Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”

MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT DE MEDIU AL


FIRMEI S.C. "C.E.T. IASI "S.A.

1
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

CUPRINS

I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu


( SMM )
1.1. Descrierea organizaţiei
1.2. Principalii factori poluatori
1.3. Motivele pentru care organizaţia ia hotărîrea implementării
SMM
1.4. Cauze care determină conducerea să aprobe introducerea unui
SMM
1.5. Importanţa pentru organizaţie a introducerii SMM
1.6. Obiective SMM
1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizaţiei
1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde să se implementeze
1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM/ sector de activitate
SMM
1.10. Estimarea gradului de conştientizare a personalului firmei cu privire la
implementarea SMM

II. Politica de mediu a organizaţiei

2.1.Cerinţe obligatorii referitoare la conţinutul politicii de mediu


2.2. Cerinţe privind adaptarea politicii de mediu la specificul organizaţiei
2.3. Cerinţe privind implementarea politicii de mediu

III. Planificarea
3.1. Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asociate asupra
mediului
3.2. Evaluarea importanţei impactului
3.3 Stabilirea obiectivelor generale şi specifice de mediu
3.4. Programe de management de mediu
3.5. Proceduri care vizează integrarea cu alte sisteme de management ale organizaţiei

IV. Bibliografie

2
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu


( SMM )

1.1. Descrierea organizaţiei:

Profil de activitate: S.C. "C.E.T. Iasi” S.A.are ca principal obiect de activitate


producţia de energie electrică, producţia de energie termică, distribuţia şi furnizarea
energiei termice la consumatorii urbani şi industriali din municipiul Iaşi.
În 1899 se înfiinţează prima uzină electrică de utilitate publică din Iaşi. peste 63
ani, în 1962 după 8 decembrie se începe construcţia CET I (zona Tutora). Pentru a ţine
pasul cu creşterea demografică a oraşului, în 1981, încep lucrările de construcţie la CET
II, Iaşi, pe carbune.
Societatea s-a constituit în baza H.G. nr. 104/07.02.2002, prin reorganizarea S.C.
Termoelectrica S.A. Prin H.C.L. nr. 133/01.04.2002 si H.C.L. nr. 136/29.04.2002 a fost
aprobată fuziunea a S.C. CET IASI S.A. cu RADET IASI şi S.C. TERMO GAZ S.A., în
calitate de societăti absorbite.

În temeiul Hotarârii Guvernului României nr. 104/07.02.2002 privind


reorganizarea SC Termoelectrica SA Bucureşti, SC CET Iaşi funcţioneaza cu statutul de
societate comercială cu personalitate juridică, având un capital social de 790.498.273.615
RON reactualizat, deţinut în întregime de stat. SC CET Iaşi are în gestiune şi exploateaza
instalaţiile de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice şi asigură transportul
şi distribuţia energiei termice la consumatorii urbani şi industriali din municipiul Iaşi, cea
mai importantă activitate fiind alimentarea cu energie termică a peste 65.000 de
apartamente din municipiu.

Cifra de afaceri: Cifra de afaceri netă în anul 2008: 205.858.615 lei


Cifra de afaceri din activităţile de bază în anul 2008: 196.843.703 lei
Acţionar unic Consiliul Local Iaşi
Organizarea activităţii

Activităţi secundare :

- revizii şi reparatii la agregatele şi instalaţiile energetice din dotare

- revizii la dispozitivele de lucru specifice inclusiv confectionării de piese de schimb

- transportul personalului propriu la/şi de la locul de muncă

3
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
- audit, inspecţii, recepţii în domeniul exploatării instalaţiilor

- analize tehnice

- pregătirea şi examinarea personalului din subordine

- verificări metrologice a instalaţiilor de masură şi control

- valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări

- valorificarea produselor secundare (apă tratată, cenusă, zgură), etc.

Structura organizatorica

Din structura S.C. "C.E.T. Iaşi " S.A. fac parte :


- CET I Iaşi - pe hidrocarburi, amplasat în municipiul Iaşi ;
- CET II Iaşi - pe cărbune, amplasat la 13 km de Iaşi în localitatea Holboca;
- UFET - Uzina de Furnizare a Energiei Termice.
- URPS- Uzina de Reparaţii si Prestări Servicii

S.C. CET Iaşi S.A are o structură organizatorică de tip funcţional, iar conducerea se face
în mod centralizat.

