Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ SI PROTECŢIA


MEDIULUI

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI.


ERGONOMIE

Studenţi:

Grupa:

1
CUPRINS

I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de


mediu ( SMM )
1.1. Descrierea organizaţiei
1.2. Principalii factori poluatori
1.3. Motivele pentru care organizaţia ia hotărîrea implementării
SMM
1.4. Cauze care determină conducerea să aprobe introducerea unui
SMM
1.5. Importanţa pentru organizaţie a introducerii SMM
1.6. Obiective SMM
1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizaţiei
1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde să se implementeze
1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM/ sector de activitate
SMM
1.10. Estimarea gradului de conştientizare a personalului firmei cu privire la
implementarea SMM
II. Politica de mediu a organizaţiei
2.1. Cerinţe obligatorii referitoare la conţinutul politicii de mediu
2.2. Cerinţe privind adaptarea politicii de mediu la specificul organizaţiei
2.3. Cerinţe privind implementarea politicii de mediu
III. Planificarea
3.1. Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asociate asupra
mediului
IV. Evaluarea importanţei impactului
4.1. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice de mediu
4.2. Programe de management de mediu
V. Proceduri de mediu

2
Etapa I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management
de mediu ( SMM )

1.1. Descrierea organizaţiei:


 Profil de activitate: S.C. "C.E.T. Iasi " S.A. are ca principal obiect de activitate
producţia de energie electrică, producţia de energie termică, distribuţia şi
furnizarea energiei termice la consumatorii urbani şi industriali din municipiul
Iaşi.
În 1899 se înfiinţează prima uzină electrică de utilitate publică din Iaşi. peste 63 ani,
în 1962 după 8 decembrie se începe construcţia CET I (zona Tutora). Pentru a ţine pasul
cu creşterea demografică a oraşului, în 1981, încep lucrările de construcţie la CET II, Iaşi,
pe cărbune.
Societatea s-a constituit în baza H.G. nr. 104/07.02.2002, prin reorganizarea S.C.
Termoelectrica S.A. Prin H.C.L. nr. 133/01.04.2002 si H.C.L. nr. 136/29.04.2002 a fost
aprobată fuziunea a S.C. CET IASI S.A. cu RADET IASI şi S.C. TERMO GAZ S.A., în
calitate de societăti absorbite.
În temeiul Hotarârii Guvernului României nr. 104/07.02.2002 privind reorganizarea SC
Termoelectrica SA Bucureşti, SC CET Iaşi funcţioneaza cu statutul de societate
comercială cu personalitate juridică, având un capital social de 790.498.273.615 RON
reactualizat, deţinut în întregime de stat. SC CET Iaşi are în gestiune şi exploateaza
instalaţiile de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice şi asigură transportul
şi distribuţia energiei termice la consumatorii urbani şi industriali din municipiul Iaşi, cea
mai importantă activitate fiind alimentarea cu energie termică a peste 65.000 de
apartamente din municipiu.

 Cifra de afaceri: Cifra de afaceri netă în anul 2007 : 286.758.385 lei


Cifra de afaceri din activităţile de bază în anul 2007: 254.448.699 lei
 Acţionar unic Consiliul Local Iaşi

3
 Organizarea activităţii
Activităţi secundare :`
- revizii şi reparatii la agregatele şi instalaţiile energetice din dotare
- revizii la dispozitivele de lucru specifice inclusiv confectionării de piese de schimb
- transportul personalului propriu la/şi de la locul de muncă
- audit, inspecţii, recepţii în domeniul exploatării instalaţiilor
- analize tehnice
- pregătirea şi examinarea personalului din subordine
- verificări metrologice a instalaţiilor de masură şi control
- valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări
- valorificarea produselor secundare (apă tratată, cenusă, zgură), etc.

 Structura organizatorica
Din structura S.C. "C.E.T. Iaşi " S.A. fac parte :
- CET I Iaşi - pe hidrocarburi, amplasat în municipiul Iaşi ;
- CET II Iaşi - pe cărbune, amplasat la 13 km de Iaşi în localitatea Holboca;
- UFET - Uzina de Furnizare a Energiei Termice.
- URPS- Uzina de Reparaţii si Prestări Servicii
S.C. CET Iaşi S.A are o structură organizatorică de tip funcţional, iar conducerea se face
în mod centralizat.

 Conducerea firmei: Director General


Director Tehnic Producţie
Director Economic
Inginer Şef Producţie
Director Uzină CET Holboca
Inginer Şef Furnizare
Director URPS

4
1.2. Principalii factori poluatori

Surse de poluanţi pentru ape:


- ape uzate de la chimic provenite de la pretratarea apei cu var si sulfat feros
- ape uzate prin scapari accidentale de pacura, reactivi chimici industriali, uleiuri
- spulberari accidentale de material pulverulent de pe depozitul de zgura si cenusa
- ape menajere si pluviale

Surse de poluanti pentru aer:


Gazele de ardere, rezultate in urma arderii combustibililor fosili in cazanele de abur
si/sau apa fierbinte. Principalele noxe evacuate in atmosfera sunt: CO2, SO2, NOx, CO,
pulberi.
Gazele de ardere se evacueaza in atmosfera prin cosuri de dispersie (existind 3 cosuri
la CET Iasi I, cu inaltimi cuprinse intre 70 m si 106 m si un cos la CET Iasi II cu
inaltimea de 164m) sau prin spulberari accidentale de material pulverulent ( depozit de
zgura si cenusa CET II)

Surse de poluanti pentru sol:


- depozitul de zgura si cenusa de la CET Iasi II
- depozitari necontrolate de deseuri diverse
- scapari accidentale de produse petroliere, reactivi chimici industriali

Surse de poluare fonica:


- esapari accidentale ale cazanelor

SC CET Iaşi SA are certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor


din standardul SR EN ISO 14001 ( ISO 14001: 2004),Nr. certificat 550 din 30.01.2006
valabil până la 29.04.2008.

5
1.3. Motivele pentru care organizaţia ia hotărârea implemantării SMM
-controlul si reducerea costurilor de mediu;
-conformarea la cerinţele legislative;
-imbunatăţirea imaginii şi a poziţiei pe piata internă şi internaţională;
-facilitarea procesului de imbunătăţire continuă;
- creşterea calităţii serviciilor.

1.4. Cauze care determină conducerea să aprobe introducerea unui SMM


-stricteţea din ce în ce mai mare a regulilor de protecţia mediului;
-plângeri de la vecini referitoare la zgomotul produs;
-oportunitatea îmbunătăţirii imaginii pentru cumpărător;
-posibilitatea reducerii riscurilor de accidente.

