Sunteți pe pagina 1din 116

trESin&n smrwnx8 Kxmw$&$wv &ewte$ili

bE[rb$[m si &sxx&m&ligggms &xs&msgxatE din Rom6nia


$ffisX$tmt!*t WatlmltaX $c Seewqli€sre Psxl$*sisnal& f 0nlinut

wwKw

ffiE$&ffitrXKffiK

Kd**axrw &Kffi#&'ffi* ffiax*axww6&*u g$l 7


coRPUL EXPERTTLOR CONTAB|Lt
5l
coNTABlLtLoR AUToRIzATt DtN RoMAmn

lrusrrrurul Nnlrorunl
or DezvoLTARE pRorrsrorunlA CorurrruuA

GHID
:r-tru preg;tirea candidalilor la examenul
:? aptitudini pentru oblinerea calit;tii
r: expert contabil gi de contabil autorizat
Domeniile de com petenfd: CONTABI LITATE,
ANALrZA ECONOM rco-F r NANCrARA n
irurRrp nr-w or n r r,
zuA LUA R ER irurnepRl N DERI I, AU
DII EXPE RTIZA coIvTRe I TA,
DOCTRINA 5I DEONTOLOGIA PROFESIEI
CONTABILE

- edilia a V-a, revizuita ;i adaugita _

Editura CECCAR, Bucuregti, 201 7


COLECTIVUL DE REVIZU IRE:
Prof. univ. dr. Corina-Graziella B6tci-Dumitru (coordonator lucrare)
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa (coordonator lucrare)

Lect. univ. dr. Daniela Nicoleta Sahliaf,


Lect. univ. dr. Mariana Bunea
Dr. ec. Florentina Pantazi

Editor: Editura CECCAR


lntrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucuregti
Tel.: 0211330.88.69 / 70 / 71
Fax:021/330.88.88
€- m a i k ed itu r a ce cc a r @ cecca r a. ro
www.ceccar.ro

Tipirit: Tipografia SC ANDVERTISING GRUP SRL

Tel-: 021/420.65.1 1

(Editurii cEccAR).
o Toate drepturile pentru prezenta edilie sunt rezervate cEccAR
Orice reproducere parliald sau totali este interzisS'

Descrierea CIP a Bibliotecii Na.tionale a RomAniei


coRPUL EXPERTILOR CONTABILI 5l CoNTABILILOR AUTORIZATI DIN
RoMANIA (BucureSti)
Ghid pentru pregetirea candidalilor la examenul de aptitudini
pentru oblinerea calitdlii de expert contabil 9i de contabil autorizat:
bomeniile de competenla - contabilitate, analiza economico-fi nanciari
a intreprinderii, evaluarea intreprinderii, audit, expertize contabild,
doctrina ;i deontologia profesiei contabile / Corpul Expergilor Contabili
gi Contabililor Rutorizati din Rominia - lnstitutul Nalional de Dezvoltare
Profusionali Continue. - Ed. a 5-a, rev' 9i adiug" - Bucure5ti :
Editura CECCAR,20i7
Conline bibliografie
rsBN 978-6F58GO63-2
657
CUPRINS

PftEFATA
'...'....,..'..'.......',..'.. 7

Cerinle comune categoriilor expert


contabil;i contabi1autori2at.............................
9
I. CONTABILITATE

l '1' Eraborarea, prezentarea interpretarea


;i situaliiror financiare
individuale in conformitate cu OMFp
nr.1.g02/2014,
cumodificdrile9icomplet6rileulterioare'..'......'.......'..
1.1.1. prezentarea elementelor in bilanlul
contabil gi in
contul de profit 9i pierdere. lnformalii
de preientat in
financiare.....
notele la situaliile
..................... 9
1.1.2. Situalia modificdrilor capitalului
propriu.......... ............ 156
numerar.
1.1.3. Situalia fluxurilor de
................. l6g
1.1.4. Evenimente ulterioare datei bilangului......
....................176

C.crinte suplimentare pentru categoria


expert contabil....... .............. lgl
1.2. Elaborarea ;i prezentarea situaliiror
financiare consoridate
in conformitate cu OMFp nr.1 .g02/2O14,
cu modificdrile si
completdrile u lterioare......

''' 3il:il1:il"J.Hffil:f:::: :;;:i" ;i:-i-- ;,;


1.2.2. Ajustarea situaliilor financiare
individuale... ................
.lgg
1'2.3. Conversia situaliiror fi nanciare individuare are societdliror
nerezidente. ........................... 205
1'2'4' Eriminarea conturiror intragrup,
a rezurtateror interne
nerealizate gia dividendelor................ ....20g
1.2.5. Eliminarea titlurilor
1.2.6. Metode de consolid.r" . ................................................... .
.. .... :::
1.2.6.1. tntegrarea globald .....................232
1.2.6.2. Metoda punerii in echivalenld......................
..........................244
13- contabiritatea operaliuniror de fuziune , divizare,richidare
5i faliment in conformitate cu reglementdrile
nafionale _
oMFp nr. 8e7/201s.......................:....................__....-:.__.:_-...........
.....................24s
1 .3.1 . Fuziunea - metoda activului net ....,...""..... """""""""' 249

1.3.1.1. Fuziunea prin absorblie (fuziunea prin care una


sau mai multe societSli transferd in totalitate
patrimoniul lor unei alte societSli existente)""' """"""""249
1.3.1 .2. Fuziunea prin care mai multe societdli transferd
in totalitate patrimoniul lor unei societdli
nou-constituite in acest scop.'....'.'..'... """""255
1.3.2. Fuziunea - metoda evaludrii globale """"""""""""""' 261

1.3.2.1 . Fuziunea prin absorblie (fuziunea prin care una


sau mai multe societ6li transferi patrimoniul lor
unei alte societSli existente).."' """""""""""262
1.3.2.2. Fuziunea prin care mai multe societSli transferd
in totalitate patrimoniul lor unei societdli
nou-constituite"""""""""" """' 302
1.3.3. Divizarea societSlilor - metoda activului net"""""""""""""""""""' 310

1.3.3.1 . Divizarea societdlilor cu incetarea existenlei


acestora """""""" 310

1.3.3.2. Divizarea societ6lilor fdri incetarea existenlei


acestora """""""" 318

1.3.4. Divizarea societdlilor - metoda evaluirii globale ""' 333


1.3.4.1 . Divizarea societdlilor cu incetarea existenlei
acestora """""""" 333

1.3.4.2. Divizarea societdlilor fdri incetarea existenlei


acestora """"""""342
1.3.5. Dizolvarea cu lichidare 9i falimentul societdlilor"' ""' 359
1.3.5.1. Lichidarea hotirAti de adunarea generalS a

aclionarilor/asocialilor, in situa!ia in care


disponibilit6lile bdnegti rezultate in urma
lichiddriiasiguri achitarea datoriilor""" ""' 359
1.3.5.2. Falimentul unei societdli, in situalia in care
disponibilitSlile bdnegti rezultate in urma lichidarii
nu asigurd achitarea datoriilor.'.." """"""""' 369

1.4. Politici contabile de recunoagtere, evaluare 9i prezentare


in situaliile financiare a informaliilor contabile in conformitate
cu Standardele lnternalionale de Raportare Financiard """"""""""""""""383

1.5.AplicareapentruprimadatialFRS....'...'....
z AHAUZA EcoNoMtco_FtNANcIARA
R lrurnepRtNDERu........ .....63e
2-1. Tlpuri de bilang folosite in evaluare
;i utilitatea lor......................................... 639
2.1.i. Bilanlul funcgional..
............. 639
2.i.2. Bilanlulfinanciar.....
.............645
2.1.3. Bilanlul economic ...............657
22. Analiza bilaniului prin metoda
rate1or............ ............................669
23.TSIG, CAF, rate calculate pe
baza indicatorilor. ........................692
3. EVALUAREA irurRtpR1wOERil...............
.......................72s
3'1' Capacitatea beneficiard, rata de actuarizare gi utiritatea
ror
in evaluare...
,......,.'.,..,725
3.2. Alte metode de evaluare
...............733
4' AUDlr"""""
........................74o
4.1. Norme 5i principiiin audit.........
....740
4.2. Tipuride misiuni
......747
4.3. Fundamente specifice auditului statutar.........
..........................74g
4.4, Audit intern.
...,......,...'780
4'5' Aspecte privind controrur intern din perspectiva auditurui
statutar........
7g5
4.6. Responsabilitatea auditorului statutar privind frauda............
.......................7gg
4.7. Utilizarea activitdlii altor experli/pa11i................
........................ 806
4.8. Raportarea in auditul statutar..........
..................... g09
4.9. Obiective in misiunea de audit statutar.........
............................ gl2
4.10. Controlul de calitate in audit..........
....................... gl7
4..l 1. Rolul organismelor profesionale. Supravegherea publicd
in audit........... g27
s- ExPERTtzA CONTABTLA .........................829
6, DOCTRTNA St DEONTOLOGIA pROFEStEl
coNTABtLE ........................................890
BTBLtoGRAFI E..................
....................893
PREFATA

in vederea obqinerii calitSlii de expert contabil gi


de contabil autorizat, stagiarii
cEccAR care s-au achitat de toate sarcinile privind
efectuarea lucrdrilor profesionale
gi pregdtirea tehnici
;i deontorogicd trebuie sd promoveze examenur de aptitudini.
Prin acest examen nalional, cEccAR asigurd
accesul pe piala serviciilor contabile si
conexe, fie in caritate de expert contabir,
acelor specialigti care delin un inalt nivel
fie in caritate de contabirl;;;;;;;;;
de competengd profesionala conduitd
;i etica.
Promovarea examenurui de aptitudini
este o provocare pentru orice stagiar, deoarece
domeniile de competenld evaluate sunt vaste,
corelate gi supuse unei dinamici deter-
minate atdt de evolulia mediului de afaceri qi
a nevoilor acestuia, c6t de modificirile
frecvente ale cadrurui regar. parcurg"r"u progrururui 5i
nalionar de stagiu, fie in sistem
cu tutore' fie in sistem colectiv, creeazd premisele
promovdrii cu succes a acestui exa-
men. cerinlele formurate in tematica examenurui
de aptitudini au in vedere, pe 16ngd
exigenlele examenurui de acces ra stagiu, gi
un set consistent de cerinle care derivd
din valoarea adiugati pe care o reprezintd
cunoqtinlere gi competenlere dob6ndite pe
parcursul celor trei ani de stagiu.

cEccAR, prin lnstitutul Nalional de Dezvoltare


Profesionala continui, vine in int6m-
pinarea candidalilor la examenul de
aptitudini cu edilia revizuiti ad6ugita a lucrSrii
5i
pentru pregatirea candidayilor la examenul
'Ghid de aptitudini pentru obynereo calitalii
de expert contobil 5i de contabil autorizot.
Domeniile de competenld: contabilitate, Anali-
za economico-financiard o intreprinderii,
Evaluarea intreprinderii, Audit, Expertiza
bila, Doctrina 5ideontologia profesieicontabile".pregdtirea
conta-
candidalilor in domeniile de
competen!; cerute se face pe baza acestei lucrdri,
dir 9i a altor publicatiide specialitate
;i a standardelor profesionale editate de GECCAR gi incluse in bibliografia
aferentS te-
rnaticii examenului de aptitudini.

Dacd examenur de acces ra stagiu a


avut ca ror principar verificarea cuno$tinleror
specialitate dob6ndite de candidali in de
etapa de formare inifiald (universitara), exame-
nul de aptitudini este o probd a capacitdlii
candidalilor de a selecta din matricea de
cuno;tinle gi competenie dobendite elementele
necesare realizdrii unor sarcini care
simuleazd situalii reale.

Lucrarea este conceputa astfer inc6t


sd se poatd identifica ugor cerintere
belor categorii profesionare gi, respectiv, comune am-
cerinlere suprimentare specifice categoriei
experli contabili' candidalii se pot familiariza
cu posibilele modele de subiecte de
examen, cele mai multe dintre acestea
avdnd cerinte multiple (o baza de date gi
multe sarcini de rezolvat). Utilizarea gi justificarea mai
ralionamentului profesional in rea-
lizarea sarcinilor pe care re presupune
un subiect de examen sunt eremente esentiare
ale procesului de evaluare.
CECCAR mullume;te colectivului de colaboratori implicaliin elaborarea acestei lucrdri
gi in mod deosebit autorilor, prof. univ. dr. Corina-Graziella B6tc6-Dumitru, conf. univ.
dr. Adriana Florina Popa, lect. univ. dr. Daniela Nicoleta Sahlian, lect. univ. dr. Mariana
Bunea gi dr. ec. Florentina Pantazi, pentru contribulia deosebiti la realizarea acestei
edi!ii revizuite.
Succes la examen!

CECCAR
I nstitutul Na,ti on al de Dezvoltare
Profesionald Continud
Cerinle comune categoriilor expeft contabil
gi contabil autorizat

1. CONTABILITATE

' .1 . Elaborarea, prezentarea gi interpretarea situaliilor financiare


individuale in conformitate cu OMFP nr.1.BO2/2014,
cu modificarile gi completarile ulterioarel

L1.1. Prezentarea elementelor in bilanlul contabil ;i in contul de


profit gi pierdere.lnformalii de prezentotin notele Io
situoliile financiare

Exemplulilustraf,iv 1

Societatea pe acliuni Alfa este legal constituiti la data de 07.04.N,


cdnd 9i-a contabilizat gi cheltuielile de constituire. in vederea
constituirii, Alfa a efectuat urmitoarele cheltuieli: taxe pl;tite
la registrul comerlului 1.000 lei; onorariul avocatului 1.500 lei;
cheltuieli privind emisiunea gi v6nzarea de acliuni 1.400 lei.
Potrivit politicii contabile utilizate de societate, cheltuielile de
constituire sunt capitalizate gi amortizate in 5 ani. La sf6rgitul
anului N, capitalul propriu este format din: capital social 500 lei;
profit net al exerciliului curent (inclusiv cel destinat rezervei
legale) 5.000 lei. Rezerva legala de constituit din profitul curent,
potrivit prevederilor legale, este in sumd de 298 lei.
De la data infiinlarii gi p6na la sf6rgitul anului N, societatea a
efectuat urmatoarele tra nzaclii privind imobil izd rile necorpora le:
(a) La data de 09.06.N achizilioneazd programul informatic y
in urmatoarele condilii prevdzute in contract: valoarea
pachetului de aplicalii informatice 8.500 lei; instalarea

Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementirilor contabile pri-
vind situaliile financiare anuale individuale $i situaliile financiare anuale consolidate, publicat in Moni-
torul Oficial nr.963/30.12.2014, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudin

programului cu ocazia punerii in funcgiune a acestuia 900 lei;


asistenld tehnicd p6nd la data recepliei 600 lei. Durata de
utilizare economici a programului informatic, stabilitd
de conducerea societdlii, este de 3 ani. Cheltuielile de
mentenanle lunare sunt de 200 lei. OdatS cu achizilia
programului informatic, societatea achizilioneazd gi licenla,
in valoare de 3.000 lei, care ii permite societSlii Alfa instalarea
programului informatic pe diverse calculatoare 9i folosirea
acestuia pe o perioadi de 3 ani.
(b) lncepe sd realizeze, pentru o perioadd de 2 ani, un software
pentru care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni.
Cheltuielile corespunzdtoare anului N au fost faza de
cercetare 14.100 lei; faza de dezvoltare 19.000 lei.
(c) La data de 30.10.N ii acordi societSlii Beta un avans in sumi
de 3.570 lei (3.000 lei plus TVA 19o/o), pe baza facturii, in
vederea achiziliei programului informatic X. P6nd la 31.12.N
nu s-a primit factura de achizilie a programului.
(d) La data de 31.12.N, valoarea de inventar a programului
informatic Y este de 7.333 lei.

in anul N+1, societatea Alfa a efectuat urmdtoarele tranzactii


privind imobilizdrile necorporale:
(e) La data de 08.01 .N+1, angaja{ii firmei Beta instaleazd
programul X, costul facturat al acestuia fiind de 5.400 lei plus
TYA19o/o, din care se reline avansul pletit. Durata de utilizare
economici a programului informatic este de 3 ani.
(f) Continui realizarea software-uluiinceput in anul N,
cheltuielile corespunzitoare fazei de dezvoltare aferente
anului N+1 fiind de 21.000 lei. Receplia software-ului
se realizeazi la data de 15.04.N+1. Durata de utilizare
economici a programului stabilite de conducerea societatii
este de 3 ani.

Conform OM FP nr. 1 .8021 2014, cu mod ifi ciri le gi com pletdri le


ulterioare:
{1) Contabilizali pentru anul N tranzacliile de mai sus in ordine
cronologicd;
{2) Prezentafi, legat de tranzacliile de mai sus privind
imobilizirile necorporale, un extras din bilanlulcontabil ti
contul de profit;i pierdere la sfSrgitul anului N;
(3) Prezentagi inregistririle contabile aferente anului N+1.
IONIABILITATE

Rezolvare:

tl) Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:


Gt€ltuielile de constituire:
- Recunoatterea cheltuielilor de constituire gi plata acestora:
Total cheltuieli = 1.000 lei + 1.500 lei + 1.400 lei 3.900 lei
=
3.9001ei 2O1 = 4O4 3.900 tei
Cheltuieli de constituire Furnizori
de imobilizari

$:
3.9001ei 4O4 = 5121 3.900 tei
Furnizori Conturila bdnci
de imobiliziri in lei

- Amortizarea cheltuielilor de constituire pe perioada 01.05.N-31.12.N (g luni)


=
3-900 lei /5 ani x 8 luni / t2 luni/an = 520 lei:
520 lei 6811 = 2801 520 tei
Cheltuieli Amortizarea cheltuielilor
de exploatare de constituire
privind amortizarea
imobilizirilor

La sf6rgitul anului N, valoarea rdmasd neamortizatd a cheltuielilor de


constituire este
de 3.380 lei (3.900 lei- 520 lei).
Dlin profitul netexercitiului, de 5.000 lei, se poate distribui o sum6 maxima de 1.322 lei
al
(5.0O0 lei (profitul net al exerciliului)
- 298 lei (rezervd legali) _ 3.380 lei (cheltuieli de
constitu ire nea mo rtizate)).

lnregistririle anului N:

ria) intruc6t se poate efectua o separare clard ?ntre cele doui componente, in con-
tabilitate se vor evidenlia ti amortiza separat programul informatic licenla
9i corespun-
zitoare:

ial; Achizilia programului informatic y gi a licenlei:


cost de achizilie program = 8.500 lei + 900 lei + 600 lei = 10.000 lei
in cost nu intrd cheltuielile de mentenanl6 deoarece acestea au loc ulterior
achizitiei.
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor la examenul de aptitudint

15.470 lei o/o = 404 15.470 lei


10.000 lei 208 Furnizori
Alte imobilizSri de imobiliziri
necorporale /
Programe informatice
3.0001ei 205
Concesiuni,
brevete, licen!e,
mdrci comerciale,
drepturi 9i
active similare /
Licenle
2.4701ei 4426
TVA deductibild

(a2) Amortizarea pe perioada 01.07.N-31.12.N (6 luni):


Program informatic = 10.000lei/3 anix6luni /
12luni/an = 1.667|ei
LicenlS = 3.000|ei/3 anix6luni / 12luni/an = 500lei
2.167 lei 6811 =
o/o 2.167|ei
Cheltuieli de 2808 1.667 lei
exploatare Amortizarea
privind amortizarea altor imobilizdri
imobilizdrilor necorporale /
Programe informatice
2805 500lei
Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licen!elor,
mdrcilor comerciale,
drepturilor;i
activelor similare /
Licenle

(b1) Cheltuielile aferente fazei de cercetare se evidenliazd cu ajutorul conturilor de


cheltuieli, fdrd a fi recunoscute in costul activului:
14.100 lei 6xx o/o 14.1001ei
Conturi 28x
de cheltuieli Amortizdri
privind imobiliz5rile
3xx
Conturi de
stocuri 9i
produclie in curs
de execu!ie
4xx
Conturi de terli
CONTABILITATE

(bZ) Pentru faza de dezvoltare:


. in cursul /unri - cheltuielile de produclie aferente perioadei se evidenliazd
in funclie de natura acestora, prin debitul conturilor de cheltuieli (clasa 6 a
Planului de conturi general) in coresponden!6 cu conturile corespunzdtoare
(28x,,Amortiziri privind imobilizarile'i3xx,,Conturi de stocuri 9i produclie
in curs de execulie'i 4xx,,Conturi de ter!i");
. Ia finele fiecarei /uni - suma costurilor suportate se inregistreazi in conta-
bilitate ca imobilizdri de natura cheltuielilor de dezvoltare, articol contabil
203 ,,Cheltuieli de dezvoltare" = 721,Venituri din produclia de imobilizdri
necorporale".
Pentru simplificare vom inregistra suma totald, de 19.000 lei, de la sfdrSitul anului N:

19.000 lei 203 = 721 19.000 lei


Cheltuieli de Venituridin
dezvoltare / produclia de
Program informatic imobilizdri necorporale

(cl) La data de 30.10.N, factura de avans pentru achizilionarea programului infor-


matic X:

3.570 lei o/o = 404 3.570 lei


3.000 lei 4094 Furnizori
Avansuri de imobilizdri
acordate pentru
imobilizdri necorporale
570 lei 4426
TVA deductibild

(cZ) $i plata avansului:


3.570 lei 404 5121 3.570 lei
Furnizori Conturila binci
de imobiliz5ri in lei

(d) La data de 31.12.N, valoarea contabild (rdmasi) a programului informatic Y =


10.000 lei (cost) - 1.667 lei (amortizarea anului N) = 8.333 lei
valoarea de inventar, de 7.333 lei, este mai micd decdt valoarea contabilS netd, de
8333 lei, deci activul este depreciat 9i se recunoatte o ajustare pentru depreciere de
1.000|ei:

1.000|ei 6813 = 29O 1.000 lei


Cheltuieli de exploatare Ajustari
privind ajustdrile pentru deprecierea
pentru deprecierea imobilizdrilor necorporale /
imobilizdrilor Programe informatice
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

(21 Extras din bilanlul contabil gi contul de profit gi pierdere de la sf6r;itul anu-
luiN:
La sfArgitul anului N, imobilizdrile necorporale vor fi prezentate in bilanl cu valorile:
. Cheltuielide constituire (cont 201)= 3.900|ei- 520lei(amortizarea anului N)=
3.3801ei
. Cheltuieli de dezvoltare (cont 203) = 19.000 lei
. Licen!5 (cont 205) = 3.000 lei - 500 lei (amortizarea anului N) = 2.500 lei
. Program informatic (cont 208) = 10.000 lei (cost) - 1.667 lei (amortizarea anului N) -
1.000 lei (ajustare pentru depreciere) = 7.333 lei (valoare de inventar)
. Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale (cont 4094) = 3.000 lei

Prin urmare, la sf6rgitul anului N extrasul din bilanl a9a cum este prezentat in OMFP
nr.1.802/2014, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se prezinti astfel:
- lei-
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
inceputul Sf6rgitul
exerciliului exerciliului
financiar financiar
A B I 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01 3.380

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 02 19.000


2903)

3. Concesiuni, brevete, licenle,mirci comerciale, 03 2.500 + 7.333


drepturi 9i active similare alte imobiliz6ri
gi = 9.833
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905
- 2908)

4. Fond comercial (ct.2071 - 2807) o4

5. Active necorporale de explorare gi evaluare a 05


resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906\
6. Avansuri (c1.4094) 06 3.000

TOTAL (rd.0r la 06) 07 35.213

ln ceea ce privegte contul de profit gi pierdere, legat de activele necorporale vom avea:
. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizSrilor (cont 681 1) = 520 lei +
2.167 lei = 2.687 lei
. Cheltuieli de exploatare privind ajustdrile pentru deprecierea imobilizarilor (cont
6813)= 1.0O0 lei
CONTABILITATE

Prin urmare, la sf6rgitul anului N, extrasul din contul de profit pierdere, aga cum este
9i
prezentat in OMFP nr. 1.802/2014, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se prezintd
astfel:

- lei-
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerciliul financiar
Precedent Curent
A B t 2
10. a) Ajustdri de valoare privind imobilizirile 25 2.687 + 1.000
corporale gi necorporale (rd. 26 - 27)
= 3.687
a.l) Cheltuieli (ct. 681 1 + 6813 + 6817) 26 2.687+ 1.000
=3.687
a.2) Venituri (ct. 781 3) 27 0

CHETTUIELI DE EXPTOATARE - TOTAL 42


(rd.17la 20-21 +22+25 +28+ 3t + 39)

(3) inregistririle contabile aferente anului N+l:


(e1) La data de 08.01.N+1, achizilia programuluiinformatic X pe baza facturiigi re-
!inerea avansului plitit:
lei
2.856 o/o = 4O4 2.g56 lei
5.4001ei 208 Furnizori
Alte imobilizdri de imobilizdri
necorporale /
Programe informatice
(3.000|ei) 4094
Avansuri
acordate pentru
imobiliziri necorporale
456lei 4426
TVA deductibili

(e2) Amortizarea programuluiinformatic pe perioada 0,l.02.N+1-31.12.N+l (11 luni)


= 5.400 lei/ 3 ani x 1 1 luni / i2luni/an = 1.650 lei:
1.650 lei 6811 = 2808 1.650 tei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare altor imobilizari
privind amortizarea necorporale /
imobilizdrilor Programe informatice
Ghid pentru pregatirea candida.tilor la examenul de aptitudini

(f1) lnregistrarea sumei totale aferente anului N+1, de 21.000 lei:

21.000 lei 2O3 = 721 21.000 lei


Cheltuieli de dezvoltare / Venituridin
Program informatic produclia de
imobilizdri necorporale

(f2) Receplia software-ului la costul total de 40.000 lei (19.000 lei + 21.000 lei):
40.0001ei 208 = 203 40.000|ei
Alte imobilizdri Cheltuieli
necorporale / de dezvoltare /
Programe informatice Program informatic

(f3) Amortizarea programuluiinformatic pe perioada 01.05.N+1-31.12.N+1 (8luni)


= 40.000 lei / 3 ani x 8 luni / 12luni/an = 8.889 lei:

8.889 lei 681 1 2808 8.889|ei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare altor imobilizdri
privind amortizarea necorporale /
imobilizirilor Programe informatice

Totodata, pentru imobilizdrile necorporale pe care le are in gestiune, societatea va con-


tinua inregistrarea amortizdrii astfel:

- Amortizarea anuald a cheltuielilor de constituire (3.900 lei/ 5 ani = 780 lei):

780 lei 6811 = 2801 780lei


Cheltuieli Amortizarea cheltuielilor
de exploatare de constituire
privind amortizarea
imobilizdrilor

- Amortizarea anuald a programului informatic Y:

La sf6rgitul anului N+1, programul informatic a figurat in bilanl cu valoarea de inventar


de 7.333 lei.
Duratd de amortizare rimasd = 3 ani x 12 luni/an - 6 luni (anul N) = 30 luni
Amortizarea anului N+l =7.333|ei/ 30lunix 12 luni/an = 2.933 lei

2.933|ei 6811 = 2808 2.933|ei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare altor imobilizdri
privind amortizarea necorporale /
imobilizdrilor Programe informatice
CONTABILITATE

Amortizarea anuald a licenlei (3.000 lei / 3 ani = 1.000 lei/an):

1.000 lei 681 1 2805 1.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare concesiunilor,
privind amortizarea brevetelor, licenlelor,
imobilizdrilor mircilor comerciale,
drepturilor;i
activelor similare

Exemplul ilustraliv 2

Societatea Alfa efectueazS urmdtoarea secven!5 de tranzaclii:


(a) Primegte in concesiune un lac care aparline domeniului
public al statului. Durata concesiunii este de 20 de ani
incep6nd cu data de 01.01.N. in contract este prevdzutd
valoarea totalS a concesiunii, de 1.000.000 lei, cu o redevenld
lunarS de 4.167 lei, pldtibilS la data de 15 a lunii urmitoare
celei pentru care se datoreazS. Amortizarea concesiunii se
efectueazd pe durata contractului, prin metoda liniara.
(b) Achizilioneazd un calculator gi doud programe informatice:
primul este sistemul de operare, iar cel de-al doilea, un
program de contabilitate creat special pentru entitate. Durata
de utilizare a programului de contabilitate este de 3 ani.
Calculatorul se amortizeazd pe durata de 5 ani. Odati cu
achizilia programului pentru necesitSlile proprii, entitatea
achizilioneazd gi licenla, respectiv dreptul de a multiplica
gi de a vinde terlilor acest program, pe o perioada de 2 ani.
Factura cuprinde: prel calculator 8.000 lei; pre! sistem de
operare 1.000 lei; pret program de contabilitate 10.000 lei;
pre! licenle 4.000 lei. Cheltuielile de transport facturate de
curier sunt de 800 lei. Calculatorul beneficiazd de o reducere
comercialS de 100/o. Programul de contabilitate este testat
5i ajustat timp de o sdptdmdni de un salariat gi de un
reprezentant al furnizorului, costurile aferente fiind de 500 lei.
Cheltuielile de mentenanlS lunare sunt de 200 lei. Cota de
TVA este de 1 9ol0. Toate activele achizitionate au fost puse in
funcliune in luna martie N. Metoda de amortizare folositd
este cea liniarS.
(c) La data de 20.04.N achizilioneaz670o/o din societatea Beta,
pletind suma de 400.000 lei. Bilanlul societdlii Beta la data
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

achiziliei cuprinde: total active 780.000 lei; total datorii


325.000 lei. La data achiziliei, valoarea justd a activului a fost
evaluatd la 840.000 lei. Fondul comercial se amortizeazd liniar
in 5 ani. La sf6r;itul anului N, valoarea de inventar a fondului
comercial stabilitd de comisia de inventariere a fost de
30.0001ei.
(d) La data de 31.12.N-1 a achizilionat vehicule 9i instalalii
specifice pentru forare la costul de 1.000.000 lei, durata de
amortizare fiind de 10 ani' TotodatS, a achizilionat in data de
07.08.N, de la Agenlia NalionalS pentru Resurse Minerale,
dreptul de explorare a unui perimetru in zona Brazi, costul
fiind de 200.000 lei. Anterior acestei date, la 05.07.N, a
efectuat studii topografice, costul fiind de 10'000 lei. Durata
licenlei este de 4 ani, cu posibilitatea de transformare in
licenlS de exploatare. Societatea a efectuat, in data de
15.08.N, studii geologice in sumd de 5'800 lei in vederea
estimdrii cantitdlii de petrol din subsol.

