Sunteți pe pagina 1din 26

An școlar: 2017 – Manualul utilizat: Limba și literatura

2018 română. Manual pentru clasa a IV-a,


Unitatea de învățământ: autori: Alina Radu, Roxana Jeler / Editura Art, PROIECTAR
………………………
…………………………………………
Profesor:
Aria
Bucureşti, 2016
Auxiliar recomandat: Limba și literatura
EA PE
curriculară: Limbă şi comunicare română. Caiet de lucru pentru clasa a UNITĂŢI
Clasa: a IV-a, Semestrul al II-lea, autori: Alina Radu,
IV-a Roxana Jeler / Editura Art, Bucureşti, 2016 DE
Disciplina de învățământ: Limba şi
literatura română
Nr. de ore pe săptămână: 5
ÎNVĂŢARE
Semestrul al II-lea: 17
săptămâni Semestrul al II-
Capitolul al VI-lea lea
Unitatea de învățare: SUNTEM BINE INFORMAȚI (textul nonliterar)
Număr de ore alocat: 20 ore
NR. NR.
DETALIERI DE C.S. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURS EVALUARE OBS.
CRT OR
CONȚINUT E
. E

1
1. Pinguinii (lectură) 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând 3 resurse materiale: - frontală
- Textul nonliterar 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul de - formativă
– text de informare 1.4. punctuaţie; lucru al manualului,
(1) 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fişe de lucru, Observare
2.4. fragmente); videoproiector, a
3.1. - explicarea sensului cuvântului calculator/ tabletă, sistematic
3.2. pornind de la context; DEX, ă: probe
orale, fişe
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri Dicționar de
de lucru,
3.4. proprii; sinonime, Dicționar teme pt.
3.6. - completarea unor enunţuri lacunare; de antonime, acasă
- exerciții de delimitare a unui text în carton, foarfecă,
secvențe logice; lipici, culori (pentru Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire realizarea afişelor/ portofoli
selectivă posterelor/ u
pentru identificarea ideilor principale; organizatorilor grafici)
- exerciţii de ordonare a ideilor resurse
principale din textul citit; procedurale:
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; observarea
- exerciții de transcriere selectivă; dirijată,
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce conversaţia,
vizează informaţiile esenţiale sau de explicaţia,

2
- concursuri pe echipe pentru forme de
rezolvarea unor sarcini simple/itemi organizare a
cu alegere multiplă; colectivului:
- activități de grup cu angajarea verbală activitate
a tuturor membrilor; frontală,
- exprimarea propriilor activitate în
opinii; echipă, activitate
- exerciții de comparare a două în perechi,
texte literar/ nonliterar pentru a activitate
2. - Textul 1.3. identifica asemănările
- exerciții de şi deosebirile
recunoaştere a 2 individuală
resurse materiale: - frontală
nonliterar – text 1.4. caracteristicilor textelor nonliterare; manual, caietul de - formativă
de informare (1) 2.3. - redactarea unor scurte texte nonliterare lucru al manualului,
(redactare) 2.4. după fişe de lucru, Observare
3.4. model videoproiector, a
3.2. ; calculator/ tabletă, sistematic
3.3. ă: probe
- recunoaşterea părților unei text DEX, Dicționar
3.4. orale, fişe
4.1. nonliterar; de sinonime,
de lucru,
4.5. - redactarea unor scurte articole cu Dicționar de teme pt.
introducere/ antonime, carton, acasă
sfârşit foarfecă, lipici, culori
dat; (pentru realizarea
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în organizatorilor grafici)
perechi sau resurse
în grupe mici de procedurale:
lucru; observarea
- selectarea adecvată a cuvintelor dirijată,
într-un text propriu; conversaţia,
- redactarea textelor nonliterare explicaţia,
respectând aşezarea corectă a textului în învăţarea prin
pagină, plasarea corectă a alineatelor şi a descoperire, jocul
titlului, aprecierea corectă a spaţiului didactic, munca
dintre cuvinte; independentă
3. Pronumele personal 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a 2 resurse - frontală
- Persoanele 3.4. pronumelor personale; materiale: manual, - formativă
pronumelui 3.5. - selectarea pronumelor personale dintr- caietul elevului, fişe
personal un text; de lucru
- Formele 4.1. - exerciții de intuire a numărului, resurse Observare
pronumelui persoanei şi genului (la pers. a III-a) procedurale: a
personal pronumelor personale; observarea sistematic
- exerciții de completare a informației dirijată, ă: probe
despre clasele morfologice ale conversaţia, orale, fişe
pronumelor personale; explicaţia, de lucru,
- exerciții de transformare a învăţarea prin teme pt.
acasă
substantivelor în pronume personale, descoperire, jocul
în funcție de număr şi gen; didactic, munca
- exerciții de identificare a independentă
diferitelor forme forme de
(accentuate/neaccentuate) ale organizare a
4. Fructele, un 1.1. pronumelui
- exerciţii depersonal.
citire a textelor, respectând 3 colectivului:
resurse - frontală
aliat prețios 1.2. intonaţia impusă de semnele de materiale: manual, - formativă
(lectură), de 1.4. punctuaţie; caietul de lucru al
Miruna 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe elevului, fişe de Observare
Ștefănescu 2.4. fragmente); lucru, a
- Textul nonliterar 3.1. - explicarea sensului cuvântului videoproiector, sistematic
– text de 3.2. pornind de la context; calculator/ ă: probe
orale, fişe
informare (2) 3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri tabletă, DEX,
de lucru,
3.4. proprii; Dicționar de teme pt.