1.5. Importanţa pentru organizaţie a introducerii SMM


-îmbunătăţirea imaginii firmei;
- posibilitatea unor reduceri ale costurilor prin performanţe din punct de vedere al
mediului.

1.6. Obiective SMM


-respectarea legislaţiei în vigoare în probleme de mediu şi siguranţă sănătăţii
profesionale;
-minimizarea efectelor pe care operaţiile procesului tehnologic îl pot avea asupra
mediului;
-prevenirea poluării prin diminuarea resurselor naturale;
-asigurarea stării de sănătate asupra angajaţilor.

1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizaţiei


Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi
implicit a omului. Societatea se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi oricărei
schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile ei.
În acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate.

6
Societatea se va conforma măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu
obţinute pentru cele două unităţi CET 1 şi CET 2.
Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunatăţirea continuă a
performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat astfel
încât să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nici o operaţie sau activitate fără a lua
măsurile de precauţie necesare.
Se va acorda o atenţie deosebită:
 gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil ;
 reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.
Va fi promovată, acolo unde este posibil, evitarea sau diminuarea şi controlarea
oricărui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau
reabilitate - retehnologizate, prin proiectarea lor în concordanţă cu cele mai bune tehnici
disponibile, conform cerinţelor Uniunii Europene.
Va fi promovată în continuare utilizarea de instalaţii şi echipamente performante
urmând ca înlocuirea treptată a celor actuale să fie efectuată în conformitate cu
programele de măsuri din autorizaţiile integrate de mediu.
Se vor lua măsuri de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/şi limitarea efectelor
asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre.
Managementul de vârf şi executiv se va implica direct în procesul implementării
sistemului de management de mediu şi în acţiunile de monitorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului.
Obiectivele de mediu vor fi revăzute si completate anual. Progresele înregistrate în
raport cu obiectivele propuse vor fi urmărite şi raportate.Vor fi efectuate audituri privind
procedurile şi practicile utilizate şi se va răspunde la deficienţele constatate printr-un
program planificat al acţiunilor de remediere.

7
1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde să se implementeze SMM
- CET I Iaşi - pe hidrocarburi, amplasat în municipiul Iaşi ;
- CET II Iaşi - pe cărbune, amplasat la 13 km de Iaşi în localitatea Holboca.
-
1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM/ sector de activitate
- la nivel de tehnologie.

1.10. Estimarea gradului de constientizare a personalului firmei cu privire la


implementarea SMM
Prin informare, instruire şi educare se va încerca ridicarea nivelului conştiinţei de
mediu a fiecărui angajat. Totodată fiecare angajat este încurajat să-şi aducă aportul
personal la protecţia mediului.

8
Etapa II. Politica de mediu a organizaţiei

2.1.Cerinţe obligatorii referitoare la conţinutul politicii de mediu

Respectarea reglementărilor de mediu


Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi
implicit a omului. Societatea noastră se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi
oricărei schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile
ei.
În acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate.
Societatea se va conforma măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu obţinute
pentru cele două unităţi CET 1 şi CET 2.
Îmbunătăţirea continuă
Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunătăţirea continuă a
performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat astfel încât
să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nicio operaţie sau activitate fără a lua
măsurile de precauţie necesare.
Va fi promovata in continuare utilizarea de instalatii si echipamente performante
urmand ca inlocuirea treptata a celor actuale sa fie efectuata in conformitate cu
programele de masuri din autorizatiile integrate de mediu.
Prevenirea poluării
Se va acorda o atenţie deosebită:
 gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil;
 reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.

Se vor lua masuri de interventie operativa pentru prevenirea sau/si limitarea efectelor
asupra mediului in caz de incident, avarie sau dezastre.

9
Ape uzate  Pretratarea apei cu Provoaca poluarea locala a
var si sulfat feros solului
 Scapari accidentale
de pacura, reactivi
chimici industriali,
uleiuri.
Ape menajere si pluviale  Spulberari Provoaca poluarea locala a
accidentale de solului
material pulverulent
Oxizi de azot  Utilizarea Contribuie la formarea
solvenţilor ozonului în staturile
inferioare ale atmosferei,
ceea ce daunează sănătăţii.
Dioxidul de sulf  Transportul din Ploi acide, probleme de
cadrul întreprinderii sănătate.
Zgura si cenusa  Procese de ardere Probleme de sănătate
Dioxidul de carbon  Transportul de Contribuie la efectul de sera
materii prime
Zgomot  Esapari accidentale Poluarea fonica
ale cazanelor
 Impactul asupra mediului
 Obiective generale

10
- menţinerea consumatorilor de energie termică şi furnizarea de servicii de calitate la
preţuri competitive
- recâştigarea încrederii unor consumatori de abur industrial care şi-au instalat surse
proprii de alimentare;
- recuperarea creanţelor de la consumatori, în special de la revânzătorii de energie
termică;
- eficientizarea şi reducerea consumurilor specifice şi a celor proprii tehnologice;
- reducerea costurilor, în special a celor de producţie;
- reducerea impactului asupra mediului;
- îmbunătăţirea calităţii şi a loialităţii personalului;
- satisfacerea cerinţelor consumatorilor de energie termică prin realizarea unor preţuri
locale la energia termică produsă.

Obiectivele de mediu vor fi revazute si completate anual. Progresele inregistrate


in raport cu obiectivele propuse vor fi urmarite si raportate.

 Obiective specifice

- diminuare substanţială a cantităţii de zgură şi cenuşă de la 60- 65 t/h la 5-11 t/h la valori
nominale;
-o scădere de 2,86 ori a cantităţii de SO2, de 2,89 ori a cantităţii de pulberi emise la coş şi
o creştere de 3,03 ori a cantităţii de NOx emise;
- reducerea emisiilor de substanţe extractibile în apele uzate evacuate la canalizarea
orăşenească de la 40 -50 mg/l la 5-15 mg/l.

2.3. Cerinţe privind implementarea politicii de mediu

 Documentare

S.C . CET Iaşi SA are:

11
 certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul
SR EN ISO 14001 ( ISO 14001: 2004);
 certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul
9000;
 certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul
14000;
 autorizaţii de gospodărire a apelor pentru CET 1 şi CET 2 valabile până în anul
2012 şi respectiv 2014;
 autorizaţii integrate de mediu pentru CET 1 şi CET 2 valabile până în anul 2012
şi respectiv 2014.

Autorizaţiile integrate de mediu sunt valabile pe perioada de implementare a


programelor de măsuri de protecţia mediului aferente; în această perioadă compania
trebuie să introducă cele mai bune tehnici disponibile ( BAT-uri) în vederea reducerii
emisiilor şi încadrării în legislaţia europeană de mediu ( transpusă în cea romanească).

