Sunteți pe pagina 1din 36

CAZURI OZN, ENIG M ELE TERR

MISTERIOSUL ACCIDENT AVIATIC DIN RETEZAT


• ozn-uci, eufsmA t>i mor/u mv „« î« vr ?

^.24.27. î« ':

MMM|
SUMAR ABONAMENTE LA
CAMERA 34
lată-ne la ora bilanţului nopţii de ob­ Misteriosul accident aviatic din “RUFOR“
Retezat: După trei ani..., de Ion Hobana - Preţul abonamentului:
servaţie. Mulţi din cei care ne-au trimis ta­
pag.3 -1 lună 550 lei
loane nu ne-au mai trimis şi rapoartele, - Pe urmele tragediei aviatice din 13/14 -3 luni 1.650 lei
poate dezamăgiţi de vremea urâtă, care n- august 1991, dePeterLeb-pag.5 -6 luni 3.300 lei
a ţinut cu “vânătorii” de OZN-uri. Poate - Un accident dat uitării prea repede, de -1 an 6.600 lei
Sorin Barbu- pag.7 Contravaloarea abonam entelor se
data viitoare...
- Din observaţiile unul astronom a- expediază prin mandat poştal pe adresa:
Aşa cum am promis în numărul trecut, mator din România, de Călin N. Turcu -
SC “ EDIPRES T IP O ” SRL
publicăm în extenso concluziile inves­ pag.8
Cont: 407.222.517.3 Banca
tigaţiilor întreprinse în legătură cu tragedia ■O stranie prezenţă nocturnă, de Tibor
Com ercială Rom ână BCR, filia la
Reman-pag.10
aviatică din Retezat, din anul 1991. Aşa Tg. Mureş,
Pădurea Baciu: Noi apariţii stranii, de
cum se poate vedea şi din materialele pu­ 4300 Tg. Mureş
Geza Bukaresti- pag. 11
blicate, cazul este mult mai complex decât Caz OZN la Lunca Tecii, 4 iunie 1994, Str. Gheorghe Do ia nr.36, et.2
în valoarea abonamentului sunt incluse şi
pare la prima vedere... Datele încep să se de Peter Leb-pag. 12
taxele poştale.
Caz OZN la Craiova, 10 iulie 1994, de Vă rugăm să specificaţi, pe verso-ul
adune şi această catastrofă aviatică începe
Adriana Macsut-pag.12 mandatului poştal, perioada pe care doriţi
să iasă din cadrul incidentelor OZN, in­ Noaptea de observaţie OZN: rezultate să vă abonaţi. Pentru ca revista noastră să
trând într-o cu totul altă categorie. si concluzii-pag.12 ajungă cât mai rapid la dv., data limită a
Din acest număr nu lipsesc nici noi - Lista participanţilor la noaptea de ob­ expedierii contravalorii abonamentului
servaţie-pag. 13 (pentru a fi inclusă şi luna octombrie) este
cazuri OZN din acest an. Se pare că valul de 15 octombrie 1994.
• Controverse, de Florin Gheorghifă -
de apariţii continuă. Mai mult decât atât, se pag. 14 IN ATENŢIA CITITORILOR &
află într-o fază avansată de investigaţie noi • O istorie OZN, de George M . Dick-
pag15
DIN STRĂINĂTATE!
cazuri ieşite din comun ia Arad. Dar despre Cititorii revistei RUFOR din străinătate se
- Catalogul formelor OZN, de Gyorgy pot abona la publicaţia noastră, expediind
acestea, în numărul următor...
Mandics- pag. 18 contravaloarea abonamentului (în US Dol-
Prezentăm, de asemenea, pe larg re­ - O evoluţie tehnologică în favoarea e- lar sau DM) pe următorul cont:
zultatele investigaţiilor RUFOR întreprinse voluţiei biologice umane, de Cantemir SC “ EDIPRES TiPO” SRL
în luna august. în acest număr, materiale Riscuţia - pag.21 Cont: 4072996016281 Banca Română
- Răspunsul Iul Streiber, traducere de de Dezvoltare BRD, filiala Mureş,
incitante despre Tutana şi Cetăţeni.
Mihai Danciu- pag.22 str. Gheorghe Doja nr.36, et.2, 4300,
La capitolul paranormal, debutează un - Enigma cărămizilor zgrafiate, de Pe­ Tg. Mureş, ROMÂNIA
nou ciclu despre fenomene exotice. în nu­ ter Leb-pag.23 Preţul abonamentului pentru cititorii din
mărul de faţă, straniile apariţii de la ■ Enigmele de la Cetăţeni, de Mircea străinătate:
Medjugorje. Aries, Camelia Nemeş -pag.24 - 3 luni 7,5 USD; 12 DM.
- Schitul Cetăţeni : Zonă cu manifestări - 6 luni 15 USD; 24 DM.
Pregătirile pentru primul Congres na­ radioactive?, de Sorin Barbu- pag.25 -1 an 30 USD; 48 DM.
ţional RUFOR, care seva desfăşura la fine­ - Geoda din Coso, de Florin Gheorghifă în preţul abonamentelor sunt Induse şi .
le lunii octombrie sunt într-o fază avansată. -pag.26 taxele poştale.
Sperăm că acest Congres va deschide noi întâmplări din (i)realitatea imediată,
de Alexandru Mironov- pag.26
porţi în investigaţiile ufobgice şi va pune - Apariţiile de la Medjugorje, de
RUFOR
bazele Fundaţiei RUFOR. Această fundaţie Adriana Macsut- pag.27 Editat de S C. EDIPRES TIPO S.R.L.
este indispensabilă pentru crearea unei - Curier, Cazuri de la cititori - pag.31 J26 -1768 • 1993
- Scrisori de la cititori - pag.33 Redacţia şi administraţia:
reţele naţionale de investigaţie, dotată cu 4300 Tîrgu-Mureş, România
Adrese utile, Anunţuri, Noutăţi edito­
aparatura necesară. Este un început care riale, Info - pag.34 str. Gheorghe Doja, nr. 36, et. 2
poate aduna pe toţi cercetătorii şi pasiona­ Tel. 065 -167261,167033
Fax 065- 164521.
ţii fenomenelor insolite. Avem speranţa că Redactor şef (Chief editor):
enigmele care ne asaltează vor putea fi elu­ Peter Leb
cidate. Când? Peste un an, peste trei, peste IN THISISSUE Colectiv redacţional (editorial
staff): BUCUREŞTI: ing. Iustin
zece? Nu ştim... în orice caz, curând. Re­
• Tîie mistery of the aeronauti- Capră, dr. Marioara Godeanu,
zolvarea acestor mari enigme, pentru Ion Hobana, Alexandru Mironov,
cal tragedy in the mountains of dr. Cantemir Rişcuţia; BRAŞOV:
umanitate va însemna un salt decisiv pen­
tru integrarea cosmică a speciei umane.
Retezat-page5 Mihai Danciu; CLUJ: dr. ing.
• New apparitions in theforest Adrian Pătruţ; IAŞI: ing. Florin
Un pas ultim şi decisiv. Gheorghiţă; SFÎNTU GHEORGHE:
RUFOR of Baciu - page 11 Ervin Keresztes; TÎRGU-MUREŞ:
• UFO cases in Romania in ing. Csaba Borbâth; TIMIŞOARA:
Gyorgy Mandics; VĂLENII DE
IMPORTANT! 1994-page 12 MUNTE: prof. Călin N. Turcu.
• The enigma of Cetăţeni - Manager general: Pop. T. Simion.
NOILE NOASTRE NUMERE page 24 Tehnoredactare computerizată:
Niculae Gabriel.
DE TELEFON SUNT: • The analyse of the resaults of Corectură: Ramona Bucur.
0 6 5 - 167261, 167033; the naţional UFO watch night - Tipărit la S C. INFOPRESS S.A.
FAX: 065 - 164521. page 13
ODORHEIU SECUIESC.
ISSN 1222-4391
Vi
RC/FOR 11 /1994 ----------- DOSAR --------- 3 ----
MISTERIOSUL ACCIDENT AVIATIC DIN RETEZAT

pupa r z e t a m ...
La 15 august 1991, mass-media însoţeau un grup
românească relata despre catastrofa de cinci turişti pe
aviatică petrecută în Munţii Retezat, în drumul de la ca­
noaptea de13spre14aaceleiaşi luni. Un bana Pietrele la
aparat IL-18, cu şase persoane la bord, s- bazaSalvamontde
a prăbuşitîn timpce zbura spreTimişoara. lângălacul Bucura.
Nu au fost supravieţuitori. Cerul era senin. Un
într-o declaraţie făcută Agenţiei grup de patru tu­
Rompres, un membru al conducerii rişti, printre care
Ministerului Transporturilor a afirmat că două fete, o luase
tragicul accident s-arfi datorat unei furtuni înainte cu aproape
puternice. Dar, potrivit specialiştilor de la un kilometru. Pe la
Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, ora 22.45, acest
în noaptea aceea nu s-au înregistrat g ru p a vă zut o
fenomeneatmosfericedeosebite. Potrivit lu m in ă c a re se
hărţilor sinoptice, întocmite pe baza deplasa rapid. Cre­
informaţiilor primite din oră în oră, în zând că e vorba
zona Retezat nu fuseseră ploi torenţiale despre un turist
sau intensificări notabile ale vântului. rătăcit, cei patru au
Nici ipoteza aprinderii unui motor, început să strige şi
întemeiată pe mărturia unui martor ocu­ să-şi agite lanter­
lar al prăbuşiri i, nu a rezistat verificări i.în nele aprinse. Vite­
lipsa unei explicaţii indubitabile, s-a vorbit za luminii a cres­
despre o eroare fatală de pilotaj, cu toate cut, iar mersul ei,
că echipajul era alcătuit din oameni cu până atunci liniar,
mare experienţă de zbor. a început să se
O stranie coincidenţă a făcut ca în desfăşoare în zig­
dimineaţa care a urmat catastrofei, zag. Fetele s-au
înainte de apariţia oricărei ştiri despre speriat. Grupurile
cele întâmplate, ziarul “ Zori noi” din s-au reunit şi cei
Petroşani să publice, subtitlul Fenomen şapte drumeţi au
m isterios, un mic articol consacrat observat cum lu­
aventurii unui grupdeşapte persoane, în mina, de culoare
noaptea de 4 august, la o distanţă de roşie, se apropie
circa doi kilometri de locul accidentului. până la câteva zeci de metri, staţionează Cei şapte aveau impresia că se află
Ulterior, doamna Constanţa Corpade, şi se întoarce spre Valea Rea, de unde într-un avion, zburând noaptea la mică
corespondenta ziarului “ Adevărul” , a venise. înălţime, deasupra unei aşezări luminate
realizat un interviucuunuldintre principalii Reluându-şi urcuşul, au văzut, spre feeric, cu bulevarde, străzi, intersecţii...
m artori, dom nul Dom okos M artin, aceeaşi Vale Rea, o lumină de un alb Când au ajuns pe Curmătura
salvamontist care străbate masivul intens. Apoi o a treia, de un albastru pal. Bucurei, şi-au adus aminte că pe fundul
Retezat de treizeci deani,în oriceanotimp După câteva m inute, au ajuns pe rucsacului cu alimente luatede la cabana
şi în orice cond iţi i. în sfârşit, în octombrie Curmătura Bucurei. De acolo n-au mai Pietrele se află un binoclu puternic. L-au
1991, doamna Mihaela Muraru-Mîndra văzut lumini izolate, ci o multitudine de scos şi au privit prin el, pe rând. Fiecare
s-a deplasat la faţa locului şi a înregistrat puncte luminoase verzi, albastre, turcoaz lumină avea forma unui disc, cu un
pe bandă audio o discuţie cu domnii - aceasta era culoarea dom inantă - dar şi hublou fosforescent. Câte lumini, atâtea
Domokos şi George Resiga, coleg de galben-roşietice şi roz. Ele au luat forma hublouri.
SalVamont cu cel dintâi. Pornind de la unui ovoid situat în partea de sus - Salvamontiştii aveau o staţie de
aceste trei surse, am redactat textul de d rea pta a V ăii Rele. O voidul s-a radioşi auîncercatsă-i alerteze pe colegii
mai jos, convins fiind că avem de-a face transformat într-un cilindru cu conturul lor de la baza de lângă lacul Bucura, încă
cu unul dintre cele mai semnificative bine definit, acesta într-un paralelipiped de la apariţia primei lumini, cea roşie.
cazuri din istoria fenom enelor ae- cu toate laturile luminate, apoi într-o... Dar, în momentul acela, în faţa lor era
rospaţiale neidentificate. in im ă u riaşă. în u ltim ul stadiu al vârful Curmăturii şi n-au putut stabili
Aşadar, în noaptea de 4 august observaţiei, lum in ile s-au înm ulţit, comunicaţia. Ajunşi pe vârf, au sem­
1991, Domokos Martin şi George Resiga alcătuind ceva care semăna cu un oraş. nalizat cu lanternele către cei de ia bază
---- 4 ------ °OSAR -------- RC/F0R I I / 1994 -—
şi au strigat, cerându-le să pună în echivalent, oriunde pe glob. O opinie acesteia, s-ar fi datorat unor puternice
funcţiune propria lor staţie. Când i-au împărtăşită de participanţii la Primul perturbaţii electromagnetice, care au
chemat, în fi ne, săvadăşiei “ minunea” , Sim pozion Internaţional consacrat făcut ca aparatura de la bord să devină
puzderia de lumini şi-a schimbatdin nou obiectelor zburătoare neidentificate şi inutilizabilă. Ori, aşa cum am arătat, în
configuraţia, prefăcându-seîntr-un fel de fenomenelor aeriene neobişnuitecutema noaptea catastrofei n-au avut loc
rampă de lansare, văzută dintr-o parte, “ Cercetare şi perspective în Europa” fenomene atmosferice apte să genereze
apoiînovoidul iniţial, care, intensif icându- (San Marino, 2-4 aprilie 1993). astfel de perturbaţii. Să fi fost de vină,
şi brusc luminozitatea, a început să urce, Se naşte, firesc, întrebarea dacă atunci, potenţialulenergetical unorlumini
dispărând în înălţimi. metamorfozele geom etrice aveau o asemănătoarecelordin4august?Şi mai
Imediat după aceea, zona de sem nificaţie anume. Părăsindu-m i, departe: să fi văzut piloţii, lipsiţi de ochii
perfectă vizibilitate, care îngăduise pentru o clipă, rezerva, îmi imaginez că şi urechile lor artificiale, “ oraşul” şi
observarea în condiţii ideale a feno­ ele ar fi putut constitui un mesaj adresat “ rampa de lansare” şi să fi încercat să
menului, a fost învăluită într-o ceaţă celor şapte reprezentanţi ai unei specii aterizeze?...
deasă, prin care nu se vedea nici la inteligente, de către o altă specie Evident, nuedecâto ipoteză. Pentru
câţiva metri în jur. Nu putea fi vorba inteligentă. Şi dacă doar aceştia erau a o verifica, ar fi necesar să cunoaştem
despreodeplasareaneguribrdindreapta aleşii, poate că momentul dispariţiei conţinutul înregistrărilor din “ cu tia
şi din stânga Văii Rele, pentru că noaptea luminilor misterioase nu a coincis, ci a neagră” , presupunând că la bordul
era de un calm desăvârşit, fără nici o fost determinat de stabilirea contactului avionului se afla o astfel de cutie. Cât
adiere de vânt. radio cu baza Salvamont. despre întâmplarea de la 4 august, aş fi
Cei de la baza Salvamont au primit Opersoanăbine informată, dornică bucuros dacă, după apariţia acestui
mai întâi cu neîncredere relatarea celor să rămână anonimă, mi-a spus că articol, şi cei cinci turişti implicaţi ne-ar
şapte martori, bănuind că ar fi la mijloc o prăbuşirea avionului IL-18, la nouă zile tr imi te relatări le ş i punctele lor de vedere.
farsă sau o halucinaţie. Dar emoţia era după aventura montană şi la o distanţă Numai în fejui acesta putem sperasă mai
reală şi toate detaliile se îmbinau fără de doi kilometri de locul desfăşurării facem un pascătreelucidarea misterului.
greş, în declaraţiile tuturor. Pe de altă Ion H o b a n a
parte, a doua zi dimineaţa,, postul de
radio România Actualităţi a transmis
vestea că un OZN a fost observat
deasupra Dunării, la Porţile de Fier.
IL Y U S IN - 18 / IL - 18
De-abia atunci s-au hotărât să transmită
C apacitate: 110 locu ri
ziarului local o relatare succintă.
Cele petrecute la 4 august 1991 nu
C apacitatea m axim ă în variantă cargo: 13.500 kg
constituie un fapt singular în masivul Viteza m axim ă de croazieră: 650 km/h
Retezat. Domokos M artin i-a spus în ă lţim e a de croazieră: 7.000 m
Mihaelei Muraru-Mîndra că un prieten a D istanţa m axim ă de zbor: 7.600 km
văzut, la o distanţă de circa doi kilometri D im ensiunea u ş ilo r la cale: 1,40 x 0,76 m; 0 .7 5 x
în linie dreaptă, o lumină portocalie care
1,20 m; 0,90 x 1,28 m
se deplasa pe creasta muntelui Stî-
A vion cvadrim o to r tip m ediu-cprier
nişoara, dinspre cabana Pietrele spre
şeaua Retezatului. Iar George Resiga a în ja rg o n u l a v ia to rilo r i se spunea “m ăgarul
stat de vorbă cu un bucureşten care, aflat E u ro p e i”
pe platoul din faţa cabanei Pietrele, a în prezent, în dotarea TAROM m ai sunt în
văzut o lumină foarte puternică depla- funcţiune doar 2 avioane IL-18
sându-seîn zig-zag.
Capitolul “ Lumini nocturne” al
dosarului fenomenelor aerospaţiale
neidentificate cuprinde multe cazuri
deconcertante nu numai pentru martori,
dar şi pentru cei care încearcă să le
analizezecu sângerece. Puţine prezintă,
însă, un grad atât de înalt de stranietate
ca acela la care m-am referit. Cei doi
martori interogaţi sunt credibili, chiar
dacă relatările lor concordante par greu
deacceptat. Variaţia formelorşi aculorilor
adevenitun loc comun alobservaţiiiorde
acest fel, dar întâmplarea de la 4 august
1991 nu are, după ştiinţa mea, vreun
— B(/FOR 11 /1 9 9 4 ----------- d o sa r -------- 5 —
INVESTIGAŢIILE RUFOR
PE URMELE TRAGEDIEI fîV IfîTK E
DIN 13/14 fîOGUST 1991
U august 1994. La exact trei a n i de la tragedia aviatică din
Retezat, ne aflam la faţa locului. D iferite inform aţiip otrivit cărora
accidentul s-ar fi datorat unor OZN-uri semnalate în zonă ne-au
determ inatsă ajungem acolo, sub vârfulButa M ică ş i să discutăm
cu m artorii din zonă. în am intirea oam enilor din partea locului,
evenimentul derulat cu trei a ni înainte m ai este extrem de viu.
Treptat, inform aţiile cu care am p ornit pe teren încep să se
completeze, să devină m ai ample, dar ş i m ai complicate.
Desfăşurarea evenimentelor dramatice începe să prindă contur,
dar dintr-un a lt punct de vedere: toate informaţiile ne conduc la
ipoteza căprăbuşirea avionuluis-arfi datoratcu totul "altei"cauze
decâtprezenţei unor m anifestări aeriene neidentificate în zonă.

Pe o rază de Vasile Leca, electrician, 34 ani


câteva sute de metri Aceşti oameni ai aerului au dus cu ei,
pătraţi se află îm­ dincolo de mormânt, un secret care încă
prăştiate bucăţi din refuză să se dezvăluie pe deplin.
avion: motoare, eli­ • • •
ce, bucăţi defuselaj, Detectăm locul impactului. Pe o rază
aripi, veste de sal­ de câţiva zeci de metri pătraţi se mai
vare, extinctoare. păstrează urmele unui incendiu local. Acest
Pretutindeni, mii de lucru, ca de altfel aspectul motoarelor pe
schije sunt împrăş­ care nu se poate observa nici o urmă de
tiate de un impact arsură, ne determină să credem, contrar
catastrofal. unor păreri, că avionul nu s-ar fi aflat în
Treptat, re­ flăcări în momentul prăbuşiri i.însuşi aspectul
uşim să identificăm locului coliziunii cu solul infirmă această
componentele prin- ipoteză. Concluzia este unasingură: avionul

Drumul spre locul accidentului este cipale ale avionului.


lung şi obositor. Mulţumită informaţiilor Iar jos, pe platou, se
primite de la localnici, reuşim să găsim află trei cruci pentru
drumul cel bun, care ne duce, şerpuind, aducerea aminte a
spre creasta sudică a Munţilor Retezat. celor nouă aviatori
După un drum ce durează circa trei ore, decedaţi în accident:
ajungem la un fost baraj de lemn. De aici, loan Beren-
orientarea ar fi devenit dificilă, dacă n-am ghi, comandant, 40
fi întâlnit un grup de opt persoane, care şi- ani
au instalat o adevărată tabără la baza Florian Şer-
muntelui. Ne putem considera norocoşi, bănescu, copilot,40
căci aceşti oameni urcau tocmai la epavă. ani
Scopul lor: dezmembrarea rămăşiţelor şi G h e o rg h e
predarea dur-aluminiului la centrele de Dragomir, naviga­
colectare. Aeeastăîntreprindere sui-generis tor, 39 ani
pare extrem de rentabilă; “ agoniseala” Ion Ursu, me­
unei zile de muncă poate echivala cu 30- canic navigator, 46
35.000 lei. Conduşi de “ stalkeri” , care bat ani
de trei ani de zile poteca abruptă, aceşti Niculae Pir-
oameni par extrem de reticenţi la prima tea, operator radio-
vedere. în cele din urmă, gheaţa se sparge navigaţie, 44 ani
şi acceptă să-i însoţim. Cărarea spre locul F lo ria n O-
accidentului este abruptă, presărată cu priş, inginer, 32 ani
bolovani. Vipere ieşitesăseîncălzească se Fănel Lungu,
ascund grăbite sub pietre. După un urcuş mecanic aviaţie, 34
greu, ajungemla locul catastrofei. Imaginea ani
de la faţa locului, apocaliptică, ne face să ni C o n s ta n tin
se taie respiraţia. Onuti,mecanicavia-
• • • ţie, 34 ani Locul impactului
— 6 --------------------- d o sa r --------- RC/POR 1 1 / 1 9 9 4 ---------------

capătul culoarului de cărora în zonă au fost semnalate fenomene


brazi. Avionul se luminoase neidentificate. Nu stă în picioare
ciocneştede aceasta nici ipoteza potrivit căreia pilotul ar fi
şi este pulverizat ca confundat asemenea lumini cu o pistă de
urmarea impactului. aterizare. Experienţa navigatorilor, aparatura
Ca o confirmare a de navigaţie aflată la bord, precum şi poziţia
ipotezelor noastre, geografică a avionului, exclud această
martorii din zonă nu ipoteză.
vorbesc de o explozie Potrivit informaţiilor deţinute, precum
în adevăratul înţeles şi a calculelor efectuate, avionul a avut un
al cuvântului: nu s-a impact (s-a ciocnit?, a fost lovit?) în zona
observatnici un efect cozii, fapt ce a determimnat pierderea de
luminos, deşi era altiudine şi, ulterior, prăbuşirea.
întuneric beznă, doar • • •
odetunătură “ seacă, Accidentul aviaticdinRetezatcontinuă
care a făcut să se să rămână un mister. Cu toate acestea,
Locul prăbuşirii cutremure pămân­ informaţiile continuă să ne parvină, iar
tul” , aşa cum ne-a ancheta RUFOR continuă.
a fost pulverizat datorită impactului avut cu declarat un martor. Nici nu e de mirare că în • • •
stânca aflată la capătul culoarului de brazi liniştea nopţii, sunetul cumplitului impact s- Tragedia aviatică din 1991 afostsau
pe care aviatorii au încercat “ să culce” a putut auzi la mulţi kilometri depărtare. nu provocată de OZN-uri? lată o întrebare
aparatul avariat în zbor. 5. 14 august 1991. Dimineaţa, în careîncămai persistă... Investigaţiilenoastre,
O serie de alte elemente găsite la faţa jurul orei 7.00. Zonaeste “închisă" de către care continuă, doresc să aducă lumină în
locului întregesc tabloul catastrofei. La autorităţile militare. Un convoi de maşini se acestcaz. Dincolodetoatespeculaţiile, ceea
aceasta se adaugă, desigur, şi relatările îndreaptă spre locul sinistrului. Zona este ce s-a petrecut în noaptea de 13 spre 14
martorilor oculari, ale căror mărturii converg survolată de elicoptere care zboară la joasă august 1991 rămâneîn continuare învăluit în
în cele mai mici amănunte. înălţime. Potrivit unor martori, investigatorii mister. Indiferent ce s-a petrecut, indiferent
• • • căutau înfriguraţi, chiar înainte de “ cutia ce misiune a avut acea cursă IL-18, ceea ce
Pe baza unor seri i de elemente, unele neagră” , o valiză diplomat. Informaţia n-a s-a petrecut atunci, dincolo de legende şi
obţinute abia după întoarcerea noastră din putut fi deocamdată verificată... povestiri, doreşte o clarificare pentru
Retezat, reuşim să reconstituim ultimele 6. La câteva zile după accident. posteritate, în memoria celor 9 oameni ai
momente ale zborului, chiar începând de la Rămăşiţele pământeşti ale celor nouă victime aerului, morţi în acel cumplit accident. Vom
dispoziţia dată aviatorilor şi personalului sunt înhumate la Ci miti rul Ghencea. Familii le reveni.
tehnic pentru a efectua un zbor spre îndurerate primesc primul (şi ultimul) verdict 0 0 0
Timişoara pentru a depana un avion aflatîn oficial: greşeală de pilotaj şi greşeală de OZN-urile fac parte dintr-o realitate
pană. Cel puţin, aceasta este versiunea urmărire de la sol. Aceste variante pot fi uşor fizică, care pare să scape logicii umane. De
oficială... contrazise, aşa cum se poate vedea şi în obicei, tragediile aeronautice fac parte din
1.13 august 1991, în jurul orei 23.00. articolul semnat de Sorin Barbu. ceea ce este denumit “ realitatea imediată".
Avionul tip IL-18 decolează cu direcţia 000 Se parecăşiaccidentuldin Retezat, dinvara
Timişoara, având la bord nouă persoane. Se impun câteva întrebări: anului 1991, reprezintă o asemenea
2.13 august 1991. Cu puţin înainte 1. Care au fost ultimele discuţii dintre “ realitate” , faţă de care fenomenul OZN nu
de miezul nopţii. Avionul este detectat de pilot şi centrul de dirijare? are nici o tangenţă. Ce înseamnă această
mai mulţi martori din zonă, inclusiv din 2. Carea fost cauza pentru care avionul “ realitate” , rămâne de văzut. Dar va face
perimetrul municipiului Petroşani. Atenţia le zbura, mult timp, cu mult sub culoarul de probabil parte din cadrul multelor enigme cu
este atrasă de zgomotul puternic, căci se zbor? care ne-am obişnuit.
pare, în mod ciudat, avionul zboară cu mult 3.lnginerulFlorianOprişasupravieţuit P e te r Leb
sub plafonul de zbor. Martorii povestesc că mai mult timp acci­
după ce atenţia le-a fost atrasă de uruitul dentului?
avionului, au observat “ ceva” ca “ o flacără 4. Şi în cele
cu coadă” în direcţia avionului.S-a presupus din urmă, care a fost
că era un motor în flăcări, fapt infirmat de cauza reală a pră­
cele prezentate mai sus. buşirii avionului?
3 .14august1991. La câteva minute • • •
după miezul nopţii. Avionul pierde din Ipoteza de la
înălţime. Deşi se află într-o zonă montană, care am pornit, a-
maimultcasigur.pilotuliaodecizie extremă: ceea că avionul a
aterizarea forţată pe o pantă cu brazi. intersectat o zonă
4 .14august 1991. în jurul orei 0.30. energetică pene­
Martori i de la poalele Retezatului aud avionul trantă lăsată de
coborând. Aceşti martori nu au văzut flăcări OZN-uri, pare a nu
la motoarele avionului!Avi onul ati nge brazii. sta în picioare, cu
Aterizarea forţată s-ar fi soldat cu o reuşită toate că există măr­
dacă n-ar fi existat stânca uriaşă de la turii solide potrivit O bucată de fuselaj
— RC/FOR 11 /1994 ----------- dosar ------ 7 —
POSIBILE IPOTEZE DESPRE

