Sunteți pe pagina 1din 84

Ediția Ianuarie 2005

Instrucțiuni valabile
doar împreună cu Avizul
Tehnic Naţional Z-8.1-54.2 Instrucțiuni de montare și utilizare
Varianta standard
Cuprins

1.0 Caracteristicile produsului 3–4 Cadru vertical 200


2.0 Vedere de ansamblu 5 dimensiuni în [cm]
profil U
3.0 Elemente componente 6–16
4.0 Montarea 17–24
5.0 Transportul elementelor de schelă 25
6.0 Zonele de colţ 26
7.0 Scări interioare de acces pe schelă 27–28
ţeavă Ø 49.4
8.0 Scara schelei 29–39
9.0 Ancorarea 40–56
10.0 Montarea unor elemente suplimentare 57–62
11.0 Utilizarea ca schelă de protecţie 63–66
200.0
12.0 Utilizarea ca schelă de protecţie pentru
lucrul pe acoperiş 67–69 bolţ fixare
parapet
13.0 Acoperiş de protecţie 70
protecţie
14.0 Calcularea elementelor necesare pentru
montarea schelei Bosta 71–73
15.0 Instrucţiuni de siguranţă 74–81
bolţ fixare
Instrucţiuni pentru utilizatori 82 scânduri /
plăci protecţie
bază

15.0

74.0

PL = podină de lemn
PA = podină aluminiu
PC = podină casetată
PO = podină din oţel
PCA = podină cu cadrul Alu

CS = clase de solicitări conform normartiv DIN EN 12811


GS = grupa de schelă conform normativ DIN 4420

*SA = schema ancorajelor

Clasa de Lungime Tipuri de Utilizare ca schelă de


Învelitoare Faţadă SA* deschidere Primul ancoraj Pag.
încărcare podine protecţie şi protecţie acoperiş
schelă
fără deschisă + închisă (LC3) L < 3.00 m at 4.00 TP, AD, HBP, admis
1 42
GG3 SP, AFD

fără deschisă + închisă (LC3) L< 4.00 m at 4.00 TP, AD, HBP, admis
2 43
GG3 SP, AFD

plase deschisă + închisă (LC3) L < 3.00 m at 4.00 TP, AD, HBP, admis 44
3
GG3 SP, AFD
26.01.2005

prelate deschisă + închisă (LC3) L < 3.00 m at 4.00 TP, AD, HBP, admis
4 45
GG3 SP, AFD

2
1.0 Caracteristicile produsului

Schela-cadru BOSTA 70 de la exploatare. Numeroase elemente în muncă. În baza raportului de cu cerinţele dispoziţiei de
HÜNNEBECK îndeplineşte cerinţele componente pot fi utilizate şi cu evaluare a riscurilor - întocmit în siguranţă în exploatare.
normativelor DIN 4420, DIN EN schelele BOSTA 100 sau MODEX. urma calculelor statice obligatorii Până la o înălţime maximă de
12810, precum şi ale DIN EN 12811. Precizări şi a antemăsurătorilor estimate, răsturnare de 2.00 m, schela
Varianta standard a schelei BOSTA Acest manual trebuie să fie precum şi în conformitate cu poate fi utilizată ca protecţie
70 deţine Avizul Tehnic Z-8.1-54.2. disponibil pe şantierele unde dispoziţiile de tehnică a securităţii împotriva căderii şi ca schelă
Schela poate fi utilizată ca: se utilizează schelele BOSTA muncii - executantul, respectiv de protecţie pentru lucrul pe
- schelă de lucru, în cadrul 70. Doar personalul calificat, utilizatorul, este obligat ca, pe acoperiş. Toate tipurile de podini
grupei de schele 3 , în care cunoaşte instrucţunile din şantier, să ia toate măsurile de menţionate în manualul de faţă
conformitate cu normativul manualul de montare şi utilizare al securitate necesare pentru a evita pot fi folosite la toate tipurile de
DIN 4420 sau pentru clasa schelei BOSTA 70 şi prevederile apariţia oricărei situaţii de risc. În schele de protecţie. Oricum,
a treia de solicitări, în avizului tehnic poate monta, acest scop, se vor lua de fiecare cerințele standard impun ca
conformitate cu normativul modifica, demonta şi utiliza dată în calcul particularităţile instrucțiunile din prezentul manual
DIN EN 12811 (200 kg/m²); schela. Fabricarea şi marcarea fiecărui caz în parte. Montarea, de montare și utilizare să fie
- schelă de protecţie componentelor schelei sunt mutarea şi demontarea schelelor totdeauna respectate atunci când
(pentru o înălţime de reglementate în Avizul Tehnic nr. BOSTA 70 se poate face doar se folosește schela Bosta 70.
răsturnare < 2.00 m) Z-8.1-150. de către persoane instruite, cu Dacă se folosește un sistem de
- schelă de protecţie pentru Se admite utilizarea doar a suficientă expertiză tehnică. schelă care are componente ce
munca pe acoperişuri. pieselor componente originale Lucrările de execuţie a schelelor se abat de la modelul standard,
Pentru varianta standard, înălţimea şi nedeteriorate ale sistemului trebuie coordonate de un specialist aceste abateri trebuie evaluate
max. a schelei BOSTA 70 este de schelă, furnizate de cunoscător al legislaţiei în vigoare, în funcție de reglementările în
de 24 m. Pentru schelele care HÜNNEBECK. De aceea, toate numit de către antreprenor. Aceste vigoare din domeniul construcțiilor
depăşesc această înălţime sau elementele componente trebuie lucrări trebuie supravegheate şi și în funcție de precizările indicate
care sunt executate conform supuse unui control vizual riguros de către un coordonator de lucrări, în Avizul tehnic Z-8.1-150 și
variantei standard, este necesar înainte de utilizare, pentru a putea care va fi responsabil pentru demonstrate prin calcule statice
să se ofere dovezi ale calculului depista provenienţa acestora şi respectarea reglementărilor privind întocmite pentru fiecare caz în
static pentru fiecare caz în parte. eventualele deteriorări. Dacă este siguranţa în muncă pe parcursul parte. În aceste cazuri poate
Folosind elementele componente cazul, elementele componente vor montării schelei şi care dispune fi necesară certificarea. Când
ale sistemului de schelă BOSTA fi înlocuite cu altele, originale. de cunoştinţe suficient de vaste schela este construită conform
70, pot fi construite şi: schele Reparaţiile pot fi făcute numai în domeniu. Aceasta include şi o modelului standard prezentat în
mobile, schele în consolă, de către personalul calificat al instruire cu privire la executarea acest catalog, se poate renunța
construcţii portante pentru HÜNNEBECK.Utilizatorul nu are construcţei schelei, cu precizări la certificarea schelei. Oricum,
acoperirea pe timp de iarnă a voie să efectueze niciun fel de privind măsurile care trebuie nu trebuie niciodată să se facă
halelor aflate în execuţie şi a modificări asupra elementelor luate pentru evitarea apariţiei compromisuri de la stabilitatea ți
lucrărilor de construcţii executate constructive ale schelei. situaţiilor speciale de risc. Atunci siguranța utilizării schelei. Schela
pe timp nefavorabil. Toate reprezentările grafice din când se foloseşte echipamentul BOSTA 70 poate fi folosită doar
Având cinci lungimi ale deschiderii acest manual de montare şi de protecţie care constă dintr-o respectându-se instrucțiunile
de schelă, de la 1,25 la 3.00 m, utilizare constituie doar exemple. centruă de siguranţă cu cablu din prezentul manual. Doar
schela BOSTA 70 este extrem În afară de acestea, trebuie de ancorare, coordonatorului de acele componente prezentate în
de flexibilă. Lăţimea schelei respectate şi prescripţiile legale în lucrări îi revine responsabilitatea capitolul al III-lea pot fi folosite
este de 0,74 m. Prin intermediul vigoare legate de siguranţa muncii. de a identifica cel mai stabil pentru montarea, modificarea și
consolelor, lăţimea schelei poate Mai mult decât atât, toate cerinţele punct de ancorare de pe schelă demontarea schelei.
fi extinsă şi ajustată astfel încât precizate în dispoziţia cu privire şi de a avea grijă ca muncitorii
să îndeplinească cerinţele efctive la siguranţa în exploatare trebuie să fie echipaţi cu echipamentul
pentru fiecare amplasament al îndeplinite. corespunzător, de protecţie
schelei. Toate componentele Toate detaliile tehnice descrise împotriva răsturnării. Având în
din oţel sunt protejate cu un în acest manual de montare şi vedere catalogul de faţă, precum
strat de zinc aplicat la cald şi utilizare, care pot fi de ajutor celor şi în baza propriei noastre analize
lemnul este tratat cu soluţii de ce montează sau folosesc schela de risc, oferim executantului şi
26.01.2005

impermeabilizare. Astfel, se asigură nu sunt obligatorii, dacă utilizatorul utilizatorului posibilitatea de a


o durată îndelungată de utilizare şi respectă standardele normativelor acţiona în cazuri specifice de
un standard ridicat de siguranţă în privind siguranţa şi sănătatea montare şi utilizare în conformitate

3
1.0 Caracteristicile produsului

Este posibilă executarea și a altor Eforturile de ancorare trebuie preluate


variante ale schelei Bosta 70, și transmise în deplină siguranță în
dar acestea necesită o certificare structura în jurul căreia se montează
specială în vederea utilizării, care schela. Mai mult, numărul și modul
poate fi obținută de la producătorul de dispunere a diagonalelor verticale
schelei. trebuie verificate. În cazul în care
Pregătirea în vederea montării distanța dintre schelă și clădire
După perioade mai lungi în care depășește 30 de cm, pe partea
nu a fost utilizată, după ce a suferit de schelă care se găsește în fața
modificări și după condiții meteo construcției se va monta un sistem
deosebit de nefavorabile, este suplimentar de protecție, cu scânduri
responsabilitatea antreprenorului de lemn fixate la nivelul genunchilor,
să verifice dacă schela a rămas și, dacă este necesar, și cu protecție
întreagă și nu prezintă defecte bază.
(vezi și: "Calcularea elementelor
necesare pentru montarea schelei Scările de acces la etajele schelei
Bosta" - pagina 64). Se vor trebuie să fie executate astfel încât
verifica integritatea elementelor să fie foarte stabile și să prezinte
componente, stabilitatea schelei, siguranță.
precum și siguranța utilizării și
siguranța în muncă atunci când se Atunci când este necesar să se
folosește schela. monteze schelă în jurul colțurilor
unei clădiri, podina schelei trebuie
Nu se admite utilizarea executată pe întreaga lățime a
elementelor deteriorate ale schelei. schelei.
Doar producătorul poate executa
reparațiile necesare. Schela Toate regulile referitoare la
trebuie amplasată doar pe un standardele de siguranță la locul
teren plan și portant, capabil să de muncă trebuie respectate. De
suporte încărcătura. Dacă este asemenea, trebuie respectate toate
necesar, suprafața pe care se standardele de sănătate și siguranță
execută schela se va modifica. specifice domeniului industrial.
Este obligatoriu ca toate picioarele
reglabile ale schelei să fie montate
pe dulapi capabili să preia
încărcarea din schelă.
26.01.2005

4
2.0 Vedere de ansamblu

Schelă de protecție
Console de extindere
Paginile 63–66
Paginile 61–62 Schelă de protecție
pentru lucrul pe acoperiș
Montarea și Paginile 67–69
demontarea schelei
vezi paginile 17–24

Panouri care indică


tipul de schelă și
caracteristicile schelei
Pagina 16

Acces pe schelă
Continuizare -
- scări situate în
pasaj trecere
interiorul schelei
Paginile 59–60
Paginile 25–26

Zone de colț Acoperiș de


Pagina 26 protecție
Pagina 70
26.01.2005

5
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

3.1 Elemente componente de bază


Picior reglabil 50/3.3
Pentru egalizarea suprafețelor cu denivelări. 144 131 3.0
Domeniul de reglare: de la 6,5 la 26,5 cm (vezi
pagina 17).
70 / 50
Picior reglabil 70/3.3 054 630 3.9
Domeniu de reglare: de la 6,5 la 50 cm.
Lungimea standard de extindere a tijei filetate
a piciorului este de 26,5 cm (vezi pagina 17).

Picior reglabil articulat 70 571 822 5.9


L Use on sloping surface (roof pitch).
max. 54

Picior reglabil 110 571 248 5.5


Pentru egalizarea suprafețelor cu denivelări
Ø 33 mm mari ale terenului, de până la 0,90 m.

110

Ø 48 mm

Picior bază rigid 428 533 1.2


Ca și piciorul reglabil, are rolul de a prelua
15 și conduce eforturile verticale în terenul de
fundare sau în fundație.

Cadru vertical 200/70 119 000 21.9


Cadru vertical 150/70 552 320 18.1
Cadru vertical 100/70 119 010 13.5
Cadru vertical 66/70 132 982 11.0
Pentru înălțimi de depozitare de:
200
2,00 m, 1,50 m, 1,00 m. și 0,66 m.
Este prevăzut cu toate piesele necesare pentru
a racorda parapetul de protecție, scândurile de
protecție bază și diagonală (vezi pagina 17).
15

74
26.01.2005

6
Denumire Nr. art.: Greutate kg/buc.

Notă:
Toate tipurile de podini, panouri pentru podine şi
dulapi din lemn pentru podini de schelă de mai
jos corespund claselor de solicitări indicate în
normativul DIN 4420, ediţia 1990.

300 Podină cu cadru Alu 300/70 (2.0 kN/m² LC3) 437 476 20.2
Podină cu cadru Alu 250/70 (2.0 kN/m² LC3) 437 487 17.3
Podină cu cadru Alu 200/70 (2.0 kN/m² LC3) 437 498 13.9

Execuţie constructivă: placaj din aluminiu.


Un panou pentru podină cu cadru, extrem de
uşor, care se poate schimba.

Podină cu chepeng Alu 300/70 437 502 22.5


(2.0 kN/m² pentru grupa de schele GG3)
Podină cu chepeng Alu 250/70 437 513 19.6
300 (2.0 kN/m² pentru grupa de schele GG3)
Placaj din aluminiu destinat montării unei schele
de acces situată în interiorul schelei.
Se va monta scara 200 A.

Podină Alu 300/70 cu chepeng şi scară 492 910 26.8

300 (pentru grupa de schele GS3)


Podină Alu 250/70 cu chepeng 465 031 23.7
(pentru grupa de schele GS3)
Execuţie constructivă ca şi la articolul anterior,
dar în acest caz este prevăzută cu o scară
rabatabilă.

Podină casetată 300/32 (2.0 kN/m² pentru GS3) 531 323 17.6
Podină casetată 250/32 (3.0 kN/m² pentru GS4) 531 334 15.1
300
Podină casetată 200/32 (4.5 kN/m² pentru GS5) 531 345 12.7
Podină casetată 150/32 (4.5 kN/m² pentru GS5) 531 356 10.2
Podină casetată125/32 (4.5 kN/m² pentru GS5) 531 367 8.8
Podină casetată 74/32 (4.5 kN/m² pentru GS5) 531 687 6.3
Podină executată din tablă din oţel, protejată cu
un strat de vopsea din aluminiu-zinc, extrem de
uşoară şi stabilă, asigurată împotriva alunecării
prin striaţii prevăzute pe suprafaţă. Pe un câmp
de schelă este necesar a se monta două podini.

Podină oţel 400/32 (2.0 kN/m² pentru GS3) 530 307 39.2
Podină oţel 300/32 (3.0 kN/m² pentru GS4) 427 984 23.5
Podină oţel 250/32 (4.5 kN/m² pentru GS5) 427 973 19.9
Podină oţel 200/32 (6.0 kN/m² pentru GS6) 430 279 16.3
400
Podină oţel 150/32 (6.0 kN/m² pentru GS6) 485 858 12.2
Podină oţel 125/32 (6.0 kN/m² pentru GS6) 430 280 10.4
Podină oţel 113/32 (6.0 kN/m² pentru GS6) 485 869 9.6
Podină oţel 82/32 (6.0 kN/m² pentru GS6) 485 870 7.3
Două podini din oţel asigură acoperirea completă
a unui câmp al schelei. Execuţie constructivă
extrem de robustă şi protejată împotriva
26.01.2005

alunecării.
Piese zincate la cald.

7
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

Podină de lemn 300/32 MS 10 (2.0 kN/m² LC3) 566 428 24.9


Podină de lemn 250/32 (3.0 kN/m² LC4) 533 399 21.2
300
Podină de lemn 200/32 (4.5 kN/m² LC5) 533 403 17.4
Podină de lemn 150/32 (6.0 kN/m² LC6) 458 473 13.6
Podină de lemn 125/32 (6.0 kN/m² LC6) 427 539 11.7
Podină de lemn 74/32 (6.0 kN/m² LC6) 462 612 7.8
Două podine de lemn acoperă complet un
câmp de schelă, formând astfel o podină de
lucru. Execuția constructivă simetrică permite
utilizarea lor pe ambele fețe.

Podină aluminiu 400/32 (2.0 kN/m² GS3) 529 805 21.5


Podină aluminiu 300/32 (4.5 kN/m² GS5) 479 860 16.9
400
Podină aluminiu 250/32 (6.0 kN/m² GS6) 479 871 14.5
Podină aluminiu 200/32 (6.0 kN/m² GS6) 479 882 12.0
Podină aluminiu 150/32 (6.0 kN/m² GS6) 479 893 9.6
Podină aluminiu 125/32 (6.0 kN/m² GS6) 479 908 8.4
Execuția constructivă simetrică permite
utilizarea pe ambele fețe. Suprafață asigurată
împotriva alunecării. Două podini alăturate sunt
suficiente pentru un câmp de schelă.

Suport fixare podini 529 390 1.2


15 Numai pentru podini din aluminiu cu
dimensiunile 400/32. 1 suport fixare se așează
între două podini. Împiedică încovoierea
podinilor. Împiedică deformarea podinilor.
Distanța față de reazem trebuie să fie > 50 cm.

pentru un câmp al schelei lungimea x înălțimea


Diagonala 204 4.00 m x 2.00 m 547 176 9.9
Diagonala 203 3.00 m x 2.00 m 110 167 7.9
L Diagonala 200 2.50 m x 2.00 m 110 020 6.9
Diagonala 150 2.50 m x 1.50 m 119 606 6.4
Diagonala 100 2.50 m x 1.00 m 002 054 4.6
Diagonala 220 2.00 m x 2.00 m 410 758 6.3
Diagonala 215 1.50 m x 2.00 m 410 736 5.5
Pentru rigidizarea schelei pe direcție
longitudinală. Sus, diagonala se agață de profilul
U, iar jos se împinge prin bolțul de fixare (vezi
pagina 18).

Balustradă / Parapet de protecție 400 525 715 13.3


400 Balustradă / Parapet de protecție 300 138 957 6.5
Balustradă / Parapet de protecție 250 002 113 4.2
Balustradă / Parapet de protecție 200 154 080 3.4
Balustradă / Parapet de protecție 150 407 683 2.7
Balustradă / Parapet de protecție 125 002 102 2.1
Se împinge de ambele părți laterale prin bolțul de
26.01.2005

fixare (vezi pagina 18).

8
Denumire Nr. art.: Greutate kg/buc.

Montant parapet PSM Bosta 651 772 6.6


(parapet de siguranță la montare)
Următorul nivel al schelei se asigură cu montantul
provizoriu de parapet (vezi paginile 22 - 23).
209

74 Balustradă 70 transversală 024 733 1.8


Balustradă dublă 70 transversală 534 419 3.4
74 Pentru asigurarea platformelor de lucru ale
schelei pe părțile laterale (vezi pagina 36).

Monatnt parapet 70 452 980 8.2


Pentru susținerea parapetului de protecție,
a parapetului intermediar de protecți și a
100 scândurii de protecție de la baza podinii, de la
cel mai înalt etaj al schelei.
Se asigură împotriva ridicării cu fișe prindere
cadre cu diamterul Ø 8 mm.

Montant dublu capăt 70, transversal 452 970 14.2


Închiderea părților laterale frontale ale celui
100
mai înalt etaj (vezi pagina 24).

Protecție bază 400 525 726 8.1


Protecție bază 300 401 804 5.4
Protecție bază 250 401 790 4.6
400
Protecție bază 200 407 801 3.8
Protecție bază 150 407 661 2.9
Protecție bază 125 401 789 2.5
Piesă componentă a sistemului de protecție
dispus pe cele 3 laturi ale schelei. Asigură planul
26.01.2005

schelei în planul podinei. Se montează pe partea


marginală a podinelor, 11 cm înălțime și 3 cm
grosime (vezi pagina 24).
9
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

Protecție bază oțel 300/15 531 437 9.0


300 Protecție bază oțel 250/15 531 448 6.7
Protecție bază oțel 200/15 531 459 5.5
Protecție bază oțel 150/15 531 460 4.3
Protecție bază oțel 125/15 531 470 3.7
Plăci de protecție cu secțiune casetată din
tablă de oțel, protejate cu un strat de vopsea
pe bază de aluminiu-zinc. Are 15 cm înălțime și
3 cm grosime.

73 Protecție bază 70, transversală (lemn) 454 854 2.7


h = 16 cm
Protecție bază 70 Q (oțel) (h = 15 cm) 534 268 2.4
Pentru completarea sistemului de protecție
73 laterală pe laturile frontale ale schelei (vezi
pagina 24).

