Sunteți pe pagina 1din 3

Instructiuni proprii de santate si securitate a munciiInstructiuni proprii de santate si securitate a

muncii pentru:pentru:
Locul de munca – ToateLocul de munca – ToateTema – Cadere / AlunecareTema – Cadere / AlunecareNr.
IPSSM 04Nr. IPSSM 04Aprobat ,Director GeneralAdrian Vasile Viman ____________ 1 . D o m e n i u
de aplicare:
1.1
instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii privind pericolelede cadere sau alunecare
se aplica pentru toate locurile de munca din cadrul intreprinderii.
2.
Scopul instructiunilor :
2.1
reducerea riscului de accidentare a utilizatorilor si a altor personae ;
2.2
instruirea si informarea angajatilor cu privire la pericolele
d e accidentare datorate caderilor sau aluncearilor.
3.
Reguli generale pentru evitarea pericolelor de cadere sau aluncare :
3.1
cerinţele de securitate pentru locul de muncă, pentru semnalizarea de s e c u r i t a t e ,
p e n t r u e c h i p a m e n t u l i n d i v i d u a l d e p r o t e c ţ i e p e n t r u prevenirea alunecării şi
împiedicării include :

Asigurarea, în măsură cât mai mare posibilă, a iluminatuluin a t u r a l s u f i c i e n t l a l o c u r i l e d e
m u n c ă , p r e c u m ş i d o t a r e a acestora cu mijloace de iluminat artificial
corespunzătoareprotejării sănătăţii şi securităţii muncitorilor;

Măsuri pentru ca pardoselile la locurile de muncă să nu p r e z i n t e
p r o t u b e r a n ţ e , g ă u r i s a u p a n t e ş i s ă n u f i e alunecoase;

Prevederea semnalizării de securitate şi/sau sănătate, acolou n d e p e r i c o l e l e n u p o t f i
e v i t a t e s a u r e d u s e î n m ă s u r ă corespunzătoare prin măsuri preventive;

Prevederea de echipament individual de
p r o t e c ţ i e (încălţăminte de protecţie), adecvat riscurilor şi acolo unde a c e s t e
r i s c u r i n u p o t f i e v i t a t e p r i n a l t e m i j l o a c e . Echipamentul
trebuie să fie confortabil şi bine întreţinut şi totodată su contribuie la generarea altor
riscuri.L a i d e n t i f i c a r e a c o r e c t ă a p e r i c o l e l o r ş i l a i m p l e m e n t a r e a u n o r m ă s u r i
d e prevenire adecvate, un rol important îl are consultarea lucrătorilor.
4
Prevenirea accidentelor :
Pentru prevenirea accidentelor de acest fel se va acţiona în următorul sens:
4.1
se vor identifica zonele cu probleme;4 . 2 s e v o r a d o p t a s o l u ţ i i d e r e m e d i e r e a
s i t u a ţ i i l o r d e s c r i s e a n t e r i o r ş i practici de lucru care să ţină sub
c o n t r o l r i s c u r i l e d e a l u n e c a r e - împiedicare;
1/3
Elaborat: Ionut Mihu / RO Revision Siguranta IntreprinderiiUltima verificare: 17/02/2007

Instructiuni proprii de santate si securitate a munciiInstructiuni proprii de santate si securitate a