un AccmeNt:' t>A.r uicxp.ii poxre pp.ex p.epet>e


Noaptea de 13 spre 14 august 1991 avea fiecare aeroport, care să permită
să fie şi ultima pentru cele 9 persoane aflate la pi toţi lor încadrarea corectă pe panta
bordul avbnului IL-18 care se dezintegra la de aterizare. Ch iar dacă observaţia
mică di stanţă de vârf ul Buta din Munţii Retezat. vizuală i-ar fi putut înşela pe piloţi,
Acursmultăcernealăînacea vreme şi multe au chiar dacă acolo existau din cauze
fost zvonurile care s-au lansat în legătură cu necunoscutel umin i d ispuse aseme­
această catastrofă. Din păcate, precipitarea nea unei piste de aterizare, existau
vieţii sociale din România la puţin timp după la bord suficiente instrumente pentru
acest eveniment a făcut ca peste toată această aconfirmaacestlucru. Iar pede altă
întâmplare să se aştearnă uitarea. parte, chiar şi cel mai neex­
La trei ani de la această întâmplare, perimentat pilot, dacă poatefi vorba
analiza mea apornit iniţial de la mai multe surse de aşa ceva, ştie exact unde se află
care indicau ca posibilă cauză a accidentului situatetoateaeroporturile, aerodroa-
prezenţa în zonă a unor manifestări de tip OZN melesauaerocluburiledinţaraasta.
în acea perioadă. Şi încă ceva. Acum doi ani, o Şi mai ştie de asemenea că în Munţii
persoană ce doreşte să-şi păstreze anonimatul Retezat nu poate să existe o pistă
mi-a povestit despre accidentul aviatic cu totul caresăpermităaterizareaunui IL-18.
altceva, mult mai terestru. Din analiza efectuată la locul
Versiuneaoficială.careafost comunicată accidentului reiese foarte clar că
şi familiilor îndoliate, stabilea drept cauză a piloţii ştiau exact în ce loc se aflau
prăbuşirii o eroare de pilotaj combinată cu şi, mai mult decât atât, se pot
urmărirea defectuoasă prin radar de la sol. reconstitui ultimele momente
Pestetoate acestea se suprapuneau şi cond iţ i ile înaintea dezmembrării aeronavei.
atmosferice, care într-adevăr nu erau ideale Echipajul se afla deja în imposibi­
pentru unzbor de noapte. Dar ce fel de eroare de litatea de a mai zbura, astfel încât a
pilotaj poate fi aceea care să aducă un avion încercat să “culce” avionul pe o
mediu curier cu plafonul obişnuit de zbor de pădure de brazi. Aceasta este o
peste 5.000 de metri la o înălţime sub 1.677 m, soluţie extremă folosită atunci când
înălţimea vârfului Buta? Un pilot de avion, un orice altă variantă alternativă este
comandant de aeronavă nu este un ageamiu exclusă. Prin această procedură,
care să nu ştie ce înseamnă zborul sub plafonul probabilitatea ca aeronava să fie
de 2.000 m, într-o zonă montană. Comandantul distrusă iremediabil este maximă,
aeronavei efectuase până atunci de multe ori dar există şanse ca echipajul să se
acest traseu, Bucureşti-Timişoara, aşa că nu­ poată salva. Mărturie a faptului că
mi închipui cum ar fi putut el să angajeze s-a procedat aşa stau cei apro­
avionul pe panta de aterizare pentru Timişoara ximativ 500 m de brazi retezaţi
înaintedeaajungeîn Munţii Retezat. Iar în ceea aproape de la jumătate, alcătuind o
ce priveşte eroarea de urmărire prin radar, “ pistă” din arbori cu orientare
cititorii care lucrează în domeniul aviaţiei ascendentă (deci de jos în sus),
probabil se amuză bine când e vorba de aşa ceea ce exclude un picaj terminat în
ceva. Chiar dacă prin absurd avionul dispare brazi, care ar presupune orientare
temporarca ţintă de pe ecrane, personalul de descendentă. Ceea cedin nefericire
acoloaresuf icientăexperienţă pentru acontrola nu ştiau membrii echipajului este
situaţia. A admite un astfel de motiv ar însemna căaceastă pădure se termina brusc
a recunoaştecă deasupra ţării noastre sezboară într-o stâncă de dimensiuni con­
(în cel mai bun caz) în condiţii de absenţă a siderabile, dincolo de care se află o
securităţii zborurilor. Ceea ce nu este adevărat. pantă abruptă descendentă de
O altă variantă mult vehiculată în grohotiş. Avionuls-alovit de stâncă,
acea
vremespuneacăunuldintremotoarele avionului ceea ce a dus la dezmembrarea (şi nu explozia) luminile de poziţie aprinse, iar altă categorie
ar fi luat foc şi că asta ar fi cauza prăbuşirii. Am sa, iar părţile componente s-au împrăştiat pe o este cea a martorilor care au văzut doar o
reuşit să descoperim la faţa locului toate cele 4 rază de 1 km*2. Este adevărat că în acea lună flacără pe cer. Deci, se pare că în acele mo­
motoare ale avionului şi niciunuldintre acestea august 1991 s-au observat manifestări OZN în mente existau în aer două obiecte, unul fiind
nu prezintă vreo urmă de arsură, ceea ce se acea zonă. Calitatea şi numărul martorilor ne avionul IL-18. Celălalt obiect, văzut sub formă
poateconstataşidin pozeleefectuatecu această fac să credem că relatările acestora sunt de flacără, s-a ciocnit cu aeronava, în urma
ocazie. Mai mult, avionul IL-18 este un adevărate, dar deocamdată nu există nici un acestei ciocniri echipajul fiind nevoit să
cvadrimotor cu o portanţădestul de bună. Cu un indiciu care să facă legătura între aceste procedeze la o aterizare forţată, indiferent de
singur motor lipsă, acest tip de avion putea manifestări şi accidentul de care vorbim. condiţiile improprii ce caracterizau această
merge liniştit până la Viena.de exemplu. Aşa că Ca atare, se poate presupune că avionul acţiune disperată.
nici această ipoteză nu stă în picioare. ar fi zburat intenţionat la joasă înălţime pentru S-ar putea deschide aici o discuţie cu
Unnumăr maredepersoaneau lansat de a se ascunde de radar. Accidental sau nu, el s- privire la orig inea celu i de-al doilea obiect: dacă
asemenea ideeacă accidentul a fost cauzat de arficiocnitde acea stâncă. Nici această ipoteză a fost OZN sau nu. Declaraţiile unor persoane
fenomene tip OZN luminoase la sol, care prin nu e suficientă, nu explică prezenţa pârtiei de direct implicate în aceste evenimente, şi care
configuraţia accidentală asemănătoare unei brazi şi nici relieful zonei respective nu conduce ne-au parvenit ulterior vizitei noastre în Retezat
pistedeaterizarearfi înşelat personalul navigant laoastfeldeexplicaţie.Aceastaafostoîncercare şi întocmirii analizei de faţă, vin să confirme
de la bord, făeându-l să creadă că acolo ar fi un de a explica înălţimea foarte redusă de zbor concluzia noastră şi, mai mult decât atât, ne
aeroport. care ar fi permis producerea unui astfel de face să credem că acest obiect care a ciocnit
Mă văd nevoit să contrazic şi această accident. aeronava estedeorigine perfect terestră şi căel
ipoteză. Perioada romantică a începuturilor Eliminând toate aceste variante, în final a lovit în mod intenţionat avionul. Dacă se va
aviaţiei în care pilotul scotea capul afară din s-a ajuns la admiterea unei singure concluzi i,în confirma această situaţie, suntem curioşi să
carlingă pentru a observa mai bine pista de sprijinul căreia vin şi declaraţiile celor care erau aflăm care sunt persoanele care s-ar simţi
aterizare s-a încheiat la sfârşitul anilor '40. La în acea zonă în momentul producerii “ jenate" de aflarea adevărului în legătură cu
ora actuală, mai ales pe timp de noapte, zborul accidentului, in principal, aceste declaraţii se acest caz. Pentru că, deocamdată, de OZN-uri
se execută exclusiv instrumental. Există radare pot împărţi în două mari categorii:există martori nu poate fi vorba.
de bord, există radiobalize şi radiofaruri la care au auzit zgomotul avionului şi i-au văzut S o rin B arbu
8 CAZURI OZN ROMÂNIA RC/FOR 11/1994
DIN OBSERVAŢIILE UNUI
ASTRONOM AMATOR DIN ROMÂNIA
i> e A ic i v / r e z * u / n m io R « e s te
deodată cele două spre aceste lumini. Surseleluminoaseau început
tUHVÎţ) St BRVSC. lumini s-au deplasat să-şi schimbe alternativ intensitatea, ca un
în poziţie verticală. în reostat, devenind când palide, când strălucind
timpul înălţării, lumi­ orbitor de puternic. Au trecut astfel cca 10
nozitatea lor se inten­ minute. Pe neaşteptate, mi-a venit ideea să
sifica în modgradat şi aprind şi să sting consecutiv, cu repeziciune,
în egală măsură. Lu­ una după alta, luminile exterioare ale terenului
mina din stânga ajun­ şi apoi cu o lanternă deasupra capului, am
se spre cea d in d reap- început să alerg spre acele obiecte. Doream
ta, în aceeaşi clipă astfelsă semnalizez acelor obiecte necunoscute.
luminileaustrălucitcu Am ajuns doar lacâţiva paşi, când am observat
maximă intensitate că puterea luminilor s-a intensificat faţă de
(asemenealui Venus), început, după care culoarea acestora a devenit
după care, într-un albă ca untul. Cele două puncte de lumină s-au
unghi de 135°, virând mişcat foarteîncet, s-au ridicat ceva mai sus şi
c c c c spre dreapta cu o urmând o lin ie aeriană orizontală au zburat linşi
C c C C incredibilă viteză, au direct spre mine, păstrând cu precizie distanţa
“ împuşcat” zarea şi dintreele(figuranr.2).Cumluminileseapropiau
'FÎ&URA N&.1 " stingându-se iute, au din ce în ce mai mult, era clar că un uriaş
dispărut brusc după mecanism (sau obiect) zbura deasupra mea,
Dl Kosa-KissAttilaare39deani, locuieşte acoperişul casei. Este posibil să fi văzut două fiindu-mi totuşi imposibil să-i definesc' forma.
în Salonta, judeţul Bihor, este tehnician obiecte, dar se poate să fi fost doar unui singur, Dar un lucru era absolut sigur: cele două surse
responsabil cu protecţia calităţii apelor şi în acest caz, putea fi vorba despre un obiect luminoase iradiau o lumină atât de puternică,
lucrează la staţiadeepurare a Reg iei Autonome neobservabil, înzestrat cu 2 reflectoare (sau încât arfi putut asigura iluminareaunui stadion.
de Gospodărie Comunală şi Locativă din lămpi). Lungimea traseului parcurs de lumini, Luminile păreau a porni din interiorul unor
localitatea unde domiciliază. A terminat Şcoala abia dacă atingea 20°. enorme tuburi rotunde (sau conducte) şi
de Specializare Postliceală Hidro- împrăştiau aerul orizontal înaintea
meteorologicădinAradlnanul 1975. lor. Când au ajuns exact deasupra
Trei ani mai târziu începe să fie mea, la vreo 400 m înălţime, nu am
interesat în observarea fenomenelor mai putut vedea n imic altceva decât
meteorologice, a morfologiei norilor cele două reflectoare. Probabil că
şi, a structurii cicloanelor atmos­ fiitenjiA- tS H A ifjii ceva le lega, deoarece foarte
ferice. încădin 1970, estepreocupat O ftÎE W tw i- aproape de aceste tuburi se afla o
deobservaţiile astronomice, în spe­ “ lampă’’de un roşu închis. Azburat
cial a stelelor variabile, a cometelor pe deasupra mea cu un zgomot
şi a petelor solare. Până în prezent abia perceptibil, ca un bâzâit fin şi
aavut ocazia să vadă aurore polare, discret. A fost o prezenţă înfri­
ecl ipse, ocultaţi i, asteroizi şid iverse coşătoare şi bizară. In cca 3 minute
lumini nocturne. Este membru al a traversat cerul şi a dispărut în
AAVSO (American Association Of direcţia sud-vest. Am început
Variable Star Observers) şi al observarea celor două lumini la ora
Fundaţiei Astronomice Române. 19.05, iar la ora 19.20 au dispărut.
De mai bine de 20 de ani, dl * * *
Kosa-Kiss Attila este încred inţat că / / / / / / / ' / / / / / / ' / / / 27 august 1992. Era o seară
pecerul dedeasuprea noastră, fieel senină, fără vânt şi cu un cer trans­
d iurn sau nocturn, seîntâmplăceva. * r'itU R h NR.2 parent. Oralocală-22.21 .Observam
Observaţiile pe care le-a făcut din stelele când, în direcţia est - sud-
1973 până în prezent i-au întărit această est, în apropierea constelaţiei Pegas, lângă
convingere şi l-au determinat să completeze o 23 februarie 1978. încă mai devreme, în steaua Markhab, a apărut brusc un obiect
documentaţie amplă şi foarte competent seara aceea, cerul se înnorase deja, iar atunci zburător de un galben şters şi emiţând un
întocmită, pe care am primit-o prin serviciile când am plecat la Staţia de Apă aflată la 2 km de zgomot fin. Obiectul, de o formă puţin alungită,
poştale. Din această documentaţie - îngrijit oraş, se înserase bine. în partea de vest a părea a se apropia în direcţia privirii mele, după
dactilografiată în limba maghiară şi însoţită de oraşului, câmpurile erau acoperite cu zăpadă care a luat imediat o traiectorie orizontală, la o
schiţeexplicative-voi relua în continuareample decca 10cm, aflată în topire. Apropiindu-mă de înălţime de cca 30°. Socot ind d in acest moment,
extrase. Fac menţiunea că amănuntele Uzina de Apă, am văzut pe un teren alăturat un a executat pe o distanţă de cca 70° o mişcare
experienţelor sale au fost deja publicate de dl tânăr care se uita spre mine, urmărindu-mi uniformă, în linie dreaptă, deplasându-se cam
Kosa-Kiss Attila şi în săptămânalul de limbă parcă apropierea. După puţin timp, acest tânăr cu 10° în 5 secunde (figura nr. 3). Bâzâitul fin
maghiară“ ErdelyNapl6” ,nr.3/1994,careapare a rupt-o la fugă spre
la Oradea. Traducerea materialului original din oraş. Au mai trecut
limba maghiarăînlimbaromânăafost efectuată câteva minute până
de dna prof. Lei ia Daniel. când am ajuns în
• * • *
perimetrul staţiei, am OC
16 iunie 1973. Seara, la ora 22.15 am
păşit în curte. Cerul era acoperit cu un plafon
mijlociu (Altocumulus), doar în direcţia sud-est
aprins luminile exte­
rioare ale terenului şi
amgăsit notărilefăcu- i . '
j* :
— l
fusese puţin înnorat, unde se vedea Luna plină. te de colegul meu de $ •
M-am întors cu faţa spre vest şi deasupra schimb. Dupăcaream <x*nmA7)i?
acoperişului casei, lacca50° înălţime, am zărit ieşit afară şi am privit . , . . POiAS
două lumini roşii, sub formă de stea. Cele două înjur. Spre nord-est, la
/ - A m in e
i - Sf 4p*op»e ie oetţftvAroa.
surse de lumină planau în linie orizontală, înălţimea aproxima-
nemişcată (figura nr. 1). Forţa luminii lor se tivăastâlpitor electr ici, 3-0ft6b oRjacumii
• t- sraem7ea2Â jf oe&eimr©A
asemăna cu aceea a strălucitoarei stele a am zărit două puncte s - nwMtWe •
primăverii timpurii, numită Syrius. Punctele de de lumină ca de stea,
lumină se aflau la cca 3 km înălţime de ia la cca 1 km distanţă
suprafaţa pământului, iarîntreeleeraodistanţă de Staţie. Abia acum
vizibilă de 0,5°. Observam deja de un minut, mi-am dat seama că
timp în care nu se întâmplase nimic, când tânărul dinainte privea P ÎG U R A A R - 3 - T R A Îe C T O R U OZAI- U liti P e C E R .
RUFOR 11/1994 CAZURI OZN ROMÂNIA
reflex am întors cheia Acesta se afla probabil Ia3km de mine şi la 1 km
în contact, deoarece deasupra pământului. Am efectuat această
4FWujie aveam impresia că observaţie de la Staţia de Purificare a Apei din
JM n» i f . obiectul avea ca ţintă partea de vest a oraşului.
fcfec o / w &uh/Hj -îsem Dea>iPWM propria mea maşină.
\ T m 1t In momentul aprinde­ 29-30 mai 1993. în noaptea aceea am
rii, obiectul aîncreme- fost de serviciu la Staţia de Purificare a Apei.
nit de parcă ar fi fost Exact în direcţia vest, deasupra graniţei
r/T T ^ ' bătut în cuie, planând româneşti, am observat, la 1 km distanţă, o
deasupra pământului lumină neobişnu ită, un punct luminos arzător şi
Ii \ la o înălţime de cca 40 roşu. Eraora23.40. Plana Iaodistanţădecca10
^ U is M U S tr ie .
*Vn'- • m.M-afulgerat gândul km de mine, fără nici un sunet. Nu făcea nimic
că acesta nu poate fi altceva decât staţiona. Mi-am luat telescopul de
un avion... Toată su­ 8x30 ca să-l observ. Nici acum nu se schimbase
prafaţa lui era lumi­ nimic, dar după o jumătate de minut, în mod
nată, iarculoarea roşie neaşteptat, obiectul astrălucit la -5 magnitudine
Nţ zA - ozA-tiL vaujt pftiw retEscDf «fierbea» în diferite (întrecând strălucirea lui Venus) şi fără a-şi fi
nuanţe. Obiectul era schimbat poziţia, s-a stins (ca atunci când
creştea gradat transformându-se în zgomot, perfect sferic, cu d iametrul de 3-4 m şi aexecutat deconectăm un bec). Diferite avioane circulau
intensitatea luminii se mărea de asemenea, iar oîntoarcere inversă acelor de ceasornic în jurul nestingher iteîncontinuarela6-10km altitudine,
culoarea devenea roşie-portocalie. Am orientat axului său vertical. A mai planat cam 2 secunde pe acelaşi culoar, aparent cu obiectul care
telescopul Zelss - care măreşte de 52 de ori - într-un singur loc (în acest răstimp am înaintat plana. Acesta rămânea nemişcat Ia5° deasupra
cătreobiect (f ig. nr. 4). Obiectul aveaforma unei cu autoturismul cca 10 metri), după care a orizontului.
capsule, iluminat pe întreaga sa suprafaţă şi început să pălească, iar după alte 10 secunde • • •
zbura ocupând jumătate din câmpul vizual. lumina i s-a stins, oprindu-i- se şi efectul sonor. îmi permit să fac un scurt comentariu pe
Sunetul pe care îl emitea începuse să devină După aceasta, s-a instalat o linişte deplină, iar marginea celordemaisus. Evident, observaţiile
supărător pentru ureche, zgomotul estompat în locul obiectului se vedea numai cerul înstelat. dlui Kosa-Kisş Attila din oraşul Salonta, judeţul
transformându-se asemenea tonului răguşit al Evenimentul acesta cu totul ieşit din comun, Bihor, poartă în mod. incontestabil girul
unui tunet asurzitor. Apoi acăpătat o responsabilităţii şi competenţei.
formă sferică, semănând cu un glob Acest martor este numai unul din
înconjurat de ceaţă, ascunzându-se . miile de observatori necunoscuţi
ca într-un fel de halou. La câteva i de pe teritoriul României, care au
clipedupăaceasta, luminozitatea sa avut prilejul să asiste, în nopţile
a atins apogeul, strălucind viu ca sau în zilele senine, la man ifestările
Luna aflată în primul pătrar. După unor ciudate fenomene aeriene.
o&iecrw. ^ Meritul dlui Koşa-Kiss Attila este
care părea a se micşora, distingân- pRR&vseţT^
du-se pe suprafaţasa 8-10 lămpi sau acela de a-şi fi notat cu grijă, de
ferestre mici. începând din acest fiecare dată, amănuntele obser­
moment, am privit spreobiectul străin vaţiilor sale, acestea putând fi
cu ochiul liber. Apariţia sa, ca şi redate mai târziu cu ajutorul
©ei sc rv L sg- opfcevrf, 4 * * În a l ţ in e
zgomotul pe care îl emitea, a avut un memoriei hârtiei, la care s-a
*1 pia«£*2* w l - «C rto p adăugat seriozitatea martorului.
efect multiplu. Luminozitatea (fereşte îu )9 to L Aw u h ve/er/cAt.
obiectului a început să sediminueze Dar întrebarea esenţială
rapid, iar zgomotul i se micşora de care se pune aici şi acunrţ ar fi
asemenea. Obiectul zburător s-a următoarea: OFICIALII OBSER­
întors şi s-a îndepărtat cu viteză, VATOARELOR NOASTRE AS­
făcând un viraj de 140° de la stânga TRONOMICE DIN DIFERITELE
spre dreapta. Din momentul întoar­ ORAŞE ALE ŢĂRII, NU VĂD
F ib O fik NR- 5 -SCtt'iTA m i b.s. TRV»a?t>fei* OZM-t/ty» NICIODATĂ NIMIC? Dl dr. în
cerii a mai parcurs cca 15°, după
care a dispărut brusc. întreaga astronomie, HaraldAlexandrescu,
observaţie a durat aproape un minut. Am care ne-a înspăimântat pe mine şi pe clientul ce părere are? Poate că Domn ia sa ar fi cel mai
considerat înălţimea obiectului la 3 km de meu ocazional, nu aţinut mai mult deo jumătate competent şi mai îndreptăţit să ne povestească
suprafaţa pământului, iar lungimea traiectoriei de minut.Am discutat, încăîn aceeaşi seară, eu dacă miile de observatori din această ţară- sau
am estimat-o ca fiind de 85 . Luminozitatea, un paznic de câmpdin apropiere, care susţinea milioanele din întreaga lume - au fost victimele
. sunetul, schimbarea formei, rapida deviere a că în jurul orei 22.21 a văzut un obiect zburător unor halucinaţii sau iluzii optice. Poate că, într-
direcţieidede plasare,cât şidispariţiaobiectului, ciudat având forma unei pălării” . adevăr, este momentul ca oamenii de ştiinţă -
nu cred că aparţin unui obiect pământesc, cu * • • adevăraţii oamenj de ştiinţă - să se pronunţe în
atât mai puţin nu a fost un fenomen de origine 19 septembrie 1992. în noaptea aceea legătură cu toate aceste observaţii insolite,
naturală. Mai multe sute de oameni au sesizat de sâmbătă, liniştită şi curată, obserbvând ieşitedincomun.Poatecăecazulsăaflămdacă
zgomotul ireal de puternic, mulţi dintre ei şi-au stelele, am zărit la ora 23.28, în direcţia suntem cu toţii dezechilibraţi psihic sau am
părăsit interiorul caselor ieşind afară şi au fost constelaţiei Fornax (Kemence = Cuptor), un văzut într-adevăr ceva care merită atenţia
martorii acelei lumini neobişnuite, orbitoare, obiect luminos sub formă de stea, de culoarea cuvenită. Aceasta, evident, numai dacă ei,
venită parcă de dincolo de realitate... roşu-portocaliu.îicomparamstrălucireacu puţin oamen ii de şt iinţăai zilelor noastre, vor fi capabili
mai îndepărtatul Saturnus, considerându-l la să se lepede de prejudecăţi şi dogme. Altfel,
• Dar faptele nu seopresc aici. în aceeaşi magn itud ineazero. Imediat am realizat că atunci adevărul nu poate fi evaluat la justa sa valoare.
seară de 27 august 1992, taximetristul D. S„ şiacolo nu puteafi nici uncorpceresccunoscut, Să nu uităm niciodată că ignoranţa nu
locuitor tot din Salonta, judeţul Bihor, a trăit o deci nici stea şi nici constelaţie nu putea fi. Cu este un argument!
experienţă pe care o descrie cu următoarele toate acestea, pe coordonata 2h30m - 30°, C ă lin N . Turcu
cuvinte: nemişcat într-un singur loc, "
“ Aveam un client pe care trebuia să-l plana ceva cu 5° deasupra OZhJ-VL
transport în zona de est a oraşului Salonta. Era orizontului şi vibra cu o <Uar PIM&A2Ă
ovreme plăcută, fără vânt. La ora 22.28, atenţia lumină intermitentă, P F LOC-
mi-a fost atrasă de un zgomot ciudat. Privind asemănător stelelor de pe
afară din maşină, în direcţia zgomotului, am firmament (figuranr. 6). După
observat o luminăde un roşu întunecat, care se o jumătate de minut am
deplasa pe cer dinspre satul ianoşda spre ridicat micul meu telescop i
Salonta, în direcţia nord-est - sud. Mi-am oprit portabilde8x30şi l-amdusla l <
maşina şi am privit ce seîntâmplă. Cum a ajuns ochi ca să pot observa cu
în apropierea Salontei, corpul ceresc şi-a mai multă atenţie, deoarece
schimbat traiectoria într-un unghi de 90°. Mă cu ochiul liber părea de
aflam atunci cam la 2 km de el (figura nr. 5). mărimea unui punct. Până
Dupăviraj s-aapropiat de noi, dimensiunile sale să pot privi prin obiectiv, am
crescând vizibil. Am intrat în panică şi am observat stingerea
strigat: «Aceastaesteomaşinăcarecade!». Din neaşteptată a obiectului. î=i&URA NR. 6 -
----- 10 --------
CAZURI OZN ROMÂNIA _______ R(/?OR 11 /1094 —
URMA DIAVOLULUI LA BRAŞOV?

O STRANIE PREZENŢĂ NOCTURNĂ


aprinde toate lumi- incident s-a decis să se culce şi - în ciuda
nile din casă, după cantităţii mari de cafea consumată - a
care a început să adormit instantaneu. Ziua următoare a
caute metodic peste cercetat din nou casa, observând de
tot. Toată perioada această dată urma lăsată de vizitatori...
în care a d u ra t Seaflaînvană,înnisipuldepus(apa
căutarea, doamna era în vană de câteva săptămâni) pe fund,
G. O, a sim ţit pre- lângă gura de golire. Prezentând o formă
zenţa străină în de picior antropoid, urma se deosebeşte
casă, calmându-se totuşi de o urmă de picior omenesc, în
la un moment dat, primul rând prin numărul degetelor (3) şi
fără a-şi putea ex- prin mărime (vezi figura),
plicadece. Dorind Trebuie menţionat faptul că urma
să regândească eradelimitatăperfect,cucontururiclare,în
ciuda faptului că orice mişcare a apei
creează turbioane careîn mod normal ar
După cum a ţi p u tu t fi trebuit să şteargă cel puţin contururile,
observa în paginile revistei în al doilea rând, poziţia şi locul urmei ne
noastre, în ţara noastră sunt duclaconcluziacă, fiind într-un locfoarte
din ce în ce mai frecevente greu accesibil (în imediata apropiere a
întâlnirile de gradul III şi IV, chiuvetei), vizitatorii s-au cam chinuit
cu toate că cele de gradul I şi până au realizat-o. Al treilea fapt de
II nu s-auînmulţit semnificativ. semnalat esteacelacă ulterior, cu ocazia
Vă prezen tăm în cele ce cercetărilor, au fostdescoperitetrei urme
urmează un caz recent, foarte ci rculare, cu d iametrul de aprox. 1 cm, pe
interesant, care s-a întâmplat pervazul ferestrei situatedeasupravanei,
la Braşov. nedeschisă de câteva luni.
Martora, doamna G. O. Trebuiesămai spunemcămartora,
(anonimat cerut), s-a întors ia în vârstă de 53 de ani, este o fire
domiciliu în seara de 3 februarie singuratică (nu este măritată), liniştită şi
1994, după ocălătorie care a durat este bioenergoterapeută, iar şedinţa de
o săptămână. Locuinţa, situată la terapie pecaraintenţionasăoţinăîn ziua
ultimul nivel al unui bloc de zece următoare nu i-a reuşit deloc. Rămâne
etaje, este accesibilă numai prin deschisă întrebarea dacă aceste
drumul normal, adică prin casa capacităţi ale doamnei G. O. au avut
scărilor. Singura cheiedelauşa de vreun rol în întâmplare sau nu.
intrare se află la martoră. T ib o r R em a n
Fiind foarte obosită, martora s-a
culcatdevreme, adormit. Dupăcâtevaore cele în tâ m p la te ,
de somn, mai precisîn jurul orei 2 a. m., s- şi-apregătitoporţie
a trezit cu impresia puternică a unei m are de cafea.
prezenţestrăineîncameră. Deschizându- C onsum ând ca­
şi ochii, a constatat că două fiinţe îi feaua, a simţit din
imobilizează braţele întinse, în tim pceo a nou prezenţa stră­
treia fiinţă “ oexaminează cu o baghetă” . ină, împreună cu o
Fiind cam buimăcită până la acest mo­ mânăcareaatins-o
ment, martora realizează ce se întâmplă pe umăr. A decis
şi, trezită brusc la realitate, scoate un ţipăt rapid să-l înhaţe pe
prelung, concomitent cu acţiunea de a-şi vizitator,darn-amai
elibera braţele. în acest moment reuşit să facă nici o
“ examinatorul” a sărutat-o pe gură, după mişcare, fiind para-
care grupul a dispărut. lizatătimpdecâteva
Prima reacţie a martorei a fost de a minute. După acest
— RC/FOR 11 /1994 _______ c a z u ri o z n ro m â n ia —
PĂDUREA BACIU

NOI APARIŢII STRANII


Fotografiilealăturateaufostfacute
în data de 1 august 1994, îti “zona
activă ” a pădurii Bariu. în timpul
realizării acestor imagini, între orele
11.30-14.00, prezenţa formelor plas-
matice a fo st numai bănuita, acestea
nefiiixl vizibile cu ochiul liber.
Aparatulfolosit a fost unul de tip
SMENA 8M, iarfilmuleraAZ021 DIN.
Fiind o vreme însorită şi caniculară, cu
temperaturidepeste 30°Clawnbră, am
fotografiatcu timpulde expunere: 1/250
şi cu diafragma de 11-16. Dar numai
după developareafilm ului negativ am
putut observa diferite “apariţii”având
formeşferice, ceţoase(fărăcontw), emisii
de “luminăneagră”pânălaoprezenţă
aeriană, asemăiătoare unei forme de FOTO 1
OZN. ‘‘Plasmoidul aerian ’' se afla în
acel moment deasupra vârfurilor
copacilor şi la o distanţă aproximativă
de 10*15 metri,faţă de punctulde unde
a fo st făcută fotografia Luând în
considerare că înacelloc (parteastăngă
a imaginii) copacii m au o înălţime mai
mare de 4-5 metri, înfuncţie de aceste
repere se poate aprecia că diametrul
probabilal 'plasmoiduluiaerian ’’este

între 1,8-2 metri.


