Sunteți pe pagina 1din 51

CERSANITROMANIAS.A.

ROMAN

PROSPECT
privind
majorareacapitaluluisocial
prin aport de numerar
hotaratain AGEAdin 03.07.2014

lo.bf \
Decizia
Autoritatii
de Supraveghere rur.,r.tZ /e3
Financiara

Intermediar

E$Tl],|VE$T
S.A. Focsani
SSIFESTINVEST

Viza de aprobareaplicatape Prospectnu are valoarede garantiesi nici nu reprezintao alta


formade aprecierea ASF cu privirela oportunitatea, profitulori
avantajelesau dezavantajele,
riscurilepe care le-ar putea prezentatranzactiilede incheiatprin acceptareaofertei obiect al
decizieide aprobare.Deciziade aprobarecertifica numai regularitateaProspectuluiin privinta
exigentelorlegiisiale normeloradoptatein aplicareaacesteia.
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROI\ilANlA
DE CAPITALSOCIALCERSANIT S.A.Roman

c
IACEASTAPAGINAESTELASATALTBERATNTENTTONAT]
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

CUPRINS

Nota catre investitori pag 4


Definitii pag 5
Declaratiiprivindperspectivele .......... . pag 6
RezumatulProspectului............ ........pag I
Caracteristicile principale ale actiunilorsi ale majorariide capitalsocial .......pag8
Prezentarea Emitentului ...pag9
1 .P e r s o a n e r e s p o n s a b i l.e. . . . . . . .. . . . . . . .p a g 1 2
2 .A u d i t o r i . . . . . . .p a g 1 2
3. Factori de risc pag13
4. Informatiidespreemltent pag 15
Denumirea socialigidenumirea comerciald a emitentului............ .......pag 15
Investilii .. pag 16
5. Priviregeneraldasupraactivitatiloremitentului............ ... pag 16
5.1.Activitatiprincipale ......pag16
5.2.Pieleprincipale pag17
6. Organigrama............ ........pag 21
7. lnformatiiprivindtendintele pag23
8. Previziunisauestimiri privind profitul pag23
9. Organede administrare,conducere si supravegheresi
conducereasuperioari pag 23
10.Remuneratiisi beneficii pag 24
11.Functionareaorganelorde administraresi conducere .....pag 25

13. Actionariprincipali pag 26


14. Tranzactiicu pdrti afiliate pag27
15.Informatiifinanciareprivind patrimoniul,situatiafinanciarasi
rezultateleemitentului................ pag 27
Bilantsi cont de profitsi pierdere pag 27
Situatiaprivindmodificarilecapita|u|uipropriu
Informatiiprivindfluxurilede trezorerie... ... .... .. pag30
lmobilizari ... pag30
Politicade dividende...... . pag32
Situatiacreantelor s! a datoriilor ......... .. pag33
16.fnformatiisuplimentare......... pag34
17.Gontracteimportante ............ ...... pag 34
18.Informatiifurnizatede terti, declaratiiale expertilor si declaratiide interese...... pag 34
19.Documenteaccesibilepublicului......... pag34
Informatii referitoarela acliunile emise pentru majorareacapitalului
socialalS.G.CERSANIT ROMANIAS.A.Roman............... ........pag34
lnformatiidebaza pag 34
lnformatiiprivindvalorilemobiliarecareurmeazaafi oferite/admise la tranzactionare......pag35
Conditiilemajorariide capital pag46
Procedura de subscriere .............. pag46
Admitereala tranzactionare si modalitatide tranzactionare pag49
Cheltuieliaferente emisiunii .. pag49
Diluare Pag49
Informatiisuplimentare ............... pag 50
Semnaturi pag 51

J
ROMANIAS A. Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

Nota catre investitori


AcestProspect("Prospectul") contineinformatiiin legaturacu majorareade capitalprin aportde
numeraradoptata prinHotararea nr. 3 a AGEAS.C.CERSANITROMANIAS.A.Romandin data
de 03 iulie2014,
In respectivaAdunareGeneralaExtraordinara a Actionarilor S.C CERSANITROMANIAS.A.
Romans-a hotarat majorarea capitalului social al prin
societatii aportde numerarcu suma de
21.000.000 lei, respectivde la 12.387.682,50 lei la 33.387.682,50 lei, prinemitereaa 8.400.000
actiunicu valoare nominala de 2,5 lei/actiune la pretulde 2,5 lei/actiune,pentruacoperirea
pierderilorcontabilereportateale societatii.
in perioadade exercitarea dreptuluide preferinta, actionariiinscrisiin RegistrulActionarilorla
daia de inregistrare, 23.07.2014, arJ dreptul de a subscrie actiuni din prezenta emisiune
proportional cu cota detinutadin capitalulsocialal Societatiila datade inregistrare. Termenulde
subscrierein preemtiune este de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul
prezentuluiProspectsi in Anuntul de oferta.
itentruevitareaoricareineclaritati,nu se admitesubscriereafractionataa actiunilor.Subscrierile
se vor validaprin rotunjirela intregulinferior.
Actiunile ramase nesubscrisedupa perioadade exercitarea dreptuluide preferintavor fi
anulate.
Emitentulsi Intermediarul declaraca emisiuneade drepturide preferinldaferentamajorariide
capitalhotaratain AGEA CERSANITROMANIAS.A. Romandin. 03.07.2014se adreseaza
actionarilorEmitentuluisi ca nivelulde informatiiprezentatein prospecteste proportionalcu
acesttip de emisiune.
Intermediarulnu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performanteleviitoareale
Emitentului.
In urma verificariiacestuiProspect,Emitentulisi asumaraspunderea pentrucontinutulsau si
confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continutein acesta. Niciopersoananu
este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratiisau aprecieri, cu exceptiacelor
inclusein Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatiisau vor fi facute declaratiisau
aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara aulorizarea
Emitentului sau a Intermediarului, carenu isi vor asuma nicioraspundere in acest sens.
lnaintede a subscrie,fiecareactionartrebuiesa realizezeo evaluareindependenta prin mijloace
propriia a Emitentuluisisa nu se bazezedoar pe informatiilecuprinse in prezentul Prospect.
'Emitentul
si Intermediarul nu vor avea nicio raspunderepentruexecutareasubscrierilorprimite
conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimenteneprevazutesi care nu pot fi
evitate,sau evenimente in afaracontrolului partilorcumarfi, darfaraa se limitala, intreruperea
energieielectrice, revolte sociale, seisme,modificari legislativesaualteasemeneacauze).
Acesi Prospect nu trebuie interpretatca o recomandare din partea Emitentuluisau a
Intermediarului pentruachizitiade actiunidescrisein acesta.In luareadecizieide a investiin
actiuniledescrise in acest document,investitoriiar trebui sa se bazeze pe propria analiza,
inclusivpe avantajelesi riscurileimplicate.Fiecarecumparatoral actiunilorva respectatoate
legilesi regulamentele in vigoare,Emitentulsau Intermediarul neavandvreo responsabilitate in
acestsens.Fiecareinvestitor ar trebuisa solicitesfatul propriilor
consultatijuridici, financiari sau
de alta natura,contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice,fiscale,comercialesi
financiaresi la aspecteleimplicatein achizitia, detinereasau vanzareade actiuni.Emitentulsau
Intermediarul nu isi asumanicioresponsabilitate in acestsens.
t-1
Acestprospecta fost aprobatde catreASF prin Decizianr.l-\7\/p3.-.!-0. 1
Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de girantie si nici nu reprezintao
alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea,avantajelesau dezavantajele,
profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezentatranzactiile de incheiat prin acceptarea
ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea
prospectuluiin privintaexigenielorlegii si ale normeloradoptatein aplicareaacesteia. a
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

DEFINITII

ln cadrul acestui Prospect,cu exceptiacazuluiin care se prevedecontrariulin mod explicit,


urmatoriitermeni,vor avea urmatoarele aplicabileatat formelorde singularcat si
semnificatii,
celorde plural:
Actul constitutiv - actul constitutival S.C. CERSANITROMANIA S.A. Roman,care sta la
si functionarii
bazainfiintarii Emitentului
Actiuni - totalulactiuniloremise de catre Emitentla un anumitmoment(inaintesau dupa
majorareade capital)
Actionarii - persoanelecare detinactiuniemisede catre Emitentsi care sunt inregistrati
in
Actionarilor
Registrul
BVB - Bursade ValoriBucuresti
Consiliulde administratie- Consiliul al CERSANITROMANIAS.A.Roman
de Administratie
CNVM- ComisiaNationala
a ValorilorMobiliare
ASF - Autoritateade Supraveghere
Financiara
Emitentulsau Societatea- S.C.CERSANITROMANIAS.A.Roman,cu sediulin mun.Roman
str. Aleea Plopilor,Nr. 10, jud. Neamt,inregistratala RegistrulComertuluiNeamt sub nr.
J27t1 t1991,CUI 2056601 .

Formularde subscriere- formularcaretrebuiesemnatde actionarpentrusubscrierea


in cadrul
majorariidecapital.
Formular de revocarea subscrierii - formularcaretrebuiesemnatde actionarpentrua revoca
subscriereain cadrulmajorariide capital,in cazul in care prezentulProspectface obiectulunui
amendament.
Legea pietei de capital - Legea nr. 297 | 2004,referitoarela piata de capital,cu modificarile
ulterioare
LegeaSocietatilorComerciale- Legea31/1990,cu cu modificarile
ulterioare
Majorarea de capital - majorareade capital a Emitentuluiastfel cum a fost decisa prin
a Emitentului
a AdunariiGeneraleExtraordinare
Hotarareanr. 3 din 03.07.2014
Prospectul - PrezentulProspect- va fi publicatpe site-ulEmitentului
(www.cersanit.ro)
si al
la adresa
Intermediarului, www.estinvest.ro,impreuna cu Formularul
de respectiv,
subscriere,
revocare.
RON- Monedanationalaa Romaniei
Regulamentul1/2006- Regulamentul
CNVM nr. 1/2006privindemitenliigi operaliunilecu
valorimobiliare
Regulamentul809/2004- Regulamentul (CE) privindimplementareaDirectivei2003171|CE in
ceeace privegte
informaliile in
cuprinse prospecte, precumgi includerea
formatul, gi publicarea
publicitare
acestorprospectegi diseminareamaterialelor
Regufamentul 48612012 - Regulamentul (CE) nr. 48612012de modificarea Regulamentului
(CE) nr. 8O912OA4in ceea ce privegteformatulgi conlinutulprospectului,al prospectuluide
gi al condiliilor
baza,al rezumatului cerintelede publicitate
finalegiin ceeace privegte
lntermediarul- SSIF ESTINVEST S.A. Focsani- Societatede serviciide investitiiFinanciare,
avandsediulin Str. Republiciinr. 9, Focsani,Romania,telefon(40) 237 238 900, fax (40)237
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

cod unic de
237 471, inregistratala RegistrulComertuluiVranceasub nr. J39/663/1995,
inregistrare8017326.

DECLARATIIPRIVINDPERSPECTIVELE

Acest Prospectcontine,printrealtele,declaratiicare reflectaasteptarileconduceriiEmitentului


referitoarela oportunitatilede afaceri, planurilede dezvoltaresi, in general, perspectivele
Emitentului.Declaratiileprivindperspectivele de acest gen implicariscuricunoscute,dar si
riscurinecunoscute, un anumitgrad de incertitudine, precumsi alti factoricare, in viitor,pot
modificasubstantialrezultateleefective,existandposibilitatea ca anumitepredictii,perspective,
proiectiisau declaratiiprivindperspectivele sa nu fie Factoriicare pot duce la astfel
indeplinite.
de modificariinclud,fara insa a se limitala acestea,aspecteleprezentatein Capitolul,,Factorii
de risc".Enumerarea factorilorde risc nu esteexhaustiva.

suntavertizatisa nu se bazezeexclusivpe astfelde


Avandin vederecele de mai sus, investitorii
declaratiide perspectiva.
Emitentulisi declina expres orice responsabilitate de a actualiza
declaratiilede perspectivaincluse in Prospectpentru a reflecta eventualelemodificariale
previziunilor sau modificarile
Emitentului survenitein situatiile, pe
conditiilesau circumstantele
care s-au bazatrespectiveledeclaratii.
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

IACEASTAPAGINAESTELASATALIBERAINTENTIONATI
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

LUI
REZUMATULPROSPECTU
Maijos prezentamun rezumat,carereprezinta la
in mod exclusivsi trebuiecititca o introducere
Prospectulpentrumajorareacapitalului socialal S.C. CERSANITROMANIAS.A. Roman,fara
pretentiade a fi exhaustivsi care a fost elaboratdoar in baza informatiilordin cadrul acestui
Prospectsi trebuiecoroboratcu acestea.lnvestitoriinu ar trebuisa se limitezedoar la citirea
acestuirezumat.

