Sunteți pe pagina 1din 146

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare 1957-2017
Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare
1957-2017

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 8

2017

CNCM

Chişinău 2018

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 8

2017

NBCM

Chişinău 2018

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 8

2017

CNCM

Chişinău 2018

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Cristina Chirilov

Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţa – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţ. a Cărţii, 2017 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857- 3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 8, 2017. – 2017. – 146 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-272-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-273-7 (PDF).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-273-7 (PDF). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2018

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII

10

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

10

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

10

 

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

10

005 Management

10

 

01

Bibliografie şi bibliografii. Cataloage

10

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

12

08

Poligrafii. Opere colective

12

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

13

 

1/14 Filozofie

13

 

159.9 Psihologie

13

2

RELIGIE. TEOLOGIE

13

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

13

3

ŞTIINŢE SOCIALE

14

 

31

Statistică. Demografie. Sociologie

14

32

Politică

15

33

Economie. Ştiinţe economice

16

34

Drept. Jurisprudenţă

17

35

Administraţie publică. Conducerea administrativă. Armată. Artă militară

19

36

Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă

20

37

Educaţie

20

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

25

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

26

51

Matematică

26

53

Fizică

27

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

28

57

Ştiinţe biologice în general

29

61

Ştiinţe medicale. Medicină

30

62

Inginerie. Tehnică în general

33

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 33

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

35

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

36

72

Arhitectură

36

78

Muzică

36

79

Divertisment. Jocuri. Sport

37

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

37

80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

37

81 Lingvistică. Limbi

37

82 Literatură

40

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

49

 

929

Biografii și studii înrudite

49

93/94 Istorie

49

94

Istorie generală. Istorie universală

49

Autoreferate

53

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

56

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

60

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

61

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

63

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

63

ISBN eronat la "Cronica cărţii" Nr 8-2017

63

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

64

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.

INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

64

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

64

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

64

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

64

005

Management

64

02

Biblioteconomie

65

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

65

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

65

069

Muzee. Expoziţii permanente

65

070

Ziare. Presă

65

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

65

 

1/14 Filozofie

65

 

159.9 Psihologie

66

2

RELIGIE. TEOLOGIE

66

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

66

3

ŞTIINŢE SOCIALE

66

 

31

Statistică. Demografie. Sociologie

66

32

Politică

67

33

Economie. Ştiinţe economice

69

34

Drept. Jurisprudenţă

73

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

80

36

Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

80

37

Educaţie

81

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

86

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

87

 

55

Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

87

58

Botanică

87

59

Zoologie

87

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

88

60

Biotehnologie

88

61

Ştiințe medicale. Medicină

88

62

Inginerie. Tehnică în general

89

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 89

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

99

68

Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate

100

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

100

74

Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

101

78

Muzică

101

79

Divertisment. Jocuri. Sport

102

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

82 Literatură

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

103

104

107

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

107

929

Biografii și studii înrudite

107

93/94 Istorie

107

94

Istorie generală

107

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017

108

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2017

114

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

115

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR.

 

INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

115

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

115

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

115

002

Documentare. Cărți. Scrieri. Autori

115

070

ZIARE. PRESĂ

115

2

RELIGIE. TEOLOGIE

115

26 Iudaism

 

115

27 Creştinism. Biserici şi culte creştine

115

28 Islam

 

116

3

ŞTIINŢE SOCIALE

116

31 Statistică. Demografie. Sociologie

116

32 Politică

 

117

34

Drept. Jurisprudenţă

120

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

121

37

Educaţie

122

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

124

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

53

Fizică

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

124

125

125

61

Ştiințe medicale. Medicină

125

62

Inginerie. Tehnică în general

125

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

 

125

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

125

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

125

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

126

71

Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

126

74

Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

126

77

Fotografie şi activităţi similare

127

78

Muzică

127

79

Divertisment. Jocuri. Sport

128

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

128

81 Lingvistică. Limbi

128

82 Literatură

130

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

137

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

138

929 Biografii și studii înrudite

138

93/94 Istorie

139

94

Istorie generală

139

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017

141

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2017

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

2017

NR 8

(1626-1832)

AUGUST

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 004.4 Programe. Software

1626. Solonari, Sergiu.

Руководство программиста Турбо-Паскаль 5.0. Руководство пользователя Турбо- Паскаль 5.0. Руководство по объектно-ориентированному программированию: Турбо- Паскаль 5.5 : [manual] / Sergiu Solonari. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 742 p. : des. ; 20 x 29 cm. 55 ex.

ISBN 978-9975-63-418-2.

[2017-1625].

- - 1. Programare în limbajul Turbo Pascal 5.0.

004.43(075)

005 Management 005.9 Tipuri de management

1627. Primii paşi în carieră : Ghid practic / AO "Onoarea şi Drepturile Femeii Con-

temporane" ; col. red.: Cojohari Natalia [et al.] ; design: Svetlana Cersac. – Bălţi : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 52 p. ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Nipon Pentru Dezvoltare Socială, Banca Mondi-

ală, UNICEF Moldova [et al.].

[2017-1769].

- - 1. Dezvoltarea carierei.

005.966(036)

01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE

1628. Alexandru Stratan : Vocaţie, competenţă şi responsabilitate : [economist, pro-

fesor universitar] : Biobibliografie / aut.: Nionila Dalinitchi, Angelina Catana ; coord. ed.: Elena

Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Şt. – Chişinău : INCE, 2017. – 248 p. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-4000-9-1.

[2017-1717].

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Științe economice – Indici bibliografici. 2. Stratan, Alexandru, 1976 - …, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar – Biobibliografie.

016:[33+929 Stratan(478)]

1629. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.

Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computeri- zată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm.

– ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 10, 2016. – 2017. – 173 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-238-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-239-3 (PDF). –

[2017-1676].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

1630. Nr 11, 2016. – 2017. – 177 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,

alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-240-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-241-6 (PDF).

– [2017-1677].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

1631. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.

Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord., pref.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare com- puterizată, design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21

cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

Nr 1, 2017. – 2017. – 175, [1] p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-255-3 (PDF). –

[2017-1678].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

1632. Nr 2, 2017. – 2017. – 137 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,

alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-257-7 (PDF).

– [2017-1679].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

1633. Pelin, Valentina.

015(478)

Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX în colecţii străine : (Rusia, Ucraina, Bielorusia) :

Catalog / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu [et al.] ; resp. de ed.: Elena Pintilei ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 407 p. : il. ; 23 cm. Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de tit., nume, geogr.: p. 358-387. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex. ISBN 978-9975-85-087-2 (în cop. tare).

[2017-1591].

- - 1. Manuscrise româneşti din sec. XIII-XIX – Cataloage.

11

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

017.11:09

06 ORGANIZAŢII ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE

061 Organizații și alte tipuri de cooperare

Utilizarea standardelor electorale internaţionale. – Vezi Nr 1651.

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită 087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

1634. Algarra, Alejandro.

Minunile naturii / text: Alejandro Algarra, Gustavo Mazali ; trad. din engl. de Ioana Ni- chita ; il.: Gustavo Mazali. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Ungaria]. – 95 p. : il. color ; 25

cm.

[2000] ex. ISBN 978-9975-0-0046-8 (în cop. tare).

[2017-1761].

- - 1. Natura – Enciclopedii pentru copii.

087.5:502

1635. Animale domestice : carte de colorat : 3-4 ani / il.: Alina Smirnova. – [Ed. a 2-

a]. – Chişinău : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-61-606-5.

[2017-1593].

- - 1. Cărţi de colorat.

1636. Babić, Violeta.

087.5

Cartea băieţilor / Violeta Babić ; trad. din sârbă: Octavia Nedelcu ; il.: Ana Grigorjev. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Ungaria]. – 151, [2] p. : il. color ; 23 cm.

Tit. orig.: Knjiga za svakog dečaka. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0045-1.

[2017-1760].

- - 1. Adolescență – Băieți.

087.5:613.96

1637. Diordiev, Ion.

Hora puişorilor : Numărăm şi colorăm / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – [Chişinău : S.

n., 2017 (Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : il. ; 24 cm. F. f. de tit. – [1500] ex. ISBN 978-9975-128-94-0.

[2017-1632].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5:51

1638. Împărăția florilor : Carte de colorat / il.: Elena Leşcu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău]

: Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-61-800-7.

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2014-633].

- - 1. Cărţi de colorat.

1639. Ройбу, Елена.

087.5

Доченька, будь счастлива! : (Пособие для мам, которые воспитывают дочь и для будущих мам) / Елена Ройбу. – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Iprint Grup"]. – 48 p. : il. color ; 29 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-4221-8-5.

[2017-1623].

- - 1. Educație în familie.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

1640. Паво, Анжур.

087.5:37.018

Меч разоблачения : [эзотерический и духовно-нравственный очерк] / Анжур Паво.

– Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm. Книга 1 : Эпоха "Белого Лотоса". – 2017. – 223 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-53- 842-8. – [2017-1682].

- - 1. Filosofia spiritului.

159.9 Psihologie

13

1641. Strutinschi, T. A.

Algoritmele sănătăţii în psihologia cognitivă = Algoritms of health in cognitive of

psihology = Алгоритмы здоровья в когнитивной психологии / Strutinschi T. A. – Chişinău :

S. n., 2017 [Tipogr. "Contrast Design"]. – 199 p. : tab. ; 21 cm. Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rusă. – Rez.: lb. rom., rusă. – 50 ex. ISBN 978-9975-3112-9-8.

[2017-1756].

- - 1. Psihologie cognitivă.

159.95:613.8

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE

1642. Imnele Vecerniei şi Utreniei / culese şi aranjate de protodiac. Mihail Mihalaş. –

Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-845-9.

Vol. 2 : Catavasii şi stihiri la sărbătorile mari de peste an. – 2017. – 268, [3] p. : n. muz.

– 300 ex. – ISMN 979-0-3480-0308-5. – ISBN 978-9975-53-846-6. – [2017-1681].