Dar existând numai acest singur
clişeu,pe carea fostfotografiatăaceastă
porţiune din zona pădurii, nu se poate
determina eventuala direcţie sau viteză
de deplasare a acestei stranii “prezenţe
aeriene ’ Analizele au arătat că aceste
manifestări nu se pot categorisi, nici de
data aceasta, în cadrul femmenelor
fizice saumeteorologice cimoscutepănă
înprezent
Geza Bukaresti DETALIU FOTO 1

DETALIU FOTO 2 FOTO 2


---- 12 -------- CAZURI OZN ROMANIA ----------- R(/fOR 11 / 1994

LUNCA TECII - 4 IUNIE 1994


Comuna Lunca Teci i se află situată la forma în semilună,
extremitatea nordică a judeţului Mureş, în având de data
imediata apropiere a judeţului Bistriţa- aceasta o culoare
Năsăud. galbenă. Fenomenul
în data de 4 iunie 1994, în jurul orei emitea pe tot
22.30, mai mulţi martori au observat un parcursul observa­
fenomen luminosstraniu. Dintreaceştia, trei ţiei reflexii luminoa­
ne-au dat declaraţii scrise: Lumperdean se, care luminau
Maria (30 ani, contabilă), Moldovan Lucian orizontul. După circa
(24 ani, student) şi Zaharie Daniela (21 ani, 3 ore de observaţie
studentă). Cei trei martori,au observat intermitentă, feno­
fenomenul din curtea casei părinteşti. menul a dispărut
Cerul era senin, se puteau vedea după orizont, dar
stelele, iarvremea era călduroasă. Deasupra încă se mai puteau
or izontulu i sud-estic, martori i au zăr ito formă observa reflexiile Un fenomen asemănător a fo s t fo to g ra fia t in anul 1989 în Ungaria
luminoasă, de culoare roşiatică, având luminoase.
aspectul unui bumerang. Fenomenul era în timpul observaţiei nu au fost “ neobişnuit, nemaiîntâlnit” (L. M.), “ ceva
mal maredecât luna plină. Obiectulpărea că detectate fenomene sonore, fizice sau neobişnuit, ce n-am mai văzut” (Z. D.),
se deplasează foarte lent spre sud - sud-est. electrice. “ ceva neobişnuit" (M. L.). Reacţia lor a fost
Martorii au privit cu intermitenţă fenomenul, Martorii au fost profund impresionaţi de “ uimire” şi “ nedumerire” .
care după un anumit timp şi-a schimbat de cele văzute. Au calificat fenomenul drept P e te r Leb

CRAIOVA, 10 IULIE 1994


In data de 10 iulie 1994, Valentina Popa (25 ani, studentă A. timp şi apoi a dispărut. Discul părea mai mare ca o stea obişnuită
T. F.), la ora 0.00-0.30 se afla pe balcon, la etajul 2, la domiciliul ei şi avea o viteză superioară avioanelor. Observaţia a durat circa 15
din cartierul craiovean “ Craioviţa". A observat apariţia unui obiect minute. Martora declara că a simţit un fel de “ atracţie magnetică",
înformădedisc, deculoare portocalie, pefaţaîntuncatăaLunii, care iar temperatura corpului i-a crescut.
seaflaîn primul pătrar. Obiectul s-a rotit câteva minute în jurul Lunii, în data de 11 iulie, în amurg, martora a simţit “ o prezenţă
apoi s-a deplasat cam în dreptul unei baze militare. Aici a staţionat invizibilă” în cameră, care încerca să-i comunice “ ceva” . Această
câteva secu/ide, timp în care şi-a schimbat, pentru scurt timp, stranie prezenţă s-a manifestatîntre 11 -14 iulie, după care senzaţia
culoarea în verde. De aici a revenit în dreptul Lunii, s-a mai rotit un a încetat. A d r ia n a M acsut

27-28 AUGUST 1994

N O A P r e p e o & e e z w j t e ozn
• R ezultate ş i c o n c lu zii
Aşa cum anunţam în numărul 9 al cititorii noştri să nu fie dezamăgiţi, căci rectitudinea.
revistei noastre, noaptea de 27 spre 28 altfel de acţiuni vor fi repetate în viitor. Deşi nici un raport nu vorbeşte
august a reprezentat o premieră pentru Cutoatecondiţiilenefavorabile, până despre o observaţie OZN propriu-zisă,
observaţia OZN din România: prima în momentul redactării acestui material, ceea ce dealtfel era de aşteptat, există
încercaredeamonitorizamanifestărilece am primitpeadresanoastră73de rapoarte totuşi câteva semnalări cel puţin intere­
poartă denumirea generică de OZN pe de observaţie. Chiar dacă nimeni nu ne-a sante, nu prin stranietatea lor, ci prin
parcursul a 5 ore de observaţie pe întreg anunţat că deţine în frigiderul propriu un numărul şi repartizarea martorilor care le-
teritoriul ţării. extraterestru, acţiunea se poateconsidera au observat. Nu în toate zonele ţări i cerul a
Acţiunea noastră a stârnit un ecou ca fiind încununată de succes. Conţinutul fost înnorat, astfel că mai multe rapoarte
mult mai puternic decât ne-am fi aşteptat, rapoartelor atestă o bună pregătire a din zona Ardealului vorbesc despre două
primind la redacţie în timp util 251 de participanţilor din punctul de vedere^al lumini nocturne ce au putut fi observate pe
taloane de participare de la cititori, cu cunoştinţelor generale, necesare abordării cer, puţin după ora 22.00.
dom iciliul în toate zonele din ţară. unei astfel de observaţii. Am găsit astfel, La 22h 08m, Horvâth Attila din Cluj
Departamentul nostru aîntocmito hartă pe rapoarte meteo foarte bine întocmite, observă două obiecte ce “ se deplasau
care au fost însemnate toate punctele de precum şiobservaţiiaeriene ale avioanelor unul în urma celuilalt, păstrând aceeaşi
observaţie, iar concluzia este că se poate şi sateliţilor cu o mare precizie. Dealtfel, în distanţă, la 30° faţă de orizont, în unghi
vorbi de o acoperire relativ uniformă a toate rapoartele am remarcat o claritate în drept cu Carul Mare, dispărând la un mo­
teritoriului. redactare şi poate marele succes pentru ment dat. Aveau strălucirea unei stele, cel
Di n păcate, cond iţi i le meteorolog ice noi este faptulcă,îngeneral, nus-aîncercat din urmă puţin mai strălucitor."
nefavorabilecare au caracterizat noaptea o “ deformare” a observaţiilor reale, în Tot la aceeaşi oră, 22h 08m, tot la
de observaţie, au făcut ca mulţi dintre cei sensul "înfrumuseţării” unor observaţii Cluj, Rus Ciprian, Rus Teodor şi Mera
care au dorit să participe, să nu poată mai sărace în conţinut, datorate condiţiilor Mihaiobservă“ douăpuncteluminoase, la
observa prea multe. Ploaia, stratul gros de obiective. De aceea, mulţumimtuturorcelor distanţa aparentă de 10 cm unul de altul.
nori şi ceaţa au fost principalii noştri care nu au încercat să ne relateze mai mult Nu putea fi avion, deoarece luminile erau
inamici. Pe această cale, îi rugăm pe decât au văzut şi le apreciem co­ la distanţă una faţă de cealaltă şi nu
— RI/FOR 11/1994 CAZURI OZN ROMÂNIA 13
clipeau” . înălţimea unghiulară este de deplasează cu viteză constantă, nu corespunde cu cea a sateliţilor” .
50°, direcţie est, altitudine aparentă 5 km, parcurgând un arc de 90° în 15sec. Privite Aşadar, l6persoanesituateînşapte
viteză mare şi traiectorie rectilinie, primul prin binoclu, între ele nu există legătură” . locuri diferite observă “ ceva” ce nu poate
de culoare roşie iar al doilea portocaliu. Ele La22h11m30s, la Satu Mare, grupul fi considerat nici avion, nici satelit, nici
dispar brusc. formatdin Stănciulescu Daniel, Enăchescu altceva convenţional. Diferenţele orare le
La Oradea, Mârkus Ileana observă Ramon, Biriş Cristian şi Enăchescu Dorel considerăm suficient de mici pentru a fi
tot la 22h08m “ 2 lumini, una mică şi una observă pe cer “ un punct luminos. Cu cauzate de nepotrivirea ceasurilor (max. 3
mare, mai jos de avioane, de culoare ajutorul unui binoclu 8x30 am distins că în minute).
roşiatică, care s-a topit în spaţiu” . -La realitate era vorba de 2 puncte luminoase. Au mai fost şi alte observaţi i pe care
Zalău, la 22h10m, grupul format din Cel mai mare îl urmărea pe cel mai mic. m artorii nu le-'au încadrat la grupa
Porumb Gelu, Porumb Florin şi Bucătaru Credem că este vorba de două obiecte fenomenelor obişnuite. Sevorbeştedespre
Grigore vede două obiecte, înălţim e distincte, datorită distanţei dintre ele. stele care parcurg diferite trasee compli­
aparentă 60°. “ Distanţa dintre cele la o Menţionăm că se deplasau repede, cu cate (fam. Stănculescu - Cluj), disc alb
întînderedebraţ este 11 -12cm, aceeaşi pe viteze constante, iar direcţia de deplasare imaculat cu 4 fascicole divergente ce
toatădurata observaţiei. Viteza veneau din interior şi viteză
era de două ori mai mare ca a foarte mare (Schlezek Vlad -
unui satelit şi obiectele se Cluj), obiecte ce însoţesc
deplasau rectiliniu. Obiectelenu avioane în zbor (grup Sorin
au dispărut la orizont.” Ghilea - Arad).
în acelaşi timp, la Oradea, Acestea sunt câteva
FazekasAlexandru.Peterlstvân ^ rezultate ale primei nopţi
şi Szegedi Eva văd la 22h10m naţionale de observaţie OZN.
“ două obiecte apropiate unul M ulţum im tuturor p a rtici­
decelălalt,carepăstrau aceeaşi t panţilor, iar celor ce au trimis
distanţă între ele. Cel din spate rapoarte de observaţie (indi­
eramai strălucitorşi nici unul nu ferent de conţinutul acestora)
prezenta variaţii de strălucire” . în luna octombrie, redacţia
Tot în aceeaşi perioadă, noastră le va trimite un mic
la CI uj, Puşcaş M i hai observă la \ cadou surpriză.
22h10m40s “ 2 lumini, a doua D e p a r ta m e n tu l d e
mai mare ca prima, ce se a n a liz e ■sin te ze

LISTA PARTICIPANŢILOR LA
NOAP T M p e 0 8 « C E V /» 7 » f
Judeţul ALBA: Hauptcorn Andrei, SchlezacVIad, SecanAurel, Stănculescu Stan Victor Bogdan, Stancu Oana, Toth
Ladislau lacob, Lăpuşan Horaţiu, Nana Gelu, Stănculescu Ion, Stănculescu Attila, Vajoi Radu Octavian
Andrei, Sicra Marian Lucreţia Judeţul PRAHOVA: Leonescu
Judeţul ARAD: Bălteanu Lucia, Judeţul CONSTANŢA: Blaga Theodor
Felea Onoriu, Ghilea Sorin, Marinache Manuel Ladislau, Petriu Constantin, Ju d eţu l SATU MARE: Biriş
Raluca, Someşan Ovidiu Stoian Cătălin Cristian, Enăchescu Dorel, Enăchescu
Judeţul BIHOR: Fazekas Ale­ Judeţul COVASNA Andrâs Le­ Ramon, Stănciulescu Daniel.
xandru, Markus Ileana, P6ter Istvân, vente, Gajda Rareş Bogdan, HaritonVlad Judeţul SĂLAJ: Bucătaru Grigore,
Szegedi Eva, Tarcea Titus, Vandici Alexandru, Sabou Cristina, Sabou Porumb Florin, Porumb Gelu, Totos
Rodica Margareta, Sabou Pavel, Sabou Ştefan Robert
Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD: Biro Judeţul DOLJ: Anghel Mihai, Judeţul TELEORMAN: Stoian
Mildos, BiroValter, Călin Bodaşcă, Kocsis Baban Nicdae, Gărgăriţa Gigi,Gărgăriţa Gabriel Cătălin
Sîrbu Mihai, Schonstein Monica Iulian, Olariu Claudius, Poenaru Geaniel Judeţul TIMIŞ: Adoba Francisc,
Judeţul BRAŞOV: Boru Noris, Florin, Răceanu Cătălin, Răceanu Eugen Botaş Sfetcu loan, Manea Daniel,
Găitan Ştefăniţă, Ghincdov Valentin, Judeţul HUNEDOARA: Apetroaiei Popescu Florin Constantin
Georgescu Vlad, Mudure Cristian, Corneliu Iulian, Beldean Alina, Ciuhat Judeţul VASLUI: Cătană Ro-
Mudure Tiberiu Gabi, LazaCristian, MogaCătălin Dacian, bertino
Judeţul BRĂILA: Albani Mario, Moga Romulus, Stan Lucian Municipiul BUCUREŞTI: Badea
AleeaCristian, Bogdan Marius, Broscăţan Judeţul IAŞI: Pintilie Claudiu, Liliana, Buciu Marian, Bujor Constantin,
Cătălin, Broscăţan Horia, Gheorghiţă Timofte Daniel Dinu Costel, Dinu loan, Drăgan Andrei
Bogdan Gabriel, Năstac Silviu Judeţul MARAMUREŞ: Prunduş Alexandru, Gîrceavă Claudiu, lonescu
Judeţul BUZĂU: AngheliucCristi, Daniel loan Cristian, Mazga Adrian, Mîndruţa Ion,
Savu Adrian Judeţul MUREŞ: Âdâm Gergely, Lazăr George, Moţiu Dragoş, Stoica
Judeţul CARAŞ-SEVERIN: Tu- Bogdan Alin, Cotfas Dorin, Cotfas Elena, Mihaela, Stroe Sorin Aris, Sasu Florin,
rugă Silviu Chiper Steluţa, Farcaş Carolina, Tudorache Cristian Viorel, Tudorache
Judeţul CLUJ: Bradea Florin, Georgescu Felicia, Ghiţă Ioana, Jankovits Petrişor Bogdan
Hegheduş Remus, Horvâth Attila, Mira Tunde, Kelemen Csaba, Mathe Zoltân,
Mihai, Pătraş Ovidiu, Petruş Cosmin, Popoviciu Andrei, Popoviciu Silvia, (134 p a rtic ip a n ţi; m edia
Puşcaş Mihai, RusCiprian, RusTeodor, Sârkâny Attila, Şerb Horaţiu Alexandru, de vârstă: 24 ani)
14 UFO MAPAMOND RC/FOR 11/1994

CONTROVERSE
In antichitate, cu aproape cinci veacuri centrele primelor două urme opuseerade27m, iar umidităţi diferite, care produc uşor vârtejurile lo­
înainteaerei noastre, fi losofulgrecSocratedefinea între centrele celor mai mici era de 23 m; cale.
metoda dialectică de discutare a unui subiect ca - la 24 iunie 1984, pe câmpul Dogteg Field, Dar dr. Meaden i s-au adus importante
fiind artadescoperirii adevărului prin confruntarea nu departe de Winchester, patru directori ai unor argumente contrare. La cea mai mare parte din
părerilor contrare. Această metodă, folosită de-a unităţi agricole, aflaţi într-o inspecţie aeriană a cele 26 de cazuri, topografia locurilor şi condiţiile
Iungulsecolelor.afost preluată şi deştiinţamodemă, culturilor, au sesizat existenta într-un lan de orz a climatice nujustificau aparitiaunor trombe atât de
eficienta sa fi ind cu atât mai evidentă cu cât nivelul cinci amprentecirculare perfecte. Se parecă urmele puternice şi atât de strict localizate, încât să
de obiectivitate şi nivelul calitativ al argumentelor respective au fost remarcate abia după aproape compreseze vegetaţia în contururi foarte exact
este mai ridicat. Şi nu de puţine ori simţim două săptămâni de laproducerea lor, întrucât lanul delimitate. Dar întrucât explicaţii le dr. Meaden au
necesitatea acestui mod de analiză, căci în era mult îndepărtat fată de drumurile din zonă. fost emise după primele cazuri - cu una sau trei
cunoaşterea contemporană se menţin încă Diametrul cercului mare erade 13m, iar acercuri lor amprente - iar ulterior s-au înmulţit descoperiri le a
suficiente “enigme” , acest secol XX constituind mici decâte4,25m; distanţadintredouă urme mici câtecinciamprenteaşezateîntr-osimetrieperfectă,
de fapt abia începutul amplei revoluţii ştiinţifico- opuse era de 13,75 m, iar dintre celelalte două de la un moment dat meteorologul a avut onestitatea
tehnice care a permis pătrunderea în legităţile 14,75 m. Şi în acest caz nu s-au putut constata în de a recunoaşte că teoria sa nu putea să explice
fundamentale ale micro- şi macro- cosmosului în teren nici cele mai slabe urme care să permită întru totul fenomenele respective (“The Journal of
care existăm; în nici un secol anterior nu au fost ipoteza că acolo au ajuns persoane sau vehicule; Meteorology” -1985).
atâtea ‘ ‘începuturi deeră” , astfel cum s-au conturat - la 27iulie 1984, în apropiere de Cradle Hi II, Ar putea să fie oare vorba, astfel cum a
în veacul nostru: era electricităţii, era zborului fermierul John Mossop a descoperit într-o cultură revenit ulterior dr. G. T. Meaden, de apariţia unui
aerian; era relativităţii, era radiofoniei, era asacinci urmecirculare perfecte,diametruleereului alt tip de fenomen meteorologic şi anume al unui
electronicii,eraatomică, eracosmică.eraingineriei mare fiind de 10 m, iar a celor mici de câte 3 m complex de trei sau cinci vârtejuri care s-ar pro­
genetice, era microprocesoarelor... fiecare; - în iunie 1985, pe colinele de la Westbury, duce simultan într-un sistem staţionar perfect
Din multitudinea de subiecte ale fiecărui într-un lan de cereale au fost constatate alte cinci simetric de coloane de aer rotitoare (totdeauna în
început de eră, ce solicită clarificări analitice- urme circulare. Una dintre primele persoane care sensul acelor de ceas?!), capabile să compreseze
obiective, am ales de această dată un fapt mai vegetaţia sub forma unor amprente circulare
puţin legatelecercetări ledin laboratoarelemoderne, perfecte şi cu contururi precisdelimitate(?l), având
un fapt care a fost pus însă mereu în discuţie în diametre perfect egale (?!), ca urmele satelit? Faţă
ultimii ani de către publicaţii şi reviste de de manifestările naturale ale aerului, prea bine
specialitate din mai multe ţări. cunoscuteîn fizica atmosfericăeste foartegreu de
în urmă cu 22 de ani, în ianuarie 1966, acceptat această “noutate meteorologică” ... lată
fermierul G. Pedley a găsit într-un teren mlăştinos în acest sens un extras din scrisoarea lui J.
din apropierea localităţii Tully (Australia) trei Labrousse - directorul meteorologiei naţionale
“urme” circulareciudate-avândfiecarediametrul franceze-, carea fostsolicitatîn această problemă:
decâţiva metri - în interiorul căroravegetaţi a a fost "Am cerut totuşi avizul specialiştilor: ei suntfoarte
presată puternic în mod spiralat, prin rotirea a sceptici cu privire la posibilitatea unor amprente
“ceva” ; contururile perimetrale erau foarteexacte atât de preci se lăsate de trombe sau vârtej uri ” . Un
(“ Flacăra” nr. 688/1968). răspuns similar a dat şi G. Fenech - director
Urme similare, poate mai puţin evidente, general al cercetări i atmosferice din Canada: “ .. .nu
aufostdescoperite, în ani i care au urmat, în Franţa, cunosc vreun fenomen meteorologic capabil să
în Noua Zeelandă, faptele respective trecând însă producă aceste formaţii. Am întrebat pe mai mulţi
fără consideraţii deosebite. le-au localizat, M. Easton, vechi director al unei oameni de ştiinţă din cadrul serviciului mediului
Dar dintr-o dată, între anii 1980 şi 1985, în fabrici de ciment, a remarcat şi în acest caz lipsa atmosferic înconjurător şi răspunsul lor a fost
diferite culturi agricole din sudul Angliei, spre totalăa unor urme suplimentare, care să oferevreo acelaşi cu al meu” .
supărarea cultivatorilor respectivi, au fost găsite indicaţie asupra modului de producere a -ipotezaunorurmeprodusedeelicoptereafost
rând pe rând numeroase urme similare, care au amprentelor cu plantele presate spiralat; eliminată de dr. Meaden cât şi de alţi specialişti,
ridicat probleme complicate, mult controversate. - la 5 august 1985, în apropierea bazei inclusivofiţerulG.Edgecombe,întrucât acesteadiferă
Dintrecele 26 de cazuri cunoscute ale “ serialului” aeriene din Middle Wallop au fost găsite de total ca aspect remanent (contururi nepredseete.).
englez, iată câteva exemple mai semnificative: asemeneaci nci urme circu lare; di ametruIcercului - ipoteza unor acţiuni umane, ale doritori lor
- Ia4august 1980, în apropiere de Westbury mare era de 13 m, iar al celor mici de câte 4 m. de efecte senzaţionale sau de păcăleli a fost
White Horse, au fost descoperite trei amprente Locotenent-colonelul Greville Edgecombe, care a obiectată prin următoarele aspecte ce o
perfect circulare, care erau situate chiar în faţa avut sarcina întocmirii unui raportpentru Ministerul defavorizează:
versantului unde se află “ desenat" pe sol, din Apărării, nu a putut găsi nici el vreo urmă • lipsa totală de urme ale deplasării unor
veacuri neştiute, celebrul “marele cal alb” ; suplimentară capabilă să ofere indicii asupra oameni în terenurile respective;
- la 5 august 1981, la Cheesefoot Head, manierei în care au fost presate amprentele • unele amprente circulare au fost
Hampshire, a survenit un caz întru totul similar, circulare. în concluziile sale, ofiţerul a eliminat descoperite în locuri total izolate şi depărtate de
larg reluat în presă: trei urme circulare perfecte ipoteza unei eventuale mistificări din partea unor zone locuite sau de drumuri circulate, astfel că nu
situate pe un acelaşi ax, în mijlocul unui lan de amatori de păcăleli. ar fi putut să folosească unor scopuri speculative;
grâu; diametrul urmei mai mari erade 18,8metri iar Un aspect general latoate cele 26de cazuri • astfel de urme circulare ar fi trebuit să fie
la celelalte era de câte 8 metri; analizate este lipsa totală de observaţii, precum şi realizate de cel puţin două persoane, din care una
- la 9 iunie 1983, în apropierea aceleiaşi lipsa totală de urme semnificative, care să permită la centru, să ţină un capăt al unei corzi, iar cealaltă
localităţi, dar într-o altă zonă, au fost descoperite indicaţii privind “cauza" şi modul de producere a să sedeplaseze circu Iar. Dar oricât s-ar fi străduit
într-un lan de orzcinci urme circulare (şi acest caz straniilor urme circulare. Tot ca aspect general, a cineva, s-a demonstrat experimental că în acest
afostreluat ampiuîn presalocală, înpresalondoneză fost constatarea presării tulpinilor într-o manieră mod nu se poate obţine o spiralare a culcării
şi în reviste de specialitate); amprenta centrală spiralată, întotdeauna în sensul acelor tulpinilor.
avea un diametru de 18 m, iar la celelalte patru ceasornicului. în plus, nicăieri tulpinile nu au fost - ipoteza aterizării unor obiecte de origine
urme - amplasate ladi stanţe perfect si metrice faţă deteriorate prin presiunea exercitată, sau de extraterestră a fost şi eadeliminată, întrucât nu s-
de centrul cercului mare - diametrele erau de câte prezenţa unor persoane sau obiecte suplimentare. aconstatat nici o urmă de suporţi de aterizaj şi nici
5 m. Tulpinile plantelor erau culcate spiralat (şi în Deşi cazuri le sesizate au fost anchetate pe larg iar strivirea tulpinilor sub greutatea unei nave
acest caz), indicând o aceeaşi rotire a i magi ni lefotografice au fost transmi se unor experţi zburătoare. Se putea oare ca eventualele nave de
“fenomenului” ce a produs presarea acestora, şi larg difuzate prin publicare, nici până în prezent acest fel să nu aterizeze şi să rămână la mică
sensul fiind similar mersului acelor de ceasornic. nu s-au tras concluzii clarificatoare asupra înălţime, emanând un puternic jet rotitor?
La anchetele ce au urmat s-a remarcat în mod “fenomenului” . Ipotezele în care s-au antrenat Această absenţă a deteriorării plantelor
deosebit faptul că în niciuna din amprentele re­ atât oameni de ştiinţă, cât şi diverşi cercetători, au presate l-a determinat pe cercetătorul francez J.
spective tulpinile nu erau deloc rupte sau deterio­ stârnit controverse care şi acum îşi aşteaptă Sider să considere că în locurile respective s-a
rate cât de cât, ci doar simplu presate; argumente decisive; în principal, acestea au fost manifestat acţiunea unui fluid în expansiune
- Ia3iulie 1983, la Bratton au fostgăsitedin următoarele: giratorie. Dar cefei de fluid putea fi oare acesta?în
nou cinci urme: cercul mare avea un diametru de - ipoteza vârtejurilor (trombelor) de vânt, constatarea sa însă, J. Sider nu a mers mai
15 m, iar “ sateliţii” prezentau diametre de câte 4 sau chiar de praf, a fost amplu susjinută de departe...
m; distanţaîntrecentrelecercurilormici eradecâte meteorologul englez dr. G. T. Meaden. Incă de la Să fie vorba oare, cum arătam într-un alt
40 m; primele semnalări de amprentecirculare, acesta a cadru (“Cronica” din 17 aprilie 1987) de o nouă
- la 9 iulie 1983, la Cley Hill, fermierul Brian constatatcătopografialocurilorrespectivefavoriza manifestare, la fel de neînţeleasă, a intersectării
Nockenfăceacunoscutecinci urmecirculare având efectele de trombă, întrucât relieful prezenta sau a coexistenţei unor universuri paralele?
următoarele elemente geometrice: diametrul concavităţi la baza colinelor din jur. Un alt specific Controversa se va menţine desigur în
amprentei mari era de 15 m, diametrele a două sesizat de meteorolog era faptul că evenimentele continuare, până laînregistrareaunornoi observaţi i
cercuri opuse erau de 4 m, în timp ce la celelalte s-au produsmereuvara, cândzilelecaIdegenerează şi a unor elemente clarificatoare...
două cercuri opuse erau de 3 m, distanta dintre în mod normal deplasări lede aer cu temperaturi şi F lo rin G h eo rg h ifă
----- RC/FOR 11 / 1994 ----------- UFO MAPAMOND -------- 15 -----

• i s v e f t i e ( i )