Conform OMFP nr.1.8O212O14, cu modificirile 9i completdrile


ulterioare:
(1) Contabilizali pentru anul N tranzacliile de mai sus in ordine
cronologicd;
(2) Prezentali, legat de tranzacliile de mai sus privind
imobilizirile necorporale, un extras din informagiile care
trebuie prezentate in notele la situaliile financiare aferente
anuluiN.

Rezolvare:

(1) Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:


(a) Concesiunea primiti se reflectd ca imobilizare necorporald deoarece contractul
de concesiune prevede o durati (20 de ani) gi o valoare (1.000.000 lei) determinate de
concesiune.
(at; La data de 01.01.N, odatd cu semnarea contractului, se recunoagte activul ne-
corporal pentru valoarea totald a concesiunii primite:

1.000.000 lei 205 = 167 1.000.000 lei


Concesiuni, Alte
brevete, licenle, imPrumuturi 9i
mdrci comerciale, datorii asimilate
drePturi 9i
active similare
CONTABILITATF

$i concomitent:
Debit 8038 Bunuri primite in administrare, concesiune gi
cu chirie r.000.000 rei

(a2) Amortizarea lunard a concesiunii:


Durata contractului = 20 ani x 12 luni/an 240 luni
=
Amortizare lunard = 1.000.000 lei / 240luni 4.167 lei
=
4.167 lei 6811 = 2805 4.167|rei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare concesiunilor,
privind amortizarea brevetelor, licen!elor,
imobilizdrilor mircilor comerciale,
drepturilor;i
activelor similare

ta3) in data de 15.02.N se inregistreazd redevenla lunard:


4.167|ei 167 404 4.167lei
Alte Furnizori
imprumuturi gi de imobilizdri
datorii asimilate

a4) Plata redevenlei lunare:

4..'l67lei 404 = 5121 4.167 lei


Furnizori Conturi la binci
de imobiliziri in lei

a5l La sf6rgitul anului N, amortizarea anuald cumulatd este de 50.000 lei ('1.000.000
lei/
20 ani).

hn ) Deoarece se poate face o separare clari intre componente,


in contabilitate ele
w fi inregistrate separat. Prin urmare, entitatea va trebui sd recunoascd
trei active:
:'urul corporal (calculatorul, in valoarea cdruia
se va introduce 9i valoarea sistemului de
mrare) gi doud necorporale (programul de contabilitate gi licenga).
Cheftuielile de transport sunt repartizate celor trei active,
proporlional cu valoarea fac-
u.rata a acestora. Astfel:
' valoarea totalS a facturii = 8.000 lei (calculator) soo
- lei (reducere comerciali cal-
cr'rlator) + 1.000 lei (sistem de operare inclus in calculator)
+ 10.000 lei (program de
contabilitate) + 4.000 lei (licenld) = 22.200lei
- fota aferentd calculatorului = g00 lei x (g.200 lei / 22.2001ei) = 295 lei (unde
8J0O lei = 8.000 lei (calculator) _ 900 lei (reducere comerciald
pentru calculator) +
1-00O lei (sistem de operare inclus in calculator)
la examenul de aPtitudd
Ghid pentru pregdtirea candidalilor

.cotaaferentaprogramuluidecontabilitate=800leix(10.000|ei/22.200lei)=
360 lei
. (4'000 lei /22'2OO lei) = 145 lei
Cota aferentd licenlei= 800leix

se determini astfel:
Costul de achizilie al calculatorului
8.000 lei
' Pre! calculator
800lei
- Reducere comerciald 100/o
1.000 lei
+ Sistem de oPerare
295 lei
+ Cota-parte de cheltuieli de transport
8.495 lei
- Cost de achizilie
astfel:
de contabilitate se determind
Costul de achizilie al programului
10.000 lei
. Pre! Program
360 lei
+ Cota-parte de cheltuieli de transport
500lei
+ cheltuieli de testare 9i ajustare
10.860 lei
= Cost de achizilie

determind astfel:
Costul de achizilie al licenlei se
4.000|ei
. Pre! licenld
145lei
+ cota-parte de cheltuieli de transPort
4.145|ei
= Cost de achizilie
achiziliei'
deoarece acestea sunt ulterioare
in cost nu intr6 cheltuielile de mentenan!d,
o/o = 4O4 27 '965lei
27.9651ei Furnizori
8.4951ei 214 de imobilizdri
Mobilier,
aParaturd birotici'
echiPamente de Proteclie
a valorilor umane
gimateriale
9i alte active
corPorale
10.860 lei 208
AIte imobilizdri
necorPorale /
Programe informatice
4.1451ei 205
Concesiuni'
brevete, licen!e'
mdrci comerciale'
drePturi 9i
active similare
4.4651ei 4426
TVA deductibili
CONTABILITATE

(b2) Amortizarea imobilizdrilor pe perioada 01.04.N-31.12.N (9 luni):


Amortizare calculator = 8.495 lei /5 ani x 9 luni / 12luni/an = 1.274lei
Amortizare program decontabilitate= 10.860|ei/3 anixg luni / 12luni/an=2.715|ei
Amortizare licenid =4.145|ei/2 anixg luni /12luni/an = 1.554|ei
o/o 5.5431ei
5.543|ei 681 1

cheltuieli = 2814 1.2741ei


de exploatare Amortizarea altor
privind amortizarea imobilizdri corporale
imobilizdrilor 2808 2.7151ei
Amortizarea
altor imobilizdri
necorporale /
Programe informatice
2805 1.554 lei
Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licen!elor,
mircilor comerciale,
drepturilor gi
activelor similare

(cl ) Calcularea fondului comercial:

Calcularea activului net contabil (ANC) al societSlii Beta, evaluat la valoarea justS:
ANC = Active identificabile la valoarea justa - Datorii identificabile la valoarea
justd = 840.000 lei
- 325.000 lei = 515.000 lei
Calcularea activului net contabil dob6ndit de societatea Alfa:
ANC = 515.000 leixT}o/o = 360.500 lei

Determinarea fondului comercial (FC):


FC = Prelul pldtit - ANC dob6ndit de societatea Alfa = 400.000 lei - 360.500 lei
= 39.500 lei

(c2) Recunoagtereafonduluicomercial:
{cZ1) achizigia titlurilor de participare la prelul pletit, de 400.000 lei:
Ii(D.OO0lei 261 = 512 400.000 lei
Acliuni delinute Conturi curente
la entitdtile afiliate la binci

k22) recunoatterea fondului comercial pozitiv:


:I)5O0lei 2071 = 261 39.500 lei
Fond comercial Acliuni deginute
pozitiv la entitSlile afiliate
Ghid pentru pregatirea candidalilor la examenul de aptitudini

in acest moment, soldul contului 261 este de 360.500 lei (400.000 lei - 39.500 lei), adicd
activul net contabil dobdndit de Alfa.
(c3) Amortizarea fondului comercial pe perioada 01.05.N-31.12.N (8 luni) = 39.596 1";7
5 ani x 8 luni/ 12 luni/an = 5.267 lei:

5.2671ei 6811 = 2807 5.2671ei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare fondului comercial
privind amortizarea
imobilizdrilor

(c4) Depreciereafonduluicomercial:
Valoare contabili la sfdrgitul anului N = 39.500 lei - 5.267 lei = 34.233 lei
Valoare de inventar = 30.000 lei
Pierdere din depreciere = 34.233|ei - 30.000 lei = 4.233 lei

4.2331ei 6817 = 2071 4.2331ei


Cheltuieli deexploatare Fond comercial
privind ajustirile Pozitiv
pentru deprecierea
fondului comercial

(d1) La data de 31.12.N-1 - achizilia instalaliilor specifice pentru forare:


1.000.000 lei 216 = 4O4 1.000.000 lei
Active corporale Furnizori
de explorare gievaluare de imobiliziri
a resurselor minerale

(d2) Amortizarea anuali a instalagiilor specifice pentru forare incep6nd cu luna ia-
nuarie a anului N (1 .000.000 lei / 10 ani = 100.000 lei/an):

100.000 lei 681 1 = 2816 100.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare activelor corporale
privind amortizarea de explorare gi evaluare
imobilizirilor a resurselor minerale

a activelor de explorare 9i exploatarevorfi incluse urmitoarele chel-


in evaluarea inilial5
tuieli:200.000|ei (cheltuielicu achizilia dreptuluide explorare) + 5.800|ei (cheltuielicu
studiile geologice efectuate dupa achizilia dreptului) = 205.800 lei.
Nu se includ in costul activului necorporal cheltuielile cu studiile topografice, de
10.000 lei, efectuate anterior oblinerii dreptului legal de explorare.
CONTABILITATE

(d3) La data de 05.07.N, studiile topografice se recunosc drept cheltuieli:

10.000 lei 614 = 401 10.000 lei


Cheltuieli cu Furnizori
studiile 9i cercetSrile

(d4) La data de 07.08.N, achizilia dreptului de explorare:

200.0001ei 206 = 4O4 200.000 lei


Active necorPorale Furnizori
de explorare gi evaluare de imobilizdri
a resurselor minerale

(d5) La data de 15.08.N, studiile geologice:

5.8001ei 206 = 4O4 5.800 lei


Active necorPorale Furnizori
de explorare 9i evaluare de imobilizdri
a resurselor minerale

(d6) Amortizarea activului necorporal pe durata licenlei pe perioada 01.09'N-31.12.N


(4luni) = 205.800|ei/4 anix4luni /12luni/an = 17.150|ei:

17.150 lei 681 1 = 2806 17.1 50 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare activelor necorporale
privind amortizarea de explorare 9i evaluare
, imobilizirilor a resurselor minerale

(2) Prezentareainformaliilor:
lloti: OMFP nr. 1.802/2014, cu modificSrile 9i completdrile ulterioare, nu oferd mo-
dele de note referitoare la elementele de imobilizari necorporale. Acesta solicitd insi
entitSlii sd prezinte cAte o noti pentru fiecare element semnificativ din situaliile
lranciare anuale (pct.467 alin. (2)).
De o manieri explicitS, cerinlele de informalii referitoare la elementele necorporale
vizeazd:
prezentarea legdturii elementului necorporal cu alte elemente din formatul bilan-
(pct. 133);
lului, dacd elementulin cauzd are legiturd cu mai mult de un element
prezentarea detaliilor referitoare la ajustdrile pentru deprecierea elementelor ne-
corporale dacd aceste ajustdri nu s-au prezentat separatin contul de profit;i pier-
dere (pct. t+1 alin. (3));
precizarea perioadei de amortizare a fondului comercial (pct. 183 alin. (2));
detalii privind elementele necorporale care au fdcut obiectul unor contracte de
leasing sau operaliuni de leaseback (pct. 220 alin. (2));
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

- prezentarea detaliilor referitoare la elementele tnregistrate in afara bilanlului, in


legdturd cu elementele necorporale (pct. 356);
- detalii privind modificSrile de politici contabile (pct.64 alin. (2)).
O raportare financiard de calitate presupune prezentarea in notele la situatiile finan-
ciare cel pulin a urmdtoarelor informalii:

- categoriile de imobilizdri necorporale delinute de entitate;


- politicile de recunoagtere;i de evaluare iniliala;
- tratamentul costurilorulterioare;
- politica de amortizare (durate, metode utilizate);
- detalii privind determinarea ajustirilor pentru deprecierea imobilizdrilor necorpo-
rale gi modificarea acestora;

- intrdrile gi iegirile;

- eventualele transferuri intre categorii de active;


- estimdrile utilizate 9i metodele specifice folosite in evaluarea unor elemente ne-
corporale;
- o conciliere intre valorile de la inceputul anului 9i cele de la sf6rgitul anului pentru
fiecare categorie de elemente necorporale delinute de entitate.

Prin urmare, entitatea prezinti urmdtoarele informaliiin note:


Evaluarea in bilanl:
lmobilizdrile necorporale achizitionate de entitate sunt evaluate la cost minus amor-
tizarea cumulatd qi pierderea din depreciere cumulat6.

Duratele de amortizare utilizate de entitate sunt:


- software:3 ani;
- licenle: 2 ani;
- concesiuni:duratacontractului;
- fond comercial:5 ani;
- active necorporale de explorare 9i evaluare a resurselor minerale: durata dreptului
primit.

Cheltuieli aferente soft ului:


in cazul in care softul aferent unui computer nu este parte integrantS a hardului, sof-
tul este tratat ca un activ necorporal. Capitalizarea costurilor cu softul include costuri
directe externe ale materialelor 9i serviciilor, precum gi costuri cu personalul, care sunt
in mod direct atribuibile proiectului.
Costurile capitalizate sunt amortizate prin metoda liniari, pe durata de via16 utild, in
mod normal pe o perioadi intre 3 9i 5 ani. Softurile informaticein curs sunt recunoscute
la cost mai pulin orice pierdere din depreciere.
f.{rfl rmerioare achiziliei licenlelor
de explorare:
anterioare achiziliei fi."ni*to,
::am1,i€ O" explorare sunt recunoscute
ftttuieli in perioada in care sunt direct drept
efectuate.
Costuri de achizilie
a licenfelor:

!Ti:iil1,::[':1X,ffi:i"i:L$,]l:?:X:; :,", recunoscute in catesoria imobiriza-


arpjorare
"*irt"nta
,ui;;#h.::::::::.lepturitor
de exptorare intr_o
zond de
r'csr r
a,',.."*#
6:: : ;,:::n:.: :iil* ni;:k.
u ecu ac hzs
:fca daca sunt indiciiro#or-.;,or;,"r;", :i**il
3e 'nventar' Aceastd ror contabira n"ia o"pag"gte varoarea
't'-ci anarizd
in deslFS'urare sau,este
i".rrJ"'i#ifrl:: faprurui c; foralur de
rerm ptannlri, exprorare este
3: a se demonsrra cd descoperirJ;;;;; , ilp."rri .; ,-. a",rloi]ir,
ru, este in curs
;:#i, a," orn.iJ" *;;" u."""ric, pe baza
H;:ilfl"j,";f,'i""T3llfi:ff;i;il;.;'r, ,' .r , .i,ir". ,=" o'.eres suncient
in
r r;zgl in care nu este pranificatS
a:easta a expirat, varoarea. nicio activitate viitoare
sau s-a renunlat ra ricenl'
contabira a costuriror.cu 0ri
achizilia ti."n1"i recunoscut,
"rt"
lfi t|"",.i:"J"'i;|ff
:ieior aferente producliei
::X;,11:,:1,*]#tabiririirez-er""i",'ii"lo,teeiaprobarii
o" f'f"tsin")"."' 'qi€Vdht€
sunt transferate in categoria
ac-
Costud de explorare gi
de evaluare:

*;:tjl[[:#:';:1: i'-0"
evaruare capitarizate
nu sunr in senerar amorrizate
c6t
::rezervere,,n,*ffi ffi :if iix:i,.,"TJff f ::flJ#;.i:,i#,,"ffi
u"mt recrasificate in
imobiriiari
.orpoor""rirunt amortizate
:=ce produclia' costurire oin momentur in care
ae exptorareliolr^::,]:^ in_
capitarizate
;i echipamentere afe_
ia"-o*.t"/rezerveror
!!!:il:t?;H,?5il1'fi:",t"f*11;i"1"'u"ro,.aoveoitef
-p*talizate ,."r"i""r" doaidrepturile
;' achizilionate rrni urll.l-t-o.lucfie; o"
rsstu ri e d e exp o ra re
""pro,.a/"
k'noattere
r
r
si d e eva r ua r",, _=ii-li:[
;::T;::ii:::::T*i:
,r.."rri;;;;;;;o"rafiuni.t' fi
pe bazd d"
Costurite
costuri
",
;ieol og ice i geofi zice r, r"., le aferente
afe
g

:ate.cosr;r,j";,;.lilTT;,#;,:;.ff
"r ""rffi ;;;?iit:1n activitd gitoi

-itialin categoria
"X],"r.:Jilj;f l*;I,l*ll*l*,J;j#
activeror aferel;;;"ilrnedovedite
-tii din pun* de u"1"1: pana ta ueterminarea
-r".,r,'.'oror.j!.1irniro, o" p"ir"j;;;;r" aferente. viabi_
;ff['31::j:'.::;:9.,o,," a'; 'u.J",]Jo=,t,,ir" .,".-,,;;;;i',i1,,,u in conturDacd de
rerciar,asrre,r;;*,yi.,:,ii-1*iil,iil:,;+j3r":if
[Tffi
i';i"i",."'u p..oo,.r,"i ri,J,,iliestor
j;:n::lj;'**
iii::::f;t1Tl,"JffirlTrj's':"), prospecliuni
"*".utiu;,-ilil;;,^y{Jili[,:Ji"q[i1,.,:#i#;:#
oezvoil
#'#'::ffi ;l'';l:n oe a ,;;,;;,'o"n"i.i,
"'-' existd aceastd intenlie, costurire in ,ffi ;" lu,.op",i,", ,.",_
orofit gi pi"ra"*l sunt recunl-sJr," ,n contur
de
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

Fondul comercial:
Fondul comercial este amortizat pe o perioadd de 5 ani ti este testat pentru depreciere.
Valoarea de inventar este determinatd pornind de la calculul valorii de utilizare. Supo-
ziliile avute in vedere in momentul calculirii valorii de utilizare au la bazi rata de ac-
tualizare, cretterea ratelor gi schimbdrile intervenite la nivel de venituri ;i costuri.

Detalii referitoare la elementele inregistrate in afara bilanlului, in legituri cu


elementele necorporale:
Concesiunea primitd, in sumd de 1.000.000 lei, se reflecti ca imobilizdri necorporale
gi concomitent in debitul contului extrabilanlier 8038,,Bunuri primite in administrare,
concesiune gi cu chirie'i
- lei-

Cost Fond Concesiuni Licenle Soft Active Total


comercial pentru necorporale
computere de explorare
gi evaluare
a resurselor
minerale
Sold la
31.r2.N-1
lntriri 1.000.000 4.145 10.860 205.800 r.220.80s
(a1) (bt1 (b1) (d4), (ds)

Achizi!ii 39.500 39.500


filiale (c2)

Sold la 39.s00 1.0O0.000 4.145 10.860 205.800 1.260.305


31.12.N

Amortiziri ;i deprecieri:
- lei-
Amortiziri Fond Concesiuni Licenle Soft Active Total
gi deprecieri comercial pentru necorporale
computere de explorare
;i evaluare
a resurselor
minerale
Sold la
31.12.N-t
Amortizarea 5.267 50.000 1.554 2.715 17.150 76.686
exerciliului N (c3) (as1 (b2) (b2) (d6)

Deprecierea 4.233 4.233


exercitiului N (c4)

Sold la 9.500 s0.000 1.554 2.715 17.150 80.9r9


31.r2.N
CONTABILITATE

Valori contabile nete:


-lei-
Cost Fond Concesiuni Licenle soft Active Total
comercial pentru necorporale
computere de explorare
gi evaluare
a resurselor
minerale
Valori 39.500 1.OOO.OO0 4.145 10.860 205.800 1.260.30s
brute la
31.12.N
Amortiziri (e.soo) (so.o0o) (1.ss4) (2.7'ts) (17.1s0) (80.919)
gideprecieri
cumulate la
3i.12.N
Valori 30.000 950.OO0 2.591 8.145 188.650 1.179.386
contabile
nete la
31.12.N

Exemplulilustrativ3
-
in cursul anului N, societatea Alfa a efectuat urmitoarele tranzactii
privind imobilizirile corporale:
(a) A achizilionat utilajul A la costul de 40.000 lei, plus TVA 190lo,
factura fiind primiti in data de 10.03.N.
(b) La data de 01.04.N a inceput si construiascd in regie proprie
o clddire, estimSndu-se finalizarea acesteia la sf6rgitul
anului N+2. in anul N, cheltuielile inregistrate in legitura
cu construclia au fost: materii prime 160.000 lei; salarii
120.000 lei; amortizarea utilajelor gi echipamentelor folosite
la realizarea construcliei 150.000 lei; cheltuieli indirecte
repartizate 1 10.000 lei; cheltuieli generale de administralie
50.000 lei. Totodatd, in vederea construcliei, Alfa a contractat
la data 01.03.N un credit bancar pe termen lung in sumd de
1.000.000 lei, rata anualS a dob6nzii fiind de 8ol0.
(c) La data de 08.04.N, utilajul A este pus in funcliune,
cheltuielile, de 5.000 lei, TVA 1 9ol0, efectuate de o firmd
specializatS, fiind facturate la aceeagi datd. Pentru testarea
funclionirii corecte a utilajului s-au inregistrat cheltuieli
materiale de 2.000 lei gi cheltuieli salariale de 3.000 lei. in
urma testirii au rezultat egantioane v6ndute la prelul de
6.000lei,TVA 19010. Utilajuleste amortizat liniarin 5 ani.
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptttudtni

(d) Ladata de 07.05.N a achizilionat un teren clasificat ca


imobilizare corporald, costul acestuia fiind de 400.000 lei,
TVA 190lo.
(e)Ladatade08.06.NaachizilionatoclSdirepentruafiutilizatd
ca sediu central administrativ costul acesteia fiind de
500.000 lei, TVA 190lo' ClSdirea este pusd in funcliune la
aceeagi data 9i se amortizeazd liniar in 10 ani'
(f) La data de 31.12.N, prelul terenurilor din zoni a scdzut
gi existd indicii ci terenul este depreciat' Ca atare, Alfa
determind o valoare de inventar egald cu 300'000 lei'
(g) La data de 31.12.N, Alfa reevalueazd clddirea, valoarea justd
stabilite de un evaluator independent fiind de 600'000 lei'
Amortizarea cumulatd la data reevaludrii este eliminatd
din valoarea contabi16 brutd a activului 9i valoarea net5,
determinatdinurmacorectdriicuajustdriledevaloare,este
recalculati la valoarea reevaluati a activului. Potrivit politicii
societdlii, rezerva din reevaluare este virati la rezultatul
reportat pe misura amortizdrii imobilizdrilor corporale'
in anul N+1, Alfa a efectuat urmitoarele tranzaclii privind
imobilizdrile corPorale:
(h) Cheltuielile inregistrate in legdturd cu construclia in regie
proprie au fost: materii prime 140.000 lei; salarii 125'000 lei;
amortizarea utilajelor gi echipamentelor folosite la realizarea
construcliei 1 55.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate
130.000 lei; cheltuieli generale de administralie 60'000 lei'
(i)AvdndutterenullapreluldevAnzarede450'000lei,TVA19o/0.
ln anul N+2, Alfa a efectuat urmdtoarele tranzaclii privind
imobilizdrile corPorale:
U) Cheltuielile inregistrate in legitu16 cu construclia in regie
proprie au fost: materii prime 40.000 lei; salarii 135'000 lei;
amortizarea utilajelor gi echipamentelor folosite la realizarea
construcliei 1 55.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate
'180.000 lei; cheltuieli generale de administralie 60'000 lei'

Recepgia clddirii la cost a avut loc la data de 30.09'N+2'


ClSdirea se amortizeazi liniar in 10 ani.
(k) La 31.12.N+2, entitatea decide, in cazul clSdirii, sd treacd de la
modelul reevaludrii la modelul bazat pe cost.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare:
(1) Contabilizafi pentru anul N tranzacliile de mai sus in ordine
cronologicS;
.ONIABILITATE

(21 Prezentali, legat de tranzacliile de mai sus privind


imobilizdrile corporale, un extras din bilanlul contabil gi
contul de profit;i pierdere la sfdrgitul anului N;
(3) Prezentali inregistririle contabile aferente anului N+1;
(4) Prezentali, legat de tranzacliile de mai sus privind
imobilizSrile corporale, un extras din bilanlul contabil gi
contul de profit gi pierdere la sfdr;itul anului N+1;
(5) Prezentali inregistririle contabile aferente anului N+2.

