Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea Tehnică “Gh.

Asachi”
Facultatea de Inginerie Chimică si Protecţia
Mediului, Iaşi
Departamentul de Ingineria Mediului

Sistemul de management integrat de mediu al firmei


S.C. KYNITA S.A.

Îndrumător: Student:

Şef lucrări dr. ec. Madalina Peste


Ionuţ HERGHILIGIU Grupa: 2408

Iaşi, 2017
CUPRINS:

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT


DE MEDIU (SMM)

1.1.Descrierea organizatiei

(profilul de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii, structura organizationala, conducerea


firmei, etc.)

1.2. Principalii factori poluatori ai firmei

1.3. Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM

1.4. Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMM

1.5. Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM

1.6. Obiectivele SMM

1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei

1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze SMM

1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM

1.10. Estimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la implementarea SMM

CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI

2.1. POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI

2.1.1. Politica de mediu a organizatie

2.1.2. Evaluarea politicii de mediu a organizatiei

2.1.2.1. Aprecierea continutului politicii de mediu

2.1.2.2. Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu

2.2. PLANIFICAREA

2.2.1. Analiza Initiala de Mediu (AIM)


2.2.1.1. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra mediului
(aplicarea metodei AMDEC)

2.2.1.2. Prevederile legale si reglementarile

2.2.1.3. Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente

2.2.1.4. Analiza punctelor slabe si a punctelor forte de mediu a organizatiei S.C. KYNITA S.A.

2.2.2. Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu

2.2.2.1. Stabilirea obiectivelor generale si specifice (tinte) de mediu al organizatiei

2.2.2.2. Programul/programe de management de mediu al organizatiei

2.2.2.3. Aplicarea metodei ELECTRE in ierarhizarea obiectivelor si tintelor de mediu al


organizatiei S.C. KYNITA S.A.

CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI


Cap I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de
managemet de mediu (SMM)

1.1. Descrierea Organizației (profil de activitate, cifra de afaceri,


organizarea activității, structura organizațională, conducerea firmei)

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII


Numele titularului de activitate: S.C. KYNITA S.A.

Amplasamentul prevazut pentru operare: la 5 km de Iasi.


Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J22-3258/1994
Cod Unic de Inregistrare: 6855660
Data punerii in functiune a instalatiei: 1995
Cifra de afaceri : 15,4 milioane RON. (sfarsitul anului 2006)
Obiectul autorizarii:
Instalatiile chimice pe amplasamentul de operare. de fabricare a produselor
pelicologene de diverse categorii si sortimente: chituri, lichid de frina, antigel ,
inclusiv instalatiile auxiliare, direct legate – sub aspect tehnic – de instalatia
principala aflate
Capacitatea proiectata este de 7340 t/an, din care in anul 2004 au fost realizate
2223 t/an.

Amplasamentul prevazut pentru operare: Localizarea terenului

S.C.Kynita S.A. - societate cu capital privat – are sediul in comuna Holboca


,jud Iasi
Obiectivul este amplasat in intravilanul comunei Holboca,judetul Iasi.

Suprafata totala a amplasamentului este de 22900 mp, din care spatii verzi –
4659 mp.

Proprietatea actuala
Forma de proprietate este privata.
Regim de functionare
Angajatii societatii comerciale , la nivelul anului 2005 se cifreaza la 150 persoane,
activitatea desfaurandu-se intr-un singur schimb.
Regimul de lucru este de 8 ore/zi, 6 zile/saptamana, 312 zile/an.
Capacitatea proiectata a instalatiiei este de 7340 t/an.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate principala:
Categoria de activitate conform anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006,
privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii:
-industria chimica-producerea de substante chimice organice de baza : vopsele si pigmenti

Codul CAEN: global-2430: fabricarea produselor peliculogene (rasini,lacuri,vopsele, grunduri,


diluanti, chituri, vopsele in dispersie apoasa , lichid de frana si antigel).
Codul Nose-P: 105.09
Codul SNAP 2: 04.05
Categoria de activitate conform anexei 2 a HG 699/2003 modificata si completata de HG
1902/2004 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de COV din instalatiile care
utilizeaza solventi organici :
Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor
BREff aplicabil- fabricarea preparatelor de acoperire

Activitati auxiliare:

-Producerea de agent termic


-Controlul calitatii produselor finite;
-Activitati administrative diverse
Organigrama
1.2. Principalii factori poluatori:

Poluarea aerului:
Calitatea aerului prezinta un potential de afectare datorita:
 Surselor stationare de emisie, constituite din:
- cosuri de dispersie aferente proceselor de combustie desfasurate pe amplasament
(centrala termica, statia ulei dietermic)
- guri de evacuare ale sistemelor de ventilatie aferente sectiilor de productie si
depozitare a materiilor prime si produselor finite

productie si depozitare a materiilor prime si produselor finite.