Dacă statisticilesunt exacte,în ulti mele regulile, dacă sunteţi capabil să vă îndoiţi în 72, s-au aprins luminile blânde ale grădinii
zece minute din viaţă, dumneavoastră v-aţi aşa fel în cutie, încât să nu păţiţi nimic sau, care prin frumuseţea lor păleau faima
gândit cel puţin o dată la căminul, la familia, dedata asta, dedv. depinde dacă fierăstrăul parcurilor suspendate ale Semiramidei. Dar
la locuinţa dumneavoastră. Pentru că omul trececu adevăratprin dv., dacăveţif i străpuns luminile ardeau şi în grădinile de pe
care se opreşte şi răsfoieşte o carte, nu dv. de săbii, dacă pe frânghia ce tinde spre acoperişul mai multor zgârie-nori, pe alocuri
poate fi decât unul pentru care căminul cer membrele dv. vor pica în jos irevocabil şi copacii priveau de la distanţă înălţimea de
înseamnă ceva. Sunteţi omul care nu se înviere nu va fi. 20 de etaje, viaţa zgomotoasă de dedesubtul
perindă fără sens prin viaţă, ci printr-un Acest serial, al cărui prim episod îl lor şi salutau avioanele ce zburau aproape
spaţiu magnetic asemenător păsărilor ţineţi acumîn mâini, doreşte cu totul altceva, deasupra lor.
migratoare: plecaţi sau reveniţi în căminul ca oricare lucrare scrisă până în prezent Şi Broadway-ul? Vibra în mov, în
dv., mereu cu certitudinea gândului că acolo despre OZN-uri. Această carte nu vrea să purpuriu şi în galben, ca un acvariu ciudat în
este polulsiguranţei,cuibul,cetatea,căminul. convingă pe nimeni că OZN-urile EXISTĂ, care reclamele luminoaseerau canişte peşti
Locul acela pentru care trăiţi, care vă dă cum nu o interesează nici dubijle acelora abisali. Pe aici, una laudă arahidele
puterea de a trăi. Locul de unde zilnic porniţi care declară că ele NU EXISTĂ. Această americane, dincolo altul e ademenit de
săcuceriţi lumeaşi undechiar şi după bătălii lucrare vrea pur şi simplu să prezinte extraord inarul spectacol datde dansatoarele
pierdute speraţi să reveniţi. Nu în zadar experienţele acelora care s-au confruntat cu can-can din Franţa, magazinul Lifesclipeşte
spune zicala englezească: “ Casa mea e OZN-uri şi au şi ştiut să spună cum anume de lumini, dar nici Camei - această ţigară
cetatea mea!” . s-a întâmplat. Şi pe lângă ei, vom înşira veritabilă - nu-i lipsită deo brumă de reclamă.
Această afirmaţie, ca orice declaraţie numele acelora care nu vor mai spune nimic. Prin tunelele metropolei lungi de 380
şi axiomă, se cere precizată. Pentru că în Pentru că - după crezul nostru - ei au decis km, aleargă metrourile, ca nişte şerpi-balauri
privinţa limitelor aplicabilităţii unui adevăr, greşit. cu ochi roşii.
experienţele noastre pot fi şăgalnice, când Această lucrare, deci, tratează Două minute şi jumătate.
aceste limite devin invizibile, când tind spre comportamentul. Ce au făcutşi ce n-au făcut Timp cât aţi parcurs dv. primele
infinit. Pentru că ştiinţa de toate zilele la acei oameni, la care fără vreun semn de rânduri.
aceste limite se împotmoleşte, şabloanele sonerie sau bătăi la uşă a pătruns Dintr-o dată, întuneric.
de gândire, de comportament devin NECUNOSCUTUL în căminul lor crezut Ca şi cum s-ar fi rupt un film.
inaplicabile. Tot ce considerăm normal, impenetrabil. Ca şi cum copilul încremeneşte într-o
obişnuit, acolo îşi pierde valabilitatea. 1. In pântecul întunericului pantomimă.
“ Dar ce mă privesc toate astea? - vă 9 noiem brie 1965 Ca şi cum gestul se împotmoleşte
întrebaţi. Pe mine, care am deschis această New Yorkul, metropola cuopt milioane neterminat în van.
revistă? Eu, care sunt un om normal, trăiesc de locuitori, îşi trăieşte viaţa cea de toate Ca şi cum gura ar paraliza pe veci în
o viaţă obişnuită. Casa mea este cetatea zilele. în turnul de beton şi oţel de pe Empire clipa dinaintea muşcării.
mea. Eu, care nu vreau să mă complic cu State Building 102 şiruiesc ascensoarele Cei care se apropiau cu avionul spre
chestii dubioase. Asemenea extravaganţe cele mai rapide din lume, săltând oaspeţii în New York cred că au fost cei mai surprinşi.
fără de sfârşit nu mă privesc!” bufetul din turn, în numai ,80 de secunde, Pentru că ei sunt cei care au văzut efectul
Da, Domnule - vă spune autorul - aveţi inclusiv cele două schimbări, de unde, pe global. Această coloniedecristal, cao imensă
perfectă dreptate. Şi tocmai pentru că sunteţi timp favorabil, se poate zări chiar şi la o cutie de bijuterii sclipitoare, dintr-o clipă în
un om chibzuit şi inteligent, nu puneţi jos distanţă de 60 de km
această carte ce o ţineţi în mână. Această depărtare.
carte se ocupă anume de asemenea Mai încolo se
experienţe, care dumneavoastră şi celor ca află MACY’ S, cel mai
dumneavoastră vă plac, chiar cu riscul să vă mare centru comer­
ciocniţi cu NECUNOSCUTUL. Acesteciocniri cial, care s-a cons-
nu se produc pe tărâmuri stranii, prin jungle truitprinasamblarea
perindate de oameni, prin mlaştini colcăind mai multor case, în
de reptilecu dinţi conici, prin grote subterane care există două
pe unde printr-o norocoasă înlănţuire de staţii subterane, iar
întâmplări neprevăzute ajung îndrăzneţii de pe trei străzi, o
aventurieri din când în când, asemenea duzină de intrări îşi
cazuri de ciocnire s-au întâmplat cu oameni revarsăzeciledemii
absolut asemănători cu dumneavoastră, de cumpărători.
care, ca şi dv., locuiesc în căminul lor, cu V erreza no-
certitudinea că acolo nimic neobişnuit nu Narrows Bridge, a-
poate să se întâmple cu ei. După studiul cest pod suspendat,
minuţios al mai multor sute de cărţi, mai de 1.300 m, care la
multor mii de ziare şi reviste, trebuie însă să vremea respectivă a
ajungem la concluzia că numai în cei 101 de fost cel mai lung pod
ani câţi ne-am propus să alegem drept suspendat, îşi pri­
model de cercetare, numărul acelor oameni mea cu şiragul său
care trebuiau să renunţe la comodul lor de lumini infinite
fotoliu, pentru că trebuia ei înşişi să se convoaie de maşini
confrunte cu NECUNOSCUTUL, se ridică la ce alergau în mare
mai multe mii. viteză pe fâşiile sale
Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă paralele.
asta? Să vă închipuiţi ceva asemănător de Pe întinsele
ca şi cum aţi un spectator animat al vreunui terase de pe etajul
spectacol de circ şi, dintr-o dată, aţi fi fost întâi al clădirii din
azvârlit pe o arenă, unde nu se ştie dacă stradaTowerEastnr.
scamatorul a aflat că dv. cunoaşteţi sau nu
16 UFO MAPAMOND RCSFOR 11/1994
panica pretutindeni, din ce în ce mai mult.
- E sfârşitul Lumii!
- Ruşii au nimicit America cu atomul!
- Ne sufocăm!
- Vom muri de foame!
- Ajutor! Ajutor!
- Mai trăieşte cineva?
Duşmani înverşunaţi se împăcau,
cupluri aflateîndivorţseîmbrăţişaufrenetic,
plângând, fete tinere şopteau: “ De ce tre­
buie să mor atâtde tânără, pe când nici n-am
apucat să cunosc viaţa?!” Credincioşii se
rugau, ateii înjurau...
Ziarele vremii, publicau săptămâni în
şirîntâmplărilecutremurătoaredesprefobiile,
iluminările, impresiile din preajma morţii, a
celor aflaţi prin ascensoare, prin metrouri.
Căci până la urmă, totuşi, s-a făcut lumină
alta se pierdea în neant. Din luminile vorbească. Curând se află însă că cele mai peste câteva ore,ascensorul pornea, metroul
bulevardelor, ca miliarde de licurici, se mai multe reţele s-au defectat. Numai pe ici-colo aluneca mai departe, scara rulantă te ducea
deosebeau doar luminile maşinilor. Multe se trezeşte sistemul, se aprind motoarele de la etajul următor, puteai ajungeîn apartament
dintre ele se tamponau, altele se izbeau de rezervă. şi să-ţi scoţi în baie lenjeria asudată în urma
bârne şi stâlpi de pe marginea trotuarelor, - Ce s-a întâmplat? panicii, cu petele mirosind de amoniac.
dar toate încetineau brusc. în rest, dintr-o - Ce s-a întâmplat? Duşul fierbintespălasudoarea rece, maşina
dată totuldispărea, de parcă spiritul răuallui - Ce s-a întâmplat? automată şi detergenţii anulau urmările
Merlin ar fi aşternut blestemul magicianului Prin liniile de rezervă, prin aparate vizibile ale fricii, dar când omul se privea în
peste întreg ţinutul. radio cu baterie, zboară mesaje. Ingineri, ogli ndă, se afla f aţăîn faţă ch ipul alb ca varul,
Şi eternul asurzea. La fel şi toate dispeceri se sfătuiesc, încearcă să afle cu chipul acelui om care deja a străbătut
lungimile de undă posedate de multitudinea dimeniunile catastrofei. Şi insistă. Lumina, pântecul întunericului, care simţea groaza
de canale speciale ale milioanelor de posturi rezolvare rapidă. Dar cum trec minutele, franjurilor de uter matern,a adâncimii, care
TV, radiouri cu unde ultrascurte şi creşte consternarea. Se prăbuşea întreaga deja ştie ce înseamnă să te priveşti ochi în
radiotelefoane. Brusc au dispărut semnalele reţea integrată Nord-Americană-Canadiană. ochi cu NECUNOSCUTUL.
balizelor de direcţionare radio automate, a Acea reţea, care a fost concepută să nu se Pentru că America, mai precis 30 de
amuţit radarul. prăbuşească niciodată, ca şi cascada milioanede americani,acum şi-au dat seama
Aviatorii se înălţau spre cer disperaţi, Niagara, întregită cu numeroase alte că acel ceva despre care credeau că este un
nu cumva să se lovească de ceva. Semnale termocentrale. Toate sursele de electricitate instrument blândîn mâna lor spre a le real iza
de alarmă străpungeau eterul, cumavioanele de pe un teritoriu de 200.000 kmp nu pot să confortul, cât de uşor poate deveni capcana
încercau să se orienteze vizual în cochilia se ducă dracului - zicea teoria şi confdrm lor, ba chiar şi sicriul lor. Apartamentele cu
tridimensională a pistei de aterizare, de calculelor de statistică probabilistică, mai 6-7 camere de pe Tower East, cu cele 3-5
unde până acum erau îndemnaţi de radare degrabă trece cămila prin urechea acului camere de baie, la parter cu magazine, cu
şi dispecerate. decât să se întâmple una ca asta. Şi totuşi. teatru, cu restaurant, cu parcarea particulară
Şi ceilalţi? în timp ce inginerii luau la cunoştinţă de la etajul I, cu solariul de pe etajul 35 nu e
Ascensoarele încremeneau printre tot mai buimăciţi, cele întâmplate, între timp, numai vârful artei ambientale, dar poate
etaje. 30 de milioane de oameni deveneau tot mai deveni şi un fel de piramidă modernă a lui
Metrourile se opreau scârţâind prin agitaţi. Kheops. Morminte colective verticale ale
intestinele de beton ale pământului. Băteau la uşi închise. constructorilor şi chiriaşilor deopotrivă. Un
Treptele rulante frânau sâsâind. - Instalator! Instalator! De ce nu vine cavou de lux.
Porţile cu fotocelule se împotmoleau. instalatorul? Ecologistul umanist Barry Commoner
întregul univers tehnocomandat se Strigau în metrou: a concis şocul care a afectat civilizaţia
oprea. - Ei, ce-i? Cât să mai aşteptăm? americană, în pele ce urmează:
- Mami, ce-i asta? - plângea un copilaş. întârziem! Vociferau prin magazine şi prin “ Credinţa fără de dubii în ştiinţă şi
- Nimic, puiule. Un mic scurtcircuit. hale: tehnică aparţine dejatrecutului. Onoapte de
- Şi atunci ce va fi? - Lumină! Aprindeţi lumina! Da’ mai noiembrie 1965 semnala spectaculos
- Aşteptăm. reparaţi odată siguranţa aia! această schimbare. în noaptea asta a dat
- Dar ce? Maşinile,* cu frâne scârţâinde, se faliment alimentarea electrică a teritoriilor
- Să vină nenea de la instalaţii şi să-l tamponau pe la semafoare, la semnalele nordice ale Statelor Unite şi ale Canadei, pe
repare. care nu funcţionau. osuprafaţă de cca200.000 kmp. Defecţiunea
în pântecul întunericului se repeta de - Ce Dumnezeu? De ce n-ai grijă? avea puterea absolutei surprize. Inginerii şi
mii şi mii de ori acest dialog. Adulţii, cu - Domnule, dar nu vezi că nu arde tehnicienii erau incapabili să reinstaleze
experienţa multor scurtcircuite, zâmbeau semnalul?... serviciul electric. Timp de mai multe zile
înţelepţiînîntunericşiiuteîşifăceau inventarul în timp ce inginerii de la centrale şi nimeni nu putea să-şiexpliceces-aîntâmplat.
cu cine au picat într-un lift, într-o maşină, dispecerate alergau şi echipele de urgenţă Nimeni, nici azi, nu e dispus să facă o
doar până vine nenea instalator poate mai încercau să facă ordine în acest haos, cât asemenea promisiune, că acest caz nu s-ar
pică ceva la repezeală. Cei bătrâni tăceau încercau să găsească motivul acestei putea repeta.”
resemnaţi, aşteptând. defecţiuni, să pună în funcţiune vreun Din referatul întocmit cu mari eforturi
Două-trei minute. încă o pagină citită. subansamblu şi să izoleze segmente de de comisia federală de investigare, se pot
Celui care seaflăîn lumină. Dar celui care se sisteme, pe la urgenţele spitalelor, lângă constata următoarele fapte:
află în întuneric, un gol ciudat. Ca un fel de lumini de necesitate, medicii se apucau de Catastrofa, probabil, s-a produs la
sete de aer. îngrijirea primelorvictime ale acestei situaţii hidrocentrala Sir Adam Beck nr. 2, care se
Simţi nevoia să vorbeşti. Să treci prin extraordinare. află la 6 km spre nord de cascada Niagara.
acestzidîntunecat, lipsit de informaţii, măcar Pe unde nu reuşea să evadeze din Aici, energia electrică ajunge în conducte
cu cuvinte. această capcană metalică produsă de aeriene de înaltă tensiune, a câte 230 Kv,
Cei care au telefon, rad io, încearcă să tehnică, peste jumătate de ceas se instala care alimentează cu electricitate circum-
----- RC/POR 11 1 1994 ----------- UFO MAPAMOND -------- 17 -------
scripţia Toronto. Pe cât comisia putea să întâmplător?Fapteîntâmplătoareîntr- Atunci m-am gândit că s-o fi întâmplat ceva,
constate din datele înregistrate automat, oasemeneaserie?Niciunmotivconcludent? un fel de sabotaj sau aşa ceva. Am aruncat
prima stare extraordinară ce se prezenta în Omul bombăne şi doar dă din cap. o privire spre orizont, poate observ vreo
reţea a fost deconectarea unei conducte de DUBITO ERGO SUM - „Mă îndoiesc lumină pe undeva, dar nicăieri nu zăream
230 Kv, din cele 5. în acest caz, releul pentru că sunt". nici măcar vreo sclipire de scânteie."
stabilizator al lui Adam Beck nr. 2 încearcă Şi pentru că timp îndelungat omul e DupăceWalshaprivitculuareaminte
sătreacăcurentuldestinatcelor5conducte, incapabil să suporte tensiunea întrebărilor aceastăpriveliştecosmicădeundeşistelele
încele4rămase.Aceastăcantitatedecurent fărăderăspuns.curândîşigăseştemotivaţie. păreau exilate, a luat legătura cu turnul de
depăşeaînsăvaloareadesiguranţăadmisă Chiar de asta e surprinzător. Chiar dacă control, folosindu-se de sursa de curent de
şi cele 4conducte principale se deconectau astaseopunecumintealuiplinădeîndoieli. rezervă, pe baza semnalelor de direcţie
rând pe rând din reţea. Atunci automatul Esuficientsărăsfoimcolecţiilepresei primite din turn.
încerca să treacă surplusul de energie dinepocarespectivă.sătrecemînrevistăce - Dupăceaaterizat,şi-aadunatprieţenii
electrică produs în reţeaua sudică şi toată anume erau capabile să insereze organi- şis-auapucatsăpunădeurgenţăînfuncţiune
energia se trimitea în reţeaua de înaltă zaţiiledecercetareafenomeneloramormale reţeaua luminilor de alarmă care funcţionau
tensiune care ducea spre statul New York, în din vremea respectivă, să ne dăm seama că cuacumuiator, pentruca piloţiisă nimerească
loc să fi scăzut producerea de energie pretutindenis-auciocnitdeacelaşifenomen: pista de aterizare. Conform cercetărilor
electrică. în toate conductele ceduceau spre sfere de foc zburătoare în direcţia cascadei APRO,acumera 17.25. Peaeroport, isprăvind
statul New York se ajunse la suprasarcină la Niagara, înaintea începerii fenomenului, cu munca punerii în funcţiune, au observat
rând, pe care automatul de siguranţă al unor sfere de foc ce stau deasupra conductei de acea sferă de foc ciudată care trecea
conducte a rezolvat arderea siguranţei înaltă tensiune în timpul producerii deasupra, în direcţia Thompson Road la
principale. Deoarece oprirea turbinelor de fenomenului şi plecarea aceloraşi sfere de înălţimea de 100 de picioare (cam 30 m).
pe cascada Niagara tot mai întârzia, din foc la încetarea evenimentului. Descriereafenomenuluidiferă.Uniispuncă
cauza hidrocentralei cefuncţionafărăsarcini, La ora 17.15, Weldon Ross şi elevul sfera de foc trecea deasupra tor, alte surse
în reţea începea să crească frecvenţa, care său în arta sabotajului trceau deasupra lui zic că se înălţa şi se stingea,
rupea pe rând termocentralele din reţea. James Brooking din statul New York, când Cert este că peste zece minute, pe
Astfel, în câteva clipe, se producea haosul, apăru o sferă de foc care trecea repede, mult când urca deja cu prietnii săi în maşină şi
Şi, în plus, faptul că automatul regulator de mai josdecâtavionul, deasupra conductelor erau în drum spre Syracuse, o altă sferă de
turaţie de la cascada Niagara nu putea în înaltă tensiune, spre cascada Niagara. lumină a trecut deasupra lor.
închide apa ce se vărsa în turbine pentru că Despre observaţiile adjunctului Când interviul cu Walsh apărea în
-şi asta se află mult mai târziu-în sistemul'inspectorului de aviaţie municipal din SyracusefHerald Journal, redacţia anunţa
hidraulic care ghidaînchiderea, se afla mai Syracuse, N. Y., RobertC. Walsh chiar mai că primiseră mai mult de 100 de apeluri
puţin ulei decât cantitatea admisă, astfel multe organzaţii au notat amănunte. Cea telefoniceşi scrisori,încarecititoriirelatează
turbinele care au lucrat în gol nu s-au putut care se bazează pe interviul publicat în propriile lor observaţii, lată câteva dintre
închide, ceea ce a produs descărcări inutile presa locală, în Syracuse Herald Journal, acestea:
înreţea.respectivînpărţileîncăexistenteale releatează faptul că domnul Walsh zbura Tom Doxsee, un agent de asigurări
acestuia. camla 500mînălţimedeasupraaeroportului din oraşul Manlius, cu o oră înainte de
BarryCommonerspuneaîncarteasa, local cu micul său avion, când s-a produs marele scurtcircuit, a văzut o sferă de lumini
ironizând, că dacă Norbert Wiener, acest scurtcircuitul. “A fost o senzaţie ciudată - deasupra conductelor de înaltă tensiune,
părinte al ciberneticii, dacă mai apuca istorisea - credeam că am orbit şi timp de trecând în direcţia cascadei Niagara,
aceastădefecţiune.şi-arfidatseama imediat vreun minut n-am ştiut ce să fac. Apoi am O vecină de-a lui Doxsee a văzut un
despre ce este vorba. Anume, că omul poate observat farurile maşinilor care se mişcau obiectoval plutind deasupraconductei, chiar
să proiecteze un mecanism în care pe străzi şi m-am liniştit, că totuşi n-am orbit. în timpul marelui scurtcircuit,
implantează tot ce ştie, dar acest mecanism,
pentru că rezolvă totul mai rapid decxât
omul, se sustrage de sub controlul
proiectantului. După opinia lui Commoner,
în acest caz mecan ismeleau luatatâtdreptul
de decizie, încât înainte ca inginerul să fi
putut controla dacă deciziile luate sunt cele
optime, a şi avut loc reacţiaîn lanţ, înainte ca
omul să fi putut să intervină. Asta este deja
cealaltă parte a monezii că de! inginerii au
timp, cu mare probabilitate şi ei ajung la
aceeaşi decizie: dacă nu reuşesc să
oprească hidrocentrala, mai bine să fie
absolut întuneric, să se distrugă toate
siguranţele, dincauza supratensiunii, decât
să fie totul mistuit de flăcările unui incendiu.
Şi până aici totul ar fi în ordine, dacă
n-ar persista în om ceva neliniştitor, abia
perceptibil, ca o frântură de melodie
încăpăţânată: ei bine, pricepem cum s-a
produs totul, dar asta nu dă răspuns la DE
CE? DE CE s-a stricat releul din Sir Adam
Beck nr. 2? DE CE n-au funcţionat corect
automatele de regulator de turaţie ale
cascadei Niagara, DE CE nu s-au conectat
corect nicăieri releurile de descărcare de
sarcină, DE CE n-a intrat în funcţiune
subansamblul proiectat anume pentru
asemenea cazuri etc., etc.? La asta, ştiinţa
inginerească dă doar din umeri şi zice că a
fost ÎNTÂMPLĂTOR.
UFO MAPAMOND RC/FOR 11 /1994 ----
Doamna Everett B. Jones, din oraşul au zburat spre nord prin Pennsylvania în discurile, punctele de lumină ar dispune de-
Camillus (N. Y.) a văzut în afara oraşului, pe urma OZN-urilor. a lungul întregii acţiuni de un fel de rol de
locul numit East Hill, de-a lungul drumului Nu vrem să riscăm acea concluzie execuţie tehnică, până când discul care
principal nr. 5, o sferă portocalie plutind, neverosimilă ce a fost scrisă de Frank dispune de o cupolă, nu atât în realizarea
care trecea la vreo câţiva metri de sârmele Edwards, căaceste douăobiecteînformă de scurtcircuitului, ci mai degrabă în obser­
conductei de înaltă tensiune. în clipa în care disc au fost dintre acelea pe care cu o oră varea consecinţelor sociale ale feno­
a trecut acea sferă de lumină plutitotare, mai târziu Renato Pacini le vedea aterizând menului, este activ.
luminile oraşului s-au stins. Se vedea foarte lângă Syracuse, dar nimic nu dovedeşte că Desigur, această presupunere e doar
bine, deoarece nici o altă sursă de lumină nu OZN- urile ar fi avut nevoie de o oră să speculativă şi se bazează pe analiza
se afla în apropiere sau în depărtare. Mai parcurgă acei200de km. Nici privind destinul amănunţită a unui singur caz. Tocmai de
târziu, obiectul parcă ateriza după East Hill. celuilalt OZN nu avem nici un martor ocular aceea avem nevoie de cercetarea multor
Renato Pacini, dirijorul secund al că cele două discuri urmărite s-ar fi despărţit. cazuri similare. Aici însă nu urmărim
orchestrei simfonice din Indianapolis Singurul lucru ce dovedeşte aceasta este prezentarea unui mod absolut nou de
împreună cu soţia sa fac o vizită la fraţii lui, faptul că şi avioanele militareauvăzut obiecte rezolvare a unei probleme, pentru că acolo
Humbertto şi Roman, care locuiau la neidentificate în acea perioadă de timp. Din unde ştiinţa ne-a rămas datoarecu răspunsul
Rochester. El a aterizat pe aeroportul de la păcate, datele noastre nu permit dovedirea la DE CE?, inevitabil trebuie să apară un fel
Syracuse, unde s-a ataşat fraţilor săi care cumanumeau cauzat OZN-urile prăbuşi rea de explicaţie acceptabilă. Şi structura de
stăteau în maşini, (la ora 17.22), cândosferă întregii reţele de energie electrică integrată comportament a OZN-urilor descrise mai
de foc a trecut peste ei, apoi a început să se a întregii Americi de Nord-Est, ba şi mai sus părea o rezolvare suficient de raţională
apropie de pământ, ajungând în apropierea puţin, datele noastre ne permit să dăm o pentru a putea da un răspuns la cele mai
Syracusei.Dupăceadispărutprintredealuri, explicaţieinteiigentă motivuluiîntregiiacţiuni. multe întrebări. Dacă acceptăm că aceste
pe unde se înălţau turnurile conductei de în schimb, datele noastre sunt suficiente să
înaltă tensiune, radioul local a anunţat că s- mecanisme sunt capabile să distrugă
constatăm că în minutele premergătoare
a instalat o pană de curent neaşteptată, şi premeditat o reţea electrică, atunci se poate
evenimentului la punctele de importanţă-
cum nu există lumini ca de obicei, roagă să imagina o experienţă de o astfel de
cheie ale zonei, s-au mişcat obiecte în formă
se circule precaut. dimensiune pe care NECUNOSCUTUL o
de sferă şi disc, zburând deasupra
Cazul cel mai interesant care a apărut realizează cu un scop: să observe reacţiile
conductelor de înaltă tensiune, aparent
în Syracuse Herald Journal, fără îndoială noastre faţă de PROVOCAREA NECU­
supunându-se unei sistematici bine stabilite.
este însă cel din numărul din 16 noiembrie. Datele noastre sunt suficiente ca să ne dăm NOSCUTULUI. Din partea unei inteligenţe
Aici, pe prima pagină se pot vedea pe două seama: aceste obiecte, pe timpul marelui mult mai dezvoltate decât a noastră care se
coloane două fotografii care au fost făcute scurtcircuit, au stat pe pământ pe anumite interesează de noi, nu numai că este posibil,
deWiIliamStillwell, intendentul catedralei Sf. puncte din reţea, de unde puteau să facă dar este şi logic un astfel de model de
Paul din localitate. în timpul său liber, dl acest lucru în siguranţă, în locuri nepopulate comportament.
Stillwellesteastronomamatorşlatuncitocmai sau pluteau la înălţimea conductelor de Acum, întrebarea este: acest modei
cerceta cerul. înaltă tensiuneacolounde,întâmplător, putea de comportament este real, sau cazurile
“ Obiectul a sosit, apoi a început să se să se ivească vreun martor ocular. în sfârşit, mărturisesc despre scheme de acţiune total
rotească pe loc, timp de două ore. Observam deşi dispunem doar de o sigură observare, contrare? Şi mai departe: existăvreo structură
bine prin obiectivul lunetei. Apoi, după două pare verosimil că la sfârşitul acţiunii aceste logică de comportament în realaţia dintre
ore a plecat în direcţia lui De Witt, de unde obiecte s-au retras. OZN-uri şi oamenii care stau în case?
venise", spune intendentul. Dacă analizămcuprinsul informaţional Aceasta a fost întrebarea care s-a
Această fotografie nu este singura de al datelor noastre, un lucru ne sare imediat /lăscutdin pântecul Marii întunecimi pentru
care dispunem, doar acei oameni care au în ochi: în timp ce obiectele ce trec şi stau cercetătorii OZN. Se cuvine, deci, din re­
fost surprinşi de marele întuneric de pe deasupra reţelei electrice sunt sfere-lumini, spect faţă de tradiţie, să începem şi noi
străzi, evident că filmau, fotografiau orice ovale, adică asemenea formelor naturale cercetările pornind de aici, plecând de la
luminăciudată dacă aveau aparat, având un carenu impunneapăratdenumirede maşină impresia cu bazele cele mai largi de masă
contrast excelent pe acel fond întunecat. sau mecanism. OZN-ulf otografiat deasupra ale omenirii secolului XX.
Pe fotografia din Time - New York se New York-ului se poate descrie doar ca un fel
vede o pată de lumină în formă de suveică de „aparat". Pornind de la această dualitate, G eorge M. D ick
deasupra centrului comercial al metropolei. putemformulaoastfel de bănuială că sferele, T ra d u cere K la ra N a g y
Conform experţilor, asta duce mai degrabă
lao reflexieîntâmplătoare pe lentila aparatului,
în schimb fotografia lui Mike Man reprezintă
fără îndoială un fel de obiect zburător
deasupra renumitului Empire State Build-
ing, pe fotografie distingându-se bine
corpul în formă de disc şi cupola clasică.
Şi ce spunea ia toate astea guvernul?
Tăcea.
Poate că nu i-au ajuns aceste
coincidenţeciudate? Sau poate căse gândea
că şi acum, ca de atâtea ori, “ presa de
bulevard” îl presează cu observaţiile unor
indivizi nepricepuţi. Nu, să nu neamăgimcu
asemenea iluzii, în acest caz chiar că a
dispus de informaţii foarte precise.
La 9 noiembrie, pe la ora 16.30, de la
bordul avionului condus de Jerry Witaker şi
George Roniger deasupra Tid ioute,di n statul
Pennsylvania, amândoi piloţi profesionişti
în transport aerian comercial, au raportat că
au observat două obiecte în formă de disc
care se joacă de-a şoarecele şi pisica cu
avioanele de vânătoare ale forţelor aeriene
americane, pe care le-au lăsatsă se apropie,
apoi au accelerat şi le-au depăşit. Avioanele
---- RC/POR 11 / 1994 ----------- ANALIZE■ SINTEZE -------- i g .
CATALOGUL FORMELOR OZN (XI)
FORME DE BAZĂ ARTIFICIALE (1)
Formele de bâză discutateîn cele ce urmează
necesită, conform principiului briciului lui
Occam, un salt calitativ: existenţa unei
tehnologii bizare, excepţionale.
Despre naşterea formei de farfurie
zburătoare am mai scris în primele pagini
ale catalogului. Cu o analiză mai atentă
putem arăta că nu există nici un raport datat
înainte de 24 iunie 1947 care să menţioneze
apariţia unui obiect zburător de asemenea
formă. în schimb, există mai multe fanzine
SF apărute anterior, în care au fost publicate
desenecareau făcut populară această formă,
artificiul lingvistic găsind astfel un teren
propice. Nu ştim cât la sută din rapoartele
apărute în diferite reviste, mai bine zis câte
observaţi i deobiecte caracterizatecu această
formă, se pot încadra în realitate în această
categorie: acest lucru este greu de apreciat,
pentru că în majoritatea cazurilor a lipsit o
investigare serioasă - desenul martorului,
identificarea conform unui catalog de forme.
Majoritatea fotograf i ilor reprezentând OZN-
uri de acest gen, s-au dovedit a fi trucaje.
Singura excepţie o constituie formele uşor
bombate pe partea inferioară, asemănătoare
unor farfurii întoarse pe dos. Experienţele
realizate cu multă grijă de către cercetători,
lângăaerodromurile sportive, au demonstrat
că acestefotografiireprezintăfoarte probabil
avioane de sport, fotografiate în condiţii
atmosferice deosebite. In concluzie, toată
această categorie stă pe nişte baze extrem
de fragile, bazându-se pe “ dovezi”
anecdotice.
Aconsidera un obiect (fenomen) natu­ “ cruce” , respectiv corpuri delimitate de 6 iu lie 1947,
ral sau artificial într-o anumită eră, depinde suprafeţe plane şi din suprafeţe delimitate
în mod clar de nivelul tehnologic al erei şi drepte. Este valabil pentru fiecare caz că
F lin t M ichigan, 2.00
respective. La începutul secolului, de nu ne putem imagina vreun obiect zburător Hanez Thomson, ceferist, a văzut un
exemplu, artificialitatea unui obiect metalic de o asemenea măr ime, capabi Ide deplasare obiect luminos, în formă de farfurie. (Detroit
era semnalată cu niturile existente pe autonomă, care să f iecreat de natură. Pentru Times, 7 iulie 1947)
suprafaţa sa. Pe baza tehnologieinoastrede a putea accepta existenţa lor, trebuie să 17 iu i ie 1956,
astăzi, suprafaţa sudată este denumită/fără presupunem existenţa unei tehnologi i care a . Drakensberg, Natal,
ezitări, artificială. creat aceste obiecte, dar nu este necesar să
Bineînţeles, n-avem nici o idee despre afirmăm că deţinătorul tehnologiei este
A fric a de Sud
criteriul artificialităţii în cazul suprafeţelor neapărat diferit de raţionamentul uman. Seria de fotografii despre un obiect
prelucraie cu tehnici de difuzie moleculară, Această afirmaţie este valabilă până în care se deplasează între nori, asemănător
sau cum ar trebui să arate o suprafaţă care momentul în care martorul ocular declară că cu o farfurie întoarsă pe dos. Realizatoarea
se poate reproduce în numai câteva clipe cu în interiorul obiectelor a văzut fiinţe total fotografiilor, meteorologul Elisabeth Klaner,
ajutoruluneigenecristaloideautocontrolate. deosebite de cele pământeşti în privinţa afostfoarte mediatizată lavremea respectivă.
Ultimele două tehnologii nu pot fi găsite în formei, cutoriisau comportamentului.înacest Imaginile sale au fost puse sub semnul
paginile nici unei enciclopedii; le-am creat caz, principiul sever al briciului lui Occam ne întrebării atunci când a început să publice
noi,pentru a demonstradependenţa criteri ilor somează să ne supervizăm argumentele de story-ur ile pline de rasism, în care spunea că
noastrefaţădeniveluitehnico-cultural. Adică până acum şi să căutăm dovezi mult mai a fost contactată şi că va fi dusă pe Proxima
faptul că perioada în care au fost adunate concludente. Principiul briciului lui Occam Centauri pentru a naşte un copil-extra-
datele acestui catalog, între anii 1878 şi afirmă: „Entia non sunt multiplicanda prater tarestru, în timp ce agenţii neputincioşi ai
1978, cercetătorul, care se conformează necessitatem“ - adică “ cele existente tre­ KGB-uiui se învârt în jurul fermei sale cu
principiului sever a! briciului lui Occam, buie înmulţite numai la nevoie” . Acest OZN-uri puturoase şi înarmate cu pistoale
trebuie să includă în această categorie principiu, dfea mai mare realizare a minţii mitralieră (FSR anul 2, nr. 6, noiembrie-
obiectele considerate artificiale de către omeneşti în domeniul metodologiei, spune decembrie 1956 - fotografiile).
martori. că acceptarea unui lucru nou trebuie Ian u arie 1967, Mawah,
Dacă ne uităm peste tabelul formelor condiţionată de faptul că acesta nu poate fi New Jersey, 13.00
artificiale, putem observa că acesta este explicat nicicum prin alte fenomene, lucruri James Bjoroornstandt, profesor la
format din forme mitice originare, “ farfurie", cunoscute sau prin proprietăţile acestora. Christian Research Institute, cu sediul în
--- 20 ANALIZE ■ SINTEZE RC/FOR 11 /1994 -—
Wayne, a participat la un congres teologicîn opinia sa, s-a deplasat la o distanţă de 300 triplu:
acelaşi oraş când, plimbându-se, a auzit un metri în 20 de secunde. Din declaraţia sa Aluche, 6 feb ru arie 1966;
zgomot din cer. Un obiect, pe de o parte plat,rezultă că filmul afost developat numai pe 29
pe de alta bombat, străbate cerul. Reuşind iunie, după care a prezentat clişeele presei. San Jose Va Ide ras,
să-şi scoată aparatul defotografiatde la gât, Dupătreizile, numeroasepublicaţii japoneze 1 iu n ie 1967; Santa
face o fotografie înainte ca obiectul să au năvălit pentru a-i cumpăra drepturile de Monica, 1 iu n ie 1967
dispară. Poza a rezistat tuturor testelor, autor. Observând marele tam-tam, s-a Potrivit legendei, în toate cele trei
numai în 1977, cu ocazia experimentelor deplasat la faţa locului şi organizaţia de cazuri, mai multe duzini de persoane au
CUFOS, s-a presupus că părintele a investigare afenomenului OZN din Japonia,
văzut o farfurie dublă, având dedesubt
fotografiat un avion de sport, din faţă. (FSR JUFORA, care a stabilit că fotografiile erau
celebrul semn UMMO, care se aseamănă
Case Histories, nr. 12,14.1) de fapt nişte falsificări primitive. Băiatul a
mai degrabă cu litera rusască “ J” . LaAluche
Procesul-verbal al discuţiilor purtatelipit două tigăi de jăratec, după care,
şi la Santa Monica, OZN-ul aaterizat, lăsând
pe marginea celor mai renumite fotografii de suspendate de un fir de material plastic, urme perfecte. La San Jose de Valderas, doi
acest gen ar putea umple singur un caiet de le-a fotografiat. (Spacelink, anul 6 nr. 4,
fotografi, în mod separat, au fotografiat
cel puţin 60 de pagini.Probabil că cititori i sunt
aprilie 1971,31.)
obiectul. La Santa Monica au fost descoprite
interesaţi de aceste cazuri, aşa că, în curând Cele mai cunoscute douăr cazuri ale două bare metalice, pretinse a avea o
ne vom întoarce la câteva cazuri clasice. acestei forme sunt fotografiile făcute la componenţă ciudată şi secretă, purtând
Forma a două farfurii lipite, ca cea Trinidade, care au trecut testul făcut pe acelaşi semn UMMO. Nu în cele din urmă,
originară despre care am mai vorbit, poartă calculator, dar au eşuat datorită condiţiilor doi ufologi spanioli au primit mesaje de la
cu ea toate problemele strămoaşei sale. de naştere ale cazului. Fotograful a executat extratereştri, care îşi anunţau vizitele. Aceşti
Avem multe cazuri în care unul d intre martor i
fotografiile într-o manieră profesionistă, extratereştri, care pretindeau că vin de pe
spune că a văzut un disc, celălalt afirmând stârnind o adevărată isterie în revistele de planeta UMMO, au înmânat acestor grupuri
despre acelaşi obiect că a fost de forma a specialitate. El a demonstrat că printr-o texte în care sunt descrise vizitele lor pe
două farfurii lipite. Se parecă şi aici, influenţa
tehnică adecvată şi cu aparat profesionist, Pământ. De asemenea, sunt descrise cu lux
artificiului lingvistic este foarte puternică. în
se pot executa trucaje imposibil de detectat,
de amănunte tehnologiile folosite şi
cazul fotografiilor, şi aici este foarte mare în acest caz a fost dovedit că cei 300 de organizarea lor socială. întâmplarea care a
procentul acelora care într-o vreme au fost pretinşi martori oculari n-au fost decât trei. primit titulatura de CAZ PERFECT a
foarte cunoscute, fiind demascate cu ocazia Dintre aceştia, unul nu şi-a menţinut reprezentat cărămida de temelie a ufologiei
analizării lor pe calculator. declaraţia, unul a preti ns că a văzut un fel de timp de peste un deceniu, pentru ca, ulterior,
4 a p rilie 1970 K urihara, lumină, poate un albatros, cel de-al treilea să se prăbuşească zgomotos.
fiind singurul care şi-a menţinut declaraţia.
Japonia, 13.15 Acesta din urmă a fost de fapt prieten cu
Sau nu? Cele patru cărţi spaniole care
Shinsaku Suawara (16 ani) a fotograful şi el a fost acela care i-a adunat, s-au ocupat de acest caz însumează mai
fotografiat un obiect întunecat, asemănător strigând că “ adineaori a trecut un OZN!” . multe mii de pagini; au apărut mii de articole,
cu două farfurii lipite între ele, care, după iar bibliografia ar însemna o broşură destul
Următorul caz este, de fapt, un caz de voluminoasă.
Să trecem la următoarele forme,
despre care avem mai multe informaţii.
Deoarece despre aceste cazuri se
scrie mai puţin, să prezentăm o serie dintre
ele:
2 7 m ai 1943,
Essen, G erm ania
Pilotul G. N. Cockford, de la RAF, în
timp ce bombarda uzinele Krupp, a văzut un
obiect luminos, în formă de cilindru, care a
trecut în direcţia bazei aeriene. (UFO
Nachrichten nr. 250, decembrie 1979)
19 iu n ie 1965, N i nove,
Brabant, B elgia, 22.45
FlorisVan Mol vede un obiect în formă
de cilindru, de culoare roşie, asemănătoare
cu o coadă de rachetă. (Het Laatste Nieuws,
23 iunie 1965)
28 m ai 1978,
C harlottenland,
Danem arca, 20 .15
Unobiect luminos,în formă de cilindru,
trece deasupra copacilor (UFO NYT nr. 5
1978)
21 aug ust 1978 B enkville,
New York
Un obiect în formă de trunchi se
deplasează spre vest. (CUFOS, anul 2, 9
septembrie 1981)
(Va urma)
G yorgy M an dics
RI/FOR 11 / 1994 ----------- PUNCTE DE VEDERE -------- 21----