- - 1. Imnuri creștine.

27-535.8

1643. Vrednici ostenitori ai bisericii : Dicţionar istorico-biografic / ed.: Octavian

Moşin, Mihail Bortă ; au colab.: Ioan Moşneguţu [et al.] ; red. coord. : Angela Levința. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 372 p. : fot. ; 24 cm. –

(Colecţia "Personalităţi basarabene", ISBN 978-9975-53-852-7).

13

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-827-5.

[2017-1740].

- - 1. Slujitori ai bisericii ortodoxe din Republica Moldova – Biografii.

1644. Трофэилэ, Василий.

27-72+929(478)(038)

Свято-Троицкий монастырь села Рудь / Василий Трофэилэ. – Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 128 p. : fot., tab., fot. color ; 21 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Свято-Троицкого монастыря. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-850-3 (în cop. tare).

[2017-1749].

- - 1. Mănăstirea "Sfânta Treime" din satul Rudi, raionul Soroca – Republica Moldova –

Istorie.

27-78+726.71(478-22)(091)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

316 Sociologie 316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

1645. Inegalităţi sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc : stu-

diu sociologic / col. red.: Victor Mocanu (coord.) [et al.] ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale

Comunicării. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 439 p. : fig., tab. ; 24 cm. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-9761-9-0.

[2017-1686].

- - 1. Clasa de mijloc din Republica Moldova – Studii sociologice.

316.343.654(478)(082)=135.1=111=161.1

1646. Studiu regional privind reprezentarea politică a femeilor în ţările din cadrul

Parteneriatului Estic : Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile / Consiliul Europei la Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 144 p. : fot., tab. color ; 24 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-53-830-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8306-4 (Consiliul Europei).

[2017-1741].

- - 1. Participarea femeilor în politică.

316.346.2-055.2:327

1647. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях

современного мира : [монография] / Ин-т юрид. и полит. исслед. Акад. наук Молдовы, Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 266 p. ; 24 cm.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 260-266 (97 tit.). – [150] ex. ISBN 978-9975-53-849-7.

[2017-1680].

- - 1. Globalizare. 2. Schimbări sociale.

316.6 Psihologie socială

1648. Popescu, Maria.

316.42

Program de intervenţie psihosocială : Ghid metodologic / Popescu Maria ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "UPS Creangă"]. – 114 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 114 (9 tit.). ISBN 978-9975-46-324-9.

[2017-1731].

- - 1. Psihologie socială.

32 POLITICĂ

323 Afaceri interne. Politică internă

1649. Zâgar, Mihail.

316.6(075)

Toţi oamenii Kremlinului : O scurtă istorie a Rusiei contemporane / Mihail Zâgar ; trad. din rusă de Vsevolod Ciornei. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 415 p. ; 21 cm. – (Cartier istoric / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7). Tit. orig.: Вся Кремлёвская рать. – Referinţe bibliogr.: p. 413-415 (65 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-210-3 (în cop. tare). 179,00 lei. – [2017-1652].

- - 1. Rusia – Istorie.

[323+94](470)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

1650. Todua, Zurab.

Bătălia pentru Moldova : A fost un asemenea partid… / Zurab Todua ; trad. din lb. rusă:

Ţerna S. ; cop.: Topal D. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 137, [2] p., [40] p. fot., fot. color ; 21 cm.

Index de nume : p. 138-139. – 200 ex. ISBN 978-9975-53-853-4.

[2017-1745].

- - 1. Republica Moldova – Situație social-politică. 2. Partidul Comuniştilor din Republi- ca Moldova.

[323/324+329.15](478)

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.

Rezultatele alegerilor

1651. Utilizarea standardelor electorale internaţionale : Manualul Consiliului Euro-

pei : pentru organizaţiile societăţii civile / Consiliul Europei. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.

"Tipografia Centrală")]. – 108, [1] p. : tab. ; 24 cm.

15

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr.: p. 103-108 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu- ropene. – 300 ex. ISBN 978-9975-53-839-8 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8297-5 (Consiliul Europei).

[2017-1746].

- - 1. Standarde electorale internaționale.

[324:341.176(4)]+061.2

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică

externă

1652. EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: Through

Cooperation Towards Integration / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga

Gabrichidze [et al.]. – Chişinău ; Tbilisi ; Chernivtsi : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 332

p. ; 25 cm.

Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-445-8.

[2017-1673].

- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană. 2. Georgia – Integrare europeană. 3. Ucraina – Integrare europeană.

327(478+479.22+477):061.1EU

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.

Producţie. Servicii. Preţuri

338.48 Turism

1653. Gribincea, Alexandru.

La théorie et la pratique de l'activité excursionniste : Notes de cours / Alexandru Gribincea, Ion Guţu ; Univ. Libre Intern. de Moldova. – Chişinău : [ULIM], 2016 [Tipogr. "Print- Caro"]. – 144 p. : fot., fot. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 125-126 (42 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-124-96-6.

[2017-1675].

- - 1. Turism. 2. Activitate turistică.

338.48(075.8)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

1654. International microeconomics: Questions & Answers / Y. Kozak, A. Gribincea,

T. Shengelia [et al.] ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2017 [Tipogr.

"Print-Caro"]. – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 165-166 (23 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-56-451-9 (Tipogr. "Print-Caro").

[2017-1669].

- - 1. Economie internațională. 2. Microeconomie.

339:330.101.542

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

1655. Bădărău, Elena.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI / Bădărău Elena, Gribincea

Alexandru ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].

– 270 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 223-227 (126 tit.). ISBN 978-9975-3076-3-5.

[2017-1668].

- - 1. Comerț exterior.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

339.5

341 Drept internaţional 341.9 Drept internaţional privat. Conflictul de legi

1656. Drept internaţional privat : Album de scheme / Violeta Cojocaru, Serghei Ru-

su, Cezara-Elena Polisca [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept In- tern. şi European. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 124 p. : scheme ; 17 x 25 cm. Bibliogr.: p. 121-124. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-921-6.

[2017-1718].

- - 1. Drept internațional privat.

341.9(075)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1657. Compendiu al jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

(1995-2017) / Alexandru Tănase (coord.), Rodica Secrieru, Lilia Rusu [et al.]. – Bucureşti :

Wolters Kluwer ; [Chişinău : S. n.], 2017. – 537 p. ; 24 cm. Index : p. 511-537. – Apare cu susţinerea Proiectului Uniunii Europene "Suport pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova". ISBN 978-606-677-023-1 (Wolters Kluwer). – ISBN 978-9975-49-262-1 (Camera Naţi- onală a Cărţii) (în cop. tare).

[2017-1759].

- - 1. Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova.

1658. Diaconu, Mihail.

342.4/.5(478)

Legalitatea administrării publice : Studii științifice / Diaconu Mihail ; red. șt.: Costachi Gheorghe ; Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei, Univ. de Studii Politice și Econ. Europene "Constantin Stere". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"].

– 269 p. ; 21 cm. Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârșitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-56-455-7.

[2017-1670].

- - 1. Legalitatea administrării publice.

342.98=135.1=161.1

1659. Raportarea cu privire la alegeri : Manualul Consiliului Europei pentru organiza-

ţiile societăţii civile / Consiliul Europei. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].

– 152, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.

17

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Referinţe bibliogr.: p. 149-152. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 300

ex.

ISBN 978-9975-53-832-9 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-92-871-8224-1 (Consiliul Europei).

[2017-1687].

- - 1. Alegeri. 2. Dreptul la alegeri.

342.8:341.176(4)

1660. Обучение правам человека : Сборник статей / Ин-т демократии ; редкол.:

Аникин Владимир [и др.]. – Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2017. – 316 p. ; 21 cm. Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Adnot.: engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 5000

ex.

ISBN 978-9975-4474-9-2.

[2017-1780].

- - 1. Drepturile omului.

343 Drept penal. Infracţiuni penale

1661. Cebotari, Stanislav.

342.7(082)=135.1=161.2=161.1

Programul de resocializare a tinerilor ce au comis infracţiuni contra patrimoniului / Ce- botari Stanislav ; red. şt.: Stamatin Otilia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 117 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 117 (7 tit.). – 20 ex. ISBN 978-9975-3053-3-4 (broşată în spirală).

[2017-1766].

- - 1. Resocializarea tinerilor infractori.

343.848:343.7

343.1 Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală

1662. "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări,

probleme, perspective", conferinţă ştiinţifico-practică studenţească interuniversitară

(2017 ; Chişinău). Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifico-practice studenţeşti interuniversitare "Reforma organelor de urmărire penală în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective", 27 aprilie 2017 / col. red.: Iurie Sedleţchi [et al.]. – Chişinău : [Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang")]. – 112 p. : fot. color ; 29 cm. Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-3152-7-2.

[2017-1732].

- - 1. Dreptul penal în Republica Moldova – Reforme.

343.1(478):378.4(478)(082)=135.1=161.1

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică

1663. Gheorghiţă, Mihail.

Tratat de criminalistică / Mihail Gheorghiţă ; cop.: Veaceslav Popovschi. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 871 p. ; 25 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-834-3 (în cop. tare).

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1688].

- - 1. Criminalistică.

343.9(075.8)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală

1664. Vasilache, Ana.

Ghid de planificare strategică locală : cu integrarea migraţiei, principiilor drepturilor omului şi egalităţii de gen / Ana Vasilache, Diane Bunyan, Gabriela Tejada ; coord.: Olesea Cazacu, Oxana Maciuca ; Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women). – [Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centra- lă"]. – 132 p. : scheme, tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi- nanciar al Guvernelor Danemarcei şi Suediei. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-857-2 (broşată în spirală).

[2017-1739].

- - 1. Dezvoltare locală.

352.071.2:[314.15+305]

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate

1665. "Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor demo-

cratice", conferinţă cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinţei cu partici- pare internaţională, 1 martie 2017 / col. red.: Igor Sofronescu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 292 p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm. Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publi- că. – Texte, rez. : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-84-033-0.

