Sunteți pe pagina 1din 152

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare 1957-2017
Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare
1957-2017

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 5

2017

CNCM

Chişinău 2017

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 5

2017

NBCM

Chişinău 2017

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 5

2017

CNCM

Chişinău 2017

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Claudia Bâgu

Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă vezi nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857- 3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 5, 2017. – 2017. – 152 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-263-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-264-5 (PDF).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-264-5 (PDF). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2017

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII

 

11

0

ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.

BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

11

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

11

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

11

005

Management

11

 

01

Bibliografie şi bibliografii. Cataloage

11

02

Biblioteconomie

13

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

13

 

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

13

 

08

Poligrafii. Opere colective

13

 

087

Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită

14

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

14

2

RELIGIE. TEOLOGIE

16

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

16

3

ŞTIINŢE SOCIALE

 

18

 

31

Statistică. Demografie. Sociologie

18

32

Politică

19

33

Economie. Ştiinţe economice

19

34

Drept. Jurisprudenţă

22

35

Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară

25

36

Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă

26

37

Educaţie

26

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

34

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

35

 

51

Matematică

35

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

36

57

Ştiinţe biologice în general

37

58

Botanică

37

61

Ştiinţe medicale. Medicină

38

62

Inginerie. Tehnică în general

40

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 41

64

Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

42

65

Сonducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

42

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

42

69

Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii

 

43

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

43

 

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

43

78 Muzică

 

44

79 Divertisment. Jocuri. Sport

45

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

46

 

81 Lingvistică. Limbi

46

82 Literatură

 

48

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

58

 

93/94 Istorie

 

59

94

Istorie generală

59

 

Autoreferate

61

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

66

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

71

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

72

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

74

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 5-2017

74

ISBN eronat

74

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

75

0

ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.

BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

75

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

75

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

75

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

75

005

Management

75

 

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

75

 

02

Biblioteconomie

75

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

76

 

069

Muzee. Expoziţii permanente

76

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

76

 

1/14 Filozofie

76

2

RELIGIE. TEOLOGIE

76

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

76

3

ŞTIINŢE SOCIALE

76

 

31

Statistică. Demografie. Sociologie

76

32

Politică

77

33

Economie. Ştiinţe economice

79

34

Drept. Jurisprudenţă

84

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

88

36

Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

88

37

Educaţie

89

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

89

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

89

 

53 Fizică

 

90

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

90

55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

91

56 PALEONTOLOGIE

93

57 Ştiinţe biologice în general

93

58 Botanică

 

94

59 Zoologie

94

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

95

 

61 Ştiințe medicale. Medicină

95

62 Inginerie. Tehnică în general

97

63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 98

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

101

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

101

67

Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse

102

68 Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate

69 Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii

102

 

102

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

103

71

Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

103

73/76 Arte plastice. Arte decorative

103

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

103

 

78 Muzică

103

79 Divertisment. Jocuri. Sport

103

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

105

81 Lingvistică. Limbi

105

82 Literatură

106

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

107

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

109

93/94 Istorie

110

94

Istorie generală

110

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017

111

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt

 

fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 5-2017

116

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

117

0

ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.

BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

117

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

117

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

117

 

02

Biblioteconomie

117

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

117

 

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

117

070

Ziare. Presă

118

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

118

 

1/14 Filozofie

 

118

2

RELIGIE. TEOLOGIE

118

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

118

3

ŞTIINŢE SOCIALE

119

 

32

Politică

119

33

Economie. Ştiinţe economice

122

34

Drept. Jurisprudenţă

124

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

125

37

Educaţie

126

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

129

 

51

Matematică

130

53

Fizică

130

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

130

55

Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

130

57

Ştiinţe biologice în general

130

58

Botanică

130

59

Zoologie

131

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

131

 

61 Ştiințe medicale. Medicină

131

62 Inginerie. Tehnică în general

132

63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

 

132

 

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

133

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

133

66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

134

67 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse

135

7

ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

135

 

72 Arhitectură

135

73 Arte plastice

135

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

135

77 Fotografie şi activităţi similare

136

 

78 Muzică

136

 

79 Divertisment. Jocuri. Sport

136

81

Lingvistică. Limbi

137

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

143

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

143

93/94 Istorie

145

94

Istorie generală

145

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017

147

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 5-2017

151

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

MAI

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

2017

NR 5

(919-1162)

MAY

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ

001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

919. Raport privind activitatea CSŞDT şi rezultatele ştiinţifice principale obţinu-

te în sfera ştiinţei şi inovării în anul … : [Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.: Aurelia Hanganu ; coord.: Igor Serotila, Nadejda Sava. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.- P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3044-6-7. … 2016. – 2017. – 263 p. : fig., tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3131-5-5. – [2017-

1123].

- - 1. Știință și inovare – Republica Moldova – Rapoarte.

920. Palade, Gabriel.

005 Management

001.891(478)(047)

Bazele managementului : Curs pentru elevii din învăţământul profesional tehnic / Pala- de Gabriel, Botezatu Angela, Şargo Aliona ; Centrul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe. – Chi- şinău : Labirint, 2017. – 91 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 89-91 (31 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-122-64-1.

[2017-1001].

- - 1. Bazele managementului.

005(075.3)

01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE

921. Academician Valeriu Rudic : [microbiolog] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Liliana Cepoi ; bibliogr.: Silvia Golban. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "An- drei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215 p. : fot. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-9821-6-0 (în cop. tare).

[2017-933].

- - 1. Microbiologie – Indici bibliografici. 2. Rudic, Valeriu, 1947 - …, microbiolog – Bio- bibliografie.

016:[579.61+929(478) Rudic]

11

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

922. Elena Mironenco : [muzicolog] : Biobibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Ar-

te Plastice, Biblioteca ; Proiect Şt. "Patrimoniul muzical din Rep. Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare" ; alcăt.: Svetlana Teodor, Vasilisa Nechiforeac ; coord.: Rodica Avasiloaie ; coord. şt., red. resp.: Larisa Balaban ; red. şt.: Victo- ria Melnic, Irina Ciobanu-Suhomlin ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor. – Chişinău : AMTAP, 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 186 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ; 2 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-4461-1-2.

[2017-1136].

- - 1. Patrimoniu muzical – Indici bibliografici. 2. Mironenco, Elena, 1944 - …, muzico- log – Biobibliografie.

016:[78.072+929(478) Mironenco]=135.1=161.1

923. Emil Rusu (13.05.1945 – 13.09.2016) : Date biografice şi lista lucrărilor ştiinţifi-

ce ale doctorului habilitat, profesorului universitar, distinsului oenolog / Oficiul Naţ. al Viei şi

Vinului, IP Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare ; [elab.]: Obadă Leonora. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 36 p. ; 21 cm. Apare cu susţinerea Oficiului Naţ. al Viei şi Vinului. – 200 ex. ISBN 978-9975-56-421-2.

[2017-890].

- - 1. Vinificație – Indici bibliografici. 2. Rusu, Emil, 1945-2016, oenolog – Biobibliogra-

fie.

016:[663.2+929(478) Rusu]

924. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de

comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul… / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; resp. de ed.: Tatiana Celpan ; red. bibliogr.: Elena Corotenco [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.

… 2016. – 2017. – 950, [2] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3131-3-1 (în cop. tare). –

[2017-922].

- - 1. Știință – Republica Moldova – Indici bibliografici. 016:001(478)

925. Membru corespondent Demir Dragnev : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" (Inst.) ; ed., red. şt.: Constantin Manola- che ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 327 p.: fot. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-3131-4-8 (în cop. tare).

[2017-1124].

- - 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Dragnev, Demir, 1936 - …, istoric – Biobibliografie.

016:[94+929(478) Dragnev]

926. Oraşul Orhei : Bibliografie / Bibl. Publică Raională "A. Donici" ; alcăt.: Elena

Crudu ; resp. de ed.: Stepanida Ţugui. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2017 – . – 20 cm. – ISBN

978-9975-84-026-2.

Vol. 1. – 2017. – 208 p. : fot. – 300 ex. – ISBN 978-9975-84-027-9. – [2017-1095].

- - 1. Orașul Orhei – Istorie – Indici bibliografici.

12

016:94(478-21)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE

927. Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", colloquia bibliothecariorum (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ed. a 4-a, 23 februarie 2016 /

red. resp.: Elena Harconiţa ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2017. – 110 p. : diagr., fig., tab. ; 26 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:

lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex. ISBN 978-9975-50-190-3.

[2017-918].

- - 1. Biblioteconomie.

02(082)=135.1=161.1

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE

061 Organizații și alte tipuri de cooperare

928. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret : Ediţia a 21-a : dedica- tă aniversării a 180-a de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă : Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo", 11-14 mai 2017 : Program – Catalog / Secţia Naţ. din Rep. Moldova a

Consiliului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii al Rep. Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Baştina-Radog"]. – 88 p. ; 11 x 21 cm. Text paral.: lb. rom., engl.