Autorizaţiile integrate de mediu sunt însoţite de programe de măsuri.

 Publicare şi comunicare către personal

Informarea salariaţilor- este organizată şi se desfăşoară cu regularitate pentru a


aminti principiile de prevenire însuşite în cadrul formării iniţiale şi continue şi de a aduce
noi precizări tehnice. Informarea are în vedere toate riscurile potentiale.

Sunt stabilite măsurile necesare pentru ca:

- salariaţii şi/sau reprezentanţii acestora din CET să primească, în conformitate cu


legislaţia toate informaţiile necesare privind riscurile şi pericolele, măsurile şi activităţile
de protecţie şi prevenire atât la nivelul întreprinderii în general, cât şi la nivelul fiecărui
tip de loc muncă sau post, în particular;

12
- angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere exterioară care desfăşoară activităţi în
unitate să primească, în conformitate cu legislaţia, informaţiile adecvate cu privire la
aspectele menţionate la alineatul precedent care privesc lucrătorii respectivi.

Instrumente de informare

 documente tehnice remise de conducerea unităţii, de formatori, de sindicate ;


 note de serviciu în care sunt precizate noile modalităţi, responsabilităţi, noi
stagii de formare sau reuniuni de informare.

Societatea aplică politici noi de formare şi pregătire a personalului în scopul creării


unei culturi bazate pe profesionalism şi loialitate, adaptat condiţiilor economiei de piaţă.
Cursurile de perfecţionare urmate de angajaţii S.C. "C.E.T. Iaşi " S.A. în ultimii ani
au avut în vedere domeniile tehnice şi economice, managementul, marketingul,
asigurarea calităţii, protecţia mediului.
Pentru evaluarea pregătirii şi avansării profesionale, am introdus un sistem de teste
pe calculator care prezintă avantajul eliminării subiectivismului examinatorului.

 Disponibilitate către public

Declaraţia de politică de mediu

Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi


implicit a omului.
Societatea noastră se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi oricărei
schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile ei. În
acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate. Societatea se
va conforma măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu obţinute pentru cele
două unităţi CET 1 şi CET 2.

13
Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunatăţirea continuă a
performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat
astfel încât să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nici o operaţie sau activitate fără
a lua măsurile de precauţie necesare.
Se va acorda o atenţie deosebită:
 gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil;
 reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.

Va fi promovată, acolo unde este posibil, evitarea sau diminuarea şi controlarea


oricărui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau
reabilitate - retehnologizate, prin proiectarea lor în concordanţă cu cele mai bune tehnici
disponibile, conform cerinţelor Uniunii Europene.
Va fi promovată în continuare utilizarea de instalaţii şi echipamente performante
urmând ca înlocuirea treptată a celor actuale să fie efectuată în conformitate cu
programele de măsuri din autorizaţiile integrate de mediu.
Se vor lua măsuri de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/şi limitarea efectelor
asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre.
Managementul de vârf şi executiv se va implica direct în procesul implementării
sistemului de management de mediu şi în acţiunile de monitorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului.
Obiectivele de mediu vor fi revăzute si completate anual. Progresele înregistrate în
raport cu obiectivele propuse vor fi urmărite şi raportate.
Vor fi efectuate audituri privind procedurile şi practicile utilizate şi se va răspunde la
deficienţele constatate printr-un program planificat al acţiunilor de remediere.
Prin informare, instruire şi educare se va încerca ridicarea nivelului conştiinţei de
mediu a fiecărui angajat. Totodată fiecare angajat este încurajat să-şi aducă aportul
personal la protecţia mediului.

14
Vom acorda atenţia cuvenită solicitarilor autorităţilor, clienţilor dar şi riveranilor şi
organizaţiilor neguvernamentale, referitoare la mediul ce ar putea fi afectat de activităţile
noastre.
Promovarea şi aplicarea acestei politici de a proteja şi respecta mediul este o
prioritate pentru managementul de vârf şi executiv al S.C. CET Iaşi S.A.
Ne vom strădui să fim membri credibili şi de încredere ai oricărei comunităţi în care
trăim şi lucrăm. Suntem conştienţi că încrederea publică se câştigă prin performanţă,
comunicaţii deschise şi implicare.
Cu participarea activă a tuturor angajaţilor, care sunt individual şi colectiv responsabili
de rezultatele noastre, şi prin căutarea de îmbunătăţiri contiue, suntem angajaţi să fim un
lider în domeniul energetic, dar corelat cu grija pentru mediu.

Modalităţi de promovare
pagina de internet a firmei: www.cet-iasi.ro;
comunicat de presă.

Evaluarea politicii de mediu

Aprecierea posibilităţilor de implementare a politicii de mediu

Daca sunt îndeplinite


Aprecierea programelor Există programe pentru activităţile cu
impact asupra mediului
Aprecierea resurselor necesare punerii în Organizaţia deţine resurse proprii.
practică a politicii de mediu Resursele sunt necesare:
 în scopul obţinerii informaţiilor
dorite;
 realizarea planului politicii de
mediu;
 punerea în aplicare a planului.

15
Aprecierea realismului politicii de mediu Politica de mediu este realistă şi poate
analizând posibilităţile de implementare fi implementată într-un timp rezonabil.
Analiza angajării organizaţiei Există angajamentul organizaţiei şi a
întregului personal implicat în
desfăşurarea activităţilor.
Analiza comunicării şi înţelegerea politicii Se realizează prin:
de mediu la toate nivelurile organizaţiei  organizarea de şedinţe;
 discuţii;
 afişare la locuri vizibile;
 mesaje scrise.
Analiza procedurilor pentru realizarea Există proceduri pentru realizarea
politicii de mediu politicii de mediu
Analiza comunicării politicii de mediu către Comunicarea politicii de mediu se
parţile interesate realizează prin:
 site oficial;
 comunicate de presă.

