Sunteți pe pagina 1din 150

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare 1957-2017
Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare
1957-2017

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 7

2017

CNCM

Chişinău 2017

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 7

2017

NBCM

Chişinău 2017

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 7

2017

CNCM

Chişinău 2017

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Claudia Bâgu

Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857- 3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 7, 2017. – 2017. – 150 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-267-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-268-3 (PDF).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-268-3 (PDF). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2017

CRONICA CĂRŢII

CUPRINS

10

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE.

BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

10

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

10

 

005

Management

10

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

10

 

01

Bibliografie şi bibliografii. Cataloage

10

08

Poligrafii. Opere colective

11

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

14

 

159.9 Psihologie

14

2

RELIGIE. TEOLOGIE

15

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

15

3

ŞTIINŢE SOCIALE

15

 

31 Statistică. Demografie. Sociologie

16

32 Politică

16

33 Economie. Ştiinţe economice

17

34 Drept. Jurisprudenţă

19

35 Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară 22

36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă

23

37 Educaţie

23

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

28

 

51

Matematică

29

52

Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie

31

53

Fizică

31

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

32

57

Ştiinţe biologice în general

32

58

Botanică

33

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

33

 

61 Ştiinţe medicale. Medicină

33

62 Inginerie. Tehnică în general

38

63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

38

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

39

69

Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee În

 

construcţii

40

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

40

 

73/76 Arte plastice. Arte decorative

40

73

Arte plastice

40

78

Muzică

41

79

Divertisment. Jocuri. Sport

41

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

42

 

80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

42

81 Lingvistică. Limbi

42

 

82 Literatură

45

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

54

 

93/94 Istorie

54

 

94

Istorie generală

54

 

Autoreferate

55

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

60

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

65

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

66

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

68

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 7-2017

68

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

69

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

0

69

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică

69

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

69

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 69

005

Management

69

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

69

 

02

Biblioteconomie

70

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

70

 

069 Muzee. Expoziţii permanente

70

070 Ziare. Presă

70

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

70

1/14 Filozofie

70

159.9 Psihologie

70

2 RELIGIE. TEOLOGIE

70

3

ŞTIINŢE SOCIALE

71

31

Statistică. Demografie. Sociologie

71

32

Politică

72

33

economie. Ştiinţe economice

76

34

Drept. Jurisprudenţă

79

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

85

36

Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

86

37

Educaţie

86

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

88

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

89

51

Matematică

89

53

Fizică

89

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

89

55

Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

90

57

Ştiinţe biologice în general

90

58

Botanică

90

59

Zoologie

91

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

91

61

Ştiințe medicale. Medicină

91

62

Inginerie. Tehnică în general

99

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii

sălbatice

100

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

102

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

103

67

Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru materiale diverse

103

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

103

71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

103

72 Arhitectură

103

73/76 Arte plastice. Arte decorative

104

73

Arte plastice

104

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

104

78 Muzică

104

79 Divertisment. Jocuri. Sport

104

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

106

80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

106

81 Lingvistică. Limbi

107

82 Literatură

108

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

112

 

929

Biografii și studii înrudite

112

 

93/94 Istorie

113

94

Istorie generală

113

 

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017

115

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2017

121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

122

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.

INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

122

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică

122

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

122

 

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

122

 

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

122

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

122

 

1/14 Filozofie

122

17

Filozofie morală. Etică. Filozofie practică

122

2

RELIGIE. TEOLOGIE

122

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

122

3

ŞTIINŢE SOCIALE

123

 

32

Politică

123

33

Economie. Ştiinţe economice

127

34

Drept. Jurisprudenţă

129

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 130

37

Educaţie

131

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

132

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

133

 

51

Matematică

133

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

133

 

61

Ştiințe medicale. Medicină

133

62

Inginerie. Tehnică în general

135

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii

 

sălbatice

135

 

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudit

135

7

ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

136

 

71

Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

136

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

137

77 Fotografie şi activităţi similare

137

78 Muzică

137

79 Divertisment. Jocuri. Sport

138

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

139

80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

139

81 Lingvistică. Limbi

139

82 Literatură

139

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

143

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

144

929 Biografii și studii înrudite

144

93/94 Istorie

144

94

Istorie generală

144

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"

Nr 7-2017

150

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

2017

NR 7

(1398-1625)

JULY

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII

00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICA

005 Management 005.9 Tipuri de management 005.92/.94 Managementul înregistrărilor. Managementul cunoașterii

1398. Franţ, Anna.

Consultanţa managerială în sport : Curs universitar / Anna Franţ ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Managementul Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017

[Tipogr. "Valinex"]. – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm. Referinţe bibliogr.: p. 123-128 (68 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-68-331-9.

[2017-1576].

- - 1. Consultanță managerială – Sport. 005.942:796/799(075.8)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

1399. Vasile Stroescu – un sol al altei lumi, un om din alte timpuri : Materiale ale

Universităţii Populare de Vară "Vasile Stroescu", ediţia I, Edineţ, 20-21 august 2016 / îngrijire

şi coord. de Ion Negrei, Ion Bâlba ; foto : Mircea Morari [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 224 p. : fot., fot. color ; 21 x 30 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Edineţ. – 1000 ex. ISBN 978-9975-128-89-6.

[2017-1401].

- - 1. Cultură. 2. Stroescu, Vasile, 1845-1926, cărturar, om politic şi filantrop.

008+929Stroescu(478)(082)

01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE

1400. Academician Vitalie Postolati : [energetician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe

a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.:

Elena Bâcova ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 287 p. : fot. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – [100] ex. ISBN 978-9975-3131-7-9 (în cop. tare).

[2017-1441].

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Energetică – Indici bibliografici. 2. Postolati, Vitalie, 1937 - …, energetician – Bio- bibliografie.

016:[620.9+929 Postolati(478)]=135.1=161.1

1401. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2016 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 9, 2016. – 2017. – 141 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-235-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-236-2 (PDF). –

[2017-1394].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

030 Lucrări de referinţă generale

1402. Cum funcţionează lucrurile : Mecanica din spatele lumii înconjurătoare : [enci- clopedie] / coord.: Nuria Cicerco, Emilio López ; trad. din engl.: Alexandra Fenoghen. – [Chi- şinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Slovacia). – 255, [1] p. : fig., fot. color ; 29 cm. Tit. orig.: How things work : The mechanics behind the world around us. – Index : p. 250-255. – 4000 ex. ISBN 978-9975-0-0009-3 (în cop. tare).

[2017-1499].

- - 1. Enciclopedii.

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE

030

082 Poligrafii colective

1403. Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor :

[Universității de Stat Agrare din Moldova] / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. şef.:

Starciuc Nicolae [et al.]. – Chişinău : UASM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 135 p. : fig. ; 21

cm.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 100 ex. ISBN 978-9975-64-283-5.

[2017-1488].

082:378=00

1404. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно- практическая конференция (11 ; 2016 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения :

Материалы XI Международной научно-практической конференции, 17 ноября 2016 г. / гл. ред.: А. Н. Руссу. – Рыбница : Б. и. ; Тираспол : Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. "Теслайн"). – 470, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm. Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбницы и Рыбниц. рай- она, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. – Texte : lb. rom. (cu caractere chirilice), engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. ISBN 978-9975-925-14-3.

11

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

[2017-1563].

082:378.4(478-24)=00

1405. Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности

государства : [cборник статей] / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред.: А. Н. Руссу. – [Тираспол] : Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. "Теслайн") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3081-6-8. Вып. 7 : Педагогика. Экономика. Инженерия. Информационные технологии. – 2017. – 153 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – 80 ex. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-4305-9-3. – [2017-1562]. 082=135.1=161.1

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită 087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1406. Autocolante cu acadele : 200 de autocolante. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Impri-

mat în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-9975-137-93-5). [3000] ex. ISBN 978-9975-137-89-8.

[2017-1567].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

1407. Autocolante cu brioşe : 130 de autocolante. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat

în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-9975-137-93-5).

[3000] ex. ISBN 978-9975-137-90-4.

[2017-1568].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

1408. Autocolante cu prăjituri şi bomboane de ciocolată : 170 de autocolante. –

[Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Spania). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci,

ISBN 978-9975-137-93-5). [3000] ex. ISBN 978-9975-137-91-1.

[2017-1569].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

1409. Autocolante cu prăjituri şi îngheţate : Peste 160 de autocolante. – [Chişinău] :

Arc, 2017 (Imprimat în China). – [28] p. : des. color ; 21 cm. – (Autocolante dulci, ISBN 978-

9975-137-93-5).

[3000] ex. ISBN 978-9975-137-92-8.

[2017-1570].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

1410. Colorez top modele : [carte de colorat] / il. de Maria Serjuc. – Chişinău : Car-

tea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [14] p. : des., des. color ; 23 cm.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4256-8-1.

[2017-1557].

- - 1. Cărți de colorat.

1411. Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita.

087.5

Ai grijă ce faci în afara casei : carte cu autocolante / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Laura Morkūnaitė. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Litua- nia). – [20] p. : des. color, [2] f. : autocolante ; 30 cm. Tit. orig.: Stay safe outdoors : Sticker activity book. – Aut. este indicat în caseta tehn. –

F. f. de tit. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0041-3.

[2017-1572].

- - 1. Cărți cu autocolante.

1412. Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita.

087.5

Ai grijă cum treci strada : carte cu autocolante / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Laura Morkūnaitė. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Lituania).

– [20] p. : des. color, [2] f. : autocolante ; 30 cm.