Rezolvare:

(l) Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:


ta) Primirea facturii in data de 10.03.N:

lei
47.600 o/o = 4O4 47 '600lei
zl0.000lei 2131 Furnizori
Echipamente de imobi\izirri
tehnologice
(matini, utilaje;i
instalalii de lucru)
7.6001ei 4426
TVA deductibild

(bl) lnilial, cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupd naturi in contul de profit 9i
pierdere:
Cost de produclie in anul N = Materii prime (160.000 lei) + Salarii (120.000 lei) + Amor-
ti'5ri (150.000 lei) + cheltuieli indirecte repartizate (1 10.000 lei) = 540.000 lei
Deoarece construclia nu este finalizatS, in anul N se va recunoatte o imobilizare in curs:

54O.000 tei 231 = 722 540.0001ei


lmobilizdri corporale Venituridin
in curs de executie Produclia de
imobilizdri corporale

{b2) Construclia reprezintd un activ cu ciclu lung de fabricalie deoarece necesitd o


perioadi de timp mai mare de un an pentru a fi gata in vederea utilizirii sau v6nzdrii.
k perioada 01.03.N-01.04.N, costurile indatordrii nu sunt legate de perioada de pro-
drctie, deci se recunosc ca o cheltuialS.
Costurile lndatordrii aferente perioadei 01.03.N-01.04.N = 1.000.000 lei x 8olo x 1 lund /
l2luni = 6.667 lei:
6ffi7lei 666 = 1682 6.667 lei
Cheltuieli Dobdnzi aferente
privind dobdnzile creditelor bancare
pe termen lung
Ghid pentru pregatirea candidagilor la examenul de aptitudini

Pe perioada 0.l.04.N-31.12.N, costurile indatoririi legate de perioada


de produclie se
vor include in costul de producgie.
Costurile indatordrii aferente perioadei 01.04.N-3,l.12.N (9 luni) 1.000.000 golo
= lei x x
9 luni/ 12 luni = 60.000 lei:
- recunoatterea cheltuielilor cu dob6nda:

60.000 lei 666 = t6g2 60.000 tei


Cheltuieli Dob6nziaferente
privind dobdnzile creditelor bancare
pe termen lung

- includerea costurilor indatordrii in costul de produclie:

60.0001ei 231 = 722 60.000 tei


lmobiliziricorporale Venituri din
in curs de execulie produqia de
imobilizdri corporale

(cl) Cheltuielile cu punerea in funcliune reprezintd o parte componentd a costului


unei imobilizdri corporale, deci se vor adduga la valoarea acesteia:

5.9501ei o/o = 4O4 5.950 lei


5.0001ei 2131 Furnizori
Echipamente de imobilizdri
tehnologice
(ma9ini, utilaje gi
instalalii de lucru)
950lei 4426
TVA deductibiti

(cz; Recunoagterea cheltuielilor materiale gi salariale ocazionate de


testarea functio-
nirii corecte:
2.ooo lei 602 = 302 2.ooo tei
Cheltuieli cu Materiale consumabile
materialele consumabile

5i:

3.ooo lei 641 = 421 3.ooo tei


salariile
Cheltuieli cu personal _ salarii
personalului datorate

(c3) oblinerea egantioanelor la costul de produclie total de 5.000 lei (2.000


lei +
3.000|ei):
rmft'L1rA&LIIAIE

SIInbi 345 = 711 5.0001ei


Produse finite Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

k4) V6nzareaegantioanelor:
prelul de venzare:
7-l4O lei 4111 = o/o 7.1401ei
Clienti 7015 6.0001ei
Venituridin
vdnzarea
produselor finite
4427 1.1401ei
TVA colectatd

descdrcarea gestiunii pentru costul de produclie:

5.XXn lei 711 = 345 5.000 lei


Venituri aferente Produse finite
costurilor stocurilor
de produse

ffil lncluderea in costul activului imobilizat a costurilor de testare dupd ce s-au scd-
nrhca$rile nete din vdnzarea egantioanelor:
hrri incluse = 5.000|ei (total costuride testare) - 1.000 lei (6.000lei (pre! de v6nzare)
-ilno lei (costul bunurilor vendute)) = 4.000 lei
/f0n hi 231 = 722 4'000 lei
lmobilizdri corporale Venituri din
in curs de execulie Produclia de
imobilizdri corporale

s
{U}lei 2131 = 231 4.0001ei
Echipamente lmobilizdri corporale
tehnologice in curs de execulie
(ma9ini, utilaje gi
instalalii de lucru)

ffirlrrnare,la data de 08.04.N, costul utilajuluiA este de 40.000 lei (cost de achizilie) +
5fi1lei (cheltuieli cu punerea in funcliune) + 4.000 lei (costuri de testare dupi ce s-au
fr,tiincasarile nete din v6nzarea egantioanelor) = 49.000 lei.
m A,mortizarea utilajului pe perioada 01.05.N-31.12.N (8 luni) = 49.000 lei / 5 ani x
thi/ l2luni/an = 6.533 lei:

fti'
Ghid pentru pregdtirea candida'tilor la examenul!: "p!'d::
6.533 lei 681 1
2813 6'533 lei

cheltuieli Amortizarea
de exPloatare
instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transPort
imobilizarilor

(d) La data de 07'05.N - achizilia terenului:


476.0001ei
o/o = 4O4 476'000lei
2111 Furnizori
400.000 lei
Terenuri de imobilizdri

76.000|ei 4426
TVA deductibilS

(e1) La data de 08.06.N - achizilia clSdirii:

lei o/o = 4O4 595'000lei


595.000
Furnizori
500.000|ei 212
de imobiliziri
Construclii
95.0001ei 4426
TVA deductibilS

(e2)Amortizareacladiriipeperioada0l.0T.N-31.12.N(6luni)=500.000|ei/10anix
6 luni / 12 luni/an = 25'000 lei:

25.0001ei 681 1
2812 25'000lei
Amortizarea
Cheltuieli
de exPloatare
construc!iilor
privind amortizarea
imobilizdrilor

(f)Valoareadeinventaraterenului,de300.000lei,estemaimicddec6tvaloarea
contabila,de400.000lei,deciterenulestedepreciatgiserecunoagteopierderedin
depreciere de 100.000 lei:
100.000 lei 6813 = 2911 100'000lei
Ajustdri Pentru
Cheltuieli de exPloatare
dePrecierea terenurilor
Privind ajustdrile Pentru
amenajirilor
dePrecierea imobilizdrilor 9i
de terenuri

(g)ValoarearSmasSaclddiriilasfArgitulanuluiN=500.000|ei(cost)-25.000|ei
(amortizare) = 475'000 lei
Valoare justd = 600.000 lei
Diferenld pozitivi din reevaluare = 600'000
lei - 475'000 lei = 125'000 lei

- Eliminareaamortizdriicumulate:
- -'.-rBi.|TATE

25.0001ei 2812 = 212 25.0001ei


Amortizarea Constructii
construc!iilor

- 5i inregistrarea diferenlei din reevaluare;


'15.000 lei 212 = 105 125.000 tei
Constructii Rezerve
din reevaluare

l2l Extras din bilanlulcontabil;icontulde profit;i pierdere la sfAr;itulanului N:


- sf6rgitul anului N, imobilizarile corporale vor figura in bilanl cu valorile:
' Utilaj A (cont 213i ) = 49.000 lei (cost) - 6.533 lei (amortizare) = 42.467 lei
. lmobilizari corporale in curs (cont 231) = 546.990 lei (cost de produclie) + 60.000 lei
icosturile indatordrii capitalizate) = 600.000 lei
' Terenuri (cont 21 1 1) = 466.669 lei (cost) - 100.000 lei (ajustiri pentru depreciere)
= 300.000 lei (valoare de inventar)
' Clddiri (cont 212) = 600.000 lei (valoare justi)
#,n urmare, extrasul din bilanl privind imobilizSrile corporale se prezintd astfel:
- lei-
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
inceputul Sfirgitul
exerci!iului exerciliului
financiar financiar
A B 1 2
I II.IMOBILIZARICORPORALE
l. Terenuri ti construclii (ct. 21 1 + 212 - 2811 - 08 300.000 +
2812 - 2911 -2912) 600.000 =
900.000
2. tnstalalii tehnice gi ma5ini (ct. 213 + 223 - 09 42.467
2813 - 2913)
3. Alte instalalii, utilaje gi mobilier (ct.214 + 224 10
- 2814 - 2914)
4. lnvestilii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. lmobilizdri corporale in curs de execulie 12 600.000


ct.231 -2931)
6. lnvestilii imobiliare in curs de executie 13
ct.235 - 2935)
7. Active corporale de explorare gi evaluare a 14
resurselor minerale (c1.216 - 28116 - 2916)
8. Active biologice productive (ct.217 + 227 - 15
2817 -2917)
9. Avansuri (c1.4093) 16
TOTAL {rd.08la 16) t7 1.542.467
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

Totodatd, in structura capitalurilor proprii va figura contul 105 cu soldul de 125.000 lei.

in contul de profit gi pierdere, legat de tranzacliile cu imobilizdri corporale la sf6rgitul


anului N, vor figura:
. Contul 681 1 = 6.533 lei (amortizarea utilajului) + 25.000 lei (amortizarea clidirii) =
31.533 lei
. Contul 6813 = 100.000 lei (deprecierea terenului)

Prin urmare, extrasul din contul de profit gi pierdere se prezintd astfel:


- lei-
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exercigiul financiar
Precedent Curent
A B 1 2

10. a) Ajustdri de valoare privind imobilizirile 25 t31.533


corporale gi necorporale (rd.26 - 27\
a.l) Cheltuieli (ct. 681 1 + 681 3 + 6817) 26 131.533

a.2) Venituri (ct. 781 3) 27 0

(3) lnregistrdrile contabile aferente anului N+1:


(hl) Similar anului N, cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupd naturi in contul
de profit gi pierdere:
Cost de producgie in anul N+1 = Materii prime (140.000 lei) + Salarii (125.000 lei) +
Amortizdri (155.000 lei) + Cheltuieli indirecte repartizate (130.000 lei) = 550.000 lei
Similar, se va recunoagte o imobilizare in curs:

550.0001ei 231 = 722 550.000 lei


lmobilizdri corporale Venituri din
in curs de execulie Produclia de
imobilizdri corporale

(h2) Pe perioada 01.01.N+1-31.12.N+1, costurile indatordrii legate de perioada de


produclie se vor include in costul de producgie.
Costurile indatoririi aferente perioadei 01.01.N+1-31.12.N+1 = 1.000.000 lei x 8olo x
12 luni / 12 luni = 80.000 lei:

- Recunoagterea cheltuielilor cu dob6nda:

80.000 lei 666 = 1682 80.0001ei


Cheltuieli Dobdnziaferente
privind dobdnzile creditelor bancare
pe termen lung

- lncluderea costurilor indatordrii in costul de produclie:


CONTABITITATE

80.000 lei 231 722 80.000 lei


lmobilizdri corporale Venituri din
in curs de execulie producgia de
imobiliziri corporale

(it1 Vdnzarea terenului la prelul de v6nzare:

535.500 lei 461 =


o/o
535.5001ei
Debitori diver;i 7583 450.000|ei
Venituri din
vdnzarea activelor
gialte operaliuni
de capital
4427 85.500 lei
TVA colectatd

(i2) Scoaterea din evidenld a terenului pentru costul de 400.000 lei:


zl00.000lei 6583 = 2111 400.000 lei
Cheltuieli privind Terenuri
activele cedate
9i alte operaliuni
de capital

{i3) Odatd cu v6nzarea terenului, ajustarea pentru depreciere rimAne fdri obiect gi
se anuleazS:

100.000|ei 2911 7813 100.000 lei


Ajustiri pentru Venituridin
deprecierea terenu rilor ajustdri pentru
gi amenaj6rilor deprecierea
de terenuri imobilizirilor

Fe hngi aceste operaliuni, in anul N+1 pentru imobilizirile aflate in gestiune, Alfa mai
iregistreazi:
Amortizarea anuald a utilajului A = 49.000 lei/ 5 ani = 9.800 lei:

9-80O lei 6811 = 2813 9.800|ei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizirilor
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudrni

- Amortizarea anuald a clidirii:


Valoare justd la 31.12'N = 600.000 lei
14 luni
Duratd de amortizare rdmasi = 10 ani x 12 luni/an - 6 luni = 1
Amortizare lunari = 600.000 lei / 114luni = 5'263 lei
Amortizare anualS = 5.263|ei/luni x 12 luni/an = 63'156 lei

63.156 tei 6811 = 2812 63.156 lei

Cheltuieli Amortizarea
de exPloatars construcliilor
Privind amortizarea
imobilizdrilor

-Transferulanualalrezerveidinreevaluarelarezultatulreportat:
. Amortizare anuald calculatd la valoarea justi 63'156 lei

- cost
Amortizare anual6 calculati la 50'000 lei

= Valoare anuald de transferat 13'156 lei

13.156 lei 105 = 1175 13'156 lei

Rezerve Rezultatul reportat


din reevaluars teprezentind surplusul
realizat din
rezerve din reevaluare

(4) profit;i pierdere la sfargitul anu-


Extras din bilanlul Gontabil 9i contul de
lui N+l:
N+1 cuvalorile:
Prinurmare,imobilizarilecorporalevorfigurainbilan!lasfdrgitulanului
. Utilaj (cont 2131) 42.467|ei (valoare rdmasi la sfargitul anului N) - 9.800 lei
=
(amortizarea anului N) =32'667lei
. lmobiliz6ri corporale in curs (cont 231) = 600.000 lei
(sold la sf6rgitul anului N) +

550'000lei(costuldeproducliealanuluiN)+80.000lei(costurileindatorariicapi-
talizate) = 1.230.000 lei
. Clddiri (cont 212) = 600.000 lei (valoare justd la sf6rgitul anului
N) - 63.156 lei
(amortizarea anului N) = 536'844lei

Totodatd, in structura capitalurilor proprii vor figura:


, contul 105 = 125.000 lei (sold la sf6rgitul anului N) - 13.156 lei (transfer la rezultat

rePortat in anul N+1) = 11 1'844 lei


. Contul 1175 = 13.156 lei'
prezintd astfel:
Extrasul din bilanl privind imobilizSrile corporale se
lt
etementului
Nr. rd. Sold la:
inceputul SfAr;itul
exercifiului exerciSiului
financiar financiar
A
B 1
A- Ir. trroelLtzAnt conpoRALE 2
'. Terenuri
;i .onrtrr.tii 1.[]]lnl_l!Jf
2812 - 2911 _29121 08
536.844
2. lnstalatii rahnir^ -;
-F rur\Lt,zt5+223
2813-2913) - 09
32.667
3 -qlte. instalalii, utilaje mobilier
- 2814 2914 _ ;i 1g1ila;d i0
-----------:__
r. lnvestilii imobiliare@
11
:. mobilizdri .orprrffi
i

:t 231 _ 2931) 12
------------_-:_
- 1.230.000
5- tnvestilii imobiriare
ct- 235 - 2935)
ffi 13
- Active corporut"
-:sursetor
o"
minerale (ct.""ptoiuil"*=ilo"
216 _ ZeiA _ igtZi
u--
- 14

3 Active biologice proOuaiu"


2817 - 2917)
ta. zt] *lzzl- l5
i.Avansuri(ct.4093)
---------- 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
1.799.511
lesat de tranzacliire cu imobirizdri
;:iltrli1:*t"fJ;ipierdere' corporare ra sf6rsitur
. .'
= 9.800 tei (amortizarea utitajutui)
f.;:? ,U"?t + 63.1s6 tei (amortizarea
ctadirii) =
- 79.13 .l00.000-
. Contul
-
. contul = lei (reluarea deprecierii terenului)
65g3 = 400.000 lei
. Contul 75g3 450.000
= lei
ir:trasul din contul de profit;i
pierdere se prezintd astfel:

- lei
ysrrsrrrrrria Inqlcatorilot
Nr. rd. Exerciliul financiar
Precedent I Curent
A
B 1
a) Ajustdri de valoare priril;;,lLdril" 25
2
corporale ;i necorporale (rd
.26 _ 27) (27.044)
chettuieti (ct. oe i r;Ai
a. t )
3-;;;l;- 26
a.2) venituri (ct.7gr3) 72.956
27
100.000
Ghid pentru pregdtirea candidatilo'!
u''^"!*:?il'u!:
anului N+2:
(5) inregistririle contabile aferente
lei) = 510'000 lei
Ul)CostdeproduclieinanulN+2=Materiiprime(40'000lei)+Salarii(135'000lei)
indirecte repartizate (180'000
+ Amortiziri (155.000 t"i) i Cft"mieli
imobilizare in curs:
Similar, se va recunoagte o
231 = 722 510'000lei
510.0001ei Venituridin
lmobilizdri corPorale
in curs de execulie Produclia de
imobilizdri corPorale

de
costurile indatoririi legate de Perioada
(i2) Pe perioada 01'01'N+2-30'09'N+2'
producgie'
l-tdu.tl't" vor include in costul de
= 1.000.000 lei x 8% x
CosturileindatorSriiaferenteperioadei0l.0l.N+2-30.09'N+2
9 luni / 12 luni = 60'000 lei:
cu dobinda:
- recunoagterea cheltuielilor
1682 60.000lei
60.0001ei 656 =
Dob6nzi aferente
cheltuieli
creditelor bancare
Privind dobinzile pe termen lung

in costul de produclie:
- includerea costurilor indatoririi
722 60.000|ei
60.0001ei 231 =
Venituridin
lmobilizdri corPorale
Produclia de
in curs de execulie
imobilizdri corPorale

(j3)Recepliaclsdiriilacostultotaldel.230.000lei(sold231la31.12.N+1)+
indatoririi capitalizate
N+2) + 60'000 lei (costurile
510.000 lei (cost O" p'oauti;anul
in anul N+2) = 1'800'000 lei:
231 1.800.000 lei
1.800.000 lei 212 =
lmobilizdri corPorale
Construclii
in curs de execulie

0'N+2-31 2'N+2
in regie proprie pe perioada
01 '1 '1
(j4) Amortizarea clidirii oblinute
1.800.000 tei I tO anix
g luni / 12 luni/an = 45'000 lei
(3 luni) =
6811 = 2812 45'000 lei
45'000 lei Amortizarea
Cheltuieli construcliilor
de exploatare
Privind amortizarea
imobilizirilor
>= Sngi aceste operaliuni, in anul N+2, pentru imobilizarile
aflate in gestiune, Alfa mai
r':Eistreaz6:
- Amortizarea anualS a utilajului A = 49.000 lei / 5 ani = 9.800 lei:
3 -t0 lei 6811 = 2813 9.8001ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

Amortizarea anuald a clSdirii - aceeasi valoare ca in anul N+1:


"56 lei 681 1 2812 63.156 lei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare construc!iilor
privind amortizarea
imobilizirilor

- Transferul anual al rezervei din reevaluare la rezultatul reportat - aceeagi valoa-


"e :a in anul N+l:
-
3 :56 lei 105 = 1175 13.156 lei
Rezerve Rezultatul reportat
din reevaluare reprezent6nd surplusul
realizat din
rezerve din reevaluare

i. Trecerea de la modelul reevaludrii la modelul bazat pe cost:


r #irtitul anului N+2, soldul contului 105 este de 111.844|ei (sold la 31.12.N+1)-
-
: 156 lei (transfer la rezultat reportat in N+2) = 98.688 lei:
*.588lei 105 = 212 98.688 lei
Rezerve Constructii
din reevaluare

Exempluliluslrativ 4
-
I -
:

. Societatea Alfa efectueazd urmdtoarea secventa de tranzactii:


(a) ln anul N-1 a construit un ansamblu de locuinte destinate
vdnzdrii, costul de produclie fiind de 20.000.000 lei. in luna
februarie N decide ca un bloc din acest ansamblu sd nu mai
fie v6ndut, ci sd fie utilizat ca sediu central administrativ, fiind
i

mai spalios qi mai modern dec6t sediul actual. Costul blocului


I

este de 5.000.000 lei, metoda de amortizare este cea liniara, i

11',:t*:::o"'a: "*"
du-19_-11_
__* I

bL------- WL
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de aptitudini

(b) La 01.01.N deline un utilaj care are un cost de 300.000 lei


9i oamortizare cumulatd de 50.000 lei. Durata de utilizare
rdmasd este de 5 ani, iar metoda de amortizare folositd este
cea liniarS. in cursul lunii septembrie, entitatea angajeazd
cheltuieli de intrelinere necesare asigurdrii func-tionirii in
condilii normale a activului astfel: consum de materiale
consumabile 1.000 lei; manoperi (salarii 9i asimilate) 2'000 lei;
cheltuieli cu serviciile prestate de o entitate specializata
800 lei. Cota de TVA este de 19010.
(c) La 01.01.N deline un mijloc de transport care are un cost
de 600.000 lei ;i o amortizare cumulatd de 200'000 lei'
Durata de utilizare rimasd la data de 01.01.N este de 5 ani,
iar metoda de amortizare folositi este cea liniard' in cursul
lunii septembrie, entitatea angajeazd cheltuieli ocazionate
de realizarea unui proiect de modernizare. Cheltuielile de
modernizare care au fost recunoscute pAna la sfArSitul lunii
septembrie au fost reprezentate de: consum de materiale
consumabile 20.000 lei; manoperd (salarii Si asimilate)
60.000 lei; consum de energie 15.000 lei; amortizarea
echipamentelor 6.000 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de
o firmd specializatd 80.000 lei' Studiul de fezabilitate ateste
cd, in urma modernizdrii, durata de utilizare a mijlocului de
transport va putea fi prelungitd cu 3 ani 9i ci se vor inregistra
economii de costuri privind intrelinerea curente. Entitatea a
calculat addugarea celor 3 ani incep6nd cu luna octombrie N'
Pe durata modernizirii nu se intrerupe amortizarea activului'
Cota de TVA este de 19ol0.
(d) ln luna decembrie anul N-3 a achizilionat un echipament la

costul de 2.000.000 lei, care a pus in funcliune in aceeagi lunS'


Durata de utilizare a fost estimatd la 10 ani, iar metoda de
amortizare este cea liniard'Tot atunci se aprobase un plan al
inspec-tiitor generale care prevedea inspecqii la fiecare 3 ani'
in luna decembrie N are loc prima inspecfie, al cdrei cost total
este de 60.000 lei. A doua inspeclie are loc la sfdrgitul
anului N+2 deoarece existau indicii privind existenla unor
riscuri de exploatare, iar costul acesteia este de 70.000 lei.
(e) La 01.01.N deline un teren evaluat la valoarea justd de
50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibild fiind de 10.000 lei'
in cursul anului N, pe teren va fi construit un ansamblu de
cl5diri destinate v6nzdrii, costurile construcliei ridic6ndu-se la
suma de 200.000 lei.
i (f)
:

in decembrie N achizilioneazd o instalalie pentru exploatarea


petrolului in valoare de 500.000 lei, pe care o pune in
funcliune in aceeagi lun5. La data punerii in funcliune,
entitatea a estimat cd la finalizarea exploatdrii va efectua
cheltuielicu demontarea ;i mutarea instalaliei, precum
gi cheltuieli cu restaurarea amplasamentuluiin valoare
actualizat5 de 10.000 lei. Metoda de amortizare este cea
liniarS, durata de utilizare economicd estimatd inilial 10 ani.
Cota deTVA este de 19o/o.La sf6rqitul anului N+1, costurile cu
restaurarea amplasamentului in valoare actualizatd sunt de
13.000 lei, iar la sf6rgitul anului N+2, de 1 1.000 lei.

Conform OM FP nr. 1.802/201 4, cu modifi cirile ;i completdrile


ulterioare:
(1) Contabilizali pentru anii N, N+1 9i N+2 tranzacliile de mai
sus in ordine cronologicd;
(2) Prezentali, legat de tranzacliile de mai sus privind
imobilizdrile necorporale, un extras din informaliile care
trebuie prezentate in notele la situaliile financiare aferente
anilor N, N+1 gi N+2.

M[rare:
r Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:
&'" iotinerea produselor finite (ansamblul de locuinle) in anul N-l:
:uLJx:r: :r30 lei 345 = 711 20.000.0001ei
Produse finite Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

d ldati cu schimbarea destinaliei blocului in luna februarie N, acesta este trans-


wmr: :€ a stocuri la imobilizari corporale:
l.n|[t] lrin lei 212 = 345 5.000.000 lei
Construc!ii Produse finite

,eJl r.mortizarea perioadei 01.03.N-31.12.N (10 luni) = 5.999.000 lei / 10 ani x 10 luni /
I un, zt = 416.667 lei:
'"

u't5€- ei 6811 = 2812 416.6671ei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare construc!iilor
privind amortizarea
imobilizarilor
Ghid pentru pregatirea candidalilor la examenul de aptitudini

(b1) inregistrarea consumului de materiale consumabile:


6028 3028 1.000 lei
1.000 lei
Cheltuieli privind Alte materiale
alte materiale consumabile
consumabile

(b2) lnregistrareamanoPerei:
in inregistrarile
Manopera este inclusS in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta
drepturilor salariale gi obligaliilor sociale aferente lunii septembrie N.
641,645 42,43 2.000|ei
2.000 lei =
Cheltuieli cu salariile Personal gi

personalului conturi asimilate


Cheltuieli privind Asiguriri sociale,
asigurdrile 5i
proteclia sociald ;i
proteclia socialS conturi asimilate

(b3) inregistrarea facturii primite de la prestatorul extern:

lei
952
o/o = 4Ol 952 lei
800lei 62a Furnizori
Alte cheltuielicu
serviciile executate
de terli
152 lei 4426
TVA deductibild

(b4) Amortizareautilajului:
valoarea amortizabil;'
Cheltuielile ulterioare nefiind capitalizate, acestea nu afecteaza
aceea;i cu cea a Iunilor anterioare'
Prin urmare, amortizarea lunii septembrie este
Amortizarea lunii septembrie = (300.000 lei - 50.000 lei) / 5 ani / 12 luni/an = 4j67 lei

4]671ei 6811 = 2813 4.1671ei


Cheltuieli Amortizarea
de exPloatare instalaliilor 9i

Privind amortizarea mijloacelor de transPort


imobilizirilor

prin urmare, amortizarea aferenta anului N este de 50.000 lei ((300.000 lei - 50.000 lei) /
5 ani).

(c1) inregistrarea consumului de materiale consumabile:


20.0001ei 6028 = 3028 20.0001ei
Cheltuieli privind Alte materiale
alte materialg consumabile
consumabile
lnregistrarea manoperei:
a este inclusi in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta in inregistrdrile
drepturilor salariale
gi obligagiilor sociale ale lunii septembrie N:

641,645 = 42,43 60.000|ei


Cheltuieli .cu salariile Personal 9i
personalului conturi asimilate
Cheltuieli privind Asiguriri sociale,
asigurdrile gi protec!ia sociald gi
protec!ia socialS conturi asimilate

Consumul de energie este inclus in valoarea facturii primite de la furnizor:


o/o
= 401 17.850 lei
60s Furnizori
Cheltuieli privind
energia giapa
4426
TVA deductibilS

Amortizarea echipamentelor utilizate in activitatea de modernizare:

let' 681 1 2813 6.0001ei


:i Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor gi
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizirilor

inregistrarea facturii primite de la prestatorul extern:


o/o
401 95.2001ei
628 Furnizori
Alte cheltuieli cu
serviciile executate
de tergi
4426
TVA deductibild

valorii activului cu costul modernizirii:


= 20.000 lei + 60.000 lei + 15.000 lei + 6.000 lei + 80.000 lei =

2133 722 181.000|ei


Mijloace de transport / Venituri"din
Costuri de modernizare producfia de
imobilizdri corporale
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

(c7) Amortizarea:
Amortizarea lunii octombrie N trebuie recalculatd linand cont de majorarea valorii
amortizabile prin capitalizarea costurilor modernizdrii, dar;i de extinderea duratei de
viald utile cu 3 ani.
Din datele iniliale ale problemei putem calcula amortizarea anuali:
Valoare amortizabilS = 600.000 lei - 200.000 lei = 400.000 lei

Amortizare anualS - 400.000 lei / 5 ani = 80.000 lei

Practic, p6nd in luna septembrie N inclusiv s-a recunoscut o amortizare de 60.000 lei
(80.000 leix 9 luni/ 12 luni).
Pentru calculul amortizdrii lunii octombrie, valoarea amortizabile este de 521'000 lei
- -
(600.000 lei 200.000 lei 60.000 lei (amortizarea cumulatd 01.01.N-30.09.N) +
181.000 lei (modernizarea addugatd la valoarea activului)).
Durata de amortizare rdmasi p6nd la prelungirea cu inci 3 ani= 5 anix 12 luni/an - 9 luni
= 51 luni
Durata rimasi in urma prelungirii perioadei de amortizare = 51 luni + 3 ani x 12 luni/an
= 87 luni, incep6nd cu 01.10.N
Amortizare lunard = 521.000 lei / 87luni = 5.989 lei

Amortizarea perioadei 01.10.N-31.12.N = 3 luni x 5.989 lei/lund = 17.967 lei


Amortizarea anului N = 60.000 lei (01.01.N-30.09.N) + 17.967 lei (01.10.N-31.12.N) =
77.967 lei

77 .967 lei 1
681 = 2813 77.967 lei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor;i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

(d1) Amortizarea anualS a echipamentului = 2.000.000 lei / 10 ani = 200.000 lei

Deci la data de 01.01.N soldul inilial al amortizirii este cel de la 31.12.N-1, adici
200.000 lei (N-2) + 200.000 lei (N-1) = 400.000 lei.

