Sunteți pe pagina 1din 30

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF.

GHEORGHE”
CRAIOVA - DOLJ

AN ŞCOLAR 2015 - 2016


ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF.GHEORGHE”
CRAIOVA - DOLJ

COMPONENŢA COMISIEI
PENTRU
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Responsabil – prof. înv.primar VELIȘCU MIHAELA

Membri – prof. RĂDULESCU ILIE


– prof.înv. primar GAULISCHI MARGARETA
– prof.înv. primar STAICU NORICA
............./......................
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF.GHEORGHE”
CRAIOVA - DOLJ

P LA N D E M Ă S U R I
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
AN ŞCOLAR 2015 – 2016

1. DIAGNOZA
Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu
violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive
ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi
neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate
etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de
lege.
Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi, a
reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia
elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală.
Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicați
tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi
factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul
şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau
preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor
acestora în activităţi educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi
identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.
2. SCOP

Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform
standardelor europene.

3. OBIECTIVE

 Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele
adiacente acesteia.
 Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea
normelor de convieţuire socială.
 Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
 Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea,
monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
 Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de
învăţământ.

4. REZULTATE AŞTEPTATE

Obiectivul 1 :
 Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;
 Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor
agresive.

Obiectivul 2 :
 Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei;
 Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori
Obiectivul 3 :
 Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să
desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi.

Obiectivul 4 :
 Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al siguranţei elevilor;
 Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor;
 Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.

Obiectivul 5 :
 Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Anul şcolar 2015 – 2016

6. LOC DE DESFĂŞURARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF.GHEORGHE”,CRAIOVA – DOLJ

7. COORDONATORI

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar – responsabil prof. Badea Daniela

8. PARTENERI :

Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.


9. ACTIVITĂŢI
ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2015 – 2016
COORDONEAZĂ/
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA EVALUEAZĂ EXECUTĂ TERMEN OBS.
1. Analizarea situaţiei Elaborarea periodică de analize în scopul cunoaşterii Responsabil Comisie
din unitatea de situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona pentru prevenirea şi Membrii semestrial
învăţământ, în special localului şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, combaterea violenţei comisiei,
în ceea ce priveşte moduri de operare, categorii de victime şi autori. Concluziile în Diriginţi
violenţa desprinse vor fi comunicate structurilor operative şi mediul şcolar Învăţători
autorităţilor locale.

2. Pregătirea Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să poată Responsabil com


antiinfracţională şi desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii Reprezentanţi ai Membrii 1.10.2015 –
antivictimală a Poliției Locale comisiei 15.11.2015
elevilor în vederea Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com
adoptării unui  Identificării problemelor cu care se confruntă
comportament bazat aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare; Permanent
pe respectarea  Prezentării unor teme cu caracter educativ-
normelor de preventiv referitoare la siguranţa personală şi la
convieţuire socială. consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu
violenţă;
Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau
autori din rândul elevilor
Elaborarea de materiale de susţinere (pliante, broşuri, afişe) Responsabil com
pentru a fi folosite în cadrul activităţilor desfăşurate Membrii comisiei Permanent
Organizarea unor cursuri de formare formatori din rândul Responsabil com
elevilor în actelor de agresiune savârşite în perimetrul şcolii, Formarea de
în special constînd în: Coord. de proiecte si Reprezentant formatori –
 Selectarea elevilor( liderul informat din fiecare programe ed. al Poliției 30.01.2016
clasă) Locale
 Pregătirea formatorilor în cadrul unor cursuri Susţinerea
speciale temelor –
Susţinerea de către formatori a unor teme cu caracter Iunie 2016
preventiv destinate colegilor
Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care Responsabil com Diriginţi Trimestrial
să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi Învăţători la
3. Atragerea şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate propunerea
implicarea elevilor în problemele cu care se confruntă elevii din şcoală elevilor
organizarea şi
desfăşurarea Participarea elevilor la activităţi preventive alături de Responsabil com Diriginţi Permanent
activităţilor de poliţişti Învăţători
prevenire a violenţei Derularea unor proiecte educativ-preventive, în colaborare Responsabil com Diriginţi
cu organizaţii neguvernamentale, în care să fie cooptaţi Coord. de proiecte si Învăţători
voluntari din rândul elevilor programe ed. Permanent

Editarea la nivelul şcolii( în funcţie de posibilităţi), a unor Responsabil com


buletine informative periodice care să conţină materiale Coord. de proiecte si Diriginţi
elaborate de elevi pe tema sguranţei în şcoli programe ed Învăţători Semestrial

Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Responsabil com


Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în Director
mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor Membrii
concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale; comisiei, Permanent
stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei
rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale
ori a actelor de violenţă.
Responsabil com
Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a Director Reprezentant Permanent
4. Crearea unui politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii. al Poliției
sistem de comunicare Locale
reală şi eficientă între Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au Responsabil com Diriginţi
şcoală, autorităţi şi probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care Învăţători
familie pentru aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea discutării Director Permanent
identificarea, modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a
monitorizarea şi implicării lor în fapte antisociale
prevenirea actelor de
violenţă/ infracţiunilor, Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, Responsabil com Diriginţi
prin implicarea tuturor culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi counicarea Coord. de proiecte si Învăţători
factorilor educaţionali între elevi şi care să constituie alternative educative de programe ed Permanent
petrecere a timpului liber

Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt Responsabil com Diriginţi
supuşi la abuzuri şi luarea raidă a măsurilor ce se impun Director Învăţători
Permanent
Cooptarea institutiilor guvernamentale şi Responsabil com
neguvernamentale care pot acorda asistenţă psihologică şi
sprijin elevilor cu situaţii materiale precare, cauzate de alte Director Membrii
situaţii familiale grave(lipsa unui părinte, părinţi bolnavi comisiei Permanent
etc.), în derularea de programe de prevenire a victimizării
copiilor.
Implicarea părinţilor , pe bază de voluntariat, în derularea Responsabil com
unor activităţi de supraveghere a zonelor şcolii pe timpul Director Membrii Permanent
afuirii şi defluirii elevilor. comisiei

Angrenarea cadrelor didactice şi a psiho-pedagogilor în Responsabil com Membrii


activităţi de prevenire destinate elevilor. Director comisiei
Permanent

Constituirea unui registru al şcolii care să conţină informaţii


privind : actele de violenţă înregistrate recent, situaţia
şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de Responsabil com Membrii
5. Eficientizarea evenimente, modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi comisiei,
activităţii de condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte, Diriginţi Permanent
combatere a activităţi de prevenire desfăşurate , măsurile de securitate Învăţători
violenţelor şi a altor adoptate de conducerea unităţii de învăţământ.
fapte antisociale Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor personae
comise în zona şcolii sau grupuri de persoane cu comportament deviant care Responsabil com Membrii
tulbură procesul de învăţământ, agresează cadrele didactice comisiei, Permanent
ori elevii, produc distrugeri de bunuri. toate cadrele
didactice
Popularizarea sistemului de intervenţie-112 pentru apelarea
acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Responsabil com Diriginţi Permanent
privitoare la siguranţa publică în şcoală. Învăţători
................/........................
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF.GHEORGHE”
CRAIOVA - DOLJ

PLANUL OPERAŢIONAL
PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2015 - 2016
STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ
RESPONSABILI TERMENE
MĂSURI / ŞI DE
OBIECTIVUL ACTIVITĂŢI INSTITUŢII REALIZARE OBS.
FORMA DE CU CARE SAU
VIOLENŢĂ SE COLABOREAZĂ APLICARE
I. Violenţa I. Prevenirea şi I.1. Includerea obligatorie în cadrul - Responsabilitatile revin în -Termen de
exercitată asupra combaterea agresiunilor Regulamentului Şcolar de ordine conformitate cu Art.6, includere in
mediului şcolar fizice, verbale sau de interioară al Şcolii a unor alin.(2) si (3)din cadrul Regulamentul
( elevi, cadre altă natură care se pot reglementari referitoare la accesul Regulamentului de intern –
didactice, exercita asupra elevilor, persoanelor străine în incinta şi in organizare şi funcţionare 14.09.2015
personalul cadrelor didactice sau interiorul unităţii şcolare ( se va a unităţilor de
didactic auxiliar altor categorii de avea în vedere inclusiv realizarea de învăţământ - Termen de
şi nedidactic) de personal din cadrul semne distinctive pentru elevii şcolii) preuniversitar aplicare –
către personae unităţii şcolare, Permanent
străine de mediul provenite din partea
şcolar, găşti de unor presoane străine
cartier etc. de mediul şcolar (prin
măsura / activitatea
I.1. , I.2. , I.3.)

