
1.2 corect operații de – culori
1.3  Identificarea unor fenomene ale naturii și colorarea adunare/scădere cu – creioane
casetelor respectând codul culorilor date 1-2 unități FO: frontal, individual
CLR  Completarea unor tabele cu rezultatul corect sau cu Fenomene ale
semnele „< , >, = ” naturii
2.2

Educație
fizică
MIERCURI CLR Sunetul „p” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a literele „P” și „p” – pagina 26 din auxiliarul „Scriu
2.1; 3.1; 4.1 bulinei corespunzătoare sunetului „p” de tipar cu Delfi”
MEM  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui – culori
1.1 pește – creioane
1.2  Exerciții de încercuire a literelor „P” și „p” în diferite FO: frontal, individual
1.3 cuvinte
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „P” și „p” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de identificare a unei reguli de calcul și Rezolvarea de RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; aflarea răspunsului corect probleme cu – pagina 71 din auxiliar
1.6; 3.1  Exerciții de desenare sau completare a semnulșui operații de – culori
AVAP corespuzător adunare/scădere cu – creioane
2.2  Exerciții de stabilire a ordinii desfășurării 1-2 unități FO: frontal, individual
fenomenelor, pe baza imaginilor prezentate Fenomene ale
 Exerciții de trasare și de colorare a unor imagini naturii
 Exerciții de desenare a unor obiecte reprezentative
pentru imaginile prezentate
AVAP  Vizionarea unor fragmente din filme de desene Vizionarea unor RM: OS
1.3 animate cu caracter educativ şi formularea de răspunsuri filme – aparate de redare (PC,
CLR simple la întrebări legate de mesaj calculator, tabletă)
1.1; 2.2 – filme
FO: frontal
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Animale și obiecte RM: OS
88
DP  Discuții despre animalele și obiectele preferate ale preferate – pagina 35 și 36 din auxiliar PP
2.3 copiilor din imagini – culori
CLR  Desenarea animalului preferat sau realizarea unui – culegere de cântece
1.1; 2.2 colaj cu jucăria preferată – materiale reciclabile
AVAP FO: frontal, individual
2.2; 2.3
CLR  Exerciții de citire a literelor, silabelor și cuvintelor Verificare RM:
1.1 date - pagina 64 din auxiliar
1.2  Exerciții de înlocuire a unor silabe pentru obținerea
1.3 de cuvinte noi
2.1  Scrierea cuvintelor care denumesc imaginile
3.1 prezentate
4.1  Exerciții de tăiere a unor litere pentru a obține
cuvântul care denumește imaginea dată
MEM Verificarea competențelor matematice și de explorare a Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.2; 1.3 mediului dobândite în unitatea tematică „Fenomene ale – „La drum, cu Delfi – probe de eva- sumativă
3.1 naturii” luare, autoevaluare”, editura Diana
FO: frontal, individual
MM  Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorități din Intonarea corectă a RM: OS
1.1 mediul înconjurător și imitarea lor folosind onomatopee sunetelor care – calculator
 Exerciții de sesizarea a diferenței dintre sunetele diferă ca înalțime – CD
DP înalte și sunetele joase – culegere de cântece
2.1  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului FO: frontal, individual şi pe grupe
„Vine, vine primăvara”
VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în - pagina 65 din auxiliar sumativă
1.1 unitatea tematică „Fenomene ale naturii” – „Jocul literelor și al cifrelor”,
1.2  Exerciții de colorare a unor imagini editura Diana
1.3  Exerciții de identificare a unor silabe pentru a forma – „La drum, cu Delfi – probe de
2.1 cuvinte și scrierea acestora evaluare, autoevaluare”, editura
3.1  Joc cu carduri: formare de cuvinte Diana
4.1 FO: frontal, individual
AVAP  Vizionarea unor fotografii de la expozițiile de artă Vizionarea unor RM: OS
1.3  Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza fotografii – fotografii
CLR fotografiilor FO: frontal
1.1; 2.2
Educație
fizică
89
Unitatea tematică VII: Primăvara
Perioada de desfășurare: săptămânile IV – VI

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Memorarea poeziei „De ziua mamei” de Elena – „Poezii” de Elena Farago PP
1.1 Farago – culori
2.2  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe – planșă
baza textului FO: frontal, individual
 Desenarea buchetului de flori pentru mama
AVAP
2.2
MEM  Exerciții de numărare și de scriere a cifrei Adunarea și scăderea RM: OS
1.4 corespunzătoare numărului de fructe din livada din cu 1–5 unități, prin – pagina 72 din auxiliar
1.6 imagine numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
 Utilizarea denumirilor „sumă”, „total”, „diferență” în Livada scăderea”, editura Diana
rezolvarea unor exerciții FO: frontal, individual
 Compunerea și descompunerea unor mulțimi de
CLR obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai
2.2 mic decât 10
 Adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime de
obiecte, fiecare operație fiind însoțită de numărarea obiectelor
 Exerciții de identificare a rezultatului corect
MM  Jocuri de audiere alternativă și comparată a sunetelor Elemente de limbaj RM: OS
1.2 vorbite și cântate muzical – calculator
 Ascultarea unei poezii și audierea unui cântec Timbrul – CD
MEM  Comparație între sunetele vorbite din poezie și cele Sunetul vorbit sau
1.2 cântate din melodie cântat
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Aspecte specifice ale RM: OS
DP  Discuții despre noile rutine ale vieții de școlar: orar organizării învățării – pagina 37 din auxiliar
3.1 zilnic, orar săptămânal, pauze, vacanțe și pregătirii pentru
MM  Interpretarea unor melodii preferate pentru anunțarea viață la școlarul mic
2.1 Reguli elementare
90
2.2 pauzei: „Cum mi-ar plăcea să sune clopoțelul în școala ale noilor rutine
mea”
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „d” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „d” în diferite cuvinte literele „D” și „d” de – pagina 66 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de identificare și de citire a cuvintelor care tipar – creioane
4.1 conțin litera „D” – culori
AVAP  Exerciții de trasare a unor linii de la imagine la caseta în – „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.2 care scrie litera inițială a cuvântului care denumește imaginea editura Diana
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor FO: frontal, individual
1.1 cuvinte în care sunetul „d” se află în poziții diferite
1.2  Exerciții de identificare a cuvântului care conține
1.3 litera „D”, dintr-o propoziție
 Exerciții de formare de cuvinte cu ajutorul cardurilor
MEM  Exerciții de numărare și de scriere a cifrei Adunarea și scăderea RM: OS
1.4 corespunzătoare numărului de fructe din imaginile cu 1–5 unități, prin – pagina 73 din auxiliar
1.6 prezentate și discutarea fiecărei imagini numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
 Utilizarea denumirilor „sumă”, „total”, „diferență” în Livada scăderea”, editura Diana
rezolvarea unor exerciții FO: frontal, individual
 Exerciții de numărare a jumătăților și sferturilor de
CLR fructe din imagini
2.2  Compunerea și rezolvarea unor probleme după imagini
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „d” și RM: OS
CLR  Decodificarea mesajului încifrat în ghicitoare literele „D” și „d” de – pagina 67 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de realizare a corespondenței între litera tipar – culori individuală
1.4; 2.1; 2.3; mare și litera mică de tipar și întregirea imaginii care – creioane
2.4; 3.1; 4.1 este denumită de un cuvânt a cărei literă inițială este – carduri cu cuvinte
litera respectivă FO: frontal, individual
 Exerciții de completare a unei propoziții lacunare cu
acele cuvinte care conțin litera „D”
AVAP  Exerciții de desenare a conturului literelor „D” și „d”
2.2 de tipar pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi, de Adunarea și scăderea RM: OS
1.1 scriere a cifrei corespunzătoare și de adunare prin cu 1–5 unități, prin – pagina 74 din auxiliar Evaluare
1.4 numărătoare numărare – creioane individuală
1.5  Exerciții de adunare și de scădere prin numărare și de – culori
AVAP FO: frontal, individual
91
2.2 trecere a rezultatelor în tabel
 Joc: „Domino”
AVAP  Plierea părților laterale ale cartonului color Felicitarea RM: OS
2.3  Exerciții de decupare a semicercurilor și de lipire, – pagina 22 din auxiliar PP
2.4 după model FO: frontal, individual
2.5
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Activități de rutină RM: OS
DP  Desenarea unor activități de rutină pe care le impune – pagina 38 din auxiliar PP
3.1 statutul de școlar – culori
AVAP FO: individual
2.2; 2.3
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „d” și RM: OS
1.1 dovleac literele „D” și „d” de – pagina 27 din auxiliarul „Scriu
1.2  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a tipar cu Delfi”
1.3 bulinei corespunzătoare sunetului „d” – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „D” și „d” în diferite – creioane
4.1 cuvinte FO: frontal, individual
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „D” și „d” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de adunare și de scădere prin numărare Adunarea și scăderea RM: OS
1.4 folosind axa numerelor cu 7 și 8 – pagina 75 din auxiliar
1.5  Exerciții de compunere și descompunere a numerelor – culori
1.6 date – creioane
CLR  Joc matematic „Completează numărul/numerele” FO: frontal, individual
2.3 pentru a obține rezultatele date, folosind bețișoarele
MM  Exerciții de diferențiere a sunetelor vorbite sau Timbrul RM: OS
1.1 cântate prin diferite jocuri Sunetul vorbit sau – calculator
1.2  Exerciții alternative în colectiv, o parte din copii cântat – CD
prezentând poezia sau cântecul, iar ceilalți recunoscând FO: frontal, individual
auditiv
VINERI CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „ș” și literele RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; sunetului „ș” în diferite cuvinte „Ș” și „ș” de tipar – pagina 68 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de intuire a imaginii, de despărțire a Cuvinte cu același – culori
4.1 cuvântului care denumește imaginea respectivă și de înțeles – creioane
92
MEM încercuire a literei inițiale a cuvântului respectiv dintr-un FO: frontal, individual și pe
1.1 șir de litere echipe
1.2  Exerciții de identificare a unor imagini și de citire a
1.3 cuvintelor cu același înțeles care denumesc imaginea
AVAP  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
2.2 cuvinte în care sunetul „ș” este poziționat diferit
2.3  Exerciții de alcătuire a unor propoziții, pornind de la
cuvinte date
AVAP  Decuparea florilor și a cerculețelor și aplicarea pe Felicitarea RM: OS
2.3; 2.4; 2.5 suport – pagina 22 din auxiliar PP
 Decorarea fiecărei flori FO: frontal, individual
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Sunetul „ș” și literele RM: OS
CLR  Exerciții de identificare a unor imagini „Ș” și „ș” de tipar – pagina 69 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor care – culori individuală
1.4; 2.1; 2.3; denumesc imaginile și de marcare a bulinei – creioane
2.4; 3.1; 4.1 corespunzătoare sunetului „ș” „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP  Joc: „Găsește cuvântul potrivit” (Găsirea unor editura Diana
2.2 cuvinte cu același înțeles pentru cuvintele date) FO: frontal, individual
 Exerciții de desenare a conturului literelor „Ș” și „ș”
de tipar
 Exerciții de alcătuire de cuvinte și de propoziții, cu
ajutorul cardurilor
MEM  Exerciții de numărare și de scriere a cifrei Adunarea și scăderea RM: OS
1.4 corespunzătoare numărului de legume din imaginea cu 1–5 unități, prin – pagina 76 din auxiliar
1.6 prezentată și discutarea acesteia numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
 Utilizarea denumirilor „sumă”, „total”, „diferență” în Grădina de legume scăderea”, editura Diana
rezolvarea unor exerciții FO: frontal, individual
CLR  Compunerea și rezolvarea unor probleme după imagini
2.2
MM  Audiție muzicală: cântece interpretate la pian Sunete muzicale RM: OS
1.1  Exerciții de ascultare de sunete cu intensități diferite instrumentale – calculator
– CD
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață „O zi de primăvară” Întâlnirea de RM: OS
DP  Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza dimineață – pagina 39 din auxiliar
3.1 imaginii care prezintă activități ce se desfășoară la – flip chart
93
„Întâlnirea de dimineață” FO: frontal, individual
CLR  Discuții de explorare a intereselor și a experiențelor
1.1 anterioare ale copiilor (la începutul fiecărei
zile/teme/săptămâni, în cadrul „Întâlnirii de dimineață”)
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „ș” și literele RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; șoricel „Ș” și „ș” de tipar – pagina 28 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.2; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a cu Delfi”
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „ș” – culori
2.2  Exerciții de încercuire a literelor „Ș” și „ș” în diferite – creioane
cuvinte FO: frontal, individual
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „Ș” și „ș” pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de comparare și scrierea semnului Adunarea și scăderea RM: OS
1.4 corespunzător cu 1–5 unități, prin – pagina 77 din auxiliar
1.5  Identificarea legumelor din imagine și colorarea numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
1.6 acestora Grădina de legume scăderea”, editura Diana
AVAP  Exerciții de identificare a operației matematice – culori
2.2 reprezentată în imagini și scrierea rezultatului, efectuând – creioane
CLR operațiile prin numărare FO: frontal, individual, în
1.1  Exerciții de adunare și de scădere prin joc perechi
2.2
Educația
fizică
MIERCURI CLR  Exerciții de recunoaștere a sunetului „î”, la începutul Sunetul „î” și literele RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; și la sfârșitul unor cuvinte „Δ și „î” de tipar – pagina 70 din auxiliar
2.1; 2.3; 3.4;  Exerciții de realizare a corespondenței între literele – culori
4.1 mari și mici de tipar, învățate – creioane
MEM  Exerciții de citire a unor cuvinte, de identificare a – calculator
1.1 imaginii denumite de cuvântul respectiv și de scriere, FO: frontal, individual
1.3 sub imagine, a cifrei corespunzătoare cuvântului
respectiv
AVAP  Exerciții de formare a unor cuvinte cu litere date
2.2  Exerciții de identificare și colorare a obiectului pe
2.3 care se află cuvântul corespunzător imaginii date
 Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
cuvinte în care sunetul „î” se află la început și la sfârșit
MEM  Exerciții de adăugare a cinci elemente la mulțimi cu Adunarea și scăderea RM: OS
94
1.4 un număr de elemente date și scrierea rezultatului, cu 1–5 unități, prin – pagina 78 din auxiliar
1.5 efectuând operațiile prin numărare numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
1.6  Exerciții de tăiere a șase elemente din mulțimi cu un Grădina de legume scăderea”, editura Diana
AVAP număr de elemente date și scrierea rezultatului, – culori
2.2 efectuând operațiile prin numărare – creioane
CLR  Exerciții de calculare și comparare cu rezultatul dat FO: frontal, individual, în
1.1  Exerciții de identificare a unor operații în funcție de perechi
2.2 semnul de comparare dat
AVAP  Vizionarea unui desen animat Confecții și jucării: RM: OS
2.3  Exerciții de decupare a șablonului de pe planșa din Desen animat – pagina 20 din auxiliar PP
2.4 anexă – calculator
2.5  Îndoirea pe jumătate, a dreptunghiului decupat – DVD
DP FO: frontal, individual
3.1
MM
2.2
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Explorarea RM: OS
DP  Vizionarea unor filmulețe cu activități sportive, intereselor și – calculator
3.3 muzicale, artistice, de performanță, desfășurate în experimentelor – DVD
CLR copilărie anterioare – tabletă
1.1 – videoproiector
CLR Sunetul „î” și literele RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de realizare a corespondenței între „Δ și „î” de tipar – pagina 71 din auxiliar
1.4; 2.1; 2.3; jumătățile unor imagini, formarea cuvântului, întregind - „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.4; 4.1 jumătățile, citirea acestuia și colorarea imaginii editura Diana
MEM  Exerciții de copiere a unor cuvinte – culori
1.3  Exerciții de desenare a conturului literelor „Δ și „î” – creioane
AVAP de tipar FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de identificare a unui cuvânt a cărui literă
inițială este „î”, dintr-o propoziție
 Jocuri de alcătuire de cuvinte și de propoziții cu
ajutorul cardurilor
MEM  Discuții despre plantele și copacii care trăiesc în Adunarea și scăderea RM: OS
3.1 pădure cu 1–5 unități, prin – pagina 79 din auxiliar
CLR  Exerciții de recunoaștere a fructelor de pădure din numărare – culori
1.1 imaginea prezentată, de numărare a acestora și de scriere Pădurea – creioane
95
2.1 a cifrei corespunzătoare numărului de fructe, de fiecare FO: frontal, individual
AVAP fel
2.2  Rezolvarea unor probleme în funcție de operațiile
2.3 date
 Exerciții de adunare și de scădere pe baza imaginilor
MM  Exerciții de omogenizare a emisiei vocale de Sunete muzicale RM: OS
1.4 respirație instrumentale – instrumente muzicale
3.3  Exerciții de cântare vocală cu acompaniament – culegere de cântece
instrumental realizat de cadrul didactic FO: frontal, individual
 Audierea și exersarea asimilării, integrale a
cântecului „Baba Oarba”
AVAP  Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului
VINERI CLR Întâlnirea de dimineață Sunetul „î” și literele RM: OS
1.1  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii care „Δ și „î” de tipar – pagina 29 din auxiliarul „Scriu
1.2 prezintă o înghețată cu Delfi”
1.3  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a – culori
2.1 bulinei corespunzătoare sunetului „î” – creioane
2.2  Exerciții de încercuire a literelor „Δ și „î” în diferite FO: frontal, individual
4.1 cuvinte
AVAP  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
2.2 cuvântului corespunzător imaginii
2.3  Scrierea literelor „Δ și „î” pe spații de dimensiuni
diferite
AVAP  Exerciții de răsucire, pe creion, a unei părți din hârtia Confecții și jucării RM: OS
2.2 decupată Desen animat – pagina 20 din auxiliar PP
2.3  Colorarea baloanelor FO: frontal, individual
2.4  Exerciții de realizarea a unor mișcări laterale de
DP „du-te vino” ale creionului pentru a pune în evidență
2.1 desenul animat
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață: „Sunt român!” Comunicare orală RM: OS
CLR  Memorarea poeziei „Scumpă țară românească” de – poezii de George Coșbuc PP
1.1; 2.2 George Coșbuc – culori
DP  Oferirea unor răspunsuri, la cererea elementară de FO: frontal, individual
2.1 informații: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Cum?”
AVAP  Joc – punerea în corespondență a unui cuvânt rostit,
2.2
96
2.3 cu un desen realizat de copil, în funcție de cuvântul
indicat
MEM  Exerciții de rezolvare a unor adunări și scăderi, prin Adunarea și scăderea RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; numărare, pe baza unor planșe prezentate la tablă cu 1–5 unități, prin – planșe
1.6  Exerciții de compunere și de rezolvare a unor numărare – „Învăț prin joc: Adunarea și
AVAP probleme după imagini prezentate Pădurea scăderea”, editura Diana
2.2  Jocuri matematice de adunare și de scădere – culori
2.3 – creioane
FO: frontal, individual și pe
echipe
MM  Exerciții de cântare vocală cu acompaniament Sunete muzicale RM: OS
1.1 instrumental realizat de cadrul didactic instrumentale – instrumente muzicale
1.4  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului – culegere de cântece
„Înfloresc grădinile” FO: frontal, individual
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Explorarea RM: OS
DP  Exerciții de identificare a situațiilor prezentate în intereselor și – pagina 40 din auxiliar
3.2 imagini experiențelor FO: frontal, individual
CLR  Urmărirea traseului educațional, parcurs de fiecare anterioare
1.1 dintre copiii din imagini, pentru a ajunge la ceea ce își
2.2 doresc, explorându-se interesele și experiențele
anterioare
CLR  Exerciții de recunoaștere a sunetului „â”, în interiorul Sunetul „â” și litera RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; unor cuvinte „â” de tipar – pagina 72 din auxiliar
1.4; 2.1; 2.3;  Exerciții de completare a unor cuvinte cu litera „” – creioane
2.4; 3.1; 4.1 de tipar și citirea acestor cuvinte – culori
MEM  Exerciții de formare a unor cuvinte cu litere și silabe date FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
1.3 cuvinte care conțin sunetul „â”, în interior
MEM  Exerciții de completare a unor mulțimi, cu un anumit Adunarea și scăderea RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; număr de elemente pentru a obține rezultatul dat numerelor naturale – pagina 80 din auxiliar Evaluare
1.6  Jocuri matematice de la 0 la 10 - „Învăț prin joc: Adunarea și individuală
AVAP scăderea”, editura Diana
2.2 – creioane
2.3 – culori
FO: frontal, individual și în perechi
Educație
fizică
97
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „â” și literele RM: OS
CLR  Exerciții de completare a unor litere, din cuvânt „” și „â” de tipar – pagina 73 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de citire a cuvintelor formate prin – creioane individuală
1.4; 2.1; 2.3; completare – „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.4; 4.1  Exerciții de copiere a conturului literelor „” și „â” editura Diana
AVAP de tipar, pe spații de dimensiuni diferite FO: frontal, individual
2.2  Jocurile de formare de cuvinte și propoziții cu
2.3 ajutorul cardurilor
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.4; 1.5; de explorare a mediului dobândite în unitatea tematică – fișă de lucru sumativă
1.6; 3.1 „Primăvara”
AVAP  Vizionarea unor filme documentare și a unor Lucrări ale culturii RM: OS
1.3 expoziții de artă ale culturii românești (picturi) românești (picturi) – calculator
– albume de artă
FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Aspecte specifice ale RM: OS
DP  Exerciții de verificare a competențelor dobândite în organizării învățării – marionete
3.1; 3.3 unitatea tematică „Primăvara” și pregătirii pentru FO: frontal, individual și pe
 Teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare” viață, la școlarul mic grupe
CLR  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a Sunetul „â” și literele RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; bulinei corespunzătoare sunetului „â” „” și „â” de tipar – pagina 30 din auxiliarul „Scriu
2.1; 2.2; 4.1  Exerciții de încercuire a literelor „” și „â” în diferite cu Delfi”
MEM cuvinte – culori
1.1  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a – creioane
1.2 cuvântului corespunzător imaginii FO: frontal, individual
1.3  Scrierea literelor „” și „â” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.4; 1.5; de explorare a mediului dobândite în unitatea tematică – fișă de lucru „La drum, cu sumativă
1.6; 3.1 „Primăvara” Delfi!”, probe de evaluare și
autoevaluare, editura Diana
MM  Verificarea competențelor muzicale dobândite în Verificare RM: Evaluare
1.1 unitatea tematică „Primăvara” – calculator sumativă
1.4  Repetarea cântecelor învățate – CD
3.3 – instrumente muzicale
– culegere de cântece
98
FO: frontal, individual
VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Verificarea competențelor dobândite în unitatea – „Jocul literelor și al cifrelor”, sumativă
1.1; 1.2; 1.3; tematică „Primăvara” editura Diana
2.1; 3.1; 4.1  Joc cu carduri – „La drum, cu Delfi!”
FO: frontal, individual
AVAP  Observarea și discutarea picturilor prezentate în Lucrări ale culturii RM: OS
1.3 auxiliar românești (picturi) – pagina 28 din auxiliar
FO: frontal, individual
Educație
fizică