O EVOLUŢIE TEHNOLOGICĂ ÎN FAVOAREA


EVOLUŢIEI BIOLOGICE UMANE
Procesul apariţiei speciei umane pe reprezentarea acestor obiecte şi până la omului, efectele unei capacităţi de producţie
pământ ca unicat biologic prin exuberanţa conturarea unei gândiri conceptuale au dezechilibrate pot fi nocive sub aspectul
manifestărilor sale vitale, se integrează prin trebuit să mai treacă zeci de milioane de ani. amplorii, pe de o parte, şi al ireversibilităţii,
toate caracteristicile sale majore în evoluţia Al doilea act comportamental amintit, pe de altă parte, deci a posibilităţii ca ele să
organismelor vii, dar cu o dezvoltare fără anume achiziţia staturii erecte prin nu-şi găsească compensaţie în economia
precedent a unor aptitudini şi realizări pro­ semibrachiaţie, de durată mai scurtă şi mai naturii, cu alte cuvinte ca dezastrul produs
ductive. puţin exprimat prin modificări funcţionale şi de ele să depăşească cu mult sfera propriei
Capacitatea productivă esteun atribut morfologice, a deschisîn schimb calea spre specii.
vital al tuturor organismelor din natură, chiar bipedia terestră cu statură erectă, încă de la apariţia tehnologiei din
dacă la unele din ele productivitatea se caracteristică principală a ramurii hominid. ultimul secol, ca şi pânăîn ziua de astăzi, au
rezumă preponderent la actul de repro­ fost exprimate opinii ce conţineau temeri şi
ducere. Pe măsura creşterii organizării obiecţii în faţa fiecărui moment considerat
biologiceaacestorvieţuitoare.atâtcastructură ca fiind criticîn evoluţia acestei tehnologii şi
individuală, cât şi ca structură a agregatelor a capacităţii umane de producţie. Imensul
lorsociale,capacitatea productivă seamplifică pericol prezentat de utilizarea fără controlul
raţiunii şi al conştiinţei a mijloacelor de
şi se diferenţiază tot mai mult.
Panta pronunţată a evoluţiei homi­ anihilare, nu numai aorganismelorvii, dar şi
a materiei anorganice, sau de creare a unor
nizilor, din momentul trecerii la locomoţia
bipedă, ca act comportamental decisiv, se monştri genetici dotaţi cu aptitudini încă
inestimabile, ne avertizează că în faţa unor
datorează într-o măsură crescândă
asemenea perspective, mecanismele de
vertiginoasei creşteri a capacităţii produc­
compensaţie vor trebui să dispunădeoforţă
tive a acestora.
Fără îndoială că antropogeneza s-a de control şi jugulare a răului cel puţin egală,
petrecut cu mare consum de material bio­ dacă nu mai mare.
Provenită din regnul animalîn ultimele
logic în cadrul unei selecţii transformatoare
contrastantă cu selecţia relativstabilizatoare “ clipe” ale evoluţiei terestre, specia umană
aajunsun element decisival acestei evoluţii,
a celorlalte primate. Secuvine să acordăm o
importanţă deosebităacelui factor care, situat în umbrele psihicului său rezidă putinţa de
la un nivel superior celui genetic, ecologic a-şi distruge planeta înainte de a-şi realiza
sau funcţional morfologic, a determinat o expansiune cosmică, în schimb în zona
cotiturile decisive ale hominizări i. Ne referim luminoasă a conştiinţei umane stă putinţa
la factorul comportament, la domeniul Grafică de Andrăs Tihamer de a-şi transforma habitatul terestru într-un
temeiurilor conştiente sau inconştiente al adăpost paşnic, care să-i asigure o evoluţie
deciziilor individuale sau de grup, luate în Schimbările funcţionaleşi morfologice armonioasă în conformitate cu datele de
momentele de dificultate ale existenţei. din etapa a lil-a aveau să aibăo repercursiune cunoaştere de care dispune până în
întreg procesul hom inizării s-a profundă asupra liniei evolutive umane. Pe momentul de faţă şi de care va beneficia în
desfăşurat sub ghidajul a trei acte de o parte, statura erectă acauzat importante viitor.
Stadiul evoluţionar al celorlalte specii
comportamentale majore sub raportul modificări în proporţiile morfologice şi
rezultatelor ce au intervenit ca răspuns în mecanostructura craniană, modificări ce vii nu ne permite să întrevedem în natură
faţa unor condiţii ecologice în continuă s-audoveditfavorabiledezvoltării creierului. apariţia unor alte forme hominizate într-un
Pe de altă parte, folosirea tot mai asiduă şi timp previzibil. în aceasta constă “ primatul1’
schimbare:
1. Tecerea unor insectivore acum 70 diferenţiatăamâinii pentru activităţi produc- speciei omeneşti. îi revine deci omului un rol
milioane de ani, progresiv, la locomoţia tiveacompensat deficitul adus de locomoţia, esenţial, de protector nu numai al propriei
arboricolă, cu achiziţie prin selecţie a unei simplificată bidimensional, pe sol. sale specii, ci şi a întregii lumi vii, dintr-un
informaţii corporale de tip nou. Conlucrarea creier-mână de care am interes vital de “ bun gospodar” . Cât despre
2. Trecerea mai târziu la semibra- mai amintit a mers în avalanşă; ceea ce ne mediul său fizic, care este deocamdată
chiaţie a unor primate superioare, cu uimeşte dar ne şi îngrijorează astăzi este adăpostul său în cosmos,oriei neeste convi ns
exploatarea avantajelor statusului erect. tocmai nivelul paroxistic la care au ajuns că necesită o atenţie deosebită pentru a nu
şi-l face din nesigur ce este, direct nociv.
3. Revenirea pe sol, la sfârşitul erei produsele acestei conlucrări.
întregul arsenal tehnolog ic al activităţii Dacă nu putem controla încă eve­
terţiare, a hominizilor, cu păstrarea poziţiei
umane de cunoaştere şi investigare a nimentele climatice, tectonice sau cosmice,
erecte bipede şi cu eliberarea membrului
superior. Putem spune că evoluţiaîn ultimele mediului ambiant, nu este în ultimă instanţă în schimb intră în posibilităţile şi îndatoririle
speciei umanedea-şi asiguraigienamediului
14 milioane ani a sistemului creier-mână, decâtoprelungireaechipamentului biologic
al omului. Aripile pe care insecte, peşti, ambiant sub raportul contaminării cu noxe
în pendulările sale de sistem cibernetic,
chimice sau fizice. Evenimentele interacţiunii
merită atenţia unor investigaţii speciale iar reptile, păsări sau mamifere şi le-au câştigat
în i ntervale considerabile (la scară geolog ică) om-natură au ajuns într-un moment de
capacitatea umană de producţie este
rezultatul major al acestei evoluţii. de selecţie şi adaptare, oameniile-au realizat acceleraţie.
Prima cotitură comportamentală după câteva milenii de dorinţă intensă şi Problema capitală este acum în ce
măsură inerţia structurii biologice umane va
menţionată mai sus (trecerea la locomoţie câteva decenii de experimentări şi
perfecţionări. Capacitatea de producţie rezista unor solicitări comportamentale
arboricolă) a dat un impuls nemaiîntâlnit
intensificate sau încă necunoscute,
dezvoltării creierului, ca centrală de comandă umană repercutează în două sensuri: în
exercitate de presiunea selectivă în
a unei locomoţii în spaţiul tridimensional şi afara şi în interiorul organismului uman şi
este aptă de a produce efecte atât pozitive, vertiginoasăcreştere a conjuncturilor actuale
evoluţiei aparatului vizual, ca instrument de
vedere stereoscopică apt de a percepe cât şi negative. Nici această polaritate nu şi viitoare de viaţă.
C a n te m ir R işc u ţia
obiecte în spaţiu. De la percepţia şi este o noutate în lumea vie; numai căîn cazul
22 PUNCTE DE VEDERE RC/FOR 11 /1994
RĂSPUNSUL LUI WHITLEY STRIEBER DAT
CRITICILOR CĂRŢII SALE „COMMUNION*
Doresc să răspund, în parte, celor în timpul hipnozei. Iar rezultatul este că realităţii.
afirmatepe scurt în interviul pecare l-am acordat persoanele care recurg la hipnoză, pentru că au Ştiu că s-au făcut multe comentări
în numărul din martie revistei TWILIGHTZONE reale necazuri cu sănătatea psihică, rămân sarcastice la adresa mea până acum. Dar aş
şi în parte pentru a reacţiona lacriticile pe care după aceste examene şi mai dezorientaţi. Cred vrea să-i întreb pe cei care au făcut-o dacă îşi
le-am primit din partea comunităţii OZN. că rezultatul acestor examene duce în cele din dau seama de serviciul pe care l-a adus
în primul rând, cred că am dreptul să fac urmă spre psihoză sau spre sinucidere. publicareacărţii“ Communion” pentru omenire.
observaţia că nu am avut ocazia să-mi văd 4. Ştiucădin sânul comunităţii s-anăscut
Căci succesul cărţii afost real şi nu l-am impus
interviul înainte de publicare, astfel că am fost faţă de mine un resentiment care ajunge până eu, ci l-am câştigat! Iar atunci am dreptul să fiu
uimit să văd câteeforturi s-au făcut pentru a-mi la ură, dar acest lucru nu mă surprinde. Probabil tratat cu respect. Cartea mea a făcut mai mult
interpreta şi a-mi denatura şi cea mai simplă că acest sentiment a apărut din cauză că unii pentru comu nitatea OZN decât orice altceva ce
afirmaţie. Aş avea multe lucruri de spus despre oamen i nu au altă ocupaţie decât de a urmări ce s-a publicat în ultimul sfert de veac.
interviul din T. Z. Eu am afirmat, în primul rând, fac alţii, ei nefăcând practic nimic; iată de ce înceea ce priveşteveridicitatea povestirii
că “ nu cred neapărat că am fost răpit şi dus la când am apărut eu, am făcut, în doar câteva mele, îi rog pe cititori să se uite la ilustraţiile
bordul unei nave extraterestre” , dar am mai luni, mai mulţi bani decât ar fi visat ei vreodată; care-l reprezintă pe “vizitatorul din dormitor” ,
adăugat în continuare că “ aş fi foarte mirat iar ei au rămas în continuare în starea dinainte. prezentate în cazul “ Gulf Breeze” (MUFON -
dacăaşaflacănuam fost ’ ’,care s-a scos. Fraza Acesta este adevărul şi nu am idee ce aş putea martie 1988) şi apoi să citească descrierea
“Trebuiecăs-aîntâmplat altceva-nu sunt sigur să fac pentru ca ei să ducă o viaţă mai bună. primului vizitator pe care l-am văzut în noaptea
ce” ar fi trebuit să apară: “ Trebuie că s-a de 26decembrie 1985. NuîncapediscuţiecăEd
întâmplat altceva, şi dacă s-a întâmplat nu ştiu şi cu mine am văzut acelaşi lucru. Trebuie de
sigur ce ar putea fi.” asemenea remarcat că eu şi Ed eram înarmaţi
Nu ştiu ce a înregistrat reporterul pe în momentul apariţiei vizitatorilor mascaţi. El a
bandade magnetofon, dar nici măcar nu a avut mai declarat şi faptul că a simţit un miros de
amabilitatea pe care i-am solicitat-o, de a-mi scorţişoară în momentul apariţiei vizitatorilor,
acorda şansa să-mi corectez eu transcrierea acelaşi lucru fiind declarat şi de către soţia sa.
interviu Iui. Pentru că pe vremea aceea el îmi era Am simţit şi eu acest miros când am fost ridicat.
prieten, nu am acordat o atenţie prea mare Ed a mai mărturisit că nu ştia aproape
formei de exprimare în timpul discuţiei care se nimic despre “ Communion” când a avut
înregistra pe bandă. experienţaneobişnuită; imaginile pe cărei le-au
Mă gândeam căo să am posibilitatea arătat vizitatorii pe cale telepatică, mi se par un
să-mi mai corectez expresiile înainte de sistem de comunicare absolut coerent. Eu nu
publicare. Dacă doreşte cineva să se convingă am înţeles sensul imaginilor văzute de el, dar
de spusele mele, să citească interviul meu din cred că nu voi putea să-i împărtăşesc niciodată
ultimul număr al revistei UFO (fostă “ California concluziile lacare am ajuns. Căci dacă el nu va
UFO”). Aceea este forma finală a interviului meu. înţelege mesajul corect, am impresia că
între mine şi comunitatea OZN există în experienţa trăită de el o să se termine aici. Iar
prezent reiaţi i foarte încordate şi nu ţin să fac un aceastaînseamnăcăelnuvamaiaveaniciodată
secretd in asta. Eu îmi mai aduc încăcontribuţia şansa să se întâlnească direct cu necunoscuţii.
la fondul pentru dezvoltarea studiului OZN, în S-a susţinut că probabil el vaf i contactat
primul rând din respect pentru Bruce Maccabee. de o mulţime de cercetători ai fenomenelor de
în schimb, reiaţi iled intre mineşi mulţi cercetători 5. In rândul comunităţii s-a născutrăpire,
de care 11 vor hipnotiza şi-l vor face să
OZN nu sunt bune deloc. Şi iată de ce: asemenea teama că eu voi discredita reputaţia creadă că a fost martorul unui scenariu tipic de
1. Prea mulţi cercetători OZN cred că “ răpirilor" OZN, construită cu atâta trudă şi că răpire OZN. Dar atunci, adevărul despre
scenariul lui Budd Hopkins are un caracter voi oferi în locul ei o poveste mai plauzibilă şi întâmplarea sa va fi pierdut pentru totdeauna
religios. Poate căo parte din cele întâmplate au mai credibilă. Exact asta şi fac. Intenţionez într-o naraţiuneclădită artificial, cares-ar putea
unastfelde caracter, dar nutoată povestirea. Eu să-mi analizez percepţiilecu multă atenţie şi să să nu aibă nici o legătură cu realitatea.
am primit practic mii de istorisiri de la persoane ofer relatări cât mai aproape de adevăr. De Cred că toţi cei ce fac parte din
care nu au fost niciodată hipnotizate şi nici nu aceea, nu-mi pasă dacă voi fi crezut sau nu. comunitatea OZN trebuie să adopteo atitudine
au avut vreun contact cu un cercetător OZN. Ceea ce mă interesează este să spun adevărul corectă în acest caz. Din păcate, deja au existat
Dacă numai un mic procent din povestirile lor cât pot de bine. prea multe dovezi de subiectivitate şi
sunt adevărate, atunci scenariul lui Hopkins nu Mulţi au de asemenea impresia că superficialitate. Căci lucrurile sunt mai ciudate
poate oferi întregul răspuns. Bănuiesc că a fost datorită faptului că sunt dotat cu multă imaginaţie decât vă daţi seama sau decât vreţi să credeţi.
mult denaturat, dar nu pot s-o dovedesc. şi pentru că mi'se întâmplă o mulţime de lucruri Şicucât sunt mai ciudateşi mai îngrozitoare,cu
2. Toţi par să creadă că fenomenul nu ciudate, sunt înclinat să-mi denaturez atât sunt mai frumoase.
este decât o vizită de pe altă planetă a unei nave percepţiile. Dar eu simt că am responsabilitatea W. S.
pilotate de nişte fiinţe foarte asemănătoare cu de a spune adevărul cât pot de bine, chiar dacă (WhitleyStriebereste autorulcărţii
noi, dotatecu mai puţineemoţiişi în acelaşi timp trebuie să admit că există lucruri neclare în “Communion" - Avon Books, N. Y. 1988
mai inteligente. (Oareeste posibil acest lucru?) trecutul meu şi multă nesiguranţăîn legăturăcu
- lucrarea cu cea mai bună vânzare în
Dar această expl icaţ ie pe mine nu mă sat isface. ceea ce se întâmplă în timpul întâlnirilor de
Cred că se întâmplă ceva de o mult mai mare gradultrei în prezent. Situaţiacreează inevitabil primeletreilunidelaapariţieşiprezentare
complexitate. o stare de confuzie. în New York Times. în prezent, se află în
3. Există foarte mulţi ozenologi care Fiind un fin observator, eu cred că sunt lucru o versiune a c ă rţii pentru
practică hipnoza. Dârei nu au certificate care mai puţin supus greşelii şi de fapt cred că cinematograf. între timp autorula,publicat
să ateste că sunt sănătoşi din punct de vedere scenariul meu, uşor de înţeles şi construit cu
o continuare a cărţii sub titlul ’Transfor-
psihic. Acest lucru mă îngrijorează. Şi, ce-i mai grijă, reprezintă o răpire OZN tipică, aşa cum
rău, majoritatea cred în scenariul lui Hopkins, apare ea în urma şedinţelor de hipnoză susţ inute mation-TheBreakthrough” -Avon Books
ceea ce mă înspăimântă. Eu cred că o mare de ozenologi. Dar el este de fapt mai denaturat N. Y. 1989)
parte din activitatea de cercetare a răpirilor decât cele mai ciudate poveşti OZN. Cel puţin
T ra d u cere şi a d a p ta r e
OZN, nu este decât o spălare neintenţionată a mie mi se pare că este mai mult o reflectare a
creierelorşioimpunereautomatăaunor scenarii dorinţelor ozenologilor şi a subiecţilor, decât a
M ih ai D an ciu
----- RC/FOR 11 / 1 9 9 4 ------------ ENIGMELE TERRE! -------- 2 3 -----
TUTANA \

