Sunteți pe pagina 1din 13
NOTA DE FUNDAMENTARE, Sectiunea 1 ‘Titlal proiectului de act normativ HOTARARE. privind aprobarea licenfei de concesiune nr. 18.174/2015 a activitajii miniere de exploatare a ‘minereului de cupra cu conjinut de aur in perimetrul ROVINA, judeful Hunedoara, incheiats intre Agentia Nationala penta Resurse Minerale Societatea Comercial SAMAX ROMANIA SRL. Sectiunea a 2-a Motivul emiterii actului normat Projectul de act normaliv, prin confinutul Siu, are dept seop, tm executarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea intrarii in vigoare a licenfei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zAcamantul de minereu de cupru cu confinut de aur in perimetul ROVINA, localitiile Crigcior, Buces si Bucuresci, judetul Hunedoara, si supunerea acestei activititi miniere de exploatare normelor gi regulilor| institute prin Legea minelor nr. 85/2003, cu modificirile si completarile ulterioare, Societatea Comercial SAMAX ROMANIA S.R.L. cu sediul in ‘municipiul Baia Mare, str. Moldovei, nr. 15, ap. 1, judequl Maramures, avnd in concesiune si desfisurind lucrari autorizate de explorare L.Descrierea | geologic’ a minereului de cupru cu confinut de aur in_perimetrul situatici actuale |ROVINA, judeful Hunedoara (Licenja de explorare nt. 6386/2005), ca turmare a finalizarii acestei activitji de explorarc a beneficiat’ de prevederile art. 17 alin. (1) gi art. 18 alin. (2) lt a), a indeplinit condiite previzute la art, 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si a fost indreplatita s& solicite [concesiunca activititii miniere de exploatare a minereului de cupru cu ‘conjinut de aur din acest perimetru, care constituie obiectul aprobari prezentului proiect de act normativ. Perimetrul ROVINA, judeyul Hunedoara a fost autorizat de citre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform art. 4 alin. (3) din LLegea minelor nr. 85/2003, cu modificarite si completirile ulterioare, in ‘acest sens fiind aprobatd tiga perimetrului de exploatare ROVINA, judetul Hunedoara, nr. 4070-26. Ta consecinil, a negocat gi fnchelat Fienja de concesiune nr 18.174/2015 de exploatare a minereului de cup cu confinut de aur din perimetrul ROVINA, judul Hunedoara Urmare a adreiclor Adminisiratiei Nationale “Apele Romine" ‘Adiinistratia Bazinala de Apa Crisuri ar. 2550 din 13.02.2017 si ar. 4177 din 16032017, prin care era. semmalaté 0 suprapunere perimetrului de exploatare cu perimetral de protect. sanitarh. gi Petimetrl de protete hidrogeologet peniu drei de la Criscior-Brad, Sa consituit 0 zona de exeludere, in care sunt interzise activitajile riniere, in suprafai de 1,078 km. ‘Menjionam faptul cd, de la data semnaritlicenfei (26.05.2015) pnd in prezent, in primetrul ROVINA, nu s-au desisurat ativiti de exploatare a minerelui de cups eu contnut de aur. In conformitate cu art, 21 alin, (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificdile si competarileulerioar, intrarea in vigoare licenfel este supus8 cerineiaprobiri prin hotarire de Guverm, acesta constiuind tmotivul emiteri prezentluiproect de act normaty. Licenja de concesine, cit si aetvitatea minierd de explostre a mineretui de eupra eu contint de aur din perimeirul ROVINA, judeti Hunedoara, sunt supuse prevederior Legit minelor nr. 85/2003, cu rmodificirle si completrle uterioae, Normelor pentru apicarea Legi minclor ne, 85/2003, cu mexifictie si complearile ulterioare, prevederiloractelorsubsecvente celor dou acte normative menfionat {uturor prevederlor lesslajei in vigoare,apicabil. 1. in cazul proiectelor de acte normative care transpun. legistatie comunitar’ sau jerceazi—cadrul pentru aplicarea -directi a acesteia, se vor specifica doar actele ‘comunitare in cauzi, insotite de ‘elementele de ‘identificare ale sacestora Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect 2. Schimbari preconizate a)scurti prezentare a scopului si -conyinutului de act, rormativ byrezolvarea -complet a prezentului act rnormativ 4) Scopul emiterii acestui proiect de act normativ fl constituie aprobarea licenfei de concesiune, incheiaté in baza Legit minelor ne 85/2003, cu modificile si compltarile ulterioare, si espectiv intrarea sa jn vigoare la data publicari in Monitorul Oficial al Rorsinie a hota de Guver Proigctul de act normativ confine un singur articol ale cir Aisporitiiconstau in aprobarea concesiuni activitfilor de exploatare a minereului de cupru cu confinut de aur in perimetrul ROVINA, judeful Hunedoara De asemenea, parte integranté a proiectului de set normativ este Ticenja de concesiune privind exploatarea minereului de cupru cu conginut de aur din perimetral ROVINA, judeful Hunedoara Urmace & negocierilordesfagurate au fost convenite urmitoarele: 4 denumirea perimetrulu: ROVINA; + suprafataperimetrlui de exploatare este de 27,678 km; + durata de concesiune negociaté este de 20 ani contactuali, cu drept de prelungire pe perioade suecesive de cite 5 an + produsul minier realizat de titular este concentat de cupru cu coninut de aurs ‘sarang financiar8 pentru refacerea mediului deteiorat ea urmare a actvititlor miniere de exploatare se stableste in conformitate cu instruciunile tehnice emise de Agentia Nationals pentru Resurse Miele ) Prezentul proiect de act normati, in forma elaboratd si supust adopt, va rezolva complet scopul menionat la pet. 2 lita), respetiv aprobarealicenjei de concesiune a activittii de exploatare prin hotirire de Guvern si intrarea in vigoare a acest 3. Alte informatii Sectiunea a 3-a Impactul socio-economie al proiectului de act normativ Prezentul proiect de act normativ nu are impact ‘macroeconomic asupra volumului produdiei de bunuti si servicii, nivelului preturilor, a volumului importurilor si L.Impactul macroeconomic | exporturilor, asupra ratei de ocupare a farfei de munca, a ratei somajului, asupra —mediului —concurential si domeniului ajutoarelor de stat.