I.2. Asigurarea eficientă a pazei şi - Consiliul de administraţie


securităţii unităţii şcolare. al şcolii pe baza colaborării
Aplicarea şi respectarea Ordinului cu instituţiile abilitate - Permanent,
Comun şi a planului de măsuri (Poliţia, Jandarmeria)
elaborate de MECT şi MIRA;
Realizarea unui sistem de depistare
şi informare cu privire la cazurile
de agresivitate/violenţă din
preajma, incinta şi interiorul
unităţii şcolare
I.3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor - Comisia de prevenire şi - Conform unui
didactice cu reprezentanţi ai combatere a violenţei în grafic stabilit de
Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi, în mediul şcolar Comisia de
vederea realizării unor dezbateri pe prevenire şi
teme referitoare la fenomenul - Director, coordonator de combatere a
violenţei în general, a violenţei în programe educative, violenţei în
şcoală, în particular. diriginţi, învăţători mediul şcolar

II. A, B, C II.1. A,B - Coord. de proiecte şi -Conform


II. Violenţa în Prevenirea şi Includerea obligatorie în fiecare programe educative planificării
interiorul combaterea agresiunilor semestru , în cadrul orelor de Responsabil com tematice anuale
mediului şcolar fizice, verbale sau de consiliere şi orientare a unei teme diriginţi; şi semestriale a
altă natură care se pot care să pună în dezbatere problema Profesorii diriginţi. orelor de
A. Violenţa între manifesta: între elevi, în violenţei între elevi şi a relaţiilor dirigenţie şi a
elevi relaţiile dintre elevi şi dintre elevi – cadre didactice, Colaborează cu consilierul activităţilor
cadrele didactice, între personalul didactic auxiliar şi psihopedagogic care extraşcolare
B. Violenţa în elevi şi alte categorii de nedidactic răspunde de şcoală
relaţiile dintre personal din cadrul
elevi – cadre unităţii şcolare; II.2. A,B,C Coord. de proiecte şi -Conform
didactice, prevenirea şi Includerea obligatorie în cadrul programe educative planificării
personalul combaterea formelor de tematicii şedintelor cu părinţii a Responsabil com tematice anuale
didactic auxiliar violenţă manifestate de unei teme (lectorat) care să pună în diriginţi; şi semestriale a
şi nedidactic părinţi în şcoală. dezbatere problema violenţei în Profesorii diriginţi şedinţelor
Obiectivul general mediul familial, a violenţei între colaborează cu consilierul (lectoratelor) cu
C. Violenta in II. A, B, C include elevi, a relaţiilor dintre elevi – psiho-pedagogic care părinţii
relatiile dintre subobiectivele : cadre didactice, personalul didactic răspunde de şcoală
parinti si elevi,  Conştientizarea auxiliar şi nedidactic, precum şi a -Conform
parinti si existenţei problemei comportamentului părinţilor în planificării
profesori violenţei în mediul şcoală. tematice anuale
şcolar de către elevi, şi semestriale a
părinţi şi cadre orelor de
didactice prin crearea dirigenţie
unui cadru formal de
dezbatere a acestei
II.3. A,B Coord. de proiecte şi
Participarea elevilor şcolii la programe educative; -Permanent
activităţi extraşcolare artistice, învăţători, profesori,
sportive, civice (în beneficiul diriginţi
comunităţii) în cadrul cluburilor, a
palatului copiilor, al unor programe
civice;
Participarea la concursuri şcolare; Profesor Coordonator al
Iniţierea de proiecte şi programe ale consiliului elevilor
consiliului elevilor pe o problematic’
vizând prevenirea şi combaterea
violenţei la nivelul şcolii

II.4. A,B - Profesorii diriginţi -Permanent


Consilierea psihopedagogică a
elevilor care prezintă forme
accentuate de manifestare violentă,
agresiva în relaţiile cu colegii şi
cadrele didactice