 Surselor mobile de emisie, provenite din trafic

Gama de poluanţi atmosferici generaţi de S.C. KYNITA S.A. sunt:


- pulberi şi gaze arse (CO2, NO2, CO, SO2, NOX, particule solide), rezultate în urma
proceselor de ardere a combustibililor şi carburantilor;
- pulberi tehnologice de materii prime (pigmenti, anhidrida ftalica, anhidrida maleica,
etc) sau produse finite , rezultate din desfăşurarea proceselor de productie:
- compusi organici volatili datorati utilizarii solventilor: toluen, xilen,white-spirit,
benzina,acetona,etc.
- alti poluanţi organici din spectrul materiilor prime şi produselor finite: acroleina,
aldehida formica, acid acrilic, metacrilatul de metil. Deoarece cea mai mare parte a
proceselor tehnologice se desfasoara in sistem inchis, aceste emisii sunt de scurta durata
si apar discontinuu in timpul operatiilor de dozare materii prime , schimbarii elementelor
filtrante , in timpul macinarii sau ambalarii.

Poluarea apei:
Calitatea apei prezinta un potential de afectare datorita diferitelor procese ce se
realizeaza in cadrul societaii:
 Procesul de sinteza a rasinilor alchidice - ape de reactie,ape de ulei

 Procesul de sinteza a rasinilor alchidice – apa spalare pardoseli


 De la parcul de rezervoare – apa de la stropiri rezervoare
 Din procesul de producere a vopselelor lavabile – apa de spalare -
pardoseli
 Apa din glicoli (de la procesul de producere a lichidului de frana)
 Apa de spalare pardoseli (de la producerea antigelului)
 Ape uzate menajere (de la corpul administrativ si halele de
productie)
 Ape pluviale initiale
 Ape pluviale din incinta societatii

Poluarea solului:
Principalele surse de poluare sunt:
- întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor şi conductelor de transport;
-pierderea de produse din instalaţia tehnologică şi rezervoare datorate accidentelor tehnice şi
mecanice;
-scurgerile de produse de la:
 rezervoare de depozitare a produselor.
 Operaţii de încărcare / descărcare materii prime şi produse în mijloace auto .
-exfiltraţiile din conductele de canalizare şi fose vidanjabile.

Principalii compusi sau elemente posibil a fi regasiti in sol, ca urmare a emisiilor


atmosferice, a pierderilor accidentale (in apa uzata si sol iar de aici ajung in aquiferul freatic),
sau a depozitarii necontrolate a deseurilor , sunt reprezentate de:
 Compusi organici (solventi, deseuri si reziduuri),
 metale,
 saruri,
 acizi,
 baze,
 produse petroliere.

Poluarea fonica:
Amplasamentul este situat in intravilanul comunei la o distanta mai mare de 500 m de
zonele locuite.
Sursele de zgomot si vibratii datorate functionarii obiectivului sunt :

-activitatile desfasurate in aer liber – trafic auto si reparatii;


-activitatile de productie desfasurate in incinta:
-sistemele de actionare ale agitatoarelor (reactoare, dizolvatoare, ampastoare, finisoare);
- sisteme (motoare) de actionare a pompelor de vehiculare (transport);
- motoarele de actionare a ventilatoarelor.
1.3 Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementari SMM

Controlul si reducerea costului de mediu:


Datorita factorilor poluaturi care afecteaza mediul inconjurator sunt necesare aplicarea
unor solutii care sa combata aceste efecte negative:

Tipul de Masuri de reducere a costurilor


poluare
Poluarea Centrala Termica
aerului
Statie ulei dietermic
instalatiile de preparare a produselor pelicologene vor fi
exploatate cu respectarea conditiilor de lucru si a VLE
Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de
COV
 VLE pentru emisiile fugitive, F = 5% x CS; F<
5% CS
 VLE pentru emisia totala de COV ( datorata gazelor
reziduale si emisiilor fugitive)
E = 5% x CS; E< 5%CS
unde;CS=consum de solventi, F= emisii COV
fugitive, E=emisii COV totale
Poluarea apei Titularul este obligat sa respecte toate obligatiile
prevazute in autorizatia de ape in vigoare.
Nivelul indicatorilor de calitate (VLE) -pentru apele
menajere si pentru apele uzate tehnologice cu nivel redus
de impurificare se vor incadra in limitele impuse in
autorizatia de ape in vigoare
apele meteorice; apele meteorice colectate - 2
compartimente ale bazinului vidanjabil
Poluarea masuri adecvate de gospodarire,
solului conservare,organizare,amenajare
masurile de protectie pentru prevenirea poluarii solului si
pentru respectarea caracteristicilor fizico-chimice
reglementate de Ordinul 756/1997privind evaluarea
poluarii mediului

Poluarea Pentru nivelul de zgomot : 65 dB, in timpul zilei si 55


fonica dB in timpul noptii , conform STAS 10009/88
Activitatile generatoare de zgomot se vor organiza in
timpul orelor de zi: 600–2200,
Se vor respecta cu strictete regulele de disciplina in
munca, mai ales pe timp de noapte.

