Sunteți pe pagina 1din 1

Archetypal Characters -- The eight simple Overall Characters that can be employed in a Caracterele arhetipale - Cele opt caractere

opt caractere simple, care pot fi folosite în argumentele


story's thematic arguments -- Of all the ways the 64 Overall Character elements of Dramatica tematice ale unei povești - Din toate modurile în care ar putea fi grupate cele 64 de elemente
might be grouped, there is one arrangement that is akin to an alignment of the planets. When ale caracterului general al Dramatica, există un aranjament asemănător unei alinieri a
all elements from one "family" of like elements are placed in each character, eight Archetypal planetelor. Atunci când toate elementele dintr-o "familie" de elemente similare sunt plasate în
Characters are created. They are Archetypal because their homogeneous nature accommodates fiecare caracter, sunt create opt caractere arhetipale. Acestea sunt arhetipale, deoarece natura
all levels a character must have to be fully dimensional, yet line up by content so well there is lor omogenă acoperă toate nivelele, un caracter trebuie să fie pe deplin dimensional, dar să se
little internal dissonance. Archetypal Characters are useful in stories that seek to concentrate potrivească atât de bine în conținut, încât să nu existe nicio mică disonanță internă. Caracterele
on plot, action, or external themes. This is because they do not "get in the way" or clutter the arhetipale sunt utile în povestirile care încearcă să se concentreze pe teme de complot, acțiune
Author's purpose. However, because they are so predictable, Archetypal Characters are not sau teme exterioare. Acest lucru se datorează faptului că ele nu au același sens sau nu sunt în
easily used to explore the human psyche and are most readily employed in stories designed conflict cu scopul autorului. Cu toate acestea, deoarece sunt atât de previzibile, caracterele
more for entertainment than message. arhetipale nu sunt ușor de folosit pentru a explora psihicul uman și sunt foarte ușor folosite în
povești concepute mai mult pentru divertisment decât pentru mesaj.
Protagonist -- [Archetype] -- An Archetypal Character who represents the qualities of Pursuit Protagonist - [Arhetip] - Un personaj arhetipal care reprezintă calitățile de urmărire și luarea
and Consider -- An Overall Story Character charged with the responsibility of pursuing a în considerare - Un caracter al întregii povești, însărcinat cu responsabilitatea de a căuta o
solution to the story's Overall (Objective) problem. An Overall (Objective) problem does not soluție la problema generală (Obiectiv) a povestirii. O problemă globală (obiectivă) nu
mean it can't be personal. Rather, it means that all of the dramatically functioning characters in înseamnă că nu poate fi personală. Mai degrabă, înseamnă că toate personajele dramatice care
the story are concerned about the outcome. The true Archetypal Protagonist pursues the funcționează în poveste sunt îngrijorate de rezultat. Adevăratul Protagonist Arhetipal
solution against the Antagonist. In other stories a close cousin of the Protagonist shares all the urmărește soluția împotriva Antagonistului. În alte povești, un văr apropiat al protagonistului
same elements except he tries to avoid the Antagonist's plan. For the Pursuing Protagonist the împărtășește toate aceleași elemente, cu excepția faptului că încearcă să evite planul
goal is to cause something. For the Avoiding "Protagonist" the goal is to prevent something. antagonistului. Pentru Protagonistul care caută, obiectivul este de a provoca ceva. Pentru
"Protagonistul" care evită, scopul este de a preveni ceva.
Antagonist -- [Archetype] -- An archetypal character who is in every way opposed to the Antagonist - [Arhetip] - Un personaj arhetipal care se opune în orice mod protagonistului -
Protagonist -- Antagonist and Protagonist are diametrically opposed. What the Protagonist antagonistul și protagonistul sunt diametral opuși. Ceea ce urmărește protagonistul,
pursues, the Antagonist seeks to avoid or prevent. Together, Antagonist and Protagonist form a antagonistul încearcă să evite sau să prevină. Împreună, antagonistul și protagonistul formează
Dynamic Pair centered around the story's Goal. In order for one to succeed the other MUST o pereche dinamică axată pe obiectivul poveștii. Pentru a reuși unul dintre ei, celălalt
fail. TREBUIE să nu reușească.
Contagonist -- [Archetype] -- An Archetype representing the motivations of temptation and Contagonist (tutore, paznic, superior, protector)- [Arhetip] - Arhetip care reprezintă
hinder -- A concept unique to Dramatica, the Contagonist is the character that balances the motivațiile pentru a ispiti și pentru a împiedica/încurca - Un concept unic pentru Dramatica,
Guardian. If Protagonist and Antagonist can archetypically be thought of as "Good" versus Contagonistul este caracterul care echilibrează Gardianul. Dacă protagonistul și antagonistul
"Evil," the Contagonist is "Temptation" to the Guardian's "Conscience." Because the ar putea fi gândite arhetipic ca fiind "bun" față de "rău", Contagonistul este "ispită" față de
Contagonist has a negative effect upon the Protagonist's quest, it is often mistakenly thought to "conștiința" tutorelui. Deoarece Contagonistul are un efect negativ asupra căutării
be the Antagonist. In truth, the Contagonist only serves to hinder the Protagonist in his quest, Protagonistului, este de multe ori socotit ca fiind Antagonistul. Într-adevăr, Contagonistul
throwing obstacles in front of his as an excuse to lure him away from the road he must take in servește numai pentru a împiedica Protagonistul în căutarea lui, aruncând obstacole în fața lui
order to achieve success. The Antagonist is a completely different character, diametrically ca o scuză pentru a-l atrage departe de drumul pe care trebuie să-l ia pentru a obține succesul.
