Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1a

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice Domeniul de studii: Economie Programul de Studii: Economie agroalimentară şi a mediului
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Denumirea calificării: Economie Ocupaţii posibile cuprinse in COR:


241921 specialist marketing; 241923 asistent comercial; 241924 asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) ; 241927 planificator/specialist plan sinteze;
agroalimentară şi a mediului
244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management; 244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului; 244104
Nivelul calificării : LICENŢĂ consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; 244107 consultant în management
258102 asistent de cercetare economist în management ; 258104 asistent de cercetare economist în economia mediului ; 258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
cercetare economist în marketing ; 258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică; 258114 asistent de cercetare, economist in gestiunea economica, 244101 economist
in industrie, 244108 tehnician economist, 241917 secretar economic

Ocupaţii noi propuse a fi incluse in COR: functionar informatii/referent economist in economie agroalimentara si a mediului (studii superioare); referent economist in agricultura

Competenţe profesionale C1 C2 C3 C4 C5 C6
Culegerea, prelucrarea Implementarea Întocmirea de studii Încărcarea şi utilizarea Comunicarea Realizarea de studii
şi analiza datelor normelor economice, financiare, de baze de date cu profesională utilizand de piață, planuri de
Descriptori de economice şi de mediu metodologice, măsuri contabile în organizaţii caracter economic şi de ansamblul de tehnici afaceri și programe
nivel ai elementelor pe baza conceptelor, lor şi programelor din mediu şi de mijloace de de activităţi la nivel
structurale ale competenţelor profesionale teoriilor și metodelor domeniul economiei automatizare a activi- de organizație sau
specifice economiei agroalimentare tăţilor de birou produs
agroalimentare și de
mediu

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale C1.1 C2.1 C3.1 C4.1 C5.1 C6.1
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea Identificarea principii- Definirea conceptelor Identificarea, definirea Identificarea și Identificarea şi
profesională Definirea conceptelor, lor şi metodelor de fundamentale de natură și conceptelor definirea conceptelor descrie-rea
teoriilor, elaborare a strategiilor economică, financiară, informatice de utilizate în conceptelor,
metodologiilor şi a şi programelor în contabilă, statistică bază pentru utilizarea comunicarea instrumentelor și
indicatorilor utilizaţi domeniul economiei calculatorului în profesională metodelor privind
în studiul problemati- agroalimentare şi activităţi specifice analiza, previzionarea
cii economice şi de a mediului și modelarea activităţii
mediu la nivel de organizaţie

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2 C6.2
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului Explicarea indicato- Explicarea şi Explicarea Explicarea metodologiei Explicarea Explicarea
rilor ce caracterizează interpretarea conceptelor de utilizare conceptelor şi conceptelor,
activitatea economică normelor metodologice, fundamentale de natură a programelor utilizarea adecvată a instrumentelor și
în interacţiune cu măsurilor, şi programeloreconomică, financiară, specifice sistemelor acestora în metodelor privind
mediul natural şi social economice şi de mediu contabilă, statistică informatice comunicarea analiza, previzionarea
care urmează să fie profesională și modelarea activităţii
implementate la nivel de organizaţie
ABILITĂŢI
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă Conceperea şi Calcularea şi Utilizarea aplicaţiilor Aplicarea mijloacelor Aplicarea metodelor
calificată Utilizarea datelor organizarea unor interpretarea informatice pentru şi tehnicilor adecvate şi tehnicilor de
identificate pentru acţiuni de indicatorilor economici rezolvarea unor în comunicarea analiză, previzionare
rezolvarea situaţiilor implementare a şi financiari ai probleme economice și profesională şi modelare specifice


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (Fgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)

25
economice şi de mediu normelor metodologice, organizaţiei de mediu economiei
specifice măsurilor, şi programelor bine definite agroalimentare şi a
specifice economiei mediului
agroalimentare şi a
mediului

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a C1.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, Utilizarea adecvată de Utilizarea adecvată de Selectarea și utilizarea Utilizarea adecvată de Utilizarea adecvată de
concepte, metode şi teorii criterii şi metode criterii şi metode unui criterii şi metode criterii şi metode
standard de evaluare standard de evaluare a Evaluarea calitativă a sistem adecvat de standard de evaluare, standard de evaluare
pentru normelor rezultatelor obţinute indicatori pentru pentru comunicarea a studiilor de piaţă
culegerea, metodologice, măsuri- prin utilizarea evaluarea activităţii profesională planurilor de afaceri şi
prelucrarea şi lor şi programelor din sistemelor contabile şi economice şi pentru programelor de
analiza datelor domeniul economiei indicatorilor monitorizarea mediului activităţi la nivel de
economice şi de mediu agroalimentare şi a economico-financiari organizaţie sau produs
mediului

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode C1.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
consacrate în domeniu Elaborarea de Elaborarea de planuri Proiectarea unui Elaborarea de proiecte Elaborarea de Proiectarea de studii,
proiecte de analiză şi programe de studiu economic, și rapoarte profesionale documente, rapoarte, planuri şi programe pt.
a proceselor dezvoltare a orga- financiar sau contabil prin utilizarea lucrări în domeniul îmbunătăţirea
economice în nizaţiei în cardul organizaţiei metodelor şi tehnicilor economiei activităţii organizaţiei
interacţiune cu de gestionarii a bazelor agroalimentare,
mediul natural şi social de date utilizând tehnici şi de
mijloace de
automatizare a activi-
tăţilor de birou
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Elaborarea unui studiu Elaborarea unui plan Elaborarea unei lucrări Elaborarea unui raport Elaborarea unui Elaborarea unui studiu
specific economiei de acţiuni pentru im- de natură economică, pe o temă dată , în comunicat pe o temă de piaţă/plan de
agroalimentare şi a plementarea normelor financiară, contabilă condiţii specificate economică și/sau de afaceri/
mediului metodologice, pro- prin utilizarea de mediu program de
gramelor și a măsu- baze de date îmbunătăţire a
rilor de natură activităţii organizaţiei
economică şi de mediu

Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1 Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă deontologiei profesionale.
7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi CT2 Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată specifice rolului într-o echipă plurispecializată.
şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a CT3 Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de
resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă dezvoltare profesională.
profesională a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

26