Scara 200A 136 318 9.8


Pentru urcarea în interiorul schelei la înălțimi ale
etajelor de 2,0 m (vezi pagina 27).
203

Dispozitiv fixare bază scară 422 753 2.3


73 Utilizați dispozitivul pentru a fixa cea mai de jos
treaptă a scării 200 A de cel mai jos poziționat
montant al cadrului vertical (vezi pagina 27).
26.01.2005

10
Denumire Nr. art.: Greutate kg/buc.

Dispozitiv prindere schelă 350 467 063


45 Dispozitiv prindere schelă 250 467 041 13.5
Dispozitiv prindere schelă 140 116 793 9.7
Dispozitiv prindere schelă 110 116 808 5.7
Dispozitiv prindere schelă 75 078 940 4.1
Dispozitiv prindere schelă 45 078 939 2.9
Țeavă de oțel cu Ø 48.3 cu cârlig, cu diametrul 1.9
Ø 20 mm, pentru ancorarea schelelor. Se
înșurubează de stâlpii verticali cu ajutorul
cuplajelor (vezi pagina 32).
Ø 8 (12)
Fișă prindere cadre Ø 8 mm 061 312 0.1
Asigură montantul parapetului de protecție.
Fișă prindere cadre Ø 12 mm 129 473
Asigură consola platformei de lucru. 0.2
3.2 Elemente auxiliare
Elementele auxiliare permit extinderea și
diversificarea gamei de aplicații ale schelei.
Cadru trecere 150 1,55 m lățime 409 340 37.6
Permite construirea unei zone de trecere
155 pentru pasageri (vezi pagina 57)

218

Montant egalizare 70 039 835 12.8


Țeavă din oțel cu diametrul Ø 48,15 mm.
Destinată pentru egalizarea unor denivelări
mai mari ale suprafeței de așezare a schelei.
Reglabilă pe înălțime, începând de la 29 cm și
203 până la 129 cm (vezi pagina 58).

Grindă cu zăbrele 500 135 780 59.2


500 Grindă cu zăbrele 750 135 770 86.1
Talpa inferioară cu diametrul Ø 48 mm, talpa
750
superioară din profil U. Pentru executarea de
zone de continuizare până la 5,00, respectiv
7,50 m. Se înșurubează de cadrul vertical V prin
26.01.2005

intermediul semicuplajelor. Se utilizeză numai


împreună cu rigla transversală 70 - art. nr.: 416
446 (vezi pagina 59).

11
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

Rigla transversală 70 416 446 4.1


74
Pentru susținerea cadrului vertical între două
grinzi de continuizare. Se folosește numai
împreună cu articolele nr..:135 780 și 135 770
(vezi pagina 59).

35 Consola extindere 35 402 599 6.1


Pentru a executa o extindere a schelei cu 35
cm. Se acoperă cu o placă de podină pentru
schelă de 32 cm lățime (vezi pagina 61).

74 Consolă extindere 70 424 226 8.7


Pentru a executa o extindere a schelei cu 70
cm. Se acoperă cu două plăci de podină, de
32 cm lățime fiecare.

74
Consolă extindere 70/200 458 635 20.9
Pentru o extindere a schelei cu 70 cm, respectiv
pentru executarea unui sistem suplimentar. Se
acoperă cu două plăci de podină, fiecare având
lățimea de 32 cm.

Montant parapet B 133 120 5.3


Poate fi utilizat la consola de extindere 35,
respectiv 70.Se folosește pentru susținerea
sistemului lateral de protecție (vezi pagina 61).
100 Se fixează cu fișă de prindere Ø 8 mm
(art. nr. 061 312).

Diagonală CE 70 compl. 554 959 8.2


Servește la stabilizarea consolei de extindere B-
70 (vezi pagina 62).
26.01.2005

12
Denumire Nr. art.: Greutate kg/buc.

74

Siguranță consolă 70 442 837 2.4


Suport susținere podină 74 compl. 417 348 4.3
Pentru asigurarea plăcilor sau a dulapilor de
podină împotriva ridicării lor de pe consola de
extindere 70, respectiv de pe cadrul vertical.
74 (vezi pagina 61).

Consola de lucru 1,8 m 427 907 23.4


146
Pliabilă, pentru un acoperiș de protecție
în consolă de 1,80 m. În partea de sus se
fixează cu șurubul M8 x 80 MuZ, iar partea
de jos se fixează de cadrul vertical cu ajutorul
semicuplajului. Se utilizează în legătură cu
montantul de susținere al consolei, placa
intermediară, dispozitivul de siguranță pentru
podine, fișă de prindere cadre și șurub (vezi
pagina 70).

Montant susținere consolă 429 468 8.4


Pentru executarea de acoperișuri de protecție
în legătură cu consola platformei de lucru. Se
111 fixează în suportul special de susțienre cu fise
de prindere rame/cadre cu diametre de Ø 12
mm (art. nr.: 129 473).
Folosiți plăcile tip panou cu cadre de rigidizare
Alu la acoperișul de protecție (vezi pagina 70).

Placă intermediară 300 138 990 6.9


Placă intermediară 250 138 980 5.8
300 Pentru acoperirea spațiilor libere dintre plăcile
tip panouri cu cadre de rigidizare de pe
acoperișul de protecție (vezi pagina 70).
26.01.2005

13
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

Dispozitiv siguranță podine 427 664 5.0


Asigură podinile cadrelor împotriva ridicării
lor accidentale. Capătul țevii se împinge pe
cepul montantului de susținere a consolei.
150 Semicuplajul se fixează pe cadrul vertical V
(vezi pagina 70).

Fisă prindere ramă/cadre Ø 12 mm 129 473 0.2


Ø12 Asigură consola platformei de lucru.

Șurub M8x80 MUZ cu piuliță zincată 5,6 411 638 0.04


Pentru fixarea consolei platformei de lucru de
cadrul vertical V (vezi pagina 70).
numai pentru consola
platformei de lucru

Semicuplaj 48 G cu bolț tip furcă și fbolț de 116 370 0.8


fixare
Pentru fixarea parapeților de protecție și a
diagonalelor verticale.

Grilaj protecție 300 543 329 21.8


Grilaj protecție 250 543 330 19.0
300
Grilaj protecție 200 543 340 15.9
Grilaj protecție 150 543 351 12.9
Grilaj protecție 125+ 543 362 11.5
Două grilaje de protecție dispuse unul peste
altul împreună cu montantul de susținere a
acoperițului de protecție 70, formează un perete
100 de protecție regulamentar pentru muncitorii care
lucrează pe acoperișul clădirii.
Înlocuiește sistemul de protecție laterală de pe
cele trei laturi ale schelei (vezi pagina 67).

Montant grilaj protecție 70 543 204 13.5


Pentru a executa un perete de protecție pentru
muncitorii care lucrează pe acoperiș. Peretele
200
de protecție are o înălțime de 2,0 m.
Se utilizează la susținerea a două grilaje de
protecție așezate unul peste altul (vezi paginile
200 67 and 68).

Montant grilaj protecție 70 transversal 544 860 19.4


74 Completează sistemul de protecție de pe
capetele laterale ale schelei pentru muncitorii
care lucrează pe acoperiș (vezi pag. 67 și 68).
74
26.01.2005

14
Denumire Nr. art.: Greutate kg/buc.

Montant grilaj protecție 113 586 935 16.7


Pentru un perete de protecție cu înălțimea de 2
200 m executat din panouri tip grilaj, cu scopul de
a proteja personalul care lucrează pe acoperiș.
Pentru susținerea a două grilaje de protecție
montate unul peste altul.

Montant grilaj protecție 113 transversal 586 990 23.9
113
Completează sistemul de protecție pentru
personalul care lucrează pe acoperiș pe partea
200
laterală frontală a schelei.
Din oțel zincat la cald.

113

Scară aluminiu 250 464 633 23.6


Scară cu rampă și podeste pentru urcarea pe
schelă din partea exterioară. Sunt executate
200 după dimensiunile cadrelor verticale V 200/70
(vezi paginile 29 - 31).
Lungimea câmpului: 250 m
Înălțimea etajului schelei: 2,0 m
Lățimea scării: 0,64 m
250 64 Distanța dintre treptele scării: 0,20 m
Înălțimea maximă de construire schelă: 62,00 m

Parapet exterior 464 655 16.9


Parapet interior 464 644 11.9
Asigură scara schelei.
Oțel zincat la cald (vezi pagina 31).

133
Montant scară 547 669 3.6
pentru balustrada de protecție 190


Balustrada de protecție 190 547 658 3.3
190 Asigură coborârea pe scară de la cel mai de
sus etaj al schelei (vezi pagina 31).
26.01.2005

15
3.0 Elemente componente
Denumire Art. nr.: Greutate kg/buc.

Accesul pe scară 553 656 10.7


Ultima treaptă, asigură și accesul pe prima
scară. Se introduce în picioarele reglabile
74 (vezi pagina 31).

Placă acoperire intermediară - partea de sus 467 670 2.1


45
Placă acoperire intermediară - partea de jos 467 626 1.6
Pentru acoperirea golurilor între podestele
superioare, respectiv inferioare ale scării și
podinile schelei (vezi pagina 32).
33

3.3 Panouri de marcare a schelei

Panouri cu informații privind caracteristicile 544 665 0.36


Schelă de lucru conform DIN. schelei pentru grupa de schele 3 / clasa de 3
Grupa de schele (clasa de încărcare) 3
Greutate utilă raportată la suprtafață kg/qm 200

Constructor: nume Panouri cu caracteristicile schelei pentru 544 779 0.36


grupa de schele 3 / clasa de încărcare 3
Lucrăm cu schele
marca cu logo-ul suplimentar al firmei

Panouri cu caracteristicile schelei - neutral 544 643 0.36


Schelă de lucru conform DIN.
Grupa de schele (clasa de încărcare)
Panouri indicatoare cu toate caracteristicile
544 757 0.36
Greutate utilă raportată la suprtafață kg/qm schelei, cuprinzând toate datele despre grupa
de schele / clasa de încărcare, greutatea utilă și
Constructor: nume
executantul schelei.
Lucrăm cu schele Toate panourile de marcare a schelelor sunt
marca
prevăzute constructiv pe părțile longitudinale,
atât pe cea inferioară, cât și pe cea superioară,
cu urechi de agățare, pentru a putea fi agățate
26.01.2005

de parapetul de protecție al schelei.

16
4.0 Montarea

La montarea schelei se vor


executa, succesiv, pașii mai jos
descriși. Demontarea schelei se BOSTA 70 - cadru vertical
va face urmând aceiași pași, în
ordine inversă.
4.1 Suport de distribuire a
eforturilor și picioare reglabile
Schela trebuie asamblată doar
pe suprafețe care asigură o
capacitate portantă suficientă
pentru a prelua încărcăturile date
de greutatea schelei și sarcinile
adaugate in timpul lucrului. În
rest, vor fi prevăzuți suporți picior reglabil (sau piesă picior)
distribuitori de eforturi (de (lungimea max. de extensie a fusului = 26,5
exemplu: dulapi). cm pentru o execuție standard a schelei).
Montarea schelei începe
dulapi distribuitori de eforturi
totdeauna în cel mai înalt punct
al suprafeței de amplasare. Sub
fiecare picior al schelei va fi
montat câte un picior reglabil sau
picior rigid.
Atenție:
Un cadru vertical pe care sunt
sudate 3 bolțuri de fixare este
poziționat totdeauna pe fața
exterioară a schelei.
4.2 Cadrele de egalizare
Cadrele verticale de egalizare,
tip 66, 100 sau 150 pot fi
folosite atunci când suprafața de
amplasare prezintă denivelări cadru vertical 150/70,
sau când există variații de cadru vertical 100/70 sau
altitudine. Pot fi folosite și pentru cadru vertical 66/70
a atinge înălțimi mai mari ale
etajelor schelei.
4.3 Montantul de egalizare
Servesc la a aduce la același
nivel picioarele schelei, atunci
când aceasta e amplasată în
zone cu diferențe de nivel/
denivelări. Se montează la în fiecare al doilea câmp de
piciorul cadrului vertical prin schelă se va monta o
intermediul cuplajului rigid. legătură cuplaje țevi
Folosiți rasterul cu găuri al țevii
de împingere pentru a regla
grosier structura de schelă la
planul suprafeței de amplasare.
montantul de egalizare
Un picior reglabil fixat la baza
domeniu de reglare: 28 -129 cm
montantului de egalizare permite
26.01.2005

reglarea fină a piciorului schelei.


Pentru detalii, vezi pag. 58.

17
4.0 Montarea

4.4 Cadrul vertical și cadrul


vertical de trecere

Cadrele trebuie fixate în


poziție verticală, pe picioare
reglabile sau rigide și la distanța
prevăzută față de peretele
clădirii. Cadrele verticale vor fi
cuplate între ele cu balustrade
care sunt introduse și fixate prin
bolțurile de fixare, situate pe
cadrele verticale.
Pentru utilizarea cadrelor de
trecere vezi pagina 57.
Atenție: montarea balustradelor
De îndată ce elementele cu
bolțuri de fixare sunt montate, Această balustradă servește doar ca piesă auxiliară la
cu scopul instalării unor montarea primului câmp al schelei. Poate fi îndepărtată
elemente laterale de protecție după montarea diagonalelor și a podinilor (la fel ca la pct. 4.6).
ale schelei, trebuie verificat ca
aceste bolțuri de fixare să fie
totdeauna în poziție verticală și
bolț de închidere
îndreptate în jos, spre direcția
podinii.
Montarea diagonalei - sus Montarea diagonalei - jos
4.5 Diagonalele și podinile

Diagonalele se montează pe
latura exterioară a schelei și au
rol de rigidizare a schelei pe
direcție longitudinală.
Agățați cârligul diagonalei în una
din găurile prevăzute în profilul
U al unui cadru vertical din
partea de sus și fixați capătul
inferior al diagonalei la cel mai
de jos bolț de fixare al celuilalt
cadru vertical. Diagonalele și
podinile trebuie montate fără
întreruperi, continuu, odată cu
avansarea contrucției schelei.

Podinile cu cadru, podinile din


lemn, din oțel sau aluminiu
se așează cu profilele lor de
rezemare pe profilul transversal
de tip U al cadrului vertical,
astfel încât laturile profilelor cadrul vertical inferior cadru vertical superior protecție bază
U să se prindă perfect în sau montant parapet
26.01.2005

cadrul vertical superior


șina profilelor de rezemare a
sau montant parapet
podinilor.

18
max. 2 c
Atunci când se folosesc cadre m
verticale BOSTA la care nu sunt
prevăzute constructiv niciun fel
de siguranțe împotriva deplasării,
trebuie avut grijă ca între două
podini de schelă cu lățimea de
32 cm să existe o distanță de
max. 2 cm.

Câmpul de schelă astfel format


trebuie reglat perfect, atât pe
direcție orizontală, cât și pe
verticală, cu ajutorul picioarelor
reglabile. Vă rugăm verificați
distanța dintre perete și schelă.

Atenție:
Podinile sunt elemente
componente cu rol de rigidizare
și trebuie montate pe întreaga
lățime a câmpului schelei.

Bolț de fixare

Trei siguranțe împotriva Poziționarea plăcilor de podină ale schelei


deplasării din profilul de
susținere al cadrului vertical
BOSTA (începând cu modelul
4/96) centrează plăcile de
podină ale schelei care au
Asigurați-vă că bolțul de fixare
lățimea de 32 cm. siguranță
este montat în poziția corectă!
împotriva
deplasării

4.6 Montarea celorlalte


câmpuri ale schelei

Montarea celorllate câmpuri


ale schelei urmează aceeași
procedură ca cea mai sus
descrisă. 5
la fiecare al cincilea câmp al 4
3
schelei trebuie montată câte 2
o diagonală. Pentru unele 1
variante de execuție a schelei,
26.01.2005

poate fi necesar să se monteze


diagonale suplimentare.

19
4.0 Montarea

4.7 Montarea celorlalte etaje Fig. 1


ale schelei

Există un pericol inerent de cădere la


montarea, demontarea și modificarea
schelelor. Lucrul cu schelele trebuie
astfel planificat și executat, încât fie
să excludă toate cauzele care pot
conduce la pericolul de răsturnare,
fie să minimizeze acest pericol. În
baza raportului de evaluare întocmit,
executantul schelei trebuei să ia
toate măsurile necesare pentru a
evita apariția riscurilor. Astfel de
măsuri constau, de exemplu, în Fig. 2
montarea parapetului de siguranță
și montare provizoarie (PSM), în
vederea montării schelei sau în
utilizarea celei mai indicate direcții
de protecție a muncitorilor împotriva
răsturnării (PSA).
Următoarele opțiuni sau o combinare
a lor poate fi folosită, atunci când
se construiește un sistem de schelă
BOSTA 70:
-M ontarea de balustrade de protecție
pe întreaga zonă a celui mai înalt
etaj de schele;
- Pe lângă montarea de bariere de
protecție, puncte de fixare (ancorare
- oprire) pentru utilizarea PSA-ului.
Utilizarea de personal calificat și Fig. 3
instruit, completat cu denumirea
punctelor de oprire pentru utilizarea
de PSA.
Utilizarea de personal calificat și
instruit.

4.7.1 Utilizarea parapetului


de siguranță și montare
provizorie [PSM].

PSM este alcătuit din montanți și un


parapet de protecție tipizat. parapetul
Fig. 4
de protecție rămâne parte integrantă
a schelei înălțate. Mai întâi, se agață
primul montant de cadrul vertical Detaliu
(Fig. 1); apoi, se leagă de un parapet
de protecție tipizat (Fig. 2). Cel de-al
doilea montant se agață de parapetul
de protecție (Fig. 3), se împinge
în sus și se agață de următorul
adru vertical. abia după ce au fost
parapet montare provizorie
efectuate aceste operații, muncitorul
care montază schela are acces și
poate să calce în zona noului etaj
provizoriu, deja asigurat (Fig. 4).
Atenție:
26.01.2005

În poziția de montare, montantul


PSM trebuie să fie cuprins complet în
bolț de fixare cadru vertical
bolțul de fixare.
20
4.7.2 Utilizarea echipamentului
individual de protecție (PSA)
împotriva răsturnării

Înainte ca muncitorul care


montează schela să pășească
pe cel mai înalt etaj neasigurat
al schelei, el trebuie să-și lege
centura de siguranță de un loc
stabil și rigid al schelei.Punctul
cel mai stabil și rigid al unei
schele neancorate se găsește
întotdeauna sub etajul cel mai
înalt al schelei, prevăzut deja cu
Detaliu
podină. Întotdeauna, punctul de
fixare rigid este format de colțul
exterior al cadrului vertical (vezi
detaliu).

Numai după fixarea centurii de


siguranță PSA, muncitorul care
montează schela are voei să
pășească în zona celui mai înalt planul exterior al schelei
etaj neasigurat al schelei și să
continue montarea elementelor
schelei.
După ce se poziționează
toate cadrele verticale, se Atașați cârligul de legătură al echipamentului personal de protecție (PSA) pe cadrul vertical.
completează sistemul lateral Atenție:

de protecție pe partea laterală dacă se folosește echipamentul personal de protecție (PSA) împotriva răsturnării, trebuie respectate
următoarele indicații:
longitudinală și pe părțile
Sub incidența raportului de evaluare a riscurilor, atunci când se utilizează sistemul de protecție PSA,
frontale.
trebuie luate toate măsurile organizatorice și tehnice indicate, pentru a putea salva persoanele care ar
putea să cadă și să rămână agățate în centură.
Atunci când se utilizează echipamentul PSA, trebuie respectată distanța liberă regulamentar prescrisă
între muncitorul asigurat cu centură și planul de amplasare al schelei.
Se admite utilizarea numai a acelor echipamente PSA care corespund scopului pentru care sunt
utilizate (de ex.: se folosesc doar când se execută manevre pe direcție orizontală, când există
încărcare asupra muchiilor, când se cere o înălțime neobstrucționată și se ia în calcul înălțimea
maximă de la care se poate cădea).
Echipamentul de protecție PSA poate fi folosit numai împreună cu un cablu din oțel care joacă rolul
unei centuri, și pot fi folosite doar acele cabluri care, în caz de răsturnare, rezistă la solicitări mari și nu
afectează rezistența punctului de legătură.
În vederea utilizării, pentru echipamentul PSA trebuie să existe un aviz tehnic tip CE, în conformitate cu
standardele europene și trebuie ca acesta să fi fost testat de către un centru de încărcări de materiale
acreditat (simbolul CE, respectarea declarației de conformitate a producătorului).
Doar un punct de pe schelă similar celui indicat în schița de mai sus poate fi utilizat ca punct de
ancorare rigid pentru fixarea centurii de siguranță a PSA.
Supraveghetorul autorizat al lucrărilor de execuție a schelei trebuie să indice asemenea puncte
de ancorare optime, precum cel mai sus indicat, înainte de începerea lucrului la schelă.
Supraveghetorul este responsabil pentru utilizarea regulamentară a echipamentului PSA.
Doar un singur PSA poate fi ancorat prin cablul de legătură la un punct de ancorare.
Echipamentul PSA trebuie utilizat în conformitate cu indicațiile producătorului și respectându-se
specificațiile din broșura cu indicațiile de utilizare.
26.01.2005

Dacă se întâmplă să se răstoarne vreo schelă, accesul pe această schelă este admis numai după ce
s-au efectuat reparațiile necesare, de exemplu pentru a iniția o acțiune de salvare.

21
4.0 Montarea

4.7.3 Succesiunea operațiilor montant de siguranță pentru montaj provizoriu


de montare 1
1. Montantul de siguranță 2
pentru montaj provizoriu se
agață de partea de sus a
cadrului vertical și apoi se
înșurubează prin rotirea lui
montant de siguranță
în sensul invers al acelor de
pentru montaj provizoriu
ceasornic.

2. Partea de jos a piesei


de prelungire a montantului
de siguranță pentru montaj
provizoriu trebuie așezată pe
bolț de închidere cadru vertical
suportul de susținere al cadrului

3
vertical.
parapet de protecție

3. Parapetul de protecție se
introduce în cârligul de sus al
montantului PSM.
4

4. Cel de-al doilea montant de


siguranță PSM pentru montajul
provizoriu se conectează de
parapetul de protecție și se
montează în cadrul vertical, așa
cum se indică mai sus (pasul 1).

montant de siguranță
pentru montajul provizoriu

5. Acum, cel mai de sus etaj al


schelei este asigurat. 5
26.01.2005

22
6. Toate celelalte câmpuri ale
schelei se asigură în același mod.

7. În final, pe cel mai înalt etaj


al schelei se vor monta cadrele 7
verticale. Când se utilizează
echipamentul personal de
protecție împotriva căderii,
cadrele verticale și sistemul de
protecție de pe partea laterală
a schelei se pot atașa la partea
frontală a schelei.

8. Partea laterală a primului


8
etaj al schelei va fi asigurat pe
întreaga lungime a sa cu parapeți
de protecție.

9. Montantul de siguranță pentru


montaj provizoriu va fi mutat 9
în cadrul vertical al celui de-al
doilea etaj al schelei.
10
10. În toate câmpurile celui de-
al doilea etaj al schelei se vor
monta montanții de siguranță
pentru montajul provizoriu.
Ulterior, pe cadrele verticale se
vor monta sistemele de podine.

