Sunteți pe pagina 1din 86
MARIN TOMA eat F Corpul Expertilor Contabili $i Contabililor Autorizati din Romania moire ter Nd ee peas ra Cee Aa oni ue eum F cat eer ee a ee et ee eee er Pee ee cc mean Pe tea tet ed a eee eee See ean ere ae eee uno eer it ete eR geo Romana: See een ee eae ee ea Serr eee une Pe ks Dra Este autor al rumeroase luca publican dome eee er ee pee Ce nad ee een aie arent ee ete niece en cata % Peirce COLL Ae) Eee Pa ease ara) GR Corpul Expertilor Contabili si ((@)) Contabilitor Autorizati din Romania MARIN TOMA + JACQUES POTDEVIN Elemente de DOCTRINA SI DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE Editura CECCAR, Bucuresti, 2008 Marin TOMA — autor Jacques POTDEVIN — coautor la Partea A, capitolele Il, III Editor: Editura CECCAR Intrarea Pielar nr. 1, sector 4 Bucuresti Tel: 021/390,88.68 /70/ 71 Fax: 021/930.88.88 E-mail: edituraceccar @ yahoo.com Rodactori: Nadia MARINESCU Alina Mihaela MINORU wwnw.ceccar.£0 Tiparit: Tipografia EVEREST Tel: 021/433.07.01 / 02/03, Descrierea CIP a Bibliotei Nationale a Romanek TOMA, MARIN | lemente de doctrina st deontolagie 2 profesct contabile / Marin Toma, Jaeques Potdevin ‘Bucuresti: Editura CECCAR, 2008 Bibliogr ISBN 978-973-8414.53.2 1. Potdevin, Jacques _Cuprins Cuprins Din partea autorilor.. 7 Partea A ‘Tezele fundamentale ale profesiei contabile Capitolul I. Introducere...... ; 10) Capitolul IL. Profesia contabila: concept, structur’, rol si mod de reglementare wo 16 1. Concept $i Structuttd ..-ncs 16 2. Profesia contabila — 0 profesie reglementat... Someries ae 3. Rolul profesiei contabile...... sense 4. Profesia contabila intre reglementare si interesul public 4 Capitolul I. Organizarea profesiei contabile . maya? 1. Modalitati de organizare a profesiei le la nivel national 47 Criterii de recunoastere a unui organism, al profesiei contabile . 49. 3 Organics rofesiei contabile la nivel global .. 50 4, Infiintarea unui organism profesional de contabifitate 4.1. Rolul siresponsabifitaile unui organism profesional de contabilitate... 84 4.2. Educatia si examinarile membrilor ..... 98 4.3. Dezvoltarea capacitatii organismului profesional .. 56 106 Cuprins Capitolul IV. Standardele internationale ale profesiei contabile ......... 112 1. Standardele Internationale de Educatie .... 112 Partea C Organizarea si exercitarea profe in Romania 2. Standardele Internationale de Calitate..... 114 3, Standardele Internationale de Etica 7 Capitolul 1.0 profesie traditional liberal 146 4, Standardele Internationale de Contabititate 118 Capitolul IO profesie contabila bine o 149 5. Standardele Internationale de Audit 118 1. O rapida recunoastere nationals si internationala 5. 149 2. Standarde profesionale de nivel inalt...... 152 Partea B 3. Activitatea internationaldt 154 Etica in profesia contabila Capitolul III. O profesie excesiy reglementata 158 Capitolul 1. Etica in profesie — elemente conceptuale 1. Btica in general; etica profesional Capitolul LV, Profesia de expert contabil si de contabil 2. Necesitatea unui cod etic al profesiei autorizat din Romania in intrebati si contabile 124 rdspunsuri z 159 3. Codul etic IFAC: rol, structural 125 Anexe: Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind Capitolul I. Principiile etice fundamentale ale profesiei organizarea activitatii de expertiza contabila contabile 128 si acontabililor autoriza 232 1. Integritatea 128 Regulamentul de organizare si functionare a 2. Obiectivitatea 128 pului Expertilor Contabili $i Contabililor 3. Competenta profesionala si prudenta ....... 130 Autorizati din Ror 255 %: Contidenatifuies er Codul etic national al profesionistilor contabili 5. Profesionalismul - 134 haenaete "4 6. Respectarea standardelor si normelor profesionale 134 7. Independenta 135 Capitolul II. Obligatiile organismelor profesionale 139 intrebari recapitulative din Partile A si B. 141 Din partea autorilor Dece oastfel de lucrare? Desi profesia contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de public, pre- ocupirile legislative, de regula, neglijeaza sau trec pe un plan se- cundar factorul uman, respectiv profesionistul contabil, atunci cand se abordeaza aspecte legate de contabilitate, fiscalitate si alte acti- vitati pentru realizarea carora sunt necesare cunostinte in domeniul contabilitati. Programele de educatie in domeniul contabilitatii trebuie si asigure formarea de profesionisti contabili cu 0 structura a valorilor profesional, eticii si atitudinilor necesara pentru-exercitarea ratio~ ‘namentului profesional si pentru actionarea intr-o maniera etica, fapt care este in interesul societatii si al profesiei; ele tebuie sa asigure convingeri viitorilor profesionisti contabili despre rolul lor la hivelul ‘nei entitati pentru dezvoltarea economic: nationale sau a economies mondiale; ele trebuic $4 furnizeze viitorilor profesionisti contabili ‘cuntostinte despre modul lor de organizare in activitatea practic’. Toate acestea constituie cerinfe ale Standardului International de Edu (IES) nr. 4 emis de IFAC, Ocercetare de aproape trei ani, Cu 0 bogati activitate in diferite organisme internationale si regionale, autorii au avut posibilitatea sa studieze modul de organizare si exercitare a profesiei contabile in diferite tari si la nivel regional, sintetizéind si retinand ca teze si prin- cipii fundamentale pe acelea care caracterizeuza profesia contabila si sunt concordante sau convergente cu cele recomandate la nivel global, Structura lucrarii, Rezultatele cercetarii au fost sintetizate fn elemente privind doctrina profesiei contabile, elemente privind de- ontologia in profesia