II.5. A,B -Coord. de proiecte şi - conform unui


Consilierea pedagogică a cadrelor programe educative grafic stabilit de
didactice pe problematica prevenirii consilierul
şi combaterii violenţei în mediul
şcolar; participarea cadrelor
didactice la activităţi de formare
privind managementul/ rezolvarea -Colaborează cu consilierul
conflictelor şi managementul psiho-pedagogic care
clasei,organizate în cadrul şcolii sau răspunde de şcoală
la CCD, CJRAE, sau activităţi
organizate la nivelul ISJ etc.
probleme la nivelul II.6. B - Directorului şcolii şi - Octombrie
şcolii ( prin măsura/ Desfăşurarea în luna octombrie a Coord. de proiecte şi 2015
activitatea II.1.A, B şi consiliului profesoral cu tema: programe educative pentru
II.2.A, B, C) “Responsabilităţile organizarea consiliului
sistemului educational profesoral
privind respectarea,
 Oferirea de promovarea şi garanarea - Directorului şcolii şi
alternative educaţionale drepturiolr copilului Coord. de proiecte şi
multiple şi atractive stabilite prin Legea nr. 272 programe educative în
pentru petrecerea din 21/06/2004” cadrul raportului general - data la care se
timpului liber prin Se va realiza prezentarea generală a privind starea şi calitatea prezintă
participarea la activităţi Legii 272/2004 privind protecţia şi învăţământului din şcoală, raportul general
extracurriculare (prin promovarea drepturilor copilului, le revine sarcina realizării privind starea şi
măsura/ activitatea selectând şi urmărind în mod special, capitolului privind modul calitatea
II.3.A, B) atribuţiile ce revin întregului personal în care se realizează învăţământului
din învăţământ, aşa cum sunt promovarea şi garantarea din şcoală.
precizate în cadrul legii(se va insista drepturilor copilului
asupra Sectiunii 4 ; Educaţie, activităţi stabilite prin Legea 272, la
recreative şi culturale, precum şi nivelul şcolii
asupra cap. XII; răspunderi şi -Comisia de prevenire şi
sancţiuni) combatere a violenţei în
mediul şcolar are
Modul în care se realizează responsabilitatea de a
respectarea, promovarea şi garantarea monitoriza modul în care la
drepturilor copilului stabilite prin nivelul unităţii şcolare se
Legea 272, la nivelul şcolii, va respectă se promovează şi - permanent
constitui o parte a raportului general se garantează drepturile
privind starea şi calitatea copilului stabilite prin
 Consilierea învăţământului din şcoală. Legea nr. 272 din
psihologicăa şi 21/06/2004.
pedagogică a elevilor şi
profesorilor;
participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare privind
managementul clasei si
managementul
conflicteror ( prin
.................../.......................

Planul managerial
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Anul şcolar 2015-2016

I. OBIECTIVE

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în


vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.;
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi
culturalizare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din
mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic şi secvenţe de
autocunoaştere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba şi comunicare” şi „Om şi
societate”;
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional;
 Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu alte
şcoli;
 Prezentarea ppt a unui material intitulat „Să lăsăm corigentă violenţa în şcoală” şi organizarea unui
concurs intitulat „Aspecte pozitive şi negative în comportametul colegilor mei!”ce constă în vizionarea
elevilor a unor imagini însoţite de citate şi proverbe, comentarea lor de către elevi, alcătuirea de
compuneri , desene şi caricaturi referitoare la aceasta temă;
 Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”, „Violenţa în familie”, „Formarea
comportamentului moral civic la şcolari”;
 Desfăşurarea activităţii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor în dezbateri pe
această temă;
 Realizarea activităţii: „Să cunoaştem elevul” şi urmărirea desfăşurării acestui proiect ce are ca
scop cunoaşterea problemelor elevilor, care de data aceasta va putea raspunde liber prin
chestionare anonime, teste, fişe, pliante la fiecare temă propusă.
II.ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr. ACTIVITĂŢI Resurse umane şi Colaboratori Termen


Crt. instituţionale
1 Constituirea Comisiei Consiliul de Membrii consiliului septembrie
diriginţilor şi desemnarea administraţie de administraţie
responsabililor pe nivel de Directori
studiu Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea violenţei
în mediul şcolar
2 Întocmirea planificărilor Consiliul de Direcţiune septembrie-
semestriale în conformitate administraţie Comisia pentru octombrie
cu noile reglementari ale Diriginţi prevenirea şi
ariei curriculare Învăţători combaterea violenţei
„Consiliere şi orientare” în mediul şcolar

3 Pregătirea documentaţiei Diriginţi Responsabili de arii octombrie


pentru dosarul ariei Învăţători curriculare
curriculare (mapa
dirigintelui)
4 Elaborarea unui proiect de Coord. de proiecte şi Diriginţi octombrie
monitorizare a diriginţilor, programe ed. Învăţători
oferirea de suporturi Responsabil com. Comisia pentru
informaţionale, Comb. violenţei prevenirea şi
interasistenţe, realizarea combaterea violenţei
unui grafic de derulare a în mediul şcolar
unor ore demonstrative
5 Organizarea Consiliului Comisia diriginţilor Directori octombrie
elevilor şi implicarea Consiliul de Comisia pentru
acestuia în aspectele administratie prevenirea şi
decizionale ale şcolii combaterea violenţei
în mediul şcolar
6 Constituirea Comitetelor Diriginţi Părinţi octombrie
de părinţi la clasele I-VIII Învăţători Directori
7 Realizarea activităţii Diriginţi Comisia pentru permanent
educative:”Să cunoaştem Învăţători prevenirea şi
elevul” ce are ca obiectiv Elevi combaterea violenţei
principal cunoaşterea în mediul şcolar
problemelor elevului,acesta
putând să-şi spună opinia
prin chestionare anonime,
fişe,teste,pliante etc.
8 Propunerea de proiecte Comisia diriginţilor Directori permanent
educative din partea Comisia pentru
diriginţilor şi selectarea lor prevenirea şi
în şedinţa deschisă a combaterea violenţei
Consiliului profesoral în mediul şcolar
III.ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR
PROPUSE