Conducerea firmei: Director General


Director Tehnic Producţie
Director Economic
Inginer Şef Producţie
Director Uzină CET Holboca
Inginer Şef Furnizare
Director URPS

1.2. Principalii factori poluatori

Surse de poluanţi pentru ape:


• ape uzate de la chimic provenite de la pretratarea apei cu var si sulfat feros;
• ape uzate prin scapari accidentale de pacura, reactivi chimici industriali, uleiuri;
• spulberari accidentale de material pulverulent de pe depozitul de zgura si cenusa;
• ape menajere si pluviale.

4
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

Surse de poluanti pentru aer:


• gazele de ardere, rezultate in urma arderii combustibililor fosili in cazanele de
abur si/sau apa fierbinte. Principalele noxe evacuate in atmosfera sunt: CO2, SO2,
NOx, CO, pulberi;
• gazele de ardere se evacueaza in atmosfera prin cosuri de dispersie (existind 3
cosuri la CET Iasi I, cu inaltimi cuprinse intre 70 m si 106 m si un cos la CET Iasi II cu
inaltimea de 164m) sau prin spulberari accidentale de material pulverulent ( depozit de
zgura si cenusa CET II).

Surse de poluanti pentru sol:


• depozitul de zgura si cenusa de la CET Iasi II;
• depozitari necontrolate de deseuri diverse;
• scapari accidentale de produse petroliere, reactivi chimici industriali.

Surse de poluare fonica:


• esapari accidentale ale cazanelor

SC CET Iaşi SA are certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din
standardul SR EN ISO 14001 (ISO 14001: 2004), Nr. certificat 550 din 30.01.2006
valabil până la 29.04.2008.

1.3. Motivele pentru care organizaţia ia hotărârea implemantării SMM

-controlul si reducerea costurilor de mediu;


-conformarea la cerinţele legislative;
-imbunatăţirea imaginii şi a poziţiei pe piata internă şi internaţională;
-facilitarea procesului de imbunătăţire continuă;
- creşterea calităţii serviciilor.

1.4. Cauze care determină conducerea să aprobe introducerea unui SMM

-stricteţea din ce în ce mai mare a regulilor de protecţia mediului;


-plângeri de la vecini referitoare la zgomotul produs;
-oportunitatea îmbunătăţirii imaginii pentru cumpărător;
-posibilitatea reducerii riscurilor de accidente.

5
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

1.5. Importanţa pentru organizaţie a introducerii SMM

-îmbunătăţirea imaginii firmei;


- posibilitatea unor reduceri ale costurilor prin performanţe din punct de vedere al
mediului.

1.6. Obiective SMM

-respectarea legislaţiei în vigoare în probleme de mediu şi siguranţă sănătăţii


profesionale;
-minimizarea efectelor pe care operaţiile procesului tehnologic îl pot avea asupra
mediului;
-prevenirea poluării prin diminuarea resurselor naturale;
-asigurarea stării de sănătate asupra angajaţilor.

1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizaţiei

Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi


implicit a omului. Societatea se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi oricărei
schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile ei.
În acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate.
Societatea se va conforma măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu
obţinute pentru cele două unităţi CET 1 şi CET 2.
Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunatăţirea continuă a
performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat astfel
încât să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nici o operaţie sau activitate fără a lua
măsurile de precauţie necesare.

6
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Se va acorda o atenţie deosebită:
gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil ;
reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.
Va fi promovată, acolo unde este posibil, evitarea sau diminuarea şi controlarea
oricărui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau
reabilitate - retehnologizate, prin proiectarea lor în concordanţă cu cele mai bune tehnici
disponibile, conform cerinţelor Uniunii Europene.
Va fi promovată în continuare utilizarea de instalaţii şi echipamente performante
urmând ca înlocuirea treptată a celor actuale să fie efectuată în conformitate cu
programele de măsuri din autorizaţiile integrate de mediu.
Se vor lua măsuri de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/şi limitarea efectelor
asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre.
Managementul de vârf şi executiv se va implica direct în procesul implementării
sistemului de management de mediu şi în acţiunile de monitorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului.
Obiectivele de mediu vor fi revăzute si completate anual. Progresele înregistrate în
raport cu obiectivele propuse vor fi urmărite şi raportate.Vor fi efectuate audituri privind
procedurile şi practicile utilizate şi se va răspunde la deficienţele constatate printr-un
program planificat al acţiunilor de remediere.

1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde să se implementeze SMM


CET I Iaşi - pe hidrocarburi, amplasat în municipiul Iaşi ;
CET II Iaşi - pe cărbune, amplasat la 13 km de Iaşi în localitatea Holboca.

1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM/ sector de activitate


la nivel de tehnologie.