Conformarea la cerintele legislative


 Operatorul trebuie sa respecte conditiile de depozitare in siguranta a tuturor materiilor
prime si auxiliare, in functie de frazele de risc si conditiile de depozitare mentionate in
fisele de siguranta. .
 Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, transportate,
manipulate si depozitate conform cu prevederile Normelor Specifice de Protectie a
Muncii - corespunzatoare fiecarei activitati si in conformitate cu prevederile Normelor
Generale de Protectie a Muncii.
 Deseurile de ambalaje se vor gestioneaza potrivit legislatiei specifice, in vigoare.
 Unitatea va reinoi la termen avizele de funcţionare eliberate de Agenţia Naţională pentru
detinerea si utilizarea de Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase si Autorizaţia de
utilizare a precursorilor.
 La schimbarea combustibililor, a materiilor prime si auxiliare titularul are obligatia de a
anunta autoritatea de mediu: APM Iasi si ARPM Bacau.
 Sunt interzise orice deversari de substante chimice periculoase sau scurgeri în reateaua de
canalizare a societatii sau contaminare a solului.
 Titularul de activitate va respecta prevederile legale in vigoare privind modul de operare
cu substante si preparate chimice periculoase.
Minimalizarea riscurilor financiare

Imbunatatirea imaginii si a pozitiei pe piata interna si


internationala

Politica firmei este de a ne imbogati experienta, folosind cele mai noi tehnologii, de a
dezvolta resursele umane pentru cresterea capacitatilor de productie si vanzarilor si totodata de a
extinde si dezvolta compania pentru a deveni un competitor puternic.

Politica firmei in domeniul calitatii este de a crea produse la standardele cerute si de a le


imbunatati continuu astfel incat obiectivele de calitate stabilite sa fie atinse in permanenta.

Obiective generale:
• Mentinerea calitatii ridicate a produselor
• Satisfacerea cerintelor clientilor
• Imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii si a proceselor tehnologice
in fabricile noastre
• Cresterea increderii si cooperarii cu furnizorii nostri
• Dezvoltarea satisfactiei angajatilor
• Capacitati profesionale ridicate pentru intregul personal
• Protejarea mediului
• Reducerea costurilor de productie
• Expansiunea vanzarilor pe noi piete nationale si internationale
• Deschiderea de noi piete
Cresterea eficentei personalului prin motivare si implicare

Motivarea nonfinanciară include acţiuni cum sunt:

 construirea unui climat de valorizare a muncii bine făcute (lauda din partea
superiorului, diplome, medalii, semne distinctive in echipamentul de lucru);
 asigurarea unor finaluri de cariera constructive;
 multiplicarea situaţiilor concurenţiale de muncă pe baza diversificării
sarcinilor pentru a solicita intregul potenţial productiv al angajatilor;
 înlăturarea barierelor birocratice, organizatorice şi a celor legate de
condiţiile de muncă;
 organizarea competiţiei intraorganizaţionale intre indivizi şi grupuri pe baza
definirii clare a criteriilor şi obiectivelor în conformitate cu un regulament
prestabilit care să conducă simultan la potentarea cooperării.
Conformarea la politica de grup

Misiunea firmei este de a dezvolta relatii durabile cu clientii din intreaga lume si de a
lucra in echipa impreuna cu ei pentru a le oferi produse de o inalta calitate folosind cele mai noi
metode si tehnologii.

Facilitarea procesului de imbunatatire continua


Etapele ce trebuie parcurse pentru obtinerea unei certificari a Sistemului de Management de
Mediu (SMM):

1. Initierea procesului de certificare (contactarea SIMTEX-OC in vederea certificarii)


2. Evaluarea initiala (examinarea documentatiei si vizita in organizatie)
3. Evaluarea sistemului de management de mediu (audit la client)
4. Evaluarea dosarului de certificare in Comitetul de Certificare al SIMTEX-OC, in vederea
deciziei de acordare a certificarii.
5. Acordarea certificatului pentru sistemul de management de mediu
NOTA: Certificatul se acorda numai daca sunt îndeplinite toate cerintele referitoare la
certificare precizate pentru fiecare etapa din procesul de certificare conform "Regulilor
Generale pentru Certificarea Sistemelor de Management de Mediu", cod:RG-CSM.
6. Supravegherea (anuala)
7. Reinnoirea certificarii

1.4 Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui


SMM
 Pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi eficientă a firmei
 evaluează şi urmăreşte activitatea
 Imbunătăţirea imaginii şi a relaţiilor publice;
 Cucerirea unor noi pieţe de desfacere;
 Câştigarea încrederii părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor de mediu;
 Indeplinirea unor posibile criterii de licitatie;
 Asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta legislatia de mediu;
 Oferirea increderii comunitatii locale in ceea ce priveste politica de ocrotire a mediului
inconjurator de catre societatea certificata.
 Limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei;
 Cresterea prezentei pe piata, cu deosebire pe piata internationala;
 Conditiile de acordare a asigurarilor si a creditelor pot deveni mai avantajoase;
 Satisfacerea cerintelor actuale ale pietei privind realizarea de produse ecologice;

1.5 Importanta pentru organizatie a introducerii SMM


1. Acreditarea SIMTEX-OC pentru certificari in toate domeniile din codul CAEN;
2. Experienta bogata a auditorilor nostri, atat in domeniul de activitate al organizatiei
respective dar si in domeniul evaluarii (auditului);
3. Informarea organizatiilor despre programele de finantare si despre conditiile de
participare la aceste programe ce reduc in mod semnificativ costurile certificarii;
4. Publicarea listei societatilor certificate pe pagina web a organismului (site-ul este accesat
de mii de vizitatori);
5. Garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la certificare;
6. Confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de certificare

1.6 Obiectivele SMM


-Reducerea prierderilor de materie prima, materiale si utilitati prin scaderea procentuala de rebut
la toate sectiile cu 8%.