ENIGMA CĂRĂMIZILOR ZGRAFIATE


O CRONOLOGIE
INCOMPLETĂ
Tutanaeste un sat din judeţul Argeş, care
aparţine de comuna Băiculeşti şi se află situat
la 14 kilometri sud de Cu rteadeArgeş. Ansamblul
monastic Tutana este una dintre cele mai
importantecentremonahaledin România, fiind
compusă din biserică, turnul clopotniţă, casa
domnească, chilii. Primaatestaredocumentară
este hrisovul lui Radu cel Mare, datat 1 aprilie
1947, în care este atestat “ schitul Tutana în
1582, Mihrtea Vodă.zisTurcitul, reconstruieşte
biserica pe temelia unei biserici mai vechi, din
timpul iui Mircea cel Bătrân. între 1620-1621,
Radu Mihnea reface chiliile. O altă reparaţie
este întreprinsă între 1774-1777. Cutremurul din
1838 a avariat grav biserica. între 1838-1840are
loc o nouă consolidare, fapt ce a modificat
esenţial aspectul bisericii, iar turlele au fost
reclădite din lemn. Cu prilejul noii consolidări
din perioada 1838-1885 biserica este pictată de
în nr. 1/1994 prezentam acea cărămidă Costin Petrescu, pictură refăcută în 1942 de pe cărămida încă moale, cu scop precis,
stranie, zgrafiată, aflată în zidul mănăstirii cătreTheodor Petrescu. în timpul cutremurelor poate să fie un comentariu al reprezentării
Tutana. Pe această cărămidă a fost zgrafiată, din 1977 şi 1986, bisericaestedin nou avariată, antropomorfe. Dar de când datează? Şi ce
înainte de ardere, o figură antropomorfă, izbitor producându-se fisuri în ziduri. începând din enigmă ascunde această inscripţie?
de asemănătoare cu un personaj îmbrăcat în anul 1968 au loc lucrări de consolidare şi
costum de scafandru sau astronaut. De renovare. O DENUM IRE UNICAT
asemenea, incitante erau şi inscripţiile Cu toată această cronologie destul de
Aşacum am arătat şi în materialul publ icat
(simbolurile)cuaspectcuneiform, aflate în partea strictă, nu găsim decât indicii complementare în nr. 1/94, însăşi denumirea localităţii ridică o
superioară a cărămizii. Am revenit în luna au­ despre vechimea reală a construcţiilor de la serie de semne de întrebare. Unii specialişti
gust 1994laT utana pentru acăuta noi amănunte Tutana. consideră că are legătură cu denumirea zeului
care să ne ajute să găsim un posibil răspuns la Se parecă biserica a fost zidită în secolul
roman Tutanus (apărătorul de duşmani) sau
enigmele din această localitate. al XV-lea de către călugărul Popa Nicodim,
chiar al zeului egiptean Toth (eroul civilizator
ajutat de 11 ucenici. Documentele vechi mai
din mitologia egipteană), in orice caz, trebuie
vorbesc de o datare, posibil, mult mai veche.
menţionat că denumirea Tutana reprezint^ un
Enigma de la Tutana refuză totuşi să se
unicat în toponimia localităţilor din România.
dezvăluie pe deplin. Acea cărămidă zgrafiată,
Bătrânii din partea locului vorbesc de legende
cu aspect antropomorf, nu este singura
potrivit cărora în zona Tutana au existat aşezări
ciudăţenie. Biserica este înconjurată de o
ţărăneşti. Ei spun că denumirea vine de la
adevărată friză, aflată la niveluloch ilor, compusă
pârâul Tutana şi că, în trecut, satul ar fi purtat
din cărămizi zgrafiate, cu simboluri slavone şi,
denumireaTutăneşti, denumire pusăîn legătură
mai mult decât atât, cu simboluri paleocreştine,
cu tătarii. Este o ipoteză mai puţin plauzibilă;
surprinzător de asemănătoare cu cele
dacă denumirea localităţii ar fi fost inspirată de
descoperite în grotele de la Basarabi. Aceste
prezenţa tătarilor în zonă, ar fi purtatodenumire
elemente readuc în discuţie existenţa unui loc
degenul Tătăreşti, Tătaruetc. sau altedenumiri
cultic, de iniţiere, mult mai vechi, iar primii
asemămătoare, dese în toponimia localităţilor
constructori atestaţi ai schitului Tutana au
româneşti.
refolosit elementele de bază (cărămizile
Acum 35 de ani, cu prilejul unor săpături
zgrafiate), ca o continuare a tradiţiilor mitice
pentru o fundaţie de casă, cetăţeanul Dumin ică
paleocreşt i ne. Muzeog raf i de la Curtea de Argeş
Constantin a descoperit o lungă alee pavată cu
şi-au expus la rândul br surprinderea în legătură
bolovani de râu, precum şi un cuptor plin cu
cu aceste cărămizi zgrafiate, declarându-ne că
cioburi de ceramică. Cel care a făcut această
această “friză" reprezintă un unicat.
descoperireaconsideratcăagăsit urme tătăreşti.
Cu toate acestea, nimeni nu a putut
Cunoscând aspectele civilizaţiei ţărăneşti
explica prezenţa acelei cărămizi antropomorfe,
nomade, ne îndoi m de real itatea acestei ipoteze
cu aspect atât de straniu. Reprezintă o zeitate
Ceea ce a descoperit Duminica Constantin are
mai veche, sau meşterul cărămidar din partea
mai degrabă tangenţă cu posibilul aspect al
locului, impresionat de o ciudată apariţie
unui vechi loc cultic, ipoteză care vine să
(întâlniredegradul III ?)s-agrăbit să imortalizeze
întregească ideea că la Tutana a existat o
un personaj straniu şi contradictoriu.
continuitate sacrală, trecând din neolitic spre
O IN SC R IPŢIE formele paleocreştine ca, ulterior, să se
CUNEIFORMĂ ? transforme într-un loc cultic ortodox.
La fel de enigmatice sunt şi scrijeliturile Cu toate aceste supoziţii, misterul de la
din partea superioară a cărămizii. Aestea para Tutana este încă departedeafi dezlegat. Poate
avea o înşiruire “ logică” , extrem de asemă­ vor trebui întreprinse săpături arheologice, care
nătoare cu scrierea cuneiformă tip asiriană sau să întregească dovezile materiale, arheologice.
tipTărtăr ia. Aseiescrijelituriparafifost transpuse Leb P eter
- 2 4 -------- ENIGMELE TERREI ------------ K O f O K 11 / 1994 ~

e N iq rn e ie r»e lk cecXţ:eN i
- am prente în p ia tră ş i rad io a c tiv ita te în icoane -
în versantul stâng al văi I, laodifereriţăde nivel ne în piatră situate undeva în imediata
de circa 300 m, aapărutşi s-a dezvoltat un sit apropiere a bisericii, în curtea interioară a
religios al cărui început se pierde în istorie, schitului (vezi foto 1). După cum se poate
într-o stâncă masivă a fost săpat şi lărgit de-a observa, aceste urme, în număr de 4, constau
lungul timpului un spaţiu de meditaţie, în amprentele umane, asemănătoare unor
invocaţie şi rugăc iune,care acu meste cunos­ tălpi de pantofi. Cele 4 amprente clare sunt
cut sub denumirea de Schitul lui Negru-Vodă precedate de altele două, multmaimaridarşi
sau Biserica din stâncă. Biserica are mult mai erodate diminuând posibilitatea de
actualmente hramul Adormirii Maicii Domnului interpretare corectă a originii lor. Ceea ce
şi cel al Izvorului Tămăduirii. într-o gresie însă ne poate tulbura cu adevărat este vârsta
masivă s-au c iopl itcu i nter mitenţe, de-a Iungul rocilor amprentate: între 40-60 milioane de
a cel puţin 2000 de ani, două încăperi care ani (vezi “ Structura geologică a teritoriului
actualmente au circa 3 m înălţime şi României” -VasileMutihac.EdituraTehnică,
dimensiunilede4£3şi respectiv5/3m. Spaţiul Bucureşti, 1990).
găzduieşte o biserică de ritortodoxdar, foarte Despre originea acestor urme vom
interesant, în prima cameră este săpat un analiza cel puţin 4 ipoteze:
altar pentru ritul catolic. Acest altar a fost 1. Legenda conform căreia soţia
săpat din dorinţa soţiei domnitorului Nicolae domnitorului Negru-Vodă, clătindu-şi cu oţet
Alexandru, doamna Clara, care provenea din picioarele după îmbăiere, călcând în acelaşi
Ardeal şi era de credinţă catolică. Cele două loc, acidul acetic de pe tălpi a erodat stânca.

Comuna Cetăţen id inj udeţuIArgeşeste


situată în zona premontană a Carpaţilor
Meridionali, pe Valea Dîmboviţei. Conform
“ Dicţionarului enciclopedic de artă veche a
României” (autori - Radu Florescu, Hadrian
Daicoviciu, Lucian Roşu), în această zonă a
existatomare aşezare getodacică. în secolul
II î. Cr. -1 d. Cr. exista atât cetate întărită cât
şi locuinţe extramurane, în afara zidurilor.
Descoperirile arheologice de aici sunt foarte
însemnate: locuinţe, morminte, ceramică
autohtonă şi de import, imitaţii dacice de
amfore greceşti, unelte de fier, mărgele de
sticlă, monede dacice imitate după cele
greceşti, un tezaur de monede republicane
romane ete. Pe stâncile din vale au fost
identificate mai multe semne pseudo-
epigrafice (imitând o scriere).
Centrul respectiv şi-a continuat
activ itatea şi în evul mediu,cetatea fi ind loc de
reşedinţă permanent pentru unii domnitori
munteni -Negru-Vodă, Nicolae Alexandru-ori
reşedinţă vremelnică pentru alţii - Mihai
Viteazul. rituri coexistă în vârful acelui munte fără ca La o analiză atentă legenda cade destul de
Un s c h it în p ia tră între ele să existe vreo manifestare de repede: - oţetul conţine o cantitate de cel mult
în paralel cu existenţa cetăţii din vale, discordie. De remaracat că în altarul catolic 10% acid acetic iar cristalele de cuarţ,
este prezentăo icoană mineralu Ipredomi nant al stâneii,nu sedizolvă
a Maicii Domnului în această compoziţie;
socotită făcătoare de 2. Forme rezultated ineroz iune naturală
minuni deoarece ru­ datorită compoziţiei petrofogico-mineralogice
găciunilor repetateale a rocii. Şi această ipoteză cade, deoarece
unui monah i-a răs­ gresia respectivă areocom poziţie omogenă,
puns cu descoperirea ceea ce generează o eroziune omogenă, cu
de către acesta a unei suprafeţe plane şi nu urme specific umane;
comori care consta în 3. Prin acţiune umană premeditată,
nu mai puţin de 15 kg adică prin sculptarea lor de către mâinile
de aur! răbdătoare ale unui călugăr şi
Urme în 4.,formate prin pietrificarea unor urme
în procesul de litogeneză (deformare primară
p ia tră a rocii). Se ştie că gresiile sunt roci de tip
Elementul care sedimentar. Ele se formează prin depunerea
însă îşi pune am­ unor nisipuri rezultate prin erodarea altor roci
prenta mitică asupra şi corn pactizarea lor ulterioară prin procesul
locului pare să-l re­ de litogeneză - presiune, temperatură şi
prezinte undele uma- depunerea unor minerale-liant (calcit, cuarţ
— RC/FOR 11/1994 ENIGMELE TERREI 25
etc.). O evoluţie treptată a acestui proces z ’--------------------------------------- . >
poateconservaoriceurmăcares-aimpregnat S chitul de la C etăţeni - Argeş:
înnisipîn momentul depunerii acestuia. Spre
exemplu, s-au descoperit în mai multe ţări ZONĂ CU MANIFESTĂRI RADIOACTIVE?
urme de animale impregnate în roci foarte
vechi,cum sunt cele de vârstă cretacică (140- Una din me­
60 milioane ani) din valea râului Paluxy, Glen todele folosite a-
Rose, SUA, care conţin urmededinozauri şi, tunci când se an­
atenţie, urme umane! chetează posibile
Pentru a verifica însă care din cele apariţii OZN este
douăuItime ipotezeeadevărată este necesară de a plasa la locul
o analiză microscopică în secţiunea unei
incidentului cap­
urme. Dacă planul de depunere a cristalelor
esteparalel cu adâncitura urmei .atunci urmele cane din material
au vechimea rocii, dar dacă planul de fotosensibil pentru
sedimentare “ împunge” suprafaţa urmei, a putea detecta
acestea au fost sculptate ulterior de oameni. eventuale mani­
Până când stareţul actual al mănăstirii nu va festări anormale a
fi de acord cu prelevarea de probe, rămâne unei regiuni ce a
enigma tulburătoare a acestor urme care au intratînconiactcu
putut fi ia originea centrului religios de la un OZN. De a-
Cetăţeni, judeţul Argeş. ceea, obişnuiesc
R ad ioactivitate în să am în perma­
b is e ric ă ? nenţă la mine ast­
O enigmă nu mai puţin stranie este fel de capcane când plec la investigaţii. foarte bine delimitate, iar diametrul mediu
înregistrarea de către echipa noastră a unei
Deplasându-mă la schitul de la Cetăţeni, la al figurii este de aprox. 15 mm. Densitatea
surse slabe de radioactivitate prezentă în
un anumit moment am remarcat în deînnegrireeste foarte mică, ceeace corelat
interiorul bisericii în stâncă. Filmul amplasat
în altarul catolic, în dreptul Icoanei Maicii prezentarea gazdelor noastre o legendă cu timpul mare de expunere ducela concluzia
Domnului,făcătoaredeminuni,|adevelopare, despre una din icoanele aflate acolo, şi că activitatea, sursei ce a produs această
a înregistrat o suprafaţă impresionată anume aceea a Maici i Domnului din altarul impresionare este unică. în imediata
radioactiv, conform laboratorului nuclear din care se presupune că ar fi aparţinut soţiei apropiere a acestei f iguri se găsesc câteva
Tîrgu-Mureş. Suprafaţa impresionată are lui Negru-Vodă. Legendaspune căîn anume discuri mici cu acelaşi contrast.
forma unei secţiuni într-o vertebră umană. împrejurări această icoană s-a dovedit a fi La prima vedere, figura seamănă
Prima ipoteză pe care am lansat-o asupra făcătoare de minuni. Ca urmare, am plasat destul de bine cu imaginea care se obţine
sursei radioactiveesteaceeacăunelevopsele una din capcane în imediata proximitate a la ieşirea dintr-o sursă radioactivă. însă în
folosite la pictarea icoanei conţin un colorant picturi i icoanei,sprij inită de rama acesteia. cazul de faţă nu poate fi vorba de aşa ceva,
în al cărui amestec poatef i prezent unelement Deşi număaşteptamsă obţinvreun rezultat date fiind dimensiunile, conformaţia
radioactiv, uraniu sau toriu. Nu ne putem tocmai de-aici, la developare pelicula s-a geometrică diferită şi densitatea de
gândi la ipoteza că sursa radioactivă ar fi fost
dovedit impresionată într-un mod ciudat, înnegrire. Din cele discutate cu specialişti
amplasată pe icoană în mod premeditat
deoarece, deocamdată, nu avem dovezi în aşa cum se poate observa şi din pozitivul în domeniu, este exclusă prezenţa unui
realizat după acest clişeu. defect de film sau expunerea accidentală
acest sens şi nici nu îndrăznim să adâncim şi
mai mult această enigmă. Filmul folosit a fost de tip industrial, la lumină, larofarsă este exclusă, deoarece
Rămâne ca acţiunile noastre, sau ale tip AZO-GAMAGRAF NG 2, film destinat ambalareaf ilmului şi developarea acestuia
altora, ulterioare, să lărgească aria defectoscopiei cu radiaţii gamma. Avantajul am făcut-o personal, între aceste două
investigaţiilor pentru a face cât mai multă acestui tip de film este sensibilitatea lui în momente peliculele fiind sub supra­
lumină la Cetăţeni. Dar nu este exclus ca o mai multedomeniideradiaţie: de la gamma vegherea mea.
nouă investigaţie să identifice noi zone şi X până la domeniul vizibil. Timpul de Şi atunci, care ar putea fi cauza?
nelămurite, cunoscută fiind constatarea că expunere a fost de 24 minute, având în Restul peliculelor nu au fost impresionate,
lărgirea cunoaşterii lărgeşte în acelaşi timp vedere că filmul nu dispunea de ecran singurul moment în care clişeul de faţă a
suprafaţa de contact cu necunoscutul. intensificator din Pb. fost separat de celelalte este cel al vizitei la
Nu trebuie să lăsăm pe dinafară faptul
Zona impresionată prezintă o figură Cetăţeni. Deci expunerea accidentală în
că punctul geografic unde se află amplasat
schitul lui Negru Vodăestemarcatdeexistenţa centrală aproximativcirculară, ce prezintă alte zone nu poate fi luată în considerare.
alungiri pe două direcţii: Contururile sunt A presupune că la schitul de la
unor stânci ciclopice şi a unor elemente
morfologicece aduc foarte binecu sculpturile Cetăţeni călugării depozitează surse ra­
antropomorfe ale unor giganţi mitologici. dioactive e ceva absurd. Iar o imagine de
Din păcate, indiferenţa şi ignorarea acest fel, cu contururile precis delimitate
deliberată a acestui sit religios a degradat în nu se poate obţine decât ori în imediata
mare măsură tezaurul istoric şi spaţiul civic. proximitate a sursei, ori pe direcţia unui
Existenţa în proximitatea zonei a unei fascicol precis focalizat. Cu alte cuvinte,
concentrări rurale de romi cu un nivel de eventualele zăcăminte radioactivedin acea
civilizaţie şiculturăinvizibil, diminuează foarte zonă nu pot produce o astfel de imagine
mult elanul turiştilor. Călugării şi aspiranţii Singura ipoteză valabilă estecă unul
mănăstirii cu acelaşi nume, sunt obligaţi să din coloranţii folosiţi la realizarea picturii
care cu spatele fiecare gură de apă pentru că conţine şi izotopi radioactivi şi, ca urmare
nu au de unde plăti 25-100 lei/l de apă, sume imaginea de pe clişeu reprezintă copia
pe care le cer romii din vale pentru a le căra
unui detaliu din pictură realizatcu respectiva
sus.
O minimăatenţiefinanciarădin partea culoare. Dacă este aşa sau dacă alta este
guvernului şi a ierarhilor bisericeşti, ar putea cauza emisiei radioactive de la Cetăţeni,
redafaţaumanăaacestuispaţiugeneratorde rămâne ca specialiştii care sunt interesa i
legende şi spiritualitate. în această problemă să ofere un răspuns.
M ircea A rie ş S o rin B arbu
C a m e lia N em eş
26 ENIGMELE TERREI RC/F0R 11/1994