3.6. - completarea unor enunţuri lacunare; sinonime, acasă
- exerciții de delimitare a unui text în Dicționar de
secvențe logice; antonime, carton, Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire foarfecă, lipici, portofoli
selectivă culori u
pentru identificarea ideilor principale; (pentru realizarea
- exerciţii de ordonare a ideilor afişelor/
principale din textul citit; posterelor/organizator
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; ilor grafici)
- exerciții de transcriere selectivă; resurse
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce procedurale:
vizează informaţiile esenţiale sau de observarea
detaliu desprinse din textul citit; dirijată,
- formularea unor predicții, pe conversaţia,
- activități de grup cu angajarea verbală activitate individuală
a tuturor membrilor;
- exprimarea propriilor opinii;
- exerciții de comparare a două
texte literar/ nonliterar de a
identifica asemănările şi deosebirile
dintre acestea;
5. Textul 1.3. -- exerciții
exerciții de
de argumentare
recunoaştere aa unei păreri. 2 resurse materiale: - frontală
nonliterar – text 1.4. caracteristicilor textelor nonliterare; manual, caietul de - formativă
de informare (2) 2.3. - redactarea unor scurte texte nonliterare lucru al manualului,
(redactare) 2.4. după fişe de lucru, Observare
3.4. model; videoproiector, a
3.2. - recunoaşterea părților unei text calculator/ tabletă, sistematic
3.3. ă: probe
nonliterar; DEX, Dicționar
3.4. orale, fişe
4.1. - redactarea unor texte de sinonime, Dicționar
de lucru,
4.5. nonliterare prin completarea de antonime, carton, teme pt.
unor enunțuri lacunare; foarfecă, lipici, culori acasă
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în (pentru realiza- rea
perechi sau organizatorilor grafici)
în grupe mici de lucru; resurse
- selectarea adecvată a cuvintelor procedurale:
într-un text propriu; observarea dirijată,
- redactarea textelor nonliterare conversaţia,
respectând aşezarea corectă a textului în explicaţia,
pagină, plasarea corectă a alineatelor şi a învăţarea prin
titlului, aprecierea corectă a spaţiului descoperire, jocul
dintre cuvinte; didactic, munca
- analiza textelor redactate după criterii independentă
date; forme de
6. Pronumele personal 1.3. - exerciții de intuire a numărului, 2 resurse materiale: -
- Scrierea corectă 3.4. persoanei şi genului (la pers. a III-a) manual, caietul de frontală
a pronumelor 3.5. pronumelor personale; lucru al manualului, -
personale 4.1. - exerciții de completare a informației fişe de lucru resurse formativ
despre clasele morfologice ale procedurale: ă
pronumelor personale; observarea dirijată,
- exerciții de transformarea conversaţia, Observare
- exerciții de identificare a formelor învăţarea prin fişe de
neaccentuate ale pronumelui personal descoperire, jocul lucru,
legate prin cratima de alta parte de didactic, munca teme pt.
vorbire; independentă acasă
- exerciții de identificare şi corectare a forme de
greşelilor de scriere dintr-un text/enunț organizare a
dat; colectivului:
- discutarea greşelilor de ortografie; activitate
- exerciții de pronunțare şi scriere frontală,
7. Recapitulare 1.1. corecta a de
- exerciţii pronumelor: eu, el, ea,
citire a textelor, respectând 4 activitate
resurse în - frontală
1.2. intonaţia impusă de semnele de materiale: - formativă
1.3. punctuaţie; text-suport
1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe Muzeul Observare
1.5. fragmente); copilăriei, a
2.3. - explicarea sensului cuvântului manual, caietul sistematic
2.4. pornind de la context; elevului, fişe de ă: probe
orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri lucru
de lucru,
3.1. proprii; resurse teme pt.
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare; procedurale: acasă
3.3. - exerciţii de delimitare a unui text în observarea
3.4. secvențe logice; dirijată,
3.5. - exerciţii de citire explicativă şi de citire conversaţia,
3.6. selectivă explicaţia, jocul
4.1. pentru identificarea ideilor principale; didactic, munca
4.5. - exerciţii de ordonare a ideilor independentă
principale din textul citit; forme de
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; organizare a
- exerciții de transcriere selectivă; colectivului:
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce activitate
vizează informaţiile esenţiale sau de frontală,
detaliu desprinse din textul citit; activitate în
- formularea unor predicții, pe echipă, activitate
baza unor fragmente de text; în perechi,
- activități de grup cu angajarea verbală activitate
a tuturor membrilor exprimarea individuală
propriilor opinii;
- exerciții de argumentare a unei păreri;
- exerciții de recunoaştere a
caracteristicilor textelor nonliterare;
- redactarea unor scurte texte nonliterare
după
model;
- exerciții de intuire a numărului,
persoanei şi genului (la pers. a III-a)
pronumelor personale;
- exerciții de completare a informației
despre clasele morfologice ale
pronumelor personale;
- exerciții de transformare a
substantivelor în pronume personale,
în funcție de număr şi gen;
- exerciții de identificare a formelor
neaccentuate ale pronumelui personal
legate prin cratimă de ală parte de
8. Evaluare sumativă *1.1 - administrarea probei de evaluare 2 resurse materiale: - sumativă
Ameliorare/Dezvolta ... sumativă; proba de evaluare - scrisă
re 4.5 - exerciţii aplicative create de scrisă, manual,
. învăţător pentru recuperarea caietul elevului, fişe
lacunelor constatate; de lucru
- exerciţii de dezvoltare. resurse
procedurale:
munca
*Competențele specifice prezente în rubrica de recapitulare. independentă,
Capitolul al VII-lea
Unitatea de învățare: GATA DE AVENTURĂ (textul narativ)
Număr de ore alocat: 20 ore
NR. NR.