1.10. Estimarea gradului de constientizare a personalului firmei cu privire la


implementarea SMM

Prin informare, instruire şi educare se va încerca ridicarea nivelului conştiinţei de mediu a


fiecărui angajat. Totodată fiecare angajat este încurajat să-şi aducă aportul personal la
protecţia mediului.

Etapa II. Politica de mediu a organizaţiei

7
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

2.1.Cerinţe obligatorii referitoare la conţinutul politicii de mediu

Respectarea reglementărilor de mediu

Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi implicit a


omului. Societatea noastră se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi oricărei
schimbări survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile ei.
În acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate.
Societatea se va conforma măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu obţinute
pentru cele două unităţi CET 1 şi CET 2.

Îmbunătăţirea continuă

Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunătăţirea continuă a


performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat astfel încât
să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nicio operaţie sau activitate fără a lua
măsurile de precauţie necesare.

Prevenirea poluării

Se va acorda o atenţie deosebită:


gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil;
reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.

2.2. Cerinţe privind adaptarea politicii de mediu la specificul organizaţiei

Natura şi dimensiunile organizaţiei

8
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Poluator Sursa de poluare Impactul asupra mediului
Ape uzate Pretratarea apei cu var si Provoaca poluarea locala a
sulfat feros solului
Scapari accidentale de
pacura, reactivi chimici
industriali, uleiuri.
Ape menajere si pluviale Spulberari accidentale de Provoaca poluarea locala a
material pulverulent solului
Oxizi de azot Utilizarea solvenţilor Contribuie la formarea
ozonului în staturile
inferioare ale atmosferei,
ceea ce daunează sănătăţii.
Dioxidul de sulf Transportul din cadrul Ploi acide, probleme de
întreprinderii sănătate.
Zgura si cenusa Procese de ardere Probleme de sănătate
Dioxidul de carbon Transportul de materii Contribuie la efectul de sera
prime
Zgomot Esapari accidentale ale Poluarea fonica
cazanelor
S.C. "C.E.T. Iasi " S.A. are ca principal obiect de activitate producţia de energie
electrică, producţia de energie termică, distribuţia şi furnizarea energiei termice la
consumatorii urbani şi industriali din municipiul Iasi.

Impactul asupra mediului

Obiective generale

-satisfacerea cerinţelor consumatorilor


- recâştigarea încrederii unor consumatori de abur industrial care şi-au instalat surse
proprii de alimentare;
- recuperarea creanţelor de la consumatori, în special de la revânzătorii de energie

9
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
termică;
- eficientizarea şi reducerea consumurilor specifice şi a celor proprii tehnologice;
- reducerea costurilor, în special a celor de producţie;
- reducerea impactului asupra mediului;
- îmbunătăţirea calităţii şi a loialităţii personalului;
- satisfacerea cerinţelor consumatorilor de energie termică prin realizarea unor preţuri
locale la energia termică produsă.

Obiective specifice

- diminuare substanţială a cantităţii de zgură şi cenuşă de la 60- 65 t/h la 5-11 t/h la valori
nominale;
-o scădere de 2,86 ori a cantităţii de SO2, de 2,89 ori a cantităţii de pulberi emise la coş şi
o creştere de 3,03 ori a cantităţii de NOx emise;
- reducerea emisiilor de substanţe extractibile în apele uzate evacuate la canalizarea
orăşenească de la 40 -50 mg/l la 5-15 mg/l.

2.3. Cerinţe privind implementarea politicii de mediu

Documentare

S.C . CET Iaşi SA are:


certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul SR EN
ISO 14001 ( ISO 14001: 2004);
certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul 9000;
certificat sistemul de management de mediu conform condiţiilor din standardul 14000;
autorizaţii de gospodărire a apelor pentru CET 1 şi CET 2 valabile până în anul 2012 şi
respectiv 2014;
autorizaţii integrate de mediu pentru CET 1 şi CET 2 valabile până în anul 2012 şi
respectiv 2014.
Autorizaţiile integrate de mediu sunt valabile pe perioada de implementare a programelor
de măsuri de protecţia mediului aferente; în această perioadă compania trebuie să
introducă cele mai bune tehnici disponibile ( BAT-uri) în vederea reducerii emisiilor şi
încadrării în legislaţia europeană de mediu ( transpusă în cea romanească).
Autorizaţiile integrate de mediu sunt însoţite de programe de măsuri.

