Sunteți pe pagina 1din 1

fara CNP (toate aceste Tnscrisuri au fost depuse Tn copie conform cu originalul la dosarul initial nr.

9
4
1031/86/2014 aflat pe rolul Tribunalului Suceava la data de 31.03.2014);
TN DREPTTmi Tntemeiez cererea pe disp, art. 61 $i urmatoarele din Noul Cod de procedura civila
(NCPC).
Totodata, Tn virtutea Art. 29 din Legea nr. 47/1992 actualizata, invoc exceptia de
neconstitutionalitate a Art. 62. alin. (21. (3) NCPC deoarece prin limitarea impusa cererii de interventie
principale se Tncalca de catre legiuitor Art. 21, alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei {este nelegala
vreo interpretare Tn sensul ca as fi putut Tn mod direct sau Tn alt mod sa ma adresez instantei ptr. a
obtine un act de identitate fara CNP, etc. deoarece alin. (1) din cadrul Art. 21 din Constitutia Romaniei
nu prevede vreo Tngradire a actiunii (precum articolul incriminat din NCPC), iar modul de adresare,
respectiv momentul Tmi apartine. "Nici o lege nu poate Tngradi acest drept" [Art. 21, alin. (2) din

Constitutia Romaniei]; iar, pe de alta parte, ab initio. legile sunt (teoretic) Tn folosul cetatenilor etc.},
-
iar, Tn cazul de fata, mi se Tncalca dreptul meu potential de a beneficia de dreptul dedus judecatii,
implicit un drept strans legat de acesta.
Tn consecinta, cer ca pronuntarea asupra caracterului acestei cereri de interventie, respectiv
judecarea Tn aceasta cauza, si fie facute dupa pronuntarea de catre Curtea Constitutionals pe
exceptia invocata a Art. 62. alin. (2). (3) NCPC.

Cu deosebita considerate,
T *

Data: Intervenient:
22.04.2018 Barbir Florentina Gabriela
iabrie Danut
prin mandatar Barbir Gabriel

-•
:

.
••

S-ar putea să vă placă și