[2017-1738].

- - 1. Armată națională – Reforme.

355.1(478)(082)=00

1666. Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale / Acad. Militară

a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate ; coord.: Ion Xenofontov, Marin Butuc ; red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău : Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3048-2-5. Studii 2016 : Materialele Conferinţei internaţionale: "Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională" : (Chişinău, 19 mai 2016). – 2017. – 204 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-

9975-3048-9-4. – [2017-1633].

- - 1. Securitate națională. 2. Ştiinţă militară.

19

[355+351.746(478)]:327(082)=135.1=111

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1667. E Durabil! : Angajarea comunităţii în susţinerea educaţiei : Broşură informativă /

Larisa Sali, Otilia Dandara, Lilian Danilov [et al.] ; Asoc. pentru dezvoltare şi promovare socio-

econ. CATALACTICA. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 32 p. : fot. color ; 21

cm.

Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Sprijinire al Fundaţiilor pentru Soc. Deschisă. – 400 ex. ISBN 978-9975-87-114-3.

[2017-1660].

- - 1. Participarea comunității în susținerea educației.

37 EDUCAŢIE

364.46:37.0

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie 37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

1668. Consiliere în probleme de familie : (Ciclul 2 – Masterat) : Suport de curs /

Bodrug-Lungu Valentina, Cuzneţov Larisa, Platon Carolina [et al.] ; coord.: Valentina Bodrug- Lungu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Fondul Naţiunilor Unite pentru populaţie (UNFPA). – Chişinău : S. n., 2016 [CEP USM]. – 452 p. : tab. ; 30 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 450 (23 tit.). – [100] ex. ISBN 978-9975-4057-4-4 (Tipogr. "Copitec Plus").

[2017-1768].

- - 1. Pedagogia familiei. 2. Sociologia familiei.

1669. Găină, Ioan.

37.01:316.356.2(075.8)

Catapeteasma cuvintelor : (Invitaţie în Catedrala de cuvinte) / Ioan Găină ; trad. în fr. și engl. de Olga Amarie [et al.]. – Chişinău : Bons Offices, 2017. – 44 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Pedagogia Clipei" ; Nr 3, ISBN 978-9975-87-289-8).

Texte : lb. rom., engl., fr. – În red. aut. – Apare cu suportul financiar al dlor Liliana Vasi- liev, Eugen Statnic. – 100 ex. ISBN 978-9975-87-288-1.

[2017-1647].

- - 1. Educație moral-spirituală.

37.017.93=1351.1=111=133.1

1670. Implicarea familiei-şcolii-comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi ofe-

rirea unei educaţii de calitate : Studiu analitic / Angela Cara (coord. şt.), Maria Strechie, Rodica Solovei [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 87, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 68-70 (38 tit.). – [60] ex.

ISBN 978-9975-48-116-8.

[2017-1702].

- - 1. Educație în familie. 2. Educație în școală. 3. Sociologia familiei.

20

37.018:316.356.2

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1671. Костаки, Георге.

Хартия Cовета Европы о воспитании демократической гражданственности и об- разовании в области прав человека / авт.-сост.: Георге Костаки, Сергей Захария, Анд- рей Боршевский ; пер.: Костаки Георге, Якуб Ирина ; Ин-т демократии. – Комрат : Institu- tul pentru Democraţie, 2017. – 127 p. ; 21 cm. Tit. pe cop., text : paral.: lb. rom., rusă. – Adnot.: lb. engl., rusă. – 7000 ex. ISBN 978-9975-4474-8-5.

[2017-1779].

- - 1. Educație civică. 2. Educație pentru drepturile omului.

[37.017.4+342.73/.74]:341.176(4)=135.1=161.1

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1672. Butnari, Nadejda.

Noile educaţii : Suport de curs / Nadejda Butnari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Dep. Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 122 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 118-122 (80 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-920-9.

[2017-1713].

- - 1. Educație.

1673. Mihailov, Veronica.

37.015(075.8)

Fenomenul autodistructiv la copii şi adolescenţi – evaluare, prevenţie, intervenţie : Su- port metodologic / Veronica Mihailov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educa- ţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 112, [1] p. :

tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 109-111 (45 tit.). – [60] ex. ISBN 978-9975-48-112-0.

[2017-1699].

- - 1. Asistență psihologică în educație.

1674. Sazonov, Veniamin.

37.015.3

Pregătirea pentru succes : Extinzând cercurile de influenţă: de la înţelegere – la acţiu- ne : Curs de formare : Caiet de lucru / Veniamin Sazonov, Serghey Prokopov ; AO "Începutul vieţii". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3134-2-1.

Anul 2 de studiu. – 2017. – 99 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) şi Swedish Intern. Development Coo- peration Agency (Sida). – ISBN 978-9975-3134-4-5 (broşată în spirală). – [2017-1637].

37.015(076)

1675. Idem în lb. rusă : Подготовка к успеху : Расширяя круги влияния: от

понимания – к действию : Тренинговый курс : Методический комплекс по развитию целостного характера у учащихся 9-12 классов : Рабочая тетрадь. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Policolor")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3134-5-2. 2-ой год обучения. – 2017 – 100 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apa- re cu sprijinul financiar al Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern. Development

Cooperation Agency (Sida). – ISBN 978-9975-3134-6-9. – [2017-1638].

21

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

1676. State, Daniela.

37.015(076)

Cultura bunei vecinătăţi : Ţara mea – mândria mea! : Caiet de educaţie interculturală :

pentru elevii din clasa a 4-a / Daniela State, Margarita Aradjioni ; coord.: Viorica Goraş-

Postică ; consultanţi: Alla Nikitcenko, Elena Tulba ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : il. ; 30

cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei "Black Sea Trust for Regional Cooperation" (BST) şi al proiectului "Educarea culturii păcii prin promova- rea bunei vecinătăţi în clasele primare", sprijinit de reţeaua intern. de edificare a păcii GPPAC. – 500 ex. ISBN 978-9975-9898-9-3. Donaţi. – [2017-1663].

- - 1. Educație interculturală.

1677. Никитченко, Алла.

37.015(076)

Культура добрососедства : Гордимся своей страной : Рабочая тетрадь для 4 класса / Алла Никитченко, Маргарита Араджиони ; коорд.: Виорика Гораш-Постикэ ; консультанты: Даниела Стате, Елена Тулба ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul

Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 102 p. : il. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке фонда "Black Sea Trust for Regional Cooperation" (BST) и в рамках проекта "Миротворческое образование посредством культуры добрососедства в начальной школе" при финн. поддержке сети GPPAC. – 350 ex. ISBN 978-9975-4172-9-7. Donaţie. – [2017-1664].

- - 1. Educație interculturală.

37.015(076)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1678. Cadrul de referinţă privind formarea vorbitorului cult de limbă română :

(vorbitori nativi şi alolingvi) : Studii de analiză şi sinteză / Maria Hadîrcă, Tatiana Callo, Tama- ra Cazacu [et al.] ; coord. şt.: Maria Hadîrcă, Mariana Marin ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr.

"Impressum"]. – 185 p. : fig. ; 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 178-185. – [65] ex. ISBN 978-9975-48-113-7.

[2017-1700].

- - 1. Didactica limbii române.

37.016.046:811.135.1

1679. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională : Oportunităţi de dezvoltare şi optimi-

zare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu : Rezumatele comunicărilor / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. Rom. şi Filologie Clasică, Lab. "Didactica studiului integrat". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "UPS

Creangă"]. – 195 p. ; 21 cm.

22

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rez.: lb. fr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-46-323-2.

[2017-1730].

- - 1. Didactica limbii române. 2. Didactica literaturii române.

37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](082)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1680. Dialoguri сhişinăuiene : Forumul de idei pedagogice : Ed. a 8-a / col. red.: A.

Fleaş [et al.]. – Chişinău : [Pontos], 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 123, [1] p. : fig., fot., tab. 30

cm.

Texte : lb. rom., germ., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referin- ţe bibliogr. în subsol. – 350 ex. ISBN 978-9975-51-872-7.

[2017-1588].

- - 1. Învățământ preuniversitar.

37.091(082)=135.1=112.2=161.1

1681. Pedagogul Anului – 2017 : Ediţia a 13-a / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi

Sport a Consiliului Mun. Chişinău ; coord.: Alexandru Fleaş, Vera Pşeneac. – Chişinău :

[Pontos], 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 56 p. : fot. color, tab. ; 30 cm. Texte : lb. rom., rusă. – 350 ex. ISBN 978-9975-51-873-4.

[2017-1589].

- - 1. Pedagogul anului 2017 – Chișinău – Concurs municipal

37.091(478-25)(092)=135.1=161.1

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1682. Analiza curricula naţionale în raport cu conceptul Educaţiei Sociale şi Fi-

nanciare / Angela Cara, Anatol Gremalschi, Ion Achiri [et al.] ; coord.: Angela Cara ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 48, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (4 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [25] ex. ISBN 978-9975-48-115-1.

[2017-1701].

- - 1. Educație socială în școală. 2. Educație financiară în școală.

373.1/.5:37.015

1683. Déjá Vu : Liceul "Spiru Haret" : Promoţia 2017 : Ediţia a 10-a : album / Liceul

Teoretic "Spiru Haret" ; fot.: Dinu Matei Tănase. – [Chişinău : S. n.], 2017 (Tipogr. "Elan Poli- graf"). – 128 p. : fot. ; 27 cm. 91 ex. ISBN 978-9975-66-569-8 (în cop. tare).

[2017-1618].

- - 1. Liceul "Spiru Haret" din Chișinău – Promoția 2017 – Albume.

373.5.091(478-25)(084.12)

1684. Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţi-

onale / Ion Achiri, Svetlana Nastas, Ion Botgros [et al.] ; coord.: Lilia Pogolşa, Ion Achiri ;

23

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2017 [Tipogr. "Impressum"]. – 21 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 19-20. – [65] ex. ISBN 978-9975-48-108-3.