Publicare şi comunicare către personal

10
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Informarea salariaţilor- este organizată şi se desfăşoară cu regularitate pentru a aminti
principiile de prevenire însuşite în cadrul formării iniţiale şi continue şi de a aduce noi
precizări tehnice. Informarea are în vedere toate riscurile potentiale.
Sunt stabilite măsurile necesare pentru ca:
- salariaţii şi/sau reprezentanţii acestora din CET să primească, în conformitate cu
legislaţia toate informaţiile necesare privind riscurile şi pericolele, măsurile şi activităţile
de protecţie şi prevenire atât la nivelul întreprinderii în general, cât şi la nivelul fiecărui
tip de loc muncă sau post, în particular;
- angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere exterioară care desfăşoară activităţi în
unitate să primească, în conformitate cu legislaţia, informaţiile adecvate cu privire la
aspectele menţionate la alineatul precedent care privesc lucrătorii respectivi.

Instrumente de informare
documente tehnice remise de conducerea unităţii, de formatori, de sindicate ;
note de serviciu în care sunt precizate noile modalităţi, responsabilităţi, noi stagii de
formare sau reuniuni de informare.
Societatea aplică politici noi de formare şi pregătire a personalului în scopul creării unei
culturi bazate pe profesionalism şi loialitate, adaptat condiţiilor economiei de piaţă.
Cursurile de perfecţionare urmate de angajaţii S.C. "C.E.T. Iaşi " S.A. în ultimii ani au
avut în vedere domeniile tehnice şi economice, managementul, marketingul, asigurarea
calităţii, protecţia mediului.
Pentru evaluarea pregătirii şi avansării profesionale, am introdus un sistem de teste pe
calculator care prezintă avantajul eliminării subiectivismului examinatorului.

Disponibilitate către public

Declaraţia de politică de mediu


Conducerea promovează o politică de mediu axată pe protejarea mediului şi implicit a
omului.
Societatea noastră se va conforma legislaţiei actuale de mediu şi oricărei schimbări
survenite în legislaţia română sau europeană referitoare la activităţile ei. În acest sens vor
fi efectuate periodic revizuiri şi audituri pentru conformitate. Societatea se va conforma
măsurilor impuse prin autorizaţiile integrate de mediu obţinute pentru cele două unităţi
CET 1 şi CET 2.
Conducerea S.C.”CET Iaşi” S.A. se angajează ferm la îmbunatăţirea continuă a
performanţei de mediu şi la prevenirea şi combaterea poluării datorată activităţilor sale.
Vom lucra astfel încât riscurile asociate cu producerea energiei electrice şi termice,
transportul şi distribuţia energiei termice, efectuarea de reparaţii şi servicii să fie minime.
Riscul este în general anticipat, analizat, discutat cu cei afectaţi şi monitorizat astfel încât
să asigurăm un bun control. Nu vom efectua nici o operaţie sau activitate fără a lua
măsurile de precauţie necesare.
Se va acorda o atenţie deosebită:

11
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
gestionării deşeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la refolosirea şi
reciclarea materialelor atunci când este posibil;
reducerii emisiilor în aer, apă şi sol.
Va fi promovată, acolo unde este posibil, evitarea sau diminuarea şi controlarea oricărui
impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau reabilitate -
retehnologizate, prin proiectarea lor în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile,
conform cerinţelor Uniunii Europene.
Va fi promovată în continuare utilizarea de instalaţii şi echipamente performante urmând
ca înlocuirea treptată a celor actuale să fie efectuată în conformitate cu programele de
măsuri din autorizaţiile integrate de mediu.
Se vor lua măsuri de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/şi limitarea efectelor
asupra mediului în caz de incident, avarie sau dezastre.
Managementul de vârf şi executiv se va implica direct în procesul implementării
sistemului de management de mediu şi în acţiunile de monitorizare a activităţilor cu
impact asupra mediului.
Obiectivele de mediu vor fi revăzute si completate anual. Progresele înregistrate în
raport cu obiectivele propuse vor fi urmărite şi raportate.
Vor fi efectuate audituri privind procedurile şi practicile utilizate şi se va răspunde la
deficienţele constatate printr-un program planificat al acţiunilor de remediere.
Prin informare, instruire şi educare se va încerca ridicarea nivelului conştiinţei de
mediu a fiecărui angajat. Totodată fiecare angajat este încurajat să-şi aducă aportul
personal la protecţia mediului.
Vom acorda atenţia cuvenită solicitarilor autorităţilor, clienţilor dar şi riveranilor şi
organizaţiilor neguvernamentale, referitoare la mediul ce ar putea fi afectat de activităţile
noastre.
Promovarea şi aplicarea acestei politici de a proteja şi respecta mediul este o
prioritate pentru managementul de vârf şi executiv al S.C. CET Iaşi S.A.
Ne vom strădui să fim membri credibili şi de încredere ai oricărei comunităţi în care
trăim şi lucrăm. Suntem conştienţi că încrederea publică se câştigă prin performanţă,
comunicaţii deschise şi implicare.
Cu participarea activă a tuturor angajaţilor, care sunt individual şi colectiv responsabili
de rezultatele noastre, şi prin căutarea de îmbunătăţiri contiue, suntem angajaţi să fim un
lider în domeniul energetic, dar corelat cu grija pentru mediu.

