Sunteți pe pagina 1din 10

Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

CLASA a X-a Avizat șef de catedră: prof. ………………..


Avizat director: prof. …………..
Planificarea semestrială detaliată a materiei la limba şi literatura română
Manual Grupul Editorial ART / An școlar 2017/2018
Semestrul I (3 ore / săptămână ; nr. de ore : 3x17=51 )
C.G. Competenţe specifice Conţinuturi/detalieri Activităţi de învăţare Nr. Metode Mijloace de Tipuri de Data Obs.
ore didactice învăţământ evaluare
Prezentarea programei şcolare şi a manulului
Recapitulare: Observarea
-genuri și specii literare - identificarea trăsăturilor genurilor Conversaţia Tabele sistematică a
-moduri de expunere;narator/eu liric literare ; 1 euristică Scheme comportame
-procedee de expresivitate artistică ( actualizare; - evidențierea instanțelor comunicării în Conversația recapitulative ntului
aplicații); textul liric/ epic/ dramatic ; catehetică Texte elevilor
-elemente de vocabular( clase lexicale; categorii - exerciții de identificare a claselor Munca în selectate
semantice; mijloace interne de îmbogățire a lexicale, de exemplificare a categoriilor echipe Catalogul chestionar
vocabularului); semantice ( demers inductiv) Problema- profesorului 11- drepturile
-semne de ortografie și de punctuație; - explicarea utilizării semnelor de tizarea 15sept. omului /
-temă și motiv literar; ortografie și de punctuație în situații (1) copilului
-text ficțional/text nonficțional; concrete de comunicare ; 1 18-22 (educaţie
-redactarea unor texte diverse, adaptate la - evidențierea structurii textului 2 sept. globală –
situația de comunicare concretă (redactări argumentativ ; (2) dreptul la
educaţie)
vizând ilustrarea unor trăsături ale genurilor și
ale speciilor studiate , redactarea unui text
argumentativ);
Mara de I. Slavici 1
O operă de G.Călinescu
Tren de plăcere / Repausul dominical de 2
I.L.Caragiale

1.5. Utilizarea, în exprimarea Unitatea I – Proza scurtă Ion Creangă :


proprie, a normelor ortografice, Basmul cult Povestea lui
ortoepice, de punctuaţie, Text-suport: Povestea lui Harap-Alb de Ion Lectura Harap-Alb Chestionare
morfosintactice şi folosirea
Creangă - exerciţii de identificare a selectivă G. Călinescu: orală
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu Definiţia basmului, caracteristici, clasificare, particularităţilor de construcţie a 1 Conversaţia Ion Ex./ pag.17
situaţia de comunicare structură, tema; semnificaţia titlului; subiectului Problematiza Creangă. 25-
C1 - exerciţii de evidenţiere a instanţelor rea Viaţa şi
2.1. Analiza principalelor 29sept-
C2 componente de structură, de Construcţia subiectului narative Exerciţiul opera (3)-2ore
compoziţie şi de limbaj specific Particularităţi de compoziţie - argumentarea orală a unui punct de Ivan Evseev,
textului narativ Instanţele comunicării narative vedere cu privire la text 1 Dictionar de
2.4. Folosirea unor modalităţi Perspectiva narativă simboluri si
diverse de înţelegere şi de
arhetipuri
interpretare a textelor literare
culturale
studiate 1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

2.1. Analiza principalelor Construcţia personajelor. Caracterul de - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor 2 Conversaţia Manualul Eseu liber/
componente de structură, de
compoziţie şi de limbaj specific
bildungsroman; anumitor personaje Asaltul de Fişe de lucru pag. 19
textului narativ Fantastic. Fabulos. Supranatural ,,Umanizarea - exerciţii de încadrare a personajelor într- idei Tsvetan Observarea 2-6 oct.
C1 3.1. Identificarea structurilor fantasticului ’’ o tipologie 1 Exerciţiul Todorov, sistematică a (4)
C2 argumentative în vederea sesizării Fantasticul elevilor 9-13
logicii şi a coerenţei mesajului
C3 1.4. Redactarea unor compoziţii Arta naraţiunii la Creangă: identificarea 2 oct.
despre textele studiate şi alcătuirea particularităţilor de limbaj: umor şi oralitate. - exerciţii de analiză stilistică (5)
unor texte funcţionale sau a unor - compararea unor argumente diferite
proiecte Evaluare
pentru formularea judecăţilor proprii 1 Test sumativ
1.1. Identificarea LIMBĂ ȘI COMUNICARE - identificarea elementelor nonverbale şi Conversaţia Manualul Chestionarea
particularităţilor şi a a. Nivelul stilistico-textual de constituire a paraverbale şi de comentare a influenţei euristică orală
funcţiilor stilistice ale mesajului în comunicare: acestora 1 Explicația Fişe de lucru
limbii în receptarea - limbajul standard; Demonstraţia
diferitelor tipuri de texte - limbajul literar; Texte Catalogul
3.1. Identificarea struc- b. - limbajul colocvial/ familiar; 1 Exerciţiul selectate profesorului
turilor argumentative în - limbajul popular/ regional; - selectarea dialogului în textul dat Analiza 16-20
Chestionar
C1 vederea sesizării logicii - limbajul arhaic; - evidenţierea tehnicilor de construire a stilistică oct. de
C3 şi a coerenţei mesajului c. Argoul. Jargonul: dialogului (6) satisfacție
- dezvoltarea de sensuri figurate; - exerciţii de construire a unor dialoguri
- abuzul de împrumuturi lexical; orale şi scrise 1
d. - jargonul ca sursă a ironiei, respectiv a
comicului de limbaj.

