Sunteți pe pagina 1din 42

CE ESTE UN AUDIT?

Termeni sinonimi :
- "STUDIU“
- "DIAGNOSTIC“
- “DIAGNOZĂ”
- "ANCHETĂ“

Se aplică în domenii diverse


AUDITUL:

"examinarea profesională a unei


informatii în vederea exprimării unei
opinii responsabile si independente
asupra acesteia în raport cu un
criteriu calitativ, care va determina
cresterea utilitătii informatiei".
TIPURI DE AUDIT:

Auditul managerilor

Auditul sistemelor de management de mediu, al


calitatii, al riscului, al culturii manageriale, al
strategiilor de marketing etc.

Auditul managementului resurselor umane

Auditul public intern - Lg. 672/2002


AUDIT

MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE

GHID DE ELABORARE
Planificarea Menţinerea şi
resurselor umane dezvoltarea
Asigurarea resurselor umane
1. Analiza cu resurse
posturilor umane Asigurare climat de
a. Descrierea muncă, protecţia
posturilor Recrutare muncii, siguranţa
b. Specificarea posturilor
posturilor Selecţie Formare
profesională
2. Estimarea Evaluarea
necesarului de performanţelor
personal Recompensare
Conţinutul AUDITULUI
• Rezumatul

• Introducerea

• Factorii concurenţiali, strategici şi de mediu

• Unitatea analizată

• Rezultatele auditului

Recomandări
I N T R O D U C E R E A
1. Numele şi localizarea firmei/organizaţiei

2. Misiunea şi viziunea firmei/organizaţiei

3. Dimensiunea (nr. angajaţi, nr. fabrici, nr.


magazine, filiale, nr. ţări în care îşi desfăşoară
activitatea)

4. Structura proprietăţii (acţionar unic,


parteneriat, franciză, lanţ, parte a unui
concern, etc)
5. Compania mamă (nume, dimensiune, domenii
de activitate) – dacă este cazul

6. Cifrele cele mai recente privind venit brut,


profit net, segment de piaţă, rata de
creştere

7. Produse şi/sau servicii principale

8. Produse şi/sau servicii secundare


9. Piaţa geografică relevantă

10. Piaţa demografică relevantă

11. Orice modificare importantă ce a avut loc


în legătură cu punctele 1) – 9) de mai sus

12. Relaţia dumneavoastră cu firma şi locul


auditului
FACTORII CONCURENŢIALI
Ramura

• Stadiul de dezvoltare (nou apărută, în


creştere, în curs de reorganizare, matură,
în declin, în declin, în tranziţie)

• Nivelul de concentraţie a concurenţilor


(câte firme se află în competiţie pe piaţa vizată
de firma în cauză?)

• Nivelul activităţii globale în cadrul ramurii


respective
•Nivelul de integrare a tehnologiei de vârf în
cadrul ramurii respective

•Principalii concurenţi ai firmei auditate

•Ameninţarea din partea altor potenţiali


concurenţi (cine, ce, când, dacă este cazul)

•Ameninţarea din partea unor produse sau


servicii înlocuitoare, dacă este cazul
•Influenţa furnizorilor/clienţilor în legătură cu
concurenţa

•Cât de intensă este competiţia actuală şi care


este poziţia concurenţială a firmei în cauză?

•Poziţia firmei auditate în mediul concurenţial


actual. Strategia concurenţială actuală a firmei.
În ce constă avantajul său competitiv?

•Factori legaţi de piaţa muncii şi modificări ce


afectează competiţia din cadrul ramurii
FACTORI STRATEGICI

•Care sunt pericolele şi oportunităţile pe termen


lung pentru ramură şi pentru firmă?

•Cum ar trebui să acţioneze MRU faţă de


acestea?
FACTORII DE MEDIU

• Acţionarii/actorii cu influenţă în firmă

• Principalele constrângeri de mediu (legislative,


politice, sociale, RU, culturale).

