Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Proba scrisă
Consiliere psihopedagogică

VARIANTA 3
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore

Subiectul I (30 de puncte)


___________________________________________________________________________
Realizaţi un eseu de două - trei pagini privind modalităţile de utilizare a TIC în activitatea de consiliere,
urmărind structura de mai jos:
- precizarea semnificațiilor noțiunilor de: mijloace IT, programe informatice
- enumerarea principalelor avantaje/dezavantaje ale utilizării TIC în activitatea de consiliere
- prezentarea mijloacelor IT / programe informatice mai frecvent utilizate în activitatea de consiliere
- analizarea comparativă a două mijloace IT sau a două programe informatice de consiliere educațională
pe linia avantajelor și dezavantajelor
- justificarea unei opinii referitoare la importanța untilizarii internetului în activitatea de consiliere
Notă!
Pentru conținutul eseului se acordă 27 de puncte.
Pentru redactarea eseului se acordă 3 puncte, astfel: încadrarea eseului în limita de spaţiu
precizată (1 punct), calitatea organizării ideilor (1 punct), demonstrarea abilităţilor de analiză şi de
argumentare (1 punct).

Subiectul al II lea (30 de puncte)


Prezentaţi specificul şi rolul atenției în cadrul sistemului psihic uman având, în vedere următoarele repere:
- definirea şi caracterizarea generală a atenției
- rolul atenției în raport cu mecanismele psihice cognitive logic-raţionale: gândirea, memoria, imaginaţia
- rolul atenției în raport cu mecanismele stimulator-energizante: motivaţia, afectivitatea
- rolul atenției în raport cu mecanismele reglării psihice: limbajul, voința
- rolul atenției în raport cu dimensiunile personalităţii.

Notă!
Pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate se acordă 2 puncte.

Subiectul al III lea (30 de puncte)


În cadrul orelor de Consiliere și orientare, preocuparea cadrelor didactice pentru dezvoltarea în plan personal,
social și profesional a elevilor constituie un demers fundamental.
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Consiliere și orientare, clasele a V-a – a VIII-a:

Clasa a VIII-a
Obiective de referință Exemple de activități de învățare
La sfârșitul clasei a VIII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabili: următoarele acticvități
5.1 sa îsi autoevalueze convingerile, dezbateri, studii de caz, problematizari, pe tema
atitudinile si comportamentele optiunilor educationale si de viata;
definitorii pentru dezvoltarea - proiecte individuale de dezvoltare, cu
personala identificarea optiunilor educationale si
profesionale;
5.2 sa analizeze mecanismele eficiente - discutii de grup cu tema: „Cum facem fata
de adaptare în situatii de stres sau de stresului?”
criza - exercitii de identificare a modalitatilor de
adaptare în diverse situatii potential stresante
- proiect de grup de promovare a sprijinului
social, în situatii de criza (catastrofe naturale,
violenta, accidente etc.).

Conținuturile învățării:
5.1 Calitatea vietii personale:
• factori determinanti ai dezvoltarii personale
• situatii de criza; reactii emotionale si comportamentale în situatii de criza (catastrofe naturale,
violenta, accidente etc.) si modalitati de reactie; traficul de fiinte umane.
(Programe şcolare pentru aria curriculară Consiliere și orientare, OMEC 5286/ 09.10.2006)

Presupunând că profesorul din centrele/cabinetele de asistență psihopedagogică realizează o


activitate specifică la clasă, construiți un demers didactic, urmărind:
- evidențierea unei metode didactice utilizate pentru obiectivele de referință date, motivând
totodată alegerea metodei în funcție de conținuturile învățării și de exemplele de activități
de învățare alocate;
- prezentarea modului de utilizare a metodei evidențiate, în cadrul demersului didactic la
Consiliere și orientare;
- ilustrarea a două modalități de evaluare diferite, câte una pentru fiecare obiectiv de
referință;
- argumentarea rolului pe care profesorul din centrele/cabinetele de asistență
psihopedagogică îl are în adaptarea comportamentelor sociale ale elevilor la contextul
societăţii contemporane.
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Proba scrisă
Consiliere psihopedagogică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
VARIANTA 3

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Conținut: 27 de puncte
- evidențierea domeniului conceptelor: mijloace IT, programe informatice 4 puncte
- principalelor avantaje/dezavantaje ale utilizării TIC în activitatea de consiliere 6 puncte
- prezentarea mijloacelor IT / programe informatice mai frecvent utilizate în activitatea de consiliere
8 puncte
*2 mijloace IT x 2 p = 4 puncte
*2 programe informatice x 2 p = 4 puncte
- prezentarea comparativă a două mijloace IT sau a două programe informatice 3x2p = 6 puncte
- formularea unei opinii referitoare la importanța asigurării tratamentului imparțial
pentru toți cei consiliați 1 punct
- justificarea opiniei formulate referitoare la importanța marketingului personal
în procesul de consiliere a carierei 2 puncte

Redactare: 3 puncte
- încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată 1 punct
- calitatea organizării ideilor 1 punct
- demonstrarea abilităţilor de analiză şi de argumentare 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


- definirea atenției 1 punct
- caracterizarea generală a atenției 2 puncte
- rolul atenției în raport cu fiecare dintre mecanismele psihice cognitive logic-raţionale: gândirea,
memoria, imaginaţia 3x3p= 9 puncte
- rolul atenției în raport cu fiecare dintre mecanismele stimulator-energizante: motivaţia,
afectivitatea 2x3p= 6 puncte
- rolul atenției în raport cu fiecare dintre mecanismele reglării psihice: limbajul, voința 2x3p= 6 puncte
- rolul atenției în raport cu dimensiunile personalităţii 4 puncte
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


- detalierea relației competențe generale – competențe specifice – conținuturi 4 puncte
- evidenţierea importanţei adecvării demersului didactic la particularităţile de vârstă ale
colectivului de elevi: prezentare corectă din punct de vedere psihopedagogic, în
concordanţă cu specificul demersului didactic cerut – 5p./ prezentare parţial adecvată sau
prezentare care nu respectă concordanţa cu demersul didactic cerut – 2p. 5 puncte
- prezentarea oricărei metode didactice utilizate pentru realizarea obiectivelor din secvența
dată, în cadrul activității specifice la clasă 3 puncte
- justificarea alegerii metodei prezentate 2 puncte
- exemplificarea desfăşurării demersului didactic la Consiliere și orientare, utilizând metoda
didactică aleasă 6 puncte
·6 puncte pentru exemplificarea adecvată și nuanțată a demersului didactic în
formarea/dezvoltarea competențelor specifice, prin valorificarea conținutului învățării
corespunzător, utilizând metoda didactică aleasă
·3 puncte pentru exemplificarea demersului didactic, doar prin utilizarea conținutului
învățării corespunzător, utilizând metoda didactică aleasă
·1 punct pentru exemplificarea inadecvată a demersului didactic în formarea/dezvoltarea
competențelor specifice, prin valorificarea conținutului învățării corespunzător, utilizând
metoda didactică aleasă
- câte 3 puncte pentru ilustrarea oricăror 2 strategii de evaluare diferite (câte una pentru fiecare competență
specifică dată) utilizate în cadrul activităților cu caracter practic-aplicativ 2x3p=6 puncte
- argumentarea rolului pe care profesorul din centrele/cabinetele de asistență
psihopedagogică îl are în procesul educațional: argumentare convingătoare – 4p./
argumentare neconvingătoare, superficială – 1p. 4 puncte