(d2) Recunoagterea amortizerii anului N:

200.000 lei 681 1 = 2813 200.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport /
imobilizdrilor / Activ fizic
Activ fizic
::\.-ABILITATE

d3l Recunoagterea chertuieriror cu inspeclia


generard in runa decembrie N:
d3'l) recunoa$terea chertuieriror cu inspeclia
generard ra chertuieri dupd
natura ror:
50,.0001ei Clasa 6
conturide chertuieri =
."iiliill?;t; l,;,1^,,
60.000 rei

Conturi de stocuri
Conturide tergi
Conturi de trezorerie

:32) capitalizarea cheltuielilor cu inspeclia


generald:
ff;300lei 2137 = 722 60.0001ei
Echipamente
Venituri din
tehnologice produclia de
(magini, utilaje gi
imobilizdri corporale
instalalii de lucru) /
lnspeclie generald

entitatea are doud componente:


--e 311.12.N,

- componenta fizicd, a cSrei varoare contabird


este de 1.400.000 rei (2.000.000 rei _
3 ani x 200.000 lei/an);

- cornponenta de cheltuieli ulterioare,


a cdrei valoare contabild este de
60.000 lei.

s" Reclasificareaterenuluiin categoria stocurilor;


S.J00lei 371 = 2171 50.000 lei
Mdrfuri Terenuri

{ei Transferul rezervei din reevaluare


la rezultatul reportat:
"flnM-ffi lei to5 =
Rezerve
';,7s to.ooo lei

din reevaruare 1J.:ll:illT::il[:,,


realizat din
rezerve din reevaluare

lkfl mregistrarea cheltuielilor aferente


construcliei realizate din produclie proprie:
;nml]ll*ffi hi Clasa 6 = clasele 2,3,4,5 200.000 rei
conturi de chertuieri Conturide imobilizdri
Conturi de stocuri
Conturi de terli
Conturi de trezorerie
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

(e+; inregistrarea producliei proprii:

200.000|ei 331 711 200.000|ei


Produse in curs Venituri aferente
de executie costurilor stocurilor
de produse

(e5) Receplia ansamblului de clSdiri:

200.0001ei 345 = 331 200.000 lei


Produse finite Produse in curs
de execulie

5i:
200.000|ei 371 345 200.000|ei
Mirfuri Produse finite

(f) in decembrie N, entitatea va recunoa;te activul la costul de achizilie 9i va inclu-


de in acesta valoarea estimati a costurilor pentru demontarea gi mutarea activului:
' 595.0001ei o/o = 4O4 595.0001ei
500.0001ei 2131 Furnizori
Echipamente de imobiliziri
tehnologice
(matini, utilaje 9i
instalalii de lucru)
95.0001ei 4426
TVA deductibild

$i recunoagterea provizionului inclus in cost:


10.000 lei 2131 = 1s13 10.000|ei
Echipamente Provizioane
Tehnologice pentru dezafectare
(ma9ini, utilaje gi imobilizdri corporale
instalalii de lucru) gi alte acliuni similare
legate de acestea

lnregistriri contabile in anul N+1:


(a) Amortizarea bloculuiva fi cea anualS, respectiv 5.000.000 lei/ 10 ani = 500.000 lei.

(b) Pentru utilaj, amortizarea anului N+1 va fi egal6 cu cea din N, adicd tot 50.000 lei.

(c) Pentru mijlocul de transport, amortizarea anului N+l va fi de 12 luni x 5.989 lei/
lund = 71.868 lei.
:.:H--r: *-:.ATE

C Pentru echipament in anul N+1 se va inregistra:


- amortizarea componentei fizice pe durata r6masd de
7 ani (10 ani - 3 ani);
- arnortizarea componentei de cheltuieli ulterioare pe
durata dintre inspeclii, res-
p€ctiv 3 ani.

Amortizarea activurui fizic (1.400.000 rei / 7 ani


'c" =200.000 rei/an):
m*CI00 lei 68tl = 2813 200.0001ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instala!iilor gi
privind amortizarea mijloacelor de transport /
imobiliz6rilor / Activ fizic
Activ fizic

ffi Amortizarea componentei de inspeclie general6:


/Nd{-rrE amortizabild 60.000 lei
=
&urari = 3 ani
{ummi2are = 60.000 lei/ 3 ani= 20.000lei/an

]["irl[ llei 6811 2813 20.000 tei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor;i
privind amortizarea mijloacelor de transport /
imobilizirilor/ lnspeclie generald
lnspectie generald

E' incepand cu luna ianuarie N+1, entitatea va calcula gi inregistra


amortizarea in-
smariei pentru explorarea petrolului:
il68;re amortizabila = 500.000 lei + 10.000 lei 510.000
= lei
&'r€{'rizarea anului N+1 = 5.l0.000 lei / 10 ani = 5.l.000 lei
5- J!0 lei 68t l = 2813 5 j.000lei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor gi
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

N*: La sf6rgitul anului N+l, entitatea va recunoaste majorarea provizionului


cu
l.]Ct0 lei (13.000 lei - 10.000 lei):
i-t$i fiei 2131 = 1513 3.0001ei
Echipamente Provizioane
Tehnologice pentru dezafectare
(ma;ini, utilaje gi imobilizdri corporale
instalalii de lucru) gi alte acliuni similare
legate de acestea
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de aptitudini

(e3) La sf6rgitulanului N+1, valoarea rdmasd este de 462.000|ei (510.000|ei(cost) -


51.000 lei (amortizare) + 3.000 lei (cretterea provizionului)).

inregistriri contabile in anul N+2:


(a) Amortizarea bloculuiva fi cea anualS, respectiv 5.000.000 lei/ 10 ani = 500.000 lei.

(b) Pentru utilaj, amortizarea anului N+2 va fi egalS cu cea din anul N, adicd tot
50.000 lei.

(c) Pentru mijlocul de transport, amortizarea anului N+2 va fi de


'12
luni x 5.989 lei/
lund = 71.868 lei.

(d) Pentru echipament, in anul N+2 se va inregistra:


(d t 1 Amortizarea activului fizic (1 .400.000 lei / 7 ani = 200.000 lei/an):

200.000 lei 6811 = 2813 200.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport /
imobilizirilor / Activ fizic
Activ fizic

(d2) Amortizarea componentei de inspeclie generali:

20.000 lei 6811 = 2813 20.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor;i
privind amortizarea mijloacelor de transport /
imobilizirilor / lnspeclie generalS
lnspeclie generald

(d3) Recunoagterea cheltuielilor cu inspeclia generalS in luna decembrie N+2:

(d3.1) scoaterea din eviden!6 a valorii contabile a inspecliei anterioare:


Cost inspeclie anterioard = 60.000 lei
Amortizare cumulatd = 2 anix 20.000 lei/an = 40.000 lei
Valoare contabilS = 20.000|ei
'SG.fimlei o/o
a[i{6 tei
2813
= 2lg1 6o'ooo lei
Amortizarea Echipamenre
instalaliilor tehnologice
gi
(magini, utilaje
mijloacelor de transport gi
/ instalalii de lucru)
lnspec{ie generald /
:ry-0i lei 6583
lnspeqie generald
Cheltuieli privind
activele cedate
gialte operaiiuni
de capital/
lnspeclie generald
(valoare rdmasd)

rr.3 ,- rs6g..agterea
cheltuielilor qu
cu o
a uou?
doua tnspeclie
rr-: ,cr: in generald la cheltuieli
dupa na_
T-trf,olei
Clasa 6
Conturide cheltuieli
= Clasele 2,3,4,5 70.000 lei
Conturide imobilizdri
Conturi de stocuri
Conturi de terti
Conturi de trezorlrie
r3{ Recunoagterea componentei
de inspeclie generald:
T.j00lei 2tg1 =

::l'fi,TrTf Ve",lii 0,"


Produclia de
To ooo rei

(magini, utilaje
instalagiide
5i imobilizari corporale
lucru) /
lnspeclie generald

; I " '2.N+2, entitatea


are doud componente:

valoare contabit;
este de r.000.000 rei (2.000.000
;*::H,:'rei rei -
- srnponenta de chertuieri
urterioare, a cdrei varoare
contabirii este de 70.000
rei.
e Fentru instaralia pentru
exploatarea petrorurui:

L "*il'i)J1;Hi[1il:1J:#j: Jtij;:liii,l1 s62 ooo tei, e anird ma; ),


La sf6rgitul anului
I
l-"nCI /€i (1 3.000 lei
N+2, entitatea va re
cunoaste diminuarea
- 1 I .000 lei): provizionului cu
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de aptitudini

(2.000|ei) 2131 = 1513 (2.000 lei)


Echipamente Provizioane
Tehnologice pentru dezafectare
(ma;ini, utilaje gi imobilizdri corporale
instalalii de lucru) 9i alte acliuni similare
legate de acestea

La sf6rgitul anului N+2, valoarea 16masd este de 408.667 lei (462.000 lei (valoare rimasd
N+1) - 51.333 lei (amortizare N+2) - 2.000 lei (diminuarea provizionului)).

in anul N+3, amortizarea anualS va fi de 51.0831ei (408.667|ei / 8 ani rdmagi).

(2) Prezentareainformaliilor:
Legat de tranzacliile de mai sus, extrasul din notele la situafiile financiare se prezintd
astfel:

Transferul activelor:
in cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinge care inilial
erau destinate vdnzdrii gi care ulterior igi schimbd destinalia, urm6nd si fie folosite de
entitate pe o perioadi indelungatd sau sd fie inchiriate unor terli, in contabilitate s-a
inregistrat un transfer de la stocuri la imobilizdri corporale. Transferul s-a efectuat la
data schimbdrii destinaliei, la valoarea la care activele erau inregistrate in contabilitate
(reprezentatd de cost).
in cazul in care un activ care a fost recunoscut inilial la terenuri este folosit ulterior
pentru construirea de ansambluri de locuinle destinate v6nzdrii, valoarea terenului se
evidenliazd distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate.
Cum terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din
reevaluare corespunzitoare acestuia s-a transferat in contul 11 T5,,Rezultatul reportat
reprezent6nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare".

Cheltuielile ulterioare efectuate in legituri cu o imobilizare corporalS:


Cheltuielile ulterioare efectuate in legaturd cu o imobilizare corporalS sunt cheltuieli
ale perioadei in care sunt efectuate sau majoreazd valoarea imobilizirii respective, in
funclie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influenla
asupra duratei de viald rimase a imobilizirilor), potrivit criteriilor generale de recu-
noagtere.
Cheltuielile ulterioare efectuate in legdturi cu o imobilizare corporald se recunosc in
contul de profit 9i pierdere dupd natura lor 9i nu se vor capitaliza dacd ele asiguri men-
tinerea nivelului inilial de performanla si utilizarea continud a activului.
Cheltuielile ulterioare efectuate in legdturd cu o imobilizare corporali se capitalizeazd
dacd acestea conduc la cre;terea duratei de utilizare a activului ;i la economii de cos-
turi.
in costul unei imobiliziri corporale sunt incluse gi costurile estimate inilial cu de-
montarea gi mutarea acesteia la scoaterea din funcliune, precum gi cu restaurarea
rGr*urur pe care este pozilionata
imobirizarea, atunci cdnd aceste
sume pot fi
obtisalie. tesat; de Jemontare, mutare
31]:t:i:::-.::._"lif "
gi de refacere a amplasamentului. a imobitizirii

€stimate cu demontarea gi mutarea


imobirizSrii corporare, precum gi
cere cu
H,r^,:::T:y1iir.".r;^.:""sc.invatoareaacesteia,incoresponden!;cuun
provizioane (contul 1 5 1 3,,provizioane pentru;;;f"..r*' ;l"offiJi:|tT
nr,tiuni similare legate de acestea,,).
ul aferent este evaruat utiriz6ndu-se
moderur bazat pe cost, modificarea pro_
se recunoagte astfel:
aff.irile datoriilor trebuie adiugate la costul
activului sau trebuie deduse din
Gnia€estuia in perioada curenti;
rea dedusS din costur activurui nu trebuie
s5 depdgeascd varoarea sa conta_
Daci o scidere a datoriei depdgegte varoarea contabird
a activurui, exceden-
Irrebuie recunoscut imediat in proni r., fi"raur".
rcvizii generale regulate:
ryecri'lor sau reviziiror generare regurate, efectuate
pentru depistarea defec_
fiecirei insp-ec1ii g*"or"
i;3r::*l:l:=.llrri
drept chettuiara sau in varoarea iontruiia
costut acesteia poate fi re_

o-mlocuire, daci sunt respectate criteriile " "i"r""1rrrii.J *#ffi,'::;_


de recunoagtere.
nrnoagteriicosturui inspecliei ca o componentd
a activurui, varoarea compo-
rnortizeazd pe perioada dintre doui inspecgii
planificate.
{e unor eremente de imobirizdri corporare
pot necesita inrocuirea ra inter-
de.tiln.costul pdrliiinrocuite se recunoait" in uuto"r"a
contabirdr a unut
unui
& imobiliziri corporare dacd sunt i;il;i,;:riteriire
Hrile de recunoagtere pen_
corporale.

corporale:

- lei-
Ghid pentru pregdtirea candidatilor la examenul de aptitudini

Cost Terenuri ClSdiri Utilaje Mijloace Echipa- Echipa- Total


de mente / mente /
transport activ fizic cheltuieli
ulterioare
Costuri pentru 10.000 (f ) 10.000
demontarea;i
mutarea activelor

Sold la 31.1 2.N 0 5.000.000 810.000 781.000 2.000.000 60.000 8.651.000


N+1:
Majorarea 3.000 (e2) 3.000
costurilor pentru
demontarea ;i
mutarea activelor

Sold la 31.12.N+1 o 5.OOO.OO0 813.000 781.000 2.OOO.OOO 60.000 8.6s4.000


Derecunoa5tere (60.000) (60.ooo)
inspeclie generali (c3.1 )

Costuri cu 70.000 (c4) 70.000


inspec!ia generali

Diminuarea (2.000) (2.000)


costurilor pentru (e2)
demontarea gi
mutarea activelor

Sold ]a 31.12.N+2 o 5.000.000 811.000 781.O00 2.000.000 70.ooo 8.662.OO0

Situatia amortizirii:
- lei-

Amortizare Terenuri Clidiri Utilaje Mijloace Echipa- Echipa- Total


de mente / mente /
transport activ fizic cheltuieli
ulterioare
Sold la 31.12.N-1 50.000 200.000 400.ooo 650.OO0

Amortizarea 416.667 50.000 77.967 200.000 744.634


exerciliului N (a3) (b4) (ct1 (dz)

Sold la 31.12.N 416.667 t00.000 277.967 600.000 1,394.634


Amortizarea s00.000 s0.000 (b) 71.868 (c) 200.000 20.000 (d) 892.868
exerciliului N+1 (a) + 51.000 (d)
(el) =
101 .000

Sold la 31.12.N+1 916.667 20r.000 349.83s 800.000 20.000 2.287,502


Amortizarea 500.000 so.0oo (b) 71.868 (c) 200.000 20.000 (d2) 893.201
exerciliului N+2 (a) + 51.333 (d 1)
(el) =
101 .333

Amortizarea (40.000) (40.000)


inspec!iei (d3.1)
derecunoscute
Sold la 31.12.N+2 1.416.667 302.333 421.703 1.000.000 o 3.140.703
CONTABILITATE

Exemplu| ilustrativ 5

Societatea Alfa efectueazd urmdtoarea secvenld de tranzaclii:


(a) La data de 3'1.12.N-1 intentioneazi s6 cumpere clSdirea A
cu scopul de a fi inchiriat6 terlilor in baza unui contract
de leasing operalional. in vederea cdutdrii unui v6nzdtor,
societatea face apel la serviciile unei agenlii imobiliare,
care va percepe un comision de 2olo din costul de achizilie.
Clddirea este cumpdratd la pregul de 1.000.000 lei. La data
achiziliei, entitatea a pldtit notarului urmdtoarele taxe:
solicitarea extrasului de carte funciard pentru autentificare
in regim de urgenld 200 lei; taxa de intabulare 5.000 lei;
onorariul notarului 20.000 lei. ClSdirea se amortizeazd liniar in
1 0 ani. La 31 .1 2.N, aceasta este reevaluati la valoarea justd de

1.100.000 lei.
(b) La data de 31.12.N-2 a achizilionat o clddire, B, la costul
de 100.000 lei, amortizatd liniar in 10 ani. lnilial clSdirea a
fost achizilionatd cu scopul de a fi utilizatd ca sediu central
administrativ. incep6nd cu luna martie N, Alfa a hotdr6t s6
inchirieze integral cl5direa firmei Beta in leasing operational.
La 31.12.N, cl5direa este reevaluatd la valoarea justi de
95.0001ei.
(c) La data de 31.12.N-1 a achizilionat o clSdire, C, la costul de
1.000.000 lei, amortizatd liniar in 20 de ani, care este inchiriatd
terlilor in leasing operalional. La 01.03.N incep lucrdrile
de amenajare a cl6diriiin vederea v6nzdrii ei ulterioare. in
luna martie sunt efectuate cheltuieli de 25.000 lei. Pe toatd
perioada amenajirii au fost efectuate cheltuielitotale de
100.000 lei. La 01 .07.N, aceste lucrdri sunt receplionate ti
clddirea este vandute la prelul de vinzare de 1.500.000 lei. Pe
durata modernizdrii nu se intrerupe amortizarea activului.
(d) in anul N-2 achizilioneazd terenul F la costul de 100.000 lei.
lnitial, destinalia terenului nu a fost determinatd. La data de
31.12.N-l,terenul este reevaluat la valoarea justi de
180.000 lei. in anul N, societatea decide sd il foloseascd
pentru a construi un ansamblu de locuinle destinate v6nzdrii.
(e) La data de 01.10.N+1, entitatea decide si utilizeze din nou
clddirea B ca sediu central administrativ.
in cazul reevaludrii considerim cd metoda aleasd a fost eliminarea
amortizirii din valoarea contabild brut6 a activului, iar valoarea
net5, determinati in urma corectdrii cu ajustdrile de valoare,
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

este recalculatd la valoarea reevaluatd a activului. Surplusul din


reevaluare inclus in capitaluri proprii este transferat direct in
rezultatul reportat pe mdsura amortizirii activului'
in acest exemplu se neglijeazd influenla TVA.
Conform OMFP nr. 1.80212014, cu modificirile 9i completirile
ulterioare:
(l ) Contabilizafi tranzacliile de mai sus in ordine cronologicS;
(21 Prezentafi, legat de tranzactiile de mai sus privind
investiliile imobiliare, un extras din informaliile care
trebuie prezentate in notele la situaliile financiare pentru
anul N.

Rezolvare:

(1) Contabilizareatranzacliilor:
(a) ClSdirea A va fi recunoscuti ca investilie imobiliari. Pentru evaluarea costului $i
calculul amortizirii aplic6m aceleaSi reguli ca in cazul imobilizdrilor corporale:
. Pre! de cumpdrarg 1.000.000 lei

+ Comision agenlie imobiliari = 1'000.000\eix2o/o 20.000|ei

+ Taxe notariale = 200 lei+ 5.000 lei + 20.000 lei 25'200 lei

= Cost investilie imobiliari 1.045.200 lei

(a1) Recunoagterea iniliald la 31.12.N-1:

1.045.2001ei 21514 = 4O4 1.045.200 lei


lnvestilii imobiliare Furnizori
de imobilizdri

(a2) Amortizarea anului N (1 .045.200 lei / 10 ani = 104.520 lei/an):

104.520 lei 1
681 = 2815/A 104.520 lei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare investitiilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizirilor

(a3) Reevaluarea clidirii A la data de 31.12.N:


Valoare rdmasd la 31.12.N = 1.045.200|ei- 104.520|ei= 940.680lei
Diferenli pozitiva din reevaluare = 1.100.000 lei - 940.680 lei = 159.320 lei
f,ThfIABILITATE

h3-l) anularea amortizdrii cumulate:

l04520lei 28151A = 21SlA 104.5201ei


Amortizarea lnvestilii imobiliare
investiliilor imobilia re

{a32) Si plusul de valoare:

I59320lei 2151A = tO5/A 159.3201ei


imobiliare
lnvestllii Rezerve
din reevaluare

&1) Achizilia clddiriiB la 31.12.N-2:

100.000 lei 21218 = 4O4 100.000 lei


Constructii Furnizori
de imobilizdri

{b2) Amortizarea anului N-l (100.000 lei / 10 ani = 10.000 lei/an):

10.000 lei 6811 = 2812tIB 10.000 tei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare constructiilor
privind amortizarea
imobilizirilor

{b3) in anul N se efectueazi urmdtoarele inregistrdri contabile:


.l.667
{b3.1) amortizarea perioadei ianuarie-februarie N (10.000 lei x 2 luni/ 12 luni = lei):

1.667 lei 6811 = 2812ttB 1.667 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare constructiilor
privind amortizarea
imobilizdrilor

(b3.2) transferulclddirii B la investilii imobiliare:

100.0001ei 2151tB = 21218 j00.000 tei


lnvestilii imobiliare Constructii

(b3.3) ;i pentru amortizarea cumulati (10.000 lei + 1.667 lei 1 1.667 lei):
=
l1.667lei 281218 = 281SlB 11.6671ei
Amortizarea Amortizarea
construcliflor investilii{or imobiliare
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

(b3.4) amortizarea investiliei imobiliare pe perioada rdmasd:


Numdr de luni de amortizare rdmas = 10 ani x 12 luni/an - 12 luni - 2 luni = 106 luni
Valoare rSmasd = 100.000 lei - 11 .667 lei = 88.333 lei
Amortizare lunard = 88.333 lei / 106 luni = 833 lei
Amortizare pentru perioada martie-decembrie N = 10 luni x 833 lei/lund = 8.330 lei:

8.330 lei 6811 = 281SlB 8.330 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare investitiilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizdrilor

(b+1 Reevaluarea cl6dirii B la data de 31.12.N:


Valoare rdmasd la 31.12.N = 100.000 lei - 20.000 lei = 80.000 lei
Diferenld pozitivd din reevaluare = 95.000 lei - 80.000 lei = 15.000 lei
(b4.1 ) anularea amortizdrii cumulate:
20.0001ei 281518 = 2151F 20.000 lei
Amortizarea lnvestitii imobiliare
investiliilor imobiliare

(ba.D Ei plusul de valoare:

15.000 lei 21518 = 105/8 1 5.000 lei


lnvestiliiimobiliare Rezerve
din reevaluare

(cl) Achizilia investiliei imobiliare (clddirea C in anul N-1 :

'1.000.000 lei 2151C = 4O4 1.000.000 lei


lnvestiliiimobiliare Furnizori
de imobiliziri

(c2) Recunoaqterea amortizdrii lunare (1.000.000 lei / 20 ani / 12luni/an = 4.167 lei):

4.1671ei 6811 = 28151C 4.167 lei


Cheltuieti Amortizarea
de exploatare investitiilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizarilor

(c3) La data de 01.03.N, c6nd incep lucrdrile de amenajare a clddirii C in vederea v6n-
zdrii ei ulterioare, nu se va efectua nicio inregistrare contabilS, clddirea fiind men[inut5
in continuare in categoria investiliilor imobiliare.
L0mrFi-ABILITATE

k4l in luna martie N se inregistreazd:


k{.1} amortizarea lunard:
ttrl67lei 6811 = 281slC 4.1671ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare investiliilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizirilor

ffi12) cheltuielile cu amenajarea vor fi recunoscute in contul de profit gi pierdere dup6


Sra lor:
ILflDlei 6xx = 3xx,4xx,5xx 25.000 lei
Conturide Conturi de stocuri,
cheltuielidupi naturi ter!i, disponibil it;!i

ffil3l la sfdrgitul lunii martie se inregistreazS producgia in curs:

XSIFO lei 235 = 725 25.000 lei


lnvestilii imobiliare Venituridin
in curs de execulie produclia de
investilii imobiliare

lm in luna aprilie N se inregistreazS:


ffi'll reluarea producliei in curs:
,Ifirflnhi 725 = 235 25.000 lei
Venituridin lnvestilii imobiliare
: produclia de in curs de execulie
investitii imobiliare

i ffis,J[ amortizarea lunard:


#s6rhi 6811 = 28151C 4.1671ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare investiliilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizarilor

Sinilar lunii martie, cheltuielile cu amenajarea vor fi recunoscute in contul de


$ pierdere, iar la sf6rgitul lunii se va inregistra produclia in curs pentru valoarea
a dreltuielilor aferente lunii aprilie.

h luna iulie N:
rcceplia lucririlor de amenajare pentru suma totald de 100.000 lei:
h- 21stc 235 100.000 lei
lnvestilii imobiliare lnvestilii imobiliare
in curs de execulie
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

(c7.2) inregistrarea prelului de v6nzare:


1.500.000 lei 461 = 7583 1.500.000 lei
DebitoridiverSi Venituri din
vAnzarea activelor
gi alte operaliuni
de capital

(c7.3) scoaterea din evidenld a investiliei imobiliare pentru costul total de 1'100'000 lei
(1.000.000 lei + 100.000 lei):
Amortizare cumulati = 6 luni (ianuarie-iunie) x4.167 lei/luni = 25.000 lei
1.100.000 lei o/o = 2151C 1.100.000 lei
25.000|ei 2815tC lnvestilii imobiliare
Amortizarea
investi!iilor imobiliare
1.075.000 lei 6583
Cheltuieli Privind
activele cedate
5i alte oPeraliuni
de caPital

(d t Iin anul N-2 se achizilioneazi terenul F, care va fi recunoscut in categoria investi-

liilor imobiliare:
100.0001ei 215tF = 4O4 100.0001ei
lnvestiliiimobiliare Furnizori
de imobilizdri

(dz1 La 31.12.N-1 se reevalueazd terenul (1s0.000 lei - 100.000 lei = 80.000 lei):
80.0001ei 2151F = 105/F 80.0001ei
lnvestilii imobiliare Rezerve
din reevaluare

