Sunteți pe pagina 1din 10

INTREBARI PROPUSE CONTABILITATE FINANCIAR - AN III STAGIU

1. Defini i costul de achizi ie i prezenta i componentele acestuia.


2. Defini i costul de produc ie i prezenta i componentele acestuia.
3. Prezenta i conform OMFP 1802/2014 categoriile de entit i raportoare i criteriile de încadrare.
4. Prezenta i i defini i conform OMFP 1802/2014 elementele direct legate de evaluarea poziiei
financiare reflectate prin bilan.
5. Prezenta i i defini i conform OMFP 1802/2014 elementele direct legate de evaluarea
performanei financiare prin intermediul contului de profit i pierdere.
6. Ce cuprind situa iile financiare anuale pentru microentit i?
7. Ce cuprind situa iile financiare anuale pentru entit ile mici?
8. Ce cuprind situa iile financiare anuale pentru entit ile mijlocii i mari?
9. Prezenta i conform OMFP 1802/2014 caracteristicile calitative ale informaiilor financiare.
10. Enumera i conform OMFP 1802/2014 principiile generale de raportare financiar.
11. În ce const principiul continuitii activitii? Exemple de aplicare.
12. În ce const principiul permanenei metodelor? Exemple de aplicare.
13. În ce const principiul prudenei? Exemple de aplicare.
14. În ce const principiul contabilitii de angajamente? Exemple de aplicare.
15. În ce const principiul intangibilitii? Exemple de aplicare.
16. În ce const principiul necompensrii? Exemple de aplicare.
17. Defini i politicile contabile. Exemple de politici contabile.
18. Ce sunt i cum se contabilizeaz erorile contabile?
19. Ce sunt i cum se contabilizeaz evenimentele ulterioare datei bilan ului?
20. Evaluarea la data intrrii în entitate.
21. Ce sunt reducerile comerciale i cum se contabilizeaz?
22. Ce sunt reducerile financiare i cum se contabilizeaz?
23. Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor.
24. Ce reprezint costurile îndatorrii i cum se contabilizeaz?
25. Evaluarea la inventar i evaluarea la bilan . Prezentarea elementelor în situa iile financiare.
26. Evaluarea la data ieirii din entitate.
27. Evaluarea alternativ la valoarea just. Regulile reevalurii.
28. Formatul bilan ului conform OMFP 1802/2014.
29. Formatul contului de profit i pierdere conform OMFP 1802/2014.
30. Defini i conform OMFP 1802/2014: amortizarea, valoarea amortizabil i durata de utilizare
economic.
31. Definirea, componen a i recunoaterea ini ial a imobilizrilor necorporale.
32. Componen a costului unei imobilizri necorporale dobândite separat.
33. Costul unei imobilizri necorporale generate intern.
34. Reflectarea în contabilitate a concesiunilor primite.
35. Ce este fondul comercial i cum se recunoate în situa iile financiare?
36. Amortizarea imobilizrilor necorporale.
37. Definirea i recunoaterea imobilizrilor corporale.
38. Ce sunt investi iile imobiliare? Exemple de investi ii imobiliare.
39. Ce sunt activele biologice productive? Recunoaterea activelor biologice productive.
40. Ce este contractul de leasing? Care sunt tipurile de leasing conform OMFP 1802/2014?
41. Care sunt condi iile clasificrii unui leasing ca fiind financiar conform OMFP 1802/2014?
42. Reflectarea în contabilitate a leasingului financiar.
43. Reflectarea în contabilitate a leasingului opera ional.
44. Ce este i cum se contabilizeaz leaseback-ul?
45. Ce sunt i cum se contabilizeaz stimulentele acordate la încheierea sau la renegocierea unor
contracte de leasing opera ional?
46. Exemple de costuri care se efectueaz în legtur cu construcia unei imobilizri corporale.
47. Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizri corporale.
48. Ce sunt i cum se contabilizeaz cheltuielile ulterioare efectuate în legtur cu o imobilizare
corporal?
49. Ce sunt i care este tratamentul contabil al provizioanelor pentru dezafectarea imobilizrilor
corporale?
