Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic „Sf.

Mucenic Sava” Berca


Profesor: Stilpeanu Virginia

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


An şcolar 2013-2014
Disciplina Geografie
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului:_________________________________________


Data susţinerii testului:___________________________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a
se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
 Rezolvarea subiectelor se face pe o foaie separată.

PARTEA I (45 de puncte)


A. Completaţi afirmaţiile de mai jos cu răspunsul corect:
1. Cel mai întins continent al Terrei este…………………………………3 puncte
2. Cel mai întins şi mai adânc ocean al Terrei este……………………….3 puncte
3. Cel mai mare deşert al Terrei este Deşertul……………………………3 puncte
4. Învelişul de apă al Pământului se numeşte……………………………..3 puncte
5. Cele mai joase forme de relief de pe uscat sunt………………………...3 puncte

B. Realizaţi corespondenţa, prin săgeţi, dintre unităţile de relief din coloana A şi


continentele cărora aparţin din coloana B.

A B
1. Munţii Carpaţi Europa
2. Munţii Anzi America de Sud
3. Munţii Himalaya America de Nord
4. Munţii Alpi Australia
5. Podişul Tibet Asia
6. Deşertul Sahara Africa
Australia 12 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare


dintre afirmaţiile de mai jos:
1. S-au format prin încreţirea scoarţei terestre sau prin erupţii vulcanice:
a)câmpiile; b)dealurile; c)munţii; d)fosele oceanice. 3 puncte
2. Din platforma litorală se extrag:
a)materiale de construcţie; b)petrol şi gaze naturale;
c)aur şi argint; d)cărbuni. 3 puncte
3. Cele mai fertile soluri se găsesc în regiunile de câmpie şi se numesc:
a)podzoluri; b)argiluvisoluri; c)cernoziomuri;
d)soluri de tundră. 3 puncte
4. Palmierii, orhideele şi arborele de cauciuc se găsesc în:
a)savană; b)junglă(pădurea ecuatorială); c)deşerturi;
d)zonele temperate. 3 puncte

1
5. Cei mai înalţi munţi din Europa sunt:
a)Munţii Carpaţi; b)Munţii Alpi; c)Munţii Măcin; d)Munţii Apenini
3 puncte
6. Cea mai populată ţară din lume este:
a)S.U.A.; b)China; c)Japonia; d)Franţa. 3 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1.Precizaţi două elemente prin care atmosfera este importantă pentru planeta Pământ.
6 puncte

2. Definiţi noţiunile: relief, biosferă, dorsală submarină. 9 puncte

3. Precizaţi două deosebiri dintre o stea şi o planetă. 6 puncte

4. Numiţi două regiuni foarte populate de pe Glob. 6 puncte

5. Definiţi mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie. 6 puncte

6. Pentru localitatea voastră, precizaţi, pe scurt:


a)o formă de relief______________________________________
b)tipul de climă________________________________________
c)numele râului care trece prin localitate sau prin apropiere_____________________
d)o activitate economică importantă________________________________________
12 puncte

2
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
Clasa a VI-a

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat la 10.

PARTEA I (45 de puncte)

A. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:


1.Asia; 2:Oceanul Pacific; 3.Sahara; 4.hidrosfera; 5.câmpiile.
Total 15 puncte

B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare corespondenţă realizată corect(6x2p=12p)


Total 12 puncte

C. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:


1.c; 2.b; 3.c; 4.b; 5.b; 6.b Total 18 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1. Se acordă câte 3 puncte pentru un fiecare element precizat corect. Pentru un răspuns
incomplet se poate acorda punctaj intermediar(1-2 puncte). Total 6 puncte

2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare definiţie enunţată corect. Pentru o definiţie
incompletă se poate acorda punctaj intermediar(1-2 puncte). Total 9 puncte

3. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare deosebire precizată corect. Pentru un răspuns
incomplet se poate acorda punctaj intermediar(1-2 puncte). Total 6 puncte

4. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare regiune identificată corect. Total 6 puncte

5. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare definiţie corectă. Pentru un răspuns incomplet se
poate acorda punctaj intermediar(1-2 puncte). Total 6 puncte

6.Se acordă 12 puncte astfel:


a)o formă de relief-3p
b)tipul de climă-3p
c)numele râului care trece prin localitate sau prin apropierea ei-3p
d)o activitate economică importantă-3p
Total 12 puncte

3
Pentru testul de evaluare iniţială propus pentru clasa a VI-a, au fost selectate, spre a
fi evaluate, 7 competenţe specifice din curriculumul de clasa a V-a care se continuă în
clasa a VI-a cu alte competenţe ce trebuie dobândite de elevi.
Corespondenţa dintre competenţele din clasa a V-a şi cele din clasa a VI-a este
următoarea:
-competenţa 1.2 din clasa a V-a-competenţa 1.2 din clasa a VI-a;
-competenţa 3.1 din clasa a V-a-competenţa 3.1 din clasa a VI-a;
-competenţa 3.2 din clasa a V-a-competenţa 3.2 din clasa a VI-a;
-competenţa 3.3 din clasa a V-a-competenţa 3.3 din clasa a VI-a;
-competenţa 3.4 din clasa a V-a-competenţa 3.2 din clasa a VI-a;
-competenţa 6.1 din clasa a V-a-competenţa 6.1 din clasa a VI-a;
-competenţa 7.1 din clasa a V-a-competenţa 7.1 din clasa a VI-a.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU TESTUL DE EVALUARE INIŢIALĂ LA


CLASA A VI-A, LA GEOGRAFIE

Compe- 1.2Precizare 3.3Explicare 3.1Transfera 3.2Identifi 3.4Prezent 6.1Explica 7.1Aplicar Total


tenţe a, în cuvinte a rea elem. carea area rea ea
specifice proprii, a fenomenelor din legăturilor structurată importanţe cunoştinţe
Conţinu- sensului şi proceselor matematică între a comp. i med. lor şi depr.
turi termenilor specifice şi ştiinţe în elemente, naturale geografic învăţate
geografici mediului la dom. fenomene ale pentru om
de bază niv. oriz. geografiei, şi procese planetei ca şi
local şi al pentru observabil întreg şi societate
planetei înţelegerea e ale oriz.
şi descrierea local
caracteristic
ilor planetei
ca întreg
Pămân- 6p(II.5) 6p(II.3) 12p
tul ca
planetă 13,3%
Relieful 3p(II.2) 3p(C.1); 12(I.B) 3p(II.6.a) 3p(A.1); 39p
Pămân- 3p(II.2) 3p(A.2);
tului 3p(A.3);
3p(C.5); 43,4%
3p(A.5)
Atmosfe 3p(II.6.b) 6p(II.1) 9p
ra-carac-
tere 10%
generale
Hidrosfe 3p(II.b.c.) 3p(A.4) 6p
ra 6,7%
Biosfera 3p(II.2) 3p(C.4) 6p
6,7%
Pedosfe- 3p(C.3) 3p
ra 3,3%
Geogra- 3p(C.6); 9p
fia 6p(II.4)
populati 10%

4
ei şi a
aşezăril-
lor
umane
Resurse- 3p(C.2) 3p
le
naturale 3,3%
Act. 3p(II.6.d) 3p
economi
ce 3,3%
Total 6p 9p 6p 15p 18p 6p 30p 90p
6,7% 10% 6,7% 16,6% 20% 6,7% 33,3% 100%

S-ar putea să vă placă și