Modalităţi de promovare
pagina de internet a firmei: www.cet-iasi.ro;
comunicat de presă.

Evaluarea politicii de mediu

Aprecierea conţinutului politicii de mediu

12
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

DA NU

Potitica de mediu raspunde


angajamentelor prevăzute în
ISO 14001
Este adecvată activităţilor
produselor şi serviciilor şi
dacă reflectă corect valorile
şi principiile organizaţiei
Este acceptată de
conducerea organizaţiei la
nivelul cel mai înalt
Este realistă şi stabileşte
direcţii clare de urmat
Este desemnată o persoană
pentru supravegherea şi
implementarea unei politici
de mediu

Aprecierea posibilităţilor de implementare a politicii de mediu

Daca sunt îndeplinite


Aprecierea programelor Există programe pentru activităţile cu
impact asupra mediului
Aprecierea resurselor necesare punerii în Organizaţia deţine resurse proprii.
practică a politicii de mediu Resursele sunt necesare:
în scopul obţinerii informaţiilor dorite;
realizarea planului politicii de mediu;
punerea în aplicare a planului.
Aprecierea realismului politicii de mediu Politica de mediu este realistă şi poate
analizând posibilităţile de implementare fi implementată într-un timp rezonabil.
Analiza angajării organizaţiei Există angajamentul organizaţiei şi a
întregului personal implicat în
desfăşurarea activităţilor.
Analiza comunicării şi înţelegerea politicii Se realizează prin:
de mediu la toate nivelurile organizaţiei organizarea de şedinţe;
discuţii;
afişare la locuri vizibile;

13
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
mesaje scrise.
Analiza procedurilor pentru realizarea Există proceduri pentru realizarea
politicii de mediu politicii de mediu
Analiza comunicării politicii de mediu către Comunicarea politicii de mediu se
parţile interesate realizează prin:
site oficial;
comunicate de presă.

Etapa III. Planificarea

3.1. Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asociate asupra mediului

Activitatea se realizează pe baza diagramei fluxului operaţional al organizaţiei

Produse finite:
Materii prime şi • Căldură
materiale:
• Apa caldă
• Păcură
• Cărbuni
• Gaze
naturale

Producţia de energie EmisiiServicii:


care afectează:
Deşeuri termică • Apa: • apăTransport prindeşeuri,
reziduală,
Valorificare: conducte
particule solide, suspensii
Energie • diminuarea consumului de • Aer: fum, CO, CO2, noxe
combustibili fosili
14 (cărbuni, • Sol: zgură, deşeuri, apa
petrol) şi deci reziduală
Utilităţi diminuarea emisiilor de CO2 • Fiinţe vii: noxe, fum
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

3.2. Evaluarea importanţei impactului

Consideraţii Note Consideraţii Note


referitoare la mediu referitoare la afaceri
Mărimea impactului 4 Existenţa 4
prevederilor legale
şi a reglementărilor
Severitatea 3 Dificultatea 3
impactului modificării
impactului
Probabilitatea de 4 Costul modificării 3
apariţie impactului
Durata impactului 2 Efectul modificării 2
asupra altor
activităţi şi procese

15
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Legendă: 1- cea mai puţin importantă
4- cea mai importantă

3.3 Stabilirea obiectivelor generale şi specifice de mediu

Nr. Domeniul/activitatea Obiective Obiective Termen de


criteri specifice realizare
u
1 Activitatea de - satisfacerea - achiziţia de 1 lună
producţie cerinţelor materii prime
consumatorilor de şi materiale cu
energie termică prin preţuri
realizarea unor preţuri accesibile
locale la energia
termica produsă.

2 Activitatea de - reducerea costurilor, - creşterea 3 luni


producţie în special a celor de potenţialului

16
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
producţie; de reciclare a
firmei
3 Activitatea de - reducerea - o scădere de 6 luni
producţie impactului asupra 2,86 ori a
mediului; cantităţii de
SO2, de 2,89
ori a cantităţii
de pulberi
emise la coş şi
o creştere de
3,03 ori a
cantităţii de
NOx emise;

4 Activitatea de - îmbunătăţirea - reducerea 3 luni


producţie calităţii şi a loialităţii numărului de
personalului accidente de
muncă.