[2017-1014].

- - 1. Expoziții de carte pentru copii. 061.4:[02+655]=135.1=111

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE

929. Доклады итоговой научной конференции профессорско- преподовательского состава Инженерно-Технического Института за 2015 г., г. Тираспол, 22-29 января 2016 г. / Приднестр. гос. ун-т им Т. Г. Шевченко ; [под ред.:

Долгов Ю. А.]. – Тираспол : Теслайн, 2016. – 170, [4] p. : fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-3146-6-4.

[2017-964].

082:378.662(478-24)

930. "Современные достижения науки и пути инновационного восхожде- ния экономики региона, страны", международная научно-практическая конфе- ренция (2017 ; Комрат). Международная научно-практическая конференция "Совре- менные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны", (18 май 2017 года) / гл. ред.: Пармакли Дмитрий Михайлович ; орг. ком.: Ра- ковчена Т. И. [и др.]. – Комрат : Комратский государственный университет, 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 402 p. : fig., tab. ; 29 cm. Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Н.-и. центр "Прогресс". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-83-055-3.

[2017-970].

13

082=135.1=111=161.1

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită 087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

931. Acasă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12] p. : des.

color ; 13 x 13 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-137-51-5 (cartonată).

[2017-966].

- - 1. Ghicitori.

087.5

932. Animale de apă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12]

p. : des. color ; 13 x 13 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-137-50-8 (cartonată).

[2017-965].

- - 1. Ghicitori.

087.5

933. Animalele, la start! : Mijloace de transport. Exerciţii grafice / design: Amélie

Serge ; il.: Natalia Gavriliţa. – [Chişinău] : Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. :

des., des. color ; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4227-6-5.

[2017-975].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

934. Colorăm şi creştem sănătos : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:

Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –

20

p. : des. color ; 24 cm.

F.

f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4157-2-9.

[2017-960].

-

- 1. Cărți de colorat.

 

087.5

 

935.

Colorăm şi dezvoltăm gândirea : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ;

il.:

Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").

– 20 p. : des. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3137-8-0.

[2017-958].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

936. Colorăm şi învăţăm litere : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:

Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –

20 p. : des. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3137-9-7.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-959].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

937. Colorăm şi învăţăm natura : Pentru copii de 2-4 ani / concept: Iurie Albu ; il.:

Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3137-7-3.

[2017-957].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

938. În grădină : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în China]. – [12] p. :

des. color ; 13 x 13 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-137-53-9 (cartonată).

[2017-968].

- - 1. Ghicitori.

087.5

939. Kleaksa : Desene de colorat gratuite pentru copii. – [Chişinău : Endeys, 2016

(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [40] p. : des., des. color ; 21 cm.

F. f. de tit. – [5000] ex.

ISBN 978-9975-4196-5-9.

[2017-1129].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

940. La fermă : [ghicitori]. – [Chişinău] : Arc, 2016 [Imprimat în China]. – [12] p. : des.

color ; 13 x 13 cm.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-137-52-2 (cartonată).

[2017-967].

- - 1. Ghicitori.

941. Roşca, Aliona.

087.5

Aventuri de colorat : pentru cei mici / Aliona Roşca ; il., design: Natalia Gavriliţa, Amé- lie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [16] p. : des., [4] p. des. color ; 20 x 23 cm.

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-3141-8-3.

[2017-971].

- - 1. Cărți de colorat.

15

087.5

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE

942. Ay (ayozlu) Evangeliyasi. Apostol Matfeydän Evangeliya : Bizim Saabimizin

Iisus Hristosun : bu Evangeliyeyi gagauz dilinä geçirdi protoirey Mihai Çakir / Концепция НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич, Лаб. фундаментальных исследований ; изд. совет:

П. М. Пашалы [и др.]. – [Chişinău : S. n.], 2016 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 72 p. : fig. ; 25 cm. F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-53-666-0 (în cop. tare).

[2017-1108].

- - 1. Evanghelia după Matei.

943. Cosaert, Carl P.

27-23

Evanghelia în Galateni / Carl P. Cosaert ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad., adapt.:

Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 206, [1] p. :

tab. ; 20 cm. – (Studii Biblice : ediţie instructori : iulie-august-septembrie 2017, ISBN 978-

9975-53-540-3).

Aut. pe cop. nu este indicat. – 960 ex. ISBN 978-9975-53-821-3.

[2017-1125].

- - 1. Evanghelia în Galateni. 2. Literatura religioasă. 27-29

944. Косарт, Карл.

Евангелие в послании к галатам / Карл Косарт ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А. Савченко, М. Становкина. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 286, [2] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе с комментариями для учителей ; 3 квартал 2017 года, ISBN 978-9975-53-426-0).

Aut. pe cop. nu este indicat. – 635 ex. ISBN 978-9975-9825-7-3.

[2017-1130].

- - 1. Literatură religioasă.

945. Cosaert, Carl P.

27-29

Evanghelia în Galateni / Carl P. Cosaert ; trad.: Loredana Sîrbu ; lectura trad., adapt.:

Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – [Chişinău] : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. Tipografia Centrală]. – 136, [1] p. :

tab. ; 20 cm. – (Studii biblice : standard ; iulie-august-septembrie 2017, ISBN 978-9975-53-

540-3).

1730 ex. ISBN 978-9975-53-822-0.

[2017-1119].

- - 1. Literatură religioasă.

16

27-29

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

946. Косарт, Карл.

Евангелие в послании к галатам / Карл Косарт ; отв. ред.: А. Лысаков ; пер.: А. Савченко. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе ; 3 квартал 2017 года, ISBN 978-9975-53-426-0). Aut. pe cop. nu este indicat. – 1640 ex. ISBN 978-9975-9825-8-0.

[2017-1131].

- - 1. Literatură religioasă.

27-29

947. Povara dulce a libertăţii : Rugăciuni, mic catehism ortodox şi cuvinte de înţe-

lepciune pentru cei care vor să obţină libertatea şi mântuirea sufletului / Fundaţia "Vasiliada" ;

alcăt.: Viorel Cojocaru ; cuvânt înainte : Constantin Necula. – Chişinău : Cu drag, 2016 [F.E.- P. "Tipografia Centrală"]. – 171, [1] p. : il. ; 12 x 17 cm. Bibliogr.: p. 166 (9 tit.). – [500] ex. ISBN 978-9975-3126-3-9.

[2017-1031].

- - 1. Literatură religioasă.

948. Radu, Ştefan.

27-29

Dumnezeul Sfintelor Scripturi : Un studiu succint al acestei învăţături de proporţii gi- gantice, pe baza informaţiilor care ne-au fost oferite în cartea cărţilor / Ştefan Radu. – Chişi- nău : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldo- va, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 95 p. ; 23 cm. Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 94-95. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-807-7 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (eronat).

[2017-931].

- - 1. Literatură religioasă.

949. Уайт, Елена.

27-29

Путь ко Христу / Елена Уайт ; отв. ред.: А. В. Лысаков ; Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. – Кишинэу : Б. и., 2011! 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –

124, [5] p. : fot. color ; 20 cm. [Tit. orig. : Steps to Christ]. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9673-9-6.

[2017-928].

- - 1. Literatură religioasă.

27-29

271/279 Biserici și culte creștine 271 Biserica răsăriteană 271.22(478) Biserica ortodoxă din Republica Moldova

950. Танов, Георгий.

Восстановление собора Святого Великомученика Георгия Победоносца города Тараклия : (Краеведческие заметки) / Георгий Танов ; науч. консультанты: Иван Думи-

17

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

ника, Николай Червенков ; Науч. о-во болгаристов Респ. Молдова. – Тараклия : Б. и., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 123, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Спонсоры : Пётр Иванович Кайряк – президент ком- пании "Югинтертранс", Николай Васильевич Карамалак – дир. "Актон – ГАЗ" ООО, Дмитрий Дмитриевич Тулуш – SC "Liaicul" SRL [и др.]. – 300 ex. ISBN 978-9975-139-17-5.

[2017-955].

- - 1. Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din orașul Taraclia – Republica Moldova –

Istorie.

271.22(478-21)(091)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

951. В науку будущего через формирование интеллекта и профессиональ-

ных компетенций : Сборник научных работ аспирантов, магистров, студентов / Мос- ковская акад. экономики и права, Тираспол. фил. ; отв. ред.: Згурян Михаил Антонович. – Тираспол : Б. и., 2016 (Tipogr. "Tesline"). – 354, [1] p. : des., des., graf. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-3146-7-1.

[2017-961].

