Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1.

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice Domeniul de studii: Economie Programul de Studii: ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ în
AFACERI
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Denumirea calificării: Ocupaţii posibile, conform COR: cod 244101- Economist în industrie/Referent economist în management; cod 244102 - Consilier economist în economie generală / Referent
economist în agricultură/ Expert economist în economia generală/ Inspector economist în economia generală/Economist bancă /Referent economist în economia generală;cod 244103 -
ECONOMIE şi COMUNICARE
Referent economist în economia mediului;cod 244104 - Referent economist în comerţ şi marketing; cod 244105 - Referent economist în relaţii economice internaţionale/ Cercetător
ECONOMICA în AFACERI economist în economie generală; cod 244106 - Consilier economist în gestiunea economică/ Referent economist în gestiunea economică/ Asistent de cercetare economist în economia
generală ; cod 244107 -Consultant în management ;cod 244108 -Technician economist ; cod 241917 -Secretar economic; cod 243205-Lector carte;cod 245512 -Realizator emisiuni
Nivelul calificării : LICENŢĂ
radio-TV ;cod 245113-Redactor ;cod 245118 -Secretar redacție (studii superioare) ;cod 247001-Consilieri administraţie publică;cod 258114 - Asistent de cercetare economist în
gestiunea economica;cod 347122 secretar redacție;cod 347201prezentator radio; cod 347202prezentator televiziune ;cod 245123 –Ziarist;cod 245528 redactor prezentator de televiziune
;cod 258106 Asistent de cercetare economist în economia generala ;cod 421101 casier ;cod 412202- Functionar economic ;cod 413302 - Funcționar informații

Noi ocupaţii propuse pentru a fi introduse în COR: Comunicator mass-media; consilier relaţii publice şi mass-media, Jurnalist în domeniul economic;. consultant în managementul
proiectelor economice; referent comunicare economică, consultant în afaceri junior, consultant în afaceri senior, expert în comunicare.

Competenţe profesionale C1 C2 C3 C4 C5 C6
Utilizarea adecvata a Culegerea, Fundamentarea şi Implementarea Comunicarea Relationarea eficientă
cunostintelor prelucrarea şi analiza propunerea de soluţii normelor profesională în cu participanţii din
fundamentale de datelor economice în pentru problemele metodologice, a domeniul economic mediul de afaceri
teorie economica si a întreprinderi şi în economice măsurilor, şi al afacerilor
metodelor moderne alte organizaţii programelor şi
Descriptori de specifice domeniului politicilor de natură
nivel ai elementelor economică
structurale ale competenţelor profesionale

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale C1.1 C2.1 C3.1 C.4.1. C5.1 C6.1
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea Identificarea si Definirea conceptelor, Definirea conceptelor, Identificarea Definirea Identificarea şi
profesională definirea conceptelor teoriilor economice teoriilor şi normelor terminologiei şi a definirea conceptelor
si teoriilor fundamnetale metodologiilor metodologice, a strategiilor de şi teoriilor economice
fundamentale la nivel folosite în specifice activităţii măsurilor, comunicare în relaţia cu
micro si macro comunicarea din economice programelor şi economică în afaceri partenerii de afaceri
economic cadrul organizaţiilor politicilor economice

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 Explicarea C5.2 C6.2
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului Explicarea si Explicarea Alocarea, ajustarea, politicilor şi Explicarea Explicarea şi
interpretarea conceptelor utilizate colectarea, asistarea, măsurilor la nivel tehnicilor şi interpretarea
conceptelor pentru prezentarea si procurarea datelor micro- şi macro- strategiilor de situaţiilor şi
economice la nivel interpretarea lor in caracteristice pentru economic comunicare proceselor specifice
micro si macro situatii economice explicarea şi economică adaptate relaţiilor de afaceri
economic concrete interpretarea diferitelor domenii de
situaţiilor asociate afaceri
activităţii economice

ABILITĂŢI


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)

1
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 C2.3 C3.3 C4.3 Aplicarea C5.3 C6.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă Aplicarea conceptelor Formularea de Integrarea, normelor Aplicarea metodelor Rezolvarea de
calificată si teoriilor economice ipoteze şi explicatii extinderea, metodologice, a şi tehnicilor de probleme specifice
fundamentale privind extrapolarea măsurilor, politicilor comunicare relaţiei cu diferiţi
economice la nivel comportamentul principiilor şi şi/ sau programelor economică la un parteneri de afaceri
micro si macro economic al firmei metodelor de bază economice domeniu de afaceri
economic pentru rezolvarea de
Pentru formularea de probleme specifice
explicatii si ipoteze
privind
comportamentul
agentului economic

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a C1.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, Analiza comparativa Alegerea celor mai Valorizarea datelor Evaluarea Evaluarea critic- Evaluarea critică a
concepte, metode şi teorii conceptelor si eficiente metode de empirice şi aplicarea comparativă a cionstructivă a conţinutului şi
teoriilor domeniului , analiza a datelor metodelor standard măsurilor, diferitelor metode semnificaţiei unor
pentru a aprecia economice pe baza de evaluare asociate programelor şi de comunicare proiecte / programe
calitatea, meritele şi unui evaluari activităţii politicilor de natură în comunicarea cu
limitele unor procese, obiective şi calitative profesionale economică la nivel partenerii de afaceri
programe, proiecte, micro şi macro
concepte, metode şi economic
teorii

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode C1.5 Elaborarea de C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
consacrate în domeniu proiecte economice cu Elaborarea de Organizarea, Proiectarea și Comunicarea de Comunicarea
utilizarea unor rapoarte economice şi procesarea si implementarea mesaje conţinând eficientă a proiectelor
principii şi metode de comunicare în transferarea datelor setului de măsuri analize şi soluţii la profesionale către
consacrate în organizaţii pe baza si informatiilor pentru problema probleme de afaceri partenerii de afceri
domeniu prelucrării economice pentru economică
infirmaţiilor existente solutiile identificate identificată

6. Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Analiza si Elaborarea planului Formularae unei Formularea de Elaborarea unui Elaborarea planului
interpretarea critica a unui raport / studiu soluţii pe baza măsuri cu caracter mesaj economic şi de aplicare a unei
unui proiect prin economic pe baza analizei unei situaţii economic pentru o transmiterea lui prin strategii de
prisma teoriilor culegerii şi economice concrete situaţie economică diferite mijloace de relaţionare cu un
economice studiate prelucrării datelor definită comunicare partener de afaceri
economică şi de pentru o situaţie dată
afaceri

Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1


autonomie restrânsă şi asistenţă calificată Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele
eficientă şi responsabilă deontologiei profesionale.

7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi CT2


distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată.
eficientă în cadrul echipei.

2
8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a CT3
resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal
profesională eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria de dezvoltare profesională.
dezvoltare.