11. Ultimul etaj al schelei va fi


asigurat în totalitate cu montanți
de siguranță pentru montaj
provizoriu. 11
26.01.2005

23
4.0 Montarea

4.8 Punctele de ancorare ale


schelei
Simultan cu înălțarea pe verticală
a schelei, trebuie să se execute și
ancorarea schelei de structura în
fața căreia este plasată. Trebuie
respectată ordinea de dispunere a
ancorajelor! (vezi paginile 49 - 55)

4.9 Ultimul etaj al schelei


Montanții de parapet de pe latura
longitudinală și montantul dublu de
pe partea laterală frontală preiau și
susțin sistemul lateral de protecție,
evitând, în același timp, ridicarea
podinilor. Fiecare astfel de montant
trebuie asigurat cu câte două fișe
de prindere cadre cu diametrul de
Ø 8 mm. Fisă prindere rame/cadre cu Ø 8 mm

4.10 Completarea sistemului


lateral de protecție
Parapeții de protecție lipsă, plăcile
de protecție de la baza podinilor,
precum și întregul sistem lateral de
“Mutarea” câmpurilor de schelă
protecție trebuie instalate pe toate
Atenție: Pericol de răsturnare la montare!
câmpurile de schelă.
se vor lua măsurile de siguranță adecvate.
Notă:
Vă rugăm verificați ca bolțul de
închidere să fie corect orientat.
Se poate renunța la anumite părți
individuale ale sistemului lateral de
protecție doar în cazul în care sunt
respectate condițiile recomandate
în raportul de evaluare a riscurilor
și cele menționate în normele de
securitate a muncii.

4.11 Montarea și demontarea


câmpurilor de schelă
(mutarea dintr-un loc în altul)
Reazemele de sprijinire rotunjite
ale podinilor permit ca câmpurile
de capăt ale schelei să poată fi
demontate și în poziție verticală,
ceea ce permite ca ele să fie din
nou montate pe cealaltă parte
a schelei. Astfel, schela poate fi
„mutată“ dintr-un loc în altul, odată
cu avansarea lucrărilor, în timp
26.01.2005

ce constructorul face economie la


materialele de schelărie.

24
5.0 Manevrarea componentelor schelei

La montarea și demontarea
schelelor cu înălțimea
câmpului mai mare de 8 m
(distanța dintre suprafața
de amplasare și primul etaj
al schelei), trebuie să se
folosească trolii de șantier.
Printre sistemele de trolii de
șantier se numără și rolele de
cablu acționate manual. Este
permis a se renunța la trolii de
șantier atunci când înălțimea
schelei nu depășește 14 m,
iar lungimea desfășurată a
acesteia nu este mai mare de
10 m.
În câmpurile schelei în care
se execută manual transportul
pe verticală al elementelor
componente ale schelei,
trebuie montați parapeți
de protecție intermediari și
balustrade. Se poate renunța
la plăcile de protecție bază.
Atunci când câmpurile de
schelă se folosesc exclusiv
pentru transportul elementelor
componente pe direcție
orizontală, în timpul montării
și al demontării schelei, se
poate renunța la parapetul
intermediar și la plăcile de
protecție bază. În timpul
acestei manevrări manuale a
elementelor schelei, cel puțin
câte o persoană trebuie să fie
prezentă pe fiecare nivel al
schelei.
26.01.2005

25
6.0 Zonele de colț

Zonele de colţ ale schelei îmbinarea tipică a două tronsoane de schelă în zona de colț
trebuie să aibă aceeaşi lăţime
ca şi schela. Două tronsoane de
schelă complete se îmbină între
ele astfel încât să formeze un
unghi drept.
În timpul executării acestui
montaj trebuie să se asigure ca
planurile schelei să-şi păstreze
aceeaşi înălţime.
La fiecare al doilea etaj al
schelei (din 4 în 4 m pe două cuplaje în

înălţime), ambele tronsoane de primul etaj al

schelă se îmbină între ele cu schelei

ajutorul cuplajelor de legătură.

1 buc. cuplaj rotativ 48/48 (din 4 în 4 m pe înălțime)

Această schelă trebuie montată cu o înălţime


mai mare cu 5 cm, pentru a avea siguranţa că

În acest colţ al schelei, câmpul după montarea podinei aceasta va sta rigid pe

de schelă este executat poziţie.

numai din podini şi elemente


constructive ale sistemului
lateral de protecţie. Podinile
care, la un capăt sunt fixate
rigid şi lăsate liber la celălt
capăt. trebuie asigurate
împotriva ridicării lor.
26.01.2005

26
7.0 Scări interioare de acces pe schelă

Înainte de începerea lucrărilor


pe primul etaj al schelei, trebuie
montată scara de acces pe
schelă. În acest scop, se va
alege un câmp de schelă
avantajos din punctul de vedere
al montajului schelei. Aici vor
fi montate toate panourile de
podine cu chepeng de care vor
fi agățate scările 200 A. Scara
amplasată în poziția cea mai de
jos a schelei cu dispozitivul de
fixare trebuie fixată în poziție
oblică de rigla transversală a
cadrului vertical al schelei.

Prima scară din zona cu scări de acces a schelei


1
1. Scara 200 A
2. Dispozitiv fixare schelă
(numai pentru prima scară a
schelei).

Prima treaptă a scării - aceeași înălțime ca


26.01.2005

și dulapul de sprijinire sau mai mică. Dacă


este necesar, se va egaliza cu podeste.

27
7.0 Scări interioare de acces pe schelă

Dispozitiv de fixare şi
sprijiniere a scării

1. Reazem scară
2. Bară cu filet 3.
3. Piuliţă hexagonală
2.

Datorită săgeţii de încovoiere 1.


admisă pentru podinile cu
chepeng, aflate sub acţiunea
solicitărilor, scara (şi capătul ei
inferior) ”se mută” sub punctul 3. 2.
de agățare al scării. În cazuri
extreme, aceasta ar putea 1.
conduce la ridicarea podinei cu
chepeng (săgeata elastică de
încovoiere: podina egalizează
săgeata de învovoiere și ridică
scara în sus). Dispozitivul de 3.
fixare și rezemare al scării va
fi montat în partea stângă a
scărilor montate pe podiumurile
de aluminiu cu chepeng cu
lungimea de 250 m (art. nr.: 492
910) și la podinile din aluminiu
cu lungimea de 300 m (art. nr.:
465 031).

Dotarea ulterioară a podinilor


cu chepeng poate fi executată
fără probleme prin respectarea
următorilor pași: :
Dați câte o gaură cu diametrul Ø
12 mm la nivelul primei trepte a
scării, atât în partea stângă, cât
și în dreapta. Împingeți bara cu
filet prin secțiunea astfel găurită,
introduceți reazemul scării și
asigurați de ambele laturi cu
piulițe hexagonale de siguranță.
(Atenţie: Nu strângeţi piuliţele
hexagonale, reazemul scării
trebuie să fie mobil!).
26.01.2005

28
8.0 Scara de acces a schelei

8.1 Turnul de scară al schelei


cu scările orientate într-o
singură direcție

Turnul de scară al schelei


BOSTA 70 se montează
întotdeauna în fața unei schele
de fațadă cu scopul de a permite
urcarea rapidă și în siguranță pe
schelă.

Turnul de scară trebuie racordat


de schela de fațadă și ancorat
de cadrele de fațadă și de fațadă
din 8 în 8 m, dar întotdeauna
independent de schema de
ancorare a schelei Bosta
70 de fațada clădirii. Primul
ancoraj al turnului de scară va fi
întotdeauna situat la o înălțime
de cel mult 4,5 m deasupra
suprafeței de amplasare a
schelei. Întotdeauna se vor
monta picioare reglabile de
50/3,5 sau de 70/3,3 (lungimea
de extensie a piciorului < 26,5
cm) cu o acoperire minimă de
25 cm.
La construirea și racordarea
turnului de scară trebuie
respectate dispozițiile legale în
vigoare. De asemenea, trebuie
respectate reglementările în
domeniu privind siguranța în
muncă.
Înălțimile maxime ale turnurilor
de scară,altele decât cele
indicate pentru o execuție
standard, nu au voie să
depășească 64,5 m. Încărcarea
din trafic este:
- sarcina nominală raportată la
unitatea de suprafață: 1,0
kN/m² pentru max. 5 rampe
de scară;
- sarcina individuală
concentrată, de1,5 kN,
distribuită pe o suprafață de
0,2 m x 0,2 m;
- max. 1 persoană pentru
26.01.2005

fiecare scară solicitată;


- cel mult 8 persoane aflate în
același timp pe scara schelei.
29
8.0 Scara schelei

8.1.1 Procedura de montare a turnului de schelă 1 Picior reglabil 8a  Placă intermediară de


2 Cadru vertical 200/70 acoperire, partea de jos
1. Executarea bazei schelei prin fixarea brută a patru picioare 3 Parapet / balustradă 9 Balustradă dublă, capete 70
reglabile (1) cu scopul de a egaliza neplaneitățile suprafeței protecție 250 10 Montant dublu 70 Q
de amplasare a schelei. Dacă este necesar, utilizați dulapi de 4 Diagonala 200 11 Fise prindere cadre
distribuire de eforturi. 5 Accesul pe scară 12 Montant scară
2. Pe o parte a bazei schelei, introduceți accesul pe scară (5), 6 Scara Alu 250 13 Balustradă protecție 190
iar pe cealaltăparte introduceți cadrele verticale 200/70 (2) în 7 Parapet exterior 14 Semicuplaj B-48 G
picioarele reglabile (1). 8 Placă intermediară de
3. Așezați scara Alu stairway 250 (6) pe profilul U al accesului acoperire, partea de sus
de scară (5) (în partea de jos), respectiv pe cadrul vertical
13
200/70 (2) (în partea de sus). Scările sunt poziționate acum Scările de coborâre de pe scară
12
excentric față de cadrul vertical sau față de accesul pe scară.
4. Introduceți cel de-al doilea cadru vertical 200/70 (2) în piesele 14
tubulare prevăzute constructiv pe accesul de scară (5). 3
10
5. Introduceți parapeții de protecție 250 (3) în bolțurile de 8
închidere ale cadrului vertical 200/700 (2) pentru rigidizarea 11
ancoraj de fațadă
longitudinală a ansamblului construit. vezi pagina 30 7
6. Se rigidizează câmpul schelei cu o diagonală 200 (4).
Cârligul diagonalei se agață sus, în orificiul interior prevăzut 9
constructiv pe profilul U al cadrului vertical, iar celălalt capăt al 4
8a
diagonalei se introduce prin bolțul de închidere de jos.
7. Introduceți balustrada exterioară (7) în dispozitivul existent de 2
susținere al parapetului scării. (6)
8. Cadrul vertical 200/70 (2) de la podestul de sus al scării (6) se
introduce în cadrul vertical imediat următor din partea de jos. 6
9. Pentru a acoperi golurile dintre podina schelei și podestul
scării, plăcile intermediare de acoperire de sus (8) și de jos
(8a) se vor fixa rigid cu cleme de strângere. Baza turnului de scară 4
10. Pentru a executa protecția pe părțile laterale ale schelei,
2
balustrada dublă 70 / transversală (9) se introduce prin bolțul

de fixare din partea superioară a cadrului vertical (2) ) și se
fixează pe poziție cu cuplajele montate constructiv. 9
8
11. Se așează scara de aluminiu 250 (6), se montează următorul 8a
cadru vertical 200/70 (2), diagonala 200 (4) (dispunere sub 7
formă de turn), parapet exterior (7), plăcile de acoperire (8) și 2
(8a) balustrada dublă 70 (9). Această succesiune a etapelor
de montare a elementelor de schelă se va repeta pentru
fiecare etaj al schelei.
12. În ultimul cadru vertical al schelei se vor introduce montanții 3
dubli de capăt 70 Q (10) care vor fi fixați de cadrele verticale
(2) cu ajutorul fiselor de prindere (11).
13. În vederea rigidizării pe orizontală, balustrada de protecție 6
250 (3) se introduce prin bolțul de fixare de jos și bolțul de
fixare de sus al balustradei 70 (9).
14. De partea exterioară a schelei, se fixează două semicuplaje
B-48 G (14) pe balustrada dublă 70 transversală (10), iar Schelă 1 5
montantul de susținere al scării (12) se introduce în suportul
Scara schelei
de susținere din partea de sus a scării Alu 250 (6) .
distanța max. 20 cm
15. Fixați două balustrade de protecție 190 (13) de bolțurile de
26.01.2005

închidere ale montantului scării (12) și ale semicuplajelor 48


G, pentru asigurarea ultimului pasaj al schelei.

30
Scara schelei poate fi amplasată
numai pe o suprafață suficient cadru vertical 200
de portantă. Dacă suprafața
de amplasare nu e suficient de
portantă, este necesar să se
monteze sisteme constructive
distribuitoare de eforturi (de
exemplu, dulapi de schelă). acces pe scară

scara Alu-250

dulap de schelă

cadru vertical
Plăcile de bază ale picioarelor
reglabile trebuie amplasate scara Alu-250
cât se poate aproape una de
cealaltă. diagonală
scară

acces scară

dulap de schelă

Atenție: Pericol de răsturnare în timpul


montajului!
Trebuie luate măsurile de protecție indicate
în raportul de evaluare a riscurilor.

Scara schelei se cuplează la schela


schelă cu ajutorul dispozitivului
de prindere al schelei și al
cuplajelor.

scara schelei
Pentru forțele de ancorare vezi
pagina 40!
26.01.2005

cuplaj normal 48/48

dispozitiv de prindere a schelei 250

31
8.0 Scara schelei

8.1.2

Distanța dintre ancoraje pe


< 1.66 m
verticală
Scara trebuie ancorată de
fațada clădirii prima dată la cel min. 0.15 m 0.74 m
mult 4,5 m deasupra solului max.0.20 m
(suprafeței de amplasare a ţeavă Ø 48.3 mm x 3.2
schelei). dispozitiv de prindere a schelei 250
Următoarele puncte de
ancorare a schelei de fațada Detaliu A
clădirii se pot efectua și la o
distanță de cel mult 8 m pe
verticală față de primul ancoraj.
Întotdeauna, ultimul și primul
etaj al tunului de scară al
schelei trebuie ancorate de
fațada clădirii.

Dacă forţele de ancorare nu L=2.50 m


pot fi transferate în faţada
clădirii, distanţa dintre punctele
de ancorare trebuie redusă
obligatoriu la 4,0 m, astfel încât
fiecare ancoraj să poată prelua
numai jumătate din valoarea Detaliu A
forțelor de ancorare.

> 45°

cuplaj1)

țeavă 48,3 x 3,2


dispozitiv de prindere al schelei 250

1)
) Se vor folosi numai cuplaje
cu aviz tehnic în vigoare sau în
conformitate cu DIN EN 74. țeavă 48,3 x 3,2
dispozitivul de prindere al schelei 350
se montează întotdeauna pe punctul
Detaliu A
de intersecție al diagonalelor
26.01.2005

32
Scara schelei se conectează
de schelă prin intermediul
ancorajului de fațadă. Pentru schela scara schelei
valoarea forțelor de ancorare,
vezi tabelul de mai jos.

dispozitiv de prindere cuplaj normal 48/48


al schelei 250

Detaliul A

R
N

Valori pentru dimensionarea ancorajelor

distanța N Q R
dintre
ancoraje (kN) (kN) (kN)

4.0 m 3.5 3.5 4.9

8.0 m 6.9 6.9 9.8


26.01.2005

33
8.0 Scara schelei

8.2 Turnul de scară al


schelei cu scări dispuse în
direcții opuse

Atunci când nu sunt depășite


valorile încărcărilor menționate
mai jos, turnul de scară BOSTA
70 poate fi utlizat ca scară de
acces pe schelele de lucru și
protecție ale schelei sau chiar
ca acces la alte zone de lucru
ale construcției.
Turnul de scară trebuie
conectat de schelă și ancorat
la fiecare 8 m pe înălțime de
cadrul vertical și de fațadă,
dar întotdeauna independent
de schița de amplasare a
ancorajelor schelei de fațada
clădirii.
Primul ancoraj se va executa
totdeauna la o distanță de cel
mult 4,5 m deasupra terenului
de amplasare a schelei și a
turnului de scară al schelei.
Întotdeauna se vor monta
picioare reglabile 50/3.5 sau
70/3.3 cu o acoperire minimă
de 25 cm (lungimea de extensie
a piciorului reglabil < 26.5 cm).

Folosiți dispozitivele de
prindere ale schelei și cuplajele
de legătură pentru a conecta
turnul de scară de schelă.

Trebuie respectate prescripțiile


în vigoare referitoare
la siguranța muncii. De
asemenea, trebuie respectate
reglementările din domeniu
cu privire la sănătatea și
securitatea în muncă. Pentru
turnurile de scară executate
altfel decât după modul
standard, înălțimea max.
permisă este de 64,5 m.
Încărcarea din trafic este
alcătuită din :
- încărcarea nominală raportată
la unitatea de suprafață pentru
cel mult 5 rampe de scară de
1,0 kN/m²;
- încărcarea individuală
concentrată de 1,5 kN
distribuită pe o suprafață de
0,2 m x 0,2 m;
- max. 1 persoană pentru
26.01.2005

fiecare rampă a scării


- max. 8 persoane aflate în
același timp pe scara schelei.
34
8.2.1 Vedere de ansamblu asupra turnului de scară Bosta 70 cu scări dispuse în direcții opuse

12
3
11

1 picior reglabil 50/3.3


14 2 cadru vertical 200/70
3 balustradă/parapet
protecție 250
4 diagonala 200
5 accesul pe scară
4 6 scara Alu-250
6 7 parapet exterior
13 8 parapet interior
< 8.0 m 9 placă intermediară de
7
acoperire jos
8
9b placă intermediară de
acoperire sus
10 balustradă dublă capete
70 Q transversal
2
11 podină cu cadru*
12 montant dublu capete 70 Q 13
13 fisă prindere cadre/rame
14 ancoraje (vezi pagina 8)

* (podină cu cadru Alu-250/70


sau podini oțel 250/32)

< 4.0 m

1 5

2.50 m 0.74 0.74 0.2


max.
0.25
față spate

latura schelei

Fig. 1
26.01.2005

14 7 8 9

35
8.0 Scara schelei

8.2.2 Construirea turnului de scară Bosta 70, cu scări orientate în direcții opuse

1. Montați la poziție 8 picioare și introduceți capătul inferior montat pe aceeași parte pe 1 Picior reglabil B
reglabile (1) pragul de acces al diagonalei în bolțul de care este instalat și accesul 2 Cadru vertical B-200/70
pe scară (5) și patru cadre închidere de jos al cadrului pe scară.
3 Balustradă protecție 250
verticale de 200/70 (2) vertical. 7. Așezați cea de-a doua
4 Diagonală 200
pentru a instala baza turnului 4. Poziționați scara (6) cu scară (6) în câmpul
de scară. partea de sus pe profilul U adiacent cadrului vertical 5 Accesul pe scară
Egalizarea denivelărilor al cadrului vertical (2), iar învecinat; după aceea, 6 Scara Alu-250
suprafeței de amplasare cu partea de jos pe accesul montați, pe partea opusă 7 Parapet protecție exterior
a turnului de scară se pe scară frame (5). După a acestui câmp, cadrul 8 Parapet protecție interior
va face prin reglarea aceea, montați parapetul vertical 200/70 (2).
9 Placă intermediară de acoperire
corespunzătoare a exterior, respectiv parapetul 8. Montați diagonalele 200
- jos
picioarelor. interior al scării. (4) în același mod descris
2. Introduceți cele patru 5. Pentru a ridica și alte la punctul 3, dar așezate 9b Placă intermediară de acoperire
balustrade de protecție 250 nivele ale turnului de scară, în direcții opuse față de - sus
(3) în bolțurile de închidere conform DIN 4420, trebuie diagonalele inferioare. 10 Balustradă dublă capete 70
de sus și de jos ale cadrelor montat un dulap de schelă 9. Fixați parapetul exterior trans.
verticale pentru a fixa și ca platformă intermediară. (7) și pe cel interior (8) 11 Podină*
menține distanța prestabilită Unul din capetele dulapului în suporturile special
12 Montant dublu capete 70 trans.
între picioarele turnului de de schelă se așează pe prevăzute în vangul
scară. treptele scării, iar celălalt scării. Montați ca parapet 13 Fisă prindere rame/cadre
3. Partea din față și partea capăt pe un dispozitiv de de protecție provizoriu 14 Ancoraje (vezi pagina 8)
din spate ale schelei se prindere al schelei, care balustrada dublă capete 15 Semicuplaj 48G
vor rigidiza cu câte o este deja montat pe cadrul transversală (10), la nivelul 16 Cuplaj normal 48/48
diagonală 200 (4), așa cum vertical prin cuplaje de celor două podeste de
se indică în imagine. Fixați legătură. scară alăturate.
* (podină cu cadru Alu-250/70
cârligul diagonalei într-unul 6. Pentru a monta următorul 10. Acoperiți golul format
din locașurile interioare etaj al schelei, introduceți între cele două podeste sau podină oțel 250/32)
prevăzute constructiv în cadrul vertical (2) în cadrul cu o placă intermediară
profilul U al cadrului vertical vertical inferior, care este de acoperire (9), fixată cu
cleme.
bolț de închidere
Baza turnului de scară al schelei 7 8

2
10
Asigurați-vă că bolțul de închidere
este orientat în direcția corectă!

Atenție: Pericol de răsturnare


13
6 în timpul montării!
4 Trebuie îndeplinite măsurile de
protecție indicate în raportul
de evaluare a riscurilor.