Tit. orig.: Stay safe on the street : Sticker activity book. – Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0040-6.

[2017-1571].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

1413. Planeta mea : Marea mea carte de întrebări şi răspunsuri / trad. din engl.: Lucia

Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în China). – [16] p. : des. color ; 29 cm. – (Cea

mai instructivă carte cu clapete din lume!, ISBN 978-9975-61-985-1).

F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-137-59-1 (cartonată) (în cop. tare).

[2017-1375].

- - 1. Cărți instructive pentru copii.

1414. Roşca, Aliona.

087.5

Animale domestice : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il.: Natalia Gavriliţa ; design:

Amélie Serge. – [Chişinău] : Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color ; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8). Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4256-7-4.

[2017-1556].

- - 1. Cărți de colorat.

1415. Roşca, Aliona.

13

087.5

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Fructe : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il. şi design: Amélie Serge. – Chişinău : Car-

tea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color ; 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8). Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4227-8-9.

[2017-1558].

- - 1. Cărți de colorat.

1416. Roşca, Aliona.

087.5

Legume : [carte de colorat] / Aliona Roşca ; il. şi design: Amélie Serge. – Chişinău :

Cartea, 2017 (Tipogr. "Nova Imprim"). – [16] p. : des., des. color ; 16 x 21 cm. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8). Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4227-9-6.

[2017-1559].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

1417. Să colorăm cu Dodo! : Carte de colorat pentru copii / CNPAC. – [Chişinău : S.

n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [16] p. : des. ; 22 cm.

F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-66-562-9.

[2017-1503].

- - 1. Cărți de colorat.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

1418. Golovei, Lilia.

087.5

Împărăţia emoţiilor : Dezvoltăm inteligent sfera emoţională : (Ghid metodologic pentru psihologi şi cadre didactice) / Golovei Lilia, Gorea Svetlana, Barbaroş Tatiana ; coord.: Fleaş Alexandru [et al.] ; au contribuit: Andronic Maria [et al.] ; Proiectul intern. "Mic şi voinic", Asoc. Psihologilor şi Psihopedagogilor din Constanţa "Apsiped", Agenţia Naţ. Antidrog, Constanţa [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Capaţina-Print"]. – 105 p. : il., il. color, tab. ; 29 cm. –

(Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvoltare și remediere psihologică, ISBN 978-9975-110-46-4). Bibliogr.: p. 53-54. – 100 ex. ISBN 978-9975-3088-2-3.

[2017-1564].

- - 1. Emoții. 2. Sfera emoțională.

159.942(075)

1419. Idem în lb. rusă : Королевство эмоций : Развиваем умело эмоциональную

сферу : (Методологическое пособие для психологов и учителей). – Кишинëв : Б. и., 2017 [Tipogr. "Capaţina-Print"]. – 106 p. : il., il. color, tab. ; 29 cm. – (Библиотека психолога, ISBN 978-9975-3088-3-0) (Коррекционно-развивающая работа, ISBN 978-9975-3088-4-7). Bibliogr.: p. 54-55. – 100 ex. ISBN 978-9975-3088-5-4.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1565].

- - 1. Emoții. 2. Sfera emoțională.

159.942(075)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE

1420. Creţu, Liliana.

Religie creştin-ortodoxă : Manual pentru clasa a 9-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Cam-

no-Grup 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 76 p. : des. color, tab. ; 26 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-4446-9-9.

[2017-1536].

- - 1. Educație creștină.

27-47(075.3)

1421. Plămădeală, Ioan.

"…Căutaţi şi veţi afla…" Calea spre cer : Cuvânt – indemn omului contemporan / Pro-

toiereu Ioan Plămădeală. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 360 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 359-360 (31 tit.). – [1000] ex. ISBN 978-9975-87-268-3.

[2017-1451].

- - 1. Literatură religioasă.

3 ŞTIINŢE SOCIALE

305 Studii de gen

1422. Bodrug-Lungu, Valentina.

27-29

Raport cu privire la realizarea studiului "Percepţiile publice privind sensibilitatea la di- mensiunea de gen în instituţiile din sectorul de securitate şi apărare" = Report on the survey "Public perception of gender responsiveness in institutions of the security and reference sector" / Valentina Bodrug-Lungu, Ina Triboi. – Chişinău : Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "T- Par"). – 72 ; 74 p. : tab. ; 21 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova. – 200 ex. ISBN 978-9975-3042-4-5.

[2017-1540].

- - 1. Egalitatea de gen – Sectorul de securitate și apărare. 2. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

[305+351.74]:303.4=135.1=111

1423. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare a

egalităţii de gen pe anii 2010-2015 = Evaluation Report of the implementation of the Natio- nal Programme to ensure Gender Equality for years 2010-2015 / elab.: Valentina Bodrug- Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "T-Par"]. – 122 ; 124 p. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al OSCE în Moldova. – 200 ex. ISBN 978-9975-3042-3-8.

[2017-1539].

15

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

- - 1. Egalitate de gen – Republica Moldova – Raport de evaluare.

305(478)(047)=135.1=111

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

311 Statistică ca știință. Teoria statisticii

1424. Пармакли, Д. М.

(Учебно-методическое пособие) / Д. М.

Пармакли, Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр "Прогресс". – Комрат

: Б. и., 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 84 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 82 (4 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3132-2-3.

Графический

метод

в

статистике

:

[2017-1390].

- - 1. Statistică – Metode grafice.

311(075.8)

32 POLITICĂ

322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre biserică şi stat

1425. Войку, Овидиу.

Церковь и Государство в Республике Молдова : [социальные исследования] / Овидиу Войку, Дженнифер Кэш, Виктория Кожокариу ; пер.: Олга Гагауз ; Fundaţia So- ros-Moldova, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA". – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 58 p. : graf., tab. ; 29 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-87-232-4.

[2017-1472].

- - 1. Relații dintre biserică și stat – Republica Moldova – Cercetări sociologice.

322(478):303.4

1426. Idem în lb. engl.: Church and State in the Republic of Moldova : [cercetări socio-

logice]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 56 p. : graf., tab. ; 29 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-87-231-7.

[2017-1471].

- - 1. Relații dintre biserică și stat – Republica Moldova – Cercetări sociologice.

322(478):303.4

323 Afaceri interne. Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova

1427. Chircă, Sergiu I.

Testament pentru Basarabia : Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi Puterea creşte şi neamul propăşeşte / Sergiu I. Chircă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 64 p. ;

21 cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-56-446-5.

[2017-1485].

16

323(478)+94(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică

externă

1428. Ejova, Cristina.

International terrorism : Course support / Cristina Ejova ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Relaţii Intern. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 277 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 220-244 (269 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-71-912-4.

[2017-1494].

- - 1. Terorism internațional.

327.88+323.28(075.8)

1429. "Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de

Sud-Est", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2017 ; Chişinău). Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 3 mai 2017 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 470 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu suportul Progr. Eras- mus+ al Uniunii Europene. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-444-1.

[2017-1480].

- - 1. Politici de securitate ale Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Politici de securitate.

1430. Griţco, M.

[327+339.92]:061.1EU(082)=135.1=111=161.1

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

330 Economie în general

Macroeconomie : Ghid pentru lucrări practice / Griţco M., Pulbere V. ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-87-270-6.

Partea 1-a. – 2017. – 47 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 46 (11 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-87-271-3. – [2017-1465].

- - 1. Macroeconomie.

330.101.541(076.5)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia

fondului de locuințe (fondului imobiliar)

1431. Дудогло, Т. Д.

Управление земельным потенциалом региона: вопросы теории, методики, прак- тики : (монография) / Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр "Прогресс". – Комрат : Б. и., 2017 [Tipogr. "Centrografic"]. – 167 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 144-148 (56 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3132-3-0.

[2017-1391].

17

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

- - 1. Proprietate asupra pământului.

332.2(478-29)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1432. Parrish, David.

Tricouri şi Costume : Ghid pentru o afacere creativă / David Parrish ; cuvânt-înainte de Shaun Woodward ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; Merseyside ACME. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 111, [2] p. : des., fot. color ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 108 (34 tit.). – Index : p. 109-111. – Apare cu sprijinul Progr. Cul- tură şi Creativitate al progr. UE-Parteneriatul Estic. – [500] ex. ISBN 978-9975-0-0022-2 (Arc). – ISBN 9780-9538254-5-5.

[2017-1445].

- - 1. Afaceri creative – Industria îmbrăcămintei.

336 Finanţe

334:687(036)

1433. Casian, Angela.

Finanţe publice : Manual / Angela Casian, Anjela Baurciulu. – Chişinău : [RGP Grup],

2017. – 224 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 223-224 (38 tit.). – 70 ex. ISBN 978-9975-4305-8-6.

[2017-1573].

- - 1. Finanțe publice.

336.1(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producţie. Servicii. Preţuri

1434. Economia verde în Republica Moldova: perspective de dezvoltare =

Зелëная экономика в Республике Молдова: перспективы развития / Proiectul "Consolida- rea guvernării participative prin dezvoltarea OSC-urilor", AO EcoContact. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 ; 32 p. : fig., fot. color ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.:

p. 32 (11 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american oferit prin in- termediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 300 ex. ISBN 978-9975-87-277-5.

[2017-1463].

- - 1. Economia verde în Republica Moldova.