Niciopersoandnu poatesd rdspunddcivil numaipe baza rezumatului, cu excepliacazuluiin


care acestainducein eroare,este inexactori contradictoriu citit impreundcu celelaltepdrti ale
prospectului sau a cazuluiin careel nu furnizeazd, in raportcu celelaltepi$i ale prospectului,
informaliileesenliale pentru a ajuta investitoriisd decidd dacd investescin astfel de valori
mobiliare.

Este recomandat sa citeascaintegralProspectul,


ca investitorii in specialriscurilede investitie
prezentate in sectiunea "Factori de risc", precum si celelalte informatii din sectiunile
Prospectului.Oricedeciziede a investiin actiunileprezentate
in acestdocument,trebuiesa se
bazezepe informatiileProspectului,
considerateca intreg.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ACTIUNILOR EMITENTULUI SI ALE MAJORARIIDE


CAPITALSOCIAL
. Emitentul:S.C.CERSANIT ROMANIA S.A.Roman;
. Tipul de valori mobiliare:Actiuniordinare;
. Formasi clasavalorilormobiliare:nominative, si in formadematerializata;
indivizibile
. Monedain care sunt denominateactiunile:RCN;
. Legislatiaaplicabilaactiunilorce fac obiectulmajorariide capitaldescrisain acest
Prospect:Legeanr.29712004 privindpiatade capital,cu modificarileulterioare,Legea
nr. 31/1990 republicata,privind societatilecomerciale,cu modificarileulterioare,
RegulamentulCNVM nr.112006,cu modificarileulterioare,RegulamentulCE nr.
809/2004, Regulamentul
ulterioare,
cu modificarile CE nr.48612012;
. Capitalul social al Emitentului:12.387.682,5 RON, impartitin 4.955.073actiunicu
valoarenominalade 2,5 RON/actiune;
. Numarulmaxim de actiuniemisela majorareade capital:8.400.000 actiuni;
. Valoareanominalaa uneiactiuni:2,5RON;
. Pretulde subscriere:2,5RON/actiune;
. Valoareamaximaa majorariide capitalsocial:21.000.000 lei;
. Raport de subscriere:numarulde drepturide preferintanecesarpentrua subscrie1
actiunenou emisa este 0,589886.Astfel,orice actionarCERSANITROMANIAS.A.
Roman,pentrua subscrie1000de actiuninoitrebuiesa detina589 drepturidepreferinta;
actiunilevor puteafi subscriseproportionalcu numarulde actiunidetinutela Depozitarul
Centralla datade inregistrarestabilitade AGEA(23.07.2V4);
. Perioadade subscriere:31 de zile, incepandcu a douazi dupa publicareaAnuntului
pana la data de d:.1!..3"-1..\,inclusiv;
publicitar,respectivde la data Oeffi.19,1'-11...
programulde lucrupentruefectuarea este intreorele9:00-16:00,
subscrierilor zilnic,in
pe intreaga
zilelelucratoare, perioada de subscriere;
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

Plata actiunilor subscrise: Plata actiunilorsubscrisese va face pana la expirarea


termenului de subscrierein conturilebancareindicatein Anuntulsi Prospectul de oferta.
in
ln cazul care suma trimisa de actionarin contulcolector este mai mica decat suma
necesarasubscrierii numarului de actiunispecificate in Formularulde subscriere,
acestui
i se va alocaun numar de corespunzator
actiuni sumei platite.
Motivelemajorariide capital 9i utilizareafondurilor oblinute: majorareade capital
se facecu scopulacoperirii pierderilorcontabilereportateale societatii.
Tranzactionarea actiunilor: Actiunile S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. se
tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti,la Categorialll-R a sectiuniiRASDAQ
incepand cu 09.06.1997,subsimbolul,,RMRM".
lntermediarul:SSIFESTINVEST S.A.Focsani.

EMITENTULUI
PREZENTAREA

S.C. CERSANITROMANIAS.A. s-a infiintatin 1991 in baza Hotarariide Guvern nr.


1176102.11.1990 prinpreluareapatrimoniului de produseCeramiceRoman,ulterior
lntreprinderii
denumitaROMANCERAM,si este inregistratala RegistrulComertuluiNeamt cu numarul
avandCUI 2056601.Sediulsocietatiieste
J271111991, in Mun.Romanstr.AleeaPlopilor,nr. 10,
jud. Neamt.
Incepandcu data de 06.10.2006actiunileROMANCERAM sunt cumparate de actionarul
principalactual, CERSANITSA Polonia.Panala datade 29.03.2007 CERSANITS.A. Polonia
detinea77,860/o dupa
si, ulterior, ce majoritar
actionarul achizitioneazaactiuniledetinutede SIF
Munteniala ROMANCERAM,acesta ajunge sa detina 99,36% din actiunileCERSANIT
ROMANIASA. Incepandcu 17.01.2008 denumireafirmeis-a modificatdin ROMANCERAM in
CERSANITROMANIA.lncepandcu 01 ianuarie2012,actionarulprincipalsi-aschimbatnumele
in ROVESE.

Activitateaprincipalaa societatiiconformcodificariiRev. CAEN (2) este 2342 - fabricareade


obiectesanitaredin ceramica.
asociate.
Societateanu are filialesau intreprinderi

INFORMATII FINANCIARE
Conturilede profit si pierdereanualeauditatepentru 2011,2012 si 2013, precumsi cele
neauditateaferenteprimelorsaselunidin 2013si 2414:

lei
2011 2012 2013 30.06.2013 30.06.2014
Gifra de afaceri neti 81.361.096 69.967.844 69.834.707 33.475.993 34.755.354
VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 84.093.759 70.090.860 7 1 . 0 0 3 . 9 3 93 3 . 1 9 7 . 0 6 5 3 8 . 1 4 5 . 4 9 9
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE - TOTAL 81.752.106 6 8 . 1 5.12 6 0 69.529.062 33.593.234 36837917
Rezultatuldin
exoloatare 2.368.653 1.939.600 1.474.877 -396.169 1.307.582
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

VENITURI FINANCIARE
- TOTAL 9.962.567 8 . 9 6 6 . 1 6 1 8.675.290 5.292.139 4.087.477
CHELTUIELI
FINANCIARE - TOTAL 13.748.761 14.168.472 12.115.381 7.026.329 1.691.744
Rezultatulfinanciar - 3 . 7 8 6 . 1 9 4 -5.202.311 -3.440.091 - 1. 7 3 4 . 1 9 0 2.395.733
VENITURITOTALE 94.056.326 79.057.021 79.679.229 38.489.204 42.232.976
CHELTUIELI TOTALE 95.473.867 82.319.732 81.644.443 4 0 . 6 1 9 . 5 6 3 38.529.661
Rezultatul brut -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.31s
lmoozituloe orofit n 0 0 0 0
Rezultatul net -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.315

l0
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT

IAGEASTAPAGTNAESTELASATALTBERATNTENTTONATI

ll
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
ROMANIAS.A Roman

1. PERSOANERESPONSABILE

Informatiileprezentatein acest document,cu referire la Emitent au fost furnizatede S.C.


CERSANITROMANIAS.A. Roman,cu sediulin Mun.Romanstr.AleeaPlopilor, Nr. 10, Jud.
Neamt,inregistratala Registrul Neamtsub nr. J271111991,
Comertului CUI2056601.

pentruProspectdin parteaEmitentului:
responsabile
Persoanele

DorinGrigorescu- DirectorGeneral;
GhimiciDaniel- DirectorFinanciar.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilorfurnizatede Emitent, de catre SSIF


ESTINVESTS.A. Focsani,avandsediulin str. Republicii nr. 9, Focsani,Romania,telefon(40)
237 238 900, fax (40)237 237 471, inregistratala RegistrulComertuluiVrancea sub nr.
cod unicde inregistrare
J39/663/1995, 8017326.

Persoanele pentruProspectdin parteaIntermediarului:


responsabile
-
LucianOvidiuISAC DirectorGeneral
LupuMarian- DirectorGeneralAdjunct.

Revizuindcontinutulprezentuluidocument,persoanele responsabile care reprezintaEmitentul,


ai CERSANITROMANIAS.A.,declaraprin prezenta
mentionatemai sus ca fiind reprezentanti
ca, dupa luareatuturormasurilorrezonabilein acestsens si conformcunostintelorpe care le
din acestdocumentsuntconformecu realitatea
detin.informatiile si nu continomisiunide naturd
continutulacestuia.
sd afectezesemnificativ

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabilecare reprezinta


Intermediarul, mentionatemai sus ca fiind reprezentantiai ESTINVESTSA, declara prin
prezentaca, dupa luareatuturormasurilorrezonabilein acestsenssi conformcunostintelorpe
din acestdocumentsuntconformecu realitatea
carele detin,informatiile si nu continomisiunide
continutulacestuia.
naturd si afectezesemnificativ

Emitentul
Reprezentantii ui:
Accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitatepentru acuratetea
informatiilorprezentate
;
Certificain conformitatecu cele cunoscutesi cu convingerilelor, ca nu existafapte a
caroromisiunear determina sa fie falsasau inselatoare;
ca o declaratie
Au facuttoateanchetelerezonabilein aceastaprivinta;si
Certificafaptul ca, in conformitatecu convingerile si cunostintelepe care le detin,
prezentuldocumentcontinetoateinformatiile solicitatede Legeasi regulamenteleprivind
piata de capitaldin Romania,cerinteleBurseide Valori Bucurestisi Regulamentului
80912004 al ComisieiEuropene.

2. AUDITORI
Auditorul esteS.C.FLORCONSULTING
Societatii S.R.L.,din ROMAN,str.Rahovei, bl. 15/33,
judetulNeamt,membrual CamereiAuditorilor
Financiari 451.
din Romania,cu Nr.Autorizatie

12
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.ROMAN
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

In perioadaacoperitade informatiilefinanciareistorice,auditorulfinanciarnu a demisionat si nu


a fost demis.Auditorula fost numit auditoral Societatiiin datade 30.03.2007 si i s-a prelungit
mandatul/ in 2012, fiindvalabilpanala datade 20.05.2018.
contractul

3. FACTORIDE RISC

Oriceinvestitiepe piatade capitalimplicaanumiteriscuri.Urmatorii


factoride riscar trebuiluati
in considerarecu atentiepentruevaluareainvestitiei
in cadrulSocietatii.
Administratorii sunt de
parereca riseurileprezentatemai jos sunt cele mai semnificativepentrupotentialiiinvestitori.
Totusi,riscurileprezentate
nu includin mod obligatoriu
toateaceleriscuriasociateuneiinvestitii
in Societatesi nu se intentioneazaptezentareaacestoraintr-o ordine asumata a prioritatii.
PerformantaSocietatiipoate fi afectatain mod special de modificarilenormelorlegale, de
reglementare si de impozitare,precumsi de conditiilefinanciaregeneralela nivel nationalsi
global.

Conditiile economice,politice si sociale din Romania.Rentabilitatea Societatiiin ceea ce


privesteinvestitiile
si oportunitatile salefacesubiectulevenimentelor de ordineconomic,politicsi
social din Romaniasi din regiuneaEuropeiCentralesi de Est in general.ln mod special,
sale poatefi afectatanegativde:
Societatiiin ceeace privesteinvestitiile
rentabilitatea
. schimbarile in conditiilede ordinpolitic,economicsi socialdin Romaniasi /sau alte tari
din EuropaCentralaside Est;
. schimbariale politicilorGuvernuluisau modificarilelegilor si regulamentelor, sau
interpretarii
legilorsi regulamentelor;
. schimbarea regulamentelor privindcursuldeschimbvalutar;
. masurilece potfi introdusepentrucontrolarea inflatiei,
cum ar fi cresterearateidobanzii;
si
. modificarileprocentelorsau metodelorde impozitare.

InvestitiileSocietatii,precumsi perspectivele sale viitoare,ar putea fi afectatenegativde un


declineconomicin Romania si in tariledin regiunea EuropeiCentralesi de Est, in general.
Operatiunilefinanciareale Societatiipot fi de asemeneaafectatenegativde performantasi
modificareaconditiilorfinanciareale oricarorpartiimplicatein afacericu Societatea.

Riscul economic.Orice recesiunea pieteiimobiliare ar puteaafectain mod adversvaloarea


proprietatilor.
Randamentul dintr-oinvestitiein proprietatidepindein mare masurade suma
venituluidin chiriigeneratde proprietati suportatepentruintretinerea
si de costurilesi cheltuielile
si administrarea precumsi de modificarile
proprietatii, din valoareade piata.Venituldin chiriisi
valoareade piatapentruproprietati suntin general generaleale economiei,
afectatede conditiile
cum ar fi crestereaprodusului internbrut,tendintelein ocupareaforteide muncasi ale inflatiei,
si
modificarearatelordobanzilor.