Nr. ACTIVITĂŢI Resurse umane Colaboratori Termen


Crt. şi instituţionale
1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie Diriginţii cl.I-VIII Directori săptămânal
conform noii programe Elevi
2 Acţiuni de prevenire a factorilor Diriginţii cl.I-VIII Psiholog şcolar În cadrul
de risc asupra comportamentului Asistenţi sociali orelor de
şcolar şi comunitar al elevilor Medici dirigentie
(consum de droguri, deteriorări de Poliţie, Primărie
bunuri,violenţă)
3 Oferirea de consiliere educativă şi Diriginţii cl.I-VIII Directori semestrial
psihologică pentru elevii cu devieri Consilierul
comportamentale sau a celor cu Psiholog scolar psihologic al elevilor
probleme sociale ori materiale
4 Marcarea prin activităţi culturale Profesori Directori permanent
a evenimentelor importante la Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru
nivel european, naţional şi Elevi prevenirea şi
regional: 1 Decembrie, momente combaterea
marcante în istoria UE, sărbători violenţei în mediul
religioase, comemorări şcolar
5 Organizarea şi derularea Diriginţii cl.I-VIII Primărie, Poliţie permanent
activitătilor de tradiţie Profesori Biserică
Săptămâna cărţii, Zilele Şcolii, Elevi Comisia pentru
cercuri tematice, etc. prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
6 Implicarea elevilor cu iniţiativă în Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru săptămânal
proiecte menite să stimuleze Profesori prevenirea şi
procesul de dezvoltare personală şi Elevi combaterea
calitatea stilului de viaţă violenţei în mediul
şcolar
7 Oferirea de consiliere legată de Profesori Responsabili arii permanent
tehnicile de învăţare şi de curriculare
managementul informaţiilor, Diriginţi
pentru evitarea eşecului şcolar Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
8 Organizarea de activităţi Diriginţii cl.I-VIII Profesor bi -semestrial
educative bazate pe sistemul Profesori informatică
informatizat AEL, derularea unor Comisia pentru
activităţi de tip e-learning prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
9 Prezentarea ppt a unui material Diriginţii cl.I-VIII Diriginți semestrul II
intitulat „Să lăsăm corigentă Elevi Învăţători
violenţa în şcoală ” ce constă în Elevi
vizionarea unor imagini însoţite de Comisia pentru
citate celebre. prevenirea şi
Concurs: alcătuirea de compuneri combaterea
de desene şi caricaturi: „Aspecte violenţei în mediul
pozitive şi negative în şcolar
comportametul colegilor mei!”.
10 Expozeuri tematice din partea Diriginţii cl.I-VIII Direcţiune semestrial
elevilor, privind aspecte legate de Elevi Comisia pentru
probleme specifice vârstei prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
11 Prezentarea referatelor: Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru Semestrial
„Conflicte în clasele de elevi”, Elevi prevenirea şi (lectorate cu
„Violenţa în familie”, „Formarea Părinţi combaterea părinţii şi
comportamentului moral civic la violenţei în mediul elevii)
şcolari” etc. şcolar
IV.ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA
PROGRAMELOR EDUCATIVE
Nr. ACTIVITĂŢI Resurse umane şi Colaboratori Termen
Crt. instituţionale
1 Organizarea unui calendar de Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru octombrie
pregătire şi desfăşurare a unor ore prevenirea şi
demonstrative pe fiecare nivel de combaterea
studiu violenţei în mediul
şcolar
2 Asistenţe la orele de orientare şi Poliţie Directori bi -semestrial
consiliere, monitorizare Primărie Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
3 Aplicarea unor seturi de teste şi Diriginţii cl.V-VIII Comisia pentru lunar
chestionare în vederea ameliorării prevenirea şi
procesului instructiv-educativ la combaterea
şcoala noastră, interpretarea violenţei în mediul
reyultatelor şi conceperea unei şcolar
strategii de ameliorare şi
eficientizare, de prevenire prin
consiliere educaţională şi
psihologică a unor posibile situaţii
conflictuale
4 Întruniri periodice ale Comisiei Diriginţii cl.I-VIII Directori bi -semestrial
Diriginţilor cu consilierul educativ Comisia pentru
pentru găsirea soluţiilor optime prevenirea şi
ale diferitelor aspecte legate de combaterea
educaţia elevilor violenţei în mediul
şcolar
5 Prezentarea de rapoarte specifice: Diriginţii cl.I-VIII Directori bi-semestrial
raport al dirigintelui/învăţătorului Comisia pentru
la sfârşit de semestru, privitor la prevenirea şi
starea disciplinară a clasei, combaterea
documente din care să reiasă violenţei în mediul
măsurile de sancţionare în cazul şcolar
nerespectării ROI, obiective şi
acţiuni educative derulate, procese
verbale ale lectoratelor cu părinţii
CALENDARUL
de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar

CICLUL PRIMAR
SEM I
Nr.
Crt. TEMA ACTIVITĂŢII DATA
1. “Aşa da, aşa nu! ” Oct.2015

2. “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ” Nov.2015

3. “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” Dec. 2015

4. “ Să spunem NU violenţei ” Ian.2016

SEM II
Nr.
Crt. TEMA ACTIVITĂŢII DATA
1. “ Metode de disciplinare nonviolente” Feb.2016

2. “ Puterea exemplului din familie ” Mart.2016

3. “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” Apr.2016

4. “ Cum promovează televizorul violenţa? ” Mai 2016


CALENDARUL
de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar

CICLUL GIMNAZIAL
SEM I
Nr.
Crt. TEMA ACTIVITĂŢII DATA
1. “Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi Oct. 2015
desene prezentate de elevi
2. “ De la violenţa verbală la violenţa fizică” Nov.2015
- dezbatere
3. “ Ce este violenţa? ”- discuţii libere Dec.2015

4. “Atitudini pozitive şi negative faţă de sine” Ian. 2016

SEM II
Nr.
Crt. TEMA ACTIVITĂŢII DATA
1. “ Rolul negativ al violenţei în familie Feb.2016
asupra elevilor ”- dezbatere
2. “Clasificarea conflictelor.Negocierea – Mart.2016
mod de aplanare a conflictelor”
3. “ Ridiculizarea actelor de violenţă” – Apr.2016
caricaturi realizate de elevi
4. “ Aplanarea conflictelor – modalitate de Mai 2016
manifestare a nonviolenţei ”- studiu de
caz
TIPURILE DE VIOLENŢĂ
CARE FAC OBIECTUL SISTEMULUI DE INDICATORI

Categorie TIP COD


A. Atac la Violenţe fizice fără arme A01
persoană Violenţe fizice cu arme(albe, de foc etc.) A02
Insulte A03
Ameninţări A04
Hărţuiri A05
Intimidări A06
Şantaj A07
Violenţe fizice cu caracter sexual A08
Viol A09
B.Atentat la Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii B01
securitatea Tentativă de incendiu B02
unităţii Port armă B03
şcolare Alarmă falsă B04
C. Atentat la Furt sau tentativă de furt C01
bunuri Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor C02
Distrugerea bunurilor şcolii C03
Incendii C04
D. Alte fapte Consum de stupefiante D01
de violenţă Consum de alte substanţe interzise (alcool, ţigări etc) D02
sau atentate
Trafic cu stupefiante D03
la securitate
Trafic cu alte substanţe interzise D04
Tentative de suicid D05
Suicid D06
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI MINISTERUL EDUCAŢIEI


ŞI INTERNELOR CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN PRAHOVA JUDEŢEAN PRAHOVA
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
SECŢIA 4 POLIŢIE SUD “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI
COMPARTIMENT POLIŢIE PROXIMITATE Nr. ________ din _________

PROTOCOL DE COOPERARE
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi a comiterii de fapte antisociale
în incinta şi în zona adiacentă unităţii şcolare

Încheiat între Secţia de Poliţie nr. 4 Sud, cu sediul în Ploieşti, Strada Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A,
judeţul Prahova, şi Şcoala cu clasele I-VII “Rareş Vodă”, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicul Boldur nr. 3,
judeţul Prahova.
Având în vedere activităţile comune desfăşurate de către cele două instituţii pe linia prevenirii şi
combaterii violenţei în mediul şcolar şi a faptelor antisociale comise de minori, prevenirea victimizării celor
care fac parte din această categorie socială, pentru eficientizarea activităţilor se impune incheierea unui plan
de cooperare, având în vedere prevederile Ordinului comun al M.A.I. – M.E.C.T.S. nr. 349/20.11.2002
(5016/16.11.2002), Ordinul Prefectului judeţului Prahova nr. 753/19.12.2005, Regulamentului Cadru privind
activităţile de ordine publică şi creşterea siguranţei civice al şcolii şi Legea nr. 272/21.06.2004 privind
protectia şi promovarea drepturilor copilului.

