Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

SPECIALIZARE CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


DISCIPLINA CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT
AN UNIVERSITAR 2017/2018

PROIECT

IDEA BANK
1.Tipul situațiilor financiare
În cadrul acestui punct, vom prezenta tipul situațiilor financiare aferente băncii IDEA Bank la sfârșitul
exercițiului financiar a anului 2016, mai exact la data de 31.12.2016.
Instituția financiară prezintă ambele tipuri de situații financiare și anume situații financiare consolidate
și situații financiare individuale. Atât situațiile financiare consolidate cât şi cele individuale sunt structurate la
fel. Unitatea monetară utilizată este moneda națională, mai exact RON.
Situațiile financiare consolidate reflectă o imagine fidelă a poziției financiare a băncii cât și a filialelor
acesteia la data de 31.12.2016 și sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
propuse și adoptate de către Uniunea Europeană și Ordinul Băncii Naționale a României nr.27/2010 cu
modificările ulterioare.

2.Reglementări contabile aplicate


IDEA Bank își desfășoară activitatea în conformitatea cu reglementările naționale și cu cele ale Uniunii
Europene. Începând cu luna Ianuarie a anului 2018, banca va adopta IFRS 9 și PSD2. Aceste noi implementări
presupun investiții, cunoaștere, proceduri, noi fluxuri de lucru și noi sisteme de securitate. Până în decembrie
2017, banca aplica IFRS 10, dar acesta va fi înlocuit de cele două reglementări menționate anterior, IFRS 9 și
PSD2. Cea din urmă se bazează pe noutate și este orientată în special pe clienți, deoarece vine în întâmpinarea
acestora cu noi servicii și noi produse. În cazul IFRS 9, banca va fi obligată să analizeze fiecare activ financiar
și să constituie provizioane pentru riscul de creditare încă de la acordare. Mai exact include cerințe privind
instrumentele financiare, referitoare la cunoașterea, clarificarea și evaluarea pierderilor din depreciere și
contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.
De asemenea, mai sunt utilizate IFRS 3, 13 și IAS 40 având scopul de a elimina anumite neînțelegeri
și de a clarifica anumite formulări adoptate de către Uniunea Europeană. O altă reglementare este IFRCI 21
care face referire la impozite. Se mai regăsesc amendamente care fac referire la IAS 19 (beneficiile
angajaților), IFRS 11(asocieri în participație), IAS 1( prezentarea situațiilor financiare), IAS 16 (imobilizări
corporale) și IAS 38(imobilizări necorporale).
IFRS 14 este intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016 și se referă la conturi de deferare pentru entitățile
reglementate. Un alt IFRS care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 este IFRS 15 și face referire la
veniturile din contractele cu clienții. Încă de acum este stabilit ca IFRS 16 să fie aplicabil începând cu 1
ianuarie 2019. Acesta abordează noțiunea de Leasing din perspectiva băncii.