Riscul proprietatilor.Proprietatile sunt dificilde evaluatprin


si activeleasociateproprietatilor
naturalor, datoritaspecificuluiindividualal fiecareiproprietati
si faptuluica nu existain mod
o piatalichidasau un mecanismde pret.Drepturmare,evaluarile
obligatoriu pot fi supuseunui
grad substantialde incertitudine. Nu existaasigurarica estimarilerezultatedin procesulde
evaluarevor reflectapreturilede vanzare,chiarsi atuncicandvanzarease producela scurttimp

l3
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

Societatiiar fi afectatain mod adversde un declinal pietei


dupa data evaluarii.Performanta
imobiliare in termenidevaloarede capital.
relevante,

lmpactul legilor si al reglementarilorguvernamentale.Societateatrebuiesa se supuna


legilor si regulamentelorreferitoarela planificare,utilizareaterenuluisi standardelede
si aplicareaunorastfelde legi si regulamente
dezvoltare.Instituirea ar puteaavea un efectde
majorarea cheltuielilor si de scadere a veniturilor
sau ratei precumsi un efect
rentabilitatii,
advers asupra valorii portofoliuluide proprietatial Societatii.Modificarilelegilor legate de
proprietateaasupraterenurilor ar putea aveaun impactnegativasupravaloriiactiunilor ordinare.
Ar puteafi introdusenoi legi,care sa fie aplicabileretroactivsi care sa afectezeplanificareade
mediu,utilizareaterenuluisi regulamentele de dezvoltare.

Societateaar puteafi afectatain mod adversde intarzierile


sau de refuzulde acordarea oricarei
aprobariguvernamentale pentruoriceinvestitie,
precumsi de aplicareaunorrestrictiilegalesau
pentruSocietate,pentruefectuareade investitii.
administrative

Riscul de creditare.Risculde creditarereprezinta risculde pierderifinanciare pentruSocietate,


in cazulin care un chiriassau una din partileunuicontractde instrument financiar,nu reuseste
sa isi indeplineasca contractuale
obligatiile si rezultain principaldin creanteleSocietatiiasupra
chiriasilor.

ExpunereaSocietatii la riscul de creditare este influentatain principal de caracteristicile


individualeale fiecaruichirias.O baza larga de clientireducerisculde creditare.Valoarea
contabilaa acestoractivefinanciarereprezintaexpunereamaximala credit.

Riscul ratei dobanzii. Societateaar putea fi supusa unui risc al ratei dobanziipentru
imprumuturi si numerarul propriisi profitulsau pierderea
detinute.Capitalurile suntinfluentate
de
modificarilerateidobanzii.

Tranzactionareala Bursa.Actiunileordinaresunt admisela tranzactionare la Bursade Valori


Bucuresti.Un posibilinvestitorar trebuisa cunoascariscurilepe care le implicainvestitiile in
astfel de societatisi trebuiesa ia deciziade a investidoar dupa o analizaatentasi, daca este
cazul,consultare cu un consilier financiarindependent.

Pretulde piataal actiunilorpoatefi supusunor fluctuatiiimportante, ca raspunsla mai multi


factori,inclusivvariatiilein rezultateleoperationale ale Societatii,divergentelein rezultatele
financiarefata de estimarile modificarile
analistilor, veniturilor
din estimarile pietei
ale analistilor
de actiuni, conditiileeconomicegenerale,sentimentulgeneral al pietei sau sectorului,
modificarilelegislativein sectorulSocietatiisi alte evenimentesi factorirelevanti,care nu pot fi
controlatide Societate.
Burselede valoriau cunoscutperiodicfluctuatiisevereale preturilor, a carorrecurentaar putea
afectain mod adverspretulpieteiactiunilor.

faptulca plataoricarordividende
Dividendele.Actionariiar trebuisa ia in considerare viitoarese
de Administratie,
va face la discretiaConsiliului dupa luarea in considerarea factori,
diversilor

l4
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

inclusivrezultatele
operationale conditiile
ale Societatii, si necesarul
financiare curentsi anticipat
de numerar.

lmpozit. Investitoriiar trebui sa consultepropriiconsilieriin ceea ce privesteconsecintele


detineriide actiuniin cadrulSocietatii,precumsi primiriide beneficiide la aceasta.Datorita
maniereiin careSocietatea poatefinantaachizitiainvestitiilor o partea venitului
saleimobiliare,
Societatiipoaterezultadin venituriledin dobanzicastigatede pe de numerar
urma surplusului
neinvestit sau din altesursesimilare.
al Societatii

Gradul de indatorare. Societateapoate utilizaimprumuturicare vor fi garantatede regulacu


activele.In cazulin careSocietateanu poategenerafluxuride numerarcorespunzatoare pentru
a acoperidatoriasuportatade catreSocietate,aceastapoatesuferio pierderepartialasau totala
a capitalului.O miscare relativ mica in valoarea activelorsau veniturilorSocietatiipoate
determinao miscaremare disproportionata, nefavorabilasau favorabilain valoareaactiunilor
sau in venitulobtinutdin acestea.

Riscurispecificiindustrieidin careface parte Emitentul:


Risculdepret
In anul2013expunereaCERSANITROMANIAfata de celetrei componente ale risculuide pret
se poatesintetizaastfel:
- risculvalutar:- nu existao politicadestinata risc;in anul2013
acopeririacestui
s-a inregistratdiferentaneta negativade 1.956 mii lei datorita contractelorin valuta ale
societatii;
- risculrateidobanzii:- toatecontractelede creditde investitiesunt purtatoarede
dobanzi negociate.Exista un risc generat de componentavariabilaa fiecarei dobanzi
(EURIBOR),dependentade politicamonetareasi de situatiaeconomicageneralanationalasi
europeana;
- risculde piata:- expunereala acestrisc este atenuatade prezentacontractelor
comercialeexistenteintre CERSANITROMANIAsi principaliifurnizoride materii prime si
materiale.
Risculde creditcomercial
In anul 2013 acest risc s-a manifestat intr-o proportie foarte redusa datorita activitatii
Departamentului de vanzaride verificarea clientilordin punct de vederefinanciarsi al istoriei
tranzactiilorprin sistemulbancar;eliminareain mare parte a livrarilorpe baza de comenzisi
introducerea contractelorferme intreparteneri;solicitareaplatiiin termencat mai scurtsau chiar
in avans.

4. INFORMATIIDESPREEMITENT
sociald9i denumirea
4.1. Denumirea a emitentului
comerciald

S.C. CERSANITROMANIAS.A. s-a infiintatin 1991, in conformitatecu prevederileLegii


31/1996, in baza Hotarariide Guvern nr. 1176102.11.1990 prin preluareapatrimoniului
de de produseCeramiceRomansieste inregistrata
Intreprinderii Neamt,
la RegistrulComertului
sub nr. J2711l1gg1, estein Mun.Roman,str.AleeaPlopilor,
Sediulsocietatii
CUI 2056601. Nr.
10,jud.Neamt.
r<
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

4.2. lnvestitii

de investitii
ln activitatea a anului2013s-auutilizatfonduripentruurmatoarele scopuri:
- constructiispeciale(cladirinoi si modernizari): 7.356.330 lei
- achizitionari si modernizari 1.672.122lei
de utilaje:
- aparatesi instalatii de masura:23.270lei
- mijloace de transport:87.279lei
- altemijloacefixe: 23.255lei
Valoarea acestor investitiise ridica la suma de 9.162.256lei. Investitiileau avut ca efect
crestereacalitatiiproductiei prinasigurarea necesaresi a unuimediupropice
spatiilorsi utilajelor
de lucru;Pentruanul2014nu suntprevazuteinvestitii importante.

EMITENTULUI
5. PRIVIREGENERALAASUPRAACTIVITATILOR
5.1.Activitatiprincipale

Conformactului constitutivprincipaluldomeniude activitateal firmei il reprezintafabricarea


obiectelorsanitareceramice,a pieselorceramicetermicesi a caramizilorsubtiridin samot,
comercializarea a produselor
cu ridicatasi cu amanuntul proprii.

produseale firmeisunt:
Principalele
- obiectesanitare:
- cahledin teracotasicdrdmizidinsamot;
- mobilierpentrubaie;

Societateaexecutaproduseleconformurmdtoarelor standarde:
- VaseW.C.:
- SR EN 997 - VaseWC si vaseWC cu rezervoraldturat,cu sifonintegrat;
- SR EN 33 - VaseWC si vaseWC cu rezervoraldturat.
- SR EN 14055- Rezervoare de spdlarecu apa pentruWC-urisi pisoare;
- Pisoare:
- SR EN 13407- Pisoarede perete.
- SR EN 80 - Pisoarede perete.
- Lavoare:
- SR EN 14688- ObiecteSanitare.Lavoare.
- SR EN 31 - Lavoare.
- Bideuri:
- SR EN 14528- Bideuri.
- SR EN 35 - Bideucu piciorcu alimentaresuperioard.
- SR EN 36 - Bideurisuspendate cu alimentaresuperioard;
- Ceramicatermicd:
- STAS 1798-79- Pieseceramicepentrusobe.
- Mobilier:
- SR EN 14749:2A06 Mobilierde uz casnicAide bucdtdrie.Elementepentrudepozitare9i
lucru.
blaturide

Sistemulde ManagementIntegratdin cadrulSocietatiia fost implementat si certificatin anul


2012, conformstandardelor lSO9001
internalionale - 1SO14001
Calitate, - Mediusi OHSAS
-
18001 Sindtatesi securitateOcupalionald, de cdtre organismulde certificareTUV HESSEN,
sub acreditareTGA (Consiliul
Germande Acreditare),cu largdrecunoagtere internalionald.
l6
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

In 2013 au avut loc audituride recertificare pentrulSO9001-calitategi menlinerea certificdrii


- -
pentru1SO14001 Mediusi OHSAS18001 Sdnitatesi securitateOcupafionald, certificarea
fiind reconfirmata.
Produselesocietdtiisunt marcateCE conformHG 622 | 2004 si sunt insolite de declaraliede
conformitate(de al treileatip) in sistem4 conformaceleiagihotdrArisi declaraliede performanld
(pentruproduselela carese aplicd)conformregulamentului UE nr. 305/2011.
Acestfapt atestdfaptulci:
- produsele au fostincercateinilial,pe fiecaretip,conformstandardelor, de produs;
aplicabile,
- este instituitun sistem de control al produclieicare sd asigure performantaproduselorin
parametriiniliali,conformcerinlelorspecificatede standardelede produs.

Evaluareaactivitilii de aprovizionaretehnico-materiali(surseindigene,surse import):

Aprovizionarea cu materiiprimesi materialese face pe bazade contractesi comenziferme,atat


din surseinternecat sidin import,la preturinegociate.
Anul 2013 a fost marcatde o stagnarea preturilormateriilorprimesi o reducerea preturilora
materialelorde ambalat.La nivel centralizatau fost renegociatecontractelede achizitiivalve,
obtinandu-sereduceride preturi,iar la nivel local s-au cautatfurnizorialternativiobtinand
reduceridepreturila ambalajede lemn,folie,ambalajede carton,etichete.
Tarifelede transportintern pentrumarfavrac au fost renegociatela inceputulanului2013,au
foststabilitenoi preturipe tonade materialtransportat, obtinandcosturidiminuate cu 5%.
In cursulanului2013s-austabilitstocurilede sigurantala materiileprimeastfelincatsa sustina
intre25 si 30 zile de activitate:acesteaau fost limitatetinandcont si de costurilede stocare.ln
mod exceptionala fost agreatacrestereastocurilorpentrumateriileprimeimportatedin Turcia-
Feldspat,din motivede eficientalogistica(transportmaritim)si reducereacosturilorde achizitie
(am obtinutpreturicompetitive la cantitatimariachizitionate). De asemeneas-a construitun stoc
de iarna pentru nisipulde Dorohoi, pentru a acoperi perioada in careexploatarea esteinchisa.
S-autestat materii prime noi, alternativela materiile prime traditionalesi o partedin acesteaau
fostdejaimplementate in procesul de productie (reoflux,argila de Suncuius, kaolinKSI).
S-a pus mare accent pe reducerea stocurilor prin stabilireaunor niveluride siguranta cat mai
mici, prin negocierea livrarilor prompte si frecvente cat si prin renegocierea cu furnizoriia
cantitatilorminime/comanda.

Perspective:
In primajumatatea anului2014principalelemodificari in gamade sanitarese referala intregirea
oferteicomplementare,de servicesi postgarantie.ln a douajumatatese vor lansaconceptenoi
(SMART/EASYiColors), care vor impulsionaatat categoriade ceramicsanitaracat si cea de
mobilier.
In sectorultermic se are in vedere finalizareastrategieide dezvoltarecu lansarede gama
coloristicanoua si decorurinoi ( minim3) impreunacu un start up pe zona de componente
pentruseminee.

5.2.Pieteprincipale

Atat obiectelesanitaresi produseleconexe,cat si produseletermicesunt comercializate prin


distribuitoridar sunt livratesi direct catre locatiilediferitelormagazinece fac parte din retele
nationale(ex Praktiker).

t7
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

se face intotdeaunaprin
Nu existacolaboraridirectecu proiectede anvergura,comercializarea
distribuitori.