17
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
3.4. Programe de management de mediu

Politica de Factori de Obiective Ţinte Program Acţiuni Responsabilităţi Resurse Termen


mediu mediu
Protejarea Apa, aerul Echilibrarea - numărul de Program - Încadrarea în Departamentul Resurse -semestrul
mediului şi solul rezultatelor accidente de de cerinţele legislaţiei de de protecţia materiale, II 2014
şi implicit economice cu mediu; investiţii mediu( achiziţionarea mediului financiare şi
a omului cele în - cantitatea de de instalaţii noi de umane
domeniul materiale electroliză cu necesare.
protecţiei reciclate; membrane) -semestrul
mediului şi - reducerea - Managementul II 2013
orientarea cantităţii de deşeurilor prin
către emisii respectarea legislaţiei
eliminarea eliberate. în domeniu şi
cauzelor valorificare
poluării deşeurilor( închiderea
depozitului de deşeuri
nepericuloase);
- Îmbunătăţirea
calităţii apelor -semestrul
reziduale prin II 2010
încadrarea în limitele
impuse de legislaţia
în
vigoare( modernizare
a staţiei de control
final şi a staţiei de
epurare biologică).

18
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

19
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
3.5. Proceduri care vizează integrarea cu alte sisteme de management ale organizaţiei

Procedura operaţională

Stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

Cadru Procedură

Organizaţi Cod Denumire Nr. Editare Data


a procedur procedură Revizuir întocmir
ă i e
S.C. CET
Iaşi S.A.
Semnat 01 STABILIREA ŞI 0 Gheorgh 15.01.200
director FACTURAREA e Ion 9
general CONSUMURILO
R DE ENERGIE
TERMICĂ
PENTRU
CONSUMATORI
I FINALI

1. Scopul: Scopul acestei proceduri este de a descrie modul în care se desfăşoară procesul
de stabilire şi facturare a consumului de energie termică pentru consumatorii finali.

2. Domeniul:
2.1. Procedura este aplicată de către Serviciul de Contractare şi Furnizare a Energiei
Termice şi Relaţii cu Clienţii, Serviciul de Facturare UFET, Secţiile de Distribuţie UFET,
Serviciul AMC UFET, Atelierul Centrale Termice.
2.2 Consumatorii urbani de energie termică de tip agenţi economici, agenţi
bugetari,asociaţii de proprietari,consumatori individuali .

20
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
2.3 Sistemul de incălzire la consumatori în condominiu este de tipul unui singur sistem
,respectiv pentru Municipiul Iaşi :
a. Sistem centralizat CET
b. Centrale termice de cvartal sau bloc.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. Definiţii

3.1.1. Furnizare de energie termică – Activitatea de comercializare a energiei termice şi


serviciile de măsurare a energiei termice vândute la consumator.
3.1.2. Furnizor de energie termică – Persoană juridică, titular al unei licenţe de furnizare,
care asigură alimentarea cu energie termică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza
unui contract de furnizare.
3.1.3. Producător (de energie termică) – Persoană juridică, titular al unei licenţe de
producere de energie termică, având ca specific activitatea de producere a energiei
termice în scopul vânzării.
Nota: S.C. “CET IAŞI” S.A. este atât producător cât şi furnizor. În cadrul acestei
proceduri va fi numit furnizor.
3.1.4. Consumator (final) de energie termică – Persoană fizică sau juridică română sau
străină care cumpără şi consumă energie termică pentru uzul propriu şi eventual pentru un
alt consumator – subconsumator.
3.1.5. Consumator casnic de energie termică – Consumator final de energie termică care
cumpără şi utilizează cea mai mare parte din energia termică pentru propria sa
gospodărie.
3.1.6. Contor de energie termică – Aparat destinat măsurării energiei termice cedate sau
absorbite într-un circuit de schimb termic, de către un fluid numit agent termic.
Notă: contoarele de energie termică pot fi contoare complete (fără subansambluri
separabile) sau contoare combinate (constituite din subansambluri separabile: traductor
de debit, pereche de sonde de temperatură şi calculator sau orice combinaţie a acestora).
3.1.7. Reţea termică de transport şi distribuţie – Ansamblu de conducte, instalaţii de
pompare şi de alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transportă în mod continuu şi
în regim controlat energie termică de la producători la punctele termice şi/sau la
consumatori.

