Sunteți pe pagina 1din 10

-

j"
... ,.
!,., c.E. c.c.;...:f< .. ,f:j/
. _,)',
#;>-$'
(40%) Entitatea ALFA detine Ia 31.12.N urmatoarele acti
A. (70%) Studii de caz, i ntrebari exercitii
- un teren evaluat Ia costul de 200.000 lei ;
Experti contabil i
Varianta 1 (V1)
- o cladire evaluata Ia costul de 500.000 lei , amortizare cumulata de 420.000 lei, durata de
utilitate ramasa 8 ani ;
- un echipament tehnologic evaluat Ia costul de 1.000.000 lei, amortizare cumulata de
700.000 lei , durata de utilitate ramasa 5 ani.
La 31.12.N exista indicii ca echipamentul tehnologic s-a depreciat. Acesta este activul prin
care ALFA obtine produse pe care le vinde pe diferite piete. Terenul ?i cladirea sunt activele
suport.
La data de 31 .12.N au fost posibile urmatoarele estimari:
- pretul care s-ar obtine daca s-ar vinde terenul impreuna cu cladirea 150.000 lei;
- nu se poate estima credibil un pret de vanzare a terenului tara a lua in calcul ?i vanzarea
cladirii construita pe acesta;
- pretul care s-ar obtine daca s-ar vinde impreuna intreaga afacere (terenul , cladirea ?i
echipamentul) 430.000 lei iar costurile ocazionate de vanzare 10.000 lei.
- pretul care s-ar obtine daca echipamentul s-ar vinde separat este de 50.000 lei;
- valoarea actualizata a fluxurilor de numerar ce se a?teapta a fi obtinute din utilizarea
echipamentului pe restul de ani rama?i 9i eventual din vanzarea acestuia Ia sfar?itul perioadei
de utilizare este estimata Ia 400.000 lei.
Se cere:
a) Sa se prezinte care sunt prevederile OMFP 3055/2009 privind evaluarea imobilizarilor
corporate Ia inventar 9i sa se identifice daca Ia 31.12.N exista deprecieri ale acestor trei active
?i Ia cat se ridica valoarea acestor deprecieri. (4p)
b) Sa se prezinte prevederile lAS 36 "Deprecierea active lor" privind determinarea
deprecieri i elementelor de imobilizari corporate ?i sa se identifice daca Ia 31.12.N exista
deprecieri ale acestor trei active ?i Ia cat se ridica valoarea acestor deprecieri. (4p)
c) De ce o entitate trebuie sa recunoasca deprecieri aferente imobilizarilor corporate atunci
cand exista indicii de depreciere? Nu ar putea fi neglijate aceste deprecieri pentru a simplifica
evaluarea active lor Ia data de raportare? Argumentati. (2p)
(30%) La 31.12. N, despre societatea ALFA se cunosc urmatoarele informatii privind
exercitiul financiar curent (in lei):
lncasari de Ia clien!i 4.600.000
Plati din rambursarea de credite bancare 820.000
lncasari de onorarii $i comisioane 100.000
lncasari de subventii de exploatare 350.000
Citra de afaceri 5.800.000
Plati de TVA 430.000
lncasari din emisiuni de actiuni 2.200.000
lncasari din vanzarea de investitii financiare pe termen 90.000
scurt
PiaU de salarii 1.900.000
Plati de chirii aferente contractelor de leasing fi nanciar 430.000
Plati de impozit pe profit 330.000
lncasari din vanzarea de imobilizari corporate 600. 000
Cresterile de stocuri 900.000
Cheltuieli cu salariile personalul ui 2.000.000
Plati de dobanzi 400.000
\J, I '
lncasari de dobanzi
280.000
Plati de dividende 160.000
lncasari de dividende 750.000
Plati de contributii cu caracter social 300.000
lncasari de subventii pentru investitii 1.100.000
Plati de chirii aferente contractelor de leasing 200.000
opera1ional
lncasari din noi emisiuni de obligatiuni 420.000
Mijloc de transport primit in leasing financiar 55.000
Venituri din subventii pentru investitii 100.000
lncasari din credite bancare primite 860.000
Plati catre furnizorii de stocuri servicii 600.000
Plati catre furnizorii de imobilizari 900.000
Plati din achizitia de investitii financiare pe term en 80.000
scurt
lncasari din vanzarea de imobilizari financiare 130.000
Lichiditatile echivalentele de lichiditati Ia inceputul anului au fost de 1.200.000 lei iar Ia
anului de 6.370.000 lei. Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine a fost de
+ 240.000 lei.
