Sunteți pe pagina 1din 8
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRASOV NUME FACULTATEA DE DREPT PRENUME, PROGRAMUL DE STUDIU DREPT Subiecte licen{a - sesiunea iulie 2018- PROBA | Institutii si principii fundamentale de drept civil si drept penal Grile Drept civil si Drept procesual civil 4. Prescriptia dreptului la actiunea in anularea unui act juridic in caz de eroare incepe sa ourga: ‘a) de la data incheierii actului juridic civil afectat de viciul de consimtamant al erorii, b) din ziua cand cel indreptatit, reprezentantul sdu legal sau cel chemat de lege s&-i incuviinteze sau s&-i autorizeze actele a cunoscut cauza anuléiii, Ins nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic; ©) de la data la care cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau cel care Ti Incuviinteaz& ‘sau autorizeaza actele a cunoscut cauza anularii, ins nu mai tarziu de 1 an din ziua incheierii actului juridic, 2. Contractul de donatie este: a) un act juridic unilateral, translativ de drepturi, consensual, b) un act juridic consensual, constitutiv de drepturi, bilateral; ©) _un act juridic bilateral, solemn, cu titlu gratuit, 3. Leziunea: a) nu poate privi contractul de tranzactie; b) _atrage sanctiunea nulitafii absolute a actului afectat de acest viciu de consimtamant; ©) este aplicabila numai in situatia minorilor. 4, Efectul special al suspendarii cursului prescriptiei extinctive consta in aceea ca: a) prescriptia nu se va considera implinita inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data cand suspendarea a incetat, cu exceptia prescriptilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de o luna de la incetarea suspendarii b) _prescriplia nu se va considera implinita inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data cénd suspendarea a incetat, cu exceptia prescriptilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 3 luni de la incetarea suspendarii ©) prescriptia nu se va considera implinita inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data cand suspendarea a incetat, cu exceptia prescriptiilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 2 luni de la incetarea suspendari 5. Prescriptia extinctiva : a) stinge dreptul subiectiv civil, b) libereazé pe debitor, obligatia civilé fiind stins&; c) _lipsegte dreptul subiectiv civil de dreptul material la actiune Page 1 Page2 6. Actiunea in revendicare: a) este un milioc de aparare specific doar propriet&ti private; b) este 0 actiune posesorie; ©) este 0 actiune reala, care poate fi introdusa si impotriva detentorului precar 7. Dreptul de superficie: a) este constituit doar pe o durata de cel mult 99 de ani, fra posibilitatea reinnoiril; b) nu poate fi dobandit prin uzucapiune; c) este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta. 8, Uzufructuarul: a) poate ceda dreptul su unei alte persoane, fara acordul nudului proprietar; b) poate ceda doar emolumentul dreptului sau unei alte persoane, fara acordul nudului proprietar ©) nu poate inchiria sau arenda bunul ce face obiectul uzufructului. 9. Jonctiunea posesiilor: a) suspendd cursul uzucapiuni b) presupune, in toate cazurile, ca posesiile sé fie exercitate succesiv; c)_ intrerupe cursul uzucapiunil 10. Plata stinge o datorie: a) daca prestatia datorata este executata de buna voie; b) chiar daca este facuta de un tert, inclusiv in situatia in care tertul considera in mod eronat ca stinge 0 datorie proprie; ©) chiar daca este facut unui creditor incapabil 14. Rezolutiunea unilaterala: a) nu poate opera in lipsa unui pact comisoriu expres; b) produce efecte din momentul inscrierii in cartea funciara. ©) este irevocabila de la data comunicarii ei cdtre debitor. 12, Este exonerat de prejudiciului, cel care: 2) in timpul unui cutremur, loveste un vehicul stationat, provocand avarierea acestuia; b) lasAnd gaterul imprumutat de la un vecin in curte, a constatat cd o ploaie torentiala i-a distrus motorul; c) nu putea prevedea ca se va declansa un vant puternic care sa determine decopertarea unei parti de acoperis fixat provizoriu ispundere, pentru fort majora, nefiind obligat la repararea 13. in cazul neexecutarii culpabile de catre vandut: a) cumpératorul poate sa ceara anularea contractului b) cumpardtorul poate s& ceard rezolutiunea contractului, ©) cumparatorul poate s& ceard rezilierea contractului tor a obligatiei de predare a bunului 414, Nu constituie o exceptie de la cerinta formei autentice a donatie! a) darul manual; b) _promisiunea de donatie; c}. donatile indirecte. / K oY Vis page3 15. Daca locatarul a adus imbunatatiri bunul a) are dreptul la 0 despagubire, indiferent daca au fost efectuate cu sau fara acordul prealabil al locatorului b) locatorul, care nu si-a dat acordul prealabil, poate cere locatarului aducerea bunulul in starea initiala, ) locatorul, care si-a dat acordul prealabil, poate cere locatarului aducerea bunulul in starea initial 16. Pot fi facute prin mandatar: a) 0 declaratie de martor, b) vanzarea unei locuinte; ©) un testament. 417. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti: a) poate fi dispusa numai de catre instanta de tutela b) poate fi dispusa de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilulul au, In caz de neinfelegeri intre p&rinti, de c&tre instanta de tutel; ©) este o sanctiune ce poate fi dispusa atat cu privire la parinte, firesc sau adoptiv, cat si cu privire la tutore, 18. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara: a) d& posibilitatea oricdruia dintre sot} sa solicite in instanta prestatie compensatorie; b) poate fi admis gi daca unul dintre soti este pus sub interdictie, acordul realizéndu-se in acest caz intre celaialt sot si reprezentantul legal al sotului interzis; ) este posibil, chiar daca exista copii minori adoptati de ambii sot. 19. Motivele temeinice prevazute de lege pentru divortul din culpa: a) sunt lasate de legiuitor la aprecierea instantei, a notarului public sau, dupa caz, a ofiterului de stare civila; b) se determina in functie de durata cdsdtoriei, c) sunt lasate de legiuitor la aprecierea instantei de judecata. 20.Sotul supravietuitor al defunctulul: a) face parte din clasa | de mostenitori; b) vine in concurs cu fiecare clas de mostenitori cc) _inl&tura de la mostenire clasa a lV-a de mostenitor 21.Sanctiunea care intervine pentru incalcarea rezervei succesorale a descendentilor este: a) nulitatea absoluta, fiind instituita in scop de protectie a mostenitorilor rezervatari, b) reductiunea liberalitatilor excesive; c) nulitatea relativa 22. Efectele nedemnitatii pot fi inlaturate prin: a) declaratia expres a celui care las& mostenirea, declaratie facut prin testament sau prin act autentic notarial; b) reabiltarea nedemnului; ©) _prescriptia executérii pedepsei penale.