Unitatea tematică VIII: Universul


Perioada de desfășurare: săptămânile VII – VIII

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea lecturii „Soarele și Luna” – legendă – Legenda „Soarele și Luna” PP
1.1 populară – culori
1.2  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe – planșă
1.3 baza textului FO: frontal, individual
2.2  Povestirea unor secvențe din textul audiat
AVAP  Exerciții de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu
2.2 înțeles opus
2.3  Desenarea Soarelui și a Lunii
MEM  Exerciții de reprezentare a numerelor de la 10 la 20 Numerele naturale RM: OS
1.1 cu ajutorul unor obiecte și semne de la 10 la 20 – paginile 81 și 82 din auxiliar PP
 Citirea numerelor de la 10 la 20 – culori
 Exerciții de scriere a șirului crescător și descrescător – creioane
de la 10 la 20 – bețișoare
CLR  Scrierea numerelor lipsă și identificarea vecinilor – carduri
1.1; 2.2 numerelor – „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP  Exerciții de colorare a unei imagini în care codul editura Diana
2.2 culorilor este dat de numere FO: frontal, individual și pe grupe

99
MM  Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte Ritmul: sunete RM: OS
1.1  Jocuri de recunoaștere și diferențiere a unor sunete lungi, sunete scurte – culegere de cântece
MEM din natură – calculator
3.1  Jocuri de recunoaștere a unor cântece pe baza – CD
CLR structurilor ritmice FO: frontal, individual
1.1  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
2.2 „Țara mea”, de D.G. Kiriac
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Abilități și RM: OS
DP  Exerciții de descriere a mediului de învățare al aptitudini de – pagina 41 din auxiliar
3.2 fiecărei clase din imaginile prezentate și selectarea învățare FO: frontal, individual
CLR mediului în care se regăsesc Tehnici simple de
1.1 învățare
2.2

CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „b” și RM: OS


1.1 sunetului „b”, în diverse cuvinte literele „B” și „b” – pagina 74 din auxiliar
1.2  Exerciții de marcare a poziției sunetului „b”, în de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”,
1.3 cuvinte care denumesc imaginile date editura Diana
1.4  Exerciții de completare a unor casete cu litera inițială – culori
2.1 a cuvântului care denumește imaginea și citirea noului – creioane
2.3 cuvânt obținut FO: frontal, individual
2.4  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
3.1 cuvinte în care sunetul „b” se află în diverse poziții
MEM  Exerciții de alcătuire a unor propoziții, pornind de la
1.1 un cuvânt dat
1.3  Exerciții de formare de cuvinte cu ajutorul cardurilor
MEM  Exerciții de numărare a unor elemente, scrierea Numerele naturale RM: OS
1.1 cifrelor corespunzătoare numărului de elemente și de la 10 la 20 – paginile 83 și 84 din auxiliar Evaluare
1.2 compararea acestora – creioane individuală
1.3  Exerciții de ordonare în șir crescător și descrescător, – culori
CLR a unor numere FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de numărare a unor mulțimi de 10, 11, 12,
2.2 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de elemente
AVAP  Scrierea numerelor de la 10 la 20
2.2
Educație
fizică
100
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „b” și RM: OS
CLR  Exerciții de selectare a unor obiecte prezentate în literele „B” și „b” – pagina 75 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; imagini care conțin în denumirea lor sunetul „b” de tipar – culori individuală
1.4; 2.1; 2.3;  Exerciții de completare a unei silabe pentru a se – creioane
2.4; 4.1 obține noi cuvinte FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de identificare a poziției unui cuvânt care
conține sunetul „b”, într-o propoziție
AVAP  Desenarea conturului literelor „B” și„b” de tipar pe
2.2 spații de dimensiuni diferite
2.3
MEM  Discuții despre Univers Universul RM: OS
3.1  Exerciții de recunoaștere a unor corpuri și marcarea Pământul, Soarele, – pagina 85 din auxiliar
CLR celui care dă lumină și căldură Luna – Globul pământesc
1.1 – culori
2.2 FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de recunoaștere și de colorare a planetei
2.2 Pământ, în Univers
AVAP  Exerciții de pictare a ouălor de Paște Pictură decorativă RM: OS
2.2; 2.3; 2.4; „Ouă de Paște” – pagina 26 din auxiliar PP
2.5 FO: frontal, individual
DP
2.1
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Organizarea RM: OS
DP  Exerciții de identificare a imaginilor și de organizare învățării – paginile 42-43 din auxiliar
3.2 a fiecărei activități de învățare (întreruperea jocului, FO: frontal, individual
pregătirea materialelor, eliminarea surselor care distrag
atenția, relaxarea)
CLR  Observarea distribuirii și asumării unor sarcini, în
1.1 clasă și de marcare a casetei care corespunde sarcinii
2.2 îndeplinite de propria persoană
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unei Sunetul „b” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; bufnițe literele „B” și „b” – pagina 31 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1; 2.2; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „b” – culori
2.2  Exerciții de încercuire a literelor „B” și „b” în diferite – creioane
2.3 cuvinte FO: frontal, individual

101
MEM  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
1.1 cuvântului corespunzător imaginii
1.2  Scrierea literelor „B” și „b” pe spații de dimensiuni
1.3 diferite
MEM  Exerciții de numărare și delimitare a unor mulțimi, Numerele naturale RM: OS
1.1 conform cerinței de la 10 la 20 – paginile 86 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de identificare și scriere a vecinilor – creioane individuală
1.3 numerelor de la 10 la 20 – culori
CLR  Exerciții de descoperire a regulei și continuarea FO: frontal, individual
1.1 șirului, pe axa numerelor
2.2
AVAP
2.2
MM  Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte Ritmul: sunete RM: OS
1.1  Jocuri de recunoaștere și diferențiere a unor sunete lungi, sunete scurte – calculator
din natură – CD
 Jocuri de recunoaștere a unor cântece pe baza – culegere de cântece
structurilor ritmice FO: frontal, individual

 Interpretarea unor fragmente muzicale, însoțite de


mers ritmic
 Interpretarea cântecului „Țara mea”, însoțit de mimă
și dans
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „b” și RM: OS
CLR  Exerciții de verificare a competențelor referitoare la literele „B” și „b” – fișă de lucru Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; sunetul „b” și literele „B” și „b” de tipar (recunoaștere, de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
2.1; 2.3; 3.1; scrierea literei pe caiet și pe calculator, formare de editura Diana
3.3; 4.1 cuvinte, citirea și scrierea acestora, despărțire în silabe, – creioane
MEM etc.) – calculator
1.1; 1.3 FO: frontal, individual
AVAP  Joc cu carduri
2.2
AVAP  Exerciții de pictare a ouălor de Paște Pictură decorativă RM: OS
2.2; 2.3; 2.4; „Ouă de Paște” – pagina 26 din auxiliar PP
2.5 FO: frontal, individual
DP
2.1

102
Ed. fizică

LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS


CLR  Audiere „Poveștile Pământului” – „Poveștile Pământului” PP
1.1  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe – culori
1.2 baza textului – planșă
1.3  Povestirea unor secvențe din textul audiat FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu
AVAP înțeles opus
2.2  Desenarea planetei „Pământ”
2.3
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi Compararea și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3  Realizarea corespondenței, element cu element ordonarea – paginile 87 și 88 din auxiliar Evaluare
CLR  Scrierea cifrelor corespunzătoare numărului de numerelor de la 10 – pagina 61 din auxiliarul „Scriu individuală
1.1 elemente la 20 cu Delfi”
2.2  Încercuirea numărului mai mare/mai mic Aparate care – culori
AVAP  Scrierea numerelor de la 10 la 20 utilizează – creioane
2.2  Se discută despre folosirea aparatelor care folosec electricitatea FO: frontal, individual
electricitatea
MM  Exerciții de ascultare de sunete cu durate diferite Durate muzicale RM: OS
1.1  Jocuri și exerciții de tehnică vocală și prelungire pe – calculator
anumite sunete – CD
– culegere de cântece
FO: frontal, individual și pe grupe
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Albumul clasei RM: OS
DP  Exerciții de prezentare a colegilor clasei și de – pagina 44 din auxiliar PP
3.2 realizare a albumului clasei, urmărind modelul din – fotografii
CLR auxiliar FO: frontal, individual
1.1; 2.2
AVAP
2.2
CLR Sunetul „j” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de selectare a cuvântului care denumește literele „J” și „j” de – pagina 76 din auxiliar
1.4; 2.1; 2.3; imaginea dintr-un șir de cuvinte tipar – culori
2.4; 4.1  Exerciții de desenare a unui obiect denumit de un – creioane
AVAP cuvânt a cărui literă inițială este dată – „Jocul literelor și al cifrelor”,
2.2 editura Diana
103
2.3  Exerciții de despărțire în silabe și de recunoaștere a FO: frontal, individual
MEM silabei în care se regăsește sunetul „j”
1.1; 1.3  Exerciții-joc tip FAZAN (litera de la sfârșit trebuie să
fie începutul cuvântului următor)
 Joc cu carduri
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unei mulțimi Compararea și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3  Scrierea cifrelor corespunzătoare numărului de ordonarea – pagina 89 din auxiliar
CLR elemente numerelor de la 10 – creioane
1.1  Ordonarea, în șir crescător, a numerelor respective la 20 – culori
2.2  Se discută despre folosirea aparatelor care folosesc FO: frontal, individual
electricitatea
Educație
fizică

MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „j” și RM: OS


CLR  Exerciții de selectare a cuvântului care denumește literele „J” și „j” de – pagina 77 din auxiliar
1.1; 1.2; 1.3;imaginea dintr-un șir de cuvinte tipar – culori
1.4; 2.1; 2.3; Exerciții de desenare a unui obiect denumit de un – creioane
2.4; 4.1 cuvânt a cărui literă inițială este dată – „Jocul literelor și al cifrelor”,
AVAP  Exerciții de despărțire în silabe și de recunoaștere a editura Diana
2.2 silabei în care se regăsește sunetul „j” FO: frontal, individual
2.3  Exerciții-joc tip FAZAN (litera de la sfârșit trebuie să
MEM fie începutul cuvântului următor)
1.1; 1.3  Joc cu carduri
MEM  Discuții despre regulile de siguranță în mânuirea Aparate care RM: OS
3.1 aparatelor electrice utilizează – pagina 90 din auxiliar PP
CLR  Exemplificarea unor aparate electrice electricitatea – culori
1.1  Exerciții de selectare și de colorare a imaginilor care FO: frontal, individual
2.2 ilustrează aparate electrice
AVAP  Identificarea unor surse de electricitate (baterii,
2.2 acumulatoare), care asigură funcționarea unor obiecte
AVAP  Exerciții de pictare a ouălor de Paște, folosind diferite Pictură decorativă RM: OS
2.2; 2.3; 2.4 tehnici „Ouă de Paște” – pagina 26 din auxiliar PP
FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Abilități și atitudini FO: frontal, individual și pe grupe OS

104
DP  Jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învățăm la școală?” de învățare
3.2 Probă practică
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unor Sunetul „j” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3; jaluzele literele „J” și „j” de – pagina 32 din auxiliarul „Scriu PP
2.1; 2.2; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a tipar cu Delfi”
MEM bulinei corespunzătoare sunetului „j” – culori
1.1  Exerciții de încercuire a literelor „J” și „j” în diferite – creioane
1.2 cuvinte FO: frontal, individual
1.3  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
AVAP cuvântului corespunzător imaginii
2.2; 2.3  Scrierea literelor „J” și „j” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
1.4; 1.5; 1.6; de explorare a mediului dobândite în unitatea tematică – fișă de lucru sumativă
3.1 „Universul” – „La drum, cu Delfi!”, probe de
evaluare, autoevaluare, editura
Diana
MM  Intonarea cântecelor învățate în unitatea tematică Durate muzicale RM: OS
1.1 „Țara mea”, însoțită de mimă și dans – calculator
– CD
– culegere de cântece
VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Verificarea competențelor dobândite în unitatea - paginile 78 și 79 din auxiliar sumativă
1.1; 1.2; 1.3; tematică „Universul” – fișă de lucru
2.1; 3.1; 4.1  Joc cu carduri – „Jocul literelor și al cifrelor”,
editura Diana
– „La drum, cu Delfi!”, editura
Diana
FO: frontal, individual
AVAP  Realizarea unei expoziții cu ouăle de Paște, pictate Ouă de Paște RM: OS
2.5 – ouăle pictate
Educație
fizică

105
Unitatea tematică IX: Copilărie fericită
Perioada de desfășurare: săptămânile IX – XII

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea lecturii: „Turtița” (basm popular) – Carte de povești (vol. I) editura PP
1.1; 1.2; 1.3;  Povestirea unor secvențe din text Diana
2.2 – culori
MEM  Ordonarea unor imagini din poveste, ținând cont de FO: frontal, individual
1.3 desfășurarea evenimentelor
AVAP  Colorarea unei imagini cu personajul principal, turtița
2.2
MEM  Exerciții de formare a unei zeci și de reprezentare a Numere naturale de RM: OS
1.1 acesteia, printr-un simbol la 20 la 31 – paginile 91 și 92 din auxiliar
3.1  Exerciții de formare a unor mulțimi de câte 10 – „Jocul literelor și al cifrelor”,
CLR elemente și scrierea numărului de zeci și de unități editura Diana
1.1  Exerciţii de scriere şi de citire a unor numere FO: frontal, individual
2.2 cuprinse între 20 şi 31
 Exerciţii de scriere pe axa numerelor a cifrelor
corespunzătoare numerelor reprezentate prin diferite
simboluri
 Exerciţii de identificare a numerelor lipsă şi scrierea
acestora
 Exerciţii de completare a unor numere dintr-un şir
dat.
 Scrierea numerelor de la 20 la 31.
 Jocuri cu carduri
MM  Exerciții de interpretare a unor cântece, în mers Structuri ritmice RM: OS
3.1 cadențat – calculator
3.2  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului – CD
„Trec soldații” – culegere de cântece
FO: frontal, individual
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Prezentarea de către cadrul didactic a unor colecții (comunicare orală) – colecții de diverse obiecte
3.3 (timbre, ceasuri, monede, șervețele etc.) FO: frontal, individual

