Sunteți pe pagina 1din 23

1

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume SCRIPCARIU Mircea
Adresă Str. Nicolae Racotă nr. 5, bl. A, apt. 9, sector 1, București
Telefon Fix: +40 21 4029846,
Mobil: +40 730 553819
Fax +40 21 3181015
E-mail mirceas1960@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 26.02.1960

Experienţa profesională
1990-prezent Conferențiar
Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice prin cursuri de specialitate şi
cercetare,
• Cursuri postuniversitare privind evaluarea tehnico-economică și dezvoltarea proiectelor în domeniul
energetic, Studii Aprofundate și Masterat, Atestarea managerilor energetici de întreprindere și
comunități urbane conform L121/2014,
• Cercetare pe bază de contract în domeniile: Staţii şi distribuţia energiei electrice, Îmbunătăţiri
economice ale instalaţiilor electrice, Aspecte economice ale sistemelor energetice, Politici tarifare,
Managementul utilizării energiei, Eficienţă energetică, Politici energetice,
• Publicare de lucrări ştiinţifice de specialitate,
• Coordonare de proiecte de diplomă şi dizertaţii,
• Responsabilităţi administrative: membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de energetică din
Universitatea Politehnica din București (până în anul 2016).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Splaiul Independenței nr. 313,
sector 6, București, cod poștal 060042, tel.: +40 21 4029799, fax: +40 21 3181015, www.energ.pub.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Energie, învățământ universitar și postuniversitar
2012-prezent Consilier tehnic
Activităţi şi responsabilităţi principale • Identificarea pieţei şi dezvoltarea activităţilor de inginerie,
• Coordonarea de proiecte pentru identificarea de soluţii de dezvoltare, reabilitare, investiţii noi pentru
instalaţii energetice,
• Participarea la proiecte de consultanţă şi inginerie,
• Identificarea de proiecte de creștere a eficienței energetice.
Numele şi adresa angajatorului Elsaco ESCO srl, str. Mihai Bravu nr. 500, sector 3, București, cod poștal 030335, tel.: +40 21
3261550, fax: +40 21 3261520, www.elsaco.com
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Energie, inginerie și consultanță
1997-2010 Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale • Administrarea companiei,
• Identificarea pieţei şi dezvoltarea activităţilor de inginerie,
• Organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire,
• Participarea la proiecte de consultanţă şi inginerie.
Numele şi adresa angajatorului Global Energy Services Concept srl, Str. Tăbăcarilor nr. 6-10, et. 3, Sector 4, Bucureşti, cod poştal
040298, tel./fax: +40 (21) 311 4773, www.gesro.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Energie, inginerie și consultanță

Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Scripcariu Mircea © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
2

1987-1990 Şef proiect specialitate, inginer tehnolog principal.


Activităţi şi responsabilităţi principale • Proiectare de staţii electrice de înaltă tensiune din SEN:
− Circuite primare (400 kV Slatina-AT3, 220 kV Borzeşti, 400/110 kV Ciuperceni, 400/110 kV
Bechet),
− Circuite secundare,
• Elaborare de oferte pentru licitaţii internaţionale în domeniul staţiilor electrice de ÎT (154/34.5 kV CHE
Gezende, Turcia, 66 kV Hassake Est pentru Autoritatea Siriană în domeniul Energiei),
• Asistenţă tehnică pe şantier.
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, București, cod poștal
020371, tel.: +40 21 2101095, +40 21 2061303, fax: +40 21 2102334, www.ispe.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Energie, inginerie și proiectare
1985-1987 Inginer stagiar, coordonator de activităţi de construcţie a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice
Activităţi şi responsabilităţi principale • Exploatarea reţelelor electrice, urmărirea funcţionării staţiilor electrice (până la 220 kV); integrare în
echipa de exploatare a staţiei 220/110 kV Târgovişte,
• Montajul echipamentelor şi construcţia reţelelor electrice de distribuţie (până la 20 kV).
Numele şi adresa angajatorului RENEL - Filiala de distribuţie a energiei electrice Târgovişte (în prezent, parte din Regionala Muntenia
Nord a S.C. Electrica S.A.), SDEE Târgoviște, str. Domnească nr. 236, Tărgoviște, jud. Dâmbovița, tel.:
+40 245 205999, fax: +40 245 205704, www.electrica.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Energie, distribuție de energie electrică

Educaţie şi formare
14-18 ianuarie 2013 Lead auditor EnMS ISO 50001, curs nr. A17574, certificat de IRCA (International Register of Certified
Auditors)
Calificarea / diploma obţinută Auditor șef pentru sisteme de management energetic ISO 50001 (certificat
SGS/SSCE/ENMSLAC/601442/P/388)
Disciplinele principale studiate / • Scopul unui sistem de management energetic, ale standardelor pentru sisteme de management
competenţe profesionale dobândite energetic, ale auditului sistemelor de management și a certificării de terță parte,
• Rolul auditorului în planificarea, conducerea, raportarea și monitorizarea implementării măsurilor
pentru auditarea unui sistem de management energetic.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SGS România SA, Calea Șerban Vodă nr. 38, sector 4, București, cod poștal 40212, tel.: +40 21
/ furnizorului de formare 3354683, fax: +40 21 3354620, www.sgsgroup.ro
Nivelul în clasificarea naţională sau Certificare IRCA (International Register of Certified Auditors)
internaţională
februarie-aprilie 2012 Atestare în vederea obținerii autorizației de responsabil cu atribuții în domeniul gestiunii energiei
Calificarea / diploma obţinută Manager energetic atestat ANRE (atestat nr. 487/04.07.2012)
Disciplinele principale studiate / • Echipamente și instalații energetice
competenţe profesionale dobândite • Gestiunea energiei și managementul proiectelor energetice
• Utilizarea eficientă a energiei.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Energetică, a organizat cursurile,
/ furnizorului de formare Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei (ANRE) a acordat atestatul.
Nivelul în clasificarea naţională sau Facultatea de Energetică a fost atestatã de Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei
internaţională (ANRE), privind statutul de unitate de învățământ superior agreată pentru cursurile postuniversitare în
vederea atestării managerilor energetici.
Universitate de Cercetare Avansată și Educație (categoria I).
mai 2011 Atestare în vederea obținerii autorizației de auditor electroenergetic
Calificarea / diploma obţinută Auditor energetic, autorizat clasa I Electroenergetic, autorizație ANRE nr. 374/12.04.2013
Disciplinele principale studiate / • Bazele electroenergeticii
competenţe profesionale dobândite • Măsurarea mărimilor electrice
• Bilanțuri electroenergetice.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Energetică, a organizat cursurile,
/ furnizorului de formare Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei (ANRE) a acordat autorizația.

Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Scripcariu Mircea © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
3

Nivelul în clasificarea naţională sau Facultatea de Energetică a fost atestatã de Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei
internaţională (ANRE), privind statutul de unitate de învățământ superior agreată pentru cursurile postuniversitare în
vederea atestării auditorilor electroenergetici.
Universitate de Cercetare Avansată și Educație (categoria I).
ianuarie 1992 – iunie 1997 Perioadă de activitate doctorală
Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer în electroenergetică (diploma nr. 324/1997)
Disciplinele principale studiate / Expertiză tehnico-economică în domeniul rețelelor din distribuția energiei electrice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Politehnica din Bucureşti
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Universitate de Cercetare Avansată și Educație (categoria I)
internaţională
septembrie 1980 - iunie 1985 Studii universitare
Calificarea / diploma obţinută Inginer electroenergetician (diploma nr. 4743/1985)
Disciplinele principale studiate / • Analiza matematică, Chimie, Fizică,
competenţe profesionale dobândite • Programare pe calculator,
• Limba engleză,
• Bazele electrotehnicii, mecanica fluidelor, termotehnică, măsurări electrice și neelectrice,
echipamente electrice,
• Partea electrică a centralelor, tehnica tensiunilor înalte, transportul și distribuția energiei electrice,
utilizarea energiei electrice, stații și posturi de transformare, automatizări și protecții prin relee,
sisteme electroenergetice,
• Optimizări în electroenergetică, fiabilitate, economie.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Politehnic București, Facultatea de energetică
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Universitate de Cercetare Avansată și Educație (categoria I)
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Engleză C2 C2 C2 C2 C2
Franceză B1 B2 B1 B1 B1
Germană A1 A2 A1 A1 A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de echipă dobândit în activitățile culturale (cor, echipă de teatru) și sportive (am fost legitimat
la cluburi sportive de natație, fotbal, tenis de masă și sunt încă legitimat la un club de tenis de
masă, am făcut parte din echipa de baschet a liceului),
• Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin participare în proiecte cu participare
internațională (Phare, Ecolinks),
• Excelentă capacitate de comunicare, obținută prin munca de educare a studenților și specialiștilor
din domeniul energetic (prin cursuri universitare și postuniversitare, seminarii ținute pentru
specialiști din firme multinaționale) și, de asemenea, prin participare la cursuri de formare
personală în țară și străinătate (LA EnMS ISO 50001/organizat de SGS, Companii
ESCO/organizat de IIEC Londra, International Developments in the Economics of Energy
Policy/organizat de Universitatea din Dundee, stagiu de cinci luni la Universitatea din Sunderland-
Anglia etc.).

Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Scripcariu Mircea © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
4

Competenţe şi aptitudini • Leadership (am asigurat administrarea și conducerea unei companii de inginerie timp de zece ani,
organizatorice cu peste 10 angajați în medie pe an),
• Experiență excelentă în managementul proiectelor de inginerie (conduc echipe de inginerie care
elaborează documentații de proiectare și inginerie, analize energetice, studii de fezabilitate,
documentații pentru obținere licențe diverse etc.).

Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună stăpânire a aplicaţiior Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM si PowerPointTM) dobândită în
a calculatorului activitățile private și de învățământ academic.

Alte competenţe şi aptitudini • Practic diverse sporturi (tenis de masă în competiții recunoscute la nivel local, fotbal și ski).
Abilitățile sportive au fost obținute prin activitate în cadrul unor cluburi recunoscute la nivel național
și internațional (tenis de masă și fotbal).
• Hobby-uri, pictura impresionistă și muzica (clasică și rock).

Permis de conducere Categoria B.

Informaţii suplimentare • Autor şi co-autor a peste 80 de lucrări şi comunicări ştiinţifice, 9 îndrumare şi manuale privind
aspecte tehnico-economice ale proiectelor energetice şi proiectarea şi exploatarea staţiilor electrice,
trei cărţi privind managementul energetic, peste 100 de contracte de cercetare, studii şi proiectare
etc.,
• Electrician autorizat grd. IVA cu legitimația nr. 22240/2012, cu competențe să proiecteze instalații
electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată,
• Președinte al Comitetului tehnic național pentru standardizare în domeniul Management Energetic
(CT392),
• Expert tehnic energie pentru RINA Italia,
• Membru al Asociației Profesionale a Producătorilor de Energie Electrică și Termică în Cogenerare
(COGEN România),
• Membru în Consiliul Profesoral al Facultații de Energetică din Universitatea Politehnica București
(până în anul 2016),
• Evaluator pentru selecția proiectelor depuse în cadrul Programului RO 06 Energie Regenerabilă
(RONDINE), gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu,
• Membru în Organismul național pentru acreditare RENAR,
• Membru al American Association for Science and Technology,
• Membru al NEA Steering Committee, Technical Committees and Working Groups, Working Group
on Electrical Power Systems (WGELEC),
• Membru în comisii de examinare a proiectelor de diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Energetică
ai UPB, specializările Energetică Industrială şi Hidroenergetică.
• Membru în comisii de examinare a lucrărilor de dizertaţie pentru absolvenţii cursurilor de studii
aprofundate de la catedra UNESCO și Facultatea de Energetică din UPB.
• Membru în comisii de examinare la Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti.
• Membru în comisii de susţinere a examenelor, proiectelor de cercetare şi rapoartelor de cercetare
ştiinţifică doctorale.
• Stagiu militar satisfăcut în perioada 1979-1980.

Anexe Lista de lucrări și contracte de cercetare.

Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Scripcariu Mircea © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE
NUMELE ŞI PRENUMELE: SCRIPCARIU V. MIRCEA
LOCUL DE MUNCĂ: UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ENERGETICĂ
Catedra PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI

A. TEZA DE DOCTORAT
A.1 Îmbunătăţiri tehnico-economice în distribuţia energiei electrice (iunie 1997),
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" din BUCUREŞTI (UPB)

B. ARTICOLE

Ba LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:

Ba1. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Measurement and practical methods


for risk consideration in the estimation of the net present value, Buletinul
Ştiinţific al UPB, Seria C: Electrical Engineering, Vol. 56, Nr. 1-4, pag. 59-
67, Bucureşti, 1994.
Ba2. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Gheorghe Comănescu, Pavel Buhuş,
Un punct de vedere privind criterii pentru alegerea proiectelor de investiţii şi
pentru modernizarea instalaţiilor energetice, Revista Energetica, seria A, Nr.
2/1996, pag. 76-79, Bucureşti, 1996.
Ba3. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Aureliu Leca, Instrumente şi măsuri
necesare pentru stimularea modurilor eficiente de consum al energiei-
resurse în cadrul procesului de planificare integrată a resurselor, Revista
Energetica, Anul 44, Nr. 3-A, pag. 130-134, Bucureşti, 1996.
Ba4. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Aureliu Leca, Abordări moderne ale
relaţiei furnizor-consumator de energie şi participarea altor organizaţii în
cadrul managementului utilizării energiei (DSM), Revista Energetica, Anul
44, Nr. 3-A, pag. 125-129, Bucureşti, 1996.
Ba5. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Cu privire la oportunitatea
economică a utilizării separatoarelor de secţionare telecomandate, Revista
Energetica, Anul 44, Nr. 5-B, pag. 239-242, Bucureşti, 1996.
Ba6. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Creşterea competiţiei în piaţa
energiei electrice prin dezvoltarea serviciilor energetice, Revista Energetica,
Nr. 1, pag.29-36, Bucureşti, ianuarie 1998.
Ba7. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Physical and mathematical model
regarding the analysis of economic efficiency increase in the electricity
distribution network, Buletinul Ştiinţific al UPB, Seria Electrical
Engineering, Vol. 60, Nr. 1-2, pag.279-290, Bucureşti, 1998.
Ba8. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Cost effectiveness analysis of
Demand-side management programmes, Buletinul Ştiinţific al UPB, Seria
Electrical Engineering, Vol. 60, Nr. 1-2, pag.291-301, Bucureşti, 1998.
1
Ba9. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Înţelegerile voluntare pe termen lung.
Instrument eficient de politică energetică, revista Societăţii pentru
Optimizarea Consumurilor Energetice (SOCER), nr.34, noiembrie 1998.
Ba10. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Puncte de vedere privind
oportunitatea promovării “Înţelegerilor voluntare în România”, revista
Societăţii pentru Optimizarea Consumurilor Energetice (SOCER), nr.34,
noiembrie 1998.
Ba11. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Oportunitatea promovării unui
program DSM în staţiile de pompare a apei, Revista Energetica 47, Nr. 4,
pag. 163-169, Bucureşti aprilie 1999.
Ba12. Sorin Pătrăşcoiu, Radu Mărgăritescu, Daniela Scripcariu, Ludovic Zelici,
Florin Alexe, Mihai Bălan, George Darie, Mircea Scripcariu, CET Govora-
Unul dintre producătorii independenţi de energie din România, Revista
Energetica 47, Nr. 5, pag. 237-243, Bucureşti mai 1999.
Ba13. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Sorin Pătrăşcoiu, Experienţa
internaţională privind producătorii independenţi de energie, Revista
Energetica 47, Nr. 5, pag. 244-248, Bucureşti mai 1999.
Ba14. Daniela Scripcariu, Sorin Pătrăşcoiu, Mircea Scripcariu, Analiza economică
a proiectelor de creştere a eficienţei energetice. Studiu de caz, Revista
Energetica 47, Nr. 10, pag. 459-462, Bucureşti octombrie 1999.
Ba15. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Creşterea eficienţei tehnice şi
economice în distribuţia energiei electrice prin scurtarea reţelelor rurale
existente de 20 kV, Revista Energetica 47, Nr. 11, pag. 487-492, Bucureşti
noiembrie 1999.
Ba16. Gabriel Negreanu, Florin Alexe, Mircea Scripcariu, Ioan Bitir-Istrate şi
Adrian Dobjanschi, Creşterea eficienţei cogenerării la ROMAG TERMO
prin instalarea unui turboagregat, Revista Energetica, Nr.6, ISSN 1453-
2360, pag.: 227-231, Bucureşti, iunie 2005.
Ba17. Mircea Scripcariu, Ioan Bitir-Istrate, Atitudinea consumatorilor confruntaţi
cu creşterea facturilor pentru energie termică, Revista Energetica, Nr.9,
ISSN 1453-2360, pag: 386-389, Bucureşti, septembrie 2006.
Ba18. Octavian Ciucă, Marian Stroe, Ioan Bitir-Istrate şi Mircea Scripcariu,
Bilanţuri şi audituri energetice – Profesionalism pentru un aer mai curat,
Jurnalul de Petrol şi Gaze, nr.10, Noiembrie-Decembrie 2008, ISSN 1454-
6140, pag.: 49-51.
Ba19. Aurelian Octavian Ciucă, Ioan Bitir-Istrate şi Mircea Scripcariu, Hybrid
Power-Application for Tourism in Isolated Areas, International Journal of
Electrical Power and Energy Systems Engineering 3:2 2010, ISSN: 2070-
3767, pag.: 67-72.
Ba20. Mircea Scripcariu, Gabriela Nicoleta Sava, Stefanita Pluteanu, Oana Udrea,
Offshore wind power plant and electrical network development - Romania
case study, ASCE's Journal of Energy Engineering, acceptat spre publicare.