contabila, precum si modul in care este org nizatd si se exercita profesia contabild in Roménia, In legatura cu aspectele doctrinare, constatarea centrala se refera la caracterul de {ntreg al unei profesii formate din multe activitati ELEMENTE DE DOCTRINA $1 DEONTOLOGHE A PRO Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializati diferite. Profesionistii contabili lucreaza inde- pendent, atat in firme (mari sau mici), cat si individual; ei lucreaza ca ‘angajati in organisme i institutii publice sau private, in organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite, Profesia ‘contabild include si consultanti in domenii variate si numeroase legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fimanagement, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative, supravegherea intreprin- derilor si multe altele. Chiar daca in anumite organisme profesionale membrii sunt specializati pe una sau pe foarte putine dintre aceste specializari, profesia contabild in ansamblul ei le include pe toate, cconstituindy-se intr-un tot unitar, Diversitatea activitatilor care formeaza profesia contabild este © realitate foarte important pe care nimeni nu ar trebui sa o negli- jeze, sublinia presedintele IFAC la intalnirea cu presedintii organis- melor profesionale membre ale Federatiei Expertilor Contabili Europeni (FEE) din 31 mai 2007 de la Londra Destinatarii lucrarii, Lucrarea este destinata candidatilor la exa- menele de acces la profesia de expert contabil si de contabil autor. zat, studentilor din invatamdintul universitar de profil, precum si profe- sionistilor contabili, Prezentand fn anexe si reglementarile de baza ale profesiei, lucrarea poate constitui un instrument practic al profeesio- nistului contabil liber sau angajat, indiferent de experienta sa. Autorii multumese anticipat tuturor celor care yor binevoi si le adreseze observatiile si opiniile lor; multumesc totodata Editurii CECCAR si doamnei Nadia Marinescu pentru asistenta editorial data lucrarii, acuratetea punerii in pagina si exigenta in transpunerea textului Marin Toma, Jacques Potdevin PARTEA A Tezele fundamentale ale profesiei contabile ELEMENT DE DOCTRINA $1 DEONTOLOGIE A PROFESIEL CONTABILE CAPITOLUL I Introducere in cadrul standardelor internationale de educatie pentru obti- netea si mentinerea competentelor profesionistilor contabili, un Jocimportant i au cunostintele de natura doctrinara si deontologi profesia contabila distingandu. unei res de alte profesii prin asumarea onsabilitati fatd de public, este firese ca indeplinirea acestei ‘misiuni sa fie asumata de toti profesionistii contabili in cunostinta de cauza, cea ce presupune ca acestia: ~ 8a ie constienti de rolul pe care profesia contabila il are Pentru dezvoltarea economiei nationale si mondiale si pentru apararea interesului public: si fie convinsi de rolul social pe care il au atat la nivelul tune entitati, cat si la nivel national; 8a inteleaga ca munca lor si profesia contabila in ansam- blu nu pot fi recunoscute si apreciate decat daca satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamental ale profesiei: educatie, etica si calitate; sa cunoascd modul de organizare a profesiei contabile, Tespectiv modul in care se pot infiinta si pot functiona organismele profesionale; a inteleaga semniticatia si importanta unor termeni-cheie Pentru profesia contabila daca se doreste a deveni o pro- fesie de top in economia si societatea roma tea (unitatea profesiei contabile, unit mului profesional si unitatea tuturor profesionistilor contabili indiferent de statut) $i unicitatea profes contabile; Tezele fundamentale ale profesiei contabile — sa fi absolvit fntr-un stat membru cel mai fnalt nivel de Dregatire si experienta cerut de activitatea de profesionist contabil in acea tara si care, cel putin, intruneste nivelul de calificare al Directivei a VIIa, si datorita caruia, odata autorizati, pot desfasura fiird restrictii auditul statutar al tuturor entitatilor care sunt supuse auditului. Profesia de ,contabil”, conform definitiei de mai sus, este profesie reglementata in toate statele membre din Uniunea Euro- peana. Pentru a obtine accesul la aceasta profesie, este necesar 4 fii autorizat de autoritatile competente din statul membru. Autori- area unui profesionist este indicata prin includerea sa pe o lista a celor autorizati sa exercite activitatea sau activitatile rezervate pro- fesi Pentru a fiautorizat, este necesar si se obtina o calitate profe- sional, de la 0 autoritate competent dintr-un stat membru, desem- nata in conformitate cu prevederile legislative, de reglementare sau statutare ale acelui stat, si de a intruni orice alte conditii legate de autorizare, cum ar fi buna practica. in cazul entitatilor juridice, conditiile legate de controlul capitalului si al organismului de con- trol au fost si ele indeplinite in cazul autorizari Exista doud abordairi ale calificarilor profesionale pentru con- tabili la nivel european: — sistemul de calificare a pregatiri ~ sistemul de calificare functionala, Calificarea pregatirii indica faptul cA detinatorul a terminat un anumit curs de educatie si pregatire. Calificarile pregatirii, care sunt cunoscute pe larg publicului, asigura accesul la 0 serie larga de activitati, adesea fara solicitarea de a detine 0 cali nal suplimentara. Detinerea calificirii pregatirii este un element sential in obtinerea calificarii functionale, daca aceasta este n cesara. In toate statele membre in care exist calificarea functionala, sare func aceasta calitate se obtine in general ca un al doilea stagiu pentru detinerea calificarii pregat