50. Amortizarea imobilizrilor corporale.
51. Definirea i evaluarea imobilizrilor financiare.
52. Definirea i componen a activelor circulante.
53. Definirea, componen a i evaluarea stocurilor.
54. În ce const metoda costului standard?
55. În ce const metoda pre ului cu amnuntul?
56. În ce const metoda inventarului permanent?
57. În ce const metoda inventarului intermitent?
58. Ce sunt i cum se contabilizeaz efectele comerciale?
59. Prezenta i câteva aspecte legate de contabilitatea opera iunilor în valut.
60. Prezenta i câteva cazuri particulare legate de contabilitatea furnizorilor.
61. Prezenta i câteva cazuri particulare legate de contabilitatea clien ilor.
62. Defini i provizioanele, datoriile contingente i activele contingente. Criterii de recunoatere,
exemplificare.
63. Ce sunt i cum se contabilizeaz împrumuturile din emisiuni de obliga iuni?
64. Provizioanele: definire, categorii i reguli generale de contabilizare.Cazuri particulare.
65. Subven iile: definire, clasificare, reguli generale privind recunoaterea. Momentul recunoaterii
în contul de profit i pierdere.
66. Ce sunt i cum se contabilizeaz subven iile aferente activelor?
67. Ce sunt i cum se contabilizeaz subven iile aferente veniturilor?
68. Ce sunt i cum se contabilizeaz activele primite prin transfer de la clien i?
69. Capitalurile proprii: definire i componen .
70. Care sunt i cum se contabilizeaz opera iile prin care se majoreaz capitalul social?
71. Care sunt i cum se contabilizeaz opera iile prin care se diminueaz capitalul social?
72. Ce sunt i cum se determin primele de capital?
73. Veniturile: definire i clasificare.
74. Ce sunt i cum se contabilizeaz programele de fidelizare a clien ilor?
75. Prezenta i câteva aspecte legate de contabilitatea veniturilor financiare.
76. Veniturile din vânzri de bunuri: criterii generale de recunoatere; cazuri particulare.
77. Veniturile din prestrile de servicii: definire, recunoatere, cazuri particulare.
78. Cheltuielile: definire i clasificare.
79. Situa ia fluxurilor de trezorerie: componen a activit ilor de exploatare.
80. Situa ia fluxurilor de trezorerie: componen a activit ilor de investi ii.
81. Situa ia fluxurilor de trezorerie: componen a activit ilor de finan are.
82. Situa ia fluxurilor de trezorerie: metoda indirect.
83. Ce cuprind în general notele explicative la situaiile financiare anuale?
84. Coninutul notelor explicative la situaiile financiare anuale pentru toate entitile.
85. Ce informaii suplimentare prezint în notele explicative entitile mijlocii i mari, precum i
entitile de interes public?
86. Care sunt bazele de evaluare la care face referire OMFP nr. 1.802/2014?
87. Care este tratamentul contabil al schimburilor de active conform OMFP nr. 1.802/2014?
88. Transferurile în sau din categoria investiiilor imobiliare.
89. În ce constau lucrrile de închidere a exerci iului financiar?
90. Care sunt documentele întocmite cu ocazia inventarierii?
91. Cum se contabilizeaz plusurile constatate la inventar? Exemplifica i cazurile particulare.
92. Cum se contabilizeaz minusurile constatate la inventar? Exemplifica i cazurile particulare.
93. Care sunt categoriile de entit i raportoare obligate la auditarea situa iilor financiare anuale
conform OMFP 1802/2014?
94. Ce sunt i cum se contabilizeaz elementele extrabilen iere?
95. Care sunt i cum se contabilizeaz opera iile privind ieirea imobilizrilor corporale din
entitate?
96. Ce sunt activele biologice de natura stocurilor i produsele agricole i cum se contabilizeaz?
97. Ce sunt i cum se contabilizeaz valorile de încasat?
98. În ce constau opera iile de regularizare a inventarului?