1. SCOP
Desfăşurarea de activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, pentru
prevenirea victimizării elevilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni şi contravenţii.

2. OBIECTIVE
- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot exercita asupra elevilor
sau personalului didactic;
- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot manifesta între elevi, în
relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice cât şi a formelor de violenţă manifestate de părinţi în şcoală;
- prevenirea faptelor antisociale comise de minori;
- prevenirea victimizării acestei categorii sociale;
- participarea la lecţii deschise, prelegeri, seminarii, ateliere de lucru, ore de consiliere şi orientare, ocazii
cu care vor fi prezentate unele teme educative;
- prevenirea consumului de tutun, alcool şi a traficului illicit de droguri;
- formarea unei concepţii sănătoase despre familie, şcoală şi societate;
- prezentarea instituţiilor sociale, a legislaţiei şi a unui mod normal de comportare în societate.

3. GRUPURI ŢINTĂ
A. Elevii claselor I-VIII din cadrul instituţiei de învăţământ;
B. Părinţii acestor elevi şi în special părinţii elevilor problemă;
C. Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ şi în special profesorii diriginţi şi conducerea şcolii.

4. OBLIGAŢII CE REVIN PĂRŢILOR

A. POLIŢIA
- să ţină permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilul Comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
- să participe la orele de consiliere şi orientare şi la şedinţele cu părinţii şi să prezinte materiale cu caracter
preventive educativ;
- să intervină la solicitarea factorilor de decizie;
- să ia măsurile legate faţă de cei care încalcă normele de convieţuire socială;
- să consilieze potenţialele victime din rândul elevilor;
- să consilieze elevii cu comportament deviant, datorită anturajului sau mediului familial, şi elevii
predispuşi la abandonul scolar;
- să constituie grupe de sprijin formate din cadre didactice şi elevi din anul terminal;
- să instruiască elevii în vederea sesizării oricăror fapte de natură să aducă atingere normelor de convieţuire
socială.

B. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- să sesizeze de îndată poliţiştii de proximitate cu privire la abaterile comise de elevi;
- să informeze poliţia cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, contravenţională sau intenţia de
săvârşire a unor asemenea fapte de către elevi sau de catre elevi împreună cu persoane din afara unităţii
de învăţământ;
- să nu tolereze actele de indisciplină, comportamentul indecent faţă de personalul didactic şi nedidactic şi
faţă de colegi şi să sesizeze instituţiile abilitate, în funcţie de natura acestor acte sau să ia măsuri proprii,
conform competenţelor conferite de lege;
- organizarea de întâlniri cu elevii, participări la orele de consiliere şi orientare unde se vor susţine de către
poliţiştii de proximitate teme preventive;

5. ALTE PREVEDERI
Locul de desfăşurare a activităţilor va fi în general la sediul unităţii de învăţământ.
Se vor întocmi pliante şi broşuri educative, cu sprijinul ambelor instituţii.
Activităţile se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este necesar.
Din partea Secţiei de Poliţie nr. 4 Sud, de îndeplinirea prezentului Plan de Cooperare vor răspunde
poliţiştii de proximitate în a căror zonă de competenţă se află unitatea de învăţământ :
- Ag. Şef principal
- Ag. Şef principal
Din partea unităţii de învăţământ răspunderea revine conducerii şcolii reprezentată de domnul
director şi doamnei prof., responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
La activităţi vor participa profesorii diriginţi şi învăţătorii.
Durata planului de cooperare va fi până la încheierea anului şcolar 2015-2016, începând de la
semnarea de către ambele părţi.
Prezentul plan va fi completat ori de cate ori este nevoie, putând fi reinnoit de comun acord, fiind
întocmit în două exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare din cele două părţi semnatare.

ŞEF SECŢIA 4 POLITIE ŞEF COMISIE PT. PREVENIREA ŞI


Subcomisar de politie COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prof.