338.4:502/504(478)=135.1=161.1

338.48 Turism

1435. Descoperă Moldova Turistică! = Discover the touristic Moldova! = Открой

для себя туристическую Молдову! / Tourism Agency of the Rep. of Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius")] – . – 21 cm. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 6 cărţi într-o mapă comună. – 250 ex. – ISBN 978-9975-57-226-2. Turism Balnear = Spa Tourism = Оздоровительный туризм. – 2017. – 32 p. : fot. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-232-3. – [2017-1517].

- - 1. Turism balnear – Republica Moldova.

18

338.48:614.2(478)=135.1=111=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1436. Turism Cultural = Cultural Tourism = Культурный туризм. – 2017. – [32] p. : fot.

color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-227-9. – [2017-1512].

- - 1. Turism cultural – Republica Moldova.

338.48:008(478)=135.1=111=161.1

1437. Turism Ecologic = Eco Tourism = Экологический туризм. – 2017. – [32] p. : fot.

color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-228-6. – [2017-1513].

- - 1. Turism ecologic – Republica Moldova.

338.48:502(478)=135.1=111=161.1

1438. Turism Religios = Religious Tourism = Религиозный туризм. – 2017. – 32 p. :

fot. color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-230-9. – [2017-1515].

- - 1. Turism religios – Republica Moldova.

338.48:726.71(478)=135.1=111=161.1

1439. Turism Rural = Rural Tourism = Сельский туризм. – 2017. – F. f. de tit. – ISBN

978-9975-57-229-3. – [2017-1514].

- - 1. Turism rural – Republica Moldova.

338.48(478-22)=135.1=111=161.1

1440. Turism Vitivinicol = Wine Tourism = Винный туризм. – 2017. – 32 p. : fot. color.

– F. f. de tit. – ISBN 978-9975-57-231-6. – [2017-1516].

- - 1. Turism vitivinicol – Republica Moldova.

338.48:663.2(478)=135.1=111=161.1

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

1441. Kozak, Y.

International macroeconomics: Questions & Answers : [pentru uzul studenţilor] / Y. Kozak, A. Gribincea, T. Shengelia [et al.] ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova Inst. of

Intern. Econ. Relations. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 242 p. Bibliogr.: p. 242 (19 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3076-2-8 (Tipogr. "Print-Caro").

[2017-1489].

- - 1. Macroeconomie internațională. 339:330.101.54(075.8)

339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă

1442. Ceban, Vasile.

Marketing în cultură fizică şi sport : Curs universitar / Ceban Vasile, Armanov Stanis- lav, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 263 p. : fig., tab. ;

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 254-258 (62 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-68-329-6.

[2017-1574].

- - 1. Marketing sportiv.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

1443. Carp, Simion.

339.138:796/799(075.8)

Formarea profesională a cadrelor pentru organele de drept şi funcţionarea justiţiei în perioada regimului totalitar comunist / Simion Carp, Iurie Larii ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI

19

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 198 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 182-198 (220 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-121-40-8.

[2017-1474].

- - 1. Cadre – Organe de drept – Formare profesională în perioada regimului totalitar comunist.

[34:321.64](478)

1444. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-

ticipare internaţională (2016 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-

naţională "Integrare prin cercetare şi inovare" : Culegere de comunicări, 28-29 septembrie, 2016 / resp. de ed.: Nicolae Roşca. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 24 cm. – ISBN 978-

9975-71-812-7.

Știinţe juridice. – 2017. – 234 p. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,

Dep. Drept privat. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-917-9. – [2017-1491].

- - 1. Științe juridice.

34(082)=135.1=161.1

341 Drept internaţional 341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor

1445. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : Comentariu asupra hotărârilor

Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : Concluzii şi recomandări / Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi, Diana Sârcu. – [Chişinău] : Institutul Naţional al Justiţiei, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 575 p. : tab. ; 25 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei "Susţinerea freformei justiţiei penale în Republica Moldova", dinanţat de Guvernul Danemarcei. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-828-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).

[2017-1428].

- - 1. Drepturile omului. 2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

1446. Demerji, Ilie.

341.231.14+342.7(478)

Dreptul Uniunii Europene : Curs universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 299 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 228-235 (138 tit.), la începutul cap. şi în subsol. – [200] ex. ISBN 978-9975-53-840-4.

[2017-1431].

- - 1. Dreptul Uniunii Europene. 2. Uniunea Europeană – Drepturi.

341.17:061.1 EU

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1447. "Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale", ma-

să rotundă cu participare internaţională (2016 ; Chişinău). Protecţia drepturilor omului:

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

mecanisme naţionale şi internaţionale : Materialele mesei rotunde cu participare internaţiona- lă, consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2016 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 186 p. ; 20 cm. Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-66-565-0.

[2017-1505].

- - 1. Drepturile omului.

342.7+341.231.4(082)=135.1=161.1

1448. Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica

Moldova în anul 2016 / Oficiul Avocatul Poporului "Ombudsman". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 304 p. : fig., tab. color ; 24 cm. Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex. ISBN 978-9975-66-566-7. Gratuit. – [2017-1506].

- - 1. Drepturile omului în Republica Moldova.

342.72/.73(478)(047)=135.1=161.1

1449. "Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării",

conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Chişinău). "Statalitatea Moldovei: continuitatea

istorică şi perspectiva dezvoltării" : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25 martie 2017, organizată sub patronajul Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon / col. red.: Valentina Beniuc [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 851 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Text, cuprins : lb. rom., engl., ru- să. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-439-7 (Tipogr. "Print-Caro").

[2017-1477].

- - 1. Statalitatea Republicii Moldova.

342.1/.2+32+94(478)(082)=135.1=111=161.1

343 Drept penal. Infracţiuni penale

1450. Drosu, Victor.

Detenţiunea pe viaţă şi liberarea condiţionată înainte de termen în Republica Moldova / Victor Drosu, Nadejda Burciu ; Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Suprema-

ţiei Legii în Moldova (NORLAM). – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 132 p. :

diagr., fot., tab. color ; 27 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi- nanciar al Min. Afacerilor al Norvegiei. – 400 ex. ISBN 978-9975-87-272-0.

[2015-1470].

- - 1. Detențiune pe viață – Republica Moldova. 2. Liberare condiționată – Republica Moldova.

343.84(478)

21

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

347 Drept civil 347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară

1451. Cozma, Daniela.

Culegere de studii ştiinţifice : la tema tezei de doctor în drept : ["Răspunderea magis- traților – garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești în Republica Moldova și Româ- nia"] / Cozma Daniela ; conducător şi red. şt.: Costachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 157 p.

: tab. ; 21 cm. Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 151-157 (87 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 120

ex.

ISBN 978-9975-56-440-3.

[2017-1478].

- - 1. Răspunderea magistraților. 2. Putere judecătorească.

347.962:342.56

1452. Ghidul executorului judecătoresc : [în vol.] / Uniunea Naţ. a Executorilor Ju-

decătoreşti din Rep. Moldova ; coord.: Roman Talmaci, Oxana Novicov. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – ISBN 978-9975-53-837-4. Vol. 2 : Culegere de acte normative şi modele de acte în materie de executare silită. – 2017. – 318 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-53-838-1 (în cop. tare). – [2017-1430].

- - 1. Executare silită – Acte normative.

347.962+343.16(094)

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept 349.2 Dreptul muncii

1453. Gramma, Rodica.

Managementul resurselor umane în sănătate: aspecte juridice : (Manual) / Rodica Gramma, Tatiana Novac, Oleg Lozan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "T-Par"). – 248 p. ; 22 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 200 ex. ISBN 978-9975-3042-6-9 (în cop. tare).

[2017-1409].

- - 1. Dreptul muncii – Sănătate. 2. Managementul resurselor umane în sănătate.

[349.2+614.2]:005.95/.96(075.8)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activităţi specifice administraţiei publice

1454. Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective", conferinţă ştiin-

ţifică a cadrelor didactice (2017 ; Chişinău). Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective : Materialele conferinţei ştiinţifice a cadrelor didactice a Facultăţii Relaţii Internaţi- onale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul "Ştiinţe Politice şi Administrative", 29 mai 2017 / col. red.: Victor Saca [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 157 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Dep. Ştiinţe Politice şi Administrative. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-916-2.

[2017-1492].

- - 1. Administrație publică – Reforme.

351/354:378.4(478-25)(082)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală

1455. Instrumente de bună guvernare la nivel local : Ghid practic / Tatiana

Şaptefraţi, Oleg Balan, Tatiana Savca [et al.] ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 220 p. : fig., tab. color ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 61 ex. ISBN 978-9975-136-36-5.

[2017-1554].

- - 1. Administrație publică locală – Organizare administrativă.

352.07(036)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1456. Caritas Moldova : Raport anual… . / Caritas Moldova. – [Chişinău : S. n., 2017

(F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.

… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1423].

- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.

364.4(478)(047)

1457. Idem în lb. engl.: Caritas Moldova. Annual Report… . – [Chişinău : S. n., 2017

((F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.

… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1424].

- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.

364.4(478)(047)

1458. Idem în lb. rusă : Caritas Moldova. Годовой отчёт … . – [Chişinău : S. n., 2017

(F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.

… 2016. – 2017. – 48, [1] p. : fig., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2017-1425].

- - 1. Asistență socială – Republica Moldova.

37 EDUCAŢIE

364.4(478)(047)

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

1459. Golovei, Lilia.

Familia – promotor al valorilor : Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diriginţi /

Lilia Golovei. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 103 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Biblioteca Psihologului, ISBN 978-9975-4304-6-3) (Dezvoltare şi Remediere Psihologică, ISBN 978-9975-4304-7-0). Bibliogr.: p. 101-102 (55 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4304-8-7.