3. Structura situațiilor financiare anuale (care sunt principalele componente și o scurtă


descriere a acestora)
 Situaţia individuală a contului de profit şi pierdere și a altor elemente ale rezultatului global
 Situaţia individuală a poziţiei financiare
 Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii
 Situaţia individuală a fluxurilor de numerar
 Note la situaţiile financiare individuale
1) În situaţia individuală a contului de profit şi pierdere şi a altor elemente ale rezultatului global avem
prezentată situaţia veniturilor nete din dobânzi, ca o diferenţă între veniturile din dobânzi (41.899.544 RON)
şi cheltuielile cu dobânzile (16.178.178 RON), obţinându-se un rezultat de 25.721.366 RON.
De asemenea, sunt prezentate veniturile nete din speze şi comisioane, veniturile nete din
tranzacţionare, veniturile operaţionale şi cheltuieli precum cele cu amortizări, cu personalul, operaţionale sau
cheltuieli pentru ajustări pentru deprecierea activelor. Profitul înainte de impozitare este de 186.189 RON la
care se adaugă veniturile cu impozitul pe profit 1.444.130 RON, ajungându-se la un profit net al exerciţiului
curent de 1.630.319 RON.
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului financiar încheiat este de 4.291.208 RON, ceea ce
înseamnă că întreprinderea are un rezultat pozitiv, în comparaţie cu anul 2015 când rezultatul global a fost
substanţial negativ.
2) Situaţia individuală a poziţiei financiare ne prezintă situaţia activelor şi a capitalurilor proprii şi
datoriilor băncii. Astfel, după enumerarea activelor se ajunge la un total de 1.521.196.054 RON. Ulterior este
prezentată situaţia datoriilor însumând un total de 1.406.557.304 RON iar capitalurile proprii cu valoarea de
114.638.750 RON, astfel încât Active = Datorii + Capitaluri proprii. (1.521.196.054=1.521.196.054)
3) În situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii se precizează în primul rând faptul că
în anul 2016 Banca şi-a mărit capitalul social cu 22.646.250 RON prin emisiunea a 226.462.500 acţiuni noi
la valoare nominală de 0,1 RON/Acţiune. De asemenea se prezintă datele despre soldul la 31 Decembrie 2016
a capitalului social (270.029.691 RON), deficitul acumulat (-171.722.472 RON), rezervele din reevaluare
(9.830.667 RON) şi a altor rezerve (6.500.865 RON), ajungându-se la un total de 114.638.750 RON.
4) Situaţia individuală a fluxurilor de numerar este importantă deoarece împreună cu celelalte
situaţii financiare aduc informaţii despre modificările activelor nete ale unei entităţi, structura sa financiară,
precum şi capacitatea entităţii de a influenţa valoarea fluxurilor de trezorerie. În situaţia băncii Idea Bank se
prezintă variaţiile activelor, a datoriilor fluxurilor de numerar existente în activitatea de exploatare sau de
investiţii, numerarul existent şi totalul sumelor existente în conturi la alte bănci sau în contul de la BNR.
5) Notele la situaţiile financiare individuale conţin informaţii suplimentare şi relevante referitoare la
anumite decizii ce sunt luate. Acestea clarifică şi întăresc anumite poziţii ale situaţiilor financiare. La punctul
5 vom detalia notele la situaţiile financiare individuale ale băncii Idea Bank.

4. Definire și precizare termeni economici


Rezultat net- se definește ca diferență între profitul brut obținut de o entitate și impoziul pe profit ce
urmează a fi supus repartizării de către AGA.
Rezultatul global- reprezintă modificarea capitalurilor proprii în cursul perioadei rezultată din
tranzacții sau alte evenimente, alta decât acele modificări rezultate din tranzacțiile cu poprietarii care se
manifestă în această calitate.
Total activ- poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate în bani și în natură sau totalitatea
resurselor bănești investite intr-o afacere, existente la ora actuală - capitalul propriu sau activul net al unei
societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat
si rezultatul exercitiului.
Total datorii- reprezintă ansamblul de obligații care decurg din evenimente trecute și prin decontarea
cărora se așteaptă să genereze o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice.
Total capitaluri proprii- sunt resurse de finanțare puse la dispoziția entității ce constituie interesul
rezidual al proprietarilor în activele unei firme după deducerea tuturor datoriilor sale.
Fluxul de numerar din activități operaționale- (flux de numerar) cash definește capacitatea de
autofinanțare, iar flow definește fluxul net al lichidității disponibile la sfârșitul perioadei, adică a încasărilor și
plăților.
Venituri nete din dobânzi- Venituri financiare ce includ dobânzile primite pentru disponibilitățile din
conturile bancare și pentru împrumuturile acordate după impozitare.
Venituri nete din comisioane- Reprezintă veniturile din serviciile prestate cuiva, în urma unei vânzări
sau cumpărări sau operațiunea prin care o unitate bancară platește unui client, înainte de termen,
contravaloarea unui efect de comerț la ordinul său, reținând din valoarea nominală a efectului comercial
dobânda corespunzătoare până la scadență la care se adaugă un comision.
Cheltuieli cu personalul- Cheltuielile aferente operațiilor legate de activitatea principală sau de
exploatare, care se identifică cu obiectul de activitate al unei întreprinderi, operațiuni considerate curente sau
obișnuite.
Credite și avansuri acordate clientelei- Sunt reprezentate de sumele oferite sub formă de împrumut
de unitatea bancară clienților, noi sau existenți, cu caracter rambursabil, pe o perioadă determinată și cu un
cost aferent numit dobandă.
Depozite de la clienți- Sume de bani (hârtii de valoare, obiecte de valoare) depuse spre păstrare la o
bancă pentru care aceasta platește o dobandă. Depozitele bancare sunt "la vedere" - caz în care sumele pot fi
retrase oricând sau "la termen" - caz în care sumele nu pot fi retrase decât la expirarea termenelor pentru care
au fost constituite.