3:378.4(478-24)(082)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie 316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

952. Familia în spaţiul reprezentărilor sociale: definiţii, concepţii, reflecţii / Silvia

Briceag (coord.), Mihai Briceag, Daniela Cazacu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 2016. – 143 p. : fig., tab. ; 26 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-50-189-7.

[2017-919].

- - 1. Familia – Aspecte sociale.

316.356.2

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

953. Еремеева, О. В.

Социокультурная компетенция лингвиста-бакалавра: теория и практика : Моно- графия / О. В. Еремеева ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. романо-германской филологии. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 107 p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 83-107 (273 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-925-12-9.

[2017-942].

- - 1. Sociologia culturii.

18

316.7:811

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ

954. Barometrul de gen : Cum participă femeile şi bărbaţii în politică şi în procesele

decizionale? / Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul ONU "Femeile în Politică" ; echipa de implementare: Alexei Buzu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 98 p. : fig., tab. color ; 24 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – 500 ex. ISBN 978-9975-87-261-4.

[2017-1090].

- - 1. Femeile în politică și procesul decizional – Studii de gen. 2. Bărbații în politică și procesul decizional – Studii de gen. [32+364.462]:305

323 Afaceri interne. Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

955. Simion, George.

Blocaţi în labirint : [aspecte social-politice] / George Simion ; PP "Timpul de Diminea- ţă". – Chişinău : Timpul, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 93 p. : fig. ; 21 cm. 20 000 ex. ISBN 978-9975-3149-3-0.

[2017-934].

323(478)

Единая Гагаузия в единой Молдове: история и современность. – Vezi Nr

1137.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

956. Материалы студенческой научной конференции экономического фа-

культета Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко :

по итогам 2016 годa / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. ; отв. ред.: И. Н. Смоленский, И. В. Толмачева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 106 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-4117-9-0.

[2017-941].

- - 1. Economie.

33:378.633(478-24)(082)

957. Роль современной науки в формировании гражданского общества :

Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции : [în vol.] / Московская акад. экономики и права, Тираспол. фил. ; отв. ред.: Згурян Михаил Анто- нович. – Тираспол : Б. и., 2016 (Tipogr. "Tesline") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-3146-8-8. Т. 1 : Экономические науки. – 2016. – 260, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3146-9-5. – [2017-962].

33(082)=135.1=161.1

958. Т. 2 : Юридические, педагогические и информационные науки. – 2016. –

473 p. : des., des. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., ucr. şi alte lb. străine. – Bibliogr. la

19

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3110-0-7. – [2017-

963].

34+37.0(082)=00

959. "Экономическая безопасность государства как один из важнейших

факторов стратегического развития экономики Приднестровья", международная научно-практическая конференция (2017 ; Тираcпол). Экономическая безопасность государства как один из важнейших факторов стратегического развития экономики Приднестровья : Материалы Международной научно-практической конференции : [în 2 vol.] / отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачев. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9813-7-8. Т. 1. – 2017. – 255, [1] p. : fig. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9813-8-5. – [2017-885]. 33(478-24):378.4(478-24)(082)

tab. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г.

Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – I SBN 978-9975- 9813-9-2. – [2017-886].

33(478-24):378.4(478-24)(082)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

961. Managementul şi marketingul în activitatea de antreprenoriat : Lucrări prac-

tice: (pentru specialităţile: Business şi Administrare, Turism, Marketing şi Logistică) / Blagorazumnaia Olga, Robu Elena, Drăgălin Iuliana [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 152 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 135-136 (33 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-56-432-8.

960. Т.

2.

2017. –

179 p.

:

fig.,

[2017-1027].

334+339.138(076.5)

962. Popa, Andrei.

Economia antreprenoriatului : [pentru uzul studenților] / Andrei Popa, Dmitrii Parmacli, Leonid Babii ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. – Cahul : Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2017 (Tipogr. "CentroGrafic"). – 275 p.: fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-88-015-2.

[2017-1141].

- - 1. Economia antreprenoriatului.

334(075)

по курсу: предпринимательство и предприятие /

Благоразумная Ольга, Робу Елена, Дрэгэлин Юлиана [и др.]. – Кишинэу : ULIM, 2017. – 173 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 147-148 (36 tit.). – 40 ex. ISBN 978-9975-4409-4-3.

963. Практикум

[2017-1032].

- - 1. Antreprenoriat.

334(075.8)

964. Савенко, Л. В.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Бизнес-планирование : Учебно-методическое пособие / Л. В. Савенко ; Междунар.

ин-т менеджмента "Imi-Nova". – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 137 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 125-126 (30 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3085-9-5.

[2017-1003].

- - 1. Antreprenoriat – Planificare.

965. Danilevici, Diana.

336 Finanţe

334(075.8)

Analiza regimului fiscal al organizaţiilor necomerciale / Diana Danilevici, Aurelia Celac, Sorina Macrinici ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). – Chişinău : S. n., 2016! 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 46 p. : tab. ; 24 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu ajutorul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Int. (USAID). – 50 ex.

ISBN 978-9975-4304-3-2.

[2017-902].

- - 1. Impozite – Organizații necomerciale.

966. Андреева, Татьяна.

336.226

Методический и практический комплекс по дисциплине Фондовые биржи и цен- ные бумаги : для студентов специальности Мировая экономика и международные эко- номические отношения / Татьяна Андреева ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Catedra Relaţii Econ. Intern. – Кишинэу : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 77 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 77 (11 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-428-1.

[2017-1021].

- - 1. Piață de capital.

336.76(076.5)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producţie. Servicii. Preţuri

338.48 Turism

967. "Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul pentru toţi", confe-

rinţă ştiinţifico-practică internaţională (2016 ; Chişinău). "Dezvoltarea turismului la înce- putul sec. XXI. Turismul pentru toţi" : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 27 septem-

brie 2016 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : Institutul de Investigaţii Strategice în Economie, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 104 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Investigaţii Strategice în Econ. – Tex- te : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-56-405-2 ("Print-Caro").

[2017-891].

- - 1. Turism – Dezvoltare.

21

338.48(082)=135.1=111=161.1

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă

968. Cazacu, Vitalie.

Bazele marketingului : Suport de curs / Vitalie Cazacu, Natalia Antoci ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Econ. Mondială şi Relaţii Econ. Intern., Catedra Relaţii Econ. Intern. – Chişinău : [IRIM], 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 99 p. : fig., tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 99 (11 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-426-7.

[2017-1022].

- - 1. Marketing.

339.138(075.8)

Managementul şi marketingul în activitatea de antreprenoriat. – Vezi Nr 961.

969. Palade, Gabriel.

Marketing : Curs pentru elevii din învăţământul profesional tehnic / Gabriel Palade, An- gela Botezatu, Aliona Şargo ; Centrul de Excelenţă în Econ. şi Finanţe. – Chişinău : Labirint, 2017. – 166 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 164-167 (46 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-122-63-4.

[2017-1000].

- - 1. Marketing.

339.138(075)

339.7 Finanţe internaţionale

970. Иностранные инвестиции : Учебное пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т.

Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: И. В. Ватаман, И. В. Толмаче- ва. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Типография "Ремонт вычислительной

техники"). – 115, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 112-113 (16 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-925-13-6.

[2017-943].

- - 1. Investiții străine.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

339.727.22(075.8)

971. "Ştiinţa juridică în condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldo-

vei: repere moderne de dezvoltare juridică", conferinţă internaţională ştiinţifico- practică (2017 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Ştiinţa juridică în condiţiile de integrare Europeană a Ucrainei şi Moldovei: repere moderne de dezvoltare juri- dică", 24-25 martie 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 335 p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex. ISBN 978-9975-3078-3-3.

[2017-956].

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Științe juridice – Integrare europeană – Republica Moldova – Ucraina.

34(478+477):061.1EU(082)=00

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

/ The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers

to Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. … 2016. – 2017. – 48 p. : fig., fot., tab. color. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în sub- sol. – [100] ex. – ISBN 978-9975-87-264-5. – [2017-1091]. [340.13+343.8](478)(047)

972. NORLAM : Annual Report

973. Ţurcan, Olesea.

Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : [Asigurarea accesului

efectiv la justiție – sarcină primordială a sistemului judecătoresc din Republica Moldova] / Ţurcan Olesea ; conducător, red. şt.: Guceac Ion ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 171 p. ; 21 cm. Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-434-2.

[2017-1026].

- - 1. Justiția în statul de drept. 2. Sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

340.13+347.9(478)=135.1=161.1

974. Дорожная карта : Консолидация профессии параюриста в рамках нацио-

нальной системы первичной юридической помощи, гарантируемой государством, в Республике Молдова / Олег Ефрим, Влад Рошка, Наталия Рошка [и др.] ; Проект "Ре- гиональное партнерство по расширению правовых возможностей уязвимых социальных категорий Молдовы". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul al Open Soc. Foundations. – 10 ex. ISBN 978-9975-87-259-1.