99. Cum se realizeaz i contabilizeaz distribuirea rezultatului exerci iului?
100. Ce presupune schimbarea metodei reevaluarii cu metoda costului?
INTREBARI PROPUSE FISCALITATE - AN III STAGIU

1. Care este principala conditie de forma pentru a se exercita dreptul de deducere a TVA?
2. Ce reprezinta achizitia intracomunitara de bunuri?
3. Ce reprezinta livrarea intracomunitara de bunuri?
4. Ce reprezinta importul de bunuri?
5. Ce reprezinta exportul de bunuri?
6. Ce este o achizitie locala de bunuri?
7. Ce reprezenta o livrarea locala de bunuri?
8. Cum se determina rezultatul fiscal?
9. Care este formula rezultatului fiscal in functie de rezultatul contabil?
10. Care este diferenta dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala?
11. Ce este creditul fiscal extern?
12. Care sunt perioadele in care se calculeaza impozitul pe profit?
13. Care sunt cotele de TVA in Romania? Prezentati cate o operatiune pentru fiecare cota in parte.
14. Care sunt perioadele fiscale pentru TVA si in functie de ce anume se stabilesc?
15. Care sunt modalitatile prin care se corecteaza facturile?
16. Care sunt documentele ce trebuiesc intocmite pentru evidenta operatiunilor in sfera de aplicare
a TVA?
17. Care sunt conditiile pentru ca o persoan juridic român sa fie considerata microintreprindere?
18. Care sunt veniturile din activitati independente?
19. Ce este un dividend?
20. Ce sunt persoanale afiliate?
21. Ce sunt profesiile liberale?
22. Ce este o redeventa?
23. Ce reprezinta sediul permanent?
24. Dati exemple de venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit (4 exemple).
25. Dati exemple de cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit (4 exemple).
26. Dati exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit (4
exemple).
27. Care sunt regulile de ieire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului?
28. Din ce este constituita baza impozabil a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?
29. Care sunt categoriile de venituri supuse impozitului pe venit?
30. Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor privind sponsorizarea, la calculul impozitului pe
profit?
31. Cum se determin venitul net anual din activit i independente în sistem real?
32. Cum se stabileste venitul net anual pe baza normelor de venit?
33. Cum se stabileste venitului net anual din drepturi de proprietate intelectual?
34. Care sunt veniturile ce sunt considerate asimilate veniturilor din salarii?
35. Cum se determina baza de calcul pentru impozitul pe veniturile din salarii?
36. Care este tratamentul fiscal al tichetelor de masa din punct de vedere al impozitului pe
veniturile din salarii?
37. Ce sunt veniturile din cedarea folosin ei bunurilor si cum se stabileste venitului net anual din
cedarea folosin ei bunurilor?
38. Care este principiul de impozitare a veniturile ob inute din România de nereziden i? Ce reguli
se aplica cand se retine impozitul?
39. Ce reprezinta evitarea dublei impuneri international? Cum se realizeaza evitarea dublei
impuneri international?
40. Care sunt opera iunile impozabile în România din punctul de vedere al taxei pe valoarea
adaugata?
41. Ce sunt activit ile economice din punct de vedere al TVA?
42. Cine sunt persoanele impozabile din punct de vedere al TVA?
43. Care sunt opera iuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata?
44. Ce reprezinta faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata?
45. Care sunt operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere?
46. Care sunt operatiunile scutite de TVA cu drept de deducere?
47. Ce este prorata TVA si in ce situatii se foloseste?
48. Ce este structura de comisionar?
49. Definiti si prezentati ce reprezinta o activitate independent din punct de vedere fiscal.
50. Prezentati care sunt diferentele dintre activitatile dependente si cele independente
51. Conform Codului Fiscal, ce reprezinta dividendul? Ce venituri pot fi asimilate dividendelor?
52. Care sunt criterile pentru care o activitate poate fi considerata a se desfasura in mod
independent conform Codului Fiscal.
53. Care este tratamentul fiscal in cazul organizatiilor non-profit?
54. Cum se determina impozitul ONG-urilor in cazul in care acestea desfasoara atat activitati
economice, cat si activitati non-economice
55. Care sunt veniturile neimpozibile in cazul ONG-urilor. Dati cateva exemple.
56. Care este regimul special pentru contribuabilii care desfoar activit i de natura barurilor de
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor.
57. Care sunt cheltuielile deductibile in cazul impozitului pe profit. Dati cateva 4 exemple.
58. Cum se corecteaza erorile înregistrate în contabilitate, pentru determinarea rezultatului fiscal?
59. Tratamentul fiscal al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare
60. Ce reprezinta scutirea de impozit a profitului reinvestit?
61. Din punct de vedere fiscal, explicati tratamentul veniturilor din dividende inregistrate de o
societate platitoare de impozit pe profit.
62. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol, inregistrate de o societate platitoare de
impozit pe profit.
63. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea, inregistrate de o societate
platitoare de impozit pe profit.
64. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sczmintele, perisabilit ile, pierderile rezultate
din manipulare/depozitare, inregistrate de o societate platitoare de impozit pe profit.
65. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor cu dobânda i diferen ele de curs valutar,
inregistrate de o societate platitoare de impozit pe profit.
66. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea, inregistrate de o societate platitoare
de impozit pe profit.
67. In cazul in care se constat un minus la inventar de materii prime, care nu poate fi imputat, iar
materiile prime nu sunt asigurate, care sunt incidenele din punct de vedere fiscal?
68. Prezentati tratamentul fiscal al cheltuielilor cu vehiculelor rutiere motorizate, inregistrate de o
societate platitoare de impozit pe profit
69. Prezentati tratamentul fiscal al constituirii sau majorarii rezervei legale la o societate platitoare
de impozit pe profit
70. Ce este pierderea fiscala si care este tratamentul fiscal al acesteia?
71. Prezentati modul de determinare a impozitului pe dividende. Care sunt obligatiile declarative
ale unei societati in cazul in care aceasta distribuie dividende asociatilor/actionarilor?
72. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o societate pentru a aplica impozitul pe
venitul microintreprinderilor?
73. In ce conditii o societate ce aplica impozitul pe venitul microintreprinderilor poate opta pentru
aplicarea impozitului pe profit. Precizati care sunt obligatiile declarative in acest sens.
74. Care sunt activitatile exceptate pentru care societatile nu pot aplica impozitul pe venitul
microintreprinderilor?
75. Pentru anul 2017, care este plafonul maxim de venituri astfel incat o societate sa aplice
impozitul pe venitul microintreprinderilor.
76. Din ce este formata baza impozabila in cazul societatilor ce aplica impozitul pe venitul
microintreprinderilor.
77. Care este termenul de notificare privind aplicarea/ieirea din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor?
78. Care este termenul de declarare si plata pentru societatile ce aplica impozitul pe venitul
microintreprinderilor
79. Care sunt cotele de impozitare pentru societatile ce aplica impozitul pe venitul
microintreprinderilor?
80. Care sunt regulile de ieire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului?
81. Care sunt societatile care aplica impozitul specific conform Legii 170/2016?
82. Ce reprezinta un complex hotelier conform Legii 170/2016 privind impozitul specific si care
este tratamentul fiscal in cazul acestor entitati
83. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate ca sa aplice impozitul specific conform legii
170/2016
84. Care este termenul de notificare privind aplicarea/ieirea din sistemul de impunere conform
legii 170/2016 privind impozitul specific ?
85. Care este termenul de declarare si plata pentru societatile ce aplica impozitul specific conform
legii 170/2016 privind impozitul specific?
86. In cazul unei societati ce desfasoara activitati ce cad sub incidenta codului CAEN 5610 -
"Restaurante", care sunt variabilele care stau la baza determinarii impozitului.
87. In cazul unei societati ce desfasoara activitati ce cad sub incidenta codului 5630 - "Baruri i alte
activit i de servire a buturilor", care sunt variabilele care stau la baza determinarii impozitului.
88. In cazul unei societati ce desfasoara activitati ce cad sub incidenta codului CAEN: 5510 -
"Hoteluri i alte facilit i de cazare similare", care sunt variabilele care stau la baza determinarii
impozitului.
89. Care este tratamentul fiscal in cazul unei societati ce cade sub incidenta codului CAEN 5610 -
"Restaurante" si care sufera modificari ale suprafetei in timpul anului. Care sunt obligatiile
contribuabilului.
90. Care sunt regulile de impozitare pentru perioada de inactivitate sau in cazul încetarii activit ii
pentru societatile ce aplica impozitul specific, conform legii 170/2016 privind impozitul specific.
91. Precizati care sunt regulile de impozitare pentru societatile ce desfasoara atat activitati de cad
sub incidenta codurilor CAEN din legea 170 privind impozitul specific, cat si alte activitati
economice. Care sunt obligatiile declarative specifice?