opposed to the Protagonist's successful achievement of the goal Antagonistul este un personaj complet diferit, diametral opus atingerii cu succes a obiectivului
Protagonistului.
Guardian -- [Archetype] -- An archetype that represents the motivations of Conscience and Guardian - [Arhetip] - Un arhetip care întruchipează motivațiile Conștiinței și Ajutorului -
Help -- This Archetypal character acts as teacher/helper to the Protagonist. As Conscience, he Acest personaj arhetipal acționează ca un învățător / ajutor pentru Protagonist. În postura de
provides the audience with the story's assessment of what is good and bad in the world it Conștiință, el oferă audienței evaluarea povestirii cu privire la ce este bun și rău în lumea pe
describes. In his Dynamic Pair relationship, the Guardian counterbalances the efforts of the care o descrie. În relația sa dinamică, Gardianul contrabalansează eforturile Contagonistului de
Contagonist to hinder progress and tempt the Protagonist from the proper path. Since, a împiedica progresul și de a ispiti Protagonistul de calea cea bună. Întrucât, în conformitate
according to Archetypal convention, the Protagonist must ultimately face the Antagonist cu convenția arhetipală, Protagonistul trebuie să se confrunte în cele din urmă cu Antagonistul
without assistance, both the Guardian and Contagonist must be dramatically nullified before fără sprijin, atât Guardianul cât și Contagonistul trebuie să fie anulate, dramatic vorbind,
the climax of the story so that they cannot interfere. This often occurs as a separate înainte de punctul culminant al povestirii, astfel încât să nu poată interveni. Aceasta se
confrontation between them, just prior to the Protagonist meeting the Antagonist, or it may întâmplă adesea ca o confruntare separată între ei, chiar înainte ca protagonistul să se
occur concurrently, but concludes before the actual climax of the story is reached. întâlnească cu Antagonistul, sau poate să apară simultan, dar se încheie înainte de atingerea
punctului culminant al povestirii.
Emotion -- [Archetype] -- An Archetype who represents the motivations of Feeling and Emoția - Arhetipul - Un arhetip care întruchipează motivațiile de simțire și lipsă de control -
Uncontrolled -- The Emotional Archetypal Character reacts passionately to turns of events Caracterele arhetipale emoționale reacționează pasionat la transformările evenimentelor fără a
without considering the consequences or best course to achieve his purpose. Frequently lua în considerare consecințele sau cel mai bun curs pentru a-și atinge scopul. Frecvent
portrayed as a "screamer" or "big dumb ox" this character is really not stupid. He actually portretizat ca "screamer" sau "mare mut" acest personaj nu este cu adevărat tâmpit. El
represents feeling and frenzy. So his nature is to feel deeply about issues but be unable to reprezintă de fapt simțire și nebunie, înverșunare. Deci, natura lui este să simtă adânc în
focus that heartfelt intensity in any useful direction. Rather, he tends to go off the deep end legătură cu problemele, dar să nu poată concentra această intensitate inimii în nici o direcție
and thrash out aimlessly, frequently to the detriment of himself and those around them. Such a utilă. Mai degrabă, el tinde să se ducă la capătul cel mai profund și să treacă fără rost, frecvent
character can prove to be a Trojan horse by storytelling him into the enemy's camp where he în detrimentul lui și al celor din jurul lui. Un astfel de personaj se poate dovedi a fi un cal
will almost certainly wreak havoc. troian prin povestirea lui în tabăra inamicului, unde aproape sigur va face rău.
Reason -- [Archetype] -- An Archetypal Character who represents the qualities of Logic and Motivul - [Arhetipul] - Un caracter arhetipal care întruchipează calitățile logicii și controlului
Control -- The Reason Archetypal Character evaluates and acts solely on the basis of calm - Argumentul arhetipal al caracterului rațiunii evaluează și acționează exclusiv pe baza unei
logic, never becoming enraged, passionate or emotionally involved in a decision. Although logici calme, fără a deveni niciodată enervat, pasionat sau implicat emoțional într-o decizie.
common in simple stories, the Reason character is hard to empathize with. As a result, it is one Deși comun în povestiri simple, caracterul Rațiunii este greu de înțeles. Ca urmare, este unul
of the characters most often altered slightly from its archetypal arrangement to provide more dintre personajele cel mai des ușor modificat de la înțelesul său arhetipal pentru a obține un
potential for empathy from the audience. A frequent choice is to swap the trait of calm with potențial mai mare de empatie de la spectatori. O alegere frecventă este aceea de a schimba
the Emotional character's trait of uncontrolled. The result is that both characters become more trăsătura de calm cu trăsătura caracterului emoțional de necontrolat. Rezultatul este că ambele
interesting, the Reason character being both logical and frenetic, the Emotional character personaje devin mai interesante, caracterul Rațiunii fiind atât logic, cât și frenetic, caracterul
being highly passionate yet in control. emoțional fiind foarte pasionat, dar încă în control.