106
MEM  Discuții pe baza colecțiilor prezentate
1.1
1.3
AVAP
2.2
CLR
2.2
Întâlnirea de dimineață Sunetul „h” și RM: OS
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției literele „H” și „h” – pagina 80 din auxiliar
1.1; 1.2; 1.3; sunetului „h” în diferite cuvinte de tipar – culori
1.4; 2.1; 2.3;  Exerciții de identificare și de selectare a literelor – creioane
2.4; 3.1 dintr-un careu, care formează cuvinte a căror literă FO: frontal, individual
AVAP inițială este „h” și colorarea casetelor respective
2.2  Exerciții de realizare a corespondenței între litera „h”
2.3 și imaginile denumite de cuvinte a căror literă inițială
MEM este „h”
1.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor
1.3 cuvinte în care sunetul „h” este poziționat diferit
MEM  Exerciții de recunoaștere și scriere a vecinilor unor Numere naturale de RM: OS
1.1 numere cuprinse între 20 și 31 la 20 la 31 – pagina 93 și 94 din auxiliar
1.2  Desenarea unor mulțimi cu atâtea elemente câte Unde și vibrații – „Jocul literelor și al cifrelor”,
1.3 indică numărul dat editura Diana
AVAP  Desenarea unor mulțimi cu numere date de elemente, – culori
2.2 folosind simboluri pentru zeci și pentru unități – creioane
 Exerciții de redare a sunetelor produse de fiecare - jetoane
obiect reprezentat în imagine FO: frontal, individual
 Exerciții de adunare și scădere, prin numărarea unor
obiecte (floricele, fluturași etc.)
 Utilizarea jucăriilor muzicale pentru producerea
sunetelor (identificarea relației vibrație-sunet)
 Jocuri cu jetoane
Educație
fizică
MIERCURI CLR  Memorarea unei strofe din poezia „Hoinarul” Sunetul „h” și RM: OS
1.1  Exerciții de desenare a literei „H”, mărind-o treptat literele „H” și „h” – pagina 81 din auxiliar Evaluare
1.2  Exerciții de identificare a literei lipsă dintr-un cuvânt de tipar – culori individuală
1.3 și de completare a cuvântului respectiv – creioane
2.1  Exerciții de citire și de scriere a cuvântului format – „Jocul literelor și al cifrelor”,
107
2.3  Exerciții de alcătuire a unor propoziții și de numărare editura Diana
3.1 a cuvintelor acestora FO: frontal, individual
4.1  Exerciții de desenare a conturului literelor „H” și „h”
MEM de tipar, pe spații de dimensiuni diferite
1.1  Jocuri cu carduri
1.3
MEM  Exerciții de numărare și de comparare a numerelor de Compararea și RM: OS
1.1 la 20 la 31 ordonarea – paginile 95 și 96 din auxiliar
1.2  Exerciții de ordonare a unor numere după criterii date numerelor de la 20 – culori
1.3  Exerciții de formare a unor numere folosind cifre la 31 – creioane
date (1, 2, 3) și așezarea lor în șir crescător FO: frontal, individual
CLR  Exerciții de completare a unor numere după criterii
2.2 date
 Exerciții de comparare a numerelor
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4  Realizarea figurii propuse Tangram – – pagina 24 din auxiliar PP
DP „Castelul” FO: frontal, individual
2.1
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Vizionarea unor secvențe din filme care prezintă – pagina 45 din auxiliar
3.3 diferite hobby-uri (muzică instrumentală, sport, pictură – calculator
CLR etc.) – DVD
2.2  Exerciții de observare a unor imagini și de formulare FO: frontal, individual
MM de întrebări și răspunsuri, pe baza imaginilor respective
3.3
AVAP
2.2
2.3
CLR  Joc de trasare și de colorare a imaginii unui hocheist Sunetul „h” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a literele „H” și „h” – pagina 33 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1; 2.2; 4.1 bulinei corespunzătoare sunetului „h” de tipar cu Delfi” individuală
MEM  Exerciții de încercuire a literelor „H” și „h” în – culori
1.3 diferite cuvinte – creioane
AVAP  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a FO: frontal, individual
2.2 cuvântului corespunzător imaginii
2.3  Scrierea literelor „H” și „h” pe spații de dimensiuni
108
diferite
MEM  Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor Forțe și mișcare RM: OS
3.1  Identificarea forțelor de împingere și de tragere, Mișcarea corpurilor – paginile 97 și 98 din auxiliar
3.2 urmărind imaginile și schimbarea FO: frontal, individual și pe grupe
4.2  Ordonarea unor obiecte după criterii date formei lor
CLR  Exerciții de intuire a unor imagini și de observare a
1.1; 2.2 schimbării formei unor obiecte atunci când asupra lor se
exercită o forță
MM  Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a
3.1, 3.2 efectelor acestora: deformarea/ruperea/spargerea
MM  Exerciții de improvizare spontană a unor combinații Structuri ritmice RM: OS
3.1 ritmice însoțite de mișcare – calculator
3.2  Exerciții-joc de recunoaștere a unor bătăi ritmice – CD
3.4  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului – culegere de cântece
„Ploaia” FO: frontal, individual

VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „h” și RM: OS


CLR  Verificarea competențelor dobândite referitoare la su- literele „H” și „h” – fișă de lucru Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; netul „h” și literele „H” și „h” de tipar (recunoașterea de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
2.1; 2.3; 3.1; sunetului și a literei, identificarea poziției acestora, exem- editura Diana
3.3; 4.1 plificare, despărțire în silabe, alcătuire de propoziții, – culori
MEM găsirea de cuvinte cu același înțeles, scrierea unor cuvinte – creioane
1.1 etc.) FO: frontal, individual
AVAP  Joc cu carduri
2.2; 2.3
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4  Realizarea figurii propuse Tangram „Pisica” – pagina 24 din auxiliar PP
DP FO: frontal, individual
2.1
MEM
2.2
Ed. fizică

LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS


CLR  Audierea lecturii „Țapul și șarpele” de P. Ispirescu – „Basme”, de P. Ispirescu PP
1.1; 1.2; 1.3;  Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza texului – culori
2.2 audiat – creioane
109
DP  Povestirea unor secvențe din text FO: frontal, individual
2.1  Identificarea personajelor
AVAP  Desenarea unui personaj din text
2.2; 2.3
MEM  Exerciții de adunare și de scădere în concentrul 0-31, Adunarea și RM: OS
1.4 prin numărare, folosind axa numerelor scăderea numerelor – pagina 99 din auxiliar
1.5  Exerciții de formare a unor numere, prin adunare și de la 0 la 31, fără – creioane
1.6 scădere trecere peste ordin – „Jocul literelor și al cifrelor:
CLR  Jocuri matematice Adunarea și scăderea”, editura
1.1 Diana
2.2 FO: frontal, individual
MM  Sesizarea diferenței între sunetele înalte și sunetele Melodia: sunete RM: OS
1.1 joase, dintr-o melodie interpretată sau audiată înalte – sunete – calculator
3.1  Audierea unor creații muzicale care declanșează joase – CD
mișcarea liberă spontană – culegere de cântece
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Exerciții de desenare a unor instrumente folosite de – pagina 45 din auxiliar PP
3.3 fiecare copil din imagini pentru practicarea hobby-ului – culori
AVAP său FO: frontal, individual
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „ț” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;sunetului „ț” în cuvinte diferite literele „Ț” și „ț” – pagina 82 din auxiliar
1.4; 2.1; 2.3; Exerciții de identificare a unor cuvinte date care de tipar – culori
3.4; 4.1 conțin litera „Ț”, citirea acestora și colorarea casetei – creioane
AVAP  Exerciții de intuire a imaginii, de despărțire în silabe a FO: frontal, individual și pe grupe
2.2 cuvântului care denumește imaginea și de încercuire a
2.3 literei inițiale a cuvântului respectiv, dintr-un șir de litere
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
1.3 cuvinte în care sunetul „ț” se regăsește în poziții diferite
 Joc: „Fazanul”
MEM  Exerciții de observare a obținerii rezultatului unui Adunarea și RM: OS
1.4; 1.5; 1.6 calcul, cu ajutorul unei numărători scăderea numerelor – paginile 100 și 101 din auxiliar
CLR  Exerciții de adunare și de scădere prin numărarea de la 0 la 31, fără – creioane
1.1 elementelor mulțimilor trecere peste ordin FO: frontal, individual
1.2  Se discută despre efectele pozitive și negative ale Efecte pozitive și
unor acțiuni asupra mediului negative ale unor
 Compuneri de probleme după imaginile prezentate acțiuni asupra
mediului
110
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „ț” și RM: OS
CLR
 Exerciții de formare de cuvinte folosind litere și literele „Ț” și „ț” – pagina 83 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.3; 1.4; de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
silabe date
2.1; 2.3; 3.4;
 Găsirea unor cuvinte cu înțeles asemănător pentru editura Diana
4.1 – culori
cuvintele formate
MEM – creioane
1.3  Joc cu carduri
AVAP  Exerciții de desenare a conturului literelor „Ț” și „ț” FO: frontal, individual
2.2 de tipar pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de adunare și de scădere prin numărare Adunarea și RM: OS
1.2; 1.4; 1.5;  Exerciții de realizare a corespondenței între imaginile scăderea numerelor – pagina 102 din auxiliar
1.6 pe care sunt scrise operații al căror rezultat este același de la 0 la 31, fără – creioane
 Exerciții de comparare a unor numere trecere peste ordin – „Jocul numerelor și al cifrelor”,
CLR  Joc cu carduri editura Diana
1.1; 2.2 FO: frontal, individual
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.3  Realizarea figurii propuse Tangram: – pagina 24 din auxiliar PP
2.4 „Lumânarea” FO: frontal, individual
MEM
2.2
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Prezentarea în fața colegilor a unor obiecte personale – obiecte personale PP
3.3 care exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să – culori
CLR facă FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de desenare a obiectelor preferate
AVAP
2.2; 2.3
CLR  Exerciții de trasare și colorare a unei imagini cu un Sunetul „ț” și RM: OS
1.1 țap literele „Ț” și „ț” – pagina 34 din auxiliarul „Scriu Evaluare
1.2  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
1.3 bulinei corespunzătoare sunetului „ț” – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „Ț” și „ț” în diferite – creioane
4.1 cuvinte FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
AVAP cuvântului corespunzător imaginii
111
2.2  Scrierea literelor „Ț” și „ț” pe spații de dimensiuni
2.3 diferite
MEM  Exerciții de completare a unor casete, cu un număr, Adunarea și RM: OS
1.2 pentru a obține rezultatul dat scăderea numerelor – paginile 103 și 104 din auxiliar
1.4  Desenarea unui număr dat de elemente, numărarea de la 0 la 31, fără – culori
1.5 elementelor celeilalte mulțimi și scrierea numărului care trecere peste ordin – creioane
1.6 reprezintă totalul elementelor celor două mulțimi FO: frontal, individual
AVAP  Exerciții de adunare și scădere, folosind
2.2; 2.3 numărătoarea
 Exerciții de realizare a corespondenței între obiectele
și containerele în care se depozitează pentru o selecție
corectă
MM  Sesizarea diferenței între sunetele înalte și sunetele Melodia RM: OS
1.1 joase dintr-o melodie interpretată sau audiată Sunete înalte – – calculator
3.1  Audierea unor creații muzicale care declanșează sunete joase – CD
mișcarea liberă, spontană – culegere de cântece
 Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
„Melc, melc”
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „ț” și RM: OS
CLR  Verificarea competențelor dobândite referitoare la su- literele „Ț” și „ț” – pagina 111 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; netul „ț” și literele „Ț” și „ț” de tipar (recunoașterea sune- de tipar – fișă de lucru individuală
2.1; 2.3; 3.1; tului și a literei, identificarea poziției acestora, exempli- – „Jocul literelor și al cifrelor”,
3.3; 4.1 ficare, despărțire în silabe, alcătuire de propoziții, găsirea editura Diana
MEM de cuvinte cu același înțeles, scrierea unor cuvinte etc.) – culori
1.1  Scrierea de elemente grafice care intră în componența – creioane
AVAP literelor de mână: zala pe spațiul mic și pe spațiul mare FO: frontal, individual
2.2; 2.3  Joc cu carduri
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4  Realizarea figurii propuse Tangram – – pagina 24 din auxiliar PP
MEM „Cățelul” FO: frontal, individual
2.2
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicarea orală RM: OS
CLR  Audierea lecturii „Găinușa cea moțată”, adaptare de – „Carte de povești și planșe”,
1.1; 1.2; 1.3; Maria Muscalu și Mihai Muscalu volumul III, editura Diana
2.1; 2.3; 3.1;  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe – culori
4.1 baza textului audiat FO: frontal, individual
112
MEM  Exerciții de recunoaștere a unor secvențe din text pe
AVAP baza unor planșe prezentate și de ordinea acestora
2.2  Povestirea unor secvențe din text
 Desenarea personajului principal
MEM  Exerciții de numărare a elementelor unor mulțimi și Adunarea și RM: OS
1.1 de observare a modului de aflare a rezultatului scăderea numerelor – paginile105 și 106 din auxiliar
1.4  Exerciții de adunare și de scădere cu trecere peste în conentrul 0-31, FO: frontal, individual
1.5 ordin, folosind axa numerelor cu trecere peste
1.6  Jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de ordin
CLR elemente dintr-o mulțime dată
1.1; 2.2  Exerciții de adunare și de scădere prin numărare,
pornind de la imagini date
 Exerciții de numărare cu pas indicat prin desen sau
obiecte, crescător și descrescător
 Exerciții de grupare a elementelor unor mulțimi,
pentru determinarea cardinalului acesteia
MM  Audierea unor piese muzicale variate Legătura dintre text RM: OS
3.3  Recunoașterea structurilor melodice ale unor cântece, și melodie – calculator
3.4 după versuri și invers – CD
 Intuirea începutului sau sfârșitului unei melodii – culegere de cântece
 Audierea și exersarea asimilării integrale a
cântecului „Cântecul Soarelui”
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Observarea hobby-urilor prezentate în imagini – pagina 46 din auxiliar
3.3  Identificarea unor hobby-uri personale, asemănătoare – calculator
MM celor prezentate – CD
3.2  Audierea cântecului „Drag mi-i jocul românesc” FO: frontal, individual

CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Sunetul „g” și RM: OS


1.1 sunetului „g”, în diferite cuvinte literele „G” și „g” – pagina 84 din auxiliar
1.3  Exerciții de depistare a firului care pornește din de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”,
1.4 dreptul fiecărei litere și scrierea literei mici de tipar, la editura Diana
2.1 capătul firului – culori
2.3  Exerciții de identificare a silabelor unui cuvânt și de – creioane
3.1 realizare a corespondenței între ele pentru a forma FO: frontal, individual
4.1 cuvântul

113
 Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
MEM cuvinte în care sunetul „g” este poziționat diferit
1.1  Jocuri cu carduri
3.1
MEM  Exerciții de numărare a elementelor a două mulțimi și Adunarea și RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; de scriere a rezultatului care reprezintă totalul scăderea numerelor – pagina 107 din auxiliar
1.6 elementelor naturale de la 0-31, – creioane
AVAP  Exerciții de tăiere a unui anumit număr de elemente cu trecere peste FO: frontal, individual
2.2 și de scriere a rezultatului care reprezintă diferența ordin
2.3  Exerciții de completare a casetelor, cu suma sau cu
diferența numerelor date
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Sunetul „g” și RM: OS
CLR  Memorarea unei strofe din poezia „Greierașul” literele „G” și „g” – pagina 85 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3;  Exerciții de intuire a unor imagini, scrierea literei de tipar – calculator individuală
2.1; 2.3; 3.1; inițiale a cuvântului care denumește fiecare imagine și – creioane
4.1 citirea noului cuvânt format – culori
MEM  Citirea și copierea unor propoziții FO: frontal, individual
1.1  Scrierea cu ajutorul tastaturii calculatorului a unor
1.2 cuvinte și propoziții date
1.3  Exerciții de desenare a conturului literelor „G” și „g”
de tipar pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de realizare a corespondenței între operație Adunarea și RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; și rezultatul acesteia scăderea numerelor – pagina 108 din auxiliar
1.6  Exerciții de calculare a sumei și diferenței, prin numărare naturale de la 0-31, – creioane
AVAP  Exerciții de desenare a elementelor a două mulțimi, cu trecere peste
2.2; 2.3 după un exemplu dat ordin
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4  Realizarea figurii propuse Tangram „Șarpele” – pagina 24 din auxiliar PP
MEM FO: frontal, individual
2.2
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS
DP  Realizarea unui clasor cu timbre despre plante și – clasor PP
3.3 animale – timbre
AVAP  Vizionarea pe internet a unor imagini cu astfel de
114
2.2; 2.3 colecții
CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unei Sunetul „g” și RM: OS
1.1 găini literele „G” și „g” – pagina 35 din auxiliarul „Scriu Evaluare
1.2  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
1.3 bulinei corespunzătoare sunetului „g” – culori
2.1  Exerciții de încercuire a literelor „G” și „g” în – creioane
4.1 diferite cuvinte FO: frontal, individual
 Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „G” și „g” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de calcul prin numărare și de completare a Adunarea și RM: OS
1.1; 1.4; 1.5; casetei, cu numărul corespunzător scăderea numerelor – pagina 109 din auxiliar
1.6  Exerciții de realizare a corespondenței între operație naturale de la 0-31, – creioane
AVAP și rezultatul corespunzător cu trecere peste – culori
2.2  Exerciții de adăugare/tăiere a unor elemente pentru a ordin FO: frontal, individual
2.3 obține numărul indicat
MM  Audierea unor piese muzicale variate Legătura dintre text RM: OS
3.3  Recunoașterea structurilor melodice ale unor cântece, și melodie – calculator
3.4 după versuri și invers – CD
 Intuirea începutului sau sfârșitului unei melodii – culegere de cântece
 Repetarea cântecului „Cântecul Soarelui”
VINERI Întâlnirea de dimineață Sunetul „g” și RM: OS
CLR  Verificarea competențelor dobândite referitoare la su- literele „G” și „g” – pagina111 din auxiliar Evaluare
1.1; 1.2; 1.3; netul „g” și literele „G” și „g” de tipar (recunoașterea de tipar – fișă de lucru individuală
2.1; 2.3; 3.1; sunetului și a literei, identificarea poziției acestora, exem- – „Jocul literelor și al cifrelor”,
3.3; 4.1 plificare, despărțire în silabe, alcătuire de propoziții, editura Diana
MEM găsirea de cuvinte cu același înțeles, scrierea unor cuvinte – culori
1.1 etc.) – creioane
AVAP  Scrierea de elemente grafice care intră în componența FO: frontal, individual
2.2; 2.3 literelor de mână: nodulețul pe spațiul mic și pe spațiul mare
 Joc cu carduri
AVAP  Decuparea pieselor pătratului Confecții și jucării RM: OS
2.2; 2.3; 2.4  Realizarea figurii propuse Tangram –„Chipul” – pagina 24 din auxiliar PP
DP FO: frontal, individual
2.1
Educație