Pondereafiecdreicategoriide produse sau serviciiin veniturilegi in totalul cifrei de afaceri ale


societdtiicomerciale pentru ultimii trei ani;
Anul2011 Anu2
l 012 A n u l2 0 1 3
t%l lo/ol lTol
Nr.
Produsesiservicii l'/"1 in cifra
t%lin cifra
WI in cifra
Crt. in total in total in total
de de de
venituri venituri venituri
afaceri afaceri afaceri
Produseceramice
1 51% 59o/o 51o/o 59% 59% 68%
sanitare
Produseceramice
2 18o/o 21% 18% 21o/o 17o/o 19o/o
termice
3 Marfuri 17o/o 20o/o 17o/o 20o/c 12o/o 13%

A n u l2 0 1 3
Nr. l%ol
Produsesiservicii [%]in in cifrade
Crt Valoric(RON) total
afaceripe
venituri
Romania
1 Produseceramicesanitare 4 7 . 1 3 6 . 6 8 5 . 8 859o/o 68o/o

2 Produseceramicetermice 13.194.393,12 17o/o 19o/o


3 cazi,cabine,sanitaretop
Mobiliere, 8.521.582,60 11o/o 12o/o

4 PlaciCeramice 771.020,66 1o/o 1o/o

5 Exportsi intercompany 69.623.682,26 BBo/o 100o/o

Evotutia vanzarilorpe piata interna, intercompanysi pe cea externa in anul 2013 se prezinta
astfel:
- pe piatainterna:
Ceramica
% fata de
o/ofata de anul anul
Valoric(lei) anterior (bucati) anterior
Cantitativ
2011 29.416.470,53 7,040/o 440.696 9,60%
2A12 35.076.980,31 15,43Yo 508.711 19,240/o
2013 39.076.926.58 11,40/o 529.422 4,10/o
NONceramica
o/ofata de
% fatade anul anul
Valoric(lei) anterior Cantitativ(bucati) anterior
2011 7.706.615.85 -8,89% 54.538 -4,42o/o
l8
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT

2012 9.346.102,03 21,27% 63.133 15,760/o


2413 1 0 . 9 1. 5 6 2 16,70/o 75.833 20,1

Caramizi
o/ofata de
o/ofata de anul anul
Valoric(lei) anterior (bucati) anterior
Cantitativ
2011 2.210.486,20 -1,340/o 1.936.685 -3,60%
2012 1.723.118.68 -22,04% 1.519.275 - 2 1 , 5 5 %
2013 1.763.176,17 2,32% 1.477.739 -2,73%

Teracota
o/ofata de
o/o'fata
de anul anul
Valoric(lei) anterior Cantitativ(bucati) anterior
2011 17.563.401,79 6,55% 2.805.683 -1,600/o
2012 15.208.894.69 -13,400/o 2.437.545 -13,10%
2013 1 5 . 7 5 6 . 8.8015 3,60/o 2.407.749 -1,220/o

- pe piataexternacu vanzaredin Romania:


Ceramica
o/ofata de anul % fata de
Valoric(lei) Cantitativ(bucati) anul
anterior
anterior
2011 17.563.401.79 6,55% 80.374 60,82%
2012 7.592.011,96 -56,77% 108.288 34,73%
2013 9.575.194,14 26,12o/o 122.604 13,220/o

NONceramica

315.799,76

Caramizi
o/o'fala de
o/ofata de anul
Valoric(lei) (bucati)
Cantitativ anul
anterior
anterior
2011 0,00 0,00% 0 0,00%
2012 0,00 0,00% 0 0,00%
2013 519,52 280
eracota cahfe+ caramizi
oh'fatade
oh fata de anul
Valoric(lei) Cantitativ(bucati) anul
anterior
anterior
l9
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

2011 227.675.20 -14,69% 31.329 -19,86%


2012 258.411.35 13,50% 35.214 12,420/o
2013 7.007,32 -97,290/o 512 -98,55%

Ceramica
o/ofata de
o/ofala de anul
Valoric(lei) Cantitativ(bucati) anul
anterior
anterior
2Ar 9.953.726.12 -0,120/o 129.933 -2,31%
2012 6.074.532,12 -38,970/o 72.136 -44,48o/o
2013 3.864.485.75 -36,38% 42.032 -41,730/0

Principaliifurnizori de materii prime si materialeindigene:


- MindoSA, Dorohoi
- BergMetallchem SRL,Timisoara
- BaitaBihorSA, Stei
- BegaMineraleIndustriale SA,Timisoara
- WienerbergerSistemede caramiziSRL
- CerasilSA,Oradea
- ContrasSRL,Timisoara
- MaparomInvestSRL,lasi
- ProAlgorComSRL,Neamt
- AmbroSA, Suceava
- ArconSRL,SfantuGheorghe
- ProintermedSRL, Pitesti
- Gambrinus TransSRL,Neamt
- MoldComertSRL.lasi

Furnizorimateriiprime import si achizitii intracomunitare:


- KaolinAD Bulgaria
- SibelcoGermania
- CelpapPolonia
- EkomEczacibasiTurcia
- StephanSchmidtGermania
- HelmutKreutzGermania
- EndekaCeramicsltalia
- Zschimmer&Schwaz Germania.

Descriereasitualieiconcurenlialein domeniulde activitateal societdliicomerciale,a ponderiipe


gi a principalilorcompetitori:
pialda produselor sauseruiciilorsocietd{iicomerciale

Dezvoltareapieteide profileste in continuareputinmonitorizatasi raportatadin punctde vedere


al volumelorsi cifrelor de afaceri.Din informatiilestranse putem concluzionaca in ceea ce
concurentipe sanitare Inker( pozitia2 in piata)cat si Mondial(pozitia3 in
priveste principalii
piata) volumulde activitates-a concentratepe segmentulde calitatepret entry si mediu cu
relativecresteri pestemedie in cazulRocade 14o/ofata de anul precedent.lmporturilesunt intr-
un usortrendcrescator.
Sumatotalade obiectesanitarecomercializate catrepiatadin Romaniaeste aproximativ de 1,2
milioanepiese la nivel2011ceeace pozitiona CERSANITRomaniain pozitiade lidercu peste
40o/oin piata.Ultimeledate specificevolutieipieteinu sunt disponibile,dar contextulinternde
20
pRrvrND
pRospEcr DE9||r,L_q*n::ETs$'I loM^Nrt *, l?1'3:
MAJoRAREA

de pozitionare
a pieteine conduce la o conlcuzie
dezvoltaresuprapuspestedezvoltarea,liniara
privestecotade piata de peste3B%'
in continuaretruntasalnceeace
pentru obiecte
din punct de vedere al cifrei de afaceri
Nu exista dependentesemnificative
s a n i t a r e . C e i m a i i m p o r t a n t i c o | a b o r a t o r i i n 2 0 1 3 d i n p Ambient'
u n c t d e vHornbach
e d e r e aBaumax
gameideproduse
si produselor conexe sunt lanturilede magazineDedeman'
sanitare acesti colaboratori
Praktiker, respective Black sea suppliers si Tiger Amira' Pentru toti
si considerat"tractol'"
peste30%din totarvanzarifiindun produs
cERsANrr RoMANTAreprezinta
generandstabilitateain colaborare'

5 . 3 ' l n c a z u | i n c a r e i n f o r m a t i i | e f u r n i z ra
a t incheierea
e i n c o n f opeiioadei t e lurtimere
c u p u n cde
r m i t a t eacoperite e5.lsi5.2aufost
survenitide
infruentatede factori extraordinari
si pubricate, se precizeazdacestfapt'
situatiifinanciare
"roit"i"
Nu estecazul
patente si licente'
in care emitentuleste dependentde
5.4. Informatii sinteticeprivindmdsura
financiaresau de procedeenoi de fabricatie'
contracteindustriale,comercialesau

Nu estecazul

privindpozitiasa competitivS'
a emitenturui
decraratie
pe care se bazeazdorice
5.5. Erementere
Nu estecazul

6. ORGANIGRAMA
de catre RovESE
cersanit Romania s.A. face partedintr-ungrup de societaticontrolate
s.c.
SA,grupformatdi;;;";"tati din Polonia'Ucrainasi Rusia'
Societateanuarefilialesauintreprinderiasociate.

OrganigramaEmitentuluiesteurmatoarea:

21
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

B
t
n-
*
s
l _
I $s -,
I *k$
I sB;
| fiit$
l -
!-*-"-=Y
r
1 ;
I| *5U tl r . { s
$ f$t'
!
Is ; *
iilfi lI $
#= *
SE
Hq

E$'
s
XE ,E
Eq vl
tsq!
H td s"
4q) fr
XJN =
F S
,4. !*
i{o $
at
u
t
u
u

J
I

r* I
x

:
f,g-
af; E** H$-
dfl
fi&

I:W
t{l $8 i*ur $t
EE-
E"
f
:
*
g
3
I
gn F I
P
{ i o
[*fi !
I I
i4
u $,t .
:
#
22
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

7. TNFORMATIT PRTVIND TENDINTELE


Mediulmacroeconomic, in general,si piatamaterialelor
de constructiisi amenajariinterioare
si a
obiectelorsanitareceramice,in particular, sa
continua fie afectatede criza economica, cu urmari
negativeasuprapotentialului de dezvoltareal societatii.Crizaeconomicace se manifestala
nivelglobaldeterminao tendintade micsorare a pieteicomerciale in ansamblulsau si reprezinta
principalulfactor de incertitudinecare afecteazapiata in care activeazaSocietatea.Cu toate
acestea, Societatea intentioneazasa urmareascain continuareoportunitatiatractive de
dezvoltarea afacerilorsale.

Nu exista tendinte recentesemnificativeinregistratede la finalul ultimului an financiar,


pana la data prezentuluidocument.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARIPRIVINDPROFITUL


Avand in vedere mediul economicinca instabil,Emitentulpreferasa nu prezintein acest
Prospectvreo estimarea profiturilorviitoare,care vor depindein mare masurade factori din
exteriorulsocietatii.

9. ORGANEDE ADM|NISTRARE, CONDUCERE9l SUPRAVEGHERE9l CONDUCEREA


SUPERIOARA
emitenteale urmdtoarelor
9.1.Numele,adresade la loculde muncdsi functiain cadrulsocietSlii
persoane 9i principaleleactivitdlidesfdguratede acesteain afara societilii emitente,dacd
pentrusocietateaemitentd:
activitdlilein cauzdsunt semnificative

Societateaestecondusade un Consiliude administratie compusdin trei membricu un mandat


Consiliuluide
de 1 an. Membriiactualiai sunt
administratie urmatoarele persoane:
- Mrowiec Piotr Mieczyslaw- nascut la 20.12.1968,presedinteal Consiliuluide
Administratieal CERSANITROMANIAS.A. din datade 04.08.2006.Duratamandatului a fost
prelungitaprin Hotararea
AdunariiGeneralea Actionarilor panala datade
nr.2 din 13.09.2013,
14.09.2014. Absolvental Facultatiide ingineriamaterialelor -
si ceramicii Academiaminero-
metalurgica din Cracovia;1993- directorde productiela fabricade produsesanitare< Kolo>
Polonia;din decembrie1999- directorde productiela CersanitSA.- Polonia; din ianuarie2000
- directorde administratiela CersanitSA. - Polonia,responabilcu ceramicasanitarala
Krasnystaw- Polonia;din septembrie2000 - presedinteal Consiliuluide Administratieal
CersanitSA.- Polonia;din 01.08.2003 - membrual Consiliului al RoveseSA.-
de Administratie
Polonia
- MarekJacekLeslaw- nascutla 24.05.1977, membrual Consiliului de Administratieal
S.C. CERSANITROMANIAS.A. din data de 04.08.2006. Duratamandatului a fost prelungita
prin HotarareaAdunariiGeneralea Actionarilordin data de 13.09.2013pana la data de
14.09.2014; de management
absolvental Facultatii cu studiide master- Academia
si marketing,
Swietokzyska;- in perioada2000 - 2002- angajatin cadruldepartamentului comercial- firma
Midas - Polonia; din 2002 - angajatin cadruldepartamentului export la firma Cersanit-
coordonatorde vanzariexPort.

L-)
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

- KazimierskilrineuszKrisztoff nascut la 01.05.1974,membru al Consiliuluide


al S.C. CERSANITROMANIAS.A. din anul 2014.A fost numitprin Hotararea
Administratie
AGA 1/07.03.2014. este panala datade 14.09.2014.
Duratamandatului

sunt desemnatide AdunareaGeneralaOrdinaraa Actionarilor.Pe durata


Administratorii
nu potincheiacu societate
administratorii
mandatului,
exercitarii un contractde munca.