Rezultat net (profit sau pierdere) 1.630.319


Rezultat global 4.291.208
Total active 1.521.196.054
Total datorii 1.406.557.304
Total capitaluri proprii 114.638.750
Fluxul de numerar din activități operaționale 310.886.805
Venituri nete din dobânzi 25.721.366
Venituri nete din comisioane 20.852.331
Cheltuieli cu personalul 32.242.840
Credite și avansuri acordate clientelei (net) 1.338.338.660
Depozite de la clienți 1.329.850.577

5. Note explicative –definire și prezentare


Cu prilejul auditării situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere și notele ce însoțesc aceste
situații.
În continuare este prezentată enumerarea notelor explicative ce însoțesc situațiile financiare ale
băncii Idea: entitatea raportoare, bazele întocmirii, metode și politici contabile semnificative, politici de
gestionare a riscurilor, estimări contabile semnificative, venituri nete din dobânzi, venituri nete din speze și
comisioane, profit net din tranzacționare, alte venituri operaționale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli
operaționale, cheltuieli nete cu ajustări pentru deprecierea valorii activelor financiare, impozitul pe profit,
numerar și echivalente de numerar, active și datorii financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere,
activele financiare disponibile pentru vânzare, credite și avansuri acordate clienților, imobilizări corporale,
imobilizări necorporale, active deținute în vederea vânzării, alte active, datorii subordonate, depozite de la
clienți, alte datorii, capitalul social, alte rezerve, tranzacții cu părți aflate în relații speciale, angajamente și
contingente, depozite la bănci, participații, evenimente ulterioare.
1. Entitatea raportoare
Idea Bank S.A.( fosta Romanian International Bank S.A.) sau „Banca”, este o bancă romanescă
înființată în anul 1998. În prezent, Banca derulează operațiuni bancare și alte servicii financiare cu persoane
fizice și juridice (conturi pentru depozite, plăți interne și externe, operațiuni de schimb valutar, finanțări pentru
activitatea curentă, finanțări pe termen mediu, scrisori de garanție, acreditive documentare și servicii de
depozitare).
2. Bazele întocmirii
a) Declarația de conformitate: Situațiile financiare anuale ale Băncii au fost întocmite în conformitate cu
Standardele Înternaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (“IFRS”) .
b) Principiul continuității activității: Conducerea Băncii a analizat problema oportunității întocmirii
situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității.
c) Bazele evaluării: Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza costului istoric sau costului
amortizat, cu anumite excepții.
d) Moneda funcționlă și moneda de prezentare: Situațiile financiare ale băncii sunt întocmite în lei românești
(RON) și sunt rotunjite la cea mai apropiată unitate.
e) Utilizarea estimărilor și judecăților semnificative.
3. Metode și politici contabile semnificative
În această notă contabilă sunt prezentate următoarele informații: ratele de schimb utilizate pentru a
exprima în monedă națională elementele incluse în situațiile financiare anuale care sunt sau au fost inițial
exprimate în monedă străină (valută), reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare anuale, politicile contabile folosite, metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile
financiare anuale și metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare, principalele standarde,
interpretări și amendamente intrate în vigoare sau care nu sunt în vigoare.
4. Politici de gestionare a riscurilor
Această notă prezintă informații referitoare la expunerea Băncii față de risc și descrie politicile și
procesele de evaluare și gestionare a riscului utilizate de management. Pentru stabilirea și monitorizarea
cadrului de gestionare a riscurilor este responsabil Consiliul de Administrație al Băncii.
5. Estimări contabile semnificative
În această notă sunt prezentate estimările și ipotezele care afectează valoarea raportată a activelor și
datoriiilor în decursul exercițiului financiar următor. Estimările și judecățile sunt evaluate continuu și sunt