16
Etapa III. Planificarea

3.1. Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asociate asupra


mediului

Activitatea se realizează pe baza diagramei fluxului operaţional al organizaţiei

Produse finite:
Materii prime şi - mase plastice;
materiale - protecții exterioare,
anticorozive

Producţia de Servicii:
materiale plastice  Transport ;
 Marketing etc.
Energie

Emisii care afectează:


 Apa: apă reziduală, deşeuri,
Utilităţi particule solide, suspensii
 Aer: fum, CO, CO2, noxe
 Sol: deşeuri, apa reziduală
 Fiinţe vii: noxe, fum

Deşeuri
Valorificare:
 diminuarea consumului de
combustibili fosili (cărbuni,
petrol) şi deci
diminuarea emisiilor de CO2
17
Identificarea si analiza aspectelor de mediu:
1) Masuri de protectie
- respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare
a personalului;
- materiile prime intrate in procesul de productie sunt depozitate in magazii special
amenajate, in incinte inchise;
- desfasurarea in conditii optime a activitatii pentru a reduce la minim posibilele poluari;
- respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor, cladirilor, canalizarilor,
drumurilor betonate si rigolelor;
- stabilirea de proceduri de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane;
- valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate din bazinul
vidanjabil, fara a depasi capacitatea de stocare a depozitelor, rezervoarelor.
2) Emisii in apa si aer
AER
Principalii poluanti atmosferici care rezulta din arderea lemnului sunt: pulberi si
gaze arse: CO, NOx, SO2. Valorile admise ale acestor indicatori se regasesc in OM 462/1993
(centrala pe combustibil solid (lemn).
APA
Indicatorii de calitate (fizico-chimici) ai apelor uzate evacuate prin vidanjare in
Statia de epurare a orasului Piatra Neamt, se vor incadra in limitele maxime prevazute prin
HG 352/2005 – NTPA 002.
3) Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta.Siguranta instalatiei.
În cadrul societatii se va intocmi în conformitate cu prevederile Ordinului
MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care
cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de
prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de
intervenţie în cazuri de poluare accidentală, plan care este depus la documentatia de
revizuire a autorizatiei integrate de mediu.
4) Monitorizarea intrarilor si iesirilor din activitate

18
Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu
se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/laborator
propriu/ autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind
metode de lucru in vigoare.
Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de
responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.
Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta
informatiile solicitate catre autoritatea competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005,
privind protectia mediului.
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o
forma adecvata stabilita de autoritatea de mediu.
Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii
prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta
recomandare BAT a:
 cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;
 energie utilizata; a cantitatilor de deseuri rezultate;
 activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;
 instruiriilor personalului.

Nr.crt. Punctul de Poluanti Frecventa de Metoda de Metoda de analiza


prelevare a probei analizati prelevare prelevare
probe si
analiza a
poluantilor
1. Cos centrala termica CO Lunar Normele W 264-039
(cu H=8m si metodologice
SO2 ISO 7934/89 sau
diam.=200mm) din OM
ISO 7935/92 sau
462/1993,
ISO 11632/98
NOx ISO 11564/98 sau
ISO 10849/96

19
Pulberi ISO 9096/92 sau
ISO 10155/95 sau
EN 13284-1,2/01
Substante EN 12619/99 sau
organice Pr EN 13526/05
exprimate
in carbon
organic total

Nota :
 In cazul oricarei masuratori efectuata la cosul centralei termice se va determina
temperatura, debitul si procentul de oxigen din gazele evacuate.
STAS 10331/76-Puritatea aerului , Reguli generale de luare a probelor
ISO 9096/92 –Emisii de la surse stationare-Determinarea concentratiei si a cantitatii
particulelor-Metoda gravimetrica manuala(>50 mg/mc)
ISO 10155/95 –Emisii de la surse stationare – Monitorizarea automata a concentratiei de
pulberi-caracteristici de performanta ,metode test si specificatii.
EN 13284-1,2/2001- Emisii de la surse stationare-determinarea concentratiei masice de
pulberi totale .
ISO 11564/98-Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei oxizilor de azot;
Metoda fotometrica cu naftil-etilen-diamina
ISO 10849/96- Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei oxizilor de azot
Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta.
ISO 7935/89 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de sulf
ISO 7935/92 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de sulf
Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta.
ISO11632/98 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de sulf
Metoda cu ion cromatograf.
EN 12619/99 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de carbon organic
gazos toatal la concentratii mici la gazele de cos-Metoda detectarii in
flacara ionizanta continua.

20
Pr EN 13526/2005- Emisii de la surse stationare, Determinarea concentratiei de carbon
organic gazos toatal la concentratii mari la gazele de cos-Metoda detectarii in
flacara ionizanta continua.

Nr.crt. Punctual de prelevare a Poluantii Frecventa de Metoda de


probei analizati prelevare probe analiza
si analiza
poluantilor
1. Ape uzate menajere temperatura Lunar Conform HG
pH 352/2005 NTPA
suspensii 002
CCOCr
CBO5
azot amoniacal
fosfor total
extractabile
detergenti

La nivelul organizatiei s-au prevazut urmatoarele masuri de monitorizare a deseurilor:


a) tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul deseului si
codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare,
transport si eliminare;
b) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care
prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;
c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si
sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer;
d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi
inscriptionate;
e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor;

21
Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti
pe fiecare componenta de mediu si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea
competenta, in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului.
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o
forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu. Se vor atasa evidentelor, toate
buletinele de analiza eliberate de laboratorul propriu/laboratoarele atestate care au
efectuat analizele.

Plangeri si critici sporadic

ETAPA IV. Evaluarea importanţei impactului

Consideraţii Note Consideraţii Note


referitoare la mediu referitoare la afaceri
Mărimea impactului 4 Existenţa 4
prevederilor legale
şi a reglementărilor
Severitatea 3 Dificultatea 3
impactului modificării
impactului
Probabilitatea de 4 Costul modificării 3
apariţie impactului
Durata impactului 2 Efectul modificării 2
asupra altor
activităţi şi procese

Legendă: 1- cea mai puţin importantă


4- cea mai importantă

4.1. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice de mediu

22
Nr. Domeniul/activitatea Obiective Obiective Termen de
criteriu specifice realizare
1 Activitatea de - satisfacerea - achiziţia de 1 lună
producţie cerinţelor materii prime
consumatorilor de şi materiale cu
energie termică prin preţuri
realizarea unor preţuri accesibile
locale la energia
termica produsă.

2 Activitatea de - reducerea costurilor, - creşterea 3 luni


producţie în special a celor de potenţialului
producţie; de reciclare a
firmei
3 Activitatea de - reducerea - o scădere de 6 luni
producţie impactului asupra 2,86 ori a
mediului; cantităţii de
SO2, de 2,89
ori a cantităţii
de pulberi
emise la coş şi
o creştere de
3,03 ori a
cantităţii de
NOx emise;

4 Activitatea de - îmbunătăţirea - reducerea 3 luni


producţie calităţii şi a loialităţii numărului de
personalului accidente de
muncă.