[2017-1083].

340.13

341 Drept internaţional

341.1/.8 Drept public internaţional. Dreptul naţiunilor

975. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte … : [în vol.] /

Monitorul Oficial al Rep. Moldova ; coord. şi colab.: Vladimir Darie [et al.]. – Ed. spec. – Chi- șinău : Moldpres, 2016 (Tipogr. "Universul") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-9982-7-7.

Vol. 48 : (2008-2010). – 2016. – 519, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4363-8-0 (în cop. tare). – [2017-1137].

- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.

341.24"2008/2010"(094.2)=135.1=111=133.1

976. Vol. 49 : (1992-2013). – 2016. – 480 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex. –

ISBN 978-9975-4363-9-7 (în cop. tare). – [2017-1138].

- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.

341.24"1992/2013"(094.2)=135.1=111=161.1

977. Vol. 50 : (2006-2012). – 2016. – 536 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50

ex. – ISBN 978-9975-9584-6-2 (în cop. tare). – [2017-1139].

- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.

23

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

341.24"2006/2012"(094.2)=135.1=111=161.1

978. Vol. 51 : (2006-2013). – 2016. – 464 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex. –

ISBN 978-9975-9584-7-9 (în cop. tare). – [2017-1140].

- - 1. Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte.

341.24"2006/2012"(094.2)=135.1=111=161.1

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

Hatneanu, Diana-Olivia. Securitatea naţională şi accesul la informaţie în Republica Moldova. – Vezi Nr 983.

979. Tataru, Gheorghi.

Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : [imunitatea și răspunde- rea Șefului de Stat în condițiile democrației contemporane] / Gheorghi Tataru ; red. şt.: Cos- tachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 21 cm.

Vol. 1. – 2017. – 156 p. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. în text şi la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-56-419-9. – [2017-880].

- - 1. Puterea statului. 2. Răspunderea șefului de stat.

342.5

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii

de stat ale Republicii Moldova

980. Comisia Naţională de Integritate. Autoritatea Naţională de Integritate : [a

Republicii Moldova] : Raport anual de activitate – 2016 / resp. de ed.: Stepanida Draguţan şi

Viorel Sochircă. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 15 p. : fig. color, tab. ; 30 cm. F. f. de tit.

[2017-1035].

- - 1. Comisia Națională de Integritate a Republicii Moldova.

342.5(478)(047)

347 Drept civil

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale

981. Гулка, Лилия.

Финансово-правовое регулирование производства и оборота алкогольной продукции на территории России, Молдовы и Румынии : Монография / Лилия Гулка ; Европ. ун-т Молдовы, Фак. Права, Каф. Публичного Права. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 260 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 215-256 (248 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-108-11-9.

[2017-883].

- - 1. Drept financiar – Industria alcoolului – Republica Moldova – România – Rusia.

347.73/.74:663.5(478+498+470)

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară

Ţurcan, Olesea. Culegere de studii ştiinţifice. – Vezi Nr 973.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activităţi specifice administraţiei publice

982. Ghid de achiziţii publice de biocombustibil : [pentru autorităţile publice]. –

[Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 21, [38] p. : fot. color, tab. ; 21 cm.

F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

[2017-1036].

- - 1. Achiziții publice – Biocombustibili. 2. Biocombustibili – Achiziții publice.

983. Hatneanu, Diana-Olivia.

351.712:662.6

Securitatea naţională şi accesul la informaţie în Republica Moldova : Raport de compa- tibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu Principiile globale privind securitatea naţională şi

dreptul la informare / Diana-Olivia Hatneanu ; cu contribuţia: Mihaela Vidaicu ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 128 p. ; 20 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, Programul Drept. – 500 ex. ISBN 978-9975-139-20-5.

[2017-954].

- - 1. Securitate națională. 2. Dreptul la informație.

351.746+342.72/.73(478)

984. Principiile globale cu privire la securitatea naţională şi dreptul la informaţie

: ("principiile Tshwane") / Inst. de Politici Publice. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Lexon- Prim"). – 62, [1] p. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, Programul Drept. – 500 ex. ISBN 978-9975-139-21-2.

[2017-953].

- - 1. Securitate națională. 2. Dreptul la informație. [351.746+342.72/.73]:327

985. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică cu

participare internaţională (2017 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Mate- rialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 19 mai 2017 / col. red.: Oleg

Balan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 633 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-3019-8-5.

[2017-1005].

- - 1. Administrare publică.

351/354(082)=135.1=111=161.1

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate

986. Lefter, Natalia.

Metode şi tehnici de trecere a pistei cu obstacole : Ghid metodic / Natalia Lefter, Vasile Olednic, Anatolie Bucuci ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Ştiinţe Militare, Catedra Artă Militară. – Chişinău : [Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"], 2017. – 54, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 55-56 (10 tit.) şi în subsol.

25

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

ISBN 978-9975-3048-8-7.

[2017-951].

- - 1. Piste cu obstacole – Tehnici de trecere.

355.233(075)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

987. Palii, Ana.

Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate : Ghid de suport pentru aplicare practică / Ana Palii, Svetlana Rîjicova, Stela Grigoraş ; au contribuit:

Viorica Dumbrăveanu [et al.] ; Proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil". – Chişinău :

S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 55 p. : tab. ; 29 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. – 400 ex. ISBN 978-9975-87-252-2.

[2017-1089].

- - 1. Copii în dificultate – Protecție.

988. Rîjicova, Svetlana.

364.2

Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa socială : Ghid de implementare practică / Svetlana Rîjicova, Stela Grigoraş ; au contribuit: Viorica Dumbrăveanu [et al.] ; Proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil", Advancing Partners & Communities. – Chi- şinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 40 p. : tab. ; 29 cm. Aut. este indicat pe vs. f .de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – Apare cu sprijinul fi- nanciar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-260-7.

[2017-1092].

- - 1. Asistență socială.

364.4

37 EDUCAŢIE

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

Роль современной науки в формировании гражданского общества. – Vezi Nr

958.

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

989. Consiliere în probleme de familie : (Ciclul 2 – Masterat) : Suport de curs /

Bodrug-Lungu Valentina (coord.), Platon Carolina, Cuzneţov Larisa [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Fondul Naţiunilor Unite pentru populaţie (UNFPA). – Chişinău : S. n., 2015! 2016 (Tipogr. "Copitec-Plus"). – 424 p. : tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 423-424 (24 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-4057-4-4 (broşată în spirală).

[2017-1052].

- - 1. Pedagogia familiei. 2. Psihologia familiei.

26

37.01:316.356.2(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

990. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală

şi proiectarea carierei" : (clasa a 10-a) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru Edu- caţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 64 p. : des., tab. ; 29 cm. Referinţe bibliogr.: p. 62-63 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru Dezvoltare. – 500 ex. ISBN 978-9975-136-16-7.

[2017-976].

- - 1. Educație civică.

37.015(075)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

991. Ghicov, Adrian.

Didactica textului în reţea / Adrian Ghicov ; coord. şt.: Tatiana Callo ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 364 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 277-295 (322 tit.). – [50] ex. ISBN 978-9975-56-409-0.

[2017-1024].

- - 1. Limba română – Didactică.

37.016.046:[811.135.1:004]

992. "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării

învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii", conferinţă internaţională (2 ; 2017 ; Chişinău). Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţă- mântului superior la cerinţele pieţii muncii : Conferinţa internaţională, Ed. a 2-a, 18 martie 2017, Chişinău / com. şt.: Zbanţ Ludmila [et al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2017. – 244 p. : fig.,

tab. ; 21 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Lb. Fr. Specializate. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-433-5.

[2017-1025].

- - 1. Limbaje de specialitate – Didactică.

Профориентированное

обучение

37.016.046:[811’27+821.09](082)=00

иностранному

языку

студентов-

бакалавров: проблемы и перспективы. – Vezi Nr 1074.

993. "Пути совершенствования физического образования в Приднестро-

вье", республиканская научно-практическая конференция (7 ; 2017 ; Тираспол). Пути совершенствования физического образования в Приднестровье : Материалы VII Республиканской научно-практической конференции, 28 марта 2017 года / программ- ный ком.: С. И. Берил (пред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 191 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-9813-6-1.

27

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

[2017-1143].

- - 1. Fizică – Didactică. 2. Astronomie – Didactică.

37.016.046:[53+52](082)

37.09 Organizarea instruirii 37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

994. Землякова, В. Д.