(d3) in anul N, terenul se evidenliaze in categoria stocurilor de mirfuri pentru va-


loarea inregistratd, adicd 180.000 lei:

180.0001ei 371 = 2151F 180.0001ei


Mdrfuri lnvestiliiimobiliare

(d3.1) concomitent, rezerva din reevaluare existentd se transfere in contul 1 175:

80.0001ei 105/F = 1175 80.000 lei


Rezerve Rezultatul reportat
din reevaluare reprezent6nd surplusul
realizat din
rezerve din reevaluare
0Oi.ITABILITATE

kl in anul N+1 vom inregistra pentru clidirea B:

hl) Amortizarea investiliei imobiliare reevaluate pe perioada 01.01.N+1-0,|.10.N+1


:
frmortizare anuald = 95.000 lei / g ani = 1 1.g75 lei
tmortizare lunari = 1'l.B7Slei / 12luni = 9g9 lei
lnrortizarea perioadei = 9 luni x 9g9 lei/lund g.901 lei
=
&901 lei 6811 = 2g15t1 8.901 tei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare investiliilor imobiliare
privind amortizarea
imobilizdrilor

F2) Transferul investiliei imobiliare la imobilizdri corporale:

&901 lei 2815tF = 281218 8.901 tei


Amortizarea Amortizarea
investiliilor imobiliare constructiilor

t
95J00lei 2lZtB = 2tStB 95.000 tei
Constructii lnvestilii imobiliare

le3) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat:

l5J!0O lei tO5/B = t17S 15.000 tei


Rezerve Rezultatul reportat
din reevaluare reprezent6nd surplusul
realizat din
rezerve din reevaluare

k{) Amortizarea clSdiriipe perioada 01.10.N+1-31.12.N+t


= 3lunix 9g9lei/lund =
2.967lei:
2967lei 6811 = 2g12lB 2.967 tei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatar€ 6onstructiilor
privind amortizarea
imobilizdrilor

lll Prezentareainformaliilor:
la3l.l2.N, entitatea prezinti urmdtoarele informalii in note:
tilrestiliile imobiliare sunt contabilizate inilial la cost gi sunt evaluate in bilang
la cost
minus amortizarea cumulati minus ajust6rile pentru depreciere.
Ghid pentru pregdtirea candida!ilor la examenul de aptitudini

Entitatea a analizat dacd activele pot fi recunoscute ca investilii imobiliare. in efectuarea


acestei judecili se analizeazd dacd aceste active genereazd fluxuri de trezorerie inde-
pendente de cele generate de alte active. Unele active sunt utilizate parlial pentru a
genera chirii sau pentru aprecierea capitalului gi parlial pentru utilizarea in produclie.
Entitatea recunoatte fiecare parte ca activ separat dacd pdrlile pot fi vandute separat.
Dacd nu pot fi v6ndute separat, se recunoatte o investilie imobiliard numai daci par-
tea folosita in producqie este nesemnificativd. Entitatea analizeazd separat fiecare activ
pentru a stabili modul de recunoagtere.
Costurile ulterioare aferente investiliilor imobiliare se recunosc in valoarea activului
dacd sunt indeplinite conditiile de recunoagtere. in cazul in care conditiile nu sunt in-
deplinite, aceste costuri se recunosc in contul de profit gi pierdere.
Evaluarea ulterioarS:
Entitatea a ales ca metodd de evaluare ulterioari a investitiilor imobiliare modelul re-
evaludrii.
Amortizarea investiliilor imobiliare:
Durata de utilizare economicd este perioada de timp in care se aSteapta ca activul sd
fie folosit de entitate. Amortizarea este calculatd aplic6nd metoda liniari pe intreaga
duratd de utilizare a activului.
in situaliile in care valoarea contabilS a crescut ca urmare a reevaludrii, cregterea este
creditatd direct in capitaluri proprii, ca surplus din reevaluare. C6nd valoarea contabil6
este diminuatd ca rezultat al reevaludrii, diminuarea este inregistratS ca o cheltuiald, in
misura in care nu diminueazd un surplus din reevaluare inregistrat anterior.
Duratele de amortizare utilizate de entitate:
- clddirile se amortizeazd in 10-20 de ani;
- terenurile nu se amortizeazS.
Reevaluarea investiliilor imobiliare:
Ultima reevaluare a investiliilor imobiliare delinute de entitate a avut loc la 31.12.N 9i a
avut ca scop stabilirea valorilorjuste, de pia15. Reevaluarea a fost efectuatd de l. Popescu,
evaluator independent acreditat. Valoarea justd a imobilelor a fost determinati pe ba-
za tranzacliilor observabile pe piald, acolo unde au existat date comparabile, sau prin
metode alternative de evaluare, conform Standardelor lnternalionale de Evaluare.
Metoda aleasd a fost eliminarea amortizdrii din valoarea contabilS bruti a activului, iar
valoarea netd, determinatd in urma corectirii cu ajustdrile de valoare, este recalculatd
la valoarea reevaluati a activului. Surplusul din reevaluare inclus in capitaluri proprii
este transferat direct in rezultatul reportat pe mdsura amortizdrii activului.

Scoaterea din eviden!5:


Un element de imobilizdri corporale este scos din evidenlS la cedare sau c6nd nu se
mai agteapti niciun beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea acestuia. Orice
cdgtig sau pierdere care rezultd din scoaterea din evidenld a unui activ (calculat(d) ca
fiind diferenla dintre veniturile din cedare 9i valoarea contabili a elementului) este
inclus{5) in contul de profit gi pierdere cdnd activul este scos din evidentd.
CONTABILITATE

Situalia investiliilor imobiliare in anul N:


-lei-
Cost de achizilie Terenuri Construclii Total
Sold inilial la 01.01.N 180.OOo (d1) 1 .045.200 (al ) + 1 .000.000 (cl ) = 2.22s.200
;i(d2) 2.045,200
Receplie lucrdri de 100.000 (c7.1) 100.000
amenajare
Reevaluiri pozitive/ (1 04.s20) (a3.1) + 1 59.320 (a3.2) 49.800
negative + (20.000) (b4.1) + 1s.000 (ba.2) =
49.800
Transfer de la imobiliziri 100.000 (b3.2) 100.000
corporale
Transfer la stocuri (180.000xd3) (180.000)

lesiri (1.100.000) (c7.3) (1.100.000)

Total N {180.000} (8so.2oo) (r.030.200)


Sold la 31.12.N 1.195.000 1.195.000

ftralia amortizerilor:
- lei-

Amortiziri gi Terenuri Constructii Total


deprecieri
Sold la 01.01.N
Tlansfer de la imobiliziri 11.667 (b3.3) 11.667
orporale
Amortizarea "t04.520 (a2) + 8.330 (b3.4) + 1 12.850
scrciliului N 25.000 (c7.3) + (25.000) (c7.3) =
1 12.850

Reevaluiri (104.s20) (a3. r) + (20.000) (b4.1) = (124.s20)


(124.520)
Sold h 31.12.N o o

iftcirile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului financiar:


-lei-
fgort a din reevaluare Terenuri Constructii Total
et.ol-t{ 80.ooo 80.ooo
@terea rezervei din r 59.320 (a3.2) + 1s.000 (b4.2) = 174.320
lwaluarein cursul 174.320
urdui N
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor Ia examenul de aptitudini

Rezerva din reevaluare Terenuri Construclii Total


Diminuarea rezervei (80.000) (80.000)
din reevaluare in cursul (d3.1)
anului N
Sold final la 31.12.N o 174.320 174.320

Valoarea contabilS care ar fi fost recunoscutA in bilan! daci investiliile imobiliare


nu ar fi fost reevaluate:

- lei-
lnformatii Terenuri Constructii Total
Valoare bruti - sold 180.000 2.045.200 2.225.200
ini!ial
Valoare bruti totald (180.000) 1 00.000 + 100.000 + (1 .1 00.000) = (1.080.000)
anul N (900.000)

Valoare brutd la sf6ryitul 0 1.145.200 1.145.200


anului N

Amortizarea exerciliului 1 1.667 + 11 2.850 = 124.517 124.517

Valoare contabi16 net6 0 1.1 45.200 -'124.517 = 1.020.683 1.020.683

Exemplulilustraliv 6

O societate efectueazd urmdtoarea secvenld de tranzaclii:


(a) Achizilioneazd un utilaj in valoare de 12.307leiin baza
contractului de leasing financiar nr.765/01.01.N incheiat cu
societatea Alfa. Contractul are urmitoarele caracteristici: data
intrdrii in vigoare 01.01.N; durata contractului 5 ani; ratele
de 1.500 lei se pldtesc la sf6rgitul anului; rata efectivd a
dob6nzii 100/o; avansul de 6.000 lei este plStibil imediat;
transferul dreptului de proprietate se face la valoarea
reziduali de 1.000 lei. Cota de TVA este de 19olo. Activul este
amortizat liniar pe o perioadd de 5 ani.
(b) La data de 01.05.N inchiriazS, pentru 10 ani, o clddire unei alte
societdgi, Beta, in baza contractului de leasing nr.897101.05.N.
Chiria anuald este de 50.000 lei; valoarea neta a cl5dirii este
de 800.000 lei; durata de viald utild rdmasi este de 40 de ani;
metoda de amortizare este cea liniarS. Cota de TVA este
de'l9o/o.
(c) La data de 01.03.N inchiriazd de la societatea Gama un
spaliu comercial pe o perioadS de 2 ani, in baza contractului
.ONTABITITATE

ff.742/01.03.N. Chiria este de 2.000 lei/lund. Contractul


prevede ca pentru primele 3 luni sd nu se pldteascd chirie.
Cota de TVA este de l9ol0.
(d) Semneazi cu o altd societate, Delta, un contract de
leaseback (nr. 899/01.08.N) pentru un mijloc de transport in
urmdtoarele condilii: vinde mijlocul de transport la prelul de
v6nzare de 500.000 lei, TVA l9olo (cost 410.000 lei, amortizare
cumulatd p6nd la momentul v6nzdrii 280.000 lei),
;iil
inchiriazi in leasing operalional pe 10 ani, rata privind chiria
lunard fiind de 12.000 lei, TVA t 9ol0.

Conform OMFP nr.1.8O2/2O14, cu modificdrile completdrile


;i
ulterioare:
(1) Contabilizalitranzactiilede mai sus;
(2) Prezentafi, legat de tranzacliile de mai sus privind
leasingul, un extras din informaliile care trebuie prezentate
in notele la situaliile financiare pentru anul N.

klvare:
{U Contabilizareatranzacfiilor:
Itrll Tabelul de calcul al pldiilor privind redevenlele este urmdtorul:

- lei-
tperificare Anuitate Dobindi Principal Sold rimas
(rat6)
Mn-8nx
12.307
@rT-01_l.I 6.000 6.000 12.307 - 6.000=6.307
s[-1zN 1.500 6.307 xloo/o=63'l 1.500-631 =869 6.307-869=5.438
[.11-1lJ{+1 1.500 5.438x 1oo/o=544 1.500- 544=956 5.438-956=4.482
$fi|,li2-1.{+2 1.500 4.482x = 448 '1.500- 448='l.Os2
1oo/o 4.482-1.052=3.430
m-l2-N+3 1.500 3.430x loo/o=343 1.s00-343 =1.157 3.430-'1.157 =2.273
sr_lz[.{+4 1.500 2.273x10o/o=227 1.500-227 =1.273 2.273 -'1.273 = 1.00O
mnd fl+5 1.000 1.000 0
Mrfuarea
usffi.railaI

H 14.500 2.193 12.307

lilW Flata avansului:


Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

7J401ei o/o 512 7]40|ei


6.0001ei 4093 Conturi curente
Avansuri acordate la b5nci
pentru
imobiliziri corporale
1.1401ei 4426
TVA deductibilS

5i:
6.0001ei 167 = 4093 6.0001ei
Alte Avansuri acordate
^imprumuturi gi pentru
datorii asimilate imobilizdri corporale

(a3) lntrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:


12.307 lei 2131 = 167 12.307 lei
Echipamente Alte
tehnologice imprumuturigi
(ma9ini, utilaje 9i datoriiasimilate
instalalii de lucru)

$i dob6nda evidenliatd in conturi extrabilanliere pentru total:


Debit 8051 Dob6nzide platit 2.193 lei

(a+1 Factura aferentd primei rate:

1.785 lei o/o = 4O4 1.785 lei


869 lei 167 Furnizori
Alte de imobilizdri
imprumuturigi
datorii asimilate
631 lei 666
cheltuieli
privind dob6nzile
285lei 4426
(1.500 lei x19olo) TVAdeductibilS

Concomitent se diminueazi dob6nzile evidenliate extrabilanlier:


Credit 8051 Dob6nzi de plitit 631 lei

(a5) Plata facturii:

1.785 lei 4O4 = 512 1.785 lei


Furnizori Conturi curente
de imobiliziri la bdnci
CONTABILITATF

(a0) Amortizarea anuali a activului (12.307 lei / 5 ani = 2.461,4|eilan):


2.461,41ei 6811 = 2gt3 2.461,41ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor gi
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

(aZ1 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduald:


1.190 lei o/o = 4O4 1.190 lei
1.000 lei 167 Furnizori
Alte de imobiliziri
^imprumuturi 9i
datorii asimilate
'l9Olei 4426
TVA deductibil6

(a8) Plata:

l.190lei 4O4 512 1.190 lei


Furnizori Conturi curente
de imobiliziri la binci

(bl ) Factura privind chiria anului N (50.000 lei / 12luni/an x 8 luni (mai-decembrie) =
33.3331ei/an):

39.666 lei 4111 = o/o 39.666 lei


Clienti 706 33.333 tei
Venituri din redevente,
localii de gestiune
9i chirii
4427 6.3331ei
TVA colectatd

(b2) incasarea:

39.666 lei 512 = 4t t 1 39.666 lei


Conturi curente Clienti
la binci

(b3) Amortizarea anului N (800.000 lei / 4o ani x 8 luni / 't2luni = 13.333 lei/an):
l3.333lei 6811 = 2812 13.3331ei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare construcliilor
privind amortizarea
imobilizdrilor
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

chiria cu scadenla mai micd de un an va fi chiria anului N+1 = 50'000 lei.


Chiria cu scadenla intre 1 gi 5 ani va fi chiria anilor N+2, N+3, N+4, N+5 9i N+6,
adici
50.000lei/an x 5 ani= 250.000 lei.
chiria cu scadenla mai mare de 5 ani va fi chiria anilor N+7, N+8, N+9 ;i 4 luni din
anulN+10,adicd50.000lei/anx3ani+50'000lei/anx4luni/12luni=166'666lei'

(ct; Contraprestalia aferentd contractului = 2.000 lei/lund x 21 luni + 0 lei/luni x 3


luni

= 42.000 lei
CheltuialS lunard recalculatd = 42.000 lei / 24luni = 1'750 lei

Astfel, in fiecare luni trebuie recunoscutd o cheltuiald de 1.750 lei.

(cZ; ln primele 3 luni ale anului N, adicd martie, aprilie 9i mai, se va recunoatte o
cheltuialS de 1.750 lei. lntrucat societatea nu primeSte facturS, nu va deduce
TVA 9i

datoria va fi evidenliatd in contul 408,,Furnizori - facturi nesosite":


1.750 lei 612 = 408 1.750 lei
Cheltuieli cu redevenlele, Furnizori -
localiile de gestiune facturi nesosite
gi chiriile

(c3) in luna iunie N, factura primiti se prezintd astfel:


. Chirie 2.000|ei

+ TVA deductibild = 2.000 lei x 19olo 380lei


2.380|ei
= Total facturd

N, societatea va trebui sd recunoascd o cheltuiald de 1'750 lei' Prin


ur-
$i in luna iunie
mare:

2.380|ei o/o
= 401 2.3801ei

1.750 lei 612 Furnizori


Cheltuieli cu redevenlele,
localiile de gestiune
gi chiriile
380lei 4426
TVA deductibili
250lei 408
Furnizori -
facturi nesosite

$i plata chiriei lunare:


2.3801ei 4Ol = 5121 2'380 lei
Furnizori Conturi la b6nci
in lei
IONTABILITATE

in lunile iulie-decembrie N se va efectua aceeagi inregistrare ca in luna iunie N.


Chiria cu scadenla mai mici de un an va fi chiria anului N+l, adici 2.000 lei/lund x 12 luni
:24.000 lei.
(hiria cu scadenla intre 1 ;i 5 ani va fi chiria anului N+2, adicd, in lunile ianuarie si fe-
bruarie, 2.000 lei/lund x 2 luni = 4.000 lei.

{dt1 V6nzarea mijlocului de transport pentru prelul de v6nzare:

595.0001ei 461 o/o 595.000 lei


Debitoridiversi 7583 500.000|ei
Venituridin
vAnzarea activelor
9i alte operagiuni
de capital
4427 95.0001ei
TVA colectatd

trdZ) Scoaterea din evidenla a mijlocului de transport, neamortizat integral:

410.000 lei o/o = 2133 410.000 lei


28O.000 lei 2813 Mijloace de transport
Amortizarea
instalaliilor gi
mijloacelor de transport
130.000 lei 6583
Cheltuieli privind
activele cedate
gialte operaliuni
de capital

(df) Recunoagterea valorii de inventar a mijlocului de transport luat cu chirie:

Debit 8036 Redevenle, localii de gestiune, chirii 9i alte datorii asimilate 500.000 lei

(d4) Recunoagterea chirieiaferente anului N (12.000 lei/lund x 5 luni (august-decem-


brie) = 60.000 lei):

lei
71.400 o/o = 401 71.400 lei
60.000lei 612 Furnizori
Cheltuiel i cu redevenlele,
locagiile de gestiune
gichiriile
1'l.400lei 4426
TVA deductibilS

g plata acesteia:
Ghid pentru pregdtirea candidayrlor la examenul de aptitudini

71.400 lei 401 512 71.400 lei


Furnizori Conturi curente
la b6nci

Chiria cu scadenla mai micd de un an va fi chiria anului N+1 = 12.000 lei/lund x 12 luni
= 144.000|ei.
Chiria cu scadenla intre 1 9i 5 aniva fi chiria anilor N+2, N+3, N+4, N+5 $i N+6, adici
144.000 lei/an x 5 ani = 720.000 lei.
Chiria cu scadenla mai mare de 5 ani va fi chiria anilor N+7, N+8, N+9 5i 7 luni din
anul N+10, adicd 144.000|ei/an x 3 ani+ 144.000|ei/an x T luni /12luni= 5'16.000|ei.

(2) Prezentareainformaliilor:
OMFp nr. j.802/2014, cu modificdrile gi completirile ulterioare, impune entitalilor se
prezinte in notele la situaliile financiare detalii privind imobilizirile corporale care
(pct' 220
au ficut obiectul unor contracte de leasing sau operaliuni de leaseback
alin. (2)).
Degi ordinul de mai sus nu prezinti un format al notelor la situaliile financiare
privind
calitate, pe baza datelor de mai sus, presupune pre-
leasingul, o raportare financiari de
zentarea cel pulin a urmdtoarelor informalii:

Clasifi carea contractelor de leasing:


Determinarea mdsurii in care un angajament este sau conline un contract de leasing
se bazeazd pe fondul economic al angajamentului la data inceperii acestuia. Angaja-
mentul este evaluat pentru a stabili dacd indeplinirea acestuia depinde de utilizarea
unui anumit activ sau a anumitor active sau daci angajamentul conferd dreptul de uti-
lizare a activului sau activelor, chiar dacd dreptul respectiv nu este menlionat in mod
explicit in angajament.
Leasing financiar:
Leasingurile financiare, care transferd entit6lii in mod semnificativ toate riscurile 9i
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra elementului in regim de leasing,
sunt capitalizate la inceputul contractului de leasing. Plelile de leasing sunt impirlite
in cheltuieli cu dob6nda gi reducerea datoriei de leasing, astfel incat sd se oblind o
ratd constantd a dobanzii la soldul datoriei rdmas. Cheltuielile cu dob6nzile sunt re-
cunoscute drept cheltuieli in contul de profit gi pierdere. Dobdnda de pldtit, aferentd
perioadelor viitoare, s-a evidenliat in contul in afara bilanlului 8051 ,,Dob6nzi de pletit'i
Utilajul s-a amortizat liniar pe o bazd consecventd cu politica normalS de amortizare
pentru bunuri similare, respectiv 5 ani.
Leasing operalional:
plilile de leasing operalional sunt recunoscute liniar drept cheltuieli de exploatare in
contul de profit gi pierdere pe durata contractului de leasing.
Veniturile din chirii provenind din contractele de leasing operalional pentru imobili-
zirile corporale gi investiliile imobiliare sunt contabilizate liniar pe durata contractului
de leasing gi sunt incluse la venituri din exploatare.
IONTABILITATE

€lddirea a fost amortizatS, pe o bazd consecventi cu politica normald de amortizare


pentru bunuri similare, respectiv 40 de ani.

Stimulente acordate in cadrul contractelor de leasing operational:


La negocierea contractului de leasing operalional nr.742/0i.03.N s-a convenit ca in
primele 3 luni din contract sd nu se pliteascd chirie.
Stimulentele primite pentru incheierea contractului de leasing operalional s-au recu-
noscut drept parte integranti din valoarea netd a contrapresta1iei convenite pentru
utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de momentul in care s-a ficut plata.
Beneficiul agregat al stimulentelor s-a recunoscut drept o reducere a cheltuielilor cu
chiria pe toati durata contractului de leasing, pe o bazd liniari.

Tranzacgii de leaseback:
in cazul tranzactiei de leaseback cu rezultat leasingul operalional s-a contabilizat o
tranzaclie de vAnzare, cu inregistrarea scoaterii din evidenld a activului 9i a sumelor
incasate 9i a taxei pe valoarea addugatd pentru operaliunile taxabile, conform preve-
derilor legale.
Operaliunea de inchiriere a mijlocului de transport in regim de leasing operalional s-a
contabilizat pe seama contului de profit gi pierdere.
Mijlocul de transport luat in leasing operalional s-a evidenliat in contul de evidenld
din afara bilanlului 8036,,Redevenle, locatii de gestiune, chirii gi alte datorii asimilate'i
La 31.12.N, situalia contractelor de leasing in derulare era urmitoarea:
a) Contract de leasing financiar incheiat la data de 01.01.N cu societatea Alfa pen-
lnr achizilia unui utilaj. Valoarea contractului este de 123A7leifara TVA, din care 6.000 lei
valoarea avansului gi 6.307 lei valoarea finan1at5.
Durata leasingului este de 5 ani, iar la incetarea contractului entitatea se obligd si
cumpere bunul.
ta 31.12.N,valoarea ratelorde capital rdmase de platS pdnd la finalizarea contractuluide
leasing este de 7.000 lei (1.500 lei/an x 4 ani + 1.000 lei). Dob6nda aferenti perioadelor
viitoare este in sumd de 1.562 lei (2.193 lei - 631 lei).
Valoarea contabil5 netd a utilajuluila 31.12.N =12.307,0\ei-2.46i,41ei= 9.845,6|ei

Situalia ratelor este urmdtoarea:

Rate Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenla


contract mai mici de un an mai mare de un an
euro lei euro lei
Alfa 76510 r .01 .N 1.500 1.500x3ani +
1.000 = 5.500
Total 1.500 5.500
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

Situagia dob6nzilor este urmetoarea:

Dob6nzi Numir/Dati Dob6nzi cu scadenfa Dob6nzi cu scadenga


contract mai mici de un an mai mare de un an
euro lei euro lei

Alfa 76sl01.01.N 544 448 +343 +


227 ='1.018

Total 544 1.018

b) Contract de leasing operalional incheiat la data de 01.05.N cu societatea Beta,


cdreia i s-a inchiriat o cl6dire. Chiria anuald este de 50.000 lei fdri TVA.
Durata leasingului este de 10 ani.
La 31.12.N, valoarea chiriilor fdrdTVA rSmase de incasat p6n5 la finalizarea contractului
de leasing este de 500.000 lei - 33.333 lei = 466.667 lei.

Valoarea contabilS netd a clSdirii la 31.12.N = 800.000 lei - 13.333 lei = 786.667 lei

Situalia chiriilor este urmdtoarea:

Chirii Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenla Rate cu scadenla


contract mai mici de un an intrel;i5ani mai mare de 5 ani

euro lei euro lei euro lei

897l01.05.N s0.000 2s0.000 166.666


Beta

Total s0.000 250.000 r66.666

c) Contract de leasing operalionalincheiat la data de 01.03.N cu societatea Gama,


de la care s-a inchiriat un spaliu comercial. Chiria lunard este de 2.000 lei fari TVA,
ur-
mdnd ca in primele 3 luni din contract si nu se plSteascd'

Durata leasingului este de 2 ani.


La 31.12.N, valoarea chiriilor rimase de platd p6nd la finalizarea contractuluide leasing
este de 42.OOO lei - 7 luni x 2.000 lei/lund (pentru perioada iunie-decembrie N s-a
pletit) = 28.ooo lei.
Situalia chiriilor este urmdtoarea:

Chirii Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenla


contract mai mici de un an intrel;i5ani
euro lei euro lei

Gama 742101.03.N 24.000 4.000

24.000 4.000
Total

d) Contract de leasebackincheiat la data de 01.08.N cu societatea Delta, cdreia i s-a


vindut un mijloc de transport la prelul de v6nzare de 500.000 lei fdri TVA' Contractul
CONTABILITATE

de leaseback a avut ca rezultat un leasing operalional, chiria lunard fiind de 12.000 lei
firdTVA.
Durata leasingului este de 10 ani.
la 31.12.N, valoarea chiriilor rdmase de plati pdnd la finalizarea contractului de leasing
este de 12.000 lei/lund x 12 luni x 10 ani - 12.000 lei/lund x 5 luni = 1.380.000 lei.

Situalia chiriilor este urmdtoarea:

Chirii Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenla Rate <u scadenla


contract mai mici de un an intrelgi5ani mai mare de 5 ani
euro lei euro lei euro lei

Delta 899/01.08.N 1,14.000 720.OOO 516.000


Total 144.000 720.000 sr6.000

Exemplul ilustralivT

O societate efectueazd urmdtoarea secvenld de tranzaclii:


(a) La data de 01.05.N inchiriazi de la societatea Beta, pentru
10 ani, o clidire in baza contractului de leasing nr. 89710'1.05.N.
Chiria anuali este de 50.000 lei; valoarea netd a cledirii este
de 800.000 lei; durata de via!5 utild rdmasd este de 40 de ani;
metoda de amortizare este cea liniard. Cota de TVA este
de 19o/o.
(b) La data de 01.03.N ii inchiriaza societdlii Gama un spaliu
comercial pe o perioadd de 2 ani in baza contractului
nr.742/O1.03.N. Chiria este de 2.000 lei/lun5. Contractul
prevede ca pe primele 3 luni sd nu se pliteascd chirie. Cota
de TVA este de 190/0.
(c) Semneaz6 in calitate de cumpdritor-locator cu o altd
societate, Delta, un contract de leaseback (nr. 899/01.08.N)
pentru un mijloc de transport in urmdtoarele condilii: pre!
de vdnzare 500.000 lei, TVA 19olo (cost 410.000 lei, amortizare
cumulatd pdni la momentul vdnzdrii 280.000 lei), giil
inchiriazi in leasing operalional pe 10 ani, rata privind chiria
lunard fiind de '12.000 lei, TVA 19ol0.
(d) La data de 01.01.N semneazi cu societatea Epsilon un
contract de leaseback (nr. 755101.01.N) pentru un utilaj in
urmdtoarele condilii: vinde utilajul la prelul de vAnzare de
67 .2O0lei, TVA 19o/o, 5i il inchiriazi de la Epsilon in leasing
financiar pe durata de 8 ani, ratele privind chiria anualS fiind
de 700 lei, iar rata dob6nzii anuale, de 10olo. Durata de viatd
Ghid pentru pregatirea candidayilor la examenul de aptitudini

utile este de 10 ani, costul utilajului este de 50.000 lei, iar


amortizarea cumulatd p6nd in momentul vdnzdrii este de
15.000 lei, metoda de amortizare fiind cea liniard.