- reliefarea trăsăturilor diferitelor tipuri de


limbaj

1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

2.1. Analiza principalelor Nuvela Lectura Ioan Slavici : Observarea


componente de structură, de Text-suport : Moara cu noroc de Ioan Slavici selectivă Nuvele sistematică a
compoziţie şi de limbaj Nuvela – definiţie, caracteristici, clasificare, - exerciţii de identificare a Problemati- Manualul elevilor
specific textului narativ reprezentanţi; particularităţilor de construcţie a 1 za rea Fişe cu citate Chestionarea termeni:
2.4. Folosirea unor - semnificaţia titlului; subiectului Conversaţia critice orală nuvela,
modalităţi diverse de realism;
- stabilirea temei; - activitate de evidenţiere a instanţelor 1 euristică Fişe de lucru Ex./ pag.53
înţelegere şi de interpretare a 23- -referiri la
a. realismul comunicării narative ; achiziţii
textelor literare studiate 27oct
b. - semnificația incipitului; - argumentarea orală a unui punct de 2 anterioare;
3.1. Identificarea structurilor (7)
argumentative în vederea - conflict interior/conflict exterior; vedere cu privire la text 1 -
30 oct.-
C1 sesizării logicii şi a coerenţei - instanţele comunicării narative; - identificarea informațiilor din text cu chestionar
3 nov.
C2 mesajului c. - structură, compoziţie, subiect; privire la cronotopul acțiunii, a structurii 1 de
(8)1 satisfacţie
C3 1.4. Redactarea unor - relaţii temporale şi spaţiale; operei
compoziţii despre textele d. - construcţia subiectului şi a discursului - selectarea fragmentelor de text/ a 1 /
studiate şi alcătuirea unor 13- chestionar
narativ situațiilor relevante pentru diferitele
texte funcţionale sau a 17nov. despre
e. caracterizarea personajelor; modalităţi de modalități de caracterizare încărcătur
unor proiecte (10)
caracterizare a unui personaj; - exerciţii de încadrare a personajelor într- 1 a temelor
- statutul personajului; o tipologie pt acasă
- portretul fizic;
- portretul moral;
1
- particularităţi ale artei narative;
1.4. Redactarea unor a. Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect - exerciţii de ilustrare a particularităţilor 1 Explicaţia Texte Teste grilă
compoziţii despre textele liber: stilurilor direct/ indirect/ indirect liber Exerciţiul selectate
studiate şi alcătuirea unor - transformarea stilului direct în stil indirect; - transpunerea stilului direct în stil indirect Fişe de lucru Observarea 20-24
texte funcţionale sau a
- interferenţa dintre planul sintactic al - exercitii de identificare a instantelor Conversaţia Manualul sistematică a nov.
unor proiecte
naratorului şi cel al personajului; ,,naratorul comunicarii narrative si de stabilire a 1 Problematiza elevilor (11)
sintetic”( N. Manolescu) relatiei dintre acestea rea Chestionarea
2.1. Analiza principalelor
Eseul structurat. Actualizarea cunoştinţelor: 1 orală
componente de structură, de
- criterii de evaluare a unui eseu structurat; Demers Eseul 27-
compoziţie şi de limbaj
C1 - redactarea unui eseu structurat. deductiv Texte suport structurat : 29nov.
specific textului narativ
C2 Monologul. Actualizarea cunoştinţelor: 1 Conversația Particulari- (12)
- definiţie; - redactarea planului unui eseu structurat, euristică tăți de
1.3. Folosirea adecvată a
- tipuri de monolog; respectând cerințele acestui tip de text Munca în construcție a
strategiilor şi a regulilor de
- structura monologului. 1 echipe personajului
exprimare orală în
de nuvelă
monolog şi în dialog
Monologul – actualizarea cunoştinţelor - exerciţii de construire a monologului Munca în Catalogul
Evaluare sumativă oral/ scris 1 perechi profesorului
Test sumativ
C1 2.1. Analiza principalelor Unitarea II: Romanul Discutii pe marginea textului citit particulari
C2 componente de structura, de Text suport : Ciocoii vechi și noi de Nicolae (incadrare in specia roman, roman realist, Ciocoii vechi tăţi
C3 compozitie si de limbaj Filimon social) și noi …de Catalogul culturale /
specifice textului narativ Prezentarea subiectului 1 N. Filimon Text suport profesorului 4-8 dec sociale ale