DETALIERI DE C.S. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURS EVALUARE OBS.
CRT OR
CONȚINUT E
. 1. Cipi, acest pitic 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând E3 resurse materiale: - frontală
uriaș, de Fodor 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul de - formativă
Sándor (lectură) 1.4. punctuaţie; lucru al manualului,
- Textul literar 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fişe de lucru, Observare
narativ - 2.4. fragmente); videoproiector, a
caracteristici 3.1. - explicarea sensului cuvântului calculator/ tabletă, sistematic
3.2. pornind de la context DEX, Dicționar ă: probe
orale, fişe
3.3. - integrarea cuvintelor noi in enunțuri de sinonime,
de lucru,
3.4. proprii; Dicționar de teme pt.
3.6. - completarea unor enunţuri lacunare; antonime acasă
- exerciții de delimitare a unui text în resurse
secvențe logice; procedurale: Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire observarea portofoli
selectivă dirijată, u
pentru identificarea ideilor principale; conversaţia,
- exerciţii de ordonare a ideilor explicaţia,
principale din textul citit; învăţarea prin
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; descoperire, jocul
- exerciții de transcriere selectivă; didactic, munca
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce independentă
vizează informaţiile esenţiale sau de forme de
detaliu desprinse din textul citit; organizare a
- formularea unor predicții, pe colectivului
baza unor fragmente de text; activitate
- concursuri pe echipe pentru frontală,
rezolvarea unor sarcini simple/itemi activitate în
cu alegere multiplă; echipă, activitate
- activități de grup cu angajarea verbală în perechi,
a tuturor membrilor exprimarea activitate
propriilor opinii; individuală
- exerciții de recunoaştere a
2. Textul narativ 1.3. - exerciții de recunoaştere a 2 resurse materiale: - frontală
(redactare) 1.4. caracteristicilor textelor narative; manual, caietul de - formativă
- Caracteristicile 2.3. - identificarea momentelor subiectului lucru al manualului,
textelor narative 2.4. unui text narativ; fişe de lucru, Observare
- Transformarea 3.4. - exerciții de transformare a vorbirii videoproiector, a
vorbirii directe în 3.2. directe în vorbire indirectă; calculator/ tabletă sistematic
3.3. ă: probe
vorbire indirectă - selectarea adecvată a cuvintelor resurse
3.4. orale, fişe
- Ortografie și 4.1. într-un text propriu; procedurale:
de lucru,
punctuație 4.5. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în observarea teme pt.
perechi sau dirijată, acasă
în grupe mici de lucru; conversaţia,
- analiza textelor redactate după criterii explicaţia,
date; învăţarea prin
- exprimarea propriei păreri în legătură descoperire, jocul
cu textele personale şi cu cele create de didactic, munca
colegi. independentă
forme de
organizare a
3. Verbul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a 2 resurse materiale: - frontală
- Persoanele 3.4. verbelor predicative; manual, caietul de - formativă
verbului 3.5. - selectarea verbelor predicative dintr-un lucru al manualului,
4.1. text; fişe de lucru resurse Observare
- exerciții de intuire a numărului şi a procedurale: a
persoanei verbelor predicative; observarea dirijată, sistematic
- exerciții de completare a conversaţia, ă: probe
orale, fişe
informației despre clasele explicaţia,
de lucru,
morfologice ale verbelor predicative. învăţarea prin teme pt.
descoperire, munca acasă
independentă forme
de organizare a
colectivului:
activitate
4. Povestea a doi 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând 3 resurse materiale: - frontală
pui de tigru, 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul - formativă
numiți Ninigra 1.4. punctuaţie; elevului, fişe de lucru,
și Aligru, de Nina 1.5. - exerciţii de citire selectivă videoproiector,
Cassian (lectură) (citire pe fragmente); calculator/ tabletă,
- Textul literar 2.4. - explicarea sensului cuvântului resurse Observare
narativ 3.1. pornind de la context; procedurale: a
3.2. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri observarea sistematic
3.3. proprii; dirijată, ă: probe
3.4. - completarea unor enunţuri lacunare; conversaţia, orale, fişe
3.6. - exerciţii de delimitare a unui text în explicaţia, de lucru,
secvențe logice; învăţarea prin teme pt.