Se cere:
a) Sa se precizeze in ce consta utilitatea "Situatia fluxuri lor de trezorerie" pentru utilizatorii
situatiilor financiare ale intreprinderii. (2p)
b) Sa se intocmeasca "Situatia fluxurilor de trezorerie", ca pentru determinarea
fluxului net din exploatare se utilizeaza metoda directa. (4p)
c) in vederea determinarii fluxului de trezorerie din exploatare o entitate poate opta pentru
metoda directa sau pentru cea indirecta. Care este metoda care are vadit mai multe proprietati
informationale pentru management pentru utilizatorii externi? Argumentati. (2p)
d) Daca ati fi managerul unei entitati raportoare ati opta pentru publicarea fluxului net din
exploatare prin metoda directa sau prin cea indirecta? Argumentati. (2p)
(30%)
1. Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru auditarea imobilizarilor corporale. (4p)
2. in ce consta inspectia fizica observatia ca tehnica de obtinere a elementelor probante in
auditul statutar? (4p)
3. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? (2p)
B. (30%) Doctrina si deontologia profesiei contabile
1. Definiti conceptul de profesie contabila. (2p)
2. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica
practica necesar. (3p)
3. Care sunt, potrivit legii , atributiile CECCAR? (3p)
4. Care este sediul reglementarilor legale cu privire Ia expertizele contabile? (2p)
.,._
c.onut).,tor Experti contabili
1 Varianta 2 (V2)
A. (70%) Studii de caz, intrebari si exercitii \ <'! c .<:,J <,1 !))
, '
,.
(40%) Tntreprinderea Alfa avea In stoc Ia 1.11.N 100 buc X evaluate Ia costul
unitar de 10 lei/buc.
In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii :
- 3.11 .N- achizitie 200 buc. Ia costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 24% (factura);
- 5.11.N- achizitie 300 buc. Ia costul unitar de 15 lei, TVA 24% (factura);
- 1 0.11 .N - vanzare marfuri 350 buc. Ia pretul unitar de 20 lei , remiza 5%, scont de
decontare 2%, TVA 24% (factura);
- 15.11 .N - se un rabat de 20% pentru achizitia care a avut loc Ia data de 5.11.N
(factura ulterioara);
- 25.11.N- achizitie 150 buc. Ia costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 24%
(factura);
lei.
- 27.11 .N- vanzare 300 buc. Ia pretul unitar de 25 lei , TVA 24% (factura)
- 30.11 .N - se acorda un risturn pentru vanzarea din 27.11 .N (factura ulterioara) de 750 de
din stoc sunt evaluate prin LIFO.
Se cere:
a) Sa se efectueze i nregistrarile cantabile in conformitate cu OMFP 3055/2009; (4p)
b) Sa se prezinte un extras din contul de profit pierdere sa se calculeze marja
comerciala; (4p)
c) Exista diferente semnificative tntre prevederile OMFP 3055/2009 cele ale lAS 18
"Venituri" In ceea ce tratamentul scontului de decontare? Argumentati. (2p)
(30%) Se da urmatoarea situatie in conturi (in mii de lei):
641 Cheltuieli cu salariile personalului 650.000
666 Cheltuieli privind dobanzile 40.000
7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea
activelor circulante 50.000
601 Cheltuieli cu materiile pri me 150.000
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 150.000
607 Cheltuiel i privind marfurile 10.000
722 Venituri din productia de imobilizari corporate 90.000
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 300.000
701 Venituri din vanzarea produselor finite 1.400.000
611 Cheltuieli cu intretinerea reparatiile 200.000
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 46.000
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de 550.000
produse - rulajul creditor
7411 Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri 450.000
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe varsaminte
asimilate 20.000
754 Venituri din creante reactivate debitori
75.000
7412 Venituri din subventii de exploatare pentru
materii prime $i materiale consumabile 50.000
6451 Contributia unitatii Ia asigurarile sociale 180.000
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile
pentru deprecierea activelor circulante 90.000
766 Venituri din dobmzi
60.000
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 10.000
7414 Venituri din subventii de exploatare pentru
plata personalului 250.000
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de 30.000
765 Venituri din diferente de curs valutar 10.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate alte operatii
de capital 85.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 50.000
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizarilor 250.000
768 Alte venituri financiare 100.000
Produse finite - sold Ia 1.01 250.000
7583 Venituri din vanzarea activelor alte operatii
de capital 96.000
767 Venituri din sconturi obtinute 20.000
7812 Venituri din provizioane 24.000
621 Cheltuieli cu colaboratorii 10.000
6581 Despagubiri , amenzi $i penalitati 100.000
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune
$i chiriile 34.000
Produse finite- sold Ia 31 .12 200.000
Se cere:
a) Sa se intocmeasca contul de profit pierdere in conformitate cu OMFP 3055/2009. (3p)
b) Sa se prezinte semnificatia soldurilor de gestiune, formulele de calcul, utilitatea acestor