1
6-10 noiembrie 2017 – Săptămâna Altfel (săpt. 9) 1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

1.1. Identificarea -definiţia romanului, caracteristici, clasificare, Exercitii de identificare a elementelor de Organizatorul
particularitatilor si a reprezentare în literatură; constructie ale textului narativ (prolog, grafic
functiilor stilistice ale limbii - semnificaţia titlului; epilog, secventa narativa, tehnici narative) Conversația
in receptarea textului - tema romanului; Exercitii de identificare a instantelor euristică
narativ - instanţele comunicării narative şi perspectiva comunicarii narative (narator auctorial, 1 Explicația
2.4. Folosirea unor perspectiva marcata de subiectivitate) Munca în Observarea
narativă;
modalităţi diverse de Exercitii de diferentiere a tipurilor de perechi sistematică a
înţelegere şi de interpretare a b. - semnificaţia prologului, a dedicaţiei şi a
epilogului; naratori (narator auctorial, omniscient) comporta-
textelor literare studiate
- elemente realiste şi romantice; Exercitii de identificare si de ilustrare a 1 mentului
3.2. Compararea unor
c. - construcţia subiectului şi discursului narativ; trasaturilor personajelor principale elevilor contextu-
argumente diferite
d. - caracterizarea personajelor, raporturile (personaje grupate antitetic) (13) lui;
pentru formularea
dintre personaje, tipologia personajului Exercitii de incadrare a personajelor intr-o 1 -termeni
judecăţilor proprii
e. - particularităţi ale artei narative. tipologie (avarul, arivistul, femeia 11-15 noi:
1.4. Redactarea unor romanul
compoziţii despre textele LIMBĂ ȘI COMUNICARE complice, domnitorul drept, etc.) Texte dec.
studiate şi alcătuirea unor a. Calităţile generale şi particulare ale stilului: Exercitii de argumentare a elementelor de selectate Chestionarea (14)
texte funcţionale sau a - Corectitudinea, claritatea, proprietatea, expresivitate din textul studiat 1 Explicația Manual orală
1
unor proiecte precizia, puritatea; Exercitii de identificare a calitatilor Decembrie-
b. - Concizia, simplitatea, naturaleţea, fineţea, generale si particulare ale stilului: zi liberă
armonia, oralitatea, demnitatea; claritate, proprietate, concizie, precizie, 1
c. Dialogul. Actualizarea cunoştinţelor: puritate, corectitudine, variatie stilistica, Munca
- definiţia dialogului;caracteristicile dialogului; simetrie, naturalete, cursivitate, eufonie. independentă
- structura dialogului; Observarea
d. Dezbaterea: Dezbatere pe baza textului suport sistematică a
- pregătirea dezbaterii; Problemati- comporta-
- construcţia argumentelor pro şi contra; 1 zarea mentului
e. -desfăşurarea dezbaterii; elevilor
- analiza dezbaterii;
a. Recapitulare pentru lucrarea scrisa 3 S15
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ* b. Lucrare scrisa semestriala (1oră)*
c. Discutarea lucrarii scrise (18-22
dec.)
VACANȚA DE IARNĂ: 23 decembrie 2017-14 ianuarie 2018
C2 2.1. Analiza principalelor Text-suport : Ion de Liviu Rebreanu S16
componente de structură, de Geneza romanului, mărturisirile lui L. Discutii pe marginea textului citit Lectura Liviu Grila de 15-
compoziţie şi de limbaj Rebreanu; caracteristicile romanului obiectiv, (incadrare in specia romanul; roman realist selectivă Rebreanu : Ion evaluare a 19ian.
specific textului narativ realist; de tip obiectiv, ,,doric”, ,, de creatie” ) 2 Expunerea Nicolae discursului
2.4. Folosirea unor Manolescu :
Particularităţi de structură şi compoziţie Prezentarea subiectului (elemente de Conversaţia
modalităţi diverse de Arca lui
( incipit, final, circularitate, cronotop, simetrii hipertextualitate-geneza romanului) Problematiza Noe( Doricul. S17
înţelegere şi de interpretare a de scene ; ,,organicul” în romanele lui L. Tema. Rema.Viziune despre lume 1 rea 22-26
textelor literare studiate Ionicul.
Rebreanu Exercitii de identificare a elementelor de Corinticul) ian
Tema romanului; - conflictele romanului; constructie ale subiectului (alternanta, Tudor Vianu :
instanţele comunicării, perspectivă narativă ( inlantuire, incipit final, secvente narative, 1 Arta
focalizare zero); tehnici narative – contrapunctul, prozatorilor
1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