3.2. Prescurtări
3.2.1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
3.2.2.ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărire Comunală;
3.2.3. SCFETRC – Serviciul de Contractarea şi Furnizarea Energiei Termice şi Relaţii cu
Clienţii;
3.2.4. PT – Punct termic;

21
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
3.2.5. CT – Centrală termică;
3.2.6. Rpe – Repartitor electronic cu citire locală;
3.2.7. Rped – Repartitor electronic cu citire la distantă;
3.2.8. ACC - Apă caldă de consum;
3.2.9. ÎNC - Agent termic de încălzire;
3.2.10. PV - Proces Verbal.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu cod MMI;
4.2. Condiţiile licenţei ANRE nr. 493 pentru furnizarea energiei termice;
4.3.Ordinul ANRE nr. 27/07.10.2002;
4.4. Ordinul 91 / 20 martie 2007;
4.5. Legea 325 / iulie 2006;
4.6. Ordinul ANRSC 233/2004;
4.7. Ordinul ANRSC 255/ 2006.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Reguli generale


Activităţi principale din cadrul acestui proces:
- constatarea şi înregistrarea modificărilor;
- citirea indicaţiilor contorilor de energie termică;
- stabilirea cantităţilor de energie termică;
- verificarea corectitudinii şi avizarea acestor cantităţi;
- emiterea facturilor de energie termică.

Tipuri de consumatori
a) consumatori urbani;
b) consumatori industriali, agricoli şi similari.

5.2. Prevederi legale adoptate de organizaţie sunt:

Legea energiei electrice-Legea nr. 13/2007


Ordinul 91 / 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public
de alimentare cu energie termica;
Hotărârea de Guvern privind aprobarea Regulamentului de furnizare si utilizare a energiei
termice H.G. 425/1994.

Legea administraţiei publice locale- Legea nr. 215/2001;


Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local OG 71/2002;
Legea locuinţei - Legea nr. 114/1996;

22
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de
proprietari;
Hotărârea de Guvern nr.1588/19.12.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice
privind organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
Legea proprietăţii publice şi regimul juridic al acesteia - Legea nr.213/1998;
Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
Ordonanţa privind acordarea de ajutoare materiale pentru încalzirea locuinţei OUG
5/2003.

5.3. Responsabilul de mediu este responsabil cu asigurarea respectării prevederilor,


procedurii şi cerinţelor.

5.4. Responsabilul de mediu raportează directorului general situaţia respectării procedurii


şi cerinţelor.

6. Responsabilităţi

6.1. Şefii compartimentelor funcţionale


6.1.1. implementeaza prevederile procedurii in activitatea compartimentului pe care il
coordoneaza;
6.1.2. verifica periodc modul de aplicare a prevederilor procedurii;
6.1.3. iniţieaza modificări ale procedurii în funcţie de rezultatele obţinute în aplicarea
acesteia;
6.1.4. instruieşte şi verifică personalul implicat cu privire la însuşirea şi modul de aplicare
a procedurii.

6.2. Serviciul AMC

6.2.1. citeşte periodic indicaţiile aparaturii de măsurare din PT/ CT şi de la consumatori


în vederea stabilirii consumurilor de energie termică şi de apă rece pentru prepararea
ACC şi înregistrează datele în fişa aparatului;
6.2.2. citeşte periodic indicaţiile aparaturii de măsurare din CT şi consemnează valorile
respective în registrul de parametri aferent;
6.2.3. calculează valorile medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic
şi consemnate în registrele de parametri din PT/ CT;
6.2.4. încheie proceselor verbale de citire a indicaţiilor aparaturii de măsurare din PT/ CT
şi de la consumatori la sfârşitul perioadei de facturare;

6.3. Secţiile de distribuţie UFET / Atelierul Centrale Termice

23
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
6.3.1. verifica şi avizează fişele de urmărire a consumurilor;
6.3.2. analizează consumurile de gaze naturale ale centralelor termice;
6.3.3. determina/ monitorizează consumul de combustibil al fiecărei CT;

6.3.4. efectuează calculele de stabilire a consumurilor de energie termică şi de apă rece


pentru prepararea ACC corespunzătoare fiecărui/ fiecărei PT/ CT – preliminare, pe
parcursul perioadei de facturare şi la sfârşitul perioadei de facturare;
6.3.5. analizează consumurile de energie termică şi de apă rece pentru ACC
corespunzătoare fiecărui/fiecărei PT/ CT;
6.3.6. repartizează consumurile pe consumatori;
6.3.7. efectuează operaţiuni preliminare defalcării consumurilor pe consumatori – pentru
situaţiile în care măsurarea consumurilor se face pe grupuri de consumatori – dacă este
cazul;
6.3.8. introduce datele în baza de date a aplicaţiilor informatice utilizate pentru stabilirea
consumurilor pentru fiecare consumator şi/sau emiterea facturilor – dacă este cazul;
6.3.9. iniţiează rularea eventualelor aplicaţii informatice utilizate pentru facturare;
6.3.10. stabileşte consumurile de energie termică şi apă rece pentru prepararea ACC în
perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;
6.3.11. verifică rezultatele obţinute prin rularea eventualelor aplicaţii informatice
utilizate;