- Incadrarea in proportie de 100% in limitele stabilite de autoritati.

1.7 Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei


 Implicarea conducerii:
 Resure financiare
 Resurse umane
 Resurse logice

1.8 Stabilirea sectoarelor de activitate unde se implementeaza SMM

In urma analizei efectuate, sunt luate in vizor sectiile: alimentare banda cu si depozitarea
deseurilor necomestibile. SMM-ul se va axa pe rezolvarea problemelor din aceste doua sectii, ca
apoi, cu resursele ramase, sa se analizeze si
In cazurile celor doua sectii mentionate mai sus, se va aplica un sistem de mananagement
integrat de mediu total. Se vrea rezolvarea totala a problemelor aparute din celelalte deficiente
aflate in cadrul organizatiei, alocandu- se banii necesari rezolvarii lor.aceste sectii.

1.9 Stabilirea nivelului de aplicare a SMM


Implicarea angajatilor este importanta in parcurgerea tuturor pasilor presupusi de
organizatie, in indeplinirea SMM-ului. Astfel s-au impartit chetionare acestora, pentru a vedea
gradul de implicare al angajatilor.

1.10 Estimarea gradului de constientizare a personalulu firmei cu


privire la implementarea SMM
In urma chestionarii angajatillor, raspunsurile acestora sunt in proportie de 80% apreciate ca
fiind favorabile sustinerii SMM-ului propus de catre conducerea firmei. Angajatii
constientizeaza problemele de mediu aflate in activitatile firmei si vor participa activ la
implementarea sistemului integrat de mediu.
Chestionar pentru angajatii SC KYNITA SA:

Nr. Intrebare
Crt.
1. De cat timp sunteti angajat al firmei?

2. Cum vi se pare curatenia la locul de munca? Motivati raspunsul.


a) Curat;
b) Foarte curat;
c) Murdar;
3. Credeti ca firma noastra se implica destul in problemele de mediu?
Motivati raspunsul.
a) Da;
b) Nu;
4. Ati observat probleme legate de protectia mediului in firma
(deversari/poluare, etc)? Motivati raspunsul cu exemple.
a) Da;
b) Nu;
5. Cum sustineti dumneavoastra, ca angajat, proiectele de mediu
efectuate de organizatie?
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI

2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIE


S.C.KYNITA S.A. se angajata sa realizeze si sa demonstreze performante durabile
privind protectia mediului, printr-o buna administrare a activitatilor, produselor si serviciilor care
sunt parte a operarii centralei si pot avea un impact asupra mediului. Imbunatatirea
performantelor de mediu si cresterea competitivitatii se vor realiza printr-un proces continuu de
evaluare a modului de implementare a cerintelor sistemului de management si identificare a
masurilor de imbunatatire.
Unele dintre aceste masuri sunt:
- politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase
- contract de prestari servicii Salubris nr 7177/1.06.04 incheiat cu SC SALUBRIS SA IASI
pentru colecatrea transportarea si depozitarea deseurilor in conformitate cu legea 326/2001
- contract de prestari servicii nr 13480/15.01.04 incheiat cu SC REMAT IASI pentru vanzarea
deseurilor
- reducerea consumului de materii prime si energie
-nreciclarea si reutilizarea de materiale (plastic, metal, hartie, paleti lemne, anvelope uzate, )
SC. KYNITA S.A. se angajeaza sa respecte principiile de protectie a mediului si
populatiei prin:

 Implementarea cerintelor legislative de mediu in procesele firmei;


 Implementarea, mentinerea si continua imbunatatire a unui sistem de management de
mediu in conformitate cu cerintele standardului ISO 14001;
 Integrarea factorilor de mediu si sociali in planificare, luarea deciziilor si practicile de
afaceri;
 Aplicarea unei strategii preventive in estimarea riscurilor pe care procesul de obtinere a
produselor comercializate de firma, le-ar avea asupra populatiei si a mediului precum si
in evaluarea riscurilor sau impactului potential pe care le-ar avea tehnologiile sau
procesele noi, chiar daca stiintific nu s-a demonstrat nivelul riscului sau al impactului.
Vor fi implementate masuri de diminuare optima a oricarui impact de mediu care nu
poate fi evitat;
 Pregatirea, incurajarea si responsabilizarea intregului personal pentru efectuarea tuturor
activitatilor astfel incat sa fie realizate performantele tehnice, de mediu si economice
conform atributiilor specifice;
 Evaluarea performantelor de mediu ale organizatiei si comunicarea continua si eficienta
cu organizatiile civile interesate si comunitatea locala cu privire la imbunatatirea continua
a performantelor de mediu.
Obligatii:

- operatorul trebuie sa respecte conditiile de depozitare in siguranta a amateriilor prime si


auxiliare in functe de fazele de risc si conditiile de depozitare mentionate in fislee de
siguranta
- toate materiile urilizate vor fi receptionate transportate, manipulate si depozitae conform cu
prevederile normei specifice de protectie a muncii
- unitate va reinoi la termen avizele de functionare eliberate la Agentia Nationla pentru
detinerea si utilizarea de substante si preparate chimice periculoase
- sunt interzise orice deversari de substante chimice periculoase sau scurgeri in reteaua de
canalizare a societatii sau contaminarea solului

Pentru prevenirea poluarii se realizeaza instalatii pentru retinere, evacuarea si dispersia


poluatilor in mediu:

- instaltii de ventilatie
- statii de preepurare
- separator de hidrocarburi
- sunt impuse si efectuate inspectii tehnice periodice de catre o unitate autorizata RAR

Politica de mediu a firmei corespunde cu angajamentele prevazute de ISO 14001 si


refelecta corect valoriile si principiile organziatiei. Acesta politica este realista si stabileste
directii clare de urmat hotarandu-se la nivelul conducerii infiintarea unui departament de
management subordonat managerului din organizatie responsabil cu suparvegherea si
implementarea unei politici de mediu.

Exista programe de mediu sau proceduri in concordanta cu obiectivele si politca firmei ce


au ca si sprijin din partea firmei , departamentul de resurse umane si logistice.

Analizand posibilitatea de implemnatre se poate aprecia ca politica de mediu este realista


incadrandu-se in obiectivele declarate de firma in ceea ce priveste politica de mediu intrucat
aceste obiective ale organizatiei sunt realiste sunt pot fi indelplinite.

Intelegerea continutului politicii de mediu a organizatiei este obligatorie tuturor nivelor


ierarhice si este prezentata tuturor angajatilor prin organizarea unor sedinte de informare,
afisarea la locuri vizibile si discutii periodice cu angajatii care solicita.
2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei

Aprecierea continutului politicii de mediu


 Politica este adecvata activitatilor, produselor si serviciilor sale
 Politica reflecta corect valorile si principiile fundamentale ale organizatiei
 Politica include angajamente privind imbunatatirea continua, prevederea poluarii,
respectarea reglementarilor, luarea in considerare a asteptarilor Politica prevede
fixarea de obiective si tinte de mediu
 Politica este acceptata de conducerea firmei la nivelul cel mai inalt
 Politica implica o supraveghere a tehnologiilor utilizate si practicilor de
management de mediu ale organizatiei
 partilor interesate
 A fost desemnata o persoana pentru supravegherea si implementarea acestei
politici
2.2Planificarea
2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM)

Stabilirea Metodei de Cotare

Pentru identificarea aspectelor semnificative de mediu se vor lua în considerare cat mai
mulţi factori, cum ar fi: emisiile în aer, efluentii în apă, managementul deşeurilor, poluarea
solului, impactului asupra comunităţii, utilizarea materiilor prime şi a resurselor naturale, alte
aspecte de mediu locale, analiza ciclului de viaţă al produsului, analiza matricei efectelor de
mediu, activităti anterioare şi planificate pentru viitor, funcţionarea normală şi anormală a
instalaţiilor/echipamentelor, incidente, accidente, poluare accidentală.
De asemenea, în stabilirea metodei de cotare se poate include şi identifcarea iniţială a
impacturilor asupra sănătăţii şi securităţii persoanelor, precum şi evaluarea riscurilor pentru
mediu. Relaţia dintre aspectele de mediu si impactului asupra mediului este de tip cauza – efect.
Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului, asociate
acestor aspecte este un proces ce parcurge urmatoarele etape: selectarea activităţii, produsului,
identificarea unui număr cat mai mare de aspecte de mediu asociate, identifcarea unui numar cat
mai mare de impacturi de mediu asociate fiecărui aspect şi cuantificarea impacturilor care ajută
la reţinerea numai a acelor aspecte de mediu care generează impacturi semnificative.
Metoda adoptată pentru cuantificarea impacturilor de mediu asociate aspectelor de mediu
identificate are la baza metoda denumită AMDEC (Analyse des modes de Defaillance de leur
Effets et de leur Criticites), aplicată prima dată pentru industria aeronautică şi ulterior extinsă şi
la alte sectoare industriale. Această metodă permite ierarhizarea aspectelor de mediu prin
identificarea impacturilor seminifcative, avand la bază următoarele criterii:
1. gravitatea impactului,
2. frecvenţa de producere sau probabilitatea de apariţie,
3. persistenţa în mediul natural,
4. sensibilitatea mediului receptor,
5. alte criterii.
Se face precizarea că aceste criterii pot varia, nu sunt singurele aplicabile şi nici impuse.
Unele pot fi înlocuite cu altele mai bine adaptate specificului organizaţiei pentru care se
elaborează analiza iniţială de mediu.
Metoda de cotare a impacturilor asociate aspectelor mediu identificate consideră următoarele
criterii:
1. gravitatea/importanta impactului (G)
2. frecvenţa impactului (F)
3. magnitudinea impactului (M)
4. reglementări care să stabilească nivelul maxim admis de poluant în receptorul natural
(R)
5. opinia publică/transparenţă (O).