[2017-1695].

1685. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.

373.091

Caiet de scriere şi exerciţii suplimentare la Abecedar : Clasa 1 / Ecaterina Rusu- Rîşcan, Eliza Stratan. – Ed. rev. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 87, [1] p. : il. ; 24 cm.

[300] ex. ISBN 978-9975-51-871-0.

[2017-1657].

373.3.016:811.135.1

1686. ″Эстетическое воспитание в современной общеобразовательной

школе″, республиканская научно-практическая конференция с международным участием (9 ; 2017 ; Бендер). Эстетическое воспитание в современной общеобразова- тельной школе : Материалы 9 Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 19 ноября 2016 г. / оргком.: И. А. Павлинов [и др.] ; отв. за

вып.: Л. И. Бурдиан. – Бендер : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 102, [1] p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. общественных наук. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-925-30-3.

[2017-1765].

- - 1. Educație estetică.

373.015:378.4(478-24)(082)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1687. "Актуальные вопросы профессионально-личностного развития сту-

дента как компетентного специалиста в условиях вуза", международная научно- практическая конференция (2017 ; Тираспол). Актуальные вопросы профессиональ- но-личностного развития студента как компетентного специалиста в условиях вуза :

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной году студента в ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 28 февраля 2017 года / науч. ред.: М. Г. Вахницкая. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт вычислительной

техники"). – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, Отдел психол. сопровождения и профориентацион-

ной работы. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-925-27-3.

[2017-1762].

- - 1. Învățământ superior – Educație profesională.

Доклады

итоговой

научной

конференции

378.015(082)

профессорско-

преподавательского состава Инженерно-технического Института. – Vezi Nr 1726.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1688. Физическая культура и спорт в контексте совершенствования образо- вательной системы : Сборник студенческих научно-исследовательских работ / Прид- нестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта ; редкол.: О. В. Кити- карь, Ю. Н. Емельянова. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ремонт вычислительной техники"). – 247, [1] p. ; 21 cm.

Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-925-28-0.

[2017-1763].

- - 1. Învățământ superior sportiv.

378.091:796/799(082)=161.1=135.1

1689. Физкультурное образование : теория и практика : Сборник материалов научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей ПМР за 2016 год / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. физ. культуры и спорта ; редкол.: В. В. Абрамова, О. В. Китикарь. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Тип. OOO "Ре- монт вычислительной техники"). – 171, [1] p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-925-29-7.

[2017-1764].

- - 1. Învățământ superior sportiv.

378:796/799(082)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

391/395 Etnografie

1690. Gagauz koraflari = Гагаузские ковры / Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич ; гл. ред.: Пашалы П. М. – Komrat : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 149 p. : fot., il. color ; 24 cm.

Tit. paral. : lb. găgăuză, rusă. – Text parţial : lb. găgăuză. – 300 ex. ISBN 978-9975-3124-9-3.

[2017-1743].

- - 1. Covoare găgăuzești.

391(=512.165):746.1=512.165=161.1

398 Folclor propriu-zis

1691. Gagauzların kayıp olan Dilinin hem Kultura Adetlerinin Moldovada Korunması : [în vol.] / Asoc. Obștească "Gagauzluk", Ambasada SUA în Moldova. – Chişi- nău : Pontos, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-51-862-8. 1-ci kiyat : Poveşti populare găgăuze = Gagauz halk masalları = Gagauz Folk Tales = Гагаузские народные сказки /. kiyadın baş redaktoru: Todur Zanet ; pict. : Serghei Savastin [et al.]. – 2017. – 578, [6] p. : il., il., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-51-863-5 (în cop. tare). – [2017-1685].

- - 1. Povești populare găgăuze.

25

398.21(=512.165)=00

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

1692. Интегрированное управление водными ресурсами: вода для людей и

экосистем / Проект "Меры устойчивости для связанных с водой экосистем в Рамсар- ском сайте "Нижний Днестр", OO Экоспектр ; подгот.: Иван Игнатьев. – Кишинэу : Bio- tica, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 43 p. : des., tab. color ; 30 cm. Bibliogr.: p. 42-43 (18 tit.). – Изд. при фин. поддержке Австрийского агентства по

развитию из фондов Австрийского Сотрудничества по Развитию. – 500 ex. ISBN 978-9975-66-561-2.

[2017-1620].

- - 1. Resurse de apă – Management.

51 MATEMATICĂ

504.4.062.2

1693. Sandu, Parascovia.

Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 1-a / Parascovia Sandu, Maria

Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71 p. : il. ; 24 cm. [2000] ex. ISBN 978-9975-3153-8-8.

[2017-1689].

- - 1. Matematică.

1694. Sandu, Parascovia.

51-8(075.2)

Matematica distractivă : Pentru copii isteţi : Clasa a 2-a / Parascovia Sandu, Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. : il. ; 24 cm.

[2000] ex.

ISBN 978-9975-3153-9-5.

[2017-1690].

- - 1. Matematică.

51-8(075.2)

1695. Stratan, Eliza.

Caiet la matematică : Clasa 1 / Eliza Stratan, Veronica Gurduza. – Ed. rev. – [Chişinău]

: Bons Offices, 2017. – 68 p. : il. ; 24 cm. [300] ex. ISBN 978-9975-87-281-2.

[2017-1658].

1696. Zglavoci, Valentina.

51(075.2)

Matematica : Zilnic: exerciţii şi probleme : în clasa a 2-a / Valentina Zglavoci ; cop.:

Andrei Ichim. – [Chişinău] : Cadran (Policadran), 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 95, [1] p. : il. color ; 24 cm. [1000] ex.

ISBN 978-9975-3126-8-4.

[2017-1662].

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică.

1697. Брагиш, Мария.

51(075.2)

Математика : рабочая тетрадь : 1 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-

0-2.

Ч. 2. – 2017. – 39, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-3-2. – [2017-1691].

1698. Брагиш, Мария.

51(075.2)

Математика : рабочая тетрадь : 3 класс / Мария Брагиш, Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-3153-

4-0.

Ч. 2. – 2017. – 54, [2] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-5-6. – [2017-1693].

1699. Санду, Парасковия.

51(075.2)

Математика : рабочая тетрадь : 2 класс / Парасковия Санду, Мария Брагиш,

Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm.

– ISBN 978-9975-3153-3-3. Ч. 2. – 2017. – 47, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-4-9. – [2017-1692].

51(075.2)

1700. Чунту-Самсон, Виолета.

Математика : рабочая тетрадь : 4 класс / Виолета Чунту-Самсон, Мария Брагиш,

Светлана Драгалин. – Кишинэу : Interprint, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 24 cm.

– ISBN 978-9975-3153-6-4. Ч. 2. – 2017. – 47, [1] p. : il. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-3109-6-3. – [2017-1694].

51(075.2)

511 Teoria numerelor

1701. Andrunachievici, V. A.

Numere şi ideale : [pentru învățători, elevi, studenți] / V. A. Andrunachievici, I. D. Chitoroagă. – [Chişinău] : Institutul de Matematică şi Informatică, 2017 (Tipografia Academiei

de Ştiinţe a Moldovei). – 258 p. ; 23 cm. Bibliogr.: p. 255-256 (19 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-4237-5-5 (în cop. tare).

[2017-1605].

- - 1. Numere (algebră). 2. Ideale (algebră).

512 Algebră

511+512.55(075)

Andrunachievici, V. A. Numere şi ideale. – Vezi Nr 1701.

53 FIZICĂ

1702. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 6-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 24 p. : tab. ; 24 cm. [1000] ex.

ISBN 978-9975-9733-9-7.

27

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

[2017-1603].

53(076.5)

1703. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 7-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm.

[1000] ex. ISBN 978-9975-9550-7-2.

[2017-1600].

53(076.5)

1704. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 8-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-9550-8-9.

[2017-1601].

53(076.5)

1705. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : clasa a 9-a / elab. de Sergiu Cârlig,

Oleg Ciobanu, Ion Cîrlig [et al.]. – [Chişinău] : ProEdit, 2017. – 16 p. : tab. ; 24 cm.

[1000] ex. ISBN 978-9975-9550-9-6.

[2017-1602].

1706. Ciobanu, Grigore.

53(076.5)

Teste pentru evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor teoretice la fizică : (curs gimna- zial) / Grigore Ciobanu. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 16, [1] p. :

fig., tab., n. muz. ; 29 cm. F. f. de tit. – 500 ex. ISBN 978-9975-58-118-9.

[2017-1643].

- - 1. Fizică – Teste.

53(079)

1707. "Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society", open

workshop (2017 ; Chişinău). Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society : (open workshop) : Program & Abstracts, September 21-22, 2017, Chişinău / chair:

Mihai Macovei ; progr. com.: Ion Tighineanu [et al.]. – Chişinău : [Institutul de Fizică Aplicată], 2017. – 69, [3] p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Humboldt Kolleg. – Apare cu sprijinul Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation. – 70 ex. ISBN 978-9975-9787-1-2.

[2017-1599].

[53+621.3](082)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

1708. Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 9-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – [Chişi- nău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 48 p. : tab. ; 22 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-73-203-1.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-1581].

- - 1. Chimie – Teste.

54(079)

1709. Idem în lb. rusă : Итоговые тесты по химии : 9 класс. – [Chişinău : S. n., 2017

(Tipografia din Orhei)]. – 48 p. : tab. ; 22 cm. [500] ex. ISBN 978-9975-73-206-2.

[2017-1584].

- - 1. Chimie – Teste.

54(079)

1710. Патраш, Татьяна.

Итоговые тесты по химии : 7 класс / Татьяна Патраш, Евгения Мелентьев,

Татьяна Банарь. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm. [500] ex. ISBN 978-9975-73-204-8.

[2017-1582].

- - 1. Chimie – Teste.

1711. Патраш, Татьяна.