indicatori i n analiza financiara limitele lor. (3p)
c) Sa se cal culeze sa se interpreteze soldurile de gestiune. (2p)
d) i n aprecierea eficientei gestiunii activitatii de exploatare ce indicatori considerati a fi mai'
relevanti? Argumentati. (2p)

1. Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru auditarea conturilor de trezorerie. (4p)
2. Cand se emite opinia cu rezerve intr-un raport de audit statutar? (2p)
3. Care sunt (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? (4p)
B. (30%) Doctrina si deontologia profesiei contabile
1. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. (3p)
2. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili $i Contabililor
Autorizati din Romania? (3p)
3. Activitatile componente ale profesiei cantabile. (2p)
4. Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire Ia expertizele cantabile? (2p)
A. (70%) Studii de caz, intrebari ' i exercitii
Expef1i contabili
Varianta 3 (V3)
(40%) La 1.01 .N lntreprinderea achizitioneaza un utilaj Ia costul de 10.000 lei. Manageri i
estimeaza o durata de utilitate de 5 ani o valoare reziduala de 2.000 lei. Metoda de
amortizare este cea liniara. La exercitiului N+2 managerii estimeaza ca durata de
utilitate care corespunde eel mai bine noilor condilii de exploatare ale activului este de 9 ani. fn
timp, valoarea reziduala este reestimata Ia 1.000 lei. Se decide trecerea Ia metoda
degresiva iar coeficientul de degresie este 2. La duratei de utilitate activul este vandut
Ia pretul de 5.00 lei , TVA 24%.
Se cere:
a) Sa se prezinte politicile prevazute de OMFP 3055/2009 referitoare Ia schimbarile de
estimari Ia schimbarile de politici cantabile; (3p)
b) Sa se prezinte politicile prevazute de lAS 8 privind schimbarile de estimari Ia
schimbarile de politici cantabile; (3p)
c) Care este tratamentul contabil al cazului de mai sus conform OMFP 3055/2009? Dar
conform lAS 16 "lmobilizari corporale" lAS 8 "Politici cantabile, modificari ale estimarilor
cantabile erori"? (4p)
(30%) Se da urmatorul extras din balanta de verificare Ia 31 .12.N:
pe-'1 Cheltuieli cu materiile prime 6Q_(M}OO

Cheltuieli cu energia $i apa
Pf!_7 Cheltuieli privind marfurile 1.tr.'OOO
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 1001YOJJ
9-'1 Cheltuieli cu salariile personalului 700.000
6_,58"1 Despagubiri, amenzi $i penalitati 20.000
I .PW'3 Cheltuieli privind activele cedate alte operatii de capital 150.000
669--rGheltuieli privind dobanzile 0
68"11 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 500:'000
691 Cheltuieli cu imp_ozitul _pe profit 120.000

Venituri din vanzarea produselor finite 3.QOO:DOO
"}{57 Venituri din vanzarea marfurilor 2.00(:).000
7.}2 Venituri din productia de imobilizari corporale 4.0.001100
74)"1 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri
0 75,6-1 Venituri din despagubiri , amenzi penalitati ZGd.OOO
7,083 Venituri din vanzarea activelor$i alte operatii de capital 1.0QG.OOO
Venituri din subventii pentru investitii 5W,OOO
7642 Ca$tiguri din investitii petermen scurt cedate 8oo.poo
"
765 Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor 400.000
circulante
Produs_e finite- sold Ia 31.12 900.000
Prod use finite - sold Ia 1.01 1.300.000
Se cere:
a) Sa se Tntocmeasca contul de profit pierdere In conformitate cu OMFP 3055/2009. (3p)
b) Sa se prezinte semnificatia capacitatii de autofinantare, formulele de calcul, utilitatea
acestui indicator in analiza financiara limitele lui. (3p)
c) Sa se calculeze ~ i sa se interpreteze capacitatea de autofinantare (prin ambele metode:
deductiva ~ i aditiva). (2p)
d) lAS 1 "Prezentarea situatiilar financiare" afera entitatilar raportoare optiunea de a alege
lntre un model de determinare a profitului sau pierderii exercitiului bazat pe alacarea
cheltuielilar din explaatare dupa natura ~ i un model bazat pe alocarea acestor cheltuieli pe
functii. Care sunt avantajele ~ i limitele informationale ale acestor modele? (2p)
~ ( 3 0 )
1. Prezentati 5 proceduri (di ligente) pentru auditarea imobilizarilar financiare. (3p)
2. Cand se emite opinia tara rezerve intr-un raport de audit statutar? (2p)
3. Explicati necesitatea evaluarii econamice ~ i financiare a unei lntreprinderi. (5p)
B. {30%) Doctrina si deontologia profesiei contabile
1. Ralul prafesiei cantabile pentru dezvaltarea ecanamiei. (3p)
2. Ce conditii trebuie sa indeplineasca a societate comerciala pentru a deveni membra a
Carpului? (3p)
3. Definiti canceptul de prafesie cantabila. (2p)
4. Cine sunt destinatarii expertizelor cantabile? (2p)
A. (70%} Studii de caz, intrebari si exercitii
(40%) 0 entitate a achizitionat Ia data de 31.12.N-1 o cladire Ia costul de 900.000 lei , cu
scopul de a fi inchiriata tertilor In baza unui contract de leasing operational. Comisionul platit
unei agentii imobiliare a fost 20.000 lei, iar taxele notariale platite In vederea transferului
dreptului de proprietate s-au ridicat Ia 5.000 lei. Durata utila de viata a cladirii a fost stabilita Ia
10 ani, iar metoda de amortizare a fost cea liniara. Politica entitatii este de a evalua cladirile Ia
valoarea justa.