Pentru aceste criterii se stabileşte o scară, fiecare criteriu luand valori pozitive şi avand
un anumit coeficient de pondere, funcţie de importanţa lui în procesul de cuantificare.

Grilă de cotare a impacturilor de mediu

Criteriu Coeficient 10 puncte 5 puncte 1 punct


pondere
F 3 Zilnică Medie Ocazională
G 5 Risc pentru om şi Risc pentru mediu Nu există risc pentru mediu
mediu
M 4 Semnificativă Medie Minora
R 4 Neconformitate Conformitate (valori Conformitate (valori ale
(depăşiri de CMA) cuprinse între prag de poluantilor sub pragurile de
alertă şi prag de alerta)
intervenţie)
O 2 Plîngeri şi critici Plîngeri şi critici Nu există plîngeri sau
sistematice sporadice critici
Se acorda fiecărui criteriu valori în funcţie de fiecare impact de mediu asociat aspectelor
de mediu şi se obţine în final un scor de mediu calculat după următoarea formulă:

Scor  F  3  G  5  M  4  R  4  O  2

Coeficientul de pondere reflectă importanţa pe care organizaţia o acordă fiecărui criteriu.


Se observă, astfel, că importanţă maximă are criteriul gravitatea impactului de mediu, urmat de
magnitudinea acestuia şi de reglementările legislative referitoare la impactul de mediu analizat.
Faptul că opinia publică a primit cel mai mic coeficient nu înseamnă că este un criteriu
nesemnificativ, din moment ce a fost considerat în procesul de evaluare, spre deosebire de alte
criterii care nu au fost luate în calcul (de exemplu criteriul economic).
Scorul de mediu obtinut pentru fiecare activitate in parte, careia i-au fost asociate un
anumit numar de impacturi se calculeaza ca o medie a impacturilor individuale (ce au valori
cuprinse intre 18 si 180). Se obtine astfel, cite o medie a impacturilor generate de fiecare
activitate din cadrul proceselor tehnologice. Scorul final de mediu pentru fiecare proces
tehnologic a fost calculat de asemenea, ca o medie a scorurilor de mediu obtinute pentru
activitatile din cadrul procesului evaluat.
Impactul generat de o activitate careia i-au fost asociate un numar n de aspecte de mediu,
respectiv de impacturi de mediu se calculeaza astfel:
n

 IM
i 1
i
IMa i 
n
Impactul global al unui proces tehnologic in cadrul caruia se deruleaza an activitati se
calculeaza astfel:

an

 IMa
ai 1
i

IMglobal 
an
Se observă ca prin calcularea scorului final de mediu, valoarea maximă care poate fi
obţinută este de 180 de puncte (impact major), iar valoarea minimă este de 18 puncte, atunci
cand toate criteriile sunt cotate cu 1 p (impact minor, nesemnificativ). Cu cat valoarea scorului
de mediu obţinut este mai mare, cu atat impactul indus asupra componentelor de mediu este mai
grav. Se propune, astfel, o scală a impacturilor obţinute:
-P = 18 – impact nesemnificativ
-18 < P < 38 – impact mediu semnificativ
-P ≥ 38 – impact semnificativ
Pentru analiza de mediu se vor reţine numai acele impacturi semnificative, care au valori
mai mari de 38 de puncte.
În cele ce urmează se va cuantifica impactul asociat fiecărui aspect de mediu, generat în
fiecare proces ce se desfăşoară în cadrul societăţii, avand în vedere cele două situaţii: funcţionare
normală şi funcţionare anormală.
2.2.1.1. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra
mediului (aplicarea metodei AMDEC)

Tipuri de poluanti si impactul asupra mediului

Activitatea, Aspectul de Poluanti Impact Descrierea impactului


produs sau mediu
serviciu
Rasini Factori Apa de reactie Apa, Aparitia ploii acide
alchidice poluatori sol

Grunduri Factori Rasini Apa Reducerea vizualitatii


lacuri, poluatori alchidice sol, aer atmosferice, degradarea culorii
vopsele plantelor
Lichid de Factori Propilenoxidul Apa Este inflamabil si exploziv
frana poluatori sol, (temperatura de autoaprindere
465°C, limite de explozie 2,8-
36,8% vol. in aer).
Antigel Factori Oxid de Apa sol Formeaza amestecuri explozive
poluatori propilena cu aerul

Evaluarea importantei impactului (conform ISO14004)

Consideratii referitoare la mediu

- daca societatea sufera un accident ecologic -poluarea cu butanol- marimea impactului va fi


semnificativa; efectele se vor simti atat la nivelul munipiului precum si la nivelul judetului IASI.
Poluarea va afecta in special apa. Se va proceda astfel: se izoleaza spartura si se utilizeaza perdea
de apa pentru reducerea posibilitatii de deplasare a vaporilor. Se izoleaza zona afectata în
vederea prevenirii scurgerilor de produs în sol si în apele de suprafata. Produsul împrastiat se va
absorbi înmateriale absorbante si se va aduna în containere etanse care vor fi gestionate în
concordanta cu toate reglementarile în vigoare privind protectia mediului.
- efectele se vor resimti in special la organismele acvatic
- durata impaculului va fi una mare doarece afecteaza panza preatica a judetului
Iasi
Tipuri de poluanti si impactul asupra mediului generat de activitatile din sectiile
de productie ale organizatiei, in cazul unei functionari normale/ anormale