54(079)

Итоговые тесты по химии : 8 класс / Татьяна Патраш, Евгения Мелентьев, Татьяна Банарь. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia din Orhei)]. – 40 p. : tab. ; 22 cm.

[500] ex. ISBN 978-9975-73-205-5.

[2017-1583].

- - 1. Chimie – Teste.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL

54(079)

574 Ecologie generală şi biodiversitate

1712. Evaluarea stării resurselor piscicole / Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Crepis Oleg

[et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 142 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Bibliogr.: p. 117-124 (93 tit.). – 65 ex. ISBN 978-9975-128-92-6.

[2017-1630].

- - 1. Ecosistemele acvatice din Republica Moldova – Evaluarea calității. 2. Resurse piscicole – Evaluarea calităţii.

[574.5+639.2](478)

1713. Grumeza, Maria.

578 Virologie

Bacteriologie, virusologie şi parazitologie medicală : Suport de curs pentru asistenţi medicali şi moaşe / Maria Grumeza, Greta Bălan, Olga Burduniuc ; Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie "Raisa Pacalo". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print-Caro")]. – 254 p. : fig., tab. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 254 (26 tit.). – 200 ex.

29

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

ISBN 978-9975-56-454-0.

[2017-1672].

- - 1. Bacteriologie medicală. 2. Virusologie medicală. 3. Parazitologie medicală.

[578+579.6]:616-022(075.8)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

1714. Clinic cases : in clinical pharmacology / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Lilia

Podgurschi ; under the editorship of Victor Ghicavîi ; "Nicolae Testemitanu" State Univ. of Medicine and Pharmacy, Pharmacology and Clinical Pharmacology Dep. – Chişinău : Medici- na, 2017. – 185, [1] p. ; 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-82-062-2.

[2017-1776].

- - 1. Farmacologie clinică.

615.03(075)

1715. Cum să procedăm în…? : (călăuză părinţilor) : Îndrumar farmacoterapeutic /

elab.: Lucia Ţurcan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 192 p. : fot. color, tab., [12] p. fig. color ; 24 cm. Index alfabetic al medicamentelor, substanţelor active : p. 186-192. – 500 ex. ISBN 978-9975-56-448-9.

[2017-1674].

- - 1. Administrarea medicamentelor.

615.03(036)

1716. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacia clinică / V. Gonciar, C.

Scutari, E. Cazacu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. – Chişinău : Medicina, 2016. – 125

p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex. ISBN 978-9975-82-024-0.

[2017-1667].

615.03(076.5)

615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale

1717. Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive / elab.: Victor Ghicavîi [et

al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 355 p. : tab., [20] p. fig. color ; 20 cm.

Ind. alf. al medicamentelor, substanţelor active : p. 348-355. – 800 ex. ISBN 978-9975-53-847-3.

[2017-1751].

- - 1. Tratament medicamentos – Dereglări digestive. 2. Dereglări digestive – Trata- ment medicamentos.

615.2+616.3

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

615.3 Medicamentele potrivit originii lor

1718. Cojocaru-Toma, Maria.

Produse vegetale şi fitopreparate din Republica Moldova : Compendiu pentru lucrări de laborator la Farmacognozie / Maria Cojocaru-Toma ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Farmacie. – Chişinău : Medicina, 2017. – 330 p. : tab. ; 21

cm.

Referinţe bibliogr.: p. 305-306 (30 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-82-059-2.

[2017-1775].

- - 1. Substanțe vegetale din Republica Moldova (farmacologie).

615.322(478)(075)

616 Patologie. Medicină clinică

1719. Şandru, Serghei.

Procesul anestezic al bolnavului geriatric : Monografie / Serghei Şandru ; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie

nr. 1 "Valeriu Ghereg". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 167 p. : fig., tab. ; 24

cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-57-236-1.

[2017-1721].

- - 1. Boli ale bătrânilor – Anestezie. 2. Anestezie – Bolnavi vârstnici.

616.1/.9 Patologie specială

1720. Андреев, В. Н.

616.053.9-089.5

Реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани / В. Н. Андреев, И. В. Цыбырнэ, Г. Г. Безу. – Кишинэу :

Totex-Lux, 2017. – 411 p. : fot. color ; 21 cm. Adnot.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-4021-7-0 (în cop. tare).

[2017-1595].

- - 1. Reabilitarea medicală a pacienților.

616.1/.9-07-08-036.82

616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare

1721. Diagnosticul şi tratamentul patologiilor cardiovasculare în timpul sarcinii :

Elaborare metodică / Cojocaru Victor, Cotelnic Anatolie, More Tatiana [et al.] ; Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 104 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 83-103 (284 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-46-326-3.

[2017-1728].

- - 1. Patologii cardiovasculare – Gravide – Diagnostic – Tratament.

1722. Raevschi, Elena.

31

616.1:618.2-07-08(076.5)

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova : [monografie] / Elena

Raevschi ; red. şt.: Dumitru Tintiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 162 p. : fig., tab. ; 25 cm. Referinţe bibliogr.: p. 118-129 (135 tit.) şi în subsol. – 120 ex. ISBN 978-9975-66-571-1 (în cop. tare).

[2017-1619].

- - 1. Mortalitatea cardiovasculară prematură în Republica Moldova.

616.1-036.8(478)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar

Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive. – Vezi Nr 1717.

616.31 Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor

1723. Sîrbu, Sofia.

Erori de diagnostic şi tratament în terapia stomatologică : [pentru uzul studenților] / So- fia Sîrbu, Sergiu Ciobanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac.

de Stomatologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 98 p. : fig., fig. color ; 24 cm. Bibliogr.: p. 97-98 (29 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-128-93-3.

[2017-1631].

- - 1. Stomatologie – Erori de diagnostic și tratament.

616.31-035.7(075.8)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale)

1724. Pleşca, Eduard.

Pielonefrita acută la bolnavii cu diabet zaharat : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Catedra urologie şi nefrologie chirurgicală. – Chişinău : Medicina, 2017. – 43 p. : fig.,

scheme ; 21 cm. Bibliogr.: p. 37-40 (51 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-82-060-8.

[2017-1665].

- - 1. Pielonefrită acută la pacienții cu diabet zaharat.

616.61-002:616.379-008.64(076.5)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor

1725. Caproş, Nicolae.

Tehnici chirurgicale în tratamentul scoliozielor : (îndrumare metodică) / Nicolae Caproş

; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Medicină nr. 1, Catedra de Ortopedie şi Traumotologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia Sirius). – 51 p. :

fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 45-47 (47 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-57-225-5.

[2017-1604].

- - 1. Scolioză – Tehnici chirurgicale.

32

616.711-007.5-089.8(076.5)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

1726. Доклады итоговой научной конференции профессорско-

преподовательского состава Инженерно-Технического Института за 2016 г., г. Тираспол, 26-27 января 2017 г. / Приднестр. гос. ун-т им Т. Г. Шевченко ; редкол.: В. Г. Звонкий [и др.]. – Тираспол : Tesline, 2016. – 145, [4] p. : fig. color, tab. ; 29 cm. Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-3110-5-2.

[2017-1613].

- - 1. Tehnică. 2. Învățământ tehnic.

62+378.4(478-24)(082)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie

mecanică

621.3 Electrotehnică

621.31 Electroenergetică. Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi

aparate electrice. Măsurători electrice. Electrostatică aplicată

1727. Постолатий, В. М. Компактные управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии элек- тропередачи переменного тока : (в 3-х частях) : Ч. 1-3 / В. М. Постолатий ; Ин-т энерге- тики акад. наук Молдовы. – Кишинэу : Институт энергетики АНМ, 2017 (Tipografia Aca- demiei de Ştiinţe a Moldovei). – 731, [4] p. : des., tab. ; 30 cm. Bibliogr.: p. 506-525 (412 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-62-404-6 (în cop. tare).

[2017-1606].

- - 1. Rețele de alimentare cu energie electrică.

621.311

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII

SĂLBATICE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

1728. "Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol", conferinţă ştiinţifică cu par- ticipare internaţională (2017 ; Chişinău). Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol :

Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare Internaţională a Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului, 8-9 septembrie 2017, Chişinău / red. resp.: Gheorghe Jigău, Anatolie Tărâ- ţă. – Chişinău : Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, 2017 (CEP USM). – 433 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului, Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pe- dologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicole Dimo". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. ISBN 978-9975-71-931-5 (CEP USM).

[2017-1719].

- - 1. Cercetări pedologice – Republica Moldova – România.

631.4(478+498)(082)=135.1=111=161.1

33

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

1729. "Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană", conferinţă ştiinţifică

internaţională (2017 ; Chişinău). Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană : Con- ferinţă ştiinţifică internaţională, consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academici- anului Ion Dicusar, 6-7 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova : Culegere de articole ştiinţifice / red. resp.: Tamara Leah. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 382 p. : des., fig., tab. ; 29 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Naţ. a Moldovei de Ştiinţa Solului, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. ISBN 978-9975-71-927-8.

[2017-1715].

- - 1. Soluri agricole – Îngrășăminte.

631.4+631.8(082)=135.1=111=161.1

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii.

Stimulente pentru plante

Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. – Vezi Nr 1729.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea

plantelor

1730. Protecţia integrată a plantelor împotriva principalilor dăunători şi boli în

Vestul Europei şi în Caucaz / Food and Organization of the United Nations. – Chişinău : S.

n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 164 p. : fot., tab. ; 25 cm. Referinţe bibliogr.: p.: 156-160. – 800 ex. ISBN 978-9975-58-104-2.

[2017-1641].

- - 1. Protecția plantelor – Europa – Caucaz.