acasă
- exerciţii de citire explicativă şi de citire descoperire, jocul
selectivă didactic, munca
Fișa de
pentru identificarea ideilor principale; independentă
portofoli
- exerciţii de ordonare a ideilor forme de
u
principale din textul citit; organizare a
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; colectivului:
- exerciții de transcriere selectivă; activitate
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce frontală,
vizează informaţiile esenţiale sau de activitate în
detaliu desprinse din textul citit; echipă, activitate
- formularea unor predicții, pe în perechi,
baza unor fragmente de text; activitate
- concursuri pe echipe pentru individuală
rezolvarea unor sarcini simple/itemi
cu alegere multiplă;
- activități de grup cu angajarea verbală
a tuturor membrilor;
- exprimarea propriilor opinii;
- exerciții de recunoaştere a
caracteristicilor textelor narative;
- identificarea momentelor subiectului
5. Textul narativ 1.3. unui text narativ;
- povestirea pe scurt a unei secvențe 2 resurse -
(redactare) 1.4. dintr-un text narativ; materiale: manual, frontală
- Povestirea 2.3. - redactarea planului de redactare caietul elevului, fişe -
unui 2.4. al unei compuneri narative; de lucru formativ
fragment 3.4. - redactarea unor compuneri narative (cu resurse ă
- Compunerea 3.2. dialog procedurale:
3.3. Observare
narativă între personaje), respectând observarea
3.4. a
în care se caracteristicile textului narativ; dirijată,
4.1. - selectarea adecvată a cuvintelor munca teme
4.5. într-un text propriu; independentă pt.
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în forme de acasă
perechi sau organizare a
în grupe mici de lucru; colectivului:
- redactarea unei povestiri/compuneri activitate
narative respectând aşezarea corectă frontală,
a textului în activitate în
pagină, plasarea corectă a alineatelor şi perechi,
a titlului, aprecierea corectă a spaţiului activitate
dintre cuvinte şi regulile de ortografie şi individuală
punctuație;
6. Verbul 1.3. -- analiza
exerciţiitextelor redactate dupăa criterii
de identificare/intuire 2 resurse - frontală
- Timpurile verbului 3.4. verbelor predicative; materiale: manual, - formativă
3.5. - selectarea verbelor predicative dintr-un caietul elevului, fişe
4.1. text; de lucru Observare
- exerciții de intuire a numărului, resurse a
persoanei şi timpurilor verbelor procedurale: sistematic
predicative; observarea dirijată, ă: probe
orale, fişe
- exerciții de completare a explicaţia, învăţarea
de lucru,
informației despre clasele prin descoperire teme pt.
morfologice ale verbelor predicative; forme de acasă
- exerciții de conjugare a verbelor în organizare a
funcție de clasele morfologice colectivului:
studiate. activitate în
7. Recapitulare 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând 4 resurse materiale: - frontală
1.2. intonaţia impusă de semnele de - text-suport - formativă
1.3. punctuaţie; Vic-pitic și-o
1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe poveste din Observare
1.5. fragmente); nimic, de a
2.3. - explicarea sensului cuvântului Victoria sistematic
2.4. pornind de la context; Pătrașcu ă: probe
orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri manual, caietul
de lucru,
3.1. proprii; elevului, fişe de teme pt.
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare; lucru acasă
- exerciţii de delimitare a unui text în resurse
3.3. pentru identificarea ideilor principale; jocul didactic,
3.4. - exerciţii de ordonare/identificare munca
3.5. a ideilor principale din textul citit; independentă
3.6. - răspunsuri la întrebări pe baza textului; forme de
4.1. - exerciții de transcriere selectivă; organizare a
4.5. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce colectivului:
vizează informaţiile esenţiale sau de activitate
detaliu desprinse din textul citit; frontală,
- formularea unor predicții, pe activitate în
baza unor fragmente de text; echipă, activitate
- activități de grup cu angajarea verbală în perechi,
a tuturor membrilor; activitate
- exprimarea propriilor opinii; individuală
- exerciții de argumentare a unei păreri;
- exerciții de recunoaştere a
caracteristicilor textelor narative;
- exerciții de transformare a vorbirii
directe în vorbire indirectă;
- povestirea pe scurt a unei secvențe
dintr-un text narativ;
- redactarea planului de redactare
al unei compuneri narative;
- redactarea unor compuneri narative (cu
dialog
între personaje), respectând
caracteristicile textului narativ;
- exerciții de intuire a numărului,
persoanei şi timpurilor verbelor
predicative;
- exerciții de completare a
informației despre clasele
morfologice ale verbelor predicative;
- exerciții de identificare şi corectare a
8. Evaluare *1.1 - administrarea probei de evaluare 2 resurse materiale: - sumativă
sumativă . sumativă; proba de evaluare - scrisă
Ameliorare/Dezvolt … - exerciţii aplicative create de învăţător scrisă,
4.5. recuperarea lacunelor constatate; manual, caietul
- exerciţii de dezvoltare. elevului, fişe de
lucru
resurse
procedurale:
munca
*Competențele specifice prezente în rubrica de recapitulare. independentă,
Capitolul al VIII-lea
Unitatea de învățare: PRIETENI PE VIAȚĂ (Personajul literar)
Număr de ore alocat: 20 ore
NR. NR.