Subiectul romanului - lupta între „glasul cicularitatea) Gândiți/Lu- români


pământului ” şi „glasul iubirii”; Exercitii de identificare a instantelor 1 crați în
Instanțele comunicării narative; comunicarii narative (narator obiectiv, perechi/Co-
Particularităţile artei narative. detasat, naratiune la pers.a-III-a, municați
heterodiegetica, nonfocalizanta, viziune ,,
dindarat”, narator extradiegetic.)
Exercitii de diferentiere a tipurilor de
naratori (narator omniprezent, omniscient 1
etc.)

2.1. Analiza principalelor Exercitii de identificare si ilustrare a Lectura Text suport (


componente de structura, de Construcţia personajelor. Modalităţi de trasaturilor personajelor principale 1 selectivă fragmente Chestionare
compozitie si de limbaj caracterizare. Tipuri de personaje (personaj eponim, ,,bogotanii”, Brainstorming selectate) orală
specifice textului narativ ,,sarantocii”, oamenii de pripas, Demonstraţia Fișe de citate Ex./ pag. 83
Identificarea particu- functionarul de stat, preotul, inv.)
laritatilor si a functiilor Caracterizare directa, indirecta 1 Explicația
S18
stilistice ale limbii in - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor Observarea
C1 29 Chestionar
receptarea textului narativ Registre stilistice. Anticalofilia anumitor personaje sistematică a
C2 1.4. Redactarea unor
ian.- 2 de
Exercitii de identificare a trasaturilor elevilor satisfacție
compoziţii despre textele febr.
stilului beletristic( anticalofil, concizie,
studiate şi alcătuirea unor acuratete, sobrietate)
texte funcţionale sau a Munca în
Exercitii de argumentare a elementelor de
unor proiecte
expresivitate din textul studiat echipe
Romanul realist, obiectiv ( ilustreaza ,,doricul “ - exerciţii de argumentare a încadrării Portofoliul
romanului – N. Manolescu) romanului într-un curent literar 1 elevului
Evaluare sumativă Test sumativ

VACANȚA intersemrestrială: 3 -11 februarie 2018


C1 2.1. Analiza principalelor Text-suport: Maitreyi de Mircea Eliade - exerciţii de identificare a
C2 componente de structura, de Tematica romanului. Viziune despre lume particularităţilor de construcţie a Mircea
compozitie si de limbaj Termeni :
C3 Particularităţi de structură şi compoziţie subiectului ( incipit , final) 1 Lectura Eliade : Chestionarea homodie-
specifice textului narativ
Construcţia subiectului. Cronotop. - exerciţii de evidenţiere a instanţelor selectivă Maitreyi orală S 19 getic
1.1.Identificarea particulari-
tatilor si a functiilor stilistice Instanţele comunicării. Perspectiva narativă narative ( 2 naratori intradiegetici : 1 Conversaţia Nicolae

1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

ale limbii in receptarea textului Construcţia personajelor. Modalităţi de auctorial și actant ; rolul Notelor), 1 Dezbatera Manolescu : 12-16
narativ caracterizare. Tipuri de personaje focalizare internă, narațiune Arca lui febr..
2.4. Folosirea unor modalităţi Romanul modern subiectiv ( ionicul romanului) homodiegetică 1 Problematiza Noe( cap. Grila de
diverse de înţelegere şi de
- exerciţii de redactare rea Jocurile evaluare a
interpretare a textelor literare
studiate Studiul de Maitreyiei) discursului
3.2. Compararea unor argu- - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor caz
mente diferite pentru formu- anumitor personaje Fişe de lucru
larea judecăţilor proprii LIMBĂ ȘI COMUNICARE - exerciţii de încadrare a personajelor într-
1.4. Redactarea unor Expresivitatea textului la nivel sintactic o tipologie 1 Manualul
compoziţii despre textele Discutii pe marginea textului citit
studiate şi alcătuirea unor (incadrare in specia romanul; roman
texte funcţionale sau a
modern, subiectiv, ionic, psihologic;
unor proiecte
Evaluare roman al experienței ) 1