In functiade Directorgenerala fost


Directorulgeneralal societatiieste Dl. DorinGrigorescu.
prin
desemnat Hotararea CA nr.2128.01.2014.
Conducereaexecutivaa societatiiesteasiguratain prezentde :
- directorgeneral- DorinGriqorescu- duratanedeterminata incepandcu datade 03.02.2014;
- directorde productie - DanFlorinFilimon- duratadeterminatapanala datade A1.04.2415;
- directorfinanciar- GhimiciDaniel- duratadeterminata
panala datade 01.04.2015;

Adresa de la locul de munca pentru persoanelementionateanterioreste Roman str. Aleea


Nr.10,jud.Neamt.
Plopilor,
Naturaoricarorrelatiide familieexistenteintreoricaredintreacestepersoane:Nu estecazul

9.2.Conflictede interesein cadrulorganelor de administrare,conducere9i supraveghere 9i al


conduceriisuperioare
La momentulintocmirii prezentului Prospectnu existainformatii privindoricepotentialconflictde
intereseintreobligatiile fata de Emitentale oricaruiadintremembriiorganelorde administrare si
conduceresi intereselesale privatesi/saualte obligatii.De asemenea,nu exista informatii
privindintelegeri,acorduricu aclionariiprincipali,clienli,furnizorisau alte persoane,in temeiul
cdroraar fi fost ales in functieoricaredintremembriiorganelorde administrare si conducereai
Emitentului.

SI BENEFICII
10.REMUNERATII

financiar2013,membriiConsiliului
Pentruexercitiul nu au primitindemnizatii.
de Administratie

Pe parcursulperioadeianalizatein prezentulProspect,Emitentulnu a detinut obligatii


si nu a acordatavansurisau crediteactualilor
contractualecatrefosti directorisau administratori
directorisau administratori. La momentul intocmiriiprezentuluiProspect,nu exista nici o
restrictieacceptatade membrii organelorde administraresi conducereai societatiiprivind
cesionarea, intr-oanumitaperioadade timp,a participarilorlor la capitalulsocialalEmitentului.

Emitentulnu desfasoaraun programde pensiipentrumembriiorganelorde administrare SI

conducereai societatii,insa contribuiela sistemulnational


de pensii conform i
legislatiei n
vigoare.

furnizatede Emitent:
Potrivitinformatiilor
a) nici un membruorganelorde administrare, conduceresau supravegherenu a fost
condamnatin relatiecu eventuale fraude comisein ultimiicinciani;
o) nici un membru al organelorde administrare, conduceresau supravegherenu au
actionatin calitatisimilarein cadrulvreuneisocietaticare sa fi intratin procedurade
falimentsau lichidarein ultimiicinciani;
c) in ultimii cinci ani nici un membru organelorde administrare,conducere sau
supravegherenu a fost condamnatde vreo instantacu interdictiade a mai actionaca
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

membrual organelorde administrare, conduceresau supraveghere ale vreunuiemitent


sau de a actionain conducerea oricarui
afacerilor emitent;
d) intre intereseleprivate si alte obligatiiale membrilororganelorde administrare,
conduceresau supraveghere si obligatiileacestorafata de emitentnu exista nici un
potential de
conflict interese;
intremembriiorganelorde administrare, conduceresau supraveghere ale Emitentului
si
Emitentului
clientiisaufurnizorii
actionarii, sau oricealte persoane nu existaniciun acord
in baza caruiaau fost alesi ca membriiai organelorde administrare, conduceresau
supra'reghere;
nici unul dintre membriiorganelorde administrare, conduceresau supraveghereai
Emitentului pentruo anumitaperioadade timp,cu
nu a acceptatniciunfel de restrictii,
privirela o eventualainstrainare a participdrilor pe
lor la capitalulsocialal Emitentului
care le detin.

Emitentuldeclaraca nu au existatsi nu existaconflictepotentialede intereseintreobligatiilefata


de Emitentale oricaruiadintremembriiorganelorde administrare, conducere sau supraveghere
si intereselesale privatesi/saualteobligatii.
Emitentuldeclara ca nu a existatniciunadintresituatiileurmatoare:
- condamnari pentrufraudapronuntate cinciani,cel putin;
in cursulultimilor
- proceduride faliment,puneresubsechestrusau lichidare cu carea fostasociat,in cursul
ultimilorcinciani cel putin,oricaredintremembriiorganelorde administrare, conducere
sau supraveghere si careau actionatin calitateadatade unadin pozitiile
mentionate;
- incriminari, sanctiunipubliceoficialepronuntate contrauneiastfelde persoanede catre
autoritatilestatutaresau de reglementare.

11.FUNCTTONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE 9ICONDUCERE


MandatelemembrilorConsiliuluide Administratie a Societatiiexpira la data de 14.09.2014.
ContracteleTncheiateintre membriiorganelorde administrare,conducere 9i supravegheresi
emitent nu prevadacordareade beneficiila expirareaacestora.Actul Constitutival Societatii
prevedetoateatributiile organelorde administrare
si obligatiile si conducereexecutiva,precum
siale auditorilor.
Emitentuldeclaraca respectaregimuluide administrare a societdlilor comercialein vigoarein
Romania, prevazut de Legea nr. 3111990 cu completarile si ulterioare,Legea
modificarile
29712004 cu completarilesi modificarile precum
ulterioare, si in reglementarile
ASF/CNVM.

12.SALARIATI

Numarulmediude salariatipentruanul2013estede : 480 salariati, dintrecare :


. Studiide baza(pana la 10 clase)* 115 angajati
' Scoalaprofesionala - 209 angajati
r Liceude specialitate - 118 angajati
' Studiisuperioare - 38 angajati
Mentiunesuplimentara:
. 153 persoaneau absolvent in meseriade ceramist;
cursuride calificare
. 32 persoane au fostcalificatela loculdemuncain anul2013;
25
PROSPECTPRIVINDMAJORAREADE CAFffAL SOCIALCERSANTTROMANIAS'A, ROMAN

dar sindigaful nu are


Salariatii companiei sunt organizati in cadrul unui sindicat, e/s'
irpr.t.ntativitaie, Gradulde siniicalizareslfortei de muncaa fost de 2'7
ca fiind un element pozitiv in functionarea
Relatia dintre rnanagef gi angajati poate fi apreciata
firmei,Nu sunt de semnalatelementeconflictuale relevantecare sa impietezeasuPraraporturilor
dintremanagersi angajati'
c'A' si ai conduceriiexecutive:
Detinerilede actiunila CERSANITROMANIAS'A. ale membritor
Nu este caz-ul.

la capitalulEmitentului'
salariatitor
Nu existaacorduricuprivirela participarea

13.ACTIONARIPRINCIPALI
Actiuniles.c" CERSANITROMANIAS-A. se tranzaclioneaza la Bursa de Valori Bucuresti,la
Categoriagl-R a sectiuniiRASDAQincepandcu 09,00.1997,sub simbolul"RMRM'. Evolutia
graficul
zitnicaa pretuluide inchiderea actiunilorCERSANITROMANIAS'A. este prezentatain
de rnaijos:

M JPrlor: I,ozOol (+4€'71!6)

,-,f 3,oo00

', f
",oooo

I --*

t_ zoo8-c'4o9 20[,a-oa-,ta

RON,imparttin a.955,073actiunicu valoarenominalade 2,5


capitalulsocialeste 12.3ts7.682,5
RON/acliune,subscrissivarsat in intregime.,Acrtiunitesocietatiisunt nominative,indivizibilesi in
S'A'
forma dematerializata.Evidentaactiunilorse face de catreS.C' DEPOZITARULCENTRAL
Generalaa Actionarilor'
Bucuresti.Oriceactiuneplatitada dreptulla un vot in Adunarea
PROSPE0T
PRlvrND
irrAJoRARFiDEcAplrAL socrAl GERSANTT
RoMANTA
s.A.Roman

structuraactionariatului
CERSANIT
RoMANIA$.A.la datade 23.07.2014
eraurmaroarea:
Actionar Numar actiuni Procent
CERSANIT
SA toc. polIF0VEH
Kietee 4.bls.+tt e9,3611%
Pers,Fizice 31_620 0,83810/o
JUnOice 39 0.0008%
4.955.073 100%
u'L. UhKSANIT
b..U. r-tri{DANll ROMANIA
rt()MANlA S.A. a emie o gingura ctasa
clasa de aotiuni ordinare, nominative
n si
demateilalizate.
Nu existareetrictiicu privirela liberatransferabilitate
a actiunilorEmitentului,
Astiunilesunt emiae in RON, Nu existaofertepublicede oumparare/preluare a actiunilor
Emitentului
realizatein ultimiitreian!sauaflatein desfasurare,
Nu existaacorduricunoscutede emitent,a cSroraplicarepoategenera,la o dat5 utterioarA,o
schirnbarea controluluiasupraEmitentului.

Nu exietasituatiiin care actionariiprincipaliai Emitentului


ea aiba drepturide vot diferite.
StrueturaactionariatuluiCERSANITS.A.loc, KielcePOL(ROVESE)la data de 29.Q8.2O14:
Actionar Numsrde actiuni % din capitalul eoclal
MichaiSolowow, din care: 535.496.804 65,99%
in rnoddirect: 50.990.150 6,280/o
in mod indirect.incluzand: 484.506.714 59,71o/o
- FTF GalleonS.A. 421,225.464 51.914/o
- Caloeron lnvesh'rent Limited 63.281.250 7.go/o
INGOFE 118.072_3',t2 14,$5%
Altiactionari 157.870.983 19.460h

14. TRANZACTIICU FARTIAFILIATE


Nu este cazul

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA 9I


REZULTATELE EIIIIITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului:


Situatiilefinanciareate Emitentuluipentruanii 2011,2012si 2013 sunt auditate.Auditorul,S.C.
FLOR CONSULTINGS,R.L.,din ROMAN,str. Rahovei,bl. 15/33,judetul Nearnt, a emis
rapoartede audit asupra acestorsituatiifinanciarela care se face referire in prezentul Prospect'
Auditareasituatiilorfinanciareale Emitentuluia fost efectuatain conformitatecu Standardelede
Audit emise de Camera AuditorilorFinanoiaridirr Romania,care sunt bazEtepe Standardele
privire la
Internationalede Audit, al caror obiectiveste ca auditorulsa-$iformeze o opini€ cu
faptut daca situatiilefinanciareprezinta,sub toate aspectelesemnificative, pozitia financiara,
rezultateleoperatiunilorsi fluxurilorde numer€r potrivit cerintelor Reglementarilor contabile
Audit
conforme cu Directivele europene, ceea ce Auditorul a si confirmat in Rapoartele de
aferenteexercitiilorfinanciareincheiatela 31.12.2A1 1, 2012si 2O13.
situatiilefinanciarela 30.06.2013si 30,06.2014nu au fost auditate'
lei
3 ' l- 1 2 . 2 0 1 1

107,491- 106.043.415 1 0 2 . 3 1 9 . 3 2 5
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

IMOBILIZARI
FINANCIARE 500 500 500 500 50.500
ACTIVEIMOBILIZATE.
TOTAL 96.948.790 107.608.986103.032.883106.152.742 102.404.909
STOCURI 24.973.148 20.579.914 20.507.573 20.436.883 21.940.923
CREANTE 4 1. 5 7 9 . 1 7 1 15.772.614 11.479.697 20.754.205 2 1 . 7 8 1 , 7 2 1
PE TERMEN
INVESTITII
SCURT 14.967.147 18.494.798 7.576.700 14.176.042 275.793
CASASI CONTURILA 702.955
BANCI 2.411.840 1.473.424 316.996 8.323.683
ACTIVECIRCULANTE -
TOTAL 83.931.306 56.320.750 39.880.966 56.070.08s 52.322.120
CHELTUIELIINAVANS 5.959.411 5.902.042 4.381.232 4.843.753 4.311.065
DATORIIMAI MICIDE
UN AN 51.917.942 27.421.268 14.394.074 31.150.428 37.376.970
ACTIVECIRCULANTE
NETE/DATORII
CURENTENETE 37.972.775 34.501.524 29.868.124 29.763.410 19.256.215
TOTALACTIVEMINUS
DATORIICURENTE 134.921.565 142.'t10.510 132.901.007135.916.152121.661.124
DATORIIMAIMARI DE
UN AN 149.596.657 153.725.768 148.213.030149.795.914 133.427.753
PROVIZIOANE 0 n 30.200 n 200
VENITURIINAVANS n 5.504.049 5.293.415 5.369.903 5 . 1 6 5 . 4 9 4
CAPITALSOGIAL 12.387.683 12.387.683 12.387.683 12.387.683 12.387.683
PRIMEDE CAPITAL 0 0 0 0
REZERVEDIN
REEVALUARE 5.342.136 6 . 1 5 0 . 3 3 4 4.599.217 6.150.334 4.599.217
REZERVE L159.319 1.159.319 1.159.319 1.1s9.320 1 . 1 5 9 . 3 1 9
PROFITULSAU
PIERDEREA
REPORTAT(A)
SOLDD 32.146.689 33.553.932 3 6 . 8 1 6 . 6 4 3 36.871.968 38.781.857
PROFITUL /
PIERDEREA
EXERCITIULUI
FINANCIAR
SOLDC 55.325 3.703.315
SOLDD 1.417.541 3.262.711 1.965.214
profitului
Reoartizarea 0 0 0 0 t l