DETALIERI DE C.S. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURS EVALUARE OBS.
CRT OR
CONȚINUT E
. 1. Pippi Șosețica 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând E3 resurse materiale: - frontală
(fragment), de 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul de - formativă
Astrid Lindgren 1.4. punctuaţie; lucru al manualului,
(lectură) 1.5. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fişe de lucru, Observare
- Personajul literar 2.4. fragmente); videoproiector, a
3.1. - explicarea sensului cuvântului calculator/ tabletă, sistematic
3.2. pornind de la context; DEX, Dicționar ă: probe
orale, fişe
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri de sinonime,
de lucru,
3.4. proprii; Dicționar de teme pt.
3.6. - completarea unor enunţuri lacunare; antonime acasă
- exerciţii de delimitare a unui text în resurse
secvențe logice; procedurale: Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire observarea portofoli
selectivă dirijată, u
pentru identificarea ideilor principale; conversaţia,
- exerciţii de ordonare a ideilor explicaţia,
principale din textul citit; învăţarea prin
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; descoperire, jocul
- exerciții de transcriere selectivă; didactic, munca
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce independentă
vizează informaţiile esenţiale sau de forme de
detaliu desprinse din textul citit; organizare a
- formularea unor predicții pe colectivului:
baza unor fragmente de text; activitate
- concursuri pe echipe pentru frontală,
rezolvarea unor sarcini simple/itemi activitate în
cu alegere multiplă; echipă, activitate
- activități de grup cu angajarea verbală în perechi,
a tuturor membrilor; activitate
- exprimarea propriilor opinii; individuală
- exerciții de recunoaştere a trăsăturilor
prezentate indirect (prin fapte şi
întâmplări);
- completarea fişelor de
identitate şi de caracterizare a
2. Descrierea tip 1.3. -personajelor
exerciții de literare;
recunoaştere a 2 resurse materiale: - frontală
portret 1.4. trăsăturilor fizice şi morale; manual, caietul - formativă
(redactare) 2.3. - exerciții de scriere creativă; elevului, fişe de lucru,
- Portretul fizic 2.4. - exerciții de redactare a unui portret videoproiector, Observare
- Ortografie și 3.4. fizic pe baza unui plan de redactare; calculator/tabletă a
punctuație 3.2. - selectarea adecvată a cuvintelor resurse sistematic
3.3. ă: probe
într-un text propriu; procedurale:
3.4. orale, fişe
4.1. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în observarea
de lucru,
4.5. perechi sau în grupe mici de lucru; dirijată, teme pt.
- analiza textelor redactate după criterii conversaţia, acasă
date; explicaţia,
- exprimarea propriei păreri în legătură învăţarea prin
cu textele personale şi cu cele create de descoperire, jocul
colegi. didactic, munca
independentă
forme de
3. Predicatul verbal 1.3. - identificarea funcției sintactice a 2 resurse - frontală
*predicatul nominal 3.4. verbelor predicative dintr-o materiale: manual, - formativă
– 3.5. propoziție; caietul elevului, fişe
parte de propoziție 4.1. - exerciţii de identificare/intuire a de lucru Observare
predicatului ca parte principală de resurse a
propoziție; procedurale: sistematic
- identificarea părții de vorbire prin observarea ă: probe
orale, fişe
care sunt exprimate predicatele; dirijată,
de lucru,
- *exerciții de identificare a predicatelor conversaţia, teme pt.
nominale explicaţia, acasă
şi a verbului copulativ a fi; învăţarea prin
- exerciții de completare a descoperire, munca
informației despre părțile de independentă forme
4. Șotia 1.1. propoziție studiate.
- exerciţii de citire a textelor, respectând 3 de organizare
resurse a
materiale: - frontală
Domnișoarei 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul - formativă
Poimâine, de punctuaţie; elevului,
Rosetti (lectură) 1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fişe de lucru, Observare
- Personajul literar 1.5. fragmente); videoproiector, a
2.4. - explicarea sensului cuvântului calculator/ tabletă, sistematic
3.1. pornind de la context; DEX ă: probe
3.2. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri resurse orale, fişe
3.3. proprii; procedurale: de lucru,
3.4. - completarea unor enunţuri lacunare; observarea teme pt.
acasă
3.6. - exerciţii de delimitare a unui text în dirijată,
secvențe logice; conversaţia,
Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire explicaţia,
portofoli
selectivă învăţarea prin
u
pentru identificarea ideilor principale; descoperire, jocul
- exerciţii de ordonare a ideilor didactic, munca
principale din textul citit; independentă
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; forme de
- exerciții de transcriere selectivă; organizare a
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce colectivului:
vizează informaţiile esenţiale sau de activitate
detaliu desprinse din textul citit; frontală,
- formularea unor predicții, pe activitate în
baza unor fragmente de text; echipă, activitate
- concursuri pe echipe pentru în perechi,
rezolvarea unor sarcini simple/itemi activitate
cu alegere multiplă; individuală
- activități de grup cu angajarea verbală
a tuturor membrilor;
- exprimarea propriilor opinii;
- exerciții de recunoaştere a trăsăturilor
fizice şi morale ale personajului literar,
prezentate direct, de către autor;
- identificarea trăsăturilor morale ale
personajelor prezentate indirect (prin
5. Descrierea tip 1.3. - exerciții de recunoaştere a 2 resurse - frontală
portret 1.4. trăsăturilor fizice şi morale; materiale: manual, - formativă
(redactare) 2.3. - exerciții de scriere creativă; caietul elevului, fişe
- Portretul moral de lucru
- Ortografie și 2.4. - exerciții de redactare a unui portret resurse Observare
punctuație 3.4. fizic şi moral pe baza unui plan de procedurale: a
3.2. redactare; observarea sistematic
3.3. - selectarea adecvată a cuvintelor dirijată, ă: probe
3.4. într-un text propriu; conversaţia, orale, fişe
4.1. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în explicaţia, de lucru,
4.5. teme pt.