1.4. Redactarea unor compoziţii


despre textile studiate şi alcătuirea
unor texte funcţionale sau a
Recenzia - exerciţii de identificare a temei şi a 1 Prelegerea Manualul Observarea
unor proiecte . Mircea Eliade : Maitreyi (roman) de Pompiliu structurii textului nonficţional sistematică a
S20
1.5. Utilizarea, în exprimarea Constantinescu - exerciţii de redactare a unor recenzii Conversaţia Fişe de lucru elevilor
C1 proprie, a normelor ortografice, 19-23
Evaluare sumativă și verificarea bibliografiei - exerciţii de argumentare orală şi scrisă pe 2
ortoepice, de punctuaţie, febr.
morfosintactice şi folosirea suplimentare pentru semestrul I baza textelor studiate, pornind, eventual, Dezbaterea Tabelul
adecvată a unităţilor lexico- de la citate critice sinoptic
semantice, compatibile cu situaţia Evaluarea
de comunicare
portofoliilor

SEMESTRUL AL II - LEA
1.1. Identificarea particu- Unitatea III – Poezia (I)
larităţilor şi a funcţiilor Poezia epică Grigore
stilistice ale limbii în receptarea Text-suport: Iepurele, ogarul şi copoiul de - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor Lectura Alexandres Observarea
diferitelor tipuri de texte S21
Grigore Alexandrescu poeziei epice 1 expresivă cu : Fabule sistematică a
2.3. Identificarea şi analiza 26febr.
elementelor de compoziţie şi de Poezia epică - comentarea unor secvenţe de text prin 1 Conversaţia Texte elevilor
limbaj în textul poetic Fabula ilustrarea expresivităţii limbajului Exerciţiul selectate Ex./ pag123
-2 Referiri la
C1 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
LIMBĂ ȘI COMUNICARE mar. achiziții
înţelegere şi de interpretare a textelor
C2 literare studiate Stilurile funcţionale ale limbii române - exerciţii de identificare şi ilustrare a 1 Fise de lucru anterioare
1.4. Redactarea unor compoziţii S ( fabula )
trăsăturilor diverselor stiluri funcţionale
despre textile studiate şi alcătuirea 2
unor texte funcţionale sau a
unor proiecte 0
1.3. Folosirea adecvată a strate-
giilor şi a regulilor de exprimare
orală în monolog şi în dialog

1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

1.3. Folosirea adecvată a strate- Texte funcţionale - redactarea unui C.V., a diferitelor tipuri 1 Exerciţiul
giilor şi a regulilor de exprimare
orală în monolog şi în dialog
Poezia lirică de scrisori ( de intenție, de recomandare Conversaţia Mihai Chestionare
1.4. Redactarea unor compoziţii etc.) Problematiza Eminescu: orală
despre textile studiate şi alcătuirea rea Poezii Ex./ pag.128
unor texte funcţionale sau a Text-suport : Floare albastră de Mihai - evidențierea axelor tematice ( iubirea, Dicţionar de Termeni/
unor proiecte sintagme
2.3. Identificarea şi analiza Eminescu ; momentul de lectură condiția omului de geniu, natura) ; motive 1 termeni
elementelor de compoziţie şi de Teme, motive, compoziţie literare Analiza literari S22 noi :
C1 romantism
C2
limbaj în textul poetic Expresivitatea mesajului poetic - comentarea unor figuri de stil stilistică 5-9
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de , condiția
înţelegere şi de interpretare a textelor Instanţele comunicării în textul poetic - exerciţii de diferenţiere a vocilor lirice Conversația mar. omului de
literare studiate - explicarea semnificației titlului, ținând euristică geniu,
1.1. Identificarea particu- cont de relația dintre acesta și mesajul Organizatorul
larităţilor şi a funcţiilor lirism
poetic ; grafic
stilistice ale limbii în receptarea
diferitelor tipuri de texte Romantismul - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor 1 Munca în
romantice ale poeziei perechi

1.2. Receptarea adecvată a Limbajul poetic. Tropii . - exerciţii de selectare şi explicare a 1 Analiza Ex./ pag.130 Referiri la
sensului / sensurilor unui mesaj achiziții
transmis prin
Analiza literară; Comentariul literar. semnificaţiilor figurilor de stil stilistică Manualul
Eseul liber. - comentarea unor secvenţe poetice 1 Conversaţia Fişe de lucru anterioare
diferite tipuri de texte orale sau ( eseul
scrise -redactarea unui eseu nestructurat, pornind Texte Chestionare S 23 nestructurat )
C1 1.5. Utilizarea, în exprimarea de la un titlu dat selectate orală 12-16
proprie, a normelor ortografice, mar.
ortoepice, de punctuaţie,
morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
de comunicare