3
5
26.01.2005

Fig. 2

36
11. Înainte de a continua continuu, utilizând o podină 1 Picior reglabil
montarea scării schelei BOSTA 11). Apoi, în ultimele 2 Cadru vertical 200/70
conform pașilor descriși cadre verticale ale scării schelei 3 Balustradă de protecție 250
mai sus, trebuie executat se introduce montantul dublu 4 Diagonală 200
primul ancoraj al scăriiof the capete 70 Q (12) și se fixează 5 Accesul pe scară
scaffold stairway can (vezi cu fise de prindere rame/cadre 6 Scara Alu-250
Fig. 5 la pag. 39). În zona în (13). 7 Parapet exterior
care este ancorată scara, în 14. U
 ltimul ancoraj al schelei se 8 Parapet interior
partea din față și în partea din va fixa de cadrul vertical de la 9 Placă intermediară de acoperire - jos
spate a schelei, în punctul de capătul scării schelei (vezi Fig. 9b Placă intermediară de acoperire - sus
intersecție de la baza cadrului 5 de la pagina 39). Pe partea 10 Balustradă dublă capete 70 trans.
vertical următor, prin bolțul din față a schelei, în fiecare 11 Podină*
de închidere, trebuie să se punct de la baza piciorului 12 Montant dublu 70 trans.
introducă câte o balustradă montantului de parapet, montați 13 Frame pin
250 (3) (3), care va îndeplini balustrada de protecție 250 14 Ancoraje (vezi pagina 8)
rolul de riglă orizontală. (3) prin bolțurile de închidere. 15 Semicuplaj 48G
12. Pentru a continua montarea În partea din spate a schelei, 16 Cuplaj normal 48/48
următoarelor etaje ale scării o balustradă de protecție 250
schelei se vor urma pașii trebuie instalată imediat sub * (podină cu cadru Alu 250/70 sau
descriși mai sus. Ancorajele podest, folosind semicuplajele podină oțel 250/32)
schelei se vor executa pe 48 G.
direcție verticală, din 8 în 8
metri.
13. La capătul turnului de scară,
pe partea de coborâre, se 13 7 8 11
va construi încă un podest 12

9b

15
16 16
14

4
9

10
26.01.2005

Fig. 3

37
8.0 Scara schelei

15. Diagonala 200 de sus nu se care au fost prevăzute scări


1 Picior reglabil 50/3.3
mai montează în cazul scărilor intermediare.
2 Cadru vertical 200/70
intermediare de coborâre. Așa - Montaţi un ancoraj suplimentar
3 Balustradă/parapet de protecție 250
cum s-a descris la punctul 14, deasupra şi dedesubtul scării
4 Diagonală 200
balustradele de protecție 250 de coborâre intermediare, în
5 Accesul pe scară
(3) ) sunt montate cu rol de interiorul suprafeţei cuprinse
6 Scară Alu-250
rigle transversale orizontale, între ancorajele regulamentare,
7 Parapet protecție exterior
atât în partea din față cât și atunci când se ataşează o scară
8 Parapet protecție interior
în cea din spate a schelei, de coborâre inetrmediară (vezi
9 Placă acoperire intermediară - jos
și deasupra și sub scara Fig. 4A).
9b Placă acoperire intermediară - sus
intermediară de coborâre. - La două, trei sau patru scări
10 Parapet dublu capete 70 trans.
Înlocuiți parapetul exterior intermediare de coborâre, în
11 Podină*
montat aici cu un parapet interiorul suprafeţei cuprinse
12 Montant dublu capete 70 trans.
interior. Astfel se creează între ancorajele regulamentare,
13 Fisă prindere rame/cadre Ø 8
un gol în rampa scării, atât exact la mijlocul distanţei dintre
14 Ancoraje (vezi pagina 8)
deasupra, cât și sub scara acestea, trebuie să se monteze
intermediară de coborâre. Se un ancoraj suplimentar (vezi
* (podină cu cadru Alu-250/70
vor utiliza două balustrade de Fig. 4B). Dacă nu există nicio
sau podină de oțel 250/32)
protecţie 250 (3) suplimentare posibilitate de a monta în acest
pentru a închide acest gol. mod ancorajul suplimentar, două Ancoraj standard
Mai mult, este necesar să se ancoraje suplimentare trebuie Ancoraj suplimentar
monteze cel puţin un ancoraj montate la o distanţă de 1/4 faţă
ZA = scară coborâre intermediară
regulamentar suplimentar de ancorajele standard (vezi Fig.
(așa cum se indică în Fig. 5) 4C).
în toate zonele cuprinse între
ancorajele regulamentare în
Partea din spate a schelei

Sunt necesare ancoraje


suplimentare
Partea din față a schelei

Partea din spate a schelei

Fig. 4 A B C
7 2
< 8.0 m 8

ZA
4
2 3
2
ZA

< 8.0 m
ZA
6 ZA
Egress
3
ZA
26.01.2005

< 8.0 m

38
8.2.3 Ancorajele turnurilor de 1 Picior reglabil
scară aşe schelei Bosta 70 2 Cadru vertical 200/70
Detaliul A
cu scări dispuse în direcţii 3 Balustradă/ parapet
opuse protecţie 250
Prima ancorare a turnului 14 4 Diagonală 200
de scară al schelei Bosta 70 Q 5 Accesul pe scară
trebuie să se facă la o distanţă 6 Sacră Alu-250
de cel mult 4,5 m deasupra 7 Parapet protecţie exterior
suprafeţei de amplasare. 8 Parapet protecţie interior
R
În plus, distanţa dintre două 9 Placă intermediară
ancoraje standard ale scării N acoperire - jos
trebuie să fie de cel mult 8.0 m. 9b Placă intermediară
Capătul scării trebuie ancorat acoperire - sus
întotdeauna, iar în cazul în Înălţime [m] N [kN] Q [kN] R [kN] 10 Parapet dublu capete 70
care schela este prevăzută cu 0 - 12.5 5.4 2.5 6.0 transversal
scări intermediare de coborâre, 12.5 - 20.5 5.8 2.7 6.4 11 Podină*
acesta trebuie prevăzut cu 20.5 - 28.5 6.2 2.9 6.4 12 Montant dublu capete 70
ancoraje suplimentare (aşa 28.5 - 36.5 6.4 3.0 7.1 transversal
cum se prevede la punctul 15 la 36.5 - 44.5 6.6 3.1 7.3 13 Fisă prindere rame/cadre Ø 8
Fig. 4 de la pagina 36). 44.5 - 52.5 6.9 3.2 7.6 14 Ancoraje (vezi pagina 8)
16 În vederea demontării scării 52.5 - 60.5 7.1 3.3 7.8 15 Semicuplaje 48G
schelei, se vor respecta paşii 60.5 - 64.5 7.2 3.4 8.0 16 Cuplaj normal 48/48
descrişi mai jos, dar în ordine Distanţa dintre ancoraje: 8.0 m
inversă. * (podină cu cadru 250/70 sau
podină din oţel 250/32)
90 90

A A A A

14 14

16

Fig. 5
Balustradă de protecţie 250 (3)
La acelaşi nivel ca şi ancorajele
26.01.2005

2.50 m

39
9.0 Ancorarea

9.1 Forțele
La paginile 46 - 55 sunt indicate Varianta A1
Schiță ansamblu
valorile forțelor de ancorare și
distanțele dintre ancoraje pentru Dispozitiv lung
diferitele faze constructive ale de prindere a
schelei Bosta 70. schelei
Simultan cu montarea sa,
schela trebuie ancorată la fațada
clădirii. Bolțurile care trebuie
montate ca mijloace de fixare
trebuie să aibă un diametru de
cel puțin Ø 12 mm sau să aibă o
construcție similară.
Reglementările și normele în
vigoare privind siguranța muncii, dispozitiv de prindere a schelei cuplaj normal
precum și măsurile de tehnică a
securității muncii trebuie să fie
totdeauna respectate.
Varianta A2
Schiță ansamblu

Dispozitiv scurt de
9.2 Dispozitiv de prindere a
prindere a schelei
schelei
Varianta A1
Fixarea dispozitivului de
prindere a schelei de piciorul
interior și exterior al cadrului
vertical cu ajutorul cuplajelor
normale1).

Varianta A2
dispozitiv de prindere a schelei cuplaj normal
Fixarea dispozitivului de
prindere a schelei de piciorul
interior și exterior al cadrului
vertical.
Ancoraj tip V
În acest caz, fiecare al treilea Vedere de sus
ancoraj trebuie să fie un ancoraj
de tip V (ancoraj schelă tip V).

Varianta A3
Fixarea dispozitivului lung de
prindere a schelei de piciorul
vertical exterior și de piciorul 90°
vertical interior, a următorului
dispozitiv de prindere a schelei
de a schelei de piciorul vertical
interior cu ajutorul cuplajului
normal1).

1)
Se vor monta numai cuplaje al
26.01.2005

căror aviz tehnic este în vigoare


sau care sunt executate după
normativul DIN EN 74.

40
Dispunerea ancorajelor pentru Varianta de ancorare A1
schele executate regulamentar
Px
(stadard), este prezentată la
paginile 44 - 48.

Forțele de ancorare sunt Py


indicate în tabelele de la
paginile 49 - 55.
Aceste tabele indică forțele de
ancorare în cazul variantelor
de ancorare A1, A2 și A3, a
schelelor prevăzute sau nu
cu plase de protecție sau
plăci, a lungimii câmpurilor de
schelă de 2,50 m până la 3,50
m, precum și între fațadele Varianta de ancorare A2
“deschise” sau “închise” ale
Px
fațadelor.

Py1

Px
90°

Py1

Py2

Varianta de ancorare A3

Px

Py1

Py2
26.01.2005

41
9.0 Ancorarea

9.3 Instrucțiuni privind executarea și verificarea punctelor de ancorare

Toate forțele de ancorare trebuie preluate și Atunci când se efectuează teste de rezistență la încărcări
conduse, prin dispozitivele de prindere a schelei și este necesar să se folosească aparate de testare
a mijloacelor de fixare, într-un suport de ancorare corespunzătoare. Aparate de testare corespunzătoare
suficient de portant (de ex. fațada unei clădiri). sunt considerate a fi toate acele echipamente care au
Elementele de fixare adecvate, cum este fost verificate și au primit avizul din partea Comisiei
dispozitivul de ancorare de fațade, sunt precizate Tehnice de specialiști pentru construcții “Bau” din cadrul
în DIN 4426 "Dispozitive de siguranță pentru “Oficiului central pentru medicina muncii și pentru
întreținerea amenajărilor constructive, sisteme prevenirea accidentelor” [Autoritatea germană de
de siguranță împotriva răsturnării”. Nu se admite prevenire a accidentelor la locul de muncă]. Numărul
utilizarea funiilor de fixare sau a sârmei de legare și poziția punctelor de ancorare în care urmează să se
pentru ancorarea schelei. Suporturi de ancorare efectueze testele de rezistență la încărcări vor fi stabilite
suficient de portante sunt: de către un expert în domeniu. Un astfel de expert
- plăci/planșee, pereți, stâlpi sau alte structuri din trebuie să dețină, în baza formării lui profesionale și a
beton armat experienței sale, cunoștințele tehnice necesare și să
- zid portant conform normativ DIN 1053. aibă o înțelegere cuprinzătoare în domeniul construcției
Suporturi de ancorare insuficient de portante sunt, de schele. De asemenea, acesta trebuie să cunoască
de exemplu: grilajele parazăpadă, paratrăsnetele, normele și reglementările privind protecția muncii,
jgheaburile și burlanele de scurgere sau tocurile de prevenirea accidentelor de muncă. Trebuie să aibă și
geamuri. cunoștințe suficiente legate de standardele tehnice
acceptate (de exemplu normativele DIN), încât să poată
Capacitatea portantă a elementelor de fixare aprecia dacă ancorajele schelei sunt sigure sau nu.
montate între dispozitivul de prindere al schelei
și suprafața de suport ancorare a schelei trebuie Testele de rezistență la încărcări trebuie să fie efectuate
dovedită. Dovada utilizării de mijloace de fixare cu în funcție de următoarele criterii:
capacitate portantă adecvată se poate face prin - încărcarea de probă trebuie să fie de 1,2 ori mai mare
obținerea unui aviz tehnic certificat de “Institutul decât sarcina de ancorare cerută “F”,
pentru tehnică în construcții" din Berlin. - atunci când suprafața în care se execută ancorarea
- Poate fi cerută și efectuarea unor teste de este din beton, volumul încercărilor trebuie să cuprindă
rezistență. cel puțin 20% din totalul diblurilor și este necesar să
se efectueze minim 5 testări diferite ale rezistenței la
Dacă pentru ancorarea schelei se utilizează încărcări.
elementele de fixare pentru care există un aviz
tehnic, atunci toate condițiile prevăzute în acest aviz Dacă o parte sau multe dintre elementele de fixare nu
trebuie respectate. rezistă la încărcarea de probă, experții vor trebui să
Aceste condiții se pot referi la: - determine cauza
- dovedirea capacității portante a suprafeței suport - găsească o altă locație pentru dispozitivele de fixare și
de ancorare; - dacă este necesar, să mărească volumul încercărilor.
- dimensiunile necesare ale elementelor
componente și distanțele de la margini; Toate rezultatele încercărilor trebuie consemnate în
- instrucțiuni de montare specifice. scris și vor fi păstrate pe întreaga perioadă de utilizare a
schelei.
Dacă este necesar să se efectueze teste de
preluare de eforturi, acestea vor fi operate în
șantier, în locul în care urmează a se monta efectiv
mijloacele de fixare.
26.01.2005

42
Lista tipurilor de podini utilizabile şi apartenenţa lor la grupe de schele
(GS) sau clase de încărcări

Atenție: Podinile schelei BOSTA 70 pot fi supuse cel mult unei solciitări având
valorile identice cu cele indicate în paginile următoare.

Apartenenţa la grupa de schele


Lungimea în [cm]
Tipul podinii Lăţime 74 125 150 200 250 300

Podină de lemn (PL) 32 6 6 6 5 4 3

Podină casetată oţel (PCO) 32 6 6 6 5 4 3

Podină oţel (PO) 32 6 6 6 5 4

Podină cu cadru Alu (PCA) 66 3 3 3

Podină aluminiu (PA) 32 6 6 6 6 5

Podină aluminiu (PA) 50 6 6 6 4

Cadru orizontal (CA) 100 6 6 5

Încărcări din trafic cf. normativului DIN 4420, Partea 1 (ediţia Dec. 1990) sau
conform DIN EN 12811, Partea 1 (ediţia Martie 2004)

Încărcarea 1)Încărcare parţială


Clasa de Grupa de Încărcare nominală
a suprafeţei
solicitări schele raportată la supraf. nominală pc
CS GS p P1 P2 Supraf. parţială
kN/m² kN kN/m² Ac
1 1 0.75 2)
1.5 1.0 - -
2 2 1.50 1.5 1.0 - -
3 3 2.00 1.5 1.0 - -
4 4 3.00 3.0 1.0 5.0 0.4 x A B
5 5 4.50 3.0 1.0 7.5 0.4 x A B
6 6 6.00 3.0 1.0 10.0 0.5 x A B

1) P1 S
 uprafaţa solicitată 0,5 m x 0,5 m.
minim 1,5 kN pe fiecare podină în parte

P2 Suprafaţa solicitată 0,2 m x 0,2 m

pentru
2) podini p = 1.50 kN/m²

A B = suprafaţa podinilor conform DIN 4420 - 5.4.4.3

Explicarea pictogramelor

= (fără) învelitoare + = faţada închisă + LC 3 = grupa de schele (3)


faţada deschisă
fără

= lungime câmp = primul ancoraj (2,00 m) = lungime extensie picior


26.01.2005

(2,50m) < 0,265 (< 0,265 m)


< 2,50 m < 2,00 m

43
9.0 Ancorarea

9.4 Execuția standard a


ancorajelor pentru 1
schele din grupa a 3-a
LC 3
9.4.1 Fără panouri de protecție < 0.265
sau plase fără 3.00 m < 2.00 m
- cu cadre verticale din oțel
- cu lungimea câmpului de Pentru explicarea pictogramelor, vezi pagina 42!
schelă de până la 3.0 m 5.)
+ 24.00
- cu sistem lateral de protecție 6.)
alcătuit din 3 elemente, montat
la toate etajele schelei
- opțional, cu sau fără console 4.) 4.) 4.) 4.) 4.) 4.) 4.) 4.) 4.) 4.)
de extindere
în interior: console de extindere
35 la toate etajele.
în exterior:console de extindere
de 35 sau 70/200*
(opțional: console de
extindere de 70 cu
< 8.00
diagonale CE 70 cpl.)
la nivelul ultimului etaj
al schelei.
Excepții
1.) Când se folosește varianta de
ancorare A3 și se utilizează < 4.00
podini de lemn plin cu L > 2.) 2.) 2.) 2.)
2.50 m, se vor monta două
diagonale în fiecare al 5-lea
câmp al schelei, în etajul + 0.0
inferior al schelei. 3.) 3.) 1.)
2.) La înălțimea de 4 m a 3.) 3.)
schelei, aceste ancoraje 2.5
sunt necesare numai pentru
< 3.0* 3.0 < 0.65
fațade deschise. În cazul unei
fațade închise sau atunci accesul pe scară
când se utilizează ca podini Ancoraj suplimentar la utilizarea montanților de egalizare
panouri Alu cu cadre de Montant de egalizare
rigidizare (L < 2.50 m), aceste
ancoraje pot fi omise. Sistem alcătuit din îmbinarea de țevi/cuplaje de legătură
3.) Când se utilizează montanți la utilizarea montanților de egalizare
de egalizare, în fiecare al
doilea câmp al schelei trebuie * Când se utilizează console de extindere
să se monteze sisteme de
70/200, lungimea maximă a câmpului schelei
îmbinare alcătuite din țevi de
este de 2,5 m. Dacă se utilizează ca podini
legătură dispuse în cruce. Dispunerea ancorajelor
În fața și în spatele schelei panouri pe cadre de rigidizare Alu, se pot
după cum se indică în imagini.
trebuie montați parapeți obține câmpuri de schelă de 3,0 m lungime.
de protecție cu rol de riglă
Dispunerea diagonalelor
longitudinală. Pentru a
Unei diagonale îi pot fi atribuite cel mult 5
monta parapetul de protecție
4.) Ancoraj suplimentar când se câmpuri de schelă.
în spatele schelei se vor
utiliza semicuplaje 48 G. utilizează console de extindere Se admit următoarele poziții de
Este enecsar să se execute 70/200. dispunere a diagonalelor:
ancoraje suplimentare. 5.) CE 35 sau 70/200* sub formă de turn și așezate în sens
opțional: CE70 cu contrar una față de alta, continue
diagonala 70 cpl. sub formă de turn și poziționate în
6.) Consolă extindere 35 aceeași direcție în cruce
26.01.2005

(CE 35)
Pentru valoarea forțelor de ancorare, vezi paginile 49 - 51

44
9.4.2 Fără panouri sau plase
de protecție cu un câmp de
2
schelă de 4 m
- cu cadre verticale din oțel LC 3
< 0.265
- cu lungimea câmpului de fără 3.00 m < 4.00 m
schelă 3.0 m
- cu sistem lateral de protecție Pentru explicarea pictogramelor, vezi pagina 43!
alcătuit din trei elemente
5.)
montate la toate etajele + 24.00 4.) 6.)
schelei
- opțional, cu sau fără console
de extindere
interior: console de extindre 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.) 3.)
de 35 la toate etajele
exterior: console de extindere
35 or 70/200* (opțional:
consola de extindere
70 cu diagonala CE 70
cpl.) la ultimul etaj al
schelei. < 8.00
Excepții
1.) Când se utilizează podini
de lemn cu L > 2.50 m,
trebuie să se monteze
< 4.00
două diagonale în fiecare al
cincilea câmp al schelei, în
etajul inferior al schelei.
+ 0.0
2.) Când se utilizează montanți 1.)
2.) 2.) 1.)
de egalizare, în fiecare al
2.) 2.)
doilea câmp al schelei se
2.5
vor monta sisteme alcătuite 4.0 < 3.0* 3.0 < 0.65
din țevi de legătură/cuplaje
Accesul pe scară
montate în cruce. În fața și în
Ancoraj suplimentar la utilizarea montanților de egalizare
spatele schelei se vor monta
Montant de egalizare
parapeți de protecție, cu rol
de traversă longitudinală. Sistem alcătuit din îmbinarea de țevi/cuplaje de legătură
Semicuplajele 48 G se la utilizarea montanților de egalizare
folosesc pentru a conecta
parapetul de protecție în
* Când se utilizează console de extindere 70/200,
spatele schelei. Este necesar
lungimea maximă a câmpului schelei este de
să se execute ancoraje
2,5 m. Dacă se utilizează ca podini panouri pe
suplimentare.
cadre de rigidizare Alu, se pot obține câmpuri de
3.) Ancoraj suplimentar când
schelă de 3,0 m lungime.
se utilizează console de Dispunerea ancorajelor
extindere de 70/200. așa cum este prezentat în imagini.
4.) Lungimi ale câmpurilor
Dispunerea diagonalelor
schelei de 4,00 m: podini din
Unei diagonale îi pot fi atribuite cel mult 5 câmpuri de schelă.
oțel și podini din aluminiu
Sunt admise următoarele poziții de dispunere a diagonalelor:
cu suporți de susținere a
sub formă de turn, așezate în sens contrar una față de
podinilor.
alta, continue
1 x 4.00 m câmp / 5 câmpuri.
sub formă de turn, așezate în aceeași direcție, în cruce
5.) CE 35 sau 70/200*
26.01.2005

opțional: consolă extindere


CE70 cu diagonale de 70 cpl.
Pentru valoarea forțelor de ancorare, vezi paginile 49 - 51
6.) Console extindere 35 (CE 35)

45
9.0 Ancorarea

9.4.3 Cu plasă

- cu cadre verticale din oțel 3


- cu lungimea câmpului de LC 3
< 0.265
schelă până la 3.0 m Plasă 3.00 m < 2.00 m
- cu sistem lateral de protecție
alcătuit din trei elemente, Pentru explicarea pictogramelor, vezi pagina 43!
montat pe toate etajele schelei 5.)
+ 24.00
- la alegere, cu sau fără console 6.)
de extindere
interior: consolă de extindere 35
pe toate etajele
exterior: consolă de extindere
35 sau 70/200*
(opțional: consolă
de extindere 70 cu

Învelitoare din plasă


diagonala CB 70 cpl.) la
nivelul ultimului etaj al
schelei.