Sidekick -- [Archetype] -- An Archetypal Character who represents the qualities of Faith and Sidekick - [Arhetip] - Un personaj arhetip care reprezintă calitățile credinței și sprijinului -
Support -- The Sidekick is the absolutely faithful and supportive member of the Archetypal Sidekick este un membru absolut credincios și de susținere a setului de caractere arhetipale.
character set. Although frequently attached to the Protagonist, the Sidekick is identified by Deși, adesea, anexat protagonistului, Sidekick este identificat prin calitățile sale, nu de cel
what his qualities are, not by who he is working for. In fact, the Sidekick might be attached to pentru care lucrează. De fapt, Sidekick ar putea fi anexat Antagonistului sau, dacă nu,
the Antagonist or not attached at all. His function is to represent the qualities of faith and nimănui. Funcția sa este reprezentarea calităților credinței și a sprijinului, nu pentru a fi în
support, not specifically to be in service of any other character. However, if the Sidekick is slujba vreunui alt personaj. Cu toate acestea, dacă Sidekick este legat de protagonist, el poate
bound to the Protagonist, he can be effectively used to mirror the Author's feelings about the fi folosit în mod eficient pentru a reflecta sentimentele autorului cu privire la comportamentul
conduct of the Protagonist. Moving scenes can be created by a misguided Protagonist actually protagonistului. Scenele de mișcare pot fi create de un Protagonist îndrumat greșit, care, în
alienating the faithful, supportive Sidekick. Although the Sidekick would never turn against realitate, îl înstrăinează pe Sidekickul credincios și susținător. Deși Sidekick nu se va întoarce
the Protagonist, he can turn away from him, leaving rather that being a party to something he niciodată împotriva Protagonistului, el se poate întoarce de la el, acceptând mai degrabă să fie
finds immoral or disappointing. complicele cuiva pe care îl găsește imoral sau dezamăgitor.
Skeptic -- [Archetype] -- An Archetypal Character possessing the qualities of disbelief and Sceptic - [Arhetip] - Un personaj arhetip care posedă calitățile de neîncredere și împotrivire -
oppose -- If a Sidekick is a cheer leader, a Skeptic is a heckler. The Skeptic still wants to see Dacă un Sidekick este un lider încurajator, un Skeptic este un neîncrezător. Skepticul dorește
its team win, but doesn't think it can and is sure this is because the team members are going să-și vadă echipa câștigătoare, dar nu crede că poate și este sigur că acest lucru se datorează
about it all wrong. Therefore, the Skeptic exhibits disbelief and opposes all efforts. Of course, faptului că membrii echipei vor face totul greșit. Prin urmare, Skepticul manifestă neîncredere
when the team really is misguided, the Skeptic is in fact right on track. As with all Overall și se opune tuturor eforturilor. Desigur, atunci când echipa este într-adevăr greșită, Skepticul
Story Archetypes, the Skeptic applies its outlook to hero and villain alike. In other words, the este de fapt pe drumul cel bun. Ca și în cazul tuturor arhetipurilor poveștii în general, Skeptic
qualities of disbelief and oppose describe the nature of the Skeptic - not just its opinion about își aplică perspectiva asupra eroului și a personajului negativ. Cu alte cuvinte, calitățile de
a particular issue. So, the Skeptic also doubts the bad guys are as powerful (or bad) as they are neîncredere și de opoziție descriu natura Skepticului - nu doar opinia sa despre o anumită
said to be, and opposes them as well. One purpose of stories is to illustrate how well different problemă. Deci, Skeptic, de asemenea, se îndoiește că băieții răi sunt la fel de puternici (sau
personality types fare in the effort to solve a particular kind of problem. Archetypal Characters răi) cum se spune că sunt, și li se opune și lor. Un scop al povestirilor este să ilustreze cât de
represent the most broad categories into which personality types might be categorized. The bine se potrivesc diferitele tipuri de personalități în efortul de a rezolva un anumit tip de
Skeptic provides the opportunity to explore how well a doubter and naysayer does in resolving problemă. Caracterele arhetipale reprezintă cele mai largi categorii în care pot fi clasificate
the story's troubles. tipurile de personalitate. Skepticul oferă oportunitatea de a explora cât de bine un om care se
îndoiește și procedează cum nu trebuie în rezolvarea problemelor legate de poveste.