La data de 1 .08.N, cladirea este inchiriata tertilor, chiria lunara fiind de 5.000 lei (valoarea
justa a cladirii Ia aceasta data este de 1.000.000 lei). La data de 31.12. N, valoarea justa devine
1.200.000 lei.
La data de 31 .12.N+1, entitatea decide sa utilizeze din nou cladirea ca sediu central
administrativ, valoarea justa Ia aceasta data fiind 800.000 lei.
Se cere:
a) Sa se prezinte inregistrarile cantabile in conformitate cu OMFP 3055/2009; (4p)
b) Daca ALFA ar aplica IFRS, ce fel de activ ar fi aceasta cl adire In perioada in care este
data cu chirie? Argumentati. (2p)
c) Sa se prezinte inregistrari le cantabile in conformitate cu I FRS. (4p)
(30%) La 31 .12.N se cunosc urmatoarele informatii despre societatea Gama (in lei):
Elemente Valoare
Rezultat inainte de impozit (pierdere) 2.200.000
lncasari din noi emisiuni de obligatiuni 500.000
Pierderi din vanzarea de imobilizari financiare 170.000
Diminuari de datorii din exploatare (fara datoria cu impozitul pe profit) 340.000
Cheltuieli cu amortizarea imobilizari lor 300.000
de stocuri 600.000
Plati din rambursarea lmprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 200.000
de cheltuieli in avans din exploatare 70.000
lncasari din vanzarea de imobilizari corporale 400.000
Diminuari de stocuri 1.300.000
de creante din exploatare 1.500.000
din vanzarea de imobilizari corporale 260.000
Venituri din ajustarea valorii imobilizarilor corporale 700.000
Cheltuieli cu dobanzile aferente finantarii (platitel./ 80.000
catre furnizorii de imobilizari 190.000
de venituri in avans din exploatare 210.000
de datorii din exploatare (tara datoria cu impozitul pe profit) 880.000
Venituri din subventi i pentru investitii 50.000
Diminuari de cheltuieli in avans din exploatare 50.000
Plati din achizitia de investitii financiare pe termen scurt 300.000
Venituri din diferente de curs valutar aferente actualizarii conturilor de 210.000
disponibi litati in devize
Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente actualizarii conturilor 100.000
de disponibilitati in devize
Cheltuieli cu ajustarea provizioanelor 500.000
Diminuari de creante din exploatare 850.000
lncasari din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt 900.000
Diminuari de venituri In avans din exploatare 250.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit
300.000
lmpozitul pe profit platit
150.000
lncasari de subventii pentru investitii 90.000
Lichiditatile echivalentele de lichiditati Ia lnceputul anului au fost de 1.350.000 lei iar Ia
anului de 770.000 lei. Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine a fost de 110.000
lei.