CAPITALURI PROPRII.
TOTAL -14.675.092 - 1 7 . 1 1 9 . 3 0 7-20.635.638 -19.249.665 -16.932.323

Informatiiprivind performantelefinanciareale Emitentului


elementeale conturilorde profitsi pierdereanualeauditatepentru2011,2012 si
Principalele
2013,precumsi cele neauditateaferenteprimelorsaselunidin 2013si 2014sunt prezentatein
tabelulde rnaijos:
lei
2011 2012 2013 30.06.2013 30.06.2014
Cifra de afaceri neta 81.361.096 69.967.844 69.834.707 33.475.993 34.755.354
VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 84.093.759 70.090.860 7 1 . 0 0 3 . 9 3 93 3 . 1 9 7 . 0 6 5 3 8 . 1 4 5 . 4 9 9
28
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT

CHELTUIELI DE
EXPLOATARE _ TOTAL.
din care: 81.725.106 6 8 . 1 5 1 . 2 6 069.529.062 33.593.234 36.837.917
Cheltuielicu materiile
primesi materialele
consumabile 17.006.606 17.395.952 17.293.747 8. 1 71. 8 1 4 9.217.682
Alte cheltuielimateriale 8.031.572 7 . 2 5 7 . 5 1 8 6 . 2 1 9 . 8 0 8 3.002.631 3.813.915
Alte cheltuieliexterne(cu
enerqiesi apa) 3 . 1 2 8 . 9 5 0 3 . 0 8 4 . 4 1 6 2.742.198 1 . 4 8 9 . 3 3 6 1.201.107
Cheltuieliprivindmarfurile 1 7 . 5 6 1 . 7 1 4 1 1 . 5 3 8 . 8 9 112.626.204 5.971.024 7.653.817
Cheltuielicu oersonalul 16.544.177 14.126.210 1 3 . 5 9 6 . 1 6 8 6.686.774 7.016.204
Ajustaride valoareprivind
imobilizarilecorporalesi
necoroorale 5 . 0 5 0 . 5 1 5 4.763.619 5 . 3 9 6 . 5 ' 1 1 2.712.021 2.711.263
Altecheltuielide
exploatare,din care 1 4 . 4 1 7 . 1 8 4 9.393.247 11.622.302 5.554.289 5.256.037
Cheltuieliprivind
orestatiileexterne 9.393.344 7.744.984 7.829.179 3 . 9 5 1 . 0 3 6 4.059.186
Cheltuielicu alte impozite,
taxe si varsaminte
asimilate 875.581 824.614 788.847 369.617 449.174
Altecheltuieli 4.148.259 823.649 3.004.276 1 . 233.636 747.677
Rezultatdin exploatare 2.368.653 1.939.600 1.474.877 -396.169 1.307.582

VENITURIFINANCIARE
- TOTAL 9.962.567 8 . 9 6 6 . 1 6 1 8.675.290 5.292.139 4.087.477
CHELTUIELI
- TOTAL
FINANCIARE 13.748.761 14.168.472 12.115.381 7.026.329 1.691.744
Rezultatulfinanciar -3.786.194 -5.202.311 3.440.091 -1.734.190 2.395.733
VENITURITOTALE 94.056.326 79.057.021 79.679.229 38.489.204 42.232.976
CHELTUIELI TOTALE 95.473.867 82.319.732 81.644.443 4 0 . 6 1 9 . 5 6 3 38.529.661
Rezultatul brut -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.315
lmoozitul oe orofit 0 n 0 0 0
Rezultatul net -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.3s9 3.703.315

Situatieprivind modificarilecapitaluluipropriu la 31.12.2013


lei
Nr. crt Specificatie Soldla 2013
Reduceri Cresteri2013 Soldla
31.12.2012 31.12.2013
1 Capitalsocial 12.387.683 0 0 12.387.683
2 Rezervedin reevaluare 6.150.334 1.561.378 10.261 4.599.217
3 Rezervelegale 189.888 0 0 189.888
4 Alte rezerve 969.431 U 0 969.431
-3.262.711 1.297.497 n 1.965.214
5 Rezultatulexercitiului
6 Rezultatulreportat -33.553.933 0 -3.262.711 -36.816.643
TOTAL - 1 7 .1 9 . 3 0 8 2.858.875 -3.252.450 -20.635.638

29
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT

Informatii privind fluxurile de trezorerie lei


2011 2012 2013
Fluxnet de numerardin activitatea
de -21.783.062 9 . 1 8 9 . 1 2 8 4.465.984
exploatare
incasari 15.352.115 42.798.540 21.181.389
plati 3 7 . 1 3 5 . 1 7 7 3 3 . 6 0 9 . 4 1 2 16.715.405
Fluxnet de numerardin activitateade investitii -5.599.357 14.982.619 1 0 1 . 1 1 9
Incasarl
plati 4 qoo 2K7 14.982.619 1 0 1'119
Fluxnet de numerardin activitateade 15.514.811 4.855.074 -5.s21.293
finantare
tncasarl 15.554.988 4.868.600 0
plati 40.177 13.526 5.521.293
Fluxnet de numerar- total - 11 . 8 6 7 . 6 0 8 -938.417 1.156.428
Numerarla inceputulperioadei 14.279.449 2.411.841 1.473.424
Numerarla sfarsitulperioadei 2.411.841 1.473.424 316.996

lmobilizari lei
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
A. Activeimobilizate 1 3 1 . 8 7 8 . 9 6 6146.262.825 146.690.666
l. lmobilizari
necorporale 545.463 557.277 557.277
1. Cheltuielide constituire 0 0 U

2. Cheltuielide dezvoltare 0 0 0
3. Avanssi imobilizari necorporalein cursde 0 0 0
executie
4. Alteimobilizari 545.463 557.277 557.277
ll. lmobilizari
corporale 1 3 1 . 3 3 3 . 0 0 3145.705.548 1 4 6 . 1 3 2 . 8 8 9
1. Terenuri 998.463 998.463 998.463
2. Constructii 55.417.646 59.938.085 5 8 . 2 5 8 . 9 1 1
3. lnstalatiitermicesi masini 7 0 . 9 0 7 . 5 1 5 8 4 . 1 8.14 0 0 85.197.649
4. Alteinstalatii,
utilajesimobilier 561.494 587.600 609.091
3.447.885 n 1.068.775
5. Avansurisi imobilizaricorporalein curs
financiare
lll. lmobilizari 500 0 500

Activele corporale ale societatii

Valoarecontabila Gradde uzura


Categoriemijloacefixe AmortizareIei]
Ieil lo/oj
Constructii 58.258.911 11.710.120 20
masini,utilaje,mijloacede
Instalatii,
85.197.653 31.166.545 37
transport
Alte mijloace 609.089 325.526 53

30
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
ROMANIAS.A.Roman

poatecreacomiteteconsultative
Consiliulde Administralie formatedin cel pulin2 (doi)membri
ai consiliului9i insdrcinatecu desfdgurarea gi cu elaborareade recomanddri
de investiga{ii
pentruconsiliu,in domeniiprecumauditul,remunerareaadministratorilor,
directorilor,
auditorului
financiar9i personalului de candidatipentrudiferiteleposturide conducere.
sau nominalizarea
Comitetele vorinaintaconsiliului,
in modregulat,rapoarteasupraactivitdtii
lor.
estecompusdin 3 (trei)membri:
ConsiliulDirectorilor
o DirectcrGeneral:
. 2 (doi)directori;
Directoriice vor face partedin ConsiliulDirectorilor
vor fi numitiprin hotdrdrea Consiliului
de
Administratie,prin vot secretpe o perioadddefinitdsau nedefinitd.HotdrdreaConsiliuluide
Administalieva cuprindenumelegi prenumelefiecirei persoanenumiteprecumgi celelalte
date de identificaregi menliuneadesprefunctiaexercitatd:dacd persoananumitdva ocupa
functiade Directorgeneralori a functiade Directormembruin ConsiliulDirectorilor.
MembriiConsiliului pot fi revocaliin oricemomentprintr-ohotdrdrea Consiliului
Directorilor de
Administralieadoptatdprinvot secret.

ATRIBUTIILE
CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
SI CONSILIULUI
DIRECTORILOR

A. CONS|LtUL
DEADMtNISTRATTE
are in principalurmatoarele
Consiliulde administratie atributii:
a) stabilestedirectiileprincipalede activitatesi de dezvoliareale societatii;
b) stabileste aprobaplanificarea
sistemulcontabilsi de controlfinanciar, financiara
si raspunde
de executiabugetului
de veniturisi cheltuieli;
c) aproba regulamentul
de organizaresi functionarea societatiisi stabilesteindatoririlesi
salariatilorsocietatiipe compartimente;
responsabilitatile
d) supuneaprobariiadunariigeneralea actionarilor
contractarea bancarepe
de imprumuturi
termen lung, inclusiva celor externe,in condiliileprezentuluiact constitutiv;stabileste
competentelesi nivelulde contractepentruimprumuturibancarecurente,creditecomercialesi
garantii;
e) intocmesteplanul de afaceri care va fi supus aprobariiAdunariiGeneraleOrdinarea
Actionarilorsocietatii;
0 elaboreazaprogramulde cercetaresi nivelulfondurilornecesaredesfasurarii
acestuia;
si supuneaprobariiadunariigeneralea actionarilor
g) elaboreaza planuri,proiectesau strategii
cu privire la activitateasi dezvoltareasocietatiipe durata medie si lunga, in domeniul
pricipaledeterminate
studiilede strategie,investitiile
si investitiilor,
restructurarii pe baza unor
adecvate;
studiitehnico-economice
h) stabilestestrategiade marketing;

41
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDI\4AJORAREA

in termenulprevazutde
i) supuneanualdezbateriisi aprobariiadunariigeneralea actionarilor,
lege,raportulcuprivirela activitateasocietatii;
j) rezolvaoricealteproblemestabilitede adunareageneralaa actionarilor;
k) stabilestemandatulde negocierepentrureprezentantii
societatiila negociereacontractului
personalului
colectivde munca;aprobadrepturile de conducere;
presedintele
1) numeste/revoca care ocupafunctiasi de director
consiliuluide administratie
generalin condiliileprezentului
act constitutiv;
directorii
m) numeste/revoca gi cdrorale vor delegaconducerea
ce compunConsiliulDirectorilor
societdtiiincondiliileprezentului gi ale legii,precumgi ceilallidirectoriai societatii,
act constitutiv
activitateasi le stabilesteremuneratiile;
carorale supravegheaza
n) eficientaa patrimoniului
raspundede administrarea prevederilor
societatiicu respectarea
legii;
bunurilormobilesi imobileapartinandsocietatii,in limitelestabilitede
o) aprobainstrainarea
adunareageneralaa actionarilor;
generalea actionarilor
p) supuneaprobariiadunarii contractele
de asocierecu tertii;
q) poatecreacomiteteconsultative
in condiliilelegii;
r) supune anual aprobariiadunariigeneralea actionarilorraportulcu privirela activitatea
societatii,bilantulcontabilsi contulde profitsi pierderipe anul precedent,precumsi proiectulde
si proiectul
programde activitate de bugetal societatii pe anulin curs;
comerciale
s) convoacaadunareageneralaa actionarilor
ori de cateori este nevoie;
t) poate modificaactul constitutivin temeiulLegii nr.31/1990 privindsocietdlilecomerciale.
vor depunela registrulcomerlului
adrninistratorii
Dupdfiecaremodificarea actuluiconstitutiv,
gitextulcompletal actuluiconstitutiv
actulmodificator cu toatemodificdrile.
actualizat