1.5. Utilizarea, în exprimarea . DOOM2 – Normele de exprimare ale limbii - exerciţii de implementare a noilor norme 1 Exerciţiul Teste grilă Observarea
proprie, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie,
române literare lingvistice sistematică a
C1 elevilor
morfosintactice şi folosirea S23
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
de comunicare
C1 1.1. Identificarea particu- Text -suport: Pe lângă plopii fără soţ de Mihai - exerciţii de analiză a expresivităţii 1 Conversaţia Manualul Ex./ pag.130 Referiri la
larităţilor şi a funcţiilor achiziții
C2 Eminescu ; momentul de lectură limbajului poetic la toate nivelurile sale Analiza Dicţionar de Ex.1,2 / anterioare
stilistice ale limbii în receptarea Geneza textului. Temă, motive romantice - exerciţii de redactare a unor texte 1 stilistică termeni pag.132 ( romantism
diferitelor tipuri de texte
2.3. Identificarea şi analiza
Tipul de discurs. Lirismul. Elemente de ( interpretarea figurilor de stil ; explicarea Problematiza literari Chestionare )
elementelor de compoziţie şi de compoziție și de expresivitate a limbajului. semnificației titlului) rea M. orală S 24
limbaj în textul poetic Tipul de lirism - discuţii pe marginea impresiilor produse Eminescu : 19-23
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
înţelegere şi de interpretare a textelor de lectură ; Poezii Observarea mar.
literare studiate - exerciţii de identificare a elementelor sistematică a
1.4. Redactarea unor compoziţii romantice în textul dat ; comportame
despre textile studiate şi alcătuirea
unor texte funcţionale sau a - exerciţii de identificare a mărcilor eului ntului
unor proiecte liric ( discurs de tipul monologului elevilor
adresat ; lirism subiectiv ) ; Catalogul
1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

- realizarea planului în vederea redactării Munca în profesorului


unui text de tip paralelă 1 perechi
Paralela
3.1. Identificarea structurilor Studiul critic - exerciţii de redactare Exerciţiul Exerciţii/ S 25
argumentative în vederea Text-suport : Eminescu şi poeziile lui de Titu - exerciţii de familarizare cu conţinutul Conversaţia Fişe de lucru pag.137 26-30
sesizării logicii şi a coerenţei Maiorescu textului ; Fişe de Portofoliu :
mesajului mar.
Momentul de lectură.Analiza textului critic - identificarea conectorilor logici ai 1 Explicaţia lectură Ipostaze ale
3.2. Compararea unor argu-
mente diferite pentru formula- Evidenţierea rolului lui Titu Maiorescu în argumentaţiei ; Problemati- Volume de iubirii
C3 zarea
rea judecăţilor proprii evoluţia culturii româneşti - exerciţii de identificare a ideilor 1 critică romantice
principale ; literară Receptarea
- discuţii pe marginea ideilor enunţate de operei
Titu Maiorescu ; eminesciene
- confruntarea opiniilor maioresciene cu în sec. al
ideile altor critici literari ; XX-lea
1.1. Identificarea particu- POEZIA LIRICĂ - exerciţii de redactare Exerciţiul Termeni/sin
larităţilor şi a funcţiilor tagme noi:
Text-suport: Amurg violet de George Bacovia - discuţii pe marginea impresiilor produse simbolism,
stilistice ale limbii în receptarea Compoziţia şi expresivitatea textului poetic de lectură ; 1 Lectura Portofoliu sinestezie,
C2 diferitelor tipuri de texte
2.3. Identificarea şi analiza
- exerciţii de identificare a mărcilor eului expresivă Exerciţii/ cromatizare
C1 liric; Conversaţia Fişe de lucru Pag.151 S252 ireală,
elementelor de compoziţie şi de cultul
limbaj în textul poetic - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii artificiali-
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
înţelegere şi de interpretare a textelor limbajului tății
literare studiate
1.4. Redactarea unor compoziţii Simbolismul – prezentare generală - discuţii legate de semnificaţia temelor şi 1 Expunerea Volume de S 26
despre textile studiate şi alcătuirea
unor texte funcţionale sau a
Imaginea oraşului în lirica bacoviană - a motivelor literare ; elevilor poezie 11-13
unor proiecte susţinerea temei de portofoliu - exerciţii de interpretare a elementelor 1 Problematiza Lidia Bote : apr.
simboliste ; rea Simbolismul Observarea
C1 1.2. Receptarea adecvată a LIMBĂ ȘI COMUNICARE - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii Exerciţiul românesc sistematică a
sensului / sensurilor unui mesaj
transmis prin Receptarea diverselor tipuri de mesaje. Nivelul limbajului poetic la toate nivelurile sale 1 elevilor
diferite tipuri de texte orale sau fonetic, ortografic şi de punctuaţie Portofoliu Chestionarea
scrise orală