Se cere:
a) Sa se precizeze in ce consta utilitatea Situatia fluxurilor de trezorerie pentru utilizatorii
situatiilor financiare ale intreprinderii. (2p)
b) Sa se lntocmeasca Situatia fluxurilor de trezorerie, ca pentru determinarea fluxului
net din exploatare se utilizeaza metoda indirecta. (4p)
c) Exista diferente semnificative intre prevederile OMFP 3055/2009 lAS 7 "Situatia
fluxurilor de trezorerie"? Argumentati raspunsul. (2p)
d) Peate sa se substituie Situatia fluxurilor de trezorerie Bilantului contabil? Argumentati
raspunsul. (2p)

1. Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru auditarea stocuri lor. (4p)
2. Care sunt etapele metodologice pentru realizarea unei misiuni de audit statutar? (4p)
3. In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? (2p)
B. (30%) Ooctrina si deontologia profesiei contabile
1. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? (3p)
2. Standardele internationale de educatie rolul organismelor profesionale. (2p)
3. lntegritatea In profesia contabila. (3p)
4. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional
confidentialitatea profesionala a expertului contabil In cazul unei expertize cantabile judiciare? (2p)
A. (70%) Studii de caz, intrebari si exercitii
Experti contabili
Varianta 5 (VS)
(40%) La 1 ianuarie N, o lntreprindere a vandut unui client marfuri pentru care lncaseaza
20.000 lei , TVA 24%. Conditiile de decontare stabilite In contract sunt urmatoarele:
- 50 % Ia semnarea contractului ;
- 30% peste un an;
- 20 % peste doi ani.
Se estimeaza ca lntreprinderea client ar fi putut obtine un credit echivalent, pe piata
financiara, Ia o rata de 10%.
Se cere :
a) Sa se precizeze care sunt prevederi le OMFP 3055/2009 privind
evaluarea veniturilor din vanzari de bunuri ; (2p)
b) Exista diferente intre prevederile OMFP 3055/2009 lAS 18 "Venituri" in ceea ce
evaluarea veniturilor din vanzari de bunuri? Argumentati. (4p)
c) Sa se prezinte inregistrarile contabile in conformitate cu OMFP 3055/2009 precum cele
In conformitate cu lAS 18 "Venituri". (4p)
(30%) Se cunosc urmatoarele informatii privind performanta financiara a S.C.Beta S.A. (in
lei):
Venituri din vanzarea produselor finite X{' 2.000.000
J
Cheltuieli cu salariile 660.000 '
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului i( 260.000
Reduceri comerc.iale acordate 4oo.ooo I
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 190.000 I
Venituri din interese de participare 100.000
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor financiare 50.000
si ale investitiilor financiare pe termen scurt
Pierderi din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt 120.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit 285.000
Venituri aferente costului productiei obtinute 400.000
Venituri din dobanzi 250.000
Cheltuieli cu energia si apa 100.000
f
Venituri din ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 35.000
Cheltuieli cu dobanzile 31Q.OOO
Castiguri din cedarea activelor imobilizate 180.000
. Cheltuiel i cu asigurarile si protectia sociala 170.000
Cheltuieli cu amenzile 20.000
Venituri din chiri i
>
200.000
Venituri din ajustari privind deprecierea imobilizarilor 30.000
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 180.000
Venituri din prestari de servicii
--t
600.000
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
I
80.000
Venituri din subventii de exploatare pentru plata dobanzilor 110.000
Castiguri din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt 80.000
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri '(_; 700.000
Reduceri comerciale primite 40.000
Venituri din despagubiri 20.000
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 110.000
cu diferentele de curs valutar 420.000
Venituri din diferente de curs valutar 230.000
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 380.000
Venituri din subventii pentru investitii 130.000
Se cere:
a) Sa se precizeze In ce consta utilitatea "Contului de profit pierdere" pentru utilizatori i
situatiilor financiare ale intreprinderii ; (2p)
b) Sa se intocmeasca contul de profit pierdere conform O.M.F.P. nr. 3055/2009. (3p)
c) Sa se precizeze care sunt politicile cantabile prevazute de O.M.F.P. nr. 3055/2009 in
legatura cu: (3p)
- prezentarea veniturilor din subventii (vor fi avute in vedere ambele
categorii de subventii);
- prezentarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor.
d) Cum afecteaza cheltuielile de cercetare cele de dezvoltare contul de profit pierdere?
Argumentati. (2p)

1. Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru audita rea ciclului vanzari-clienti. (4p)
2. Definiti auditul statutar identificati elementele fundamentale ale definitiei. (3p)
3. Clasificati diferitele tipuri de evaluari. (3p)
B. (30%) Doctrina si deontologia profesiei cantabile
1. Care sunt organele structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare tragere Ia
raspundere? (3p) v'
2 Rolul social al contabili. (3p)
3. Standardele internationale de calitate rolul organismelor profesionale. (3p) ;
4. Comentati norma de comportament profesional ,competenta expertului contabil", specifica
misiunilor cu privire Ia expertizele cantabile. (1 p)

S-ar putea să vă placă și