Execuția regulamentară este


valabilă pentru plase care au
coeficienții forțelor aerodinamice: < 4.00
C f < 0.6 și
Cf < 0.2.
Aceasta corespunde unei
+ 0.0
permitivități a vântului de 70 %. 2.) 2.)
1.) 1.)
Excepții:
1.) 1.)
1.) Când se utilizează montanții
2.5
de egalizare, în fiecare al < 3.0* 3.0 < 0.65
doilea câmp al schelei se vor
Acces pe scară
monta sisteme de îmbinare
Ancoraje suplimentare la utilizarea montanților de egalizare
prin cuplaje cu țevi de
Montant de egalizare
legătură montate în cruce.
În fața și în spatele schelei La utilizarea montanților de egalizare se folosesc sisteme de
se vor monta balustrade îmbinare din țevi de legătură montate în cruce.
de protecție cu rol de riglă
În cazul unei fațade deschise, este necesar să se execute
longitudinală. Semicuplajele
în cazul unei fațade deschise.
48 G se folosesc pentru (Prin fațadă deschisă se înțelege o fațadă care are o
conectarea balustradei de suprafață deschisă de cel puțin 60%. Aceasta va fi
protecție din spatele schelei. considerată ca execuție standard/regulamentară).
Este necesar să se execute * Când se utilizează console de extindere de 70/200,
ancoraje suplimentare. lungimea câmpului de schelă trebuie să nu fie mai mare
de 2,5 m.
2.) La o fațadă deschisă, două
Dispunerea ancorajelor Când se folosesc podine cu cadru Alu de rigidizare,
diagonale trebuie instalate este posibil să se obțină chiar și câmpuri de schelă cu
după cum se indică în imagini.
în fiecare al 5-lea câmp de lungimea de până la 3,0 m.
schelă de la cel mai de jos Dispunerea diagonalelor
etaj al schelei. Unei diagonale îi pot fi atribuite cel mult 5 câmpuri de schelă.
5.) Console de extindere CE 35 Sunt admise următoarele poziții de dispunere a diagonalelor:
sau 70/200* sub formă de turn, așezate în sens contrar una față de alta, continuu
opțional: console de extindere sub formă de turn, așezate în aceeași direcție, în cruce
26.01.2005

CE70 cu diagonale de 70 cpl.


6.) Console de extindere 35 Pentru valoarea forțelor de ancorare, vezi paginile 52 - 53
(CE 35)
46
9.4.4 Cu panouri de 4
protecție laterale
LC 3
< 0.265
- cu cadre verticale din oțel Panouri 3.00 m < 2.00 m
- cu lungimea câmpului de
Pentru explicarea pictogramelor, vezi pagina 43!
schelă de până la 3.0 m 2.)
- cu sistem lateral de protecție + 24.00 3.)
alcătuit din trei elemente
componente montat la toate
etajele schelei
- opțional, cu sau fără console
de extindere
interior: consolă de extindere
35 la toate etajele

Panouri de protecție
schelei
exterior: consolă de extindere
35 sau 70/200*
(opțional: consolă
de extindere 70 cu
diagonala CE 70
complet) la nivelul < 4.00
ultimului etaj al
schelei.
+ 0.0

Excepții: 1.) 1.)


1.) 1.)
1.) La utilizarea montanților
2.5
de egalizare, în fiecare
< 3.0* 3.0 < 0.65
al doilea câmp al schelei
trebuie prevăzute sisteme de Accesul pe scară
Ancoraj suplimentar la utilizarea montanților de egalizare
îmbinare din țevi de legătură
Montanți de egalizare
montate în cruce.
În fața și în spatele schelei La utilizarea montanților de egalizare se folosesc sisteme
se vor monta balustrade de îmbinare din țevi de legătură montate în cruce
de protecție cu rol de
riglă longitudinală. * Când se utilizează console de extindere 70/200,
Conectarea balustradelor lungimea câmpului de schelă este de cel mult
de protecție din spatele 2,5 m. Cu podine cu cadru Alu de rigidizare,
schelei se va executa prin Dispunerea ancorajelor
este posibil să se execute și câmpuri de schelă
intermediul semicuplajului 48 după cum se indică în imagini.
cu lungimea cu lungimea de până la 3,0 m.
G. Este necesar a se executa
Dispunerea diagonalelor
ancoraje suplimentare.
Unei diagonale îi pot fi atribuite cel mult 5 câmpuri de schelă.

2.) EB 35 sau 70/200* Sunt admise următoarele poziții de dispunere a diagonalelor:

opțional: sub formă de turn, așezate în sens contrar

console de extindere CE70 cu una față de alta, continuu

diagonala 70 complet. sub formă de turn, așezate în aceeași direcție


în cruce

3.) Consola de extindere 35


(CE 35)
26.01.2005

Pentru valoarea forțelor de ancorare, vezi paginile 52 și 53

47
9.0 Ancorarea

9.4.5 Schele cu etaje de schelă neancorate

Panouri 3.00 m

Pentru explicarea pictogramelor, vezi pagina 43!

Execuția regilamentară la fațade închise și deschise; pentru schele fără învelitori și cu ultimele etaje neancorate

ultimul rând de ancoraje

diagonale V

EB 35
Puncte de ancorare executate regulamentar

scara învelitoare,
dacă este
prevăzută în
proiect

< 3.00 m

The tie-in requirements and other specifications for covered or not covered scaffolds can be found in their respective
standard designs.

Forțele de ancorare din fiecare punct de ancorare al ultimului rând de ancoraje: P = + 6.0 kN; P = 2.9 kN
26.01.2005

48
9.5 Forțele de ancorare pentru schelele de fațadă
Varianta de
9.5.1 Schelă neacoperită (distanța dintre ancoraje: vezi paginile 44 + 45) ancorare A1

Px
înălțime constructivă schelă = ultimul etaj al schelei la înălțimea de max. 24 m
Py
(valori caracteristice în kN)
Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m
Tipul constructiv al schelei Distanța dintre fațadă deschisă fațadă închisă fațadă deschisă fațadă închisă
ancoraje Py Px Py Px Py Px Py Px
Montant central 8m (1) 3.4 1.3 1.1 1.3 3.9 1.3 1.3 1.3
Varianta principală Montant central 4m (2)
Montant marginal 2m
fără extindere
Montant marginal 4m 1.0 0.8 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.8
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 3.4 1.3 1.1 1.3 3.9 1.3 1.3 1.3
Varianta principală cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
interior Montant marginal 4m 1.0 0.8 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.8
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 3.4 1.3 1.1 1.3 3.9 1.3 1.3 1.3
Varianta principală cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
exterior Montant marginal 4m 1.0 0.8 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.8
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2) 1.9 1.0 0.6 1.0 2.2 1.0 0.7 1.0
Montant central 2m
scară
Montant marginal 4m 1.0 0.8 0.4 0.8 1.2 0.8 0.4 0.8
Montant marginal 2m
Planul de ancorare al
schelei de ancorajul superior + 5.0 1.0 +5.0 1.0 +5.0 1.0 +5.0 1.0
protecție
cu consola exterioară
+2.2 1.0 +2.0 1.0 +2.5 1.0 +2.2 1.0
de 0,70 m și consolă ancorajul inferior
1.1 0 1.3 0
interioară de 0,35 m

Planul ultimului ancorajul superior +3.8 1.3 +1.3 1.3 +4.4 1.3 +1.5 1.3
etaj al schelei
neancorat ancorajul inferior +3.4 1.3 +1.1 1.3 +3.9 1.3 +1.3 1.3
2.9 1.0 3.3 1.1

+3.0 1.0 +1.5 1.0 +3.5 1.0 +1.8 1.0


Planul ancorajul superior
4.8 4.4 5.7 5.2
acoperișului
de protecție +4.3 1.0 +3.9 1.0 +5.1 1.0 +4.6 1.0
ancorajul inferior
1.2 0 1.3 0
Grinda cu zăbrele
ancorajul exterior +3.0 1.3 +1.2 1.3

ancorajul din mijloc +3.7 1.0 +2.4 1.0


26.01.2005

Element de egalizare

(1)
= distanța dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanța dintre ancoraje - 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
49
9.0 Ancorarea

9.5.2 Schelă neacoperită (distanţa dintre ancoraje: vezi pag. 44 + 45) Varianta de
ancorare
A2 A2

Px
înălţimea constructivă = ultimul etaj al schelei la înălţimea max. 24 m option

Px
(vaori caracteristice în kN) Py1 Py1 Py2

Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m


Tipul constructiv al schelei Distanţa dintre
faţadă deschisă faţadă închisă faţadă deschisă faţadă închisă
ancoraje
Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px
Montant central 8m (1) 2.6 3.4 2.6 2.0 1.1 2.0 2.7 3.9 2.7 2.0 1.3 2.0
Varianta de bază fără Montant central 4m (2)
extindere Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.3 1.0 1.3 1.2 0.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 0.4 1.2
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 2.6 3.4 2.6 2.0 1.1 2.0 2.7 3.9 2.7 2.0 1.3 2.0
Varianta de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
interior Montant marginal 4m 1.3 1.0 1.3 1.2 0.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 0.4 1.2
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 2.6 3.4 2.6 2.0 1.1 2.0 2.7 3.9 2.7 2.0 1.3 2.0
Varianta de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
exterior Montant marginal 4m 1.3 1.0 1.3 1.2 0.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Montant marginal 2m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2) 2.1 1.9 2.1 1.9 0.6 1.9 2.2 2.2 2.2 1.9 0.7 1.9
scară Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.3 1.0 1.3 1.2 0.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 0.4 1.2
Montant marginal 2m
Plan ancorare
schelă de protecţie ancorajul superior +3.5 +5.0 +3.5 +3.5 5.0 +3.5 +3.5 +5.0 +3.5 +3.5 +5.0 +3.5
acoperiş cu
consolă exterioară
de 0,70 m şi consolă ancorajul inferior +2.4 +2.2 +2.4 +2.4 +2.0 +2.4 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.2 +2.5
interioară de 0,35 m -1.1 0 -1.3 0

Planul ultimului etaj ancorajul superior +2.7 +3.8 2.7 +2.1 +1.3 2.1 +2.9 +4.4 2.9 +2.1 +1.5 2.1
neancorat al schelei
ancorajul inferior +2.6 +3.4 2.6 +2.0 +1.1 2.0 +2.8 +3.9 2.8 +2.1 +1.3 2.1
-2.9 -1.0 - 3.3 -1.1

Planul ancorajul superior +3.5 +3.0 3.5 +3.4 +1.5 3.4 +3.8 +3.5 3.8 +3.7 +1.8 3.7
- 4.8 - 4.4 - 5.7 -5.2
acoperişului de
protecţie ancorajul inferior +3.5 +4.3 3.4 +3.4 +3.9 3.4 +3.7 +5.1 3.7 +3.7 +4.6 3.7
- 1.2 0 - 1.3 0
Grindă cu zăbrele ancorajul exterior +2.5 +3.0 2.5 +2.2 +1.2 2.2
Px = Py1

ancorajul din mijloc +2.7 +3.7 2.7 +2.5 +2.4 2.5


Px = Py1
26.01.2005

Elemente de egalizare

(1)
= distanţa dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanţa dintre ancoraje - 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
50
9.5.3 Schelă neacoperită (distanţa dintre ancoraje: vezi pag. 44 + 45) Varianta de
înălţimea constructivă = ultimul etaj al schelei la înălţimea max. de 24 m ancorare A3

Px
(valori caracteristice în kN) Py1 Py2

Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m


Tipul constructiv al Distanţa dintre
faţadă deschisă faţadă închisă faţadă deschisă faţadă închisă
schelei ancoraje
Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px
Montant central 8m (1) 3.4 3.4 2.1 1.1 1.1 2.1 3.9 3.9 2.1 1.3 1.3 2.1
Varianta de bază fără Montant central 4m (2)
extindere Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 1.3 1.2 1.2 1.3 0.4 0.4 1.3
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 3.4 3.4 2.1 1.1 1.1 2.1 3.9 3.9 2.1 1.3 1.3 2.1
Varianta de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
interior Montant marginal 4m 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 1.3 1.2 1.2 1.3 0.4 0.4 1.3
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 2.6 3.4 2.6 2.0 1.1 2.0 2.7 3.9 2.7 2.0 1.3 2.0
Varianta de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
exterior Montant marginal 4m 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 1.3 1.2 1.2 1.3 0.4 0.4 1.3
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2) 1.9 1.9 1.7 0.6 0.6 1.7 2.2 2.2 1.7 0.7 0.7 1.7
scară Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.0 1.0 1.3 0.4 0.4 1.3 1.2 1.2 1.3 0.4 0.4 1.3
Montant marginal 2m
Planul de ancorare
al schelei de ancorajul superior +5.0 +5.0 1.7 +5.0 +5.0 1.7 +5.0 +5.0 1.7 +5.0 +5.0 1.7
protecţie acoperiş
cu consolă exterioară
ancorajul inferior +2.2 +2.2 1.7 +2.0 +2.0 1.7 +2.5 +2.5 1.7 +2.2 +2.2 1.7
de 0,70 m şi consolă
interioară de 0,35 m - 1.1 - 1.1 0 0 - 1.3 -1.3 0 0

ancorajul superior +3.8 +3.8 2.1 +1.3 +1.3 2.1 +4.4 +4.4 2.1 +1.5 +1.5 2.1
Planul ultimului etaj
neancorat al schelei
ancorajul inferior +3.4 +3.4 2.1 +1.1 +1.1 2.1 +3.9 +3.9 2.1 +1.3 +1.3 2.1
- 2.9 - 2.9 - 1.0 - 1.0 - 3.3 - 3.3 - 1.1 -1.1

Planul ancorajul superior +3.0 +3.0 1.7 +1.5 +1.5 1.7 +3.5 +3.5 1.7 +1.8 +1.8 1.7
acoperişului - 4.8 - 4.8 - 4.4 - 4.4 - 5.7 - 5.7 - 5.2 - 5.2
de protecţie +4.3 +4.3 1.7 +3.9 +3.9 1.7 +5.1 +5.1 1.7 +4.6 +4.6 1.7
ancorajul inferior
- 1.2 - 1.2 0 0 - 1.3 - 1.3 0 0
Grinda cu zăbrele
ancorajul exterior +3.0 1.7 +1.2 1.7

ancorajul din mijloc +3.7 1.0 +2.4 1.0


26.01.2005

Elemente de egalizare

(1)
= distanţa dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanţa dintre ancoraje 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
51
9.0 Ancorarea

9.5.4 Schelă acoperită cu plasă (distanţa dintre ancoraje: vezi pag. 46) Varianta de
ancorare A1

Px
înălţimea constructivă = ultimul etaj al schelei la înălţimea max. de 24 m
(valori caracteristice în kN) Py

Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m


Distanţa dintre
Tipul constructiv al faţadă deschisă faţadă închisă faţadă deschisă faţadă închisă
ancoraje
schelei Py Px Py Px Py Px Py Px
Montant central 8m (1) 2.2 1.1 2.7 1.3
Varianta de bază fără Montant central 4m (2) 3.7 1.5 4.3 1.8
extindere Montant central 2m
Montant marginal 4m 2.2 1.6 0.7 1.3 2.6 1.8 0.8 1.4
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 2.2 1.1 2.7 1.3
Varianta de bază cu Montant central 4m (2) 3.7 1.5 4.3 1.8
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
interior Montant marginal 4m 2.2 1.6 0.7 1.3 2.6 1.8 0.8 1.4
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 2.2 1.1 2.7 1.3
Varianta de bază cu Montant central 4m (2) 3.7 1.5 4.3 1.8
consolă de 0,30 m în Montant central 2m
exterior Montant marginal 4m 2.2 1.6 0.7 1.3 2.6 1.8 0.8 1.4
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2) 3.7 1.5 1.1 0.8 4.3 1.8 1.4 1.0
scară Montant central 2m
Montant marginal 4m 2.2 1.6 0.7 1.3 2.6 1.8 0.8 1.4
Montant marginal 2m
Planul schelei de
ancorajul superior +5.0 1.1 +5.0 1.0 +5.0 1.1 +5.0 1.0
protecţie acoperiş
cu consolă exterioară
de 0,70 m şi consolă
ancorajul inferior +2.8 1.1 +2.0 1.0 +3.2 1.1 +2.2 1.0
interioară 0,35 m 1.7 0.2 2.1 0.3

ancorajul superior +5.1 1.5 +1.7 1.1 +6.0 1.8 +2.0 1.3
Planul ultimului etaj
al schelei
neancorat ancorajul inferior +3.7 1.5 +1.2 1.1 +4.3 1.8 +1.4 1.3
2.9 1.0 3.3 1.1
plasă

ancorajul exterior +3.6 1.2 +1.7 0.8 +4.2 1.4 +2.1 1.0
Planul 5.0 4.5 5.9 5.3
acoperişului
de protecţie ancorajul din mijloc +4.5 1.2 +4.0 0.8 +5.3 1.4 +4.7 1.0
1.8 0 2.1 0
Grinda cu zăbrele
ancorajul exterior +3.3 1.8 +2.1 1.3

ancorajul din mijloc +3.9 1.8 +3.0 1.0


26.01.2005

(1)
= distanţa dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanţa dintre ancoraje 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
52
9.5.5 Schela acoperită cu plasă (distanţa dintre ancoraje: vezi pagina 46) Varianta de

Px
ancorare A2

Px
înălţimea constructivă a schelei = ultimul etaj al schelei până la 24 m
(valori caracteristice în kN) Py1 Py1 Py2

Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m


Tipul constructiv al schelei Distanţa dintre
faţadă deschisă faţadă închisă faţadă deschisă faţadă închisă
ancoraje
Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px
Montant central 8m (1) 1.9 2.2 1.9 2.2 2.7 2.2
Varianta de bază fără Montant central 4m (2) 2.8 3.7 2.8 3.2 4.3 3.2
extindere Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.9 2.2 1.9 1.4 0.7 1.4 2.2 2.6 2.2 1.5 0.8 1.5
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 1.9 2.2 1.9 2.2 2.7 2.2
Varianta de bază cu Montant central 4m (2) 2.8 3.7 2.8 3.2 4.3 3.2
console de 0,30 m în Montant central 2m
interior Montant marginal 4m 1.9 2.2 1.9 1.4 0.7 1.4 2.2 2.6 2.2 1.5 0.8 1.5
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1) 1.9 2.2 1.9 2.2 2.7 2.2
Varianta de bază cu Montant central 4m (2) 2.8 3.7 2.8 3.2 4.3 3.2
console de 0,30 în Montant central 2m
exterior Montant marginal 4m 1.9 2.2 1.9 1.4 0.7 1.4 2.2 2.6 2.2 1.5 0.8 1.5
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta de bază pentru Montant central 4m (2)
turn de scară, tronson de Montant central 2m
2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2) 2.8 3.7 2.8 1.6 1.1 1.6 3.2 4.3 3.2 1.9 1.4 1.9
scară Montant central 2m
Montant marginal 4m 1.9 1.2 1.9 1.4 0.7 1.4 2.2 2.6 2.2 1.5 0.8 1.5
Montant marginal 2m
Planul schelei
de protecţie ancorajul superior +3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5
acoperiş
cu consolă exterioară
de 0,70 m şi consolă ancorajul inferior +2.6 +2.8 +2.6 +2.4 +2.0 2.4 +2.7 +3.2 2.7 +2.5 +2.2 2.5
interioară de 0,35 m 1.7 - 0.2 -2.1 - 0.3

ancorajul superior +3.4 +5.1 3.4 +1.9 +1.7 1.9 +4.0 +6.0 4.0 +2.2 +2.0 2.2
Planul ultimului etaj
al schelei:
neancorat ancorajul inferior +2.9 +3.7 2.9 +1.8 +1.2 1.8 +3.5 +4.3 3.5 +2.1 +1.4 2.1
plasă

2.9 -1.0 -3.3 -1.1

Planul ancorajul superior +3.8 +3.6 3.8 +3.1 +1.7 3.1 +4.4 +4.2 4.4 +3.8 +2.1 3.8
acoperişului 5.0 4.5 5.9 5.3

de protecţie ancorajul inferior +3.7 +4.5 3.7 +3.1 +4.0 3.1 +4.3 +5.3 4.3 +3.7 +4.7 3.7
1.8 0 2.1 0
Grinda cu zăbrele ancoraj exterior
+3.2 +3.3 3.2 +2.3 +2.1 2.3
Px = Py1

ancorajul din mijloc


+3.8 +3.9 3.7 +2.5 +3.0 2.5
Px = Py1
26.01.2005

Elemente de egalizare

(1)
= distanţa dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanţa dintre ancoraje - 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
53
9.0 Ancorarea

9.5.6 Schelă protejată lateral cu panouri din tablă Varianta de


(distanța dintre ancoraje: vezi pagina 47) ancorare A1

Px
înălțimea constructivă = ultimul etaj al schelei la înălțimea de maxim 24 m Py
(valori caracteristice în kN)
Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3.00 m
Tipul constructiv al Distanța dintre
fațadă deschisă fațadă închisă fațadă deschisă fațadă închisă
schelei ancoraje Px Py
Py Px Py Px Py Px
Montant central 8m (1)
Varianta de bază fără Montant central 4m (2)
extindere Montant central 2m 4.9/-4.4 0.8 4.9/-1.3 0.8 5.7/-5.2 0.8 5.7/-1.5 0.8
Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 3.0/-2.7 1.1 3.0/-0.8 1.1 3.4/-3.1 1.1 3.4/-0.9 1.1
Montant central 8m (1)
Varianta de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m 4.9/-4.4 0.8 4.9/-1.3 0.8 5.7/-5.2 0.8 5.7/-1.5 0.8
interior Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 3.0/-2.7 1.1 3.0/-0.8 1.1 3.4/-3.1 1.1 3.4/-0.9 1.1
Montant central 8m (1)
Variantă de bază cu Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m 4.9/-4.4 0.8 4.9/-1.3 0.8 5.7/-5.2 0.8 5.7/-1.5 0.8
exterior Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 3.0/-2.7 1.1 3.0/-0.8 1.1 3.4/-3.1 1.1 3.4/-0.9 1.1
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
scară Montant central 2m 4.9/-4.4 0.8 4.9/-1.3 0.8 5.7/-5.2 0.8 5.7/-1.5 0.8
Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 3.0/-2.7 1.1 3.0/-0.8 1.1 3.4/-3.1 1.1 3.4/-0.9 1.1
Planul schelei de protecție Acoperirea peretelui protector cu panouri este permisă doar când schela se folosește pe timpul zilei.
acoperiș cu ancorajul superior +5.0 0.8 +5.0 0.8 +5.0 0.8 +5.0 0.8
consolă exterioară de
0,70 m și consolă
+4.9 0.8 +4.0 0.8 +5.7 0.8 +5.7 0.8
interioară de 0,35 m ancorajul inferior
3.4 0.5 4.0 0.7
Acoperirea peretelui protector nu este permisă în zona de schelă ieșită în consolă
Planul ultimului ancorajul superior +5.1 +3.4 +5.9 +3.9
panouri protecție