• În ce mod influenţează aceşti factori


recrutarea, selecţia personalului şi celelalte
activităţi ale MRU?
UNITATEA ANALIZATĂ (UA)

Tipul de firma (de producţie,departament,


funcţie, filiala, magazin)

• Pozitionare

• Numar de angajaţi

• Funcţii de supervizare, manageriale şi


executive îndeplinite
Departamentul RU (organizare, poziţia ocupată
de responsabilul activităţii MRU)

Rolul activităţii din cadrul unităţii în lanţul


valorii?

Cum influenţează UA:


- rentabilitatea şi avantajul competitiv?
- productivitatea (măsurare, evoluţie,
corelaţii cu alţi indicatori)?
FACTORUL 1: POSTURILE ŞI
FORMAREA PROFESIONALĂ

a) structura posturilor (de conducere – de execuţie; cu


studii superioare – cu studii medii/ generale)
b) repartizarea posturilor din cadrul UA
c) analiza posturilor
d) caracteristici ale fişei postului
e) evaluarea şi ierahizarea posturilor
(rezultate)
f) angajarea, selecţia şi păstrarea angajaţilor
g) rotaţia angajaţilor pe posturi

h) contractele de muncă: pe perioadă


nedeterminată sau determinată

i) durata de lucru

j) orientarea, pregătirea şi integrarea în UA a


angajaţilor noi sau veniţi prin transfer (blocaje)

k) formarea continuă şi oportunităţi de dezvoltare


Factorul 2: Cultura organizaţională
şi sistemul de valori

Caracterizarea culturii organizaţionale


din UA prin prisma dimensiunilor lui G.
Hofstede
FACTORUL 3: SISTEMUL DE
SALARIZARE ŞI DE MOTIVARE
• Nivelurile de salarizare
• Corelaţia creşteri salariale - evaluarea performanţei
• Contractul colectiv de muncă
• Relaţiile cu sindicatele
• Influenţa vechimii
• Performanţele RU – salarii
• Există un sistem de motivare? Impactul angajaţilor
motivaţi asupra performanţelor organizaţionale
FACTORUL 4: STRUCTURA AUTORITĂŢII
• Structura autorităţii

• Modul de transmitere a informaţiilor

• Blocaje în structură, în adoptarea deciziilor şi


autoritatea diferitelor posturi

• Managerii îşi informează angajaţii şi le


solicită sugestii? (Cât de des, sub ce formă şi
cum/dacă sunt luate în considerare?)
Exemple relevante
FACTORUL 5: RELAŢII INTERNE ŞI
EXTERNE
•Cienţii interni/Clienţii externi

•Furnizorii interni/ Furnizorii externi

•În ce mod adaugă UA valoare rezultatelor


celorlalte unităţi din cadrul firmei?

•In ce mod blochează/afectează alte lanţuri


generatoare de valoare
FACTORUL 6: ORGANIZAREA
ACTIVITĂŢILOR ŞI A POSTURILOR
•Organizarea activităţilor din UA
•Unde apar şi în ce constau blocajele?
•Metode de asigurare a satisfacţiei muncii; analiza
eficacitatii acestora
•Reorganizări, restructurări ale posturilor,alte
modificări radicale în privinţa RU conform
strategiei
•Descrieţi potenţialele efecte pe termen lung ale
acestor schimbări asupra UA
FACTORUL 7:
EVALUAREA PERFORMANŢEI

•Există un sistem de evaluare a performanţelor?


(scurtă descriere, funcţionare, ritmicitate, efecte)

•Legătura dintre evaluare şi stimulare/recompensare


în UA
FACTORUL 8: INTEGRAREA
SOCIO-TEHNICĂ
Nivelul tehnologiei în cadrul UA

Efectul tehnologiei asupra productivităţii

Interacţiunea personalului cu tehnologia

Blocaje intervenite
FACTORUL 9:
SINDICATELE ŞI RELAŢIILE DINTRE
ANGAJAŢI
• Există un sindicat în cadrul UA?

• Cum influenţează productivitatea şi


managementul?

• Relaţiile dintre sindicat şi conducere (blocaje)

Detalii (o grevă recentă, negocieri apropiate,etc.)