92. Obligatii declarative specifice impozitului pe profit
93. Sisteme de declarare si plata a impozitului pe profit
94. Anul fiscal
95. Obligatii declarative specifice TVA
96. Cote de TVA cu exemplificare
INTREBARI PROPUSE AUDIT - AN III STAGIU

1. Enumera i principiile etice ale auditorului.


2. Defini i principiul integrit ii auditorului.
3. Defini i principiul obiectivit ii auditorului.
4. Explica i ra ionamentul profesional al auditorului.
5. În ce const competena profesional i atenia cuvenit a auditorului?
6. Defini i scepticismul profesional.
7. Prezenta i principiul confiden ialit ii auditorului.
8. Prezenta i comportamentul profesional al auditorului.
9. Enumera i componentele pe care trebuie s le cuprind scrisoarea de misiune.
10. Care este rolul scrisorii de misiune?
11. Enumera i elementele pe care auditorul trebuie s le aib în vedere în exercitarea
ra ionamentului, pentru a considera unele riscuri ca fiind semnificative.
12. Defini i riscul de audit.
13. Defini i riscul afacerii.
14. Defini i riscul inerent.
15. Defini i riscul de control.
16. Defini i riscul de nedetectare.
17. Enumera i procedurile de evaluare a riscului.
18. Defini i pragul de semnifica ie.
19. Care este rolul pragului de semnifica ie.
20. Care sunt elementele de referin  care stau la baza determinrii pragului de semnifica ie.
21. Cum se calculeaz pragul de semnifica ie?
22. Care este rolul documenta iei de audit?
23. Ce este documenta ia de audit?
24. Care este termenul de finalizare a dosarului de audit?
25. Care este perioada de pstrare a documenta iei de audit?
26. Ce este dosarul permanent?
27. Care sunt informa iile pe care le include dosarul permanent?
28. Care sunt informa iile pe care le include dosarul exerci iului?
29. Ce este dosarul exerci iului?
30. Care sunt modificrile pe care auditorul le poate efectua în documentaia de audit în timpul
procesului final de alctuire?
31. Defini i probele de audit.
32. Exemplifica i probe de audit.
33. Care sunt condi iile de calitate ale probelor de audit?
34. Prezenta i credibilitatea probelor de audit.
35. Explica i caracterul suficient al probelor de audit.
36. Enumera i procedurile de audit.
37. Prezenta i inspec ia.
38. Prezenta i observa ia.
39. Prezenta i confirmarea extern.
40. Ce este recalcularea?
41. Ce este reefectuarea?
42. Prezenta i procedurile analitice.
43. Care este rolul raportului de audit?
44. Enumera i elementele raportului de audit.
45. Enumera i tipologia opiniei de audit.
46. Prezenta i opinia nemodificat.
47. Prezenta i opinia modificat.
48. Enumera i tipologia opiniei modificate.
49. Defini i frauda.
50. Care sunt factorii principali care creez cadrul pentru svârirea fraudelor?
51. Enumera i tipurile de denaturri inten ionate.
52. Ce reprezint denaturrile ce rezult din raportarea financiar frauduloas?
53. Ce reprezint denaturrile ce rezult din deturnarea de active?
54. Exemplifica i denaturri ce rezult din raportarea financiar frauduloas.
55. Exemplifica i denaturri ce rezult din deturnarea de active.
56. Care sunt obiectivele auditorului privind frauda?
57. Care este responsabilitatea auditoului privind comunicarea aspectelor specifice fraudei ?
58. Prezentati cazuri de dezacord cu conducerea entitatii.
59. Cand sunt utilizate lucrarile unui expert.
60. Prezentati tehnica confirmarii externe.
61. Prezentati tehnica sondajului.
62. Cum se procedeaza in situatia faptelor descoperite pana la data raportului de audit.
63. Cum se procedeaza in situatia faptelor descoperite dupa data raportului de audit dar inaintea
publicarii situatiilor financiare
64. Cum se procedeaza in situatia faptelor descoperite dupa data publicarii situatiilor financiare.
65. Prezentati tehnicile de selectie a elementelor care vor face parte din esantion
66. Prezentati riscul de esantionare
67. Prezentati riscul in afara esantionarii
68. Prin cate metode poate fi efectuata esantionare. Exemplificati.
INTREBARI PROPUSE EXPERTIZA - AN III STAGIU

Standardul profesional 35
1. Definitia expertizei contabile (350).
2. Clasificarea expertizelor dupa scopul principal in care au fost clasificate (350).
3. Clasificarea expertizelor dupa natura principalului (principalelor) obiectiv(e) la care se refera
(350).