115
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Comunicare orală RM: OS
CLR  Audierea lecturii „Când stăpânul nu-i acasă” de Emil – povestirea „Când stăpânul nu-i
1.1; 1.2; 1.3; Gîrleanu acasă”, de Emil Gîrleanu
2.2  Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute și – culori
DP de găsire a unor cuvinte cu înțeles asemănător – planșă
2.1  Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe FO: frontal, individual
MEM baza unor secvențe din text
1.2; 1.3; 1.4  Discuții privind comportamentul personajelor
AVAP  Exerciții de schimbare a finalului lecturii
2.2  Desenarea personajului preferat
MEM  Exerciții de creare a unor probleme simple, după Probleme RM: OS
5.1; 5.2 imagini date Formarea – paginile 110 și 111 din auxiliar Evaluare
AVAP  Formularea și rezolvarea unor probleme anotimpurilor – culori individuală
2.2; 2.3  Transformarea unor probleme de adunare, în – creioane
CLR probleme de scădere și invers FO: frontal, individual și pe grupe
1.1; 2.2  Exerciții de identificare a anotimpurilor reprezentate
în imagini și de colorarea a acestora
MM  Jocuri și exerciții de tehnică vocală și ținută corporală Nuanțe: tare, încet, RM: OS
1.1  Exerciții de ascultare a unor sunete cu intensități mediu – calculator
2.3 diferite – CD
 Imitarea unor sunete din natură și din mediul – culegere de cântece
înconjurător, prin onomatopee
 Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului
„Graiul animalelor”
Religie

MARȚI Întâlnirea de dimineață Hobby-uri RM: OS


DP  Realizarea unor portofolii care cuprind date personale – portofolii ale elevilor PP
3.3 cu activități preferate, aptitudini, realizări
AVAP  Jocuri de identificare a unor abilități, a predispo-
2.2 zițiilor native/talentelor copiilor, în diverse domenii
2.3  Realizarea unei expoziții cu temă care să cuprindă
produsele, lucrările tuturor elevilor
Întâlnirea de dimineață „La joacă” Sunetul „f” și RM: OS
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției literele „F” și „f” – pagina 86 din auxiliar
116
1.1 sunetului „f” în diferite cuvinte de tipar – culori
1.3  Exerciții de intuire a unor imagini, de despărțire în – creioane
1.4 silabe a cuvântului care denumește imaginea și de FO: frontal, individual
2.1 marcare a casetei corespunzătoare literei „F” din fiecare
2.3 cuvânt
3.4  Exerciții de selectare și de colorare a literei „F” de
4.1 tipar
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor
1.3 cuvinte în care sunetul „f” este poziționat diferit
 Exerciții de citire a unor cuvinte și ordonarea lor
pentru a obține o propoziție
 Scrierea propoziției respective
MEM  Exerciții de compunere a unor probleme, după Probleme RM: OS
1.4; 1.5; 1.6; imagini – paginile 112 și 113 din auxiliar
5.1; 5.2  Exerciții de completare a unui număr pentru a – culori
CLR echilibra balanța – creioane
1.1; 1.2  Joc de adăugare prin desen a două elemente în fiecare FO: frontal, individual și pe grupe
AVAP mulțime și scrierea în tabel a numărului de elemente
2.2; 2.3 obținut
 Exerciții de completare a unui lanț numeric
 Exerciții de adunare și de scădere
 Formulare de probleme după exerciții date
Educație
fizică
MIERCURI CLR  Exerciții de formare a unor cuvinte cu silabe date și Sunetul „f” și RM: OS
1.1; 1.3; 1.4; colorarea jumătăților obiectelor care ilustrează cuvântul literele „F” și „f” – pagina 87 din auxiliar Evaluare
2.1; 2.3; 3.1; respectiv de tipar – culori individuală
4.1  Scrierea cuvintelor – creioane
AVAP  Scrierea cu ajutorul tastaturii calculatorului a unor
2.2 cuvinte care să conțină litera„F”
2.3  Exerciții de desenare a conturului literelor „F” și „f”
de tipar, pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de identificare a fiecărui anotimp, de Formarea RM: OS
3.1; 5.1; 5.2 realizare a corespondenței între imaginea colorată și cea anotimpurilor – paginile 114 și 115 din auxiliar PP
AVAP necolorată Probleme – culori
2.2  Colorarea imaginilor, folosind culorile adecvate FO: frontal, individual
 Compunerea și rezolvarea unor probleme, după

117
imagini
 Schimbarea componentelor unei probleme fără ca
tipul de problemă să se schimbe
AVAP  Vizionarea unor filme documentare și a unor Lucrări ale culturii RM: OS
1.3 expoziții de artă ale culturii românești (biserici, porți și românești: biserici, – calculator
monumente din lemn) porți și monumente – CD
din lemn FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI DP Întâlnirea de dimineață Ghicitori, colaje RM: OS
3.3  Descifrarea mesajului unor ghicitori despre hobby-uri despre hobby-uri – ghicitori PP
CLR  Colaj „Obiectul preferat” – materiale pentru colaj
1.1; 2.2; FO: frontal, individual și pe grupe
AVAP
2.2; 2.3

CLR  Exerciții de trasare și de colorare a imaginii unui Sunetul „f” și RM: OS


1.1; 1.2; 1.3; fluture literele „F” și „f” – pagina 36 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1; 2.2; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
MEM bulinei corespunzătoare sunetului „f” – culori
1.1  Exerciții de încercuire a literelor „F” și „f” în diferite – creioane
1.2 cuvinte FO: frontal, individual
1.3  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
AVAP cuvântului corespunzător imaginii
2.2  Scrierea literelor „F” și „f” pe spații de dimensiuni
2.3 diferite
MEM  Exerciții de verificare a competențelor matematice și Verificare RM: Evaluare
5.1 de explorare a mediului dobândite în unitatea tematică – fișă de lucru „La drum, cu sumativă
5.2 „Copilărie fericită” Delfi”, editura Diana
3.3 FO: frontal, individual
MM  Repetarea cântecelor învățate în unitatea tematică Elemente de limbaj RM: OS
1.1 „Copilărie fericită” muzical: – calculator
1.3 interpretarea – CD
3.3 – culegere de cântece
3.4 FO: frontal, individual
VINERI CLR Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
1.1; 1.2; 1.3  Verificarea competențelor dobândite în unitatea – fișă de lucru „La drum, cu sumativă
2.1; 2.2; 3.1 tematică „Copilărie fericită” Delfi”, editura Diana
118
4.1 FO: frontal, individual
AVAP  Observarea și discutarea imaginilor prezentate în Lucrări ale culturii RM: OS
1.3 auxiliar românești – pagina 30 din auxiliarul
Educație
fizică

119
Unitatea tematică X: Parcul de distracții
Perioada de desfășurare: săptămânile XIII – XIV

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
LUNI Întâlnirea de dimineață Sunetul „z” și RM: OS
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției literele „Z” și „z” – pagina 88 din auxiliar
1.1 sunetului „z” în diferite cuvinte de tipar – creioane
1.3  Recunoașterea și identificarea literelor învățate și – culori
1.4 realizarea corespondenței între litera mare și litera mică FO: frontal, individual
2.1 de tipar
2.3  Exerciții de formare de cuvinte după imagini,
3.4 despărțirea acestora în silabe și colorarea bulinei
4.1 corespunzătoare sunetului „z”
MEM  Exerciții de exemplificare de către elevi, a unor
1.1 cuvinte în care sunetul „z” este poziționat diferit
1.3  Exerciții de realizare a corespondenței între literă și
AVAP imaginea denumită de un cuvânt care conține litera
2.2 respectivă
2.3
MEM  Recunoașterea unor figuri geometrice Figuri plane RM: OS
2.2  Descrierea unor obiecte asemănătoare figurilor – pagina 116 din auxiliar
CLR geometrice din mediul înconjurător – jetoane
1.1  Formarea unor mulțimi cu figuri geometrice (de – culori
2.2 același fel, de aceeași culoare, de aceeași mărime) – creioane
AVAP  Trasarea după contur și colorarea unor figuri FO: frontal, individual
2.2; 2.3 geometrice, respectând codul culorilor
MM  Audierea și exersarea asimilării integrale a cântecului Procedee armonice RM: OS
2.1 „Alunelul” polifonice, pe grupe – calculator
3.2  Interpretarea cântecului în diferite variante: pe grupe, alternative, solist – – CD
voce – audiție interioară, cor, lanț, dialog – culegere de cântece
solist – cor FO: frontal, individual și pe grupe
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Portofoliul personal RM: OS
DP  Exerciții de identificare a unor colecții prezentate în – pagina 47 din auxiliar PP
3.3 imagini – imagini
AVAP  Completarea portofoliului personal cu una dintre – calculator

120
colecții
CLR Sunetul „z” și RM: OS
1.1  Exerciții de identificare a cuvintelor care conțin litera literele „Z” și „z” – pagina 89 din auxiliar Evaluare
1.2 „z” și colorarea casetei respective de tipar – „Jocul literelor și al cifrelor”, individuală
1.3  Citirea cuvintelor scrise editura Diana
2.1  Intuirea imaginilor denumite de cuvinte cu înțeles – culori
2.3 opus (zi – noapte, alb – negru, sus – jos) – creioane
3.1  Citirea cuvintelor cu înțeles opus FO: frontal, individual și în
4.1  Exerciții de exemplificare, de către elevi, a unor perechi
AVAP cuvinte cu înțeles opus
2.2  Desenarea conturului literelor „Z” și „z” de tipar pe
2.3 spații de dimensiuni diferite
 Joc cu carduri
MEM  Exerciții de numărare a figurilor geometrice de Figuri plane RM: OS
2.2 același fel și scrierea, în tabel, a cifrei corespunzătoare – pagina 117 din auxiliar PP
AVAP numărului respectiv – culori
2.2; 2.3  Colorarea imaginilor reprezentate în auxiliar – creioane
CLR  Exerciții de desenare și de colorare a unor figuri FO: frontal, individual
1.1; 2.2 geometrice, după indicațiile din poezie
Educație
fizică
MIERCURI CLR Întâlnirea de dimineață Sunetul „z” și RM: OS
1.1; 1.2; 1.3;  Trasarea și colorarea imaginii unui zmeu literele „Z” și „z” – pagina 37 din auxiliarul „Scriu Evaluare
2.1; 4.1  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar cu Delfi” individuală
AVAP bulinei corespunzătoare sunetului „z”
2.2  Exerciții de încercuire a literelor „Z” și „z” în diferite
2.3 cuvinte
MEM  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
1.1 cuvântului corespunzător imaginii
1.3  Scrierea literelor „Z” și „z” pe spații de dimensiuni
diferite
MEM  Exerciții de recunoaștere și de identificare a unor Corpuri geometrice RM: OS
2.2 corpuri geometrice (cub, sferă, cilindru), în mediul – pagina 118 din auxiliar PP
CLR înconjurător și în materiale tipărite – culori
1.1  Observarea criteriului de realizare a unui șir și conti- – creioane
2.2 nuarea șirului cu încă trei elemente (culoare, formă, – carton
mărime)

121
 Exerciții de observare a unei imagini, de identificare
a figurilor geometrice folosite, de numărare a acestora și
de scriere în tabel a cifrei corespunzătoare numărului de
AVAP figuri din fiecare fel
2.3  Construirea unui suport de creioane/cutia pentru
cadouri, folosind suportul desfășurat al unui cub
AVAP  Exerciții de înfășurare a unor paie de plastic, într-un carton Confecții și jucării RM: OS
2.2  Lipirea cartonului cât mai strâns „Palmierul” – pagina 25 din auxiliar PP
2.3  Tăierea și despicarea paielor în șuvițe FO: frontal, individual
2.4  Decorarea prin lipire a tulpinii palmierului cu resturi
DP de la ascuțirea creioanelor
2.1  Fixarea palmierului într-un suport de plastilină
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Portofoliul personal RM: OS
DP  Exerciții de identificare a unor colecții prezentate în – pagina 47 din auxiliar PP
3.3 imagini – imagini
 Completarea portofoliului personal cu una dintre colecții – calculator
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a poziției Grupurile de sunete RM: OS
1.1 sunetelor „cs” și „gz” în cuvinte diferite „ics”, „cs” și „gz”și – pagina 90 din auxiliar
1.3  Exerciții de exemplificare de către elevi a unor literele „X” și „x” „Jocul literelor și al cifrelor”,
1.4 cuvinte în care sunetele „cs” și „gz” sunt poziționate de tipar editura Diana
2.1 diferit – culori
2.3  Exerciții de realizare a corespondenței între literele – creioane
3.4 mari și mici de tipar și imaginile denumite de cuvinte FO: frontal, individual
4.1 care au ca inițială litera respectivă
MEM  Exerciții de despărțire în silabe și de identificare a
1.3 numărului de silabe dintr-un cuvânt
 Joc cu carduri – Exerciții de intuire a unei imagini și
de scriere a cuvântului, care denumește imaginea

MEM  Exerciții de numărare a figurilor plane de acelasi fel Verificare RM: Evaluare
2.2 și scrierea în casetă a cifrei corespunzătoare – pagina 119 din auxiliar sumativă
CLR  Compunerea unor probleme respectând cerințele date FO: frontal, individual și pe grupe
1.1; 2.2  Ordonarea unor obiecte după criterii date
MM  Audiție muzicală – jocuri populare din zonă Procedee armonico- RM: OS
3.2  Învățarea pașilor unui joc popular polifonice – calculator

122
Solist – cor, lanț, – CD
dialog – culegere de cântece
FO: frontal, individual
VINERI CLR Întâlnirea de dimineață Grupurile de sunete RM: OS
1.1  Exerciții de numărare a cuvintelor dintr-un enunț „ics”, „cs” și „gz” – pagina 91 din auxiliar
1.3 scurt – creioane
1.4  Stabilirea poziției sau succesiunii cuvintelor din FO: frontal, individual
2.1 propoziții orale de trei, patru cuvinte
2.3  Identificarea sensului unui cuvânt rostit
3.1  Construirea de rime, pornind de la cuvinte date
4.1  Exerciții de rostire corectă a unor cuvinte care
MEM denumesc imaginile și de marcare a poziției sunetului
1.1 corespunzător literei indicate
MM  Exerciții de desenare a conturului literelor „X” și „x”
1.2 de tipar pe spații de dimensiuni diferite
AVAP  Exerciții de înfășurare, într-un carton, a unor fâșii de „Palmierul” RM: OS
2.3 hârtie creponată, în proporție de 2/3 din ele – pagina 25 din auxiliar PP
2.4  Lipirea cartonului cât mai strâns FO: frontal, individual
 Tăierea și despicarea restului de 1/3 din hârtia
creponată, în cât mai multe șuvițe
 Decorarea tulpinii
 Fixarea palmierului într-un suport de plastilină
Educație
fizică
LUNI Întâlnirea de dimineață Literele „K” și „k” RM: OS
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a unor de tipar – pagina 92 din auxiliar
1.1; 1.3; 1.4; imagini denumite prin cuvinte în care apare litera „k” – culori
2.1; 2.3; 3.1  Exerciții de identificare și de încercuire a unor ima- – creioane
MEM gini care sunt denumite de cuvinte ce conțin litera „k” FO: frontal, individual
1.1  Exerciții de formare a unor cuvinte, folosind litere și
silabe date
MEM  Exerciții de alegere potrivită a unor unități Unități nonstandard RM: OS
6.1 neconvenționale pentru măsurarea lungimii pentru lungime – pagina 120 din auxiliar PP
CLR  Precizarea și scrierea dimensiunii unui obiect cu – culori
1.1 ajutorul unor unități de măsură neconvenționale – creioane
2.2  Exerciții de selectare a unui număr de creioane care – planșă
corespunde lungimii fiecărui obiect ilustrat FO: frontal, individual

123
 Exerciții – joc de comparare a unor lungimi
 Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări
succesive și exprimarea rezultatelor (mai lung, mai înalt,
cel mai lung, cel mai înalt)
AVAP
 Colorarea selectivă a elementelor unui desen pe baza
2.2
unui criteriu precizat
2.3
 Estimarea unor lungimi pe baza unor unități
neconvenționale date
MM  Audierea unor creții muzicale interpretate de copii Audierea unor RM: OS
3.1  Jocul perechilor – joc cu personaje care se mișcă în cântece interpretate – calculator
3.2 perechi, pe muzica audiată de copii – CD
Religie
MARȚI Întâlnirea de dimineață Portofoliul personal RM: OS
DP  Completarea portofoliului personală cu o colecție – portofoliul PP
2.2 – colecții
AVAP
2.3
CLR  Exerciții de desenare a literelor, mărindu-le treptat Literele „K” și „k” RM: OS
4.1  Descoperirea intrusului în cadrul unui model repetitiv de tipar – pagina 93 din auxiliar Evaluare
MEM  Exerciții de desenare a conturului literelor „K” și „k” – culori individuală
1.1 pe spații de dimensiuni – creioane
FO: frontal, individual
MEM  Exerciții de ordonare cronologică a zilelor săptămânii Unități de timp RM: OS
6.2  Realizarea unui orar săptămânal cu ajutorul desenelor Ziua, săptămâna, – pagina 121 din auxiliar PP
AVAP și al simbolurilor luna – creioane
2.2  Așezarea unor imagini în ordine derulării – culori
2.3 evenimentelor, într-o zi – ceas
 Plasarea unui eveniment, în timp, utilizând repere FO: frontal, individual
cronologice (ieri, azi, mâine)
 Exerciții de completare a unor noțiuni de timp lipsă
 Observarea orei pe ceas
Educație
fizică
MIERCURI Întâlnirea de dimineață Literele „K” și „k” RM: OS
CLR  Exerciții de despărțire în silabe și de colorare a de tipar – pagina 38 din auxiliarul „Scriu Evaluare
1.1 bulinei corespunzătoare sunetului „k” cu Delfi” individuală
1.2  Exerciții de încercuire a literelor „K” și „k” în diferite
1.3 cuvinte
124
2.1  Exerciții de completarea a literei și apoi de citire a
4.1 cuvântului corespunzător imaginii
 Scrierea literelor „K” și „k” pe spații de dimensiuni diferite
MEM  Exerciții de intuire a imaginilor corespunzătoare fiecă- Unități de timp RM: OS
6.2 rui anotimp, de denumire și de realizare a corespondenței Anotimpurile: – pagina 122 din auxiliar
CLR între imagine și anotimp și lunile respective denumire, ordonare FO: frontal, individual
2.2  Exerciții de ordonare cronologică a anotimpurilor
 Exerciții de plasare a zilei de naștere a fiecărui copil,
într-un anotimp
AVAP  Exerciții de decupare de pe cartonul cu șabloane, a Colaj RM: OS
2.2; 2.3; 2.4 elementelor componente ale chipului fetiței „Chip de fetiță” – pagina 27 din auxiliar PP
MM  Asamblarea și lipirea elementelor componente pe – calculator
3.1 cartonul-suport – CD
 Audierea cântecului „Are mama o fetiță” FO: frontal, individual
Limba
modernă
JOI Întâlnirea de dimineață Explorarea RM: OS
DP  Joc de rol: „De-a vânzătorul”, „De-a doctorul”, meseriilor – jocuri – diverse obiecte specifice
3.3 „Târgul meseriilor”; dialog „leneș” – „silitor” meseriilor
CLR FO: pe grupe
2.2
CLR  Exerciții de recunoaștere și de identificare a unor Literele „q”, „Q”, RM: OS
1.1 imagini denumite prin cuvinte în care apar literele „q”, „w”, „W”, „y”, „Y” – pagina 94 din auxiliar Evaluare
1.2 „w”, „y” – culori individuală
1.3  Exerciții de realizare a corespondenței între imagine – creioane
2.1 și litera inițială a cuvântului care denumește imaginea FO: frontal, individual
4.1  Citrea coloanelor de cuvinte
 Exerciții de ordonare a cuvintelor pentru a obține o
propoziție
 Exerciții de alcătuire de propoziții după imagine,
folosind cuvinte cu sunetele nou învățate