Activitate Aspect de mediu Impact de F G M R O Scor Medie


Scor
mediu de
activ.
mediu
Producerea 3 10 12 16 10 51 51,5
de rasini Factori poluatori Apa, 3 15 8 16 10 52
alchidice sol

Realizarea Apa 6 5 12 16 10 49 50,3


de Factori poluatori aer, 6 5 12 16 10 49
grunduri, sol 3 10 16 12 12 53
lacuri,
vopseli
Producerea Factori poluatori Apa, 3 10 12 16 10 51 50
sol 6 5 12 16 10 49
lichidului
de frana

Producerea 3 10 12 16 4 45 52
Factori poluatori Apa, 3 10 24 16 6 59
de
sol
antigel
2.2.1.2 Prevederi legale si reglementari
- Formular solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu
- Raport de amplasament
- Notificare conform Ordinului 859/2005, Plan de gestionare a solventilor organici cu continut
de compusi organici volatili-2004
- Bilantul de mediu nivel I
- Bilantul de mediu nivel II
- Raport la Bilantul de mediu Nivel I si II.
- Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.
- Planul privind prevenirea si combaterea poluarilor accidentale S.C. KYNITA S.A.

- Autorizatii si certificate curente:


 Autorizatia de gopodarire a apelor nr. 120 din mai 2006, emisa de A.N. ‘’APELE
ROMANE’’, Directia Apelor IASI ;
 Autorizatie pentru operatiuni cu precursori nr 150/19.10.2005
 Certificat de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
 Autorizatie de mediu nr.2506 din 10.12.2002, emisa de I.P.M. IASI;
 Contract de Prestari Servicii nr.282/2 din 23.01.2003, privind furnizarea apei menajere,
incheiat cu Primaria comunei HOLBOCA.
 Contract de prestari servicii vidanjare, nr.3601/20.08.2004, incheiat cu REGIA
AUTONOMA JUDETEANA DE APA
 Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr.8181/22.06.2004,
emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca IASI.
 Certificat de Conformitate – Echipamente in instalatii din arii periculoase Ex – examinate
in situ la utilizator, nr. SECEEx-Sp.2003.374.0872X, emis de Institutul National pentru
Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani, privind
conformitatea echipamentelor tehnice din cadrul fabricii de grunduri, lacuri si vopsele
 Contract pentru prestari servicii salubritate nr.7177/1.06.2004, incheiat cu S.C.
SALUBRIS S.A. IASI, pentru colectarea, transportarea si depozitarea deseurilor
menajere in conformitate cu legea 326/2001.
 Contract de vanzare-cumparare nr. 3272/15.01.2004, incheiat cu S.C. REMAT S.A. IASI,
pentru vanzarea deseurilor precizate in Anexa nr. 1 la Contract
 Contract de prestari servicii nr.13480/16.11.2006 incheiat cu S.C. GLOBAL ECO
2.2.1.3.Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente
In examinarea procedurilor si practicilor de mediu se va tine cont de:

-cerintele legale si alte cerinte;


-aspectele semnificative de mediu;
-optiunile tehnologice;
-cerintele operationale,comerciale si operationale;
-punctele de vedere ale partilor interesate;
-obiectivele trebuie sa fie masurabile;
-corelarea cu política de mediu si cu angajamentul de prevenire a poluarii.

2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte


-reducerea cantitatii de deseuri generate;

-reducerea consumurilor de resurse;

-producerea sau eliminarea evacuarilor poluante in mediu;

-proiectarea produselor astfel incat sa se minimizeze impactul lor asupra mediului pe parcursul
productiei,consumului si eliminarii lor dupa utilizare;

-controlul impactului asupra mediului la extractia materiilor prime;

-limitarea oricarui impact negative asupra mediului datorat noilor dezvoltari,activitati,produse;

2.2.2.Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu


Obiectivul principal al implementarii unui SMM este reducerea impactului activitatilor,
produselor si serviciilor organizatiei asupra mediului, beneficiile de alta natura ale
implementarii unui SMM sunt multiple. Printre cele mai importante este cresterea profitului
prin optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie), prin imbunatatirea managementului
deseurilor si reducerea costurilor aferente unor eventuale incidente de mediu.
S.C.KYNITA S.A. dispune de consultanti cu o bogata experienta practica in
Romania privind construirea si implementarea SMM in intreprinderi si integrarea acestuia,
atunci cand este cazul, cu sistemul de management al calitatii.
2.2.2.1Stabilirea obiectivelor generale si specifice(tinte) de mediu ale organizatiei
Nr Domeniul/ Obiective Obiective specifice Term.de
ctr activitatea Tinte realizare