23
4.2. Programe de management de mediu

Politica de Factori de Obiective Ţinte Program Acţiuni Responsabilităţi Resurse Termen


mediu mediu
Protejarea Apa, aerul Echilibrarea - numărul de Program - Încadrarea în Departamentul Resurse -semestrul
mediului şi solul rezultatelor accidente de de cerinţele legislaţiei de de protecţia materiale, II 2014
şi implicit economice cu mediu; investiţii mediu( achiziţionarea mediului financiare şi
a omului cele în - cantitatea de de instalaţii noi de umane
domeniul materiale electroliză cu necesare.
protecţiei reciclate; membrane) -semestrul
mediului şi - reducerea - Managementul II 2013
orientarea cantităţii de deşeurilor prin
către emisii respectarea legislaţiei
eliminarea eliberate. în domeniu şi
cauzelor valorificare
poluării deşeurilor( închiderea
depozitului de deşeuri
nepericuloase);
- Îmbunătăţirea
calităţii apelor -semestrul
reziduale prin II 2010
încadrarea în limitele
impuse de legislaţia
în
vigoare( modernizare
a staţiei de control
final şi a staţiei de
epurare biologică).

24
25
ETAPA V. Proceduri de mediu

Organizaţia Cod Denumire Nr. Editare Data


procedură procedură Revizuiri întocmire
S.C. CET
Iaşi S.A.
Semnat 01 Procedura 0 Didi 24.11.2009
director de Melinte
general monitorizare
Neculai a emisiilor
Costica in aer

1.Scop
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care se va realiza activitatea
de supraveghere si monitorizare a calitatii aerului,luarea in considerare a raportului
monitorizarii emisiilor din activitate,asigurarea informarii asupra deciziei luate.
2.Domeniu
Procedura se aplica activitatii de monitorizare a emisiilor de gaze de
ardere,pulberi si substante organice exprimate in carbon organic total in aer.
3.Definitii si abrevieri
Definitii
Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica în
domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Buna Practica de Laborator [ Directiva 99/11/EC ] – este un sistem de calitate care
stabileste modul de organizare si conditiile în care studiile ne-clinice de sanatate si
siguranta a mediului sunt planificate, desfasurate, monitorizate, înregistrate, arhivate si
raportate.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în
scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac

26
dispozitiile prestabilite,si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt
corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor.
Abrevieri
BPL – Buna Practica de Laborator
IPM – Inspectorat pentru Protectia Mediului
OECD – Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare
4.Documentatia de referinta
ISO 14001
Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la
procedurarea activitatilor companiei astfel incat sa se asigure repetabilitatea executiei
,monitorizarea formala a activitatilor , o mai buna masurare a performantelor
,identificarea activitatilor defectuoase cu impact asupra costurilor si,nu in ultimul
rand,asigura economii importante.
STAS 10331/76-Puritatea aerului , Reguli generale de luare a probelor
ISO 9096/92 –Emisii de la surse stationare-Determinarea concentratiei si a cantitatii
particulelor-Metoda gravimetrica manuala(>50 mg/mc)
ISO 10155/95 –Emisii de la surse stationare – Monitorizarea automata a concentratiei de
pulberi-caracteristici de performanta ,metode test si specificatii.
EN 13284-1,2/2001- Emisii de la surse stationare-determinarea concentratiei masice de
pulberi totale .
ISO 11564/98-Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei oxizilor de azot;
Metoda fotometrica cu naftil-etilen-diamina
ISO 10849/96- Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei oxizilor de
azot ;Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta.
ISO 7935/89 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de sulf
ISO 7935/92 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de
sulf;Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta.
ISO11632/98 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de dioxid de
sulf;Metoda cu ion cromatograf.

27
EN 12619/99 - Emisii de la surse stationare;Determinarea concentratiei de carbon organic
gazos toatal la concentratii mici la gazele de cos-Metoda detectarii in flacara ionizanta
continua.
Pr EN 13526/2005- Emisii de la surse stationare, Determinarea concentratiei de carbon
organic gazos toatal la concentratii mari la gazele de cos-Metoda detectarii in
flacara ionizanta continua.
Directive
OG 63/24.01.2002 (Principiile Bunei Practici de Laborator sau BPL)
OG 63/2002 stipuleaza principiile BPL adoptate de legislatia nationala, în acord
cu Directivele 87/18/EEC ; 99/11/EEC privind testarea substantelor chimice periculoase
si conditiile în care se aplica inspectiile si verificarile principiilor BPL în acord cu
Directivele 88/320/EEC ; 90/12/EEC si 99/12/EEC.
OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii,aprobata si modificata
prin Legea 645/2002.
OM nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluantii emisi in mediu de
activitatile aflate sub incidentele prevederilor OUG nr.34/2002.
Directiva 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din
instalatiile mari de ardere(IMA) a caror putere nominala este egala sau mai mare de 50
MWt,transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 541.2003 privind stabilirea unor masuri
pentru limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanti proveniti din instalatiile mari de
ardere.
5.Descrierea procedurii
Responsabilul de mediu realizeaza corelarea aspectelor legate de emisiile in aer cu
prevederile legale ce le reglementeaza.
Responsabilul de mediu solicita:
- reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei;
- reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
a) poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de
emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori
limita de emisie;

28
b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si
modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere
semnificativa a emisiilor;
c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara
introducerea de tehnici speciale si masuri de management;
d) emiterea unor noi reglementari legale.
Managerul de mediu intocmeste periodic audituri.
Verificarile auditului sunt concentrate asupra functionarii eficienta a controlului
sistemului de management si realizarii politicii de mediu ,a obiectivelor si scopurilor.
Rezultatele auditului sunt communicate directorului general pentru a confirma
zonele de conformitate si a facilita actiunile corrective in zonele de neconformitate.
Responsabilul de mediu intocmeste registru de reglementari pe care il
actualizeaza si aduce la cunostinta schimbarile persoanelor implicate direct.
6.Responsabilitati
Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi
efectuata de responsabilul de mediu numit de conducerea unitatii.
Responsabilul de mediu are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti
pe fiecare componenta de mediu si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea
competenta, in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului.
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o
forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu. Se vor atasa evidentelor, toate
buletinele de analiza eliberate de laboratorul propriu/laboratoarele atestate care au
efectuat analizele.

Nr.crt. Punctul de Poluanti Frecventa de Metoda de Metoda de analiza


prelevare a probei analizati prelevare prelevare
probe si
analiza a
poluantilor
1. Cos centrala termica CO Lunar Normele W 264-039
metodologice

29
(cu H=8m si SO2 din OM ISO 7934/89 sau
diam.=200mm) 462/1993, ISO 7935/92 sau
ISO 11632/98
NOx ISO 11564/98 sau
ISO 10849/96
Pulberi ISO 9096/92 sau
ISO 10155/95 sau
EN 13284-1,2/01
Substante EN 12619/99 sau
organice Pr EN 13526/05
exprimate
in carbon
organic total

7.Difuzare
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o
forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Raportarea emisiilor in aer se va inregistra conform tabelului urmator:


Locul Data si ora Capac. de Noxe Val.calcu Parametri auxiliari
recoltarii recoltarii function. a Tip Valoare lata a Debitul Temp. % O2
Incepere/term instal. masurata emisiilor de gazelor
inare in cond. gaze evacua
de evacua te
referinta te
(3% O2)

Se vor atasa evidentelor, toate buletinele de analiza eliberate de laboratorul


propriu/laboratoarele atestate care au efectuat analizele.
Titularul activitatii va transmite catre directorul general urmatoarele documente:
a)Inventarul anual al emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-
Declaratie
b)rezultatele activitatii de monitorizare
c)raport privind starea mediului, care va cuprinde impactul activitatii asupra
mediului: poluarea aerului.