Conform OMFP nr. 1.80212014, cu modificdrile gicompletdrile


ulterioare:
(1) Contabilizali tranzacliile de mai sus;
(2) Prezentali, legat de tranzacfiile de mai sus privind
leasingul, un extras din informaliile care trebuie prezentate
in notele la situafiile financiare pentru anul N.

Rezolvare:

(1) Contabilizareatranzacliilor:
(a1) La data de 01.05.N, valoarea de inventar a clddirii luate cu chirie se inregistreazd
intr-u n cont extrabila nlier:

Debit 8036 Redevenge, localii de gestiune, chirii ;i alte datorii asimilate 800.000 lei

(aZ1 Recunoagterea chirieiin anul N (50.000 lei / 12luni/an x 8 luni (mai-decembrie)


= 33.333 lei/an):

lei
39.666 o/o = 4O1 39.666 lei
33.3331ei 612 Furnizori
Cheltuieli cu redevenlele,
locagiile de gestiune
chiriile
gi
6.3331ei 4426
TVA deductibilS

Concomitent, extracontabil se diminueazd rata de leasing:

Credit 8036 Redevenle, localii de gestiune, chirii 9i alte datorii asimilate 33.333 lei

(a3) Plata chiriei:

39.666 lei 4O1 = 512 39.6661ei


Furnizori Conturi curente
la bdnci

Chiria cu scadenla mai micd de un an va fi chiria anului N+1 = 50.000 lei.


Chiria cu scadenla intre 1 9i 5 ani va fi chiria anilor N+2, N+3, N+4, N+5 $i N+6, adici
50.000 lei/an x 5 ani= 250.000 lei.
Chiria cu scadenla mai mare de 5 ani va fi chiria anilor N+7, N+8, N+9 gi 4 luni din
anul N+10, adici 50.000 lei/an x 3 ani + 50.000 lei/an x 4luni / 12 luni = 166.666 lei.
CONTABILITATE

{bl) Contraprestalia aferenti contractului = 2.000 lei/luna x 21 luni + 0 lei/lund x


3 luni = 42.000 lei
Venit lunar recalculat = 42.000 lei / 24luni = 1.750 lei
in fiecare luna trebuie recunoscut un venit de 1.750 lei.

{b2) in primele 3 luni ale anului N, adica martie, aprilie, mai, se va recunoatte un ve-
nit de 1.750 lei. intrucAt societatea nu emite facturi, nu va colecta TVA gi creanla va fi
evidenliati in contul 418,,Clien1i - facturi de intocmit":
r-750 lei 418 = 706 1.750 lei
Clienli- Venituridin redevenle,
facturi de intocmit localii de gestiune
gi chirii

{b3) in luna iunie N, factura emisd se prezintS astfel:


. Chirie 2.000 lei
+ TVA colectati = 2.000 lei x 19o/o 380 lei

= Total facturd 2.380 lei

$in luna iunie N, societatea va trebui sd recunoascd un venit de 1.750 lei. Prin urmare:

2-380 lei 4111 = o/o 2.380 lei


Clienti 706 1.750 lei
Venituri din redevenle,
localiide gestiune
gi chirii
4427 380lei
TVA colectatd
418 250lei
Clienli-
facturi de intocmit

$ incasarea chiriei lunare:


Z380lei 5121 = 4111 2.3801ei
banci
Conturi la Clienti
in lei

h lunile iulie-decembrie N se va efectua aceeagi inregistrare ca in luna iunie N.


Otiria cu scadenla mai mici de un an va fi chiria anului N+1, adicd 2.000 lei/luni x 12 luni
=24.000|ei.
Chiria cu scadenla intre 1 gi 5 ani va fi chiria anului N+2, adicd, in lunile ianuarie Si fe-
bruarie, 2.000 lei/lund x 2 luni = 4.000 lei.
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

(cl) Achizilia mijlocului de transport gi plata furnizorului:


595.0001ei o/o - 4O4 595'000lei
500.0001ei 2133 Furnizori
Mijloace de transport de imobilizdri
95.0001ei 4426
TVA deductibild

5i:

595.0001ei 4O4 = 512 595.000|ei


Furnizori Conturi curente
de imobiliziri la binci

(c2) Amortizarea anului N pentru mijlocul de transport, durata de vial5 utilS fiind de
10 ani (500.000 lei / 10 ani x 4 luni (septembrie-decembrie) / 12luni = 16'667 lei/an):
"t6.6671ei 6811 = 2813 16.667 lei
Cheltuieli .. Omortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

(c3) Chiria anului N (12.000 lei/lund x 5 luni (august-decembrie) = 60.000 lei):

71.400 lei 4111 = o/o 71.400 lei


Clienti 706 60.0001ei
Venituri din redevenle,
localiide gestiune
gi chirii
4427 11.400 lei
TVA colectati

$i incasarea acesteia:

71.400 lei 512 = 4111 71.400 lei


Conturicurente Clienli
la bdnci

Chiria cu scadenla mai micd de un an va fi chiria anului N+1 = 12.000 lei/lund x 12 luni
= 144.000|ei.
Chiria cu scadenla intre 1 5i 5 ani va fi chiria anilor N+2, N+3, N+4, N+5 5i N+6, adici
144.000 lei/an x 5 ani = 720.000 lei.
Chiria cu scadenla mai mare de 5 ani va fi chiria anilor N+7, N+8, N+9 5i 7 luni din
anulN+10, adici 1zt4.000lei/an x 3 ani + 144.0A0|ei/an x T luni / 12luni= 516.000|ei.
CONTABILITATE

(dt ) Recunoa;terea tranzacliei de leaseback pentru leasingul financiar:


79.968 lei 461 = o/o 79.968 lei
Debitori diversi 167 67.2001ei
Alte
imprumuturi gi
datorii asimilate
4427 12.7681ei
TVA colectatd

5i:
79.9681ei 5121 = 467 79.9681ei
bdnci
Conturi la Debitori diversi
in lei

(d2) Rata de leasing anualS (700lei) gidob6nda anuald (700 lei/an x10o/o= 70lei/an):

916lei o/o = 4O4 916 lei


700lei 167 Furnizori
Alte de imobilizdri
^imprumuturigi
datorii asimilate
70lei 666
Cheltuieli
privind dobdnzile
146lei 4426
(7o0lei+ 70 lei) TVA deductibild
x19o/o)

$iplata:
916lei 4O4 = 512 916lei
Furnizori Conturi curente
de imobilizdri la bdnci

(d:) Amortizarea anuald (50.000 lei / 10 ani = 5.000 lei/an):

5.000 lei 6811 = 2813 5.000 lei


Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizirilor

Chiria cu scadenla mai micd de un an va fi chiria anului N+1 = 700 lei.


Chiria cu scadenta intre 1 5i 5 ani va fi chiria anilor N+2, N+3, N+4, N+5 9i N+6, adici
700 lei/an x 5 ani - 3.500 lei.
Chiria cu scadenla mai mare de 5 aniva fi chiria anilor N+7, N+8 gi N+9, adici 700 lei/an
x 3 ani = 2.100 lei.
Ghid pentru pregatirea candtda;rlor la examenul de aptitudini

Dobandacuscadenlamaimicddeunanvafidob6ndaanuluiN+1=70lei.
N+2, N+3, N+4, N+5 9i N+6,
Dobanda cu scadenla intre 1 9i 5 ani va fi dob6nda anilor
adicd 70 lei/an x 5 ani = 350 lei'
N+7, N+8 9i N+9, adicS
DobSnda cu scadenla mai mare de 5 ani va fi dobanda anilor
70 lei/an x 3 ani = 210 lei.

(2) Prezentareainforma!iilor:
impune entit5lilor si
oMFp nr. 1.g02/2014,cu modific5rile gi completSrile ulterioare,
corporale care
prezinte in notele la situaliile financiare detalii privind imobilizirile
de leaseback (pct' 220
au ficut obiectul ,nor.ontr"cte de leasing sau operaliuni
alin. (2)).
Degi ordinul de mai sus nu prezintd un format al
notelor la situaliile financiare privind
de mai sus, presupune pre-
Luringut, o raportare financiarS de calitate, pe baza datelor
zentarea cel pulin a urmdtoarelor informalii:

Clasificarea contractelor de leasing:


sau conline un contract de leasing
Determinarea mSsurii in care un angajament este
la data inceperii acestuia' Angaja-
se bazeazd pe fondul economic al angajamentului
acestuia depinde de utilizarea
mentul este evaluat pentru a stabili daci indeplinirea
conferS dreptul de uti-
unui anumit activ sau a anumitor active sau dacS angajamentul
respectiv nu este menlionat in mod
lizare a activului sau activelor, chiar dacd dreptul
explicit in angajament.

Leasing operalional:
de evidenld din afara
clidirea luati in leasing operalional a fost evidenliati in contul
gi alte datorii asimilate".
bilanlului g036,,RedevJn1e, localii de gestiune, chirii
ca o cheltuial6 in contul de
sumele pletite sau de pldtit s-au inregistrat in contabilitate
profit 9i pierdere, conform contabilitelii de angajamente'
Stimulente acordate in cadrul contractelor de leasing operalional:
La negocierea contractului de leasing operalional
nr.742/01 .03.N s-a convenit ca in
prlmeL 3 luni din contract societatea Gama sd nu plSteasci chirie'
leasing operalional s-au re-
stimulentele acordate pentru incheierea contractului de
convenite pentru
cunoscut drept parte integrantS din valoarea nete a contraprestaliei
in care s-a facut inca-
utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de momentul
sarea.
Valoarea agregat; a costurilor stimulentelor s-a recunoscut
drept o diminuare a veni-
pe toate durata contractului de leasing' pe o bazi liniari'
tului din leasing
Tranzacfii de leaseback:
Pentru tranzaclia de cumpirare 9i inchiriere a aceluia5i
activ care are ca rezultat un
inclusiv TVA aferentS'
leasing operalional s-a contabilizat o tranzaclie de cump6rare,
Sumele incasate s-au inregistrat in contabilitate ca
un venit in contul de profit 9i pier-
dere, conform contabilitSlii de angajamente'
qlnfFABILITATE

ftntru tranzaclia de v6nzare si inchiriere a aceluiagi activ care a avut ca rezultat un


hasing financiar nu s-a recunoscut in contabilitate operaliunea de v6nzare a activului,
l$ind indeplinite condiliile de recunoa;tere a veniturilor. Activul a rdmas inregistrat
hcontinuare la valoarea existentd anterior operaliunii de leasing, cu regimul de amor-
&are aferent.

$n punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea addugati au avut loc doud ope-
n$uni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuatd de locatar, gi operaliunea de
kasing, efectuatd de locator, pentru care taxa pe valoarea ad6ugatd s-a evidenliat po-
tivit legii.

L 31.12.N, situalia contractelor de leasing in derulare era urm6toarea:


a) Contract de leasing operalional incheiat la data de 0'l .05.N cu societatea Beta,
de la care s-a inchiriat o clSdire. chiria anualS este in sumd de 50.000 lei fdrd rVA.
Drrata leasingului este de 10 ani.
la 31.12.N, valoarea chiriilor fdrd TVA rimase de plati p6nd la finalizarea contractului
de leasing este de 500.000 lei - 33.333 lei = 466.667 lei.

Situa;ia chiriilor este urmdtoarea:

Chirii Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenfa Rate cu scadenla


contract mai mici de un an intrelsi5ani mai mare de 5 ani
euro lei euro lei euro lei
Beta 897101.0s.N 50.000 250.000 166.666
Total s0.000 250.000 166.666

b) Contract de leasing operalional incheiat la data de 01.03.N cu societatea Gama,


cireia i s-a inchiriat un spaliu comercial. Chiria lunara este de 2.000 lei fard TVA, ur-
mSnd ca in primele 3 luni din contract Gama si nu pldteasci chirie.
Durata leasingului este de 2 ani.

La 31.12.N, valoarea chiriilor rdmase de incasat p6nd la finalizarea contractului de


leasing este de 28.000 lei (a2.000 lei- 7 lunix 2.000|ei/lund (pentru perioada iunie-de-
cembrie N s-a pl6tit)).

Situalia chiriilor este urmdtoarea:

Lnrnr Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenfa


contract mai micS de un an intrelgi5ani
euro lei euro lei
Gama 742101.03.N 24.OOO 4.000
Total 24.000 4.000
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

c) Contract de leaseback incheiat la data det'|.08.N cu societatea Delta, de la care


s-a cumpdrat un mijloc de transport la prelul de vdnzare de 500.000 lei fird TVA gi care
a fost inchiriat ulterior societdlii Delta. Contractul de leaseback a avut ca rezultat un
leasing operalional, chiria lunari fiind in sumd de '12.000 lei fdrd TVA.
Durata leasingului este de 10 ani.
La 31.12.N, valoarea chiriilor rdmase de incasat pdni la finalizarea contractului de
leasing este de 12.000 lei/lund x 12 lunix 10 ani - 12.000 lei/lund x 5 luni = 1.380.000 lei.
Valoarea contabili netd a mijlocului de transport la 31.12.N = 500.000 lei - 16.667 lei
= 483.333 lei

Situafia chiriilor este urmdtoarea:

Chirii Num6r/Dati Rate cu scadenla Rate cu scadenta Rate cu scadenla


contract mai micd de un an intretsi5ani mai mare de 5 ani
euro lei euro lei euro lei

Delta 899/01.08.N 144.000 720.000 516.000


Total 144.OOO 720.000 s16.000

d) Contract de leaseback incheiat la data de 01.01.N cu societatea Epsilon, cdreia


i s-a v6ndut un utilaj la prelul de v6nzare de 67.20O lei fdrd TVA 9i de la care a fost in-
chiriat ulterior in leasing financiar. Chiria anuald este de 700 lei fdrd TVA.
Durata leasingului este de 8 ani.
La 31.12.N, valoarea chiriilor rdmase de platd pdnd la finalizarea contractului de leasing
este de 67.200lei - 700 lei = 66.500 lei.

Situalia chiriilor este urmitoarea:

Chirii Numir/Dati Rate cu scadenla Rate cu s(adenta Rate <u scadenla


contract mai mici de un an intrel gi5ani mai mare de 5 ani
euro lei euro lei euro lei
Epsilon 75slo1.01.N 700 3.500 2.100
Total 700 3.500 2.100

Situalia dobdnzilor este urmdtoarea:

Dob6nzi Numir/Dati DobAnzi Dobinzi Dob6nzi


contract cu scadenla cu scadenla cu scadenfa
mai mici de un an intrel;i5ani mai mare de 5 ani
euro lei euro lei euro lei
Epsilon 755101.01.N 70 350 210
Total 70 350 210
CONTABILITATE

in cursul anului N, societatea Alfa SA a efectuat urmdtoarele


tranzaclii privind imobilizarile fi nanciare:
(a) La data de 10.01.N decide sd participe la capitalul social
al societdgii-nou infiingate A prin aport cu un utilaj a cdrui
valoare contabilS este de 3.600.000 lei, amortizarea cumulatd
la data participdrii fiind de 1.200.000 lei. in schimbul acestui
aport, Alfa prime;te 700 de acliuniin valoare de 3.500.000 lei,
pe care le clasificd drept acliuni delinute la entitSli asociate.
(b) La data de 08.03.N achizilioneazi 5.000 de acliuni ale
societSlii B, la un pre! unitar de 200 lei/acliune, clasificate ca
acliuni delinute la entitSlile afiliate. Plata se face in proporlie
de 300/o la data achiziliei, iar restul ulterior.
(c) La data de 07.04.N achizilioneazd 4.000 de acliuni ale
societSlii C, la un pre! unitar de 300 lei/acliune, clasificate ca
acliuni delinute la entitSlile afiliate, plata fic6ndu-se la data
achizi!iei.
(d) La data de 20.04.N ise plitegte societaliiB partea de70o/o
rdmasd;
(e) La data de 01.05.N achizilioneazi obligaliuni de stat cu
scadenla peste 5 ani. Suma plititd la achizilie este de
1.200.000 lei, iar suma care urmeazd a fi rambursata la
scadenlS este de 1.000.000 lei.
(f) La data de 07.06.N, societatea B ii comunici societalii Alfa
c6, in urma hotd16rii AGA, 9i-a majorat capitalul social prin
incorporarea beneficiilor. Majorarea se efectueazd prin
emiterea de noi acliuni, Alfa primind 1.000 de acliuni la
valoarea nominald de 150 lei/ac1iune.
(S) La data de 08.08.N vinde jumdtate din acgiunile deginute la A
la prelul de v6nzare de 1.900.000 lei.
(h) La data 01.10.N ii acordi societdlii B un imprumut in valoare
de 1.000.000 lei pe termen de 5 ani, rambursabil in rate
constante, cu o dob6ndi anualS de 20o/o care trebuie platita
anual odatd cu rata.
(i) La data de 01.1 1.N evidenliazd in contabilitate contravaloarea
certificatelor verzi a cdror tranzaclionare este amanatd la data
constatbrii dreptului de a le primi, la valoarea determinati
in funclie de numirul de certificate verzi 9i prelul de
tranzaclionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul
pielei de energie electricd, de 1.000.000 lei.
U) La data de 31.12.N:
(j1) pentru certificatele
verzi amAnate la platd se constati o
pierdere din depreciere de 200.000 lei:

@
pregdtirea candidalilor la examenul
de aptitudini

pentru titlurile A, valoarea de cotalie


din ultima zi de
tranzaclionare este de 4.7 50 lei/aciiune;

I C:t penrru titlurile C, valoarea de.otui"


difi ultima zi de
rranzacfionare este de 200 lei/actiune.
I
ln anul N+1, societatea Alfa a efectuat
urmdtoarele tranzactii
privind imobilizdrile fi nanciare:
(k) Societatea B iicomunicd societdfii Alfa
cd, in urma hotd16rii
AGA, gi-a majorat capitarur sociaiprin
inlorporarea rezerveror.
Majorarea se efectueazd prin emiierea
de noi acliuni, Alfa
primind 2.000 de acliuni la valoarea
nominald de
150lei/ac1iune.
(l) Primegte certificatele verzi la prelul
de tranzaclionare de
860.000 tei.
(m) Vinde toate titlurile B la prelul
de v6nzare de 1.600.000 lei.
(n) inregistreazd operafiunile legate de imprumutul
acordat.
(o) La data de 31.12.N+t:
(o1) pentru titlurile A, valoarea
de cotafie din ultima zide
tranzaclionare este de 4.900 lei/acliune;
(o2) pentru titlurile C valoarea
de cotalie din ultima zi de
tranzaclionare este de 150 lei/ac1iune.
Conform OMFp nr.1.8O2/2O14, cu modificirile
ulterioare: ;i completdrile
(l) contabiliza;i pentru anul N tranzacliile
de mai sus in ordine
cronologicd;
(2) Prezentali, legat de tranzacliile de
mai sus privind
imobilizirile financiare, un din bilanlul contabil gi
"xtras
contul de profit;i pierdere la sf6rgitulanului N;
(3) Prezentafi inregistririle contabilsaferente
anului N+1.

Rezolvare:

(1) Contabitizarea tranzacliilor pentru


anul N:
(at; La data de I0'01'N inregistrarea
- titlurilor de participare in limita valorii
mortizate a utilajului: nea-

3.600.000 tei o/o


1.200.000 tei 2813
= 2t3t 3.600.000 tei
Echipamente
Amortizarea
tehnologice
instalaliilor gi (magini, utilaje gi
mijloacelor de transport
2.400.000|ei
instalaliide lucru)
262tA
Acliunideginute
la entitdli asociate
{MfiR&LIATF

mll inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea nea-
Edzate a imobilizdrilor corporale (3.500.000 lei - 2.400.000 lei = 1.100.000 lei):

l-ilt0.0001ei 2621A = ' 768 .t.100.0001ei


Acliuni deginute Alte venituri
la entitdti asociate financiare

&l La data de 08.03.N - achizilia acliunilor delinute la entitdfile afiliate (5.000 acli-
rd x 200 lei/acliune = 1 .000.000 lei):

1f,tr.000 lei 26118 = o/o 1.000.000 lei


Acliunidelinute 2691 700.000 lei
la entitdtile afiliate Vdrsaminte
de efectuat privind
acliunile deginute la
entiti!ile afiliate
5121 300.000|ei
Conturila binci
in lei

m La data de 07.04.N - achizilia acliunilor delinute la entitSlile afiliate (4.000 ac-


fini x 300 lei/acliune = 1.200.000 lei):

f20O.000 lei 2611C = 512 1.200.000 lei


Acliuni delinute Conturi curente
la entitSlile afiliate la bdnci

m La data de 20.04.N ise pldtegte societaliiB partea de70o/o rdmasd:


iltr0001ei 2691 = 5121 700.0001ei
Vdrsdminte de Conturi la bdnci
efectuat privind in lei
acliunile delinute la
entitdtile afiliate

{E1) La data de 01.05.N - achizilia obligaliunilor de stat recunoscute ca imobilizdri


lranciare:
lei
1200.000 o/o = 2695 1.200.000 lei
1l[0.0001ei 2677 Virsdminte de
Obligaiiuniachizilionate efectuat pentru alte
cu ocazia emisiunilor imobilizdri financiare
efectuate de terli
200.0001ei 471
Cheltuieli in registrate
in avans
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

(eZ) Recunoagterea anuale a cheltuielii in avans in conful de profit gi pierdere pe


perioada delineriititlurilor, respectiv 5 ani- perioada anului N fiind 01.05.N-31.12.N,
adicd 8 luni (200.000 lei /5 ani x 8 luni / 12luni=26.667 lei):

26.6671ei 6865 = 471 26.6671ei


Cheltuielifinanciare Cheltuieli inregistrate
privind amortizarea in avans
or aferente
d ife re n,tel
titlurilor de stat

(f ) La data de 07.06.N - inregistrarea primirii acliunilor de la B ca urmare a majorS-


rii capitalului social prin incorporarea beneficiilor:

150.000 lei 26118 = 768 '150.000 lei

Acliuni delinute Alte venituri


la entititile afiliate financiare

(S1) VSnzarea acliunilor delinute de A la prelul de v6nzare:


1.900.000 lei 461 = 7641 1.900.000 lei
Debitoridiversi Venituri din
imobiliziri financiare
cedate

@2) Scoaterea din evidenl5:


cost total titluri A = 2.400.000 lei (a1) + 1.100.000 lei (a2) = 3.500.000 lei, jumdtate in-
semn6nd 3.500.000 lei x 500/o = 1.750.000 lei
1.750.0001ei 6641 = 2621A 1.750.0001ei
Cheltuieli privind Acliunidelinute
imobilizarile financiare la entitigile asociate
cedate

(h1) Acordareaimprumutului:
1.000.000 lei 2671 = 5121 1.000.000 lei
Sume de incasat de Conturila bdnci
la entititile afiliate in lei

(h2) Recunoagterea dob6nzii de incasat pe perioada 01.10.N-31 .12.N (1.000.000 lei x


20o/ox3luni / 12luni= 50.000|ei):

50.0001ei 2672 = 766 50.0001ei


Dob5nda aferentd Venituridin
sumelor de incasat dob6nzi
de la entitdtile afiliate
INS{TABILITATE

m La data de 01.1 1.N - recunoasterea certificatelor verzi a cdror tranzactionare


es'te amAnatS:

l"00O.000lei 266 472 1.000.000 lei


Certificate verzi Venituri inregistrate
am6nate in avans /
Certificate verzi
,i.

la data de 31.12.N:
fil) Pierderea din depreciere pentru certificatele verzi am6nate la platd:

2ltD.000lei 472 = 266 200.000|ei


Venituri inregistrate Certificate verzi
in avans / amenate
Certificate verzi

{P) inregistrarea pierderii din depreciere:


h urma v6nzdrii a jumdtate din titlurile A, Alfa a rimas cu 350 de acliuni evaluate la
2400.000 lei (a1) + 't.100.000 lei (a2) - 1.750.000 lei (92) = 1.750.000 lei, adicd un cost
r,mitar de 1.750.000 lei/ 350 acliuni = 5.000 lei/ac1iune.
Herdere din deprecierg = (4.750|eilacliune - 5.000 lei/acliune) x 350 acliuni = 87.500 lei:

87500lei 6863 = 2962 87.5001ei


Cheltuieli financiare Ajustdri pentru
privind ajustdrile pierderea de valoare
pentru pierderea a acliunilor delinute
de valoare a la entitSli asociate 5i
imobilizirilor fi nanciare entite!i controlate
in comun

(|3) inregistrarea pierderiidin depreciere:


Fierdere din depreciere = (200 lei/acliune * 300 lei/acliune) x 4.000 acliuni = 400.000 lei:
i*00.000|ei 6863 = 2961 400.0001ei
Cheltuieli financiare Ajustdri pentru
privind ajustdrile pierderea de valoare
pentru pierderea a acliunilor delinute
de valoare a la entitSlile afiliate
imobilizdrilor fi nanciare

t2) Extras din bilanfulcontabil;i contulde profit;i pierdere la sf6rsitulanului N:


la data de 31.12.N, soldurile conturilor de imobilizari financiare sunt:
. cont 261 = 1.000.000 lei (b) + 1.200.000 lei (c) + 150.000 lei (f) = 2.350.000 lei
. Cont 2961 = 400.000 lei (j3)
. Cont 2671= 1.000.000|ei(h1)
. Cont 2672= 50.000|ei(h2)
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

. Cont 262 = 2.4OO.O00 lei (a1) + 1 .100.000 lei (a2) - 1.750.000 lei (92) = 1 .750.000 lei
. Cont 2962= 87.500|ei (j2)
. Cont 266 = 1.000.000 lei (i) - 200.000 lei (j 1 ) = 800.000 lei
. Cont 2677 = 1.000.000 lei (el)

Extras din bilanlul contabil de la data de 31.12.N:

- lei-
r
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
lnceputul SfArgitul
exerci!iului exerci!iului
financiar financiar
A B 1 2

A. III. IMOBILIZARI FINANCIARE


1 . Acliuni delinute la filiale (ct.261 - 2961)' 18 2.350.000 -
400.000 =
1.950.000

2. imprumuturi acordate entitililor din grup 19 1.000.000 +


(ct.267't + 2672 -2964) 50.000 =
1.0s0.000

3.Acliunile delinute la entitdlile asociate ti la 20 1.750.000 -


entitilile controlate in comun (ct.262 + 263 - 87.500 =
2962) 1.662.500

4. imprumuturi acordate entitililor asociate gi 21


entitSlilor controlate in comun (ct.2673 + 2674
-296s)
5. Alte titl u ri i mobil izate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 800.000

6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 23 1.000.000


2678 + 2679 -2966 - 2968)
TOTAT (rd.18la 23) 24 6.462.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 25

lmpactul asupra contului de profit;i pierdere:


- lei-
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerci!iul financiar
Precedent Curent
A B t 2

12. Venituri din interese de participare (c1.7611 + 45


7612 + 76'.t3)

- din care, veniturile oblinute de la entitelile 46


afiliate
[ili{IABILITATE

Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerciliul financiar


Precedent Curent
A B 1 2
t3. Venituri din dob6nzi (ct.766) 47 s0.000 (h2)
- din care, veniturile oblinute de la entitifile 48
afiliate
t4- Venituri din subvenlii de exploatare pentru 49
dobdnda datorati (ct. 7418)
l5- Alte venituri fi nanciare (ct. 7 61 S + 7 62 + 7 64 + 50 1.100.000
765 +767 +768) (a2) +
1s0.000 (f)
+ 1.900.000
(91) =
3.1s0.000
- din care, venituri din alte imobiliziri financiare 51
(ct. 7615)

HITURI FINANCIARE - TOTAL 52 3.200.00o


fl-15+ 47 + 49 + 50)
it16_ Ajustiri de valoare privind imobiliz6rile 53 514.167
financiare gi investiliile financiare delinute ca
active circulante (rd. 54 - 55)

- Cheltuieli (ct. 686) 54 26.667 (e2)


+ 87.s00 (j2)
+ a00.000 (j3)
= 514.167
-Venituri (ct.786) 55 0
l7- Cheltuieli privind dob6nzile (ct. 666) 56
- din care, cheltuielile in relalia cu entitelile 57
afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 58 1.7s0.000
667 +668)
G2)
IICTTUIELI FINANCIARE - TOTAL 59 2.264.167
hf53+56+58)
ilIFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 935.833
- Pierdere (rd.59 - 52) 61

EJ inregistriri contabile aferente anului N+l:


inregistrarea primirii acliunilor de la B ca urmare a majorerii capitalul
_m
ircorpora rea rezervelor:
social prin

iffi-OOOlei 26119 = tO6 300.0001ei


Acliunidelinute Rezerve
la entititile afiliate
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul de aptitudini

(l) Primirea certificatelor verzi:


Soldul creditor al contului 472 este 800.000 lei.
Soldul debitor al contului 266 este 800.000 lei.