perechi sau în grupe mici de lucru; învăţarea prin
acasă
- analiza textelor redactate după criterii descoperire, munca
date; independentă forme
- exprimarea propriei păreri în legătură de organizare a
6. Subiectul 1.3. cu textelede
- exerciţii personale şi cu cele create
identificare/intuire a de 2 colectivului:
resurse - frontală
- Subiectul – 3.4. subiectelor exprimate prin materiale: manual, - formativă
Parte de 3.5. substantive sau pronume personale, caietul elevului, fişe
propoziție 4.1. prin formularea de întrebări; de lucru Observare
- Subiect - formularea de propoziții în care resurse a
simplu/multiplu subiectele sunt exprimate prin procedurale: sistematic
- Acordul substantive/pronume personale; observarea dirijată, ă: probe
orale, fişe
predicatului cu - identificarea subiectelor multiple; explicaţia, învăţarea
de lucru,
subiectul - exerciții de realizare a acordului dintre prin descoperire teme pt.
subiect şi predicat; forme de acasă
- exerciții de completare a organizare a
informației despre părțile de colectivului:
7. Recapitulare 1.1. propoziție studiate;
- exerciţii de citire a textelor, respectând 4 activitate în
resurse materiale: - frontală
1.2. intonaţia impusă de semnele de text-suport - formativă
1.3. punctuaţie; Povestea lui
1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe Harap- Alb Observare
1.5. fragmente); (fragment) , de a
2.3. - explicarea sensului cuvântului Ion Creangă sistematic
2.4. pornind de la context; manual, caietul ă: probe
orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri elevului, fişe de
de lucru,
3.1. proprii; lucru teme pt.
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare; resurse acasă
3.3. - exerciţii de delimitare a unui text în procedurale:
3.4. secvențe logice; observarea
- exerciţii de citire explicativă şi de citire dirijată,
3.5. principale din textul citit; forme de
3.6. - răspunsuri la întrebări pe baza textului; organizare a
4.1. - exerciții de transcriere selectivă; colectivului:
4.5. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce activitate
vizează informaţiile esenţiale sau de frontală,
detaliu desprinse din textul citit; activitate în
- formularea unor predicții, pe echipă, activitate
baza unor fragmente de text; în perechi,
- activități de grup cu angajarea verbală activitate
a tuturor membrilor; individuală
- exprimarea propriilor opinii;
- exerciții de recunoaştere a trăsăturilor
fizice şi morale ale personajului literar,
prezentate direct, de către autor;
- identificarea trăsăturilor morale ale
personajelor prezentate indirect (prin
fapte şi întâmplări);
- completarea fişelor de
identitate şi de caracterizare ale
personajelor literare;
- realizarea planului de
redactare a unei compuneri
descriptive – tip portret;
- redactarea unor compuneri
descriptive – tip portret pe baza unui
plan de redactare;
- discutarea greşelilor de ortografie şi
punctuație;
- exerciții de recunoaştere/intuire a
părților de propoziție principale
(subiect/predicat);
- exerciții de realizare a acordului între
8. Evaluare *1.1 - administrarea probei de evaluare 2 resurse materiale: - sumativă
sumativă … sumativă proba de evaluare - orală
Ameliorare/Dezvolt 4.5 Proiect: Cu mască, fără mască! manual, caietul
are . - exerciţii aplicative create de elevului, fişe de lucru
învăţător pentru recuperarea resurse
lacunelor constatate; procedurale:
- exerciţii de dezvoltare. munca
independentă,
*Competențele specifice prezente în rubrica de recapitulare. conversaţia,
Capitolul al IX-lea
Unitatea de învățare: ORA DE POEZIE (Textul liric)
Număr de ore alocat: 15 ore
NR. NR.
DETALIERI DE C.S. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURS EVALUARE OBS.
CRT OR
CONȚINUT E
. 1. A oftat pădurea, 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând E2 resurse materiale: - frontală
de Lucia Olteanu 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul - formativă
- Poezia ca vorbire 1.4. punctuaţie; elevului, fişe de lucru,
despre sine 1.5. - explicarea sensului cuvântului videoproiector, Observare
- Descrierea de tip 2.4. pornind de la context; calculator/tabletă, a
tablou 3.1. - integrarea cuvintelor noi in enunțuri DEX, Dicționar de sistematic
3.2. sinonime, Dicționar de ă: probe
proprii;
orale, fişe
3.3. - completarea unor enunţuri lacunare; antonime, culori,
de lucru,
3.4. - exerciţii de delimitare a unui text în acuarele, pensulă, coli, teme pt.