GEODA DIN COSO


Deşi ultimele secole au scos la iveală unele aspecte nemenţionate încă.
vest igiialetrecutuluidince în ce mai numeroase, Astfel, o civilizaţie terestră anterioară -
ce au permis reconstituirea atât a începuturilor care săfi atins şi chiar depăşit nivelul actualului
civilizaţiei actualecât şi evoluţiaspeciei umane ciclu - şi-ar fi bazat evoluţia într-o anumită
înseşi,continuătotuşi să persiste multeîntrebări epocă inevitabilă, pe consumulcombustibililor
privind istoria veche a omenirii. Mare parte din fosili ai planetei (cărbuni, petrol) şi peminereurile
acestea au fost suscitate de diverse piese radioactive. Totuşi, noi, cei de acum, le-am
arheologice sau de construcţii ciclopice care nu găsit intacte! Ori, estebineştiutcă atât cărbuijii,
au putut primi încă explicaţii mulţumitoare - fie cât şi ţiţeiul, au o vechime de până la 200
asupra utilităţii lor, fie asupra tehnologiei milioane de ani...
execuţiei lor ce reclamă condiţii de adevărată Dar,mai mult decât atât, o civilizaţie
perfecţiune tehnică; de asemenea, continuă să avansată îşi poate etala performanţele numai
intrige şi astăzi numeroasele constatări asupra în urma eforturilor continue aleunor colectivităţi
unor culmi ale cunoaşterii ştiinţifice rămase de din ce în ce mai numeroase, răspândite pe toate
laoameniidin vechime, deşiînepocile anterioare continentele şi având importante centre ale
nu a existat aparatura modernă de cercetare de oamenilor creatori de bunuri. Dar existenţa
care dispunem astăzi. acestora impune la un moment dat - la fel de
Oricineaurmărito astfel de problemat ică inevitabil - utilizarea unei pietre artificiale (de
tot mai mult publicată într-o literatură a tipul betonului) pentru a se rezolva construirea
ipoteticului (care păcătuieşte însă prin lipsa Punându-se întrebarea la ce ar fi putut tot mai rapidă şi în volume din ceîn ce mai mari
unor analize ştiinţifice riguroase), a rămas folosi micul obiect din porţelan cu elemente a locuinţelor şi obiectivelor necesare. Şi totuşi,
desigursesizatde mulţimeadecazuri insuficient metalice, singura interpretareafost asemănarea peplatformelecontinentalevechidezeci şi sute
explicate. Sunt astfel bine cunoscute, de sa cu o... bujie! O bujie acum 500 mii ani!?! de milioane de ani nu au fost găsite nicicând
exemplu, detaliile atât de intrigante ale hărţii Pe bună dreptate, astfel de “ probe urme ale “ pietrelor artificiale", care în cel mai
copiate de amiralul turc Piri R’eis în anul 1513, materiale” şi astfel de întrebări (deloc puţine la normal mod arf i rezistat corodării în timpul unor
desprecare mai mulţi specialişti contemporani număr) au împărţit pe cei careau acceptat să ia întregi etape geologice. Ipoteza “ciclului ante­
au afirmat că ar fi fost întocmită în proiecţie în considerare stranietatea acestora, în două rior de c ivi Iizaţ ie’ ’ nu apare astfel ca o prezu mţie
trigonometrică sferică, având punctul de relevare grupuriceauformulatipotezeexplicativediferite. viabilă.
deasupra marii piramidedin Egipt, laoînălţime Unii consideră că pe planeta noastră a mai Arheologia şi istoria - ca ştiinţe - nu s-au
de 30.000 metri! Dar întrebări dificile continuă existat şi un alt ciclu de civilizaţie umană, care antrenat încă în discutarea părerilor celor două
să pună şi acea “ piatră a sudului” - lungă de din diverse cauze a dispărut încă din timpuri grupuri de căutători ai unor noi orizonturi. Dar
21.49 m şi cântărind 1.166,8 tone rămasă pe foarteîndepărtate. Ceilalţi acceptă că Pământul acumularea cu migală şi analiza minuţioasă şi
drumul dintre carieră şi trilitonul de la Baalbek; a fost cercetat de către fiinţe extraterestre încă complexă a celor mai diferite probe materiale
cum a fost tăiată şi finisată atât de reuşit într-o din timpuri neştiute, fiinţe ce au lăsat drept dinvaloroaselemărturiialetrecutuluivorpermite,
epocă în care oamenii nu aveau încă unelte de mărturieavizitelorrespectivediferiteconstrucţii desigur, descifrarea obiectivă a diferitelor
metal?Dar, mai mult,cumapututfi transportată şi urme - voite sau întâmplătoare. aspecteale necunoscutului care mai persistă în
pe un drum în pantă, când astăzi cea mai Faţă de discuţi ile ce au antrenat autori şi cunoaşterea ştiinţifică a diferitelor etape de
puternică macara - montată pe teren orizontal şi opinia publică din diverse ţări, mai există şi civilizaţie umană. p io r in G h e o rg h ifă
pe şine de cale ferată - ridică maximum 900
tone? La fel de intrigantă a fost şi prezentarea la
televiziune acraniului de cristal din stâncă ce a
fost găsit în America Centrală şi care a fost ÎNTÂMPLĂRI d i n
prelucrat cu o perfecţiune uimitoare, accesibilă
doar mijloacelor tehnice ale ultimului veac! (I)REALITATEA IMEDIATĂ
înselevechilecuiedin fier sau acea coloanădin
Delhi, care au rezistat milenii de-a rândul la MEHRGARH - D IN NOU ISTO RIE
orice acţiune a ruginii, pare a ne sugera Istoriei, în timp, nu-i putem fixa limite. în marea şi străvechea cetate Mehrgarh din
tratamente anterioare cu fascicule de ioni ai Cele mai vechicentredecivilizaţiecunoscute, alte localităţi neolitice pe care încă nu le
unor gaze inerte (neon, argon), întru totul adăpostite toate în văi de râuri - Nil, Tigru şi cunoaştem - şi pe care poate că niciodată n-
asemenea fierului inoxidabil adus de pe Lună - Eufrat, Indus - împingeau începuturile istoriei o să le cunoaştem.
cea devenit rezistent la rugină prin tratamentul până la al IV-leamileniuînainteaerei noastre. Straturi se suprapun peste straturi,
natural oferit de permanentul vânt solar. Nu de mult însă, în Siria, excavaţiile făcute pe secol de secol, mileniu de mileniu, culturi şi
lângă Alep au descoperit străvechiul oraş Tal civilizaţii s-au succedat, lăsând urme în solul
Parcă pentru a amplifica şirul probelor
care suscită întrebări extrem de dificile, în ziua Mardik, vechi de milenii, într-un loc şi într-un Belucistanului - oseminte, unelte şi arme din
timp presupuse pustii. Iar de curând revista piatră, mai spre noi vasedinceramică, bijuterii
de14.02.1961 căutătorul de pietre semipreţioase “ Scientific American” prezintă, în premieră,
M. Mikesell a tăiat în două bucăţi una dintre şi obiecte de artă uimitor de bine realizate -
rezultatele lucrărilor unui grup internaţional toate desemnând în istorie un surprinzător
pietrele ce le adunaseîmpreună cu doi prieteni, de arheologi care de şase ani se căznesc să
pe muntele de lângă Owens Lake - din Califor­ focar de civilizaţie, un posibil generator al
facăluminăîntr-un adevărat haosde rămăşiţe, vieţii raţionale din Valea Indusului şi Iranul
nia. Surpriza ceaurmafafostdeosebităîntrucât unul dintre cele mai misterioase complexe de răsăritean, locuinţă a strămoşilor celor ce au
concomitent a fost secţionat şi un mic cilindru ruine de pe planetă - Mehrgarh, din regiunea locuit, deja cu milenii în urmă, în Shahr-i-
de porţelan ce avea în axul său o tijă metalică şi pakistaneză Belucistan. Sokhta, Shahdad, Sanhu-Daro, în misteriosul
care se aflau în interiorul pietrei! Tija avea un Prima Concluzie, uluitoare: în straturile Mohenjo-Daro sau M undigak-ul din
diametru de 2 mm, fiind executată dintr-un Mehrgarhului se află, artefacte ale omului, Afganistan.
material magnetic foarte dur şi strălucitor. realizate cu peste trei mii de ani înainte de Spre anul 2000 î.e.n., spun arheologii,
Efectuându-se o serie de cercetări Mohenjo-Daro şi Harappa! A doua: istoricul cea de-a şaptea perioadă ia sfârşit şi - din
inerente, jumătăţile recuplate au fost supuse Monique Lachevalier a demonstrat că, în motive necunoscute - în Mehrgarh viaţa
radiograf ierii din diferite poziţii;clişeele respec­ această local itate aflatăîn apropierea trecătorii încetează. Au pierit locuitorii sau au emigrat,
tive au pus în evidenţă existenţa la partea Bolan şi acoperind peste 500 de hectare, părăsindu-şi oraşul natai?Maidegrabăultima
superioară a tijei a unui gen de capac metalic, agricultorii se ocupaucu strânsul recoltei încă ipoteză poate fi acceptată;cert este că, brusc,
iar în partea inferioară a unui inel metalic având din anul 6000 înaintea erei noastre! Orzul, străvechea cetate piere, dispare, o acoperă
diametrulcevamai maredecât al capacului. De ovăzul,grâul - stabileşte bioarhedogul Lorenzo praful, pământul şi apele, o acoperă uitarea.
asemenea, la partea superioară s-a remarcat Constantini -erau sigurcultivatecuopt- nouă Şi numai o întâmplare norocoasă - o
un gen de arc spiralat, care se putea să fie mii de ani în urmă, alături decurmali şi arborii deviere de râu şi un individ inspirat care sapă
eventual rămăşiţacorodată a unei piese metal ice de jujuba. Se vâna în acele timpuri, dar se un gorgan - renaşte pentru marea carte a
filetate. creşteau şi animale pe lângă locuinţele de poveştii lumii acest necunoscut şi fantastic
Un geolog care a examinat geoda piatră, destul de sofisticate, ale locuitorilor crâmpei de istorie, din care aflăm că, iată,
respectivă a estimat vechimea pietrei la cel vremii. Gonzague Quivron descoperă, în cele raţiunea şi civilizaţia au mai câştigat, către
puţin 500 mii ani, vârstă ce a fost reconfirmată mai joase straturi, piatrăşlefuită.darşipodoabe negurile din paleolitic, încă un pas de milenii...
mai târziu şi prin presă. y-turcoaze, ca şi lapislazuli-, importate, probabil, A le x a n d ru M ironovj
— RC/FOR 11 /1994 ----------- p a ra n o rm a l ------ 27 —
GALERIA FENOMENELOR EXOTICE (1)
A P A R I Ţ II L E DE L A M EDJUGORJE
jorată îl oprise acasă, stătea la poalele
dealului. „Apariţia" i-a comunicat să stea
liniştit.
Pe data de 28, fratele Jozo a vorbit la
slujbădespre revelaţie şi că este timpul ca
cei şasesăterminecu istoria lor aberantă.
Ana, sora Vikăi, i-a replicat cu ochii plinide
lacrimi că sora ei nu minte.
Pedealul Crnica se aflau deja 15.000
de pelerini transpiraţi, plini de praf,
înfometaţi. Copiii au întrebat apariţia
despre cei adunaţi acolo. Aceasta le-a
spus: “ Să persevereze în soarta lor. Să-i
lase pe acei care nu mă văd să creadă că
mă văd (!!!)” , iar preoţii ‘■‘să fie puternici în
soarta lor şi să dea tot ajutorul de care sunt
capabili” . Au rugat-o să lase un semn, dar
ea a refuzat. (Dealtfel, ca şi în cazul
contactanţilor OZN).
Mai toată lumea credea în aceste
Toate localităţile din ju n iisatului M edjugorje au avutde suferit de pe urma războiului
apariţii, cu excepţia preoţilor şi poliţiei.
din Bosnia. Mostar, a flat la 30 km distantă, a fost distrusîn proporţie de 80%, dar bombele
Oamenii din sat şi-au deschis casele
aruncate la Medjugorje nu au explodat. Soldaţiiplecaţi de la Medjugorje să apere M ostarul
străinilor.
s-au întors nevătămaţi; nu au fost n ic i m ăcar rănip.
în data de 29 iunie (sărbătoarea
Istoria neconvenponală a locului a începutîn data de 24 iunie 1981, când la ora 5.00,
Ivanka ş i M irjana treceau pe o străduţă din Padlero. Ivanka a fostprim a care a văzut de ia Sfântul Petru şi Pavel) fratele Jozo a scris
distanţă umbra unei fem ei tinere. Aceasta se afla la cca 200 m de cele două fete, era o declaraţie despre cele întâmplate:
îmbrăcată în g ri ş i plutea deasupra pământului. îngrozite, fetele au fu g it în sat. l-au chem at “ Ascultând casetele, trebuie să spun că
pe Milka Pavlovic, Ivan ivankovic ş i Ivan Dragicevic. a p a riţia “ era încă acolo. Aceasta le- nu este nici o revelaţie publică aici. Dacă
a cerut să se apropie, dar tinerilor le-a fost teamă, o teamă firească ş i specifică, întâlnită a fost revelat ceva, este de natură privată,
frecventş i în cazul întâlnirilor de gradul III ş i IV. Ivanka a întrebat „apariţia " despre mama doar în beneficiul copiilor. Nu ştiu dacă
ei, moartă de curând. I s-a răspuns că este fericită ş i că doreşte ca ivanka s-o asculte pe această părere se va schimba. „Doamna
bunica ei. M irjana i-a spuscăoam enii îi vor considera nebuni. Răspunsula fost un zâmbet. Noastră" nu a spus nimic care să aibă
Acesta a fost preludiul. pentru cineva un anume sens” .
Cei şase care aveau să devină vizionari: Noaptea, poliţia i-a arestat pe
- Vicka Ivankovic, născută pe 3 septembrie 1964 vizionari. La Mostar au fost examinaţi de
- Mirjana Dragicevic, născută pe 18 martie 1965 doctorul Dzida, care i-a tratat ca pe nişte
- Mirja Pavlovic, născută pe 1 aprilie 1965 debili mintali. A apostrofat-o pe Vika din
- Ivan Dragicevic, născut pe 25 mai 1965 cauzaîmbrăeăminţiipreamoderne.Adus-
- Ivanka Dragicevic, născută pe 21 iunie 1966 o chiar la morgă, unde i-a lipit o armă de
- Jakore Colo, născut pe 6 martie 1971 tâmplă. Totuşi, nu a reuşit să găsească
vreun diagnostic, aşa că a trimis-o acasă
în data de 25 iunie, ora 18.30, cei comuniste au crezut că era un complot al
cu Dorinka Glamozina, o doctoriţă care
şaseeraupedeal.Ciudatafemeieaapărut Bisericii Catolice croate şi i-au dus pe cei
avea misiunea de a urmări tineVii atunci
din nou. Tinerii au întrebat-o cine este. şase, forţat, la doctor. Au fost găsiţi
când se duc pe deal.
“ Sunt Binecuvântata Fecioara Maria. Am “ normali, echilibraţi şi sănătoşi” , dar nu
Vika şi Marjina s-au dus totuşi pe
ales acest loc pentru că aici sunt mulţi acesta era verdictul pe care autorităţile
deal, iar apariţia a venit iarăşi. De data
credincioşi adevăraţi” -a venit răspunsul. comun iste voiau să-l audă. Abia laora 6.00
aceasta, mesajul a fost pentru toţi: să
Li s-a mai spus să se roage şi să revină şi i-au eliberat pe cei
a doua zi. şase; aceştia, cu
în acest caz, spre deosebire de excepţia lui Ivan, la
Lourdes, apariţia şi-a declinat rapid ora 18.30, erau pe
identitatea. Dar şiînfăţişareaeraaltadecât deal. Ca şi în seara
cea de la Lourdes: o fată apropiată ca precedentă, mulţi­
vârstă de cea a martorilor, cu părul scurt, mea a văzut o lumi­
îmbrăcată în haine gri cu o manta albă. A nă, zburând deasu-
fost relevat încă de la început scopul pra satului. Mărtu­
apariţiei: “ Să fie pace pe Pământ...” riile despre aceste
în data de 27 iunie, zvonul deja se evenimente nu mai
răspândise. Mulţimea umplea dealul, există. Autorităţile
aşteptând săse petreacă oevaspectacubs. au confiscat casete­
Preoţii franciscani din Medjugorje, fratele le, materialele fil­
Zrinko Cuvala şi fratele Jozo Zovko,erau mate, fotografiile.
îngrijoraţi;au lansatchiar ipoteza cătinerii Ivan, pe care
au fost drogaţi. La rândul lor, autorităţile mama lui în g ri­
28------ PARANORMAL -------- RC/FOR 11/1994
dispărut. Mai târziu, s-au văzut două
"Doamne” , una ca o umbră, iar cealaltă
strălucitoare. Marinko a făcut fotografii şi
siluetastrălucitoareaieşitpefilm.Deceau
simţit cei care au atins-o că le amorţesc
mâinile?Oemisiederadiaţiesaudecurent
electric?larvoalulareosemnificaţieaparte
în declanşarea materializării?
Comunişti i erau alarmaţi de numărul
mare al tinerilor aflaţi pe deal. Au încercat
să-i atragă cu alte acţiuni: dans, filme,
meciuri de fotbal. La o adunare a Alianţei
Socialiste din Civtluk, cei care mergeau
regulat pe deal au fost excluşi, iar cei care
mergeau doar uneori au primit mustrări.
într-o noapte, pe la sfârşitul lunii
iulie, pe cera apărut cuvântul “ MIR” , care
în limba croată înseamnă „pace“ .
îndatade2augustaavutloc “ dansul
Soarelui” , ca la Fatimaîn 1917. în final, o
rază de lumină s-adesprins din “ soare” şi
Cei şase vizio n ari s-a transformat într-un curcubeu pe locul
primei apariţii. Apoi lumina a staţionat pe
creadă într-un singur Dumnezeu şi să se apărut brusc, ca orice fenomen de turlele bisericii, Unde 150 de martori au
roage. DorinkaGlamozinaacerutsăatingă materializare. Părintele Jozo a declarat că văzut imaginea clară a unei femei. Apoi a
„apariţia". Nu ovedea, darcând a atins-o, îi va primi pe copii în biserică, sfidând apărut o inimă mai mare, înconjurată de
a simţit un tremur în tot corpul, a avut o autorităţile. El le-a dat o documentaţie şase inimi mai mici. Un nor alb a acoperit
stare de şoc şi niciodată nu s-a mai întors despre cele 18 apariţii de la Lourdes. dealul şi totul a revenit la normal. “ Dansul
în acel loc. Copiii au crezut că apariţiile au Soarelui” a fost văzut şi într-un sat vecin,
în această perioadă are loc şi prima încetat, aşa încât nu s-au mai întâlnit pe 3 Jurcinovic.
vindecaremiraculoasă. Un băieţaş, Danijel iulie. De acum, apariţiile au început să fie Pe 2 august, după slujbă, copiii au
Svetko, mut şi spasticdin naştere, suspect individuale:caselecopiilor sau ale vecinilor, mers la Gumma, o câmpie aflată lângă
de epilepsie, s-a vindecat în mod casa parohială, în biserică sau oriunde se biserică. S-au rugat şi Doamna a apărut
inexplicabil. aflau copiii. din nou, dar rochiaei gri s-a închis treptat,
în data de 30, copiii au fost iarăşi Pe 4 iulie, au avut loc, din nou, pânăadevenit neagră. Apoi adispărut. Se
duşi la psihiatrie şi seara, poliţiştii nu i-au viziuni. Şi-au dat seama că nu va fi lafelca zice că a fost “ atinsă” de necredincioşi.
mai lăsat să meargă pe dea!. Liderii la Lourdes. Deşi trecuse mai puţin de o Mai târziu, în timp ce Marija îşi schimba
comunişti au dat ordin să folosească toate săptămână de la prima apariţie, a fost hainele de la biserică, a apărut iarăşi, l-a
mijloacele pentru stopareaîntregii poveşti, declarată starede urgenţă. BrandaMikulic spuscăSatanaîncearcăsăţinăevenimen-
“ să-i facă pe idioţi să-şi bage minţile în a vo rb it la Sarajevo despre clero- tele sub control şi că le va spune secrete
cap, iar mulţimea să fie împrăştiată chiar naţionaiiştii care au inventat 6 poveste despre viitor, pe care nu aveau voie să le
cu folosirea forţei” . despre Fecioara Maria, care apare la spună nimănui (la fel ca la Fatima), iar
La ora 18.30, copiii se găseau într- Medjugorje, calificând-o drept o manipu­ necredincioşilor avea să le arate un semn.
un loc numit Cema. Deodată, au căzut în lare îm potriva intereselor poporului
genunchi şi o lumină a fost văzută iugoslav. Acest program al televiziunii din
îndreptându-sespreei. Au spus „apariţiei" Sarajevo a fost preluat de agenţiile
că li s-a interizs să meargă pe deal şi au internaţionale de presă şi, astfel, legenda
rugat-o să vină în biserică. „Apariţia" a începea să prindă contur. Au sosit la faţa
ezitat, apoi a promis că va reveni ziua locului ziarişti din Germania. Presa
următoare. Ad ispărut în direcţia Podlerde, comunistăl-acalificatpe fratele Jozodrept
iar lumina a reapărut în vârful dealului. ofigură machiavelică, un sabotor al puterii
Pe 1 iulie, satul a fost împânzit cu populare.
forţe de securitate (SUP). S-a anunţat că li Oamenii din Medjugorje, declarat
se interzice oopiilor accesul pe deal şi în “ sat primitiv” , au început să se teamă.
biserică. Părinţii lor au fost ameninţaţi că Miracoleleînsăaucontinuat: bătrânul Jozo
vor fi declaraţi iresponsabili. Mirjana şi Vasily, paralizat, s-avindecat; s-a vindecat
Ivan nu erau prezenţi. Ceilalţi au încercat şi Matija Skulean, o paraplegică din
să ajungă pe deal, dar au fost opriţi. La un Germania. Sătenii munceaudingreu toată
moment dat, “ Doamna” a apărut pe ziua, dar seara veneau la liturghie; nu mai
neaşteptate şi le-a spus să nu le fieteamă, înjurau, nu se mai îmbătau.
a zâmbit şi a plecat. Noaptea târziu, pe 14 iulie, copiii au
Ziua următoare, poliţiştii au apărut urcat în secret pe deal şi minunea s-a
dinnouînsat. Fratele JozoZovkaaîneeput petrecut iarăşi. Erau prezenţi şi 25 de
să creadă şi el în această poveste. La vecini. Din cer a venit o lumină strălu-
liturghie au venit foarte mulţi. în acea zi, citoiare. S-au rugat, apoi „apariţia" le-a
„apariţia" a venit în casa parohială. S-a spus că o pot atinge. Şi-au simţit mâinile
rugat cu copiii şi a promis că va reveni. A amorţite. Cineva i-a atins voalul şi atunci a
P ă rin te le Jozo
--- RC/FOR 11/1994 ----------- PARANORMAL ------ 29___
criminal. Nu avea purta haine colorate strident, folosea
acces nici măcar la cosmetice, nu învăţa,umbla cu băieţi. Vi ka
ziare. Erau trei ca­ Ivankovic era energic, introvertit, nu
pete de acuzare respecta nici o autoritate. în septembrie
împotriva lui: că a 1981 a mers să dea restanţa de examen la
vorbit despre cei 40 matematică dar nu afost lăsată să intre în
de ani petrecuţi de sală. Ivan Dragiavic era serios şi deloc
evrei în Egipt de pios până la „apariţii". Pe 22 august a
ziua celei de-a 34-a intrat la seminar. Marijana şi Jakare erau
aniversări a Parti­ copii inteligenţi, peste medie. Jakovera
dului Comunist iu­ înnebunit după muzica pop şi fotbal.
goslav, căadeclarat Pe 25 octombrie 1981 s-a văzut o
oamenilor că leeste flacără mare la locul apariţiei.Altădată, pe
frică să se căsă- deal, au apărut cruci în forma literei “ Y” .
toreascăîn biserică în data de 2 noiembrie 1981, cinci
şi să-şi boteze co- dintre copii au “ văzut” Paradisul şi
C o lin a m in u n ilo r piji, fiindcăîşi pierd Purgatoriul. Vicka şi lakov pretind că, lafel
slujbele. S-au făcut ca la Fatima, au fost duşi, fizic, în Rai şi
Deceşi-aschimbatrochiacuioarea? referiri la evenimentele din Polonia, la Purgatoriu. Doar patru dintre ei au văzut
Eraceva în atmosferă care a produs acest SolidaritateasprijinitădeBisericâ Catolică. Iadul, fiindcădouăfete au rugat „apariţia"
proces de înnegrire? Episcopul Pavao Pedeapsa trebuia să fie exemplară: afost să nu le ducă.
Zanic a fost unul d intre adversarii condamnat la 3 ani şi jumătate închisoare. „Doamna" se purta mai frumos
evenimentelor de la Medjugorje, dar după Copiii, rămaşi fără sprijin spiritual, decât cu vizionari i de la Fatima sau cu cei
mai multe vizite în sat şi întâlniri cu cei au fost foarte afectaţi. Dar a sosit un nou de la Lourdes. Nu li s-a cerut copiilor să
şase, avea să scrie: “ Sunt convins că nici preot: Tomislav Vlasic. sufere pentru cei păcătoşi, ci să spună
uncopil nu minte. Spun numai ceva în care Poate că apariţiile “ Doamnei” au Rozariul şi să se spovedească. Le-a
cred profund. Oricum, este greu de spus fostatesenuîntâmplător.căcilaMedjugorje transmis mesaje pentru întreaga omenire.
AVrwirtnlS este subiectivă
dacă această experienţă PI iKirmfîiiA trăiesc catolici, ortodocşi
-- t--1--- ?şi
— -— -----1—- - 1 i_
musulmani. In Niciunul dintre copii nu s-a îmbolnăvit.
sau supranaturală...” cadrul unei apariţii s-a spus: "Trebuie să Rozariul era metoda prin care se
Comuniştii au început să persecute respectaţi credinţa fiecărui om. Să nu intraîn transă sauîn contactcu “ Doamna” .
ordinul franciscan. Informatorii, care erau condamni pe nimeni pentru convingerile „Apariţia" era reală, tridimensională, “ o
pretutindeni în sat, îi urmăreau pe preoţi şi lui” . Noul preot predicaîmpotrivabarurilor femeie din carne şi sânge” , cu care se
pelerini şi încercau să lelimiteze mişcările. de noapte, cinem atografelor, adică rugau, cântau, vorbeau.
Două delegaţii de la Crtluk au cerut împotriva oricărui lucru care putea afecta Secretele transmise se referă la
închiderea bisericii, dar fratele Jozo a religiozitatea satului. Apocalipsă. Mesaje apocaliptice au fost
refuzat. Pe 11 august a fost chemat la Nimic nu putea opri pelerinajul. relevate şi la Lourdes, Fatima şi Maglavit.
Citluk de către Partid şi i s-a ordonat să Oameniiveneau, chiar pejos.deladistanţe în noiembrie 1981, fratele Svetazo
stopeze evenimentele de pe deal şi să mari: din Italia, Elveţia, Germania. Erau Kraljevicrelateazăcătimpde20deminute,
oprească slujba de după-amiază. A fost primiţii cu căldură de săteni. Vicka şi, lakov au dispărut, au fost
ameninţat cu arestarea. în acea vară târzie, garda continua dematerializaţi, trecuţi în mod fizic într-o
A doua zi, poliţia l-a arestat pe Ivan să păzească dealul, aşa că au fost găsite altă dimensiune, în “ lumea Doamnei”
Ivankovic, unul dintre membrii grupului alte tocuri ale apariţi ilor. La un momentdat, (?!), apoi rematerializaţi în dimensiunea
iniţial. în acea noapte, accesul spredeal a a apărut chiar fratele Jozo care a spus că newtoniană. Precum “ Moşul” ciobanului
fost blocat. Copi i i nu ştiau unde să meargă. va muri pentru credinţa sa. de la Maglavit, „apariţia" i-a transmis
S-au ascuns în spatele unei case şi s-au Prin octombrie, fratele Ivica Vego, Mirjanei că omenirea trăieşte sub semnul
rugat. Ea a apărut instantaneu, s-a rugat untânărfranciscan, arugat-opeMarijasă lui Satana, căsuntmulteavorturi şi divorţuri
cu ei şi i-a încurajat. întrebe despre Polonia, Bosnia şi relaţia (vezi RUFOR 9/94, pag. 30-31). înainte de
înşelând gărzile, copiii reuşeau să est-vest. Li s-a spuscăîn Polonia vor avea “ semnul cel mare” , vor exista trei
ajungă pe deal. “ Era ceva irezistibil care loc evenimente grave (ulterior a fost avertismente.
ne conducea acolo. Puteau fi oricât de declarată legea marţială), în Bosnia este începând cu 25decembrie, apariţiile
mulţi paznici,dar nu reuşeau să ne prindă’ ’. nevoie de multă rugăciune, ruşii vor în­ nu au mai fost zilnice. “ Acestea sunt
Pe 13 august au sosit la Sarajevo cepe să creadă în
două gărzi speciale. Nu s-a mai permis Dumnezeu, în timp
accesul în biserică. Au dotat călugăriţele ce vestul îl va pierde
cu dispozitive electronice care “ să le pe Dumnezeu din
protejeze de vizionari” şi au golit „cutia cauza civilizaţiei
mi lei “ careconţi nea4.000dolari.Satul era m aşiniste. în c e ­
substaredeasediu, oamenii disperaţi, dar peau, deci, profe­
totuşi, când suna clopotul, se duceau la ţiile,ca şi laFatima.
biserică într-o tăcere profundă. Era 17 Cei şase co­
august. în acea noapte, TV Sarajevo a pii nuerau ieşiţi din
anunţat că “ preoţii Jozo şi Zavko din comun. MarijaPav-
Medjugorje şi colegii tor, Ferdo Vlasik şi tovicînvăţa coafura
Pavao Zanic, episcop din Mostar, şi alţi la o şcoală medie.
extremişti, intenţionează şi doresc să Ivankalankovicera
reinstaureze o rg a n iz a ţii te ro ris te oadolescentă tipică
Vistasva” . Jozoafostarestatşi tratat ca un a acestui secol:
PARANORMAL RC/FOR 11 /1994 ----
(Canada), unde se afla Vicka, apariţia s-a semnificativ deconectat de lumea ex­
ivit pe neaşteptate, fiindcă episcopul i-a terioară” . Până acum se cunoştea doar
interzis să vorbească despre viziuni. Erau extazulasociatcucatalepsiaşi rigiditatea.
prezente 2.000 persoane. LaMedjugorjeaufostpeste2.000de
Mesajele transmise prin Jelena şi apariţii. Acestea se pot include în cadrul
Marijana încep cu “ dragi copii” şi se fenomenelor energetice tip Theta, de
termină cu “ vă mulţumesc că aţi venit în materializare şi dematerializare, ca­
această seară” . Sunt îndem nuri la racteristice apariţiilor mariale. La rândul
rugăciune, la o viaţă curată, la penitenţă, tor, aşa cum am mai amintit, doi dintre
despre Satan. Nu este uitat nici îndemnul vizionari suferă un procesdematerializare
pentru recitarea Fiozariului,declaraţiile de şi dematerializare, probabil într-o altă
iubire pentru parohia Medjugorje, postul, dimensiune fizică. Fenomenele luminoase
spovedania, îm părtăşenia. De data cereşti (“ dansul Soarelui” , lumini etc.) au
aceasta nu sunt transmise promisiuni fost foarte asemănătoare atât cu fulgere
pentru fericireîntr-oaltă lume, ca la Fatima globulare, cât şicu fenomene OZN clasice.
şi Lourdes, Contactaţii de la Medjugorje nu sunt
în timpul transelor extatice, Ivan a chemaţi săsufere pentru semenii lor, să se
fostînţepat, dar nu acurs nici o picătură de sacrifice, ei fiind doar martori oculari, care
sânge. Fenomenul extaticestedeocamdată vorbesc despre mesaje, se roagă, dar în
inexplicabil din punct de vedere ştiinţific: rest sunt oameni obişnuiţi.
Laringele nu se mai mişcă, doar buzele, Recent, un homosexual bolnav de
Fotografia unei a p a riţii dar nici un sunet nu este înregistrat de SIDA a avut parte şi el de o „apariţie". Nu
aparatură (imediat ce „apariţia" dispare, se ştie dacă a fost vindecat, căci încă nu i
ultimele mele apariţii s-a făcut analiza
pe Pământ” , a spus sângaelui.
„Doamna", l-a promis De ce nu se
Mirjanei că îi varevela transm ite nim ic
şi cel de-al zecelea desp re “ o a ltă
secretşică va apărea, lume” fizică sau
în fiecare an, de ziua nu? P o a te c ă
ei. Astăzi, M irjana “ tactica” apariţiilor
duceoviaţă obişnuită, s-a m odificat în
aşacumafost sfătuită: fu n c ţ i e de
este căsătorită şi are psihologia
două fetiţe. colectivă a acestui
Patru zile după sfârşit de mileniu,
ieşirea din scenă a pentru care nu e-
Mirjanei au apărut xistă “ o altă lume”
încă doi vizion ari: şi c a r e v a f i
JelenaVasili (zece ani) ■’semnul cel mare”
şi M arijana Vasili. de la Medjugorje şi
Numărul vizionarilor sub ce formă va
începea să se extindă apărea?
(o psihoză religioasă A d r ia n a
extatică progresivă?). M acsu t
Au rămas doar cinci m ea o fotografie a a p a riţiilo r m ariale de la M edjugorje
vizionari, cărora le-a
fost povestită în detaliu viaţa Fecioarei vizio na rii vorbesc normal şi revine
Maria. Apariţiile zilnice au încetat în 1985. mobilitatea laringelui, conform cons­
Au existat numeroase vindecări tatărilor făcute de dr. Rouqueral).
miraculoase: CvijaKuzma,bolnavde artrită Bernadettedin Lourdes afostatinsă
degenerativă, Dom ir Carie, bolnav de cu o lumânare aprinsă în timpul transei,
hidrocefalie; aufostvindecaţimulţi bolnavi dar nu a simţit nici o durere.
de ulcer şi cancer, brusc sau treptat. în S-a avansat ipoteza că există forţe
aprilie 1983, poliţia a arestat un grup de geofizice care ar putea produce un câmp
pelerini. Vizionarii au fost iarăşi controlaţi electromegnetic generator de halucinaţii.
medical. Pe la începutul anului 1984, Totuşi, M arijaadat aceleaşi răspunsuri şi
“ Doamna” a spus că va apărea o zi pe în stare de hipnoză. în timpul viziunilor,
săptămână, ziua stabilită de credincioşi Vicka avea pulsul accelerat, dar la Marija
fiind joia. Din 1 martie1984şi până astăzi bătea normal. Când lui Jakare i-a fost
sunttrimisemesajeprin Jelenaşi Marijana, transmis un secret important pentru
dârele aud vocea “în inimă şi în cap” . “ O omenire, inima lui s-a oprit timp de zece
văd pe «Doamna Noastră»... dar nu o văd secunde. Transmiterea mesajelor con­
ca oamenii obişnuiţi. Nuopotvedeadeloc cordă cu o acceleraţie importantă a
dacă nu mă rog 15 minute” . (Jelena) pulsului. Profesorul Margnelli, în legătură
După 1986, vizionarii nu au văzut-o cu celeîntâmplate la Medjugorje, aintrodus
decât sporadic. în mai 1984, la Quebec termenul de “ extaz care este parţial şi
Fotografia Madonei de la Medjugorje
RC/F0R 11/1994 CONTACT CITITORI 31
C URIER C U R IE R C U R IER C U R IE R C UR IER
Am primit foarte multe solicitări de la 0 0 0 se va împlini. Din păcate, nu avem
cititori, care dorescachiziţionarea numerelor Ion Mândruţa (Bucureşti)- Mulţumim posibilitatea organizării, lunar, a unei
mai vechi ale revistei RUFOR. Din păcate, pentru felicitări.Noaptea de observaţie dorim nopţi de observaţie. Ideile formulate de
trebuiesăanunţămcănumaiavemdisponibil să o repetăm anul viitor. De data aceasta dv. ni s-au părut deosebit de interesante.
din numerele 1-8. Mai avem un număr dorim să o transformăm într-o noapte de Vă aşteptăm cu noi scrisori.
restrânsdin nr. 9/1994, făcând parte din lotul observaţie internaţională. Vă vom ţine la Dinu loan (Bucureşti) - în timp cât
tampon. curent. mai scurt, vă rugăm să ne daţi acceptul
Foarte mulţi cititori ne semnalează că Vandici Rodica (Oradea) - Foarte pentru publicarea cazului. Aşteptăm şi
RUFOR nu se găseşte în multe localităţi. Cu interesantă relatarea dv. Aşteptăm să ne diapozitivele!
toatecăcererea este mare, dinpăcate revista contactaţi pentrua vă da acordul de publicare Stoica Mihaela (Bucureşti) -
noastră nu aj unge într-o serie de local ităţi.în al acestui material. Aşteptăm informaţii despreAsociaţia pentru
funcţie de solicitări, încercăm să reglemen­ Noris Boru (Braşov) - Din datele pe studiul fenomenelor aeriene neobişnuite, în
tăm această situaţie. Dar, pentru a fi siguri care le deţinem, se pare că acel “ nor vederea unei posibile colaborări.
că revista noastră ajunge prompt la cititori, pulsatoriu" de la Braşov nu a existat! Stoian Cătălin (Constanţa) -
rămâne, desigur, abonamentul. Investigaţiile noastre continuă. Aşteptăm cazul promis.
Mulţumim şi tuturor celor care ne-au Adoba Francisc (Cărpiniş)- Ideea Ciobotariu Constantin (laşi) - Vă
adresatfelicitări atât pentru calitatea revistei, unei reţele naţionale de observaţie este mulţumim pentru informaţia din “ Eve­
cât şi pentru ideea organizării unei nopţi de binevenită. Sperăm că, o dată cu nimentul" laşi. Aşteptăm informaţii şi detalii
observaţie. înfiinţarea Fundaţiei RUFOR, acest vis suplimentare.