[2017-1543].

- - 1. Educația în familie.

23

37.018.1(072)

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1460. Cara, Angela.

Educaţie socială şi financiară : Ghid metodologic / Angela Cara, Paul Moclair, Bianca Isaincu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra- lă"]. – 84 p. : tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 83 (4 tit.). – Apare cu suportul European

Fund for South East Europe. – 300 ex. ISBN 978-9975-3047-6-4.

[2017-1381].

- - 1. Educație socială. 2. Educație financiară.

1461. Donica, Ala.

37.015(072)

Educaţia pentru dezvoltare durabilă a mediului : Curs universitar / Ala Donica ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Istorie şi Geografie, Catedra Geografie şi Patrimoniu Cultural. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 239 p. : fig., tab. ;

20 cm.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-136-35-8.

[2017-1553].

- - 1. Educație ecologică.

1462. Golovei, Lilia.

37.015:502/504(075.8)

Şcoala – prietena preadolescenţilor : Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diri- ginţi / Lilia Golovei. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Imprint Star"]. – 96 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Biblioteca Psihologului, ISBN 978-9975-4304-6-3) (Dezvoltare şi Remediere Psihologică,

ISBN 978-9975-4304-7-0). Bibliogr.: p. 95 (30 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4304-9-4.

[2017-1544].

- - 1. Educație. 2. Dezvoltarea personalității. 37.015(072)

1463. Miron, Svetlana.

Educaţie pentru sănătate : Curs opţional : Clasa a 2-a / Svetlana Miron, Tatiana Nicul- cea. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fot. color ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3142-1-3.

[2017-1383].

- - 1. Educație pentru sănătate.

1464. Vangheli, Virginia.

37.015:613/614(075.2)

Natura – prietena mea : Curs opţional Educaţia Ecologică : Clasa a 2-a / Virginia Van- gheli, Eugenia Moraru. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71 p. :

des. color ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3047-9-5.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1382].

- - 1. Educație ecologică.

37.015:502/504(075.2)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1465. Demersul didactic la limba şi literatura română în gimnaziu: proiectarea

explicită : Auxiliar didactic pentru studenţi, masteranzi, profesori / Tatiana Cartaleanu (coord.

şt.), Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 181 p. : tab. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 179-181 (42 tit.). – [1500] ex. ISBN 978-9975-0-0025-3.

[2017-1468].

- - 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică.

1466. Popovici, Angela.

37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

Proiectarea activităţii didactice din perspectiva ECD la disciplina Limba şi literatura ro- mână : (instituţii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale) : Ghid pentru profesori / Popovici Angela, Gîrleanu Lora. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 68 p. : tab. ; 23

cm.

Referinţe bibliogr.: p. 56 (8 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-136-34-1.

[2017-1551].

- - 1. Limba română pentru alolingvi – Didactică.

37.016.046:811.135.1'243

1467. Studiul integrat al limbii şi literaturii române / Tatiana Cartaleanu, Olga

Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 218 p. : tab. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 214-218 (61 tit.). – [220] ex. ISBN 978-9975-0-0026-0.

[2017-1469].

- - 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică.

37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1468. Agenda dirigintelui / Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; elab. de Violeta Mija [et

al.]. – Ed. a 8-a. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : tab. ; 24

cm.

3000 ex. ISBN 978-9975-3142-6-8.

[2017-1387].

- - 1. Agenda dirigintelui.

37.091

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1469. Alexa, Angela.

25

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Să ne pregătim pentru prima zi de şcoală! : Şcoala lui Olaf : 3-4 ani / Angela Alexa. –

[Chişinău] : Aviprint Prim, [2017]. – 59, [2] p. : des. color ; 29 cm. – (Mică lecţie de grădiniţă, ISBN 978-9975-3151-2-8). F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-3151-1-1.

[2017-1389].

- - 1. Educație preșcolară.

373.2

1470. Cimpoieş, Valentina.

Abecedar : Caiet de scriere / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău]

: Bons Offices, 2017. – 52 p. : des. ; 25 cm. – (Grădiniţa veselă, ISBN 978-9975-80-926-9). [1000] ex. ISBN 978-9975-87-246-1.

[2017-1528].

1471. Duminică, Stella.

373.2.016

Metodologia proiectării curriculare a activităţilor în instituţiile de educaţie timpurie : Ghid teoretico-metodologic pentru cadrele didactice / Stella Duminică, Angela Dascal ; coord. şt.:

Larisa Cuzneţov. – Chişinău : S. n., 2017 ["Tipografia Reclama"]. – 243, [1] p. : fig., tab. ; 29

cm.

Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 243-244 (53 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-58-114-1.

[2017-1523].

- - 1. Educație timpurie.

1472. Lungu, Valentina.

373.2(072)

Carte mică pentru vacanţa mare : clasa 1-a / Valentina Lungu (coord.), Adelina Gheţiu, Nelly Ursu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : des. ; 26 cm. – (Colecţia "Mini-didactica Arc").

[3000] ex. ISBN 978-9975-0-0044-4.

[2017-1535].

1473. Mîndru, Nina.

373.3

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa 1-a / Nina Mîndru. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : des. ; 24 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-3142-8-2.

[2017-1388].

- - 1. Învățământ primar – Comunicare.

1474. Mîndru, Nina.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 2-a / Nina Mîndru ; coord.: Mariana Marin. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 112 p.

: des. ; 24 cm.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

3000 ex.

ISBN 978-9975-3142-2-0.

[2017-1384].

- - 1. Învățământ primar – Comunicare.

1475. Mîndru, Nina.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

Tainele comunicării : Curs opţional pentru clasa a 4-a / Nina Mîndru ; coord.: Mariana

Marin. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 112 p. : des. ; 24 cm.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3142-4-4.

[2017-1385].

- - 1. Învățământ primar – Comunicare.

1476. Pavlic, Teodora.

373.3:[811.135.1+821.09](075.2)

ABC : Citesc mai mult / Teodora Pavlic, Valentina Ichim. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ca- dran, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 80 p. : des., fot. ; 25 cm. [2000] ex.

ISBN 978-9975-4218-9-8.

[2017-1455].

- - 1. Abecedare.

1477. Savciuc, Ana.

373.3.016:811.135.1

Învăţăm în mişcare : Ghid metodologic / Ana Savciuc. – [Chişinău] : Învăţătorul Mo- dern, 2017 (Tipogr. "Cavaioli"). – 159 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Atelier didactic" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-3038-5-9). Bibliogr.: p. 41-42 (25 tit.). – 20 ex. ISBN 978-9975-3005-8-2.

[2017-1497].

- - 1. Tehnologii de învățare în mișcare.

373.3.091

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

1478. Pătru, Livia.

Consilierea, recuperarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în sistemul de învăţământ / Livia Pătru. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2017 [Tipogr. "Cavaioli"]. – 69 p. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 69 (22 tit.). – 20 ex. ISBN 978-9975-59-143-0.

[2017-1498].

- - 1. Educație specială. 2. Învățământ special. 376.1

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1479. Dabija, Ana.

Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională / Dabija Ana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.

27

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Bibliogr.: p. 120-129 (165 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-71-919-3.

[2017-1496].

- - 1. Învăţământ superior.

378

1480. Etica cercetării biomedicale : Ghid pentru cercetători / Univ. de Stat de Medi-

cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătatea Publică ; elab.:

Rodica Gramma. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 144 p. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 107-112 (89 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan- ciar al Centrului Intern. Fogarty al Inst. Naţ. de Sănătate (NIH) al SUA. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3042-8-3 (în cop. tare).

[2017-1542].

- - 1. Cercetare biomedicală.

1481. Matcovschi, Sergiu.

378:614.253(075)

O filă pierdută din preistoria Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : (Institutul de Medicină din Kislovodsk) / Sergiu Matcovschi. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 44 p. : fot. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 39-43 (42 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-87-280-5.

[2017-1464].

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" – Istorie.

1482. Rotaru, Noie.

378.661(478-25)(091)

Literele bălţene : ieri şi azi … : [din istoria Facultății de Litere a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți] / Noie Rotaru. – Bălţi : S. n., 2014! 2017 [Tipogr. "Indigou Color"]. – 448 p. : fot. ; 26 cm. Referinţe bibliogr.: p. 443 (10 tit.) şi în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-9904-7-9.

[2017-1407].

- - 1. Facultatea de Litere a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți – Istorie.

378.4(478-21):80/81(091)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

1483. "Nistrul de Jos" pentru copii : [animale, păsări, plante care viețuiesc în aceas-

tă zonă] / Liliana Josan, Tatiana Izverskaia, Andrei Isac [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica", A.O. "Renaşterea" (s. Talmaza), A.O. "Ecospectr" (or. Bender). – [Chişinău] : Societatea Ecologică "Biotica", 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 82, [1] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 83. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul fi- nanciar al Agenţiei Austriacă pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). – 500 ex. ISBN 978-9975-66-568-1 (Tipogr. "Elan Poligraf").

[2017-1508].

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Animale din Zona Ramsar "Nistrul de Jos". 2. Păsări din Zona Ramsar "Nistrul de Jos". 3. Plante din Zona Ramsar "Nistrul de Jos".

502.7(478)

1484. Posibilităţi de dezvoltare a Zonei Umede Ramsar "Nistrul de Jos" / Alexei

Andreev, Andrei Isac, Liliana Josan [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica", A.O. "Renaşterea" (s. Talmaza), A.O. "Ecospectr" (or. Bender). – Chişinău : Societatea Ecologică "Biotica", 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 32 p. : fot. color ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 30. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). – 500 ex.