4.9 0.8 1.5 0.8 5.6 0.8 1.7 0.8


etaj al schelei
neancorat
ancorajul inferior +4.9 0.8 +4.9 0.8 +5.7 0.8 +5.7 0.8
3.4 1.6 4.0 1.8

+5.7 0.8 +5.7 0.8 +6.7 0.8 +6.7 0.8


Planul ancorajul exterior
6.7 4.6 7.9 5.4
acoperișului
de protecție ancorajul din mijloc +5.4 0.8 +5.4 0.8 +6.2 0.8 +6.2 0.8
3.5 0.3 4.1 0.3
Grinda cu zăbrele +4.2 +4.2
ancorajul exterior 1.1 1.1
3.8 1.4

ancorajul din mijloc


+4.5 1.1 +4.5 1.1
4.3 2.6
26.01.2005

Elemente de egalizare

(1)
= distanța dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanța dintre ancoraje - 4 m transpus (+ = compresiune) (- = întindere)
54
9.5.7 Schela protejată lateral cu panouri din tablă Varianta de

Px
(distanța dintre ancoraje: vezi pagina 47) ancorare A2

Px
înălțimea constructivă = ultimul etaj la înălțimea de maxim 24 m Py1 Py1 Py2
(valori caracteristice în kN)
Lungime tronson schelă = 2,50 m Lungime tronson schelă = 3,00 m
Tipul constructiv al Distanța dintre fațadă deschisă fațadă închisă fațadă deschisă fațadă închisă
schelei ancoraje Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px Py1 Py2 Px
Montant central 8m (1)
Variantă de bază fără Montant central 4m (2)
extindere Montant central 2m 2.7/-2.4 4.9/-4.4 2.7 2.7/-1.2 4.9/-1.3 2.7 3.1/-2.8 5.7/-5.2 3.1 3.1/-1.3 5.7/-1.5 3.1
Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 1.8/-1.7 3.0/-2.7 1.8 1.8/-1.1 3.0/-0.8 1.8 2.1/-1.9 3.4/-3.1 2.1 2.1/-1.2 3.4/-0.9 2.1
Montant central 8m (1)

Variantă de bază cu Montant central 4m (2)


consolă de 0,30 m în Montant central 2m 2.7/-2.4 4.9/-4.4 2.7 2.7/-1.2 4.9/-1.3 2.7 3.1/-2.8 5.7/-5.2 3.1 3.1/-1.3 5.7/-1.5 3.1
interior Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 1.8/-1.7 3.0/-2.7 1.8 1.8/-1.1 3.0/-0.8 1.8 2.1/-1.9 3.4/-3.1 2.1 2.1/-1.2 3.4/-0.9 2.1
Montant central 8m (1)
Variantă de bază cu
Montant central 4m (2)
consolă de 0,30 m în Montant central 2m 2.7/-2.4 4.9/-4.4 2.7 2.7/-1.2 4.9/-1.3 2.7 3.1/-2.8 5.7/-5.2 3.1 3.1/-1.3 5.7/-1.5 3.1
exterior Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 1.8/-1.7 3.0/-2.7 1.8 1.8/-1.1 3.0/-0.8 1.8 2.1/-1.9 3.4/-3.1 2.1 2.1/-1.2 3.4/-0.9 2.1
Montant central 8m (1)
Variantă constructivă Montant central 4m (2)
pentru turn de scară, Montant central 2m
tronson de 2,50 m Montant marginal 4m
Montant marginal 2m
Montant central 8m (1)
Varianta constructivă Montant central 4m (2)
scară Montant central 2m 2.7/-2.4 4.9/-4.4 2.7 2.7/-1.2 4.9/-1.3 2.7 3.1/-2.8 5.7/-5.2 3.1 3.1/-1.3 5.7/-1.5 3.1
Montant marginal 4m
Montant marginal 2m 1.8/-1.7 3.0/-2.7 1.8 1.8/-1.1 3.0/-0.8 1.8 2.1/-1.9 3.4/-3.1 2.1 2.1/-1.2 3.4/-0.9 2.1
Planul schelei de protecție Acoperirea peretelui protector cu panouri este permisă doar când schela se folosește pe timpul zilei.
acoperiș cu ancorajul superior
consolă exterioară de
+3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5 +3.5 +5.0 3.5
0,70 m și consolă
interioară de 0,35 m ancorajul inferior +2.8 +4.9 2.8 +2.1 +4.9 2.1 +3.1 +5.7 3.1 +2.2 +5.7 2.2
3.4 0.5 4.0 0.7
Acoperirea peretelui protector nu este permisă în zona de schelă ieșită în consolă

ancorajul superior +2.8 +5.1 2.8 +2.1 +3.4 2.1 +3.2 +5.7 3.2 +2.3 +3.9 2.3
panouri protecție

Planul ultimului
-4.9 -1.5 -5.6 -1.7
etaj al schelei
neancorat +2.7 +4.9 2.7 +2.7 +4.9 2.7 +3.1 +5.7 3.1 +3.1 +5.7 3.1
ancorajul inferior -3.4 -1.6 -4.0 -1.9

+3.8 +5.7 3.8 +3.8 +5.7 3.8 +4.4 +6.7 4.4 +4.4 +6.7 4.4
Planul ancorajul superior -6.7 - 4.6 -7.9 -5.4
acoperișului
de protecție +3.3 +5.4 3.3 +3.3 +5.4 3.3 +3.7 +6.2 3.7 +3.7 +6.2 3.7
ancorajul inferior
-3.5 - 0.3 - 4.1 - 0.3
Grinda cu zăbrele ancorajul exterior +2.7 +4.2 2.7 +2.7 +4.2 2.7
Px = Py1 - 3.8 -1.4
ancorajul din mijloc +3.1 +4.5 3.1 +3.1 +4.5 3.1
Px = Py1 -4.3 -2.6
26.01.2005

Elemente de egalizare

(1)
= distanța dintre ancoraje - 8 m transpus (2)
= distanța dintre ancoraje - 4 m transps (+ = compresiune) (- = întindere)
55
9.0 Ancorarea

9.6 Forțele din picioarele schelelor de fațadă


BOSTA 70 cu și fără sisteme de acoperire cu rol de protecție
Forțele de reacțiune ale suprafeței de sprijinire în zona picioarelor schelei
(valorle caracteristice în kN)

Înălțime Lățime fără grindă cu zăbrele Grindă cu zăbrele 500 Grindă cu zăbrele 750
schelă tronson Pzi Pza Pzi Pza Pzi Pza
M M kN kN kN kN kN kN
2.50 12.00 13.70 17.60 20.30 20.30 24.10
24.00
3.00 14.00 16.40 17.60 20.30 20.30 24.10

18.00 2.50 10.00 12.10 14.50 17.90 17.90 21.70


3.00 11.70 14.50 14.50 17.90 17.90 21.70

16.00 2.50 9.30 11.60 13.60 17.20 17.10 20.90


3.00 10.90 13.90 13.60 17.20 17.10 20.90

cu sau fără învelitoare de protecție

Pzi Pza
26.01.2005

56
10.0 Instrucțiuni montare echipament auxiliar

Cadru de trecere fără grindă cu zăbrele


10.1 Cadre de trecere 150 < 65 74
Cadru de trecere (distanța dintre
picioarele schelei = 1,55 m)
permite montarea unui pasaj de
trecere pentru muncitori. 6
Pentru rigidizarea schelei
pe lungime, trebuie instalate 1. Ancoraj al schelei 2
diagonale în cadrul de trecere 3
pentru o lungime < 2.5 m
al fiecărui al cincilea câmp al (Când se montează 8
schelei, în partea din față și în panouri Alu cu cadre de
cea din spate a schelei. În afară rigidizare, se pot executa
de aceasta, de-a lungul schelei câmpuri de schelă cu
4.30
și în mod continuu, se vor monta lungime < 3.0 m).
balustrade de protecție.
1. Ancorajul schelei
4
pentru o lungime de 1
Așa cum se indică în imagine,
schelă = 3,0 m
ancorajele schelei trebuie 5
amplasate pe fiecare cadru 5 150
Diagonale montate pe ambele 4

< 0.265
vertical sau pe fiecare cadru de sau 4
fețe ale schelei, în fiecare al 9 100
trecere. 9
5-lea câmp al schelei

Atenție: Se vor monta numai picioare reglabile cu Ø 33 mm.


Lângă o grindă cu zăbrele nu
Atenție! Pericol de răsturnare
este permis să se monteze
la montaj!
niciun cadru de trecere!
Se impune să se ia măsurile de
< 65 74
protecție a muncii indicate în
1 Cadru de trecere 150
raportul de evaluare a riscurilor.
2 Cadru vertical
3 Consolă de extindere 6
4 Balustradă de protecție
5 Diagonală
6 Ancoraj schelă 3 4+7
7 Semicuplaj 48 G 1)

8 Placă de acoperire, asigurată


2
împotriva ridicării (de.ex. cu 8
țeavă și cuplaj).
9 Picior reglabil 50/3.3
1. Ancoraj al schelei pentru 4.30
o lungime a câmpului de
schelă < 3.0 m
4 1 5
1)
) Se vor monta numai cuplaje
5
cu aviz tehnic în vigoare sau în Diagonale montate în 4
4
conformitate cu normativul DIN fiecare al 5-lea câmp al
< 0.265

EN 74. schelei, pe ambele laturi


9
ale schelei 9
26.01.2005

57
10.0 Instrucțiuni montare echipament auxiliar

10.2 Montantul de egalizare


Montantul de egalizare se < 65 74
utilizează atunci când este
necesar a se egaliza diferențe
mai mari de nivel existente
pe suprafața de amplasare a
schelei.
În acest scop trebuie respectate
următoarele puncte: 2
1. În fiecare al 5-lea câmp
Semicuplaj
al schelei trebuie montate
legături de cuplaje pentru țevi 1
dispuse în cruce. Suport reglabil de susținere
2. Atunci când se folosesc
semicuplaje 48 G, în cadrul
vertical inferior, pe partea
dinspre peretele clădirii, Montant egalizare
trebuie montat un al doilea reglabil în raster de 4 cm de la 20 la128 cm
parapet de protecție.
3. Un ancoraj suplimentar
trebuie montat deasupra
fiecărui montant de egalizare,
Picior reglabil 50/3.3
în fiecare câmp al schelei.
4. Nu este permisă montarea
montanților de egalizare lângă
zonele de egalizare.

1 Montant de egalizare 11
6
2 Cadru vertical 2
3 Balustradă de protecție
4 Semicuplaj 48
5 Diagonală 5
6 Consolă de extindere 35 9
7 Cuplaj1)
8 Țeavă de schelă
9 Ancoraj de schelă 4
3
10 Picior reglabil B 50/3.3
11 Podină

1)
Se vor monta numai cuplaje
cu aviz tehnic în vigoare sau în 10
8
conformitate cu normativul DIN
EN 74.
7

4
26.01.2005

58
10.3 Pasaje de trecere (grindă
cu zăbrele) 400, 500 și 750
Pasaj de trecere de 400:
Se execută la fel ca un câmp
de schelă normal, însă trebuie
să se monteze ancoraje
suplimentare în câmp (vezi
5a
paginile 50 + 55). 7
Cu o singură grindă cu zăbrele 5b
se poate asigura susținerea a
două câmpuri de schelă (500: 2
x 2.50; 750: 3 x 2.50m). B
A
Cu ajutorul semicuplajelor
existente, fiecare pereche de
grinzi cu zăbrele se atașează 7
de cadrul vertical. Apoi se
montează rigla transversală 6b
70, iar planul orizontal de pe
grinzile cu zăbrele se acoperă
cu podini de schelă. Grinzile 6a
de continuizare sunt astfel
dimensionate încât deasupra Atenție:
lor să se poată monta cel mult Pericol de răsturnare la montaj!
10 etaje de schelă. Câmpurile Trebuie să se ia măsurile de
de schelă de lângă și deasupra protecție a muncii indicate în
grinzilor cu zăbrele trebuie raportul de evaluare a riscurilor.
prevăzute în față și în spate cu
diagonale suplimentare (vezi
imaginile alăturate).
5b 5a
Utilizați semicuplaje 48 G pentru Detaliul A Detaliul B
a fixa diagonalele în partea de
Folosiți semicuplaje pentru a fixa grinda
jos. Orice tip de podină poate fi 3
de continuizare de picioarele verticale ale
montat în zonele de continuizare
schelei.
și în câmpurile schelei din 4 7
apropierea acestora (< 2.50 m). 2

Mai mult, zona de continuizare


trebuie să fie ancorată de fațada
clădirii întotdeauna, în funcție de
rasterul de ancorare al restului
schelei.

1 Grinda cu zăbrele 500 sau 750


1 1 1 1
2 Rigla transversală 70
8
3 Cadru vertical
4 Podini
5a Diagonală (în față)
1)
5b Diagonală (în spate) Se vor monta numai cuplaje cu aviz
6a Balustradă protecție (în față) tehnic în vigoare sau în conformitate
6b Balustradă protecție (în spate) cu normativul DIN EN 74.
7 Semicuplaj 48/FB1)
26.01.2005

8 Ancoraj schelă

59
10.0 Instrucţiuni montare echipament auxiliar

Valorile forţelor de ancorare Schema de ancorare pentru:


sunt indicate în tabelele de la
Câmpul de continuizare 400
paginile 49 - 55.

4.00 m

Grinda de continuizare 500

8
1 Grinda cu zăbrele 500,
respectiv 750
2 Rigla transversală 70 1 3
3 Cadrul vertical
5a+b
4 Podini 6a+b
5a Diagonale (în faţă)
5b Diagonale (în spate)
6a Balustradă protecţie (în faţă)
5.00 m
6b Balustradă protecţie (spate)
7 Semicuplaj 48 G1)
8 Ancoraj schelă
Grinda de continuizare 750

8
5a+b
1)
Se vor monta numai cuplaje
1 3
cu aviz tehnic în vigoare sau 5a+b
în conformitate cu normativul 6a+b
DIN EN 74.
26.01.2005

7.50 m

60
10.4 Console de extindere
Prin montarea consolelor
de extindere se poate mări
suprafaţa de lucru a schelei
BOSTA 70 cu 35 cm sau cu o
întreagă lăţime a sistemului de
schelă de 74 cm.

Consola de extindere 35 3
Montarea se execută prin
agăţarea ghearei superioare
de prindere pe piciorul vertical
4
al schelei, iar în partea de jos,
prin prinderea consolei de
semicuplajul inferior. Nu este
2
necesară montarea de fise de
prindere cadre pentru preluarea
eforturilor (dar se pot folosi
ca ajutor auxiliar în vederea
egalizării).
Podina de schelă trebuie
asigurată împotriva ridicării de
îndată ce a fost montată. Prin
montarea siguranţei consolei
70 cu câte o fisă de prindere
cadre cu diametrul de Ø 8
mm, podinile de pe schelă
sunt menţinute în siguranţă pe
schelă. Consola de extindere 35
poate fi montată în orice plan
de podină de pe partea laterală 6 2 5 1
frontală a schelei (latura schelei
unde se află şi ancorajele) şi
în mod suplimentar pe partea
exterioară a ultimului etaj al
schelei.

Atenţie:
În principiu, montantul individual
B, montantul de schelă N/70 şi 3
siguranţa consolei 70 se asigură
cu câte o fisă de fixare cadre cu 5
diametrul de Ø 8 mm.

1 Cadru vertical
2 Consola de extindere 2
3 Montant individual
4 Siguranţă podină
5 Fisă de prindere ramă/
cadre cu Ø 8 mm
6 Ancoraj schel
26.01.2005

Valorile forţelor de ancorare sunt


indicate în tabelele de la paginile
49 - 55.
61
10.0 Instrucţiuni montare echipament auxiliar

Consola de extindere 70/200


Prin utilizarea consolelor de
extindere 70/200 se poate
extinde suprafaţa de lucru
a ultimului etaj al schelei cu 5

o lăţime de 74 cm, egală cu


lăţimea schelei. Atunci când 6
se montează o consolă
de extindere 35 pe partea
interioară a schelei se poate
3
obţine o suprafaţă de lucru de 3a
până la 1,80 cm. Cu ajutorul
a două semicuplaje prevăzute
3b
constructiv se fixează de piciorul
cadrului vertical, consola de
extindere 70/200. Montantul de
schelă N/70 fixează pe consola
de extindere podinile instalate
8
aici, iar siguranţa consolei 70
fixează podinile acestea de
2
schelă. Schela trebuie ancorată
atât în planul consolei, cât şi 7
la etajul inferior, unde este
8
montată câte o consolă de
extindere.

1 Cadru vertical 200/70


2 Consolă de extindere 35
3 Consolă de extindere 70/200
3a Consolă de extindere 70
3b Diagonala CE 70 complet.
4 Montant individual B 5
5 Montant parapet schelă B-N/70
6 Siguranţa consolei 70 7
< 8 cm
7 Fisă prindere rame/cadre Ø 8 mm
8 Ancoraj schelă < 2 cm 3

Lăţimea golului longitudinal


care se formează între podina
de pe consolă şi podina
principală a schelei trebuie
să nu depăşească 8 cm. Pe
consolele de extindere, între
cele două podini ale schelei,
nu se admit goluri cu lăţimi
mai mari de 2 cm. Executarea
sistemului lateral de protecţie
trebuie reglată pentru fiecare
caz în parte.
26.01.2005

Valorile forţelor de ancorare


dunt indicate în tabelele de la
paginile 49 - 55.
62
11.0 Utilizarea ca schelă de protecţie

În cazul utilizării ca schelă de


protecţie, distanţa orizontală
dintre muchia de răsturnare și
b1 > 90
planul podinei trebuie să nu
depășească 2,00 m. Distanța Muchia de răsturnare
b1, pe direcție orizontală, dintre
muchia de răsturnare și partea
interioară a sistemului lateral de
protecție al schelei trebuie să
fie de cel puțin 0,90 m. Când se
folosește ca schelă de protecție
împotriva căderii de pe acoperiș
a muncitorilor, trebuie respectate
toate normele și reglementările < 200
în vigoare privitoare la siguranța
muncii.
Atenţie: 9
Toți montanții parapetului de
protecție al schelei trebuie 7
asigurați cu fise de prindere rame/
cadre cu diametrul de Ø 8 mm. 4

11.1 Cu consola de extindere 35


în exterior 5
Podinile poziționate pe ultimul
cadru vertical vor fi fixate cu 74 36 6
ajutorul siguranțelor consolelor și
cu câte o fisă de prindere cadre
cu diametrul de Ø 8 mm. Consola 1
de extindere 35 va fi prinsă
în șuruburi de cadrul vertical, 12
la nivelul planului orizontal al
podinei, după care se va așea
podina. Podina se va asigura
împotriva ridicării ei imediat ce a
fost montată.Sistemul lateral de
protecție, poziționat pe partea
longitudinală a schelei, este 110
alcătuit dintr-un montant individual < 30
B, balustrada de protecție și Distanţa dintre marginea podinei şi faţada clădirii.
protecții bază. Pentru asigurarea
schelei pe partea ei laterală
frontală a schelei, se va monta
aici un montant dublu transversal
70 Q, prevăzut cu o protecție
bază transversală. Golul format în 10
sistemul lateral de protecție va fi
închis prin montarea a două țevi 4
2
de schelă de 0,50 m fixate cu câte
un cuplaj. 4
1 Consolă de extindere 35 3
2 Siguranţa consolei 70
3 Fisă prindere cadre Ø 8 mm 11
3
4 Montant individual B
5 Montant dublu capete 70 Q
1
6 Protecţie bază 70 Q
7 Ţeavă schelă 50
8 Ţeavă schelă150 3
9 Cuplaj normal 48/481)
10 Balustradă 1 1)
11 Protecţie bază Se vor monta numai cuplaje cu aviz
12 Ancoraj schelă tehnic în vigoare sau executate în
26.01.2005

conformitate cu normativul DIN EN


Valorile forţelor de ancorare sunt
indicate în tabelele de la pag. 74.
49 - 55.
63
11.0 Utilizarea ca schelă de protecție

11.2 Cu consolă de extindere


35 în interior și în exterior b1 > 90
Prin utilizarea consolelor de Muchia de răsturnare
extindere 35 pe ambele laturi
ale schelei, se obține o lărgire a
suprafeței podinei ultimului etaj
al schelei la 146 cm.

< 200

8
9
5

6
1

12

1
1 Consola de extindere 35
2 Siguranța consolei 70
7
3 Fisă prindere cadre Ø 8 mm
4 Montant individual B
5 Montant dublu capăt 70 transv.
6 Protecție bază capăt 70 transv. 146
< 30
7 Țeavă schelă 50
8 Țeavă schelă150
1)
9 Cuplaj normal 48/48
10 Balustradă
11 Protecție bază
12 Ancoraj schelă
4 10 2+3

Valorile forțelor de ancorare sunt 7


indicate în tabelele de la pag.
9
49 - 55.
5
1 3
1)
Se vor monta numai cuplaje 12
cu aviz tehnic în vigoare sau 1 4
1
executate în conformitate cu
DIN EN 74. 3

9
26.01.2005

64
11.3 Cu consolă de extindere
70/200 în exterior
Montarea unei console de
extindere 70/200 duce la
dublarea lățimii podinei de la
ultimul etaj al schelei.
O consolă suplimentară de
extindere 35, montată în
b1 > 90
spatele schelei (partea schelei
poziționată lângă fațada clădirii) Muchia de răsturnare

extinde podina schelei până


la lățime totală de 184 cm.
Siguranța consolei 70 împreună
cu câte o fisă de prindere
rame/cadre de Ø 8 mm și cu < 200
montantul de parapet N/70,
formează siguranța podinei. 6
Partea laterală frontală a
8
schelei va fi închisă cu un
montant dublu capăt 70
transversal, un montant
individual, precum și 2 țevi de 7
schelă și 4 cuplaje 1).
1a
Apoi, aici se vor monta două
protecții bază capete 70
2
transversale.