DIRECTORILOR
B. CONSILIUL
societateain toate aspectelede activitatecare nu au fost
ConsiliulDirectoriloradministrateazd
gi reprezintdsocietateain relaliilecu tertii.
rezervateexclusivConsiliuluide Administralie
In cadrul ConsiliuluiDirectorilor,Directorulgeneralreprezintdsocietateaunitar in limitele
atribuliilorsale.in cazullipseiDirectoruluiGeneralsocietateava fi reprezentatigi atributiilevor
fi exercitatede 2 (doi) Directori-membri care aclioneazdexclusiv
ai ConsiliuluiDirectorilor
impreund.
ConsiliulDirectorilorprin DirectorulGeneralunitarsau in lipsa acestuia2 (doi) membriai
careaclioneaziexclusivimpreundare in principalurmatoarele
Directorilor
Consiliului atributii:

a. reprezintdsocietateain relaliilecu terliiin toateaspectelelegatede administrarea


publice,precum9i in fa{a oricdror
societilii,in justilie,in fala autoritililorgi instituliilor
persoanefizicesaujuridicede dreptpublicori privat;
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

b. sunt responsabilide administrareaefectivda patrimoniuluisocietdtiiconformprevederilor


legale;
c. asigura indeplinireadeciziilorConsiliuluide Administratiesi ale adunariigeneralea
actionarilor;
in vedereaaprovizionarii
d. urmarestesi actioneaza cu materie
la timp si in cantitatisuficiente
pietei;
primain conditiile
activitateadirectorilordin subordinecu dreptulde a suspendadeciziile
e. supravegheaza
acestora:
f. reprezintasi angajeazasocietateain relatiilecu tertii,prin aceastaintelegand,dar fara a se
limita la acestia,furnizoriide materieprima din tara si strainatate, furnizoriide utilitati,
judecatorestisau de
societatibancaresau alte institutiide credit,autoritatiadministrative,
alta natura,clienti,etc. Plafonulvaloricpana la care poateimplicasocietateail reprezinta
suma de 2.000.000Euro, pentru sume mai mari fiind necesaracordulConsiliuluide
sau alAdunariiGeneralea Actionarilor;
Administratie
g. asiguramanagementul in cadrulautoritatii
societatii lui prinprezentul
si responsabilitatiidate
act constitutiv,hotdrdreade numire a ConsiliuluiDirectorilorgi contractulincheiatcu
societatea;
h. selecteaza,angaleazasi concediazapersonalulsalariatal societatiisi poatesupraveghea
atuncicandelecad in sarcinadirectorilor
si aprobaacesteactivitati sa;
din subordinea
i. negociaza Colectivde Muncala nivelulsocietatii;
Contractul
j. de Muncaale salariatilorsocietatiipe care ii angaieaza;
negociazaContracteleIndividuale
de ordineinterioarapentrutoatesectiilesi compartimentele;
k. avizeazaregulamentele
l. aprobafiselede postpentrufiecaresalariat;
munciisi PSIpentrufiecareloc de munca;
de lucru,de protectia
m. aprobainstructiunile
n. avizeazaregulamentul si PSIpentrufiecarelocde munca;
de ordineinterioara
o. semneazacontractecu companiidin afara societatiisi contracteleincheiatede catre
Sucursala Societatii;
normelorde calitatea produselor
si ia masuripentrurespectarea
p. supravegheaza si a celor
de mediu:
q. informeazaperiodic, la cerere, Consiliul de Administratiecu privire la situatia
economico- financiaraa societatii,stadiul realizariibugetuluide venituri si cheltuieli,a
indepliniriiprogramuluide investitii,precumsi cu privirela alte aspectece tin de buna
a activitatiisocietatii;
desfasuraresi eficientizare
r. urmarestesi actioneazain vedereaincadrariiin normelede consumtehnologicpentru
reducereaconsumurilorde materialesi piese de schimb,precumsi pentruoptimizareasi
crestereaproductivitatii
muncii;
societatii;
s. respectasiaplicalegilein vigoarein legaturacu activitatea
43
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT

t. respectaintocmai hotararileadunariigenerale a actionarilorsi ale Consiliuluide


Administratie:
u. rczolvaoricealtaproblemape careConsiliul a stabilit-oin sarcinasa;
de Administratie
v. poatedelega,pebazade mandat,o partedin atributiile saledirectorilor
executivi;
w. stabilegte structura organizatoricda societdlii gi o supune dezbateriigi aprobdrii
de Administratie.
Consiliului

DirectorulGeneral reprezintdsocietateain raport cu terlii gi in justilie. In lipsa acestuia


societateava fi reprezentatdde 2 ( directori)desemnalide Consiliulde Administalie,acegtia
acliondndimpreundsauseparatconformhotdrdrii de Administralie.
Consiliului
Consiliulde Administra{ieprin PregedinteleConsiliuluide Administralieare atributiade
a societdliiin raporturilecu directorii.
reprezentare
In cazulincare Pregedintele
Consiliuluide estegi DirectorGeneral,pentrusitualia
Administralie
se va face de cdtre 2 (doi) membriai Consiliuluide
menlionatdmai sus, reprezentarea
care vor aclionaimpreund.
Administralie
si se afla in
executiviai societatiisunt numitide Consiliulde Administratie
Restuldirectorilor
general,sunt functionari
subordineaDirectorului executaoperatiunile
ai societatiicomerciale,
si sunt raspunzatori
acesteiastabilitede catreConsiliulde Administratie lor in
de indeplinirea
aceleasiconditiica si administratorii.
si raspunderile
atributiile
Competentele, suntstabiliteprinregulamentul
directorilor de organizare
aprobatde consiliulde administratie.
alsocietatiicomerciale,
sifunctionare

CoNTROLUL AGTTVTTAIil
SOCterlT|l
Situatiilefinanciareanualeale societatiisunt supuse,conformlegii,audituluifinanciar,care se
va desfasurainbazacontractului incheiatpotrivithotararii
adunariigenerale.
ln cadrul societatiise organizeazasi se asiguraexercitareaactivitatiiprofesionalede audit
intern,conformlegiisi normelorelaborate Financiari
de CameraAuditorilor din Romania.
Auditulinternare,in principal,
urmatoarele obiective:
- certificarea conformitalii activitatilor din societate cu politica, programele si
legalesi ale prezentuluiact constitutiv;
managementulacestora, in bazaprevederilor
- evaluareagraduluide armonizare financiaresi nefinanciare
a contractelor
si aplicabilitate
dispusesi efectuatede catreconducereasocietatiiin scopulcresteriieficienteiactivitatii;
- evaluareagraduluide adecvarea datelor/informatiilor destinate
financiaresi nefinanciare
conduceriipentrucunoasterearealitatiidin societate;
- protejarea patrimoniale
elementelor siextrabilantiere
bilantiere metodelor
si identificarea
de prevenirea fraudelorsi pierderilorde oricefel.
Auditorulsocietatiivafi numitde AdunareaGeneralaOrdinaa Actionarilor.
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

Auditoriiinternisunt obligatisa supraveghezegestiuneasocietatii,sa verificedaca situatiile


dacaacesteadin urmasunttinute
cu registrele,
financiaresuntlegalintocmitesi in concordanta
s-a facut conformregulilorstabilitepentru
patrimoniale
regulatsi daca evaluareaelementelor
si prezentarea
intocmirea financiare.
situatiilor
Despretoate acestea,precumsi asuprapropunerilor pe care le vor consideranecesarecu
privire la situaliilefinanciaresi repartizareaprofitului,auditoriiinternivor raportaadunarii
generale.Modalitateasi procedurade raportarea auditorilorinterni vor fi stabilite potrivit
reglementariiprofesieisi vor fi cuprinse in contracteleaprobateanual de catre Adunarea
GeneralaOrdinaa Actionarilor.
Adunareageneralapoateaprobasituatiilefinanciareanualenumaidaca acesteasunt insotite
financiari.
de raportulauditorilor
Auditoriiinternivor aduce la cunostintamembrilorconsiliuluide administratie neregulilein
administratiesi incalcariledispozitiilor actuluiconstitutivpe care le
legalesi ale prevederilor
adunariigenerale.
le vor aducela cunostinta
constata,iar cazurilemai importante
o situatiedespre mersul
Auditoriiau dreptulsa obtina in fiecareluna de la administratori
operatiunilor.
Esteintezis auditorilorsa comuniceactionarilorin particularsau tertilordatelereferitoare
la operatiunilesocietatii,constatatecu ocaziaexercitariimandatuluilor.
Orice actionarare dreptulsa reclameauditorilorfapteledesprecare cred ca trebuieverificate.
catreconsiliulde administratie.
raportului
Auditoriiinternile vor aveain vederela intocmirea
In cazul in care reclamatia individual
este facutade actionarireprezentand, sau impreuna,cel
putin 5% din capitalulsocial,auditoriiinternisunt obligatisa verificefaptelereclamate,iar in
fiindconsemnate
cazulin care sunt confirmate, intr-unraportce va fi comunicatconsiliuluide
si pus la dispozitie
administratie este
adunariigenerale.In acestcaz, consiliulde administratie
obligatsa convoaceadunareagenerala.

lnformatii privind majorareade capital social


Prin Hotarareapublicatain MonitorulOficialal Romanieiparteaa lV-a nr. 3934 din 16.07.2014,
AdunareaGeneralaExtraordinara a ActionarilorSocietatiia hoiarat in data de 03.07.2014
majorarea capitaluluisocialcu sumapanala 21.000.000 lei,prinemitereaa 8.400.000actiunicu
valoarenominalade 2,5 RON/actiune la pretuldesubscrierede 2,5 RON/actiune.
Actiunileemise pentru majorareacapitaluluisocial vor fi oferite spre subscriereactionarilor
existenti, proportionalcu numarul de actiuni detinute la DepozitarulCentral la data de
inregistrarestabilitade AGEA (23.07.2014).
Perioadain care se pot subscrieactiuniin cadrulexercitariidreptuluide preferintanu este
mai mica de o luna de la data stabilitain prospectul/prospectul proportionatde ofertd, data
ulterioara datei de inregistraresi datei de publicare a hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor in MonitorulOficial
sau a consiliuluide adminstratieidirectoratului
al Romaniei.
Subscrierilerealizatein cadrul acesteimajoraride capitalsunt irevocabile.Subscrierilese
realizeaza Plataactiunilorsubscrisese face in in conturileEmitentului
la sediulIntermediarului.
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

nr. PL91 167000040000643991413634RONdeschisla BancaRBS Poloniasau nr. RO24


RNCB0198003318140001deschisla BancaComerciald Rom6na- SucursalaRoman.
Formularulde subscrierese regasestela si
sediul pe site-ul (www.estinvest.ro),
lntermediarului
(urww.cersanit.ro).
precumsi pe celal Emitentului

Nu existaalte restrictiiimpuseasupralibereitransferabilitati Actiunileoferitespre


a actiunilor.
subscrierein aceastamajorarede capital precumsi cele deja existentefac parte din aceeasi
clasade actiuniordinare,nominative, denominate conform
in lei,emisein formadematerializata
legislatieisi oferaaceleasidrepturituturordetinatorilor.

ActionariiCERSANITROMANIAS.A. pot, pe toata duratasubscrierii, cere informatiisi pot


numarulde actiuni care au dreptulde
verifica la sediul Emitentuluisi Intermediarului la
subscriere.

Referitorla retinereala sursa,venituriledin dividendesunt supuseuneicote de impozitare


de
iar sarcinade a determinasi retineimpozitulrevineentitatiicare platestedividendele
160/o, in
momentulin care acesteasunt platiteactionarilor.

5. CONDITIILE MAJORARIIDE CAPITALSOCIAL


Majorareade capitalseface inbaza Hotarariinr. 3 a AGEACERSANITROMANIAS.A.din data
de 03.07.2014, publicatain MonitorulOficialal Romanieiparteaa lV-a nr.3934 din16.07.2014.
Actiunileemise pentru majorareacapitaluluisocial vor fi oferite spre subscriereactionarilor
proportionalcu
existentila datade inregistrare, numarulactiunilorpe carele poseda.

Valoareatotalaa emisiuniieste de pana la 21.000.000lei, prin emitereaa maxim8.400.000


actiunicu valoarenominalade 2,5 RON/actiunela pretulde subscriere
de 2,5 RON/actiune.
Duratade valabilitatea emisiuniide noi actiunieste de 31 de zile incepandcu a douazi dupa
publicareaAnuntuluipublicitar,respectivde la dataOe..C. !.1p"n" la dataoe 9.{r| !.*.t .1.,
11."!.Qfe
inclusiv,in care se poate exercita dreptul de subscriereproportional cu numarulde actiuni
detinutela DepozitarulCentralla datade inregistrare de AGEA(23.07.2M4;
stabilita
Programulde lucru pentruefectuareasubscrierilor este intreorele 9:00-16:00,zilnic,in zilele
lucratoare,pe intreagaperioadade subscriere.

Procedurade subscriere
Subscrierile conformprocedurii
se fac la sediulIntermediarului, de maijos:
Actionariise vor prezentala sediulIntermediarului undevor completasi semnaFormularul de
subscrieresau il vor trimiteprinposta,cu confirmarede primire,in interiorulperioadeide 31 de
zileaferentesubscrierii. doarFormularele
Vor fi luatein considerare de subscriere la
inregistrate
sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadeide subscriere,inclusiv,insotitede
documentele precizatemaijos in aceastaprocedura. Dupacaz, vor atasala Formulardovada
platiiaferenteactiunilorsubscrise,respectiva sumeireprezentand produsuldintrenumarulde
actiunisubscrisesi pretuldesubscriere.
Formularulde subscrieresi Formularul vor fi disponibilela sediul
de revocarea subscrierilor
si vor fi publicatepe site-ulacestuia,www.estinvest.ro
Intermediarului precumsi pe cel al
(www.cersanit.ro)
Emitentului pe toataduratasubscrierii.
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

Plata actiunilorsubscrisese va face integralpana la expirareatermenuluide subscriere,in


conturilebancareindicatein Anuntulsi prospectul de oferta.In cazulin care suma trimisade
actionarin contulcolectoreste mai micadecatsumanecesarasubscrierii numaruluide actiuni
specificatein Formularulde subscriere,acestuia i se va aloca un numar de actiuni
corespunzator sumeiplatite.
ln cazulin caresumatrimisade actionarin contulcolectorestemai maredecatsumanecesara
subscrieriinumarului in Formularul
de actiunispecificate de subscriere(la dataachitariiintegrale
acestuiai se va returnasumaplatitain plusin termende cincizile lucratoare
a actiunilor), de la
prinviramentbancar,in contulcomunicatin Formularul
datainchideriiofertei, de subscriere.