632(4-15+479)

633/635 Horticultură în general

633 Cultura plantelor de câmp

633.2/.3 Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ cu excepţia

ierburilor

1731. Manual al bunelor practici de cultivare a soiei : în Republica Moldova / Vuk

Đordević, Goran Malidža, Miloš Vidić [et al.] ; adapt., trad. în lb. rom.: Valentin Crîşmaru ;

"Donau Soja", sediul central, Viena, Austria. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 72 p. : fig., tab. color ; 21 cm. Aut. sunt indicați pe vs. F. de tit. – Apare cu suportul al Austrian Development Coop. – 500 ex. ISBN 978-9975-66-573-5.

[2017-1616].

- - 1. Cultivarea soiei în Republica Moldova. 2. Soia – Cultivare.

34

633.34(478)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

634 Cultura fructelor

1732. Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului : [manual] / grupul de aut.: Balan

Valerian, Sava Parascovia, Calalb Tatiana [et al.] ; coord.: Balan Valerian, Dodică Dmitri ; AO "Centrul de Consultanţă în Afaceri" ONG. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 434 p. : fig., fig., tab. color ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu susţinerea Fun-

daţiei Elveţiene HEKS EPER Moldova. – 600 ex. ISBN 978-9975-87-263-8.

[2017-1661].

- - 1. Cultura arbuștilor fructiferi. 2. Cultura căpșunului.

1733. Tîrsînă, Oleg.

634.7(075)

Soiuri de nuc : pentru înfiinţarea livezilor profesionale / Oleg Tîrsînă ; Pepiniera Voi- neşti. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [64 p.] : fot. color., tab. ; 29 cm.

Aut. este indicat pe p. 1-a. – [1000] ex. ISBN 978-9975-53-870-1.

[2017-1744].

- - 1. Soiuri de nuc. 2. Nuci – Cultivare.

634.51:631.54

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMUNICAȚII

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1734. Andros, Timofei.

La temelia Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în Moldova / Timofei Andros. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. Ed. "Universul"]. – 247 p. : fot. ; 20 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-47-153-4.

[2017-1614].

- - 1. Telecomunicații – Republica Moldova – Istorie.

1735. Andros, Timofei.

654(478)(091)

La temelia Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în Moldova / Timofei Andros ; [coaut.] : Stepan Muzica [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 247 p. : fot.

; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-58-116-5.

[2017-1639].

- - 1. Telecomunicații – Republica Moldova.

657 Contabilitate

654(478)

1736. Nani, Mihail.

Culegeri de aplicaţii şi teste la Contabilitatea instituţiilor bugetare / Mihail Nani. – Chişi-

nău : CEP USM, 2017. – 158 p. : tab. ; 30 cm.

100 ex.

35

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

ISBN 978-9975-71-923-0.

[2017-1714].

- - 1. Contabilitate – Teste.

657.15(079)

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

72 ARHITECTURĂ

Трофэилэ, Василий. Свято-Троицкий монастырь села Рудь. – Vezi Nr 1644.

78 MUZICĂ

1737. Ciuhrii, Serghei.

Moldovioară, scumpă ţară : Aranjamente muzicale pentru cor / Serghei Ciuhrii. – Chişi-

nău : Notograf Prim, 2017. – 19 p. : n. muz. ; 29 cm.

50 ex.

ISMN 979-0-3480-0310-8.

[2017-1735].

- - 1. Cântece populare.

1738. Dascăl, Mihai.

784.4

Un mănunchi de trăiri româneşti : Romanţe şi cântece = A bunch of Romanian feelings : Romance and songs / Mihai Dascăl ; notografie: Gheorghe Nicolaescu ; armonie: Ion Das-

căl. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. – 48 p. : fot. color, n. muz. ; 29 cm. Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex. ISMN 979-0-3480-0307-8. ISBN 978-9975-84-036-1.

[2017-1734].

- - 1. Romanțe.

1739. Schiop, Adrian.

784.3

Şmecherie şi lumea rea : Universul social al manelelor / Adrian Schiop. – [Chişinău] :

Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 253, [5] p. ; 20 cm. – (Cartier antropologic / coord. de Vintilă Mihăilescu, ISBN 978-9975-86-032-1). Referinţe bibliogr.: p. 245-254 şi în subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-86-211-0. 64,00 lei. – [2017-1653].

- - 1. Manele – Critică muzicală.

784.4.072:398.8

1740. Zgureanu, Teodor.

Decebal : Operă în 3 acte / muz.: Teodor Zgureanu ; libretul: Victor Teleucă ; pref.:

Emilia Moraru ; notografiere: Vasile Zapesco ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :

Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 315, [1] p. : n. muz. ; 30 cm.

20 ex.

ISMN 979-0-3480-0305-4. ISBN 978-9975-51-860-4 (în cop. tare).

[2017-1723].

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Operă muzicală.

782.1.089.1

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1741. Guţuleac, Vasile.

Taifun" (Balatina) – echipa tinereţii noastre : cugetările fostului portar / Vasile Guţuleac. – [Bălţi] : S. n., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 83, [2] p. : fot. ; 20 cm.

[35] ex. ISBN 978-9975-132-81-7.

[2017-1607].

- - 1. Echipa de fotbal "Taifun" din satul Balatina – Raionul Glodeni – Republica Moldo- va – Istorie.

796.332(478-21)(091)

1742. Josanu, Efim.

Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici, portrete, reflecţii / Efim Josanu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 719 p. : fot., tab. ; 21 cm. Apare cu contribuţia Min. Culturii. – Referinţe bibliogr.: p. 717-719. – [500] ex. ISBN 978-9975-0-0047-5.

[2017-1656].

- - 1. Jocuri Olimpice.

1743. Rîşneac, B.

796.032.2(100)

Metodica instruirii şi antrenamentului în nataţie / B. Rîşneac, G. Solonenco ; red. şt.: V. Manolachi. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 221, [1] p. : fig., fig. color, tab. ;

20 cm.

Bibliogr.: p. 221-222 (19 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-4021-5-6.

[2017-1598].

- - 1. Înot – Instruire.

797.2.015.15

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

1744. Габинский, М. А.

81 LINGVISTICĂ. LIMBI

Не ко двору пришелся… : (Страницы истории языкознания в Молдавии) / М. А. Габинский. – Кишинэу : Contrast-Design, 2017. – 164 p. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-3112-8-1.

[2017-1716].

- - 1. Lingvistica în Republica Moldova – Istorie.

37

81'0:001.32(478)(091)

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

811 Limbi 811.111 Limba engleză

1745. Boldurat, Diana.

Improve your English : Workbook – the 3 rd form / Diana Boldurat, Spînu Rodica. – Chi- şinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 130, [2] p. : il., il. color ; 29 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-46-327-0.

[2017-1729].

- - 1. Limba engleză.

1746. Golubovschi, Oxana.

811.111(075)

Essential course of English / Golubovschi Oxana, Herţa Lilia. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :

S. n., 2016! 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-46-315-7. Book 2, Part 1. – 2016! 2017. – 113 p. – Referinţe bibliogr.: p. 113 (9 tit.). – 40 ex. – ISBN 978-9975-46-316-4. – [2017-1725].

- - 1. Limba engleză.

811.111(075)

1747. Book 2, Part 2. – 2016! 2017. – 104 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 104 (9 tit.). –

40 ex. – ISBN 978-9975-46-317-1. – [2017-1726].

- - 1. Limba engleză.

1748. Golubovschi, Oxana.

811.111(075)

The study of language. Course in Linguistics : Suport de Curs "Politici Lingvistice în

Contextul European" / Golubovschi Oxana ; Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Chişinău : S. n., 2016! 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 105 p. : fig. ; 29 cm. Referinţe bibliogr.: p. 105 (8 tit.). – 20 ex. ISBN 978-9975-46-318-8.

[2017-1727].

- - 1. Lingvistică.

811'1(075.8)

811.135.1 Limba română

1749. Bolocan, Viorica.

Limba şi literatura română : Clasa a 5-a : Caietul elevului / Viorica Bolocan. – [Ed. a 2-

a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 95 p. : fig., tab. ; 24 cm. [10000] ex. ISBN 978-9975-85-086-5.

[2017-1636].

1750. Costru, Lucia.

811.135.1(075.3)

Vocabularul elevului : Limba şi literatura română pentru şcolile cu instruire în limba ru- să : punctul de plecare în comunicare / Lucia Costru, Olesea Cucu. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Reclama")]. – 67 p. : tab. ; 25 cm. 500 ex.

ISBN 978-9975-58-117-2.

[2017-1640].

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.135.1'243(075)

1751. Învăţăm limba română împreună : Caiet de exerciţii / Alexandra Barbăneagră,

Lucia Cucu, Liuba Petrenco [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM).

– Chişinău : ANTEM, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-

854-1.

Nivelul A1+. – 2017. – 83, [1] p. : il., tab. color ; 30 cm. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [Apare cu suportul financiar al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR)]. – 400 ex. – ISBN 978-9975-53-855-8 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [2017-

1742].

811.135.1'243(075)

1752. Limba română : Limbaj stomatologic : (manual cu suport video) / Argentina Chi-

riac, Tatiana Trebeş, Aliona Busuioc [et al.] ; coord.: Ion Lupan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Print- Caro"). – 227 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 222-227 (170 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-56-453-3 (în cop. tare).

[2017-1671].

- - 1. Limbaj stomatologic. 2. Limba română – Terminologie medicală.

811.135.1'276.6:616.31(075.8)

1753. Limba şi literatura română : Clasa a 6-a : Caietul elevului / Angela Grama-

Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.]. – Ed. a 2-a, actualizată. – [Chişinău] :

Cartier, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 61, [2] p. : il., tab. ; 24 cm. – (Cartier educaţional / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

5000 ex.

ISBN 978-9975-86-202-8.

[2017-1634].

1754. Mincu, Eugenia.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Terminologia medicinalis romaniae / Eugenia Mincu ; consultant şt.: Vasile Bahnaru ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul de Terminologie. – Chişinău : Institu-

tul de Filologie al AŞM : [Pontos], 2017 [Tipogr. "Europress"]. – 276 p. : fig., tab. ; 24 cm. Text : lb. rom. – Bibliogr.: p. 258-276. – 60 ex. ISBN 978-9975-51-861-1.