800.0001ei 472 = 7411 800.0001ei


Venituriinregistrate Venituri din
in avans / subvenliide
Certificate verzi exploatare aferente
cifrei de afaceri

5i:
860.0001ei 5O7 o/o 860.000|ei
Certificate verzi 266 800.000|ei
primite Certificate verzi
am6nate
768 60.000|ei
Alte venituri
financiare

(ml) Vinzarea titlurilor B la prelul de vdnzare:

1.600.000 lei 461 = 7641 1.600.000 lei


Debitoridiversi Venituridin
imobilizdri financiare
cedate

(m2) Scoaterea din evidenld pentru costul total de 1 .450.000 lei (1.000.000 lei (b) +
1s0.000 lei (f) + 300.000 lei (k)):

1.450.0001ei 6641 = 26118 1.450.0001ei


Cheltuieli privind Acliuni deginute
imobilizirile financiare la entitetile afiliate
cedate

(m3) Odati cu vAnzarea are loc transferul rezervelor la venit:

300.0001ei 106 = 768 300.0001ei


Rezerve Alte venituri
financiare

(n) inregistrarea operaliunilor legate de imprumutul acordat:


(nl) Recunoagterea dobdnzii de incasat pe perioada 01.01.N+1-01.10.N+1 =
1.000.000 lei x 20olo x 9 luni / 12luni = 150.000 lei:
IONTNBLIATE

150-000 lei 2672 = 166 150.000 lei


Dob6nda aferentd Venituridin
sumelor de incasat dob6nzi
de la entitdtile afiliate

Fr2) incasarea anualS a dobdnzii = 50.000 lei (anul N) + 150.000 lei (anul N+l) -
2ilX).000|ei:

lID.000 lei 5121 = 2672 200.000 tei


Conturi la b6nci Dob6nda aferentd
in lei sumelor de incasat
de la entitSlile afiliate

h3) incasarea primei rate, de 200.000 lei (1.000.000 lei / 5 ani):


lID.OOOlei 5121 = 2671 200.0001ei
Conturi la binci Sume de incasat de
ln lei la entitdtile afiliate

fit+) Recunoagtereadob6nziidatoratepeperioada0l.l0.N+1-31.12.N+1 laimpru-


rnrtul rdmas (1.000.000 lei - 200.000 lei) x 20olo x 3 luni
/ 12luni = 40.000 lei):
*lS00lei 2672 = 766 40.0001ei
Dob6nda aferentd Venituridin
sumelor de incasat dob6nzi
de la entitdlile afiliate

hl) Diminuareaajustdrii:
tistare necesari anul N+1 = (4.900 lei/acliune - 5.000 lei/acliune) x 350 acgiuni =
SI)OOlei
|irtare existenti din anul N = 87.500 lei
f,hminuarea ajustdriicu 87.500|ei- 35.000 lei = 52.500|ei
5L:500lei 2962 = 7863 52.500|ei
Ajustiri pentru Venituri financiare
pierderea de valoare din ajustdri
a acliunilor delinute pentru pierderea
la entitdli asociate;i de valoare a
entitS!i controlate imobilizdrilor fi nanciare
in comun

hZl Majorareaajustdrii:
liustare necesard anul N+1 = (150 lei/acfiune - 300 lei/acliune) x 4.000 acliuni =
ffiL000lei
!fustare existentd din anul N = 400.000|ei
tlalrnrea ajustdrii cu 600.000 lei - 400.000 lei = 200.000 lei
Ghid pentru pregdtirea candida|ilor la examenul de aptitudini

200.000|ei 6863 2961 200.000|ei


Cheltuieli financiare Ajustiri Pentru
privind ajustdrile pierderea de valoare
Pentru Pierderea a acliunilor delinute
de valoare a la entitdlile afiliate
imobilizdrilor fi nanciare

Exemplul iluslraliv 9

Societatea Alfa folosegte metoda inventarului permanent 9i


metoda FIFO de evaluare a stocurilor la ieqire.TotodatS, Alfa
deline un magazin propriu de desfacere a produselor finite pe
care le obline.

in cursul anului N, Alfa a efectuat urmitoarele tranzaclii privind


stocurile:
(a) ln luna ianuarie importi materii prime A de la furnizorul
extern B, cu sediul in SUA, in urmdtoarele condilii: prel
de cumpirare 10.000 unitili fizice (u.f.) materii prime A x
15 dolari/u.f. (include transportul 9i asigurarea pe parcurs
extern), taxd vamalS 10ol0, TVA 19olo' Cursul de schimb valutar
aplicabil la data recepliei este de 5 lei/dolar, iar cel pentru
calculul valorii in vam6,4 lei/dolar. Pentru a aduce materiile
prime in unitate, Alfa apeleazd la serviciile unei firme de
transport intern, C, de la care primegte o facturd in sumd
totald de 1 07.1 00 lei (inclusiv TVA 1 9olo).
(b) in luna februarie achizilioneazd 10.000 de pungi cu scop de
revdnzare la prelul de 2 lei/pung5, ecotaxa 0,1 lei/pung6'
Cota deTVA este de 190/0.
(c) in luna martie maiachizilioneazi 5.000 u.f. de materii prime A
in urmdtoarele condilii: pre! de cumpdrare 545.000 lei;
cheltuieli de transport 15.000 lei; cheltuieli cu manipularea
1 1.000 lei; prime de asigurare necesare asigurdrii pe parcursul
transportului 9.000 lei. Odatd receplionate, p6nd a fi date
in consum, materiile prime sunt transferate intr-un depozit,
costurile fiind: amortizarea depozitului 45.000 lei; costuri cu
iluminatul depozitului 34.000 lei; salariul paznicului 19'000 lei'
Cota de TVA este de 190lo'
(d) in luna aprilie mai achizilioneazi 4.000 u.f. de materii prime A
la prelul de 100 lei/u.f. La receplie se constatd o lipsd de
100 u.f., care i se imputd delegatului unitSlii la prelul de
100 lei/u.f. Cota de TVA este de 190lo.
(e) ln luna mai achiziJioneazi scaune in valoare de 7.000 lei,
TYA 19o/o,9i le dd in folosinld.
i[rol,{-IABILITATE

in luna iunie consumA 14.000 u.f. de materii prime A pentru


fabricarea produselor finite PF. Alte costuri efectuate in
legiturd cu oblinerea produselor finite au fost: costuri
cu manopera directd 400.000 lei; amortizarea utilajelor
utilizate pentru fabricarea producliei 400.000 lei; costuri cu
intrelinerea sectiilor in care se fabricS produsele 80.000 lei;
costuri indirecte cu materii prime 9i materiale 300.000 lei;
costuri indirecte cu forla de muncd 420.000 lei; pierderi de
materiale inregistrate la valori neobignuite 10.000 lei. in
cursul lunii s-au fabricat 3.000 u.f. de produse finite pF, nivelul
normal de activitate fiind de 2.964 u.f .
Tot in luna iunie achizilioneazi mdrfuri MF in valoare de
500.000 lei, TVA 190lo.
in luna iulie mai consumd 4.000 u.f. de materii prime A pentru
fabricarea produselor finite PF. Alte cheltuieli directe au fost
128.000|ei, regia variabild 222.000|ei, regia fixd 148.000|ei,
gradul de utilizare a capacitdlii de produclie 800/0. in cursul
lunii s-au fabricat 804 u.f. de produse finite PF.
Tot in luna iulie, Alfa ii returneazd furnizorului mdrfuri MF in
valoare de 100.000 lei, primind o facturi in rogu in acest sens.
Cota de TVA este de 190lo.
in aceeagi lund ii vinde unui client 3.268 u.f. de produse
finite PF la prelul de v6nzare de 1.300 lei/u.f .,TYA 19o/o.
impreund cu produsele finite vinde gi 3.268 buc. de pungi la
prelul de vdnzare de 3 lei/pungd, ecotaxa 0,1 lei/pungd,
TVA 19o/o.
(k) in luna august transferd la magazinul propriu pentru a fi
v6ndute ca mdrfuri 400 u.f. produse finite PF. Procentul de
adaos comercial este de 20o/o,fYA 19o/o.
in luna septembrie, in urma dezmembrdrii unui utilaj,
recupereazd materiale auxiliare in valoare de 30.000 lei 9i
piese de schimb in valoare de 15.000 lei. Piesele de schimb
recuperate se folosesc pentru repararea altui utilaj.
(m) in luna octombrie vinde cu incasare directd toate mdrfurile pF
la prelul de v6nzare afi9at ?n magazin. Odati cu mdrfurile se
v6nd gi 400 buc. de pungi la prelul de v6nzare de 3 lei/pungd,
ecotaxa 0,1 lei/pungS,TVA 19o/o.
in luna noiembrie, in vederea achiziliei de materiale
consumabile, ii plStegte furnizorului un avans de 40.000 lei
plus TVA 19010.

Tot in luna noiembrie achizilioneazd de la Beta, pe bazi de


facturd, materii prime in valoare de 40.000 lei ;i materiale
auxiliare in valoare de 30.000 lei, TVA 19o/o, pe care le lasi in
custodia societdlii Beta pe o duratd de 60 de zile, din cauza
lipsei spaliilor de depozitare.
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor la examenul de aptitudini

(p) La data de 31.'12.N:


(pl ) la inventar, pentru mdrfurile MF se constatd un plus in
gestiune in valoare de 10'000 lei;
(p2) la inventat pentru materialele auxiliare se constatd o
lipsi in gestiune in valoare de 4.000 lei;
(p3) valoarea realizabild neti a materiilor prime A este de
88.0001ei;
(p4) valoarea realizabil5 netd a produselor finite PF este de
150.000 lei.

Conform OM FP nr. 1 .8O21 2014 cu mod ifi ciri le ;i com pletd rile
ulterioare:
(l ) Contabiliza[i pentru anul N tranzacliile de mai sus in ordine
cronologic6;
(21 Prezentali, legat de tranzactiile de mai sus privind stocurile,
un extras din bilanlul contabil gi contul de profit 9i pierdere
la sfirgitulanuluiN.

Rezolvare:

(1) Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:


(a) lmportulde materii Prime:
Calculul valorii in vam6:
. Pre! de cumpirare = 10.000 u.f. x 15 dolari/u.f. x 4 lei/dolar 600.000 lei

+ Taxd vamald = 600.000 lei x 10olo 60.000 lei

= Valoare in vamd 660.000 lei

TVA achitati in vami = 660.000 lei x 19olo = 125'400 lei

Calculul costului de achizilie:


. PreI de cumpdrare = 10.000 u'f. x 15 dolari/u.f. x 5 lei/dolar
(cursul la data recepliei) 750.0001ei

+ Taxi vamalS 60.000|ei


+ Cheltuieli de transport incluse in costul de achizilie
atunci cind funclia de aprovizionare este externalizati
(exclusivTVA) = 107"1 00 lei x 100 / 1 1 9 90.000|ei

= Cost de achizilie 900.000|ei

(at; Receplia bunurilorimportate:


{M{TABILITATE

tXO000lei 301/A o/o


810.000lei
Materiiprime 401 750.000 lei
Furnizori - B
446 60.000|ei
Alte impozite,
taxe qi vdrsiminte
asimilate

m PlataTVAin vamd:

lil5-400 lei 4426 5721 125.400 lei


TVA deductibi16 Conturi la bdnci
in lei

m Factura primit6 de la furnizorul de transport intern:

ffi-Ifl)lei o/o
= 401 107.100|ei
llXtrOlei 301/A Furnizori - C
Materiiprime
lll(Dlei 4426
TVA deductibild

unitar materia primd A = 900.000 lei / 10.000 u.f. = 90 lei/u.f.

Achizilia pungilor:
@ de cumpdrare = 10.000 pungi x 2 lei/pungd 20.000 lei
fu nerecuperabile (ecotaxa) = 10.000 pungi x 0,1 lei/pungd 1.000 lei

&stde achizilie 21.000 lei


TVA deductibilS = 21.000 lei x 190lo 3.990 lei

= Total facturd 24.990|ei

Sf,9lDlei o/o = 401 24.990lei


!l"fiXllei 371/Pungi Furnizori
M6rfuri
lllDXllei 4426
TVA deductibild
i,
r unitar pungd = 21.000 lei / 10.000 pungi = 2,1 lei/pungit

ffi Achizilia materiilor prime:


fehdul costului de achizitie:
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

. Pre! de cumpdrare 545.0001ei

+ Cheltuieli de transPort 15.000 lei

+ CheltuielidemaniPulare 11.000 lei

+ Prime de asigurare 9.000|ei

580.000 lei
= Cost de achizilie

Costurile cu depozitarea nu reprezinti o componenti a costului de achizilie'


lei
690.200 o/o
= 401 690'200 lei
580.000|ei 301/A Furnizori
MateriiPrime
1 10.200 lei 4426
TVA deductibilS

cost unitar materia prim6 A = 580.000 lei / 5.000 u.f. = 1 16 lei/u.f.

(d) Achizilia materiilor Prime:


Factura primiti de la furnizor cuprinde:
. Pre! de cumpirare = 4.000 u.f. x 100 lei/u'f'
400.000lei
76.000 lei
+ TVA = 400.000 lei x 190lo
476.0001ei
= Total facturi

Materii prime receplionate = (4.000 u.f. - 100 u.f.) x 100 lei/u.f' = 390.000 lei

Lipsd = 100 u.f. x 100 lei/u.f. = 10.000 lei

(dt I Achizilia 9i liPsa:

476.000 lei o/o


= 4Ol 476'000lei
390.000|ei 301/A Furnizori
MateriiPrime
10.000lei 6588
Alte cheltuieli
de exPloatare
76.0001ei 4426
TVA deductibilS

(d2) (10.000 lei (lipsa)


Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achiziliei bunurilor
x 19o/o = 1 .900 lei):
1.900 lei 635 = 4426 1.9001ei
Cheltuielicu alte TVA deductibila
imPozite, taxe;i
vdrsiminte asimilate
lmputarea lipsei:
lei 4282 7541 10.000 lei
Alte creange Venituri din despdgubiri,
in legdturd amenziqi penalitdqi
cu personalul

materia prime A = 390.000 lei / 3.900 u.f. = 100 lei/u.f.

Achizilia scaunelor:
o/o
401 8.330 lei
303 Furnizori
Materiale de natura
obiectelor de inventar
4426
TVA deductibilS

Darea in folosinli a scaunelor:


603 303 7.0001ei
Cheltuieli privind Materiale de natura
materialele de natura obiectelor de inventar
obiectelor de inventar

Obtinerea produselor fi nite:


Materii prime consumate:
materiilor prime A se prezintd astfel:
10.000 u.f. x 90 lei/u.f. = 900.000 lei
5.000 u.f. x 1 16 lei/u.f. = 580.000 lei
3.900 u.f. x 100 lei/u.f. = 390.000 lei
iegirilor prin FlFo = 10.000 u.f. x 90 lei/u.f. + 4.000 u.f. x 116 lei/u.f. =
lei

lei 601 = 301/A 1.364.000 lei


Cheltuielicu Materiiprime
materiile prime

prime A rdmase in stoc:


1.000 u.f. x 1 16 lei/u.f. = 1 16.000 lei
3.900 u.f. x 100 lei/u.f. = 390.000 lei
Ghid pentru pregdtirea candidasilor la examenul de aptitudini

(f2) Oblinerea produselor finite:

Calculul costului de produclie:


. Costurile direct aferente unitSlilor produse
= 1.364.000 lei (materii prime) + 400.000 lei (manoperd directd) 1.764.000 lei
+ Regie variabild de produclie
= 300.000 lei (costuri indirecte cu materii prime gi materiale) +
420.000 lei (costuri indirecte cu forla de muncd) 720.0001ei
+ Regie fixd de produclie = 400.000 lei (amortizarea utilajelor
utilizate pentru fabricarea producliei) + 80.000 lei (costuri cu
intrelinerea secliilor in care se fabricd produsele) = 480.000 lei
Alocarea = 480.000 lei x (2.964 u.f . / 2.964 buc.) 480.000|ei i

= Cost de produclie 2.964.000|ei

2.964.000|ei 345lPF 711 2.964.000|ei


Produse finite Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

Cost unitar produs finit PF = 2.964.O00|ei / 3.000 u.f. = 988 lei/u.f.

(S) Achizilia mirfurilor MF:


595.000|ei o/o 401 595.000|ei
500.0001ei 371lMF Furnizori
Mdrfuri
95.000 lei 4426
TVA deductibild

(h) Oblinerea produselor finite:


(h1) Situalia materiilor prime A rdmase se prezintd astfel:
Martie: 1 .000 u.f. x 1 16 lei/u.f. = 1 16.000 lei
Aprilie: 3.900 u.f. x 100 lei/u.f. = 390.000 lei
Evaluarea iegirilor prin FIFO = 1.000 u.f. x 1 16 lei/u.f. + 3.000 u.f. x 100 lei/u.f. = 41

416.0001ei 601 = 301/A 416.000


Cheltuielicu Materiiprime
materiile prime

Situalia materiilor prime A rdmase se prezintd astfel:


Aprilie: 900 u.f. x 100 lei/u.f. = 90.000 lei
IOiIIABILITATE

ft2) Oblinereaproduselorfinite:
(akulul costului de produclie:
. Costurile direct aferente unitdlilor produse
= 416.000 lei (materii prime) + 128.000 lei (alte cheltuieli directe) 544.000|ei
+ Regie variabild de produclie 222.000|ei
+ Regie fixi de produclie = 148.000 lei
Alocarea = 148.000 lei x 80o/o 1 18.400 lei

= Cost de produclie 884.400|ei

[84.zl00lei 345lPF 711 884.400|ei


Produse finite Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

&st unitar produs finit PF = 884.400 lei / 804 u.f. = 1.100 lei/u.f.

m Returulmdrfurilor:
$rl9.000lei) o/o
401 (1 19.000 lei)
ffltlo.OOOlei) 371lMF Furnizori
Mdrfuri
fl9.000|ei) 4426
TVA deductibilS

W Vdnzarea produselor finite:

frl) Prelul de vdnzare al produselor finite = 3.268 u.f. x 1.300 lei/u.f. = 4.248.400\ei:

5.055.596|ei 4111 o/o


5.055.596 Iei
Clienli 7015 '4.248.400|ei
Venituridin
vdnzarea
produselor finite
4427 807.196 lei
TVA colectatd

{P) Descdrcarea de gestiune:

Stualia produselor finite este:


hrnie: 3.000 u.f x 988 lei/u.f. = 2.964.000 lei
ldie:804 u.f. x 1.100 lei/u.f. = 884.400 lei
Etraluarea iegirilor prin FIFO = 3.000 u.f x 988 lei/u.f. + 268 u.f. x 1.100 lei/u.f. = 3.258.800 lei
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

3.258.800 lei 711 345lPF 3.258.800lei


Venituri aferente Produse finite
costurilor stocurilor
de produse

Produse finite rdmase in 51e6 = (804 u.f .-268 u.f.) x 1.100 lei/u.f. = 536 u.f. x 1.100 lei/u.f.
= 589.600 lei

(j3) Fregul de v6nzare al pungilor:


. Pre! de v6nzare =3.268 pungix 3 lei/pungd 9.804|ei
+ Ecotaxa datoratd statului =3.268 pungi x 0,1 lei/pungi 327 lei
+ TVA colectatd = (9.804 lei + 327 lei) x 190/o 1.925 lei ",

= Total facturd 12.056 lei

12.056 lei 4111 = o/o 12.056 lei :

Clienti 7O7 9.s0+ lei j

Venituridin
v6nzarea mirfurilor
I

I
446 327 rei
I
impozite,
Alte I
taxe givdrsdminte I
asimilate I
4427 1.92s lei I
TVA colectate I
(j4) Descdrcarea gestiunii pentru costulde achizilie de 6.863 lei (3.268 pungi x 2,1 lJ
pungi): ,l
6.863 lei 607 = 371/Pungi 6.863 hi I
cheltuieli Mdrfuri I
privind mdrfurile
(k) Transferul produselor
I
finite la mdrfuri:
I
(kl ) Transferul:
I
Produse finite rdmase in stoc = 536 u.f. x 1.100 lei/u.f. = 589.600 lei
I
Evaluarea prin FIFO = 400 u.f. x 1.100 lei/u.f. = 440.000 lei
I
440.0001ei 371tPF = sEslPF 440.000 El
Mirfuri Produse finite I

@ I
MTIIABILITATF

Adaosul comercial:
comercial = 440.000 leix2}o/o= 88.000|ei

f,8ll00lei 371lPF 378 88.000|ei


Mdrfuri Diferen;e de preq
la mdrfuri

TVA neexigibilS:
neexigibilS = (440.000 lei + 88.000 lei) x 19olo = 100.320 lei:

371tPF 4428 100.320 lei


Mirfuri TVA neexigibi16

de vdnzare al mdrfurilor PF afiqat in magazine va fi: 440.000 lei + 88.000 lei +


lei= 628.320 lei
finite rdmase in stoc = (536 u.f. - 400 u.f.) x 1.100 lei/u.f. = 136 u.f. x 1.100 lei/u.f.
lei

Recuperarea de materiale gi piese de schimb:


o/o = 7588 45.000 lei
lei 3021 Alte venituri
Materiale auxiliare din exploatare
lei 3024
Piese desthimb

Consumul pieselor de schimb:

6024 3024 15.000 lei


Cheltuieli privind Piese de schimb
piesele de schimb

-lncasarea
preqului de vAnzare:

531 1 o/o
628.320 lei
Casa in lei 707 528.000 lei
Venituridin
vdnzarea mirfurilor
4427 100.320 lei
TVA colectatd

Descdrcarea gestiunii de mirfuri:


Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de
aptitudini

628.3201ei o/o
= 371lPF 628'320lei
440.0001ei 607 Mirfuri
Cheltuieli
' Privind mirfurile
88.0001ei 374
Diferenle de Prel
mirfuri
la
100.320 lei 4428
TVA neexigibili

(m3) Prelul de vanzare al Pungilor:


1.200 lei
. Pre! de vinzare = 400 pungi x 3 lei/pungd
40lei
+ Ecotaxa datoratd statului = 400 pungi x 0,1 lei/pungi
236lei
+ TVA colectatd - (1.200 lei + 40 lei) x 190/o
1.476\ei
= Total facturd
411 1
o/o 1.4761ei
1.4761ei =
7O7 1.200 lei
Clien!i
Venituridin
vdnzarea mdrfurilor
446 40lei
Alte imPozite,
taxe gi vdrsiminte
asimilate
4427 236lei
TVA colectatd

tm4)Descdrcareagestiuniipentrucostuldeachiziliede840lei(400pungix2,1lei/
pungi):
840lei 607 = 371/Pungi 840lei
cheltuieli Mdrfuri
privind mdrfurile

(n) Factura de avans:


47.6}0lei o/o 4Ol 47'600lei
Furnizori
40.000lei 4091'
Furnizori- debitori
Pentru cumPirdri
de bunuri de
natura stocurilor
7.6001ei 4426
TVA deductibild
CONIABILITATE

g plata avansului:
47.6001ei 4Ot = Sl2 47.60otei
Furnizori Conturi curente
la binci

b) inregistrarea bunurilor procurate de la Beta, pe bazd de factura, dar rdmase


in
ostodia acesteia:
E3300lei o/o = 4O1 83.3001ei
il.0001ei 351 Furnizori
Materii gi materiale
aflate la terli
l3300lei 4426
TVA deductibild

tpl) Plusul de mdrfuri la inventar:


l0.000lei 371lMF = 60T 10.000 tei
Mdrfuri Cheltuieli
privind mdrfurile

b2) Lipsa de materiale auxiliare din gestiune:


4lDOlei 6O2t = 3O2t 4.0001ei
Cheltuieli cu Materiale auxiliare
materialele auxiliare

fr3) constituirea ajustdrii pentru deprecierea materiiror prime:


, soldul contului de materii prime A este de 90.000 lei (a se vedea lit. (h1) de mai sus).
' lt{oarea realizabild net5, de 88.000 lei, este mai micd dec6t valoarea contabild, de
lei' deci materiile prime sunt depreciate gi se constituie o ajustare egali
ii IIT
ltXX) lei:
cu

r lfll0lei 6814 = 391 2.0001ei


Cheltuielide exploatare Ajustiri pentru
privind ajustirile deprecierea
r pentru deprecierea materiilor prime
activelor circulante

I F) Neinregistrarea profitului probabil conform principiului prudenlei:


1 f'rdulcontului de produse finite
pF este de 149.6o0lei (a
se vedea lit. (k3) de mai sus).
;t{oarea realizabilS neti, de 150.000 lei, este mai mare dec6t valoarea contabili, de
i!lD6o0 lei, deci produsele finite nu sunt depreciate, ele prezentandu-se in bilant la
l'md lor de 149.600 lei.

t
Ghid pentru pregdtirea candidalilor lo examenul de aptitudini

(2) Extras din bilanlulcontabil gi contul de profit gi pierdere la sf6rgitul,anului N:


Soldurile conturilor de stocuri sunt:
. Cont 301/A (sold debitoO = 90.000 lei (hl) - materii prime rdmase in stoc
. Cont 3021 (sold debitor) = 30.000 lei (11) - 4.000 lei (p2) = 26.000 lei
. Cont 345/PF (sold debitor) = 149.600 lei (k3) - produse finite rimase in stoc
. Cont 351 (sold debitor) = 70.000|ei (o)
. Cont 371lpungi (sold debitor) = 21.000 lei (b) - 6.863 lei (ja) - 840 lei (m4) =
'13.297\ei
. Cont 371/MF (sold debitor) = 500.000 lei (g) 100.000 lei (i) + 10.000 lei (pl) =
-
410.000 lei
. Cont 391 (sold creditor) = 2.000 lei (p3)
. Cont 4091 (sold debitor) = 40.000 lei (n)
Extras din bilan!:
- lei-
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
lnceputul Sfirqitul
exerci!iului exerci!iului
financiar financiar
A B 1 2

B. ACTIVE CIRCUTANTE
l. sTocuRl
1. Materii prime qi materiale consumabile 26 90.000 +
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 26.000 +
+ 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388- 391 - 392 - 70.000 -
39s1 -3958-398) 2.000 =
184.000

2. Produclia in curs de execulie (ct. 331 + 332 + 27


341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite;i m6rfuri (ct.327 + 345 + 346 + 28 149.600 +
r
347 +/- 348 + 354 356 +357 + 361 + 326 +/- '13.297 +
368 + 371 +l- 378 - 3945 - 3946 * 3947 - 3953 410.000 =
- 3954 -3955 - 39s6 - 3957 - 396 - 397 - din 572.897
ct.4428)
4. Avansuri (ct. 4091 ) 29 40.000

TOTAT (rd.26la 29) 30 796.897

Soldurile conturilor de venituri gi cheltuieli:


. Cont 7015 (sold creditor) = 4.248.400 lei (j1)
. Cont 707 (sold creditor) = 9.804 lei (j3) + 528.000 lei (m1) + 1.200 lei (m3) =
539.004 lei
. Cont 711 (sold creditor) = 2.964.000|ei (f2) + 884.400 (h2) - 3.258.400 lei (j2) =
589.600|ei
fi)T.ITABILITATE

! Cont 7581 (sold creditor) = t0.000lei(d3)


f Cont 7588 (sold creditor) = 45.000 lei
Cont 601 (sold debitor) = 1.364.000 |ei (f1 ) + 41 6.000 lei (h1 ) = 1.780.000 |ei
r- Cont 6021 (sold debitor) = 4.000 lei (p2)
L Cont 6024 (sold debitor) = 15.000 lei (12)
Cont 603 (sold debitor) = 7.000 lei (e2)
Cont 607 (sold debitor) = 6.863 tei (j4) + 440.000 tei (mZ) +
840 lei (m4) _ 10.000 lei
N' {P1) = 437.703 lei
Cont 635 (sold debitor) = 1.900 lei (d2)
Cont 6588 (sold debitor) = I 0.000 lei (d 1 )
Cont6814 (sold debitor) = 2.000|ei(p3)
actin contul de profit gi pierdere:

- lei
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exercigiul financiar
Precedent Curent
A B 1 2
L Gfra de afaceri netd (rd.02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01 4.787.404
Produclia vdnduti (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 02 4.248.400
7OS +706 +708)
Venituri din v6nzarea mdrfurilor (ct.7O7) 03 539.004
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) o4
i Venituri din dob6nzi inregistrate de entitdlile 05
radiate din Registrul general gi care mai au in
derulare contracte de leasing (ct.766)
Venituri din subvenlii de exploatare aferente 06
cifrei de afaceri nete (ct.7411)
!_ Venitu ri aferente costului produc!iei Sold C 07 589.600
in curs de execulie (ct. 7 1 1 + 7 12)

t_ Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 75g +


13 10.000 +
78'ts)
45.000 =
55.000
- din care, venituri din fondul comercial negativ 14
(ct 781s)
- din care, venituri din subvenlii pentru t5
investilii (ct.7Sg4)
HTT'ru DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 5.432.004
tiol +07-08 +09 +10 + 1l + 12 + 13)

@
de aptitudini
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor la examenul

Nr. rd. Exerciliul financiar


Denumirea indicatorilor
Precedent Curent

B 1 2
A
17 r.780.000 +
8. materiile prime 5i materialele
a) Cheltuieli cu
4.000 +
consumabile (ct.601 + 602)
15.000 =
1.799.000

+ 18 7.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603 + 604 + 606
608)
19
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 9i apd)
(ct.605)
20 437.703
(c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct' 607)
partr rrpri romerciale orimite (ct. 609) 21

10.