Интерактивные технологии обучения как средство повышения качества образо- вания : Коллективная монография / В. Д. Землякова, В. Г. Братан, О. В. Китикарь ; под ред.: О. В. Китикарь ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и

спорта, Каф. педагогики и психологии спорта, МОУ "Тираспольская гуманитарно- математическая гимназия". – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Ремонт вычис- лительной техники). – 135 p. : fig. ; 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-925-17-4.

[2017-1144].

- - 1. Metode interactive de învățare.

37.091

для

педагогических кадров / сост.: А. Курачицки. – Кишинэу : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr.

"Cavaioli"]. – 100 p.: fig., tab. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 97-99 (36 tit.). – 1400 ex. ISBN 978-9975-3005-9-9.

995. Интервью

о

достижениях

:

Научно-методическая

энциклопедия

[2017-1104].

- - 1. Educație. 2. Învățământ.

37.091

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

996. Buruiană, Maria.

Exerciţii suplimentare la Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi. –

[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 135, [1] p. : fig. color ; 26 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-54-302-6.

[2017-1117].

- - 1. Abecedare.

373.3.016:811.135.1(075.2)

997. Cimpoieş, Valentina.

Comunicare : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişi-

nău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-

80-926-9).

[1000] ex. ISBN 978-9975-87-243-0.

[2017-1065].

- - 1. Educație preșcolară.

28

373.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

998. Cimpoieş, Valentina.

Comunicare : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişi- nău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-

9975-80-926-9).

[1000] ex. ISBN 978-9975-87-242-3.

[2017-1072].

- - 1. Educație preșcolară.

373.2

999. Cimpoieş, Valentina.

Comunicare : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.:

Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 40 p. : des. ; 28 cm. – (Gră- diniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-241-6.

[2017-1069].

- - 1. Educație preșcolară.

373.2

1000. Cimpoieş, Valentina.

Comunicare : 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.:

Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 40 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-240-9.

[2017-1071].

- - 1. Educație preșcolară.

373.2

1001. Cimpoieş, Valentina.

Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; con-

sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-245-4.

[2017-1073].

- - 1. Educație preșcolară.

1002. Cimpoieş, Valentina.

373.2

Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; con-

sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 48 p. : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-244-7.

[2017-1075].

- - 1. Educație preșcolară.

29

373.2

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

1003. Cimpoieş, Valentina.

Litere de tipar : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative : Grupa pregătitoare / Valentina

Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices,

2017. – 52 p. : des. ; 24 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-258-4.

[2017-1068].

1004. Cimpoieş, Valentina.

373.2.016

Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 4-5 ani / Va-

lentina Cimpoieş, Aliona Timuţa ; consultanţi: Rusu Florica [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :

Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-255-3.

[2017-1079].

- - 1. Matematica pentru preșcolari.

1005. Cimpoieş, Valentina.

373.2:51

Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 5-6 ani / Va-

lentina Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic ; consultanţi: Rusu Florica [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-

9975-80-926-9).

Apar într-o mapă comună. – [1000] ex. ISBN 978-9975-87-257-7.

[2107-1077].

- - 1. Matematică pentru preșcolari.

1006. Cimpoieş, Valentina.

373.2:51

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; con-

sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices,

2017. – 56 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-237-9.

[2017-1060].

1007. Cimpoieş, Valentina.

373.2:51

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina Cimpoieş ; con- sultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices,

2017. – 36 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-239-3.

[2017-1070].

1008. Cimpoieş, Valentina.

30

373.2:51

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mijlocie : (4-5 ani) / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 44 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-238-6.

[2017-1062].

1009. Cimpoieş, Valentina.

373.2:51

Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :

Bons Offices, 2017. – 64 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-

9).

[1000] ex. ISBN 978-9975-87-236-2.

[2017-1078].

1010. Cimpoieş, Valentina.

373.2:51

Mediul înconjurător : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 32 p. : des. color ; 28

cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-218-8.

[2017-1063].

- - 1. Educație preșcolară.

1011. Cimpoieş, Valentina.

373.2:502

Mediul înconjurător : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9).

[1000] ex. ISBN 978-9975-87-235-5.

[2017-1064].

- - 1. Educație preșcolară.

1012. Cimpoieş, Valentina.

373.2:502

Mediul înconjurător : 5-6 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ; pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des., des. color ;

28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-234-8.

[2017-1074].

- - 1. Educație preșcolară.

1013. Cimpoieş, Valentina.

31

373.2:502

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Mediul înconjurător : 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; consultanţi: Florica Rusu [et al.] ;

pict.: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 44 p. : des., des. color ;

28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-233-1.

[2017-1067].

- - 1. Educație preșcolară.

1014. Marin, Mariana.

373.2:502

Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar : Clasa a 2-a : Ghid metodo-

logic / Mariana Marin ; coord. şt.: Lilia Pogolşa [et al.] ; au colab.: Daniela State [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Edu- caţiei, 2017 [Tipogr. "Învăţătorul Modern"]. – 112 p. : fig., tab. ; 29 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (28 tit.). – 180 ex. ISBN 978-9975-48-107-6.

[2017-969].

- - 1. Învățământ primar.

373.3.091

1015. Matematica aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 3-

4 ani / Valentina Cimpoieş, Aliona Timuţa, Elena Melnic [et al.] ; consultanţi: Rusu Florica [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 24 fişe : des. ;

28 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). Apar într-o mapă comună. – [1000] ex. ISBN 978-9975-87-256-0.

[2017-1076].

- - 1. Matematică pentru preșcolari.

373.2:51

1016. Postolachi, Viorelia.

Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia Postolachi ; pict.:

Timuţa Aliona. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 36 p. : des. ; 28 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-87-248-5.

[2017-1066].

1017. Postolachi, Viorelia.

373.2.016

Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoală / Viorelia Postolachi ; pict.: Timuţa Aliona. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2017. – 56

p. : des. ; 28 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-87-247-8.

[2017-1061].

1018. Roşca, Aliona.

32

373.2.016

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de mână / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ; design: Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [20] p. ; 16 x 24

cm.

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-3141-9-0.

[2017-972].

1019. Roşca, Aliona.

373.2.016

Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de tipar / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ; design: Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 [Tipogr. "Nova Imprim"]. – [20] p. ; 16 x 24

cm.

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4227-4-1.

[2017-973].

373.2.016

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

1020. Glavan, Aurelia.

Incluziunea şcolară a copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) : Ghid metodologic / Aurelia Glavan, Elena Rusu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişi- nău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 97 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 71-72 (36 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-76-195-6.

[2017-945].

- - 1. Educația copiilor cu sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenție. 376.5(075)

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,

institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

1021. "Formarea specialistului medical în contextul educaţiei moderne", confe-

rinţă naţională ştiinţifico-metodică (2017 ; Orhei). Formarea specialistului medical în con- textul educaţiei moderne : Conferinţa Naţională ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice din învăţământul medical postsecundar şi postsecundar nonterţiar / coord., red. şt.: Globu Nelea. – Orhei : S. n., 2017 [Tipografia din Orhei]. – 164 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm. Antetit.: Colegiul de Medicină din Orhei. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul

art.

ISBN 978-9975-73-199-7.

[2017-1132].

- - 1. Învățământ medical.

377.8(478-21):61(082)

1022. Materiale pentru profesori, diriginţi şi elevi : Modulul "Dezvoltarea personală

şi proiectarea carierei" : (pentru instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar şi postsecundar) / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) ; echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 102 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.

33

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austrice pentru Dezvoltare (ADA). – 300 ex. ISBN 978-9975-136-17-4.

[2017-977].

- - 1. Învățământ profesional tehnic.

377.091(075)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1023. Procopii, Liuba. Practica pedagogică : Ghid pentru studenţii stagiari = Педагогическая практика : Гид для студентов-практикантов / Liuba Procopii, Lucia Ursu ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Filologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia UST). – 60 p. : tab. Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 29, 60. – 50 ex. ISBN 978-9975-76-197-0.

[2017-947].

- - 1. Practică pedagogică.

378.147=135.1=161.1

1024. Материалы научно-практической конференции профессорско- преподавательского состава экономического факультета Приднестровского го- сударственного университета им. Т. Г. Шевченко : по итогам научно- исследовательской работы в 2016 году / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. ; отв. ред.: Н. Н. Смоленский, И. В. Толмачева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевчен- ко, 2017. – 239, [1] p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex. ISBN 978-9975-3098-3-7.

[2017-900].

378(478-24):33(082)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare". – Vezi Nr 1129.

1025. "Patrimoniul etnologic: concepte, tendinţe şi abordări", conferinţă ştiinţifi- că internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul etnolo- gic: concepte, tendinţe şi abordări" : Programul şi tezele comunicărilor = Международная научная конференция "Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы" :

Программа и тезисы докладов, 23-24 mai 2017 / com. şt.: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 95 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul de Antropolo- gie şi Etnografie "Petru cel Mare" [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Apare prin susţine- rea şi concursul Fondului Interstatal Umanitar al Statelor membre CSI. – 150 ex. ISBN 978-9975-84-028-6 (Notograf Prim).