6.4. Serviciul Facturare-Încasare

6.4.1. comunică în scris, către toţi consumatorii data şi intervalul orar la care se
efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării şi eventualele abateri de la
programul prestabilit;
6.4.2. înaintează spre avizare centralizatoarele consumurilor de energie termică şi de apă;
6.4.3. emite facturile;
6.4.4. pregăteste facturile în vederea transmiterii acestora la consumatori;

7. Difuzare

Către responsabilii departamentelor: Serviciul AMC, Secţiile de distribuţie UFET /


Atelierul Centrale Termice, Serviciul Facturare-Încasare.

8. Anexe

ANEXA 1
Modul de calcul al consumurilor de energie termică
SECŢIUNEA I

24
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

Art. 1. – (1) Conform legislaţiei în vigoare, începând cu data de 1 octombrie 2002, toate
calculele trebuie să se efectueze în Sistemul Internaţional (SI), deci energia termică se va
exprima în gigajouli (symbol GJ), iar preţurile şi tarifele pentru energia termică în lei/GJ.
Până la data respectivă a fost tolerată exprimarea energiei termice în gigacalorii şi a
preţurilor şi tarifelor în lei/Gcal. Pe o perioadă
tranzitorie au fost folosite ambele sisteme de unităţi de măsură, cele tolerate fiind marcate
cu paranteze pătrate.
(2) Pentru perioada tranzitorie, în care energia termică a fost exprimată în gigacalorii în
vederea facturării, în formulele de calcul al consumurilor de energie termică apare un
factor de conversie k, ale cărui valori depind de unitatea de măsură a energiei termice
indicate de calculatoarele contoarelor de energie termică:
a) pentru trecerea din [MWh] în [Gcal]: k = 0,860 Q[Gcal] = 0,860×Q[MWh] (1)
7. pentru trecerea din (GJ) în [Gcal]: k = 0,239 Q[Gcal] = 0,239×Q(GJ) (2)
(3) Pentru determinarea energiei termice în gigajouli (GJ), în cazul în care indicaţiile
contoarelor de energie termică sunt exprimate în megawatt-ore [MWh], s-a introdus
factorul de conversie k1, cu valoarea k1 = 3,6. Q(GJ) = 3,6×Q[MWh] (1’)
Dacă energia termică este indicată de contor în gigajouli (GJ), k1 = 1.
(4) În cuprinsul acestui capitol, prin valoarea medie a unui parametru se înţelege media
aritmetică a valorilor acelui parametru, măsurate/ determinate pe un interval de timp şi în
condiţii specificate.

SECŢIUNEA II

Consumatori urbani alimentaţi din reţeaua termică de distribuţie aferentă unui punct
termic ce alimentează în exclusivitate consumatori necontorizaţi
6. – (1) Pentru consumatorii necontorizaţi stabilirea consumurilor se face după indicaţiile
aparaturii de măsurare montate în punctul termic: contorul de energie termică instalat pe
racordul punctului termic la reţeaua termică de transport, contorul de apă rece, contorul
de apă de adaos şi termometrele pentru măsurarea temperaturii fiecărui tip de agent
termic.
(2) În Figura 1 este prezentată schema de principiu a unui punct termic, cu figurarea
aparaturii de măsurare precizate la aliniatul precedent.
7. – Pentru punctele termice echipate cu contoare de energie termică pe circuitul/
circuitele secundare de încălzire şi/ sau pe circuitul/ circuitele de apă caldă de consum,
stabilirea consumurilor se va face utilizând indicaţiile acestor contoare.

25
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI
Anexa 2

26
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”
MASTERAT MANAGEMENT - MARKETING SI NEGOCIERI ÎN AFACERI

BIBLIOGRAFIE

http://www.bursa.ro/online/s=companii_afaceri&sr=&ssr=&articol=26962&editie_prece
denta=2008-06-24.html
http://www.cet-iasi.ro
Suport de curs Ingineria şi managementului mediului.Ergonomie

27

S-ar putea să vă placă și