2.000
b) Ajustiri de valoare privind activele circulante I 28

(rd.2e - 30) I

29 2.000
b.l) Cheltuieli (ct.654 + 6814)
30 0
h 7t Venituri kt.754 + 78'14\

t1

33 1.900
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 9i
virsiminte asimilate; cheltuieli reprezentand
transferuri 9i contribulii datorate in baza unor
arre normative speciale (ct.635 + 6586)

37 10.000
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 +
6583 + 6588)
ILITATE

Societatea Alfa efectueazd, in cursul anului N, urmitoarele


tranzaclii privind clienlii gi furnizorii sdi:
(a) Ladata de 07.01.N, in vederea achiziliei de materiale
consumabile, ii plSteqte furnizorului A un avans de 40.000 lei
plus TVA 19o/o, pe baza facturii de avans primite in aceeagi zi.
b) La data de 15.01.N ii livreazS clientului B mirfuri la prelul de
v6nzare de 30.000 lei, exclusivTYAl9o/o,in baza avizului de
insolire a mirfii.
(c) La data de 18.01.N achizilioneazi un telefon mobil la prelul
de 1 .000 lei, TVA 19o/o, qi beneficiazi de o reducere de 1 007o
din partea operatorului de telefonie O, Telefonul mobil este
folosit incepdnd cu data achiziliei.
(d) La data de 25.01.N primegte de la furnizorul A factura privind
stornarea avansului pletit la 07.01.N $i factura privind achizilia
de materiale consumabile, care cuprinde: pre! de cumpirare
50.000 lei, cheltuieli de transport 5.000 lei,TVA 19ol0.
(e) La data de 26.01.N ii achite furnizorului A diferenla.
(f) La data de 07.02.N intocmette factura citre clientul B, prel
de v6nzare 40.000 lei, exclusiv TYA 19o/o. Societatea are
ca politicd regularizarea conturilor 418,,Clien1i - facturi
de intocmit" gi aa28 JVA neexigibild" gi inregistrarea
eventualelor diferenle de valoare intre aviz 9i factur5.
Termenul de decontare prevdzut in contract este de 2 luni.
(S) La data de 24.02.N, pentru incasarea inainte de scadengd, ii
emite clientului Bo facturd reprezentdnd un scont de 'l
0olo,
TVA 19olo.
(h) La data de 25.02.N incaseazd toate creanta de la clientul B.
(i) La data de 01.03.N, in vederea v6nzirii de produse finite,
incaseazd de la clientul C un avans in valoare de 50.000 lei
plus TVA 19o/o, pe baza facturii de avans emise in aceeagi zi.
U) Ladata de 18.03.N achizilioneaza marfuri de la furnizorul D in
baza avizului de insolire a mdrfii, cost de achizilie 33.000 lei,
exclusivTVA 19ol0.
(k) La data de 28.03.N achizilioneazd un televizor la prelul de
t 0.000 lei, TVA 19o/o, gi beneficiazd de o reducere de 1 00o/o din
partea furnizorului AL.Televizorul se amortizeazd liniar in
10 ani ;i este pus in funcliune la data achiziliei.
(l) La data de 09.04.N primegte de la furnizorul D factura, cost
de achizilie 30.000 lei, exclusivTYAl9o/o. Societatea are

@
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

ca politicd regularizarea conturilor 408,;Furnizori - facturi


nesosite" 9i 4428 fVA neexigibilS" 9i inregistrarea eventualelor
diferenle de valoare intre aviz 9i facturS.
(m) La data de 17.04.N ii emite clientului C factura privind
v6nzarea produselor finite, care cuprinde prelul de v6nzare
de 55.000 lei, TVA 19o/o, gi factura privind stornarea avansului
incasat la data de 01.03.N.
(n) La sfdrgitul lunii aprilie se inregistreazd amortizarea lunard a
televizorului achizilionat la 28.03.N.
(o) La data de 08.05.N, in contul creanlei pe care o are fagi de
clientul C, Alfa primegte de la acesta un efect de comer! in
sumi de 3.000 lei.
(p) La data de 18.05.N, in contul datoriei pe care o are fald de
furnizorul D Alfa emite un efect de comer! in sumd de
20.000 lei.
(q) La data de 07.06.N, Alfa depune la bancd pentru scontare
efectul de comer! primit de la clientul C, taxa scontului
perceputd de banci fiind de 10olo; numdrul de zile p6ni la
scadenla efectului este de 20, iar comisionul de andosare este
de 100 lei. Din pricina lipsei de lichiditdli, valoarea efectului
scontat de banci este de doar 2.000 lei.
(r) La data de 18.06.N are loc decontarea unei pdrli din efectul
emis cdtre furnizorul D prin intermediul unei bdnci, in valoare
de 10.000 lei, Alfa pl5tind un comision de 2olo pentru serviciul
bancar efectuat.
(s) La data de 01.07.N achizilioneazd de la furnizorul E mdrfuri in
valoare de 65.000 lei, TVA 19ol0.
(t) La data de 07.07.N ii vinde o parte din mdrfurile cumpirate la
01 .07.N clientului F, prel de vdnzare 25.000 lei, TVA 19o/o, CoSt
de achizilie 21.000 lei.
(u) La data de 24.07.N primegte de la furnizorul E o facturd
ulterioari de reducere comercialS de 5olo aferenti facturii
din data de 01.07.N, menlionandu-se pe factura de reducere
mirfurile care sunt reduse, TVA 19olo.
(v) La data de 30.07.N achizilioneazd un utilaj de la furnizorul G,
cost de achizilie 100.000 lei, TVA 19vo, carc este pus in
funcliune la aceeagi datd. Utilajul se amortizeazi liniar in
10 ani.
(w) La data de 05.08.N ii emite clientului F o facturi ulterioard
de reducere comerciald de 5o/o, aferentd facturii din 07.07.N,
menlionandu-se pe factura de reducere mirfurile care sunt
reduse. Cota de TVA este de 19olo.
@hiTABILITATE

(x) La data de 15.08.N primegte de la furnizorul H o facturd in


sumd de 20.000 lei privind reparalia unei ma;ini,TvA j9o/o.
Conform contractului, scadenta facturii este peste 2 luni.
(y) La sf6rgitul lunii august inregistreazd amortizarea lunard a
utilajului achizilionat la 30.07.N.
(z) La data de 08.09.N primegte de la furnizorul H pentru plata
facturii inainte de scadenlS o facturd reprezentdnd un scont
de 10%, TVA 19o/o,;i plStegte in aceea;i zi restul datoriei.
(aa) La sfdrgitul lunii septembrie se inregistreazd amortizarea
lunard a utilajului.
(bb) La data de 01.10.N primette de la furnizorul de imobilizdri G
o reducere comercialS in sumd de 10.000 lei aferentd facturii
din 30.07.N. Cota de TVA este de 190lo.
(cc) La sf6rgitul lunii octombrie se inregistreazd amortizarea
lunard a utilajului.
(dd) La data de 31.12.N:
(dd 1) ii acordd clientului o reducere comerciali in sumi de
F
1.000 lei, TVA pentru toate v6nzdrile anului.
19010,

(dd2) la sfdrgitul anului N, clientul F are dificultdlifinanciare,


iar Alfa estimeazd probabilitatea de neincasare a
creanlei la30o/o.

Conform OM FP nr.'l .802 /2O14, cu mod ifi ciri le gi com pletd ri le


ulterioare:
(l ) Contabilizali pentru anul N tranzactiile de mai sus in ordine
cronologicd;
(2) Prezentafi, legat de tranzacfiile de mai sus privind
creanlele gi datoriile comerciale pe termen scurt, un extras
din bilanlul contabil la sf6r;itulanului N.

le-olvare:

n) Contabilizarea tranzacliilor pentru anul N:


{a) La data de 07.01.N - primirea facturii de avans gi plata acestuia:
tt7.600lei o/o = 4O1lA 47.6001ei
{0.0001ei 4O91lA Furnizori
Furnizori
- debitori
pentru cumpd16ri
de bunuri de
natura stocurilor
7.6001ei 4426
TVA deductibilS
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

$i plata avansului:
47.6001ei 401/A = 512 47.6001ei
Furnizori Conturi curente
la bdnci

(b) La data de 15.01.N - livrarea mirfurilor in baza avizului de inso;ire a mirfii:

35.700 lei 41818 = o/o 35.7001ei


Clienli - 7O7 30.0001ei
facturi de intocmit Venituri din
v6nzarea mdrfurilor
4428 5.7001ei
TVA neexigibild

(cl) La data de 18.01.N - achizilia telefonului mobil pe baza facturii:


0lei o/o = 4O1lO 0 lei
Olei 303 Furnizori
Materiale de natura
obiectelor de inventar
0lei 4426
TVA deductibild

(c2) Recunoagterea telefonului la valoarea justd, considerati a fi prelul de vdnzare


afigat in magazin ;iinscris pe facturd:

1.000 lei 303 = 7588 1.000 lei


Materiale de natura Alte venituri
obiectelor deinventar din exploatare

(c3) Darea in folosingi a telefonului:

1.000 lei 603 = 303 1.000 lei


Cheltuieliprivind Materiale de natura
materialele de natura obiectelor de inventar
obiectelor de inventar

(d 1 ) La data de 25.01 .N - primirea facturilor de la furnizorul A:


Factura privind achizilia de materiale consumabile cuprinde:
. Pre! de cumpdrare 50.000|ei
+ Cheltuieli de transport 5.000|ei

= Cost de achizilie 55.000|ei


+ TVA = 55.000 lei x 19olo 10.450 lei

= Total facturi 65.450|ei


f,OilITABILITATE

6&450lei o/o
40114 65.450|ei
55"000|ei 302 Furnizori
Materiale consumabile
lO.450lei 4426
TVA deductibilS

@) Factura de stornare a avansului:

Il75O0lei) o/o
40114 (47.6001ei)
lilOO0lei) 409714 Furnizori
Furnizori- debitori
pentru cumpirdri
de bunuri de
natura stocurilor
tr600lei) 4426
TVA deductibild

Plata furnizorului A pentru difereng6, la data de 26.01.N:


facturi = 65.450 lei
plitit = 47.600 lei
de platd = 65.450 lei - 47.600 lei = 17.850 lei

lei 4OllA 512 17.850 lei


Furnizori Conturi curente
la binci

moment, contul 401/A s-a inchis.

La data de 07.02.N - inregistrarea facturiiintocmite cdtre clientul B:

cuprinde:
@devdnzare 40.000|ei
TUA = 40.000 lei x 190lo 7.600|ei
fulfacturd 47.600|ei

Regularizarea conturilor"TVA neexigibild"gi,,Clienli - facturi de intocmit":


4428 4427 5.700|ei
TVA neexigibild TVA colectatd

4111t8 418/B 35.700 lei


Clien!i Clienli*
facturi de intocmit

m
Ghid pentru pregdtirea candida.tilor Ia examenul de

(f2) inregistrarea diferenlei de valoare intre facturi gi aviz (40.000 lei


30.000 lei (aviz) = 10.000 lei):

1 1.900 lei 41111B, = o/o

Cliengi 707 10.000


Venituridin
vSnzarea mirfurilor
4427
TVA colectati

(S) La data de 24.02.N - inregistrarea scontului acordat clientului B:

Scont = 40.000 lei x 10olo = 4.000 lei


TVA aferentd scontului = 4.000 lei x 19o/o = 760 lei
Total creanld de redus = 4.760lei

4.76olei o/o = 41t1lB


4.0001ei 667 Clienti
Cheltuieli privind
sconturile acordate
760lei 4427
TVA colectatd

(h) La data de 25.02.N - incasarea clientului B:

Creanli rdmasi = 47 .600 lrei - 4.760lei (scont acordat) = 42.840lei

42.84Olei 5121 = 411118 42.840|ei;


Conturila bdnci Clienli
in lei
:j
ln acest moment, contul 4111/B s-a inchis.

(i) La data de 01.03.N - factura de avans:


59.500|ei 41111C = o/o
59.5001ei
Clienli 419tC 50.000|ei
Clienli - creditori
4427 9.5001ei
TVA colectatd

$i incasarea avansului:

59.5001ei 512 4111|C 59.500|ei


Conturi curente Clienli
la bdnci
La data de 18.03.N - achizilia mdrfurilor in baza avizului de insotire a mirfii:
o/o
= 4O8lD 39.27olei
371 Furnizori -
Mdrfuri facturi nesosite
4428
TVA neexigibili

la data de 28.03.N - achizilia televizorului pe baza facturii:


o/o
404tAL 0lei
214 Furnizori
Mobilier, de imobilizdri
aparaturd birotic6,
echipamente de proteclie
a valorilor umane
gi materiale
gi alte active corporale
4426
TVA deductibi15

Recunoagterea televizorului la valoarea justd, consideratd a fi prelul de vdnzare


magazin 9i inscris pe facturi:

lei 214 4758 10.000 tei


Mobilier, Alte sume primite
aparaturd biroticd, cu caracter de
echipamente de protecgie subvenlii pentru investilii
a valorilor umane
gi materiale
gi alte active corporale

[a data de 09.04.N - primirea facturii de la furnizorul D:

cuprinde:
devdnzare 30.000 lei
= 30.000 lei x 19o/o 5.700 lei

35.700 lei

ftgularizarea conturilorJVA neexigibild"gi,,Furnizori - facturi nesosite":


4426 = 4428 5.700 tei
TVA deductibild TVA neexigibild
examenul de
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la

5i:
35.700
35.7001ei 408/D = 401/D
Furnizori
Furnizori -
facturi nesosite

(12) inregistrarea diferenlei de valoare intre


facturi 9i aviz (30'000 lei (facturd)
33.000iei (aviz) = (3.000lei)):
408/D (3.s70
tei)
(3.570 Vo =
(3.0001ei) 371 Furnizori -
Mdrfuri facturi nesosite
(570lei) 4428
TVA neexigibild

(m1) La data de 1 7.04'N - vdnzarea produselor finite:


Factura emisd cuPrinde:
55.000|ei
' Pre! de vdnzare
10.450|ei
+ TVA = 5.500 lei x 19olo
65.450lei
= Total facturd
t. o/o
65.450lei 4711|c =
Clienli
7015
Venituridin
vdnzarea
Produselor finite
4427
TVA colectatd

(m2) Factura de stornare a avansului:


o/o
(59.5001ei) 41111c
4191c (s0.000
Clienli
Clienli - creditori
4427 (9.s00
TVA colectatd

(nl) Amortizarea lunard a televizorului:


/ 10 ani x 1 Iuni / 12 luni = 83 lei
Amortizare lunari = 10.000 lei
681 1
2a14
83 lei
'Cheltuieli Amortizarea altor
de exPloatare
imobilizdri corPorale
privind amortizarea
imobilizirilor
concomitent, transferul lunar al venitului in avans la venituri curente:
4758 = 75A4 83lei
Alte sume primite Venituridin subvengii
cu caracter de pentru investi!ii
subvenlii pentru investilii

lund p6n6 la 3'1.12.N, Alfa va efectua aceste doud inregistrdri.

La data de 08.05.N - primirea efectului de comerl de Ia clientul C:

lei 413 = 41111C 3.000|ei


Efecte de primit Cliengi
de la clienti

La data de 18.05.N - emiterea efectului de comert:


lei 4O1lD = 403 20.000|ei
Furnizori Efecte de pldtit

La data de 07.06.N - incasarea efectului scontat:


= 2.000 lei x 10olo x2O zile / 360 zile = 1 I lei
incasatd de la banci = 2.000 lei - I 1 lei (scont) - 100 lei (comision) = 1.gg9 lei
o/o
413 2.000lei
5121 Efecte de primit
Conturi la binci de la clienli
in lei
:fltrlei 627
Cheltuielicu
serviciile bancare
giasimilate
ll lei 666
Chelruieli
privind dob6nzile

La data de 18.06.N - decontarea efectului emis:


= 10.000 leix2o/o = 200lei
o/o
5121 10.200 lei
403 Conturi la binci
Efecte de plitit in lei
627
Cheltuielicu
serviciile bancare
giasimilate
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de

(s) La data de 01.07.N - achizilia mdrfurilor:


o/o 401/E 77.350
77.3501ei
65.000|ei 371 Furnizori
Mdrfuri
12.350 lei 4426
TVA deductibild

(t) La data de 07.07.N - vdnzarea mSrfurilor:


(tl) Prelul devdnzare:

29.750lei 41111F =
o/o 29.750lei
Clien!i 707 25.000|ei
Venituridin
v6nzarea mirfurilor
4427
TVA colectatd

(t2) Descdrcarea gestiunii pentru cost:

21.000 lei 607 = 371 21.000

cheltuieli Mirfuri
Privind mirfurile

(u) La data de 24.07,N - inregistrarea reducerii comerciale primite printr-o facturfi


ulterioard: :

Reducere pentru marfa aflata in stoc = (65.000 lei - 21 .000 lei) x 5o/o = 2-200lei
Reducere pentru marfa v6nduti = 21.000 lei x 5olo = 1'050 lei
Total reducere = 2.200 lei + 1.050 lei = 3.250 lei
TVA aferentd reducerii = 3.250 lei x 190/o = 618 lei

(3.8681ei) o/o = 401|E (3.868 lei)

(2.2001ei) 371 Furnizori


Mdrfuri
(1.050 lei) 609
Reduceri comerciale
primite
(618lei) 4426
TVA deductibild

(v) La data de 30.07.N - achizilia utilajului:


@I.{[ABILITATE

ll9000lei o/o
404tc 1 19.000 lei
lfr).000|ei 2131 Furnizori
Echipamente de imobilizdri
tehnologice
(ma9ini, utilaje gi
instalaliide lucru)
19.000lei 4426
TVA deductibild

i hil La data de 05.08.N - reducerea comerciald acordatd ulterior facturdrii:


Hucere comerciald acordatd = 25.000 lei x 5olo = .|.250 lei
aferentd reducerii = 1.250\ei x 19o/o = 23g lei

lei) 4111tF o/o (1.488 lei)


Clien!i 707 (1.250 lei)
Venituridin
vdnzarea mdrfurilor
4427 (238 lei)
TVA colectatd

La data de 15.08.N - factura privind reparalia:


o/o
401tH 23.800|ei
lei 611 Furnizori
Cheltuieli cu intrelinerea
9i reparaliile
lei 4426
TVA deductibild

Amortizarea lunard a utilajului:


lunarS = 100.000 lei / 10 ani x 1 lund / 12luni/an = 833 lei:
681 1 2813 833 tei
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transport
imobilizdrilor

ta data de 08.09.N - inregistrarea reducerii financiare primite:


= 20.000 lei x l0olo = 2.000 lei
scontului = 2.000 lei x 190lo = 380 lei
de redus = 2.380|ei
Ghid pentru pregdtirea candida;ilor la examenul de aptitudini

401/H
o/o 2.380|ei
2.380|ei
Furnizori 767 2.000lei
Venituridin
sconturi oblinute
4426 380lei
TVA deductibili

lei - 2.380 lei (scont primit) = 21 .420 lei:


$i plata restului datoriei = 23.800
4O1lH = 5121 21.420lei
21.42olei
Furnizori Conturi la bdnci
in lei

in acest moment, contul 401/H s-a inchis'

(aa) Pentru luna septembrie - amortizarea lunari a utilajului:


833 lei
833 lei 6811 = 2813
Cheltuieli Amortizarea
de exPloatare instalaliilor 9i
privind amortizarea mijloacelor de transPort
imobilizdrilor

primitd ulterior de la
(bb) data de 01.10.N - se inregistreazi reducerea comerciala
La
furnizorul de imobilizdri G: .
4O4lG 4758 10.000|ei
10.0001ei =
Furnizori Alte sume Primite
de imobilizdri

(10.000 lei x 19olo = 1 '900 lei):


$i pentru TVA
(1.9001ei) 4426 : = 4041G
TVA deductibilS Furnizori

(cc) Pentru luna octombrie - amortizarea lunard a utilajului:


833lei 6811 ' = 2a13
Cheltuieli Amortizarea
de exploatare instalaliilor 9i
privind amortizarea m'rjloacelor de transPort
imobilizdrilor

la venituri pe durata de via16 rimasa a utilajului


$i, concomitent, reluarea subvenliei
ir o.ooo lei / (120 luni - 2 luni) = 85
lei/lund):
M}ITABILITATE

tFlei 4758 = 7584 85lei


Alte sume primite Venituridin subvenlii
cu caracter de pentru investi!ii
subvenlii pentru investilii

llava efectua gi pentru lunile noiembrie gi decembrie N aceste doui inregistrdri.


'
I

i 5dl) La data de 31.12.N - reducerea comercialS acordati pentru toate vdnzdrile anu-

lei) 4111|F o/o (1.190 lei)


Clienli 709 (1.000 lei)
Reduceri comerciale
acordate
4427 (190 lei)
TVA colectatd

La data de 31.12.N - inregistrarea clienlilor incerli ti constituirea ajusterii pentru

rdmasd asupra clientuluiF =29.750lei(t1) - 1.488|ei (w) - 1.190|ei(ddl)=

l) inregistrarea clienlilor incer;i, pentru valoarea creanlei, inclusiv TVA, adicd


lei:

lei 4118|F 4111|F 27.0721ei


Clienli incerli Clienli
sau in litigiu

moment contul 4111/F s-a inchis.

constituirea ajustirii pentru depreciere pentru pierderea probabild (27.072lei


= 8.122 lei):
h' 6814 491 8.122 lei
Cheltuieli de exploatare Ajustdri
privind ajustdrile pentru deprecierea
pentru deprecierea creanlelor - clienli
..,'velor circulante
,
Etras din bilan! la sfdrgitulanului N:
conturilor de creanle 9i datorii la sf6rgitul anului N:
411"1lC (sold debitor) = 59.500lei (i) - 59.500|ei (i) + 65.450|ei (ml)- 59.500|ei
- 3.000 lei (o) = 2.950 lei
4118/F (sold debitor) =27,072|ei (dd2)
Ghid pentru pregdtirea candida,tilor Ia examenul de optitudini

o Cont 413 (sold debitor) = 3.000 lei (o) - 2.000 lei (q) = 1.000 lei
. Cont 401/D (sold creditor) = 35.700 lei (l) - 20.000 lei (p) = 15.700 lei
. Cont 401/E (sold creditor) = 77 .350lei (s) - 3.868 lei (u) = 73.482 lei
. Cont 403 (sold creditor) = 20.000 lei (p) - 10.000 lei (r) = 10.000 lei
. Cont404/G (sold creditor) = 119.000 lei (v) - 10.000 lei (bb) - 1.900 lei (bb) =
107.100|ei
. Cont 491(sold creditor) = 8.122 lei (dd2)

Extras din bilan! la sfdrgitul anului N:

- lei-

Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:


lnceputul Sfirgitul
exercifiului exerci!iului
financiar financiar
A B 1 2

A.

il. GREANTE
(Sumele care urmeazd si fie incasate dupi o
perioadi mai mare de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)

1.Creanle comerciale (ct.2675 + 2676 + 2678 31 2.950+


+ 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 4'11 + 4'13 + 4't8 27.072+
_ 491) 1.000 - 8.122
-22.W

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE


IruTR-o PERIoADA DE PANA tA UN AN

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.4O1 + 404 48 1 5.700 {


+ 408) 73.482t
1 o7.1oO:
"t96.2fi

5. Efecte de comerl de pldtit (ct.403 + 405) 49 10.0fl