MEM  Recunoașterea bancnotelor de: 1 leu, 5 lei, 10 lei Banii RM: OS


6.3  Confecționarea banilor necesari pentru activitate-joc – pagina 123 din auxiliar
AVAP  Exerciții de selectare și de colorare a banilor potriviți – bancnote de diferite valori (1
2.2 pentru a cumpăra un obiect leu, 5 lei, 10 lei)
2.3  Exerciții de calculare a unor sume de bani strânse de FO: frontal, individual
CLR doi copii și de comparare a acestor sume
125
2.2  Joc de gestionare a unui mic buget și de utilizare a
2.3 banilor în „Parcul de distracții”
MM  Audierea unor creații muzicale interpretate de copii Audierea unor RM: OS
3.1  Jocuri inspirate de cântece cântece interpretate – calculator
de copii – CD
FO: frontal, individual și pe grupe
VINERI Întâlnirea de dimineață Verificare RM: Evaluare
CLR  Verificarea competențelor dobândite în unitatea – fișă de lucru sumativă
1.1; 1.2; 1.3; tematică „Parcul de distracții” „La drum, cu Delfi!”, editura
2.1; 2.2; 3.1; Diana
4.1
AVAP  Decorarea fundiței de la gâtul fetiței și trasarea cu Colajul RM: OS
2.2; 2.3; 2.4 creionul a unor linii pentru a marca firele de păr „Chip de fetiță” – pagina 27 din auxiliar PP
FO: frontal, individual
Educație
fizică

126
Unitatea tematică XI: Vara (recapitulare finală)
Perioada de desfășurare: săptămânile XV– XVI

Competențe
Ziua/data Activități de învățare integrate/discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
Săptămânile CLR  Comunicare orală (oferirea unor răspunsuri la cererea Recapitulare finală RM: OS
XV – XVI 1.1 elementară de informații: „Cine?,” „Ce?”, „Unde?”, Verificare( 1, 2, 3, - paginile 95, 96, 97, 98, 99, 100 Evaluare
1.2 „Cum?”; recunoașterea unor enunțuri care nu se 4, 5) individuală
1.3 potrivesc, ca sens, cu un mesaj anterior, indicarea prin Jocuri didactice - paginile 101, 102, 103, 104 PP
1.4 semne pentru a selecta detaliul corect dintr-un set de – calculator
2.2 enunțuri; participarea la jocuri de rol de tip vorbitor- – fișe de lucru
2.3 ascultător, vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni – povești
2.4 pentru copii, repovestirea unor fragmente din poveștile – poezii
3.1 audiate; evidențierea unor modele de comportament a
3.2 unor personaje din textele audiate, exersarea unor
3.3 formule de salut/de adresare, prezentare și solicitare,
3.4 jocuri de modificare a poveștilor audiate, identificarea
4.1 semnificației unor simboluri întâlnite în situații
4.2 cotidiene)
4.3  Citirea și scrierea unor litere mari și mici de tipar
 Decorarea literelor mari și mici de tipar prin desene
MEM sau prin colare
1.1  Scrierea unor elemente grafice care intră în
1.2 componența literelor de mână
1.3  Citirea și scrierea unor cuvinte și identificarea unui
anumit sunet sau literă indicată
AVAP  Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe și de
2.2 numărare a acestora
2.3
 Exerciții de citire și de scriere a unor propoziții
 Exerciții de ordonare a unor cuvinte pentru a obține o
MM
propoziție
3.2
 Exerciții de identificare a unui cuvânt
DP
3.1  Exerciții de alcătuire de propoziții după criterii date
 Jocuri tip: labirint (pagina 80 din auxiliar)
 Scrierea unei felicitări cu ocazia zilei de 1 Iunie
 Exerciții de scriere a unor cuvinte cu același înțeles și
cu înțeles opus
127
 Scrierea unor litere, cuvinte, propoziții, la calculator
 Punerea in corespondență a unor cuvinte formate din
una, două silabe cu imagini potrivite, reprezentând
obiecte din universul apropiat
 Completarea unor propoziții lacunare
MEM  Numărarea elementelor unei mulțimi, prin Recapitulare finală RM: OS
1.1 evidențierea faptului că numărul de elemente ale Jocuri didactice - paginile 124, 125, 126, 127 din Evaluare
1.2 acesteia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2 auxiliar individuală
1.3 ... X (unde X ≤ 31) – calculator PP
1.4  Recunoașterea cifrelor pe tastele unui calculator sau a – fișe de lucru
1.5 altor resurse digitale
1.6  Scrierea și citirea numerelor de la 0 la 31
2.1  Numărarea înainte și înapoi, în variante complete
2.2  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica
3.1 și a număra ființe și lucruri
3.2  Completarea unor serii numerice
4.1
 Identificarea vecinilor unui număr
4.2
 Colorarea elementelor unei mulțimi, după criterii
5.1
date
5.2
 Identificarea numerelor lipsă, de pe axa numerelor
6.1
6.2  Compunerea și descompunerea unor mulțimi de
6.3 obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai
mic decât 31
CLR  Ordonarea și compunerea unor numere
1.1  Aflarea sumei/diferenței a două numere mai mici
2.2 decât 31, fără și cu trecere peste ordin, prin numărare
3.4  Aflarea unui termen necunoscut folosind metoda
balanței
AVAP  Crearea unor probleme simple după imagini date
2.2  Formularea și rezolvarea unor probleme
2.3  Transformarea unei probleme de adunare, în
problemă de scădere și invers
 Reprezentarea prin desen a unor modele decorative,
simple, folosind linii: orizontale, verticale, oblice
 Identificarea și desenarea unor forme geometrice
plane
 Identificarea și colorarea unor corpuri geometrice

128
 Recunoașterea părților componente: ale corpului
omenesc; ale plantelor; ale animalelor
 Recunoașterea: Soarelui, a Lunii și a Pământului,
folosind imagini sau modele
 Observarea unor modificări apărute în viața omului,
animalelor, plantelor, în funcție de anotimp
 Identificarea simțurilor și utilizarea acestora în
explorarea mediului înconjurător
 Identificarea unor surse de energie
 Jocuri de mișcare pentru evidențierea forțelor și a
efectelor acestora
 Ordonarea unor obiecte după lungime
 Plasarea unui eveniment în timp
 Recunoașterea bancnotelor
 Jocuri de utilizare a banilor
DP  Jocuri de identificare și denumire a trăsăturilor fizice Recapitulare finală RM: OS
1.1  Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă – calculator Evaluare
1.2 personală – fișe de lucru individuală
2.1  Jocuri de tipul: „Roata emoțiilor” FO: frontal, individual și pe PP
2.2  Jocuri de rol, cu marionete, ilustrând modalități grupe
2.3 pozitive/negative, de interacțiune verbală sau fizică
3.1  Colaje despre hobby-uri și activități preferate
3.2  Realizarea unei expoziții care să cuprindă
3.3 produsele/lucrările tuturor elevilor clasei
CLR
1.1
2.2
3.4
AVAP
2.2
2.3
AVAP  Exerciții-joc de explorare a mediului înconjurător Recapitulare finală RM: OS
1.1 pentru a identifica forme, culori, materiale, obiecte – lucrările elevilor Evaluare
1.2 artistice FO: frontal, individual individuală
1.3  Formularea de întrebări și răspunsuri la întrebări PP
2.1 despre utilitatea și aspectul obiectelor întâlnite în mediul
2.2 familiar
2.3  Joc: „De ce am nevoie de ...?”
129
2.4  Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor
2.5
2.6
MEM
3.1
3.2
4.2
CLR
1.1
2.2
3.4
DP
2.1
MM  Exerciții de manifestare liberă, adecvată, pe muzică Recapitulare finală RM: OS
1.1 cu balansul brațelor, cu ridicări pe vârfuri – calculator Evaluare
1.2  Repetarea cântecelor învățate cu și fără – CD individuală
1.3 acompaniament – instrumente muzicale
1.4  Audiții muzicale FO: frontal, individual
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4

130
Texte pentru lecturi

Ana şi albina Racul


Ana prinde o albină. Stă în apă, într-un lac,
Albinuţa are-un ac. Un puiuţ micuţ de rac.
Ana zice bucuroasă: Racul are cleşti şi coadă,
— Vreau să-mi coşi! Stă pe lac, nu prea înoată.
Te iau acasă!

Urcuş
Moş Martin
Urcă ursu-ncetişor,
Toată ziua, prin pădure, Că urcuşul nu-i uşor.
Moş Martin caută mure. Suie-ncet pe lunecuş
Azi e tare supărat, Şi-o s-ajungă acuş-acuş.
Nicio mură n-a mâncat.

Omul de zăpadă
Noaptea
Acolo, într-un colţ de stradă,
Noaptea-ncet coboară, Şade omul de zăpadă!
Neagră-i ca o smoală. Are ochii de cărbune
Noi privim în noapte Şi, zâmbind, parcă ne spune:
Şi vorbim în şoaptă. — Sunt atât de fericit,
Toţi copiii m-au îndrăgit!

Electricianul
Casa
Electricianul, meşter iscusit,
Becul din grădină azi mi l-a pornit. Am o casă mică, mică,
Noaptea-ntreagă pe alei Seamănă cu o mărgică.
Scapără din zbor scântei. Frunza de dovleac
Iar apoi ne pune stele Pare un copac.
În garoafe şi lalele.

131
Luna Puii
Noaptea, lin, pe cer apare Puii mamei, pui, pui, pui,
Luna luminoasă, mare. Are cloşca patru pui.
Luminează lunca-ntreagă, Patru pui mici şi pufoşi
De aceea ne e dragă. Au ieşit să stea la soare.
Doamne, cât sunt de frumoşi!

Toba
Hoinarul
Toată ziua, frăţioare,
Toma bate toba, tare. Un hoinar mereu hai-hui
Bum! Bum! Bum! Bum! Îşi vede de treaba lui.
Bate toba şi pe drum. Joacă hora: hopa, hop!
E hoinar, nu stă pe loc.

Sania
Greieraşul
Sanie cu tălpi lucioase,
Ai şi vârfurile-ntoarse. Greieraşul cu chitara
Derdeluşul e deschis, Ne încântă toată vara.
Să zburăm pe el ca-n vis! Cântă în grădini şi-n vii
Sau în grâul din câmpii.
— Greieraş, îţi mulţumim!
Veveriţa Cum vrei să te răsplătim?

Jucăuşa veveriţă,
Cea roşcată, cu codiţă, Fluturele
Fuge repede s-adune
Din pom, micile alune. Două flăcări zburătoare
Vântul vâjâind prin brazi Fâlfâie din floare-n floare.
Îi şopteşte: ai să cazi! E frumos, cu aripioare.
Este fluturaşul, oare?

