Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAP.I FUNDAMENTĂRI PRIVIND BILANŢUL CONTABIL

1.Bilanţul contabil-document contabil de sinteză privind


situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute ...........................…... 1
2.Preocupări pe plan mondial privind armonizarea
documentelor contabile de sinteză .......................................…....3
2.1.Aspecte generale..........................................................…....3
2.2.Standardele contabile internaţionale privind armonizarea
documentelor contabile de sinteză ..............................….....4
2.3.Structura bilanţului contabil generată de Directiva a iv-a a.
Comunităţilor Economice Europene ................................…..7
3.Structura bilanţului contabil în România
3.1.Structura generală a bilanţului contabil ...........................…..11
3.2.Contul de profit şi pierdere –componentă a documentelor
contabile de sinteză ........................................................16
3.3.Anexa la bilanţ-modalitate de adâncire a puterii de
informare a documentelor contabile de sinteză ..............……21
3.4.Rolul raportului de gestiune ............................................. 23
4.Preocupări naţionale privind armonizarea documentelor
contabile de sinteză cu Directiva a iv-a a Comunităţilor
Economice Europene şi cu Standardele Contabile
Internaţionale .........................................................................24

CAP.II ELABORAREA BILANŢULUI CONTABIL

1.Reglementări juridice privind elaborarea,verificarea şi


certificarea bilanţului contabil .................................................28
2.Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar..........…..29
2.1.Întocmirea balanţei de verificare înainte de inventariere....…30
2.2.Inventarierea patrimoniului ...............................................30
2.3.Contabilizarea regularizărilor la inventar ..........................…33
2.4.Întocmirea balanţei de verificare după inventariere..............34
2.5.Determinarea rezultatului contabil şi a rezultatului
fiscal . Impozitarea profitului ............................................35
2.6.Redactarea bilanţului contabil,contului de profit şi
pierdere şi anexei la bilanţ ..............................................39
2.7.Verificarea şi certificarea bilanţului contabil ....................….40

CAP.III STUDIU DE CAZ PRIVIND ELABORAREA BILANŢULUI CONTABIL


LA SOCIETATEA COMERCIALĂ „FORAJ SONDE BASCOV”S.A.

1.Prezentare generală a societăţii. Influenţa particularităţilor


activităţii asupra organizării contabilităţii curente şi a
bilanţului contabil .................................................................42
2.Datele studiului de caz şi rezolvarea acestuia
2.1.Situaţia balanţei de verificare înainte de inventariere..........45
2.2.Datele şi documentele privind inventarierea patrimoniului...46
2.3.Datele privind regularizările la inventar şi contabilitatea
operaţiilor specifice ......................................................…47
2.4.Datele privind determinarea rezultatului contabil şi a
rezultatului fiscal. Impozitarea profitului ...........................49
2.5.Întocmirea balanţei de verificare finale ..............................52 2.6.Redactarea
bilanţului contabil,contului de profit şi pierdere
şi anexei la bilanţ. Modelul raportului de gestiune ...........52
2.7.Modelul raportului de verificare şi certificare a bilanţului
contabil .........................................................................56

CAP.IV ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PE BAZĂ DE BILANŢ CONTABIL

1.Analiza situaţiei patrimoniului .............................................57


2.Analiza performanţelor întreprinderii pe baza bilanţului
contabil
2.1. Analiza echilibrului financiar ............................................61
2.2. Analiza pe baza ratelor ...................................................62
2.3.Analiza soldurilor intermediare de gestiune .......................67
3.Degajarea informaţiei bilanţiere prin întocmirea situaţiei
fluxurilor de trezorerie........................................................…71

CAP.V SISTEM INFORMATIC PRIVIND ELABORAREA BILANŢULUI CONTABIL


1.Prezentarea sistemului informaţional....................................73
2.Prezentarea sistemului informatic..........................................73
3.Elaborarea situaţiilor financiare şi de analiză.........................74

CONCLUZII......................................................................................75

BIBLIOGRAFIE