muncii pentru:pentru:
Locul de munca – ToateLocul de munca – ToateTema – Cadere / AlunecareTema – Cadere / AlunecareNr.
IPSSM 04Nr. IPSSM 04
4 . 3 l a f i n a l s e v a v e r i f i c a e f i c i e n ţ a m ă s u r i l o r î n t r e p r i n s e ; Măsurile
c e l e m a i e f i c i e n t e p e n t r u r e d u c e r e a s a u e l i m i n a r e a r i s c u r i l o r d e alunecare şi
împiedicare sunt cele preventive care includ:
4.4
Buna gospodărire
– m e d i u l d e m u n c ă t r e b u i e ţ i n u t î n s t a r e d e curăţenie şi ordine, fără
obstacole pe pardoseli şi pe căile de acces. Indepărtarea gunoiului, trebuie efectuate
regularitate ;
4.5
Curăţenie şi întreţinere
– e f e c t u a t e c u r e g u l a r i t a t e , c u r t e n i a ş i întreţinerea vor minimiza riscurile.
Gunoiul trebuie îndepărtat în modr e g u l a t ş i t r e b u i e m e n ţ i n u t ă c u r ă ţ e n i a z o n e l o r
de lucru. Metodele şiechipamentele de curăţenie trebuie să fie adecvate
s u p r a f e ţ e l o r c e urmează a fi curăţate. In timpul curăţeniei şi întreţinerii trebuie
avutgrijă să nu se creeze noi pericole de alunecare şi împiedicare ;
4.6
Iluminatul
– t r e b u i e s ă s e a s i g u r e n i v e l u r i c o r e s p u n z ă t o a r e d e iluminat, funcţionarea şi
poziţionarea corpurilor de iluminat astfel încâttoate zonele de pardoseală să fie iluminate în mod
uniform şi să poatăfi observate cu claritate pericolele potenţiale, cum ar fi obstacolele
şiscurgerile de fluide. Nivelurile de iluminat trebuie să asigure condiţii desiguranţă pentru circulaţia
în cadrul incintelor de lucru ;
4.7
Pardoselile
– P a r d o s e l i l e t r e b u i e v e r i f i c a t e c u r e g u l a r i t a t e p e n t r u verificarea deteriorărilor şi
atunci când acest lucru este necesar, trebuiee f e c t u a t e o p e r a ţ i u n i d e î n t r e ţ i n e r e .
T r e b u i e u r m ă r i t e p e r i c o l e l e potenţiale de alunecare şi împiedicare, care include
găuri, crăpături,precum şi ştergătoare care nu sunt bine fixate pe pardoseală. Suprafaţapardoselii
trebuie să corespundă specificului activităţii desfăşurate şi săfie păstrată întotdeauna în stare de
curăţenie ;
4.8
Scările
– Multe accidente se petrec pe scări. Prevederea de balustrade, î m b r ă c ă m i n t e a
a n t i d e r a p a n t ă a t r e p t e l o r , p e r f e c t a v i z i b i l i t a t e ş i marcajele antiderapante de
pe marginile frontale ale treptelor, precumşi iluminatul adecvat, sunt toate, măsuri care pot
ajuta la prevenireaa l u n e c ă r i l o r ş i î m p i e d i c ă r i l o r p e s c ă r i . D i f e r e n ţ e l e d e n i v e l
î n c a z u l rampelor sunt dificil de observat, fiind necesar în acest caz ca acesteasă fie
bine semnalizate, prin utilizarea unor indicatoare de securitate corespunzătoare ;
4.9
Scurgeri
– Scurgerile de fluide trebuie să fie imediat îndepărtate, prinfolosirea unei metode
corespunzătoare de curăţare ( poate fi necesarăchiar tratarea chimica). Acolo unde
pardoseala este umedă , se vorf o l o s i s e m n a l i z ă r i d e a v e r t i z a r e ş i s e v o r a m e n a j a
r u t e d e c i r c u l a ţ i e ocolitoare. Trebuie analizată cauza apariţiei scurgerilor, apoi se vor
luamăsurile pentru minimizarea acestora (prin schimbarea metodelor de lucru sau locul de
muncă) ;
4.10
Obstacole
– Obstacolele trebuie îndepărtate pentru a evita pericolul de împiedicare. Dacă împiedicarea
obstacolului nu este posibilă, atunci sevor utiliza bariere adecvate şi/sau inscripţionări de
avertizare ;
4.11
Cabluri suspendate
– Echipamentele trebuie amplasate astfel încât cablurile să nu se încrucişeze cu drumurile
pentru pietoni. Se vor utilizamăşti de protecţie pentru cabluri, pentru fixarea acestora pe suprafeţe în
condiţii de siguranţă ;
2/3
Elaborat: Ionut Mihu / RO Revision
Instructiuni proprii de santate si securitate a munciiInstructiuni proprii de santate si securitate a
muncii pentru:pentru:
Locul de munca – ToateLocul de munca – ToateTema – Cadere / AlunecareTema – Cadere / AlunecareNr.
IPSSM 04Nr. IPSSM 04
4.12
Incălţăminte
– A n g a j a t i i / L u c r a t o r i i t r e b u i e s ă p o a r t e î n c ă l ţ ă m i n t e corespunzătoare mediului în
care lucrează. Se va ţine seamă de tipul deactivităţi, de suprafaţa pardoselii şi de
proprietăţile antiderapante aletălpii încălţămintei ;
4.13
Locurile de muncă în aer liber
- Locurile de muncă în aer libert r e b u i e s ă f i e a m e n a j a t e a s t f e l
î n c â t r i s c u r i l e d e a l u n e c a r e ş i împiedicare să fie minime, de exemplu prin
adoptarea de măsuri anti-derapaj în condiţii de îngheţ şi prin folosirea de încălţaminte adecvată.
5.
Reguli in caz de accident / Acordarea primului ajutor :
5.1
In caz de accident, ganditi-va nu numai la salvarea
p e r s o a n e i accidentate si la acordarea primului ajutor (oprirea
s a n g e r a r i l o r , imobilizarea membrelor ranite, predarea in pungi sterile de plastic
amembrelor sectionate), ci si la securizarea locului accidentului ;
5.2
Pentru acordarea primului ajutor se va solicita interventia echipei de prin ajutor (Cod
100). Numar general urgente: 112 ;
5.3
Contactati medicul de medicina muncii in cazul incapacitatii temporarede munca ;
5.4Comunicati de indata orice accident sefului locului de munca sau
a l t o r superiori.
6.
Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni :
6.1
Raniri usoare pana la foarte grave cauzate de caderi sau alunecari ;
6.2
Consecinte legate de aplicarea prevederilor legii sanatatii si securitatii muncii.