132
Scumpă ţară românească fãcu trãsura, gãinușa porunci cocoșului sã se înhame și s-o ducã acasã.
de George Coşbuc Dar cocoșelul nici mort nu vru sã se înhame. Când se certau ei mai cu
foc, trecu pe acolo o broascã țestoasã care-i întrebã de ce se ceartã. Deși
Scumpă ţară românească, o repezirã și o jignirã, broasca le propuse sã tragã ea trãsurica și așa
Cuib în care ne-am născut, plecarã la drum. Merserã ei cât merserã și întâlnirã un Ac-de-Cusut care
Câmp pe care s-a văzut îi rugã sã-l ia și pe el, cãci era obosit de la croitor. Deși gãinușa nu vru
Vitejia strămoşească, sã-l ia în trãsuricã, bãrbãțelul ei, cocoșelul, îi permise sã se urce, fiindcã
Scumpă ţară românească, era slab și avea loc într-un colț. Plecarã cu toții, dar se întunecã de-a
Te salut! binelea și traserã la un han, cãci noaptea nu e bine sã mergi pe drum.
Broasca nu rãmase cu ei, dar îi sfãtui sã fie cu bãgare de seamã la hangiu.
Şi-a mea frunte ţi se-nchină La intrarea în han îi întâmpinã hangiul îmbrãcat cu un șorț, cu ochelarii
Ca naintea unui sfânt, pe nas. Drumeții nu-l recunoscurã pe Jupân Vulpoi, care îi pofti cu
Căci, deşi copil eu sunt, amabilitate înãuntru. Aici erau mușterii de tot soiul.
Inima de dor mi-e plină. Hangiul îi întrebã cu ce pot plãti, iar cocoșelul îi propuse sã-i dea
Să te văd mereu regină oul gãinii din dimineața urmãtoare și așa se învoirã. Stãturã la masã, iar
Pe pământ. apoi furã duși într-o odaie sã se culce. Cocoșelul și gãinușa se culcarã în
pat, iar Acul-de-Cusut se trânti jos, lângã ușã, dar nu adormi repede, cãci
Să ai viaţă de vecie, îl durea urechea de care trãsese croitorul. Și bine fãcu! Hangiul se fãcu a
Să sporească-al tău popor; cãuta ceva în odaia lor, iar Acul-de-Cusut îi vãzu coada de vulpoi și mai
Sub stindardul tricolor vãzu cum hoțomanul se uitã lingându-se pe bot la cei ce dormeau. Dupã
Să nu vezi decât frăţie, ce plecã hangiul-vulpoi, Acul-de-Cusut îl înțepã pe cocoșel, îi spuse
Şi-atunci, dac-o fi să fie, vestea cea rea și hotãrârã sã spargã geamul și sã fugã.
Pot să mor! Acul-de-Cusut le spuse cã tot el îi va scoate din încurcãturã. Hangiul
cãuta un cãrbune pentru luleaua unui mușteriu. Cocoșelul puse oul
gãinușei în vatrã și îl acoperi cu spuzã. Când hangiul intrã cu luleaua lui
Găinuşa cea moţată Moș Martin, îi mãsurã lingându-se pe bot, dar cãutã mai întâi cãrbune.
Cu ochii la gãinușã și la cocoșel, cãutã în cenușã un bulgãre de
adaptare de Maria Muscalu și Mihai Muscalu jãratic, dar luã în mânã oul care se copsese. Acesta pocni și îi umplu
ochii vulpoiului de cenușã de nu mai vãzu nimic. Mușteriii, auzind
Era o zi frumoasã de varã. Cocoșelul cel pintenat propuse gãinușei bubuitura, fugirã care încotro, iar cocoșelul și gãinușa se scularã și
moțate sã meargã în pãdure sã mãnânce pe sãturate nuci, cãci apoi are sã vãzurã coada vulpoiului scãpatã din brâu.
le strângã veverița cea roșcatã. Bucuroasã, gãinușa se învoi, cã era tare Acul-de-Cusut îl înțepã pe vulpoi în coadã, iar acesta, crezând cã
dornicã de plimbare. Plecarã ei voioși nevoie mare, trecurã prin câmpie, i-a luat coada foc, fugi lovindu-se de tot ce întâlnea în cale. Ieși afarã și
urcarã dealul și ajunserã în pãdure, gãsirã nucile și mâncarã pe sãturate. fugi spre pãdure.
Stãturã pânã în searã, când, la plecare, gãinușa îi spuse cocoșului cã nu Cocoșul și gãina fugirã și ei, dar Acul, râzând, îi opri spunându-le
merge acasã decât în trãsurã. Supãrat, cocoșul îi spuse cã n-are de unde cã poate vine broasca sã le tragã trãsurica.
sã-i ia așa ceva, dar gãinușa îi rãspunse cã rãmâne în pãdure și are s-o Sãtulã de câte pãțise, gãinușa o luã la fugã voinicește, spunându-i
mãnânce vulpea cea șireatã. Vãzând cã nu are încotro, cocoșelul se apucã Acului cã poate merge și pe jos. Și așa s-a dezvãțat moțata sã mai meargã
sã-i facã o trãsurã din crenguțe de alun, cu roți din coji de nucã. Dupã ce cu trãsurica.
133
Moş Viscol şi Primăvara Văzând pericolul în care este copilul, Primăvara ieşi din ascunză-
toare, întrebându-l pe Moş Viscol ce doreşte. Acesta îi spuse, bucuros că
adaptare de Maria Muscalu și Mihai Muscalu a găsit-o, că vrea s-o ducă în peştera lui, căci Primăvara se ţine de capul
lui şi, împreună cu Soarele şi Vântul cald, îi zvântă zăpada, luându-i
Într-un sat, trăia odată o familie săracă. Tatăl era pădurar, mama astfel împărăţia.
robotea pe lângă casă, bunica la fel, iar copilul se juca sub privirea lor Primăvara îi reproşă că nu este pământul împărăţia lui, că zăpada
ocrotitoare. Într-o zi de iarnă, părinţii copilului au plecat de acasă cu este făcută să intre în pământ, să rodească seminţele, să dea omului hrana
treburi prin sat. Dar se întâmplă să fie seară şi tocmai atunci se porni un cea de toate zilele şi nu să ţină pământul îngheţat şi acoperişurile caselor
viscol cumplit, de nu se mai vedea nici luminiţa, darămite drumul. gemând de greutatea zăpezii.
Văzduhul era numai răbufneli de vânt şi vârtejuri. În casă, băieţelul era Apoi îi cântă cântecul izvoarelor şi gârlelor întemniţate:
doar cu bunica şi era tare îngrijorat de soarta părinţilor pe un astfel de
timp. Nici bunica, cât era de bătrână, nu mai văzuse un asemenea viscol, „Mur! Mur! Mur! Ne e dor de azur!
cu atât mai mult cu cât era spre sfârşitul iernii. Pentru a descreţi fruntea Dulce susur de izvor, murmurat al apelor,
nepoţelului, bunica începu să-i spună basme, dar în zadar… grija copi- Murmurăm şi susurăm, susurăm şi suspinăm…
lului creştea. Primăvară, Primăvară, dulcea noastră surioară,
Copilului îi venea să plângă, dar îşi înghiţea lacrimile şi sughi- Vino iar cu bunul Soare, scapă-ne de închisoare!”
ţurile, alerga tot la fereastră. Crivăţul urla ca un animal sălbatic şi de-abia
într-un târziu copilul adormi. Auzind de Soare, Viscolul ameninţă cu fratele lui, Gerilă, ca să-l
Avu un vis înfiorător. Se făcea că la uşă bate cineva cu disperare îngheţe.
să-i deschidă că vine Moş Viscol s-o prindă. Copilul păşi cu sfială spre Primăvara îi spuse că i-a trecut vremea, a venit rândul ei să-i arate
uşă şi auzi din nou glasul femeii de afară care îl rugă să-i dea drumul, că a început să se topească gheaţa de pe el.
căci au să moară pe pragul lui. Apoi legănă în jurul capului moşneagului o ramură înflorită, spuse
Cu frică, îi dădu drumul şi, deodată, se ivi în prag o femeie un descântec şi pe obrajii lui Moş Viscol apărură broboane de apă.
frumoasă cu părul lung de aur, împletit cu flori, iar pe braţe avea ramuri Acesta se sperie, căci fruntea îi era numai apă, iar barba i se topea
verzi. Ea îi spuse copilului că este Primăvara, este căutată de Moş Viscol văzând cu ochii, apoi se înmuie de tot, se prefăcu în şiroaie de apă, apoi
care vrea s-o închidă în peştera lui din munţi ca să nu mai vină niciodată în abur, iar cerul se însenină. Fereastra se deschise singură, Primăvara se
şi să domnească el veşnic. înălţă uşor, zbură ca un fluture uriaş, păsărelele porniră a ciripi, apele
Copilul o ascunse pe Primăvară într-un coşar lipit de casă, dar nu gâlgâiau vesel, iar vântul cald adia uşor aducând mirosul de viorele pe
trecu mult timp şi auzi bătăi în uşă, cerând să-i deschidă, ameninţând că fereastră.
va dărâma bordeiul. Era Moş Viscol, care luase urma Primăverii şi Dintr-odată, copilul se deşteptă, se uită în jur şi văzu focul stins în
dărâmă uşa intrând cu frigul şi crivăţul după el. Moşul îi ceru copilului să vatră şi aproape îi veni să plângă, pentru că Primăvara nu era lângă el.
i-o predea pe Primăvara, dar acesta se prefăcea că nu înţelege, că-i este Dar de afară se auzi glasul părinţilor şi o văzu pe bunica robotind
somn. Ca să-l înfricoşeze, Viscolul aduse la uşă o haită de lupi care-l prin casă încet ca să nu-l trezească.
priveau pe copil cu nişte scântei galbene deasupra botului şi rânjeau Părinţii veneau cu traista plină de bunătăţi, iar copilul îi întâmpină
colţii ascuţiţi. Ca să-l înfricoşeze şi mai mult, lupii cântau. Cel bătrân bucuros în prag.
spunea că e flămând şi vrea să mănânce, lupoaica îl sperie că vrea să-l Dinspre pădure venea un miros de ape dezgheţate, de zăpadă
înghită chiar lângă focşor, iar puiul de lup îi arăta că i-au crescut topită, adieri calde îi mângâiau tâmplele, iar un piţigoi cânta vesel.
dinţişorii cu care vrea să-l sărute. Apoi toţi se ridicau şi puneau labele pe Şi astfel visul de adeveri.
fereastră şi urlau de ţi se făcea părul măciucă.
134
Turtița Eu sunt turtiţa umflată
Basm popular De prin ladă adunată,
Din cămară măturată,
Au fost odată un moş şi o babă. Într-o zi moşul o rugă pe babă: În cuptor sunt rumenită,
— Ia să-mi faci, babo, o turtiţă. Pe fereastră sunt răcită.
— Din ce să-ţi fac? Nu mai avem făină. …………………………..
— Ia mai strânge şi tu de pe fundul lăzii, mai mătură prin cămară şi Pe bunic l-am păcălit,
ai să aduni făină cât îţi trebuie pentru o turtiţă. De bunică am fugit
Baba strânse de pe fundul lăzii, mătură prin cămară şi adună vreo Şi în urmă am lăsat
doi pumni de făină. Iepuraşul urecheat.
Frământă aluat cu smântână, făcu o turtiţă şi o băgă în cuptor. Geaba lupul cască gura,
După puţin timp scoase din cuptor turtiţa rotunjoară, rumenită şi fru- Fug de el, mă dau de-a dura.
moasă. Şi se rostogoli mai departe chiar de sub nasul lupului. Cum se
Baba o puse pe fereastră să se mai răcească. rostogolea ea prin pădure, numai ce-i iese în cale un urs:
Turtiţa stătu ce stătu pe fereastră şi apoi se rostogoli de pe fereastră — Turtiţă, turtiţă, ia stai să te mănânc!
pe laviţă, de pe laviţă pe duşumea, de pe duşumea spre uşă. Sări peste — Cum ai să mă mănânci tu, picioare strâmbe?
prag în tindă, din tindă pe prispă, de pe prispă în curte, din curte spre
Eu sunt turtiţa umflată
poartă, de acolo pe drum şi se rostogoli tot mai departe şi mai departe.
De prin ladă adunată,
Cum se rostogolea ea pe drum, numai ce-i iese în cale un iepure: Din cămară măturată,
— Turtiţă, turtiţă, am să te mănânc! În cuptor sunt rumenită,
— Nu mă mânca, ochiosule, stai să-ţi cânt un cântecel frumos pe Pe fereastră sunt răcită.
care-l ştiu numai eu. O să-ţi placă foarte mult, spuse turtiţa şi începu să …………………………..
cânte: Pe bunic l-am păcălit,
Eu sunt turtiţa umflată De bunică am fugit
De prin ladă adunată, Şi în urmă am lăsat
Din cămară măturată, Iepuraşul urecheat.
În cuptor sunt rumenită, Geaba lupul cască gura,
Pe fereastră sunt răcită. L-am lăsat, m-am dus de-a dura.
………………………….. Nu mă tem cât de puţin,
Pe bunic l-am păcălit, Căci fug şi de Moş Martin.
de bunică am fugit
Şi de tine fug îndat’, Şi se rostogoli din nou, chiar de sub nasul ursului.
Iepuraşe urecheat! Se rostogoli ea ce se rostogoli, numai ce-i iese în cale o vulpe:
— Bună ziua, turtiţă! Ce frumoasă şi rumenă eşti. Încotro mergi?
Şi se rostogoli mai departe, chiar pe sub nasul iepuraşului. Cum se Turtiţa se bucură că s-a găsit cineva să o laude, se opri şi începu să
rostogolise ea pe drum, numai ce-i iese în cale un lup. cânte:
— Turtiţă, turtiţă, am să te mănânc.
Eu sunt turtiţa umflată
— Nu mă mânca, lupule, stai să-ţi cânt un cântecel:
De prin ladă adunată,
Din cămară măturată,
135
În cuptor sunt rumenită, Şoricelul cel prostuţ
Pe fereastră sunt răcită.
………………………….. de S. Marşak
Pe bunic l-am păcălit,
De bunică am fugit Într-o noapte, o şoricioaică bătrână îşi adormea şoricelul cântând:
Şi în urmă am lăsat — Taci, şoricelule, şi dormi. Îţi voi da o cojiţă de pâine.
Iepuraşul urecheat. Şoricelul îi răspunse:
Geaba lupul cască gura, — Glasul tău, mamă, e prea subţire. Mai bine caută-mi o dădacă.
L-am lăsat, m-am dus de-a dura. A alergat şoricioaica-mamă la raţă şi a rugat-o să vină să se facă
Nu mă tem cât de puţin, dădacă:
Am fugit de Moş Martin — Vino, cumătră raţă, să-mi legeni copilaşul.
Şi de nimeni nu îmi pasă. A început raţa să-i cânte şoricelului:
Fug eu şi de vulpe, lasă. — Mac-mac-mac! dormi puişor. După ce va sta ploaia îţi voi
Turtiţa vru să se rostogolească mai departe, dar vulpea îi spuse : prinde o râmă din grădină.
— Vai, ce cântecel frumos! Dar vezi, păcat că sânt cam bătrână şi Şoricelul cel micuţ îi răspunse pe jumătate adormit:
nu prea aud bine. Aşază-te chiar pe botul meu şi mai cântă-mi o dată, dar — Nu, vocea ta nu-i frumoasă. Tu cânţi prea tare.
mai tare! A alergat măicuţa-şoricioaică la broscuţă şi a rugat-o să se facă
Turtiţa sări pe botul vulpii şi mai cântă o dată cântecelul: dădacă.
— Vino, cumătră broscuţă, să-mi legeni, copilaşul.
Eu sunt turtiţa umflată
De prin ladă adunată, Broscuţa a început să orăcăie:
Din cămară măturată, — Oac-oac-oac! nu plânge şoricelule, dormi până dimineaţă şi-am
În cuptor sunt rumenită, să-ţi aduc un ţânţar.
Pe fereastră sunt răcită. — Nu, vocea ta nu-mi place, tu cânţi prea adormit.
………………………….. A alergat mama şoricelului la purcică şi a rugat-o să se facă dădacă:
Pe bunic l-am păcălit, — Vino, cumătră purcică, să-mi legeni copilaşul.
De bunică am fugit, A început dădaca să grohăie răguşit şi să-l legene pe prostuţ:
Şi în urmă am lăsat. — Nani, nani, groh, groh, dacă dormi îţi dau în dar un morcov.
Iepuraşul urecheat. Şoricelul, micuţ şi prostuţ, i-a răspuns pe jumătate adormit:
Geaba lupul cască gura. — Nu, vocea ta nu-mi place, tu cânţi prea gros.
L-am lăsat, m-am dus de-a dura. A alergat mama şoricelului s-o cheme pe iapă, să se facă dădacă.
Nu mă tem cât de puţin, — Vino la noi, cumătră iapă, să-mi legeni copilul.
Am fugit de Moş Martin — I-ha-ha! Îi cânta iapa - întoarce-te şoricelule pe partea dreaptă şi
Şi de nimeni nu îmi pasă. dormi dulce, şi-ţi voi da un sac de ovăz.
Fug eu şi de vulpe, lasă. Şoricelul, micuţ şi prostuţ, îi răspunse pe jumătate adormit:
— Nu, nu-mi place vocea ta, mă sperii când cânţi.
— Îţi mulţumesc turtiţă, i-a spus vulpea. Frumos cântecel! L-aş A alergat mama şoricelului s-o roage pe ştiucă să vină, să-i fie
mai asculta o dată! Aşază-mi-te pe limbă şi mai cântă-mi-l pentru cea din dădacă:
urmă oară!
— Vino cumătră ştiucă, să-mi legeni copilaşul.
Turtiţa sări pe limba vulpii, iar vulpea haţ! o înghiţi.
136
A început să-i cânte ştiuca şoricelului, dar el nu auzea nimic. Ştiuca Trece pe câmp iepurele. Şi văzând namila aceea de oală răsturnată
deschidea gura mare, dar nu se auzea nici un sunet. Şoricelul, micuţ şi s-a oprit şi a întrebat:
prostuţ, îi spuse pe jumătate adormit: — Casă-căsuţă, cine locuieşte aici?
— Nu-mi place vocea ta, cânţi prea încet. — Suntem noi: broasca-broscuţa şi şoarecele-şoricel. Dar tu cine
A alergat mama şoricelului s-o cheme pe pisică, să fie dădacă. eşti?
— Vino la noi, cumătră pisică, să-mi legeni copilaşul. — Eu sunt fugarul de peste câmpuri şi văi, iepurele. Nu mă lăsaţi şi
Şi i-a cântat pisica şoricelului: pe mine să stau cu voi? Iacă, aici nu plouă şi nici soarele, nici vântul nu
— Miau-miau-miau! dormi puişorul meu, miau-miau-miau: să ne intră.
culcăm în pătuc. — Bucuros, frate! Vino înăuntru şi-om trăi împreună, că e loc.
Şoricelul, micuţ şi prostuţ, îi răspunse pe jumătate adormit: Şi s-a mutat şi iepurele cu culcuşul în oală.
— Vocea ta e frumoasă, cânţi aşa dulce! Trece într-o zi pe lângă oala-căsuţă jupâneasa vulpe, şi întreabă şi
Mama şoricelului a venit repede, s-a uitat în pătuc, l-a căutat pe ea:
şoricel, dar şoricelul nu mai era. — Casă-căsuţă, cine stă aici?
— Noi trăim: iepurele-iepuraşul cu broasca-broscuţa şi cu
şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
Căsuţa din oală — Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi
Ioc? Că, vai de capul meu, am rămas fără casă!
Poveste populară rusă — Da, este; intră şi vei vedea că pentru oameni buni este loc.
— Mulţumim! Asta am aşteptat şi eu.
În mijlocul câmpului şedea o oală răsturnată: şi era oala aceea Şi s-a aşezat vulpea în oală şi au trăit împreună multe zile.
mare-mare cât un butoi. Vine lupul, nu ştiu de unde. Vede oala asta mare; şi-a închipuit c-o
Iacă trece pe acolo un şoarece şi vede oala aceea goală. „Bună casă fi cineva înăuntru.
e asta!” îşi zise el. „A cui o fi?” — Casă-căsuţă, cine locuieşte aici?
— Casă-căsuţă, cine stă aici? — Eu, sora vulpe, cu iepurele-iepuraşul, cu broasca-broscuţa, cu
Dar nimeni nu răspunse. Se uită şoarecele în toate părţile, însă nu şoarecele-şoricelul. Dar tu cine eşti?
vede pe nimeni. Numai două muşte, care veniseră şi ele după mâncare — Eu sunt un biet lup fără adăpost. Oare n-o fi chip să stau şi eu cu
acolo, se ridicară în două picioruşe; dar şoarecele nici nu le-a luat în voi? Că bună casă aveţi!
seamă. — Se poate, cum nu! Ne-om înghesui cu toţii şi ţi-om face loc şi
Ia să mă mut eu aici şi să stau singur!... dumitale.
Şi s-a aşezat şoarecele în oală. Şi-a intrat şi lupul în căsuţă, şi-au trăit împreună.
Trece pe acolo o broscuţă. Nu ştiu de unde a venit şi ursul. Era mânios şi ostenit Moş-Martin,
— Casă-căsuţă, cine locuieşte aici? că umblase toată ziua după mâncare şi nu găsise nimic. Şi cum a văzut
— Eu, şoarecele! Dar tu cine eşti? răspunse şoarecele din fundul oala aceea, nu şi-a închipuit că e o căsuţă cu oaspeţi înăuntru; s-a aşezat
oalei. pe ea ca să se odihnească puţin.
— Eu sunt broasca! Dar cum s-a aşezat, oala: pârr! trosc! s-a sfărâmat în bucăţi şi
— Dacă vrei, vino înăuntru şi-om trăi împreună. ursul... Ce-a făcut ursul? S-a ales cu o sperietură bună, iar ceilalţi oaspeţi
— Bun de tot! Iacă, vin şi eu. au fugit încotro au văzut cu ochii.
Şi a sărit broasca în oală şi a stat cu şoarecele la un loc.

137
Legenda Sfântului Nicolae Ajunsă la casa lui Moş Crăciun, Maica Domnului o găseşte acasă
pe soţia sa, Crăciuniţa, şi îi cere acesteia adăpost. Crăciuneasa era o
Nicolae provenea dintr-o familie înstărită, iar la moartea ambilor femeie bună, însă, pentru a nu afla soţul său necredincios, o găzduieşte în
părinți a moștenit întreaga avere, pe care a folosit-o pentru a-i ajuta pe grajdul vitelor. Apoi, fără să-i spună nimic Moşului, Crăciuneasa o ajută
oamenii nevoiași. pe Maica Domnului să-L nască pe Pruncul Iisus.
In noaptea de 5 spre 6 decembrie, se spune ca moș Nicolae vine la Aflând cele întâmplate, Crăciun îşi pedepseşte soţia, tăindu-i
geamuri și vede copiii care dorm si sunt cuminţi, lăsându-le în ghetuțe, mâinile. Maica Domnului înfăptuieşte o minune şi o vindecă, lipindu-i la
dulciuri și diverse cadouri. loc mâinile Crăciunesei. Văzând această minune, Moş Crăciun îşi dă
Tot el este acela care-i pedepsește pe cei leneși și neascultători seama ce putere divină i-a trecut pragul şi se căieşte amarnic, cerând
lăsându-le o nuielușă. iertare lui Dumnezeu. Atât de mult şi-a. dorit el să repare greşeala făcută,
Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arata niciodată. încât a doua zi şi-a împărţit întreaga avere copiilor săraci.
De altfel, povestea darurilor împărţite pe furiș în aceasta noapte Şi astfel, Moş Crăciun a devenit primul creştin de pe lumea asta.
începe din vechime. Atunci Dumnezeu i s-a arătat lui Crăciun şi i-a spus: „De azi înainte,
Legenda spune că trei surori, fete sărmane, nu se puteau căsători slujba ta, Moş Crăciune, va fi aceea ca în fiecare an, de ziua Naşterii
datorită situație financiare dificile și de aceea tatăl lor vroia să le vândă. Fiului Meu Iisus, să duci bucurii tuturor copiilor de pe pământ”.
Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea Şi aşa s-a întâmplat în fiecare seară de 24 decembrie, de 2009 ani
măritișului, Nicolae, care era episcop, a lăsat noaptea, la ușa casei lor, un încoace...
săculeț cu aur.
Situația s-a repetat și în cazul surorii mijlocii, astfel că, atunci când
i-a venit vremea și fetei mici, tatăl s-a hotărât ca in noaptea dinaintea Ţapul şi şarpele
nuntii sa stea de paza si l-a văzut pe Sfântul Nicolae cum a urcat pe
acoperișul casei si a aruncat pe horn un săculeț care a căzut într-o șosetă de Petre Ispirescu
ce era pusa la uscat.
De aici a apărut obiceiul așezării șosetuțelor sau a ghetuțelor în Un ţap, voind să treacă într-o livede, fu silit să dea printr-o apă ce
noaptea de Moș Nicolae. Cardinalul l-a rugat pe nobil să păstreze curgea între el şi acea livede. Şi fiindcă n-avea încotro, se lăsă în gârlă şi
secretul, însă acesta nu a făcut-o si de atunci fiecare sărac care primea începu să înoate.
ceva, îi mulțumea lui Nicolae. Când era pe la jumătatea gârlei, se pomeneşte pe lângă dânsul cu
un şarpe că-i zice:
— Măi, ţapule, ia-mă şi pe mine să mă treci la uscat.
Legenda lui Moş Crăciun Ţapul, temător, îi răspunse:
— Tu vezi bine că abia pot să-mi duc părul de pe mine, şi tu mai
Legenda spune că Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, ceri să te iau şi pe tine?
pribegind pe drum în căutarea unui loc în care să-l nască pe Iisus, a ajuns — Aşa o fi; dar iată că umblu să mă înec, şi atâta prietenie nu pot
la casa lui Moş Crăciun. Acesta locuia împreună cu soţia sa, Crăciuniţa, găsi la tine?
şi cu fratele său Moş Ajun. În timp ce Moş Ajun de-abia îşi ducea traiul Ţapul îl lăsă să se urce pe dânsul, şi-şi puse toate puterile ca să
de pe o zi pe alta, Moş Crăciun era destul de bogat, dar în acelaşi timp înoate spre a ieşi cu bine dincolo.
era şi foarte zgârcit şi rău la suflet. Şarpele, dacă se văzu călare pe ţap, începu a se încolăci împrejurul
gâtului şi a-l strânge ca să-l sugrume.