2
Bb LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI
ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE:

Bb1. Pavel Buhuş, Gheorghe Comănescu, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu,


A comparison between criteria used for the assessment of capital
investments, Symposium Informatique Energie et Environnement -
SIENE'95, pag. 240-243, Iaşi-România, septembrie 1995.
Bb2. Aureliu Leca, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Modern approaches for
energy services. Focus on energy consumers, Conferinţa CNE'96, Secţiunea
I, Energy Policies and Strategies. Financing of Refurbishment and
Development, pag. 196-200, Neptun-România, 1-5 septembrie 1996.
Bb3. Aureliu Leca, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Proposal for an energy-
environment strategy in Romania, Conferinţa CNE' 96, Secţiunea a VII-a,
Environment Conservation and Mitigating Measures, pag. 85-91, Neptun-
România, 1-5 septembrie 1996.
Bb4. Aureliu Leca, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Demand-side
management approach in the Romanian context of restructuring the energy
sector, Conferinţa CNE'98, Vol. 4, More Efficient Energy Services, pag. 14-
20, Neptun-România, 14-18 iunie 1998.
Bb5. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Energy services companies.
Development opportunities for Romania, Conferinţa CNE'98, Vol. 4, More
Efficient Energy Services, pag. 86-89, Neptun-România, 14-18 iunie 1998.
Bb6. Sorin Pătrăşcoiu, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Algoritm nou pentru
evaluarea stabilităţii tranzitorii utilizând o metodă hibridă, Conferinţa
Naţională de Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Vol.I, pag. 289 –
295, Chişinău-Republica Moldova, 19–21 octombrie 2000.
Bb7. Daniela Scripcariu, Sorin Pătrăşcoiu, Mircea Scripcariu, Identificarea şi
dezvoltarea de proiecte destinate producătorilor independenţi şi
autoproducătorilor de energie în ţările din Europa Centrală şi de Est,
Conferinţa Naţională de Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Vol.
II, pag. 147–157, Chişinău-Republica Moldova, 19–21 octombrie 2000.
Bb8. Daniela Scripcariu, Sorin Pătrăşcoiu, Mircea Scripcariu, Participation of
Independent Power Producers in Romanian Energy Market. Conferinţa
FOREN 2000, Secţiunea a III-a, Market liberalisation, energy efficiency and
energy services, pag. 40-45, Neptun - România, 10-14 septembrie 2000.
Bb9. Daniela Scripcariu, Sorin Pătrăşcoiu, Mircea Scripcariu, Oportunitatea
simplificării schemelor de conexiuni din staţiile electrice prin introducerea
echipamentului cu fiabilitate ridicată, Sesiunea ştiinţifică internaţională 50
de ani de învăţământ energetic în Universitatea Politehnica din Bucureşti,
Vol. I, Electroenergetică, Energetică nucleară, Hidroenergetică, pag. 193-
196, România, 10-11 noiembrie 2000.

3
Bb10. Mircea Scripcariu, Gheorghe Comănescu, Sorina Costinaş, Mihaela
Iordache, Oportunitatea implementării soluţiilor compacte pentru staţiile de
distribuţie a energiei electrice din România, Conferinţa Internaţională
Energie-Mediu, CIEM 2003, Vol. I, Secţiunea 2, Tehnica tensiunilor înalte şi
compatibilitate electromagnetică, pag. 150-155, Bucureşti, România, 22-25
octombrie, 2003.
Bb11. Mircea Scripcariu, Nicolae Golovanov, Laurenţiu Lipan, Development of
energy efficiency projects in urban street lighting in Romania, Regional
Conference on Electricity Distribution, Secţiunea 5, Deregulation, open
market and utilization of electricity, Herceg Novi, Serbia şi Muntenegru, 5-8
octombrie, 2004.
Bb12. Mircea Scripcariu, Ioan Bitir-Istrate, Gheorghe Comănescu şi Nicolae
Golovanov, Soluţii eficiente ecologic si economic de reducere a impactului
asupra mediului ambiant determinat de modernizările asupra instalaţiilor
electrice de înaltă tensiune din România, Conferinţa Internaţionala Energie-
Mediu - 2005, Bucureşti, 20-22 octombrie 2005.
Bb13. Eduard Minciuc, Mircea Scripcariu şi Ioan Bitir-Istrate, Trigenerarea –
Concept, soluţii şi realizări, International Conference Energy of Moldova -
2005, Chişinău-Republica Moldova, 21-24 septembrie 2005.
Bb14. Mircea Scripcariu, Ioan Bitir-Istrate şi Eduard Minciuc, Analiza potenţialului
proiectelor de tip Joint Implementation pentru resurse regenerabile în
România, International Conference Energy of Moldova - 2005, Chişinău-
Republica Moldova, 21-24 septembrie 2005.
Bb15. Gabriel Negreanu, Ioan Bitir-Istrate şi Mircea Scripcariu, Energy Hybrid
System for Insulated Settlements in Romania, Environmental Management
Accounting and Cleaner Production 9th Annual EMAN Conference, Graz,
Austria, 26-27 aprilie 2006.
Bb16. Ioan Bitir-Istrate, Mircea Scripcariu şi Gabriel Negreanu, Overview of the
Romanian Renewable Energy Use, Environmental Management Accounting
and Cleaner Production 9th Annual EMAN Conference, Graz, Austria, 26-27
aprilie 2006.
Bb17. Mircea Scripcariu, Ion Triştiu, Ioan Bitir-Istrate, Laurenţiu Lipan,
Funcţionarea în diverse regimuri de producere de energie electrică a unui
grup de cogenerare pe o platformă industrială de talie mică, FOREN 2006,
Secţiunea 1, sesiunea plenară, Neptun, 11-15 iunie 2006.
Bb18. Mircea Scripcariu, Ion Triştiu, Ioan Bitir-Istrate, Introducerea cogenerării pe
o platformă industrială de talie mică destinată fabricării medicamentelor,
FOREN 2006, sesiunea poster, Neptun, 11-15 iunie 2006.
Bb19. Mircea Scripcariu, Laurenţiu Lipan, Ioan Bitir-Istrate, Mircea Scutariu,
Adrian Dobjanschi, Soluţii tehnico-economice pentru creşterea eficienţei
energetice în exploatarea instalaţiilor electrice de servicii proprii din
centrale de cogenerare, FOREN 2006, sesiunea poster, Neptun, 11-15 iunie
2006.