30
Responsabilul de mediu mai difuzeaza programul de trennig a personalului catre
departamentul de Resurse Umane.

8.Anexe
Intrari Schema logica Iesiri Responsabilitati

STAS 10331/76 -Inventarul anual al - Director


ISO 9096/92 emisiilor de poluanti department resurse
ISO 10155/95 atmosferici ,cnf umane: Marian
EN-13284-1,2/2001 Chestionarului- Negrila
ISO 11564/98 Declaratie - Responsabil de
ISO 10849/96 -Rezultatele activitatiide mediu:Maria Burlacu
ISO 7935/89 monitorizare
ISO 7935/92 - raport privind
ISO11632/98 starea mediului, care va
EN 12619/99 cuprinde impactul
Pr EN 13526/2005 activitatii asupra
Corelare fise
OG 63/24.01.2002 post cu mediului: poluarea
(Principiile Bunei prevederile aerului.
legale si alte
Practici de Laborator cerinte legale Activitateade
sau BPL) supraveghere si
Directivele 87/18/EEC monitorizare a emisiilor
; 99/11/EEC si a mediului va fi
Directivele efectuata de
Completare
88/320/EEC ; Registru responsabilul de mediu
90/12/EEC si reglementar numit de conducerea
99/12/EEC. i unitatii.
OUG 34/2002 OM nr. Responsabilul
1144/2002 de mediu are obligatia
Directiva 2001/80/EC sa monitorizeze nivelul
Comunicare emisiilor de poluanti pe
interna a fiecare componenta de
prevederilor mediu si sa raporteze
RR
informatiile solicitate
catre autoritatea
competenta, in
conformitate cu OUG

31
nr.195/2005, privind
Actualizare
RR protectia mediului.
Rezultatele
masuratorilor se
inregistreaza, se
prelucreaza si se
Informarea prezinta intr-o forma
directorului adecvata, stabilita de
general cu
autoritatea de mediu. Se
privire la
resrespectarea vor atasa evidentelor,
RR toate buletinele de
analiza eliberate de
laboratorul
propriu/laboratoarele
atestate care au efectuat
analizele.

Organizaţia Cod Denumire Nr. Editare Data


procedură procedură Revizuiri întocmire
S.C. CET
Iaşi S.A.
Semnat 02 Procedura 0 Irina 24.11.2009
director de Soroceanu
general monitorizare
Neculai a deseurilor
Costica

32
1.Scop
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care se va realiza activitatea
de supraveghere si monitorizare a deseurilor,luarea in considerare a raportului
monitorizarii deseurilor din activitate,asigurarea informarii asupra deciziei luate.
2.Domeniu
Procedura se aplica activitatii de monitorizare a deseurilor.
3.Definitii si abrevieri
Definitii
Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica în
domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Buna Practica de Laborator [ Directiva 99/11/EC ] – este un sistem de calitate care
stabileste modul de organizare si conditiile în care studiile ne-clinice de sanatate si
siguranta a mediului sunt planificate, desfasurate, monitorizate, înregistrate, arhivate si
raportate.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în
scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac
dispozitiile prestabilite,si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt
corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor.
Abrevieri
BPL – Buna Practica de Laborator
IPM – Inspectorat pentru Protectia Mediului

OECD – Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare


4.Documentatia de referinta
ISO 14001
Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la
procedurarea activitatilor companiei astfel incat sa se asigure repetabilitatea executiei
,monitorizarea formala a activitatilor , o mai buna masurare a performantelor

33
,identificarea activitatilor defectuoase cu impact asupra costurilor si,nu in ultimul
rand,asigura economii importante.
LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.
Directive
OG 63/24.01.2002 (Principiile Bunei Practici de Laborator sau BPL)
OG 63/2002 stipuleaza principiile BPL adoptate de legislatia nationala, în acord
cu Directivele 87/18/EEC ; 99/11/EEC privind testarea substantelor chimice periculoase
si conditiile în care se aplica inspectiile si verificarile principiilor BPL în acord cu
Directivele 88/320/EEC ; 90/12/EEC si 99/12/EEC.
OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii,aprobata si modificata
prin Legea 645/2002.
OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr.
426/2001 modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006, aprobată prin Legea nr.
27/2007.
OUG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată prin
Legea nr. 465/2001 şi Legea nr. 138/2006, modificată şi completată prin Legea nr.
27/2007;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare şi raporta conform prevederilor Ordinului
nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje.
HG nr. 856/2002 privind tipul deseului si codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea
produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare;

5.Descrierea procedurii
Responsabilul de mediu realizeaza corelarea aspectelor legate de emisiile in aer cu
prevederile legale ce le reglementeaza.
Responsabilul de mediu solicita:
- reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei;
- reexaminarea autorizatiei integrate de mediu.

34
Managerul de mediu intocmeste periodic audituri.
Verificarile auditului sunt concentrate asupra functionarii eficienta a controlului
sistemului de management si realizarii politicii de mediu ,a obiectivelor si scopurilor.
Rezultatele auditului sunt communicate directorului general pentru a confirma
zonele de conformitate si a facilita actiunile corrective in zonele de neconformitate.
Responsabilul de mediu intocmeste registru de reglementari pe care il
actualizeaza si aduce la cunostinta schimbarile persoanelor implicate direct.
6.Responsabilitati
Responsabilul de mediu trebuie sa respecte urmatoarele masuri de monitorizare a
deseurilor:
f) tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul deseului si
codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare,
transport si eliminare;
g) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care
prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;
h) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si
sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer;
i) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi
inscriptionate;
e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor
7.Difuzare
Titularul activitatii va transmite catre directorul general urmatoarele documente:
a)Inventarul anual al deseurilor, conform Chestionarului-Declaratie
b)rezultatele activitatii de monitorizare
c)raport privind starea mediului, care va cuprinde impactul deseurilor asupra
mediului.
Responsabilul de mediu mai difuzeaza programul de trennig a personalului catre
departamentul de Resurse Umane.