138
— Da’ ce faci, prietene? că, uite, nu mai pot răsufla şi o să ne pe sama unuia dintre boieri să le ţie cuvânt, ca să-i facă a înţelege scopul
înecăm amândoi. chemării lor la Iaşi.
— Vezi că mie mi-e foame; acum eşti în mâna mea şi aş vrea să — Oameni buni, ştiţi pentru ce sunteţi chemaţi aici, între noi? zise
mi-o potolesc cu tine. boierul cu blândeţă.
— Foame, foame; prieten, prieten; dar cu o mortăciune socoteşti tu — Vom şti, cucoane, dacă ni-ţi spune, răspunse cu sfială un ţăran
să te îndestulezi? Aşteaptă niţel până să ieşim la margine, şi acolo să-ţi mai bătrân, scărpinându-se în cap.
arăţi prietenia. Acum mai slăbeşte-mă din dragoste, ca să pot înota. — Apoi, iaca ce, oameni buni: de sute de ani, două ţări surori,
Şarpelui îi plăcu vorbele ce auzi şi, mai slăbind pe ţap din chingi, creştine şi megieşe, Moldova noastră şi Valahia sau Ţara Muntenească,
acesta îşi puse toate puterile, mai înotă ce înotă şi ajunse la uscat cu şarpe de care poate-ţi fi auzit vorbindu-se, se sfâşie şi se mănâncă între
cu tot. dânsele, spre cumplita urgie şi pieire a neamului românesc. Ţări surori şi
Pe când încă înota, se gândea la prietenia şarpelui şi începu a creştine, am zis, oameni buni; căci, precum ne închinăm noi, moldovenii,
născoci la mijloace de a-şi mântui viaţa. aşa se închină şi fraţii noştri din Valahia. Statura, vorba, hrana,
După ce ieşiră la uscat, ţapul prinse a zice: îmbrăcămintea şi toate obiceiurile câte le avem noi le au întocmai şi fraţii
— Şarpe, tu mi-ai cerut prietenia, eu ţi-am dat-o. M-am luptat cu noştri munteni. Ţări megieşe, am zis, oameni buni; căci numai pârăuaşul
primejdia şi am ieşit la uscat cu bine. Fă-mi şi tu hatârul acum şi dă-te Milcov, ce trece pe la Focşani, le desparte. „Să-l secăm dar dintr-o
jos, ca să ne măsurăm, cine este mai lung? Apoi mă vei mânca în sorbire” şi să facem sfânta Unire, adică înfrăţirea dorită de strămoşii
bunăvoie. noştri, pe care ei n-au putut s-o facă în împrejurările grele de pe atunci.
— Ei, haide, de, să nu zici că nu ţi-am fost prieten! Şi dându-se jos Iaca, oameni buni, ce treabă creştinească şi frumoasă avem de făcut.
de pe grumajii ţapului, aştepta să se măsoare cu dânsul. Numai Dumnezeu să ne-ajute! Înţeles-aţi, vă rog, oameni buni, pentru ce
Ţapul asta şi voia. Cum îl văzu jos, se repezi cu coarnele de v-am chemat? Şi dacă aveţi ceva de zis, nu vă sfiiţi; spuneţi verde,
sfărâmă capul şarpelui şi-l strivi călcându-l cu copitele lui cele tari. moldoveneşte, ca la nişte fraţi ce vă suntem; că de-aceea ne-am adunat
După ce îl văzu pus bine, întinzându-l cât era de lung, zise: aici, ca să ne luminăm unii pe alţii şi Dumnezeu să ne lumineze pe toţi
— Vezi aşa; mie îmi place prietenia, dar să fie dreaptă. Ce erau cum a şti el mai bine!
încolăciturile alea împrejurul meu? Piei acum cu prietenia ta cu tot, să-ţi — Înţelegem, cucoane, aşa a fi, răspunseră câţiva ţărani mai
auz de nume şi să te văz când mi-oi vedea ceafa! ruşinoşi; că, dă, nu-ţi şti dumneavoastră ce-i pe lume, noi, ţărănimea de
la coarnele plugului, avem să ştim ce-i bine şi ce-i rău?...
— Ba eu, drept să vă spun, cucoane, n-am înţeles! cică zise cu
Moş Ion Roată şi Unirea îndrăzneală unul dintre ţărani, anume Ion Roată. Ş-apoi, chiar dacă ne-
am pricepe şi noi la câte ceva, cine se mai uită în gura noastră? Vorba
de Ion Creangă ceea, cucoane: „Ţăranul, când merge, tropăieşte, şi când vorbeşte, hodo-
rogeşte”, să ierte cinstită faţă dumneavoastră. Eu socot că treaba asta se
La 1857, pe când se fierbea Unirea în Iaşi, boierii moldoveni putea face şi fără de noi; că, dă, noi ştim a învârti sapa, coasa şi secera,
liberali, ca de-alde Costache Hurmuzachi, M. Kogălniceanu şi alţii, au dar dumneavoastră învârtiţi condeiul şi, când vreţi, ştiţi a face din alb
găsit cu cale să cheme la Adunare şi câţiva ţărani fruntaşi, câte unul din negru şi din negru alb... Dumnezeu v-a dăruit cu minte ca să ne povăţuiţi
fiecare judeţ, spre a lua şi ei parte la facerea acestui măreţ şi nobil act şi pe noi, prostimea...
naţional. Cum au ajuns ţăranii în Iaşi, boierii au pus mână de la mână, de — Ba nu, oameni buni, s-a trecut vremea aceea, pe când numai
i-au ferchezuit frumos şi i-au îmbrăcat la fel, cu cheburi albe şi cuşme boierii făceau totul în ţara aceasta ş-o storceau după plac. Astăzi toţi, de
nouă, de se mirau ţăranii ce berechet i-a găsit. Apoi, se zice că i-ar fi dat la vlădică până la opincă, trebuie să luăm parte la nevoile şi la fericirea
ţării. Muncă şi câştig, datorii şi drepturi pentru toţi deopotrivă.
139
Le spuse boierul apoi despre originea românilor, cum şi de cine au — Mai aşa, cucoane, răspunseră ceilalţi.
fost ei aduşi pe aceste locuri; despre suferinţele lor şi cum au ajuns a fi — Moş Ioane, zise acum boierul, cam tulburat de multă oboseală,
dezbinaţi şi împrăştiaţi prin alte ţări. Le dă el pilde câte şi mai multe: cu ia spune dumneata, în legea dumitale, cum ai înţeles, cum n-ai înţeles, de
smocul de nuiele, cu taurii învrăjbiţi şi, în sfârşit, se sileşte bietul creştin când se face atâta vorbă; să auzim şi noi!
din răsputeri a-i face să înţeleagă care sunt roadele binefăcătoare ale — Dă, cucoane, să nu vă fie cu supărare, dar de la vorbă şi până la
Unirii, aducându-le aminte că tot „pentru unirea tuturor” se roagă şi faptă este mare deosebire... Dumneavoastră, ca fiecare boier, numai
sfânta biserică, în toate zilele, mai bine de 1.850 de ani. ne-aţi poruncit să aducem bolovanul, dar n-aţi pus umărul împreună cu
— Ei, oameni buni, cred că acuma aţi priceput! noi la adus, cum ne spuneaţi dinioarea, că de-acum toţi au să ieie parte la
— Priceput, cucoane, cât se poate de bine, răspunseră mai toţi. sarcini: de la vlădică până la opincă. Bine-ar fi dac-ar fi aşa, cucoane,
Dumnezeu să vă ajute la cele bune! căci la război înapoi şi la pomană năvală, parcă nu prea vine la
— Ba eu tot nu, cucoane, răspunse moşul Ion Roată. socoteală... Iar de la bolovanul dumneavoastră am înţeles aşa: că până
— Dumnezeu să mă ierte, moş Ioane, dar dumneata, cum văd, eşti acum noi, ţăranii, am dus fiecare câte-o piatră mai mare sau mai mică pe
cam greu de cap; ia haidem în grădină, să vă fac a înţelege şi mai bine. umere; însă acum suntem chemaţi a purta împreună tot noi, opinca, o
Moş Ioane, vezi colo, în ogradă la mine, bolovanul cel mare? stâncă pe umerele noastre... Să dea Domnul, cucoane, să fie altfel, că mie
— Îl vedem, cucoane. unuia, nu mi-a păre rău.
— Ia fă bine şi adă-l ici, lângă mine, zise boierul, care şedea acum La aceste vorbe, ţăranii ceilalţi au început a strânge din umere, a se
pe un jilţ în mijlocul ţăranilor. uita lung unul la altul şi a zice:
— S-avem iertare, cucoane, n-om putea, că doar acolo-i greutate, — Ia, poate că şi Roată al nostru să aibă dreptate!...
nu şagă. Iar boierul, luându-i înainte cu glume, a înghiţit găluşca şi a tăcut
— Ia cearcă şi vezi. molcum.
Moş Roată se duce şi vrea să ridice bolovanul, dar nu poate.
— Ia du-te şi dumneata moş Vasile, şi dumneata, bade Ilie, şi dum-
neata, bade Pandelachi. Puişorii
În sfârşit, se duc ei vro trei-patru ţărani, urnesc bolovanul din loc, îl de Emil Gârleanu
ridică pe umere şi-l aduc lângă boier.
— Ei, oameni buni, vedeţi? S-a dus moş Ion şi n-a putut face treaba Sub lumina trandafirie a unui blând apus de soare, pământul pare
singur; dar când v-aţi mai dus câţiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu adâncit într-o odihnă neclintită: frunzele aţipesc, pregătindu-se pentru
uşurinţă, greutatea n-a mai fost aceeaşi. Povestea cântecului: tihnitul somn al nopţii; în depărtări, miriştile scânteiază singuratice, ca
Unde-i unul nu-i putere, nişte ţesături de fir; iazul îşi aşterne faţa umedă, sorbind, până în adânc,
La nevoi şi la durere; din lumina asfinţitului. Din jos, din văi, răsună talanca; iar pe deal, în vii,
Unde-s mulţi, puterea creşte, doineşte fluierul.
Şi duşmanul nu sporeşte. În aer, un popor întreg de rândunele se pregăteşte de plecare; s-au
adunat rând pe rând de prin părţile acestea şi, de bucurie, în zbor nebun,
Aşa şi cu Unirea, oameni buni!... Ei, acum cred c-aţi înţeles şi străbat văzduhul ca nişte săgeţi. Atrase de întinsul sclipitor al iazului, ele
răsînţeles. se lasă deasupra lui, ca o perdea, apoi, răzleţindu-se în ciripiri ascuţite, se
— Ba eu unul, să iertaţi dumneavoastră, cucoane, încă tot n-am avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii; ascunzându-se, rătăcesc prin
înţeles, răspunde moş Roată. frunzişul răcoros, apoi o iau de-a lungul miriştilor şi iar se întorc în
— Cum se face asta, moş Ioane? Mai bine ce v-am tălmăcit, şi un bătaia lină a aripilor. De după deal vine în zbor rotat un uliu. Pasărea de
copil putea să înţeleagă. pradă pare că nu ia în seamă mulţimea paserilor călătoare. Ele îl zăresc;
140
un strigăt de îmbărbătare, şi stolul întreg năvăleşte la luptă. Uliul Şi lumina slabă a duiosului asfinţit de toamnă le îneacă ochii
ocoleşte iscusit prin aer, şi piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de înrouraţi acum la amândoi.
deal. A scăpat! Rândunelele, vesele de această fugă, plutesc sus, crezând
că l-or mai vedea; zarea rămâne însă limpede, şi dânsele se întorc obosite
de se înşiră pe vârful şurelor de paie... Când stăpânul nu-i acasă!
Pe prispa casei, copilaşul numai în cămăşuţă, cu capul gol, de Emil Gârleanu
urmăreşte de mult jocul stolului de paseri, printre care se află şi cei trei
pui ai lui, din cuibul de humă de sub streaşină. Îi căpătase doar de la În odaie, linişte. Linişte şi-un miros! Pe poliţa din dreapta, pe o
mămuca lui. farfurie, stă uitată o bucată de caşcaval. Mirosul de brânză proaspătă a
De câte ori era neastâmpărat, mămuca îi zicea: „Fii cuminte, dacă străbătut până în cel mai îngust colţişor al casei. Şi din gaura lui, din
vrei să-ţi dau puii când or creşte mari!” gaura de după sobă, şoricelul nu-şi mai găseşte locul. Parcă-l trage
Şi el a fost cuminte, puii au crescut mari, dar în urmă au zburat! El cineva de mustaţă afară.
îi văzuse cum au ieşit zilele trecute de s-au jucat prin aer, dar parcă Să iasă, să nu iasă? Mai bine să se astâmpere. Să se astâmpere, uşor
niciodată nu zburaseră mai mult ca astăzi. de zis; dar caşcavalul? Vezi, asta-i asta: caşcavalul. Să-nchidă ochii. I-a
Şi-şi cunoaşte el destul de bine puii: sunt cei de la mijlocul şurii din închis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? Şi brânza-i proaspătă. Mai
dreapta, trei, unul lângă altul, sau cei de lângă aceştia, dacă n-or fi chiar mâncase aşa bunătate acum vreun an. Dar parcă nu-l momise într-atâta ca
cei de la capăt. Toţi parcă seamănă unii cu alţii, şi-s aşa de sus, aşa de aceasta de acuma.
sus!... Să încerce. Face câţiva paşi mărunţi până-n marginea ascunzătorii
Păsărelele s-au odihnit puţin, apoi şi-au şoptit nu ştiu ce, au scos un lui. Măcar s-o vadă. Unde-o fi? De unde-l vrăjeşte, din ce colţ îl pofteşte
strigăt vesel şi s-au ridicat deodată cu toatele. Câteva din ele s-au cu atâta stăruinţă la dânsa? A! uite-o colo, pe farfurie. Dacă-ar îndrăzni!
despărţit o clipă din stol, au atins uşor streaşină casei, apoi s-au pierdut Dar cum? Să meargă mai întâi pe lângă perete până la divan. Aşa, bun!
iarăşi în mulţimea celorlalte. Puişorii copilaşului îşi luau rămas bun de la Pe urmă... Pe urmă pe unde s-o ia? Pe lângă dulap? Nu. Pe după jilţul
el şi de la cuibul lor de humă. cela? Nici aşa. Atunci? Păi lucrul cel mai bun e să se suie de-a dreptul pe
Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălţă şi porni încet perdea, şi de-acolo să treacă pe marginea lăvicerului din perete până la
să lunece spre asfinţit. poliţă. Şi-odată la caşcaval, lasă, n-are el nevoie să-l înveţe alţii ce să
Copilaşul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc, facă cu dânsul. Dar motanul? E-hei! la dânsul nu se prea gândise. Şi,
apoi duse mânuşiţele la ochi şi începu să plângă. Doamne, mulţi fiori i-a mai vârât în oase motanul cela. Dar poate nu era
Maică-sa aruncă furca şi veni în fugă de-l luă în braţe; în cuvinte în odaie. Ha? nu era. Nu. Orişicum, să mai aştepte puţin, să vadă, nu se
dezmierdătoare îl întrebă ce are. mişcă nimeni, nu-l pândeşte cineva?
Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrămi. Întinde Cum să nu-l pândească! Dar de când aşteaptă motanul prilejul să
mâna spre cer, îi arată stolul care lunecă în zbor necurmat, şi de-abia îi puie laba pe bietul şoricuţ. Dacă nu mâncase el caşcavalul, căci mirosul
poate şopti: cela îi zbârlise şi lui mustăţile, păi nu-l mâncase tocmai pentru asta: să-l
— Puişorii .... momească pe lacomul din gaură. Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni
Mama îl strânge la sân şi îl sărută cu drag: şi lucioşi ca sticla, cu mustăţile întoarse, subţiri şi ascuţite ca oasele de
— Nu plânge, puiul mamei, au să se-ntoarcă înapoi... la primă- peşte, stă neclintit după perna de pe divan şi-aşteaptă. L-a zărit. Uite-l, îi
vară... vede mărgelele ochilor. Iese? Iese oare? Da, da; aşa, încă un pas, încă
Copilaşul se linişteşte; punând mânuşiţa deasupra ochilor, ca unul, doi, aşaa!
mămucă-sa, privesc împreună stolul pe zarea depărtată a cerului. Dintr-o săritură a fost cu laba deasupra lui.