1a Consolă de extindere 70
+ Diagonală CE 70 cpl.
2 Consolă de extindere 35
6 Montant dublu capăt 70
transversal
7 Montant individual B
8 Protecție bază 70,
transversală < 65 74 74

1)
) Se vor utiliza numai cuplaje
< 30 distanța dintre fațada clădirii și podină
cu aviz tehnic în vigoare sau
executate în conformitate cu
normativul DIN EN 74.
Dacă aici se utilizează consola de extindere 70/200, este
necesară executarea unui ancoraj suplimentar în fiecare nod
Valorile forțelor de ancorare sunt al schelei.
indicate în tabelele de la paginile
49 - 55.
26.01.2005

65
11.0 Utilizarea ca schelă de protecție

1 Consola de extindere 70/200


10 11 7 6 13 14 3+4 5
opțional
1a Consola de extindere 70
+ Diag. CE 70 cpl.
2 Consola de extindere 35
3 Siguranța consolei 70
4 Fisă prindere Ø 8 mm 8
5 Montant parapet schelă N 70
6 Montant dublu capăt 70 2
transversal
7 Montant individual 3
15
8 Protecție bază/capăt 70
transversal
1 3
9 Țeavă de schelă 50 1 5

10 Țeavă de schelă 150


9 4
11 Cuplaj1)
12 Balustradă dublă capăt 70
12
transversal
13 Balustradă
14 Protecție bază
15 Ancoraj schelă 15

11.4 Utilizare ca schelă


de protecție împotriva
răsturnării
Schelă construită ca structură
portantă pentru protecție
împotriva răsturnării pe muchia
clădirii

1)
) Se vor monta numai cuplaje
cu aviz tehnic în vigoare sau
executate în conformitate cu
DIN EN 74.
< 30 cm
26.01.2005

66
12.0 Utilizarea ca schelă de protecție

Când se folosește BOSTA


70 ca schelă de protecție
b1> 70
a acoperișului, distanța pe h1 > 80
verticală între muchia aticului
de acoperiș și ultima podină
a schelei trebuie să nu

h1
depășească 1,50 m.

100
Distanța b1 dintre muchia
exterioară a aticului și partea
interioară a sistemului lateral de

h2 < 120

200
protecție al schelei trebuie să fie
de cel puțin 0,70 m. Peretele de

100
protecție trebuie să depășească
înălțimea muchiei laterale a
aticului cu cel puțin 1,50 - b1 (în
m). Când se utilizează ca schelă
de protecție pentru acoperiș,
trebuie respectate toate
reglementările în vigoare privind
siguranța muncii.
Atenție:
Se va folosi o fisă de prindere
rame/cadre de Ø 8 mm must
pentru a fixa toți montanții
schelei de protecție a 1)
) Se vor folosi numai cuplaje
acoperișului.
cu aviz tehnic în vigoare sau
12.1 Cu consolă de extindere
35 în interior executate în conformitate cu
Datorită necesității de a depăși normativul DIN EN 74.
lățimea aticului de acoperiș, este
necesar să se extindă planul < 30 36 74
ultimei podini a schelei cu o
distanță pe orizontală >70 cm.
Atunci când consola de 3 5
extindere se montează pe < 300
partea schelei dinspre fațada
4
clădirii, se poate obține o podină
de schelă cu o lățime de 110
cm. Montantul 70 al schelei 11
de protecție acoperiș asigură
podinile și susține cele două 13
grilaje de protecție de 1 m
înălțime, care sunt atașate de el. 10
Partea laterală frontală a schelei
este asigurată prin montantul 14
70 transversal al schelei de
protecție pentru acoperiș, La cel mai de sus etaj al 2
protecție bază 70 transversală, schelei, schela trebuie
precum și de două țevi de schelă ancorată neaparat continuu,
cu lungimea de 50 cm fixate pe toată lungimea
1 3
fiecare cu câte un cuplaj1).
1 Consolă extindere 35 2
2 Fisă prindere rame/cadre Ø 8 mm
3 Montant schelă protecție acoperiș 70
4 Montant capăt schelă de protecție
acoperiș 70 transversal
5 Grilajul de protecție al acoperișului
10 Toe board 70 trans
26.01.2005

11 Țeavă de schelă 50 Pentru valoarea forțelor de ancorare, vezi paginile 49 - 55.


13 Cuplaj normal 48/481)
14 Ancoraj schelă
67
12.0 Utilizare ca schelă protecție pentru acoperiș

12.2 Cu consola de extindere


35 în interior și consola de
extindere 70/200 sau consola
b1> 70
de extindere 70 pe exterior max. 140

Când se utilizează consolele


de extindere 35 și 70/200 ca
în imaginile alăturate, lățimea
podinei de la ultimul etaj al
schelei poate fi de până la 184
cm. Este posibil să se execute
podini de schelă care să
depășească lungimea consolei
aticurilor de acoperiș până la
max. 140 cm. Podinile sunt
prinse de cadrele verticale cu
ajutorul siguranțelor consolelor
70 și al fiselor de prindere rame/
cadre cu diametrul Ø 8 mm. La
capetele laterale ale schelei,
pe lângă montanții schelei de 1)
Folosiți doar cuplaje al căror
protecție a acoperișului 70 aviz tehnic este în vigoare
transversal, trebuie montat și un
sau care respectă prevederile
montant individual B și un suport
de fixare și susținere podine normativului DIN EN 74.
de 74. O variantă alternativă
constă în utilizarea consolei de
extindere 70 cu diagonalele CE
70. În zona protejată împotriva < 30 36 74 74
căderii de pe acoperiș, schela
trebuie ancorată de fațada
clădirii în poziția de agățare și
de sprjinire a consolei.
12 13 4 5 6+7 3
1 Consolă extindere 35
2 Consolă extindere 70/200
opțional
2a Consolă extindere 70 + Diag.
3 Montant schelă protecție
acoperiș 70
4 Montant de margine pentru 9
schela protecție acoperiș 70
transv. 10
5 Grilaj de protecție
6 Siguranța consolei 70
7 Frame pin Ø 8 mm 1
8 Suport fixare și susținere
podine 74 14 15
9 Montant individual
10 Protecție bază capete
8 15
70 transv.
2 3
11 Țeavă de schelă 50
12 Țeavă de schelă 150
13 Cuplaj1) 2 15
14 Ancoraj schelă
15 Fisă de prindere rame/cadre
Ø 8 mm
26.01.2005

Valorile forțelor de ancorare


sunt indicate în tabelele de la
pag. 49 - 55.
68
12.3 Schelă de protecție
5 1 2 4
acoperiș cu plasă de
protecție
În cazul schelelor de protecție
pentru acoperiș, plasele de
protecție pot fi utilizate în locul
grilajului de protecție. Atunci
când se utilizează aceste
plase, se obțin lungimi ale
câmpurilor de schelă de până
la 4.0 m.
Pentru fixarea plaselor de
protecție, în fiecare câmp de
schelă se vor monta câte 3
balustrade fixate în ghearele de
prindere inferioară, din mijloc,
și superioară ale montantului
de susținere al schelei de
acoperiș. 6
Golul format între parapetul
de protecție inferior și podina
schelei trebuie acoperit cu o 4

protecție bază. 6 2 3 1
6
1 Plasă de protecție
2 Balustradă
3 Protecție bază
4 Montant schelă acoperiș
Parapet de protecție Plasă de protecție
5 Montant schelă acoperiș Q
Două țevi de schelă de Ø 48,3 mm, cu o grosime a peretelui de
6 Fisă prindere rame/cadre
minim 3,2 mm pot fi folosite, de asemenea.
Ø 8 mm
Ochiurile plasei de protecție
nu trebuie să depășească 100
mm și trebuie să corespundă
cerințelor mormativului DIN
EN 1253, Partea 1 + 2 “Plase
de protecție și accesorii pentru
plase; cerințe privind protecția
muncii, verificări." Fiecare ochi
din plasa de protecție va fi
înnădit de parapetul de protecție
superior, respectiv inferior.

În continuare, montarea schelei


de protecție pentru acoperiș se
execută așa cum este descris
la schela de protecție acoperiș
prevăzută cu grătare de
protecție (vezi paginile 65 și 66).

Valorile forțelor de ancorare


26.01.2005

sunt indicate în tabelele de la


pag. 49 - 55.

69
13.0 Acoperiș de protecție

Pentru a preveni căderea


obiectelor, de pe schelă, la
nivelul ultimului etaj al schelei
BOSTA 70 se poate monta un
aprox. 165
acoperiș de protecție.
Acest acoperiș de protecție
8
nu este o platformă de
2
lucru și trebuie separată de
schela propriu-zisă prin două 7
balustrade. Folosiți o piuliță
și un șurub M8x80 pentru a 4

fixa consola platformei 180 în


3
partea superioară a cadrului
5
vertical, iar pentru a o fixa în
partea de jos a cadrului se vor
1
foloasi semicuplajele prevăzute
constructiv. Introduceți montantul 6
consolei în consola platformei
și fixați cu o fisă de prindere
rame/cadre de Ø 12 mm. Se Atenție:
așează panourile de acoperire Pericol de cădere răsturnare
și se acoperă găurile cu plăci de la montaj!
acoperire intermediare. Folosiți Trebuie respectate măsurile
un dispozitiv de siguranță pentru 9 de protecție indicate în raportul
podine pentru a preveni ridicarea de evaluare a riscurilor.
panourilor de acoperire.
În zona acoperișului de protecție,
schela trebuie ancorată
deasupra și la nivelul planului 8
de sprijin al acoperișului de
protecție.

7
1 Consola 180
2 Montant consolă
3 Dispozitiv siguranță podine
4 Podină cu cadru Alu
5 Fisă prindere cadre Ø 12 mm
9
6 Șurub M 8 x 80 cu piuliță
zincată
7 Placă intermediară de 6
acoperire
1 2 4
8 Parapet de protecție
9 Ancoraj schelă 3

Valorile forțelor de ancorare sunt 5


indicate la paginile 49 - 55.
26.01.2005

70
14.0 Determinarea numărului de elemente

Două exemple de calculare a necesarului de elemente componente pentru o schelă.


Exemplul A: Exemplul B:
Lungime 25.0 m x înălțime 26.5 m = suprafață schelă 662.5 m² Lungime 30.0 m x înălțime 26.5 m = suprafață schelă 795.0 m²

8 3 9
2.0 m

11

10

12
13

6 7
(12 etaje)
24.5 m

2
1

Exemplul A: Lungime 10 câmpuri de schelă x 2.5 m = 25.0 m


< 30
Exemplul B: Lungime 10 câmpuri de schelă x 3.0 m = 30.0 m
74 cm

Exemplul A: Exemplul B:

Poz. Buc. Denumire Poz. Buc. Denumire


1 22 Picior reglabil 1 22 Picior reglabil
2 132 Cadru vertical 200/70 2 132 Cadru vertical 200/70
3 108 Podină cu cadru Alu 250/70 3 108 Podină cu cadru Alu 300/70
sau sau
216 Podină lemn, podină oțel, podină 216 Podină lemn, podină oțel, podină
casetată oțel 250/32 casetată oțel 300/32
4 12 Podină Alu 250/70 cu chepeng și scară 4 12 Podină Alu 300/70 cu chepeng și scară
5 24 Diagonală 200 5 24 Diagonală 203
6 250 Balustradă 250 6 250 Balustradă 300
7 22 Balustradă dublă capăt 70 transversal 7 22 Balustradă dublă capăt 70/transversal
8 9 Montant parapet N/70 8 9 Montant parapet N/70
9 2 Montant dublu capăt 70, transversal 9 2 Montant dublu capăt 70
10 120 Protecție bază 250 transversal
11 24 Protecție bază capăt transversal 70 10 120 Protecție bază 300
12 45 Dispozitiv de prindere schelă 110 11 24 Protecție bază capăt
13 90 Cuplaje 1)
70 transversal
26.01.2005

12 45 Dispozitiv de
1)
Se vor monta numai cuplaje cu aviz tehnic în vigoare sau prindere schelă110
executate în conformitate cu normativul DIN EN 74. 13 90 Cuplaje 1)
71
14.0 Determinarea numărului de elemente

Lista elementelor necesare pentru scara schelei - pentru scări orientate într-o singură direcție

62.5 62 4 12 31 60 2 31 1 31 30 31 1 2 2 18 9 63 3,662.0
60.5 60 4 11 30 58 2 30 1 30 29 30 1 2 2 16 8 56 3,513.8
58.5 58 4 11 29 56 2 29 1 29 28 29 1 2 2 16 8 56 3,411.0
56.5 56 4 11 28 54 2 28 1 28 27 28 1 2 2 16 8 56 3,308.2
54.5 54 4 11 27 52 2 27 1 27 26 27 1 2 2 16 8 56 3,205.4
52.5 52 4 10 26 50 2 26 1 26 25 26 1 2 2 14 7 49 3,057.2
50.5 50 4 10 25 48 2 25 1 25 24 25 1 2 2 14 7 49 2,954.0
48.5 48 4 10 24 46 2 24 1 24 23 24 1 2 2 14 7 49 2,851.6
46.5 46 4 10 23 44 2 23 1 23 22 23 1 2 2 14 7 49 2,748.8
44.5 44 4 9 22 42 2 22 1 22 21 22 1 2 2 12 6 42 2,600.6
42.5 42 4 9 21 40 2 21 1 21 20 21 1 2 2 12 6 42 2,497.8
40.5 40 4 9 20 38 2 20 1 20 19 20 1 2 2 12 6 42 2,395.0
38.5 38 4 9 19 36 2 19 1 19 18 19 1 2 2 12 6 42 2,292.2
36.5 36 4 8 18 34 2 18 1 18 17 18 1 2 2 10 5 35 2,144.0
34.5 34 4 8 17 32 2 17 1 17 16 17 1 2 2 10 5 35 2,041.2
32.5 32 4 8 16 30 2 16 1 16 15 16 1 2 2 10 5 35 1,938.4
30.5 30 4 8 15 28 2 15 1 15 14 15 1 2 2 10 5 35 1,835.6
28.5 28 4 7 14 26 2 14 1 14 13 14 1 2 2 8 4 28 1,687.4
26.5 26 4 7 13 24 2 13 1 13 12 13 1 2 2 8 4 28 1,584.6
24.5 24 4 7 12 22 2 12 1 12 11 12 1 2 2 8 4 28 1,481.8
22.5 22 4 7 11 20 2 11 1 11 10 11 1 2 2 8 4 28 1,379.0
20.5 20 4 6 10 18 2 10 1 10 9 10 1 2 2 6 3 21 1,230.8
18.5 18 4 6 9 16 2 9 1 9 8 9 1 2 2 6 3 21 1,128.0
16.5 16 4 6 8 14 2 8 1 8 7 8 1 2 2 6 3 21 1,025.0
14.5 14 4 6 7 12 2 7 1 7 6 7 1 2 2 6 3 21 922.4
12.5 12 4 5 6 10 2 6 1 6 5 1 2 2 4 2 14 774.4
6
10.5 10 4 5 5 8 2 5 1 5 4 5 1 2 2 4 2 14 671.4
8.5 8 4 5 4 6 2 4 1 4 3 4 1 2 2 4 2 14 568.6
6.5 6 4 5 3 4 2 3 1 3 2 3 1 2 2 4 2 14 465.8
4.5 4 4 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 7 317.6
2.5 2 4 4 1 -- 2 1 1 1 -- 1 1 2 2 2 1 7 214.8
Înălțime [m]

Parapet de protecție

Cuplaj normal 48/48


Placă intermediară

Dispozitiv prindere

Dispozitiv prindere
Semicuplaj B-48G
Placă intermediar
de acoperire, sus
Accesul pe scară
Balustradă dublă

de acoperire, jos
Parapet exterior
capăt 70 transv.

capăt 70 transv.

Balustradă 190
Diagonală 200

Montant dublu

Montant scară
Scară Alu 250
Cadru vertical

Picior reglabil

Greutate kg
schelă 250

schelă 350
200/70

50/3.3

250
Art.-No.: Denumire

144 131

534 419

452 970

464 633

553 656

464 655

467 626

467 670

547 669

547 658

467 041

467 063

002 514
119 000

002 113

110 020

116 370

26.01.2005

72
Lista echipamentelor necesare pentru scara schelei - pentru scări orientate în două direcții

62.5 124 8 23 62 60 4 1 31 1 31 31 1 30 36 90 2 8 5,752.6


60.5 120 8 21 60 58 4 1 30 1 30 30 1 29 32 80 2 8 5,530.7
58.5 116 8 21 58 56 4 1 29 1 29 29 1 28 32 80 2 8 5,365,6
56.5 112 8 21 56 54 4 1 28 1 28 28 1 27 32 80 2 8 5,200.5
54.5 108 8 21 54 52 4 1 27 1 27 27 1 26 32 80 2 8 5,035.0
52.5 104 8 19 52 50 4 1 26 1 26 26 1 25 28 70 2 8 4,813.0
50.5 100 8 19 50 48 4 1 25 1 25 25 1 24 28 70 2 8 4,648.3
48.5 96 8 19 48 46 4 1 24 1 24 24 1 23 28 70 2 8 4,483.0
46.5 92 8 19 46 44 4 1 23 1 23 23 1 22 28 70 2 8 4,318.0
44.5 88 8 17 44 42 4 1 22 1 22 22 1 21 24 60 2 8 4,096.0
42.5 84 8 17 42 40 4 1 21 1 21 21 1 20 24 60 2 8 3,931.1
40.5 80 8 17 40 38 4 1 20 1 20 20 1 19 24 60 2 8 3,766.0
38.5 76 8 17 38 36 4 1 19 1 19 19 1 18 24 60 2 8 3,600.9
36.5 72 8 15 36 34 4 1 18 1 18 18 1 17 20 50 2 8 3,379.0
34.5 68 8 15 34 32 4 1 17 1 17 17 1 16 20 50 2 8 3,213.8
32.5 64 8 15 32 30 4 1 16 1 16 16 1 15 20 50 2 8 3,048.7
30.5 60 8 15 30 28 4 1 15 1 15 15 1 14 20 50 2 8 2,883.6
28.5 56 8 13 28 26 4 1 14 1 14 14 1 13 16 40 2 8 2,661.7
26.5 52 8 13 26 24 4 1 13 1 13 13 1 12 16 40 2 8 2,496.6
24.5 48 8 13 24 22 4 1 12 1 12 12 1 11 16 40 2 8 2,345.5
22.5 44 8 13 22 20 4 1 11 1 11 11 1 10 16 40 2 8 2,166.4
20.5 40 8 11 20 18 4 1 10 1 10 10 1 9 12 30 2 8 1,944.5
18.5 36 8 11 18 16 4 1 9 1 9 9 1 8 12 30 2 8 1,779.4
16.5 32 8 11 16 14 4 1 8 1 8 8 1 7 12 30 2 8 1,614.2
14.5 28 8 11 14 12 4 1 7 1 7 7 1 6 12 30 2 8 1,449.0
12.5 24 8 9 12 10 4 1 6 1 6 6 1 5 8 20 2 8 1,227.0
10.5 20 8 9 10 8 4 1 5 1 5 5 1 4 8 20 2 8 1,062.0
8.5 16 8 9 8 6 4 1 4 1 4 4 1 3 8 20 2 8 897.0
6.5 12 8 9 6 4 4 1 3 1 3 3 1 2 8 20 2 8 731.9
4.5 8 8 7 4 2 4 1 2 1 2 2 1 1 4 10 2 8 510.0
2.5 4 8 7 2 -- 4 1 1 1 1 1 1 -- 4 10 2 8 345.0
Înălțime [m]

Fisă prindere rame/

Fisă prindere rame/


Dispozitiv prindere
Podină Alu 250/70

intermediară, sus
Balustradă dublă

Parapet exterior

intermediară, jos

Semicuplaj 48 G
capăt 70 transv.

capăt 70 transv.

Placă acoperire

Placă acoperire
Parapet interior
Scară Alu 250
Diagonala 200

Montant dublu
Cadru vertical

Picior reglabil

protecție 250

Greutate kg
Acces scări
Parapet de

schelă 223
200/70

50/3.3

cadre

cadre
Descriere

144 131

534 419

452 970

437 487

464 633

553 656

464 655

464 644

467 626

467 670

467 085

002 514

061 312
119 000

002 113

110 020

116 370
26.01.2005

73
15.0 Instrucțiuni de siguranță

15.1 Precizări generale

Instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual au rolul de a atrage atenția constructorului de schele cu privire la dificultățile
pe care le implică montarea și manevrarea schelelor și a elementelor componente ale acestora. Această listă cuprinde numai
instrucțiunile de bază și nu este completă. În cazul unor litigii profesionale legate de normele de protecție a sănătății și a securității
muncii ce se aplică în cazul execuției și utilizării schelelor, această listă nu poate înlocui reglementările existente în acest sens.