bazate pe experiența anterioară și pe alți factori, incluzând așteptări cu privire la evenimentele viitoare
considerate a fi rezonabile în circumstanțele date.
6. Venituri nete din dobânzi
Această notă prezintă nivelul veniturilor nete din dobânzi ( total venituri din dobânzi din care se scad
total cheltuielile din dobânzi și cheltuielile asimilate). În anul 2016 veniturile nete din dobânzi ale Băncii au
atins suma de 25.721.366 RON, majorându-se cu 13.961.383 RON față de anul anterior.
7. Venituri nete din speze și comisioane
Totalul veniturilor nete din speze și comisioane este calculat prin însumarea veniturilor din
administrarea de credite, a altor comisioane și a veniturilor din tranzacții cu clienții, din care se scad
cheltuielile cu tranzacții cu clienții. În anul 2016 volumul acestor venituri a atins 20.852.331 RON.
8. Profit net din tranzacționare
Această notă arată volumul profitului net din tranzacționare, calculat prin însumarea caștigurilor nete
din reevaluări și din tranzacțiile de schimb valutar, din care se scad pierderile nete din tranzacțiile de schimb
valutar. În anul 2016 acesta a ajuns la 15.291.830 RON.
9. Alte venituri operaționale
Prin această notă explicativă se prezintă volumul veniturilor operaționale, opținut prin însumarea
veniturilor din dividend, din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării, din închirierea
căsuțelor de valori și a altor venituri. În anul raportat veniturile operaționale au atins 7.744.492 RON.
10. Cheltuieli cu personalul
Sunt prezentate cheltuielile cu salariile, contribuțiile la asigurările sociale și alte cheltuieli cu
personalul. Totalul lor a fost de 32.242.840 RON, în anul raportat.
11. Cheltuieli operaționale
Sunt însumate cheltuielile cu chiria, comunicațiile, combustibilul, securitate, întreținere și reparații,
utilități, protocol și publicitate, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, alte cheltuieli operaționale și costul
din vânzarea activelor recuperate. În anul 2016 totalul lor a ajuns la valoarea de 30.515.914 RON, diminuându-
se față de anul anterior.
12. Cheltuieli nete cu ajustări pentru deprecierea valorii activelor financiare
Este prezentat volumul cheltuielilor nete cu ajustările pentru deprecierea valorii creditelor și
avansurilor acordate clienților, activelor deținute în vederea vânzării, investițiilor imobiliare, din vânzări
creanțe nerecuperabile, recuperările din credite și avansuri și creările de provizion pentru elementele din afara
bilanțului. În anul 2016 totalul acestora a ajuns la valoarea de 2.610.020 RON.
13. Impozitul pe profit
Totalul profitului impozabil este de 537.392 RON pentru anul raportat, iar impozitul pe profit datorat
de Bancă pentru este de 85.982,72 RON. În anul anterior Banca a avut pierdere.
14. Numerar și echivalente de numerar
La data de 31.12.2016 conturile deținute la BNR erau în valoare de 167.841.707 RON și reprezintă
rezerva minimă obligatorie. Rata rezervei minime obligatorie a fost de 8% pentru fondurile atrase in RON și
de 10% pentru fondurile atrase în valută. Totalul plasamentelor la bănci a fost de 73.089.775 RON
15. Active și datorii financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere
În această notă sunt prezentate informații cu privire la contractele forward și swap, la instrumentele
financiare derivate pe cursul de schimb și din operațiunile spot.
16. Activele financiare disponibile pentru vânzare
În această notă sunt prezentate activele financiare deținute de către Bancă în vederea vânzării, în funcție
de natura activității, valoarea investiției în RON și procentajul participației. În anul raportat Banca avea active
financiare disponibile pentru vânzare în valoare de 129.381.231,27 RON, dintre care 6.680.113 RON sunt
reprezentați de participații și 122.701.118 RON sunt obligațiuni emise de Guvern.
17. Imobilizări corporale
Valoarea netă contabilă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2016 este de 29.192.270 RON,
reprezentând clădiri și amenajări în sedii închiriate, echipamente mobilier și aparatură birotică, imobilizări
corporale în curs și mijloace de transport. Costul acestora (valoarea de intrare) este de 42.483.610 RON.