[2017-1096].

34

39(082)=135.1=111=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

398 Folclor propriu-zis

1026. Gagauz halk masalları / M. V. Maruneviç adına "Bilim-Aaraştırma Merkezi" ;

kiyadın kurucusu: Kiryakova Tatyana. – [Komrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici", 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 60 p. : des. color ; 22 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-3124-7-9 (în cop. tare).

[2017-932].

- - 1. Povești.

398.21(=512.165)

1027. Viaţa reflectată în cântec. Şi nu numai … / sel.: Pahomie Bejenaru ; cop.:

Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. ; 11 x 19 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-808-4.

[2017-939].

- - 1. Cântece populare.

398.8+78.073=135.1=161.1

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

1028. Галбен-Панчук, Зинаида.

Познание мира : Тетрадь ученика : 5 класс / Зинаида Галбен-Панчук, Стела Диакону, Светлана Галбен. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. "Prut"), 2017 (F.E.-P.

"Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig. ; 26 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-54-315-6.

[2017-1118].

1029. Baltag, Iurie.

51 MATEMATICĂ

502/504(075.2)

Lucrări de control la matematica superioară : (cu exemple de exerciţii şi probleme re- zolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Trans-

porturi, Dep. Matematica. – Chişinău : UTM, 2017. – 68, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 68 (9 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-45-485-8.

[2017-995].

- - 1. Matematică.

1030. Ciuntu-Samson, Violeta.

51(076.1)

Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa a 4-a / Violeta Ciuntu-Samson, Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-

9975-4386-3-6.

35

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Partea a 2-a. – 2017. – 47, [1] p. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-9-8. – [2017-

936].

1031. Cojocaru, Ion.

51(075.2)

Matematica versificată / Ion Cojocaru. – Chişinău : UST, 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 246 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 243-245. ISBN 978-9975-3053-2-7.

[2017-1103].

- - 1. Matematică versificată.

1032. Dragan, Grigore.

51-8(075)

Matematica : Clasa a 5-a : Teste de evaluare / Dragan Grigore, Dragan Natalia. – [Chi- şinău : S. n., 2016 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 30 p. : fig. ; 21 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-53-711-7.

[2017-1109].

- - 1. Matematică – Teste.

1033. Sandu, Parascovia.

51(079)

Matematica aplicativă : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Parascovia Sandu, Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-

9975-4484-9-9.

Partea a 2-a. – 2017. – 47, [1] p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-4386-8-1. – [2017-

935].

51(075.2)

519.8 Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice

1034. Mathematical methods and models for master of economics. Practical ap-

plications / Yuriy Kozak, V. Matskul, A. Gribincea [et al.] ; Moldova Inst. of Intern. Relations. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 250 p. fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 249-250 (35 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3092-9-5 (Tipogr. "Print-Caro").

[2017-884].

- - 1. Matematică economică.

519.86:330.4(075)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1035. Patraş, Tatiana.

Chimia în exerciţii şi probleme : Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele 10-12 / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 120 p. : tab. ; 26 cm. Bibliogr.: p. 118 (14 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-73-198-0.

[2017-1093].

- - 1. Chimie.

36

54(076.1)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL

1036. Cozari, Tudor.

Biologie : Manual pentru clasa a 6-a / Tudor Cozari ; comisia de evaluare: Lidia Timuţă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 95, [1] p. : fig. color ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [37000] ex. ISBN 978-9975-85-071-1.

[2017-998].

- - 1. Biologie.

57(075.3)

574 Ecologie generală şi biodiversitate

1037. Contribuţii la studierea faunei şi florei din cadrul ariei naturale a bazinului

cursului inferior al râului Ichel / Veaceslav Cîrlig, Tatiana Cîrlig, Viorica Coadă [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 161 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 143-147 (52 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-76-196-3.

[2017-946].

- - 1. Fauna bazinului cursului inferior al râului Ichel 2. Flora bazinului cursului inferior al râului Ichel.

58 BOTANICĂ

1038. Ciubotaru, Alexandru.

574.5/.6(478)

Opere alese : [în 11 vol.] / Alexandru Ciubotaru ; preşedinte al col. red.: Gheorghe Du- ca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-53-803-9. Vol. 1 : Embriologia comparată şi experimentală a porumbului (Zea mays L.) şi altor plante de cultură = Comparative and experimental embryology of maize (Zea mays L.) and other cultivated plants. – 2017. – 653, [2] p. : fig., tab., [1] f. port. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN 978-9975-53-804-6 (în cop. tare). – [2017-1121].

- - 1. Embriologia plantelor – Porumb.

581.3:633=13 5.1=161.1

1039. "Conversation of Plant Diversity", international scientific symposium (5 ;

2017 ; Chişinău). International Scientific Symposium "Conversation of Plant Diversity", 5 th

edition, 1-3 June 2017, Chişinău, Republic of Moldova : [rezumate] / progr. com.: Gheorghe Duca [et al.] ; org. com.: Alexandru Teleuţă [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "PixelPrint"). – 148 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Botanical Garden (Inst.) of ASM. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex. ISBN 978-9975-4182-1-8.

[2017-981].

1040. Cuza, Petru.

37

58:631/635(082)=135.1=111

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Instalarea şi menţinerea speciilor de stejar : (aspecte teoretice şi practice) / Petru Cuza

; red. şt.: Alexandru Dascaliuc ; Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia Şt. "Plaiul Fagului". – Chişi- nău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm. Apare cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – Bibliogr.: p. 242-256 (307 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-53-806-0 (în cop. tare).

[2017-1128].

- - 1. Specii de stejar – Împăduriri. 582.632.2+630*23

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor 614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii

1041. Noroc, Dumitru.

Destinul norocului : [viața și activitatea autorului, doctor în științe medicale] / Dumitru Noroc ; pref.: Tudor Ţopa. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 179 p. : fig., fot.

; 22 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-87-254-6 (în cop. tare).

[2017-1054].

- - 1. Noroc, Dumitru, 1933 - …, doctor în științe medicale.

614.2(092)

616 Patologie. Medicină clinică

1042. Epidemiologie : Manual de lucrări practice / Viorel Prisăcaru, Angela Paraschiv,

Adrian Cotelea [et al.] ; sub red.: V. Prisăcaru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico- lae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra de epidemiologie. – Chişinău : Medicina, 2017 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 293, [1] p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.

ISBN 978-9975-82-047-9 (în cop. tare).

[2017-903].

- - 1. Epidemiologie.

616-036.22(075.8)

616.1/.9 Patologie specială 616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine. Endocrinologie

1043. Ţîbîrnă, Andrei.

Cancerul glandei tiroide : [monografie] / Andrei Ţîbîrnă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. Oncologic din Rep. Mol- dova. – Chişinău : [Universul], 2017. – 320 p. : diagr., fig., fot. color, diagr., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 311-316 (99 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-47-150-3 (în cop. tare).

[2017-1082].

- - 1. Glandă tiroidă – Cancer. 2. Cancerul glandei tiroide.

38

616.441-006

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos

1044. Depresia : Protocol clinic naţional : PCN-255 / col. de aut.: Anatol Nacu, Mircea

Revenco, Ghenadie Curocichin [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pentru reforma servici- ilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 68 p. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 68 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dez- voltare şi Coop. – 300 ex. ISBN 978-9975-87-265-2 (în cop. tare).

[2017-1080].

- - 1. Depresia – Diagnostic – Tratament.

616.895-07/-08

1045. Schizofrenia, primul episod psihotic : Protocol clinic naţional : PCN-9 / col. de

aut.: Anatol Nacu, Mircea Revenco, Jana Chihai [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pen- tru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017

[Tipogr. "Bons Offices"]. – 88 p. : tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 85-88 (79 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 300 ex. ISBN 978-9975-87-266-9 (în cop. tare).

[2017-1081].

- - 1. Schizofrenie – Diagnostic – Tratament.

616.895.8-07/-08

1046. Tulburările de anxietate : Protocol clinic naţional : PCN-278 / col. de aut.: Ana-

tol Nacu, Mircea Revenco, Ghenadie Curocihin [et al.] ; Proiectul "MENSANA – Suport pentru

reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova". – Chişinău : S. n., 2017

[Tipogr. "Bons Offices"]. – 79 p. : fig., tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 78-79 (34 tit.). – Apare cu sprijinul finan- ciar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 300 ex. ISBN 978-9975-87-262-1 (în cop. tare).

[2017-1084].

