Sunteți pe pagina 1din 7

An şcolar: 2018-2019

Unitatea de învăţământ: Școala gimnazială Ion Grigoroiu Lelești


Institutor:Potcovaru Leonora-Georgeta
Aria curiculară: Om și Societate Semestrul al II-lea
Disciplina de învățământ: Geografie
Clasa: a IV-a
Nr. de ore: 1 oră/săptămână

UNITATEA 3
România. Elemente de geografie regională
Nr. ore: 7

Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare Nr.


Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) specifice (exemple) ore
Marile unități geografice ale 1.1. - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea Manual Evaluare
României 1.2. observabilă în texte din manual Harta orală

Munții Carpați 3.1. explicarea unor termeni învățați și notarea lor României
3.2. - gruparea elementelor observate pe suporturile Scheme
cartografice după anumite criterii date Fotografii
- identificarea unor elemente geografice reprezentate pe un 1
suport cartografic Conversaţia
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări euristică
convenționale utilizate pe diferite suporturi cartografice Explicaţia
- precizarea poziției unor elemente geografice pe un suport Lucrul cu
cartografic, cu ajutorul punctelor cardinale sau ale unor manualul și
repere date cu harta

Dealurile și podișurile 1.2. - redarea, în formulări proprii, a semnificației termenilor Manual Evaluare
1.3. identificați în manual/texte complementare/denumiți de Harta orală
2.2. profesor României
2.3. - completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvați Scheme
3.1. - descrierea unor elemente și fenomene geografice 1 Fotografii
3.2. caracteristice regiunilor de deal și podiș
3.3. - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite Conversaţia
situații de spațiu și timp euristică
- identificarea poziției unităților geografice de deal și de Explicaţia
1
podiș pe harta fizică a României Lucrul cu
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări manualul și
convenționale utilizate pe diferite suporturi cartografice cu harta
- identificarea unităților geografice de deal și de podiș
reprezentate pe hărți la scări diferite

Câmpiile și Delta Dunării 1.1. - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea Manual Evaluare
1.2. observabilă în texte din manual/texte complementare Harta orală
2.1. - definirea, în formulări proprii simple, a sensului României
4.1. termenilor învățați Scheme
4.2. - utilizarea unor operații matematice minime în perceperea Fotografii
4.3. unor caracteristici geografice
- explorarea unor surse de informare noi și alternative Conversaţia
1
pentru lărgirea orizontului de cunoaștere euristică
- formarea unei atitudini civice referitoare la cunoașterea, Explicaţia
conservarea și protecția mediului Problemati-
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la zarea
diversitatea naturală Lucrul cu
manualul și
cu harta
Caracteristici geografice ale 1.2. - utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri proprii Manual Evaluare
regiunii în care este situat 2.3. referitoare la elemente observate ăn regiunea/regiunile în Harta orală
orizontul local 3.2. care este situat orizontul local României

Elemente de prezentare a unei - utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a Fotografii
regiuni realității
 1
Caracterizarea regiunii (sau a - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări Conversaţia
regiunilor) din jurul orizontului convenționale utilizate pe hărți ale regiunii în care este euristică
local situat orizontul local Explicaţia
Lucrul cu
manualul
Organizarea administrativă a 1.2. - notarea unor formulări proprii simple, referitoare la Harta Evaluare
României 2.2. termeni identificați/desprinși dintr-un mesaj oral administra- orală

Organizarea administrativă 3.1. - definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor tivă a
actuală învățați României
- gruparea unităților administrativ-teritoriale studiate pe Atlasul
1
baza unor criterii geografic
- exprimarea poziției județelor pe harta administrativă a Manual
României, cu ajutorul punctelor cardinale sau prin raportare
reciprocă Observaţia
Conversaţia
2
euristică
Explicaţia
Problematiza
rea
Lucrul cu
manualul și
cu harta

Orașul București - caracterizare 1.2. - utilizarea termenilor geografici ofertați de conținuturile Imagini Evaluare
geografică 2.2. studiate în enunțuri proprii Fotografii orală
4.1. - aplicarea unor corelații referitoare la elementele studiate din Portofoliul
- explorarea unor surse de informare noi și alternative București
pentru lărgirea orizontului de cunoaștere Manual

1 Explicaţia
Conversaţia
euristică
Problematiza
rea
Lucrul cu
manualul

Caracterizarea geografică a 2.1. - descrierea unor elemente și fenomene din mediul Imagini
județului și a localității în care 2.2. înconjurător Fotografii
este situat orizontul local 3.1. - identificarea unor elemente și fenomene pe baza din Evaluare
experiențialului cotidian orizontul orală
- utilizarea unor elemente de aritmetică pentru analizarea local Autoevalu-
cantitativă a realității geografice studiate area
- aplicarea unor corelații referitoare la elementele studiate
Manual
- identificarea elementelor reprezentate pe suporturile Informaţii
cartografice ofertate, cu ajutorul legendei preluate din
1 mass-media
locală/
Internet Test de
evaluare
Observaţia sumativă
Conversaţia (T1)
euristică
Explicaţia
Problematiza

3
rea
Lucrul cu
manualul

UNITATEA 4
România în Europa și pe glob
Nr. ore: 8 + 2 ore de sinteză și evaluare

Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare Nr.


Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) specifice (exemple) ore
România în Europa 1.3. - completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvați Manual Evaluare

Poziția geografică a României 3.1. - identificarea poziției României pe harta Europei Harta orală
în Europa: limite și vecini 3.3. - exprimarea poziției țărilor vecine, cu ajutorul punctelor Europei
cardinale Harta
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări României
diferite
1
Conversaţia
euristică
Explicaţia
Lucrul cu
manualul și
cu harta

Țările vecine: denumire, 1.2. - utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri Manual Evaluare
capitală 2.2. proprii referitoare la denumirea și capitalele țărilor Harta orală
3.1. vecine Europei
3.3. - descrierea unor elemente specifice țărilor vecine cu Harta
ajutorul cunoștințelor dobândite la alte discipline (științe României
1
ale naturii, istorie etc.) Imagini
- identificarea poziției țărilor vecine pe harta României Fotografii
- identificarea poziției țărilor vecine, pe hărți diferite
Conversaţia
euristică
4
Explicaţia
Lucrul cu
manualul și
cu harta
Europa – un continent al 1.1. - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea Manual Evaluare
planetei 2.2. observabilă în texte din manual/ texte complementare Harta orală

Europa – scurtă caracterizare 2.3. - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la Europei
geografică 3.2. diferite scări (harta României, a Europei și pe planiglob) Informaţii
3.3. în raport cu anumite criterii indicate de pe
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza Internet
informațiilor din experiențialul cotidian
- identificarea elementelor (unități de relief, ape, orașe Conversaţia
etc.) reprezentate pe hărți la scări diferite 1
euristică
Observaţia
Explicaţia
Problemati
zarea
Lucrul cu
manualul și
cu harta

Europa și România – elemente 1.3. - elaborarea unui text pe baza unei structuri date, Manual Evaluare
comune 2.1. folosind corect termenii corespunzători Harta orală
2.2. - utilizarea unor elemente de aritmetică pentru Europei
3.4. analizarea cantitativă a realității geografice studiate Informaţii
4.1. - gruparea elementelor comune identificate în diferite de pe
categorii, pe baza unor criterii specifice Internet
- citirea și înțelegerea unor reprezentări convenționale
specifice (altitudini, limite, areale etc.) 1 Conversaţia
euristică
Observaţia
Explicaţia
Problemati
zarea
Lucrul cu
manualul

Uniunea Europeană 1.1. - identificarea termenilor geografici noi, ofertați de Manual Evaluare
1.3. conținuturile învățării (din manual/denumiți de profesor) 1 Harta orală
2.2. - definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor Europei
5
3.1. geografici identificați Atlasul
4.3. - reformularea unor enunțuri, folosind corect termenii geografic
care reflectă realitatea geografică studiată
- gruparea statelor Uniunii Europene în raport cu Conversaţia
anumite criterii date euristică
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la Explicaţia
diversitatea naturală și umană a spațiului studiat Lucrul cu
manualul și
cu harta
Terra - planeta noastră 1.1. - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea Manual Evaluare

Terra - caracteristici generale 1.2. geografică studiată în textele din manual/denumiți de Harta lumii orală
2.1. profesor Scheme
3.2. - utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri proprii Fotografii
3.4. referitoare la elementele naturale identificate pe suporturile
4.2. cartografice din manual sau ofertate de profesor
- utilizarea unor elemente de aritmetică pentru analizarea Observaţia
cantitativă a realității geografice studiate 1 Conversaţia
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii euristică
hărții și a semnelor convenționale Explicaţia
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite Problemati
scări zarea
- formarea unei atitudini civice referitoare la Lucrul cu
cunoașterea, conservarea și protecția mediului terestru manualul și
cu harta

Continentele și oceanele Terrei 1.2. - definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor de Manual Evaluare
1.3. bază învățați Harta lumii orală
2.1. - completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvați Atlasul
2.3. - utilizarea unor operații matematice minime în geografic
3.2. perceperea unor situații reale observate
3.4. - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza
1
unor criterii diferite Conversaţia
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii euristică
hărții și a semnelor convenționale Explicaţia
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite Lucrul cu
scări manualul și
cu harta
Terra – o planetă a Sistemului 1.1. - notarea și explicarea termenilor geografici desprinși Imagini,
Solar 2.1. din manual/texte complementare/ dintr-un mesaj oral 1 Fotografii

Terra, o planeta din Sistemul 2.3. - utilizarea termenilor geografici învățați în enunțuri Scheme
6
Solar. Planiglobul – imaginea 3.3. proprii referitoare la elementele observate Manual
Terrei 3.4. - utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a Planiglobul
4.3. realității, la diferite scări (orizont local, regiune, țară,
Terra ca întreg) Observaţia
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări Explicaţia
diferite Conversaţia
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite euristică
scări Problemati
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la zarea Test de
diversitatea naturală și umană (peisaje, grupuri și Lucrul cu evaluare
colectivități umane etc.) manualul și sumativă
cu harta (T2)
Sinteză și evaluare 1.1. ... 4.3. - activități recapitulative și evaluative specifice Lucrul cu Test final
De la orizontul apropiat și local la manualul (Tf)
România, la Europa, la Terra și la Lucrul cu
Sistemul Solar fișe
2 Fișe de
lucru
Suporturi
cartografice
mute