1 Directiva Reducerea deseurilor Reducerea cantit de mat prime + 1 an


2006/12/CE enrgie cu 20%
2 Decizia Incadrarea in limite Incadrarea in proportie de 100% in 1 an
2000/532/CE limitele stabilite de autoritati
3 Directiva Refolosirea deseurilor Refolosirea deseurilor reciclabile 2015
2006/12/CE reciclabile pe o perioada de 5 ani
4 Directiva Obtinerea de vopsele ecologice Obtinerea de vopsele ecologice in 2011
2006/12/CE urmatoarele 12 luni
5 Decizia Cresterea cifrei de afaceri Cresterea cifrei de afaceri cu 20% 2011
2000/532/CE in urmatorul an
6 Directiva Reducerea coef de CO2 Reducerea coef de CO2 cu 20% in 2010
91/689/CEE urmatorul an

2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatie


Politica de Factor de Obiectiv Tinte Program Actiuni Respon Resurse, Termen
mediu mediu e sa- mijloace
bilitati
Implementarea Masuratori Incadrar In Adoptare Instruire Legi, 2011
cerintelor ale aerului, ea in proporti a si , proceduri,
legislative de apei limitele e respectar adaptare
mediu in stabilite De ea legilor
procesele firmei de 100% aflate in
autoritati viguare
Integrarea Atmosfera Realizar in -programe Adoptare Instruire Legi, sfarsitul
factorilor sociali din cadrul ea unei proporti sociale, a de adaptare 2010
firmei relatii de e de instruiri, masuri
increder 100% sedinte de care vor
e brainstor imbunata
reciproc ming ti
a intre comunica
angajati rea intre
si sefi departam
ente
Reciclarea si Mediu reciclare Pe o “Reciclat Colectare Instruire Proceduri 2015
reutilizarea de inconjurator a si perioada orii” a adaptare
materiale reutilizar de 5 ani deseurilo
ea de r
material selective
e si
recilarea
acestora
Politica de Poluarea Prevenir In Adoptare Instruire Legi, 2015
prevenire a apei, aer,sol ea proporti a de legi adaptare proceduri
accidentelor accident e de si
majore elor de 100% proceduri
munca aflate in
in vedere
urmatori
i 5 ani
CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT
DE MEDIU A ORGANIZATIEI

S.C.KYNITA S.A. - societate cu capital privat – are sediul in comuna Holboca,judetul


Iasi.

Suprafata totala a amplasamentului este de 22900 mp, din care spatii verzi – 4659 mp.

Societatea respecta conditiile de depozitare in siguranta a tuturor materiilor prime si


auxiliare, functie de frazele de risc si conditiile de depozitare mentionate in fisele de siguranta.

S.C.Kynita S.A. se angajata sa realizeze si sa demonstreze performante durabile


privind protectia mediului, printr-o buna administrare a activitatilor, produselor si serviciilor care
sunt parte a operarii centralei si pot avea un impact asupra mediului. Imbunatatirea
performantelor de mediu si cresterea competitivitatii se vor realiza printr-un proces continuu de
evaluare a modului de implementare a cerintelor sistemului de management si identificare a
masurilor de imbunatatire.

Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, transportate,


manipulate si depozitate conform cu prevederile Normelor Specifice de Protectie a Muncii -
corespunzatoare fiecarei activitati si in conformitate cu prevederile Normelor Generale de
Protectie a Muncii

S.C KYNITA S.A asigura o dezvoltare coerenta si eficienta a firmei imbunatatind imaginea
si relatiile publice acest lucru ducand la o crestere a increderii partilor interesate, inclusiv a
autoritatilor de mediu.

Societatea ofera incredere comunitatilor locale in ceea ce priveste politica de ocrotire a


mediului inconjurator satisfacand cerintele actuale ale pietei privind realizarea de produse
ecologice.

Politica firmei este de a ne imbogati experienta, folosind cele mai noi tehnologii, de a
dezvolta resursele umane pentru cresterea capacitatilor de productie si vanzarilor si totodata de a
extinde si dezvolta compania pentru a deveni un competitor puternic.

Politica de mediu a firmei corespunde cu angajamentele prevazute de ISO 14001 si


refelecta corect valoriile si principiile organziatiei. Acesta politica este realista si stabileste
directii clare de urmat hotarandu-se la nivelul conducerii infiintarea unui departament de
management subordonat managerului din organizatie responsabil cu suparvegherea si
implementarea unei politici de mediu.

Exista programe de mediu sau proceduri in concordanta cu obiectivele si politca firmei ce


au ca si sprijin din partea firmei , departamentul de resurse umane si logistice.

Analizand posibilitatea de implemnatre se poate aprecia ca politica de mediu este realista


incadrandu-se in obiectivele declarate de firma in ceea ce priveste politica de mediu intrucat
aceste obiective ale organizatiei sunt realiste sunt pot fi indelplinite.

Intelegerea continutului politicii de mediu a organizatiei este obligatorie tuturor nivelor


ierarhice si este prezentata tuturor angajatilor prin organizarea unor sedinte de informare,
afisarea la locuri vizibile si discutii periodice cu angajatii care solicita.

S-ar putea să vă placă și