Plataactiunilorsubscrisese face in conturileEmitentului


nr. PL91 16700004 00006439 9141
3634 RONdeschisla BancaRBS Poloniasau nr. RO24RNCB01980033 18140001deschis
la BancaComerciald Romdna- Sucursala Roman.

In perioadade preemtiune,fiecareactionaral Societatiiva puteasubscriemaxim numarul


de actiuni corespunzatorprocentuluidin capital pe care il detine aplicat la numarul de
8.400.000actiuni emise in cadrul prezenteimajorari de capital. Pentru fiecare actiune
detinuta,actionariipot subscriemaxim 1,695232341actiuni noi.

Subscrierilerealizatein cadrul acestei majoraride capital sunt irevocabile.In cazul in care


prezentulProspectface obiectulunui amendament,subscrierilepot fi revocatein termen de
maximumtrei zile lucratoarede la data publicariirespectivului amendamentla prezentul
Prospect.Revocareasubscrieriide catre un actionarse va face prin completareasi semnarea
unuiFormularde revocarela sediulIntermediarului.
Sumeleplatitede actionarii care isi retragsubscriereavor fi returnateacestorain termen de
cincizile lucratoare prinviramentbancar,in contulcomunicatin Formularul
de la datasolicitarii,
de subscriere.
ActionariiCERSANITROMANIAS.A. pot subscrieactiunileemisepentrumajorareacapitalului
socialproportional Centralla datade inregistrare
cu coteledetinutela Depozitarul 23.07.2014.
ActionariiCERSANIT ROMANIA S.A. care vor subscrie in oferta vor suporta inclusiv
comisioanelebancareperceputepentrurespectivaplata.
ActionariiCERSANITROMANIAS.A., pe toata duratasubscrierii,se pot informala sediul
Emitentuluisi privirela numarulde actiunipe carele potsubscrie.
Intermediaruluicu
Ofertapublicase considerainchisala dataexpirariiperioadei de subscriereprevazutain anuntsi
prospect.

Pentrua fi acceptate,Formularele CERSANITROMANIAS.A.


de Subscriereale actionarilor
trebuieinsotitesi de urmatoareledocumente:

Persoanefizicecare subscnuin numepropriu:


- Buletinsau cartede identitate(copie);
- Pasaport(copie)- pentruactionariicetatenistraini;
- Dovadaefectuarii platiiprinviramentbancar(copiedupaordinulde plata/chitanta
cu vizabincii
sau confirmareaplatiielectronice).

Persoanefizicecare subscriuin numelealteipersoanefizice:


- Buletinsau carte de identitate(copie)al reprezentantului
si buletinsau carte de identitate
(copie)al persoaneireprezentate;
- Pasaport(copie)al reprezentantului
si copie pentrupersoanareprezentata - pentruactionarii
cetatenistraini:

47
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

- Dovadaefectuarii platiiprinviramentbancar(copiedupaordinulde plata/chitanta


cu vizabdncii
sau confirmareaplatiielectronice);
- Procurain forma autentica(copiesi original)in limbaromanasau engleza,sau insotitade
traducereautorizatdin limba romdndsau engleza,in cazulin care documentuloriginaleste
intocmitin altalimbadecatlimbaromandgi engleza.

Persoanejuridice rezidentecare subscriuin numepropriu:


- Copiedupacodulunicde inregistrare;
- Certificatconstatator eliberatde OficiulRegistrului
Comertului(original,eliberatcu cel mult 10
zile lucratoareinaintede datasubscrierii);
- lmputernicire in originalpentrupersoanacare semneazaFormularulde Subscriere(daca
aceastanu e reprezentantul sau actuldoveditoral calitatiide imputernicit
legalal societatii) legal
alsocietatii:
- Dovadaefectuarii platiiprinviramentbancar(copiedupaordinulde plata/chitanta cu vizabdncii
sau confirmareaplatiielectronice);
- Buletinsau carte de identitatesau pasaport- (copie)al persoaneicare subscriein numele
persoanei juridice.
Persoanejuridice nerezidentecare subscriuin numepropriu:
- Copie dupa certificatulfiscal si/sau certificatulcare atesta inmatriculareapersoaneijuridice
(tradussi legalizat);
- act doveditoral calitatiireprezentantului
legalal societatiicareface subscrierea;
- procuraspecialain original,in limbaromanasau engleza,sau insotitade traducereautorizatd
in limba romdndsau engleza,in cazulin care documentul originaleste intocmitin alta limba
decatlimbaromand9i engleza.pentrupersoana caresemneazaFormularul de Subscriere (daca
aceastanu e reprezentantul legalal societatii);
- Dovadaefectuariiplatiiprinviramentbancar(copiedupaordinulde plata/chitanta cu viza bdncii
sau confirmareaplatiielectronice);
- copie a documentului de identitatesau pasaporta persoaneifizicecare subscriein numele
persoanei juridice.

PrinsemnareaFormularuluide subscriere,
actionarii CERSANITROMANIAS.A.confirmacitirea
prezentuluiProspectsi efectuareasubscrieriiin conditiileprevazutein prezentulProspect.
Metodade intermediere va depunetoate
este Metodacelei mai bune executii.Intermediarul
eforturilepentru o cat mai buna promovarea intereselorEmitentuluidar nu garanteaza
subscrierea volumde actiunioferitein cadrulmajorarii
intregului de capital.
Dupaincheierea perioadeide subscriere va informapiataprinRapoarte
de 31 de zile,Emitentul
Curente despre rezultatele Intermediarul
subscrierii. va depune la ASF notificareaprivind
rezultateleofertei si o va transmitespre publicarepe site-ul BVB in termen de in termen de
maximumcincizilelucrdtoare de la datainchiderii
acesteia.
Actiunileramase
Drepturilede preferintaaferentemajorariide capitalnu vor fi tranzactionate.
nesubscrisedupaincheierea de preemtiune
perioadei vorfi anulate.
Emitentulnu are informatii la faptulcaprincipalii
referitoare sdiactionarisau membriaiorganelor
sale de administrare,conducere9i supraveghere intentioneazd sd subscriela majorareade
capitalsau dacdoricepersoanaintentioneazdsd subscrie peste 5 %.
Dupaefectuarea in vedereainregistrarii
tuturorformalitatilor socialla Oficiul
majorariicapitalului
RegistruluiComertului,Societateava inregistra
actiunile noi la ASF si apoi la Depozitarul
Central, ulterioracestea putand sa fie tranzactionate pe piata RASDAQ. Dupa inregistrarea
nouluicapitalsocial la aceste institutii,Societateava notifica subscriitori
actionarii cu privirela
numarulde actiunipe carele-aufostalocatein urmaincheierii capitalului
majorariii social.

48
ROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVIND|AJORAREADE CAPITALSOCIALCERSANIT

ConformHotarariiAGEA nr. 3 a Emitentului din data de 03.07.2014,publicatain Monitorul


Romaniei
Oficialal partea a lV-a nr. 3934 din 16.07.2014,pretuldesubscriere in cadrulmajorarii
de capital este de 2,5 RON/actiune, egal cu valoarea nominala a actiunilor CERSANIT
ROMANIA S.A.. Pretul de subscriere de 2,5 RON/actiune este precizat si in DeciziaASF de
prezentul
autorizare, Prospect siAnuntul referitorla majorareade capital.
Anuntulreferitorla majorareade capitalva fi publicatintr-unziar de circulatienationalaiar
Prospectulva fi publicat pe site-ul Intermediarului (www.estinvest.ro) si al Emitentului
(www.cersanit.ro).
Emitentulnu solicitaniciun fel de taxesuplimentare subscriitorilor.
Nu exista nici o restrangeresau anularea dreptuluide preferintala subscriereain cadrul
majorariide capitalpentruactionarii
Emitentului.

care asistaEmitentulla aceastamajorarede capitaleste SSIF ESTINVESTS.A.


Intermediarul
-
Focsani Societatede serviciide investitiiFinanciare,avandsediulin Str. Republiciinr. 9,
Focsani,Romania,telefon (40\ 237 238 900, fax (40)237 la Registrul
237 471, inregistrata
Vranceasub nr. J39/663/1995,
Comertului cod unicde 8017326
inregistrare
se tine de catreS.C. DEPOZITARUL
EvidentaactiunilorEmitentului CENTRALS.A. Bucuresti,
care are adresa BulevardulCarol I nr 34 - 36,etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal
020922.Bucuresti.
Nu existaentitaticares-auangajatsd subscrieemisiuneasau sa plasezevalorilemobiliarefara
la cel mai bun pret.
fermasau in temeiulunuiacordde investitie
o subscriere

6. ADMITEREALA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE


ActiunileS.C. CERSANIT ROMANIA S.A. Roman se tranzactioneaza la Bursa de Valori
Bucuresti, RASDAQ
la Categorialll-R a sectiunii din 1997. Actiunile
subscrise in cadrulmajorarii
de capital prezentatein acest Prospect,dupa plata lor integrala si inregistrareamajorariide
capital,vor avea acelasiregimca si cele existente, dand detinatorilorlor aceleasidrepturisi
obligatii.
Nu existaentitaticare sa-sifi asumatun angajamentferm de a actionaca intermediaripe pietele
secundaresi de a garantalichiditateaacestoraprin cotatiide vanzare si cumparare,pentru
actiunileCERSANITROMANIAS.A.Roman.

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
Nu existacontractede restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTEEMISIUNII
Daca vor fi subscrisesi platitetoate actiunileobiect al majorariide capitalsocial la Pretulde
Subscriere de 2,5 RON/actiune, atunciEmitentulva obtinefonduribrutede 21.000.000 RON.
Costurileestimatecarevor diminuafondurile bruteale Emitentuluise referain principal
la:
- comisionIntermediar 4.000EUR;
- comisionASF - conformReg. CNVM nr. 212012pentrumodificareaReg. CNVM nr.
712OOO privindveniturileCNVM,comisionulASF esteo cota initialade 0,3%din valoarea
totalaa emisiuniisi un nivelde regularizare a acestei cote pana la 0,5% din valoarea
actiunilorsubscrise,daca este cazul. Diferenta dintre cota perceputainitialsi cota de
regularizarese plateste Tariful
la inchidereaofertei. perceput pentruinregistrarea la ASF
a valorilormobiliareestede 500 lei;
- alte costuri administrativede ducere la indeplinirea majorariide capital social
(publicitate,MonitorulOficial,RegistrulComertului etc).
49
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA

9. DILUARE
CERSANITROMANIAS.A.Romanera
La datade 23.07.2014structuraactionariatului
urmatoarea:
Actionar Numaractiuni Procent
CERSANIT S.A.loc.KielcePOL (ROVESE) 4.923.414 99,3611%
Pers.Fizice 31.620 0,6381%
Pers.Juridice 39 0,0008%
TOTAL 4.955.073 100o/o

Nu existacontractede restrictionare a subscrieriila majorareade capitalsocial,astfelca, daca


isi
toti actionarii vor exercitadreptulde preemtiune,structuraactionariatuluisi procentelede
detinerein in capitalulsocial vor ramaneneschimbate, modificandu-se numarulde actiuni
detinut de fiecare corespunzatorraportuluidintre actiunile existente cele oferite (1 +
si
1,695232341):
Actionar Numaractiuni Procent
CERSANITS.A.loc KielcePOL (ROVESE) 13.269.745 9 9 , 3 6 1 1 %
Altiactionari 85.328 0,6389%
TOTAL 13.355.073 1A0o/o

Totusi,este putin probabilca toti actionariisa subscriela majorareade capitalsocial,astfelca


celorcare nu vor subscriesau nu vor subscrietoateactiunilela careau dreptul,le vor fi diluate
detinerilecorespunzator graduluifinal de subscriere.De asemenea,in cazul in care nu se
subscriu toate actiunileoferite, actionariicare subscriu integral isi vor mari procentelede
detinere.

,IO.INFORMATII
SUPLIMENTARE
Nu estecazul

50
PROSPECTPRIVIND MAJORAREADE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A. Roman

Emitentulsi Intermediaruldeclara ca, dupa cunostintelelor, informatiilecuprinsein prezentul


Prospect sunt in conformitate cu realitateasi nu contin omisiuni de natura sa afecteze
semnificativcontinutulacestuia.

Emitentul
ROMANIA
S.C.CERSANIT S.A.Roman
DirectorGeneral .^ N.

M;
DorinGRIGORESCU ." il'B"^c

t".ao\
^ctba-
Intermediarul Ro'-
SSIF ESTINVESTS.A. Focsani
DirectorGeneral ..-"'r"?-..
U*4,
Ovidiu LucianISAC
-,--) ,,,ii',.-'';1.:
'J t
, '.1 ..' ,
^ --a-----

iY --' i:i i],'i.,';i,,'


1

51