[2017-1711].

- - 1. Terminologie medicală.

1755. Nicolaescu-Onofrei, Liliana.

811.135.1'276.6:61

Albinuţe : Limba română, clasa a 3-a din şcolile cu instruire în limba rusă : Caietul ele-

vului / Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei. – Ed. a 4-a, actualizată. – [Chişinău] : Carti- er, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

3500 ex.

ISBN 978-9975-86-205-9.

[2017-1635].

39

811.135.1'243(075.2)

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

811.161.1 Limba rusă

Bankova, I. D. Gagauzça-rusça tematikalı sözlük = Гагаузско-русский тематический словарь. – Vezi Nr 1756.

811.512.165 Limba găgăuză

1756. Bankova, İ. D.

Gagauzça-rusça tematikalı sözlük = Гагаузско-русский тематический словарь / Bankova I. D., Koca S. Z ; Komrat Devlet Univ., Millet kultura fak., Gagauz filologiya kafedrası. – Komrat : S. n., 2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 165 p. : fig. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al ООО Агротухгруп (руководитель Березян Денис, Дезгинжа), Metalex-kin SRL, OOO Гергеф-Агро.

ISBN 978-9975-4196-6-6.

[2017-1777].

- - 1. Limba găgăuză – Dicționare. 2. Limba rusă – Dicționare. 3. Dicționar găgăuz-rus.

811.512.165'374.822+811.161.1'374.822

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică 821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi 821.135.1 Literatură română

Antologie. – Vezi Nr 1760-61.

1757. Lecturi literare : Antologie pentru clasele a 5-6-a / selecţia textelor : Mircea

Ciobanu, Dumitru Boicu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 275 p. ; 24 cm. [4000] ex. ISBN 978-9975-85-084-1.

[2017-1627].

- - 1. Selecțiuni.

821.135.1-8+821.135.1(478)-8(075.3)

1758. Petrescu, Camil.

Patul lui Procust : [roman] / Camil Petrescu ; cop.: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra,

2017

[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 336 p. ; 21 cm. Cu semn de carte. – [150] ex. ISBN 978-9975-3046-8-9.

 

[2017-1683].

-

- 1. Romane.

 
 

821.135.1-31 Petrescu

 

1759.

Teodoreanu, Ionel.

Lorelei : [roman] / Ionel Teodoreanu ; cop.: Iurie Coroveanu. – [Chişinău] : Pro Libra,

2017

[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 254, [2] p. ; 20 cm.

 

Cu semn de carte. – [800] ex. ISBN 978-9975-3046-9-6.

[2017-1684].

- - 1. Romane.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.135.1-31 Teodoreanu 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1760. Antologie : eseuri, poezii, opinii : Festivalul Internațional de Poezie – Renata

Verejanu : Ediţia a 3-a / Acad. Europeană a Societăţii Civile, Inst. de Filologie al AŞM, Asoc. Naţ. a Oamenilor de creaţie din Moldova [et al.]. – [Chișinău : OMCT, 2016 (Tipogr. "Papir Print")]. – 208 p. : fot. ; 21 cm. Apare din contul familiei scriitoarei Renata Verejanu. – 100 ex. ISBN 978-9975-9937-3-9.

[2017-1596].

- - 1. Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.

821.135.1(478)-1-82+821.135.1-1-82+821.135.1(478).09

1761. Antologie : (poezii şi eseuri) : Festivalul Internațional de Poezie – Renata

Verejanu : Ediţia a 2-a, 2015 / Acad. Europeană a Societăţii Civile, Inst. de Filologie al AŞM, Proiectul "Alternativa Societății"– PAS [et al.]. – Chișinău : OMCT, 2016 [Tipogr. "Papir Print"]. – 192 p. : fot. ; 21 cm. Apare din contul familiei poetei R. Verejanu. – 100 ex. ISBN 978-9975-9937-2-2.

[2017-1621].

- - 1. Poezie. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare.

821.135.1(478)-1-82+821.135.1-1-82+821.135.1(478).09=00

1762. Barbu-Dolghii, Oxana.

Naivitate de copil şi dragoste de viaţă : [versuri] / Oxana Barbu-Dolghii ; prez. graf.:

Anişoara Dîru ; coord., pref., cop.: Victor Cobzac. – Chişinău : Tehnica-Info, 2017 (F.E.-P

"Tipografia Centrală") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-63-416-8. Vol. 1. – 2017. – 96 p. : il. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-417-5. – [2017-1747].

- - 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Barbu-Dolghii

1763. Băluţă, Elena.

Din suflet pentru suflet : [versuri] / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.

"Tipocart Print"]. – 144 p. ; 20 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-133-69-2.

[2017-1706].

- - 1. Poezie.

1764. Băluţă, Elena.

821.135.1(478)-1 Băluţă

Dragoste cu miere şi pelin: [versuri] / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 51 p. ; 20 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-133-70-8.

[2017-1708].

- - 1. Poezie.

1765. Bârcă, Tache.

41

821.135.1(478)-1 Băluţă

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Vorbe, nişte vorbe… / Tache Bârcă. – Chişinău : Notograf Prim, 2017. – 156 p. : des. ; 21 cm.

150 ex.

ISBN 978-9975-84-035-4.

[2017-1733].

- - 1. Satiră. 2. Umor.

1766. Cassian, Maria M.

821.135.1(478)-7 Bârcă

Pagini de memorialistică şi de poezie sentimentală / Maria M. Cassian. – [Bălţi] : Tipo- grafia din Bălţi, 2017. – 93, [3] p. ; 20 cm.

20 ex. ISBN 978-9975-132-82-4.

[2017-1608].

- - 1. Memorii. 2. Poezie.

821.135.1(478)-8 Cassian

1767. Chetraru, Romina.

.ul : [versuri] / Romina Chetraru ; cop. de aut. – [Chişinău] : Bestseller, 2017 [Combina-

tul Poligrafic]. – 245 p. ; 17 x 18 cm. [300] ex.

ISBN 978-9975-4150-9-5 (în cop. tare şi supracop.).

[2017-1710].

- - 1. Poezie.

1768. Ciocanu, Doru.

821.135.1(478)-1 Chetraru

Amintiri de pe planeta M. : Memorialistică de anticipaţie / Doru Ciocanu ; des. de Lică

Sainciuc ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 178, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-

907-2).

300 ex.

ISBN 978-9975-86-209-7. 108,00 lei. – [2017-1651].

- - 1. Amintiri.

1769. Ciubotaru, Mihaela.

821.135.1(478)-94 Ciocanu

Poezii îngemănate : Antologie : [în vol.] / Mihaela Ciubotaru, Victor Cobzac (VicCo) ; pref. de Rodica Lecu ; red.-şef: Alexandru Mihăilă ; prez. graf., cop.: Victor Cobzac (VicCo). – [Chişinău] : Tehnica-Info, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-

63-412-0.

Vol. 1. – 2017. – 118 p. : des. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-413-7. – [2017-1748].

- - 1. Poezie.

1770. Druţă, Ion.

821.135.1(478)-1 [Ciubotaru+Cobzac]

Horodişte : Proză memorialistică : [roman, nuvele] / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 133, [2] p. ; 20 cm. – (Cartier

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Ion Druţă, ISBN 978-9975-86-039-0). 1000 ex. ISBN 978-9975-86-218-9. 99,00 lei. – [2017-1654].

- - 1. Romane. 2. Nuvele.

1771. Gherman-Cernei, Angela.

821.135.1(478)-3 Druţă

Nod : [versuri] / Angela Gherman-Cernei, Valeria Cernei. – [Chişinău : S. n., 2016] (Tipogr. "Almor Plus"). – 107 p. ; 21 cm.

F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-3087-6-2.

[2017-1705].

- - 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Gherman-Cernei

1772. Gorun, Tamara.

Dragostea e un mister : [versuri] / Tamara Gorun. – Chişinău : S. n., 2017 ("Tipografia-

Sirius"). – 100 p. ; 21 cm. Texte : lb. rom., rusă. – 300 ex. ISBN 978-9975-57-235-4.

[2017-1720].

- - 1. Poezie.

1773. Iaconi, Iacob.

821.135.1(478)-1=135.1=161.1 Gorun

Între ierni şi primăveri : Versuri / Iacob Iaconi ; în loc de pref.: Zina Izbaş ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print Caro"]. – 31, [1] p. : fot. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-51-875-8.

[2017-1724].

- - 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Iaconi

1774. În universul Renatei Verejanu. Reflecții critice, opinii, aprecieri / Acad. Eu-

ropeană a Societăţii Civile ; Inst. de Filologie al Acad. de Științe a Moldovei ; antologare :

Daniel Verejanu ; col. red. : Mihai Cimpoi [et al.] ; des. de Renata Verejanu. – [Chişinău :

OMCT, 2017]. – 448 p. : fot

9975-4289-1-0).

– 21 cm. – (Opere alese / Renata Verejanu ; vol. 6, ISBN 978-

Ind. de nume p. : 443-448. – 500 ex. ISBN 978-9975-9589-6-7.

[2017-1597].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică și interpretare. 2. Verejanu, Renata, 1947 - …, poet.

821.135.1(478)-95-82

Lecturi literare. – Vezi Nr 1757.

1775. Matcovschi, Dumitru.

43

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Toamna porumbeilor albi : Roman / Dumitru Matcovschi ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a

3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 231, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier po- pular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-

9975-86-039-0).

1000 ex. ISBN 978-9975-86-207-3. 99,00 lei. – [2017-1650].

- - 1. Romane.

1776. Motrea, Lidia.

821.135.1(478)-31 Matcovschi

Un răsărit de soare nou : [versuri] / Lidia Motrea. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipografia din Bălţi]. – 102, [1] p. : des. ; 20 cm. Text parţial : lb. rusă. – Sponsor : Vladimir Mizdrenco, preşedinte a org. raionale Rîşcani al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova. – [30] ex. ISBN 978-9975-132-86-2.