• Relaţiile dintre angajaţi: şefi – subordonaţi,
colaboratori; angajaţi din departamente
diferite

• Circuitul informaţiilor

• Colaborarea persoanelor din departamente


diferite care concură la realizarea aceloraşi
obiective
FACTORUL 10:
CADRUL LEGISLATIV
• reglementări legale şi/sau de mediu care
guvernează UA

• efecte în productivitate şi performanţe org.

• implicarea departamentului RU în implementarea


acestor reglementări în UA

• evaluarea naturii şi a gradului de implicare


FACTORUL 11:
MANAGEMENT STRATEGIC

•dovezi ale Managementului strategic al RU


ce influenţează UA

• în ce mod este afectată UA de strategia


pe termen lung a organizaţiei?

• ce aspecte legate de RU sunt afectate?


FACTORUL 12: CLIMATUL
ORGANIZAŢIONAL
• Evaluaţi climatul organizaţional

• Caracterizaţi relaţiile de muncă

• Influenţa tipurilor de personalitate

• Probleme care trebuie rezolvate

• Sistemul de leadership

Disfuncţionalităţi, efecte, impact asupra


productivitatii şi performanţelor org.
FACTORUL 13:
PLANIFICAREA STRATEGICĂ

• Careeste relaţia dintre Departamentul RU şi


funcţia executivă a firmei?

• Participarea Departamentului RU la procesul de


planificare

• Rolul Departamentului RU în planificarea


strategică
FACTORUL 14:
SISTEMUL DE INFORMARE
PRIVIND RU

• Există un sistem de informare privind RU?

• Nivelul de complexitate şi gradul de integrare în


managementul RU

• Ce informaţii strategice furnizează Departamentul


RU conducerii UA?
FACTORUL 15:
ACTIVITĂŢI LEGATE DE RU

•Cantitatea de resurse (de timp şi umane) alocate


fiecărei activităţi din cadrul Departamentului RU
(procente)

• Corelaţia resurse-activitati cu intenţiile


strategice ale firmei
FACTORUL 16:
UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ
• Eficienta relaţiilor dintre RU şi alte depart.
funcţionale din cadrul firmei. Blocaje
• Eficienta utilizarii angajaţilor din Departamentul
de RU in situatii de:
-organizare şi reorganizare a posturilor,
-analiza posturilor,
-selecţia RU,
-întărirea echipei,
-orientarea, formarea şi dezvoltarea RU,
- rezolvarea conflictelor
FACTORUL 18:
ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
RESURSE UMANE

• Cât de des se auditează Departamentul RU

• În ce constau aceste auditări

• Principalii indicatori utilizaţi

• Finalitatea acestor audituri


FACTORUL 19:
STRATEGIA GLOBALĂ

• Departamentul RU este implicat în activităţile


de management global?

• În ce calitate?

• Cu ce eficienta?
FACTORUL 20:
CADRUL LEGISLATIV
• Legaturi directe ale Departamentului RU cu
ITM (Inspectoratul teritorial de Muncă)

• Cazuri de competenta ITM

• Legatura cu alte organisme de reglementare


Modul de îndeplinire a obligaţiilor

• Argumente
REZULTATELE

AUDITULUI
MANAGEMENTULUI
RESURSELOR
UMANE
Evalua- Argumen-
Activităţi ale MRU
re tare

Planificarea resurselor
I
umane
1 Analiza posturilor
a)Descrierea posturilor
a)Specificarea
posturilor
Estimarea necesarului de
2
personal
Evalua Argumen-
Activităţi ale MRU
-re tare

Asigurarea cu resurse
II
umane

3 Recrutarea

4 Selecţia
Evalua- Argumen-
Activităţi ale MRU
re tare
Menţinerea şi
III dezvoltarea resurselor
umane
Asigurarea climatului de
5 muncă, protecţia muncii
şi siguranţa posturilor
6 Formarea profesională
Evaluarea
7
performanţelor
8 Recompensarea
RECOMANDĂRI

1.
2.
3.
...