ISBN 978-9975-66-570-4 (Tipogr. "Elan Poligraf").

[2017-1509].

- - 1. Zona Umedă Ramsar "Nistrul de Jos" – Dezvoltare. 2. Agricultură ecologică – Republica Moldova – Dezvoltare.

504.453+631.147(478)

1485. Postolache, Gheorghe.

Rezervaţia "Pădurea Domnească" : [monografie] / Gheorghe Postolache ; red. şt.: Ni- colae Doniţă ; fot.: Gheorghe Postolache [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Bota- nică (Inst.), Agenţia "Moldsilva" [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 256

p. : fig., fot. color., tab. ; 25 cm. Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 245-252 (138 tit.). – Apare cu sprijinul financi- ar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului. – 1000 ex. ISBN 978-9975-129-36-7 (în cop. tare).

[2017-1532].

- - 1. Rezervația "Pădurea Domnească" – Republica Moldova.

502.7(478):582

1486. Raport de evaluare iniţială a Convenţiei de la Minamata în Republica Mol-

dova = Minamata initial Assessment Report Republic of Moldova / Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Proiectul GEF/UNEP "Evaluarea iniţială privind implementarea Convenţiei Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 ; 12 p. : tab. color ; 15 x 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – [200]

ex.

ISBN 978-9975-87-269-0.

[2017-1467].

- - 1. Poluarea mediului – Emisii de mercur – Republica Moldova. 2. Convenţia de la Minamata.

504.3.054:669.791(478)(047)

51 MATEMATICĂ

1487. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (4 ; 2017

; Chişinău). The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :

Communications in Didactics : Proceedings CMSM 4 : dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997), June 28 – July 2, 2017 Chişinău / ed.: Mitrofan Choban, Liubomir Chiriac. – Chişinău : Tiraspol State University, 2017. – 327 p. : fig., tab. ; 21 cm.

29

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Antetit.: Tiraspol State University. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-76-203-8.

[2017-1473].

- - 1. Matematică.

51(478)(082)=135.1=111=161.1

1488. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (4 ; 2017

; Chişinău). The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :

dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997) : Proceedings CMSM 4, June 28 – July 2, 2017 Chişinău / ed.: Mitrofan Choban [et al.]. – Chişinău : Institute of Ma-

thematics and Computer Science, 2017 (CEP USM ). – 572 p. ; 21 cm. Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Mathematics and Computer Science, Moldo- va State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul al Information Soc. Development Inst. and Moldova State Univ. – 150

ex.

ISBN 978-9975-71-915-5.

[2017-1495].

- - 1. Matematică.

51(478)(082)

1489. Raischi, Tudoriţa.

Evaluare finală la Matematică : Clasa a 4-a / Tudoriţa Raischi, Valentina Gaiciuc. – Ed.

a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. ; 24

cm.

3000 ex. ISBN 978-9975-4220-9-3.

[2017-1379].

- - 1. Matematică – Teste.

1490. Брагиш, Мария.

51(079)

Математика : рабочая тетрадь : 1 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-

0-2.

Часть 1. – 2017. – 39, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-1-9. – [2017-

1433].

51(075.2)

1491. Брагиш, Мария.

Математика : рабочая тетрадь : 3 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-

4-0.

Часть 1. – 2017. – 47, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-5-7. – [2017-

1435].

51(075.2)

1492. Вердеш, Лиля.

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Математика : рабочая тетрадь : 2 класс / Лиля Вердеш, Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN

978-9975-3153-2-6.

Часть 1. – 2017. – 43, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-3-3. – [2017-

1432].

51(075.2)

1493. Чунту-Самсон, Виолета.

Математика : рабочая тетрадь : 4 класс / Виолета Чунту-Самсон, Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-6-4.

Часть 1. – 2017. – 39, [1] p. : des. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3153-7-1. – [2017-

1434].

51(075.2)

52 ASTRONOMIE. ASTROFIZICĂ. CERCETAREA SPAŢIULUI. GEODEZIE

Fizică. Astronomie. – Vezi Nr 1495.

53 FIZICĂ

1494. Ciobanu, Grigore.

Caiet la fizică / Grigore Ciobanu ; consultant şt.: Ion Botgros. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Reclama)]. – 102, [8] p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-58-115-8.

[2017-1521].

53(076.5)

1495. Fizică. Astronomie : Manual pentru clasa a 12-a / Mihai Marinciuc, Spiridon

Rusu, Ion Nacu [et al.] ; comisia de evaluare: Viorel Duşciac [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 168 p. : fig. ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [16500] ex.

ISBN 978-9975-85-074-2.

[2017-1398].

- - 1. Fizică. 2. Astronomie.

53+52(075.3)

1496. Idem în lb. rusă : Физика. Астрономия : Учебник для 12 класса / trad. din lb.

rom.: Anatol Homenco, Claudia Şerban. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 168 p. : fig. ; 26 cm. Apare cu sprijinul financiar din Fondul special pentru manuale. – [4600] ex. ISBN 978-9975-85-075-9.

[2017-1399].

- - 1. Fizică. 2. Astronomie.

53+52(075.3)

535 Optică

1497. Efecte optice cu aplicaţii în biofizică : Compendiu pentru studenţii specialităţii

"Inginerie biomedicală" / Nellu Ciobanu, Viorica Tonu, Natalia Gubceac [et al.] ; Univ. de Stat

31

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : fig. color, tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 63 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS BME-ENA. – 150 ex. ISBN 978-9975-87-278-2.

[2017-1456].

- - 1. Efecte optice – Biofizică. 2. Biofizică.

535:577.3(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1498. Chimia : Caiet de lucrări practice : Clasa a 11-12-a / Svetlana Kudriţcaia, Elena

Mihailov, Tatiana Litvinova [et al.]. – Ed. a 2-a, ad., şi rev. – [Chișinău] : Arc, [2017] (Tipogr. "Bons Offices"). – 24 p. : tab. ; 20 x 29 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.

[2017-1500].

1499. Patraş, Tatiana.

54(076.5)

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 7-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi- nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 22 cm. [1000] ex.

ISBN 978-9975-73-201-7.

[2017-1579].

- - 1. Chimie – Teste.

54(079)

1500. Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 8-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi-

nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 40 p. : tab. ; 22 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-73-202-4.

[2017-1580].

- - 1. Chimie – Teste.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL

54(079)

574 Ecologie generală şi biodiversitate

1501. Academicianul Gheorghe Duca : [chimist] / Univ. Populară de Vară "Mitropolit

Iosif Nainescu". – [Chişinău : S. n.], 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 15, [1] p. : fot., fot.

color ; 12 x 20 cm.

[2017-1501].

- - 1. Duca, Gheorghe, 1952 - …, chimist, academician.

574+001.32(478)(092)

1502. "Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de me-

diu", conferinţă ştiinţifică a tineretului studios cu participare internaţională (2015 ; Chişinău). Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de mediu : Lucrări- le Conferinţei ştiinţifice a tineretului studios : dedicată Zilei Internaţionale a Studenţilor cu

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

participare internaţională, 13 noiembrie 2015 / red. şt.: V. Buzilă [et al.]. – Chişinău : S. n.,

2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 132 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Agenţia "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Muzeul Naţ. de Et- nografie şi Istorie Naturală [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-56-447-2.

[2017-1486].

- - 1. Ecosisteme naturale și mediul înconjurător. [574+502/504](478):378(082)=135.1=161.1

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie

1503. Andronic, Larisa.

Biologie celulară : Suport de curs / Andronic Larisa ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. – Chişinău : UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 207 p. : fig., tab. ; 26 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-108-21-8 (Tipogr. "Biotehdesign").

[2017-1374].

- - 1. Biologie celulară.

576(075.8)

577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.

1504. Biofizică medicală : Lucrări practice. Demonstraţii. Exerciţii / Dumitru Croitoru,

Natalia Gubceac, Victor Vovc [et al.] ; au colab.: Efim Aramă [et al.] ; Univ. de Stat de Medici- nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra fiziologia omului şi biofizică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 239 p. : fig., tab. color ; 24 cm. Bibliogr.: p. 238 (20 tit.). – [550] ex. ISBN 978-9975-87-113-6.

[2017-1527].

- - 1. Biofizică medicală.

1505. Pînzaru, Pavel.

58 BOTANICĂ

577.3:61(076.5)

Plante rare ale raionului Floreşti din Republica Moldova / Pavel Pînzaru ; Grădina Bo- tanică (Institut) a AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 118 p. : fig. color ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 73-79 (105 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-194-9.

[2017-1561].

- - 1. Plante rare – Raionul Floreşti – Republica Moldova.

581.9(478-21)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ

611/612 Biologie umană

611 Anatomie. Anatomie umană și comparată

1506. Leorda, Ana.

33

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Anatomia şi fiziologia omului : (Indicații metodice pentru lucrări de laborator) / Ana Leorda ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Chişinău :

UAŞM, 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 56 p. : fig., tab. ; 26 cm. Referinţe bibliogr.: p. 55 (6 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-108-20-1 (Tipogr. "Biotehdesign").

[2017-1373].

611+612(076.5)

1507. Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru auto- instruire) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. – Ed. a 10-a, trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2017 [Tipo- grafia "Sirius"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4. [Vol.] 1 : Aparatul locomotor. Viscere = Locomotor Apparatus. Internal organs = Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. – 2017. – 340 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 339. – 850 ex. – ISBN 978-9975-57-207-1 (eronat). – [2017-1511].