1.1. Identificarea particu- Proiectul şcolar : Cromatica bacoviană în - participarea la pregătirea şi la realizarea 1 Lucrul pe Fişe de lucru Proiectul S 27
larităţilor şi a funcţiilor volumul de poezii Plumb şi expresia ei plastică unui proiect pe o temă dată; grupe Autoevaluar 16-20
stilistice ale limbii în receptarea ea
diferitelor tipuri de texte apr
Evaluare 1 Conversaţia
1.4. Redactarea unor compoziţii S 28
despre textile studiate şi alcătuirea POEZIA LIRICĂ - exerciţii de identificare şi interpretare a Problematiza Ion Pillat : Observarea
C1 unor texte funcţionale sau a Text-suport : Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat temei şi a motivelor literare, precum şi a rea Opere sistematică
23-27
C2 unor proiecte apr.
Temă, motive, imaginar poetic elementelor imaginarului poetic; 1 Exerciţii/
2.3. Identificarea şi analiza (1oră)
elementelor de compoziţie şi de Compoziţia şi expresivitatea textului poetic - exerciţii de identificare a elementelor 1 pag.159
limbaj în textul poetic compoziţionale;
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de - exerciţii de identificare a mărcilor eului
înţelegere şi de interpretare a textelor
literare studiate liric
2
31 martie-10 aprilie 2018: vacanța de primăvară 1
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

1.1. Identificarea particu- Tradiţionalismul poetic interbelic - exerciţii de identificare a trăsăturilor 1 Explicaţia Texte Chestionare Particulari-
larităţilor şi a funcţiilor tăți
Text-suport: Cuvânt de Tudor Arghezi tradiţionalismului în opera poeţilor Conversaţia selectate orală culturale ale
stilistice ale limbii în receptarea Compoziţia şi expresivitatea textului interbelici 1 Lectura Volume de Exerciţii/ contextului
diferitelor tipuri de texte
2.3. Identificarea şi analiza
Arta poetică - exerciţii de identificare a elementelor expresivă poezie pag,163
elementelor de compoziţie şi de compoziţionale; Problematiza Fişe de lucru Observarea
C1 limbaj în textul poetic - exerciţii de interpretare a temei şi a rea sistematică
S28
C2 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
înţelegere şi de interpretare a textelor motivelor :
literare studiate - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii
limbajului poetic la toate nivelurile sale ;
- exerciţii de identificare a mărcilor eului
liric ;
1.1. Identificarea particu- Text-suport: Cu o uşoară nostalgie de Nichita - exerciţii de identificare şi interpretare a 1 Conversaţia
larităţilor şi a funcţiilor Stănescu temelor şi a motivelor; 1 Lectura N.Stănescu :
stilistice ale limbii în receptarea Temă, motive, imaginar poetic - exerciţii de identificare a elementelor expresivă O viziune a Exerciţii/ S 29
C1 diferitelor tipuri de texte 30 apr.
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de Compoziţia şi expresivitatea textului poetic compoziţionale; 1 Analiza sentimentelo pag. 169-170
C2 înţelegere şi de interpretare a textelor - exerciţii de evidenţiere a expresivităţii literară r – 4 mai
literare studiate
limbajului Abordare
pluridisciplina- Fişe de lucru

LIMBĂ ȘI COMUNICARE - evidențierea valorii expresive a verbelor, Chestionar
1.1. Identificarea particu- de
Valori stilistice ale unor categorii adjectivelor, substantivelor etc. 1 Portofoliul Observarea S 30 satisfacție
larităţilor şi a funcţiilor morfosintactice - prezentarea şi discutarea eseurilor sau Conversaţia elevului sistematică 7-11
stilistice ale limbii în receptarea Evaluare sumativă: poezia lirică proiectelor realizate de elevi: Imaginarul Expunerea Dicţionar de a compor- mai
diferitelor tipuri de texte
neoromantic, Limbajul poetic modern etc. 1 Conversaţia termeni tamentului
C1 1.5. Utilizarea, în exprimarea
proprie, a normelor ortografice, - sintetizarea/ sistematizarea cunoştinţelor Brainstorming literari elevilor
ortoepice, de punctuaţie, despre poezia românească, curente literare Chestionare
morfosintactice şi folosirea etc. orală
adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia - realizarea unor scheme, tabele sinoptice,
de comunicare planşe pe diferite teme
2.2. Identificarea şi analiza princi- Unitatea IV - Dramaturgia Conversaţia Înregistrări Observarea Particularită
palelorcomponente de structură ți social-
şi de limbaj specific textului
Genul dramatic – convenţii constitutive; specii - vizionarea unor fragmente cu înregistrări 1 video sistematică a politice ale
dramatic dramatice ale diverselor spectacole ce s-au realizat Lectura I.L. elevilor contextului
2.4. Folosirea unor modalităţi Comedia – definiţie, trăsături; tipuri de comic pornind de la piesa lui Caragiale 1 Caragiale S31 Referiri la
diverse de înţelegere şi de Text-suport: O scrisoare pierdută de I.L. - exerciţii de identificare a trăsăturilor Lucrul pe Teatru achiziții
C2 interpretare a textelor literare Caragiale textului dramatic grupe Fişe de Exerciţii/
14-18 anterioare (
comedia )
studiate Compoziţia textului dramatic. Construcţia - exerciţii de redactare a unor fişe de 1 Problematiza lectură pag.183 mai
subiectului (conflicte, intrigă, momentele lectură rea
subiectului, relaţii temporale şi spaţiale) - evidenţierea compoziţiei textului
- exerciţii de reconstituire a subiectului
C1 1.5. Utilizarea, în exprimarea Recapitulare în vederea lucrării scrise -exerciţii de sistematizare şi de 1 Conversația -chestionar
proprie, a normelor ortografice, drepturile
ortoepice, de punctuaţie,
semestriale reactualizare a cunoştinţelor însușite 1 catehetică S32 omului /
Lucrare scrisă semestrială anterior, de exersare a competențelor 1 Exercițiul 21-25 copilului
morfosintactice şi folosirea (educaţie
adecvată a unităţilor lexico- Discutarea lucrării scrise dobândite Munca mai globală –
semantice, compatibile cu situaţia independentă 1
dreptul la
Planificare 2017/2018- Limba și literatura română-X