DIRECTOR
Prof.
CHESTIONAR
Acest chestionar se adreseaza elevilor in scopul identificarii formelor de agresivitate in scoala, a cauzelor care o
determina si a masurilor ce se pot lua.
Te rugam sa completezi cu maxima sinceritate acest chestionar. Raspunsurile tale vor fi confidentiale si ne vor ajuta in
elaborarea unui program de prevenire si combatere a agresivitatii in scoala.
La intrebarile cu semnul “M”, puteti alege mai multe variante de raspuns.
1. Prin “agresivitate” intelegi:
a) menintari/ intimidari;
b) loviri; (M)
c) injurii;
d) altceva si anume
_________________________________________________________________________________
2. Exista manifestari agresive in scoala ta?
a) foarte des;
b) Des;
c) Uneori;
d) Deloc.
Pentru cei care au dat raspunsul “deloc” , urmatoarea intrebare este cea cu nr. 5.
3. Aceste situatii apar cel mai frecvent intre:
a) elevi;
b) elevi si profesori;
c) elevi si persoane din afara scolii;
d) parinti si profesori.

4. Tipurile de agresivitate pe care le observati se manifesta:


a) in orele de curs;
b) in timpul pauzelor;
c) in afara programului scolar.

5. Ai fost victima vreunui comportament agresiv?


a) DA
b) NU
Daca raspunsul la aceata intrebare a fost “NU”, urmatoarea intrebare este cea cu nr. 7.
6. Cun ai reactionat in aceasta situatie?
a) am raspuns cu agresivitate;
b) am reclamat faptul;
c) altfel, si anume
_________________________________________________________________________________________________
7. Daca ai asista la un act de agresiune, cum ai reactiona?
a) as incerca sa aplanez situatia;
b) m-as implica de o parte sau de alta;
c) nu m-as implica;
d) as anunta un cadru didactic

8. La cine ai apela daca ai fi agresat fizic in incinta scolii?


a) parinti;
b) profesori;
c) conducerea scolii;
d) alte persoane, si anume
_________________________________________________________________________________
9. Prin agresivitate se dobandeste:
a) autoritate;
b) admiratie;
c) respingere;
d) altele, si anume
________________________________________________________________________________________

10. Cauzele agresivitatii sunt:


a) neintelegeri cu colegii;
b) influenta anturajului;
c) relatii conflictuale in familie; (M)
d) dorinta de a se impune;
e) influenta mass-media (TV, internet, reviste, etc.)
f) altele, si anume
_______________________________________________________________________________________

11. Preocuparea ta principala in timpul liber este:


a) televizorul;
b) computerul;
c) lectura;
d) sportul;
e) altele, si anume
_______________________________________________________________________________________

12. Ai imitat scene de agredivitate?


a) DA
b) NU

13. Daca da, de unde te-ai inspirat?


a) TV;
b) internet;
c) familie;
d) scoala; anturaj;
e) altele, si anume
______________________________________________________________________________________

14. In general, cand nu-ti convine ceva la scoala, cum reationezi?


a) exprimandu-ti punctul de vedere cu calm;
b) ridicand tonul pentru a-ti impune opinia;
c) devenind violent;
d) abandonand sarcinile fara nici o explicatie;
e) altfel, si anume
_______________________________________________________________________________________

15. Ce anume te poate face sa-ti pierzi controlul?


a) jignirile unui coleg;
b) bataile de la parinti;
c) amenintarile unui profesor;
d) o evaluare incorecta;
e) altceva, si anume
_____________________________________________________________________________________

16. Ce anume te retine sa actionezi agresiv?


a) bunul simt/ educatia;
b) teama de urmari la nivelul scolii;
c) pedeapsa din partea parintilor;
d) nimic
17. Cum crezi ca pot fi prevenite manifestarile agresive?
a) discutii la ora de dirigentie;
b) mai multe activitati extrascolare;
c) supraveghere mai atenta din partea profesorilor;
d) discutii cu psihologul/ consilierul scolar;
e) Implicarea politistului de proximitate;
f) altfel, si anume
______________________________________________________________________________________
18. Ce masuri concrete s-au luat in scoala ta pentru diminuarea nivelului agresivitatii?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
19. Ce masuri propui tu pentru prevenirea si combatere agresivitatii in scoala ta?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

20.Te simti in siguranta in scoala?


a) DA
b) NU

NUMELE SI PRENUMELE:___________________________________________________
VARSTA: ___________
CLASA: _____________
TIPUL DE FAMILIE: (legal constituita, monoparentala, etc.) _____________________________________________
COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR

actele de violenţă înregistrate


situaţia şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de evenimente
modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi condiţiile care au generat sau
favorizat astfel de fapte
măsurile de securitate adoptate de conducerea unităţii de învăţământ