- - 1. Sistemul locomotor – Anatomia omului. 2. Anatomia omului – Sistemul locomotor.

611.7(076.5)=135.1=111=161.1

612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată

Leorda, Ana. Anatomia şi fiziologia omului. – Vezi Nr 1506.

1508. Vovc, Victor. Lucrări de laborator la fiziologie : Compendiu pentru studenţii specialităţii "Inginerie bi- omedicală" / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Andrei Ganenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 103, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 104 (4 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS BME-ENA. – 150 ex. ISBN 978-9975-87-279-9.

[2017-1457].

- - 1. Fiziologie.

612(076.5)

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală

1509. Promovarea sănătăţii : (Manual) / Oleg Lozan, Svetlana Cotelea, Rodica Gramma [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Mana- gement în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 208 p. : fig., tab. ; 22 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. – 200 ex. ISBN 978-9975-3042-7-6 (în cop. tare).

[2017-1541].

- - 1. Sănătate – Promovare.

34

613/614(075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

613.6 Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii

1510. Lăcustă, Ion.

Securitatea activităţii vitale : Îndrumar practic / Ion Lăcustă, Igor Beşleaga, Angela Bîtcă ; ref. şt.: Cioloci Igori, Carauş Alexandru ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 213 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 189 (19 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-56-441-0.

[2017-1481].

- - 1. Sănătatea muncii – Securitate.

613.6(075.8)

613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia

1511. Carnet de dezvoltare a copilului : (agendă pentru familie) / Swiss Agenţia El-

veţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, UNICEF ; elab.: Ala Cojocaru [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157, [1] p. : des., tab. color.

F. f. de tit. – Apare cu suportul Protecting Children, Providing Solutions (LUMOS). –

[5000] ex. ISBN 978-9975-87-273-7.

[2017-1453].

- - 1. Carnetul de dezvoltare a copilului.

613.95(083.13)

1512. Idem în lb. rusă : Карта развития ребёнка : (дневник для семьи). – [Кишинёв

: Б. и., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157, [1] p. : des. color ; 21 cm.

F. f. de tit. – Apare cu suportul Protecting Children, Providing Solutions (LUMOS). –

[5000] ex. ISBN 978-9975-87-274-4.

[2017-1454].

- - 1. Carnetul de dezvoltare a copilului.

613.95(083.13)

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor 614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii

1513. Nicolae Testemiţanu – nume devenit simbol : [doctor habilitat în medicină,

profesor universitar, academician] : 90 de ani de la naştere / IP Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; alcăt., coord.: Constantin Eţco. – Chişinău : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 528 p., [16] p. : fot. ; 25 cm. Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – 700 ex. ISBN 978-9975-60-260-0 (în cop. tare).

[2017-1548].

- - 1. Testemițanu, Nicolae, 1927-1986, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician.

614.2+378(092)(082)=135.1=161.1

35

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 615.4 Preparate farmaceutice. Materiale medicale. Echipamente

1514. Iavorschi, Anatolie.

Instrumentaţie biomedicală : [manual] / Anatolie Iavorschi, Călin-Petru Corciovă, Victor Şontea ; coord.: Victor Şontea ; cop.: Anatolie Iavorschi, Alexei Melnic ; Univ. Tehn. a Mol- dovei, Univ. de Medicină şi Farmacie "Grigor T. Popa", Iaşi. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Europress"). – 299 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Bibliogr.: p. 295-299 (54 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEMPUS BME- ENA project Nr. 543904-TEMPUS-1-2013-GR-TEMPUS-JPCR. – 150 ex. ISBN 978-9975-51-866-6 (în cop. tare).

[2017-1476].

- - 1. Instrumentație biomedicală.

1515. Suman, Serghei.

615.4/.8+616-7(075.8)

Instrumentarul chirurgical : (ghid practic) / Serghei Suman, Ala Suman, Boris Topor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topogra- fică şi chirurgie operatorie, Catedra de chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi", Lab. de chirurgie hepato-pancreato-biliară [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2016 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 110 p. :

fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 107 (19 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-052-3.

[2017-1487].

- - 1. Instrumente chirurgicale.

616 Patologie. Medicină clinică

1516. Grib, Livi.

615.471/.472(036)

Paramedicina în Republica Moldova – imperativ al medicinei moderne : Îndrumar me- todologic / Livi Grib, Valeriu Cuciuc, Radu Turchin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Biotehdesign"]. – 105 p. : fig. color,

tab. ; 30 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3129-8-1.

[2017-1490].

- - 1. Asistența medicală urgentă în Republica Moldova.

616-083.98(478)(075)

616.1/.9 Patologie specială

1517. Controlul şi prevenirea maladiilor netransmisibile : (Manual) / Oleg Lozan,

Rodica Gramma, Galina Obreja [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "T-Par"). – 360 p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Agenţiei El-

veţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. – 200 ex. ISBN 978-9975-3042-5-2 (în cop. tare).

[2017-1408].

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Boli netransmisibile – Prevenire.

1518. Tcaciuc, Angela.

616.1/.8-084(075.8)

Hipertensiunea arterială : (etiopatogenie, diagnostic şi tratament) : Elaborare metodică pentru studenţi / Angela Tcaciuc, Livi Grib ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 62, [1] p. :

fig., tab. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 60-62 (27 tit.). – F. f. de tit. – 75 ex. ISBN 978-9975-53-843-5.

[2017-1439].

- - 1. Hipertensiune arterială – Diagnostic – Tratament.

1519. Tcaciuc, Angela.

616.12-008.331.1-07-08(076.5)

Tratamentul hipertensiunii arteriale în situaţii speciale şi în urgenţe hipertensive : Ela- borare metodică pentru studenţi / Angela Tcaciuc ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 39 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 39 (20 tit.). – F. f. de tit. – 75 ex.

ISBN 978-9975-53-844-2.

[2017-1440].

- - 1. Hipertensiune arterială – Tratament.

616.12-008.331.1-083.98(076.5)

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie

1520. Botnaru, Victor.

Fibroza pulmonară idiopatică : Recomandări metodice / Victor Botnaru, Oxana Mun- teanu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.

Moldova, Dep. Medicină Internă, Disciplina de pneumologie şi alergologie. – Chişinău : Bons Offices, 2017. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 42 (15 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-82-056-1.

[2017-1466].

- - 1. Fibroză pulmonară idiopatică. 616.24-002.17(076.5)

618 Ginecologie. Obstetrică

1521. Crivceanscaia, Larisa.

Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri : (Monografie) / Crivceanscaia Larisa ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 159, [5] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 143-158 (214 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-58-112-7.

[2017-1522].

- - 1. Naștere prematură. 2. Nou-născuți prematuri – Terapie intensivă.

1522. Mişina, Ana.

37

618.3/.4

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine : (embriologia, clasificarea,

diagnosticul, corecţia chirurgicală) : [monografie] / Ana Mişina ; Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Ericon"]. – 253 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 70 ex. ISBN 978-9975-3119-0-8.

[2017-1547].

- - 1. Organe genitale feminine – Anomalii.

618.1-007-07-089:612.6

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică 620.9 Economia energiei în general

1523. Sobor, Ion.

Wind Energy Resources Atlas of the Republic of Moldova / Ion Sobor, Andrei Chiciuc, Vasile Rachier ; Univ. Tehn. a Moldovei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, AWS Truepower [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 176 p. : fig., tab. color ;

31 cm. Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 176 (32 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-87-275-1 (în cop. tare).

[2017-1529].

- - 1. Resurse energetice – Republica Moldova.

620.92(478)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-

CE

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.

Înmulţirea animalelor domestice

1524. Caisîn, Larisa.

Tehnologia de furajare a suinelor în condiţiile Republicii Moldova : (Ghid practic) / Caisîn Larisa, Danilov Anatolie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 130 p. : fot. color, tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 129-130 (24 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-64-291-0.

[2017-1479].

- - 1. Suine – Tehnologii de furajare – Republica Moldova.

636.4.084/.085(478)(036)

1525. Ghid medical veterinar : Patologie şi clinică bovină / Dumitru Holban, Popovici

Mihail, Cociu Valeriu [et al.] ; sub red.: Dumitru Holban ; ref. şt.: Gheorghe Solcan, Ion Balan ; Proiectul "Sporirea producţiei şi accesului la piaţă pentru fermierii din zona de Nord a Repu- blicii Moldova". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Arva Color"). – 384 p. : fig. color, tab. ; 25

cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 362-368 (92 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Elveţiene HEKS, cofinanţat de S.A. "Farmavet". – 500 ex. ISBN 978-9975-127-52-3.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1546].

- - 1. Medicină veterinară – Bovine – Ghiduri.

636.09:636.2(036)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI

1526. Educaţie tehnologică : manual pentru clasa a 4-a / Elena Grosu, Ion Bălteanu,

Rodica Croitoru [et al.] ; comisia de evaluare: Virginia Vangheli [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 103 p. : fig., fig. color ; 26 cm. [38600] ex. ISBN 978-9975-60-251-8.

[2017-1403].

- - 1. Educație tehnologică.

64(075.2)

1527. Idem în lb. rusă : Технологическое воспитание : учебник для 4-го класса /

пер. с рум.: [Елена Гросу, Наталья Оборочан]. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 103 p. : des. color ; 26 cm. [9250] ex. ISBN 978-9975-60-256-3.

[2017-1420].

- - 1. Educație tehnologică.