4
Bb20. Ioan Bitir-Istrate, Mircea Scripcariu, Aureliu Leca şi Cristian Istrate, Soluţii
moderne de alimentare cu energie termică a consumatorilor rezidenţiali,
FOREN 2006, sesiunea poster, Neptun 11-15 iunie 2006.
Bb21. Ioan Bitir-Istrate, Mircea Scripcariu, Eduard Minciuc şi Victor Athanasovici,
An opportunity for supporting small cogeneration/hybride systems
implementation in industry, Conferinţa ENERGEX 2007, Singapore, 26-30
noiembrie 2007.
Bb22. Aurelian Octavian Ciucă, Ioan Bitir-Istrate şi Mircea Scripcariu, Hybrid
Power-Application for Tourism in Isolated Areas, 2009 WASET ORG,
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology,
Volume 41, mai 2009, ISSN: 2070-3724, Tokyo, Japonia.
Bb23. M. Pătrășcan, I. Bitir-Istrate, M. Scripcariu, A. Leca, Waste pyrolysis project
in Romania - way to success for a cleaner environment, Conferinţa 6th
International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and
Emission Control: Waste to Wealth, 26-29 iulie, Kuala Lumpur, Malaysia,
Reference Number 42047369, 2010.
Bb24. Adrian Ciocănea, Bogdan Tofan, Mircea Scripcariu, ș.a., A Positive Energy
Territory: Case Study for Piteşti – Romania, 7th International Conference on
Energy and Environment, 22-23 October 2015, “Gheorghe Asachi”
Technical University of Iași, România.
Bb25. Mircea Scripcariu, Gabriela Nicoleta Sava, Ștefăniță Pluteanu, Sorina
Costinaș, Technical and economic requirements for developing large
offshore wind power plants in Romania – Black Sea, 2016 IEEE 16th
International Conference on Environment and Electrical Engineering
(EEEIC), 7-10 June 2016, Florence, Italy, pp. 1-6, WOS:000387085800455.
Bb26. M. Scripcariu, I. Bitir-Istrate, M. Butu, R. Porumb, A. Pavel, M. Patrascan,
Heat recovery in metallurgy. Technical and economical aspects of using
ORC installations in Romania, Conferința 6th International Conference on
Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 8-10,
Romania, ISSN 2359-7941.
Bb27. I. Bitir-Istrate, M. Scripcariu, Impactul stocării biomasei asupra funcționării
economice a unei centrale termoelectrice, Conferința 6th International
Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural
development, June 8-10, Romania, ISSN 2359-7941.
Bb28. Gabriela Nicoleta Sava, Gabriela Ionescu, Horia Necula, Mircea Scripcariu,
Minh Quan Duong, Sonia Leva, Marco Musetta, Efficiency Analysis of a
Hybrid Power System for a Campus in Romania, 2017 IEEE 17th
International Conference on Environment and Electrical Engineering and
2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, IEEE Xplore,
ISBN 978-1-5386-3917-7, 6-9 June 2017, Milan, Italy.

5
Bb29. Minh Quan Duong, Gabriela Nicoleta Sava, Marco Mussetta, Mircea
Scripcariu, Van Tan Nguyen, Design and Simulation of PI-Type Control for
the Buck Boost Converter, 8th International Conference on Energy and
Environment, CIEM 2017, University Politehnica of Bucharest and Academy
of Romanian Scientists, Bucharest, 19-20 October 2017.

Bc LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI


ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE:

Bc1. Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Managementul utilizării energiei-


soluţie importantă pentru îmbunătăţirea relaţiei furnizor-consumator de
energie, Simpozionul Naţional al Reţelelor Electrice, Vol. I, Secţiunea 1,
Management-Reformă-Privatizare, pag. 54-61, Piteşti, 9-10 septembrie 1998.
Bc2. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Analiza creşterii eficienţei economice
în distribuţia de energie electrică în zone rurale, Simpozionul Naţional al
Reţelelor Electrice, Vol. I, Secţiunea 2, Furnizarea Energiei Electrice, pag.
319-325, Piteşti, 9-10 septembrie 1998.
Bc3. Mircea Scripcariu, ş.a., Studiu de fezabilitate pentru extinderea CET
Halânga. Rezultate şi concluzii, Conferinţa RAAN-Suportul Energeticii
Nucleare, Drobeta Turnu-Severin, 6-8 septembrie, 2002.
Bc4. Mircea Scripcariu, ş.a., Oportunităţi de implementare a măsurilor rezultate
din planuri energetice municipale, Conferinţa Naţională de Echipament
Termomecanic Clasic şi Nuclear şi Energetică Urbană, Bucureşti, 12-13
iunie, 2003.
Bc5. Ioan Bitir-Istrate, Mircea Scripcariu şi Laurenţiu Lipan, Analiza potenţialului
de reducere a emisiilor de CO 2 prin valorificarea biogazului provenit de la
staţiile de tratare a apelor în motoare termice, A III-a Ediţie a Conferinţei
Naţionale ”Practici şi experienţe în protecţia mediului”, Arad, 28-30
Octombrie 2004.
Bc6. Adrian Ciocănea, Bogdan Tofan, Mircea Scripcariu, ș.a., Un teritoriu
energetic pozitiv-Studiu de caz pentru Pitești, România, Conferința Națională
a Patrimoniului Arhitectural, De la arhitectură la patrimoniu construit-secolul
XX și mai departe, București, Palatul Cotroceni, pag. 63-66, 24-25
septembrie 2015.

C. CĂRŢI

Ca

Ca1. Aureliu Leca, Mircea Scripcariu, ş.a. Principii de management energetic,


Editura Tehnică, ISBN 971-31-1030-4, pag. 109-133, 223-253, 517-544,
Bucureşti, mai 1997.

6
Ca2. Gheorghe Comănescu, Mihaela Iordache, Daniela Scripcariu, Mircea
Scripcariu, Proiectarea staţiilor electrice, Editura Printech, ISBN 973-
98523-1-9, Bucureşti, februarie 1998.
Ca3. Aureliu Leca, Virgil Muşatescu, Mircea Scripcariu, ş.a. Managementul
Energiei, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Editura AGIR, ISBN
978-973-720-087-7, pag. 164-188, Bucureşti, 2006.
Ca4. Mircea Scripcariu, Echipamente de distribuţie a energiei electrice, Editura
Politehnica Press, ISBN 978-973-7838-65-0, Bucureşti, 2008.
Ca5. Aureliu Leca, Virgil Muşatescu, Mircea Scripcariu, ş.a. Managementul
Energiei.Principii, concepte, politici, instrumente, Academia de Ştiinţe
Tehnice din România, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-190-4, pag. 178-
202, Bucureşti, 2008.
Ca6. Mircea Scripcariu, Gheorghe Comănescu, Sorina Costinaş, Elena Anghel,
Prelegeri de Partea Electrică a Centralelor şi Staţiilor, Editura Politehnica
Press, ISBN 978-606-515-073-7, Bucureşti, 2010.

D. CULEGERI ŞI ÎNDRUMARE

Db

Db1. Mihaela Iordache, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Conducerea şi


exploatarea instalaţiilor din partea electrică a centralelor, staţiile şi
posturile de transformare ale sistemului energetic naţional, Ghid
metodologic, UPB, Bucureşti, 1991.
Db2. Pavel Buhuş, Alexandru Selischi, Gabriela Dedu, Mihaela Iordache,
Gheorghe Comănescu, Basarab Guzun, Daniela Scripcariu, Mircea
Scripcariu, Partea Electrică a Centralelor, Staţiile Electrice şi Posturile de
Transformare, vol. II, Îndreptar pentru Lucrări de Proiectare a Instalaţiilor
Electrice din Sistemul Energetic Naţional, UPB, Bucureşti, 1992.
Db3. Ian Househam, Daniela Scripcariu, Mircea Scripcariu, Peter Tulej, Aspecte
economice şi financiare ale proiectelor energetice. Manual de perfecţionare
pentru Seminarul Internaţional International Workshop on Financial
Engineering (Program Phare Twinning for Change: an East-West Partnership
for Energy Efficiency), UPB-Bucureşti, România, noiembrie 1997.
Db4. Gheorghe Comănescu, Daniela Scripcariu, Mihaela Iordache, Mircea
Scripcariu, Lucrări practice la disciplinele Partea electrică a centralelor,
staţii şi posturi de transformare. Vol I: Manual pentru proiectare PECS,
UPB, Bucureşti, 1999.
Db5. Gheorghe Comănescu, Daniela Scripcariu, Mihaela Iordache, Mircea
Scripcariu, Lucrări practice la disciplinele de Partea electrică a centralelor,
staţii şi posturi de transformare. Vol I: Manual pentru proiectare PECS,
UPB, Bucureşti, 2000 (reeditare).