141
Bietul şoricuţ n-avusese vreme nici să treacă dincolo de sobă. Îl Dumnezeu, uitându-se atunci într-o zi prin fereasta cerului, rămase
apasă puţin cu unghiile, apoi, repede, îl ia între labele de dinainte, îl uimit de cele ce făcea Soarele în calea sa. Tot ce făcuse el pe pământ cu
strânge, de drag ce-i, îl răsuceşte în aer şi-l lasă ameţit pe podele. Şi-l atâta sudoare, era acum în flăcări. Repede cheamă doi paznici de la uşa
priveşte, gândind: „Caşcaval ţi-a trebuit? Poftim caşcaval! Doamne! ce raiului, le dete doi cai înaripaţi şi-i trimise să cheme pe Soare la el; cică
bun o să-mi pară mie după ce te-oi crănţăni!” Dar mai întâi să se mai în ziua aceea se înnoptase mai devreme ca oricând...
joace puţin cu dânsul. — Dar bine, fătul meu, eu te-am pus să luminezi pământul, dar să
Îl pune pe picioare, îl lasă să se dezmeticească, să-ncerce să fugă, şi nu strici ce am făcut eu! – zice mâniat Dumnezeu.
iar vrea să-l prindă în cleştele labelor. — Doamne, iartă-mă de cele ce am făptuit! Nu mai ştiu pe ce
Dar ce s-aude? Un dupăit grăbit pe sală. Vai, e Corbici, câinele! pământ mă aflu de focul ce mă arde pe suflet, iaca, iubesc şi eu o mândră
Nu-i vreme de pierdut! Din două sărituri, motanul e în ocniţa sobei, iar crăiasă! – răspunse smerit Soarele.
şoarecele, mirat că scapă, zăpăcit, cum poate, o şterge în gaura lui. — Şi mie nu mi-ai spus nimic? Faci aşa de capul tău? Apoi, vezi,
Corbici vine, nebun ca-ntotdeauna; în mijlocul odăii se opreşte, adul- eu sunt şi bun, dar şi când mă necăjesc, nu mai poţi avea potrivă înainte-
mecă, lacom, mirosul de caşcaval, apoi, zărind motanul, se repede şi latră mi! Şi cine e acea fată pe care tu o iubeşti?
cu înverşunare. Ar sări în ocniţă, dar e prea sus. Se sprijină pe labele de — Luna, Doamne!
dinainte, tremură, cască, de neliniştit ce-i, mârâie şi latră. Apoi tace şi, cu — Cum, pe soră-ta s-o iubeşti tu? Sânge din sângele tău! O,
ochii ţintiţi la motan, aşteaptă să se coboare. Numai uneori întoarce capul nelegiuitule ce eşti! Nu te gândeşti la păcatul ce faci?
spre poliţa de unde brânza parcă-l ademeneşte. Şi astfel, câteşitrei — M-am gândit, Doamne, dar n-am ce face. Nouă ani de-a rândul
duşmanii – şoarecele în gaură, motanul în ocniţă şi câinele în mijlocul am colindat pământul în lung şi curmeziş şi de potrivă-mi tot n-am găsit.
odăii – se pândesc, munciţi de acelaşi gând. Eu o vreau pe ea, măcar orice mi-ai face luminăţia ta!
Dar paşi apăsaţi cutremură sala. Ce! Stăpânul! Repede atunci: — Bine, aşa să fie, văd eu cât eşti de nesocotit, dar înainte de-a te
motanul se-nghesuieşte şi mai în fund, iar câinele o şterge sub divan; duce să pregăteşti nunta, aide cu mine prin iad, să-l colindăm dintr-un
numai şoarecele, mic cum era, rămâne la locul lui. Stăpânul intră; obosit capăt în altul, prin toate văgăunile lui, să vezi şi tu cât sufăr ăia cari s-au
de muncă, îşi aruncă pălăria pe un scaun, apoi, mirosind, i se face foame; ţinut cu surori-sa, c-apoi pe urmă să nu-mi bagi vină de nimic!
se-ndreaptă spre poliţă, ia felia de caşcaval, taie o bucată de pâine şi, — Fac, Doamne, aşa cum îmi zici, însă orice ar fi, eu tot nu-mi
muşcând când dintr-una când dintr-alta, mănâncă din plin, cu poftă. calc cuvântul.
Şi din trei părţi, trei perechi de ochi îl urmăresc cu pizmă. Şi purceseră spre iad. Cică, de ziua aceea, noaptea a fost lungă de
tot! Se zicea că n-are să mai fie lumină. Oamenii dormeau zi, dormeau
noapte, apoi se deşteptau, mâncau şi iar se culcau; apoi iar se sculau şi
Soarele şi Luna ziuă tot nu se mai făcea. Chiar dobitoacele se saturaseră, de atâta somn şi
Legendă populară odihnă.
Cum intrară în iad, Dumnezeu şi Soarele pe dată fură izbiţi de o
Cică, fârtate, în vremea de demult, când de abia urzise Dumnezeu duhneală; şi cum întorceau capul, din toate părţile se auzeau gemete şi
pe oameni, pe Soare începuse să-l bată vânt de însurătoare. Îşi uitase, ţipete de durere. Prin mijlocul iadului, curgea o apă nămoloasă şi putu-
drăguţul de el, datoriile cu care fusese hărăzit de Cel-de-Sus. Pe unde roasă. în această apă, o mulţime de oameni se luptau să scape de droaia
trecea cu carul lui de foc, era chiu şi vai de cele ce se întâmplau pe urma de şerpi ce, încolăciţi de grumazul lor, abia îi lăsa să răsufle. Aceştia erau
lui. Când se lăsa din goana cailor mai aproape de pământ, şi atunci era cei ce se bucuraseră de lacrămile văduvii şi banul săracului. Strigătul lor
prăpăd de friptoare; când se ridica sus, în slavă cerului, şi atunci îngheţa te înfiora. Şi cu toate acestea, nimeni nu le da nici un ajutor.
paserea în zborul ei. Mai departe, în nişte piuliţe înroşite în foc, erau pisate cu un
pisălog femeile ce-n viaţa lor necinstiseră sfinţenia casei. Ele zbierau în
142
gura mare: „Iertaţi-ne, iertaţi-ne, că nu mai facem!”, şi cu toate acestea, Pentru tine, află, am pregătit alte suferinţe şi mai grele; şi dacă tot cutezi,
nici la ele nu se uita nimeni. am să le fac şi mai rele!
Soarele privea mirat către ele, şi frica ce-l cuprinsese îl făcu să — Şi mai rele să fie, Doamne, am să le rabd. Ce-o să fac? Mi-a
tremure. Dumnezeu, văzându-l, zâmbi puţin şi coti pe un drum unde era venit rândul însurătorii. Toţi flăcăii, născuţi cu mine o dată, s-au însurat
mai întunerec, de nu se zărea nimic, şi se îndreptă spre locul unde erau de atâţia ani, numai eu ara rămas. Am ajuns de râs în faţa lor. îmi zic că
chinuiţi cei ce se iau cu surorile lor. Pe deasupra lor, se auzea într-una un nu sunt om şi multe altele. Chiar sfinţii au început să-şi bată joc de mine.
fâlfâit de aripi, şi, din când în când, ţipete prelungite ce spintecau aerul. Zic că sunt vrăjit!
Soarele nu mai putea de frică să nu rătăcească, şi apucă pe Dumnezeu de Şi tot rugând Soarele pe Dumnezeu, purceseră îndărăt şi ieşiră din
mină. iad. Cică, atunci când a ieşit din iad Soarele lui Dumnezeu, se zice că a
Vru să vorbească, însă nu putu. fost aşa de tare lumina, că cei ce au fost pe afară prin bătătură, au căzut
Şi cum drumul începuse a fi pietros şi puţin ocolit; deodată văzu la jos că orbiţi. Lumea începuse a uita cum e lumina.
capul lui un cuptor mare, din care ieşeau limbi de foc. înăuntru lui se Veni şi ziua nunţii! Din toate colţurile pământului, împăraţi mici şi
zăreau nişte trupuri ce erau aruncate fără milă cu nişte căngi lungi şi mari o porniră din crăiile lor, cu tot ce aveau mai bun în ţara lor. Pe caii
încârligate, unde bîlbăra şi dogoarea era mai mare. Soarele se înfiora şi cei mai vestiţi din hergheliile lor aduceau saci mulţime, plini de
mai tare, şi nu se putu opri fără a zice: nenumărate „prezenturi” pentru nuntă. Inele de aur, pietre nestimate,
— Ce e aici, Doamne, căzneşte aşa rău pe nenorociţii ăştia? smaragde, rubinuri – toate erau cărate cu prisosinţă, zi şi noapte, la
— Ce să fie! Iacă nişte nelegiuiţi ce s-au luat cu surorile lor! vestitul palat al Soarelui! Din zori până în seară, nu mai conteneau curţile
Şi nu isprăvise bine vorba Dumnezeu, când dracii începură să domneşti ce soseau rând pe rând. De-abia mai încăpeau oaspeţii în
scoată, cu căngile lor încârligate pe unii afară din cuptor, îi puse fără a palatul de cristal al Soarelui. Începuse să-i găzduiască şi pe câmp, sub
lua samă la scrâşnitul lor pe nişte mese de fier înroşite în foc şi-i corturi de verdeaţă.
înţepeniră ca să nu se mai mişte, cu cârlige muiate în otravă, iar când de Sosiră împăraţi de unde nici cu gândul nu gândeai. Era o mândreţe.
durere da să zică ceva, deodată, dracul, din un ceaun de fier, le turna pe Doamne, de ce vedeai! Fel de fel de îmbrăcăminţi, fel de fel de podoabe
gura plumb topit şi astfel le amorţea vorba neisprăvită! pe ei; străluceau de sus până jos în nestimate. D-apoi domniţele lor, apoi
— Doamne, Doamne, zise Soarele plângând de milă, mare ţi-e crăiesele lor, ce mai mândreţe pe ele; nici nu le puteai vedea, fără a
puterea ta, de ce nu-i ierţi pe sărmanii ăştia de chinurile ce le mai au? Cu rămâne pe loc înmărmurit!
ce ţi-au greşit ei? Toate îşi aveau părui resfirat pe şapte şi prins în nenumărate ace de
— Cum să-i iert? Atunci de ce te-am adus aici? Aşa de flotele aur, cu nestimate în capul lor. Cele cu părul bălai ca spicul griului copt,
mărului? iaca, una ca asta! Eu mă ostenii ‚până acum să-ţi arăt pe te Doamne, Doamne, zâne erau, nu altceva! Ce să vă mai spui ce a fost! Eu
aşteaptă şi tu ce-mi vorbeşti? ştiu că ce-am văzut, să trăiesc încă de zece ori aţii, şi tot n-am să mai
— Fie, Doamne! Dacă tu eşti nestrămutat în poruncile tale, eu nu văd!
pot părăsi pe sora mea. O s-o iau de soţie şi ce-o să fie! O să îndur şi eu Era un belşug apoi de voinici, îmbrăcaţi în haine de oţel de sus
necazurile nenorociţilor ăstora, şi apoi, câte zile oi avea, n-oi fi nebun să până jos, ce purtau la brâu sabie şi cuţit, ce aveau mânerile săpate în oase
stau neînsurat, dacă nu-mi găsesc alta potrivă mie. Vreau şi eu să fiu în rare şi umplute cu bielşug cu aur şi pietre scumpe. Călcau mândri prin
rândul lumii! poienile înverzite şi se uitau cu drag la domniţele ce culegeau flori cu
— Bine, zise Dumnezeu – să nu zici că nu te-am sfătuit! Iată, mireasmă neîntrecută de prin tufişurile grădinii Soarelui. Peste toţi
copilul meu, de povăţuit te-am povăţuit, de probat ţi-am arătat probă – oaspeţii veselia domnea şi curţile „vozilor” tot soseau, care de care mai
văzuşi pe nenorociţii ăştia – şi când ţi-o veni rândul şi ţie la chinurile mândră, mai frumoasă.
astea, atunci să nu zici „Iarta-mă, Doamne”, şi multe alte minciuni! Se începuse nunta, când iată prin mulţime venea călare tăfălogul de
moş Nicola.
143
— Faceţi-mi loc, strigă el, faceţi-mi mai repede loc, să văd ce n-am pahare, mai lăsau fudulia la o parte şi chemând pe paharnic, îşi umpleau
mai văzut, să aud ce nu e de crezut: cum se ia fratele cu sora! din nou paharul zicând:
Toţi se întoarseră spre el şi începută să râdă, unde îl vedeau aşa de — Mi s-a răsturnat pe masă!
durduliu. De mult ce se răsturnaseră paharele, veselia ajunsese la marginea
— Râdeţi de mine, dar nu ştiţi ce vă aşteaptă! Peste vreo câtăva ei, şi masa spărgându-se, începuse danţul, după cântecul unor lăutari
vreme, u să vă blăstămaţi şi stea şi ursoaică şi tot! aduşi din nişte locuri foarte îndepărtate, ce numai de dragostea Lunei îşi
Şi descălecând, scoase din o traistă de fier jăratec, îl răsfiră pe o părăsiseră cuibul şi veniseră să dezmierde pe nuntaşi cu cântecele ce nu
tavă, pe care apoi o puse lingă botul calului ca să mănânce. mai fuseseră auzite. Toţi vorbeau şi şedeau ca la ei acasă, neştiind cum să
Calul se aplecă spre tavă, şi când atinse cu botul cărbunii, se fripse, înveselească pe miri, ce, de mult ce se iubeau, se uitau abia zâmbind pe
necheză, odată şi, zmâncindu-se din mâna ariciului, o luă razna pe câmp. la scaunele în cari se întronaseră, la oaspeţii ce se bucurau atât de mult în
— Vedeţi ce mi-a făcut calul meu. De aţi şti, n-aţi mai râde şi aţi nişte locuri atât de frumoase, cum nu se dovedeau altele pe pământ.
începe a plânge! Dumnezeu, de cu zorile, luase sub cârma sa carul Soarelui, că de, o
— De ce, de ce, moş Nicola! – întrebară mai mulţi prinţi deodată. dată se însoară omul şi are şi el dreptul la o zi de saţiu, şi-l ţinea aşa de
— De ce, de nu ce, iată ce e: văzurăţi, am dat calului să mănânce sus de data asta, că pe pământ era cum e mai bine: nici prea cald, nici
jăratec, şi el, frigându-se, a luat-o razna pe câmp, neştiind sărmanul că prea frig. Era, mă rog, ca o zi de primăvară, când vine rânduneaua şi
peste câtăva vreme în loc de grăunţe, va găsi numai jăratec pe pământ! cocorii. Cică, fârtate, se zice din bătrâni, că ziua aia a fost cea mai lungă,
— Ei, şi ce e cu asta! Parcă ca el n-ar face ori şi care! Cum se frige pentru că Dumnezeu a ţinut carul cu foc al Soarelui tot mereu în acelaşi
omul, de durere, caută să nu mai puie mâna pe foc. loc, până când s-o isprăvit cu nunta. Auzind Dumnezeu vorbele lui moş
— Da, aşa e, fugim de foc, şi când colo, nu ştim ce ne aşteaptă! Nicola, deodată se gândi el la cele spuse de arici şi zise:
— Of, spune o dată ce ne aşteaptă, că până când să isprăveşti iaca — De, de, vezi, tot mai deştept ariciul ca mine. Bine, zice el; eu om
se sfârşi nunta şi acum trebuie să mergem la ospăţ. Începe cheful şi bătrân, să mă iau după vorbele unui înfumurat ca Soarele şi să-i dau voie
dumneata tot nu ne povestişi ce ai de zis! să se însoare, fără să mă mă duc, barem să întreb la higiul1 lui pe-arici, să
— Iată, copiii mei, ce este. Până acum aveam un Soare care ne văd ce zice el! El, numai cât era cu gândul la Lună şi cât p-aci, p-aci să
lumina şi ne încălzea şi cu toţii ştim că vara, de focul lui, nici în gaură de aprindă pământul, dar să aibă şi copii! Ce bine a vorbit el! Auzi, auzi! Să
şarpe nu ne putem lipsi de văpaia lui. Dar când el s-o însura şi-o avea fac eu, om bătrîn, ce zice el, un biet flăcăiandru! Chiar acum am să-i
copii, n-o să mai fie şi alţi sori, şi atunci, ce are să fie pe pământ? O să despart, că de unde nu, el ou copiii lui are să-mi dogorească şi pârjo-
mai fie atunci buruiană, o să mai fie atunci pasere pe cer şi orătănii în lească tot de pe pământ.
curte, vită în curte şi jivini în pădure? N-are să mai fie nimic. Şi în loc de Şi deodată începe să mişte carul înspre apus. şi seara purcese a se
ele, de căldură, totul are să se prefacă în jăratec, şi noi toţi, de văpaia lui face mai repede ca oricând. Spun bătrânii că-n ziua aceea s-a înserat mai
fierbinte, o să pierim de sete şi foame, pentru că apele secând odată cu repede ca oricând.
izvoarele lor, o să se ducă şi buruienile şi dobitoacele de pe pământ. Oaspeţii benchetuiră într-una şi-ntr-un timp, chiar Luna şi Soarele
Vedeţi, mă copii, ce ne aşteaptă? Şi când eu am dat calului jăratec, voi danţaseră. Se zice că a fost atunci atâta strălucire şi foc de dragoste în
v-aţi mirat. Să nu vă miraţi, băieţi; v-am arătat ce are să fie! ochii lor, că mesenii rămaseră uimiţi de văpaia asta îngerească ce-i unea.
— Aşa e, moşule, ai dreptate! Lacrămi (curgeau) fără să vrei de nevinovăţia acestei mirese, cum n-a
Însă ospăţul, care începuse şi vinul ce se vedea turnâdu-se prin mai fost altă pe lume, şi de mândreața mirelui, cum nu s-a mai dovedit
potire, le făcu să le piară din gând vorbele moşului şi începură să altul de atunci. Aşa se zice din moşi-strămoşi.
mânânce şi să bea ca la nuntă.
Era o veselie şi un chef, ce să zici, ca la zile de astea. Beau şi
mâncau şi împăraţii şi împărătesele, de nu se încurcau. Încă când era la 1
Locuinţă.
144
Cu sosirea nopţii, împăraţii, împărătesele, prinţii, crăiesele începură întotdeauna să vă alergaţi din zori până în seară şi niciodată să nu vă
a pleca, şi înainte de a se duce, veneau de-şi lua ziua bună de la miri, ajungeţi. Însă, fiindcă durerea ce cade peste capul vostru are să fie atât de
urându-le tot ce ştiau ei mai bun pe pământ şi în cer. Se mai povesteşte mare, iată vă dau dreptul ca de două ori pe zi să vă zăriţi, să vă priviţi o
încă, că la plecarea mirilor înspre palatul de cristal, a fost atâta dulceaţă clipă ş-apoi să dispăreţi unul din faţa altuia pentru puţin timp. Aşa are să
în privirile lor, încât toţi duşmanii din lume s-au împăcat atunci şi au trăit fie de-a pururea, după cum v-am blestemat eu!
multă vreme în dragoste şi bine! Iar Dumnezeu, ce nu mai putea de dragul lor, pentru a nu fi văzut
Dumnezeu nu lăsase nici o clipă ca timpul să treacă şi trimise cum lăcrămează, s-a dat jos de pe tronul ceresc şi, deschizând o portiţă, a
numaidecât doi telegari neîntrecuţi ca să fure pe Soare şi pe Lună înainte intrat în grădinile raiului.
de a intra în palatul de cristal, îi trimisese cam demult şi nu se mai Toate acestea le-a făcut Dumnezeu pentru binele oamenilor, Şi noi,
întorceau. Dumnezeu începuse a se îngrijora şi totdeodată a se mânia, câte rele îi facem! Se spune, fârtate, că atunci Soarele s-a înroşit aşa de
când, fără veste, văzu cum telegarii aduceau pe aripile lor de oţel pe cei tare, cum se înroşeşti el de dragoste dimineaţa când răsare pe sprânceană
doi miri. Cât ai zice „Doamne ajută”, nici Dumnezeu nu se putu opri dealului, de căută să zărească, printre picăturile de rouă, pe tovarăşa lui,
gândului de a nu sta puţin uimit de frumuseţea şi blândeţea de pe chipul Luna, iar Luna s-a îngălbenit aşa de mult, cum o vedem fugind noaptea
lor. Dar aducându-şi aminte de spusele lui moş Nicola, se sculă de pe printre nourii trenţuiţi, când cerul e înnourat!
tronul cerului, şi cam răstit, le zise cele de faţă: Ei n-au mai zis nimic! S-au mai uitat unul la altul pentru ultima
— Voi vreţi să faceţi ceea ce nu s-a mai făcut şi auzit până astăzi? oară şi, despărţindu-se cu lacrămile în ochi, au plecat în lume să se caute
Am căutat cu blândeţe să vă opresc de la păcat, şi tot n-aţi ascultat. Eu nu de veci şi să nu se găsească iarăşi de veci!
voiesc ca cele orânduite de mine în tinereţele mele să iasă din zăgazul
lor, şi deci eu, prin puterea mea, vă despart. Vă blestem că de aici
înainte, tu, Soare, să luminezi ziua, iar tu, Lună, să luminezi noaptea, şi

145
Cuprins

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar / 3


Competențe generale/specifice / 4
Orar / 10
Planificare calendaristică integrată orientativă / 11
Planificarea unităților tematice / 19
Texte pentru lecturi / 131

146