- - 1. Tulburări de anxietate – Diagnostic – Tratament.

616.89-008.441-07/-08

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase, stări febrile

1047. Spînu, Constantin.

Gripa: măsuri de supraveghere, control şi răspuns : Monografie / Constantin Spînu, Iu- rie Pînzaru, Ştefan Gheorghiţă ; coaut.: Eder Veronica [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică, IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,

2017 [Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei]. – 264 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Pref. paral. : lb. rom., engl., rusă – Bibliogr.: p. 242-260 (191 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-62-403-9 (în cop. tare).

[2017-904].

- - 1. Gripă – Supraveghere.

39

616.921.5:614.4

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie

mecanică

621.3 Electrotehnică

621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi

aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată

1048. Ambros, Tudor.

Maşini electrice : [în vol.] / Tudor Ambros ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electromecanică şi Metrologie. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-451-3.

Vol. 2 : Maşini sincrone şi de curent continuu. – 2017. – 383, [3] p. – 50 ex. – Bibliogr.:

p. 382-383 (22 tit.). – ISBN 978-9975-45-484-1. – [2017-994].

- - 1. Mașini sincrone. 2. Mașini de curent continuu

621.313.3+621.314.2(075.8)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-

cule. Tuburi cu raze X

1049. Gangan, Silvia.

Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri : [în vol.] / Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Tele-

comunicaţii. – Chişinău : UTM, 2017 – . – 21 cm. Partea 1-a. – 2017. – 118, [1] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:

p. 110 (14 tit.). – 30 ex. – [2017-1019].

- - 1. Materiale electronice.

621.38(075.8)

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate

video. Telecomandă

1050. Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : [în vol.] / I. Chiţul, N. Bejan, S.

Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Teleco-

municaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017 – . – 21 cm.

Partea a 5-a : Influenţa zgomotului în sistemele analogice de transmisiune a informaţi-

ei. – 2017. – 125, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 125 (7 tit.). – 50

ex. – [2017-1020].

- - 1. Teoria transmisiunii informației. 621.397(075.8)

1051. Partea a 6-a : Eșantionarea și conversia analogic-digitală a semnalelor. – 2017.

– 126, [2] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 126 (7 tit.). – 50 ex. – [2017-

1017].

- - 1. Transmiterea semnalelor.

40

621.397.132.1(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-

CE

630 Silvicultură

Cuza, Petru. Instalarea şi menţinerea speciilor de stejar. – Vezi Nr 1040.

1052. Grigorescu, Grigore.

Paradisul pădurii… pierdut : [rolul sectorului forestier în dezvoltarea durabilă] / Grigore Grigorescu. – [Chişinău] : Phoenix, 2017. – 159 p. : fot. ; 21 cm.

Apare cu suportul financiar al dl Iurie Dârda. ISBN 978-9975-4460-9-9.

[2017-901].

- - 1. Pădurea și dezvoltarea durabilă.

630

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură 631 Agricultură în general

Ваш огород. – Vezi Nr 1054.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

Юнак, А. П. Помню и благодарю. – Vezi Nr 1140.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor

1053. Gavrilita, Lidia.

Enthomphague Trichogramma as means of biological pests' Control / Gavrilita Lidia;

sci. ref.: Leonid Voloşciuc [et al.] ; Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Genetics, Physiology and Plant Protection. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm. Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-418-2.

[2017-887].

- - 1. Protecția plantelor – Combatere biologică. 632.937:595.792

635 Plante de gradină. Grădinărit

1054. Ваш огород / Приднестр. НИИ сел. хоз-ва ; отв. ред.: Гусева Л. И. – Бендер

: "Полиграфист", 2017. – 391, [1] p. : fig., tab., [36] p. fot. color ; 25 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-3139-3-3 (în cop. tare).

[2017-898].

- - 1. Plante de grădină. 2. Cultivarea plantelor de grădină. 3. Protecția plantelor de

grădină.

41

635+631/632

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

1055. Educaţia tehnologică : Manual pentru clasele a 5-a – a 6-a / Angela Eşanu, Ion

Şaragov Nicolae Onofreiciuc [et al.] ; comisia de evaluare: Iurie Cucuietu [et al.] ; red.-coord.:

Elena Grosu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. : fig., fig. color ; 24 cm. Apare din sursele Fondului Special pentru Manuale. – 66400 ex. ISBN 978-9975-137-99-7 (Arc). – ISBN 978-9975-60-249-5 (Epigraf).

[2017-1107].

- - 1. Educație tehnologică.

640 Tipuri de gospodărie

1056. Сосновский, Александр.

64(075.3)

Антропология обмана : Азбука ресторанного воровства, или 101 способ обмануть владельца / Александр Сосновский. – Кишинэу : Stratum Plus, 2017 (Центральная типо- графия). – 129 p. ; 20 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-4269-2-3.

[2017-1106].

- - 1. Restaurante – Administrare.

640.4

65 СONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

657 Contabilitate

1057. Сборник задач по дисциплине "Основы бухгалтерского учета" : для

специальности Экономического факультета дневной и заочной формы обучения / Ком- рат. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. "Бухгалтерский учет и финансы" ; сост.: Свириденко Лидия Александровна. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2017

[Tipogr. "A & V Poligraf"]. – 41 p. : tab. ; 21 cm. 30 ex. ISBN 978-9975-83-051-5.

[2017-915].

- - 1. Contabilitate. 2. Evidenţă contabilă.

657(076.5)

66 TEHNOLOGIE CHIMICA. INDUSTRII CHIMICE SI INRUDITE

662 Explozivi. Combustibili

1058. Muntean, Ion.

Îndrumar pentru operatorii centralelor termice pe biomasă / Ion Muntean ; Agenţia pen- tru Eficienţă Energetică, Proiectul Energie şi Biomasă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 64 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (18 tit.). – Apare cu suportul Uniunii Europene, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 200 ex. ISBN 978-9975-87-251-5.

[2017-1088].

- - 1. Centrale termice de biomasă – Îndrumare.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

662.71/.74(036)

69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN

CONSTRUCŢII

1059. Optimizarea nivelului de protecţie termică a clădirilor din sectorul public :

(ghid) / elab. de Valentina Arion [et al.] ; Agenţia pentru Eficienţa Energetică. – Chişinău : S. n., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 152 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 102-105 (135 tit.). – Apare cu sprijinul Agenţiei germane pentru cooperare intern.

[2017-1034].

- - 1. Izolare termică a clădirilor.

699.86

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

1060. Conferinţa ştiinţifică anuală : [a Muzeului Național de Artă al Moldovei] : Cule-

gere de comunicări : ediţiile 2015, 2016 / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; coord.: Veronica

Galcenco. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 102 p. : reprod., reprod 24 cm.

color ;

Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-87-267-6.

[2017-1059].

- - 1. Arte plastice. 2. Pictură. 3. Arte grafice.

7.0(082)

Conferinţa ştiinţifică internaţională "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare". – Vezi Nr 1129.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ

1061. Bienala Internaţională de Pictură = International Painting Biennial : Chişinău-

2017 : [ed. a 5-a] / aut., concepţie şi coord., curator: Tudor Zbârnea ; com. org.: Dumitru Bolboceanu [et al.] ; fot.: Iurie Foca ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plas- tici din Moldova, Centrul de Artă "Amprente". – [Chişinău : S. n., 2017] (Combinatul Poligra-

fic). – 185, [2] p. : fig., fot. color ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare sub patronatul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 1000 ex. ISBN 978-9975-129-33-6.

[2017-1007].

- - 1. Pictură.

75:069.9=135.1=111

1062. Potânga, Ilinca.

Culoarea sufletului meu : [picturi : album] / Ilinca Potânga. – Chişinău : S. n., 2017

[Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 44 p. : des., des. color ; 22 x 23 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-139-19-9.

[2017-937].

- - 1. Pictură.

43

75(084.11)

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

1063. Duja, Simion.

78 MUZICĂ

Melodii de neuitat din folclorul românesc : (clarinet şi pian) = Unforgettable songs from

Romanian folklore : (clarinet and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ; notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. : n. muz. ; 29 cm. Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – 200 ex. ISMN 979-0-3480-0294-1. ISBN 978-9975-51-814-7.

[2017-1008].

- - 1. Muzică pentru clarinet. 2. Muzică pentru pian.

1064. Duja, Simion.

784.4:[780.643.1+780.616.433]

Melodii de neuitat din folclorul românesc : (saxofon şi pian) = Unforgettable songs from Romanian folklore : (saxophone and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ; notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54 p. : n. muz. ; 30 cm. Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. ISMN 979-0-3480-0299-6. ISBN 978-9975-51-819-2.

[2017-1013].