64(075.2)

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 656.1/.5 Transport terestru 656.1 Transport rutier

1528. Aizenştadt, Constantin.

Întrebări şi teste (tematice) : pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permi- sului de conducere subcategoriile/categoriile "A1", "A2", "A", "B1" şi "B" : comentate succint =

Экзаменационные (тематические) задачи : для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения подкатегорий/категорий "A1", "A2", "A", "B1" şi "B" : с кратким авторским комментарием / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – [Ed.

rev.]. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Vite-jesc"]. – 196 p. : fig., fig. color ; 29 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-3068-3-6.

[2017-1415].

- - 1. Permise de conducere auto.

1529. Regulamentul

circulaţiei

rutiere

/

resp.

ed.:

656.1.091.1(079)=135.1=161.1

Mihail

Vîlcu.

Chişinău

:

Moldpres, 2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 159, [1] p. : fig., fig. color ; 21 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – 10000 ex.

ISBN 978-9975-9584-8-6.

[2017-1560].

- - 1. Regulamentul circulației rutiere.

39

656.11.05:351.811=135.1=161.1

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

1530. "Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar. Pregătirea

specialiştilor în domeniul transportului feroviar", conferinţă internaţională (2016 ; Bălţi). Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar. Pregătirea specialiştilor în domeniul transportului feroviar" : Materialele Conferinţei Internaţionale, 10-12 octombrie, 2016, Bălţi. – Bălţi : S. n., 2016 [Tipografia din Bălţi] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-67-1.

Partea a 2-a. – 2017. – 60 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-132-76-3. – [2017-1411].

- - 1. Logistica în transportul feroviar. 2. Tehnologii informaționale în transportul ferovi-

ar.

[656.2.02+004]:377.4(082)=00

657 Contabilitate

1531. Şcerbatiuc, Vasilii.

Conturile contabile : Ghid practic / Vasilii Şcerbatiuc ; Univ. de Studii Europene din

Moldova, Fac. de ştiinţe econ., Catedra "Finanţe şi contabilitate". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 23 p. : tab. ; 12 x 17 cm. Bibliogr.: p. 22-23 (12 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-56-442-7.

[2017-1483].

- - 1. Conturi contabile.

657.41/.45(036)

1532. Idem în lb. rusă : Счета бухгалтерского учёта. – Кишинёв : Б. и., 2017 (Tipogr.

"Print-Caro"). – 23 p. ; 13 x 17 cm. Bibliogr.: p. 23 (7 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-443-4.

[2017-1484].

- - 1. Conturi contabile.

657.41/.45(036)

69 INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CON-

STRUCŢII

1533. Строительство & Оборудование : Производители, Оптовые базы,

Строительные компании Молдовы : Информационный справочник / ред.: Гомон Сергей. – 27-е изд. – Chişinău : Victoria Gomon, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN

978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.

… 2017. – 2017. – 192 p. : il., [8] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. – [750] ex. – ISBN 978-9975-119-06-1. – [2017-1448].

- - 1. Materiale de construcție – Republica Moldova.

69(478)(058)=135.1=161.1

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

1534. Сулин, Сергей.

73 ARTE PLASTICE

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Чернобыльский репортаж : Графика. Живопись. Архитектура. Скульптура. Фото-

графия. Проза / Сергей Сулин ; Uniunea Cernobîl Rep. Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Metrompaş"). – 111, [2] p. : fot., il., il., reprod. color, fot. ; 30 cm. Изд. при содействии М-ва Культуры Респ. Молдова, Ассоц. русских писателей РМ, Тип. "Metrompaş". – 100 ex. ISBN 978-9975-9958-6-3.

[2017-1404].

- - 1. Grafică. 2. Pictură. 3. Sculptură. 4. Fotografie. 5. Povestiri.

1535. Doga, Eugen.

78 MUZICĂ

73/77+821.161.1(478)-3 Сулин

Dialogurile dragostei : Arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Eugen Doga ; notograf: Dumitru Cârciumaru. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 31 cm. – ISBN 978-9975-86-200-4. [Vol.] 2. – 2017. – 173 p. : n. muz. – Apare cu suportul Dir. Culturii a mun. Chişinău. –

530 ex. – ISMN 979-0-3480-0309-2. – ISBN 978-9975-86-201-1 (în cop. tare). – 189,00 lei. –

[2017-1531].

- - 1. Arii muzicale. 2. Romanțe.

784.3

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale

Caranfil, Ninela. Bărbaţii din viaţa mea. – Vezi Nr 1556.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1536. Anuarul fotbalului moldovenesc… / aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris Harcenco

[et al.] ; Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Ed. a 8-a. – [Chişinău] : Print Elit, 2017

(Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISSN 2345-1343. – ISBN 978-9975-4424-1-1. Ediţia 2016-2017. – 2017. – 154 p. : fot., tab. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975- 4424-2-8. – [2017-1566].

- - 1. Federaţia Moldovenească de Fotbal – Anuare.

796.332(478)(058)

1537. Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile deschise de fotbal distractiv

= Рекомендуемые игры и упражнения для открытых школ развлекательного футбола / Open Fun Football Schools, Cross Cultures. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia- Sirius)]. – 37, [1] ; 37, [1] p. : il. color ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – 400 ex.

ISBN 978-9975-57-234-7.

[2017-1519].

- - 1. Fotbal distractiv.

1538. Filipenco, Efim.

796.332(076)=135.1=161.1

Gimnastica : Recomandări metodice pentru studenţii U.S.E.F.S., profesorii şcolari şi antrenorii de gimnastică privind studiul cursului practico-metodic la însuşirea tehnicii exerciţii-

41

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

lor la bara fixă / Efim Filipenco, Nicolae Tomşa ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 51 p. : fig. tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 51 (11 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-66-564-3.

[2017-1504].

- - 1. Gimnastică.

796.414(076.5)

1539. Manual pentru lideri şi antrenori : [de fotbal] = Руководство для лидеров и

тренеров : [по футболу] / Open Fun Football Schools, Cross Cultures. – [Ed. rev.]. – [Chişi- nău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius")]. – 33, [1] ; 33, [1] p. : il., fot. color ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – [400]

ex.

ISBN 978-9975-57-233-0.

[2017-1518].

- - 1. Fotbal.

1540. Savin, Alexandru.

796.332(075)=135.1=161.1

Evoluţia managerială în sport : Curs universitar / Savin Alexandru ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 103 p. : des., tab. 20

cm.

Bibliogr.: p. 101-103 (50 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-68-332-6.

[2017-1577].

- - 1. Sport – Management organizațional.

796/799:005.3(075.8)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

811 Limbi

1541. "Time for Challenges and Changes in the Teaching World", symposium

proceedings (3 ; 2017 ; Chisinau). 3 International spring symposium proceedings "Time for

Challenges and Changes in the Teaching World", March 17th-18th, 2017 / sci. com.: Anca

Cehan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 221 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Alecu Russo Bălţi State Univ., Fac. of Philology, Engl. & German Philology Dep. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-9904-8-6.

[2017-1410].

- - 1. Filologie.

1542. Lungu, Svetlana.

[811+82.09]:378.4(478-21)(082)=00

811.111 Limba engleză

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

This Is Our World : Preparatory and Summative Tests : 11 th Form / Svetlana Lungu,

Mariana Beschieru, Svetlana Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 103, [1] p. ; 24 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0034-5.

[2017-1458].

- - 1. Limba engleză – Teste.

1543. Panco, Corina.

811.111(079)

Academic English : Elementary A2 / Corina Panco ; Univ. of the Acad. of Sci. of Mol-

dova, Intern. Projects Center of the Acad. of Sci. of Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 65 p. : fig., tab. ; 21 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-108-23-2.

[2017-1392].

- - 1. Limba engleză.

1544. Sandu-Gulla, Tatiana.

811.111(075.8)

Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză : Varianta

britanică : Monografie / Tatiana Sandu-Gulla ; Univ. de Stat din Comrat. – Chişinău : Tehnica- Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 257 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 177-201 (359 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-415-1 (în cop. tare).

[2017-1545].

- - 1. Limba engleză – Fonetică.

811.133.1 Limba franceză

1545. Ţurcanu, Valentina.

811.111'342+811.111'342.415

Production écrite : Extraits de textes et des modèles de documents en français / Valen- tina Ţurcanu, Eugenia Şeremet ; Acad. Militaire des Forces Armées "Alexandru cel Bun", Centre Linguistique. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 75 p. : fig., tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 75 (30 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-56-438-0.

[2017-1482].

- - 1. Limba franceză – Modele de documente.

811.135.1 Limba română

1546. Cubreacov, Natalia.

811.133.1:005.91(076.5)

Limba română : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Au- relia Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 88 p. ; 24 cm. [15000] ex. ISBN 978-9975-85-085-8.

[2017-1400].

43

811.135.1(075.2)

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

1547. Învăţăm limba română împreună : Manual pentru cetăţenii străini / Alexandra

Babăneagră, Lucia Cucu, Liuba Petrenco [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Mol- dova (ANTEM). – Chişinău : ANTEM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-823-7. Nivelul A1+. – 2017. – 200 p. : des., tab. color. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –

Apare cu sprijinul financiar al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR).

– 400 ex. – ISBN 978-9975-53-824-4 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [2017-1427].

- - 1. Limba română pentru alolingvi. 811.135.1'243(075)

1548. Limba şi literatura română : Clasa a 9-a : Evaluarea competenţelor / coord.:

Mihai Marcu. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia or. Orhei). – 80 p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-73-200-0.