● Elementele componente ale schelei vor fi supuse unui control vizual riguros înainte de a fi utlizate.
● Componentele deteriorate pot fi reparate numai de către producător.
● Este interzisă folosirea unor utilaje de ridicat pentru a ridica și a descărca greutăți pe schele din grupa de schele 3 / clasa de
solicitări 3.
● Ca regulă, pentru toate tipurile de schele / clase de solicitări este valabil: la o execuție regulamentară, un câmp de schelă (adică
zona cuprinsă între două picioare ale schelei și întreaga înălțime a schelei) poate fi încărcată numai o singură suprafață de
podină cu greutatea utilă.
● Picioarele verticale ale schelei trebuie întotdeauna prevăzute cu picioare cu plăci sau cu picioare reglabile.
● Dacă schelele se construiesc pe o suprafață insuficient de portantă pentru a prelua încărcarea, se vor monta dulapi distribuitori
de eforturi sub picioarele reglabile sau sub picioarele cu plăci.
● Tipul de rigidizare necesar este indicat în manualul de montare și utilizare.
● Cel mult cinci câmpuri de schelă pot fi rigidizate pe direcție verticală cu ajutorul diagonalelor.
● Trebuie avut grijă ca elementele de rigidizare, a căror rezistență slăbește prematur, să fie înlocuite cu alte componente de
aceeași calitate.
● Ancorajele slăbite trebuie înlocuite cu componente de aceeași calitate.
● Săriturile și aruncatul obiectelor pe/de pe podini nu sunt permise.
● Podinile trebuie poziționate aproape una de alta. Ele nu trebuie nici să se balanseze, nici să cedeze.
● Atunci când se construiește o schelă, pentru podină se va lua în considerare o lățime de cel puțin 50.0 cm.
● Dacă pe suprafața unei podini se depozitează materiale, lățimea liberă pentru circulație trebuie să fie de cel puțin 20 cm.
● Suprafeţele de podină trebuie protejate cu sistemul lateral de protecţie care se montează pe toate cele trei laturi ale schelei.
● Nu se admite depozitarea materialelor sau a utilajelor pe podinile oricărei schele de protecţie împotriva căderii.
● Dacă pe durata şi în zona în care se execută schela se desfăşoară în acelaşi timp şi alte lucrări de construcţii de către alţi
constuctori, este necesar ca aceştia să fie consultaţi şi să se stabilească de comun acord o eşalonare a lucrărilor, astfel încât să
se evite producerea de accidente şi punerea în pericol a ambelor activităţi derulate pe şantier.
● Succesiunea de montare a elementelor schelei trebuie stabilită încă din timpul proiectării tehnice a schelei. Proiectul de execuţie
a schelei trebuie să excludă acele activităţi care pot conduce la situaţii periculoase sau care implică risc de răsturnare. Dacă
acest pericol nu poate fi exclus, trebuie luate măsurile pentru ca posibilitatea apariţiei sale să fie redusă la minimum.
● Lucrările de execuție a schelelor trebuie astfel programate încât să se evite munca sub presiunea timpului.
● Tot materialul necesar pentru construcţia schelei trebuie să fie pus la dispoziţie pe șantier în cantităţi suficiente, să fie depozitat
în condiții sigure și să fie ușor accesibil.
● Atunci când materialul trebuie transportat manual, un muncitor trebuie să se găsească pe fiecare nivel al schelei , inclusiv la
nivelul solului / al suprafeţei pe care se amplasează schela.
● Se interzice aruncarea la pământ a pieselor componente ale schelei.
● Elementele componente ale schelei trebuie depozitate într-un loc ferit de intemperii.
● Atunci când se depozitează elementele componente ale schelei, acestea trebuie manevrate cu grijă.

Montarea, remontarea şi demontarea în siguranţă a schelelor intră în răspunderea antreprenorului care execută aceste lucrări.
Antreprenorul trebuie să comunice muncitorilor lui instrucţiunile de siguranţă ce vizează toate lucrările care urmează să se
desfăşoare. El trebuie să îşi informeze angajaţii cu privire la noile instrucţiuni de siguranţă care apar în
domeniul execuţiei de schele. Totodată, trebuie să îşi instruiască în mod repetatat muncitorii, pentru ca
aceştia să execute lucrările de schelărie în deplină siguranţă. Fiecare antreprenor care utilizează
schele este răspunzător pentru utilizarea şi păstrarea siguranţei în exploatare a schelei, conform
dispoziţiilor în vigoare. Următoarele legi şi dispoziţii sunt importante pentru respectarea normelor
26.01.2005

de protecţie a muncii:
● Legea siguranţei muncii (ASiG) din12.12.1973 [legea germană pentru siguranţa la locul de muncă],

74
● Directiva cadru 89/319EWG (Comunitatea Economică Europeană) din 06.12.1989,
● Directiva cu privire la utilizarea mijloacelor de muncă 89/665/EWG (Comunitatea Economică Europeană) din 11.30.1989 şi
Directiva europeană 2001/45/EG din 06.27.2001,
● Directiva referitoare la organizarea şantierelor 92/57/EWG (Comunitatea Economică Europeană) din 06. 24.1992,
● Legea privind protecţia muncii (ArbSchG) din 08.07.1996,
● Cod de legislaţie socială (SGB), Cap. VII din 08.07.1996,
● Ordonanţa cu privire la organizarea lucrărilor de şantier (BaustellV) din 06.01.1998,
● Legea siguranţei utilajelor şi a produselor (GPSG) din 01.06.2004,
● Instrucţiuni cu privire la manipularea schelelor de lucru şi a schelelor de protecţie (BetrSichV) din 09.27.2002.
● Instrucţiuni cu privire la manipularea schelelor de lucru şi a schelelor de protecţie
Dispoziţie referitoare la siguranţa şi protecţia sănătăţii prin utilizarea echipamentelor individuale de protecţie în timpul muncii.
(PSA-BV).
● Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie împotriva căderii (BGR 198).
● Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie pentru salvarea persoanelor care ar putea să cadă de la înălţimi sau în
adâncime (BGR 199).

Mai mult, pe durata executării schelei, temporar, aspecte importante ale reglementărilor pentru siguranţa construirii schelelor sunt
acoperite de prevederile de mai jos care se referă la schele:
● DIN 4420, Partea 1 (Martie 2004)
● DIN EN 12810, Partea 1 (Martie 2004), Partea 2 ( Martie 2004)
● DIN EN 12811, Partea1 (Martie 2004), Partea 2 ( Aprilie 2004), Partea 3 ( Februarie 2003)

Anexele indicate în paginile următoare au rolul de a ajuta constructorul să utilizeze cât mai practic schelele noastre cu condiţia
respectării cerinţelor menţionate în legile si dispoziţiile menţionate mai sus:
● Tabelul 13.1: Raport de evaluare a riscurilor
● Tabelul 13.2: Transferul responsabilităţilor către antreprenor
● Tabelul 13.3: Diagrama încercărilor
● Tabelul 13.4: Dovedirea utilizabilităţii
● Tabelul 13.5: Protocol de încercări
● Table 13.6: Raportul referitor la ancoraje
● Marcarea unei schele a cărei construcţie este nefinalizată
● Tabelul 13.7: Instrucţiuni de utilizare

Informaţii suplimentare se găsesc în manualul „Schele de lucru şi schele de protecţie“, Bauingenieur-Praxis, Editura Ernst & Sohn
Verlag, Berlin, ISBN 3-433-01644-5.
26.01.2005

75
15.0 Instrucțiuni de siguranță

Evaluarea riscurilor

Deficiențe d.p.d.v.
Defecte

Organizatoric

Consiliere
Factor de risc Tipul de risc Măsuri rezolvate

Normativ
până la/de

Tehnic
Raport de evaluare a riscurilor și a solicitărilor

către

Determinarea pericolelor cauzate de:


cabluri electrice aeriene ...................
conducte ...................
Pericole în zona de lucru cămine/puțuri ...................
canale ...................
Locul de amplasare datorită instalațiilor și
instalații care prezintă pericol de explozie ...................
echipamentelor existente. instalații mecanice ...................
macarale și utilaje de trasport ...................
suprafețe neaccesibile ...................
trafic rutier și feroviar ...................
...................................................... ...................

montarea, modificarea și demontarea conform ...................


Pericole apărute la montarea, - A+V ...................
- Regulament execuție schele, BGR 166,DIN ...................
reconstruirea și demontarea 4420, Partea a II-a ...................
- DIN 4420, partea a III-a ...................
schelelor.
Semnătura:

- date care rezultă din calculul static ...................


......................................................................... ...................
Pericole cauzate de system-compatible planks ...................
- podine tip panouri Alu, cu cadre de ...................
montarea de podini care nu rigidizare ...................
sunt potrivite sistemului de - podine din lemn ...................
- podine din oțel ...................
Răsturnare schelă montat. - podine din aluminiu ...................
......................................................
(desprindere/prăbușire) Pericol de răsturnare a distanța schelă - perete fațadă = 30 cm ...................
balustradă / parapet protecție la niv. genunchi ...................
schelei spre interior. console ...................
...................................................... ...................
Data:

balustradă / parapet protecție genunchi +


scândură protecție bază ...................
Pericol de răsturnare a părțile laterale, înguste ale schelei ...................
console ...................
schelei în exterior. perete schelă protecție acoperiș ...................
echipament protecție, centură siguranță
(puncte fixare echipament protecție) ...................
...................................................... ...................

Pericole cauzate de control vizual componente/ piese schelă ...................


capacitate portantă suprafață amplasare ...................
montarea necorespunzătoare ...................
să se utilizeze picioare cu plăci / reglabile
a schelei, de utilizarea montarea schelei pe orizontală ...................
Alcătuirea constructivă unor piese deteriorate în stabilire exactă raster ancoraje ...................
verificare ancoraje ...................
componența schelei sau de utilizare numai dibluri cu aviz tehnic în vigoare ...................
demontarea prematură a să nu se arunce piese/componente schelă ...................
depozitare corespunzătoare elem. schelă ...................
unor componente ale schelei ...................
marcare schelă
sau a întregii schele. ...................................................... ...................

Pericol apărut ca urmare înlăturarea obstacolelor ...................


a alcătuirii defectuoase îndepărtarea murdăriei / reziduurilor ...................
Împiedicare, alunecare, dimensiuni / calitate alcătuire structură ...................
a structurii și a lipsei de ...................
lungime dispozitiv prindere schelă
cădere stabilitate a suprafețelor de influență intemperii ...................
...................................................... ...................
amplare și de lucru.
Pericol reprezentat de părțile blocaje / marcare ...................
Părți care se acoperișuri de protecție / plase de protecție ...................
care pot să alunece sau să
deplasează necontrolat scânduri protecție ...................
cadă de pe schelă. cască de protecție / mănuși protecție ...................
...................................................... ...................
doar echipamente de lucru cu declarație de ...................
Risc de rănire cauzat de ...................
Părți de utilaje
conformitate CE/ siguranță schelă
instruirea executantului schelei ...................
utilizarea mașinilor de găurit,
deplasate fără verificare periodică siguranță echipamente ...................
a dispozitivelor de ridicare și să se utilizeze A + V
dispozitive de protecție a lifturilor pentru schele.
întreținere / control efectuat de specialiști ...................
...................................................... ...................
Risc de accidentare prin
Executarea / întreținerea instalațiilor se vor ...................
atingerea involuntară a
face de către electricieni profesioniști
Echipamente și cablurilor electrice aflate supravegherea listelor de control ...................
sub tensiune, a cablurilor Utilizarea de surse de curent electric, de ...................

instalații electrice electrice de tensiune aeriene, surse de lumină și materiale pentru instalare
corespunzătoare ...................
a mașinilor electrice defecte
menținerea distanțelor necesare pentru
sau a cablurilor electrice cablurile electrice aeriene ...................
deteriorate.
© Dipl.-Ing D. Stypa

......................................................
Șantier:

Punerea la dispoziție a troliilor de șantier și a ...................


Firma:

Risc de accidentare/rănire lifturilor de schelă ...................


Supraîncărcarea prin cărarea sau ridicarea Optimizarea greutății componentelor schelei
...................
......................................................
unor componente ale schelei
26.01.2005

cu greutatea > 25 kg.

76
Transferul responsabilităţilor către antreprenor
Transfer of contractor’s responsibilities

Confirmarea preluării responsabilităţilor de către executant


Confirmation of transfer of contractor’s responsibilities
(§9 alin.2 nr. 2 OWlg. §15 alin.1, nr.1, SGB VII, §3, alin.1 si 2 Legea referitoare la protecţia muncii)
(§ 9 Sect. 2 Nr. 2 OwiG, § 15 Sect. 1 No. 1 SGB VII, § 3 Sect. 1 and 2 ArbSchG)
Dl./D-na
Mr. / Ms.
*) *)
va fi răspunzător/răspunzătoare
will pentru/ operaţiunile/
be responsible for the operation the departmentdepartamentul

din
of
(Numele
( N a m e şia nadresa
d p o s poştală
t a l a d dar ecompaniei)
ss of company)

şiand
pentru toate aspectele
all aspects referitoare
pertaining la asigurarea
to the industrial healthprotecţiei muncii
and safety act, şi
the a prevenirii
preventiondeofaccidente
accidentsdeatmuncă, a bolilor occupational
the workplace, profesionale
şiillnesses,
a altor pericolelor de prejudiciere
and work-related health ahazards.
sănătăţiiHe/She
care ţinshall
de desfăşurarea
be accountable activităţii
for: la locul de muncă. El/ea se obligă pe propria
răspundere:
- - să managing
amenajeze andşimaintaining facilities*)corespunzătoare, de care este nevoie*)
să obţină instalaţiile
*)
- - să ofere instrucţiuni
providing şi să
instructions dea
and dispoziţiile
directives necesare*)
- - să amenajeze
ensuring un punct
effective Firstde prim
Aid ajutir şi să asigure
measurements acordarea
if necessary *) eficientă a primului ajutor dacă este cazul
- să dispună efectuarea de controale de medicina muncii sau să ia alte măsuri cu privire la medicina muncii. *)
- request work-related medical exams or other work-related medical requirements.*)
Atât timp
If the câtdoes
cost costul
notnuexceed
depăşeşte valoarea €. de €.

Acestea includ,inînparticular:
This includes particular:

City
Localitatea Date Data

Semnătura întreprinzătorului
Signature of contractor Semnătura
Signature celui care preia
of responsible personobligaţiile
*) tăiaţi peste
strike dacănot
out where nu este cazul
applicable © Dipl.-Ing. D. Stypa
26.01.2005

77
13
15.0 Instrucțiuni de siguranță

Diagrama încărcărilor

Verificarea schelelor

Elemente componente Siguranța zonei de lucru


utilizate Stabilitatea structurii
și siguranța în exploatare

Starea schelei, de exemplu, în Capacitate portantă a suprafaței de Identificarea și marcarea


urma controlului vizual se amplasare schelă și a punctelor de agățare grupei de schele
constată că nu e deteriorată
Identificarea și marcarea,de Ancoraje, verificări Sistemul de protecție laterală
exemplu, țevi, cuplaje de
Sistemul portant Suprafețele de acces
schelă, elemente componente
ale altor sisteme de schelă pe schelă
Distanțe între picioarele schelei, puncte de
Executarea schelei în
agățare, susțineri, console zona de colț a clădirii
Dimensiuni, de ex. podini de
lemn, grosimi ale materialului Registru de ancorare, lungimi picioare
Reazemele podinilor
din care sunt alcătuite țevile reglabile, poziții înclinate, toleranțe
Excentricități, lungimi picioare Distanța dintre elementul de
reglabile, poziții înclinate, toleranțe construcție și laturile podinilor
Formarea podinilor în funcție
de înălțimea de răsturnare
Peretele protector
la schela de acoperiș

26.01.2005

78
• Certificarea utilizabilității

Schela pe cadre

Schela de fațadă sau schela spațială

Schela de fațadă cu aviz tehnic Schela de fațadă fără aviz tehnic

Execuție standard Schelă construită cu


(regulamentară) a schelei, aducerea de modificări la
conform instrucțiunilor din modelul standard
manualul de montare și
utilizare
Certificare pentru fiecare
schelă în parte

Verificarea siguranței și a stabilității

Calcul de Calcul de Calcul de stabilitate


stabilitate conform pt. elemente tipizate
stabilitate conform
DIN EN 12811 și conform DIN EN
DIN EN 12811
aviz tehnic 12811 și aviz tehnic

Reprezentare grafică

Dovedirea siguranței muncii și a siguranței în


exploatare

Avizat de
În conformitate cu În conformitate cu
constructor de
avizul tehnic DIN EN 12811
schele competent

Catalogul cu instrucțiunile de montare și


utilizare

Este dovedită certificarea utilizabilității


26.01.2005

79
15.0 Instrucțiuni de siguranță

Protocol de încărcări

Protocol de încercări pentru schele de lucru și schele de protecție


(§§ 10 + 11, Dispoziția BetrSichV)

Constructor schelă:__________________________
Proiect: _______________________ Element de construcție:______________________________

Schelă de lucru Schelă de protecție Schelă de protecție Schelă de protecție pentru acoperiș

Învelitoare cu plase cu panouri __________________

încărcare max. admisă ______________ kN/m²

Grupa schelă/clasa solicitări o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6

Clasa de lățimi WO6 WO9 W___

Execuție standard (regualmentară) după demonstrarea calculului static individual

1. Elemente constructive ale schelei 4. Podini


La control vizual - nedeteriorate 4.1 Dulapi de schelă
4.2 Podini ale sistemului de schelă
4.3 Marcare podini
2. Siguranța la stabilitate
2.1 Capacitate portantă a suprafeței de amplasare 5. Siguranța muncii și siguranță în exploatare
2.2 Distribuția încărcării x 5.1 Protecție laterală x
2.3 Lungimea de extindere a piciorului x 5.2 Distanța între schelă și peretele clădirii x
2.4 Rigla longitudinală la înălțimea nivelului piciorului x 5.3 Căi de acces, scări de acces pe schelă x
2.5 Rigidizări 5.4 Executarea zonelor de colț
2.6 Grinzi cu zăbrele 5.5 Perete de protecție la schela de acoperiș
2.7 Construcții speciale după proiecte și documentații 5.6 Siguranța circulației pe schelă, sistemul
de iluminat

3. Ancoraje (dacă schela este acoperită, se iau în considerare forțe mai mari)
3.1 Raster de ancorare
3.2 Există un protocol de ancorare disponibil x * Se bifează numai dacă este verificat și aprobat

x Încercările schelei de lucru și protecție sunt deja efectuate


Marcajul schelei este aplicat Schela este aprobată
Schela nu este aprobată Semnul care indică blocarea sistemului este marcat

Observații: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Localitate, dată: ___________________________ Executant: ____________________________

Localitate, dată: ___________________________ Beneficiar: ____________________________


26.01.2005

80
Protocol de ancorare Element construcție:
Tie Report
Protocol de ancorare:
Tie Report
Proiect:
Project: Element de construcție:
Component:
Dowel
Tip type:
dibluri: Tip șuruburi:
Bolt type:
Suprafața
Tie surface: ancorare: Tip
Testaparat de control:
equipment:
Nr. total
Total no.ancoraje:
of ties Nr. ancoraje
No. of testedverificate:
ties:
x Rowpicioarelor
Rândul of stands de
starting
schelăfrom the left-hand
începând side
din partea stângă Test load de
Sarcina in KN
probă în KN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
starting
pornind from below
de jos

...
elevation

10
9
schelei

8
7
Scaffold
Execuția

6
5
4
3
2
1
A
Încărcarea de
Test load[kN]
probă [kN] B
1.2 x load of tie
1,2 x forța ancorare C
D Place. Date
Localitate. Dată Signature ofpersoanei
Semnătura inspector care a verificat

Identification of a scaffold still under construction

Marcare unei schele a cărei execuție nu este încă finalizată

Areas of the scaffold not ready for use must


be blocked off and clearly identified with a
sign, reading “NO ACCESS”
Zonele de schelă care nu pot fi utilizate trebuie delimitate și
marcate cu semnul de interdicție ”ACCESUL INTERZIS“!

NO ACCESS
26.01.2005

Accesul interzis
81
135
15.0 Instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni de utilizare

(Trebuie predate utilizatorului schelei)

Instrucțiunile de siguranță prezentate în acest catalog au scopul de a atrage atenția utilizatorului schelei asupra regulilor pe care
trebuie să le respecte atunci când manevrează elementele componente ale unei schele sau chiar schela în sine. Lista de mai
jos include doar cele mai importante instrucțiuni și nu este completă. În cazul unor litigii profesionale privind probleme legate de
siguranța muncii, această listă nu poate fi considerată ca element de referință și nu poate înlocui documentele necesare în
situații de acest gen.

● Înainte de a permite accesul personalului pe schelă, este obligatoriu să se efectueze un control vizual al acesteia, pentru a
depista eventualele deteriorări.
● Accesul pe schelă se va face doar prin utilizarea zonelor de acces special concepute în acest scop (zonă acces scară, scara
schelei).
● Nu se admite utilizarea de schele deteriorate.
● Nu se permite utilizarea troliilor de șantier pentru ridicarea și descărcarea materialelor pe schelele aparținând până la grupa
GG 3 / clasa de solicitări 3.
● Pentru toate grupele de schelă / clasele de solicitări standard,executate regulamentar, se aplică regula generală că pe un
câmp de schelă (adică zona cuprinsă între două picioare de schelă) nu poate fi încărcată decât o singură podină cu
întreaga sarcină utilă.
● Utilizatorul nu are voie să modifice cu nimic schela, odată ce s-a finalizat construirea acesteia.
● Nu se admit săriturile sau aruncarea de obiecte pe podini sau pe părți de podine.
● Elementele din care sunt alcătuite podinile trebuie așezate strâns una lângă alta. Acestea nu trebuie nici să se deplaseze din
poziția în care sunt așezate, nici să se miște.
● Dacă pe podine trebuie să se depoziteze materiale ce urmează să fie puse în operă, spațiul liber necesar circulației pe podina
respectivă trebuie să fie de cel puțin 20 cm lățime.
● Un sistem de protecție alcătuit din 3 elemente componente trebuie să fie instalat pe toate etajele schelei.
● Nu se admite depozitarea materialului pe suprafețele de prindere ale schelelor de protecție împotriva căderii.
● Manevrarea atentă a tuturor componentelor de schelă trebuie garantată.

26.01.2005

82
Hunnebeck
România SRL
Căpușu Mare, nr. 310
-RO-407145, jud. Cluj
Tel.: +40 (0) 264 504 270
Fax: +40 (0) 264 504 269
info_ro@huennebeck.com
www.huennebeck.ro

Copyrightul pentru aceste instrucțiuni de montare și


utilizare aparține companiei Hünnebeck. Toate
brandurile menționate în aceste instrucțiuni de
montare și utilizare sunt proprietatea Hünnebeck, cu
excepția cazurilor în care se menționează că aparțin
unor terțe părți sau dacă pot fi identificate ca atare
prin alte mijloace.

De asemenea, toate drepturile sunt rezervate, mai ales


cele referitoare la cesiunea brevetelor sau la
înregistrarea modelelor de utilitate. Punerea
neautorizată în aplicare a acestor instrucţiuni de
montare şi utilizare, a mărcilor de înregistrare
menţionate în instrucţiuni şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală este interzisă în mod expres şi
reprezintă o violare a drepturilor de autor, a drepturilor
asupra mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de
proprietate industrială.

Drucknorm