- - 1. Muzică pentru saxofon. 2. Muzică pentru pian. 784.4:[780.643.1+780.616.433]

1065. Duja, Simion.

Melodii de neuitat din folclorul românesc : (vioară şi pian) = Unforgettable songs from Romanian folklore : (violino and piano) / Simion Duja ; ed. îngrijită, red. şt.: Victor Tihoneac ;

notograf: Igor Stati. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 54

tab. ; 30 cm.

Tit. pe cop. : lb. rom. – Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – 100 ex. ISMN 979-0-3480-0296-5. ISBN 978-9975-51-816-1.

[2017-1010].

- - 1. Muzică pentru vioară. 2. Muzică pentru pian. 784.4:[780.614.332+780.616.433]

1066. Gagim, Ion.

Studii de muzicologie / Ion Gagim. – [Bălţi] : S. n., 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. – 267 p. : n. muz., tab. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., engl., ital. şi alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. ISMN 979-0-3480-0283-5. ISBN 978-9975-9904-6-2.

[2017-905].

- - 1. Muzicologie.

78.07/.08=00

Viaţa reflectă în cântec. Şi nu numai. – Vezi Nr 1027.

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1067. Arsene, Igor.

ABCED-ul antrenamentului sportiv : Material didactico-referativ / Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 92 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 91 (10 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-328-9.

[2017-1135].

- - 1. Antrenament sportiv.

1068. Buftea, Victor.

796.015(075)

Teoria şi didactica antrenamentului sportiv în gimnastică: control şi planificare : Mono- grafie / Buftea Victor ; red. şt.: Manolachi Veaceslav ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi

Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 280 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 259-279 (344 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-68-327-2.

[2017-1134].

- - 1. Gimnastică – Antrenament.

1069. Manolachi, Veaceslav.

796.4.015

Judo : Ghid didactic pentru şcolile sportive de specialitate / Manolachi Veaceslav, Lef- ter Natalia, Manolachi Victor ; red. şt.: Ahmetov Sultan Mejidovici ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Federaţia de Judo din Rep. Moldova. – Chişinău : USEFS, 2017. – 179 p. :

fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 177-184 (159 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-131-45-2.

[2017-897].

- - 1. Judo.

796.853.23(075)

1070. "Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică", conferinţă ştiinţifico-

practică (2 ; 2017 ; Chişinău). Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică = Личность и спорт: теория, методика, практика = Personality and sports: theory, methodology, practice :

Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, ediţia a 2-a, dedicată Antrenorului Emerit de Lupte Sambo Simion Curdov, 11 mai 2017, Chişinău / ed.: Mileacova Elena. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 120 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-56-424-3.

[2017-892].

- - 1. Sportul și personalitatea.

1071. Курдов, И.

45

796.01(082)=135.1=111=161.1

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

Профессор самбо : из серии "Спорт и личность" / И. Курдов ; Ин-т междунар. от-

ношений Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 117 p. : fot. ; 21

cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-423-6.

[2017-1028].

- - 1. Sambo.

796.814(092)

1072. Милякова, Елена Владимировна. Рекреация и фитнес / Е. В. Милякова, В. П. Дорган. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – [138] p. : fot. ; 15 x 19 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-56-425-0 (broşată în spirală).

[2017-1029].

- - 1. Recreere. 2. Exerciții fizice.

79+796.012.65

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

811 Limbi

1073. Балан, О. В. Устный научный педагогический дискурс магистрантов – учителей иностранного языка : Монография / О. В. Балан ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол.

фак., Каф. англ. филологии. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 132 p. ; 20 cm. Text parţial : lb. engl. – Bibliogr.: p. 97-114 (200 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4117-8-3.

[2017-940].

- - 1. Limbi străine – Analiza discursului.

811'42:378.091

1074. "Профориентированное обучение иностранному языку студентов- бакалавров: проблемы и перспективы", международная научно-практическая конференция (2017 ; Тираспол). Профориентированное обучение иностранному языку студентов-бакалавров: проблемы и перспективы : Материалы Международной научно- практической конференции, г. Тираспол, 5 апреля 2017 г. / редкол.: Р. З. Назарова [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 215 p. : tab. ; 21 cm.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. иностранных языков. – Texte : lb. engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-925-23-5.

[2017-1145].

- - 1. Limbi străine – Didactică.

811'27+37.016.046(082)=161.1=133.1=111

811.111 Limba engleză

1075. Filip, Galina.

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Academic English : Elementary A 1 / Galina Filip ; Univ. of Acad. of Sciences of Moldo- va. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 95 p. : fig., tab. ; 21 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-108-12-6.

[2017-881].

- - 1. Limba engleză.

1076. Panco, Corina.

811.111(075)

Academic English : Pre-Intermediate / Corina Panco ; Univ. of Acad. of Sciences of Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-108-13-3.

[2017-882].

- - 1. Limba engleză.

811.111(075)

811.135.1 Limba română

Druţă, Inga. Dicţionar de argou şi expresii colocviale (rus-român). – Vezi Nr 1079.

1077. Marin, Mariana.

Limba română : Manual pentru clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia de experţi: Angela Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, actualizată. –

[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 141, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm. – (Co- lecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9). Apare din surse financiare ale Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 40000 ex. ISBN 978-9975-86-167-0.

[2017-986].

- - 1. Limba română.

1078. Păcuraru, Veronica.

811.135.1(075.2)

Semnul lexical şi dezambiguizarea lui semantică : (Abordare metadiscursivă şi metale-

xicografică) / Veronica Păcuraru ; coord.: Vasile Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : [Pro Libra] : Institutul de Filologie al AŞM, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 264 p. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 233-264. – [150] ex. ISBN 978-9975-3046-7-2.

[2017-926].

- - 1. Limba română – Semantică.

811.161.1 Limba rusă

1079. Druţă, Inga.

811.135.1'37

Dicţionar de argou şi expresii colocviale (rus-român) / Inga Druţă, Sabin Buruiană. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 339 p. ; 12 x 17 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 337-339. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex. ISBN 978-9975-0-0008-6 (în cop. tare).

47

Cronica cărţii Nr 5-2017 ≡ Book annals Nr 5-2017

[2017-993].

- - 1. Limba română – Dicționare de argou. 2. Limba rusă – Dicționare de argou.

811.161.1'373.7=135.1+811.135.1'373.7=161.1

1080. Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [Ed.

a 2-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 51, [1] p. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [2000] ex. ISBN 978-9975-60-252-5.

[2017-1122].

- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.

811.163.2 Limba bulgară

1081. Демирева, Кирилка.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Български език : за 4. клас / Кирилка Демирева, Надежда Кара, Надежда Вълчева

; comisia de experţi: Ekaterina Petrova [et. al.] ; Мин. на просветата на Респ. Молдова. –

Изд. 5-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 294, [2] p. : fig.

color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN

978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 820 ex. ISBN 978-9975-86-184-7.

[2017-1086].

- - 1. Limba bulgară.

1082. Демирева, Кирилка.

811.163.2(075.2)

Български език и литература : за 6. клас / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара ; comisia de experţi: Nadejda Dermenji [et. al.] ; Мин. на просветата на Реп.

Молдова. – Изд. 4-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 254 p.

: fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9). Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 870 ex. ISBN 978-9975-86-185-4.

[2017-1085].

- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică și interpretare.

811.163.2+821.163.2.09(075.3)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi 821.112.28 Literatură în idiş

1083. Финкель, Михаил.

За стеной тишины : Стихи / Михаил Финкель ; оформл. и верстка: Игорь Хмельницкий. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 160 p. : des. ; 12 x 17 cm.

Text parţial lb. engl. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-820-6 (în cop. tare).

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1126].

- - 1. Poezie.

1084. Streinul, Mircea.

821.112.28-1=161.1=111 Финкель

821.135.1 Literatură română

Drama Casei Timoteu : Roman / Mircea Streinul ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. –

[Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 314, [5] p. ; 20 cm. – (Cartier Popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

800 ex.

ISBN 978-9975-86-171-7 (în cop. tare).

179,00 lei. – [2017-983].

- - 1. Romane.

1085. Streinul, Mircea.

821.135.1-31 Streinul

Ion Aluion ; Lupul din Ţara Huţulilor : Romane / Mircea Streinul ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 266, [5] p. ; 21 cm. – (Car- tier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 800 ex. ISBN 978-9975-86-172-4 (în cop. tare). 139,00 lei. – [2017-988].

- - 1. Romane.

821.135.1-31 Streinul 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1086. Agachi, Ştefan.

Sentinţe epigramatice / Ştefan Agachi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P "Tipografia

Centrală"). – 207 p. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-53-810-7 (în cop. tare).

[2017-929].

- - 1. Epigrame.

821.135.1(478)-193.2 Agachi

1087. Ambroci, Zinaida.