35
8.Anexe
Intrari Schema logica Iesiri Responsabilitati

ISO 14001 -tinerea evidentei - Director


LEGE nr. 645 din 7 deseurilor produse, departament resurse
decembrie 2002 pentru conform HG nr. umane: Marian
aprobarea Ordonantei 856/2002: tipul deseului Negrila
de urgenta a si codul acestuia, - Responsabil de
Guvernului nr. 34/2002 Corelare fise sectie/instalatie, mediu:Rodica O
privind prevenirea, post cu cantitatea produsa, nofrei
prevederile
reducerea si controlul legale si alte modul de stocare,
integrat al poluarii cerinte legale valorificare, transport si
OG 63/24.01.2002 eliminare;
(Principiile Bunei -aprovizionarea cu
Practici de Laborator materii prime se va face
sau BPL) Completare astfel incat sa nu se
OUG 34/2002 privind Registru creeze stocuri, care prin
reglementar
prevenirea si controlul depreciere sa duca la
i
integrat al formarea de deseuri;
poluarii,aprobata si -toate deseurile vor fi
modificata prin Legea depozitate astfel incat sa
645/2002. previna orice
OUG nr. 78/2000 Comunicare contaminare a solului si
interna a
privind regimul sa reduca la minim orice
prevederilor
deşeurilor, aprobată cu RR degajare de emisii
modificări de Legea fugitive in aer;
nr. 426/2001 -zonele de depozitare
modificată şi vor fi clar marcate si
completată cu OUG nr. semnalizate, iar
Actualizare
61/2006, aprobată prin containerele vor fi
RR
Legea nr. 27/2007. inscriptionate;
OUG nr.16/2001 - nu se va depasi
privind gestionarea capacitatea de depozitare
deşeurilor industriale a containerelor si
reciclabile aprobată depozitelor

36
prin Titularul activitatii va
Legea nr. 465/2001 şi Informarea transmite catre directorul
directorului
Legea nr. 138/2006, general urmatoarele
general cu
modificată şi privire la documente:
completată prin Legea resrespectarea a)Inventarul anual al
nr. 27/2007; RR deseurilor, conform
H.G. nr. 621/2005 Chestionarului-
privind gestionarea Declaratie
ambalajelor şi a b)rezultatele
deşeurilor de ambalaje, activitatii de
cu modificările şi monitorizare
completările ulterioare c)raport privind
şi raporta conform starea mediului, care va
prevederilor Ordinului cuprinde impactul
nr.927/2005 privind deseurilor asupra
procedura de raportare mediului.
a datelor referitoare la Responsabilul de
ambalaje şi deşeuri de mediu mai difuzeaza
ambalaje. programul de trennig a
HG nr. 856/2002 personalului catre
privind tipul deseului si departamentul de Resurse
codul acestuia, Umane.
sectie/instalatie,
cantitatea produsa,
modul de stocare,
valorificare, transport
si eliminare;

37
Organizaţia Cod Denumire Nr. Editare Data
procedură procedură Revizuiri întocmire

S.C. CET
Iaşi S.A.
Semnat 03 Procedura 0 Irina 24.11.2009
director de Soroceanu
general reducere a
Neculai emiterii de
Costica factori
poluatori

1. Scop
Scopul acestei procedure este de a evalua impactul asupra mediului a factorilor
poluatori, luare in considerare a consultarii publicului si autoritatilor cu
responsabilitate in domeniul protectiei mediului, modernizarea instalatiilor si
asigurarea informarii asupra deciziei luate.
2. Domeniu
Domeniul acestei proceduri este reprezentat de monitorizarea emisiilor si impactul
acestora asupra mediului, a metodelor folosite pentru a le elibera in aer, sol precum si
remedierea unor defecte ale instalatiilor.
3. Definitii si abrevieri
Definitii

Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica în


domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Buna Practica de Laborator [ Directiva 99/11/EC ] – este un sistem de calitate care
stabileste modul de organizare si conditiile în care studiile ne-clinice de sanatate si
siguranta a mediului sunt planificate, desfasurate, monitorizate, înregistrate, arhivate si
raportate.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în
scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac

38
dispozitiile prestabilite,si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt
corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor.
- SR EN ISO 9000:2006 - "Sisteme de management al calitǎţii. Principii fundamentale şi
vocabular".
- ISO 14050 :2002 – Environmental management - Vocabulary
În plus, se mai utilizează definiţiile referitoare la neconformitate majoră,
neconformitate minoră şi observaţie. Aceste definiţii sunt prezentate de auditorul şef la
şedinţa de deschidere a auditului şi ţin seamă de specificul sistemului de management.
Spre exemplu, pentru sistemele de management ale calităţii se aplică următoarele
definiţii:
○ Neconformitate majorǎ
Absenţa uneia sau lipsa capabilităţii de a implementa sau menţine una sau mai
multe cerinţe ale sistemului de management al calităţii conform ISO 14001 sau o situaţie
care, pe baza evidenţelor obiective disponibile, poate conduce la dubii importante privind
calitatea produselor / serviciilor organizaţiei.
○ Neconformitate minorǎ
Abatere care, pe baza evidenţelor obiective disponibile, poate determina
disfunctionalitati nerelevante ale sistemului de management al calitatii, prin cumularea
carora nu se pot produce neconformităţi majore.
○ Observaţie
Abatere fǎrǎ semnificaţie, acceptabilǎ, singularǎ, care ar putea conduce prin
recurenţǎ la o neconformitate minorǎ.

Abrevieri
BPL – Buna Practica de Laborator
IPM – Inspectorat pentru Protectia Mediului
OECD – Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare
DE – Director Executiv
DC - Director Calitate

4. Documentatia de referinta

39
ISO 14001

Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la


procedurarea activităţilor companiei astfel încât să se asigure repetabilitatea execuţiei,
monitorizarea formală a activităţilor, o mai bună măsurare a performanţelor, identificarea
activităţilor defectuoase cu impact asupra costurilor şi, nu în ultimul rând, asigură
economii importante.
Un sistem de management în baza standardelor ISO presupune un control riguros
al proceselor şi astfel contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii, prin cordonarea şi
conducerea întregii activităţi a organizaţiei în mod sistematic şi planificat.
Seria de standarde ISO14000 elaborate de Standarde pentru sisteme de
management de mediu.
ISO 14001:1996 Sisteme de management de mediu- Specificaţii şi ghid de utilizare (SR
EN 14001)
ISO 14004:1996 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele şi
tehnicile de aplicare Linii generale ale principiilor, sistemelor şi tehnicilor suport. (SR EN
14004)
STAS 10331/76-Puritatea aerului, Reguli generale de luare a probelor.
ISO 10155/95 –Emisii de la surse stationare – Monitorizarea automata a concentratiei de
pulberi-caracteristici de performanta ,metode test si specificatii.