7
Db6. Mircea Scripcariu, Ioan Bitir-Istrate, Ştefăniţă Pluteanu, Cosmin-Marius
Vasile, Îndrumar de calcul tehnico-economic pentru domeniul energetic.
Culegere de aplicaţii pentru studenţi. Editura Politehnica Press, ISBN 978-
606-515-739-2, Bucureşti, 2016.

E. INVENŢII ŞI INOVAŢII
-

F. CONTRACTE

Fa CONTRACTE LA CARE CANDIDATUL ESTE RESPONSABIL:

Fa1. Staţia 400 kV Slatina. Echipare celulă AT 3 (extindere), Contract nr.5238,


ISPE, beneficiar RENEL, Bucureşti, 1988.
Fa2. Staţia 66 kV Hassake East, Siria (lucrare de investiţie), Contract nr.17537,
ISPE, beneficiar Autoritatea pentru Energie Electrică din Siria, Bucureşti,
1990.
Fa3. Instalaţia de legare la pământ pentru staţiile 66/20kV Allepo-East şi Barzeh,
Siria, Contract nr.906/92, beneficiar S.C. Elvimex Engineering SRL,
Bucureşti, 1992.
Fa4. Program de pregătire pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor
electrice din staţii de conexiuni şi transformare, Contract nr.6-95-1/95, UPB,
beneficiar S.C. Elvimex Engineering SRL, Bucureşti, iunie 1995.
Fa5. Ciclu de manuale inginereşti de "Eficienţă energetică" destinate
producătorilor şi utilizatorilor de energie, căldură şi combustibili, Contract
nr. 4001-tema B 140/1995, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar Ministerul
Învăţământului şi Ştiinţei, Bucureşti, noiembrie 1995.
Fa6. Analiza economică şi soluţii de finanţare pentru creşterea eficienţei
energetice la consumatorii de energie din România, Act adiţional 744/1997
la contract 537/1996, UPB-Cat. UNESCO, Bucureşti, beneficiar MCT,
noiembrie 1997.
Fa7. Twinning for Change: an East West Partnership for Energy Efficiency,
contract Proiect Phare no.55/97, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar EVA-
Austria, Bucureşti, septembrie 1997-octombrie 1998.
Fa8. Creşterea eficienţei energetice prin managementul utilizării gazelor naturale
în România. Energetica Oraşelor, Fazele a V-a şi a VI-a, Act adiţional nr.
575/1998 la contract 537/1996, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar MCT,
Bucureşti, octombrie 1998.
Fa9. Audit tehnic pentru centrala ENET Focşani, Contractor: Global Energy
Services, beneficiar: ENET Focşani şi Grivco, decembrie 1999.

8
Fa10. Proiect PHARE “Audit and Training in Occupational Health and Safety in
Thermal Power Plants”, Contractor Global Energy Services srl, beneficiar
AEA Technology-Marea Britanie, octombrie 1998-iulie 1999.
Fa11. Bankable Documentation for the Modernization of the District Heating
System Supplying Jiului-Pajura Residential Area, în cadrul programului
EcoLinks, Contractor: Global Energy Services srl, beneficiar: RADET
Bucureşti, octombrie 2000.
Fa12. Stadiul actual şi tendinţe în domeniul reţelelor de distribuţie a energiei
electrice, Contract nr. 561/13.07.2000, faza B020.3, UPB, beneficiar ANSTI,
septembrie, 2000.
Fa13. Soluţii tehnice şi investiţionale pentru îmbunătăţirea eficienţei şi siguranţei
instalaţiilor electrice de distribuţie, Contractor: UPB, beneficiar ANSTI,
Bucureşti, octombrie 2002.
Fa14. Analiza scurtării reţelelor electrice de distribuţie prin îndesirea staţiilor de
110 kV/MT, Contractor: UPB, beneficiar ANSTI, Bucureşti, noiembrie 2002.
Fa15. Greenhouse gas emissions reduction at local level through implementing
energy audits in school buildings, program EcoLinks, Contractor: Global
Energy Services, beneficiar: IIEC, USA, ianuarie 2002-decembrie 2002.
Fa16. Studiu de fezabilitate pentru realizarea unei centrale de cogenerare în zona
municipiului Ploieşti, Contractor: Global Energy Services, beneficiar:
Mitsubishi Heavy Industries, Bucureşti, martie, 2004.
Fa17. Studiu de oportunitate pentru modernizarea şi reabilitarea iluminatului
public din municipiul Focşani, Contractor: Global Energy Services,
beneficiar: Primăria Municipiului Focşani, Bucureşti, mai 2004.
Fa18. Proiect CEEX „Sistem informatic integrat pentru eficienţă energetică şi
economie de energie electrică în sectorul rezidenţial - CREFEN”,
Contractor: Global Energy Services, beneficiar: MEC, Bucureşti, 2005-2008.
Fa19. Studiu privind îmbunătăţirea protecţiei la supratensiuni atmosferice pentru
LEA 220-400kV din cadrul ST Piteşti, Contractor: UPB – CCEPM,
beneficiar: CN Transelectrica SA, Bucureşti, 2006.
Fa20. Contribuţia României la ţintele europene privind dezvoltarea surselor
regenerabile de energie - PROMES, Beneficiar Centrul Naţional de
Management Programe, Contractor Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică-ICI, Contractor partener Global Energy Services,
2007-2010.
Fa21. Consultanță pentru proiectul Parc Eolian Dorobanțu (WPP), Servicii de
inginerie electrică de verificare a proiectului tehnic pentru centrala eoliană
Dorobanțu, proiectul stației de transformare şi al reţelei de medie tensiune,
aparținând WPP, Contractor: Global Energy Services, beneficiar: CUBE
Energy România, Bucureşti, iulie-august, 2010.
Fa22. Due diligence of the 42 MW wind farm in Romania, Contractor: Mircea
SCRIPCARIU PFA, beneficiar: LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH.,
Bucureşti, iunie, 2011.

9
Fa23. Due diligence of the 80 MW wind farm in Romania, Contractor: Mircea
SCRIPCARIU PFA, beneficiar final: LAHMEYER INTERNATIONAL
GmbH., Bucureşti, iulie, 2011.
Fa24. Review of the electrical design and permitting for two wind farms of 120 MW
in Romania, Contractor: Mircea SCRIPCARIU PFA, beneficiar:
LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH., Bucureşti, 2012.
Fa25. Review of the grid connection documents for two wind farms in Romania,
Contractor: Mircea SCRIPCARIU PFA, beneficiar: LAHMEYER
INTERNATIONAL GmbH., Bucureşti, 2012.
Fa26. Review of the interconnection issues , grid connection and export curtailment
risk for the 80 MW wind farm in Romania, Contractor: Mircea SCRIPCARIU
PFA, beneficiar: LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH., Bucureşti, 2012.
Fa27. Review of acceptance procedures and licenses for two wind farms in
Romania, Contractor: Mircea SCRIPCARIU PFA, beneficiar: LAHMEYER
INTERNATIONAL GmbH., Bucureşti, 2012.
Fa28. Review of electrical and interconnerction issues for two wind farms in
Romania, Contractor: Mircea SCRIPCARIU PFA, beneficiar: LAHMEYER
INTERNATIONAL GmbH., Bucureşti, 2012.
Fa29. Servicii de consultanţă în vederea verificării tehnice pentru lucrarea:"Studiu
de fezabilitate pentru realizarea unei centrale electrice de 250 – 300 MW pe
amplasamentul CET Halânga”. Contractor: UPB - Centrul de Cercetări
Energetice şi de Protecţia Mediului, beneficiar: ISPE SA, Bucureşti,
decembrie, 2012.
Fa30. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: SC Avicarvil srl, SC Betty
Ice srl, 2012.
Fa31. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: SC Uzina Mecanică Cugir
SA, Gruppo Ragaini România srl, SC Timken România SA, SC Betty Ice srl,
2013.
Fa32. Auditul activităţii de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi
termice, ca urmare a modernizării sistemului de termoficare operat de ENET
S.A. Focşani. Contractor: UPB - Centrul de Cercetări Energetice şi de
Protecţia Mediului, beneficiar: S.C. ENET S.A. Focşani, București, februarie
2014.
Fa33. Servicii de consultanţă în domeniul tehnologiilor pentru metalurgia
neferoasă pe platforma industrială a S.C. ALRO S.A. Slatina, Contractor:
UPB - Centrul de Cercetări Energetice şi de Protecţia Mediului, beneficiar:
Elsaco Esco, București, 2014.
Fa34. Servicii de consultanţă în domeniul tehnologiilor pentru metalurgia
neferoasă pe platforma industrială a S.C. Alum S.A. Tulcea, Contractor: UPB
- Centrul de Cercetări Energetice şi de Protecţia Mediului, beneficiar: Elsaco
Esco, București, 2014.