4. Clasificarea expertizelor in functie de natura juridica (350).
5. In ce consta independenta expertului contabil numit/desemnat (3511).
6. In ce consta independenta expertului contabil consilier al partii/recomandat de parte (3511).
7. In ce consta competenta expertului contabil (3512).
8. In ce consta calitatea expertizelor contabile (3513).
9. Ce reprezinta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil (3514).
10. In ce consta acceptarea expertizelor contabile (3515).
11. In ce consta responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile (3516).
12. De cine se dispun expertizele contabile judiciare si care sunt actele prin care se dispun atat in
cauze civile, cat si in cauze penale (3521).
13. In ce consta contracterea si programarea expertizelor contabile (3522).
14. In ce consta delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile (3523).
15. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de lucru al expertului contabil, in ceea ce priveste documentarea
expertizelor contabile (3524).
16. Ce capitole trebuie sa cuprinda raportul de expertiza contabila (3531).
17. Ce cuprinde Capitolul I. Introducere, al raportului de expertiza contabila (3531.1).
18. Ce cuprinde Capitolul II. Desfasurarea expertizei contabile, al raportului de expertiza contabila
(3531.2).
19. Cu ce incheie fiecare paragraph din Capitolul II. Desfasurarea expertizei contabile, al
raportului de expertiza contabila (3531.3).
20. Ce se intampla in Capitolul II. Desfasurarea expertizei contabile, al raportului de expertiza
contabila daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti contabili desemnati si au
opinii diferite (3531.4).
21. Ce cuprinde Capitolul III. Concluzii, al raportului de expertiza contabila (3531.5).
22. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile (3531.8).
23. Considerente despre Anexele la raportul de expertiza contabila (3531.9).
24. Participarea expertului contabil consilier al partii la efectuarea expertizei contabile judiciare
(3531.11).
25. In ce consta semnarea in vederea depunerii, a raportului de expertiza (3532).

GHID PENTRU APLICAREA STANDARDULUI PROFESIONAL NR. 35


26. In ce consta sediul reglementarilor legale privind expertiza contabila (1.3).
27. In ce consta sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea/desemnarea
expertilor contabili (1.3).
28. Drepturile si obligatiile expertului (1.3).
29. Inlocuirea expertului (1.3).
30. Recuzarea expertului (1.3).
31. Care sunt reglementrile legale, procedurale i profesionale aplicabile expertizelor contabile
(1.3).
32. Comenta i starea de incompatibilitate a expertului, (conform Codului de procedur penal)
(1.3).
33. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile (2.1).
34. Finalitatea expertizelor contabile (2.2).
35. Principiul independentei expertului contabil (2.3.1).
36. Principiul competentei expertului contabil (2.3.2).
37. Principiul calitatii expertizelor contabile (2.3.3).
38. Principiul secretului professional si al confidentialitatii expertizelor contabile (2.3.4).
39. Principiul acceptarii expertizelor contabile (2.3.5).
40. Principiul responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile (2.3.6).
41. Enumerati capitolele unui raport de expertiza contabila judiciara (3.3.1.1).
42. Enumerati capitolele unui raport de expertiza contabila extrajudiciara (3.3.1.2).
43. Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila (3.3.2).
44. Stabilirea si plata onorariului si decontarea din cheltuieli privind lucrarile de expertiza
contabila (3.3.3).
45. Necesitatea auditarii calitatii expertizelor contabile judiciare (4.1).
46. Atributiile auditorilor de calitate (4.3).
47. In ce consta raspunderea disciplinara a expertilor contabili (5.1).
48. Raspunderea contraventionala sau administrativa (5.2).
49. Raspunderea penala (5.3).
50. Raspunderea civila (5.4).