ISO 14010:1996 Ghid pentru auditul de mediu. Principii generale (SR EN 14004)
ISO 14011:1996 Ghid pentru auditul de mediu. Procedura de audit . Auditul sistemelor
de management de mediu. (SR EN 14011)
ISO 14012:1996 Ghid pentru auditul mediu. Criterii de calificare pentru auditorii de
mediu. (SR EN 14012)
SR EN 45012:2000 – Criterii generale pentru organisme care efectueazǎ evaluarea şi
certificarea/inregistrarea sistemelor calitǎţii (ISO CEI Ghid 62 :1996)
ISO/CEI Ghid 66:1999 –Criterii generale pentru organismele de certificare ce
efectueazǎ certificarea sistemelor de managementul mediului.
Ghidul EA 7/01 – EA Guidelines on the application of EN 45012, december 2003.

40
Ghidul EA 7/02 - EA Guidelines for accreditation of certification bodies for
environmental management system, december 2003.
SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitǎţii.
SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.
OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management al sanǎtǎţii şi securitǎţii ocupaţionalǎ-
Specificaţie
DS 3027E :2002 - Managementul siguranţei alimentelor bazat pe HACCP (Analiza de
risc şi punctele critice de control). Cerinte pentru un sistem de management pentru
organizaţiile producǎtoare de alimente şi furnizorii lor;
CAC/RCP1-1969,Rev. 4(2003) Comisia Codex Alimentarius / Codul de practica
recomandat international - Principiile generale ale igienei alimentelor / Anexa
4 : Sistemul HACCP si ghidul pentru aplicarea acestuia;
SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor-Cerinţe
pentru orice organizaţie din lanţul alimentar.
BS 7799-2:2002 - Information security management systems-Part 2: Specification for
information security management systems
ISO/IEC 27001:2005 - Information technology – Security techniques – Information
security management systems
Directive:
Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii.
OUG 34/2002 privind prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii, aprobatǎ şi modificatǎ
prin Legea 645/2002.
OM nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emisi în mediu de
activitǎţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2002, aprobatǎ prin Legea nr.
645/2002.
OM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de
mediu; www.mappm.ro
OM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi
de emitere a acordului de mediu; www.mappm.ro
OM nr. 36/2004 de aprobare a Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de
emitere a autorizaţiilor integrate de mediu; www.mappm.ro

41
Directiva Consiliului nr. 96/61/EC privind prevenirea şi controlul inegrat al poluǎrii
(IPPC), transpusǎ în legislaţia naţionalǎ prin OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi
controlul integrat al poluǎrii;
Directiva 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din
instalaţiile mari de ardere (IMA) a cǎror putere nominalǎ este egalǎ sau mai mare de 50
MWt, transpusǎ in legislaţia naţionalǎ prin HG nr. 541/2003 (completatǎ şi modificatǎ de
HG nr. 322/2005) privind stabilirea unor mǎsuri pentru limitarea emisiilor de aer a
anumitor poluanţi proveniţi din instalaţiile mari de ardere.
Directiva 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor transpusǎ în legislaţia naţionalǎ prin
HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

5. Descrierea procedurii

Seful de sectie al organizatiei realizeaza un control amanuntit asupra tuturor


instalatiilor si asupra rezidurilor rezultate, astfel afland gradul de poluare. Acesta trimite
rezultatele responsabilului de mediu al organizatiei, care realizeaza corelarea aspectelor
legate de mediu cu prevederile legale ce le reglememteaza si cu alte cerinte adoptate de
catre organizatie. Responsabilul de mediu intocmeste periodic audituri.

Auditul reprezintă o modalitate independentă, importantă şi comprehensivă de


verificare a gradului de implementare a Sistemului de Management al Mediului şi a
conţinutului acestuia.
Verificările auditului sunt concentrate asupra unui număr de două aspecte
principale:
- funcţionarea eficientă a controlului sistemului de management,
- realizarea Politicii de Mediu, a obiectivelor şi scopurilor.
Schema auditului intern se bazează pe importanţa ecologică a activităţii verificate şi
pe rezultatele auditurilor anterioare.Rezultatele auditului sunt comunicate directorului
general pentru a confirma zonele de conformitate şi a facilita acţiunile corective în zonele
de neconformitate. Responsabilul de mediu rezumă rezultatele auditului pentru Consiliul
executiv pentru a fi luate în considerare în cadrul analizei manageriale. In final se
intocmeste registru de reglementari pe care il actualizeaza si aduce la cunostinta
schimbarile persoanelor implicate direct.

42
6. Responsabilitati
Seful de sectie are urmatoarele activitati
- realizeaza fisa tehnica a fiecarei instalatii;
- evalueaza cantitatea de reziduri emise intr-o anumita perioada;
- raporteaza responsabilului de mediu datele prelucrate.
7. Difuzare
Seful de sectie difuzeaza datele responsabilului de mediu, acesta difuzand rezultatele
finale ale auditurilor catre directorul general, pentru intocmirea unor activitati care vor duce
la reducerea emiterii de factori poluatori.

Intrari Schema logica Iesiri Responsabilitati

ISO 14001

Corelare fise Responsabil de


ISO 14001:1996 post cu mediu:Rodica O
prevederile
ISO 14004:1996 legale si alte nofrei
cerinte legale
STAS 10331/76

43
ISO 10155/95

ISO 14010:1996

ISO 14011:1996

ISO 14012:1996

SR EN 45012:2000 Completare
Registru
ISO/CEI Ghid 66:1999 reglementari

Ghidul EA 7/01

Ghidul EA 7/02

SR EN ISO 9001:2001

SR EN ISO 14001:2005 Comunicare


interna a
OHSAS 18001:2004 prevederilor
RR
DS 3027E :2002

CAC/RCP1-1969

SR EN ISO 22000:2005

BS 7799-2:2002

ISO/IEC 27001:2005 Actualizare


RR
Directiva 96/61/CE

OUG 34/2002

OM nr. 1144/2002

OM nr. 818/2003

OM nr. 860/2002

OM nr. 36/2004

Directiva Consiliului nr.


96/61/EC

Directiva 2001/80/EC

44
Directiva 99/31/EC

Informarea
directorului
general cu
privire la
respectarea RR

45
BIBLIOGRAFIE

 http://www.bursa.ro/online/s=companii_afaceri&sr=&ssr=&articol=26962&e
ditie_precedenta=2008-06-24.html
 http://www.cet-iasi.ro
 Suport de curs Ingineria şi managementul mediului.Ergonomie

46