18. Imobilizări necorporale
La 31 decembrie 2016 valoarea netă contabilă a imobilizărilor necorporale este de 7.081.703 RON,
iar costul acestora este de 12.766.564 RON.
19. Active deținute în vederea vânzării – banca intenționează să vândă bunurile recuperate într-un
termen scurt și bunurile sunt gestionate îndeaproape de către comisiile băncii. Valoarea netă a acestora este
de 9.188.234 RON, la sfârșitul anului raportat.
20. Alte active - la 31 decembrie 2016 totalul altor active nete de ajustări pentru depreciere a fost de
22.240.794 RON.
21. Datorii subordonate – La data de 31 decembrie 2016 soldul bilanțier al contractelor de împrumuturi
subordonate este în sumă de 24.158.652 RON.
22. Depozite de la clienți – Cuprinde: conturi curente și depozite la vedere, depozite la termen și conturi
de economii, dobânda atașată, depozite atrase de la clienți. Totalul acestor depozite atrase de la clienți a fost
de 1.329.850.577 RON, la sfârșitul anului raportat.
23. Alte datorii – Includ, în principal avansuri transferate la Idea Leasing IFN SA, datorii către furnizori,
sume disponibile de retragere de către clienți ale căror conturi sunt inactive. Totalul acestora este în valoare
de 18.407.711 RON, la sfârșitul anului raportat.
24. Capital social – Capitalul social statutar al băncii este compus din 1.952.106.859 acțiuni, cu valoarea
nominală de 0,1 RON fiecare. Valoarea totală a capitalului social a fost de 270.029.691 RON, la sfârșitul
anului 2016. Autoritatea de reglementare a băncii, BNR ( Banca Națională a României ), stabilește și
monitorizează cerințele de capital.
Capitalul reglementat al băncii este compus din:
- Fonduri proprii de nivel 1 în valoare de 96.579.910 RON, care includ: capital social, prime de capital,
rezultatul reportat, rezerve legale, statutare și alte rezerve, și alte ajustări reglementare.
- Fonduri proprii de nivel 2 în valoare de 12.339.791 RON, care includ: împrumuturile subordonate
acceptate legal și alte ajustări reglementare.
25. Alte rezerve - La 31 decembrie 2016 valoarea totală a rezervelor a fost de 16.331.531 RON,
reprezentând rezerva legală, rezerva de riscuri bancare generale, rezerva pentru valoarea justă a instrumentelor
financiare disponibile pentru vânzare și rezerva din reevaluare.
26. Tranzacții cu părți aflate în relații speciale – Banca a desfășurat tranzacții cu managementul,
acționarii sau companii legate de acționarii băncii prin atragerea de depozite de la aceștia cu rata dobânzii
aferentă pieței pentru perioadele respective și aprobările interne necesare. Totalul cheltuielilor cu părți afiliate
a fost de 5.140.247 RON, iar totalul veniturilor respective a fost de 8.199.373 RON.
27. Angajamente și contingente – Banca are în vigoare angajamente de a extinde creditele. Aceste
angajamente sunt sub formă de limite aprobate pentru credite și scrisori de garanție. Sumele reflectate în
angajamentele de a extinde creditul presupun că sumele sunt plătite în întregime în avans.
La data de 31.12.2016 Banca este implicată în 13 litigii în calitate de barat, cu o valoare totală a
pretențiilor solicitate de 4.340.000 RON, sumele contractuale ale angajamentelor de împrumut s-au ridicat la
31.845.517 RON și pentru scrisori de garanție se ridică la 1.825.237 RON.
28. Depozite de la bănci – Cuprind: conturi de corespondent ale băncilor, depozite la vedere ale băncilor,
sume datorate băncilor. Valoarea totală a fost de 33.704.963 RON la 31.12.2016.
30. Participații – La 31 decembrie 2016, banca deținea participații, în principal la: Idea Finance în valoare
de 1.490.000 RON (99,93% din capitalul social), Idea Investment în valoare de 2.250.345 RON (99,996% din
capitalul social) și la Idea Leasing în valoare de 10 RON (0,00098% din capitalul social).
31. Evenimente ulterioare – Noul acționar a majorat capitalul social în data de 13.03.2017 cu suma de
14.500.000 RON, în data de 04.04.2017 a fost aprobată numirea unui nou membru in Consiliul de
Aministrație, de asemenea Banca a achiziționat un număr de 1209 creanțe de la Idea Leasing IFN S.A. și a
retransferat către aceasta un număr de 79 de contracte.