10
Fa35. Servicii tehnice și de consultanță în legătură cu obținerea licenței de
distribuție pentru Retail Park Auchan Pitești (centru comercial deținut și
dezvoltat de NEPI în Pitești), Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiar:
Reff & Asociații SCA, București, 2014.
Fa36. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: SC Uzina Mecanică Cugir
SA, Gruppo Ragaini România srl, SC Timken România SA, SC Betty Ice srl,
2014.
Fa37. Bilanț electroenergetic pentru sistemul de distribuție a energiei electrice din
cadrul Retail Park Pitești, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: New Energy
Management, București, 2015.
Fa38. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: SC Uzina Mecanică Cugir
SA, Gruppo Ragaini România srl, SC Timken România SA, SC Betty Ice srl,
SC INTERSNACK ROMANIA srl, SC CARGILL CEREALE srl, RA-
APPS, SC KOYO ROMÂNIA SA, 2015.
Fa39. Bilanț electroenergetic pentru sistemul de distribuție a energiei electrice din
cadrul TCBCO/MTBF Timișoara, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: New
Energy Management, București, 2016.
Fa40. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: SC Uzina Mecanică Cugir
SA, Gruppo Ragaini România srl, SC Timken România SA, SC Betty Ice srl,
SC INTERSNACK ROMÂNIA srl, SC Cotroceni Park SA, SC KOYO
ROMÂNIA SA, 2016.
Fa41. Audit energetic pentru platforma industrială aparţinând S.C.REMAT SUD
S.R.L., Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: Rematholding Co srl, București,
2016.
Fa42. Audit Electroenergetic pentru “Casa ONU“ UNICEF ROMÂNIA,
Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: UNITED NATIONS CHILDREN’S
FUND (UNICEF), București, 2017.
Fa43. Servicii de management energetic conform legislației de eficiență energetică,
Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiari: Gruppo Ragaini România
srl, SC Timken România SA, SC Betty Ice srl, SC INTERSNACK
ROMÂNIA srl, SC Cotroceni Park SA, S.C. WEST GATE SRL, S.C.
NOVO PARC TREI S.R.L., 2017.

Fb CONTRACTE LA CARE CANDIDATUL ESTE PARTICIPANT:

Fb1. Instrucţiuni privind stabilirea puterii nominale a transformatoarelor de


110kV/MT, beneficiar RENEL, Bucureşti, 1987.
Fb2. Staţia 220 kV Borzeşti. Reparaţii capitale, Contract nr.5961, ISPE, beneficiar
RENEL, Bucureşti, 1988.

11
Fb3. Staţia 400/110 kV Ciuperceni (lucrare de investiţie), Contract nr.5755, ISPE,
beneficiar RENEL, Bucureşti, 1989.
Fb4. Staţia 154/34,5 kV CHE Gezende, Turcia (lucrare de investiţie), Contract
nr.4663, ISPE, beneficiar Autoritatea pentru Energie Electrică din Turcia,
Bucureşti, 1989.
Fb5. Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare.
Transformatoare de curent, Contract nr. 5489, ISPE, beneficiar RENEL,
Bucureşti, 1989.
Fb6. Staţia 400/110 kV Bechet (lucrare de investiţie), Contract nr.16545, ISPE,
beneficiar RENEL, Bucureşti, 1990.
Fb7. Studii de fiabilitate a staţiilor electrice de ÎT/MT care urmăreşte evidenţierea
implicaţiilor fiabilităţii asupra condiţiilor de exploatare a staţiilor electrice,
Faza I, Contract nr. 6-90-1/1990, UPB, beneficiar IRE Suceava, Bucureşti,
decembrie 1990.
Fb8. Studii de fiabilitate a staţiilor electrice de ÎT/MT prin care se urmăreşte
evidenţierea implicaţiilor fiabilităţii asupra condiţiilor de exploatare a
staţiilor electrice, Faza a II-a, Contract nr. 6-90-1/1990, UPB, beneficiar
IRE Suceava, Bucureşti, iulie 1991.
Fb9. Studiu privind analiza influenţei regimurilor de exploatare asupra
funcţionării utilajelor ansamblului echipamentelor sistemului Metrou pentru
magistrala nr.3, Contract 6-91-8/1991, UPB, beneficiar Metroul SA,
Bucureşti, 1991.
Fb10. Conducere prin dispecer a sistemului naţional de energie, Faza I, Contract
nr. 6-91-4/1991, UPB, beneficiar MIS, Bucureşti, 1991.
Fb11. Stabilirea unor principii şi metode privind o politică eficientă de tarifare a
energiei electrice furnizată diferitelor categorii de consumatori din ţara
noastră. Faza I - Concepte şi premise privind proiectarea sistemelor de
tarifare pentru energia electrică, Contract nr.1576/91, UPB, beneficiar
RENEL-DGTDEE, Bucureşti, 1991.
Fb12. Metode şi tehnici manageriale necesar a fi utilizate în sistemul energetic,
Contract 6-92-4/1992, UPB, beneficiar ICEMENERG, Bucureşti, 1992.
Fb13. Proiecţii energetice la nivelul anilor 2000-2005-2010 în contextul actualelor
prognoze ale structurii resurselor energetice naţionale şi mondiale, Contract
nr. 6-91-5A/1991, UPB, beneficiar MIS, Bucureşti, 1992.
Fb14. Politici energetice şi de mediu ambiant în ţările Europei Centrale şi de Est,
Contract nr.1019B/93, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar MCT, Bucureşti,
1993.
Fb15. Încercări de tensiuni înalte pentru lanţuri de izolatoare de susţinere şi de
întindere cu tensiunea nominală de 132 kV, Contract nr. 7-93-12/1993, UPB,
beneficiar Electromontaj SA, Bucureşti, 1994.
Fb16. Propunerea unei strategii energie-mediu ambiant pentru România, Contract
nr.6-94-3/94, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar MCT, Bucureşti, septembrie
1994.

12
Fb17. Studiu asupra evaluării consumului de resurse primare şi situaţia
sectoarelor energetice în ţările dezvoltate şi în ţările din Europa Centrală şi
de Est. Consecinţe asupra sectorului petrolier din România, Contract nr.6-
94-4/94, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar ICPT Câmpina, Bucureşti,
octombrie 1994.
Fb18. Reducerea pierderilor energetice la societăţile comerciale prin
managementul consumului de energie, Contract nr.62-95-1/95, UPB-Cat.
UNESCO, beneficiar FPS, Bucureşti, mai 1995.
Fb19. Promovarea unor noi relaţii furnizor-consumator de energie: managamentul
consumului de energie (DSM), politici tarifare, Fazele I şi a II-a, Contract nr.
62-95-02/1995, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar MCT, Bucureşti, noiembrie
1995.
Fb20. Creşterea eficienţei energetice prin managementul utilizării gazelor naturale
în România, Fazele I şi a II-a, Contract nr. 537-B1/1996, UPB-Cat.
UNESCO, beneficiar MCT, Bucureşti, noiembrie 1996.
Fb21. Creşterea eficienţei energetice prin managementul utilizării gazelor naturale
în România. Propuneri pentru creşterea eficienţei energetice, Fazele a III-a
şi a IV-a, Act adiţional 744/1997 la contract 537/1996, UPB-Cat. UNESCO,
beneficiar MCT, Bucureşti, noiembrie 1997.
Fb22. Creşterea eficienţei energetice prin managementul utilizării gazelor naturale
în România. Considerarea unor soluţii noi şi a resurselor regenerabile
pentru alimentarea cu energie, Act adiţional nr.199/1999 la contract
537/1996, UPB-Cat. UNESCO, beneficiar MCT, Bucureşti, noiembrie 1999.
Fb23. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi reducerea impactului acestora
asupra mediului înconjurător, Executant FREM, beneficiar MEC, decembrie
2001.
Fb24. Studiu pentru elaborarea Planului Energetic al Municipiului Focşani,
Executant Global Energy Services srl, beneficiar Primăria Municipiului
Focşani, martie 2002.
Fb25. Optimizarea schemei de alimentare şi verificarea echipamentelor şi
aparatajului de comutaţie primară din Combinatul Letea Bacău, Contract nr.
11/2002, UPB-Catedra Centrale Electrice şi Energetică Industrială, beneficiar
SC Letea Bacău SA, iunie, 2003.
Fb26. Strategie de încălzire pentru municipiul Galaţi, Executant Global Energy
Services, beneficiar Primăria Municipiului Galaţi, Bucureşti, noiembrie
2003.
Fb27. Direcţii şi costuri pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător,
în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau a Uniunii Europene, la re-
tehnologizarea liniilor electrice aeriene şi a staţiilor de înaltă tensiune din
reţeaua de transport a energiei electrice, Executant FREM, beneficiar CN
Transelectrica SA, mai, 2004.
Fb28. Studiu de prefezabilitate pentru instalarea de turboagregate cu
contrapresiune de tip DKA, AKR sau DKAR, pentru înlocuirea destinderii
aburului în SRR, în scopul creşterii producţiei de electricitate în cogenerare,