3.6. secvențe tabloul acasă
logice; resurse
- exerciţii de citire explicativă şi de citire procedurale: Fișa de
selectivă observarea portofoli
pentru identificarea tablourilor lirice; dirijată, u
- răspunsuri la întrebări pe baza textului; conversaţia,
- exerciții de transcriere selectivă; explicaţia,
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce învăţarea prin
vizează descoperire, jocul
informaţiile esenţiale sau de detaliu didactic, munca
desprinse din independentă
textul citit; forme de
- concursuri pe echipe pentru rezolvarea organizare a
unor colectivului
sarcini simple/itemi cu alegere multiplă; activitate
- activități de grup cu angajarea verbală a frontală,
tuturor activitate în
membrilor; echipă, activitate
- exprimarea propriilor opinii; în perechi,
- exerciții de recunoaştere activitate
caracteristicilor textului individuală
2. Compunerea 1.3. - exerciții de recunoaştere a 2 resurse materiale: - frontală
descriptivă 1.4. elementelor descriptive dintr-un manual, caietul - formativă
de tip tablou 2.3. text; elevului, fişe de lucru,
(redactare) 2.4. - exerciții de scriere creativă; videoproiector, Observare
3.4. - exerciții de redactare a unei calculator/tabletă, a
3.2. compuneri descriptive de tip tablou culori, acuarele, sistematic
3.3.
pe baza unui plan de redactare; pensulă, coli - tabloul ă: probe
3.4. orale, fişe
4.1. - realizarea unui plan de resurse
de lucru,
4.5. redactare a unei compuneri procedurale: teme pt.
descriptive de tip tablou; observarea acasă
- selectarea adecvată a cuvintelor dirijată,
într-un text propriu; conversaţia,
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în explicaţia,
perechi sau învăţarea prin
în grupe mici de lucru; descoperire, jocul
- analiza textelor redactate după criterii didactic, munca
date; independentă
- exprimarea propriei păreri în legătură forme de
3. Mâța 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând 2 resurse materiale: - frontală
desenează-un 1.2. intonaţia impusă de semnele de manual, caietul - formativă
ghem, de 1.4. punctuaţie; elevului, fişe de lucru,
Marin Sorescu 1.5. - explicarea sensului cuvântului pornind de videoproiector, Observare
- Poezia ca joc de 2.4. la context; calculator/tabletă, DEX a
cuvinte 3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri resurse procedurale: sistematic
3.2. proprii; observarea dirijată, ă: probe
orale, fişe
3.3. - completarea unor enunţuri lacunare; conversaţia, explicaţia,
de lucru,
3.4. - răspunsuri la întrebări pe baza textului; învăţarea prin teme pt.
3.6. - exerciții de transcriere selectivă; descoperire, jocul acasă
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce didactic, munca
vizează informaţiile esenţiale sau de independentă forme Fișa de
detaliu desprinse din textul citit; de organizare a portofoli
- concursuri pe echipe pentru colectivului: u
rezolvarea unor sarcini simple/itemi activitate
cu alegere multiplă; frontală,
- activități de grup cu angajarea verbală activitate în
a tuturor membrilor; echipă, activitate
- exerciții de identificare a trăirilor şi
sentimentelor transmise de un text liric;
- exerciții de identificare/interpretare a
limbajului artistic (epitete, comparații,
personificări, inversiuni) folosit într-un
text liric;
4. Propozi 1.3. - exerciții de identificare/intuire a 3 resurse - frontală
ția 3.4. părților principale/secundare materiale: manual, - formativă
- Propoziția 3.5. dintr-o propoziție; caietul elevului, fişe
simplă/ 4.1. - exerciții de identificare a propozițiilor de lucru Observare
dezvolta simple/ resurse a
tă dezvoltate; procedurale: sistematic
- *Propoziția - exerciții de transformare a unei observarea dirijată, ă: probe
orale, fişe
afirmativă/ propoziții simple explicaţia, învăţarea
de lucru,
negativ într-o propoziție dezvoltată şi invers; prin descoperire teme pt.
ă - exerciții de identificare a propozițiilor forme de acasă
- afirmative/ organizare a
*Propoziția negative; colectivului
enunțiativă - exerciții de identificare a propozițiilor activitate în
5. Recapitulare 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând 4 resurse - frontală
1.2. intonaţia impusă de semnele de materiale: manual, - formativă
1.3. punctuaţie; caietul elevului, fişe
1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe de lucru Observare
1.5. fragmente); resurse a
2.3. - explicarea sensului cuvântului pornind de procedurale: sistematic
2.4. la context observarea ă: probe
orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri dirijată,
de lucru,
3.1. proprii; conversaţia, teme pt.