6.Caracterizarea riscurilor financiare


Banca este expusă următoarelor tipuri de riscuri ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare: riscul
de credit, riscul de lichiditate, riscul de piață (riscul de dobândă, riscul valutar și riscul de preț), riscul
reputațional, riscul strategic, riscul operațional, riscul de impozitare.
Riscul de credit – banca este expusă la riscul de credit atât prin activitățile sale de tranzacționare,
creditare și investire cât și prin situațiile în care acționează ca intermediar în numele clienților sau a terțelor
părți și de emitent de garanții.
Riscul de lichiditate – acesta include atât riscul că banca să întâmpine dificultăți în procurarea
fondurilor necesare pentru refinanțarea activelor la scadențele aferente, cât și riscul rezultat din incapacitatea
de a colecta un activ la o valoare apropiată de valoarea sa justă , într-o perioadă de timp rezonabilă.
Riscul de dobândă – banca se confruntă cu riscul de dobândă în principal datorită expunerii la
fluctuațiile nefavorabile ale ratei dobânzii pe piață.
Riscul valutar – banca este expusă riscului valutar din cauza tranzacțiilor de schimb valutar pe care
le realizează.
Riscul operațional – este definit ca riscul de pierderi determinat fie de utilizarea unor procese, resurse
umane sau sisteme interne inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie de
evenimente externe, incluzând riscul juridic, și excluzând riscul strategic și reputațional.
Riscul impozitării – banca se angajează să asigure o derulare sustenabilă a administrării riscului
privind impozitarea prin construirea și menținerea unei funcții fiscale transparente, efective și eficiente în
cadrul organizației.
Concluzie

IDEA Bank este o companie nouă pe piața instituțiilor bancare, dar acest lucru nu a împiedicat-o să
reușească să atragă clienți prin intermediul seriviciilor sale și să aibă rezultate financiare satisfăcătoare, acest
lucru fiind reflectat și în situațiile financiare consolidate.
Pentru a-și putea menține acestă poziție, banca adoptă mereu noile reglementări legale propuse,
precum cele explicate la punctul 2 din lucrare și anume IFRS 9 și PDS2 care sunt atât în beneficiul instituției
cât și în beneficiul clienților.
Pentru anul analizat, banca dispune de 31 de note la situațiile financiare individuale ce conţin
informaţii suplimentare şi relevante referitoare la anumite decizii, de asemenea aceste note explicative
clarifică şi întăresc anumite poziţii ale situaţiilor financiare.