[2017-1612].

- - 1. Poezie.

1777. Păscărel, Lenuţa.

821.135.1(478)-1 Motrea

Rădăcinile vieţii : [versuri] / Lenuţa Păscărel, Tudor Goncear ; cop.: Ruxanda Roman- ciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 76 p. : fot., fot. color, [3] p. ; 21 cm. 70 ex. ISBN 978-9975-51-869-7.

[2017-1587].

- - 1. Poezie.

1778. Popovici, Alexandru.

821.135.1(478)-1 Păscărel+Goncear

Ecoul unui metronom : [versuri] / Alexandru Popovici ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 176, [7] p. : il. ; 20 cm.

108 ex. ISBN 978-9975-51-874-1.

[2017-1778].

- - 1. Poezie.

1779. Silvestru, Aurelian.

821.135.1(478)-1 Popovici

Îngerii dispar în ploaie : [nuvele] / Aurelian Silvestru ; il. de aut. ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 143, [3] p. :

il. ; 20 cm.

Apare cu sprijinul Min. Culturii. – [3000] ex. ISBN 978-9975-54-333-0.

[2017-1703].

- - 1. Nuvele.

1780. Ţopa, Tudor.

44

821.135.1(478)-32 Silvestru

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Icoana sufletului – mărinimia / Tudor Ţopa. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 138, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-53-841-1 (în cop. tare).

[2017-1752].

- - 1. Scrieri istorice.

1781. Verejanu, Renata.

821.135.1(478)-94 Ţopa

Iubirea pe toate le vede : (poeme de dragoste) / Renata Verejanu ; Acad. Europeană a Societăţii Civile. – Chișinău : OMCT, 2016 [Tipogr. "Papir Print")]. – 116 p. ; 21 cm. – (Colec-

ţia "Poartă-mă la inimă").

1000 ex.

ISBN 978-9975-9937-4-6.

[2017-1622].

- - 1. Poeme.

1782. Vieru, Grigore.

821.135.1(478)-1 Verejanu

Aproape : Antologie de versuri / Grigore Vieru ; ed. îngrijită de Em. Galaicu-Păun şi Dorin Onofrei ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons

Offices"). – 278, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-217-2 (în cop. tare). 139,00 lei. – [2017-1649].

- - 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Vieru 821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1783. Козлов, Сергей.

Стихи / Сергей Козлов ; обл.: Руксанда Романчук. – Chişinău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 235, [4] p. ; 21 cm.

30 ex.

ISBN 978-9975-51-870-3.

[2017-1722].

- - 1. Poezie.

821.161.1(478)-1 Козлов

1784. Побужанский, Эдуард.

От мира сего : стихи / Эдуард Побужанский ; оформл., худож.: Р. Куцюба. –

Кишинэу : Concordia : Vesta, 1993. – 12 x 17 cm.

Книга 2-я. – 1993. – 42, [1] p. : des., [1] f. port. – ISBN 5-86892-140-2. – 1000 ex. –

[2017-1770].

- - 1. Poezie.

1785. Чурюмов, Владимир.

821.161.1(478)-1 Побужанский

Писать только правду : заметки публициста / Владимир Чурюмов ; сост., авт. предисл.: В. Гуцуляк ; диз. облож.: Е. Семенцов. – [Bălţi] : Бельцкая типография, 2017. – 103 p. ; 20 cm.

45

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

Изд. при фин. поддержке ООО "Индепендент-Агро", с. Балатина р-на Глодень (админ. Дмитрий Чайка). – 20 ex. ISBN 978-9975-132-83-1.

[2017-1609].

821.161.1(478)-92 Чурюмов 821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

1786. Лозинская, Светлана Ивановна.

Любовь цыгана : (Маленькие повести и рассказы на русском языке) / Лозинская Светлана Ивановна. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Типография Союза Писателей имени А. С. Пушкина). – 277, [2] p. : des. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-3049-6-2.

[2017-1626].

- - 1. Povestiri.

821.161.2(478)-32 Лозинская=161.1 821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

1787. Karagançu, Vlad-Demir.

Şiir antolojisi / Vlad-Demir Karagançu. – Kişinöv : Tehnika-Info, 2017 [PIM, Iaşi]. – 264

p. ; 11 x 16 cm. [100] ex. ISBN 978-9975-63-410-6.

[2017-1615].

- - 1. Poezie.

1788. Джолтайлы, Пëтр.

821.512.165(478)-1 Karagançu

Небесный край : [стихи] / Джолтайлы Пëтр ; обл. авт. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Balacron"]. – 47, [1] p. : des. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-128-97-1.

[2017-1628].

- - 1. Poezie.

821.512.165(478)-1 Джолтайлы 82/821-93 Literatură artistică pentru copii

1789. Branişte, Lavinia.

821-93 Literatură pentru copii

821.135.1-93 Literatură română

Jungla lui Toco : [povestire pentru copii] / Lavinia Branişte ; il. de Anca Smărăndache.

– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 23, [1] p. : des. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8). 1000 ex. ISBN 978-9975-86-208-0 (în cop. tare). 65,00 lei. – [2017-1590].

- - 1. Povestiri pentru copii.

46

821.135.1-93 Branişte

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

1790. Gârleanu, Emil.

Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri] / Emil Gârleanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 116, [4] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). 1000 ex. ISBN 978-9975-86-215-8. 69,00 lei. – [2017-1704].

- - 1. Povestiri.

821.135.1-93 Gârleanu 821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1791. Băluţă, Elena.

Alfabet în poezii : (Poezii pentru copii) / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr.

"Tipocart Print"]. – 32 p. : des., des. color ; 20 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-133-68-5.

[2017-1707].

- - 1. Poezii pentru copii.

1792. Băluţă, Elena.

821.135.1(478)-93 Băluţă

Fabule şi ghicitori / Elena Băluţă. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 36 p. ; 20 cm. [50] ex. ISBN 978-9975-133-71-5.

[2017-1709].

- - 1. Fabule. 2. Ghicitori.

1793. Caracuianu, Eugenia.

821.135.1(478)-93 Băluţă

Cascada amintirilor : [poezii pentru copii] / Eugenia Caracuianu ; des.: Corina Ştribu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2016 ("Tipografia Reclama"). – 114, [1] p. :

des. ; 22 cm.

500 ex. ISBN 978-9975-51-805-5 (eronat).

[2017-1767].

- - 1. Poezii pentru copii.

1794. Plăcintă, Alexandru.

821.135.1(478)-93 Caracuianu

Peştera lutului auriu : poveşti / Alexandru Plăcintă ; il., cop. de aut. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 84 p. : des. color ; 24 cm. F. f. de tit. – Apare cu sprijinul familiilor Moraru Vasile, Moraru Inga, Matiişin Mariana [et al.]. – 1000 ex. ISBN 978-9975-66-572-8.

[2017-1617].

- - 1. Povești.

47

821.135.1(478)-93 Plăcintă

Cronica cărţii Nr 8-2017 ≡ Book annals Nr 8-2017

821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova

1795. Науменко, Наталья.

Мои любимые, ненаглядные скворушки : Книга для детей и юношества / Наталья Науменко. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio")]. – 30 p. : fot. color ; 30 cm. F. f. de tit. – 30 ex. ISBN 978-9975-136-39-6.

[2017-1757].

- - 1. Poezii pentru copii.

1796. Панько, Виктор.

821.161.1(478)-93 Науменко

Большой секрет : Книга для детей и родителей : [стихи, рассказы] / Виктор Панько ; рис.: Лидия Константиновна Мотря. – Бэлць : Б. и., 2017 (Tipografia din Bălţi). – 148 p. :

des. ; 21 cm. [30] ex. ISBN 978-9975-132-85-5.

[2017-1611].

- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii.

1797. Попов, Никита.

821.161.1(478)-93 Панько

Веление времени : Роман-дилогия / Никита Попов. – Кишинэу ; Москва : Б. и., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 315 p. ; 21 cm. 30 ex. ISBN 978-9975-136-40-2.

[2017-1758].

- - 1. Romane.

821.161.1(478)-31 Попов

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

1798. Grati, Aliona.

Dicţionar de teorie literară : Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar / Aliona Grati, Nina Corcinschi. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 498, [1] p. ; 20 cm. Referinţe bibliogr.: p. 495-498. – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – [500] ex. ISBN 978-9975-0-0036-9.

[2017-1648].

- - 1. Teorie literară – Dicționare. 2. Dicționar de teorie literară.

1799. Muşina, Alexandru.

821.09'374.2

Eseu asupra poeziei moderne. Teoria şi practica literaturii / Alexandru Muşina. – [Chi-

şinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 388, [11] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). Referinţe bibliogr.: p. 208-211 şi în subsol. – Indice de nume : p. 375-383. – 500 ex. ISBN 978-9975-86-212-7 (în cop. tare). 99,00 lei. – [2017-1655].

- - 1. Poezie modernă – Critică literară. 2. Teoria literaturii.

48

821.09

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1749, 1753.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

Antologie. – Vezi Nr 1760-61.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică

1800. Jioara, Mariana.

Caiet de evaluări la Geografia fizică generală : clasa a 10-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Natalia Cozma. – [Chişinău : S. n.], 2017 [Tipografia din Orhei]. – 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-73-176-8 (eronat).

[2017-1585].

- - 1. Geografie fizică – Teste.

913 Geografie regională

1801. Jioara, Mariana.

911.2(079)

Caiet de evaluări. Geografia continentelor şi oceanelor : clasa a 6-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Maria Fratescu. – [Chişinău : S. n.], 2017 [Tipografia din Orhei]. – 32, [1] p. :

fig., h., tab. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-3118-5-4 (eronat).

[2017-1586].

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Teste.

913(21/26)(079)

929 Biografii și studii înrudite

Vrednici ostenitori ai bisericii. – Vezi Nr 1643.

93/94 I