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare; explicaţia, jocul acasă
3.3. - exerciţii de delimitare a unui text în didactic, munca
3.4. secvențe independentă
3.5. logice; forme de
3.6. - răspunsuri la întrebări pe baza textului; organizare a
4.1. - exerciții de transcriere selectivă; colectivului:
4.5. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce activitate
vizează frontală,
liric ca vorbire despre sine;
- exerciții de identificare a trăirilor şi
sentimentelor
transmise printr-un text liric;
- exerciții de identificare/interpretare a
limbajului
artistic (epitete, comparații, personificări,
inversiuni) folosit într-un text liric;
- exerciții de argumentare a unei păreri;
- realizarea planului de redactare a unei
compuneri descriptive de tip tablou;
- redactarea unor compuneri descriptive
de tip
tablou pe baza unui plan de redactare;
- discutarea greşelilor de ortografie şi
punctuație;
- exerciții de recunoaştere/intuire a
părților
principale/secundare de propoziție;
- exerciții de identificare/intuire a părților
principale/secundare dintr-o propoziție;
- exerciții de identificare a propozițiilor
simple/
dezvoltate;
- exerciții de transformare a unei
propoziții simple
8. Evaluare *1.1 - administrarea probei de evaluare 2 resurse materiale: - sumativă
sumativă . sumativă; proba de evaluare - orală
Ameliorare/Dezvolt … Proiect: Mici copii, mari poeți manual,
are 4.5 - exerciţii aplicative create de caietul elevului, fişe de
. învăţător pentru recuperarea lucru
lacunelor constatate; resurse procedurale:
- exerciţii de dezvoltare. munca independentă,
conversaţia, explicaţia,
*Competențele specifice prezente în rubrica de recapitulare.
Capitolul al X-lea
Unitatea de învățare: ULTIMELE SCAMATORII (Recapitulare finală)
Număr de ore alocat: 10 ore
NR. NR.
DETALIERI DE C.S. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURS EVALUARE
CRT OR
CONȚINUT E
. 1. Recapitulare 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând E7 resurse materiale: - frontală
finală 1.2. intonaţia impusă de semnele de text-suport - formativă
- Lectura – 1.3. punctuaţie; Batik Scamatorul,
înțelegerea 1.4. - exerciţii de citire selectivă (citire pe de Observare
textului citit 1.5. fragmente); Florin Bican, a
- Textul literar 2.1. - explicarea sensului cuvântului manual, caietul de sistematic
(narativ/liric) 2.2. pornind de la context; lucru al manualului, ă: probe
orale, fişe
- Textul nonliterar 2.3. - integrarea cuvintelor noi in enunțuri fişe de lucru,
de lucru,
- Textul funcțional 2.4. proprii; videoproiector, teme pt.
- Semnele de 2.5. - completarea unor enunţuri lacunare; calculator/ tabletă, acasă
punctuație 3.1. - exerciţii de delimitare a unui text în DEX, Dicționar
și ortografie 3.2. secvențe logice; de sinonime, Fișa de
- Părți de vorbire/ 3.3. - exerciţii de citire explicativă şi de citire Dicționar de portofoli
propoziție 3.4. selectivă antonime, culori, u
(principale/ 3.5. pentru identificarea ideilor principale; acuarele, pensulă,
secundare) 3.6. - exerciţii de ordonare a ideilor coli
- Compunerea 4.1. principale din textul citit; resurse
4.2. - răspunsuri la întrebări pe baza textului; procedurale:
4.3. - exerciții de transcriere selectivă; observarea
4.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce dirijată,
4.5. vizează informaţiile esenţiale sau de conversaţia,
detaliu desprinse din textul citit; explicaţia,
- formularea unor predicții, pe învăţarea prin
baza unor fragmente de text; descoperire, jocul
- concursuri pe echipe pentru didactic, munca
rezolvarea unor sarcini simple/itemi independentă
cu alegere multiplă; forme de
- activități de grup cu angajarea verbală organizare a
a tuturor membrilor; colectivului:
- exprimarea propriilor opinii; activitate
- exerciții de recunoaştere a trăsăturilor frontală,
- exerciții de recunoaştere
caracteristicilor textului literar;
- exerciții de identificare/interpretare a
limbajului artistic folosit într-un text
literar;
- exerciții de comparare a două texte
literar/ nonliterar cu scopul de a
identifica asemănările şi deosebirile
dintre acestea;
- exerciții de recunoaştere a elementelor
narative, descriptive sau dialogate dintr-
un text;
exerciţii de rezolvare a unor sarcini în
perechi sau
în grupe mici de lucru;
- exerciții de scriere corectă
(ortografie şi punctuație);
- exerciții de intuire a claselor morfologice
(substantiv, adjectiv, pronume, verb)
- exerciții de intuire a numărului,
genului, persoanei sau a timpului
pentru fiecare clasa morfologică în
parte;
- exerciții de identificare a
subiectelor si predicatelor într-o
propoziție;
- exerciții de identificare a părților
secundare de propoziție;
- exerciții de scriere creativă;
- exerciții de redactare a unei
compuneri pe baza unui plan de
redactare;
- realizarea unui plan de redactare
al unei compuneri;
2. Evaluare finală *1.1 - evaluarea portofoliilor; 3 resurse materiale: - finală
. - administrarea probei de evaluare finală; portofoliul elevului, - scrisă
… - exerciţii aplicative create de proba de evaluare
4.5 învăţător pentru recuperarea scrisă,
. lacunelor constatate; manual, caietul de
- exerciţii de dezvoltare. lucru al manualului,
fişe de lucru resurse
procedurale: munca
independentă,
*Competențele specifice prezente în rubrica de recapitulare. conversaţia,