de comunicare educaţie)
2.2. Identificarea şi analiza princi- Construcţia personajului în textul dramatic - exerciţii de descoperire a modalităţilor de 1 Conversaţia Fişe de lucru Chestionare Referiri la
palelorcomponente de structură achiziții
şi de limbaj specific textului
Rolul expresiv al elementelor de limbaj caracterizare a personajelor Analiza orală S 33 anterioare (
C2 dramatic Comicul; surse ale comicului - discuţii pe tema relaţiilor dintre personaje 1 stilistică Manualul Exerciţii/ 29-31 comicul )

- exerciţii de analiză a limbajului Exerciţiul pag. 188 mai


personajelor
- analiza comicului în diferite ipostaze
3.2. Compararea unor argu- Cronica de spectacol - analiza unor cronici de spectacol 1 Conversaţia Texte Portofoliul
mente diferite pentru formula- LIMBĂ ȘI COMUNICARE - exerciţii de redactare a unor cronici de 1 selectate elevilor
rea judecăţilor proprii Structuri şi tehnici argumentative în textul spectacol Exerciţiul Fişe de lucru Observarea
3.1. Identificarea structurilor S34
literar şi nonliterar - identificarea structurilor şi a tehnicilor Analiza Manualul sistematică a
C3
argumentative în vederea
Niveluri de constituire a mesajului în argumentative 1 elevilor
4-8
sesizării logicii şi a coerenţei iunie
mesajului comunicarea orală şi scrisă - exerciţii de construire a unei argumentaţii
-evidenţierea rolului elementelor Exerciţii/
paraverbale în perceperea mesajului pag.194
1.5. Utilizarea, în exprimarea Hipercorectitudinea. Etimologia populară - exerciţii de recunoaştere şi corectare a 1 Exerciţiul Texte Observarea Termeni
proprie, a normelor ortografice, noi:
ortoepice, de punctuaţie,
greşelilor de exprimare selectate sistematică a hipercorec-
morfosintactice şi folosirea elevilor titudinea
S35
C1 adecvată a unităţilor lexico- Interviul publicistic - exerciţii de recunoaştere şi sistematizare Conversaţia Portofoliul
semantice, compatibile cu situaţia 11-15
Interviul de angajare a trăsăturilor interviului publicistic pornind 1 Jocul de rol Ex./ pag.211
de comunicare iunie
1.3. Folosirea adecvată a strate- de la exemple concrete
giilor şi a regulilor de exprimare - exerciţii de redactare
orală în monolog şi în dialog - jocul de rol
1.5. Utilizarea, în exprimarea Evaluare sumativă - discuţii pe marginea temelor de sinteză 1 Conversaţia Observarea Chestionar
proprie, a normelor ortografice, de
C1 ortoepice, de punctuaţie,
Recomandări bibliografice pentru clasa a XI-a Sinteza sistematică a satisfacție
C2 morfosintactice şi folosirea elevilor S35
C3 adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia
de comunicare
Lucrările semestriale şi tezele vor fi susţinute, potrivit Ordinului MENCS nr. 3382/24.02.2017, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul fiecărui semestru.

Notă: În clasa a X-a se vor studia minimum 12 texte literare la profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână. La acestea, se adaugă studiul integral sau fragmentar al unor texte ilustrative pentru recenzie / cronică literară (1 text),
eseu sau studiu critic (1 text) şi cronică de spectacol (1 text), alte texte nonliterare specifice domeniului de specializare .