CAZURI DE LA CITITORI
în ultima perioadă ne-au sosit la darsper că nu afectează prea tare esenţialul Staţiunea este pusă în fiecare vară, în
redacţiefoartemulterelatărişichiarfotografii imaginilor. perioada iunie-iulie, ia dispoziţia studenţilor
despre fenomene stranii mai vechi sau mai în continuare, câteva detalii: la g eografie pentru a p lic a ţii practice,
noi. în cele ce urmează, vom încerca să vi le - im aginile au fost luate cu un aparat imaginea a fosttuată în '86, pe când eram în
prezentăm. de tip SMENA 305, pe film AZOPAN 21 DIN, anult; îm iplăcea foarte m ultsă privesc seara
ia r prelucrarea film ului ş i a fotografiilor îm i lum inile oglindindu-se în Dunăre şi-am vrut
aparţine integral; să păstrez am intirea irizaţiilor multicolore,
- im aginiledin fotografiile numerotate fie chiar ş i monocrom. După developare mi-
cu 1, 2 ş i 3 (aceasta fiin d ş i ordinea pe am im aginat că prelungirile acelea în formă
peliculă) au fost luate într-o z i spre sfârşitul de cheia solerau de la macarale - care nu se
lu n ii august 1987, în ju ru l orei 12.00, oră de vedeau deloc pe întuneric ş i care nu erau în
vară, de pe versantul estic a lunui munte din num ăr aşa de mare. După ce am c itit cartea
imediata apropiere a oraşului Piatra-Neamţ d lui Florin Gheorghiţă, "Straniile inteligenţe
(pentru cei care nu cunosc zona, în planul inviibile ”, mi-am am intitde acestclişeu ş im-
îndepărtat din pozele 2 ş i 3 se vede dealul am gândit să-l măresc să văd ce sunt
Pietricica): "arabescurile de lum ină". După părerea
• prim a poză “priveşte” spre Nmea, ia r sunt traiectoriile unorgloburi radiante
celelalte două spre E; (de ce toate au aceeaşi formă, oare?).
- diferenţa de timp dintre expunerile 2 Detaliile 4b ş i 4c confirmă acestlucru.
ş i 3 este de câteva secunde, cât mi-am Cam asta ar fi "povestea" acestor
reîncărcataparatul. Dealtfel, celedouă “pete" fotografii. în cazul în care vă interesează şi
de pe cerulpozei2a. se regăsesc (un p ic m ai altemateriale, m aiam nişte clişee - diapozitive
aproape ş i cu locurile inversate) coborâte, cotor - dintr-un film realizat în iunie '88, din
pe imaginea din 3a. care aproapetoate cadreleprezentaugloburi
- form aţiuni asemămătoare celor din ş i panglici de ceaţă albă (unele părând să
detaliul 3b. sunt m ai multe pe imaginea 3a. răsară din pământ, sau din mâna ş i capul
dar m ai estompate; mamei mele, care mă însoţise cu ocazia
- legat de aceste trei clişee, încă un studierii zonei culoarului Mureş, la vest de
amănunt: de fapt nu s-a văzut nim ic pe cer, Deva, studiu necesar elaborării lucrării de
obiectele apărând num aipe peliculă. Eu am diplomă). După developarea diapozitivelor
fotografiatdoar oraşui ş i persoanele cu care am crezutcăaparatulm eusestricaseşil-am
FOTO 1C venisem la ia rb ă
*
verde. F iind un cer
FO TO G R A FII STRANII, atât de senin, era
TRA SEE PUL SA TOA R t practic im posibil să
Un deosebit de interesant material, nu fi rem arcat pre­
însoţit de fotografii incitante, l-am primit din zenţa obiectelor, da­
partea dnei prof. Oana Durican din Piatra- că e le a r f i fo s t
Neamţ. Din păcate, calitatea prelucrăii vizibile;
clişeelor lasă de dorit; cu toate acestea, -imaginea4a.
acest document reprezintă o prezentare reprezintă zona por­
exhaustivă a unor fenomene extraordinare tului Orşova văzutde
petrecute în România, lată textul trimis de pe terasa staţiuniide
dna prof. Durican: cercetărigeografice
“ Vă trim it un set de fotografii, poate a U n iv e rs ită ţii
banale pentru dv., dar cu o valoare specială Bucureşti, situată pe
pentru mine, m ai ales că eu însăm i am făcut m alul opus portului,
aceste poze. Calitatea film ului iasă de dorit, din g o lfu l Orşova.
FOTO 2B
----32 ---------- CONTACT CITITORI ----------- Rl/FOR 11 / 1994 ----

FOTO 4B

FOTO 3B FOTO 4A FOTO 4C


aruncat cumpărându-mi altul m ai scump. fenomenul OZN. Am tendinţa de a încerca o seară, când se ducea la serviciu, în ju ru l
Dacă doriţi, văpottrim ite ş iaceste diapozitive,să -i atrag pe ceiapropiaţi în acestm iraj real, o re i22.00, bunicul meu a văzut ceva ce i-a
numai că aş vrea să m i le înapoiaţi'. lacareasistaşiodoam năm aiînvârstăcare, rămas întipărit în memorie. Un obiect roşu,
UN CAZ D IN ARGENTINA cu certitudine, nu avea preocupări în acest "ca o lam pă", a trecut cu viteză spre Hoia,
domeniu. Nu m ică m i-a fost m irarea când fără zgomot ş i la joasă înălţime. Un a lt caz
ANCHETAT DE UN ROMÂN m i-a relatat o întâmplare neobişnuită din m i-a fost povestit de o mătuşă din satul
Dl Botaş Sfetcu loan din Bucureşti copilăria dânsei. Popeşti, delângăBaciu, care mi-a relatatcă,
ne-a trimis o anchetă personală asupra unui într-o z i de vară, în m ediul rural, într-o seară a intrat la ea în casă o vecină
caz petrecut în Argentina, în anul 1977. Vă aflându-se singură pe un teren deschis, a care, foarte speriată, i-a spus că a văzutpe
prezentăm acest inedit document aşa cum realizat cu stupoare prezenţa a două sfere cer "o lampă " care zbura cu viteză.
ne-a fost trimis de corespondentul nostru: de m ici dim ensiuni (aproximativ cât o minge Anultrecuta fostobservatun fenomen
“ în 1977corespondam cu un grup de de fotbal) la circa 2-3 m etri de ea, deoparte luminos. După cum îm i spuneau doi dintre
tineridin Italia pe teme muzicale. Unuldintre şideatta.careexecutauom işcarecircuiară, m artori (mamă ş i fiu) un obiect luminos de
aceştia, Daniel Alberto Rodriguez, student martora fiin d dispusă în centrul cercului m ici dim ensiuni a făcut un arc de cerc,
de 16ani, a fostmartoruluneia pa riţiiciudate imaginar. Sferele erau strălucitoare ş i după dispărând după deal. O biectul îş i schimba
Iadatade05.01.1977, în localitatea Florencio câteva asemenea m işcări au dispărut subit. culoarea: roşu, albastru, verde. O biectulera
Varela, situatăla25km suddeBuenosAires Ce m-a frapat în mod deosebit a fost: foarte strălucitor ş i nu s-a auzit n ic i un
din Argentina. Observaţia a fostfăcută la ora - sursa inform aţiei de care nu m-am zgomot. Fenomenul a apărut m ai multe seri
22.30ş i a durat aproxim ativ 40 de secunde. îndoit n ic i o secundă; la rând. O altă martoră îm i spunea că, într-o
Din observapile m artorului spicuiesc - fenomenulcare nu se aseamănă cu seară, i s-a părut că obiectul ieşea dintre
următoarele: «Amobservatobiectulcu ochiul n ic i un fenomen despre care am citit; blocuri. Ş i ea a rem arcat schimbarea culorii
liber, cerul era degajat, fără nori, apăruseră - m işcările "inteligente” ale sferelor; ş i lipsazgomotului. Aceeaşimartoră sponea
câteva stele, temperatura era de 30°C ş i - excluderea unui fenomen natural; că a văzutultim a dată fenomenulîn această
vântul nu bătea deloc. Obiectul a apărut - distanţa de observare extrem de prim ăvară ş i că a făcut Jotogratii, lucru
dinspre est, era de mărimea lu n ii văzute cu m ică.“ confirm atşidealţimartori. întrebatădem ine
ochiul liber, perfect circular, la o înălţime de cea făcutcupozele, m artora m i-a spus că le-
2-3.000m ş i s-a deplasatfără zgomotorizontal „ UN OBIECT LUMINOS PE
a datunuiprieten pentru developare, apoi nu
spre vest cu viteză constantă foarte rapidă. FAŢA ÎNTUNCATĂ A L U N II" a m ai întrebat de ele".
Culoarea obiectului era roşie strălucitoare O relatare despre un ciudat fenomen Ar fi deosebit de util dacă s-ar recupera
cu tendinţe spre orange ş i se schimba des luminos observat pe faţa întuncată a Lunii filmul şi ar putea să ajungă la redacţia
până la galben apoi devenea din nou roşie... ne-a transmis dl Simionetti Ovidiu din RUFOR.
Un bec electric de pe stradă s-a stins în Timişoara:
momentul trecerii obiectului ş i s-a reaprins “ Vă m ărturisesc că ş i eu am văzutpe UN O BIECT LUMINOS îhlTR-UN
după 15 minute. La 30 de minute după Lună ceva ce a r putea fi OZN-uri. Eu le-am BLOC
trecerea obiectului am auzit câteva avioane observatprintr-o lunetă, însă erau vizibile ş i Am primit o relatare, din păcate foarte
militare zburând în zonă. cu binoclul. Era vara anului 1988ş i ceea ce telegrafică, dinpartea dlui Bucătaru Grigore
Poate s u n t un v is ă to r d a r am am văzut erau nişte lum ini ordonate chiar din Zalău:
sentimentulprecis că obiectulnu avea nim ic lângă lin ia de separaţie dintre partea “ în clasa a IX-a m i-a apărut în faţă,
pământean ş i arăta ca un OZN»''. întunecată ş i cea luminată. Luna era în ziua, pecândurcam scările, unobiectgalben,
SFERE LUMINOASE CÂT O creştere, ia r a doua z i cerulera înnorat, la fel cu contur bine definit. După circa 30 de
ca în zilele următoare. Observaţia a fost secunde a început să dispară. Era perfect
MINGE DE FOTBAL făcută ta Constanţa". sim etrid'.
Am primit un caz interesant din partea
dlui Stroe Sorin din Bucureşri. Din păcate, CAZURI D IN ZONA CLUJULUI
din această relatare lipsesccâteva elemente Dl Rus Ciprian din Cluj ne-a transmis
esenţiale: data şi locul producerii fenome­ mai multe relatări despre cazuri petrecute în
nului . Cu toate acestea, în speranţa obţi neri i zona Clujului.
unor noi detalii, vă prezentăm relatarea "U n a d in tre re la tă ri este cea a
trimisă de dl Stroe Sorin: bunicului meu, care din păcate a m urit în
“ F iin d în v iz ită la o p rie te n ă , anul 1991. E l lucra la Combinatul M inier de
îm părtăşeam în tâ m p lă ri c itite despre lângă Hoia(aproapedepădureaBaciu). într-
RC/FOR 11/1994 CONTACT CITITORI
33
SCRISORI DE LA CITITORI
TEORIA LUMILOR PARALELE - O BAZĂ PENTRU EXPLICAREA
LOGICĂ A TUTUROR FENOMENELOR „ANORMALE"
OBSERVATE PE PĂMÂNT
Multitudinea, dar şi varietatea feno­ lume, în altă lume, la nivelul dimensiunilor MONSTRUL DIN LOCH-NESS sau a unorfiinţe
menelor “ anormale” (adică deocamdată comune. fabuloase asimilateînfolclordrept balauri, pitici
inexplicabile!) înregistratepePământde-alungul • interferenţeîntrefenomeneleenergetice etc. Aceste fiinţe ar fi locuitorii lumii primitive
istoriei sale a provocat şi continuă să provoace petrecute în zonele de tangenţă. (subdezvoltatefaţădenoi!) pecareamdenumit-
nenumărate controverse cu privire la sursele • transferul accidental (sau eventual chiaro “ D” , care ar ajunge accidental (şi doar pentru
sau explicaţiile posibile ale acestora. controlat) al unor obiecte sau fiinţe dintr-o lume un timp scurt) în lumea noastră datorită unor
Cei mai mulţi cercetători consideră că în alta. fenomene de interferenţă în zonele de
prezenţa unui mare număr de fenomene de tip • etc., etc., etc. “ tangenţă” .
“OZN” (echivalatecu nave intergalactice sosite Să mai notăm şi posibilitatea (foarte •) Existenţa unor zone prezentând o
pe meleagurile noastre din nu se ştie câte lumi probabilă, dealtfel!) catimpul să curgăcu viteze acumularedeosebită de fenomene “ anormale”
aflate la distanţe măsurabile doar în multipli diferite în lumi diferite. (gen TRIUNGHIUL BERMUDELOR). Aceste
destul de mari ai anului- lumină!) ar putea Pe baza acestor premise - destul de zone ar fi situate în porţiuni ale suprafeţelor de
furniza baza unor explicaţii logice pentru unele log ice şi în mod cert coerente - SE POT EXPLICA, tangenţă care, datorită unor “ distorsiuni”
din aceste fenomene. APROAPE FĂRĂ EXCEPŢIE, TOATE FE­ energetice, ar acţiona ca un fel de “ porţi"
Făcând abstracţie de dificultatea de a NOMENELE NEOBIŞNUITE DIN LUMEA eventual cu dublu sens.
concepe o explicaţie logică pentru numărul NOASTRĂ. •) Cunoştinţele, depăşind nivelul gen­
foarte mare de OZN-uri observate, precum şi eral al epocii, ale unor personaje din lumea
pentru verietatea, la fel de mare, a aspectului antică sau din Evul Med iu.Acestea s-ar expl ica,
acestora, în condiţiile în care o călătorie evident, printr-un “ sejur" al persoanelor re­
intergalactică ar trebui să reprezinte totuşi o spective într-o luipe mai avansată.
aventură deosebită, chiar şi pentru o societate •) Fiinţele supranaturale:zeităţisauchiar
muItmaiavansatădinpunet devederetehnolog ic unele personaje biblice. Acestea ar fi putut fi
decât a noastră, rămân încă multefenomenece locuitori ai unei lumi maiavansatecare,dintr-un
nu pot fi explicate în nici un fel pe această bază. motiv sau altul, au ajuns în urma noastră unde
lată de ce am încercat să găsesc o bază s-au stabilit, definitiv sau provizoriu, folosindu-
pentru un “ pachet” de explicaţii logice pentru şi, evident, toate cunoştinţele şi posibilităţile
cât mai multe din fenomenele “ anormale” psihice şi tehnice.
folosind o teorie, cunoscută dealtfel, şi evident •) Fenomene energetice inexplicabileca
nu mai puţin “fantastică” ! de exemplu fulgerul gbbular. Acestea se pot
Estevorbadeaşa-numitateoriea“ lumilor explica luând în considerare un transfer ener­
paralele". La baza acestei teorii stă concepţia getic accidental sau chiar un soi de inducţie
unui hiper-spaţiu având un număr ded imensiun i trans-spaţială. Un astfel de fenomen energetic,
(mult?!?) mai maredecât celetreicaracteristice dar de mai mare amploare, ar putea să fi stat şi
lumii noastre. la baza exploziei “ Meteoritului Tungus” .
Să presupunem deci că hiper-spaţiul în •) Ciudatele urmede activitate inteligentă
care se află şi lumea noastră ar avea (numai!) 5 de pe Lună sau planete. Cum este evident că
dimensiuni (neluând în consideraţie timpul). zonelede “ tangenţă” înt re Iumi se pot desfăşura
în aceste condiţii, dacă presupunem că în orice zonă a “ lumii” noastre, deci şi în
toate lumile posibile ar avea numai câte 3 COSMOS, este cert că efectele unor fenomene
dimensiuni spaţiale (pentru a se respecta de -kansfer pot fi semnalate în tot spaţiul
unitatea în concepţia generală a universului) ar lată deci câteva situaţii tipice: tridimensionalei noastre lumi.
rezulta un număr de •) Apariţia numeroaselor OZN-uri având •) Anumite imagini înregistrate doar
_ 5! o evidentă variaţie de forme şi performanţe şi fotografic în locuri unde ochiul omenesc nu a
: 10 (Zece!) lumi “ paralele” prezentând o simţitoare evoluţie ascendentă sesizat nimic. Se poate presupune că, în anu­
3! "(5-3)7
de-a lungul timpului. Acestea ar fi nu nave mite condiţii energetice, la nivelul suprafeţelor
posibile. intergalactice, obligate să străbată, pentru a ne de “ tangenţă", imagini dintr-o lume ar putea fi
Să presupunem că doar 40% dintre ele vizita, spaţ ii imense, ci ‘ ‘veh iculetrans-spaţ iale’ ’. recepţionate într-o alta, suportul lor “ material”
(adică 4) sunt populate de fiinţe inteligente. Să Distanţa efectiv foarte mică (practic nulă!) ar fiind anumite radiaţii impresionând pelicula
ie notăm deci cu “A” , “ B” , “ C", şi “ D" şi să explica numărul mare de apariţii. Varietatea foto, dar nu şi ochiul omenesc.
presupunem că gradul lor de civilizaţie ar fi acestora poate fi explicată atât prin,existenţa •) Apariţia unor imagini ciudate, fără
A>B>C>D. posibilă a două surse (lumile “A” şi “ B” pentru suport material, dar văzute de mai multe
Considerând că lumea noastră pămân­ lumea noastră “ C") cât şi prin evoluţia rapidă a persoane. Acestea ar putea fi efectul unu i trans­
teanăar aveaodezvoltare med ie, o putem plasa tehnologiilor,în lumi având oscurgereatimpului fer energetic de aceeaşi natură, vizibil de data
în poziţia “ B” sau “ C” . mai rapidă. Dat fiind că problemele de distanţă aceasta de ochiul uman, fiind un fel de FATA
Ori,analizând poziţiareciprocăaacestor nu se mai pun, putem imagina nave având MORGANA trans-spaţial.
lumi, ajungem laconcluzia că ele ar trebui să fie diferite scopuri: de cercetare, experimentale • Ciudatagrilădetranspoziţie a hărţii lu
“tangente” (într-un fel sau altul!), două câte sau chiar... de turism!! Piri Reis. Aceasta ar fi pur şi simplu o cheie
două, fie de-a lungul unei singure dimensiuni •) Dispariţiileaccidentalealeunor obiecte grafică a perspectivei dintr-un spaţiu în altul,
(deex. lumeaXYZcu lumeaXVWped imensiunea sau fi inţe urmate uneori de reven irea lor, marcate folosindu-se, bineînţeles, instrumentede măsură
X),fielanivelulunei suprafeţe(deex. lumea XYZ şidedecalaje temporale.Acestea se pot expl ica de un tip cu totul deosebit. O asemenea hartă,
cu lumea XYW prin “ planul” XY). Indiferent de atât pe baza unorfenomene energetice aleatorii destinatăeventualunorcălătoriitrans-spaţiale,
modul în care s-ar putea concepe această la nivelul liniilor (suprafeţelor) de tangenţă, cât ârfi putut fi întâmplător abandonată pe Pământ.
"tangenţă" este evident că aceste linii sau şi luând în considerare o acţiune voită a unor Aceste exemple ar putea, desigur, con­
suprafeţe ar trebui să fie un fel de zone de entităţi dintr-o lume paralelă mai evoluată. tinua. Uneie explicaţii ar trebui adâncite, altele
interferenţă fizică sau/şi energetică unde s-ar Decalajele în timp s-ar explica, evident, prin pot părea oarecum fanteziste, dar în principiu,
putea petrece (ar trebui să se petreacă!?!) viteze diferite de scurgere a timpului în cele ele pot constitui o certă bază de discuţii care
fenomene extrem de ciudate ca de exemplu.: două lumi. merită să fie analizată.
• apariţia unor urme (umbre?) ale unor • ) Apariţia unor "monştri” , a unor fiinţe Ing. E ugen Deutsch
obiecte, fiinţe sau fenomene, petrecute într-o primitive gen YETI - OMUL ZĂPEZILOR,
(laşi)
3 4 -------- CONTACT CITITORI IU/FOR 11/1994
ADRESE UTILE ANUNŢURI CAfouiăji editoriale
• Redacţia RUFOR achizi­
AUSTRALIA ţionează documente şi cărţi vechi
• Australian Flying Saucers (dinainte de 1945), în care se fac
Magazine (AFSM), 3 Ferguson Avenue,
referiri la fenomene OZN şi para­
Fairfield, Sidney, New South Wales
• Australian Saucer Record, 22
normale din România. Relaţii supli­
Morthcote Street, Kilbum, South Aus­ mentare la tel. 065 - 167261, 065-
tralia 167033.
• Australian UFO Bulletin, PO • OriceobservaţieOZNdinzona
BOX 43, Moorabbin, 3189, Victoria Buzăului o puteţi comunica rapid la
• Australian UFO Researcher
RADIO CAMPUS Buzău, 98 Mhz, tel.
(AUFOR), PO Box 6, Lane Cove, New
South Wales 2006 038-446977, 038-446988. Cazurile
• Light, PO Box 111, Northquay cele mai interesante vor fi difuzate în
Brisbane, Quensland emisiunea “ Dimensunea 98” , trans­
, •UFORAN,POBox228, Prospect, misă în fiecare sâmbătă, între orele
South Australia 5082 CĂLIN N. TURCU
15.00-16.00
BELGIA • Pentru a furniza cât mai rapid
OZN STRICT
• BUFOI, 13 Berkenlaan B. 2610 informaţii în legătură cu fenomene SECRET: AFACEREA
Wierijk OZN din judeţul Prahova, precum şi UMMO
• L ’Argus de Phenom enes
din judeţele limitrofe, vă puteţi adresa (E d iţia a ii-a )
spatiaux, Mont Saint Lantier 2B-1200,
prof. Călin N. Turcu, 2100 Vălenii de (Editura "E m anu el”,
Bruxelles
Munte, jud. Prahova, str. Progresului Bucureşti, 1994)
• Ganymâde, 36 Rue Achile
(190 p agini, 2.400 lei)
Boudoin, B 1310 Lima 1 nr.56, tel.044-280317.
O premieră publicistică: acest volum
• Inforespace(SOBEPS), Bulevard • Emisiunea “ Galaxia OZN” a reprezintă reeditarea lucrării “ Strict secret:
Aristide Briand 26,1070 Bruxelles postului de Radio Timişoara (UM 630 Raportul UMMO” , apărut în 1992. Cartea,
• UFO Contact, 13 Berkenlaan, excelent documentată, cuprinde pe lângă
kHz) aştepată în ultima zi de miercuri
Anvers 72127 descrierea documentelor UMMO şi o serie
afiecărei luni, întreorele 17.30-19.00, de cazuri OZN de pe mapamond, reuşind să
DANEMARCA relatările şi observaţiile dv despre devinăoadevăratăenciclopedieavaluluide
• DanskUFOTidscript(DUT),PO observaţii din anii '50. Scrisă într-un ritm
fenomene OZN, la tel. 056-163024.
Box 85, DK-7700 Thisted Answh alert, lucrarea profesorului Călin N. Turcu
• SUFOI News, PB 6, DK 2820 Eventualele rapoarte scrise le puteţi conţine elemente şi cazuri mai puţin
Genoofte expedia pe adresa Radio Timişoara, cunoscute, datele fiind obţinute direct “ de la
str. Pentalozzi nr. 14A, 1900Timişoara, sursă", de la binecunoscutul cercetător
SERVICII DE spaniol Antonio Ribera. “Afacerea UMMO”
cu menţiunea “ pentru Galaxia OZN ".
TĂIETURI DIN reprezintă o nouă carte valoroasă din
• Pentru semnalări OZN din domeniul cercetărilor ufologiceşi suplineşte
ZIARE PE zona Vîlcea, adresaţi-vă la Radio o lacună informaţională din acest domeniu.
TEMATICA OZN ETALON Rm. Vîlcea (66,14 MHz), Lansarea, care a avut loc la librăria
• International UFOClipingServ- “ Mihai Eminescu” din Bucureşti, a reunit,
m iercureaîntreorele09.00-13.00, joia pe lângă un numeros public, şi personalităţi
iceâ3521 S L 0 10479, Seat le,90146Wash­
după ora 21.30, la nr. de telefon (050) binecunoscute ale vieţi i culturaleşi ştiinţifice:
ington Ion Hobana, cosmonaut Dumitru Prunariu,
• The UFO Newsclipping Serv­
725467. Rapoartescrisesuntaşteptate
dr. Cantemir Riscutia, ing. Justin Capră, dr.
ice (UFONS), PO Box 220, Piumerville, peadresa: Tudor losifaru, C. P. 24,0 . Marioara Godeanu, baronesa Lovendal-
Arkansas P. 1,100 Rm. Vîlcea. Papae.

INF O
în ziuade 17 septembrie 1994, la Casa Municipalăde Cultură
Bistriţa a avut loc un simpozion intitulat “ OZN-uri şi extratereştri în
România” . Manifestarea a fost organizată de Inspectoratul de
Cultură al Judeţului Bistriţa-Năsăud, Casa Municipală de Cultură,
Cenaclul SF “ Universum” , ziarul “ Răsunetul". Principalul
organ izator a fost dl Titus Zăgreanu. La această manifestare au fost
invitaţi Peter Leb (redactor-şef RUFOR), Tibor Reman şi Mircea
Arieş (Departamentul Investigaţii RUFOR), Sorin Barbu
(Departamentul Analize-Sinteze RUFOR). Invitaţii au prezentat
rezultatele ultimelor investigaţiiîntreprinse de echipele specializate
RUFOR. După prezentarea materialelor, invitaţii au avut un dialog
cu participanţii la simpozion.
SPONSORII INVESTIGAŢIILOR RUFOR ÎNTREPRINSE ÎN
LUNA AUGUST 1994

ONSON SC J o t o r e x SRL
IM TER W A TIO N A L S T A N D A R D O F E X C E L E N C E
Str. Revoluţiei Nr. 4, Tg. Mureş
COMIMPEX S.R.L. Execută developări film e şi
-DIRECT IMPORTATOR -
vinde en-gros, direct din stoc, o gamă largă de: fotografii altm ecpj şi color folosind
-COSMETICĂ FINĂ; aparatură automată de înalt nivel
-ŞAMPOANE;
-SPUMANTE DE BAIE; tehnic.
-APARATE DE RAS;
-PARFUMURI
-DEODORANTE
-GEL SI LACURI FIXATIVE DE PĂR;
-12 SORTIMENTE DE DETERGENŢI;
fotografii
Vă aşteptăm la magazinul nostru, la adresa: Str. Iernutului nr. 31 „ la m in u t “
Ne pute;! contacta şi la tel.Aax 065-161188

Vizitati magazinul
e*4<, m e tr o n o m
Rîmnicu Vflcea al SC SATURN CON
P-ţa T ra n d a firilo r N r. 5.

Tel. 050/715108 ttr> c le • v e ţ i cjcLst


n o u C B iţt \C:

Ultimele noutăţi muzicale \~ C


s c D U M C O M s r l
la magazinul Jir I
STR. ŞTIRBEI VODĂ NR. 50, I Z O T /H s e x tv
RM. VÎLCEA I
Z E I i
Piaţa Teatrului Nr. 1,Tg. ureş TeL 004/050/714460 I str. AH. Cuza Nr.2.
Tel. 065/116193 Fax 004/050/712324 I Rm. Vîlcea mmmmmm J

sc UN NOU DEPOZIT EN-GROS!


cu acelaşi specific-în incinta magazinului DEMA
UNILOG m v « . w rv m
S R L
Dâmbul Pietros
tu. n . i m . u. m, tu tu rn (fostul magazin Auto-Moto]
Cartierul
U ă o fe ră € £ N -fflR O S Dâmbul
Pietros
-produse COLGATE-PALMOLIVE cu adaos Telefon: Depozit 065-13.60.79
comercial 0 Birou 065-16.79.34
-produse TRANSILVANIA GENERAL EXIM cu Program: 09.00-18.00 zilnic
adaos comercial 0
(sucuri naturale, concentrate, băuturi) 09.00-13.00 sâmbătă
-cosmetice; CAMAY, OLD SPICE, KAMILL, IM-
PULSE, AXE, DENIM, GILLETTE ete.
-dulciuri: MARS, LACTA, KISS
-şervetele, confecţii bumbac şi multe alte VÂNZĂRI EN-GROS LA PREŢURI FĂRĂ
surprize
primim şi ţ ^ ^ j( comenzile CONCURENŢĂ:
alcool, vodcă, rachiu, lichioruri (Malnaş), vinuri
(Murfatlar, Jidvei), cognacuri (Focşani), ţigări, dulciuri,
V * A fte fiX m ! mobililier plastic (Grecia)