13
la Sucursala ROMAG TERMO a R.A.A.N., Contractor: Global Energy
Services, beneficiar: RAAN, Sucursala ROMAG TERMO, faza I, Bucureşti,
mai 2004.
Fb29. Creşterea eficienţei energetice la SC Viromet SA, Victoria, prin utilizarea
aburului uzat din procesul tehnologic pentru producerea de energie electrică
(Studiu de fezabilitate), Contractor: Global Energy Services, beneficiar:
UNDP-GEF, Bucureşti 2005
Fb30. Studiu de fezabilitate pentru instalarea unui grup de 100 MW la CET
Halânga, Contractor: Global Energy Services, beneficiar: RAAN, Sucursala
ROMAG TERMO, Bucureşti, aprilie 2005.
Fb31. Preliminarea performanţelor unui grup de condensaţie de 100 MW realizabil
în România, pentru extinderea Romag Termo Halânga. Fundamentarea
soluţiilor de evacuare a gazelor de ardere de la cazanele Romag Termo,
după realizarea instalaţiilor de desulfurare, corelat cu extinderea centralei
cu noul grup, Contractor: Global Energy Services, beneficiar: RAAN,
Sucursala ROMAG TERMO, Bucureşti, octombrie 2005.
Fb32. Programul USAID de Asistenţă pentru Energie a României (REP 3),
noiembrie 2005-decembrie 2006.
Fb33. Studiu privind soluţiile eficiente de alimentare, transport şi distribuţie a
căldurii în Municipiului Galaţi, Contractor: Global Energy Services,
beneficiar: SC APATERM SA Galaţi, martie 2006.
Fb34. Proiect CEEX „Echipamente şi tehnologii ecologice pentru conversia
eficientă a energiilor regenerabile (energia solară, energia eoliană, biomasa
şi energia valurilor) în scopul reducerii consumurilor din surse clasice
poluante - ENCONVEC”, Contractor: Global Energy Services, beneficiar:
MEC, Bucureşti, 2006.
Fb35.Phare, MFP-CFCU, RAEF, Further Electricity Distribution Privatization,
servicii de consultanţă tehnică pentru privatizarea sectorului distribuţiei
energiei electrice (S.C. Electrica Muntenia Nord S.A., S.C. Electrica
Transilvania Nord S.A., S.C. Electrica Transilvania Sud S.A.), Contractor
Global Energy Services, beneficiar RAEF, aprilie 2006-iunie 2006.
Fb36. Proiect CEEX „Sisteme autonome avansate de producere a energiei electrice
şi termice utilizând biogazul ca sursǎ regenerabilă” - SAPETBIO”,
Contractor: Universitatea Politehnica Bucureşti, beneficiar: MEC, Bucureşti,
2006.
Fb37. Alimentarea cu energie electrică şi termică a complexului turistic Vârful lui
Roman, situat la nord de Horezu, studiu de fezabilitate, Contractor: Global
Energy Services, beneficiar: S.C. MB Telecom, martie 2008.
Fb38. Studiu de oportunitate privind valorificarea energetică a doua zăcăminte de
gaze naturale din România - Boiştea şi Dorneşti Sud, Contractor: Global
Energy Services, beneficiar: AURELIAN OIL & GAS, septembrie 2008.
Fb39. Strategie pentru resursele regenerabile ale Judeţului Argeş, Contractor:
Global Energy Services, beneficiar: Agenţia de Implementare a Proiectelor
de Dezvoltare a Judeţului Argeş, decembrie 2008.

14
Fb40. Studiu de oportunitate privind modificarea contractului de furnizare energie
electrică pentru hotelul Ramada Sibiu, în vederea reducerii facturii lunare,
Contractor: Global Energy Services, beneficiar: S.C. ATLASSIB HOTELS,
aprilie 2009.
Fb41. Master plan energetic pentru oraşul Avrig, Contractor: Global Energy
Services, beneficiar: Primăria orașului Avrig, mai 2009.
Fb42. Studiu de fezabilitate privind instalarea unei Centrale Termice de 400 MW
Pentru Rafinăria Alum Tulcea, Contractor: Global Energy Services,
beneficiar: S.C. ALUM S.A., iulie 2009.
Fb43. Elaborare strategie energetică a oraşului Turceni, Contractor: Global
Energy Services, beneficiar: Consiliul Local Turceni, 2010.
Fb44. Întocmire documentaţie pentru accesarea fondurilor structurale
(nerambursabile) pentru proiectul de extindere şi modernizare a reţelelor de
distribuţie a energiei electrice – Spor de putere Tymbark Maspex România
SRL, Contractor: Global Energy Services, beneficiar: SC TYMBARK
MASPEX ROMÂNIA, iulie 2010.
Fb45. Îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor GDF SUEZ în domeniul
proiectelor de creştere a eficienţei energetice, Finanțarea proiectelor de
eficiență energetică vizând consumurile de gaz natural în industrie,
Contractor: Global Energy Services Contractor, beneficiar: GDF Suez
Energy România, București, decembrie 2010.
Fb46. Consultanță pentru elaborarea lucrării „Audit tehnico-economic al
funcţionării centralei termoelectrice din Gong Yi, China”, Contractor:
Mircea SCRIPCARIU PFA, beneficiar: SC Romenergy Investment Company
SA, Bucureşti, aprilie-iunie, 2011.
Fb47. Consultanță pentru elaborarea lucrării „Audit energetic pentru platforma
industrială – S.C. PIRELLI TYRES România”, Contractor: Mircea
SCRIPCARIU PFA, beneficiar: Ioan-Sevastian BITIR-ISTRATE PFA,
Bucureşti, mai-iunie, 2011.
Fb48. Consultanță pentru elaborarea lucrării “Studiu privind oportunitatea
participării grupului VIMETCO la construcţia unui nou grup energetic de
500MW pe lignit, la Termocentrala Rovinari”, Contractor: Mircea
SCRIPCARIU PFA, beneficiar: SC ENERGO-SUD S.R.L, Bucureşti, iunie,
2011.
Fb49. Consultanță pentru elaborarea lucrării “Studiu privind oportunitatea
participării grupului VIMETCO la construcţia câte unui nou grup energetic
de 135MW pe cărbune la CET1 şi CET2 Oradea”, Contractor: Mircea
SCRIPCARIU PFA, beneficiar: SC ENERGO-SUD S.R.L, Bucureşti, iulie,
2011.
Fb50. Audit energetic pentru platforma industrială – S.C. VRANCART S.A.,
Contractor: Elsaco, beneficiar: S.C. VRANCART S.A., Bucureşti, 2012.
Fb51. Audit energetic pentru platforma industrială aparţinând S.C. RECON S.A.,
Contractor: Elsaco, beneficiar: S.C. RECON S.A., Bucureşti, 2012.