[2017-1578].

- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.

1549. Niculcea, Tatiana.

[811.135.1+821.135.1.09](079)

Evaluare finală la limba română : Clasa a 4-a / Tatiana Niculcea, Mariana Marin. – Ed.

a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68 p. ; 24

cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex. ISBN 978-9975-4220-5-5.

[2017-1378].

- - 1. Limba română – Teste.

1550. Popa, Veronica.

811.135.1(079)

Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 6-a / Veronica Popa. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Arc, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 74, [1] p. ; 24 cm. [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0037-6.

[2017-1530].

- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.

811.135.1+821.135.1.09(079)

811.512.165 Limba găgăuză

1551. Gagauz dili hem literatura okumakları : 6 klas / İ. D. Bankova, İ. İ. Baboglu, A.

İ. Stoletnäya [et al.] ; comisia de evaluare: Ecaterina Kîlicik, Oxana Uzun-Negrescu ; Min.

Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 319 p. : il., il. color., tab. ; 24 cm. [2050] ex. ISBN 978-9975-85-090-2.

[2017-1397].

- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică și interpretare

1552. Koca, S. Z.

811.512.165+821.512.165.09(075.3)

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Gagauzça-rusça üürenmäk tematika sözlüü = Учебный гагаузско-русский

тематический словарь / S. Z. Koca, I. D. Bankova. – Komrat : НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 261 p. : des. color ; 30 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-3124-8-6.

[2017-1421].

- - 1. Limba găgăuză – Dicționare. 2. Dicționar găgăuz-rus.

811.512.165'374.2'373.42=161.1

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1553. Agachi, Ştefan.

Împăratul din flori : Nuvele şi miniaturi umoristice / Ştefan Agachi ; cop. de aut. – Chişi-

nău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 175 p. ; 20 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-53-833-6.

[2017-1438].

- - 1. Nuvele. 2. Umor.

821.135.1(478)-7 Agachi

1554. Brainstorm, Lucia.

Cine Eşti? : [roman] / Lucia Brainstorm ; des.: Doina Ambroci. – Chişinău : Pontos,

2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 102, [1] p. : des. , 12 x 19 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-755-3.

[2017-1525].

- - 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Brainstorm

1555. Caligrafii : O antologie a poeziei şaptezeciste din Basarabia / Lucia Ţurcanu ;

cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 207 p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. ISBN 978-9975-86-191-5. 99,00 lei. – [2017-1447].

- - 1. Poezie.

1556. Caranfil, Ninela.

821.135.1(478)-1-82

Bărbaţii din viaţa mea : (Eseuri, portrete de creaţie, tablete, aduceri-aminte, omagi- eri…) / Ninela Caranfil ; pref.: Vlad Pohilă ; cop.: Valeriu Herţa ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 265 p. : fot. ; 20 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-128-90-2.

[2017-1395].

- - 1. Eseuri. 2. Amintiri. 3. Caranfil, Ninela, 1947 - …, actriță.

821.135.1(478)-8Caranfil+792.071.2(478)

45

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

1557. Cărăuş, Tamara.

Limba de hârtie : Eseu / Tamara Cărăuş. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 193, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN

978-9975-79-907-2).

Bibliogr.: p. 191-194. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-86-190-8. 118,00 lei. – [2017-1450].

- - 1. Eseuri.

1558. Cosmescu, Alexandru.

821.135.1(478)-4 Cărăuş

Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa : Poeme / Alexandru Cosmescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47, [1] p. ; 18 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). 300 ex. ISBN 978-9975-86-195-3. 69,00 lei. – [2017-1459].

- - 1. Poeme.

1559. Druţă, Ion.

821.135.1(478)-1 Cosmescu

Biserica Albă : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 7-a. – [Chişinău :

Cartier, 2017] (Combinatul Poligrafic). – 475 p. : il. ; 21 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-206-6 (în cop. tare).

179,00 lei. – [2017-1533].

- - 1. Romane.

1560. Druţă, Ion.

821.135.1(478)-31 Druţă

Daruri : Povestiri / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier,

2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63, [8] p. : des. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheor- ghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-194-6. 69,00 lei. – [2017-1460].

- - 1. Povestiri.

1561. Druţă, Ion.

821.135.1(478)-32 Druţă

Frunze de dor : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 15-a. – [Chişinău] :

Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 205, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-192-2.

99,00 lei. – [2017-1462].

- - 1. Romane.

46

821.135.1(478)-31 Druţă

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1562. Esinencu, Nicolae.

Doc : Roman / Nicolae Esinencu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Car- tier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 176, [3] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-189-2. 99,00 lei. – [2017-1449].

- - 1. Romane.

1563. Frunză, Mihaela.

Triplu Bronz : [povestire] / "Biotehdesign"). – 93 p. ; 21 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-3129-9-8.

[2017-1372].

- - 1. Povestiri.

1564. Guţu, Valentin.

Mihaela Frunză. –

821.135.1(478)-31 Esinencu

Chişinău :

S.

n., 2017 (Tipogr.

821.135.1(478)-3 Frunză

Duşi cu Titanicu' : Lingvistică prozaică sau/şi Proză lingvistică / Valentin Guţu. – [Chi-

şinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 178, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2). Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex. ISBN 978-9975-86-193-9. 108,00 lei. – [2017-1461].

- - 1. Proză lingvistică.

1565. Nagacevschi, Viorica.

821.135.1(478)-9 Guţu

Sandhya : [jurnal de călătorie] / Viorica Nagacevschi. – [Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Europress")]. – 291, [1] p. ; 21 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-51-839-0.

[2017-1417].

- - 1. Jurnale de călătorie.

821.135.1(478)-94 Nagacevschi

1566. Racoviţă, Feodosia.

Aşa a fost… : [amintiri] / Feodosia Racoviţă. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Ti-

pografia Centrală"]. – 80 p. : des. color, fot., fot. color ; 25 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-60-259-4 (în cop. tare).

[2017-1419].

- - 1. Amintiri.

1567. Raţă, Valeriu.

821.135.1(478)-94 Racoviţă

Vibraţii ecologice : (poezii pe tema ocrotirii şi salvării mediului) / Valeriu Raţă ; pref.:

Vlad Pohilă ; fot.: Vasile Şoimaru ; cop.: Valeriu Herţa. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 135 p. : fot. ; 20 cm.

47

Cronica cărţii Nr 7-2017 ≡ Book annals Nr 7-2017

200 ex.

ISBN 978-9975-128-91-9.

[2017-1402].

- - 1. Poezii.

821.135.1(478)-1 Raţă

1568. Rău, Dumitru.

Parfum de Dragoste : [versuri] / Dumitru Rău ; des. de aut. – Chişinău : Pontos, 2017

[Tipogr. "Print-Caro"]. – 228 p. : des. ; 20 cm.

150 ex.

ISBN 978-9975-51-843-7.

[2017-1475].

- - 1. Poezie.

1569. Roibu, Nicolae.

821.135.1(478)-1 Rău

Dreptul la numele tău : (proză şi publicistică) / Nicolae Roibu ; cop.: Teodor Buzu. – Chişinău : S. n. 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 303 p. : fot. ; 20 cm. Apare cu sprijinul Dir. Cultură a mun. Chişinău. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-826-8.

[2017-1437].

- - 1. Povestiri. 2. Interviuri.

1570. Sava Daranuţa, Diana.

821.135.1(478)-8 Roibu

Dor de ţară… : Poeme / Diana Sava Daranuţa ; pref.: Lidia Grosu ; pict.: Ion Carchelan. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 179, [1] p. : il. color ; 24

cm.

[3000] ex. ISBN 978-9975-53-829-9.

[2017-1429].

- - 1. Poeme.

821.135.1(478)-1 Sava

1571. Terente, Ronin.

#epistolecătrenimeni : 16+ / Ronin Terente ; il.: Elena Creciun ; cop.: Anastasia

Creciun. – [Chişinău : S. n., 2017] (Tipogr. "Bons Offices"). – [128] p. : des. ; 11 x 15 cm.

333 ex.

ISBN 978-9975-87-253-9.

[2017-1444].

- - 1. Epistole.

1572. Ţîbuleac, Tatiana.

821.135.1(478)-145 Terente

Vara în care mama a avut ochii verzi : Roman / Tatiana Ţîbuleac ; cop.: Vitalie Coro- ban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 77 p. ; 20 cm. – (Car-

tier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). 1000 ex. ISBN 978-9975-86-199-1. 99,00 lei. – [2017-1452].

48

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Ţibuleac

1573. Vascan, Ion.

100 de epigrame / Ion Vascan ; cop.: Svetlana Cersac. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-

P. "Tipografia Centrală"). – 43 p. ; 11 x 15 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-53-815-2.

[2017-1436].

- - 1. Epigrame.

1574. Vasilache, Vasile.

821.135.1(478)-193.2 Vascan

Jurnal / Vasile Vasilache ; ed. îngrijită de Victor Vasilache ; cop.: Ştefan Vasilache. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 206, [1] p. ; 20 cm. Text : lb. rom., rusă. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 550 ex. ISBN 978-9975-0-0024-6.

[2017-1446].

- - 1. Jurnale (scrieri).

1575. Дрозд, Галина.

821.135.1(478)-94 Vasilache=135.1=161.1

Хрестоматия по литературному чтению для 4 класса : Читалочка / Галина Дрозд, Оксана Куртева. – 2-е изд. – Кишинэу : Lyceum, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 256