15
Fb52. Audit energetic pentru clădirile H1,H2,H3,H4, A1 şi 2 X B1 din cadrul
Complexului West Gate Business Park, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar:
SC West Gate srl, Bucureşti, 2013.
Fb53. Audit energetic pentru platforma industrială aparținând SC Kandia Dulce
din Șoseaua Viilor nr. 20, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: SC Kandia
Dulce SA, Bucureşti, 2013.
Fb54. Audit energetic pentru conturul parcului auto și pentru utilajele
consumatoare de carburant aparținând S.C. SOCEP S.A., Contractor: Elsaco
Esco, beneficiar: SC Socep SA Constanta, Bucureşti, 2014.
Fb55. Verificare analiză energetică la CONPET SA faza I, Contractor: PFA
Scripcariu Mircea, beneficiar: PFA Bitir-Istrate Ioan-Sevastian, Bucureşti,
2014.
Fb56. Raport de analiză documente implementare ISO 50001 CONPET SA faza a
II-a, Contractor: Scripcariu Mircea PFA, beneficiar: PFA Bitir-Istrate Ioan-
Sevastian, Bucureşti, 2015.
Fb57. Servicii privind elaborarea bilanțului energetic din Stația Băicoi – CONPET
S.A. PLOIEȘTI, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: CONPET S.A.,
București, 2015.
Fb58. Audit energetic pentru întregul contur de consum energetic care aparține
beneficiarului, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: UPC România srl,
București, 2015.
Fb59. Audit energetic pe întreg conturul energetic de la SC AS METAL COM srl,
Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: AS METAL COM SRL, București,
2015.
Fb60. Audit energetic și evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice
din instalațiile de utilizare a energiei electrice și receptoarele electrice
aparținând SC METROREX S.A., Contractor: Elsaco Esco, beneficiar:
METROREX S.A., București, 2016.
Fb61. Audit energetic pentru întregul contur aparținând BLUE AIR-AIRLINE
MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar:
BLUE AIR-AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, București,
2016.
Fb62. Audit Energetic pentru întregul contur de consum energetic al COMPANIEI
NAȚIONALE LOTERIA ROMÂNĂ S.A., Contractor: Elsaco Esco, beneficiar:
COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A., București, 2016.
Fb63. Program de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Suceava,
Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: Primăria Suceava, 2016.
Fb64. Audit supraveghere stadiu de implementare măsuri de eficiență energetică la
ALRO Slatina, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: ALRO SA, București,
2016.
Fb65. Audit supraveghere stadiu de implementare măsuri de eficiență energetică la
ALUM Tulcea, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: Alum Tulcea, București,
2017.

16
Fb66. Audit supraveghere stadiu de implementare măsuri de eficiență energetică la
ALRO Slatina, Contractor: Elsaco Esco, beneficiar: ALRO SA, București,
2017.

G. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NEPUBLICATE

G1. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Mihai Sănduleac, Compensarea


automată a factorului de putere în reţele electrice (premiul al II-lea), IPB,
Bucureşti, mai 1983.
G2. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Îmbunătăţirea factorului de putere cu
considerarea regimului deformant (premiul al II-lea), Sesiunea de
comunicări ştiinţifice studenţeşti pe ţară, Institutul Politehnic din Timişoara,
menţiune pe ţară, decembrie 1984.
G3. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Calculul unor mărimi ce intervin în
studiul supratensiunilor atmosferice provocate de loviturile directe ale
trăsnetului în linii electrice aeriene (premiul al II-lea), IPB, Bucureşti, mai
1984.
G4. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, The Romanian Energy Sector in
Transition: Present Situation and Perspectives, Universitatea Sunderland
(Marea Britanie), mai 1994.
G5. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Present Situation and Perspectives of
the Romanian Power Generation, Transmission and Distribution System,
Universitatea Durham (Marea Britanie), iulie 1994.
G6. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Propunerea unei strategii energie-
mediu ambiant pentru România, UPB, Bucureşti, noiembrie 1994.
G7. Mircea Scripcariu, Tehnologii eficiente pentru concepţia şi funcţionarea
instalaţiilor electrice, Coelme SPA (Italia) şi Catedra UNESCO, UPB,
Bucureşti, aprilie 1995.
G8. Mircea Scripcariu ş.a., Tehnologii moderne pentru instalaţiile electrice din
centrale şi staţii de conexiuni şi transformare, pentru distribuţia şi consumul
de energie electrică, Rolls-Royce/Reyrolle Ltd. (Marea Britanie) şi Catedra
UNESCO, UPB, Bucureşti, mai 1995.
G9. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Un punct de vedere privind criterii
pentru alegerea proiectelor de investiţii şi pentru modernizarea instalaţiilor
energetice, RENEL, Bucureşti, iunie 1995.
G10. Mircea Scripcariu, Aureliu Leca, Daniela Scripcariu, Romanian energy-
environment strategy and the sustainable development, Seminarul
Internaţional al WorldWatch Institute, Bucureşti, 22-23 martie 1996.
G11. Mircea Scripcariu, Aureliu Leca, Daniela Scripcariu, Strategia energie-
mediu ambiant pentru România în contextul dezvoltării durabile,
Proceedings of seminar on Design and Technology of Reinforced Soil
Structures, EU PHARE Programme, Training Centre on Sustainable
Development, Bucureşti, 9-12 decembrie 1996.

17
G12. Mircea Scripcariu, Aspecte tehnico-economice referitoare la instalaţiile de
legare la pământ din întreprinderile cu profil chimic, IPROCHIM, Bucureşti,
1996.
G13. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Main Categories of Instruments that
Can Be Used for Energy Efficiency Policies, Seminarul Internaţional
International Workshop on Marketing Energy Efficiency (Programul Phare
Twinning for Change: an East-West Partnership for Energy Efficiency
Organisations), Budapesta, Ungaria, 10-13 decembrie 1997.
G14. Mircea Scripcariu, Financial Engineering, International Workshop on
Twinning and Networking of Energy Efficiency Organisations, Dobogokö,
Ungaria, 19-20 martie 1998.
G15. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Analiza economică a proiectelor,
Cursuri de instruire organizate de GTDEE (Cluj, Craiova, Galaţi, Suceava),
iunie-iulie 1998.
G16. Mircea Scripcariu, Daniela Scripcariu, Rolul diverselor organizaţii în
promovarea eficienţei energetice, Cursuri de instruire organizate de GTDEE
(Cluj, Craiova, Galaţi, Suceava), iunie-iulie 1998.
G17. Mircea Scripcariu, Rolul diverselor organizaţii în promovarea eficienţei
energetice, Cursul de vară Eficienţa Energetică organizat de CONEL şi
Fundaţia Universitară a Mării Negre, 30 august-6 septembrie 1998.
G18. Mircea Scripcariu, Managementul Proiectelor de Eficienţă Energetică,
Seminar MUNEE II, organizat de APER, Neptun, România, 12 iunie, 2002.
G19. Mircea Scripcariu, Privatizarea serviciilor de alimentare cu căldură pentru
populaţie, Simpozionul “Serviciile de Încălzire Urbană din România –
Prezent şi Viitor”, organizat de ASER pentru factori de decizie din utilităţile
furnizoare de energie termică, Târgovişte, România, iulie, 2002.
G20. Mircea Scripcariu, Oportunităţi de implementare a măsurilor de creştere a
eficienţei energetice, Seminar în cadrul proiectului internaţional
“Greenhouse gas emissions reduction at local level through implementing
energy audits in school buildings”, Giurgiu, 11 decembrie 2002.
G21. Mircea Scripcariu, Oportunităţi de implementare a măsurilor rezultate din
planuri energetice municipale, Conferinţa Naţională de Echipament
Termomecanic Clasic şi Nuclear şi Energetică Urbană, Bucureşti, 12-13
iunie, 2003.
G22. Mircea Scripcariu, Sisteme tehnologice pentru producerea, transportul şi
distribuţia energiei electrice, Programul USAID de Asistenţă pentru Energie
a României (REP 3), seminar, Bucureşti, iunie 2006.
G23. Mircea Scripcariu, Sondaj asupra calităţii şi accesului la sistemele de
alimentare centralizată cu energie termică, Programul USAID de Asistenţă
pentru Energie a României (REP 3), seminar, Bucureşti, iulie 2006.

18
G24. Mircea Scripcariu, Îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor GDF SUEZ în
domeniul proiectelor de creştere a eficienţei energetice, Finanțarea
proiectelor de eficiență energetică vizând consumurile de gaz natural în
industrie, Posibilităţi de finanţare a proiectelor de creştere a eficienţei
energetice, decembrie 2010, Sediul GDF Suez Energy România.
G25. Mircea Scripcariu, Eficiența energetică în industrie. Avantaje și acțiuni
necesare. Conferința OPP REMAT, București, RIN Grand Hotel, 16 – 17
noiembrie 2015.

19

S-ar putea să vă placă și